Источник

28-й день

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, нарица́емыя «Троеру́чица», я́же во Святе́й Горе́ Афо́нстей

Кано́н моле́бный ко Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице, ра́ди ико́ны Ея́ имену́емыя «Троеру́чица»

Икона Божией Матери, именуемая «Троеручица»

Преподо́бных Се́ргия и Ге́рмана Валаа́мских

Преподобные Сергий и Герман Валаамские

 Пренесе́ние моще́й святы́х и чудотво́рцев, безсре́бренник Ки́ра и Иоа́нна

Перенесение мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

Преподобнаго Ксенофо́нта Робе́йскаго

Преподобный Ксенофонт Робейский

 

 

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, нарица́емыя «Троеру́чица», я́же во Святе́й Горе́ Афо́нстей

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры самогла́сны, глас 6.

Ра́дуйся, Афо́не святы́й,/ иму́ще в себе́ многоцеле́бен дар–/ Пречи́стыя Де́вы Богоро́дицы/ ико́ны чуде́сное явле́ние,/ е́юже в Тро́ице сла́вит Бо́га Вы́шняго.

Ра́дуйся, Афо́не святы́й,/ и вся вселе́нная, ликовству́й,/ я́ко ты и́маши во огра́де свое́й/ зало́г благода́ти Бо́жия–/ пречу́дную ико́ну Влады́чицы Богоро́дицы,/ ея́же троеру́чное явле́ние сла́вим.

Ра́дуйся и весели́ся, Афо́не святы́й,/ ты бо безце́нное сокро́вище в себе́ храни́ши–/ цельбоно́сную ико́ну Пречи́стыя Де́вы и Влады́чицы,/ я́же тре́тию и пречи́стую ру́ку на ико́не/ изобрази́ всем на заступле́ние.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Ископа́йте, лю́дие, исто́чник в высоте́ Афо́нския горы́,/ потече́т бо сла́дость во весь мир неизрече́нная,/ напая́ющи исцеле́нии душе́вными и теле́сными/ от святы́я и чудотво́рныя ико́ны/ Влады́чицы на́шея Присноде́вы Богоро́дицы,/ Та бо ве́рным источа́ет да́ры целе́бныя и созыва́ет ви́дети,/ ка́ко двема́ рука́ма держи́т во объя́тиих Держа́щаго всю тварь,/ тре́тиею избавля́ет нас от всех бед.

На стихо́вне стихи́ры, глас 7:

Восхваля́юще чу́до от святы́я Твоея́ ико́ны,/ толи́ко неве́домое,/ вси вопие́м Тебе́, Де́во Пречи́стая:/ моли́твами Твои́ми спаси́ ду́ши на́ша.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Лику́юще, да пра́зднует весь мир/ пречу́дное Богоро́ждшия Де́вы явле́ние,/ сплета́юще Ей пе́сни духо́вныя,/ потщи́мся воспе́ти свяще́нный о́браз Ея́,/ любо́вию и чудесы́ просла́вльшейся,/ и пред ним вопию́ще:/ пода́ждь ми́лость нам, Влады́чице,/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.

Лику́йте, вси лю́дие, и торжеству́йте,/ о́браз бо Пресвяты́я Тро́ицы,/ всечестны́ми рука́ми Свои́ми/ Пречи́стая Де́ва на ико́не изобража́ет нам,/ прииди́те, празднолю́бцы вси,/ ублажи́м чу́дное явле́ние Богома́тере,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, глас 8: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: О, ди́вное чу́до:

О, ди́вное чу́до!/ Исто́чник приснотеку́щий,/ пречи́стый о́браз Твой, Влады́чице Богоро́дице,/ дарова́ся святоимени́той Горе́,/ удивля́ет же преми́рная/ и ужаса́ет земна́я чудесы́ свои́ми,/ зря́ще бо о́браз Святы́я Тро́ицы,/ треми́ рука́ми Твои́ми изображе́нный:/ двема́ держи́ши Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ тре́тиею же от напа́стей и бед ве́рно прибега́ющих избавля́еши,/ те́мже благода́рно Тебе́ вопие́м:/ Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

О, ве́лие чу́до и неизрече́нное!/ Яви́ нам на ико́не святе́й три ру́ки Своя́,/ о Де́во Преблагослове́нная!/ Сие́ бысть чу́до чудесе́м/ и во всем ми́ре ра́дость ве́лия,/ неизрече́нное бога́тство возсия́ нам благода́ти Бо́жия,/ да вси, припа́дающе к Тебе́, мо́лимся:/ отврати́, Богоро́дице, вся́кия напа́сти от раб Твои́х/ и покажи́ си́лу и благода́ть цельбоно́сныя святы́я ико́ны Твоея́,/ да ве́рно Тебе́ вопие́м:/ Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

О, стра́нное чу́до и пресла́вное!/ Да вси, притека́юще, у́зрим,/ ка́ко тре́тию и пречи́стую ру́ку на ико́не изъяви́,/ о Де́во Преблагослове́нная,/ на по́мощь ве́рным и в заступле́ние от бед на́ших и напа́стей,/ Тебе́ еди́ной досто́йно есть показа́ти/ столь ве́лия чудеса́,/ прииди́те, ве́рнии,/ приспе́ бо день све́тлаго Ея́ торжества́,/ припа́дающе, мо́лимся и уми́льно вопие́м:/ Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Воспе́ти досто́йно недоумева́ет всяк ум,/ ка́ко во Афо́н вхо́дит Цари́ца,/ Царя́ Христа́ ро́ждшая,/ и преподо́бному Михаи́лу Малеину́ яви́ся чу́дным о́бразом,/ откры́ благода́ть о Горе́,/ и о сем Афо́н ликовству́ет,/ я́ко име́юще многобога́тый дар во огра́де свое́й,/ цельбоно́сную, Влады́чице, Твою́ ико́ну,/ к Не́йже мы возопие́м:/ о Преблагослове́нная,/ к Тебе́ име́ют ве́рнии сердца́, любо́вию распале́нная,/ благода́рственную песнь пою́ще,/ я́ко Всенаде́жней Засту́пнице ро́да на́шего,/ я́же благоизво́ли дарова́ти нам на прибе́жище/ пречи́стый зрак Свой,/ в нем бо зрим прославля́емый в Тебе́ о́браз Триеди́наго Божества́,/ просла́ви и в нас, чту́щих Тя, Влады́чице, и́мя Твое́,/ и сподо́би ми́лость улучи́ти Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ Того́ моля́щи, я́ко Милосе́рд.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния Богоро́дице (зри 23 июня).

На лити́и стихи́ры, глас 5:

Ты еси́ Моли́твенница, нело́жная упова́ющих христиа́н,/ Ты еси́ Предста́тельница ве́рная всем прибега́ющим,/ показа́ла бо еси́ нам во спасе́ние троеру́чный о́браз Твой,/ приими́ мольбы́ от нас,/ приле́жно призыва́ющих Тя,/ и пода́ждь ве́лию и бога́тую ми́лость.

Ты еси́ упова́ние и покро́в ве́рным,/ о Преблагослове́нная Влады́чице,/ да́руй нам ми́лость Сы́на Твоего́ и Го́спода,/ Ты бо еси́ Хода́таица к Нему́ си́льная,/ ели́ко восхо́щеши, вся у Него́ испроси́ти мо́жеши,/ Того́ моли́ пода́ти мир и ве́лию ми́лость.

Ты еси́ прибе́жище на́ше,/ Ты еси́ избавле́ние от напа́стей и бед,/ умилосе́рдися, о Де́во Пречи́стая,/ низпосли́ нам щедро́ты милосе́рдия/ от святы́я Твоея́ ико́ны,/ на ню́же ра́достно взира́юще,/ про́сим умире́ния душа́м на́шим и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

О, чу́дное украше́ние хра́ма Твоего́,/ Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, ико́ною Твое́ю,/ е́йже предстоя́т ве́рнии,/ моля́щеся, со слеза́ми вопию́т:/ о Де́во Всеблага́я Богоро́дице!/ Ты еси́ Небе́сных сла́ва, земны́х упова́ние,/ оби́димых Засту́пница, печа́льных утеше́ние./ Днесь пра́зднуем явле́ние честна́го о́браза Твоего́,/ преиспо́лненнаго си́лы и чуде́с Триеди́наго Божества́,/ я́ко три ру́ки на нем ви́димы есть:/ двема́ держи́ши Держа́щаго вся,/ тре́тиею же защища́еши от бед чту́щих Тя,/ да вси боля́щии, притека́юще, неоску́дно прие́млют исцеле́ние,/ стра́ждущии от бед избавле́ние,/ Ты бо еси́ всем Нело́жная нам Предста́тельница/ и Моле́бница ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 4:

Я́ко пресве́тлее со́лнца/ днесь возсия́ нам свети́ло во хра́ме сем,/ предстоя́щая ико́на Влады́чицы на́шея Богоро́дицы,/ освеща́ет бо прибега́ющих к ней ве́рою/ и позна́ние подае́т о чуде́сном явле́нии Свое́м,/ я́ко тричи́сленныя ру́ки Ея́ прославля́ют Святу́ю Тро́ицу,/ и близ Престо́ла Тро́ичнаго Сама́ седи́т,/ моля́щи о нас, изба́витися душа́м на́шим/ от всех бед, зол и обстоя́ний.

Глас 5: Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Я́ко светоза́рная заря́,/ озари́ в сердца́х на́ших ико́на Твоя́, о Де́во, ра́дость ве́лию,/ показу́ет бо чу́до пресла́вное,/ ка́ко Ты, Влады́чице Всепе́тая,/ двема́ рука́ма Сы́на и Го́спода объе́млеши,/ тре́тиею же ди́вный покро́в и заступле́ние рабо́м Твои́м явля́еши,/ спаси́, Влады́чице, ду́ши на́ша/ от всех бед, зол и обстоя́ний.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.

Я́же ненаде́жных упова́ние изве́стное/ и согреша́ющих спасе́ние,/ Мари́е Всепе́тая, Чи́стая Богоро́дице,/ приими́ от нас моле́ние сие́,/ зря́щих на пречестну́ю ико́ну Твою́,/ я́ко от нея́ ве́рным источа́еши чудеса́,/ скорбя́щим ско́рби облегча́еши,/ немощны́х исцеля́еши,/ ожида́ем и мы милосе́рдия Твоего́:/ пода́ждь бога́тую Твою́ ми́лость и спаси́ ду́ши на́ша/ от всех бед, зол и обстоя́ний.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Наде́ждо безме́рная/ и во всем Помо́щница и Засту́пница гото́вая/ Ты еси́, Де́во Пречи́стая,/ прииди́те, ве́рнии, соше́дшеся в храм,/ пе́сньми духо́вными ра́достно Ея́ почти́м,/ зря́ще чудотво́рную ико́ну Ея́,/ и со дерзнове́нием моле́ние принесе́м и уми́льно возопие́м:/ ра́дуйся, Влады́чице ми́ра и душ на́ших спасе́ние;/ ра́дуйся, Защи́тнице бе́дствующих,/ подаю́щая Свою́ неоску́дную ми́лость;/ ра́дуйся, утоле́ние печа́льных;/ не преста́й, Влады́чице,/ о нас моли́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4:

Днесь всеми́рная ра́дость возсия́ нам ве́лия:/ дарова́ся святе́й Горе́ Афо́нстей/ цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ со изображе́нием тричи́сленно и неразде́льно пречи́стых рук Твои́х/ в прославле́ние Святы́я Тро́ицы,/ созыва́еши бо ве́рных и моля́щихся Тебе́ о сем позна́ти,/ я́ко двема́ Сы́на и Го́спода держи́ши,/ тре́тию же яви́ на прибе́жище и покро́в чту́щим Тя,/ от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти,/ да вси, притека́ющии к Тебе́, ве́рою прие́млют неоску́дно от всех зол свобожде́ние,/ от враго́в защище́ние,/ сего́ ра́ди и мы вку́пе со Афо́ном вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. Трижды.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дицы, трижды.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Чу́до пресла́вное зрится днесь,/ весели́теся, лю́дие, почита́юще явле́ние ико́ны Всенепоро́чныя Де́вы Богоро́дицы,/ се бо возсия́ нам Боже́ственная заря́, благоче́стно от всех родо́в пою́щим,/ и ны́не мы Ей, взыва́юще, прино́сим благода́рственную песнь,/ я́ко показу́ет нам познава́ти Еди́наго в Тро́ице Бо́га на́шего.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Чу́до чудеса́м яви́ся нам ико́на Твоя́, Влады́чице Богоро́дице,/ на не́йже пречи́стыми Твои́ми рука́ми Святу́ю Тро́ицу неразде́льно в Трие́х Ипоста́сех прославля́еши,/ сего́ ра́ди, взира́юще на ико́ну, с ве́рою мо́лимся:/ приими́, о Ма́ти и Де́во, нас в Свой покро́в/ и изба́ви всех бед, Преблагослове́нная.

Слава, и ны́не, то́йже.

Велича́ние со сладкопе́нием, лик 1:

Велича́ем Тя,/ Пренепоро́чная Де́во,/ и чтим чудеса́ о́браза свята́го Твоего́,/ трех пречи́стых рук Твои́х явле́ние/ в сла́ву Божества́, в Тро́ице Бо́га на́шего.

