Источник

В 10-й день

Святи́теля Иоа́нна, митрополи́та Тобо́льскаго

Святи́тель Иоа́нн, митрополи́т Тобо́льский и всея́ Сиби́ри, чудотво́рец

Собо́р Сиби́рских святы́х

Святи́теля Па́вла, митрополи́та Тобо́льскаго († 4 ноября́ 1770)

Собо́р Сиби́рских святы́х

Свята́го священному́ченика Тимофе́я, епи́скопа Пру́сскаго

Священному́ченик Тимофе́й

Святи́теля Васи́лия, епи́скопа Ряза́нскаго

Святи́тель Васи́лий, епи́скоп Рязанский и Муромский

Преподо́бнаго Силуа́на схи́мника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Преподо́бный Силуа́н, схимник Ки́ево-Пече́рский

 

 

Святи́теля Иоа́нна, митрополи́та Тобо́льскаго

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 4:

Да возвесели́тся дне́сь земля́ Сиби́рская,/ наста́ бо пресве́тлый де́нь па́мяти/ вели́каго святи́теля и чудотво́рца Иоа́нна,/ да ра́дуются насе́льницы сея́ страны́,/ име́юще святы́я и многоцеле́бныя мо́щи сла́внаго уго́дника Бо́жия,/ да возра́дуются го́ры, и хо́лми, и пусты́ни, и доли́ны Сиби́рския,/ восхваля́юще Го́спода,/ да́вшаго всем нам до́браго па́стыря,/ непреста́нно моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.

О вели́кий святи́телю и чудотво́рче Иоа́нне,/ при́зри ми́лостивно в де́нь торжества́ твоего́/ на со́бранная для моли́твы твоя́ духо́вная ча́да,/ да́руй нам моли́твами твои́ми теле́сное здра́вие и душ спасе́ние,/ да, подкрепля́емы твои́м предста́тельством пред Бо́гом,/ дерзнове́нно просла́вим Го́спода,/ да́вшаго нам такова́го святи́теля и чудотво́рца,/ вы́ну моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.

К тебе́, честны́й о́тче,/ мы в де́нь торжества́ твоего́ прибега́ем/ и, припа́дающе, мо́лимся тебе́:/ помози́ нам крест земна́го на́шего жития́ благоду́шно носи́ти/ и за Бо́жия посеще́ния хвалу́ Го́споду воздава́ти,/ в ми́ре и покая́нии до́бре жи́тельствовати/ и тебе́, уго́дниче Бо́жий, восхваля́ти,/ я́ко непреста́нно моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.

Дне́сь, благове́рнии лю́дие,/ вси мы, предстоя́ще ра́це моще́й святи́теля Тобо́льскаго Иоа́нна,/ со умиле́нием да взыва́ем ему́:/ о вели́кий сиби́рский подви́жниче,/ не забу́ди чад твои́х, в боле́знех и ско́рбех к тебе́ прибега́ющих,/ с ве́рою твоея́ по́мощи прося́щих,/ я́ко вы́ну моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.

Мно́го мо́жет моли́тва пра́ведника поспешеству́ема:/ взира́юще на честну́ю ра́ку моще́й святи́теля Иоа́нна,/ ста́нем со дерзнове́нием и упова́нием взыва́ти ко Го́споду,/ да моли́тву вели́каго святи́теля за нас, гре́шных, прии́мет Госпо́дь/ и даст спасе́ние душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 7:

Святи́телей украше́ние и мона́шествующих добро́ту,/ восхва́лим вси святи́теля Тобо́льскаго,/ и́стиннаго люби́теля сло́ва Бо́жия,/ му́драго наста́вника и подви́жника,/ архипа́стыря нищелюби́ваго и бла́гостнаго,/ в земли́ Сиби́рстей по́двиг святи́тельский сконча́вшаго/ и блаже́нною кончи́ною свое́ю свя́тость свою́ яви́вшаго,/ его́же дне́сь восхваля́юще, та́ко рцем:/ о вели́кий моли́твенниче,/ не преста́й взыва́ти о нас ко Го́споду,/ да сохрани́т страну́ на́шу в ми́ре и тишине́/ и на пути́ к ве́чному спасе́нию да утверди́т нас,/ по вели́цей Свое́й ми́лости.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 святи́тельская (зри 15 июня)

На лити́и стихи́ры, глас 1:

Ра́дуйтеся, Сиби́рстии наро́ди,/ торжеству́йте, вси, лю́бящии вели́каго Тобо́льскаго святи́теля./ Сей бо, в Ма́лой Росси́и и́ноческий по́двиг и святи́тельское служе́ние подъя́в,/ на коне́ц жития́ своего́ во хла́дную Сиби́рь притече́,/ вели́кую ста́рческую му́дрость сюда́ принесе́/ и блаже́нную кончи́ну восприя́т,/ сего́ ра́ди и просла́ви его́ Госпо́дь, и да́ром чуде́с обогати́,/ и те́ло его́ нетле́нным сохрани́.

Ты еси́ сла́ва градо́в Черни́гова и Тобо́льска,/ всечестне́йший святи́телю;/ ты еси́ прее́мник святи́теля Черни́говскаго Феодо́сия,/ и́же тебе́ возлюби́/ и боля́щему тебе́ здра́вие дарова́;/ ты еси́ единоревни́тель вели́кому апо́столу Сиби́ри Инноке́нтию/ и смиренному́дрому Софро́нию;/ ты еси́ свети́льник, на горе́ Тобо́льстей поста́вленный,/ твое́й святе́й жи́зни и мы вси подража́ти да потщи́мся,/ да все́ми на́ми прославля́ется И́мя Отца́ на́шего Небе́снаго.

Ди́вный во святы́х Свои́х Госпо́дь/ в тебе́, святи́телю, показа́ нам о́браз смире́ния и кро́тости,/ всепроще́ния и нищелю́бия./ Возлю́бим и мы, бра́тие, сия́ вели́кия доброде́тели,/ да и нам даст Госпо́дь безболе́зненную христиа́нскую кончи́ну/ и ве́чное насле́дие со все́ми святы́ми.

Сла́ва, глас 3:

Твои́м святы́м житие́м/ сла́вится и ю́жный край Руси́ святы́я/ и се́верный ея́ преде́л;/ твоя́ вели́кая любо́вь к Бо́гу и к лю́дем живопису́ется;/ твоя́ му́дрость в па́стырском води́тельстве твои́х пасо́мых/ в душа́х и сердца́х их печатле́ется;/ твой непреста́нный моли́твенный по́двиг/ влече́т всех нас к подража́нию./ О вели́кий уго́дниче Христо́в!/ соде́лай лю́бящих тебе́/ до́брыми исполни́телями Христо́ва зако́на,/ да вси прии́мем ми́лость/ и благода́ть обря́щем во благовре́менную по́мощь.

И ны́не, глас то́йже:

Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха,/ во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия,/ от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща,/ нас же ра́ди из Тебе́ без отца́ бы́вша,/ пло́тию родила́ еси́/ и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́./ Те́мже не преста́й моли́ти/ изба́витися от бед душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5:

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Иоа́нне,/ Сиби́рския страны́ храни́телю,/ моля́щимся кре́пкое упова́ние,/ боля́щих безме́здный целе́бниче,/ ни́щих пита́телю/ и всем христиа́ном му́дрый наста́вниче,/ бу́ди всем нам засту́пник необори́мый/ и о всем ми́ре моли́твенник.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Ра́дуйся, пече́рское воспита́ние,/ ю́ношей благи́й и духо́вный учи́телю,/ Черни́говския земли́ подви́жниче,/ святи́телю Феодо́сию подо́бниче,/ Еле́цкия оби́тели нача́льниче/ и Черни́говский архипа́стырю бла́гостный,/ не преста́й моля́ся о всех,/ к твое́й по́мощи прибега́ющих.

Стих: Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их,/ и ни еди́на от них сокруши́тся.

Ра́дуйся, мона́шескаго жития́ све́тлый о́бразе/ моли́твенное пра́вило, о́ко недре́млющее,/ собесе́дниче А́нгелов, па́стырю учи́тельный,/ на свое́ ста́до с Небесе́ взира́ющий./ Моли́ся Го́сподеви поми́ловатися душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8:

Святи́телю Христо́в Иоа́нне,/ хла́дныя Сиби́ри моли́твенниче,/ гра́да Тобо́льска стено́ необори́мая,/ Росси́йския страны́ стра́же благода́тный,/ преподо́бных и пра́ведных соприча́стниче,/ святи́телей похвало́,/ не забу́ди чад твои́х и моли́ся Го́сподеви/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен.

На благослове́ние хле́бов Тропа́рь свята́го два́жды и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь свята́го, глас 8:

Наста́вниче благоче́стия,/ сиро́тствующих пита́телю,/ скорбя́щих уте́шителю, неду́гующих врачу́ безме́здный,/ душе́ю стра́ждущих ско́рый помо́щниче,/ те́плый моли́твенниче о всех ко Го́споду,/ святи́телю о́тче Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: Тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Боля́щу ти, святи́телю Иоа́нне, и на одре́ сме́ртнем лежа́щу,/ яви́ся тебе́ святи́тель Феодо́сий и повеле́ тебе́:/ служи́ зау́трие, и здрав бу́деши./ Нима́ло же усумне́вся во обеща́нии,/ ты повеле́л еси́ вся пригото́вити к твоему́ служе́нию во хра́ме,/ и, ми́лостию Бо́жиею соверши́в в по́лном здра́вии Литурги́ю,/ своему́ Небе́сному цели́телю соста́вил еси́ похвалу́,/ и всем лю́дем возвести́л еси́ чудоде́йственную тебе́ по́мощь святи́теля Феодо́сия.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Бо́га, из Тебе́ воплоти́вшагося, разуме́хом, Богоро́дице Де́во,/ Того́ со святи́телем Иоа́нном моли́/ спасти́ся гра́ду на́шему Тобо́льску/ и всей стране́ Сиби́рстей.

По 2-м стихосло́вии Седа́лен, глас 2:

Пастыренача́льник Госпо́дь, на коне́ц жития́ твоего́, святи́телю Иоа́нне,/ повеле́ тебе́ из со́лнечныя и те́плыя страны́ Черни́говския/ прия́ти зва́ние митрополи́та Тобо́льскаго и всея́ Сиби́ри./ Повину́яся во́ле Бо́жией,/ ты, святи́телю, смире́нно прия́л еси́ на себе́ тяготу́ сиби́рскаго служе́ния,/ назида́я коего́ждо от нас в путе́х своего́ жития́ ви́дети прему́друю ру́ку Го́спода./ Сла́ва тебе́, смире́нный и кро́ткий святи́телю.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным рождество́м Твои́м/ истле́вшее страстьми́ земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к жи́зни нетле́ния,/ те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная,/ прорекла́ еси́.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Па́стырскую му́дрость смиренному́дрием стяжа́в,/ ты, вели́кий святи́телю,/ и в кра́ткое пребыва́ние свое́ в Сиби́ри/ не те́сно в се́рдце свое́м вмести́л еси́/ забо́ты о просвеще́нии све́том Христо́ва уче́ния/ многочи́сленныя наро́ды Тобо́льскаго кра́я:/ вогу́лы, остя́ки, тата́ры./ Те́мже моще́й нетле́нием просла́ви тя Мздовоздая́тель Госпо́дь,/ Его́же непреста́нно моли́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Небе́сную две́рь и киво́т,/ всесвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак воспои́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вы воззва́ние,/ вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́ру и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди и вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся всесвято́му рождеству́ Твоему́.

Степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче,/ всея́ Сиби́ри чудотво́рче,/ святи́телю Иоа́нне,/ умоли́ Го́спода дарова́ти нам ве́ру непоколеби́мую,/ наде́жду све́тлую, любо́вь нелицеме́рную,/ я́коже ты сам, о́тче, си́ми доброде́тельми/ Отца́ на́шего Небе́снаго просла́вил еси́./ Не забу́ди в моли́твах твои́х чад твои́х,/ честны́я твоя́ мо́щи лобыза́ющих и чту́щих па́мять твою́,/ нищелю́бца и моли́твенника.

Пара́клисис Богоро́дице на 6 и святи́телю кано́н на 8, глас 1.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Пе́снь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Сло́ве Бо́жий,/ помози́ ми досто́йно воспе́ти чудотво́рца Сиби́рскаго, святи́теля Иоа́нна,/ моя́ прегреше́ния презира́я и подава́я му́дрость се́рдцу и усто́м мои́м.

Был еси́, святи́телю Иоа́нне, ю́ноша благочести́в,/ роди́телем утеше́ние, кни́жному уче́нию приле́жен,/ умудря́я ра́зум свой высо́кими позна́нии/ и к Го́сподеви всем се́рдцем прилепля́яся.

Глубо́кия ве́ры прича́стник был еси́, преподо́бне,/ егда́, обуча́я ю́ношей,/ стремле́ние ко Го́споду в сердца́х их му́дро пробужда́л еси́,/ наставля́я их вся обраща́ти во сла́ву Го́спода.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во,/ со святи́телем Тобо́льским Иоа́нном/ моли́ся к Сы́ну Твоему́, Го́споду на́шему Иису́су Христу́,/ да пода́ст нам оставле́ние прегреше́ний на́ших и от вся́ких бед спасе́т.

Катава́сия по уста́ву.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии,/ сей бы́сть во главу́ у́гла:/ Той е́сть Ка́мень,/ на не́мже утверди́ Це́рковь Христо́с,/ ю́же от язы́к искупи́.

Ки́ево-Пече́рская Ла́вра всеце́ло плени́ тя, святи́телю Иоа́нне,/ и в се́рдце твое́м возгоре́ся о́гнь:/ мир и я́же в ми́ре оста́вити/ и во и́ночестем зва́нии Бо́гу послужи́ти.

Умудри́л еси́, святи́телю Бо́жий, ра́зум твой веле́нием сло́ва Бо́жия/ и, в зва́нии иеромона́ха быв,/ яви́л еси́ вели́кия тала́нты в пропове́дании сло́ва Бо́жия/ и наро́дную любо́вь стяжа́л еси́.

Бра́тию Ла́вры умиля́л еси́, святи́телю,/ егда́ в пути́ и́ноческаго жития́ своего́/ все́ю душе́ю предава́лся еси́ уси́ленным моли́твенным по́двигом,/ усе́рдному и постоя́нному посеще́нию служб церко́вных/ и воздава́л еси́ сла́ву Бо́гу,/ та́ко о тебе́ благоволи́вшему.

