18.11 Собо́р святы́х земли́ Эсто́нския

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Все отложи́вше жите́йское томле́ние / и сла́дость теку́щую презре́вше, / святи́и земли́ Эсто́нския, / крест взя́сте, я́ко и́го боже́ственное, / и Христу́ после́довасте, / в Небе́сный поко́й чу́дно всели́стеся, / прииди́те к нам, я́ко ско́рии помо́щницы, / сподобля́юще даро́в невеще́ственных / и моля́щеся о нас усе́рдно, // ваш пра́здник соверша́ющих святоле́пно. (Два́жды.)

Ины стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:

Ки́ими похва́льными венцы́ / увязе́м благове́рнаго кня́зя Алекса́ндра? / Тро́ицы Святы́я и Единонача́льныя испове́дника, / Правосла́вныя Це́ркве защи́тника, / земна́го Оте́чества на́шего / му́драго и справедли́ваго прави́теля, / победоно́снаго за Русь Святу́ю вои́теля, / миролю́бия и благоче́стия наста́вника, / ми́лостиваго моли́твенника и Небе́снаго о нас предста́теля. / Его́же моли́твами Христо́с Богу / да́рует земли́ Эсто́нстей мир и ве́лию ми́лость.

Ки́ими похва́льными пе́сньми / просла́вим священному́ченика до́бляго Иси́дора? / Му́чеников сонм Христу́ приве́дша / и с ни́ми пред вероло́мными ливо́нцы / пра́вую ве́ру просла́вльша / и стра́нная уче́ния и льсти́вая увеща́ния их побе́дне отве́ргша. / Его́же моли́твами Христо́с Богу / да́рует земли́ Эсто́нстей мир и ве́лию ми́лость.

Ки́ими пе́сненными добро́тами / ублажи́м преподо́бнаго Корни́лия? / По́стников пресла́внаго вождя́, / и́ноков кро́ткаго наста́вника, / язы́ков чу́дских Христо́вы ве́ры учи́теля, / милосе́рдие и нестяжа́ние в жи́зни яви́вшаго, / земно́е ше́ствие страда́льчески сконча́вшаго / и убие́ние непра́ведно от царя́ прие́мшаго. / Его́же моли́твами Христо́с Бог / да́рует земли́ Эсто́нстей мир и ве́лию ми́лость.

Ки́ими досто́йными венцы́ / венча́ем святи́теля Плато́на? / Пресла́вную о́трасль Эсто́нския земли́, / Оте́чества своего́ печа́льника и просвети́теля, / Правосла́вныя ве́ры ревни́теля, / и́стиннаго и милосе́рднаго архипа́стыря, / му́ченика, кровь свою́ за Христа́ пролия́вшаго. / Его́же моли́твами Христо́с Бог // да́рует земли́ Эсто́нстей мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Ра́дуйся, Це́рковь Эсто́нская, / во святы́х свои́х ди́вно просла́вльшаяся. / Ты бо, благода́ть изоби́льну от Го́спода стяжа́вши, / по́стничеством и му́ченичеством, / про́поведию сло́ва Бо́жия / и хране́нием Истины Правосла́вия / вои́стину просла́вилася еси́. / Сего́ ра́ди, ны́не све́тло пра́здник твой соверша́юще, / мо́лим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха // поми́ловати ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 49):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: / во вре́мя прия́тное послу́шах тя / и в день спасе́ния помого́х тебе́. / И созда́х тя и дах тя в заве́т язы́ков, / е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни. / Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! / И су́щим во тьме: откры́йтеся! / На всех путе́х пасти́ся бу́дут, / и на всех стезя́х па́жить их. / Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, / ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, / но Ми́луяй их уте́шит я / и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я. / И положу́ вся́кую го́ру в путь / и вся́кую стезю́ в па́ству их. / Се си́и издале́ча прии́дут, / си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския. / Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́, / да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду, / я́ко поми́лова Бог лю́ди Своя́ / и смире́нныя люде́й уте́ши. / Рече́ же Сио́н: / оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя. / Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́? / Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? / Аще ли же и сих забу́дет жена́, / но Аз не забу́ду тебе́,– глаго́лет Госпо́дь.

Прему́дрости Иису́са, сы́на Сира́хова, чте́ние (глава́ 44):

Восхва́лим у́бо му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́. / Мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка. / Госпо́дствующе во ца́рствиих свои́х / и му́жие имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м, / провеща́вшии во проро́чествах; / старе́йшины люди́й в сове́тех / и в ра́зуме писа́ния люди́й. / Прему́драя словеса́ в наказа́нии их; / и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих, му́жие бога́тии, обдарова́ни кре́постию, / ми́рно живу́ще в жили́щих свои́х. / Вси си́и в ро́дех просла́влени бы́ша, / и во днех их похвала́. / Суть от них, и́же оста́виша и́мя, е́же пове́дати хвалы́. / И суть, и́хже несть па́мяти, и погибо́ша, я́ко не су́щии, / и бы́ша я́ко не бы́ше, и ча́да их по них. / Но си́и му́жие ми́лостивии, / и́хже пра́вды не забве́ны бы́ша, / с се́менем их пребу́дет до́брое насле́дие, / изча́дия их в заве́тех. / Оста́ся се́мя их и ча́да их по них, / до ве́ка пребу́дет се́мя их, / и сла́ва их не потреби́тся. / Телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша, / а имена́ их живу́т в ро́ды. / Прему́дрость их пове́дят лю́дие, / и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, / и не прико́снется их му́ка. / Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, / и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. / И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. / И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, / упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. / И вма́ле нака́зани бы́вше, / вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, / я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́. / Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их / и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я. / И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют / и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. / Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, / и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. / Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину / и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. / я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, / и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 1:

Сы́нове ве́ка сего́ а́ще и глаго́лют: / прииди́те, отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́, / но Ца́рство Госпо́дне и еще́ держа́вствовати и́мать, / де́рзость враго́в Це́ркве Христо́вы отража́юще. / Те́мже, настоя́щее торжество́ све́тло пра́зднующе, / Еди́ному Царю́ и Бо́гу на́шему возопии́м: / сла́ва Тебе́, зе́млю Эсто́нскую освяти́вшему, / сла́ва Тебе́, святы́я в ней просла́вльшему, // сла́ва Тебе́, и ны́не ве́рным кре́пость да́рующему.

Прииди́те, празднолю́бцы, / воспои́м святи́теля Агафанге́ла достоблаже́ннаго, / до́блестию испове́дания своего́ / Це́рковь Прибалти́йскую просла́вившаго, / и ны́не в со́нме святы́х Бо́га воепева́ющаго // и моля́щагося о душа́х на́ших.

Прииди́те, мучениколю́бцы, / просла́вим архипа́стыря Бо́жия Арсе́ния, / и́же за пра́вду беззако́нно изгна́н бысть, / святи́тельскаго са́на совлече́н / и в темни́це гра́да Ре́веля, / я́ко у́зник, смерть прия́т. / Ны́не же на Небесе́х с ли́ки пра́ведных, / я́ко испове́дник и́стинный, / блаже́нством наслажда́ется // и мо́лится спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8:

Мужа́йся, Це́рковь Христова, / и держа́вствуй над всу́е борю́щими! / Христо́ви бо дру́зи о тебе́ пеку́тся, / и предстоя́ще, и обстоя́ще, // и́хже о́бщий пра́здник ны́не соверша́еши све́тло.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы святы́х сро́дников на́ших / и изба́ви зе́млю Эсто́нскую // от вся́кия ну́жды и печа́ли.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, пресла́вне о́тче Иоа́нне, / земли́ На́ровския изря́дный учи́телю, / Села́ Ца́рскаго пресви́тере / и Це́ркве Росси́йския первому́чениче, / благода́ть бо сугу́бая даде́ся ти / пе́рвым пострада́ти за Христа́ от безбо́жных. / Сего́ ра́ди ны́не дерзнове́ние и́маши / усе́рдно моли́тися за ро́ды на́ша // и не оставля́ти попече́нием свои́м па́ствы Эсто́нския.

Стих: Го́споди, Госпо́дь наш, / я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́.

Ра́дуйся, священному́чениче Дими́трие, / Зна́менския це́ркве имени́тый па́стырю, / ты бо зало́г, да́нный ти от Христа́ Бо́га, и ве́рность Ему́ / да́же до сме́рти му́ченическия сохрани́л еси́, / те́мже ны́не и со А́нгелы и ли́ки эсто́нских святы́х / на Небесе́х све́тло ра́дуешися / и мо́лишися о душа́х на́ших.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́? // удиви́ Госпо́дь вся хотения Свои́ в них.

