11-й день

Преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, о́бщих жи́тий нача́льника

Ве́чер

Блаже́н му́ж, пе́рвый антифо́н. На Го́споди, воззва́х, пое́м стихиры на 6, глас 5.

Подо́бен: Преподо́бне о́тче:

Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ вельми́ подвиза́лся еси́ в привре́менней жи́зни,/ в пе́ниих и поще́ниих и бде́ниих,/ о́браз быв твоим ученико́м,/ ны́не же лику́еши со Безтеле́сными,/ Христа́ непреста́нно славосло́вя,/ от Бо́га Бо́га Сло́ва и Изба́вителя,/ подкло́ншаго главу́ Предте́чи, и освяти́вшаго естество́ водно́е./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, преподо́бне,/ дарова́ти Це́ркви единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ обре́тши, я́коже жела́ше,/ чи́стую твою́ ду́шу,/ Ду́ха благода́ть Всесвя́та́го в тя всели́ся,/ я́ко Пречи́стый Свет,/ Его́же де́йством све́тло укра́шен,/ Христа́ непреста́нно славосло́виши,/ во двою́ существу́ Еди́наго Сы́на,/ креща́емаго руко́ю Предте́чевою, и свиде́тельствована гласом О́тчим./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, преподо́бне,/ дарова́ти вселе́нней единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Богоно́се Феодо́сие,/ ле́потно сподо́бился еси́ блаже́нныя жи́зни,/ чистото́ю и посто́м сию́ обре́т,/ жив бо преста́вился еси́ к Го́рней жи́зни,/ всем ра́доватися ре́к/ и со Безпло́тными Христа́ непреста́нно славосло́вя,/ от Де́вы несказа́нно плоть прие́мшаго,/ и пото́пльша на́ша грехи́ Креще́нием в струя́х Иорда́нских./ Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, свя́те,/ дарова́ти вселе́нней единомы́слие,/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 2:

Преподо́бне о́тче,/ я́ко гра́д жива́го Бо́га,/ возвесели́ша свяще́нную твою́ ду́шу речная стремле́ния,/ воды́ оставле́ния, проше́дшаго Иорда́н/ и всем конце́м благоче́стия сло́во источи́вшаго Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́, всеблаже́нне Феодо́сие,/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, глас то́йже:

Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи,/ сокруши́л еси́ главы змие́в,/ прише́д в струи просвети́л еси́ вся́ческая,/ е́же сла́вити Тя, Спа́се,/ Просвети́теля душ на́ших.

Проки́мен дне́, и чте́ния.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава́ 5 и 6)

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда́ и́х, и попече́ние и́х у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие бла́голе́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́, и мы́шцею защити́т и́х./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́,/ и вооружи́т тва́рь в ме́сть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды,/ и возложи́т шле́м, су́д нелицеме́рен./Прии́мет щи́т непобеди́мый – преподо́бне,/ поостри́т же напра́сный гне́в во ору́жие,/ спобо́рет же с ни́м ми́р на безумныя./ По́йдут праволучныя стре́лы мо́лниины,/ и я́ко от бла́гокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на ни́х вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я́ на́гло./ Сопроти́в ста́нет и́м ду́х си́лы,/ и, я́ко ви́хор разве́ет и́х,/ и опустоши́т всю́ зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии, конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества, и гордя́щиися о наро́дех язык,/ я́ко дана́ е́сть от Го́спода держа́ва ва́м,/ и си́ла от вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава́ 3)

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется и́х му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими бла́годе́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я, и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их,/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют,/ и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т./ Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́/ и воца́ри́тся Госпо́дь в ни́х во ве́ки./ Наде́ющиися нань разуме́ют и́стину,/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́:/ я́ко бла́года́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава 4)

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же е́сть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ грешник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни лета до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На стихо́вне стихиры, глас 4.

Творе́ние Ио́сифово:

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Ви́дел еси́, ка́ко обложи́хся твои́м о́бразом,/ его́же созда́х,/ па́че ума́ смири́вся, – Госпо́дь рече́, -/ что́ у́бо стра́нно, дру́же,/ а́ще и подклоня́юся десни́це твое́й,/ я́коже еди́н от твои́х клевре́т,/ и одева́юся обнаже́н вода́ми?/ Обнаже́нныя бо хощу́ оде́яти, я́ко Благоутро́бен,/ в нетле́ние ве́чное.

Сти́х: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.

Яви́ся воплоща́емь, но утро́ба Тя прия́т неопа́льна пребы́вши:/ пе́щь бо издале́ча сию́ образу́ет/ не опали́вша отроко́в./ Аз же се́но сый, на огнь ка́ко положу́ длань, Влады́ко?/ Его́же трепе́щут Небе́сная и земная вся,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Сти́х: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Ты́ Мя в вода́х Иорда́нских омы́й, скве́рны отню́д не иму́ща, – Госпо́дь рече́, – и оскве́рншееся естество́ челове́ческое/ преступле́нием Ада́ма, омы́вшееся но́во бу́дет./ Мне́ бо креща́ему,/ обновле́ние всем челове́ком/ водо́ю и Ду́хом быва́ет.

Сла́ва, глас 8. Студи́тово:

Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче на́ш Феодо́сие:/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́ Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, глас то́йже:

А́нгельская во́инства ужасо́шася о Ви́димем,/ дне́сь во Иорда́не на́гу стоя́щу Ти, Спа́се, в вода́х, и пречи́стый верх Твой прекло́ншу/ крести́тися от Иоа́нна./ Тебе бо обнища́вшу во́лею, мир обогати́ся:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми, пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Феодо́сие о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бога, спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух, в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

На у́трени

На Бог Госпо́дь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, свята́го: И ны́не, пра́здника. И обы́чныя кафи́змы.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Иису́с Нави́н во Иорда́не реце́ преводя́ лю́ди, и Бо́жий киво́т,/ сеннопи́шет бу́дущее бла́годе́тельство:/ о́браз бо нам возображе́ния, и начерта́ние нело́жно порожде́ния,/ та́инственное прехожде́ние обои́ми сеннопи́шет Ду́хом./ Христо́с яви́ся на Иорда́не освяти́ти во́ды.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Единоче́стное Сло́во Отцу́ и Ду́ху,/ воплоще́нно за милосе́рдие, и креща́емо, А́нгельстии ли́цы ви́девше трепета́ху,/ и Иорда́н река́ устыде́вшися и убоя́вшися возврати́ся вспять,/ нас возводя́ к высоте́ спасе́ния, страстьми́ истле́вшия.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиеле́и седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

К Боже́ственней высоте́ твоя возде́в ру́ки,/ столп, преподо́бне, светоно́сен яви́лся еси́, моли́твенными заря́ми сия́я:/ к Небе́си́ бо впери́в мысль, и неизглаго́ланных быв прича́стник,/ весь облиста́л еси́, Христа́ Бога моля́,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Влады́ка днесь на Иорда́н прии́де, кре́щся в вода́х от Боже́ственнаго Предте́чи./ Свы́ше же Оте́ц свиде́тельствоваше:/ Сей есть Сын Мой, о Не́мже благоволи́х,/ И Дух яви́ся стра́нным ви́дом голуби́ным над Ним.

Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Сти́х: Что возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие Луки́, зача́ло 24.

По 50-м псалме стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду́ трудо́в твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́,/ и А́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ безпоро́чно поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н пра́здника вторы́й (зри страницу 239) со ирмосо́м на 8. Глас 2. И свята́го кано́н на 6, глас 2. Феофа́ново.

Песнь 1.

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Я́ко мудр чинонача́льник наш, о́тче Феодо́сие,/ боголе́пно песнь предначни́, прише́дшему во всеми́рное спасе́ние, Христу́ Бо́гу,/ и всесвяту́ю па́мять твою́ с Собо́ю просла́вльшему.

Из пусты́ни Предте́ча Христо́в, от Ааро́новы Елисаве́ти прозябы́й прии́де;/ в купе́ли же Феодо́сий роди́вся Ду́хом, пустыннограждани́н бысть,/ Иису́су после́дствуя.

Кре́щшуся в струя́х Христу́, изра́ильтескаго собо́рища потреби́ся шата́ние,/ в Це́ркви же равноа́нгельно жи́тельство насади́ся,/ е́же неукло́нно соверши́л еси́, всеблаже́нне Феодо́сие.