Богоро́дичен: О, Ма́ти Бо́жия!/ Твои́ми всеси́льными мольба́ми соде́лай нас подража́тели жития́ святи́теля Иоа́нна,/ да и на́шим житие́м сла́вится Бог,/ в Тро́ице Святе́й почива́яй.

Седа́лен, глас 6:

Дне́сь све́тло красу́ется сла́вный град Тобо́льск,/ и вси сы́ны Це́ркве страны́ Сиби́рския ра́дуются,/ прославля́я де́нь блаже́нныя кончи́ны святи́теля Иоа́нна,/ и ре́вностию ко спасе́нию просвеща́ются,/ зря́ще нетле́нием просла́вленныя мо́щи его́, и ко Го́споду взыва́ют:/ моли́твами уго́дника Твоего́, Го́споди,/ спаси́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

До́бре подвиза́лся еси́, святи́телю, во святе́й Ла́вре,/ моли́твенное уедине́ние соде́ла тя избра́нным сосу́дом благода́ти Боже́ственныя,/ и, позна́в твое́ чи́стое в мона́шестве житие́,/ святи́тель Черни́говский Феодо́сий призва́ тя в Черни́гов,/ и в сан архимандри́та возво́дит,/ и Еле́цкую оби́тель во управле́ние тебе́ поручи́.

С любо́вию и до́брым послуша́нием рабо́тал еси́, святи́телю Иоа́нне, святи́телю Феодо́сию,/ по блаже́нней же кончи́не его́/ наро́дом правосла́вным избра́н был еси́ прее́мником его́ святи́тельскаго служе́ния/ и Святе́йшим Патриа́рхом Адриа́ном рукополо́жен был еси́ в архиепи́скопа Черни́говскаго.

Я́ко свети́льник све́тлый, на высоте́ архиере́йскаго престо́ла поста́вленный,/ ты, святи́телю, свои́ми вели́кими доброде́тельми сниска́л еси́ вели́кую любо́вь па́ствы твоея́./ Дай и нам, гре́шным, моли́твами твои́ми свет Христо́в жи́знию свое́ю явля́ти/ и бы́ти о́бразом для всех, спасе́ния и́щущих.

Богоро́дичен: Моли́, Пречи́стая, Бо́га, без се́мене от Тебе́ ро́ждшагося,/ да упра́вим житие́ свое́ ко благоугожде́нию Го́споду/ и в любви́ к бра́тиям на́шим.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Твой мир да́ждь нам,/ Сы́не Бо́жий:/ ина́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем./ И́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.

С вели́кою печа́лию Черни́говския духо́вныя де́ти твоя́/ провожда́ху тя, святи́телю, в град Тобо́льск,/ но оби́тели Тобо́льска ра́достно срето́ша тебе́,/ я́ко ве́стника ми́ра и учи́теля благоче́стия./ Ны́не же вся Сиби́рь благогове́йно соверша́ет па́мять твою́ и мо́лится тебе́,/ да огради́ши ми́ром всю зе́млю сию́/ и в Ца́рствие Бо́жие введе́ши моля́щихся тебе́.

Святи́телю Христо́в!/ ве́сь досу́г свой ты посвяща́л еси́ составле́нию книг душеполе́зных,/ и ча́да твоя́ духо́вная, пита́яся и́ми,/ о мирско́м попече́ние оставля́ху/ и устремля́хуся к получе́нию ве́чнаго блаже́нства.

Кто мо́жет изобрази́ти твое́, святи́телю бла́гостный, нищелю́бие,/ твоя́ та́йныя посеще́ния обита́лищ бе́дных,/ твоя́ бесе́ды с заключе́нными?/ Научи́ и нас не для себе́ жи́ти,/ но и о бе́дных помышля́ти и стра́ждущих посеща́ти,/ да получи́м благослове́ние от Го́спода.

Богоро́дичен: Святи́тель Иоа́нн святу́ю ико́ну Богома́тере, сия́ющую чудесы́,/ дарова́ гра́ду Тобо́льску,/ да ве́рнии лю́дие прославля́ют чу́дное заступле́ние Богома́тере/ и моли́твы своего́ святи́теля.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Благовествова́ние твое́ и́стин Ева́нгельских,/ благогове́йное соверше́ние Богослуже́ний,/ кро́тость и смире́ние/ стяжа́ша тебе́ не́жную и святу́ю любо́вь наро́дную:/ помина́й и нас, гре́шных, у Престо́ла Царя́ Сла́вы/ и да́ждь нам не о вре́меннем пещи́ся,/ но о приобре́тении благ Ца́рствия Небе́снаго.

Вдовы́, и сироты́, и вси бе́днии обита́тели Тобо́льска/ вои́стинну ви́деша в тебе́ отца́ своего́/ и, получа́юще от Тебе́ по́мощь, прославля́ху Го́спода,/ еди́наго милосе́рдия Учи́теля.

Ты, святи́телю, наипа́че де́лом и все́ю свое́ю жи́знию/ учи́л еси́ всех жи́ти по Христо́ву Ева́нгелию./ Твои́ми моли́твами соде́лай и нас неле́ностными испо́лнительми Ева́нгельских за́поведей,/ да с тобо́ю сподо́бимся во ве́ки в ра́йских оби́телех прославля́ти на́шего Спаси́теля.

Богоро́дичен: Усе́рдная Моли́твеннице на́ша,/ при́зри на на́ша стена́ния,/ боле́зни на́ша исцели́,/ грехо́в бре́мя разреши́,/ любо́вь к Бо́гу и бра́тиям в се́рдца на́ша всади́,/ да, изба́вльшеся от злых, просла́вим Тебе́,/ Вино́вницу на́шего спасе́ния.

Конда́к, глас 2:

Яви́лся еси́ во тьме́ неве́дения пребыва́ющим просвети́тель,/ вдов и сиро́т уте́шитель,/ ди́вный врач немощству́ющих,/ младе́нцев и отроко́в наста́вник,/ роди́телем же пресве́тлое ра́дование,/ святи́телю о́тче Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га пода́ти стране́ на́шей в ве́ре утвержде́ние,/ во́инству на́шему на враги́ побе́ду и одоле́ние,/ лю́дем же свои́м ве́лию ми́лость.

И́кос:

Блаже́нна кончи́на твоя́, святи́телю:/ по Боже́ственней Литурги́и пита́я дру́ги своя́, с ни́миже труди́лся еси́, и ни́щих,/ ты сам трапе́зы не вкуша́л еси́,/ но по о́бразу Спаси́теля, был еси́ я́ко служа́й:/ кро́тко бесе́довал еси́ со свои́ми детьми́ духо́вными,/ к ве́черу же, удали́вшися в свою́ моли́твенную ке́ллию,/ в моли́тве излива́л еси́ ду́шу свою́ пред Го́сподем и Пречи́стою Богоро́дицею/ и коленопреклоне́нно пре́дал ду́шу свою́ Го́споду./ Сего́ ра́ди мы вси со умиле́нием взыва́ем ти:/ о вели́кий святи́телю!/ умоли́ Го́спода и нам пода́ти кончи́ну непосты́дную/ и всем, живу́щим в ми́ре, ве́ры укрепле́ние,/ в до́брых де́лех утвержде́ние,/ да получи́м от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́ стуши́ о́гнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́ными усты́, поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Возлюби́л еси́, святи́телю, просвеще́ние духо́вное:/ и в Черни́гове, и во гра́де Тобо́льске усе́рдно обуча́л еси́ бу́дущих па́стырей,/ сам посеща́я шко́лу,/ и учи́л еси́ наста́вников и пито́мцев шко́лы взыва́ти Го́споду:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Кто не восхва́лит па́стырския труды́ твоя́, сиби́рский моли́твенниче,/ кто не восхва́лит твоего́ попече́ния о язы́чницех Тобо́льскаго кра́я,/ кто не удиви́тся твоему́ руково́дству па́стырей Це́ркви в пропове́дании сло́ва Бо́жия/ и в непреста́нней восклица́нии Го́споду:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И при жи́зни твое́й/ стра́ждущии и боля́щии утеше́ние и исцеле́ние от Тебе́ получа́ху,/ по блаже́нней же кончи́не твое́й ко гро́бу твоему́ прибега́ху,/ и благода́тную по́мощь ты, святи́телю, оби́льно источа́л еси́,/ да вси благода́рно воспева́ют, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Приклони́ся на́шим мольба́м, Чи́стая Богороди́тельнице,/ моли́твою ми́лостивно подви́гнися к Бо́гу/ и Сего́ ми́лостива сотвори́ нам,/ на Тя, Блага́я, при́сно наде́ющимся и взыва́ющим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Песносло́вцы в пещи́ спа́сшаго де́ти/ и громопла́менную прело́жшаго на ро́су,/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Глас наро́дный – глас Бо́жий по кончи́не твое́й, блаже́нне,/ именова́ше тебе́, святи́телю, ми́лостивым чудотво́рцем/ и Го́споду, дарова́вшему тебе́ благода́ть исцеле́ний, взыва́ше:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

В зно́йное ле́тнее вре́мя сконча́лся еси́, святи́телю Бо́жий,/ и те́ло твое́ до́лгия дни пребы́сть без погребе́ния,/ до́ндеже блаже́нный Филофе́й из миссионе́рскаго стра́нствования не возврати́ся,/ и, ви́дя нетле́нным твое́ те́ло, взыва́ше:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Устремля́хуся ко гро́бу твоему́, святи́телю Иоа́нне,/ вси, душе́ю стра́ждущии и грехи́ обремене́ннии,/ и, твои́м моли́твенным заступле́нием благода́тную от Го́спода по́мощь получи́вше, ра́достно взыва́ху:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

О вели́цем дерзнове́нии твое́м пред Бо́гом свиде́тельствоваху ве́рнии/ и, повеству́юще о твое́м мо́щнем предста́тельстве,/ всех уча́ху Спаси́телю восклица́ти:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Бе́здна после́дняя обы́де мя безме́рных прегреше́ний/ и во глубину́ низво́дит мене́ лю́таго отча́яния./ Ро́ждшая бе́здну милосе́рдия, ускори́ и спаси́ мя,/ да из глубины́ се́рдца вопию́:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Светоно́сный о́блак,/ в о́ньже всех Влады́ка,/ я́ко до́ждь с небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/ велича́ем вси я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

О святи́телю Иоа́нне,/ моли́ Го́спода и Пречи́стую Его́ Ма́терь/ дарова́ти всем нам си́лу,/ Го́спода от всея́ души́ и всего́ се́рдца люби́ти/ и И́мя Его́ Пречи́стое сла́вити и воспева́ти:/ сла́ва Го́споду, да́вшему святи́телю кре́пость,/ сла́ва Го́споду, чрез святи́теля благода́тно нам помога́ющему.

О, коли́ка чуде́с твои́х си́ла!/ О, коли́ка назида́тельна жития́ твоего́ све́тлость!/ Ка́ко, земна́я вся оста́вив,/ на Небеси́ несказа́нным блаже́нством наслажда́ешися,/ не забу́ди нас в твои́х святы́х моли́твах,/ ди́вный святи́телю.

О вели́кий сиби́рский святи́телю Иоа́нне, митрополи́те Тобо́льский,/ гре́шных на́шу моли́тву приими́/ и оте́чество твое́ в ми́ре сохрани́,/ земна́я бла́га не отыми́ от нас/ и упра́ви пу́ть наш к Ца́рству Небе́сному.

Богоро́дичен: О Пресвята́я Де́во!/ При свое́й жи́зни святи́тель Иоа́нн/ усе́рдно своя́ излива́ше моли́твы пред чудотво́рным Твои́м о́бразом,/ ны́не же на Небеси́ созерца́ет сла́ву Твою́/ и слы́шит моли́твы Твоя́ о всем ми́ре./ Со святи́телем Тобо́льским моли́ся, Пренепоро́чная, о стране́ Сиби́рстей/ и упра́ви пу́ть наш к Небе́сному Ца́рствию.

Свети́лен:

Святи́тель Тобо́льский и моли́твенник всея́ страны́ Сиби́рския/ дне́сь Це́рковию прославля́ется, я́ко му́дрый упра́витель церко́вный,/ я́ко милосе́рдия о́браз, я́ко святи́телей украше́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Седмосве́тлый Тя све́щник,/ о́гнь Богоразу́мия нося́щ, Отрокови́це, проро́к дре́вле прови́дя,/ светя́щ во тьме́ неве́дения бе́дствующим,/ те́мже вопие́м Ти, Всенепоро́чная:/ со святи́телем Иоа́нном моли́ся дарова́ти нам свет ра́зума,/ дух прему́дрости и просвеще́ние очесе́м се́рдца на́шего/ к позна́нию Еди́наго Бо́га на́шего.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Во гра́де Тобо́льстем/ нетле́нными мощми́ святи́тель Иоа́нн Го́сподом прославля́ется,/ Свята́я Це́рковь в лице́ святы́х его́ имену́ет,/ ве́рнии благогове́йно честны́м моще́м его́ поклоня́ются,/ скорбя́щии и боля́щии утеше́ние получа́ют,/ и вси единоду́шно ко святи́телю взыва́ют:/ о Сиби́рския страны́ покрови́телю,/ сохрани́ страну́ сию́ и град твой/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Дво́ица сиби́рских святи́телей –/ вели́кий Инноке́нтий и Богому́дрый Софро́ний –/ чрез но́ваго чудотво́рца и святи́теля Иоа́нна/ тро́ицею стано́вятся во сла́ву Святы́я, Единосу́щныя, Недели́мыя и Животворя́щия Тро́ицы./ О, ко́ль вели́ка Твоя́ к нам ми́лость,/ в Тро́ице хвали́мый Бо́же!/ приими́ моли́твы трие́х сиби́рских святи́телей/ и пода́ждь их духо́вным ча́дом/ в до́брых де́лех утвержде́ние,/ во сла́ву Пресвята́го Твоего́ И́мене.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Тро́ица сиби́рских святи́телей/ заве́ты преподо́бнаго Анто́ния и Феодо́сия/ в страну́ Сиби́рскую принесо́ша,/ и се́мя их благовествова́ния, прозя́бше,/ сотвори́ плод оби́льный./ Потщи́мся, о бра́тие, заве́ты сиби́рских на́ших наста́вников храни́ти:/ сии́ отцы́ путево́дными на́шими звезда́ми да имену́ются,/ сия́ сиби́рския зве́зды пу́ть к Небесе́м показу́ют,/ да бу́дут имена́ их благослове́нны во ве́ки.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Святи́тель Иоа́нн, нищелю́бец,/ пред чудотво́рной ико́ной Богома́тере/ дух свой чи́стый Го́сподеви предаде́./ Госпо́дь награди́ его́ да́ром чудотворе́ний и нетле́нием его́ те́ла;/ на Небеси́ святи́тель неусы́пным на́шим моли́твенником явля́ется./ Не забу́дем, о празднолю́бцы,/ све́тлаго о́браза на́шего сиби́рскаго святи́теля,/ под се́нию моли́тв его́/ да благоустро́ено бу́дет на́ше ше́ствие к Небесе́м,/ да ве́чно бу́дем прославля́ти на́шего Го́спода.

