Источник

28.09 Преподо́бных Кири́лла и Мари́и, роди́телей преподо́бнаго Се́ргия Радонежскаго

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Бу́ди благослове́нна, земле́ Росто́вская, / в ма́лем селе́нии Ва́рнице / благочести́вую чету́ всему́ ми́ру яви́вшая, / Кири́лла и Мари́ю приснопа́мятных, / до́брый о́браз честно́го супру́жества, / досто́йныя роди́тели Се́ргия вели́каго. / Ти́и бо ны́не Престо́лу Бо́жию / вку́пе предстоя́ще, // мо́лятся о спасе́нии душ на́ших.

Имени́тии и сла́внии боя́рскаго ро́да насле́дницы, / князе́м росто́вским ве́рнии служи́телие, / всехва́льнии Кири́лле и Мари́е, / безве́стную Ва́рницу ле́поте гра́дстей предпоче́тшии, / иде́же благоче́стно пожи́вше, / вои́стину дре́во добропло́дное яви́стеся, / плод прекра́сный израсти́вше, / Се́ргия вели́каго, // с ни́мже моли́теся о душа́х на́ших.

Преподо́бне о́тче Кири́лле, / печа́льника земли́ Ру́сския благослове́нный роди́телю, / в годи́ну тя́жких испыта́ний, / многоча́стне в стан неве́рных князе́м росто́вским сше́ствуя, / блага́я оте́честву и Це́ркви / устроя́ти вспомоществова́л еси́. / Ны́не же в селе́ниих Небе́сных водворя́яся, / моли́ся Го́споду, // да спасе́т от рабо́ты грехо́вныя ду́ши на́ша.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, / благоче́стием и целому́дрием сия́ющи, / житие́м твои́м Бо́гу угоди́ла еси́, / Той же сотвори́ тя досто́йну / избра́нный сосу́д Ду́ха Свято́го чревоноси́ти / и служи́теля усе́рднаго Святы́я Тро́ицы ми́ру яви́ти. / Ны́не же с ним в селе́ниих пра́ведных водворя́ющися, / моли́ся Го́споду, // спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 5:

Прииди́те, ве́рнии, / похва́льными словесы́ роди́тели Се́ргия преподо́бнаго возсла́вим, / достохва́льную чету́, добре́йшия супру́ги, / таково́му младе́нцу сподо́бльшияся бы́ти роди́тели. / Бог предугото́ва их к ди́вному сему́ рождеству́, / бы́ста бо уго́дницы Бо́жии, / пра́ведницы пред Ним и людьми́ / и вся́кими доброде́тельми укра́шеннии, / ти́и и ны́не предстоя́т Престо́лу Святы́я Тро́ицы / и мо́лятся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: В Чермне́м мо́ри:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния. (зри 20 декабря)

На лити́и стихи́ры, глас 3:

В хра́ме стоя́щей Мари́и блаже́нней / и глаго́лы Ева́нгелия гото́вей слы́шати, / внеза́пу взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́ / и гла́сом ве́лиим возопи́, / благове́стника Сло́ва Бо́жия себе́ предзна́менуя.

В хра́ме стоя́щей Мари́и всехва́льней, / пре́жде да́же не пева́емей пе́сни Херуви́мстей, / па́ки во утро́бе ея́ младе́нец возгласи́, / со А́нгелы прославля́я / гряду́щаго на во́льная страда́ния Христа́ Жизнода́вца.

В хра́ме стоя́щей Мари́и пресла́вней, / иере́ю же Свята́я святы́м возгласи́вшу, / се уже́ тре́тие возопи́ младе́нец во утро́бе ея́, / проро́чески себе́ назна́менуя / благогове́йнаго служи́теля тайн Те́ла и Кро́ве Госпо́дних.

