24.01 Святы́я блаже́нныя Ксе́нии Петербу́ргский, Христа́ ра́ди юро́дивыя

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Блаже́нная Ксе́ние богому́драя, / чи́стая твоя́ душа́, / правове́рным смы́слом сия́ющи / и облиста́ющи доброде́телей све́тлостьми, / озаря́ет ве́рных исполне́ние, / бесо́вскую тьму отгоня́ющи. / Те́мже тя, я́ко прича́стницу / невече́рния благода́ти, / » ублажа́ем благоче́стно вси, досточу́дная.

Блаже́нная ма́ти, / основа́ние положи́вши доброде́тели, / дре́вняго челове́ка с похотьми́ совле́кшися, / во Христа́ облекла́ся еси́ вои́стину. / Те́мже и победи́ла еси́ / мно́гая вра́жия ополче́ния, / наста́вница была́ еси́ мно́гим лю́дем / гра́да свята́го Петра́, / Ксе́ние достохва́льная.

Богоуго́дным житие́м укрепля́ющися, / стра́сти плотски́я / от души́ отгна́ла еси́, / уго́днице Христо́ва, / те́мже к Боже́ственней жи́зни преста́вилася еси́ / и с ли́ки пра́ведных водворя́ешися. / Сего́ ра́ди почита́ем тя свяще́нными пе́сньми / и ра́достно восхваля́ем, / Ксе́ние всеблаже́нная.

Сла́ва, глас 6:

Кто не удиви́тся, / кто не просла́вит, / кто не воспое́т во Христе́ му́дрое и пресла́вное житие́ твое́, / ма́ти Ксе́ние, / я́ко и по святе́м преставле́нии твое́м / пода́еши притека́ющим ве́рою врачева́ние бога́тное. / Те́мже воспева́ем Благода́теля Бо́га, / яви́вшаго тя, блаже́нную, / ко исцеле́нию душ и теле́с на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. / Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. / И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. / И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. / И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, / я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́. / Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их, и я́ко всеплодие же́ртвенное прия́т я. / И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. / Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. / Наде́ющийся Нань разуме́ют и́стину и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. / Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго. / Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц доброты́ от руки́ Госпо́дни, / зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их. / Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. / Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. / Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие. / Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие; / спобо́рет же с ним мир на безу́мныя. / По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины / и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т. / И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды, / вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же пото́пят я на́гло. / Сопроти́в ста́нет им дух си́лы, и, я́ко вихо́р, разве́ет их, / и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. / Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте, навы́кните, судии́ конце́в земли́. / Внуши́те, держа́щии́ мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́ков, / я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, аще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. / Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. / Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное. / Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть. / Восхище́н бысть, да не зло́ба изме́нит ра́зума его́, или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. / Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая, и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. / Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга. Уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. / Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е. / Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ / и посеще́ние во избра́нных Его́.

На ли́тии стихи́ры, глас 4:

Дал еси́ о́браз терпе́ния и му́жества, / Преблаги́й Го́споди, / пра́ведную Ксе́нию, мно́гая чудеса́ источа́ющу, / словесы́ и де́лы сия́ющу, / незло́бием и кро́тостию украше́нну. / Тем Твое́ неизрече́нное смотре́ние сла́вим, / Иису́се Всеси́льне, / Спа́се душ на́ших.

Исцеля́ти стра́сти души́ и те́ла / дар от Бо́га и́стинно прие́мши, / блаже́нная Ксе́ние, / преесте́ственно исцеля́еши вся, / не челове́ческими врачева́нии, / но Боже́ственными дарова́ньми.

Отве́ргши мирску́ю суету́, / любо́вию Христо́вою связа́ся, Ксе́ние блаже́нная, / по́стническия труды́ и лише́ния претерпе́ла еси́, / укрепля́ема си́лою от Де́вы Возсия́вшаго. // Те́мже ны́не водворя́ешися, иде́же пра́ведных селе́ния.

Сла́ва, глас то́йже:

Воздержа́нием житие́ твое́ украси́вшая / и у́ды умертви́вшая, / победи́ла еси́ вра́жия прило́ги, блаже́нная. / Те́мже со все́ми святы́ми сла́вим / и торжеству́ем свяще́нную па́мять твою́, / прося́ще обрести́ моли́твами твои́ми ве́лию ми́лость.