Лик 2: Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим тричи́сленное изображе́ние пречи́стых рук Твои́х,/ Ты бо двема́ Сы́на и Го́спода держи́ши,/ тре́тиею от напа́стей и бед нас избавля́еши.

Псало́м избра́нный: Помяни́, Го́споди, Дави́да:

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Ве́лие чу́до и пресла́вное, Афо́н велегла́сно вопие́т,/ иму́ще о́браз в себе́ Пречи́стыя Де́вы Богоро́дицы, я́ко стра́жа наде́жнаго/ проти́ву враго́в ви́димых и неви́димых,/ и мы вси уми́льно вопие́м:/ предвари́, Влады́чице, моли́твами Твои́ми ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́. Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Днесь ра́дуйтеся, лю́дие,/ прине́сше достодо́лжную песнь Влады́чице на́шей Присноде́ве Богоро́дице,/ и почерпи́те благода́ть неоску́дную/ от неистощи́маго исто́чника ико́ны Ея́, светлоблиста́емыя чудесы́,/ я́ко тричи́сленно изобрази́ пречи́стыя ру́ки Своя́/ во о́браз Тро́ичнаго Божества́/ и, преподо́бному Михаи́лу Малеину́ возвеща́ющи благода́ть,/ Го́ру Афо́нскую избра́ Себе́/ я́ко ме́сто уго́дное,/ спаса́ти в ней тве́рдо обита́ющих/ и прибега́ющих к Ея́ покро́ву и заступле́нию/ и разсе́янный ум собра́ти во еди́но ста́до,/ е́же прославля́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, глас 1, его́же краегране́сие: Пресвята́я Де́ва в рука́х Свои́х сла́вит Святу́ю Тро́ицу.

Песнь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/ изра́ильтянам путь глубины́ новосоде́лавшая.

Ди́вны Твоя́ чудеса́, Влады́чице Богоро́дице,/ Я́же исцели́ усе́ченную ру́ку десну́ю преподо́бному Иоа́нну Дамаски́ну,/ е́юже по исцеле́нии песнотворе́ние написа́ в прославле́ние и́мене Твоего́,/ и вси, таково́му чудеси́ дивя́щеся, вопию́т:/ ра́дуйся, Преблагослове́нная, в боле́знех на́ших исцеле́ние.

Влады́чице Богоро́дице,/ извлеки́ мя из глубины́ напа́стей и бед,/ прибега́ю и аз под кров Твой и заступле́ние,/ да не изы́ду посра́млен и лише́н ми́лости Твоея́,/ слезя́щий пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю,/ на не́йже три руки́ изображе́ны в сла́ву Бо́га Вы́шняго.

О Богоблаже́нная и Многоимени́тая Де́во Ма́ти,/ исто́чник милосе́рдия и щедро́т,/ аз име́ю к Тебе́ ве́ру ве́лию, наде́жду изве́стную и любо́вь серде́чную,/ отврати́ вся́кия напа́сти от раб Твои́х,/ сла́вим бо тричи́сленное и неразде́льное на ико́не пречи́стых рук Твои́х явле́ние,/ и́миже Ты Святу́ю Тро́ицу во еди́нстве прославля́еши.

Влады́чице Де́во, кто не удиви́тся всечестны́я Твоея́ ико́ны троеру́чному явле́нию,/ сла́достно бо зре́ти, ка́ко Ты прему́дро Триипоста́сное Божество́ прославля́еши,/ ско́ро услы́ши, Пречи́стая, моле́ние на́ше и защити́ руко́ю Твое́ю,/ ю́же тре́тию яви́ нам на заступле́ние.

Катава́сия, глас 8: Сокруши́вшему бра́ни:

Песнь 3

Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

С высоты́ Афо́нския Горы́ повсю́ду блиста́ет/ бога́тство милосе́рдия Твоего́, Влады́чице Богоро́дице,/ от святы́я ико́ны, ю́же троеру́чно яви́ на прибе́жище ве́рным,/ мы же к Тебе́ воззопие́м:/ о Ма́ти и Де́во!/ изба́ви нас от огня́, и меча́, и всех бед, Преблагослове́нная.

Безме́рную Твою́ ми́лость на мне славосло́влю/ и велича́ю в пе́снех благода́рных чи́стым се́рдцем и усты́,/ я́ко изба́вила еси́ мене́ всех напа́стей и бед/ и не допусти́ла еси́ поги́бнути до конца́./ И аз Тебе́, Влады́чицу Богоро́дицу, и чудеса́ о́браза Твоего́/ велича́ти и прославля́ти не преста́ну во ве́ки.

Высота́ вели́ка Афо́нския Горы́,/ но явле́ние и чудеса́ ико́ны Твоея́ неизрече́нно превы́ше горы́,/ и благода́ть Бо́жия в ней, я́ко мо́ре неизчерпа́емое, приходя́щим ве́рою:/ прие́млют бо утеше́ние и в напа́стех избавле́ние;/ пода́ждь, о Преблагослове́нная Де́во, и мне, бе́дствующему, защище́ние ско́рое.

Ты еси́ всех скорбя́щих прибе́жище, и оби́димых Засту́пница,/ и неруши́мый покро́в в беда́х стра́ждущих./ Те́мже, припа́дая, вопие́м Тебе́, Де́во Пречи́стая:/ приими́ моле́ние на́ше,/ от всея́ души́ честну́ю и преиспо́лненную щедро́т ико́ну Твою́ почита́ющих.

Седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Яко возлюби́ла еси́ па́ству Твою́, Богоро́ждшая Ма́ти,/ благоволи́ дарова́ти ей святу́ю пречестну́ю Свою́ ико́ну,/ на не́йже Прему́дрость Триипоста́сную в пречи́стых рука́х Свои́х прославля́еши,/ и подае́ши познава́ти в Тро́ице Еди́наго Бо́га,/ и мно́гая чудеса́ от ико́ны Твоея́ ве́рою и любо́вию Тя призыва́ющим явля́еши,/ и па́ству Свою́ огражда́еши,/ и подае́ши всему́ ми́ру спасе́ние и утвержде́ние.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Обнови́м сердца́ ве́рою,/ зря́ще во Афо́нстей Горе́ но́вое Влады́чицы Богоро́дицы троеру́чное явле́ние./ Всяк, недоумева́юще о сем, то́кмо моля́щеся, Тебе́ вопие́т:/ о Ма́ти и Де́во,/ приими́ моле́ние на́ше и пода́ждь ми́лость и защище́ние,/ и испо́лни язы́к и сердца́ ве́рных досто́йнаго Ти хвале́ния.

Ра́достною трубо́ю Афо́н во вся концы́ земли́ глася́т:/ прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия,/ ка́ко Пречи́стая Де́ва на ико́не в рука́х Свои́х/ явля́ет Тро́ичный вид Божества́,/ и́миже держи́т Любо́вь и Милосе́рдие,/ воспису́ем сугу́бо в сердца́х на́ших ра́достную песнь достойнаго Ея́ хвале́ния.

Я́ко сподо́бися преподо́бный Михаи́л Малеи́н благода́ть я́вно от Тебе́, Влады́чице Богоро́дице, улучи́ти,/ сподо́би и мене́, Всепречи́стая, зре́ти и разуме́ти,/ ка́ко Ты Святу́ю Тро́ицу на ико́не в рука́х Свои́х прославля́еши,/ да воспису́ю в се́рдце мое́м Твой о́браз и молю́ Тя:/ отве́рзи язы́к мой и испо́лни его́ досто́йнаго Тебе́ хвале́ния.

Гряди́те, лю́дие, ко Афо́ну днесь,/ е́же принести́ моле́ние Присноде́ве Чи́стей Богоро́дице пред чу́дною Ея́ ико́ною,/ тричи́сленно и неразде́льно пречи́стыми рука́ми изобража́ющую еди́ную си́лу Божества́,/ на сию́ же враги́ на́ша зре́ти не могут,/ мы же, ве́рнии, взира́юще на о́ную, вопие́м:/ отве́рзи нам уста́ пе́ти песнь достойнаго Тебе́ хвале́ния.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.

Афо́нская Гора́ преиспо́лнися святы́нь,/ на не́йже яви́ся и просла́вися свята́я Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ крася́щаяся излия́нием от нея́ благода́ти во исцеле́ние скорбя́щих,/ и вси таково́му чудеси́ дивя́тся,/ я́ко три пречи́стыя Твоя́ ру́ки нам яви́.

Сия́ет добро́та, блиста́ют, я́ко со́лнечныя лучи́,/ от Твоея́ святы́я ико́ны разли́чная чудеса́,/ низпосли́ мне, о Преблагослове́нная,/ покро́в и заступле́ние Твое́ от враго́в, губя́щих мя,/ ти́и бо от руки́ Твоея́ поги́бнут,/ я́ко тре́тию на ико́не изъяви́ нам на заступле́ние.

Пресла́вное чу́до зри́тся, Всенепоро́чная Де́во, на ико́не Твое́й:/ во о́браз Святы́я Тро́ицы ру́ки Своя́ яви́/ и позна́ние подае́ши рабо́м Твои́м,/ я́ко двема́ держи́ши Держа́щаго вся,/ тре́тиею же защища́еши во всех напа́стех ве́рно прибега́ющих к Тебе́,/ мы же, ве́рнии, вопие́м:/ ра́дуйся, Засту́пнице на́ша Всенаде́жная.

О, неизме́римая глубина́ рождества́ Твоего́!/ О, неизрече́нное бога́тство милосе́рдия Твоего́!/ я́ко безме́рныя печа́ли и напа́сти в ра́дость нам твори́ши,/ призыва́ющим Тя в ну́жде и обстоя́нии,/ пода́ждь же ми́лость Твою́ в стра́шный День Суда́ и испыта́ния дел челове́ческих.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость немотству́ющих и исправле́ние.

Во Афо́н ра́достно вси притеце́м зре́ти явле́ние ико́ны Влады́чицы Богоро́дицы,/ я́ко сла́вит Небе́снаго Творца́ в Тро́ице Трисо́лнечное естество́/ и нас Тро́йческому покланя́тися учи́т Божеству́/ Ейже, припа́дая, со слеза́ми вопие́м:/ о Де́во Пречи́стая, отве́рзи на́ша уста́/ и испо́лни се́рдце вопи́ти Тебе́ песнь достойнаго хвале́ния.

Утеше́ние ве́лие обрето́х души́ мое́й в беда́х и напа́стех – прибега́ти к Тебе́, Богороди́тельнице,/ и аз к цельбоно́сней Твое́й ико́не со слеза́ми вопию́:/ не пре́зри, Богоро́дице, слез и воздыха́ния моего́/ и возведи́ от печа́лей в ра́дость,/ я́ко и Афо́н ра́достно ликовству́ет,/ иму́ще честны́й о́браз Твой троеру́чнаго явле́ния.

Влады́чице, ми́ра спасе́ние,/ ве́рных наде́жда, покро́в и заступле́ние,/ всеусе́рдно припа́дая к Тебе́, вопие́м:/ покажи́ на нас, погиба́ющих, си́лу и благода́ть цельбоно́сныя святы́я ико́ны Твоея́,/ изба́ви нас всех напа́стей,/ да не преста́нем велича́ти Тебе́, Засту́пницу в печа́лех ве́рную.

О Всенепоро́чная Де́во!/ Боже́ственное прорече́ние уст Твои́х испо́лнися,/ е́же о рожде́нии преподо́бнаго Михаи́ла Малеина́ пре́жде предрекла́ еси́,/ ра́дуется вся земля́ о Боже́ственней си́ле Твое́й,/ весели́тся глас пра́зднующих непреста́нно,/ зря́ще Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную, ве́село воспева́юще:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.  

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Днесь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая,/ вси ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́ти/ преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́/ и ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ Его́же двема́ рука́ма объе́млеши,/ и тре́тиею от напа́стей и бед нас изыма́еши/ и избавля́еши от всех зол и обстоя́ний.

И́кос:

А́нгелов Творца́, и́стиннаго Све́та Христа́,/ неизрече́нно из Тебе́, Богома́ти, возсия́вшаго, на ико́не чуде́сне яви́/ и тричи́сленным Свои́м изображе́нием пречи́стых рук Твои́х вся концы́ земли́ удиви́,/ те́мже благода́рственно дерза́ем вопи́ти Тебе́ си́це:/ ра́дуйся, по челове́честву двема́ рука́ма Сы́на и Бо́га объе́млющая;/ ра́дуйся, по Божеству́ тре́тиею руко́ю от напа́стей и бед нас избавля́ющая;/ ра́дуйся, стра́ждущим в печа́лех помога́ющая;/ ра́дуйся, боле́зни вско́ре исцеля́ющая;/ ра́дуйся, я́ко Тобо́ю защища́емся от враго́в си́льных, помышля́ющих на ны зла́я;/ ра́дуйся, сохраня́ющая от всех зол и обстоя́ний.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь,/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

О Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ при́зри на моле́ние ве́рою к Тебе́ прибега́ющих:/ врази́ на мя ополчи́шася, изостри́ша меч свой, уязви́ти мя хотя́ще./ Ты же, я́ко Защи́тница на́ша, отыми́ поноше́ния челове́ческия и напра́сныя клеветы́,/ на Тебе́ наде́юся, Ты бо моя́ кре́пость и защище́ние.