Сла́ва, глас 6:

Дне́сь святи́тель Иоа́нн Тобо́льский прославля́ется,/ дне́сь Свята́я Це́рковь хвалы́ ему́ прино́сит,/ дне́сь ве́рнии сы́ны Це́ркве Правосла́вныя/ его́ многоцеле́бным моще́м покланя́ются,/ дне́сь скорбя́щии благода́тное утеше́ние прие́млют,/ и вси боля́щии о благода́тной по́мощи взыва́ют;/ дне́сь и мы, гре́шнии, от чи́стаго се́рдца взыва́ем:/ о вели́кий святи́телю и чудотво́рче,/ моли́ся Го́сподеви о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, глас то́йже:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице,/ со святы́ми апо́столы и святи́телем Иоа́нном/ поми́ловати ду́ши на́ша.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щий по вселе́нней. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости и язы́к его́ возглаго́лет суд. Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́ и не за́пнутся стопы́ его́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Моли́тва

О святи́телю Христо́в Иоа́нне, Бо́жию Престо́лу со святы́ми предстоя́й! Ты еси́ оте́ц наш любвеоби́льный и моли́твенник наш те́плый. Умоли́ Го́спода Бо́га, да пода́ст нам коего́ждо потре́бно поле́зная: скорбя́щим утеше́ние, немощны́м здра́вие, заблу́ждшия да наста́вит и обрати́т на пу́ть покая́ния, ра́спри и раздо́ры умири́т, неве́дущия Христа́ лю́ди на пу́ть спасе́ния да обрати́т и всех нас едине́нием ду́ха и любве́ в Еди́ней Святе́й Свое́й Це́ркви соедини́т, да сохрани́т нас от гла́да, гра́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, междоусо́бныя бра́ни и напра́сныя сме́рти, наипа́че же от искуше́ний, облежа́щих нас в жи́зни сей, да да́рует нам ми́рное пожи́ти зде житие́ и ве́ру свою́ Правосла́вную невреди́му соблюсти́. О святы́й уго́дниче Христо́в, архипа́стырю, предо́брый, моли́твенниче наш неусы́пный! От ю́ности всего́ себе́ Бо́гу посвяти́в, равноа́нгельное житие́ стяжа́л еси́, испо́лнен бе ра́дости духо́вныя, я́же озаря́ше све́тлость ли́ка твоего́ и се́рдца ве́рных утеша́ше, пои́стине бе свети́льник горя́й и светя́й, святоле́пно пожи́в, от Го́спода сподо́блен бе да́ра прозре́ния, вре́мя кончи́ны своея́ предуве́да, моля́ся пред о́бразом Пречи́стыя Богоро́дицы, коленопреклоне́ние преста́вися; ны́не проси́ Ю о нас, да бу́дет нам Покрови́тельница в сей многотру́дней жи́зни и в час кончи́ны на́шея да умо́лит Всеблага́го Го́спода сподо́битися нам в лице́ благоугоди́вших предста́ти Престо́лу Его́ и восхвали́ти в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святи́тель Иоа́нн, митрополи́т Тобо́льский и всея́ Сиби́ри, чудотво́рец

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец, в миру Иоанн Максимович, родился в городе Нежине в 1651 году. У его отца Максима Васильевича и матери Евфросинии было семеро сыновей, из которых Иоанн был старший. По окончании КиевоМогилянской Коллегии (позже преобразованной в Киевскую духовную академию) будущий Святитель был оставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в 1680 году, он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и начал раскрываться его исключительный талант красноречия и благодатные дарования. Святой Иоанн придавал особое значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же определилась и главная тема его жизни: «Как человек должен свою волю согласовывать с волей Божией»? Ее он развивал и в проповедях, и в своем последующем миссионерском служении. Ответом на нее явился труд, изданный в конце его долгой подвижнической жизни под названием «Илиотропион (Подсолнечник), или сообразование человеческой воли с Божественною волею». Из многочисленных творений святых отцов Православной Церкви оно наиболее полно отвечает на этот большой вопрос христианской сотериологии.

В 1685 году святого Иоанна отправили с посольством в Москву. Там Патриархом Иоакимом (1674–1690) он был назначен наместником Брянского Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской Лавре.

Святитель Феодосии, архиепископ Черниговский, в 1695 году, незадолго до своей кончины († 1696, память 5 февраля), назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. (Святитель Иоанн благоговел к памяти святителя Феодосия, веруя в силу его молитвенного предстательства пред Господом, и по своей вере получил благодатное исцеление от тяжелой болезни по молитвам святителя Феодосия. В самый разгар болезни ему явился святитель Феодосии и сказал: «Служи завтра – и будешь здоров». На другой день святитель, совершенно здоровый, к удивлению всех отслужил Божественную литургию. Чудо исцеления святителя Иоанна послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия.) 10 января 1697 года Патриарх Московский и всея Руси Адриан (1690–1700) с собором епископов хиротонисал архимандрита Иоанна во епископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля.

По вступлении в управление епархией епископ Иоанн создал при Черниговской архиерейской кафедре Коллегиум, подобно Киевской академии, который, по мысли Святителя, должен был украсить «Черниговские Афины» – школу просвещенного благочестия.

Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания, школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу, это была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях Русской Церкви.

Тогда же Святитель открыл типографию, в которой он и его преемники издали много сочинений духовнонравственного содержания.

Жизнь святителя Иоанна светилась высокими добродетелями, особенно же смирением. Она отобразилась и в его творениях: «Нравоучительное зерцало» (Чернигов, 1703 и 1707), «Алфавит, рифмами сложенный» (1705), «Богородице Дево» (1707), «Феатрон, или позор нравоучительный» (1708), «Толкование на 50-й псалом» (Чернигов, 1708), «Толкование на «Отче наш» и «Осмь блаженств евангельских»» (1709), «Царский путь Креста» (Чернигов, 1709), «Богомыслие в пользу правоверным» (1710–1711), «Синаксарь о победе под Полтавою» (1710), «Путник» (рукопись), «Духовные мысли» СМ., 1782).

В Чернигове в 1714 году Святитель впервые издал и свой главный труд, написанный на латинском языке. (Особенностью выпускников Киевской школы было то, что свои сочинения они писали на классической латыни. Профессор И. А. Максимович в 1888 году перевел «Илиотропион» на современный русский язык и издал вначале по частям в «Черниговских епархиальных ведомостях», затем отдельной книгой – Киев, 1896. Сокращенный вариант опубликован в «Журнале Московской Патриархии» 1976, № 5, 6.) С именем святителя Иоанна связан также «Латино-греко-российский лексикон».

Известна связь святителя Иоанна со Святой Горой Афон. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников Святой Горы, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. Сохранилась его архиерейская грамота в Русском Пантелеимоновом монастыре, свидетельствующая об его отношении к святогорцам.

14 августа 1711 года святитель Иоанн по возведении в сан митрополита прибыл на кафедру Тобольскую и всея Сибири. Святитель неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове: усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером святым митрополитом Филофеем (Лещинским; † 1727; память 10 июня – Собор Сибирских святых), продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири, обратив ко Христу многие тысячи людей. В 1714 году святитель Иоанн отправил в Пекин миссию во главе с архимандритом Иларионом (Лежайским). В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную им в Чернигове типографию. К тому времени относится издание митрополитом Иоанном «Илиотропиона» на славяно-русском языке (1714), чтобы его понимали и сибиряки.

О жизни Святителя в Сибири летописец говорит: «Выл тих, скромен, благорассудлив, о бедных сострадателен, милостив». Часто он помогал людям. Тайно, а иногда в одежде простого инока, приносил в дома нуждавшихся щедрую милостыню со словами: «Пришлите во Имя Иисуса Христа». Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в помощи и слове утешения. Даже в день преставления, 10 июня 1715 года, святитель Иоанн после Божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, Святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечерне скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в приделе святителя Иоанна Златоуста Тобольского Успенского-Софийского собора.

Святитель Иоанн издавна чтится в Сибири. Ввиду многочисленных чудес и давнего местного почитания святителя Иоанна в 1916 году Русская Церковь установила празднование памяти Святителя в день его преставления к Богу – 10 июня.

Память о святителе Иоанне бережно хранят сибиряки и все верующие русские люди. Он и поныне почивает в Тобольском соборе Покрова Божией Матери. Служба ему была переиздана по благословению Святейшего Патриарха Алексия митрополитом Варфоломеем (Городцовым) в 1947 году в городе Новосибирске.

Собо́р Сиби́рских святы́х

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 8:

Прииди́те, правосла́вных собо́ри,/ воспои́м святы́я, в земли́ Сиби́рстей просия́вшия,/ уче́нием к Богоразу́мию нас наста́вльшия,/ исто́чники чуде́с преди́вныя,/ Це́ркве свети́льники пресве́тлыя/ и всея́ Росси́и удобре́ние./ Ти́и бо избавля́ют нас от вся́ких злых искуше́ний и бед/ и мо́лятся о душа́х на́ших.

Сиби́рския земли́ иера́рхов пе́сньми воспои́м:/ от ни́хже Дими́трия, Иоа́нна, Филофе́я, Па́вла – Тобо́льских,/ Инноке́нтия, Софро́ния и Меле́тия – Ирку́тских,/ апо́стола Сиби́ри Инноке́нтия Моско́вскаго,/ и все па́стырское сосло́вие приво́дим в моли́тву,/ и́хже ра́ди спаси́, Христе́, ду́ши на́ша.

До́брии раби́, блази́и и ве́рнии,/ и до́брии де́лателие виногра́да Христо́ва,/ вы тяготу́ дневну́ю понесли́ есте́/ и да́нный вам тала́нт возрасти́ли есте́,/ те́мже и две́рь Небе́сная вам отве́рзеся,/ вни́дите в ра́дость Влады́ки Христа́,/ моля́щеся о нас, святи́и на́ши учи́телие.

Сла́ва, глас 6:

Челове́цы Бо́жии и ве́рнии раби́,/ служи́телие Госпо́дни, му́жие жела́ния,/ сосу́ди избра́ннии,/ столпи́ и утвержде́ние Це́ркве,/ Ца́рствия насле́дницы,/ не премолчи́те, е́же о нас вопи́ти ко Го́споду.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

С пресла́вными чи́нми А́нгельскими/ дне́сь, ве́рнии, духо́вно весели́мся,/ све́тло пра́зднующе пресве́тлое торжество́ Богома́тере,/ Ю́же пречи́стый Ея́ о́браз,/ я́ко исто́чник приснотеку́щий, яви́ся,/ исцеле́ния незави́стныя дары́ при́сно источа́ющ.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом и жили́ще/ Ду́ха Пресвята́го/ святи́и вси, в Сиби́ри просия́вшии, бы́ли есте́,/ те́мже и нас дом Того́ соде́лайте,/ святу́ю ва́шу па́мять почита́ющих.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Гра́де Тобо́льск,/ земле́ Сиби́рская,/ красу́йся и лику́й/ собо́ром Сиби́рских святы́х,/ ны́не благоче́стно на́ми прославля́емых.

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Святи́и вси земли́ Сиби́рския,/ моли́те Человеколю́бца Бо́га,/ да изба́вит нас/ от вся́ких бед и напа́стей/ и да́рует нам живо́т ве́чный.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Святи́телем похвала́ и свяще́нником сла́ва,/ пра́вило мона́шествующим, му́чеников весе́лие/ и пра́ведных ра́дование вы есте́,/ святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей просия́вшии./ Моли́теся ко Го́споду спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, глас то́йже:

О Всепе́тая Ма́ти,/ умилосе́рдися на моле́ние на́ше,/ Твое́ бо есмы́ достоя́ние,/ всех спаси́ и поми́луй,/ да Тя, вси ро́ди, непреста́нно велича́ем.

Тропа́рь, глас 3, зри на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8:

Да возвесели́тся дне́сь земля́ Сиби́рская,/ наста́ бо пресве́тлый де́нь па́мяти святи́теля и чудотво́рца Иоа́нна/ и всех святы́х, в ней просия́вших./ Да ра́дуются насе́льницы сея́ страны́,/ име́юще святы́я и многоцеле́бныя мо́щи/ сла́внаго уго́дника Бо́жия./ Да возра́дуются го́ры и хо́лми, пусты́ни и доли́ны сиби́рския,/ восхваля́ющи Го́спода, да́вшаго нам святы́х покрови́телей,/ непреста́нно моля́щихся о спасе́нии душ на́ших.

Дне́сь све́тло красу́ется сла́вный град Тобо́льск/ Боже́ственным сокро́вищем моще́й твои́х, святи́телю Иоа́нне,/ и па́ства твоя́, ликовству́ющи, ра́дуется,/ и правосла́внии твои́м просвеще́нием, блаже́нне, хва́лятся./ Ты же, о́тче наш Иоа́нне, с собо́ром сиби́рских святы́х/ моли́ Человеколю́бца, Христа́ Бо́га на́шего,/ лю́дем правосла́вным тишину́ дарова́ти,/ и земли́ плодоро́дие, и ве́лию ми́лость.

Глас 1: Прииди́те, правосла́вных собо́ри,/ воспои́м святи́теля Дими́трия, архипа́стыря Сиби́ри,/ уче́нием к Богоразу́мию нас наста́вльшаго,/ исто́чника чуде́с преди́внаго,/ це́ркве свети́льника пресве́тлаго/ и всея́ Росси́и прекра́сное удобре́ние,/ учи́теля Росто́ву прему́драго./ Той бо избавля́ет нас от вся́ких искуше́ний и бед,/ со святи́телем Иоа́нном и все́ми святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими,/ мо́лится о душа́х на́ших.