И ны́не, глас то́йже:

Свеще́ неугаси́мая, / престо́ле Госпо́день, / Пречи́стая Влады́чице, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Житие́ твое́, я́ко со́лнце, / сердца́ ве́рных озари́ / и мно́гия к покая́нию приведе́, / те́мже и нас све́том невече́рним просвети́, / Ксе́ние свята́я, // всечестну́ю твою́ па́мять почита́ющих.

Стих: Пра́ведницы во ве́ки живу́т, // и в Го́споде мзда их.

Досто́йне хва́лима еси́ на земли́, / цели́тельнице неду́жных, богоблаже́нная Ксе́ние, / я́ко и по кончи́не твое́й усе́рдно к тебе́ прибега́ющия / от неду́г свобожда́еши. / Те́мже непреста́нно моли́ / спастися душа́м на́шим.

Стих: Наде́ющийся Нань разуме́ют и́стину, / и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́.

Не́мощна су́щи, сла́вная, / си́лою Бо́жиею ко́зни вра́жия победи́ла еси́, / стра́нну проходя́щи жизнь / и стра́сти теле́сныя умертви́вши, / ны́не на Небесе́х живе́ши, / иде́же обрела́ еси́ и́стинное жили́ще, Ксе́ние богому́драя.

Сла́ва, глас 4:

А́нгельское житие́ на земли́ яви́ла еси́, / Ксе́ние всеблаже́нная, / исто́чниче умиле́ния, ми́лости тече́ние, / пучи́но чуде́с, струе́ исцеле́ний, / ма́слино Бо́жия вои́стину плодови́та, / еле́ем трудо́в твои́х просвеща́ющая ве́рно хваля́щих тя. / Моли́ Человеколю́бца от бед изба́вити / любо́вию чту́щих всечестну́ю па́мять твою́.

И ны́не, глас то́йже:

Те́плое заступле́ние су́щим в бе́дах / и Помо́щницу на́шу, / Е́юже от тли изба́вихомся, // Богоро́дицу, ве́рнии, всеусе́рдно ублажа́ем.

Тропа́рь, глас 7:

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши, / безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися, / безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши, / смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́, / сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая, / Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га / изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́я два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Мирску́ю красоту́ оста́вила еси́, / премени́вши бога́тство тле́ющее на непреходя́щее, свята́я Ксе́ние. / Те́мже со все́ми святы́ми сла́вим / и торжеству́ем свяще́нную па́мять твою́, / прося́ще обрести́ моли́твами твои́ми, блаже́нная, ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Недомы́сленно и непостижи́мо есть, Влады́чице Богора́дованная, / е́же соде́ланное о Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство, / я́ко, Необыме́ннаго заче́нши, родила́ еси́ / пло́тию обложе́на от пречи́стых крове́й Твои́х. / Его́же, Благода́тная, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га, моли́ / спасти́ся душа́м на́шим.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Воздержа́нием житие́ твое́ украси́вши и плоть ду́ху покори́вши, / победи́ла еси́ вра́жия прило́ги, / во смире́нии же и поще́нии Бо́га взыска́вши, богоблаже́нная.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Моли́твы рабы́ Твоея́ Ксе́нии приими́, Богоро́дице, / и изба́ви нас от вся́ких бед, / я́ко родила́ еси́ Христа́ Спа́са, Изба́вителя душ на́ших.

Велича́ние: Велича́ем тя, / свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты бо мо́лиши о нас / Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м и́збранный: Терпя́, потерпе́х Го́спода:

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Чу́дна яви́лася еси́ в терпе́нии твое́м, / вся́чески Христу́ угоди́ла еси́, всеблаже́нная Ксе́ние, / му́дрою мы́слию утверди́вши ду́шу твою́ / и покори́вши ду́ху плотска́я мудрова́ния, / избра́ла еси́ до́брая, е́же Бо́гу рабо́тати. / Сего́ ра́ди Христо́с да́рует благода́ть и ми́лость моли́твами твои́ми / чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Обурева́ют мя во́лны грехо́вныя / и возмуще́ние безме́стных помышле́ний, / умилосе́рдися, Всенепоро́чная, / и ру́ку ми по́мощи, я́ко Ми́лостива, простри́, / да спа́сся, велича́ю Тя.

Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Пра́ведницы во ве́ки живу́т, / и в Го́споде мзда их. Стих: Наде́ющийся Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Житие́ твое́, я́ко со́лнце, / сердца́ ве́рных озари́ / и мно́гия к покая́нию приведе́. / Те́мже и нас све́том невече́рним просвети́, / ма́ти Ксе́ние, / всечестну́ю па́мять твою́ почита́ющих.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 8 и святы́я на 6.

Кано́н святы́я, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла избежа́в, / изра́ильтянин вопия́ше: / Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Водо́ю Креще́ния омы́вшися, / перворо́днаго греха́ изба́вилася еси́, ма́ти Ксе́ние, / и на́ша сердца́ слеза́ми покая́ния очи́сти, / просвеще́ние подаю́щи почита́ющим святу́ю па́мять твою́.

В воде́ Креще́ния зми́я лука́ва потопи́вшая, / житие́м твои́м страда́льческим вра́жию си́лу умертви́ла еси́, блаже́нная, / от нея́же и нам изба́вимся Спа́са умоли́.

Во́ду живу́ю неистощи́мых даро́в / подаде́ тебе́ Христо́с, блаже́нная ма́ти, / Его́же нищету́ во́льно возлюби́ла еси́.

Богоро́дичен: Во́ды покая́ния пода́ждь ми, Пречи́стая, / и, очи́стивши мя от нечистоты́ грехо́вныя, / чи́ста предста́ви, Богороди́тельнице, Сы́ну Твоему́ и Бо́гу.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га / Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, / жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Небе́снаго кру́га Зижди́телю все житие́ твое́ отда́вши, / возлюби́ла еси́ Того́ до конца́, / сподо́би и нас моли́твами твои́ми, блаже́нная, / люби́ти Го́спода до конца́ дний на́ших.

Небе́сныя жи́зни жела́ющи, / в житии́ твое́м вся земна́я пренебрегла́ еси́, / сподо́би и нас, ма́ти Ксе́ние, / моли́твами твои́ми Небе́сныя жи́зни дости́гнути.

Небе́снаго черто́га жела́ющи, / стра́нническое житие́ прешла́ еси́ / и ны́не со все́ми святы́ми в Небе́сных черто́зех лику́еши.

Богоро́дичен: Небе́снаго Творца́, Богоро́дице всепе́тая, ро́ждши, / Небе́с простра́ннейшая яви́лася еси́. / Нас от пространна́го пути́ поги́бельна укло́ньши, / на Небе́сный путь наста́ви, молю́ся.

Седа́лен, глас 5:

Я́ко стра́нница во гра́де свята́го Петра́ яви́лася еси́, / благоволе́нием Бо́жиим укрепля́ема, ма́ти прему́драя, / Боже́ственных даро́в и чуде́с удосто́ившаяся. / Те́мже, иму́щи дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, / мир испроси́ душа́м на́шим и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́ти Пречи́стая, гра́де Бо́жий, / изба́ви лю́ди Твоя́ от бед / и по́мощь пода́ждь проти́витися враго́м го́рдым, да вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благослове́нная.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Услы́шавши, Ксе́ние, я́ко Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, / отве́ргла еси́ суету́ мирску́ю / и в по́двизе поста́ и лише́ния на земли́ Бо́га сла́вити возжеле́ла еси́, / Его́же сла́вити и нас сподо́би.

Услы́шавши и уразуме́вши дела́ Госпо́дня, / просла́вила еси́ Его́ Божество́, / наде́ждею и любо́вию к Нему́ украси́вши ду́шу твою́, / по́двиги просвети́лася еси́, блаже́нная, Бо́жиею си́лою укрепля́ема.

Услы́шавши преще́ния вра́жеская и вся́кия ко́зни от них терпя́щи, / непоколеби́ма пребыла́ еси́, / и нас непоколеби́мых в доброде́телех утверди́.