Ненави́дящии мя, творя́ще оби́ды,/ ниспуска́ют стре́лы лука́вствия, хотя́ще мя зело́ уязви́ти,/ аз же, Пречи́стая Влады́чице, взира́я на ико́ну Твоего́ троеру́чнаго явле́ния,/ ю́же дарова́ нам я́ко стра́жа на враги́,/ приношу́ Тебе́ моле́ние:/ защити́, Всепе́тая, руко́ю Твое́ю мене́, погиба́ющаго.

Влады́чице Богоро́дице,/ сокруши́ злы́я враго́в на мя по́мыслы и клеветы́ уста́ви,/ избавля́ющи непови́нныя от ско́рби,/ и́мамы бо, Пречи́стая Де́во, Твою́ ико́ну, благода́ти преиспо́лненную,/ враго́в устраша́ющую и ве́рно прибега́ющих к Тебе́ увеселя́ющую.

О Де́во Пречи́стая!/ Смири́ сердца́ злых челове́к, оби́дящих и ненави́дящих мя,/ и вражде́бно кляну́щих загради́ уста́,/ да посра́мятся врази́ и у́зрят Твою́ сопроти́в борю́щую си́лу,/ се ми́лостивно Ты нас посеща́еши/ и зало́г благода́ти – ико́ну Твою́ я́ко стра́жа на враги́ да́руеши.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Услы́ши моле́ние мое́, Влады́чице Всепе́тая,/ облегчи́ бре́мя бед мои́х и напа́стей,/ я́ко да возмогу́ возда́ти Тебе́ обе́ты,/ я́же в печа́ли глаго́лаша уста́ моя́,/ сла́влю бо толи́ко чуде́сное явле́ние святы́я ико́ны Твоея́,/ возведи́ мя руко́ю Твое́ю из глубины́ бед в ра́дость,/ воспева́юща и превознося́ща Тя во ве́ки.

О Преблагослове́нная Де́во!/ Егда́ приспе́ день све́тлаго торжества́ – явле́ния пречу́днаго о́браза Твоего́,/ тогда́ Афо́нская Гора́ краси́тся,/ я́ко прие́млет многобога́тный дар во огра́ду свою́ зари́ Боже́ственныя./ О Де́во, озари́ сердца́ на́ша све́том Божества́,/ Его́же в рука́х Твои́х на ико́не прославля́еши,/ пою́щих и превознося́щих Тя во вся ве́ки.

У́жасом объя́ти бы́ша и недоумева́ша о сем,/ ка́ко три руки́ на ико́не нам яви́,/ но то́кмо ра́достно вопие́м:/ о Влады́чице Де́во, еди́ной Тебе́ сие́ досто́йно есть–/ двема́ рука́ма Сы́на и Го́спода держа́ти,/ а тре́тиею ве́рныя от бед избавля́ти,/ пою́щих и превознося́щих Тя во вся ве́ки.

Пою́т Тя вси земноро́днии и славосло́вят си́лы Небе́сныя,/ я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га на́шего,/ Ты бо, седя́щи на честне́м престо́ле близ Пресвяты́я Тро́ицы,/ во о́браз Ея́ и три руки́ на ико́не яви́,/ моли́ Ю о нас, Пречи́стая, изба́витися нам мук,/ да возра́дуются вси, пою́щии и превознося́щии Тя во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная;/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Безме́рно наслади́хся щедро́т и благодея́ний Твои́х аз, Де́во Пречи́стая,/ и воспева́ю Тя благода́рственными пе́сньми пред ико́ною Твое́ю,/ на не́йже зри́тся чу́до чудесе́м:/ тре́тия пречи́стая рука́ Твоя́, на по́мощь и защище́ние Тя призыва́ющим.

В пе́снех благода́рных не преста́ну велича́ти Тя, Всепречи́стая Де́во Богоро́дице,/ я́ко неисче́тныя щедро́ты низпосла́ла еси́,/ пропове́дуеши всем чудеса́ цельбоно́сныя Твоея́ ико́ны,/ я́ко подае́ши в боле́знех исцеле́ние, в напа́стех избавле́ние,/ Ты бо еси́ покро́в всем прибега́ющим.

Удиви́ла еси́ всех вои́стинну, Пренепоро́чная Де́во, заступле́нием и покро́вом Твои́м,/ врази́ мои́ отступи́ша от мене́, вме́сто печа́ли ра́дость ми дарова́,/ и аз ра́достно вопию́,/ я́ко цельбоно́сная Твоя́ ико́на ди́вная чудеса́ показа́,/ да вси ве́дуще, я́ко Ты еси́ Засту́пница всем прибега́ющим.

Виждь, Влады́чице Богоро́дице, неможе́ние мое́,/ недоумева́ю бо воспе́ти милосе́рдие Твое́ на мне,/ пода́ждь обновле́ние се́рдцу моему́ досто́йно воспе́ти Тебе́ песнь,/ толи́ко чу́дному на ико́не пречи́стых трех рук Твои́х изображе́нию,/ Ты бо еси́ Нело́жная Засту́пница христиа́н.

Свети́лен.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Гора́ Афо́нская вопие́т:/ гряди́те, лю́дие, к неистощи́мому исто́чнику–/ цельбоно́сней ико́не Влады́чицы на́шея Богоро́дицы/ прия́ти щедро́т мно́жество,/ вси бо прибега́ющии получа́ют неисче́тно да́ры целе́бныя и вопию́т:/ вои́стинну Ты еси́, Де́во Благослове́нная,/ всем кре́пость, держа́ва и защище́ние.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На хвали́тех стихи́ры самогла́сны, глас 5:

Тебе́ воспои́м све́тло дави́дскую песнь,/ я́ко Цари́це и Богоро́дице,/ лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии,/ и Афо́нская Гора́ ра́достию исполня́ется,/ я́ко в па́стве Твое́й сохраня́ется,/ преподо́бному Михаи́лу Малеину́ благода́ть откры́ла еси́,/ сего́ ра́ди и мы, любо́вию созыва́еми/ ви́дети святу́ю и пречу́дную Твою́, Богоро́дице, ико́ну,/ в не́йже Богонача́лие в Тро́ице явля́еши/ изображе́нием пречи́стых рук Твои́х,/ те́мже к Тебе́ вопие́м:/ Влады́чице, моли́ Христа́ Бо́га на́шего/ спасти́ся душа́м на́шим.

Тебе́ припа́даем, Госпоже́, и мо́лимся,/ зря́ще пречестну́ю ико́ну Твою́,/ сию́ бо и Афо́н ликовству́ет,/ име́я во огра́де свое́й зало́г благода́ти Бо́жия,/ да вси притека́ющии прие́млют неоску́дно/ благопотре́бнаго проше́ния своего́ исполне́ние,/ приими́, Влады́чице Всепе́тая,/ ве́рных Твои́х раб мольбы́,/ честву́ющих пра́здник явле́ния Твоего́,/ Ты бо нам на ико́не Свое́й три руки́ яви́ла еси́/ в сла́ву Бо́га на́шего,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Тебе́ припа́дая, мо́лимся,/ о Де́во Чи́стая Богоро́дице,/ Ма́ти Бо́га на́шего,/ ви́дяще ико́ну святу́ю Твою́,/ сия́ющую па́че со́лнечных луч,/ подае́ши бо ми́лости прося́щим,/ скорбя́щим ско́рби облегча́еши,/ немощны́м здра́вие да́руеши,/ я́ко получи́ исцеле́ние десны́я своея́ руки́ святы́й Иоа́нн Дамаски́н,/ е́йже и мы ны́не со умиле́нием, предстоя́ще, мо́лимся/ и, любе́зно облобыза́в, глаго́лем:/ спаси́ нас, Госпоже́, от гла́да, огня́, меча́ и всех бед,/ почита́ющих ве́рно Твое́ явле́ние,/ и пода́ждь по́мощь спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Днесь, собо́ри ве́рных, соше́дшеся,/ восплещи́те рука́ми весе́лия,/ духо́вне торжеству́юще день пресла́внаго явле́ния/ цельбоно́сныя ико́ны Присноде́вы Чи́стыя Богоро́дицы,/ Е́йже мы предстои́м и единогла́сно возопии́м:/ ра́дуйся, Преблагослове́нная,/ я́ко изображе́нием на ико́не пречи́стых рук Твои́х в Тро́ице Бо́га сла́виши:/ ра́дуйся, я́ко еди́ну си́лу и благода́ть в них име́еши;/ ра́дуйся, я́ко двема́ рука́ма Сы́на и Го́спода держи́ши,/ тре́тиею же от всех напа́стей и бед нас избавля́еши;/ ра́дуйся, Засту́пнице на́ша Всенаде́жная ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Славосло́вие и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я, на 8. Проки́мен, глас 3, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Апо́стол к Филипписи́ем, зача́ло 240. Аллилу́ия, глас 8: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́:

Моли́тва

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, ве́лие чу́до свято́му Иоа́нну Дамаски́ну яви́вшая, я́ко ве́ру и́стинную – наде́жду несумне́нную показа́вшему! Услы́ши нас, гре́шных, пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною усе́рдно моля́щихся и прося́щих Твоея́ по́мощи: не отри́ни моле́ния сего́ мно́гих ра́ди прегреше́ний на́ших, но, я́ко Ма́ти милосе́рдия и щедро́т, изба́ви нас от боле́зней, скорбе́й и печа́лей, прости́ соде́янныя на́ми грехи́, испо́лни ра́дости и весе́лия всех, чту́щих святу́ю ико́ну Твою́, да ра́достно воспое́м и любо́вию просла́вим и́мя Твое́, я́ко Ты еси́ от всех родо́в избра́нная и благослове́нная во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ина моли́тва

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во Богоро́дице Мари́е! Припа́даем и покланя́емся Ти пред свято́ю троеру́чною ико́ною Твое́ю, воспомина́я пресла́вное чу́до Твое́ исцеле́нием усе́ченныя десни́цы пра́веднаго Иоа́нна Дамаски́на, от ико́ны сея́ я́вленное, его́же зна́мение доны́не ви́димо есть на ней, во о́бразе тре́тия руки́, к изображе́нию Твоему́ приложе́нныя. Мо́лимся Ти и про́сим Тя, Всеблагу́ю и Всеще́друю ро́да на́шего Засту́пницу: услы́ши нас, моля́щих Ти ся, и я́коже блаже́ннаго Иоа́нна, в ско́рби и боле́зни к Тебе́ возопи́вшаго, услы́шала еси́, та́ко и нас не пре́зри, скорбя́щих и боле́знующих ра́нами страсте́й многоразли́чных и к Тебе́ от души́ сокруше́нныя и смире́нныя усе́рдно прибега́ющих. Ты зри́ши, Госпоже́ Всеми́лостивая, не́мощи на́ша, озлобле́ние на́ше, ну́жду, потре́бу на́шу в Твое́й по́мощи и заступле́нии, я́ко отвсю́ду врага́ми окруже́ни есмы́, и несть помога́ющаго, ниже́ заступа́ющаго, а́ще не Ты умилосе́рдишися о нас, Влады́чице. Ей, мо́лим Ти ся, вонми́ гла́су боле́зненному на́шему и помози́ нам святооте́ческую Правосла́вную ве́ру до конца́ дней на́ших непоро́чно сохрани́ти, во всех за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти, покая́ние и́стинное о гресе́х на́ших всегда́ Бо́гу приноси́ти и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Его́же умоли́ за нас Ма́тернею моли́твою Твое́ю, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да поми́лует нас по вели́цей и неизрече́нней ми́лости Свое́й. О Всеблага́я! услы́ши нас и не лиши́ нас по́мощи Твоея́ держа́вныя, да, Тобо́ю спасе́ние получи́вше, воспое́м и просла́вим Тя на земли́ живы́х и ро́ждшагося от Тебе́ Искупи́теля на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Кано́н моле́бный ко Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице, ра́ди ико́ны Ея́ имену́емыя «Троеру́чица»

Тропа́рь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́,/ име́ющи в себе́, о Всеми́лостивейшая, всея́ тва́ри Честне́йшая,/ Засту́пнице на́ша Де́во Богоро́дице,/ честны́й о́браз Твой,/ и́мже подсо́лнечныя концы́ земли́ удивля́еши/ и мир ми́рови да́руеши,/ во о́браз бо Святы́я Тро́ицы явля́еши трие́ ру́це:/ двема́ у́бо Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, но́сиши,/ тре́тиею от напа́стей и бед/ ве́рно к Тебе́ прибега́ющих избавля́еши,/ и от потопле́ния изыма́еши,/ и всем поле́зная да́руеши,/ и преподо́бному Михаи́лу Малео́нскую го́ру показа́,/ и всех всегда́ ми́луеши,/ честно́ю ри́зою Свое́ю покрыва́еши жи́тельство сие́/ и вся гра́ды и страны́ на́ша, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная.

Кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припе́в осо́бый: Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице,/ услы́ши моли́тву раб Свои́х, моля́щихся Тебе́.

Умилосе́рдися о мне, гре́шнем, погиба́ющем, Пресвята́я Богоро́дице,/ и в ме́сто печа́ли да́руй ми ра́дость–/ ра́дуйся – воспева́ти, Всесвята́я Влады́чице.