Сла́ва, глас 8:

Что убо отроча́ сие́ бу́дет? / В стра́се и тре́пете ки́йждо друг дру́га вопроша́ху, / слы́шавшии трикра́тное младе́нца возглаше́ние. / Ты же, Мари́е блаже́нная, / в зна́мении сем предзре́ла еси́ избра́ние твоего́ ча́да / на служе́ние Триеди́ному Бо́гу / и поклоне́ние Ему́ в ду́се и и́стине.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

А́з, Де́во Свята́я Богоро́дице, / к покро́ву Твоему́ прибега́ю, / ве́м, я́ко обря́щу Тобо́ю спасе́ние, / мо́жеши бо, Чи́стая, помощи́ мне́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8:

О ве́ры сла́вныя, о любве́ благи́я! / Всечестни́и Кири́лл и Мари́я, / я́коже и во дни дре́вния / А́нна, ма́ти Самуи́ла проро́ка, / в служе́ние и дар Бо́гу, / Дарова́телю вся́ческих благ, / пре́жде да́же не роди́тися их младе́нцу, // в сове́те свое́м того́ прино́сят.

Стих: Честна́ пред Го́сподем // смерть преподо́бных Его́.

Богому́дрии Кири́лле и Мари́е, / ча́до ва́ше Варфоломе́я, / е́же есть сын ра́дости, нарекли́ есте́, / той бо вои́стину / Росси́йстей земли́ яви́ся ра́дование, / ско́рый помо́щник и пресла́вный чудотво́рец.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, // я́же воздаде́ ми?

Промышле́нием Бо́жиим води́мии, / преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, / в зе́млю Ра́донежскую пресели́стеся, / ю́же и доброде́тельми ва́шими украси́ли есте́, / по́двиги благоче́стия показа́вше, / и лю́ди, в ней живу́щия, // путе́м Христо́вым ше́ствовати поуча́ли есте́, блаже́ннии.

Сла́ва, глас 4:

В по́двизе роди́тельстем до́бре труди́вшеся, святи́и, / в не́мже и ча́да ва́ша, / Петра́, Стефа́на и Варфоломе́я избра́ннейшаго, / в ре́вностнем служе́нии Триеди́ному Бо́гу / и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери воспита́сте. / Ны́не и нам моли́твами ва́шими помози́те, блаже́ннии, // путе́м Христо́вым неле́ностно ше́ствовати.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: При́зри на моле́ния:

Тропа́рь, глас 3:

Блаже́нств Христо́вых прича́стницы, / честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех до́брый о́бразе, / пра́веднии Кири́лле и Мари́е, / плод благоче́стия, Се́ргия преподо́бнаго, нам яви́вшии, / с ни́мже усе́рдно моли́те Го́спода / низпосла́ти нам дух любве́ и смиренному́дрия, / да в ми́ре и единомы́слии / просла́вим Тро́ицу Единосу́щную.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бных два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии, седа́лен, глас 5:

Благослове́на бу́ди, досто́йная супру́жеская чето́, / всехва́льнии Кири́лле и Мари́е, / ма́тери бо проро́ка Самуи́ла Анне подража́вшии, / и я́ко та, та́кожде и вы младе́нца, а́ще роди́тся му́жеска по́ла, / Бо́гу служи́ти в сове́те свое́м положи́ли есте́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вели́чия Твоя́, Богоблагода́тная, кто испове́сть? / Бо́га бо пло́тию родила́ еси́, / ключи́ де́вства неруши́мы сохра́ньши / и чистото́ю богоприя́тнаго существа́ Твоего́ вся Небе́сныя си́лы превозше́дши. / Те́мже пе́сньми немо́лчными восхваля́ем Тя, / еди́на Благослове́нная.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:

Страннолю́бия доброде́тель яви́сте, святи́и, / в дому́ бо ва́шем на всяк день / вси тре́бующии по́мощи прибе́жище и любо́вь, я́же во Христе́, обрета́ху.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, Благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя, да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед, / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Ве́чная ва́ша па́мять, достоблаже́ннии Кири́лле и Мари́е, / я́ко в род и род благоче́стным житие́м ва́шим / ве́рнии лю́дие спасе́ние улуча́ти поуча́ются.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Упова́ние Христиа́ном, Пресвята́я Де́во, / Бо́га, Его́же родила́ еси́ па́че ума́ и сло́ва, / непреста́нно моли́ с Вы́шними си́лами и с преподо́бными Кири́ллом и Мари́ею / да́ти оставле́ние согреше́ний на́ших.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем // смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Прииди́те, вси ве́рнии, / роди́тели Се́ргия вели́каго восхва́лим, / си́и бо в ли́це святы́х земли́ на́шея / предстоя́т Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы / и приле́жно мо́лятся / о спасе́нии душ на́ших.