Богоро́дичен: Услы́ши, Пречи́стая Влады́чице, моле́ния на́ша, / и изба́ви нас от наси́лия вра́жия, / и глас Христо́в, призыва́ющий благослове́нныя в Ца́рство, услы́шати сподо́би.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, / и мы́шцею Твое́ю высо́кою / Твой мир пода́ждь нам, / Человеколю́бче.

Просвеща́хуся ве́рнии лю́дие, / зря́ще незло́бие и кро́тость твою́, ма́ти Ксе́ние, / помози́ и нам, блаже́нная, подража́ти твоему́ незло́бию.

Просвети́вши стезю́ жи́зни твоея́ све́том богоразу́мия, / Христа́ Го́спода вседу́шне возлюби́ла еси́, / сподо́би и ны, блаже́нная Ксе́ние, в сем бы́ти тебе́ подража́тели.

Просвети́ нас, о ма́ти Ксе́ние, наде́ждею и любо́вию ко Го́споду, / ны́не бо зря́щи Христа́ лице́м к лицу́, све́та неизрече́ннаго наслажда́ешися, / Тому́ за ны моли́ся.

Богоро́дичен: Просвети́ла еси́ омраче́нное естество́, Богоро́дице, / Свет и́стинный ро́ждши, / те́мже и нас све́том просвети́вши, от мра́чных враг свободи́.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду / и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, / я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися, / и живо́т мой а́ду прибли́жися, / и молю́ся, я́ко Ио́на: / от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Моли́тву, я́ко исто́чник приснотеку́щий, ны́не излива́еши, / неду́жныя исцеля́ющи, кре́пость и си́лу стра́ждущим подаю́щи, / сподо́би и нас моли́твами твои́ми изба́витися от вся́ких лю́тых.

Моли́твою́ Небе́сною и по кончи́не твое́й от неду́г свобожда́еши, / цели́тельнице безме́здная, досто́йно хва́лима еси́ на земли́, / моли́ся о душа́х на́ших.

Моли́тву на́шу приими́, ма́ти Ксе́ние, / да в честны́й храм твой прии́дем со тща́нием / и неду́гов душе́вных и страсте́й теле́сных исцеле́ние ско́ро прии́мем.

Богоро́дичен: Моли́твою Твое́ю всемо́щною, Пречи́стая, / изба́ви нас от враг ви́димых и неви́димых, от грехо́в и вся́кия му́ки, / я́ко ро́ждшая Человеколю́бца Бо́га.

Конда́к, глас 3:

Днесь све́тло лику́ет град свята́го Петра́, / я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ют утеше́ние, / на твоя́ моли́твы наде́ющеся, / Ксе́ние всеблаже́нная, / ты бо еси́ гра́ду сему́ похвала́ и утвержде́ние.

И́кос:

Ка́ко возмогу́, гре́шный аз, скве́рный душе́ю и те́лом, / пове́дати е́же во пло́ти равноа́нгельное житие́ твое́ и пресла́вная чудеса́, / а́ще у́бо мно́зи прему́дрии не дерза́ют испове́дати / мно́гаго твоего́ терпе́ния и смире́ния и те́плыя ко Христу́ любве́? / Но обаче́ наде́яся на твое́ заступле́ние, о блаже́нная, вопию́ ти: / ра́дуйся, я́ко везде́ призыва́ющих тя ско́ро предваря́еши, / ра́дуйся, я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ют тобо́ю утеше́ние, / ра́дуйся, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, / гра́ду сему́ похвало́ и утвержде́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́ / попра́ша пла́мень дерзнове́нно / и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще: / благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