Ра́дуйся, священному́чениче Алекса́ндре, / честна́я похвало́ гра́да На́рова. / Ты бо, не убои́вся гони́телей Це́ркве Бо́жия / и кресто́м Христо́вым прогони́я страх челове́ческий, / к ме́сту твоего́ муче́ния / пра́во и дерзнове́нно ше́ствовал еси́ // и моли́лся еси́ усе́рдно за убива́ющих тя.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Ра́дуйся, горо́ Пю́хтицкая, / сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. / Се бо Пречи́стая Богоро́дица / восхоте́ устро́ити зде оби́тель Свою́ честну́ю, / и́нокиням ти́хое приста́нище, / правосла́вным лю́дем свяще́нное прибе́жищв // и ми́ру утеше́ние ве́лие.

Тропа́рь, глас 4:

Днесь лику́ет Це́рковь Эсто́нская, / ветвь плодоно́сна дре́ва Росси́йския Це́ркве су́щи / и, я́ко плоды́ кра́сны Христу́ принося\щи, / святы́я своя́ прославля́ет. / Тех моли́твами, Го́споди, Правосла́вие в земли́ Балти́йстей сохрани́, / па́ству от раско́лов и междоусо́бия изба́ви / и всем христолюби́вым лю́дем // да́руй ве́лию ми́лость.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́х два́жды, глас 4. Сла́ва, и ны́не, тропа́рь Пю́хтицстей ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, глас 1: На горе́ святе́й па́стырем о́вчих стад яви́лася еси́, / Де́во, Пречи́стая Богоро́дице, / оби́тель сла́вную на ме́сте сем устро́ити восхоте́ла еси́, / в не́йже сердца́ на́ша ми́лостивно согрева́еши, / и ду́ши на́ша просвеща́еши, / от пре́лестей ве́ка сего́ благода́тию нас свобожда́еши, / и к Небе́сней Отчи́зне вы́ну простира́тися наставли́еши, / грехи́ на́ша мно́гия очища́еши. / Сего́ ра́ди во умиле́нии благода́рно вопие́м Ти: // Ра́досте на́ша, приими́ на́ше те́плое и смире́нное о Тебе́ похвале́ние.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Собо́ре святы́х Эсто́нских, / по́лче боже́ственный, / моли́теся ко Го́споду / о земне́м Оте́честве ва́шем / и о почита́ющих вас любо́вию.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́коже купина́, огне́м опаля́ема и невреди́ма пребы́вши, яви́ся Моисе́ю в Сина́и иногда́, / та́ко и оби́тель Пречи́стыя Присноде́вы на горе́ Пю́хтицстей, благода́тию сия́ющи, / непоколеби́ма пребыва́ет, освяща́ющи всех, с ве́рою в ней водворя́ющихся.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Я́ко со́лнце све́тлое, / возсия́ честна́я па́мять святы́х земли́ Эсто́нския, / освеща́ющи и согрева́ющи сердца́ на́ша, / па́че же призыва́ющи подража́ти житию́ их и ре́вности о ве́ре.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ико́ны Твоея́ явле́ние, Богоро́дице Пренепоро́чная, / славосло́вим днесь и Твое́ заступле́ние пра́зднуем: / я́ко бо Ма́ти су́щи Живота́, / мо́лиши о нас Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, / на Тя упова́ние и наде́жду возложи́вших.

Велича́ние:

Велича́ем вас, / святи́и земли́ Эсто́нския, / и чтим святу́ю па́мять ва́шу, / вы бо мо́лите о нас // Христа́, Бо́га на́шего.

По полиеле́и седа́лен, глас 5:

Све́тло соверша́юще настоя́щее торжество́, / восхва́лим уго́дники Бо́жия, / зе́млю Эсто́нскую благове́стием ева́нгельским огласи́вшия, / и ве́ру Правосла́вную в ней утверди́вшия, / и ко Оте́честву Небе́сному путь нам указу́ющия.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / поми́луй нас, прибега́ющих к Тебе́ с ве́рою / и прося́щих те́плаго Твоего́ заступле́ния: / мо́жеши бо, я́ко Блага́я, всех спасти́ ма́терними Твои́ми моли́твами.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, // пра́вым подоба́ет похвала́. Стих: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Ежеле́тнюю па́мять днесь святы́х земли́ на́шея соверша́юще, / досто́йно сий да ублажи́м. / Ти́и вои́стину путе́м Госпо́дним проидо́ша: / обнища́ша бо ду́хом, и обогати́шася, / кро́тцы бы́ша, и зе́млю кро́тких насле́доваша, / пла́каша, и уте́шишася, / ми́ловаша, и поми́ловани бы́ша, / чистоты́ се́рдца достиго́ша, и Бо́га узре́ша, / о ми́ре пеку́щеся, и боже́ственнаго сподо́бишася сыноположе́ния, / гони́ми бы́ша пра́вды ра́ди, и ны́не на Небесе́х ра́дуются / и приле́жно мо́лятся Го́сподеви, // поми́ловатися душа́м на́шим.

Кано́н Богоро́дицы на 6 и святы́х на 8.

Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла избежа́в, / изра́ильтянин вопия́ше: // Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О Тро́ице Вседержи́тельная и Еди́нице Триипоста́сная, / ду́шу мою́, и се́рдце, и ум, молю́, просвети́ и благода́тию освяти́, / к Боже́ственней Твое́й любви́ возведи́ / и наста́ви благоче́стно пе́ти благосе́рдие Присноде́вы Благослове́нныя.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Блага́го Цари́ Блага́я Ма́ти, / Я́же всем благопослу́шная в проше́ниих и всеси́льная в благодея́ниих! / Благода́ть све́та Твоего́ и нам низпосли́, Богоблагода́тная, / песнь Тебе́ возсыла́ющим.

Лик А́нгельский ра́достно славосло́вит Тя, Влады́чице. / Мы же, бре́ннии, что Ти принесе́м? / То́чию усе́рдная благодаре́ния.

Арха́нгельский глас вопие́м Ти: ра́дуйся, Благода́тная. / А́ще и недосто́йни есмы́, бла́гости ра́ди приими́ сей, Влады́це, / све́том ми́лости Твоей нас просвеща́ющи и благода́ть всем подаю́щи.

Кано́н святых земли́ Эсто́нския, глас и ирмо́с то́йже:

Вси святи́и земли́ Эсто́нския, моли́те Бо́га о нас.

Воспои́м согла́сно вси в пе́снех духо́вных / во благоче́стии просия́вшия боже́ственныя отцы́ на́ша, / освяти́вшия зе́млю Эсто́нскую, я́же Це́рковь Правосла́вная воспита́.

Я́ко меч обоюдоо́стрый был еси́, благове́рный кня́же Алекса́ндре, / прогоня́я враги́ и защища́я преде́лы земли́ на́шея. / И ны́не ско́рое заступле́ние пода́ждь моля́щим тя усе́рдно.

Страда́льче святы́й, Иси́доре блаже́нне, / и ли́че сла́вный му́чеников ю́рьевских, / вы, во уме́ты вмени́вше вся кра́сная ми́ра сего́, / обрели́ есте́ Христа́, Бо́га на́шего, / и́стинную Красоту́ и некра́домое Бога́тство.

Богоро́дичен: Сле́зы покая́ния пода́ждь ми, Пречи́стая, / очи́сти мя от беззако́ний / и чи́ста предста́ви Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом / и зе́млю на вода́х основа́вый, / на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, // я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Гряди́те, ве́рнии, / почти́м Пречи́стую Богома́терь, / явле́нием свята́го о́браза Своего́ го́ру Пю́хтицкую освяти́вшую / и мир и благослове́ние лю́дем правосла́вным да́рующую.

Освяща́ется, Богоро́дице, Твое́ю благода́тию всяк ум ве́рных / и возвыша́ется к го́рнему чу́дным прише́ствием ико́ны Твоея́, / ю́же благоче́стно почита́ем и Тебе́ ве́рно сла́вим.

Даждь нам, Богоневе́стная, ненаве́тно ше́ствовати стезе́ю богоуго́дных дея́ний, / я́ко да Твои́м, Де́во, заступле́нием, / злоко́зненнаго пути́ укло́ньшиеся, присносу́щныя сла́вы бу́дем о́бщницы.

А́нгельскаго ми́ра вы́шшая, Пресвята́я Де́во, Влады́чице, / омраче́нная грехми́ сердца́ на́ша просвети́ / и от земны́х попече́ний к Небе́сному поко́ю наста́ви.