Глас 2: Пе́сньми свяще́нными восхва́лим святи́тели Христо́вы:/ Иоа́нна, Филофе́я и Па́вла,/ от Ки́евския Ла́вры благослове́ние земли́ Сиби́рстей прине́сших/ и све́том Ева́нгелия Христо́ва просвети́вших ю,/ ти́и бо со все́ми святы́ми, в ней просия́вшими,/ мо́лятся Го́споду спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 3: Вы есте́ сла́ва гра́да Ирку́тска,/ святи́телие Христо́вы Инноке́нтие, Софро́ние и Меле́тие,/ вы есте́ украше́ние Сиби́рския земли́,/ похвала́ Це́ркве Правосла́вныя,/ в не́йже процвели́ есте́, я́ко кри́ни благода́тнии,/ и возсия́ли, я́ко свети́льницы пресве́тлии,/ со святи́телем Иоа́нном и со все́ми святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими,/ моли́теся ко Го́споду спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 4: Дне́сь лику́ют собо́ри ве́рных/ в па́мять твою́, святи́телю Инноке́нтие, и велегла́сно вопию́т:/ ты, любве́ ра́ди Христо́вы, страну́ свою́ оста́вив,/ всели́лся еси́ на морски́х острове́х,/ да просвети́ши све́том Ева́нгелия неве́дущих Христа́,/ иде́же апо́стольски труди́лся еси́./ Язы́ческая племена́ крести́в,/ доброде́ланию их научи́л еси́,/ челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, вопию́щих ти:/ ра́дуйся, просвети́телю наш,/ со все́ми святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими,/ Го́сподеви моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Глас 5: Да весели́тся Сиби́рская страна́,/ в не́йже Госпо́дь яви́ уго́дника Своего́, пра́веднаго Симео́на,/ близ гра́да Верхоту́рья по́двигом юро́дства Христа́ ра́ди подвиза́вшагося,/ защи́тника Правосла́вия и проти́вников святы́я Це́ркве посрами́теля,/ ско́раго помо́щника в напа́стех и ско́рбех,/ цели́теля ве́рных и неве́рных./ Ты же, блаже́нне Симео́не,/ со все́ми святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими,/ моли́ся о нас ко Го́споду,/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Глас 6: Бо́жиим смотре́нием от гра́да Яросла́вля в Мангазе́ю прише́дшаго/ и за целому́дрие от господи́на своего́ пострада́вшаго,/ Васи́лия страстоте́рпца, пе́рваго му́ченика земли́ Сиби́рския почти́м./ Той бо Престо́лу Бо́жию с собо́ром святы́х, в Сиби́ри просия́вших, предстои́т/ и мо́лится о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, глас 8:

Святи́телю Христо́в Иоа́нне,/ хла́дныя Сиби́ри моли́твенниче,/ гра́да Тобо́льска стено́ необори́мая,/ Росси́йския страны́ стра́же благода́тный,/ преподо́бных и пра́ведных соприча́стниче, святи́телей похвало́,/ не забу́ди чад твои́х и со все́ми святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими,/ моли́ся Го́сподеви дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, глас то́йже: Ца́рь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния три.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 35):

Ра́дуйся, пусты́ня жа́ждущая,/ да весели́тся пусты́ня и да цвете́т, я́ко крин./ И процвете́т и возвесели́тся пусты́ня Иорда́нова,/ и сла́ва Лива́нова даде́ся ей и че́сть Карми́лова,/ и у́зрят лю́дие Мои́ сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию./ Укрепи́теся, ру́це осла́бленныя и коле́на разсла́бленная,/ уте́шитеся, малоду́шнии умо́м, укрепи́теся, не бо́йтеся:/ се Бог наш суд воздае́т и возда́ст,/ Той прии́дет и спасе́т нас/ Тогда́ отве́рзутся о́чи слепы́х и у́ши глухи́х услы́шат./ Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь,/ и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых,/ я́ко прото́ржеся вода́ в пусты́ни и де́брь в земли́ жа́ждущей./ И безво́дная бу́дет во езе́ра,/ и на жа́ждущей земли́ исто́чник водны́й бу́дет:/ та́мо бу́дет весе́лие пти́цам, и сели́тва тро́сти, и лу́зи./ И та́мо бу́дет пу́ть чист, и пу́ть свят нарече́тся;/ и не пре́йдет та́мо нечи́стый,/ ниже́ бу́дет та́мо пу́ть нечи́ст,/ рассе́яннии же по́йдут по нему́ и не заблу́дят./ И не бу́дет та́мо льва́, ни от звере́й злых не взы́дет на́нь, ниже́ обря́щется та́мо,/ но по́йдут по нему́ изба́вленнии./ И со́браннии Го́сподем обратя́тся и прии́дут в Сио́н с ра́достию,/ и ра́дость ве́чная над главо́ю их./ Над главо́ю бо их хвала́ и весе́лие, и ра́дость прии́мет я:/ отбеже́ боле́знь, и печа́ль, и воздыха́ние.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́,/ и вооружи́т тва́рь в ме́сть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды,/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ е́сть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4, 6, 7 и 2):

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие./ Безсме́ртие бо е́сть па́мять его́,/ я́ко от Го́спода познава́ется и от челове́к./ И уго́дна Го́сподеви душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, му́дрость и поживете́;/ восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете./ Нача́ло бо ея́ – любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́ин Бо́жиих,/ я́ко Той му́дрости Наста́вник е́сть,/ и му́дрых Испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу Хитре́ц./ И всем смы́слом научи́т му́дрость./ Е́сть бо в ней Дух разу́мен и Свят,/ и сия́ние Све́та Присносу́щнаго,/ и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та дру́ги Бо́жия и проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд,/ све́ту сосужда́ема, обрета́ется пе́рвейши./ Та угожда́ющия ей от боле́зни изба́ви/ и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят, и сохрани́ я от ловя́щих,/ и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют все, я́ко си́льнейши всего́ е́сть благоче́стие/ и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости,/ ниже́ пре́йдет злы́я, облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно:/ наси́льствуем пра́ведному и не пощади́м преподо́бства его́,/ ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н,/ и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам е́сть:/ и проти́вится дело́м на́шим, и поно́сит нам отпаде́ние зако́на,/ и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий/ и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бы́сть нам на обличе́ние помышле́нием на́шим/ и тя́жек нам е́сть и ви́димь,/ я́ко неподо́бно ины́м житие́ Его́ и измене́ны стези́ Его́:/ в поруга́ние вмени́хомся Ему́,/ и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т,/ и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ Его́ и́стинна су́ть:/ иску́сим, я́же сбыва́ются Ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем Его́,/ да разуме́ем кро́тость Его́ и иску́сим беззло́бство Его́:/ сме́ртию безобра́зною осу́дим Его́,/ бу́дет бо посеще́ние от слове́с Его́./ Сия́ помы́слиша и прельсти́шася:/ ослепи́ бо я зло́ба их, и не разуме́ша та́ин Бо́жиих,/ и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог еди́н, живота́ име́яй и сме́рти вла́сть,/ и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла./ Щедр, и Ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м благода́ть,/ и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яся.

На лити́и стихи́ра, глас 6:

Прииди́те, христолюби́вии лю́дие,/ су́щия в земли́ Сиби́рстей святы́я восхва́лим:/ святи́телей Тобо́льских и всея́ Сиби́ри/ Дими́трия, Иоа́нна, Филофе́я и Па́вла,/ Ирку́тских иера́рхов Инноке́нтия, Софро́ния и Меле́тия,/ апо́стола Сиби́ри святи́теля Инноке́нтия Моско́вскаго,/ свята́го пра́веднаго Симео́на Верхоту́рскаго и му́ченика Васи́лия Мангазе́йскаго/ и вку́пе имену́емыя и неимену́емыя,/ сии́ бо вои́стинну де́лы и словесы́ и многови́дным житие́м соде́лашася свя́ти,/ и́хже Бог чудесы́ просла́ви,/ и ны́не, просла́вльшему их Христу́ предстоя́ще,/ мо́лятся приле́жно о нас,/ соверша́ющих све́тлое их торжество́.

Сла́ва, глас 8:

Дне́сь наста́ со́лнца светле́йший пра́здник/ собо́ра Сиби́рских святы́х,/ ве́рныя к весе́лию созыва́ет/ и луча́ми ра́дости всех просвеща́ет./ В них бо яви́ся сла́ва Христо́ва,/ сла́ва Це́ркве Правосла́вныя,/ ди́вными сия́ющи чудесы́,/ те́мже, ве́рнии, любо́вию вопие́м:/ моли́теся о нас, святи́и вси, в Сиби́ри просия́вшии.

И ны́не, глас то́йже:

Да ра́дуются ра́достию Боже́ственною/ насе́льницы Сиби́рския земли́,/ зря́ще те́плую Засту́пницу,/ ди́вную побе́ду да́рующу на проти́вныя,/ и да пою́т Боже́ственными пе́сньми.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйтеся, святи́телие Христо́вы,/ Сиби́рския страны́ храни́телие,/ моля́щимся кре́пкое упова́ние,/ боля́щих безме́зднии цели́телие,/ ни́щих пита́телие/ и всем христиа́ном му́дрии наста́вницы./ Бу́дите всем нам засту́пницы необори́мии/ и о всем ми́ре моли́твенницы.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, гра́де Тобо́льск,/ такова́го сподо́бивыйся име́ти в себе́ святи́теля,/ и́же я́ко дар свы́ше от Бо́га дарова́ся тебе́,/ и я́ко бога́тство неоску́дное посла́ся тебе́,/ и я́ко дража́йшее сокро́вище вве́рися ти,/ нетле́нныя цельбопода́тельныя мо́щи святи́теля Иоа́нна,/ апо́стольски в стране́ Сиби́рстей потруди́вшагося,/ тьму́ нече́стия от Тебе́ отгна́вшаго,/ защи́тника и засту́пника твоего́,/ стено́ю моли́тв свои́х кре́пко тя огражда́ющаго,/ Бо́гу о тебе́ предста́тельствующаго/ и моля́щагося вы́ну,/ да прие́млеши всегда́ ве́лию ми́лость.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ ра́достию возра́дуются.

Ра́дуйся, мона́шескаго жития́ све́тлый о́бразе,/ моли́твенное пра́вило, о́ко недре́млющее,/ собесе́дниче А́нгелов, па́стырю учи́тельный,/ на ста́до свое́ с Небесе́ взира́ющий,/ святи́телю Иоа́нне,/ с собо́ром Сиби́рских святы́х моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8:

Дне́сь све́тло красу́ется сла́вный град Тобо́льск/ и ча́да Це́ркве Христо́вы ра́дуются,/ прославля́юще собо́р Сиби́рских святы́х,/ и ре́вностию ко спасе́нию просвеща́ются, взыва́юще:/ моли́твами, Го́споди, всех святы́х, в Сиби́ри просия́вших,/ спаси́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь Собо́ра Сиби́рских святы́х, глас 3:

Це́ркве Христо́вы свети́льницы,/ всея́ Росси́и украше́ние,/ святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей просия́вши,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин Тропа́рь, глас 4:

Це́ркве Христо́вы свети́льницы,/ всея́ Росси́и украше́ние,/ страны́ Сиби́рския просвети́телие,/ от тьмы́ дре́вняго неве́рия и пре́лести и́дольския лю́ди изба́вльшии,/ наста́вницы благоче́стия, святи́телие Христо́вы:/ Дими́трие, Инноке́нтие, Иоа́нне,/ Софро́ние, Па́вле, Меле́тие/ и апо́столе Инноке́нтие/ с пра́ведными Васи́лием страстоте́рпцем и Симео́ном Верхоту́рским,/ Престо́лу Го́спода Вседержи́теля предстоя́ще,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: Тропа́рь Собо́ра Сиби́рских святы́х, два́жды.

Сла́ва, Тропа́рь святи́теля Иоа́нна, глас 8:

Наста́вниче благоче́стия,/ сиро́тствующих пита́телю,/ скорбя́щих уте́шителю,/ неду́гующих врачу́ безме́здный,/ душе́ю стра́ждущих ско́рый помо́щниче,/ те́плый моли́твенниче о всех ко Го́споду,/ святи́телю о́тче наш Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: И́же нас ра́ди:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 6:

В па́мяти святы́х, в земли́ Сиби́рстей просия́вших, ве́рнии лю́дие пра́зднуют,/ Небеса́ ра́дуются и земли́ на́шея концы́ веселя́тся./ Тех моли́твами да́руй, Го́споди, душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Сла́ва на Небеси́ и на земли́ торжество́,/ я́ко Богоро́дица со святы́ми, в земли́ Сиби́рстей просия́вшими,/ мо́лится за вся ны к Сы́ну Своему́ и Бо́гу на́шему.

По 2-м стихосло́вии Седа́лен, глас 2:

Равноа́нгельно пожи́л еси́, святи́телю Иоа́нне, на земли́,/ ра́вное стоя́ние и́маши со А́нгелы на Небеси́./ Те́мже тя, я́ко челове́ка Бо́жия, ублажа́юще,/ па́мять твою́ и всех святы́х, в Сиби́ри просия́вших, соверша́ем ра́достно,/ ча́юще от Христа́ Бо́га на́шего улучи́ти мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Се храм пресве́тел и ме́сто свяще́ния, иде́же честна́я ико́на Ма́тере Бо́жия Сло́ва,/ приступи́те, челове́цы, и исцеле́ние почерпи́те,/ я́ко спасе́ние Той ра́ди дарова́ся ро́ду челове́ческому.

По полиеле́и велича́ние:

Велича́ем вас,/ святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей просия́вшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо моли́те о нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Стих: Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ вас.

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче наш Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Стих: Воззва́ша пра́веднии/ и Госпо́дь услы́ша их.

Велича́ем вас,/ святи́телю о́тче наш Иоа́нне/ и вси святи́и, в земли́ Сиби́рстей просия́вшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо моли́те о нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Земля́ весели́тся и Не́бо ра́дуется, отцы́ преподо́бнии,/ восхваля́юще по́двиги и труды́ ва́ша, душе́вное благомо́щие и ума́ чистоту́,/ зако́ном бо естества́ не победи́стеся, о собо́ре святы́й и по́лче Боже́ственный.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во,/ ра́дуйся, похвало́ всей вселе́нней,/ ра́дуйся, Чи́стая Ма́ти, Бо́гу благослове́нная.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Егда́ святы́я мо́щи твоя́/ в собо́рную це́рковь Богома́тере гра́да Тобо́льска приноси́ми бя́ху,/ иера́рси, свяще́нницы, и́ноцы и вси лю́дие, лику́юще, возра́довашася./ И о́ви у́бо, окружа́юще ра́ку твою́, удивля́хуся нетле́нию твоему́./ О́вии же чудя́хуся благоуха́нию твоему́, от моще́й твои́х исходя́щему./ Ини́и же чуде́сная от Тебе́ быва́емая прославля́ху./ Митрополи́т же Варфоломе́й со слеза́ми вопия́ше ти:/ о вели́кий уго́дниче Бо́жий, о́тче наш Иоа́нне!/ Ви́жду я́сно ми́лость Бо́жию, тобо́ю явле́нную, и вопию́:/ сла́ва Го́споду благоизво́лившему дарова́ти Сиби́ри таково́е утеше́ние./ Ты же, о святи́телю чу́дный,/ со всем Собо́ром Сиби́рских святы́х,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу/ спасти́ся па́стве твое́й и стране́ на́шей невреди́мой бы́ти.