Кано́н Богоро́дицы на 6 и преподо́бных на 8.

Кано́н преподо́бных, глас 8, его́же краегране́сие: Прославля́ю роди́тели Се́ргия вели́каго.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ / чудотворя́й иногда́ / Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в / и раздели́в мо́ре, / Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, // песнь Бо́гови воспева́юща.

Преподо́бнаго Се́ргия, игу́мена земли́ Ру́сския, / све́тлостьми доброде́телей возсия́вшаго, / роди́телие сподо́бистеся бы́ти, Кири́лле и Мари́е присноблаже́ннии.

Ре́вностно храня́ще за́поведь апо́стола, страннолю́бия не забыва́ти, / любо́вию к бли́жним распала́еми, / вои́стину удосто́истеся, блаже́ннии, А́нгела Бо́жия странноприя́ти.

О́бразу ва́шего благочести́ваго супру́жескаго жития́ мно́зи лю́дие удиви́шася, преподо́бнии. / Сего́ бо ра́ди Бог вас просла́ви и дарова́ плод благосла́вный, / его́же Варфоломе́я, сы́на ра́дости, нареко́сте.

Богоро́дичен: Сла́вим Тя, Богоневе́сто, ро́ждшую Христа́, Бо́га на́шего, / Его́же моли́ поми́ловати и спасти́ ду́ши на́ша.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом / и зе́млю на вода́х основа́вый, / на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, // я́ко несть свят па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Лю́дие чудя́хуся, егда́ услы́шаша / трикра́тное возглаше́ние младе́нца во чре́ве твое́м, Мари́е приснопа́мятная. / Что у́бо отроча́ сие́ бу́дет? / недоумева́юще друг дру́га вопроша́ху.

Аще роди́тся младе́нец му́жеска по́ла, / да́руем его́ Це́ркви, да послу́жит Благоде́телю всех Бо́гу, / си́це рекли́ есте́, боголюби́вии супру́зи, / испо́лненнии ве́ры сла́вныя и любве́ благи́я.

Вели́кия ми́лости сподо́бистеся от Бо́га добронра́вным житие́м ва́шим, блаже́ннии, / те́мже и нам испроси́те богоприя́тными ва́шими моли́твами / оставле́ние грехо́в, ми́лости Бо́жия и Ца́рства Небе́снаго.

Богоро́дичен: Лю́таго мироде́ржца сете́й изба́ви нас, о Богома́ти, / несть бо те́плыя Засту́пницы, ра́зве Тебе́, Влады́чице.

Седа́лен, глас 2:

Прииди́те, ве́рнии, ра́достными пе́сньми просла́вим преподо́бных Кири́лла и Мари́ю / и, с любо́вию лобыза́юще честны́я мо́щи их, си́це возопии́м: / ра́дуйтеся, блаже́ннии, в боголю́бии пожи́вшии, милосе́рдие к бли́жним име́вшии, / о́браз честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех яви́вшии, / смире́ние стяжа́вшии и в по́стничестве пребы́вшии. / Ны́не же, предстоя́ще Святе́й Тро́ице, моли́твами ва́шими, святи́и, / оте́чество на́ше от сопроти́вных защити́те, / боле́зни исцели́те и вся́ких искуше́ний изба́вите / ве́рою чту́щих па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Не и́мамы ины́я по́мощи и наде́жды, / ра́зве Тебе́, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, / Ты бо Бо́га пло́тию родила́ еси́ па́че сло́ва и ра́зума, / Его́же моли́, Безневе́стная, с преподо́бными Кири́ллом и Мари́ею, / пода́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / Ты моя́ и си́ла, / Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование, / не оста́вль не́дра О́тча и на́шу нищету́ посети́в. / Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: // си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Я́ко святы́й Предте́ча взыгра́ся ра́дощами во чре́ве ма́тере своея́, / та́ко и сын твой, Мари́е преподо́бная, взыгра́ся во утро́бе моля́щейся ти Го́споду в це́ркви. / Ты же, уразуме́вши зна́мение сие́, / стра́хом и тре́петом объя́та бы́вши, взыва́ла еси́: / си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Юдо́ли плаче́вней прича́стницы бы́вше, / оба́че по́двиг супру́жества пресла́вне соверши́вше и во и́ночестве до́бре пожи́вше, преподо́бнии, / ны́не наслажда́етеся Небе́сныя трапе́зы. / Моли́теся ко Го́споду, да умудри́т правосла́вныя супру́ги во благоче́стии пребыва́ти, / и́ночествующия же ре́вностно обе́ты соблюда́ти.