Ин

Просвети́л еси́ све́том и́стинныя ве́ры Правосла́вныя лю́ди неве́рныя, / преподобному́чениче Корни́лие. /

Озари́ и нас, гре́шных, страсте́м свои́м служа́щих, благода́тию Всеблага́го Бо́га / и на ка́мени за́поведей Христо́вых утверди́.

Удали́лася еси́ в пусты́ню с супру́гом твои́м, преподо́бная Ва́ссо, / да Христу́ вя́щше послу́жиши; / яви́лася еси́ до́брая строи́тельница оби́тели Пече́рския, / немощно́е естества́ же́нскаго отри́нувши. / Те́мже и по кончи́не твое́й ди́вно просла́ви тя Госпо́дь Бог наш, / Ему́же предстоя́щи, помина́й чту́щия тя.

Уязви́лся еси́, преподо́бне Ио́но, жела́нием жития́ страда́льческаго, / егда́ услы́шал еси́ о кончи́не сопа́стыря твоего́ свята́го Иси́дора, / и, оста́вив житие́ мирско́е, на по́двиги ве́лия устреми́лся еси́. / Сего́ ра́ди и ны́не оби́тель Пече́рская прославля́ет боле́зни и труды́ твоя́ / и благода́рно тебе́ вопие́т: / ра́дуйся, устрои́телю и́ноческаго чи́на / и моли́твенниче неусы́пный о душа́х на́ших.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, / Ты еси́ вои́стину свяще́нников Хода́таица неусыпа́емая, / му́чеников терпе́ние, / преподо́бных укрепле́ние / и всея́ земли́ Эсто́нския покро́в и защи́та. / Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Седа́лен, глас 8:

Нощне́й тьме огустева́ющей, / умножа́ется зве́здный блеск, / и к тому́ о́чи заблу́ждших ра́достно возво́дятся. / Та́ко и умно́жившейся на земли́ грехо́вней тьме, / возведе́м горе́ о́чи на́ша, бра́тие, / и, сия́ние духо́вных звезд, зе́млю на́шу озаря́ющих, узре́вше, / к Небе́сному Оте́честву потщи́мся, / его́же да не лиши́т Госпо́дь нас, гре́шных, / моли́твами святы́х Свои́х.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Прииди́те, лю́дие, / поклони́мся чудотво́рному и всечестно́му о́бразу Бо́жия Ма́тере, / и к ней с любо́вию и благодаре́нием возопии́м: / ра́дуйся, непреста́нно славосло́вимая и восхваля́емая, / ра́дуйся, явле́нием Свои́м го́ру Пю́хтицкую освяти́вшая, / ра́дуйся, оби́тель сла́вную зде устро́ившая, / ра́дуйся, ико́ну Свою́, я́ко стра́жа неусы́пна и необори́ма, ей дарова́вшая, / ра́дуйся, исто́чник воды́ живы́я в той откры́вшая, / ра́дуйся, с се́страми неви́димо пребыва́ющая. / Ра́дуйся, Де́во Чи́стая, / ру́це Свои́ ми́лостивно к нам простира́ющая.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / Ты моя́ и си́ла, / Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование, / не оста́вль не́дра Отча / и на́шу нищету́ посети́в. / Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: // си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

О́браз честны́й Твой, Де́во, / Творе́ц всех и Созда́тель, вседержи́тельною си́лою пресла́вно горе́ Пю́хтицстей дарова́ / на спасе́ние челове́ком и исцеле́ние. / Сего́ ра́ди гора́ сия́ ме́сто свя́то яви́ся.

Прииди́те, ве́рнии, поклони́мся / и с любо́вию припаде́м чудотво́рному о́бразу Пречи́стыя Де́вы, уми́льно взыва́юще: / низпосли́, Благода́тная, ми́лость рабо́м Твои́м.

Пречи́стый Твой о́браз, Всепе́тая, / неизрече́нными чудесы́ и благода́тьми украси́вши, / в земли́ Эсто́нстей просла́вила еси́. / Сего́ ра́ди мы, покланя́ющеся тому́, / песнь благодаре́ния Тебе́ прино́сим.

Помо́щница всем христиа́ном, от Бо́га нам дарова́нная, / Того́ моли́, Всеблага́я, / да пре́зрит на́ша безчи́сленная согреше́ния / и изба́вит тьмы кроме́шныя и му́ки ве́чныя.

Ин

Жезл архиере́йский вруче́н бысть тебе́, священному́чениче Плато́не, / Патриа́рхом Всеросси́йским Ти́хоном / на по́двиг кре́стный во дни мяте́жа крова́ваго и годи́ну лю́тых гоне́ний. / Ты же, па́стырю до́брый, / не убоя́лся еси́ хули́телей ве́ры Правосла́вныя, / па́стве твое́й ве́рен был еси́ да́же до сме́рти.

Еле́ем до́брых дел, священному́чениче Нико́лае, / напо́лнил еси́ свети́льник свой, / просвеща́я сердца́ пасо́мых све́том богоразу́мия / и путеводя́ их в Черто́г Царя́ Небе́снаго. / Сего́ и нас сподо́би моли́твами твои́ми.

Серде́чным жела́нием распала́емь, о́тче Михаи́ле, / е́же пострада́ти за Христа́ со святи́телем Плато́ном, / во времена́ вла́сти безбо́жныя и годи́ны лю́тыя, / предста́л еси́ вку́пе с ним пред гони́тели, / показу́я нам, я́ко соверше́нная любы́ вон изгоня́ет страх.

Богоро́дичен: Ми́лостию Твое́ю, Де́во, исцели́ души́ моея́ я́звы грехо́вныя / и ум мой просвети́, омраче́нный по́мыслы лука́выми и вра́жиею зло́бою.

Песнь 5

Ирмо́с: Утренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, / от Отца́ рожде́нному неизрече́нно // и воздви́гнувшему рог спасе́ния нам.

Ты, о Благода́тная, ми́лостивным Твои́м явле́нием го́ру Пю́хтицкую благослови́ла еси́ / и зе́млю Эсто́нскую тем просвети́ла еси́, / к све́ту вы́шния сла́вы ве́рныя возводи́щи.

Омрачи́хомся по́мыслы, отягчи́хомся грехи́, / но Ты, Милосе́рдная Ма́ти, просвети́ ны / и на пра́вый путь наста́ви.

К пречестне́й Твое́й ико́не благоче́стно притека́ющия, о Богома́ти, / и усе́рдно поклани́ющияся, / и ве́рно повсю́ду Тя призыва́ющия предвари́, / от бед вси́ких спаса́ющи, / и лю́тых неду́г избавли́ющи, / и ду́хи лука́выя прогони́ющи, / тишину́ и здра́вие подаю́щи всем, Влады́чице.

Не оста́ви нас, Богороди́тельнице, / лю́тыми помышле́нии и воспомина́нии от лука́вых враго́в сту́жаемых зе́льне, / но осени́ Твое́ю благода́тию, / покрыва́ющи и спаса́ющи от всех их наве́т, Богоблаже́нная.

Ин

Ме́сто поко́я пра́веднаго и врата́ отве́рста в Ца́рство Небе́сное / яви́ся ти Ре́вельская темни́ца, священному́чениче Арсе́ние. / Те́мже освяти́ся град сей и обре́те тя кре́пкаго своего́ засту́пника / и моли́твенника о душа́х на́ших.

Ева́нгельски пожи́л еси́ на земли́, свя́те Арсе́ние, / безро́потно претерпе́в бе́ды мно́гия: / заточе́ние в темни́це, поноше́ние от си́льных ми́ра сего́, / непра́ведное лише́ние са́на и про́чия злоко́зни диа́вольския. / Те́мже и Го́сподеви угоди́л еси́, кро́тко взыва́я: / бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́.

Благогове́йно почти́м, ве́рнии, святи́теля Агафанге́ла, / архипа́стыря му́драго земли́ Балти́йския, хра́мов Бо́жиих созида́теля, / Правосла́вия ревни́теля, иносла́вных попечи́теля, / первосвяти́теля Це́ркве Росси́йския сподви́жника, му́жественнаго испове́дника / и в сму́тная времена́ и́стиннаго миротво́рца.