Утиши́ души́ моея́ свире́пство,/ поне́же мно́гия ско́рби и печа́ли нападо́ша,/ и от сих, Влады́чице, спаси́ мя, гре́шнаго,/ да не поги́бну, зле стра́ждущи.

Ты моя́ кре́пость, и утвержде́ние, и от враго́в защище́ние./ Сего́ ра́ди не бою́ся вра́жия преще́ния,/ но при́сно пою́ Тя и сла́влю, Всесла́вная.

Напа́сти, и бе́ды, и ско́рби мно́гия приидо́ша нам и отяготи́ша,/ изба́ви, Богороди́тельнице Влады́чице, и от сих обдержа́щих мя зол/ и весе́лия испо́лни.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Ты еси́ Те́плая Предста́тельница и Милосе́рдая Засту́пница,/ изба́ви мя, Всепе́тая, от наше́дших на мя напа́стей,/ Ты бо еси́, Влады́чице, па́дших избавле́ние.

Изба́ви мя, Пречи́стая, от сих напа́стей, и бед,/ и преще́ния диа́вольскаго, и уны́ния,/ и вся стра́сти отжени́ от мене́, Пречи́стая,/ да при́сно сла́влю Тя.

Се к Тебе́, Пречи́стая, притека́ю,/ не пре́зри моея́ боле́зни и воздыха́ния,/ но при́зри на мя, в ско́рби су́щаго,/ и сию́ мою́ печа́ль на ра́дость преложи́, Богоневе́стная.

Виждь, Влады́чице, беду́ мою́ и скорбь,/ я́ко лука́вый враг поглоти́ти мя хо́щет, Пречи́стая Богоро́дице,/ прожени́ того́ злохи́трое кова́рство,/ да изба́влюся и сла́влю Тя.

Катава́сия: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице,/ я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем,/ я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

Седа́лен, глас 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ты еси́, Пречи́стая Влады́чице, наде́жда и утвержде́ние мое́,/ и от лю́тых ми бед свобожде́ние, и в печа́ли утеше́ние,/ души́ мое́й просвеще́ние/ и во упова́нии мое́м непобеди́мая Помо́щница.

Ты во всех печа́лех бу́ди ми сла́дкое утеше́ние,/ и в беда́х ско́рая Помо́щница, и в моли́твах Предста́тельница,/ Ты бо еси́ Ма́ти Бо́жия, стяжа́вшая от вся́ких бед избавле́ние.

Преклони́ся к мольба́м раба́ Своего́, Влады́чице,/ и не закосни́ изба́вити мя от сих всех скорбе́й, и́же одержа́т мя,/ ви́димых и неви́димых враго́в отжени́ от мене́,/ да не зле поги́бну, окая́нный.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Ору́жия супоста́та и от напра́снаго оскорбле́ния изба́ви мя, осужде́ннаго,/ я́ко Ты еси́ Всенепоро́чная Ма́ти,/ И́же бу́дет суди́ти кому́ждо по дело́м.

Ты в напа́стех и ско́рбех ми́лостивно защища́еши,/ и́же под кров Твой прибега́ем,/ приими́, Всесвята́я, сие́ моле́ние от уны́ния се́рдца моего́,/ да зле во отча́янии не поги́бну́.

Ми́лостивным и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице, воззри́ на мя, недосто́йнаго,/ милосе́рдием Свои́м при́зри на мя,/ и обстоя́ния, и беды́, и напа́сти свободи́ призыва́юща Тя, Всесвята́я.

Первозда́нный Ада́м и Ева Тобо́ю, Пречи́стая, изба́вльшеся от злых,/ с ни́ми же и аз припа́даю Ти и молю́:/ ми́лостию Свое́ю отреши́ моя́ боле́зненныя сле́зы/ и даждь ми поле́зное утеше́ние.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Внуши́ печа́льный вопль раба́ Твоего́, тре́бующаго по́мощи Твоея́, Богома́ти,/ Ты еси́ упова́ние мое́,/ потщи́ся печа́ль мою́ на ра́дость преложи́ти.

Изба́ви мя от льсти вра́жия, от язы́ка льсти́ва/ и от челове́ка непра́веднаго изба́ви мя без па́кости,/ вся бо мо́жеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля су́щи.

Вем Тя, Богоблагода́тная, многотру́дных целе́бницу,/ и аз немощны́м ду́хом и усты́ зову́:/ от напа́сти сея́ и печа́ли свободи́/ и спаси́ мя, Влады́чице, прибега́ющаго.

Изба́ви мя от ле́сти сея́ и беды́, Богоневе́сто,/ Тя бо устро́й Бог Хода́таицу на спасе́ние и заступле́ние на́ше,/ сего́ ра́ди и мне, недосто́йному, исхода́тайствуй от всея́ печа́ли свобожде́ние.

Конда́к, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И́кос:

А́нгел предста́тель с Небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице:/ ра́дуйся, и со безпло́тным гла́сом, воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся/ и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:/ ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет;/ ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет./ Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;/ ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние./ Ра́дуйся, высота́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;/ ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма./ Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;/ ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся./ Ра́дуйся, звезда́, явля́ющая Со́лнце;/ ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния./ Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь;/ ра́дуйся, Е́юже поклоня́емся Творцу́./ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, Покрови́тельница моя́/ и непреста́нное упова́ние души́ мое́й,/ о Влады́чице, приими́ мя, одержи́ма лю́тою бедо́ю,/ и уте́ши мою́ печа́ль.

Ты еси́ кре́пость моя́, Пречи́стая Влады́чице,/ и наше́дших на мя сих неча́емых скорбе́й утеше́ние./ Сего́ ра́ди аз, недосто́йный раб Твой, всенаде́жно вопию́ Ти:/ поми́луй мя, па́дшаго.

Исцели́ души́ моея́ я́звы, Влады́чице,/ и заступи́ мя, раба́ Твоего́,/ и изба́ви мя от вся́каго обава́ния 66 непра́веднаго/ и от сопроти́внаго наве́та и развраще́ния изми́ мя, Всеблагослове́нная.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть:/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Сокруши́ сове́ты неправедныя, и́же на мя изощре́ны суть,/ аз бо ины́я по́мощи не и́мам, ра́зве Тебе́, Чи́стая,/ к Тебе́ прибега́ю, не попусти́ ми:/ вся бо Тебе́ возмо́жна суть.

Ду́шу мою́ сохрани́ кро́вом крилу́ Твое́ю, Преблагослове́нная Богоро́дице,/ от разли́чных належа́щих бед и скорбе́й изба́ви мя,/ да не пора́дуется враг мой о мое́й не́мощи,/ но да сла́вится Бо́жия Ма́терь во ве́ки.

Аз у́бо по́мощи челове́ческия иска́ти не прибего́х,/ но к Тебе́, Пренепоро́чная:/ Ты еси́ всенаде́жная Храни́тельница Христиа́ном.

Ты еси́, Богоро́дице, просвеще́ние и избавле́ние,/ Ты еси́ Побо́рница моя́ Прера́дованная./ Ты еси́ наде́жда неруши́мая,/ стена́ и сла́ва хвали́мая, Пренепоро́чная Де́во./ Тебе́ всеусе́рдно поклоня́юся и вопию́:/ спаси́ мя от печа́ли сея́ и напа́сти.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

И́зсше, я́ко скуде́ль, кре́пость моя́,/ и ко а́ду приложи́хся душепа́губных зол./ Предвари́ мя, Ма́ти Бо́жия, заступле́нием Свои́м,/ исхи́ти мя от одержа́щих скорбе́й/ руко́ю ми́лости Твоея́.

Се́ти лука́вых и злочести́вых сокруши́, Чи́стая Богороди́тельнице,/ исхи́ти мя неврежде́на, Твой бо есмь раб:/ о, ра́дуйся, Обра́дованная.

Всенепоро́чная Отрокови́це, всем ве́рным Христиа́ном по́мощь,/ бу́ди и мне Неоску́дная Помо́щница к Сыну Своему́ и Бо́гу, сла́вимому в Тро́ице,/ и свободи́ мя от сея́ наше́дшия ско́рби.

Ты еси́ кре́пость моя́, Пречи́стая, и прибе́жище, и стена́ необори́мая,/ Ты еси́ к Бо́гу Моли́твенница,/ вся́ких мя напа́стей и бед свобода́, еди́на Благослове́нная.

Икона Божией Матери, именуемая «Троеручица»

Происхождение этой иконы относится к началу VIII века, времени возникновения иконоборческой ереси. В Константинополе правил тогда император Лев III Исавр (717–740), который содействовал быстро распространявшейся ереси. Поначалу он повелел ставить икоры в храмах и в домах так высоко, чтобы нельзя было к ним прикасаться, затем начал истреблять иконы и воздвиг гонение на иконопочитателей. В трудные для Святой Церкви годы защитником иконопочитания стал святой Иоанн, советник сирийского калифа, градоначальник Дамаска.

Преподобный Иоанн Дамаскин начал рассылать своим знакомым в Константинополе послания, в которых доказывал истинность догмата иконопочитания, обличал гонителей и утешал защитников святых икон. Письма эти переписывались верными христианами и быстро распространялись не только в столице Византии, но и далеко за ее пределами. Император Лев III не мог применить испытанные им средства борьбы – у него не было возможности ни заточить в тюрьму автора посланий, ни казнить его, поскольку преподобный Иоанн был подданным другого государства. Тогда Лев III решился прибегнуть к клевете: он подготовил подложное письмо, будто бы написанное самим преподобным Иоанном, в котором от имени святого Иоанна Константинопольский император призывался захватить Дамаск и предлагалась помощь. Это письмо, исполненное искусным писцом, сумевшим подделать почерк преподобного Иоанна, а также лицемерно-льстивый «ответ» на него, Лев Исавр отослал сирийскому калифу. Обманутый хитростью коварного императора, разгневанный калиф посчитал оправдания своего верного правителя неубедительными; он приказал отрубить кисть его правой руки и повесить ее для всеобщего обозрения на городской площади. К вечеру, когда гнев калифа отчасти прошел, преподобный Иоанн Дамаскин, изнуренный от боли и кровотечения, слезно просил правителя отдать отсеченную руку для погребения. Получив руку, преподобный Иоанн в твердом убеждении, что, по словам Господа, все возможно верующему в Него, приложил ее к окровавленному суставу и, пав на колени перед святым образом Божией Матери, стал молитвенно просить исцеления; при этом святой Иоанн Дамаскин обещал Господу принести пользу Православию своими дарованиями. После долгой молитвы он задремал и увидел в сонном видении Пресвятую Богородицу, Которая сказала, что ему даровано выздоровление и велела не забывать своего обещания трудиться исцеленной рукой для утверждения христианской веры. Пробудившись, святой Иоанн Дамаскин увидел, что рука его приросла к отсеченному месту и совершенно здорова. В благодарность за исцеление он сделал из серебра руку и приложил ее к святой иконе Божией Матери, отчего эта икона и стала называться впоследствии «Троеручицей» (по другим источникам, преподобный Иоанн дописал третью руку на иконе).

Узнав о небывалом чуде и о невиновности своего советника, калиф предложил ему вернуться на прежнюю должность, но преподобный Иоанн ответил отказом. Он раздал свои немалые сбережения бедным и в качестве простого послушника поселился близ Иерусалима в Лавре святого Саввы Освященного († 532; память 5 декабря), взяв с собою чудотворную икону Божией Матери. Здесь она и пребывала около пяти веков.

В начале ХIII века Лавра даровала икону «Троеручицы» в благословение святителю Савве, архиепископу Сербскому († 1237; память 12 января), который перевез ее из Палестины к себе на родину. В XIV веке в годы царствования сербского короля Уроша V, во времена внутренних смут и внешних нападений турок на Сербию, христиане, желая сохранить чудотворную икону, поручили ее попечению Самой Матери Божией. Они возложили ее на осла, который дошел до Святой Горы Афон и остановился у ворот Хилендарского монастыря. Братия монастыря благоговейно и торжественно приняли икону Божией Матери, как дар небесный, и поставили ее в алтаре соборного храма. На месте, где животное остановилось со священной ношей, был воздвигнут памятник, к которому ежегодно совершается из монастыря крестный ход.

Однажды в Хилендарском монастыре скончался игумен. Избрание нового настоятеля привело братию к распрям. Смута их дошла до Царицы Небесной, Которая Сама вступилась в дело избрания нового игумена. Когда братия собрались по обыкновению в храме на утреннюю службу, они с удивлением увидели, что икона «Троеручица» не в алтаре, а висит над игуменским местом, в центре храма. Приписав это обстоятельство тайным действиям зачинщиков распри, братия отнесли икону в алтарь. На следующий день повторилось то же самое. Икону снова отнесли на прежнее место. На этот раз были приняты меры предосторожности: двери храма опечатали. Но и на третий день икона оказалась над игуменским местом. В то же самое время Божия Матерь явилась к одному из затворников монастыря и повелела ему сказать братии, чтобы они не брали Ее иконы с игуменского места, потому что отныне для упразднения нестроений Она Сама благоволит занять это место Своей божественной иконой и непосредственно управлять монастырем. С тех пор в Хилендарской обители избирается только наместник, а иноки, по монастырскому обычаю, получают от святой иконы благословение на все послушания.