О́бщник стра́сти быв, о́тче, поще́нием, нас ра́ди на Кресте́ пригвожде́нному,/ досто́йно сообра́зен был еси́ Того́ воскре́сния,/ и снасле́дник был еси́ сла́вы, Феодо́сие.

Богоро́дичен: Отрокови́ц Боже́ственный лик,/ боже́ственнейше в жена́х Тя до́брую имену́ют, Богоро́дице Влады́чице,/ добро́тами укра́шенную Божества́:/ добротвори́тельное бо сло́во па́че Сло́ва родила́ еси́.

Катава́сиа: Глубины́ откры́л есть дно:

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко кри́н, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Вода́ми покрыва́я превы́спренняя Госпо́дь,/ теле́сно оде́яшеся в струи Иорданския,/ в Не́мже утверди́ся се́рдце мое́.

Свет во Иорда́не Боже́ственный возсия́вый,/ прозябе́ние су́щим на земли́ Богода́нное,/ бла́гослове́ния и произволе́ния блага́го проявля́ет тя, Феодо́сие.

Оста́вил еси́ мир и я́же в ми́ре, преподо́бне,/ бы́вшему обнаже́нию Влады́чню подо́бяся на Иорда́не, Феодо́сие.

Крест Спа́сов на ра́мена взем, поте́кл еси́ на Гроб Его́,/ я́коже еле́нь на исто́чники водныя спаси́тельныя, всеблаже́нне Феодо́сие.

Богоро́дичен: Чи́ны ужасо́шася А́нгельстии, Всечи́стая,/ и челове́ческая устраши́шася сердца́ о рождестве́ Твое́м./ Тем Тя, Богоро́дице, ве́рою почита́ем.

Катава́сиа: Кре́пость дая́й:

Конда́к и и́кос пра́здника (зри страницу 242).

Седа́лен свя́та́го, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Воздержа́нием и боле́зньми, и моли́твами ду́шу твою́ украси́в боголе́пно,/ бы́л еси́ соприча́стник му́чеником, блаже́нне,/ и чуде́с вои́стинну да́ры прия́л еси́, е́же исцеля́ти неду́ги ве́рою чту́щих тя́./ Те́мже и де́монов отгоня́я мно́жества,/ подае́ши исцеле́ния челове́ком благода́тию, Богоно́се Феодо́сие,/ моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние пода́ти/ пра́зднующим ве́рою па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Иорда́н струя́ми слу́жит, и Иоа́нн простира́ет ру́ку тле́нную,/ я́вльшуся Тебе́, Неви́диме, пло́тию ко Креще́нию./ Но ов у́бо возвраща́шеся вспять стра́хом,/ ов же а́бие держа́ше с тре́петом Тя Нетле́ннаго./ Вои́стинну А́гнец Бо́жий, Исто́чник присноживо́тный,/ исто́чники же и моря́ и челове́ки освяти́в:/ Тро́ица бо просия́,/ свы́ше Сы́на Тя имену́ет Роди́тель, и Свя́ты́й Дух снизхо́дит.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Са́м, Го́споди, вопло́щся,/ и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка./ Те́м зову́ Ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

В вода́х главы змие́в сокруши́л еси́,/ и Ду́хом, Сло́ве Бо́жий, обнови́л еси́ всего́ мя челове́ка./ Те́м вопию́ Ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Прекло́ншему главу́ Предте́чи, уподо́бився Христу́ покоре́нием,/ и изря́дным смире́нием, о́тче Феодо́сие,/ на доброде́тели возше́л еси́ сто́лп непоколеби́мый.

Де́ве и Ма́тери послужи́в Христа́ Бо́га, непобори́му благода́ть прия́л еси́ Ду́ха, о́тче Феодо́сие, и враги́ невидимыя низложи́л еси́.

Волхво́в тя сла́вный верте́п прие́мый,/ дароно́сца показа́ нас ра́ди кре́щшемуся Христу́, ве́ру, Феодо́сие,/ и с наде́ждею любо́вь принося́ща.

Страстьми́ Влады́ки Христа́ укрепля́емь,/ со́вестию любе́зною претерпе́л еси́ муче́ние, о́тче Феодо́сие,/ с те́мным боря́ся мироде́ржцем.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́ во утро́бе Твое́й безсе́менно Го́спода/ и Сего́ родила́ еси́ воплоще́нна, спаса́ющаго мир моли́твами Твои́ми./ Те́мже Ти зове́м:/ ра́дуйся, Присноде́во Влады́чице.

Катава́сиа: Услы́шах, Го́споди, глас Твой:

Ин. Песнь 5

Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения,/ приведе́ние и́мамы.

Возже́г ум, и́же нас в вода́х Обнови́вшаго му́дре утверди́л еси́/ низве́рженный поще́нием, пове́шеньми те́ло, всеблаже́нне Феодо́сие.

Житие́ при́сно сме́рти положи́в поуче́ние,/ отыти́ же тща́вся к Я́вльшемуся нас ра́ди пло́тию,/ себе сотвори́л еси́ гроб, Феодо́сие.

Сме́рть Христо́ву во́льную твой учени́к сла́вный Васи́лий, о́тче Феодо́сие, подража́я,/ но́вый обновля́ет гроб ра́дуяся.

Богоро́дичен: Се во утро́бе, Богоро́дице Всечи́стая, Христа́ Бога, па́че сло́ва, име́ла еси́,/ я́коже Иса́иа прорече́,/ па́че естества́ же Сего́, Богороди́тельнице, родила́ еси́.

Катава́сиа: Иису́с, живота́ Нача́льник:

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Нетле́ние нам дарова́л еси́, Христе́, в воскре́снии Твое́м, те́мже Васи́лий, сла́вный уго́дник Твой, и у́мер, я́коже жив явля́ется.

Очища́яй мир креща́ется, мене́ ра́ди Бог челове́к по мне быв,/ Его́же во двух естества́х, Феодо́сие блаже́нне, пропове́дал еси́.

Сла́дость весе́лия Христу́ Бо́гу, мироно́сиц сле́зы обра́щшему в ра́дость, Феодо́сие,/ то́ки слез твои́х иска́паша.

Богоро́дичен: Милосе́рдия Твоего́ сподо́би мя, я́же Ми́лостивейшаго Сло́ва Ро́ждшая,/ Свое́ю кро́вию от тли челове́ки Изба́вльшаго.

Катава́сия: Глас Словесе́:

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Насажде́н во дво́рех Го́спода твоего́,/ преподо́бными твои́ми доброде́тельми красно́ процве́л еси́,/ и умно́жил еси́ чада твоя в пусты́ни,/ слез твои́х ту́чами напая́емая,/ стадонача́льниче Бо́жии Боже́ственных дворо́в./ Те́мже зове́м: ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.

И́кос:

Челове́к у́бо естество́м бы́л еси́, о́тче,/ но яви́лся еси́ сограждани́н А́нгелов:/ я́ко бо безпло́тен на земли́ пожи́в, му́дре,/ плотско́е все промышле́ние отве́ргл еси́./ Те́мже и от нас слы́шиши:/ ра́дуйся, отца́ благочести́ваго о́трасле;/ ра́дуйся, ма́тере благогове́йныя ветвь./ Ра́дуйся, пусты́нный граждани́не всекра́сный;/ ра́дуйся, вселе́нныя свети́льниче многосве́тлый./ Ра́дуйся, я́ко от ю́ности после́довал еси́ Христу́;/ ра́дуйся, я́ко увяди́л еси́ плотския сласти./ Ра́дуйся, мона́шествующих хода́тай спасе́ния;/ ра́дуйся, уныва́ющих о́браз утеше́ния./ Ра́дуйся, мно́гия от лести изба́вивый;/ ра́дуйся, то́ки чуде́с да́руя./ Ра́дуйся, о ни́щих попече́ние сотвори́вый;/ ра́дуйся, наш предста́телю и изба́вителю./ Ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля, высо́к пла́мень вознесло́ есть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Струю́ попаля́ющую грех,/ и пла́мень ороша́ющь челове́ческий род,/ Го́споди, во Твое́м Креще́нии совокупи́в,/ Сло́ве Бо́жий, превозноси́мый Бо́же,/ благослове́н еси́ и препросла́влен.