Ра́дости исполня́ются днесь росси́йстии собо́ри, / иму́ще вас, блаже́ннии, те́плыя моли́твенники / и усе́рдныя засту́пники своему́ земно́му оте́честву.

Богоро́дичен: О Всепе́тая Ма́ти, ми́ра спасе́ние! / Не оста́ви ве́рою Тя призывающих, / Ты бо еси́ Засту́пница усе́рдная ро́да христиа́нскаго.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́ / от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, / и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго, / но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х // пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Днесь па́мять ва́ша, блаже́ннии, созыва́ет лю́ди на духо́вную трапе́зу. / Те́мже сподо́бите и нас досто́йно сея́ вкуси́ти, / и пи́щи ра́йския во оби́телех Отца́ Небе́снаго вку́пе с ва́ми наслажда́тися.

Иму́ще житие́ благоче́стием сия́ющее, достосла́внии роди́телие, / вои́стину дре́во благослове́нное яви́стеся, / плод Бо́гу уго́дный израсти́вше.

Теплоту́ ва́шея любве́ к Бо́гу, пра́ведная чето́, и ре́вность ко и́ноческому житию́ / от ю́ности восприя́т Се́ргий достохва́льный: / вы бо яви́стеся пе́рвии учи́телие сы́на ва́шего доброде́тельному житию́.

Богоро́дичен: Еди́ну Чи́стую, еди́ну Благослове́нную, ве́рнии, ублажи́м, / к Сы́ну бо Своему́ ми́лостивно ру́це простира́ет, / да обрати́мся к све́ту за́поведей Его́ и Той пути́ на́ша испра́вит.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се, / мно́га бо беззако́ния моя́, / и из глубины́ зол возведи́, молю́ся, / к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя, // Бо́же спасе́ния моего́.

Ле́тняя ва́ша па́мять весели́т сосло́вие и́ноков, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е. / Вои́стину блаже́ни есте́, я́ко имена́ ва́ша прославля́ются с сы́ном ва́шим, Се́ргием преподо́бным, / его́же велича́ют игу́мена земли́ Ру́сския.

И́стину в житии́ взыску́юще, преподо́бнии, / о теле́сных небрего́сте и земна́я преоби́десте, / те́мже, ми́ра отре́кшеся, во оби́тель Хотько́вскую всели́стеся, / иде́же в по́двизе и́ночества к Небе́сным востеко́сте.

Сохрани́те от зол ва́шими те́плыми к Бо́гу моли́твами, преподо́бнии, / всех жи́тельствующих во оби́тели Хотько́встей, / е́йже вы нача́льницы и покрови́телие.

Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́, Сы́на Твоего́ и Бо́га, / моли́ти не преста́й, Богоневе́сто, / да изба́вит оби́тель Твою́ от вся́каго зла и спасе́т ду́ши на́ша.

Конда́к, глас 4:

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся, / восхва́лим дво́ицу блаже́нную, благове́рнаго Кири́лла и Мари́ю добронра́вную, / ти́и бо мо́лятся вку́пе со возлю́бленным сы́ном свои́м, преподо́бным Се́ргием, / ко Еди́ному во Свято́й Тро́ице Бо́гу, / оте́чество на́ше в правове́рии утверди́ти, / до́мы ми́ром огради́ти, / ю́ныя от напа́стей и собла́знов изба́вити, / ста́рость укрепи́ти // и спасти́ ду́ши на́ша.