Богоро́дичен: Ро́ди вси блажа́т Тя, Богоро́дице Де́во, я́коже иногда́ прорекла́ еси́. / Сего́ ра́ди и земли́ Эсто́нская арха́нгельски вопие́т Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Го́сподь с Тобо́ю.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду / и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, / я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися / и живо́т мои́ а́ду прибли́жися, / и молю́ся, я́ко Ио́на: // от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Оби́тель Пю́хтицкая в пресла́внем прише́ствии Твоея́ ико́ны, Цари́це, / чуде́с и Боже́ственных даро́в благода́тию Твое́ю испо́лнися / во утвержде́ние благоче́стия всех ве́рных, / е́юже днесь супоста́ты низлага́ются и сла́вящия Тя кре́пце утвержда́ются.

Селе́ние свято́е сие́, святы́й дом Твой, Де́во Богоневе́сто, / сохрани́ от сопроти́вных нахожде́ния и от всех наве́т вра́жиих, / и вся гра́ды и страны́ христиа́нския, / любо́вию пою́щия Тя и ве́рно почита́ющия пречи́стый о́браз Твой.

Освяще́ние, здра́вие и спасе́ние подава́й душа́м и телесе́м на́шим, Ма́ти Бо́жия, / благоче́стно покланя́ющимся ико́не Твое́й / и усты́ и се́рдцем благогове́йно ю со стра́хом целу́ющим / и ве́рою Тя при́сно сла́вящим.

Держа́вный покро́в и сте́ну необори́му стяжа́вше Тя, Присноде́во Богоро́дице, / упова́ние на Тя с Бо́гом возлага́ем и приле́жно мо́лим: / си́лою Твое́ю стре́лы вра́жия и ко́зни вся бесо́вския не́мощны покажи́ / и кре́пкая Помо́щница нам бу́ди.

Ин

Изря́дная похвало́ гра́да На́рова, му́чениче и па́стырю Дими́трие, / не забу́ди нас, почита́ющих па́мять твою́, / бу́ди щит и огражде́ние дре́внему гра́ду, / в не́мже ду́шу свою́ положи́л еси́ за па́ству. / Бу́ди хода́тай и помо́щник правосла́вным лю́дем, / прославля́ющим святу́ю па́мять твою́.

Воспои́м, ве́рнии, новому́ченика Алекса́ндра, па́стыря На́рвскаго, / от гони́телей безбо́жных смерть прие́мшаго / и кровь непови́нную за Христа́ пролия́вшаго.

Ре́вностно па́стырский долг испо́лнил еси́, священному́чениче Иоа́нне, / моля́ся с сослужи́тели твои́ми, да преста́нет братоуби́йство во Оте́честве на́шем, / и сего́ ра́ди, от безбо́жных убие́н, / я́ко же́ртва благово́нная, в Ца́рство Небе́сное возше́л еси́.

Конда́к, глас 3:

Днесь святи́и земли́ Эсто́нския предстоя́т Бо́гу / и усе́рдно за ны Ему́ мо́лятся, / А́нгели славосло́вят с ни́ми, / и вси святи́и Це́ркве Росси́йския им спра́зднуют, // о нас мо́лят вси ку́пно с Богоро́дицею Преве́чнаго Бо́га.

И́кос:

Еде́мскаго рая́ древеса́ добропло́дная и кра́сная яви́шася, святи́и, / цветы́ благово́нныя уче́ний и плоды́ дел творя́щии, / от ни́хже ду́ши на́ша пита́ются и глад наш духо́вный утоля́ется. / Прииди́те у́бо, притеце́м под сень их и ублажи́м, / я́ко страны́ на́шея отра́ду и украше́ние / и я́ко жития́ о́браз нам и начерта́ние. / Ти́и бо венцы́ прия́ша нетле́нныя от Преве́чнаго Бо́га.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния / огнь устыде́сяв Вавило́не иногда́, / сегб ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю, / я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху: // благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Честны́й о́браз Твой, Влады́чице, неизрече́нною благода́тию при́сно сия́ет, / и дарова́нии духо́вными земны́я просвеща́ет, / к Небе́сному наставля́ет, и к ве́чному животу́ устроя́ет / за неизглаго́ланную Твою́ бла́гость.

Твоего́ боголе́пнаго явле́ния, Чи́стая, / и пресла́внаго ико́ны прише́ствия и чуде́с пучи́ны / вити́йствующих уста́ ника́коже возмога́ют испове́дати. / Мы же, немощни́и, что возглаго́лем? / То́чию: поми́луй и спаси́ нас, Всеми́лостивая Влады́чице.

Изве́стная ве́рных Помо́щнице и всех благи́х Пода́тельнице, / приими́ нас, с любо́вию к Тебе́ припа́дающих и вопию́щих: / поми́луй нас, Госпоже́, поми́луй нас, / я́коже ны́не, та́ко и во о́ный день бу́ди нам Помо́щница и Засту́пница.

Ма́ти Бо́жия Милосе́рдая, / две́ри ми́лости Твоея́ отве́рзи нам / и от уст мы́сленных волко́в исхити́, хотя́щих нас до конца́ погуби́ти. / Поми́луй, мо́лим Тя, Влады́чице, поми́луй, / не отврати́ рабы́ Твоя́.

Ин

Не посрами́л еси́ досто́инства иере́йскаго, / егда́ неве́рнии томи́ша тя стра́хом сме́ртным. / Вся ло́жныя глаго́лы, на тя возводи́мыя, отри́нул еси́ и безбоя́зненно рекл еси́: / вина́ моя́ еди́ная, я́ко па́стырь Бо́жий есмь. / Сего́ ра́ди ублажа́ем тя, о́тче Се́ргие, / му́ченическую кончи́ну в Везенбе́рзе за Христа́ прие́мшаго.

Всеросси́йский моли́твенниче, сла́во Кроншта́дта и Це́ркве Росси́йския, о́тче наш Иоа́нне, / мно́гими хра́мы украси́вый зе́млю Эсто́нскую и сла́вную оби́тель Пю́хтицкую в ней утверди́вый, / ны́не не преста́й насажда́ти и укрепля́ти в нас ве́ру Правосла́вную твои́ми к Бо́гу хода́тайствы, / да с тобо́ю вы́ну сла́вим Всеблага́го Бо́га.

Любве́ ра́ди Христо́вы вся, я́же на земли́, приоби́дел еси́, преподо́бне Серапио́не, / и, в пусты́ню всели́вся, мудрова́ние плотско́е умертви́л еси́, / и по́стническими труды́ и зе́льным воздержа́нием свое́ житие́ уясни́л еси́. / Сего́ ра́ди почита́ем тя и светоно́сную па́мять твою́ пра́зднуем, богоблаже́нне.

Богоро́дичен: Ми́лостива мне бу́ди, Преблага́я Де́во, / и, уязвле́на мя ору́жием греха́, / врачевство́м Твоея́ моли́твы исцели́, / благослове́н, зову́ща, Плод чре́ва Твоего́.

Песнь 8

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, / полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся, / Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́, / Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, // я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Пресла́вная днесь пою́ще, / святе́й ико́не Твое́й благогове́йне покланя́емся, Госпоже́ Цари́це. / Сла́вящия Тя благода́тию боже́ственною осени́, / на враги́ укрепи́ и Оте́чество на́ше в ми́ре соблюди́.

Воспои́м с насе́льницами оби́тели Пю́хтицкия благо́й Влады́чице, / то́ки благода́ти источа́ющей от Своея́ чудотво́рныя ико́ны: / хва́лим, благослови́м, покланя́емся Ти, Богороди́тельнице, / пою́ще и превознося́ще Твоя́ чудеса́ во ве́ки.

Ра́дости вина́, Всеблагослове́нная, / ра́дуйся Всенепоро́чная, ра́дуйся, Благода́тная, / держа́ва на́ша и огражде́ние и спаси́тельное прибе́жище. / Спаси́ ны, рабы́ Твоя́, / на Тя бо наде́емся и Тебе́ пое́м во ве́ки.

Тя жи́зни на́шея Храни́тельницу кре́пку стяжа́хом и наде́жду спасе́ния. / Мо́лим Тя, Благосе́рдая: / по кончи́не хода́тайствовати не преста́й о нас, / я́ко да бу́дущих муче́ний изба́вимся / и ми́лостива обря́щем Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего в день Су́дный.

Ин

Ди́вна про́поведь твоя́, / незы́блемо упова́ние твое́, / тве́рдо бо ве́ровал еси́ и учи́л еси́, святи́телю Плато́не, / я́ко благоче́стие на вся поле́зно и на земли́ никогда́же исче́знет.

Ве́ру Правосла́вную пред ливо́ны пропове́давше, / к ве́чным востеко́ша оби́телем Иси́дор пресви́тер / и с ним собо́р му́ченический во гра́де Юрьеве. / Ны́не же, предстоя́ще Царю́ царе́й, / мо́лятся о почита́ющих их па́мять.