Кано́н всем святы́м, в Сиби́ри просия́вшим, его́же краегране́сие: Собо́р Сиби́рских святы́х любо́вию благоче́стно восхваля́ем. Глас 1.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Пе́снь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Сиби́рския, моли́те Бо́га о нас.

Сло́ве Бо́жий, помози́ нам досто́йно воспе́ти Собо́р Сиби́рских святы́х,/ све́том Ева́нгелия Христо́ва зе́млю Сиби́рскую просвети́вших/ и всех научи́вших пе́ти Тебе́ побе́дную пе́снь, я́ко просла́вися.

О́трасль честна́я роди́телей твои́х благочести́вых Макси́ма и Евфроси́нии был еси́, о́тче Иоа́нне,/ кни́жному науче́нию во гра́де Ки́еве и́ми определе́н/ и, преуспева́я му́дростию, уразуме́л еси́ глаго́лы жи́зни ве́чныя,/ учи́телем и наста́вником подвиза́яся, поуча́л еси́ всех воспева́ти Го́сподеви пе́снь, я́ко просла́вися.

Бла́го е́сть му́жу, егда́ во́змет яре́м в ю́ности свое́й, глаго́лет Свято́е Писа́ние./ Сему́ после́дуя, с ра́достию и́го Госпо́дне от ю́ности восприя́л еси́, блаже́нне Иоа́нне,/ роди́тели, и вся, я́же в ми́ре, оста́вил еси́,/ в Ки́ево-Пече́рскую Ла́вру прише́д, а́нгельский о́браз восприи́м,/ по́двигом до́брым подвиза́лся еси́, ку́пно со и́ноки воспева́я пе́снь Бо́гу, я́ко просла́вися.

О́трок сый от гра́да Яросла́вля в зе́млю Сиби́рскую, в преде́лы Мангазе́и прише́д,/ иде́же за целому́дрие и благоче́стие от господи́на своего́ пострада́в,/ венце́м му́ченическим от Бо́га венча́лся еси́,/ на земли́ нетле́нием просла́вился еси́ и чудесы́./ Престо́лу Госпо́дню с Собо́ром Сиби́рских святы́х предстоя́, первому́чениче Сиби́рския страны́, свя́те Васи́лие,/ моли́ся о нас, да вси воспое́м пе́снь побе́дную Христу́ Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Ро́да зна́тнаго и оте́чества твоего́ устрани́лся еси́, блаже́нне Симео́не,/ и ма́нием Бо́жиим возведе́н был еси́ в страну́ Сиби́рскую,/ иде́же близ гра́да Верхоту́рья подвиза́яся, в шве́нии оде́жд труди́лся еси́ во бла́го неиму́щим,/ помышля́я одея́ние души́ твоея́, в не́мже да вни́деши в черто́г Спа́сов,/ Ему́же со все́ми святы́ми, в Сиби́ри просия́вшими, побе́дную пе́снь пое́ши, я́ко просла́вися.

Богоро́дичен: Се вре́мя благоприя́тно, и де́нь спасе́ния,/ в не́мже зна́мение ико́ны Твоея́, Пречи́стая, показа́ся,/ е́же пра́зднующе, све́тло духо́вне торжество́ соверша́ем.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Пе́снь 3

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Иера́рси Христо́вы, Сиби́рския страны́ просвети́телие,/ со все́ми святы́ми, в ней просия́вшими, моли́теся за ны ко Го́споду,/ да утвердя́тся се́рдца на́ша в во́ли Его́, во е́же по́двигом до́брым подвиза́тися,/ ве́ру соблюсти́ и насле́довати Ца́рствие Небе́сное.

Бра́тию Ла́вры умиля́л еси́ по́двиги твои́ми, о́тче Иоа́нне,/ непреста́нно пропове́дуя сло́во Бо́жие, и́мже всех приходя́щих поуча́л еси́,/ да в Го́споде утвердя́тся се́рдца их,/ во е́же благоугожда́ти Христу́ Бо́гу и твори́ти святу́ю во́лю Его́.

Иоа́нне Богому́дре, ты, име́я любо́вь ко оте́честву и Ла́вре,/ я́ко муж свят, доброде́телию и му́жеством укра́шен,/ а́ще и юн лета́ми, в Вели́кую Росси́ю по́слан был еси́ защи́ты от наше́ствия ту́рок проси́ти,/ и не то́кмо по́мощь оте́честву твоему́ в бе́дственное, во́инских бра́ней вре́мя,/ но и приста́нище и́ноком Ки́ево-Пече́рския Ла́вры получи́л еси́,/ да в нем новопече́рскую Све́нскую оби́тель устро́иши/ и научи́ши всех непреста́нно сла́вити Христа́, Спа́са душ на́ших.

Росси́йский Златоу́сте, ри́торе изя́щнейший, правосла́вных архиере́ев удобре́ние,/ Це́ркве Тобо́льския и Росто́вский украше́ние,/ благоче́стия свети́льниче пресве́тлый, святи́телю о́тче Дими́трие,/ ты отгоня́л еси́ душевре́дных волко́в от Христо́вы огра́ды твои́ми богодухнове́нными уче́нии,/ назира́й и ны́не, да не ка́ко суему́дрия возмутя́т тишину́ церко́вную,/ но па́че моли́ Человеколю́бца Бо́га, да еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем восхва́лим Его́ благоутро́бие.

Сохрани́, святи́телю Дими́трие, оте́чество твое́ ненаве́тно от враго́в/ и да́руй на сопроти́вных побе́ду и одоле́ние,/ да тя со всем Собо́ром Сиби́рских святы́х пе́сньми прославля́ем.

Богоро́дичен: Ку́ю Ти досто́йную похвалу́ на́ше принесе́т коне́чное неможе́ние,/ я́ко явле́нием пречи́стыя Твоея́ Боже́ственныя ико́ны/ незави́стныя исто́чники целе́бныя источа́еши ве́рно прибега́ющим к Тебе́ рабо́м Твои́м.

Конда́к святи́теля Иоа́нна, глас 2:

Яви́лся еси́ во тьме́ неве́дения пребыва́ющим просвети́тель,/ вдов и сиро́т уте́шитель,/ ди́вный врач немощству́ющих,/ младе́нцев и отроко́в наста́вник,/ роди́телем же пресве́тлое ра́дование,/ святи́телю о́тче Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га пода́ти стране́ на́шей в ве́ре утвержде́ние,/ во́инству на́шему на враги́ побе́ду и одоле́ние,/ лю́дем же свои́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, седа́лен Собо́ра Сиби́рских святы́х, глас 4:

О всех сла́вных, Це́ркви Святе́й благода́тию Бо́жиею от вас быва́емых,/ благода́рственная Бо́гу воздаю́ще/ и Того́ боголе́пное снизхожде́ние сла́вяще,/ мо́лим вас, святи́и вси, в Сиби́ри просия́вшии,/ помози́те и нам обрести́ благода́ть и ми́лость в Де́нь Су́дный.

И ны́не, Богоро́дичен:

Под кров Твой, Влады́чице, вси земноро́днии прибега́юще,/ вопие́м Ти, Богоро́дице, упова́ние на́ше:/ изба́ви ны от безме́рных прегреше́ний и спаси́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И́стиннии храни́телие апо́стольских преда́ний, Ду́ха облиста́ющии зари́,/ зе́млю на́шу освети́вшии сия́нием до́брых дел ва́ших,/ святи́и вси, в Сиби́ри просия́вшии, и нас научи́те пе́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Храм Ду́ха Свята́го был еси́, всеблаже́нне Иоа́нне,/ рука́ма свои́ма прия́л еси́ у́зды правле́ния оби́тели Све́нския/ и ко спасе́нию подвиза́ющихся в ней призыва́л еси́, помышля́я:/ я́ко вене́ц без побе́ды, побе́да без по́двига,/ по́двиг без бра́ни, бра́нь без враго́в не быва́ет./ И та́ко во оби́тели четырена́десять лет подвиза́яся, научи́л еси́ всех пе́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Све́нстей новопече́рстей оби́тели ре́вностно служа́,/ Ки́ево-Пече́рстей Ла́вре утвержде́ние был еси́, преподо́бне Иоа́нне,/ егда́ пе́рвую благослове́нную гра́моту наме́стнику ея́ прине́сл еси́,/ ю́же Патриа́рх Моско́вский тебе́ вручи́./ Отсе́ле и бы́сть нача́ло присоедине́ния митропо́лии Ки́евския к Москве́,/ на ра́дость Це́ркве Христо́вы, да вси, ча́да ея́, еди́ными усты́ пою́т:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ве́лия ра́дости исполня́ются дне́сь лю́дие Сиби́рстии,/ ви́дяще, я́ко зве́зды, сия́ющия святы́я своя́, в ни́хже и святи́тель Филофе́й, в схи́ме Фео́дор, прославля́ется;/ благода́тию Бо́жиею храни́мый в опа́сности сме́ртней,/ язы́ческая куми́рни со и́долы их сокруши́ и научи́ всех пе́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ко ко́нь хра́брейший, подо́бяся Па́влу апо́столу,/ спаси́тельное ежде́ние и богопропове́дничество в суро́вей се́вере Сиби́ри соверша́л еси́, Богопросвеще́нне Филофе́е,/ прее́мнику твоему́ святи́телю Иоа́нну в труде́х сподви́жник был еси́/ и, по преставле́нии его́ Тобо́льскую митропо́лию па́ки восприи́м,/ хра́мы, шко́лы просвеще́ния и оби́тели и́ноческия созида́я, тече́ние свое́ соверши́л еси́./ Во оби́тели Святы́я Тро́ицы гра́да Тюме́ни те́лом почи́л еси́, на небеси́ воспева́еши Бо́гу:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Те́плая Засту́пнице к Тебе́ прибега́ющих и ненаде́ющихся наде́ждо,/ ви́ждь ско́рбь люде́й Твои́х/ и пода́ждь по́мощь, в зна́мении Твое́м, Пречи́стая.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Све́тлый нам возсия́й Свет Присносу́щный,/ у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Христе́ Бо́же наш.

Исцеле́ния всем подае́те, творя́щим па́мять ва́шу,/ святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей просия́вшии./ Моли́теся за ны ко Го́споду, да возсия́ет и нам свет Свой присносу́щный, я́ко Человеколю́бец.

Христо́с Госпо́дь чрез святи́теля Феодо́сия в Черни́гов тя призыва́ет, блаже́нне Иоа́нне,/ и архимандри́том Еле́цкия оби́тели поставля́ет,/ та́же по кончи́не его́ и на высоту́ святи́тельства возво́дит,/ да па́ству черни́говскую упасе́ши и уче́нием богосло́вия обогати́ши ю,/ во е́же непреста́нно славосло́вити Го́спода Человеколю́бца.

Любо́вь Бо́жию тебе́, святи́телю о́тче Иоа́нне, на одре́ сме́ртнем лежа́щу,/ святи́тель Феодо́сий явля́ет и в чу́дном виде́нии ра́достно веща́ет:/ не скорби́, бра́те! Госпо́дь услы́ша моли́тву твою́ и ты бу́деши здрав,/ возста́ни от одра́, гото́в бу́ди служи́ти Литурги́ю Боже́ственную, се зна́мение тебе́./ И бы́сть та́ко, да вси прославля́ют Го́спода, посети́вшаго тя человеколю́бием Свои́м.

Ю́же от обурева́ний Це́рковь Христо́ву/ благовествова́нием и́стин Ева́нгельских и святооте́ческих преда́ний ре́вностно огражда́я/ и па́ству Сиби́рскую му́дре управля́я,/ вся находя́щия ти ско́рби сла́дце терпе́л еси́, святи́телю Па́вле,/ разсужда́я рече́нное, я́ко недосто́йни су́ть стра́сти ве́ка сего́ к хотя́щей яви́тися в нас сла́ве.

Боже́ственным жела́нием о благоле́пии до́му Бо́жия горя́,/ всеусе́рдное попече́ние о просвеще́нии па́ствы твоея́ име́л еси́,/ Богому́дре святи́телю Па́вле;/ обре́тению моще́й пе́рваго архипа́стыря Ирку́тскаго споспешеству́я, ра́довался еси́./ Столе́тие митропо́лии Тобо́льския заверши́в,/ в Ки́ево-Пече́рскую Ла́вру, на ме́сто пе́рвых по́двигов твои́х, пресели́лся еси́,/ иде́же те́лом нетле́нно почива́я, от но́щи неве́дения всех богове́дением просвеща́еши.

Богоро́дичен: О Всенепоро́чная Де́во, что Ти благодаре́ние принесе́м?/ Я́ко светоза́рным явле́нием пречи́стыя Твоея́ ико́ны и Преве́чнаго Младе́нца,/ всех от неве́дения к све́ту богоразу́мия возвела́ еси́.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Вси в пе́снех духо́вных воспои́м согла́сно в благоче́стии просия́вшия, отцы́ на́ша,/ я́же изнесе́ Сиби́рская страна́ и я́же Це́рковь воспита́./ К ни́мже, могу́щим моли́твами свои́ми к Бо́гу из глубины́ грехо́вныя спасти́ нас, взыва́ем:/ моли́те Человеколю́бца Бо́га, да возведе́т от тли живо́т наш.

И́стинен и ве́рен страж Черни́говския Це́ркве четырена́десять лет был еси́, святи́телю Иоа́нне, попече́ние о всех име́я./ Об оте́честве твое́м ко Го́споду из глубины́ души́ моли́лся еси́/ и прозорли́во Петру́ Пе́рвому на шве́ды побе́ду предре́к:/ преда́ст бо Госпо́дь Бог враги́ твоя́, сопротивля́ющияся тебе́, сокруше́ны пред лице́м твои́м./ Я́ко сын оте́чествия своего́, возсоедине́нию Ма́лой Росси́и с Вели́кою труды́ твои́ прилага́л еси́,/ благода́рно воспева́я Го́спода Человеколю́бца.