И́кос:

А́нгели земни́и и челове́цы Небе́снии вои́стину яви́стеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, от ю́ности ва́шея чи́стую со́весть пред Бо́гом иму́щии и до́бре во благоче́стии вку́пе пожи́вшии. Мы же, таково́е богоуго́дное житие́ ва́ше прославля́юще, гла́сы хвале́бными взыва́ем си́це: ра́дуйтеся, от ю́ности ва́шея Христа́ возлюби́вшии и Тому́ еди́ному порабо́тавшии; ра́дуйтеся, целому́дрия храни́телие и душе́вныя и теле́сныя чистоты́ рачи́телие; ра́дуйтеся, ду́ши и телеса́ ва́ша в обита́лище Ду́ха Свята́го угото́вившии; ра́дуйтеся, испо́лненнии прему́дрости и ра́зума Боже́ственнаго; ра́дуйтеся, я́ко от земли́ на Не́бо преидо́сте и та́мо со А́нгелы Тро́ице предстои́те; ра́дуйтеся, я́ко со безпло́тными ли́ки трисвяту́ю песнь Ей воспева́ете; ра́дуйтеся, на Небеси́ и на земли́ от Го́спода просла́вленнии; ра́дуйтеся, обре́тшии ме́сто ве́чнаго всесве́тлаго упокое́ния. Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, усе́рднии о нас пред Бо́гом моли́твенницы.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния / огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́. / Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, / я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху: // благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ра́ка моще́й ва́ших днесь чудеса́ источа́ет / ве́рою притека́ющим к вам, блаже́ннии, и́же и воспева́ют: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Град Москва́ и окре́стнии гра́ды и ве́си / прославля́ют вас своя́ изба́вители и цели́тели от смертоносныя я́звы. / Сего́ ра́ди днесь, я́коже пре́жде, спаса́йте почита́ющих вас, преподо́бнии, / да благода́рственно воспева́ют: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Измла́да тя́жкою боле́знию одержи́ма, / деви́ца не́кая внеза́пное исцеле́ние прия́т ва́шими и сы́на ва́шего к Бо́гу моли́твами. / С не́юже и мы благода́рственно взыва́ем: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, безсе́менно ро́ждшую Бо́га плотию, / прославля́ем Тя, о Богома́ти, / и таково́му Бо́жию смотре́нию уди́вльшеся, взыва́ем: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь / халде́йский мучи́тель / богочести́вым неи́стовно разжже́, / си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, / Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: / о́троцы, благослови́те, / свяще́нницы, воспо́йте, // лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Воспои́м, ве́рнии, всечестную дво́ицу, Кири́лла и Мари́ю богоблаже́нных, / от них бо возсия́ нам Се́ргий досточудный, / украше́ние Це́ркве Правосла́вныя и мона́шествующих утвержде́ние.

Единому́дренни и единоду́шни доброде́тельми бы́сте, целому́дреннии супру́зи, / помози́те и нам в чистоте́ и свя́тости житие́ провожда́ти, / вас бо те́плыя хода́таи к Бо́гу стяжа́хом.

Любо́вь Христо́ву, я́же есть тве́рдое основа́ние супру́жеския жи́зни, / со тща́нием, блаже́ннии, храни́ли есте́. / Сего́ ра́ди мо́лим вас: / помози́те супру́гом правосла́вным в любви́ сей пребыва́ти / и домо́м их благослове́ние Бо́жие стяжа́ти.

Богоро́дичен: Изба́ви нас от бед и мно́гих собла́знов, Всенепоро́чная, / Тебе́ бо вси стяжа́хом прибе́жище и утвержде́ние / и спасе́ние душ на́ших.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо, / и земли́ удиви́шася концы́, / я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски / и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с. / Тем Тя, Богоро́дицу, // А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Ка́ко ублажи́м вы, предо́брая дво́ице? Ка́ко просла́вим благо́е единоду́шие? / Аще и земни́и бы́сте, но Небе́сных достиго́сте, блаже́ннии, / иде́же Святе́й Тро́ице предстои́те и мо́лите спасти́ся любо́вию вас почита́ющим.