Пещь Сотво́ршему Иорда́н,/ тебе сама́го я́ко кади́ло всесоже́гл еси́, преподо́бне,/ и пла́мень Небе́сный, нело́жен о́браз Боже́ственнаго манове́ния прие́м,/ храм водрузи́л еси́ душ спаси́тельный.

Твои́ми воево́дствы Моисе́ева повину́ются, благода́ти я́вльшейся, преподо́бне:/ враги́ бо невидимыя низложи́в,/ град Небе́сный насле́дуют твои́ лю́дие, всехва́льне.

Струя́ми погре́бшему грех, тебе сама́го обита́лище сотвори́л еси́, Феодо́сие, Богоуго́дное,/ храм созда́в приноси́ти непреста́нную песнь/ законоположи́л еси́ многоязы́чными гласы.

Отроко́в подража́я дерзнове́ние, мучи́теля огнедохнове́нное преще́ние укори́л еси́,/ му́дре предста́тельствуя по Це́ркви Христо́ве, о́тче Феодо́сие,/ ея́же ра́ди во́льно яви́ся пло́тию распина́емый.

Богоро́дичен: Всечи́стое зача́тие, нетле́нное рождество́,/ Ты Еди́на показа́ла еси́, Де́ва пребы́вши:/ Бога бо зачала́ еси́ над все́ми Су́щаго, Чи́стая,/ Челове́ка бы́вша, ве́рных на спасе́ние и избавле́ние.

Катава́сиа: Ю́ноши благочести́выя:

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ верныя же ороша́ющая, пою́щия:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пещь иногда́ в Вавило́не струи Иорданския изобрази́,/ Боже́ственным Кре́ще́нием, проти́вныя опаля́ющи, ве́рныя же ороша́ющи, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Теле́сных страсте́й предызше́д пре́жде отше́ствия, Феодо́сие,/ от недр земны́х вод изыма́я, ю́ноши явля́ешися, зову́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Бы́сть твои́х ру́к благослове́ние,/ во струя́х креща́ющагося Христа́ Боже́ственнейшее повеле́ние,/ невла́жней земли́ ро́днейшая вода́, и гре́ющее со́лнце:/ зерно́ бо во многопло́ден клас пшени́цы, безсе́менно пита́шеся.

Во мрак мы́сленный Све́та Боже́ственнейшаго ты вшед, Феодо́сие,/ и скрижали пе́рстом Бо́жиим написа́в се́рдцу твоему́,/ благоче́стия уче́ния прине́сл еси́ ученико́м твоим,/ кни́гу жи́зни, всеблаже́нне.

Ве́ру тве́рду кровоточи́выя, о́тче, подража́вши жена́, ру́бищу косну́вшися,/ я́коже тма су́щим в тебе́ просвеще́нием неду́г отгна́ся,/ был бо еси́ избра́ния сосу́д я́вльшемуся Христу́.

Тро́ичен: Тя из Бо́га Бо́га ви́девше, теле́сне я́вльшагося Христа́ неизглаго́ланно,/ позна́хом у́бо Неви́димаго Отца́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свя́та́го, зову́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ты́ Отцу́ неразлу́чнаго, во утро́бе богому́жно жи́тельствовавшаго,/ безсе́менно зачала́, и несказа́нно родила́ еси́./ Те́м Тя спасе́ние всех нас ве́мы.

Катава́сиа: Та́йну пресла́вную:

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Собо́ры пропове́дал еси́, Богому́дре Феодо́сие,/ честны́х равночи́слены Ева́нгелии Христо́вых, произволе́нием кровь му́ченическу прие́м ре́вностию,/ и му́ченик без кро́ве благоче́стия яви́лся еси́.

Суд непра́веднаго пра́ведно осуди́, за твое́ изгна́ние прогна́вш,/ и ху́льными устна́ми нечести́вую ду́шу изъе́мш,/ жи́зни же лиши́вш жи́зни врага́, преподо́бне.

Твоя́ помина́юще уче́ния, Феодо́сие, во двою́ существу́ Христа́ пропове́даем,/ две во́ли ве́дуще, есте́ственны и действенны и самовластны,/ в Бо́зе кре́щшемся пло́тию.

Тезоиме́нно дая́ние бла́го от Отца́ Све́тов,/ душ и теле́с врачь был еси́,/ снедь оби́льна и питие́, и́же во гла́де та́ющих и жа́жди,/ и наги́х одея́ние, и па́дающих исправле́ние.

Не преста́й ста́до твое́ назира́я, о́тче преподо́бне, и твое́ помина́я обеща́ние,/ е́же я́ко наде́жди ко́твы непрело́мны привяза́хом ка́меню,/ ко Христу́ хода́тая тя иму́ще, Феодо́сие.

Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную правосла́вно пою́ще, ве́рнии, просла́вим,/ несеко́мо Пребоже́ственное Естество́ Трисия́нное,/ невече́рнюю Зарю́ еди́ну нетле́нную, Свет на́м возсия́вшую.

Богоро́дичен: Я́ко у́тро обрела́ся еси́ ра́ннее в жите́йстей но́щи,/ девства заря́ми облиста́ющи,/ Восто́к Со́лнца мы́сленнаго пра́вды нам я́вльшая, Богома́ти Всечи́стая.

Катава́сиа: Недоуме́ет всяк язык:

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны́:

Очи́стихомся све́тло, Христе́ мо́й, очище́нием Твои́м,/ и ны́не пра́здничною ра́достию, Феодо́сиа честна́го па́мятию обогати́хомся,/ те́мже мона́шествующих веселя́тся чи́ни.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Яви́ся Спас Бла́года́ть и И́стина во струя́х Иорда́нских,/ и су́щия во тме́ и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный.

На хвали́тех стихиры на 4, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Дом высо́ких доброде́телей,/ предустро́ив тебе сама́го, Феодо́сие,/ в Бо́же́ственнем Богоро́дицы сподо́бился еси́ хра́ме обита́ти,/ и се́й посеща́ти./ Бо́жию бо све́тлость зре́ти возлюби́л еси́, и́стинныя же ны́не се́ни благоле́пие,/ и неизрече́нную зри́ши красоту́,/ ю́же у́бо основа́ Вы́шний, преподо́бне,/ и вселя́ет преусе́рдно к Нему́ взира́ющия./ Того́ моли́ низпосла́ти/ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Боле́зньми по́стническими тебе сама́го очи́стив,/ подража́тель был еси́, всеблаже́нне, твоего́ Влады́ки,/ и́бо кра́я ри́зы твоея́ прикосну́вшейся,/ неду́г исцели́л еси́,/ гла́дом та́ющия в пусты́ни напита́л еси́,/ от неистощи́маго подая́ сокро́вища,/ я́ко тезоимени́т Бо́жия дая́ния быв,/ ве́ру же правосла́вную пропове́дал еси́, преподо́бне,/ мучи́теля неи́стовство в ничто же вмени́в,/ Христа́ моля́,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Пла́мень к Богу/ неукло́нныя и разжже́нныя и те́плыя любве́ вжег,/ с Небесе́ восприя́л еси́ сия́ние,/ благоволе́ние Боже́ственное тебе́ возвеща́ющее,/ храм святе́йший доброде́тели наказа́ние созда́ти,/ и душ попече́ние./ Его́же наче́н благоче́стно соверши́л еси́,/ иде́же и многострада́льное лежи́т те́ло твое́,/ положе́ньми чи́стыми, всеблаже́нне, преизя́щно почита́емо./ Христа́ моли́, низпосла́ти/ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Вои́стинну да́же до ски́нии чу́дныя,/ да́же до до́му Бо́жия, Феодо́сие,/ проше́л еси́ ра́дованием, и весе́лием души́,/ иде́же глас, о́тче, пра́зднующих,/ кра́снаго слы́шати хотя́й и сла́дкаго пе́ния,/ и неизрече́нныя душесла́дости/ и утеше́ния быв в прича́стии, блаже́нне,/ ея́же са́мыя жела́я,/ плоть умертви́л еси́,/ ю́же и получи́л еси́, Боже́ственною пра́вдою украша́емь,/ Христа́ моля́,/ душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 2:

Доброде́телей ле́ствица,/ о́браз показа́ся на земли́ та́йно,/ сего́ восхва́лим я́ко по́стников удобре́ние,/ пости́вся бо и́стинно я́коже Вели́кий Анто́ний,/ безме́рное смире́ние показа́в,/ и упа́с лю́ди своя благоче́стно,/ во огра́ду святу́ю всели́,/ иде́же лик А́нгельский пребыва́ет,/ Приле́жно вопие́м ти:/ не забу́ди и ны́не ста́да твоего́, всеблаже́нне Феодо́сие,/ но моли́твами твои́ми ко Го́споду,/ спаси́ нас, мо́лимся.