Свяще́нством досто́йно облече́н бысть / и преподо́бием зело́ удобре́н, преподобному́чениче Корни́лие, / дом Богоро́дицы, украси́в, просла́вил еси́, / чудь язы́ческую ко Христу́ приве́л еси́ / и зе́млю Эсто́нскую кро́вию свое́ю обагри́л еси́. / Те́мже со святы́ми Христу́ предстоя́, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Изба́ви мя от напа́стей, Влады́чице, / и борю́щия мя враги́ побори́, / утверди́ на ка́мени за́поведей Сы́на Твоего́ / и ду́шу мою́ просвети́, Две́ре Боже́ственнаго Све́та.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо / и земли́ удиви́шася концы́, / я́ко Богяви́ся челове́ком пло́тски / и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с. / Тем Тя, Богоро́дицу, // А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Ико́на Твоя́, Влады́чице, святоле́пно яви́ся в Пю́хтицстей оби́тели, / ве́рныя благода́тию озаря́ющи, вопию́щия: / и́стинно честне́йши всех еси́, Де́во Чи́стая.

Благода́рственное пе́ние за неизрече́нное Твое́ милосе́рдие, Богоблагода́тная, от нас приими́, / проше́ния на́ша на по́льзу исполня́ющи, / и к высоте́ го́рней всех возведи́, ве́рно зову́щих: / и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Всенепоро́чная.

Чуде́с и ми́лостей Твои́х, Влады́чице, к земли́ Эсто́нстей / ника́коже досто́йно украси́ти мо́жем вити́йством слове́с, / то́чию усе́рдно мо́лим Тя, Цари́це: / прости́ нас, гре́шных и немощны́х, / вои́стину серде́чно Тя почита́ющих.

Ро́ди вси, блажи́м Тя, Богоро́дице, / я́ко ра́дости вся ны испо́лнила еси́ / пресла́вным явле́нием Пю́хтицкия ико́ны Твоея́, Пречи́стая; / е́йже днесь покланя́ющеся, уми́льно мо́лим Тя: / не лиши́, Влады́чице, Твои́х рабо́в в бу́дущем ве́це неизрече́нныя ра́дости.

Ин

Си́ла твоя́ необори́ма бысть по ве́ре твое́й, благове́рный кня́же Алекса́ндре, / сего́ ра́ди просла́вися и́мя твое́ во всех язы́цех. / И ны́не мо́лим тя: / враги́ на́ша неви́димо отража́й, ополча́ющияся на Правосла́вную ве́ру.

Небе́снии гра́ждане, святи́и земли́ Эсто́нския, / не забу́дите земно́е Оте́чество ва́ше, / я́ко на вас упова́ние по Бо́зе и Богоро́дице возложи́хом.

Прехва́льнии отцы́ на́ши, / вас ни земля́ потаи́ла есть, но Не́бо прия́т вы, / и отверзо́шася вам ра́йския две́ри, / и, внутрь рая́ бы́вше, дре́ва жи́зни наслажда́етеся. / Христу́ моли́теся дарова́ти Оте́честву ва́шему мир и ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Зе́млю созда́вый и не́бо одева́яй о́блаки, / новотвори́т Госпо́дь Ада́ма, / в плоть челове́чу от Тебе́, Де́вы Чи́стыя, оде́явся. / Сего́ ра́ди Тя, Пречи́стая, вои́стину Богоро́дицу почита́ем.

Свети́лен, глас 3:

В пе́снех восхва́лим свети́ла земли́ Эсто́нския, / таи́нники Христа́, Боже́ственнаго Сло́ва, / Иже сих просвети́вшаго и возлюби́вшаго / и помо́щники нам ко спасе́нию дарова́вшаго.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пред ико́ною Твое́ю Пю́хтицкою / и́нокинь собра́ние вопие́т Ти, Влады́чице: / о сла́дкая Ма́ти Царя́ Христа́, / бу́ди покро́в Твоея́ оби́тели и ра́дость всем ве́рным.

На хвали́тех стихи́ры 4,1 глас 8.

Подо́бен: О пресла́внаго чудесе́:

Днесь ра́дуется Це́рковь Эсто́нская, / иму́щи сонм святы́х свои́х, / ти́и бо суть пе́рвейшии хода́таи / ко Влады́це, Христу́ Бо́гу на́шему, / и наста́вницы ко и́стинней ве́ре, / от земли́ в Ца́рство Бо́жие пресе́льшиися / и ны́не усе́рдно моля́щиися / дарова́ти душа́м на́шим мир / и ве́лию ми́лость.

Днесь, ве́рнии, похва́льными венцы́ / венча́им вся святы́я Це́ркве Эсто́нския, / Престо́лу Бо́жию предстоя́щия / и ми́лостивно нас посеща́ющия, / страны́ на́шея храни́тели, / ве́ры и́стинныя в ней утвержде́ние, / правосла́вных побо́рники, / и́хже моли́твами возноше́ние враго́в на́ших Христо́с Бог низложи́, / име́яй ве́лию ми́лость.

О вели́цыи сро́дницы на́ши, / земли́ Эсто́нския засту́пницы, / имено́ваннии и безыме́ннии, / явле́ннии и неявле́ннии, / Небе́снаго Сио́на дости́гшии / и сла́ву мно́гу от Бо́га прии́мшии, / утеше́ние нам, в ско́рби су́щим, испроси́те, / Це́рковь на́шу во благоче́стии утверди́тв // и от нас, я́ко дар, песнь благодаре́ния приими́те.

Сла́ва, глас 4:

Святи́и сро́дницы на́ши, / цве́ти духо́внии земли́ Эсто́нския, / похвало́ на́ша, утвержде́ние и благоути́шное приста́нище, / ва́ми Це́рковь на́ша хва́лится, / стяжа́вши, я́ко неистощи́мое сокро́вище, / жития́ же ва́ша и мно́гая чудеса́ / прославля́ют просла́вльшаго вас Го́спода. / Его́же моли́те / дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Днесь сия́ет благода́тию Бо́жиею гора́ Пю́хтицкая, / иде́же яви́ся Жена́ Благоле́пная, / све́том ди́вным облече́нная, / Избра́нница всего́ ро́да челове́ча, / изво́лившая сотвори́ти го́ру сию́ / ме́сто прославле́ния Своего́ / и чи́стаго, непоро́чнаго Христу́ Бо́гу служе́ния, // ме́сто святы́ни Госпо́дни в долготу́ дний.

Моли́тва

О всеблаже́нии и богому́дрии уго́дницы Бо́жии, по́двиги свои́ми зе́млю Эсто́нскую освяти́вшии и телеса́ своя́, я́ко се́мя ве́ры, в ней оста́вльшии, душа́ми-же свои́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́щии и непреста́нно о ней моля́щиися! Се ны́не, в день о́бщаго ва́шего торжества́, мы, гре́шнии, ме́ньшии бра́тия ва́ши, дерза́ем приноси́ти вам сие́ хвале́бное пе́ние. Велича́ем ва́ша вели́кия по́двиги, духо́внии во́ини Христо́ви, терпе́нием и му́жеством до конца́ врага́ низложи́вшии и нас от пре́лести и ко́зней его́ избавля́ющии. Ублажа́ем ва́ше свято́е житие́, свети́льницы Боже́ственнии, све́том ве́ры и доброде́телей светя́щиися и на́ша умы́ и сердца́ богому́дренно озаря́ющии. Прославля́ем ва́ша вели́кая чудеса́, цве́ти ра́йстии, в стране́ на́шей прекра́сне процве́тшии и арома́ты дарова́ний и чуде́с повсю́ду благоуха́ющии. Восхваля́ем ва́шу богоподража́тельную любо́вь, предста́телие на́ши и покрови́телие, и, упова́юще на по́мощь ва́шу, припа́даем к вам и вопие́м: вси святи́и сро́дницы на́ши, от лет дре́вних просия́вшии и в после́дния дни подвиза́вшиися, явле́ннии и неявле́ннии, ве́домии и неве́домии! Помяни́те на́шу не́мощь и уничиже́ние и моли́твами ва́шими испроси́те у Христа́ Бо́га на́шего, да и мы, безбе́дно преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех го́рняго Оте́чества вку́пе с ва́ми и со все́ми угоди́вшими Ему́ от ве́ка святы́ми водвори́мся благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же со Преве́чным Отце́м и со Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех тва́рей во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Собор святых Эстонской земли

Собор святых Эстонской земли. Составляют святые: благоверный великий князь Александр Невский (†1263; память 30 августа и 23 ноября); священномученик Исидор пресвитер и с ним 72 мученика, в Юрьеве Лифляндском пострадавших (†1472; память 8 января); преподобная Васса Псково-Печерская (†1473; память 19 марта); преподобный Иона Псково-Печерский (†1480; память 29 марта); преподобный Серапион (†1480; память 7 сентября и 15 мая); преподобномученик Корнилий Псково-Печерский (†1570; память 20 февраля); священномученик Арсений, митрополит Ростовский (†1772; память 28 февраля); праведный протоиерей Иоанн Кронштадтский (†1908; память 20 декабря); священномученик Иоанн пресвитер (†1917; память 31 октября); священномученик Александр пресвитер (†1918; память 26 декабря); священномученик Димитрий пресвитер (†1918; память 26 декабря); священномученик Сергий пресвитер (†1918; память 17 декабря); священномученик Платон, епископ Ревельский (†1919; память 1 января); священномученик Михаил пресвитер (†1919; память 1 января); священномученик Николай пресвитер (†1919; память 1 января); священноисповедник Агафангел, митрополит Ярославский (†1928; память 3 октября); священномученик Карп пресвитер (†1937; память 11 сентября).