А́нгельски на земли́ пожи́вше, / А́нгела земна́го и челове́ка Небе́снаго, преподо́бнаго Се́ргия, ми́ру яви́сте, святи́и, / ны́не же со А́нгелы вку́пе водворя́етеся / и с ни́ми Трисвяту́ю песнь в вы́шних Бо́гови воспева́ете.

Госпо́дь оби́тель Хотько́вскую ва́ми просла́ви, преподо́бнии и́ноцы, / е́юже Це́рковь Ру́сская украша́ется и вам си́це вопие́т: / ра́дуйтеся, всехва́льнии, оте́чества на́шего при́снии моли́твенницы.

Богоро́дичен: О Всепе́тая Ма́ти! / Все упова́ние на Тя возлага́ем, / сохрани́ нас под кро́вом Твои́м.

Свети́лен:

Ра́дуется днесь све́тло Це́рковь Ру́сская, / почита́ющи па́мять ва́шу пречестну́ю, Кири́лле блаже́нный и Мари́е достохва́льная, / ва́ми бо о́браз ве́ры и благоче́стия показа́ся / и свети́льник оте́честву на́шему, Се́ргий преподо́бный, яви́ся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́же Свет Боже́ственный неизрече́нно ро́ждшая, / нас, омраче́нных прило́гами лука́ваго и в ле́ности живу́щих, просвети́, Всенепоро́чная, / и к доброде́телем наста́ви.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:

Приспе́ днесь пра́здник преподо́бных Кири́лла и Мари́и, / ра́дости духо́вныя испо́лненный, / прииди́те, росси́йстии собо́ри, / све́тло торжеству́им / и сих хвала́ми и пе́сньми почти́м: / ра́дуйтеся, Небе́снии челове́цы и земни́и А́нгели, / земли́ Росси́йския засту́пницы и храни́телие // и моли́твенницы о душа́х на́ших.

За́поведь страннолю́бия соблюли́ есте́, святи́и, / лю́дем бо, в путьше́ствии су́щим, / дом свой прибе́жище явля́сте. / Ны́не же в Небе́сных черто́зех пребыва́юще, / нам, в стра́нствии жития́ су́щим, / в кро́ве Бо́га Небе́снаго помози́те водвори́тися // ва́шими моли́твами, блаже́ннии.

Доброде́тельми сия́юще, / благоче́стно в ми́ре пожи́ли есте́, / свя́те Кири́лле и Мари́е пресла́вная, / смиренному́дрием и чистото́ю укра́шеннии. / Ны́не же хода́таи к Бо́гу бу́дите о оте́честве ва́шем / и грехо́в оставле́ние испроси́те // чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Блаже́нства непоро́чных вожделе́вше, / путе́м за́поведей Госпо́дних теко́сте / и, суеты́ жите́йския изба́витися хотя́ще, / во оби́тель Пресвяты́я Богоро́дицы всели́стеся, / иде́же земно́е стра́нствие сконча́вше, / Вы́шняго Сио́на достиго́сте. / Сего́ ра́ди моли́теся, преподо́бнии, // и нам прича́стником Небе́снаго Ца́рствия яви́тися.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, празднолю́бцы, / пе́сньми духо́вными благоче́стно восхва́лим / честну́ю дво́ицу, благочести́вую чету́, / Кири́лла и Мари́ю приснопа́мятных, / и́же, во оби́тель Хотько́вскую прите́кше, / ве́чное упокое́ние обрето́ша. / Мы же, ра́це моще́й их моли́твенно предстоя́ще, / я́ко покрови́телем и нача́льником оби́тели сея́, / вку́пе вси согла́сно взыва́ем: / ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, // оби́тели Хотько́вския пресла́вное похвало́ и утвержде́ние.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х / и изба́ви нас // от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое. Ектении́ и отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем // смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́йя, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Моли́тва