И ны́не, глас то́йже:

Днесь Христо́с на Иорда́н прии́де крести́тися,/ днесь Иоа́нн каса́ется верху́ Влады́чню:/ Си́лы Небе́сныя ужасо́шася,/ пресла́вное ви́дяще та́инство,/ мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н ви́дев возврати́ся. Мы́ же просве́щшеся вопие́м:/ сла́ва яви́вшемуся Бо́гу, и на земли́ ви́денному,/ и просвети́вшему мир.

Славосло́вие вели́кое. По трисвя́то́м тропа́рь свя́та́го. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Ектении́, и отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нна от кано́на пра́здника, Песнь 6-я на 4 и свя́та́го песнь 6-я же на 4. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. Сти́х: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 176. Аллилу́иа, глас 6: Блаже́н му́ж боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Сти́х: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие Матфе́я, зача́ло 43. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

[зри́] подоба́ет ве́дати о се́м, ка́ко восхо́дит неде́ля о мытари́ и фарисе́и. Начина́ется у́бо неде́ля мытаря́ и фарисе́я января́ в 11 число́ в попра́зднство Богоявле́ния, на па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, низхо́дит же февраля́ по 15.

Ве́домо же бу́ди: Я́ко а́ще прилучи́тся неде́ля я́же мытари́ и фарисе́и, января́ в 11, и преподо́бнаго Феодо́сиа, пое́тся слу́жба, егда́ екклисиа́рх разсу́дит, во ины́й де́нь

В суббо́ту ве́чера: На ма́лей вече́рни стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы, по обы́чаю. На вели́цей вече́рни пое́м: Блаже́н му́ж, кафи́сму всю. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и восто́чен 1, Анато́лиев, и пра́здника 3, того́ дне́: и Трио́ди самогласны 2, повторя́юще 1-ю. Сла́ва, Трио́ди. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са: вхо́д. Проки́мен дне́.

На лити́и: Стихи́ры пра́здника, того́ дне стихо́вныя вече́рния и у́тренния. Сла́ва, и ны́не, Трио́ди, глас 3.

На стихо́вне: Стихиры воскре́сны, по алфави́ту. Сла́ва, пра́здника: и ны́не, Трио́ди. На бла́гослове́нии хле́бов тропа́рь: Богоро́дице Де́во: два́жды: и пра́здника, еди́ножды, и чте́ние. А́ще же не́сть бде́ния, по Ны́не отпуща́еши: тропа́рь воскре́сен: Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На повече́рии: по Досто́йне, по О́тче наш: конда́к пра́здника. Сла́ва, и ны́не, Трио́ди.

На у́трени: на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен два́жды. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По кафи́смах седа́льны воскре́сны, с Богоро́дичны и́х и чте́ние во Ева́нгелии толково́м. Неде́ля по креще́нии. По непоро́чнах тропари́: А́нгельский собо́р: и ипакои́ гла́са. И чте́ние, Неде́ля о мытари́ и фарисе́и. Степе́нна, и проки́мен гла́са. Ева́нгелие воскре́сное. Воскресе́ние Христо́во: Псало́м 50. Сла́ва, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми́ две́ри: И ны́не, Богоро́дичен: На спасе́ния стези: Та́же, Поми́луй мя́, Бо́же: и Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых: и моли́тва обы́чная: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя: Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4: и пра́здника на 4: и Трио́ди на 6. Катава́сиа пра́здника. По 3-й пе́сни конда́к пра́здника и и́кос, и седа́лен: Сла́ва, И ны́не, Трио́ди. По 6-й пе́сни конда́к Трио́ди и и́кос. На 9-й пе́сни пое́м Честне́йшую: Свети́лен воскре́сен: Сла́ва, пра́здника: И ны́не, Трио́ди. На хвали́тех стихиры воскре́сны 3, и пра́здника 3, и Трио́ди гла́са тре́тияго с припе́вы: Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й: Мытаря́ и фарисе́а: 2: Испове́мся Тебе́, Го́споди: Фарисе́а велехва́льный глас: Сла́ва: от де́л похвале́ньми: И ны́не: Преблагослове́нна еси́: и славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь воскре́сен то́чию: ектении́, и отпу́ст. И обы́чная лити́а в притво́ре: в не́йже пое́м: Сла́ва, и ны́не, стихи́ру Ева́нгельскую, и ча́с 1-й.

На часе́х тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче на́ш: конда́к пра́здника: и соверше́нный отпу́ст. Та́кожде и на про́чих часе́х глаго́лем тропа́рь воскре́сен, и пра́здника: кондаки́ же пременя́ем.

На Литурги́и: Блаже́нна гла́са на 4: и пра́здника песнь рядова́я, на 4: и Трио́ди песнь 6, на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, и пра́здника. Сла́ва, конда́к пра́здника: И ны́не, Трио́ди. Проки́мен Недели по Просвеще́нии. Та́же пра́здника. Апо́стол, и Ева́нгелие Неде́ли по Просвеще́нии. Та́же о мытари́ и фарисе́и. Прича́стнен: Хвали́те Го́спода с Небе́с: Други́й: пра́здника.

Преподобный Феодосий Великий

Родился около 424 года в селении Могарионском (Каппадокия, Малая Азия) в семье благочестивых родителей Проересия и Евлогии. С детства наставленный в вере и благочестии, он уже отроком стал чтецом в храме и отличался прекрасным голосом, искусством чтения и знанием Священного Писания. Отрок Феодосии часто молился Господу словами псалма: «Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей» (Пс. 85,11).

Промыслительно предузнав волю Божию, святой Феодосии в 451 году отправился в Иерусалим. Путь его лежал через Антиохию, где он сподобился благословения преподобного Симеона Столпника (†459, память 1 сентября). Прозорливый угодник Божий, никогда ранее не видевший святого Феодосия, приветствовал его, назвав по имени, и предсказал, что в будущем он станет великим подвижником. Достигнув Иерусалима, святой Феодосии стал учиться иноческим трудам у старца преподобного Лонгина-столпника (память 17 ноября). По прошествии нескольких лет старец благословил святому Феодосию поселиться при новосозданном храме на полпути из Иерусалима в Вифлеем. Вскоре многие узнали о добродетелях нового подвижника Божия и к нему стали стекаться люди в поисках духовных наставлений. Слава тяготила преподобного Феодосия, и он удалился в пещеру, где, по преданию, ночевали три волхва, шедшие с дарами в Вифлеем. Преподобный Феодосии пустынножителъствовал более тридцати лет, проводя время в молитве и посте; он не вкушал хлеба, питался только финиками, кореньями и травами, растущими вокруг.

Подвиг его стал известен, и у преподобного появились ученики. Вначале их было семь. Угодник Божий, желая наставить своих учеников в любомудрии, повелел выкопать могилу, чтобы она напоминала о суетности земной жизни и о смерти как переходе в жизнь вечную.

Когда число учеников преподобного Феодосия умножилось, они стали просить преподобного об основании монастыря. Преподобный взял кадило с холодными углями и пошел по пустыне, молитвенно обращаясь ко Господу с просьбой указать место новой обители. На угодном Господу месте кадило чудесным образом возгорелось. В скором времени здесь возникла знаменитая впоследствии Лавра преподобного Феодосия. В монастыре был принят общежительный устав. Душевное успокоение в нем находили не только иноки, но и миряне – странники, нищие, больные и убогие. Господь чудесным образом, по молитвам преподобного Феодосия, умножал припасы Лавры, так что их хватало и на братию, и на множество странников, которые находили пищу в Лавре во время голода.

В обители было устроено несколько странноприимных домов и больниц. Заботами преподобного Феодосия были созданы церкви для братии разных национальностей – греков, грузин и армян, в которых совершалось богослужение на их родном языке.

Всего в Лавре преподобного Феодосия было 700 учеников. Многие из них стали впоследствии основателями разных монастырей, прославились иноческими подвигами.