Ю́жный Росси́йския земли́ преде́л оста́вив, во́ле Бо́жией повину́яся,/ в хла́дную Сиби́рь прише́л еси́, святи́телю Иоа́нне,/ я́ко муж просвеще́н и благочести́в, во бла́го Це́ркве Христо́вы на ве́лия тяготы́ и же́ртвы себе́ вдал еси́,/ да просвети́ши све́том Христо́вым лю́ди иноро́дныя,/ и́мже благослове́ние Ла́вры – ико́ну Богома́тере прине́сл еси́,/ пред не́юже за па́ству свою́ и ве́сь мир моли́лся еси́ Спа́су ми́ра, взыва́я: сла́ва Тебе́.

Благода́ть Боже́ственная в тя всели́ся, святи́телю Инноке́нтие,/ апо́стол язы́ков был еси́, я́коже и Па́вел./ Те́мже восхище́н был еси́ на высоту́ Боже́ственнаго лицезре́ния, иде́же мо́лишися,/ да Бог возрасти́т, е́же твое́ю руко́ю му́дре насади́ и напои́ во гра́де Ирку́тске и в Сиби́рстей земли́.

Любы́ николи́же отпа́дает, глаго́лет Боже́ственный Дух./ И́стина сия́ в чудесе́х любве́ твоея́ извести́ся, святи́телю Христо́в Инноке́нтие,/ я́ко боля́щим исцеле́ния и скорбя́щим утеше́ние источа́еши./ Па́ствы ирку́тския украше́ние и земли́ Сиби́рския храни́телю, монго́льских язы́ков просвети́телю,/ моли́ся ко Го́споду, да спасе́т всех, я́ко Человеколю́бец.

Богоро́дичен: Абала́тстей ве́си многобога́тный дар и неистощи́мое сокро́вище дарова́л еси́,/ зна́мение Ма́тере Твоея́, Сло́ве,/ и Сия́ по́мощию и предста́тельством святи́теля Никола́я и преподо́бныя ма́тере Мари́и Еги́петския/ проти́вныя низлага́ем.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва дне́сь:

Дне́сь Собо́р Сиби́рских святы́х предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели со архиере́и славосло́вят,/ апо́столи же с му́ченики ликовству́ют,/ святи́и вси Це́ркве Христо́вы ра́дуются/ и па́ства Сиби́рская весели́тся:/ вси бо ку́пно мо́лят Преве́чнаго Бо́га.

И́кос:

А́нгельски на земли́ пожи́вших и со а́нгельскими чи́нми на Небеси́ ны́не све́тло лику́ющих/ святы́х, в земли́ Сиби́рстей просия́вших, пе́сньми почти́м:/ ра́дуйтеся, святи́телие Некта́рие, Дими́трие, Иоа́нне, Филофе́е, Анто́ние, Па́вле, Варлаа́ме и Филаре́те,/ гра́да Тобо́льска и всея́ Сиби́ри просвети́телие./ Ра́дуйтеся, архипа́стыри Ирку́тстии Инноке́нтие, Меле́тие, Софро́ние и Меле́тие,/ земли́ Сиби́рския сла́ва и украше́ние./ Ра́дуйся, Инноке́нтие, Сиби́ри и полу́нощных стран апо́столе,/ указа́ние пути́ в Ца́рство Небе́сное, я́ко завеща́ние, всем нам оста́вивый./ Ра́дуйся, Симео́не, Тобо́льское прозябе́ние и па́ствы Смоле́нския святи́телю./ Ра́дуйся, Гера́симе, из Ирку́тска в А́страхань на святи́тельство при́званный./ Ра́дуйся, Васи́лие, великому́чениче Мангазе́йский, цве́те целому́дрия и чистоты́,/ зе́млю Сиби́рскую кро́вию свое́ю освяти́вый./ Ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ Богоно́снии Ге́рмане, Сине́сие, Мака́рие, Аре́фо, Варлаа́ме, Андре́е и Мисаи́ле,/ по́двиги и моли́твами ва́шими, я́ко зве́зды, тьму́ полу́нощных стран озари́вшии./ Ра́дуйтеся, пра́веднии Симео́не, Дании́ле, Стефа́не, Пе́тре и Фео́доре,/ ма́нием Бо́жиим в Сиби́рь прише́дший и свя́тостию жития́ ва́шего ю просвети́вшии./ Ра́дуйтеся, Христа́ ра́ди юро́дивии Иоа́нне, Космо́ и блаже́нная ма́ти До́мно,/ в Сиби́ри подвиза́вшиися и Бо́гу угоди́вшии./ Ра́дуйтеся, уго́дницы Бо́жии, явле́ннии вси и неявле́ннии,/ ве́рою свое́ю Бо́га просла́вившии и страда́нии свои́ми ми́лость Его́ обре́тшии:/ вси бо вы моли́те о нас Преве́чнаго Бо́га.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Пе́щь, Спа́се, ороша́шеся,/ о́троцы же, лику́юще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Глас Ева́нгельский услы́шавше,/ апо́стольскою ре́вностию к науче́нию неве́рных язы́ков устреми́шася,/ святи́и вси, в Сиби́ри просия́вшии,/ зе́млю сию́ по́двиги свои́ми освяти́вшии, научи́те пе́ти всех: Бо́же, благослове́н еси́.

Оте́ц сиро́т и вдов защи́тник, бога́тство ни́щих и боля́щих врач безме́здный,/ ста́рости жезл и науче́ние ю́ности,/ мона́шествующим доброде́телей пра́вило яви́лся еси́, святи́телю Иоа́нне,/ о па́стве свое́й попече́ние всеусе́рдное име́я, поуча́л еси́ всех ве́рных пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Четы́ре ле́та оте́чески па́ству Сиби́рскую окормля́я, всем был еси́ вся, святи́телю Иоа́нне,/ святоле́пно пожи́в, от Го́спода сподо́блен да́ра прозре́ния,/ вре́мя кончи́ны своея́ прови́дя, Го́сподеви предугото́вал еси́ себе́/ и пред о́бразом Пречи́стыя Де́вы коленопреклоне́ние преста́вися,/ восприя́л еси́ поко́й Бо́га благослове́ннаго.

Еди́нством ве́ры, наде́жды и любве́ сою́зом,/ от ю́ности твоея́ в духо́вном просвеще́нии ду́шу твою́ утверди́л еси́, святи́телю Софро́ние,/ глас свы́ше в Золотоно́шестей оби́тели Богома́тере бы́сть тебе́:/ егда́ бу́деши епи́скоп, сози́жди храм во и́мя всех святы́х./ Е́же и испо́лни, внегда́ про́мыслом Бо́жиим Ирку́тстей па́стве апо́стольски служи́л еси́,/ да и на ме́сте пе́рвых по́двигов твои́х и в Сиби́рстей земле́ ве́рныя прославля́я тя, вопию́т:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Стра́хом Госпо́дним утвержда́емь, терпе́нием стяжа́л еси́ ду́шу твою́, святи́телю Софро́ние,/ путе́м те́сным, еди́ным веду́щим в жи́знь ве́чную, с Сине́сием преподо́бным, сподви́жником твои́м, ше́ствовал еси́,/ взира́я на кре́стный пу́ть Подвигополо́жника Христа́./ Научи́ и нас стра́ху Госпо́дню,/ да, благоче́стно пожи́в на земли́, сподо́бимся воспева́ти и на Небеси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Та́йна глубины́ рождества́ Твоего́ ум а́нгельский ужаса́ет, Де́во,/ и пречи́стая Твоя́ ико́на Каза́нская в Тобо́льске де́моны прого́нит,/ и ли́ца нечести́вых омрача́ет, и в студ порева́ет 25 :/ не терпя́т бо взира́ти на си́лу ея́, бе́гают же и исчеза́ют./ Мы же любе́зно покланя́емся и Тя, Богоро́дицу, велича́ем.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Ны́не вре́мя торжества́, ны́не ра́дость духо́вная яви́ся,/ возвесели́мся у́бо, христоимени́тии лю́дие, и Христу́ ра́достно воспое́м:/ Твой мир да́ждь нам, да Тя, Безнача́льнаго Царя́ сла́вы,/ хва́лим и превозно́сим во вся ве́ки.

О часе́ преставле́ния твоего́, святи́телю Иоа́нне,/ извести́ Госпо́дь и сподви́жника твоего́ блаже́ннаго Филофе́я,/ в да́льнем Ко́ндинстем кра́е апо́стольское служе́ние соверша́вшаго./ Той бо, Бо́жиим Ду́хом води́мь, спу́тником свои́м возвести́:/ брат наш Иоа́нн у́спе, пре́йдем отсю́ду./ И та́ко по шести́ ме́сяцех пути́ возврати́ся во град Тобо́льск и те́ло твое́ погребе́нию предаде́./ Ви́дя же его́ нетле́нным взыва́ше:/ лю́дие, Безнача́льнаго Царя́ сла́вы Христа́ Бо́га/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

О́тче всеблаже́нне Меле́тие, апо́стольских уче́ний ве́рный подража́телю/ и Ева́нгельския и́стины в Сиби́рстей земли́ вку́пе с преподо́бным Варлаа́мом Чико́йским всеусе́рднейший глаша́таю,/ Пастыренача́льника Го́спода на́шего Иису́са Христа́ ве́рный служи́телю,/ моли́ Его́ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Смире́ние – охрани́тельный меч,/ с ним безопа́сно про́йдеши зе́млю и ад и Не́ба дости́гнеши, –/ поуча́л еси́ спаса́ющихся, святи́телю Меле́тие, явля́я о́браз кро́тости житие́м свои́м./ Апо́стольски в стране́ Сиби́рстей подвиза́лся еси́,/ от Ирку́тска до Охо́тска, на Кури́льских и Алеу́тских острове́х язы́чники просвеща́я./ Коне́ц же земна́го жития́ твоего́ па́стве Ха́рьковстей прине́сл еси́,/ воспева́я Безнача́льнаго Царя́ сла́вы во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Храм Тя Бо́жий, Влады́чице, ве́дуще,/ во святе́м хра́ме Твое́м ру́ки на́ша возно́сим на моли́тву:/ ви́ждь озлобле́ние на́ше и пода́ждь нам по́мощь.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Живоприе́мный исто́чник приснотеку́щий,/ светоно́сный свети́льник благода́ти,/ храм одушевле́нный, се́нь пречи́стую,/ Небесе́ и земли́ простра́ннейшую,/ Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Вои́стинну а́нгел храни́тель яви́лся еси́ па́стве твое́й Сиби́рстей, любобоже́ственне Иоа́нне,/ в годи́ну бе́дствий и во вся дни оте́чески посеща́я ю./ В зало́г любве́ твоея́, я́ко ми́лость Бо́жию, святы́я мо́щи твоя́ ве́рным лю́дем оста́вил еси́,/ да вси, покланя́ющеся им, велича́ют Христа́ Бо́га и Пренепоро́чную Ма́терь Его́.

А́ще и на Небеси́ пребыва́еши, оба́че и земны́х не оставля́еши, святи́телю Иоа́нне,/ мы же, ча́да твоя́, любо́вию дви́жимии, вене́ц похвалы́ тебе́ прино́сим/ и с благослове́ния Первосвяти́теля Росси́йския Це́ркве в де́нь па́мяти твоея́ собо́р Сиби́рских святы́х прославля́ем,/ Христа́ Бо́га и Пренепоро́чную Ма́терь Его́ велича́юще.

Любосмире́нне Инноке́нтие, прозябе́ние гра́да Ирку́тска,/ ты и в по́двиге твое́м соиме́нне апо́столу Сиби́ри, чудотво́рцу Ирку́тскому был еси́,/ во сла́ву Це́ркве и оте́чества твоего́ в просвеще́нии Сиби́ри и полу́нощных стран,/ я́коже и преподо́бный Ге́рман Аля́скинский, труди́лся еси́,/ поуча́я всех воспева́ти Христа́ и Пречи́стую Ма́терь Его́.

Явле́ние свя́тости твоея́, я́ко луч Боже́ственный, возсия́ Це́ркви Христо́вей в на́ши дни,/ и сло́во наставле́ния твоего́ о указа́нии пути́ в Ца́рство Небе́сное/ подвиза́ет ду́ши на́ша ко спасе́нию, святи́телю Инноке́нтие,/ в до́ме Живонача́льныя Тро́ицы, оби́тели преподо́бнаго Се́ргия, те́лом почива́я,/ ты све́тиши и Сиби́рстей земли́, иде́же со все́ми святы́ми, в ней просия́вшими, апо́стольски труди́лся еси́,/ ны́не же на Небеси́ восхваля́еши Го́спода и Пресвяту́ю Ма́терь Его́.

Его́же возлюби́ли есте́, Его́же возжела́ли есте́, Его́же ра́ди подвиза́лися есте́,/ святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей просия́вшии, моли́те Христа́ Бо́га,/ да ми́рное даст стоя́ние Це́ркви Святе́й, оте́честву на́шему и всем лю́дем земли́/ и проба́вит ми́лость Свою́ почита́ющим па́мять ва́шу.

Богоро́дичен: Ма́ти Всепе́тая, Влады́чице ми́ра, умилосе́рдися на моле́ние на́ше,/ Твое́ бо есмы́ достоя́ние./ Всех спаси́ и поми́луй, да Тя, вси ро́ди, непреста́нно велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Пло́тию усну́в:

Пло́тию а́ще и почи́ли есте́, святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей просия́вшии,/ но ду́хом жи́ви есте́, в Ца́рствии Небе́снем со Христо́м ца́рствуете/ и моли́теся Ему́ о почита́ющих ве́рою и любо́вию па́мять ва́шу.

Сла́ва, свети́лен святи́телю Иоа́нну:

Святи́тель Тобо́льский и моли́твенник всея́ страны́ Сиби́рския/ дне́сь Це́рковию прославля́ется,/ я́ко му́дрый упра́витель церко́вный, я́ко милосе́рдия о́браз, я́ко святи́телей украше́ние.