О раби́ Бо́жии, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е! Аще и сконча́ли есте́ вре́менную жизнь свою́ те́лом, но ду́хом не отступа́ете от нас, руково́дствуете же ны ко Христу́ Бо́гу, наставля́ете ше́ствовати по за́поведем Госпо́дним, и носи́ти крест свой, и после́довати Влады́це на́шему. Вы, преподо́бнии, вку́пе с преподо́бным и богоно́сным отце́м на́шим Се́ргием, ва́шим возлю́бленным сы́ном, име́ете дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему и ко Святе́й Его́ Богома́тери. Бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных, жи́тельствующих во святе́й оби́тели ва́шей, е́йже вы и нача́льницы. Бу́дите помо́щницы и засту́пницы Бо́гом со́бранней дружи́не сей, да жи́тельствующии на ме́сте сем и приходя́щии с ве́рою, ва́шими моли́твами сохраня́еми, невреди́ми от бесо́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобные Кирилл и Мария 

Преподобные Кирилл и Мария жили в древнем Ростовском княжестве. В четырех верстах от Ростова Великого, по преданию, находилось их имение. Боярин Кирилл состоял на службе у ростовских князей. Кирилл и Мария строго следовали церковным правилам и обычаям, прилежали молитве и любили храм Божий. Особенно заботились они о делах милосердия.

У благочестивой четы уже был сын Стефан, когда Бог даровал им другого сына, Варфоломея, в будущем – преподобного Сергия. Еще до рождения Варфоломея Господь явил зна́мение Своего благоволения будущему подвижнику: однажды во время Божественной литургии ребенок во чреве Марии трижды громко воскликнул. Праведные супруги дали обет: если родится младенец мужского пола, посвятить его на служение Церкви и Богу.

После Варфоломея у Кирилла и Марии родился третий сын – Петр. Своих детей супруги воспитывали в Законе Божием, благочестии и чистоте. Когда пришло время, боярин Кирилл отдал сыновей учиться грамоте. Стефан и Петр учились легко, а Варфоломею грамота не давалась. Мальчик горько плакал и усердно молился, чтобы Господь вразумил его. И чудесным образом, через явление таинственного инока, Варфоломею дан был великий дар Божий – познание книжного учения.

Под старость, обеднев, боярин Кирилл вынужден был поселиться в городке Радонеже, в земле Московской. Стефан и Петр женились, а Варфоломей желал принять иноческий постриг. Праведные Кирилл и Мария были усердными почитателями монашества, но просили Варфоломея подождать с исполнением своего намерения до их смерти, чтобы упокоить их старость. Благодатный сын повиновался святым родителям.

В конце жизни преподобные Кирилл и Мария пожелали воспринять ангельский чин. Они направились в Покровский Хотьков монастырь, находившийся в трех верстах от Радонежа и в то время объединявший как бы две обители: для старцев и для стариц. Здесь преподобные Кирилл и Мария провели остаток дней своих в приготовлении к вечной жизни. Они приняли сначала монашеский постриг, а затем схиму. Отягощенные болезнями и старостью, схимники недолго подвизались в новом звании. Около 1337 года они с миром отошли ко Господу.

Существует предание, что преподобный Сергий заповедал, прежде чем идти к нему в обитель, помолиться сначала о упокоении его родителей над их гробом. Почитание преподобных Кирилла и Марии восходит к XVI веку. У мощей их в Покровском соборе монастыря непрестанно читалась Псалтирь и служились панихиды. Сила заступничества преподобных проявилась во многих чудотворениях, происходивших по молитве к ним и от их мощей.

В годы недавних гонений Хотьковская обитель подверглась разорению. В 1989 году Покровский собор, а затем и весь монастырь были возвращены Церкви.

В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил преподобных Кирилла и Марию к лику святых земли Российской. Память преподобных Кирилла и Марии – 28 сентября, 18 января и 6 июля (в Соборе Радонежских святых).


Источник: Минея дополнительная. Вып. 1. - Москва : Издательский совет Русской православной церкви, 2005. - 416 с. ISBN 5-94625-058-2

Комментарии для сайта Cackle