О́троки евре́йския А́нгел от огня́ неопа́льны сохрани́ / и тебе́, Ксе́ние, в стра́нничестем житии́ укрепи́, пою́щу: / благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Де́тем ева́нгельски подража́ла еси́ в житии́ твое́м, / стезю́ те́сную проше́дши в незло́бии, / те́мже и нас на по́двиг доброде́тели се́я укрепи́, пою́щих: / благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Отроко́м в пещи́ халде́йстей подража́ющи, Ксе́ние, / воспева́ла еси́ Христа́, да́вшаго ти кре́пость, / те́мже и мы, чту́ще тя, блаже́нная, со дерзнове́нием зове́м: / благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: Отрокови́це Де́во, простри́ на нас ми́лость Сы́на Твоего́, / да кроме́шныя тьмы изба́вимся мольба́ми Твои́ми, пою́ще: / благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене / благода́тию Твое́ю бы́вше, / за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще, / о́троцы вопия́ху: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Победи́тельница страсте́й яви́лася еси́, Ксе́ние, / лю́тая искуше́ния вра́жия побежда́ющи и непреста́нно пою́щи: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Побежда́ющи вся́кия стра́сти грехо́вныя, / ты, блаже́нная, я́ко све́тла звезда́ яви́лася еси́, / приво́диши бо жены́, па́дшия во грехи́, во е́же целому́дренно жи́ти и в покая́нии воспева́ти: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Победи́тельница греха́ яви́лася еси́, блаже́нная ма́ти, благода́ть Вы́шняго иму́щи. / Те́мже Небе́сная дости́гла еси́, иде́же ны́не со А́нгелы поеши: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Побе́де во бране́х духо́вных ве́рным посо́бствуеши, Пресвята́я Де́во, / те́мже и лю́дем гра́да на́шего по́мощь Твою́ низпосли́, да вы́ну пое́м: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стину Богоро́дицу / Тя испове́дуем, / сласе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, / с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Вои́стину ра́зум Христо́в име́ла еси́, Ксе́ние, / смире́ние, кро́тость, ве́ру несумне́нну, наде́жду и любо́вь, я́же к Бо́гу, / и нас сего́ сподо́би, да с тобо́ю Христа́ при́сно велича́ем.

Вои́стину на тебе́, Ксе́ние блаже́нная, испо́лнися Христо́во прорече́ние: / претерпе́вый до конца́, той спасе́н бу́дет, / ны́не бо со все́ми спасе́нными Христа́ при́сно велича́вши.

Вои́стину никто́же, притека́яй к тебе́, блаже́нная ма́ти, / тощь благода́ти Бо́жия отхо́дит, / ея́же и нас испо́лни, да тя велича́ем.

Богоро́дичен: Вои́стину Богоро́дицу Тя, Де́во и Ма́ти Сло́ва, / Хода́таицу су́щую нам, Со́лнце пра́вды во́зсиявнгую, / ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Свети́лен:

Я́коже со́лнце светоно́сно, возсия́ ны́не, блаже́нная ма́ти, па́мять твоя́, / вся ве́рныя веселя́щи, и́же моли́твенно взыва́ют ти: / моли́ся приле́жно спасти́ся нам.

Богоро́дичен: Держа́вным Твои́м покро́вом, Пречи́стая, / нас, рабо́в Твои́х, от наве́тов вра́жиих сохраня́й всегда́ невреди́мых, / Тя бо еди́ну стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние.

На хвали́тех стихи́ры, глас 2:

Неисчерпа́ема есть благода́ть, / ю́же от Христа́ прия́ла еси́, блаже́нная, / те́мже и мо́щи твоя́ Боже́ственною си́лою непреста́нно де́йствуют чудесы́, / к ни́мже притека́ющий и и́мя твое́ с ве́рою призыва́ющии / от неисце́льных боле́зней исцеля́ются. / Ея́же моли́твами, Го́споди, / и нас душе́вных и теле́сных страсте́й свободи́, / я́ко Человеколю́бец.

В по́двизех стра́нствия твоего́ / привлекла́ еси́ мно́гия ду́ши ко спасе́нию, / сего́ ра́ди Христо́с, нас ра́ди стра́нствовавый / и не имы́й где главу́ приклони́ти, / зна́меньми и чудесы́ пресла́вными и́стинно тя украси́, / стра́ннице блаже́нная.