Впоследствии, в одно из нашествий турок на Святую Гору Афон, Божия Матерь не допустила захватчиков проникнуть за ворота этой обители. На протяжении девяти лет турки часто видели таинственную Жену, Которая дозором обходила вокруг стен монастыря, охраняя хилендарских иноков.

Святогорцы благоговейно чтут икону «Троеручицу», связывая с ее заступничеством мирную жизнь Хилендарского монастыря и поныне.

В 1661 году список с чудотворной иконы «Троеручицы» был принесен в Москву, откуда широко распространился по всей России. Один из чтимых списков этой иконы находится в настоящее время в Успенском храме Болгарского подворья в Москве.

Празднование чудотворному образу Пресвятой Богородицы совершается 28 июня и 12 июля.

 

Преподо́бных Се́ргия и Ге́рмана Валаа́мских

НА МАЛО́Й ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сных чино́в зри́телей/ и Све́том Трисо́лнечным в ра́йском селе́нии осиява́емых,/ всесве́тлых свети́льников на́ших Се́ргия и Ге́рмана/ в земно́м селе́нии их/ наста́ день све́тлаго торжества́.

Сра́дуйтеся нам, все ве́рных мно́жество,/ сликовству́йте, го́ры и хо́лми,/ мо́ре и вся, я́же в нем,/ в светоно́сный день па́мяти ди́вных по́стников,/ на гора́х сих, я́ко фи́никсы, процве́тших.

Мирски́я сла́дости и грехо́вныя стра́сти/ му́жески попра́вше, отцы́ Богоно́снии,/ и в те́сном житии́ ду́ши своя́ очи́стивше,/ в благода́тный рай внидо́ша,/ и плоды́ безсме́ртия днесь вкуша́ют/ и сла́дость ве́чныя жи́зни.

На тве́рди мы́сленней, во оби́тели Валаа́мстей,/ я́ко две пресве́тлыя звезды́,/ Се́ргий ди́вный и Ге́рман чу́дный/ доброде́тельми возсия́ша и чуде́с све́тлостию,/ и́хже свет сла́вы пребу́дет в род и род.

Сла́ва, глас 3:

По́стников торжество́ по́стнически пра́зднуем,/ бежи́м грехо́вных страсте́й,/ невоздержа́ния, тщесла́вия и горды́ни,/ гне́ва, не́нависти и зло́бы;/ посто́м же, смире́нием и братолю́бием/ почти́м отце́в честну́ю па́мять,/ да ра́дости их в торжестве́ преми́рном/ прича́стницы вси бы́ти сподо́бимся.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Безсе́менно заче́ншая и безстра́стно роди́вшая Бо́га Сло́ва,/ христиа́н Предста́тельнице, Богоро́дице Влады́чице!/ К Тебе́ припа́даем, Тя пое́м и славосло́вим/ и Тебе́ вси мо́лимся со слеза́ми:/ воззри́ на нас милосе́рдым о́ком,/ от и́га страсте́й изба́ви нас/ и безстра́стие да́руй душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом Свято́му Ду́ху/ свят и че́стен/ сотво́рше себе́, святи́и отцы́/ доброде́тельными дея́ньми/ и чуде́с дарова́ньми обогати́шася.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Цве́ти ра́йстии/ процвето́ша нам,/ преподо́бнии,/ по́стнических трудо́в по́тами/ облагоуха́юще всех нас.

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Два чуде́с исто́чника,/ Се́ргия и Ге́рмана,/ дарова́ Валаа́мстей оби́тели/ ди́вный во святы́х Госпо́дь,/ в наслажде́ние ве́рно чту́щим святу́ю па́мять их.

Сла́ва, глас 5:

А́нгельских чинонача́лий/ и преподо́бных преми́рное торжество́/ возсия́ нам в па́мяти преподо́бных оте́ц Се́ргия и Ге́рмана,/ презре́вших земна́я, да насле́дят Небе́сная,/ попра́вших плотска́я, да восприи́мут духо́вная,/ и́мже и мзду ве́рных рабо́в Госпо́дь дарова́,/ на земли́ и на Небесе́х просла́ви.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Мы́сленная ста́мно,/ носи́вшая во чре́ве Маннода́вца Христа́,/ Богоро́дице Де́во!/ Того́ моли́ приле́жно/ от го́рькия страсте́й рабо́ты изба́вити нас/ и в пусты́ни безстра́стия/ духо́вныя ма́нны всех прича́стников сотвори́ти,/ от всех зол спасти́/ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Тропа́рь пи́сан на велйцей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Ми́ра жи́тели, Се́ргий и Ге́рман,/ ко Христу́ любо́вию распали́вшеся,/ мир и мироде́ржца ку́пно доблему́дренно побежда́ют/ и доброде́телей ле́ствицею/ к соверше́нству жития́ ева́нгельскаго восхо́дят,/ и́хже, я́ко свети́ла ве́лия,/ пусты́ни Валаа́мстей Христо́с Бог дарова́,/ све́том дел их озаря́я ду́ши на́ша.

О, ди́внаго му́жества!/ Многостра́стныя пло́ти не щадя́т святи́и,/ но, я́ко на врага́, востаю́т,/ распина́юще ю со страстьми́ и похотьми́/ и покаря́юще ду́хови./ Тем нетле́нныя да́ры от Христа́ прие́млют,/ от земны́х к Небе́сным прехо́дят,/ от А́нгел и челове́к прославля́ются.

О столпи́ одушевле́ннии, Се́ргие и Ге́рмане,/ доброде́тельми укра́шеннии,/ ка́ко вас по достоя́нию воспое́м в пе́снех?/ преде́л бо естества́ преше́дше,/ во пло́ти А́нгели показа́стеся,/ житию́ Безпло́тных подража́юще./ Тем я́ко по́стников удобре́ние/ и Небе́снаго Сио́на жи́тели/ хода́таи же и моли́твенницы ко Го́споду/ при́сно ублажа́етеся.

Я́ко ма́слины плодови́ты в дому́ Бо́жии возрасто́ша,/ я́коже фи́никсы, доброде́тельми процвето́ша нам преподо́бнии,/ и я́ко сосу́ди Свята́го Ду́ха,/ не зла́том, но дарова́ньми Боже́ственными украси́шася,/ и́хже пра́зднующе па́мять, о празднолю́бцы,/ житию́ их подража́им,/ я́ко да сподо́бит нас Бог/ слы́шати с ни́ми глас пра́зднующих в Небе́сном Сио́не.    

Сла́ва, глас 6:

Сла́вим Тя, Триипоста́сный Бо́же,/ Тво́рче Небеса́ и земли́,/ я́ко дарова́л еси́ нам во о́браз благоугожда́ти Тебе́/ Тобо́ю избра́нных по́стников,/ всеблаже́нных отцо́в на́ших Се́ргия и Ге́рмана,/ и́хже любы́ к Тебе́ бысть неразлу́чна,/ сою́з братолю́бия и́стинен,/ моли́тва непреста́нна, нра́ва кро́тость,/ слез струи́ приснотеку́щия,/ пост, бде́ние и труды́, естества́ преде́л превосходя́щии./ Те́мже ум и се́рдце предочи́стивше,/ от земли́ на Не́бо восхо́дят/ и ны́не в ве́чной сла́ве Тебе́ со А́нгелы славосло́вят./ Тех моли́твами, Влады́ко Человеколю́бче,/ побе́ды правосла́вным на супоста́ты да́руй,/ миру мир низпосли́/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очеса́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ Ибо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я/ и обра́те их досто́йны Себе́./ я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́,/ внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

На лити́и стихи́ры, глас 3, самогла́сны:

Безнача́льнаго Све́та,/ из тьмы свет ди́вный созда́вшаго/ и све́том позна́ния Своего́ просвети́вшаго ве́рных сердца́,/ Человеколю́бца Христа́/ возлюби́вше, отцы́ Богому́дрии/ во све́те Того́ повеле́ний до́бре ходи́ша/ и, от Него́ све́том благода́ти просве́щшеся,/ нам, со тьмо́ю страсте́й борю́щимся, свети́льницы яви́шася./ И́хже моли́твами, Светода́вче Го́споди,/ умы́ просветй и сердца́ на́ша очи́сти,/ я́ко Благоутро́бен.

Во́льную нищету́ я́ко дверь к соверше́нству/ избра́ша отцы́ Богоно́снии/ и, ни́щи бы́вше ду́хом,/ благода́тию обогати́шася,/ я́же све́том Свои́м наста́ви/ и руководи́ их на высоту́ доброде́телей соверше́нства./ Тоя́ у́бо и нас, Влады́ко Христе́,/ преподо́бных моли́твами прича́стники бы́ти сподо́би/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Поста́ и моли́твы си́ла/ во пло́ти су́щия вы, Се́ргие и Ге́рмане,/ а́ки безпло́тныя соде́ла./ Зако́н бо пло́ти/ тве́рдости ума́ ва́шего не возмо́же поколеба́ти,/ но зако́ну ума́, о Бо́зе влады́чествующу,/ зако́н во удесе́х побежде́н быва́ет./ И нам у́бо, о всеблаже́ннии,/ дар целому́дрия дарова́ти Христа́ Бо́га моли́те/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 2:

Благода́тный свет Триипоста́снаго Божества́/ от душ ва́ших, Се́ргие и Ге́рмане,/ мрак земна́го пристра́стия отгна́в,/ на трудолю́бный по́стничества путь наста́ви,/ сквозе́ страсте́й свире́пое мо́ре проведе́,/ на го́ру безстра́стия возведя́,/ зако́н на скрижа́лех серде́ц ва́ших написа́,/ духо́вныя ма́нны прича́стники сотвори́/ и в зе́млю обетова́ния, в Небе́сный Сио́н, введя́,/ иде́же со А́нгелы лику́юще,/ Всеблага́го Творца́ моли́те,/ е́же спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен: О, чудеся́ новаго:

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, Богоизбра́нная дво́ице,/ Се́ргие и Ге́рмане,/ непобеди́мии Христо́вы во́ини,/ мы́сленных враго́в побе́дою сла́внии,/ мона́шествующих утвержде́ние,/ оби́тели огражде́ние,/ и́миже в нас тлетво́рныя стра́сти разруша́ются,/ неду́зи исцеля́ются,/ де́мони прогони́ми быва́ют,/ враго́в горды́ня низпа́дает и мы спаса́емся./ Сла́ва ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу,/ тех моли́твами подаю́щему ве́рным ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, ра́дости на́шея вино́вне,/ всеблаже́нне о́тче Се́ргие/ с Богому́дрым Ге́рманом!/ Внидо́сте бо в ра́дость пра́ведных,/ восприе́млете мзду трудо́в ва́ших от Влады́ки Христа́:/ на земли́ вре́менно Тому́ послужи́вше,/ ны́не ве́чно на Небесе́х с Ним ца́рствуете./ Его́же Боже́ственною сла́вою осиява́еми,/ в светоно́сный день па́мяти ва́шея нам спра́зднуйте,/ Тому́ приле́жно моля́щеся/ низпосла́ти ве́рным ве́лию ми́лость.

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Ра́дуйся, оби́тель свята́я:/ ра́дуйся, Боже́ственный хра́ме,/ в не́мже благоизво́ли Всеблаги́й Госпо́дь телесе́м святы́х почи́ти/ и ра́ку их чуде́с исто́чником соде́лати./ Прииди́те у́бо, ве́рнии,/ почерпи́те и пи́йте от сего́ исто́чника врачева́ний/ благода́тныя во́ды,/ и к вино́вным на́шея ра́дости с на́ми воззове́м псало́мски:/ ра́дуйтеся, пра́веднии Се́ргие и Ге́рмане,/ вам бо подоба́ет похвала́,/ вам прино́сим по Бо́зе же́ртву хвале́ния.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов ли́цы,/ Бо́га в Тро́ице славосло́вящии,/ и все мно́жество, соше́дшеся, ублажи́м отцы́ всехва́льныя,/ безмо́лвия рачи́тели,/ и́стинныя по́стники,/ всеизря́дныя де́латели зако́на Бо́жия,/ свети́льники благода́тныя,/ плотоно́сныя А́нгелы,/ и возопие́м к ним, глаго́люще:/ отцы́ Богоизбра́ннии Се́ргие и Ге́рмане,/ Небе́снии су́ще гра́ждане,/ Влады́ку всех моли́те,/ вся гра́ды и страны́ Росси́йския от гла́да и меча́ сохрани́ти,/ мир Це́ркви Свое́й дарова́ти/ и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бных, два́жды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь преподо́бных, глас 4:

Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы/ яви́стеся, преподо́бнии,/ мир и вся, я́же в нем, я́ко не су́щая,/ преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы,/ и в морски́й о́стров всели́стеся/ и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся,/ посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием/ пло́ти своя́ ду́ху му́дре повину́ли есте́./ Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы досто́йныя венцы́ прия́ли есте́./ И ны́не Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще, моли́теся,/ всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 1:

От мирски́я молвы́ бе́гающе,/ безмо́лвия и благоче́стия рачи́тели,/ в ти́хое приста́нище Валаа́ма от восто́ка приидо́сте/ и в нем, ева́нгельски Христу́ доброде́тельми после́довавше,/ на верх соверше́нства востекли́ есте́,/ и ны́не в торжестве́ преми́рном Богозре́нием наслажда́ющеся,/ всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ Человеколю́бца Бо́га моли́те,/ е́же спасти́ всех нас,/ благоче́стно вас почита́ющих.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бных, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Боже́ственным жела́нием распали́вшеся, преподо́бнии/ псало́мски ко Христу́ взыва́ху:/ что́ нам есть на Небеси́ па́че Тебе́, Бо́же вожделе́ннейше,/ жела́ний на́ших кра́ю?/ И от Тебе́ что́ восхоте́хом на земли́?/ Вся земна́я презре́хом, вся тле́нная вмени́хом за уме́ты,/ да Тебе́ еди́наго приобря́щем, все́ю душе́ю возлю́бим/ и Тебе́ еди́ному послу́жим./ Тех моли́твами, Человеколю́бче Го́споди, любве́ Твоея́ сердца́ на́ша испо́лни/ и спаси́ нас, яко Благоутро́бен.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Я́ко Небе́снаго Царя́ чисте́йший храм была́ еси́, Пречи́стая,/ и, к Нему́ иму́щая ма́тернее дерзнове́ние,/ Того́ умоли́ти потщи́ся,/ е́же очи́стити ду́ши на́ша от мно́жества прегреше́ний/ и хра́мы че́стны в жили́ще Себе́ человеколю́бием Свои́м нас соде́лати,/ Того́ бо есмы́ творе́ние./ Аще и согреша́ем, но наде́жды, е́же спасти́ся, не отпа́даем,/ иму́ще Тя к Нему́, Влады́чице, те́плую о нас Предста́тельницу.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Не вне́шнее сткля́ницы и блю́да от Христо́вых слове́с научи́шася преподо́бнии очища́ти,/ но вну́тренняго челове́ка от страсте́й грехо́вных,/ от се́рдца бо исхо́дят помышле́ния зла́я./ Тем в безмо́лвии, доброде́телей де́ланием и благода́ти де́йством/ серде́чную чистоту́ стяжа́вше, сосу́ди че́стни яви́шася Свято́му Ду́ху,/ и ны́не нам свы́ше, Христу́ предстоя́ще, неоску́днуто благода́ть исцеле́ний подаю́т/ и всем, ве́рно чту́щим светоно́сную па́мять их.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас тойже:

Мы́сленная заре́, возсия́вшая ми́ру Несозда́нное Со́лнце, Христа́, Пренепоро́чная Де́во!/ К Тому́, я́ко Сы́ну Своему́, простри́ Свои́ ма́терния ру́це с моле́нием,/ е́же возсия́ти нам, гре́шным, незаходи́мым све́том благода́ти,/ я́ко да отло́жше дела́ тьмы,/ еле́ем до́брых дел просвети́м ду́ши на́ша/ и досто́йни бу́дем вни́ти в черто́г с му́дрыми де́вами,/ Тебе́, Влады́чице, велича́юще во вся ве́ки.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Хва́ляще И́мя Госпо́дне в Боже́ственнем Его́ хра́ме,/ восхва́лим ку́пно ве́рныя Его́ рабы́, всехва́льныя отцы́ на́ша Се́ргия и Ге́рмана,/ и́же просла́виша Бо́га в душа́х свои́х и телесе́х/ и све́том доброде́телей, я́ко зве́зды новоявле́нныя, просвети́шася во стране́ Каре́льстей./ Те́мже и Бог их в Небе́снем Ца́рствии просла́ви/ и нам помо́щники показа́, при́сно моля́щияся о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Сбытие́ слове́с Твои́х, Влады́чице, зри́тся:/ се бо ублажа́ют Тя вси ро́ди,/ и мы, раби́ Твои́, превозно́сим вы́ну по Бо́зе и́мя Твое́ и вопие́м:/ ра́дуйся, земноро́дных ра́досте;/ ра́дуйся, де́вственных похвало́;/ ра́дуйся, страстьми́ обурева́емым ти́хое приста́нище;/ ра́дуйся, отча́янным прибе́жище и спасе́ние;/ ра́дуйся, ве́рным Засту́пнице и покро́ве./ Ра́дуйся, в жена́х еди́на Благослове́нная, Богоро́дице Мари́е,/ ро́ждшая всем Жизнь.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Светоно́сная отцо́в па́мять,/ я́ко труба́ велегла́сная,/ от всех стран ве́рных мно́жество созыва́ет/ и глас орга́нов у́мных ко хвале́нию возбужда́ет./ Восхва́лим у́бо и вознесе́м в пе́снех ра́дости на́шея вино́вныя,/ всехва́льныя отцы́ на́ша Се́ргия и Ге́рмана,/ и́же нам ныне неви́димо спра́зднуют,/ ду́хом сра́дуются и благода́тныя да́ры у Христа́ про́сят,/ е́же уще́дрити вся,/ досто́йно пра́зднующия всечестну́ю па́мять их.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и преподо́бных на 8, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Со́лнце Пра́вды – Христе́,/ возсия́й ми днесь све́том ра́зума Твоего́,/ да свети́льники на́ша, Се́ргия и Ге́рмана,/ се́рдцем и устна́ми воспою́ во сла́ву Твою́, Влады́ко.

Реко́ша в себе́ святи́и:/ бежи́м простра́ннаго пути́, зане́ в па́губу веде́т,/ бежи́м грехо́вных страсте́й,/ до а́да бо низво́дят,/ те́сный же путь возлю́бим,/ да насле́дим жизнь ве́чную.

Я́коже дожде́м, слеза́ми зе́млю се́рдца ва́шего напая́юще,/ и, я́ко со́лнцем, теплото́ю моли́твы согрева́юще,/ доброде́телей плоды́, Се́ргие и Ге́рмане, виногра́да Де́лателю принесо́сте.

Богоро́дичен: Доброде́тели святы́х пою́ и сла́влю,/ сам же зла́я твори́ти, увы́ мне, не престаю́./ Но, Влады́ко Христе́, молйтвами Ма́тере Твоея́/ и мене́, окая́ннаго, от сна ле́ности к доброде́телей де́ланию возбуди́.

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчeю Ипоста́сною Му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Преслу́шав за́поведь, пра́отец сла́дости ра́йския лише́н бысть,/ послуша́нием же святи́и ве́чную жизнь насле́довавше,/ Богозре́нием наслажда́ются.

Та́йное де́лание ва́ше, безмо́лвия люби́телие, ви́дя Оте́ц Небе́сный,/ я́ко сы́ны Своя́ уще́дри, благода́тию обогати́/ и на Небеса́х просла́ви.

Чистоты́ рачи́тели, земны́я А́нгелы,/ избра́нныя сосу́ды Свята́го Ду́ха,/ чи́стое зерца́ло целому́дрия,/ Се́ргия и Ге́рмана чистото́ю се́рдца почти́м.

Богоро́дичен: Раб сый чре́ва,/ ка́ко возмогу́ плоть ду́ху покори́ти и чистоту́ а́нгельскую стяжа́ти?/ Но, о де́вственных похвало́, Пречи́стая!/ Ты из пле́на сего́ изба́ви мене́, несмы́сленнаго.

Седа́лен, глас 3:

От шу́ма жите́йских волн удаля́ющеся,/ во о́стров Нева́ по́нта с восто́чных стран приидо́сте,/ иде́же ни глубина́ страсте́й, ни бу́ря духо́в проти́вных/ тве́рдостию ума́ ва́шего, Се́ргие и Ге́рмане, не возмо́же поколеба́ти,/ но по́двигом до́брым, в безмо́лвии подвиза́ющеся,/ благоуго́дни Христу́ яви́стеся,/ Его́же ны́не предстоя́ще Престо́лу, мольбу́ сотвори́те,/ да призира́ет вы́ну милосе́рдым о́ком Свои́м на ме́сто селе́ния ва́шего,/ спаса́я в ма́ре ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Не от А́нгел, ни от челове́к,/ но от Твоего́ Сы́на, Влады́чице, Творца́ А́нгелов и челове́ков,/ кро́ткаго и смире́ннаго се́рдцем Иису́са,/ смире́нию удо́бь навы́кнути могу́ и не прилежу́:/ увы́ мне! горд сый, презо́рлив 67 и непокори́в пра́сно от нераде́ния моего́ явля́юся./ Тя у́бо, о Де́во Пренепоро́чная, молю́ смире́нно с те́плыми слеза́ми,/ е́же дух кро́тости и смире́ния се́рдцу моему́ дарова́ти,/ да вку́сит поко́й сладча́йший душа́ моя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Я́ко ло́зы виногра́да Христо́ва су́ще, Се́ргие и Ге́рмане,/ грозда́ми доброде́телей процве́тшии,/ вино́м Боже́ственнаго весе́лия испо́лните сердца́ на́ша.

Мо́лим вас, я́ко в ра́дости су́щия пра́ведных, всеблаже́ннии,/ вся́ку печа́ль и го́ресть от душ на́ших отгна́ти,/ я́ко да, ра́дующеся, сла́вим вас.

Те́мная страсте́й бу́ря воста́ на мя/ и свет благода́ти сокрыва́ется от оче́с мои́х./ Но, о свиде́тельницы мы́сленнии!/ моему́ омраче́нию ускори́те в по́мощь.

Богоро́дичен: Ли́цы А́нгелов и преподо́бных/ и мы, гре́шнии, мо́лим Тя, Благоутро́бне Го́споди,/ предста́тельством Ма́тере Твоея́ уще́дри и спаси́ всех нас.

Песнь 5

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия Сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколюбче.

Кра́йним безмо́лвием, моли́твою же, и посто́м, и бде́нием ду́ши своя́ очи́стивше,/ пустыннолю́бцы Трисия́ннаго Све́та прия́телище соде́лашася.

Не я́коже тро́сти, ве́тром коле́блемыя,/ но я́ко тве́рдии столпи́, Се́ргий и Ге́рман,/ на краеуго́льном ка́мени, Христе́, ве́рою утверди́вшеся,/ доброде́тельми просия́ша.

Иоа́ннову житию́ в пусты́ни Иорда́нове/ и Илиину́ безмо́лвию на горе́ ревну́юще, преподо́бнии,/ страсте́й и́га дея́нием свобо́ждшеся,/ Богозре́нием просвети́шася.

Богоро́дичен: Ты покро́в мой от напа́стей вра́жиих, Влады́чице,/ Ты свет се́рдцу моему́, печа́льми жите́йскими омраче́нному,/ при́сно бу́ди, Богоро́дице, и спаси́ мя.

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Яко же́ртву непоро́чну и всесожже́ние ту́чно,/ принесо́ша себе́ святи́и Бо́гу,/ и, па́че вся́каго всепло́дия же́ртвы и приноше́ния,/ благоуго́дни Ему́ яви́шася.

У́мныма очи́ма зря́ще пред собо́ю Го́спода, Богоблаже́ннии,/ непоро́чно ше́ствовали есте́ по стезя́м за́поведей Его́,/ утвержде́ни иму́ще но́зе благода́тию Свята́го Ду́ха.

Не име́ поко́я боголюби́вый дух ваш, Се́ргие и Ге́рмане,/ до́ндеже не обрето́сте себе́ ме́сто безмо́лвия./ В том бо ве́рою и любо́вию с Бо́гом соедини́вшеся,/ ве́чный поко́й насле́довасте.

Богоро́дичен: Не ки́том, я́коже Ио́на, но грехо́м пожре́н сый, вопию́:/ Влады́ко Христе́!/ Моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и преподо́бных оте́ц/ от истле́ния мя изба́ви, я́ко Благоутро́бен.

Конда́к, глас 4:

От мирска́го жития́ изше́дше,/ отверже́нием ми́ра Христу́ после́довасте,/ и достиго́сте вели́каго Нева́ е́зера,/ и, в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся,/ равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́,/ отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́ще,/ помина́йте нас, чад свои́х,/ я́же собра́ли есте́, Богому́дрии,/ да ра́достно от души́ вопие́м:/ ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.

И́кос:

Ка́ко, неразу́мен сый, воспою́ по́стники всехва́льныя?/ Сло́во бо прему́дрости и сло́во ра́зума несть дано́ ми,/ безслове́сием одержи́му су́щу./ Ты Сам, смы́сла Пода́телю, Иису́се,/ Прему́дрость ве́чная и Сло́во Бо́жие Ипоста́сное,/ моли́твами преподо́бных ум мой просвети́ и да́руй сло́во,/ да гла́сом а́нгельским воспою́ их, глаго́ля:/ ра́дуйтеся, зве́зды мы́сленныя, от восто́ка нам возсия́вшия;/ ра́дуйтеся, безмо́лвия люби́тели всеизря́днии./ Ра́дуйтеся, Христо́вых за́поведей де́латели непоро́чнии;/ ра́дуйтеся, злати́и сосу́ди, Ду́хом Святы́м испо́лненнии./ Ра́дуйтеся, столпи́ одушевле́ннии, зда́ние по́стничества утвержда́ющии;/ ра́дуйтеся, кри́ни, чистото́ю серде́чною, а́ки сне́гом, убеле́ннии./ Ра́дуйтеся, ма́слины, от Христа́ нам еле́й милосе́рдия плодонося́щия;/ ра́дуйтеся, ве́рным побо́рницы, моли́твенным копие́м сопроти́вныя поража́ющии./ Ра́дуйтеся, цели́телие теле́сных не́мощей и страсте́й душе́вных;/ ра́дуйтеся, ускоря́ющии в по́мощь обурева́емым и вам моля́щимся./ Ра́дуйтеся, Валаа́му свети́ла ве́лия и пресве́тлая./ Ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ всеблаже́ннии.