В царствование императора Анастасия (491 – 518) распространилась ересь Евтихия и Севера, или так называемая ересь акефалитов (одного из крайних течений монофизитства), причем к еретикам примкнул и сам император. Пытаясь привлечь на свою сторону святого Феодосия, Анастасий послал в дар Лавре много золота, но преподобный Феодосии с учениками остались верны Православию, а императору направили послание, решительно осуждающее ересь. Анастасий в ответном послании отмежевался от еретиков, но смирился ненадолго. После того как, несмотря на старческий возраст, святой Феодосии предпринял путешествие в Иерусалим, где публично анафематствовал еретиков, император сослал преподобного в заточение. Но вскоре гонитель умер и святой Феодосии вернулся в свою обитель, где дожил до глубокой старости.

Еще при жизни святой Феодосии сподобился от Господа дара многих чудотворений: по молитвам святого Феодосия получали исцеление женщины, у которых дети рождались мертвыми; к молитвенной помощи преподобного обращались люди, по- павшие в бурю на море, терпевшие нападение диких зверей и насекомых. В возрасте 105 лет, призвав за три дня до смерти трех своих любимых учеников (ставших уже епископами), преподобный Феодосии отошел ко Господу (†529). Тело святого было с честью погребено в пещере близ Лавры.

Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Михаи́ла Кло́пскаго, и́же в Вели́ком Нове́граде

Ве́чер

Блаже́н му́ж, На Го́споди, воззва́х, пое́м стихи́ры на 6, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:

Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м преподо́бнаго главу́?/ сосу́да избра́ннаго, целому́дрия столпа́,/ в не́мже Свята́я Тро́ица жили́ще Себе́ сотвори́,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дника,/ исто́чника Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емаго,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ реку́ мно́гих чуде́с,/ о́трасли Росси́йския земли́ веселя́щу тече́ньми,/ Богоно́снаго Михаи́ла,/ засту́пника на́шего и храни́теля?

Ки́ими смире́нными устна́ми воспое́м преподо́бнаго?/ ревни́теля проро́ком, апо́столом и му́чеником,/ А́нгелом сожи́теля,/ чистоту́ душе́вную и серде́чную соблю́дшаго от пеле́н,/ без нея́же никто́же у́зрит Бо́га,/ весе́лие земли́ Росси́йския,/ о нас ко Христу́ моле́бника,/ преди́внаго в чудесе́х,/ и Христа́ ра́ди всю жизнь свою́ му́ченически сконча́вшаго.

Прииди́те, Росси́йстии собо́ри,/ псало́мски воспле́щем рука́ми,/ печа́льных уте́ху, и отча́янных засту́пника,/ Богоно́снаго отца́ Михаи́ла воспои́м,/ Боже́ственнаго Христо́ва смире́ния ревни́теля,/ похвалу́ Вели́каго Нова́гра́да,/ и всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние,/ и христиа́ном всем везде́ промы́сленника,/ и моли́твами свои́ми подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

И́ны стихиры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ зна́мение/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ благоче́стия наказа́теля,/ возсту́пльшаго на разу́мный столп, преподо́бнаго Михаи́ла,/ пра́вдою и му́жеством укра́шена,/ целому́дренна вои́стинну,/ и доброде́тельми превосходя́ща./ Тем мы Тебе́, Христе́, воспева́юще глаго́лем:/ моли́твами преподо́бнаго Михаи́ла спаси́ ду́ши на́ша.

Дал еси́ зна́мение/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ со́лнца светле́йша просвеще́нна душе́ю,/ и Боже́ственными блиста́нии Росси́йскую зе́млю просвеща́юща, Михаи́ла вседо́бляго и преподо́бнаго,/ тму нече́стия отгоня́ща,/ ве́рным засту́пника, и помо́щника в беда́х и печа́лех,/ и я́ко оте́честволю́бца, и предста́теля,/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

Благоуха́ет ра́ка/ честны́х твои́х моще́й,/ Богоно́сне Михаи́ле: Святы́я бо Тро́ицы селе́ние и Благоуха́ние был еси́,/ и словесы́ твои́ми богодохнове́нными лю́ди удиви́л еси́,/ и Росси́йскую зе́млю облагоуха́л еси́./ И ны́не мо́лим тя:/ помяни́ вся ны, ве́рою па́мять твою́ почита́ющия,/ ко Го́споду дерзнове́ние я́ко стяжа́в, Богоно́се.

Сла́ва, глас 4:

Подоба́ет Вели́каго Нова́гра́да наро́дом/ Богоно́снаго Михаи́ла везде́ име́ти,/ я́ко не́кую у́тварь ца́рскую и сокро́вище некра́домо,/ всем подаю́ща здра́вия оби́льно бога́тство,/ всю Росси́йскую зе́млю во еди́нство совоку́пльша./ К нему́же возопие́м:/ преподо́бне о́тче, о ми́ре и устрое́нии всего́ ми́ра моли́ся,/ и о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, пра́здника.

А́ще ли вне́ попра́зднства: Пое́м Богоро́дичны во все́й слу́жбе свята́го.

Вхо́д. Проки́мен дне́. Чте́ния три́, преподо́бническия (зри страни́цы 373–374)

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ Боже́ственное свы́ше зва́ние прии́де на тя,/ Богоно́сне Михаи́ле,/ тогда́ си́лою Бо́жиею обре́лся во оби́тели Святы́я Тро́ицы,/ всем верным на по́льзу был еси́./ Боже́ственное Христо́во смире́ние возлюби́в,/ Ду́ха Свята́го име́я в се́рдцы твое́м,/ и любо́вию серде́чною подвиза́вся,/ и те́ло твое́ удручи́в посто́м и бде́нием,/ ра́дуяся, преподо́бне, вопия́л еси́:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.

Сти́х: Блаже́н муж боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Егда́ оте́чества, преподо́бне, удали́лся еси́,/ тогда́ яре́м Госпо́день на ся возложи́л еси́,/ и крест твой взем после́довал еси́ Христу́,/ И во юро́дство во́лею преложи́лся еси́ Христа́ ра́ди,/ и жесто́кое житие́ на земли́ показа́л еси́,/ и мно́ги сим удиви́л еси́./ Отону́дуже дарования чуде́с от Христа́ прии́м,/ ра́дуяся вопия́л еси́:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.

Сти́х: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Егда́ умо́м возлете́л еси́ от земны́х на Небе́сная,/ тогда́ невозвра́тным путе́м упра́вился еси́ в Ца́рство Небе́сное,/ е́же и получи́л еси́./ И та́мо со А́нгелы водворя́яся,/ предстои́ши Свя́те́й Тро́ице, во мно́зе дерзнове́нии,/ и ра́дуяся вопие́ши:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.

Сла́ва, глас 6. Самогласен:

Преподо́бне о́тче Богоно́сне Михаи́ле,/ во всю зе́млю изыдо́ша веща́ния твоя́,/ и в концы́ вселе́нныя жития́ твоего́ исправле́ния:/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/ де́монския полки́ разруши́в,/ А́нгельским чино́м присовокупи́лся еси́,/ и́хже житию́ я́ве поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь преподо́бнаго, глас 8:

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́,/ и пло́тская игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждею, и на земли́ лега́нием,/ от зно́я же и сту́дени, от дождя́ и сне́га,/ и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́же уклони́лся еси́,/ ду́шу же очи́стил еси́ доброде́тельми, я́ко зла́то в горни́ле,/ о́тче преподо́бне Богоно́сне Михаи́ле,/ и ны́не на Небесе́х предстои́ши престо́лу Пресвя́ты́я Тро́ицы./ Но я́ко име́я дерзнове́ние мно́гое,/ моли́ Христа́ Бога, спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На у́трени

На Бог Госпо́дь, тропа́рь пра́здника два́жды.