Память священномучеников Иоанна пресвитера, Александра пресвитера, Димитрия пресвитера, Сергия пресвитера, Платона, епископа Ревельского, Михаила пресвитера, Николая пресвитера, Карпа пресвитера и священноисповедника Агафангела, митрополита Ярославского, совершается также в Соборе новомучеников и исповедников Российских (в воскресенье 25 января или ближайшее после 25-го января).

Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в Переславле-Залесском. Отец его Ярослав, кроткий, милостивый и человеколюбивый, был младшим сыном великого князя Всеволода Большое Гнездо, братом святого благоверного князя Георгия Всеволодовича.

С ранних лет Александр сопровождал отца в военных походах. Он участвовал в битве на реке Эмайыги (в нынешней Эстонии), где войска Ярослава разгромили немцев. Уезжая в Киев, Ярослав оставил сына Александра самостоятельно княжить в Новгороде. В1239 году Александр вступил в брак с дочерью полоцкого князя Брячислава Александрой. Ярослав благословил их на венчание Феодоровской иконой Божией Матери. С этой иконой Александр не расставался всю жизнь.

В грозный для Руси час святой князь Александр, великий воин-молитвенник, явился защитником земли Русской: с востока шли, уничтожая все на своем пути, монгольские орды, с запада, воспользовавшись нашествием Батыя, разгромом русских городов, смятением и горем народа, гибелью его лучших сынов и вождей, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Шведский король направил большое войско к Неве, прислав вызов князю Александру: «Если можешь, сопротивляйся,– я уже здесь и пленяю твою землю». Святой Александр укрепил своих воинов словами: «Не в силе Бог, а в правде». С небольшой дружиной, уповая на Святую Троицу, князь поспешил на врагов,– ждать подмоги от отца не было времени. Стоявший в дозоре воин Пелгуй сообщил, что видел на рассвете ладью, плывущую по морю, и в ней святых мучеников Бориса и Глеба. Борис говорил: «Брат Глеб, поможем сроднику нашему Александру». Ободренный чудом, князь с молитвой мужественно повел войско на шведов. Ангел Божий незримо помогал православному воинству, так что на другом берегу, где не было русских войск, оказалось множество перебитых врагов. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским.

Немецкие рыцари тоже похвалялись, что подчинят себе русский народ. Святой Александр дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года. С помощью Божией крестоносцы были полностью разгромлены. Современники ясно понимали историческое значение Ледового побоища: западные пределы Русской земли были надежно ограждены.

Настало время оградить Русь с востока. Александр со своим отцом, великим князем Ярославом, выехал в Орду: нужно было превратить татар из врагов и грабителей в почтительных союзников. Великий князь Ярослав отдал за это жизнь: заключив союз с Золотой Ордой, он вынужден был ехать в Монголию, где был отравлен. Александр, став великим князем, продолжал крепить завещанный отцом союз с Золотой Ордой, делая ее заслоном для Руси с востока. В Сарае, столице Золотой Орды, стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была учреждена епархия Русской Православной Церкви.

Святой Александр считал католичество неприемлемым для русского народа. Когда к нему явились послы Римского папы, он ответил, что русские верны Христовой Церкви и свято хранят веру Семи Вселенских Соборов.

Утвердив мирные отношения Руси и Орды, возвращаясь в 1263 году из Сарая во Владимир, святой Александр смертельно занемог. В Городце князь-подвижник предал дух Господу, завершив многотрудный жизненный путь принятием иночества с именем Алексий. Погребен он был в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году мощи святого Александра Невского были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург.

Священномученик Исидор был священником Цикольского храма в городе Юрьеве (Дерпте, современном Тарту в Эстонии). По договору, заключенному в 1463 году между Московским великим князем Иоанном III и ливонскими рыцарями, последние обязывались оказывать всяческое покровительство православным в Дерпте. Однако ливонцы нарушили договор и стали принуждать православных к унии. Пресвитер Исидор мужественно стал на защиту Православия. Он предпочел принять мученический венец, но не подчиниться католикам. В1472 году отец Исидор и с ним 72 прихожанина были утоплены в проруби в праздник Богоявления после освящения воды в реке Амовже (Эмайыги). Весной, во время разлива, нетленные тела святых мучеников и среди них тело священномученика Исидора в полном облачении были найдены проезжавшими русскими купцами на берегу. Святых погребли около Никольской церкви.

Жития преподобной Вассы, преподобного Ионы и преподобномученика Корнилия Псково-Печерских помещены на страницах 364–366.

Преподобный Серапион Псковский родился в Юрьеве (ныне город Тарту), который находился под властью немцев, старавшихся любыми способами совратить православных в латинство. Когда его хотели насильно привлечь к чужой вере, преподобный Серапион ушел в Толвскую пустынь недалеко от Пскова, где начинал свои молитвенные труды псковский подвижник преподобный Евфросин (в миру Елеазар). Под его окормлением преподобный Серапион проходил первые иноческие послушания. Но вскоре святому пришлось пережить искушение: положившись на собственные силы, он хотел покинуть своего наставника и в уединении начать самостоятельную подвижническую жизнь. Однако это было неугодно Богу, и Он вернул ученика к учителю: сильно поранив ногу, преподобный Серапион раскаялся в своеволии и непослушании и, приняв великую схиму, до конца своих дней, 55 лет, неотлучно пребывал с преподобным Евфросином. Списатель жития преподобного Серапиона называет его мертвецом непогребенным – так велико было его безразличие к земным благам. Ко всякой обиде он относился с исключительным смирением, всегда обвиняя себя самого, всегда сам просил прощения у своего обидчика. Преподобный чрезвычайно высоко ценил церковную молитву: он говорил, что чин двенадцати псалмов, пропетый наедине в келлии, не может равняться одному «Господи, помилуй», пропетому в храме. 8 сентября 1480 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, преподобный Серапион мирно почил о Господе 90 лет от роду. Его учитель, преподобный Евфросин, предал земле его тело, которое от усердных подвигов превратилось в «кости, обтянутые кожей». Еще при жизни преподобный Серапион удостоился от Господа дара прозрения и чудотворений. И после его кончины многие удостаивались по вере своей получать от него чудесную помощь.

Священномученик Арсений, митрополит Ростовский (в миру – Александр Иванович Мацеевич), родился в 1697 году во Владимире. Отец его, Иоанн Мацеевич, служил священником в Спасском храме. Александр Мацеевич окончил Владимирскую духовную школу, затем учился в Львовской и Киевской академиях. В девятнадцать лет Александр принял монашеский постриг с именем Арсений, а в двадцать пять лет был посвящен в иеромонахи. Он быстро проявил себя талантливым проповедником.

Иеромонах Арсений служил в Киево-Печерской Лавре, в Черниговской и Сибирской епархиях, в Великом Устюге и в Соловецком монастыре, участвовал в четырех морских экспедициях, во время которых на карту было нанесено почти все северное побережье Сибири. Отец Арсений преподавал в Санкт-Петербурге и выполнял поручения Синода.

В 1741 году он был посвящен в сан митрополита Сибирского. Митрополит Арсений защищал людей от произвола начальников и воевод, требовал поддержки в этом у Синода и обращался непосредственно к императрице Елизавете. Затем митрополит Арсений 20 лет совершал ревностное архиерейское служение на Ростовской кафедре. Его записка «О благочинии церковном» явилась первым протестом против российской синодальной системы и радением о восстановлении патриаршества на Руси. Проповеди и заметки владыки составили 12 томов. Он выступал против притеснения духовенства и крестьян, проявил себя опытным и рачительным хозяином в управлении вверенными ему храмами и монастырями.