Песнь 7

Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.

Огню́ су́щу в вас, Се́ргие и Ге́рмане, Боже́ственныя любве́,/ пла́мень по́хоти и огнь я́рости претворися в ро́су./ Тем, ра́дующеся, в безмо́лвии воспева́сте:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Пло́ти свое́й, я́коже злато́му и́долу о́троцы, преподо́бнии не послужи́ша,/ но, апо́стольски распина́юще ю со страстьми́ и похотьми́, покори́ша ду́ху/ и, хра́мы честни́ сотво́ршеся Свято́му Ду́ху, взыва́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́ко чистоты́ храни́тели,/ чисте́йшему Божеству́ вмести́лище соде́лашася, любому́дрии,/ и, во пло́ти су́ще, тайноде́йствием Уте́шителя к преми́рных зре́нию восхища́хуся, пою́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Яко Ма́терь Безнача́льнаго Бо́га Сло́ва су́щую,/ Тя, Влады́чице, прошу́ умиле́нно от безслове́сных страсте́й изба́вити мя,/ я́ко о́троки от пещи́ халде́йския, да с ни́ми, ра́дуяся, воспою́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Бо́дренным ума́ трезве́нием и те́плым ко Христу́ моле́нием,/ диа́вола, я́ко льва рыка́ющаго и и́щущаго кого́ поглоти́ти, преподо́бнии посрами́ша,/ стра́стныя того́ прило́ги отсе́кше./ Тем со о́троки поя́ху:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Вся ору́жия Бо́жия Се́ргий и Ге́рман восприи́мше на гора́х Валаа́ма,/ я́коже Моисе́й и Ааро́н, воздея́нием ума́ и рук на высоту́,/ сопроти́вных си́лу, ве́рным спобо́рствующе, осла́биша, пою́ще песнь:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Безнача́льная, Вседержи́тельная, Единосу́щная Свята́я Тро́ице,/ моли́твами преподо́бных Твои́х/ от трех мы́сленных враго́в боре́ний ду́ши на́ша изба́ви,/ поми́луй и спаси́ всех, благоче́стно Тя испове́дающих.

Богоро́дичен: Богоуго́дно пожи́вшим после́довати мене́ сотвори́ до́брыми де́лы, Всенепоро́чная,/ потребля́ющи от души́ моея́ прило́ги лука́вых де́монов/ и возводя́щи при́сно ум мой к зре́нию за́поведей Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 9

Ирмо́с: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́ннем чревоноше́ния ми́ров и благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

На тве́рдом ве́ры ка́мени благода́тию утвержде́ни су́ще,/ в безмо́лвии подвиза́ющеся,/ тече́ние по́стничества до́бре сконча́вше/ и мздовоздая́ние от Христа́ прии́мше,/ Тому́ ны́не моли́теся, всеблаже́ннии,/ в ве́ре и доброде́тели ве́рных Свои́х утверди́ти.

Яко победи́тели мы́сленных враго́в, Се́ргие и Ге́рмане,/ предстоя́ще ны́не Престо́лу Небе́сных сил Царя́,/ моли́те бла́гость Его́ правосла́вным на сопоста́ты по́беду и одоле́ние дарова́ти.

В Небе́сных су́ще оби́телех, преподо́бнии, Влады́ку всех моли́те/ страну́ на́шу и вся гра́ды и страны́ христиа́нская в ми́ре сохрани́ти/ и вся ны спасти́, благоче́стно вас почита́ющия.

Богоро́дичен: Ка́мень краеуго́льный, Христо́с, ве́рным есть основа́ние,/ неве́рным же – ка́мень претыка́ния и собла́зна./ На сем Ка́мени, Влады́чице, утверди́ мое́ помышле́ние/ и спаси́ мя, я́ко к Нему́ иму́щая ма́тернее дерзнове́ние.

Свети́лен:

Светода́вче Го́споди!/ Свети́льников на́ших, Се́ргия и Ге́рмана, моли́твами/ просвети́ нас, ве́рою Тебе́ служа́щих/ и благоче́стно пра́зднующих светоно́сную тех па́мять.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Свеще́ та́инственная, Богоневе́сто!/ Су́щим во тьме неразу́мия све́том ра́зума и́стины возсия́й/ и спаси́ всех, благоче́стно Тя я́ко Ма́терь Бо́жию велича́ющих.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ во о́браз нам/ благоугожда́ти Тебе́, Го́споди,/ благи́я и ве́рныя рабы́ Твоя́ Се́ргия и Ге́рмана,/ и́же у́мным бо́дренным трезве́нием/ бори́тели де́моны посрами́ша,/ стра́стныя прило́ги их доблему́дренно отрази́вше/ и греху́ не бы́вше раби́,/ Тебе́ благоуго́дни яви́шася,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Творе́нием Госпо́дних за́поведей/ и непреста́нными моли́твы де́йством/ Боже́ственныя любве́ теплоту́ стяжа́вше святи́и отцы́/ и сла́дость тоя́ душе́вным чу́вством вкуси́вше,/ ко Христу́ взыва́ху:/ ника́я ина́я сла́дость/ не разлучи́т нас от любве́ Твоея́,/ Иису́се Сладча́йший, Спа́се душ на́ших.

Я́ко неистощи́мое сокро́вище/ и непрестае́мый пото́к духо́вных дарова́ний,/ преподо́бных оте́ц ра́ка/ в Боже́ственнем сем хра́ме от Тебе́ нам дарова́ся,/ Иису́се Человеколю́бче, Спа́се всего́ ми́ра,/ Благоде́телю Ще́дрый,/ Врачу́ душ и теле́с на́ших.

Ра́дуйся, пусты́не,/ пре́жде безпло́дна и необита́ема бы́вшая,/ ны́не же я́ко крин цвету́щая/ и и́нок мно́жеством испо́лненная;/ взыгра́йте, го́ры Валаа́ма и вся древа́ дубра́вная,/ во дне́шний день ра́достнаго торжества́,/ хва́ляще с на́ми Се́ргия и Ге́рмана,/ отцы́ всехва́льныя.

Сла́ва, глас 6:

Благода́рным се́рдцем и устна́ми/ хва́лим Тя, Всеси́льне Го́споди,/ ди́вный во святы́х Твои́х/ и творя́й и́ми ве́лия и пресла́вная;/ ди́вен бо яви́лся еси́ и в преподо́бных отце́х на́ших,/ и́миже в ну́ждах ве́рным посо́бствуеши,/ предста́тельством их больны́м подае́ши здра́вие,/ от злых духо́в свобожда́еши,/ от потопле́ния спаса́еши./ Тем, ны́не соверша́юще па́мять их,/ покланя́емся держа́ве Твое́й и, славосло́вяще, вопие́м:/ Безнача́льный Отче, Собезнача́льный Сы́не/ и равноче́стный Святы́й Ду́ше,/ Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Моли́тва

О вели́цыи отцы́ на́ши, Христо́вы уго́дницы и те́плии предста́тели ко Спа́су о душа́х на́ших, Се́ргие и Ге́рмане! Вы бо в неду́зех цели́тели яви́стеся, по мо́рю пла́вающим ко́рмчий, и утопа́ющим благонаде́жное избавле́ние, и от вся́каго смертоно́снаго наше́ствия храни́тели, па́че же от духо́в нечи́стых свобожде́ние и вся́ких наве́тов, проти́ву нас содержи́мых, очище́ние и по́мощь. О преблаже́ннии отцы́ и чудотво́рцы пресла́внии, Се́ргие и Ге́рмане, моли́теся ко Влады́це Христу́ о нас гре́шных, я́ко да ва́шими моли́твами сподо́бимся в День Су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Бо́жии во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобные Сергий и Герман Валаамские

Преподобные Сергий и Герман Валаамские жили в XIV веке. О преподобном Сергии существуют предположения: одни считают, что он был славянин, новгородский посадник, другие называют его греком. Преподобный Сергий подвизался в пещере; он был иеромонахом, и на всех иконах его изображают как священноинока. Проводя жизнь в подвижнических трудах, преподобный Сергий распространял христианство на севере Руси. Он крестил некоего Мунга, вероятно, вождя местного племени, и назвал его Куартом. Преподобный Сергий подвизался около 60 лет. По его кончине крещенный им Куарт совершил погребение тела святого и поставил на его могиле каменный крест святого апостола Андрея, который, по преданию, был на Валааме и проповедовал здесь христианство.

Преподобный Герман – младший современник и сподвижник преподобного Сергия. Он также был иеромонахом и по смерти преподобного Сергия – настоятелем иноческой общины на Валааме. Еще при жизни преподобные Сергий и Герман удостоились от Господа дара прозрения. Так, например, они предсказали, что обитель постигнет разорение от шведов в период Смутного времени (ХVІI в.). Память преподобных совершается также 11 сентября.

Литература:

1. Валаамский монастырь. СПб., 1864.

2. Епископ Игнатий (Брянчанинов). Посещение Валаамского монастыря.– В кн.: Сочинения... Т. 1. Аскетические опыты. Изд. 3. СПб., 1905, с. 428–454.

 Пренесе́ние моще́й святы́х и чудотво́рцев, безсре́бренник Ки́ра и Иоа́нна

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Дво́ицу почта́м му́ченик пе́сньми,/ Тро́йческую иму́щу све́тлость,/ основа́ние ве́ры,/ цве́ты, дыха́ющия благово́ние и́стинно Христо́ва разуме́ния,/ Ки́ра вси и с ним вела́каго Иоа́нна,/ я́ко моля́щияся непреста́нно о нас ко Го́споду.

Жития́ све́тлостию и посто́м просия́л еси́/ и страда́нием по́слежде украси́л еси́ твою́ ду́шу, Ки́ре сла́вне,/ во́инство же оста́вил еси́ земно́е, му́дре Иоа́нне,/ и обре́л еси́ Небе́сное,/ моля́ще о́ба Спа́са/ о блажа́щих ва́шу па́мять, блаже́ннии.

Вра́чеве показа́стеся немощным, блаже́ннии,/ и свети́льницы незаходи́мии Боже́ственныя ве́ры,/ испове́дания соглаго́льницы,/ му́чеником соприча́стницы,/ венцы́ вои́стинну от Христа́ прии́мше,/ Ки́ре сла́вне и му́дре Иоа́нне,/ непреста́нно моли́те Спа́са о и́же ве́рою пою́щих вас.

Сла́ва, глас 8:

Дво́ица му́ченик днесь возсия́ нам,/ душе́вныя боле́зни на́ша исцеля́юща,/ Кир и Иоа́нн чудоде́йственнии:/ ов у́бо, равноа́нгельное облобыза́в еди́нственное житие́,/ да́же до конца́ пожи́в,/ кро́вию му́ченическою присвоя́ется Христу́,/ ов же, в во́инских просия́в сосло́виих,/ Небе́сным воинствосло́виям градопису́ется./ Те́мже и в па́мять их исцеле́ния подава́ют ве́рою соверша́ющим,/ моля́щеся о душа́х на́ших.

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Не терплю́, Ча́до, ви́дящи Тя на Дре́ве усну́вша,/ бо́дрость всем подаю́щаго:/ я́ко да дре́вле преступле́ния плодо́м,/ сном поги́бельным усну́вшим/ Боже́ственную и спаси́тельную бо́дрость пода́си,–/ Де́ва глаголаше, пла́чущися, Ю́же велича́ем.

На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 2:

Прииди́те, ве́рных сосло́вие, днесь,/ пе́сньми венча́ем Ки́ра со Иоа́нном,/ ра́ла благода́тная/ и да́тели про́сящим незави́стны,/ многообра́зие бо всем яви́шася вра́чеве пресве́тлии./ Те́мже и мо́лят о душа́х на́ших.

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ нескве́рная Агница ви́де Своего́ А́гнца,/ на заколе́ние я́ко Челове́ка во́лею влеко́ма,/ пла́чущи, глаго́лаше:/ безча́дствовати Мя ны́не тщи́шися, Христе́, ро́ждшую Тя,/ что́ сие сотвори́л еси́, Изба́вителю вся́ческих?/ Оба́че воспева́ю и сла́влю Твою́,/ ю́же па́че ума́ и сло́ва/ кра́йнюю бла́гость, Человеколю́бче.

Тропа́рь, глас 5:

Чудеса́ святы́х Твои́х му́ченик/ сте́ну необори́му нам дарова́вый, Христе́ Бо́же,/ тех моли́твами сове́ты язы́ков разори́,/ оте́чество на́ше укрепи́,/ я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Прему́дрии вселе́нней вра́чеве,/ Ки́ре и Иоа́нне,/ от Бо́га прия́сте власть цели́ти неду́ги душе́вныя,/ вку́пе же и теле́сныя,/ и ны́не моли́теся/ сохрани́ти град и лю́ди от одержа́щих зол/ и спасти́ моли́твами ва́шими ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

О́ба кано́на Окто́иха и святы́х кано́н на 6, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Истря́сшему в мо́ри мучи́тельство фарао́не/ и Изра́иля су́шею наста́вльшему,/ пои́м Христу́, я́ко просла́вися во ве́ки.