Сла́ва, свята́го: и ны́не, пра́здника.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Посто́м и воздержа́нием и на земли́ лега́нием увяди́л еси́ плотски́я стра́сти,/ ду́шу же просвети́л еси́,/ и на Небесе́х от Христа́ вели́ко воздая́ние восприя́л еси́./ Те́мже благоугоди́в Богу, досто́ин сосу́д чуде́с и по кончи́не яви́лся еси́,/ всем исцеле́ние подая́ ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, Михаи́ле преподо́бне./ Моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние дарова́ти,/ чту́щим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее в страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́,/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния. Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Тве́рдаго адама́нта, столпа́ непоколеби́ма вра́жиими прило́ги,/ Богоно́снаго Михаи́ла пе́сньми почти́м,/ терпе́нием бо вои́стинну посрами́вша проти́внаго врага́, и без ве́сти сотво́рша,/ и ны́не моля́щася о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ужа́сно чу́до зача́тия,/ и несказа́нен о́браз рождества́ в Тебе́ позна́ся, Присноде́во Чи́стая,/ ужаса́ет мой ум, и удивля́ет помышле́ние,/ сла́ва Твоя́, Богоро́дице, во все́х простре́ся,/ ко спасе́нию ду́ш на́ших.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Госпо́день яре́м на ся взем,/ мона́шествующих яви́лся еси́ сто́лп и утвержде́ние,/ и ко Святе́й Тро́ице ве́лий моле́бник:/ Христо́вы бо возжеле́в Боже́ственныя за́поведи,/ и де́лом соверши́л еси́, преподо́бне./ Те́мже к ре́вности А́нгельскаго жития́ воздви́гл еси́ вся,/ е́же единому́дренно сла́вити Христа́ Бо́га, Богоно́сне Михаи́ле./ Его́же моли́, грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пречи́стая Де́во Ма́ти Христа́ Бо́га,/ души́ моея́ страсти лю́тыя исцели́, молю́ся,/ и проще́ние да́руй мои́х прегреше́ний, я́же безу́мне соде́яв,/ ду́шу мою́ оскверни́х, и те́ло окаля́х окая́нный./ Увы́ мне́! Что сотворю́ в час о́ный,/ внегда́ А́нгели ду́шу мою́ разлуча́т от уБогаго моего́ телесе́?/ Тогда́ Помо́щница ми бу́ди, и Предста́тельница:/ Тебе бо и́мам наде́жду раб Твой.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т,/ я́ко ке́др, и́же в Лива́не, умно́жится. Сти́х: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бога на́шего: Вся́кое дыха́ние: Сти́х: Хвали́те Бо́га во свя́ты́х Его́: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. По 50-м псалме́ стихи́ра самогласна, глас 6: Преподо́бне о́тче Богоно́сне Михаи́ле: Пи́сана на вече́рни, на стихо́вне Сла́вник. (зри страни́цу 390)

Кано́н преподо́бному Михаи́лу, Глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты египетския, я́ко просла́вися.

От ю́ности, преподо́бне, сосу́д избра́нный был еси́ Пресвяты́я Тро́ицы,/ чистоты́ ра́ди жития́ твоего́, благоро́дие оста́вив,/ мона́шеский чин восприя́л еси́,/ и крест твой взем, Христу́ после́довал еси́,/ и Того́ ра́ди во юро́дство преложи́лся еси́, и венце́м от Него́ венча́лся еси́, Богоно́се о́тче.

Вся умудря́ющему Бо́гу моли́ся, преподо́бне, о рабе́ твое́м,/ да отве́рзет моя́ уста́ недосто́йная, и да подви́гнет мой язы́к ко́сный,/ тесноту́ же и худогласие, о́тче,/ да разве́рзет де́йством Свята́го Ду́ха к пе́нию чуде́с твои́х.

Богоглаго́ливым проро́ком то́чен, и Богови́дцем апо́столом нра́вом уподо́бився,/ и́же до тре́тияго Небесе́ возше́дшаго услы́шав глаго́люща:/ мы юро́ди Христа́ ра́ди./ И ты, преподо́бне, сия услы́шав, юро́д на земли́ был еси́ Христа́ ра́ди,/ безче́стие и укоризны претерпе́в,/ че́сти в Ца́рствии небе́снем сподо́бился еси́.

Богоро́дичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цу расто́ргни,/ Твоего́ Сы́на и Бо́га моля́щи,/ и томя́щий мя грех, Присноде́во, низложи́,/ я́ко да воспева́ю Тя всегда́, Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.

Кано́н други́й преподо́бнаго Михаи́ла, его́же краегране́сие у червле́ных слове́с. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́ пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

В Ца́рство Небе́сное у́зким и приско́рбным путе́м,/ по за́поведи Влады́ки своего́ Христа́, преподо́бне о́тче Михаи́ле, шед,/ широ́кий и простра́нный путь возненави́дел еси́./ Распросте́ршийся мрак ума́ моего́ отжени́,/ да возмогу́ ма́лое сие́ моле́ние принести́ в пресве́тлую па́мять твою́.

Благочести́ваго ко́рене пресве́тлая о́трасль,/ всю мы́сль твою́ Бо́гу возложи́л еси́ от младе́нства/ и крест тво́й взем, невозвра́тным путе́м Тому́ после́довал еси́,/ и по апостолу духо́вную му́дрость стяжа́в, е́же есть бу́йство Христа́ ра́ди,/ вся́чески отрева́я от себе тщесла́вие.

Христолюби́ваго царя́ в жи́зни сей Богомо́лец был еси́, ны́не предстоя́ Святе́й Тро́ице во мно́зе дерзнове́нии, моли́ся, преподо́бне о́тче,/ о держа́ве его́, изба́витися от нахожде́ния иноплеме́нных вели́кия Росси́и христолюби́вым лю́дем,/ песнь Бо́гу возсыла́ющим.

Иоа́нна списа́вшаго Ле́ствицу нра́вом уподо́бился еси́,/ мона́шеский чин возлюби́в, на безстра́стия го́ру возше́д,/ и сего́ ра́ди невозбра́нен восхо́д к Небеси́ обре́л еси́/ и, в Небе́сная врата́ дости́г, в Го́рнем Иерусали́ме всели́лся еси́,/ иде́же веселя́щихся всех жили́ще, песнь Бо́гу возсыла́ющих.

Тро́ичен: Рече́ния Боже́ственная и проро́чествия, я́же издре́вле по́мняще я́ве,/ Богонача́льное Естество́ еди́нственное сла́вим,/ Присносу́щное, Безнача́льное, в Трех Ли́цех,/ Отце́, и Сы́не, и Ду́се, соде́тельное, всеси́льное.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно Христа́ родила́ еси́, е́же по нам,/ нас ра́ди восприе́мша естество́, Пречи́стая, и непрело́жна во обою́ пребы́вша./ Его́же моли́ непреста́нно, грехо́в мои́х дарова́ти и искуше́ний избавле́ние.

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя,/ на враги́ моя, возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Ка́меню ве́ры Петру́ апо́столу уподо́бився,/ распя́лся еси́ ми́рови во всей жи́зни твое́й, преподо́бне Михаи́ле,/ и но́ги твоя невозвра́тно к Небе́сному ше́ствию упра́вив,/ Го́рняго Иерусали́ма дости́гл еси́./ Со святы́ми предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ моли́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

Илиину́ ре́вность восприе́м, преподо́бне,/ не возмого́ша бо ни преще́ния, ни моле́ния согреша́ющих тебе увеща́ти,/ е́же тех непреподо́бне соде́янных не облича́ти,/ не преста́л еси́ у́бо сие́ творя́, до́ндеже коне́чне о́ныя испра́вил еси́.

Храни́тель бу́ди вели́кия Росси́и Христолюби́вых люде́й,/ Богоно́сне о́тче Михаи́ле,/ избавля́я враго́в наше́ствия, гла́да же и па́губы,/ да твои́ми моли́твами ко Христу́ Бо́гу, изба́вльшеся,/ тебе вси я́ко засту́пника почита́ем.

Богоро́дичен: Во ины́х жена́х ма́ти, до́ндеже де́ва, не позна́ся,/ ни ма́ти по рождестве́ де́вствовати сподо́бися, на Тебе́ же, Де́во, обоя́ устро́ишася./ Те́м весе́лием Ду́ха воспева́ю:/ не́сть непоро́чны па́че Тебе́, Влады́чице.