И ны́не, Богоро́дичен:

Умири́ мир, Христе́, мольба́ми Чи́стыя Богоотрокови́цы/ и низложи́ вра́жия си́лы,/ и тишину́ неизглаго́ланную устро́й и во ве́ки сохрани́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Вси помо́лимся Христу́,/ творя́ще па́мять дне́сь святи́теля Иоа́нна,/ и с ним вку́пе воспои́м/ Собо́р Сиби́рских святы́х./ О ко́ль вели́ка Твоя́ ми́лость к нам,/ в Тро́ице хвали́мый Бо́же!/ приими́, Го́споди, моли́твы всех святы́х, в Сиби́ри просия́вших,/ и пода́ждь нам мир и ве́лию ми́лость.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Пречестны́й храм Богома́тере/ гра́да Тобо́льска,/ я́коже драгоце́нною у́тварию неве́ста,/ украси́ся моща́ми святи́теля Иоа́нна./ О каково́ дарова́ние,/ Христе́ Бо́же, дарова́л еси́ нам,/ я́ко еди́н Милосе́рд.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Светоно́сный и ра́достный пра́здник/ Собо́ра Сиби́рских святы́х/ ны́не нам возсия́:/ прииди́те, ве́рнии,/ в па́мяти их, веселя́щеся, возопии́м:/ святи́и вси, моли́теся за ны ко Го́споду,/ да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Святи́тель Иоа́нн с Собо́ром Сиби́рских святы́х/ прославля́ется Го́сподем,/ Це́рковь Христо́ва торжеству́ет/ и вси единоду́шно вопию́т:/ о Сиби́рския земли́ просвети́телие,/ сохрани́те страну́ на́шу/ и всех нас от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Сла́ва, глас 8:

Красу́йся и весели́ся, гра́де Тобо́льск./ Ра́дуйся и све́тло торжеству́й, Це́рковь Бо́жия;/ се бо в тебе́ сокро́вище Боже́ственных даро́в неоску́дное яви́ся –/ нетле́нныя мо́щи святи́теля Иоа́нна,/ от ни́хже истека́ют исцеле́ния и подае́тся благода́ть/ всем, с ве́рою приходя́щим и чту́щим любо́вию святу́ю па́мять его́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, пе́сни 3-я и 6-я. По вхо́де: тропари́ Собо́ру Сиби́рских святы́х, глас 3, и святи́телю Иоа́нну, глас 8. Сла́ва, конда́к Собо́ру Сиби́рских святы́х: Дне́сь Собо́р: И ны́не, конда́к Богоро́дице ра́ди Ея́ ико́ны, имену́емый Зна́мение-Абала́цкая.

Конда́к, глас 4:

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем:/ ра́дуйся, Де́во,/ христиа́н похвало́.

Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия: Терпя́ потерпе́х Го́спода и внят ми/ и услы́ша моли́тву мою́. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии:

Моли́тва святи́телю Иоа́нну, митрополи́ту Тобо́льскому и всея́ Сиби́ри чудотво́рцу

О святи́телю Христо́в Иоа́нне, Бо́жию престо́лу со святы́ми предстоя́й, ты еси́ оте́ц наш любвеоби́льный и моли́твенник наш те́плый; умоли́ Го́спода Бо́га, да пода́ст нам коего́ждо потре́бе поле́зная: скорбя́щим утеше́ние, немощны́м здра́вие, заблу́ждшия да наста́вит и обрати́т на пу́ть покая́ния, ра́спри и раздо́ры умири́т, неве́дущия Христа́ лю́ди на пу́ть спасе́ния да обрати́т, и всех нас едине́нием ду́ха и любве́ в Еди́ней Святе́й Свое́й Це́ркви соедини́т. Да сохрани́т нас от гла́да, гра́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, междоусо́бныя бра́ни и напра́сныя сме́рти, наипа́че же от искуше́ний, облежа́щих нас в жи́зни сей, да да́рует нам ми́рное пожи́ти зде житие́ и ве́ру свою́ правосла́вную невреди́му соблюсти́. О святы́й уго́дниче Христо́в, архипа́стырю предо́брый, моли́твенниче наш неусы́пный! От ю́ности всего́ себе́ Бо́гу посвяти́в, равноа́нгельное житие́ стяжа́л еси́, испо́лнен бе ра́дости духо́вныя, я́же озаря́ше све́тлость ли́ка твоего́ и се́рдца ве́рных утеша́ше. Пои́стине бе свети́льник горя́й и светя́й, святоле́пно пожи́в, от Го́спода сподо́блен бе да́ра прозре́ния, вре́мя кончи́ны своея́ предуве́да, моля́ся пред о́бразом Пречи́стыя Богоро́дицы коленопреклоне́ние, преста́вися. Ны́не проси́ Ю о нас, да бу́дет нам Покрови́тельница в сей многотру́дней жи́зни и в час кончи́ны на́шея да умо́лит Всеблага́го Го́спода сподо́битися нам в ли́ке благоугоди́вших предста́ти престо́лу Его́ и восхвали́ти в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивое вку́пе со все́ми святы́ми, в земли́ Сиби́рстей просия́вшими, предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святи́теля Па́вла, митрополи́та Тобо́льскаго († 4 ноября́ 1770)

Тропа́рь, глас 3:

Просла́вим, ве́рнии, благоче́стие возлюби́вшаго/ и от ю́ности и́го Христо́во усе́рдно восприи́мшаго,/ ре́вностнаго святи́теля Це́ркве Росси́йския,/ в Богоспаса́емом гра́де Тобо́льске подвиза́вшагося./ Ты же, Богому́дре о́тче Па́вле,/ те́лом у́бо в нетле́нии почива́я,/ ду́хом же Престо́лу Бо́жию предстоя́,/ моли́ спасти́ся всем нам.

Конда́к, глас 8:

Звезду́ церко́вную, от Ки́ево-Пече́рския Ла́вры возсия́вшую/ и чрез Но́вград в Сиби́рскую страну́ дости́гшую,/ иде́же ре́вностно служе́нием свои́м сия́ющую,/ святи́теля почти́м,/ Тобо́льския митропо́лии столе́тие венча́вшаго:/ ра́дуйся, о́тче Па́вле, всея́ Сиби́ри чудотво́рче.

Собо́р Сиби́рских святы́х

С присоединением Сибири к России началась история Тобольско-Сибирской епархии, учрежденной в 1620 году как архиепископия, а затем преобразованной в митрополию, из которой впоследствии были образованы другие сибирские епархии.

Бывший «стольный град Сибири» Тобольск, основанный в 1587 году, стал кафедральным городом. Из Тобольска во все концы Сибири уходили миссионеры просвещать людей светом Христовой веры.

В самом начале своего бытия Тобольская епархия имела в лике святых, благодатию Божиею прославленных, святого праведного мученика Василия Мангазейского († 23 марта 1600). В последующие времена Господь явил здесь множество других подвижников веры и благочестия, прославивших землю Сибирскую святостью своей жизни и трудами на благо Церкви и Отечества.

В 1984 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, в связи с подготовкой к празднованию 1000летия Крещения Руси, было установлено празднование в честь Собора Сибирских святых, которое определено совершать 10/ 23 июня, в день памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всей Сибири чудотворца (1711–1715).

10/ 23 июня 1984 года в Тобольске (ныне в составе Омеко-Тюменской епархии) в Покровском храме, где почивают мощи святителя Иоанна, было совершено первое празднование Собору Сибирских святых.

На малой вечерне в канун праздника епископ Омский и Тюменский Максим совершил в сослужении клириков акафист святителю Иоанну пред гробницей с его святыми мощами и освятил икону Собора Сибирских святых, написанную к празднику иконописцами мастерской Московской Патриархии. На иконе изображены следующие святые и подвижники благочестия:

Первый нижний ряд слева направо: митрополит Киевский Филарет (в схиме Феодосии) († 1857, память 21 декабря); архимандрит Синесий, сподвижник святителя Софрония, епископа Иркутского († 1787, память 10 мая); святитель Софроний, епископ Иркутский († 1771, память 30 марта); святитель Димитрий, митрополит Ростовский († 1709, память 21 сентября); святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири чудотворец († 1715, память 10 июня); святитель Иннокентий, митрополит Московский († 1879, память 31 марта); святитель Павел, митрополит Тобольский († 1770, память 4 ноября); святитель Иннокентий, епископ Иркутский († 1731, память 26 ноября и 9 февраля); святитель Филофей (в схиме Феодор), митрополит Тобольский († 1727, память 31 мая);

Второй ряд: митрополит Смоленский Симеон (†1 681, память 4 января); архиепископ Тобольский Нектарий († 1636–1640); архимандрит Верхотурский Арефа (†1910, память 15 мая); праведный Симеон Верхотурский († 1642, память 12 сентября); святитель Мелетий, архиепископ Харьковский († 1840, память 12 февраля); преподобный Герман Аляскинский († 1837, память 13 декабря и 27 июля); святой мученик Василий Мангазейский († 1600, память 23 марта, 6 июня и 10 мая); архиепископ Тобольский и Сибирский Варлаам († 1802, память 27 декабря); митрополит Тобольский и Сибирский Антоний († 1740, память 27 марта).

Третий ряд: блаженный Косма Верхотурский, Христа ради юродивый († 1706, память 1 ноября); преподобный Андрей, игумен Рафаиловский Тобольский († 1820, память 14 мая); епископ Герасим Астраханский († 1880, память 24 июня); епископ Рязанский Мелетий († 1900, память 14 января); архимандрит Макарий, миссионер Алтайской миссии († 847, память 18 мая); праведный Стефан Омский († 1876, память 30 июня); преподобный Мисаил, иеромонах Абалацкого монастыря († 1797, память 17 декабря);

Четвертый ряд: блаженный Иоанн Верхотурский, Христа ради юродивый († 1701, память 16 апреля); блаженная Домна, старица Томская († 1872, память 16 декабря); преподобный Даниил Ачинский († 1843, память 15 апреля); праведный отрок Петр Томский (†1 820, память 4 марта); праведный Феодор Кузьмич Томский († 1864, память 20 января); преподобный Варлаам, пустынник Чикойский († 1846, память 5 октября).

Свята́го священному́ченика Тимофе́я, епи́скопа Пру́сскаго

Стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Де́тельными чище́нии твои́ми/ от земны́х возвы́шен,/ я́ко о́блак одушевле́н, всеблаже́нне,/ греме́нии чуде́с твои́х/ и слове́с стра́шными блиста́нии/ лю́таго низложи́л еси́ стропти́ваго зми́я./ Благода́ть прия́л еси́/ змие́в плотски́х попали́ти,/ покрыва́лом Боже́ственным,/ враго́в, му́чениче, вну́тренняя.

Святи́телю Тимофе́е,/ пруся́нов похвало́,/ вселе́нныя побо́рниче/ и ми́ра свети́льниче,/ Це́ркве удобре́ние,/ ве́ры же́ртва свяще́нная/ и му́чеников честно́е и светоно́сное украше́ние,/ моли́ от тли и бед изба́вится/ ве́рою творя́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Прекра́сную оде́жду омоче́нии кро́вными/ истка́л еси́ боле́зньми твои́ми, о Тимофе́е,/ оде́жду Небе́сную свы́ше/ нетле́нна очище́ния/ и непрело́жныя жи́зни/ неизрече́нно восприя́л еси́,/ ю́же невеще́ственну в вы́шних нося́,/ о всех моли́ся, страстоте́рпче,/ благоче́стно восхваля́ющих тя.

И́ны стихи́ры Богоро́дицы, глас и подо́бен то́йже:

Осужде́ния изба́ви, Пресвята́я Богоневе́сто,/ и лю́тых прегреше́ний/ смире́нную мою́ ду́шу,/ и сме́рти измени́ моли́твами Твои́ми,/ и да́руй оправда́ние получи́ти в Де́нь испыта́ния,/ е́же получи́ша святы́х собо́ри,/ покая́нием очище́на мя пре́жде конца́ покажи́/ и сле́зными излия́нии.

Ту́чами Ду́ха Пресвята́го, Пречи́стая,/ мою́ мы́сль ороси́,/ Я́же ка́плю ро́ждшая, Христа́,/ неизче́тно безме́рная беззако́ния челове́ков/ щедро́тами измы́вшую,/ изсуши́ исто́чник страсте́й мои́х/ и пото́ка мя сподо́би/ пи́щи живы́я при́сно/ моли́твами Твои́ми.

Покая́ния изря́дное/ и спаси́тельное врачевство́,/ Я́же Бо́га ро́ждшая, Спа́са моего́,/ и слеза́м то́ки,/ и часа́ по́мысл гро́знаго и стра́шнаго,/ и Суда́ неумы́тнаго/ Ты ми да́руй избежа́ти моли́твами Твои́ми, о Де́во,/ муче́ния тре́петнаго/ и Боже́ственную улучи́ти благода́ть.

Сла́ва, и ны́не:

Тьма́ми, Пречи́стая, обеща́хся/ покая́ние о мои́х сотвори́ти согреше́ниих,/ но не оставля́ет мя любе́зный зол мои́х обы́чай./ Сего́ ра́ди Тебе́ вопию́/ и припа́даю, моля́ся:/ Ты мя, Влады́чице, изми́/ такова́го мучи́тельства,/ наставля́ющи к лу́чшим/ и спасе́ния близ су́щих.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца и Па́стыря, Тя/ на Дре́ве я́ко ви́де,/ А́гница ро́ждшая рыда́ше/ и ма́терски Ти веща́ше:/ Сы́не возжеле́нне,/ ка́ко на дре́ве Кре́стнем пове́шен еси́, Долготерпели́ве?/ Ка́ко ру́це и но́зе Твои́, Сло́ве,/ пригвозди́шася от беззако́нных,/ и кро́вь Твою́ излия́л еси́, Влады́ко?

Кано́н, глас 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Непобеди́му кре́пость, неизме́нну держа́ву и непретво́рну я́ко име́я, Благи́й,/ неизрече́нною си́лою Твое́ю утверди́ моего́ язы́ка не́мощь в пе́снех Твои́х/ и моли́твами Тимофе́я уще́дри.

Кре́постию богоде́льною свяще́ннаго су́щи ко́рене/ израсти́л еси́ свяще́нный, Тимофе́е, сад,/ доброде́телей яви́лся еси́ благоукраше́ние:/ процве́л бо еси́ страда́ний плоды́ оби́льны и всех Влады́це прине́сл еси́.

Ума́ чистото́ю и души́ све́тлостию,/ твои́ми кро́вными омоче́нии испещре́н я́влься, Богоно́се Тимофе́е,/ горе́ ны́не ца́рствуеши со Влады́кою тва́ри/ и ста́ду твоему́ ве́рою предста́л еси́.

Богоро́дичен: Одушевле́нный Бо́жий и пресве́тлый дом,/ Богоро́дице Блага́я, ми́ра Ра́досте, не отри́ни мене́ дале́че от Тебе́,/ уще́дри же и всех искуше́ний изба́ви,/ я́ко да вну́трь лику́ю покро́ва Твоего́.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

С му́ченики Христо́вы му́ченик я́влься све́тел, сла́вне,/ во свяще́нницех му́дрых яви́лся еси́ свяще́нником удобре́ние.

Храм Христо́в, прему́дрости сокро́вище,/ дне́сь прииди́те, ве́рнии, воспое́м/ ста́да пру́сскаго первонача́льника.