Когда императрица Екатерина II издала манифест об изъятии церковной собственности в пользу государства, митрополит Арсений немедленно выступил против этого. Синод расценил его критическое письмо как оскорбление ее императорского величества. Митрополит Арсений был арестован, доставлен в Москву на Синодальный суд. По решению суда, принятому при активном участии императрицы, он был лишен сана митрополита и священства и сослан под Архангельск в Никольский монастырь без права письменного и словесного общения. В монастыре шестидесятисемилетнего митрополита считали мучеником, страдальцем за правду, относились к нему как к архиерею, брали у него благословение.

Однако после доноса императрице митрополит Арсений был расстрижен, переодет в мирскую одежду, переименован оскорбительным именем (Андреем Вралем) и послан на вечное заточение в Ревель. Митрополит Арсений был заключен в Ревельской башне в каземате размером два на три метра. Четыре года он провел в полной изоляции и могильном заточении. Но ненависть императрицы возрастала: по ее повелению дверь в каземат заложили кирпичами, оставив только окошечко, в которое узнику подавали пищу. За два дня до кончины митрополит попросил прислать священника со Святыми Дарами. Со священника взяли подписку, что он ничего не расскажет впоследствии под страхом смерти. 28 февраля 1772 года митрополит преставился и в тот же день был похоронен как простой мирянин. На стене каземата осталась выцарапанная митрополитом надпись: «Благо мне, яко смирил мя еси, Господи».

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 годов признал недействительным лишение сана митрополита Арсения. На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 года священномученик Арсений, митрополит Ростовский, прославлен в лике святых как ревностный святитель, принявший мученическую смерть за Христа и Его Церковь и почитаемый народом Божиим за смиренное перенесение скорбей и нестяжательность. Мощи священномученика Арсения покоятся под спудом в Никольском храме в Таллинне (бывшем Ревеле).

Житие праведного протоиерея Иоанна Кронштадтского помещено на странице 145.

Священномученик протоиерей Иоанн Кочуров родился 13 июня 1871 года в селе Бигильдино-урки Данковского уезда Рязанской губернии (теперь – Липецкая область). Его отец был сельским священником и законоучителем в местной школе. Родители – Александр и Анна – воспитали в сыне любовь к Богу и желание посвятить свою жизнь церковному служению. Иоанн Кочуров закончил Данковское духовное училище, Рязанскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. Женившись на Александре Васильевне Чернышевой, дочери священника, Иоанн Александрович был назначен настоятелем православного прихода в Чикаго. 12 лет отец Иоанн прослужил в Северной Америке. Чикагская паства его любила и ценила. Он собрал достаточно средств, чтобы устроить там храм и приходской дом. Этот храм до сих пор является одним из самых красивых в Америке. Отец Иоанн совершал миссионерские поездки по разным штатам и всегда с большим успехом.

В 1907 году протоиерей Иоанн Кочуров был назначен законоучителем в мужскую и женскую гимназии Нарвы. В семье Кочуровых было шестеро детей.

В 1916 году протоиерей Иоанн Кочуров стал клириком Екатерининского собора Царского Села. 30 октября 1917 года священнослужители Екатерининского собора организовали в Царском Селе крестный ход с чтением нарочитых молений о прекращении междоусобной братоубийственной войны. 31 октября 1917 года в Царское Село вступили большевистские войска. Отца Иоанна арестовали, отвели на окраину города и убили. Прихожане погребли отца Иоанна в усыпальнице собора. В 1994 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил в лике святых священномученика протоиерея Иоанна Кочурова.

Священномученик иерей Александр Волков родился в Нарве в 1873 году в семье священника. Его отец, Павлин Алексеевич Волков, был настоятелем Нарвской Ивангородской Успенской церкви. Окончив Санкт-Петербургскую духовную семинарию, Александр Павлинович Волков три года преподавал в Меррекюльской церковноприходской школе. Затем молодой учитель десять лет трудился в Александро-Невском духовном училище. Он отличался аккуратностью, усердием, трудолюбием и старательностью, деятельность его сопровождалась успехами.

Став священником, отец Александр был назначен настоятелем Нарвской Ивангородской Успенской церкви, так как его отец, протоиерей Павлин Волков, уволился на покой. Навыки, полученные в духовном училище, пригодились отцу Александру на новом месте служения. Ивангородский настоятель преподавал Закон Божий в трех учебных заведениях, обучая детей самых разных слоев населения Нарвы.

В декабре 1918 года большевики, захватившие власть в Эстляндии, запретили совершение богослужений и потребовали, чтобы все лица духовного звания покинули Эстонию. Этим безбожники стремились полностью уничтожить Церковь в стране. Все нарвское духовенство было арестовано.

26 декабря 1918 года, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, священника Александра Волкова и протоиерея Димитрия Чистосердова вывели из города и предали мученической смерти. Тела убитых бросили в нечистоты. Когда большевики ушли из города, верующие позаботились об отпевании мучеников и их христианском погребении.

Священномученик протоиерей Димитрий Чистосердов, принявший мученичество вместе с иереем Александром Волковым, родился 14 октября 1861 года в Санкт-Петербургской губернии в семье диакона. Окончив Санкт-Петербургскую духовную семинарию, Димитрий Чистосердов первое время трудился в Александро-Невском духовном училище комнатным надзирателем. В двадцать семь лет он был рукоположен во иереи и назначен настоятелем Нарвской Ивангородской Знаменской церкви, в которой прослужил 30 лет, до своей мученической кончины. Отец Димитрий был благочинным, преподавал Закон Божий в трех школах.

В 2001 году священномученики иерей Александр Волков и протоиерей Димитрий Чистосердов были прославлены в лике святых.

Священномученик протоиерей Сергий Флоринский родился в Суздале 4 марта 1873 года в семье священника Феодора Флоринского. После окончания Владимирской духовной семинарии Сергий Федорович был учителем Яксаевского земского училища Суздальского уезда. Обвенчавшись с Елизаветой Ивановной Смоленской, дочерью священника, он был рукоположен в священный сан и назначен священником церкви 151 пехотного Пятигорского полка. Во время русско-японской войны отец Сергий вместе с воинами своего полка находился в действующей армии. С началом первой мировой войны протоиерей Сергий вместе со своим полком отправился на передовую. В армии его любили и уважали. Командир полка говорил, что отец Сергий – незаменимое духовное лицо на поле брани и прекрасный человек.

В 1917 году отца Сергия перевели священником в полевой госпиталь, располагавшийся в Эстляндии, в городе Везенберге (ныне – Раквере). Когда в конце 1918 года город захватили большевики, отец Сергий был арестован и убит за отказ отречься от веры и сана священника. Убийство произошло в лесу Палермо. После ухода большевиков верующие похоронили священника около алтаря кладбищенской церкви.

В 2002 году священномученик протоиерей Сергий Флоринский был прославлен в лике святых. Честны́е мощи его обретены и находятся в храме Рождества Пресвятой Богородицы города Раквере.

Священномученик Платон, епископ Ревельский (в миру – Павел Петрович Кульбуш), родился 13 июля 1869 года в Рижской губернии в эстонской семье псаломщика. Окончив Санкт-Петербургскую духовную академию и приняв сан священника, он был назначен настоятелем эстонского православного Исидоровского храма в Санкт-Петербурге. Отец Павел сумел объединить православных эстонцев столицы в один приход. В конце 1917 года он принял монашество с именем Платон и стал епископом Ревельским. Владыка ревностно восстанавливал в Эстонии приходскую жизнь, объезжал дальние приходы, ободряя смятенные революционными событиями души верующих. От духовенства он требовал близости к народу.

В 1917–1918 годах епископ Платон участвовал в Поместном Соборе Русской Православной Церкви. Владыка перенес свою кафедру в Юрьев (ныне – Тарту). Когда в конце 1918 года город захватили большевики, владыку арестовали прямо в алтаре храма во время всенощной. В тюрьме над ним жестоко издевались, а когда на допросе от него потребовали, чтобы он перестал проповедовать Евангелие, владыка ответил: «Как только меня выпустят на свободу, я буду вновь повсеместно славить Господа».

В ночь на 1 января 1919 года, когда празднуется Обрезание Господне и память святителя Василия Великого, епископ Платон принял мученическую кончину вместе с протоиереем Николаем Бежаницким и протоиереем Михаилом Блейве. Днем Белая армия освободила город. Останки епископа Платона перенесли в Таллинн и погребли в Спасо-Преображенском соборе.