Ин

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом,/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко не́сть свят па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Всея́ Росси́и ве́лий чудотво́рец, преподо́бне, был еси́,/ и проро́ческаго вели́каго да́ра сподо́бился еси́, сказа́в безве́стная и та́йная./ Изба́ви ны от та́йных прегреше́ний и помышле́ний лука́вых,/ да чи́стым се́рдцем Христу́ возопие́м:/ я́ко несть свят па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Самоде́ржца, рекл еси́, благочести́ваго вели́каго кня́зя во́ли покори́тися, проро́чески веща́в, блаже́нне:/ о му́жие Вели́каго Нова́гра́да!/ Та́ко бо подоба́ет, и та́ко угоди́ся судьба́м Бо́жиим бы́ти:/ а́ще же не послу́шаете, зле поги́бнете,/ е́же и бысть, от Бо́га нам в наказа́ние.

Повеле́нием Влады́ки Христа́, о́тче, после́дствуя,/ кро́ток и смире́н, и всем всяк был еси́ подо́бник, вселе́нныя учи́телю,/ и пред кня́зи не стыдя́ся е́же о благоче́стии/ и е́же судьба́м Бо́жиим го́де, предвари́в бу́дущее я́сно сказа́л еси́.

Благослове́нием твои́м то́щия жи́тницы испо́лнил еси́ жи́та,/ и ктому́ про́чее не истощи́шася;/ и олядене́вшия иногда́ люде́й нивы душе́вныя очи́стил еси́,/ и плодоно́сны сотвори́л еси́,/ и непло́дный ум мой плодоно́сен сотвори́.

Тро́ичен: От Еди́наго Отца́, я́ко от ума́ рожде́ннаго Сло́ва,/ и Ду́ха происходя́ща неизглаго́ланно,/ по коему́ждо помышле́нии и пи́сменными уче́нии пости́гше,/ Еди́наго Бо́га Трисо́лнечнаго почита́ем.

Богоро́дичен: Храм яви́лася еси́ чист, Де́во Ма́ти,/ Мари́е, вся всеси́льно и мудрососта́вльшаго Христа́, и в чину́ поло́жшаго и нося́щаго./ его́же ми́лостива мне сотвори́, ма́терними твои́ми моли́твами.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

От земны́х на Небе́сная помы́слив,/ и де́лом соверши́в ко Христу́ любо́вь,/ и подо́бно мо́лнии, от восто́ка до за́пада восходя́щей ско́ростию,/ я́ко и́ный Авваку́м, о́тче, несе́нный А́нгелом с пи́щею в Вавило́н,/ прекорми́ти Дании́ла проро́ка, в ро́ве затворе́на,/ дости́гл еси́, преподо́бне, оби́тели Святы́я Тро́ицы,/ и промышля́л еси́ в жи́зни сей о поле́зных мно́жественных,/ и а́лчущия ду́ши накорми́в мона́хов пи́щею неги́блющею,/ в Ца́рствие Небе́сное руково́дствовал еси́,/ иде́же пра́ведно пресве́тлым венце́м венча́лся еси́, блаже́нне./ И ны́не, о́тче Михаи́ле,/ моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое твое́ снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю, Многоми́лостиве.

Песнь воспе́л еси́ Богу безпреста́ни,/ и слух твой к Нему́ приклони́л еси́./ Я́ко име́я дерзнове́ние мно́го,/ и моли́твами твои́ми, о́тче, сове́тующих на правосла́вие мы́сли и сове́ты разори́,/ и во́инство на́ше вооружи́ на ва́рвары побе́дою,/ и междоусо́бныя бра́ни умири́.

Я́ко со́лнце от восто́ка возсия́в во оби́тели Святы́я Тро́ицы, среди́ мно́жества мона́хов,/ просвети́л еси́ су́щия во тме неве́дения/ и юро́д был еси́ Христа́ ра́ди, хотя́ утаи́тися./ Не бо укры́ется, рече́, град верху́ горы́ стоя́,/ ни вжига́ют свети́льника, и под спу́дом полага́ют.

Я́ко пресве́тлое свети́ло возсия́л еси́,/ и я́ко фи́никс в дому́ Святы́я Тро́ицы проро́чески процве́л еси́, Богоно́сне Михаи́ле,/ я́ко денни́ца пред Со́лнцем пра́вды Христо́м просия́л еси́,/ и жи́ву же́ртву сам себе́ Влады́це прине́сл еси́, о́тче преблаже́нне.

Богоро́дичен: До́брых все́х обнажи́хся, и лежу́ в зло́бе:/ но Ро́ждшая Обле́кшаго в нетле́ние вся дре́вле во тлю па́дшия,/ и мене́ ны́не пре́жними украси́, и вторы́х изба́ви, Богоневе́сто.

Ин

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Мака́риа Вели́каго, па́че естества́ А́нгельское житие́ на земли́ пожи́вшаго,/ сего́ посту́ и бде́нию, и на земли́ лега́нию,/ и про́чим доброде́телем, о́тче Михаи́ле, поревнова́л еси́,/ и я́ко со́лнце в Росси́йстей земли́ возсия́л еси́,/ моли́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

Святе́йшаго архиепи́скопа Евфи́миа поуче́нием и ду́хо́вным наказа́нием вельми́ внима́я,/ но скрыва́яся юро́дством Христа́ ра́ди в жи́зни сей, блаже́нне,/ ра́зума духо́внаго испо́лненный Христу́ взыва́л еси́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Богоспаса́емых христолюби́вых люде́й/ и мона́хов мно́жества ра́дости испо́лнил еси́, и духо́внаго весе́лия/ твои́м ди́вным и чрезъесте́ственным, я́ко во еди́ном часе́ прихожде́нием/ во оби́тель Святы́я Тро́ицы, Богоно́сный Михаи́ле, Христу́ взыва́я:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Градо́в высоча́йшаго Вели́каго Нова́гра́да наро́ди, моли́твенника Тя те́пла иму́ще,/ и ско́раго помо́щника, и я́ко сте́ну тве́рду, и забра́ло необори́мо,/ и воево́ду кре́пка и непобеди́ма мо́лят:/ не забу́ди моли́твенник твои́х, избавля́я ны от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Тро́ичен: Содержи́тельная всех су́щих, Неви́димая,/ Всеще́драя, Благоутро́бная, Человеколюби́вая,/ Тро́ице Честна́я и Богонача́льная,/ не забу́ди мене́ Твоего́ раба́, Бо́же, вконе́ц,/ ниже́ разори́ и́же завеща́л еси́ Твои́м рабо́м заве́т/ за неизрече́нную ми́лость.

Богоро́дичен: Кра́сную Тя́, Всечи́стая, еди́ну обре́т от ве́ка добро́ту Иа́ковлю, Пребезнача́льное Сло́во/ и всели́вся в Тя благоутро́бия ра́ди, обнови́ челове́ческое естество́ю./ Его́же моли́ непреста́нно, от вся́кия мне изба́витися ско́рби.

Песнь 5

Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения/ приведе́ние и́мамы.

Хода́тай непреста́нен, о́тче, бу́ди о нас ко Пресвяте́й Тро́ице, с ли́ки святы́х,/ и́хже ты жи́тельству поревнова́л еси́./ Моли́ся, мо́лим тя, о ми́ре и о устрое́нии всего́ ми́ра,/ да ти́хо и безмо́лвно житие́ поживе́м в ве́це сем/ и в бу́дущем жи́знь ве́чную получи́м.

Преподо́бне о́тче Михаи́ле, в по́стницех вели́к быв во оби́тели,/ иде́же мона́шеское житие́ проходи́л еси́,/ еди́нощи в седми́це вкуша́я хле́ба и воды́ с воздержа́нием,/ и всю жи́знь твою́ та́ко сконча́л еси́.

Во́лею, преподо́бне, преложи́лся во юро́дство Христа́ ра́ди,/ ско́рби и беды претерпе́л еси́,/ поругания и укори́зны и доса́ды,/ му́ченицы бо в ма́ле вре́мени Христа́ ра́ди пострада́ша./ Ты́ же, о́тче, всю жи́знь твою́ му́ченически сконча́в,/ и того́ ра́ди сугу́бу мзду на Небесе́х восприя́л еси́.

Богоро́дичен: Упра́ви ум мой, Влады́чице, тружда́ющийся в пучи́не скорбе́й,/ и потопля́емый наше́ствием тлетво́рных страсте́й./ Спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющаго:/ ины́я бо по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.

Ин

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тма окая́ннаго?/ Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Вели́каго Нова́гра́да наро́ди, в пречестну́ю па́мять Богоно́снаго отца́ Михаи́ла,/ моли́твы со слеза́ми пролива́юще глаго́лют:/ о пречестны́й о́тче,/ я́коже не дал еси́ в расхище́ние оби́тели,/ та́ко и оклевета́ющия на́с смири́,/ и пути́ на́ша напра́ви, мо́лимся.