Показа́вшему в ми́ре чудотво́рцы и врачи́,/ Ки́ра честна́го и Иоа́нна му́ченика,/ всем целя́ща стра́сти благода́тию, воспое́м, ве́рнии,/ и му́чеников почти́м па́мять.

Отве́ргшеся ны́нешних, бу́дущих рачи́тели/ кровьми́ и́стинному Рачи́телю после́доваша,/ те́мже в ра́нах стра́ждуще, до́блественне терпя́ху.

Укре́пльшеся дерзнове́нием и утве́рждше ду́шу, научи́вшеся о Христе́,/ и с му́ченики пострада́ша му́жески, и венцы́ исплето́ша зако́нно.

Богоро́дичен: Спаси́ мя, Ма́ти И́стины, обурева́ема лю́те от страсте́й и ча́сто погружа́ема,/ и напра́ви мя, Чи́стая, ко спасе́нию ти́хаго приста́нища.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят, я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог наш,/ Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Ве́рою обостри́л еси́ святы́я Твоя́, Христе́,/ наде́ждею искова́л еси́, любо́вию разже́гл еси́,/ треми́ всеору́жии треплете́нный вене́ц тем испле́л еси́.

До́бле сопроти́в ста́ша к мучи́телем нечести́вым непобеди́мии му́ченицы,/ пре́лести ловле́ния невре́дно преше́дше:/ Христо́м бо вооружи́вшеся, с Ним и веселя́тся.

Я́ко столпы́ богозда́ннии и основа́ния тве́рдая,/ на ка́мени водрузи́ша восхожде́ния ве́ры,/ от ка́мене пи́вше во́ду присноживо́тную, ю́же от ча́ши Христо́вы.

Богоро́дичен: Ду́ху бысть жили́ще, Чи́стая,/ прии́мши исполне́ние всего́ Божества́ сыно́вне/ и ро́ждши Спа́са и Го́спода и Изба́вителя ро́да на́шего.

Ин кондак, глас 6.

Подо́бен: Рукопи́саннаго о́браза:

Вели́кое врачевство́ вселе́нней,/ супряже́ние Христо́во возлю́бленное,/ свети́льники сия́ющия, зарю́ исцеле́ний,/ воспое́м, ве́рнии, велегла́сно,/ внутрь це́ркве им вопию́ще:/ Ки́ре и Иоа́нне,/ пода́тели чудеса́м, вра́чеве неду́жным,/ освяща́ете вся стра́ны.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

До́лу влеку́щия стра́сти попра́вше,/ к муче́ния, страда́льцы, Боже́ственней высоте́ све́тло вознесо́стеся благода́тию,/ Ки́ре и Иоа́нне,/ вселе́нныя свети́льницы./ Те́мже мо́лимся:/ тьмы грехо́вныя и неду́г изба́вите нас,/ и́же над все́ми Бо́га моля́ще.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Грехолюби́в сый, молю́ Тя, безгре́шнаго Бо́га ро́ждшую,/ взе́млющаго грехи́ ми́ра, Пречи́стая,/ многогре́шную ду́шу мою́ уще́дрити/ и грехи́ моя́ мно́гия очи́стити:/ гре́шным бо Ты еси́ очище́ние,/ и спасе́ние ве́рным, и заступле́ние.

Крестобогоро́дичен:

И́же от Безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго, напосле́док Тя пло́тию ро́ждшая/ на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́:/ увы́ Мне, любе́знейший Иису́се,– вопия́ше–/ ка́ко сла́вимый я́ко Бог от Ангел,/ от беззако́нных ны́не челове́к, Сы́не, хотя́ распина́ешися?/ Пою́ Тя, Долготерпели́ве.

Песнь 4

Ирмо́с: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя Богоро́дицы,/ хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Те́ло, и ду́шу, и ум, и серде́чная вся Христу́ пожро́сте ве́рою/ и, мучи́телей суровство́ побе́ждше, зако́нно, святи́и, венча́стеся.

Мечу́ и огню́ те́ло преда́в те,/ же́ртвы прия́тны бы́сте Бо́гу/ и в воню́ благоуха́ния на трапе́зе та́йне принесо́стеся.

Неугаси́ма заря́ возсия́ ми́ру – мо́щи Твои́х му́ченик, Благоде́телю,/ е́юже отгна́ся тьма неразу́мия/ и в тоя́ ме́сто введе́ся благоразу́мие.

Богоро́дичен: Влады́чице Чи́стая, Сло́ва Боже́ственнаго дво́ре,/ Це́ркви Тво́ей совоку́пленныя и Тя, Пречи́стую, пе́сньми хва́лящия/ покры́й и соблюди́ от вся́ких зол.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Спу́тники де́вы стяжа́вше, страстоте́рпцы,/ взя́сте соверше́нный вене́ц побе́ды, ра́дующеся.

Боже́ственнаго сия́ния заре́ю просве́щшеся, му́ченицы прехва́льнии,/ и при́сно мир просвеща́ете.

Страсте́м Госпо́дним подо́бящеся, страстоте́рпцы,/ боле́зни претерпе́сте доблему́дренно, непобеди́мии.

Богоро́дичен: Утиши́ непостоя́нную бу́рю страсте́й мои́х,/ Я́же Бо́га ро́ждши, Ко́рмчию и Го́спода.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Броня́ми ве́ры до́бре вооружи́вшеся, му́ченицы,/ тве́рдо уязви́сте сопротивобо́рца врага́ и супоста́та.

Па́мять святы́х Твои́х, Христе́, в пе́снех сла́вим/ и Тебе́, Бо́гу на́шему, поклоне́ние ве́рою прино́сим.

Страсте́м Твои́м ревнова́вше, Христе́,/ сла́внии му́ченицы муче́ния претерпе́ша,/ и́хже моли́твами, Бо́же, спаси́ всех нас.

Богоро́дичен: Це́рковь Тя Бо́жию, и ковче́г, и черто́г одушевле́н,/ и дверь Небе́сную, Богоро́дице, ве́рнии, возвеща́ем.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

От Боже́ственныя благода́ти дар чуде́с восприе́мше, святи́и,/ чудоде́йствуете в ми́ре непреста́нно,/ вся на́ша стра́сти рукоде́йствием изсеца́юще неви́димо,/ Ки́ре Богому́дре со Иоа́нном сла́вным:/ вы бо су́щие Боже́ственнии вра́чеве есте́.

И́кос:

Са́ми себе́ Бо́гу возло́жше, святи́и, все искуше́ние лю́тое Его́ ра́ди претерпе́сте,/ уме́рше усе́рдно, му́ченицы до́блии,/ и по кончи́не всем источа́ете Боже́ственная дарова́ния,/ су́щим в разли́чных неду́зех, и от мно́гих исцеля́ете зол,/ от ни́хже еди́н и пе́рвый е́смь аз, окая́нный,/ те́лом бо и душе́ю от язв лю́тых болю́, и ве́рою вам вопию́:/ исцели́те мя, вы бо Боже́ственнии вра́чеве есте́.

Песнь 7

Ирмо́с: А́нгелом о́троки из огня́ спасы́й/ и гремя́щую пещь преложи́вый на ро́су,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Небе́сныя сла́вы рачи́тели бы́вше, страда́льцы Твои́, Го́споди, Кир и Иоа́нн/ вре́менную и тле́ющую сла́ву оста́виша.

Я́ко слове́сную же́ртву, преда́вше те́ло и, я́ко служе́ние, излива́юще Тебе́, Бо́гу, кровь,/ страда́льцы Твои́, Иису́се, всесожже́ни бы́ша.

Я́ко стра́шен есть му́чеников собо́р,/ я́ко и по сме́рти ду́хи прогоня́ет/ и неду́гующим исцеле́ние подава́ет.

Богоро́дичен: Па́че вины́ ражда́еши вся́ческих Виновнаго,/ премно́гою бла́гостию Челове́ка бьшша,/ те́мже согла́сно Тя, Чи́стая, ублажа́ем.

Песнь 8

Ирмо́с: От Отца́ пре́жде век рожде́ннаго/ и от Ма́тере в после́дняя воплоще́ннаго,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

О и́дольских негодова́вше же́ртвах,/ духо́вны принесо́ша себе́ же́ртвы на Небе́сней трапе́зе до́блии му́чением.

Та́йныя слу́жбы священноде́йствующе, отсече́ние удо́в Тому́ принесо́ша,/ я́ко прия́тныя же́ртвы, те́ло и кровь на трапе́зе и ча́ши.

Запина́теля прама́тере утаи́вшися, пи́щный объя́ете пото́к/ и от Боже́ственнаго дре́ва вкуси́сте, деви́цы, страда́ньми украси́вшися.

Богоро́дичен: Проро́к прорече́ния, Пресвята́я, в Тебе́ коне́ц прия́ша Боже́ственный,/ мир весь до́лжно Тя пе́ти, Чи́стая, убежда́ют.

Песнь 9

Ирмо́с: Велича́ем Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и сла́вим Тя, Богоро́дице Де́во,/ я́ко Спа́са ро́ждшую душ на́ших.

Христо́вы ору́жницы, неду́гующим вра́чеве, Кир и Иоа́нн,/ чуде́с благода́ть от Бо́га прие́мше, исцеля́ют всех нас.

Душе́вныя стра́сти, предста́вше, Кир и Иоа́нн до конца́ отгоня́ют ве́рою/ и си́лою Христо́вою, непобеди́мии.

Бо́же Зижди́телю, Его́же пропове́даша иногда́ Кир и Иоа́нн,/ творя́щия па́мять тех муче́ния вся уще́дри.

Богоро́дичен: Ма́терь вси Бо́га на́шего Боже́ственно почти́м:/ Тоя́ бо ра́ди Вы́шния сподо́би хомся че́сти, воспева́ющии Ю.

Светйлен.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Чудоде́йственнии свети́льницы, Ки́ре со Иоа́нном,/ душе́вныя на́ша неду́ги и теле́сныя исцели́те,/ от Го́спода прие́мше благода́ть исцеле́ний.

Богоро́дичен:

И́же от Бо́га ми́ру пода́нным благи́м Ты вина́ была́ еси́, Богоро́дице,/ но и ны́не моли́ о о́бщем спасе́нии Благопреме́ннаго Бо́га.

На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 4:

Достохва́льными пе́сньми, ве́рнии, возвели́чим Ки́ра и Иоа́нна,/ и́же ду́хом единокро́вныя/ и по пло́ти братому́дрыя,/ с ни́миже Афана́сию до́блюю похваля́юще/ и прозябе́ние ея́, Феодо́тию, Евдокси́ю и Феокти́сту,/ страстоте́рпицы и присноде́вы,/ моля́щия Христа́ о душа́х на́ших.

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи Пречи́стая/ и ре́бра ископава́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что́ сие́, Сыне Мой?/ Что́ Ти безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая им?/ И тщи́шися безча́дствовати Мя, Вселюбе́знейший./ Удивля́юся, Благоутро́бне,/ Твоему́ во́льному распя́тию.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны Окто́иха и святы́х, пе́снь 3-я. Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́: Стих: Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну: Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 153. Аллилу́ия, глас 4: Воззва́ша пра́веднии: Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 34, от полу́. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Перенесение мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

Перенесение мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна из города Конопы, близ Александрии (где они пострадали в 311 году), в близлежащее селение Мануфин было совершено в 412 году. Это египетское селение внушало всем страх, так как раньше здесь было языческое капище и обитали злые духи. Патриарх Феофил (385–412) хотел очиститъ это место от бесов, но не успел. Его желание выполнил сменивший его на Александрийской кафедре святой Патриарх Кирилл (412–444). Он усердно молился об исполнении святого намерения. В видении святителю явился Ангел Господень и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Святейший Патриарх Кирилл исполнил повеление Ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников.

С тех пор это место очистилось от вражеской силы, молитвами святых мучеников Кира и Иоанна там стали совершаться многие чудеса, исцеления больных и недужных. Сведения о святых мучениках Кире и Иоанне помещены 31 января.

Преподобнаго Ксенофо́нта Робе́йскаго

Тропа́рь, глас 4:

Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозяба́ние,/ о́тче преподо́бне,/ от ю́ности бо чи́стое житие́ изво́лил еси́,/ духо́вному учи́телю после́дуя,/ и того́ уче́нием ум твой к Небе́сным впери́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней оби́тель созда́л еси́,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ вели́кому же Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние;/ те́мже и Христо́с, я́ко пресве́тла свети́льника,/ чудесы́ обогати́ и просла́ви тя,/ Ксенофо́нте, о́тче наш,/ молй Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Преподобный Ксенофонт Робейский

Преподобный Ксенофонт Робейский был учеником преподобного Варлаама Хутынского († 1192; память 6 ноября). В Хутынском монастыре он настоятельствовал после игумена Исидора († 1243). Оставив игуменство, преподобный Ксенофонт на берегу реки Робейки (недалеко от Новгорода) основал Троицкую обитель. Здесь он блаженно почил 28 июня 1262 года. Память преподобного Ксенофонта совершается также в день памяти тезоименного ему преподобного Ксенофонта (V–VI) – 26 января.

* * *

66

Обава́ния – очарования, пленения.

67

Презо́рлив – презирающий других, гордый, высокомерный.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июнь. - 2002. / Ч. 1. – 664 с.; Ч. 2. – 616 с.

Комментарии для сайта Cackle