С по́ты доброде́тельными кро́вь твою́ растворя́я, чи́сто, прему́дре,/ пи́во Го́сподеви прине́сл еси́,/ Боже́ственно и красно́, о Тимофе́е!

Богоро́дичен: Мари́е, Ма́ти Бо́жия, вы́шшая Херуви́м,/ Чи́стая и всея́ земли́ Влады́чице,/ спаси́ мя Боже́ственными Твои́ми мольба́ми.

Седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Кро́вными ту́чами напоя́емь, священному́чениче Госпо́день,/ плод прине́сл еси́ в земли́ бла́зей се́рдца твоего́, неиждива́емую пи́щу,/ ю́же прия́л еси́ от Бо́га./ Те́мже тя мо́лим изба́вится от бед творя́щим па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Тя приста́нище, и сте́ну, и прибе́жище, и наде́жду,/ и покро́в, и заступле́ние те́плое обре́тше, ве́рнии,/ к Тебе́ притека́ем, и вопие́м приле́жно, и зове́м ве́рно:/ поми́луй, Богоро́дице, упова́ющих на Тя и от прегреше́ний изба́ви.

Крестобогоро́дичен:

Кресто́м Сы́на Твоего́, Богоблагода́тная, и́дольская пре́лесть вся упраздни́ся/ и де́монская кре́пость попра́ся./ Сего́ ра́ди, ве́рнии, по до́лгу Тя при́сно пое́м, и благослови́м,/ и, Богоро́дицу вои́стинну испове́дающе, Тя велича́ем.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Небому́дренно житие́ я́ко стяжа́в и возгреме́нии Ду́ха ве́сь облиста́я,/ зми́я всепа́губнаго попали́л еси́, сла́вне,/ благода́тию Боже́ственною укрепля́емь.

Виде́нием и дея́нием украша́емь, в леви́тсте о́бразе,/ ору́жием обою́ду о́стрым зми́я вну́тренняя ссеца́еши, о Тимофе́е,/ хле́бов свяще́нных покрыва́лом.

Позна́в Христа́, Вели́каго Архиере́я,/ не чужде́ю кро́вию, но твое́ю, му́чениче, ко Отцу́ приводи́ма,/ я́ко собесе́дник Ему́, кро́вь твою́ принося́, поже́рл еси́.

Богоро́дичен: Многоочи́тая, Твоея́ чистоты́ неусы́пно, Богороди́тельнице Чи́стая, побежда́ются зре́ти:/ сих бо, я́ко Влады́чица, предваря́еши всегда́/ и при́сно предви́диши рабы́ Твоя́.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́м, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Я́коже секи́ра тве́рда, я́ко си́льно ору́жие,/ к полко́м беззако́нных бра́нь соста́вль, побе́дою венча́ся.

Свети́ло дневно́е светоно́сно показа́лся еси́,/ озари́в цари́цу, во мра́це злове́рия и неду́га скончава́ющуюся, сла́вне.

Зря и́дольских скверне́ний смеше́ние,/ пре́дал еси́ кро́ви излия́телем, я́ко а́гня, себе́, блаже́нне,/ и же́ртва Бо́гу прине́слся еси́.

Богоро́дичен: Чи́стая Голуби́це, моли́тв Твои́х криле́ на рабы́ Твоя́, и́же в ми́ре,/ и покро́в просте́рши, Де́во, не пре́зри и мене́.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Возвесели́ся вселе́нная дне́сь,/ ра́дующися о па́мяти твое́й, блаже́нне:/ просвеща́еши бо свы́ше чуде́с заря́ми ду́ши пою́щих тя.

Яви́лся еси́ ны́не не на земли́ су́щей трапе́зе служи́тель,/ но, в Небе́сная входя́, пита́ешися на трапе́зе неизрече́нней,/ в не́йже пода́ждь и нам твою́ пи́щу и наслажде́ние.

Зако́нно свяще́нный по́двиг творя́,/ со дерзнове́нием, Богому́дре, царя́ безу́мие изобличи́л еси́/ и и́дольская разори́л еси́ тре́бища, Тимофе́е.

Богоро́дичен: Пое́тся гла́сы А́нгельскими, Богоневе́сто, Твой Сын,/ всех Зижди́тель и Бог, Сый пре́жде век,/ и с Ним у́бо ца́рствующи, спаси́ мя, Влады́чице.

Пе́снь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Достодо́лжно в доброде́телех бога́тное тя сокро́вище/ венча́ет пре́жде страда́ний благода́ть Богоде́льная/ и, чуде́сными дарова́нии просвеща́ющи, све́тла в ми́ре соверши́.

Ору́жна преще́ния и огнено́сна пла́мене, му́чениче, зря,/ ве́рою вооружи́в ум твой и ду́шу,/ и безбоя́зненным ра́зумом Христа́ пропове́дал еси́,/ твоего́ Соде́теля, и Зижди́теля, и Го́спода.

Богоро́дичен: Ты, держа́щаго дла́нию вся́ческая, Ма́ти Бо́жия,/ вну́трь во чре́ве иму́щи боголе́пно, соблюда́еши зову́щия:/ благослове́нна Ты в жена́х еси́, Пренепоро́чная.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ льво́в зия́ния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Си́лою Боже́ственныя ве́ры укре́плься, му́дре Тимофе́е,/ нов показа́лся еси́ я́коже Дании́л нам, зми́я низлага́я всегуби́тельнаго,/ и, на высоте́ предста́в, зове́ши, поя́ при́сно:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Вну́трь, я́ко раб свяще́нный, Го́спода твоего́ ра́дости был еси́:/ ты бо тала́нт, сла́вне, ве́ры боле́зньми твои́ми израсти́л еси́ многосугу́бо,/ страда́нии и чудесы́, взыва́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Неду́ги отгоня́ челове́ков, пома́зании твои́ми благоуха́еши, прему́дре, ду́ши,/ си́льным твои́м дарова́нием боле́зней отъе́млеши я́звы/ и от духо́в лука́вых избавля́еши при́сно вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Я́ко сла́вен вене́ц, естество́ прия́т Боже́ственным рождество́м Твои́м,/ враго́в на бра́ни у́бо да́руй победи́телю бы́ти ми,/ Твои́х дарова́ний све́тлым венце́м венча́тися и взыва́ти:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла е́сть,/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Ви́дехом пресла́вная в тебе́, Тимофе́е Богоно́се, вои́стинну чудеса́:/ источа́ет бо моще́й твои́х ра́ка исцеле́ний исто́чники нам/ и уставля́ет неду́гов боле́зни./ Те́мже, чту́ще тя, сла́вим.

Ве́сь лику́я вои́стинну, Тимофе́е, со А́нгельскими во́инствы,/ ра́дуяся с му́ченическими собо́ры и поя́ со свяще́нными чи́ны,/ моли́ непреста́нно Го́спода спасти́ ве́рою хва́лящия тя.

Пе́ний и моле́б гла́сы услы́ши, му́чениче Христо́в всече́стне,/ вонми́ к жела́нию и любви́, и воззри́ во гне́ве Непобеди́мому,/ и свы́ше покро́в твой да́руй всем, ве́рою хва́лящим тя.

Богоро́дичен: Возвы́си благода́ть Твою́, Чи́стая,/ возвели́чи моли́тву и приведи́ чи́ны А́нгельския ко Влады́це,/ ли́ки апо́стол и проро́к и вся пра́ведники с му́ченики,/ я́ко да спасе́мся, чту́щии Тя.

Священному́ченик Тимофе́й

Священномученик Тимофей, епископ города Пруссы (Вифиния), за чистоту и святость жизни получил от Господа дар чудотворения. В Пруссе многих язычников он обратил к вере Христовой. Император Юлиан Отступник (361–363), услышав о святом Тимофее, заключил его в темницу, но и там святитель продолжал Евангельскую проповедь. Юлиан вновь запретил ему учить о Имени Иисуса Христа, но святой безбоязненно продолжал распространять христианскую веру. Тогда император приказал обезглавить святого. Впоследствии святые мощи епископа были перенесены в Константинополь.

Святи́теля Васи́лия, епи́скопа Ряза́нскаго

(Слу́жбу зри 3 июля)

Тропа́рь, глас 4:

Пе́рвее в Му́роме святи́тельством почте́н был еси́,/ из него́же непра́ведно изгоня́емь,/ на ма́нтию, я́ко на ле́гкий кора́бль, возше́л еси́,/ на не́йже па́че естества́, я́ко безпло́тен,/ по вода́м ше́ствие творя́,/ промышле́нием Вы́шняго и заступле́нием Богома́тере управля́емь,/ богоспаса́емаго гра́да Ряза́ни дости́гл еси́/ и в нем, архиере́йства престо́л восприи́м,/ богода́нную па́ству ряза́нскую до́бре упа́сл еси́,/ святи́телю о́тче наш Васи́лие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас 8:

Я́ко многосве́тлая звезда́, от гра́да Му́рома возсия́л еси́,/ святи́телю Васи́лие,/ по вода́м же доше́д до гра́да на́шего Ряза́ни,/ Це́рковь Бо́жию до́бре упа́сл еси́,/ просвеща́я лю́ди уче́нием и житие́м твои́м./ Помина́й и ны́не ча́да твоя́, мо́лим тя,/ наста́вниче наш до́брый,/ и за ны Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери моли́ся,/ да благода́рною душе́ю зове́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Христо́в и те́плый к Бо́гу о нас моли́твенниче.

Святи́тель Васи́лий, епи́скоп Рязанский и Муромский

Святитель Василий, епископ Рязанский и Муромский, подвизался в XIII веке. Он принял иноческий постриг и стал известен как «муж праведен и благочестив» в городе Муроме. Посвященный во епископа Муромского, святитель Василий усердно трудился над благоустроением своей епархии. Он собирал рассеянную во время татарского нашествия паству, укреплял малодушных твердой надеждой на милость Божию, возвращал на правый путь заблудших. По навету врага рода человеческого святитель Василий был заподозрен в нецеломудрии и оклеветан. Некоторые из жителей Мурома были готовы предать его на казнь. Святитель обратился к ним со словами: «Отцы и братия! Дайте мне немного времени до третьего часа следующего дня». Кротость святителя смягчила ожесточившиеся сердца, люди разошлись по домам. Праведник всю ночь молился со слезами в храме во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба, где отслужил всенощное бдение и Божественную Литургию; затем он совершил молебен в Благовещенском храме пред чтимой Муромской иконой Пресвятой Богородицы.

Святитель Василий взял с собой эту икону и вышел к реке Оке. Разостлав свою епископскую мантию, он стал на нее, держа в руках образ Царицы Небесной; сильным ветром его понесло вверх по реке, против течения. Этим явным чудом Господь явил невинность доброго пастыря. Прихожане возопили: «О, святый Владыко Василий! Прости нас грешных. Согрешили мы пред тобою...» Но святитель был уже далеко – в городе Старая Рязань. В это время жители Рязани собрались на вечернее богослужение в свой кафедральный храм. Диакон вышел из алтаря на амвон и вместо обычного «Благослови, Владыко» возгласил: «Владыко грядет, сретайте его...» Народ поспешил к берегу Оки. Увидев святителя Василия, плывущего на мантии с иконой Пресвятой Богородицы, рязанцы приняли его с большим почетом: князь Рязанский Олег встретил его с крестами.

Через некоторое время Рязань была разрушена монголо-татарами. Святитель Василий вновь отплыл на своей мантии под покровительством Муромской иконы, на этот раз по Оке в город Переславль Рязанский (нынешняя Рязань, в отличие от г. Старой Рязани). В Переславле Рязанском святитель Василий служил в храме во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. С того времени храм этот стал соборным. Здесь Преосвященный Василий и закончил свой святительский подвиг. 3 июля 1295 года он отошел ко Господу.

Время не охладило благоговейного и усердного почитания святителя Василия в народе, ибо, по свидетельству Священного Писания, «праведники во веки живут». В XVI веке иноком Ермолаем-Еразмом было написано сказание о святителе, представленное собирателю Житий святых Митрополиту Московскому и всея Руси Макарию (1542–1563). В начале XVII века Промыслу Божию было угодно прославить святителя Василия в лике святых. 10 июня 1609 года состоялось открытие его мощей и перенесение их в Успенский собор в Рязанском Кремле. Впоследствии святитель Василий изображался на иконах вместе с другими русскими святыми.

В 1638 году, при архиепископе Рязанском и Муромском Моисее (1638–1651) над мощами святителя Василия была устроена каменная гробница, а над ней помещена Муромская икона «Моление Василия». Во многих храмах Рязанской епархии имеется ныне настенное изображение святителя Василия, плывущего по воде на мантии с иконой Пресвятой Богородицы в руках. Память святителя Василия совершается 10 июня – в день перенесения его святых мощей, и 3 июля – в день преставления: местное празднование святителю Василию совершается также 21 мая.

Литература:

1. Симон, епископ. Рязанская епархия и ее покровитель святитель Василий, епископ Рязанский. – «Журнал Московской Патриархии», 1978, № 4.

2. Повесть о святом Василии, епископе Рязанском. – «Рязанские достопамятности». Рязань, 1889.

3. Воздвиженский Т. Истори, ческое обозрение Рязанской иерархии. М., 1820.

Преподо́бнаго Силуа́на схи́мника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 3:

Мно́гаго ти ра́ди воздержа́ния и безме́рнаго поще́ния/ прие́мый свы́ше благода́ть чудотворе́ния/ и к Бо́гу ве́лие дерзнове́ние стяжа́вый,/ по́стником удобре́ние, Силуа́не,/ Тому́ моли́ся,/ да пода́ст нам мир и ве́лию ми́лость.

Конда́к, глас 8:

В бде́нном и тре́звенном моле́нии/ и кре́пком всегда́шнем пребыва́я поще́нии,/ те́ло свое́ умерщвля́л еси́, Силуа́не преподо́бне,/ и мно́гих уче́нием твои́м в ты́яжде доброде́тели наставля́я,/ приве́л еси́ Христо́ви./ Ему́же в весе́лии дне́сь предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́.

Преподо́бный Силуа́н, схимник Ки́ево-Пече́рский

Преподобный Силуан, схимник Киево-Печерский, подвизался в Дальних пещерах в XIII–ХIV веках. Однажды он силой своей молитвы связал воров, пришедших в монастырский сад, и они три дня не могли двинуться с места. Когда они раскаялись, преподобный отпустил их.

Память преподобного Силуана совершается также 28 августа и во 2-ю Неделю Великого поста.

* * *

25

Порева́ет – обращает.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июнь. - 2002. / Ч. 1. – 664 с.; Ч. 2. – 616 с.

Комментарии для сайта Cackle