Прославлен священномученик Платон, епископ Ревельский, на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году.

Священномученик протоиерей Михаил Блейве родился 29 октября 1873 года в Оллустфере Феллинского уезда Лифляндской губернии в семье псаломщика Ивана Петровича Блейве и его жены Акилины Христофоровны. Окончив Рижскую духовную семинарию, Михаил Иванович как обладатель красивого тенора был оставлен в Риге певчим архиерейского хора и псаломщиком Иоанновской церкви в архиерейской мызе. Женившись на дочери священника Любови Феодоровне Луговской, он был рукоположен в священный сан. Местом священнического служения отца Михаила стал Гарьельский приход Верроского благочиния. С большой энергией он заботился о церковном пении, произносил проповеди, преподавал в школе, помогал бедным.

Затем отец Михаил был переведен в Ниггенскую церковь и назначен благочинным. После служения в Рингенской церкви, отец Михаил становится священником Успенского собора города Юрьева (ныне – Тарту). Отец Михаил был человеком тихим и скромным, с кротким и чистым взглядом ясных глаз, который бывает у людей, живущих глубоко духовной жизнью. Но, несмотря на застенчивость, он обладал твердым характером и без колебаний шел на самопожертвование. Поэтому в 1918 году его выбрали настоятелем Успенского собора.

В это трудное время отец Михаил стал произносить свои проповеди в стихотворной форме, которая позволяла ему установить отношения душевной близости с прихожанами. Он призывал не бояться смерти, ибо Христос победил смерть. Среди всеобщего отступления от Истины, помрачения и безнадежности он учил, что для христиан есть только один путь борьбы с богоборческим режимом: покорность воле Божией, молитва о ниспослании вождей, у которых ум сочетается с совестью, об избавлении от власти порочной и продажной, а также посильный и постоянный труд в Церкви.

В декабре 1918 года Юрьев захватили большевики. Было запрещено богослужение, начались аресты. Отец Михаил был арестован в алтаре Успенского собора. Его обвинили в нарушении запрета совершать богослужение. Господь удостоил его разделить участь с епископом Платоном, которому отец Михаил был безгранично предан. 1 января 1919 года протоиерей Михаил Блейве был убит вместе с епископом Платоном и настоятелем Георгиевской церкви протоиереем Николаем Бежаницким.

Священномученик протоиерей Михаил Блейве был прославлен в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.

Священномученик протоиерей Николай Бежаницкий родился 14 декабря 1859 года в Соонтагской волости Лифляндской губернии в священнической семье. Окончив Рижскую духовную семинарию и женившись на дочери священника, Николай Стефанович Бежаницкий был рукоположен во иерея и назначен в Воронейский приход. Через два года отец Николай был переведен в Керкау, служил в Екатерининской церкви в Верро, затем – в Феллине, а с 1908 года был настоятелем храма святого Георгия в Юрьеве (ныне – Тарту).

Сменив за 36 лет священства пять приходов, отец Николай всей душой привязывался к месту служения, быстро располагая к себе паству. Он был отзывчивым, исключительно добрым и снисходительным. Зная его нестяжательность и благотворительность, ему доверяли самые разные люди: и бедные крестьяне, и священнослужители, и военные, и представители власти. Большевики, захватившие Юрьев в декабре 1918 года, под страхом смерти запретили совершать богослужения. Но отец Николай не подчинился этому приказу. Он был арестован в Георгиевской церкви во время воскресного богослужения. В тюрьме вместе с ним находились более двухсот узников. Отец Николай, привыкший не думать о себе, заботился о тех, кто нуждался в поддержке и ободрении. Под утро 1 января 1919 года протоиерей Николай был убит вместе с епископом Платоном и протоиереем Михаилом Блейве.

В 2000 году Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви совершил прославление священномученика протоиерея Николая Бежаницкого.

Священноисповедник Агафангел, митрополит Ярославский (в миру – Александр Лаврентьевич Преображенский), родился 23 сентября 1854 года в семье сельского священника Тульской губернии. Александр закончил Тульскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. После неожиданной смерти жены и малолетнего сына Александр принял монашество с именем Агафангел. Иеромонах Агафангел был назначен инспектором Томской духовной семинарии, а затем ректором Иркутской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита.

В 1889 году состоялась хиротония архимандрита Агафангела во епископа Киренского, викария Иркутской епархии. Тринадцать лет владыка Агафангел находился на Рижской кафедре. Под его святительским омофором были Эстония и Латвия. Епископ Агафангел с любовью и отеческим попечением укреплял православную веру. Его стараниями в Эстонии были обновлены и построены многие храмы: в Силламяэ и Валга, в Таллине, в Пюхтицах. В трудные дни революции 1905–1906 годов владыка Агафангел организовал комитет «По оказанию помощи пострадавшим от беспорядков в Прибалтийском крае». Под покровом комитета многие были спасены от смерти.

В 1917 году владыка Агафангел, являясь митрополитом Ярославским, участвовал в Поместном Соборе Русской Православной Церкви. После убийства священномученика Владимира, митрополита Киевского (†1918; память 25 января), Собор постановил, что необходимо на случай болезни, смерти и других печальных для Патриарха обстоятельств избрать нескольких блюстителей патриаршего престола, которые в порядке старшинства и будут блюсти власть Патриарха и преемствовать ему. Одним из блюстителей патриаршего престола стал митрополит Агафангел.

Когда Патриарх Тихон был арестован, он временно передал церковное управление митрополиту Агафангелу. Безбожные власти немедленно обвинили владыку Агафангела в антисоветской деятельности. Опасаясь, что Церковь может лишиться законного управления, митрополит Агафангел призвал епископат управлять епархиями самостоятельно, сообразуясь с Писанием, священными канонами и церковным правом, по совести и архиерейской присяге до восстановления высшей церковной власти. Послание вызвало у властей недовольство. Митрополита арестовали и выслали в Нарымский край. Из ссылки митрополит Агафангел вернулся в Ярославль. 3 октября 1928 года митрополит Агафангел скончался.

Прославлен священноисповедник Агафангел, митрополит Ярославский, на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году.

Священномученик протоиерей Карп Эльб родился 5 февраля 1869 года в деревне Оло Феллинского уезда Лифляндской губернии. Он происходил из крестьянской семьи. Став диаконом, отец Карп был приглашен служить в эстонский приход Санкт-Петербурга. В столице диакон Карп занимался педагогической деятельностью и участвовал в строительстве Исидоровской церкви. В 1918 году отец Карп был рукоположен в священники. Он стал пастырем, когда служение в Церкви не сулило ни материальных выгод, ни почестей, ни благоустроенной жизни. Его исповеднический подвиг завершился мученичеством. 11 сентября 1937 года протоиерей Карп Эльб был убит.

Священномученик протоиерей Карп Эльб был прославлен в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.

Служба Собора святых Эстонской земли рассмотрена Синодальной Богослужебной комиссией и утверждена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Священным Синодом 26 декабря 2003 года.


Вам может быть интересно:

1. Объяснение апостольских чтений на Литургии во все воскресные дни года – № 41. Неделя двадцать четвертая по Пятидесятнице протоиерей Василий Михайловский 98,6K 

2. Объяснение апостольских чтений на Литургии во все воскресные дни года – № 36. Неделя девятнадцатая по Пятидесятнице протоиерей Василий Михайловский 98,6K 

3. О живых русских силах священномученик Иоанн (Поммер) 608 

4. Проповеди. Книга 7 (2008 г.) – Собор трех святителей протоиерей Димитрий Смирнов 14,5K 

5. Исследования о 3-ей книге Ездры Александр Матвеевич Бухарев 359 

6. Толкование на Псалмы – Псалом 27 епископ Палладий (Пьянков) 146,1K 

7. Проповеди. Книга 7 (2008 г.) – Неделя о Страшном суде протоиерей Димитрий Смирнов 14,5K 

8. Жития св. святителей христовых Гурия, Варсонофия и Германа, казанских чудотворцев митрополит Григорий (Постников) 1,6K 

9. Толкование на паремии из книги Бытия – XXII. Паремия, положенная на вечерне седьмой недели по Пасхе, на воспоминание первого Вселен­ского собора (Быт 14, 14–20). епископ Виссарион (Нечаев) 38,3K 

10. Полный круг проповедей – О смысле ветхозаветного обрезания. Обрезание Господне протоиерей Вячеслав Резников 136K 

Комментарии для сайта Cackle