Доброде́тели твоя́, богому́драя Ксе́ние, / к ве́ре обраща́ют сердца́. / Кто бо, слы́ша безме́рное твое́ смире́ние и терпе́ние, не удиви́тся? / Еще́ же ко всем кро́тость и незло́бие, / скорбя́щим ми́лование и су́щим в беда́х ско́рое поможе́ние, / пла́вающим немяте́жное приста́нище / и путеше́ствующим благо́е поспеше́ние, / вся боголе́пно предваря́еши, досточу́дная, / и ны́не неувяда́емым венце́м уве́нчана еси́ от руки́ Вседержи́теля Бо́га, / Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8:

Днесь град свята́го Петра́ / просвеща́ется, ма́ти Ксе́ние, твои́ми заря́ми, / и святы́й храм Бо́жия Ма́тере Смоле́нския, / цветы́ украша́ем, / вопие́т ти, уго́днице Христо́ва: / не преста́й моли́тися о всех, / пра́зднующих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х / и изба́ви нас / от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое.

На литурги́и

Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же возда́де ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́йя, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́га получи́вшая и под се́нию Всемогу́щаго упоко́ившаяся, днесь же, от сла́внаго тысящеле́тия Креще́ния Ру́си, Це́рковь Ру́сская прославля́ет тя, я́ко благоуха́нный цвет. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я ко Престо́лу милосе́рднаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го Креще́ния озари́ти и печа́таю да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, ю́ныя в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им стяжа́ти. Боля́щия и неду́гующия исцели́, супру́гом любо́вь и согла́сие низпосли́, мона́шествующим по́двигом до́брым подвиза́тися помози́ и от поноше́ния огради́, па́стыри в кре́пости ду́ха утверди́, Це́рковь и страну́ на́шу сохрани́ и всех боголюби́вых чад в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин сподо́би, ты бо еси́ на́ше ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние возсыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святая блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая

(Ксения Григорьевна Петрова) родилась в Санкт-Петербурге между 1719 и 1732 годами. После внезапной (без христианского приготовления) смерти мужа – Андрея Федоровича, полковника, придворного певчего, двадцатишестилетняя вдова ради спасения мужа всецело посвятила свою жизнь служению Богу и людям в христианском подвиге юродства (это добровольно избранный особый путь спасения, исполненный истинной мудрости, при кажущемся безумии). Свое имущество она раздала бедным, всех просила называть себя «Андреем Федоровичем» и в костюме мужа пошла, скитаться по улицам Петербурга.

Люди замечали, что это не просто нищая: милостыню она принимала не от всякого, а если и брала, то лишь одну копейку, которую тут же отдавала бедным. От теплой одежды зимой отказывалась, и круглый год ходила в лохмотьях и рваных башмаках, подвергаясь нападкам и насмешкам. Ночами она обычно уходила в поле и молилась до восхода солнца.

Часто блаженная принимала участие в устроении жизни благочестивых христиан. В домах, куда она заходила, водворялись мир и счастье; обласканный ею больной ребенок быстро выздоравливал.

45 лет после вступления на путь юродства блаженная Ксения приходила на помощь каждому нуждающемуся. Ее подвиг свидетельствовал о полном бескорыстии, доброте, кротости, даре предвидения будущего. Кончина ее последовала между 1794 и 1806 годами, возможно, около 1803 года. Погребена блаженная Ксения на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Во множестве люди приходили на ее могилу помолиться о упокоении ее души и незамедлительно получали помощь и утешение свыше. Тяжко больные исцелялись; неразрешимые, казалось, семейные и житейские проблемы легко решались; те, кто не мог получить желаемую работу, устраивались на хорошее место; пьяницы по молитвам жен исцелялись от пагубной страсти. Со всей России шли на Смоленское кладбище письма с просьбами отслужить панихиду по блаженной Ксении и помолиться о даровании помощи в беде или с благодарностью за оказанное благодеяние. В 1902 году над могилой блаженной построили часовню. Ее стены были исписаны датами, именами и просьбами к блаженной Ксении от людей различных возрастов и званий, приходящих на ее могилу. В 1987 году на Смоленском кладбище была освящена отреставрированная и вновь открытая часовня над могилой блаженной. Прославлена Ксения Петербургская Поместным Собором Русской Православной Церкви в 1988 году.


Источник: Минея дополнительная. Вып. 1. - Москва : Издательский совет Русской православной церкви, 2005. - 416 с. ISBN 5-94625-058-2

Комментарии для сайта Cackle