Иоа́нна Крести́теля у́зким и приско́рбным путе́м ходи́ти произво́лил еси́,/ жесто́кое на земли́ житие́ пожи́в, я́ко безпло́тен,/ во юро́дство преложи́лся еси́ Христа́ ра́ди,/ его́же моли́, преподо́бне, во тме́ греха́ низлежа́щаго мя́ воздви́гнути.

Преподо́бно и свя́то на земли́ житие́ пожи́в,/ посто́м и бде́нием, и на земли́ лега́нием,/ и про́чими доброде́тельми мона́шеское житие́ проше́д,/ о́браз был еси́ яре́м Госпо́день на ся взе́мшим, и Христу́ после́довавшим,/ путь мой напра́ви, молю́ся.

Ско́ростию, Богоно́сный о́тче, явля́яся, от бе́д избавля́я,/ подо́бяся светоза́рному со́лнцу, на безме́рной высоте́ сия́ющу/ и обходя́щу всю вселе́нную во еди́ном дни,/ ты, преподо́бне, па́че челове́ка в жи́зни сей/ Бо́гу, су́щему в Вы́шних, тварь всю созда́вшему, послужи́л еси́.

Тро́ичен: Дрема́нием отягче́на мя грехо́вным и порева́ема в сон сме́ртный,/ я́ко Человеколюби́вая, и Всебла́га́я, и Всеми́лостивая,/ Богонача́льная Тро́ице Свята́я,/ уще́дри и возста́ви мя.

Богоро́дичен: Ма́ти Де́во Отрокови́це, Пречи́стая Всенепоро́чная Богоблагода́тная,/ Твои́ми моли́твами Сы́на и Бо́га твоего́ и Го́спода ми́лостива сотвори́ мне/ и страсте́й и прегреше́ний Твоего́ раба́ изба́ви вско́ре.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Ны́не честны́я мо́щи твоя́, лежа́ще во оби́тели Святы́я Тро́ицы,/ в не́йже еще́ в жи́зни сей мно́го потруди́лся еси́,/ врачевания мно́гая источа́ют с ве́рою приходя́щим./ Те́мже мо́лим тя, о́тче:/ и душе́вныя страсти и неду́ги исцели́ тебе сла́вящих.

Бе́здны грехо́в испо́лнен аз,/ и твоя́ моли́тва я́ко кади́ло благово́нно испра́вися пред Бо́гом./ Ны́не молю́ тя, преподо́бне о́тче:/ бе́здну грехо́в мои́х истреби́,/ и буя́ющее мо́ре зла́го пия́нства изсуши́,/ и напое́ние гне́вное отжени́,/ целому́дренный ум Богоно́сный Михаи́ле.

Да́ждь ми, Христе́, ра́зум терпе́ния,/ е́же не осужда́ти согреша́ющих киче́нием фарисе́йским,/ но я́ко мытаре́во мое́ покая́ние приими́/ и, я́ко блу́днаго сы́на, Бо́же, ве́чери Твоея́ досто́йна мя яви́/ моли́твами преподо́бнаго Михаи́ла.

Богоро́дичен: Обветша́вшия ны го́рьким дре́ва пре́жде вкуше́нием/ и па́дшия поползе́нием, Пречи́стая, обнови́ла еси́,/ Зижди́теля ро́ждши Сло́во Ипоста́сное,/ Де́во Ма́ти Влады́чице.

Ин

Ирмо́с: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю, и спаси́.

Васи́лиа Вели́каго поуче́ние в се́рдцы твое́м восприя́л еси́,/ бу́рею греха́ не погрузи́вся,/ и в ти́хое приста́нище дости́г Ца́рствия Небе́снаго,/ кора́бль душе́вный с некра́домым бога́тством соблю́л еси́, о́тче,/ и нас от сме́ртныя глубины́ возведи́.

Благода́рное сие́ пе́ние, приноси́мое тебе́ не пре́зри, о́тче,/ но па́че приими́, и ра́дости духо́вныя испо́лни нас,/ да без закосне́ния поклони́мся ра́це, иде́же лежа́т честны́я мо́щи твои́м,/ исцеле́ние всем да́рующе.

Принесе́ся моли́тва твоя́ и сле́зы к Богу,/ я́ко благоуха́нный фимиа́м, и же́ртва непоро́чна и благоприя́тна,/ и мене́ не забу́ди хода́тайством твои́м ко Пресвя́те́й Тро́ице,/ и даждь ми́лость ненави́дящим мя, и вражду́ющим ми́,/ и от сме́ртныя глубины́ изба́ви ны.

Всепреподо́бному житию́ поревнова́в Богоно́сных отце́в,/ от ве́ка богоуго́дно пожи́вших, о́тче Михаи́ле,/ и во юро́дстве Христа́ ра́ди всю жизнь твою́ му́ченически сконча́вый,/ бу́йство неле́пое от мене́ отжени́.

Тро́ичен: Вседержи́телю Бо́же, и Еди́не Неопределе́нный,/ всели́ся в мя за неизрече́нную ми́лость, Трисо́лнечный Влады́ко,/ и озари́ мя, и вразуми́, я́ко Бла́гоутро́бен.

Богоро́дичен: Храм яви́лася еси́ Бо́га Невмести́маго, Пречи́стая,/ храм и мене́ Того́ покажи́ Боже́ственныя благода́ти,/ Пресвята́я Влады́чице, Твои́ми мольба́ми, и соблюди́ невреди́ма.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Ду́ха Свята́го си́лою уподо́бился еси́ Богоглаго́ливым дре́вним проро́ком,/ сказа́в безве́стная и та́йная, и е́же го́де судьба́м Бо́жиим в сбытие́,/ и и́на мно́га чудеса́ о Христе́ сотвори́в,/ и лю́ди удиви́в, торжествова́ти устро́ил еси́ вопию́щия:/ сла́ва Бо́гу прославля́ющему свя́тыя Своя́.

И́кос:

Уподо́бился еси́ проро́ку Авваку́му, о́тче,/ восхище́н си́лою Бо́жиею я́ко на о́блаце от дале́че страны́,/ и обре́лся еси́ во оби́тели Святы́я Тро́ицы./ О́н бо от Иерусали́ма А́нгелом несе́н бысть с пи́щею в Вавило́н,/ и та́мо прекорми́ Дании́ла проро́ка, и вселе́нную удиви,/ ты же лю́ди твоя́ возвесели́л еси́, чуде́с де́йством,/ и мно́жество мона́хов твоему́ житию́ удиви́шася,/ и после́дствующих тебе́ прекорми́л еси́ я́дию неги́блющею, но пребыва́ющею в жи́зни ве́чней,/ вопию́щия Богу:/ сла́ва Прославля́ющему свя́тыя Своя́.

Песнь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ есть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый бла́гослове́н и препросла́влен.

Богопроти́внии лю́дие, ерети́ческая му́дрствующии,/ зло́бою содержи́мии распыха́хуся сердцы́ свои́ми,/ ви́дяще нас почита́ющих честныя мо́щи твоя́,/ и благода́рственно Христу́ взыва́ющих:/ Сый бла́гослове́н и препросла́влен.

Свет трисия́нен Пребоже́ственныя Тро́ицы/ в се́рдцы твое́м жили́ще Себе соде́ла./ Отту́ду напо́лнився Ду́ха Свята́го, Богоно́сне о́тче,/ ерети́ческое ополче́ние омрачи́л еси́,/ просвети́л же еси́ собо́р правосла́вных, ве́рою Христу́ Бо́гу пою́щих:/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Сокруши́, преподо́бне Михаи́ле, мы́шцы враго́в мы́сленных востаю́щих на мя,/ и лу́ки их сломи́, и стре́лы притупи́ моли́твами твои́ми,/ я́ко дерзнове́ние ве́лие име́я к Бо́гу,/ да возмогу́ пе́ти:/ Сы́й благослове́н и препросла́влен.

Богоро́дичен: Пещь прообразова́ше Твое́ Рождество́, Всенепоро́чная,/ отроко́в бо не опали,/ я́коже бо ни ложе́сн Твои́х Огнь Боже́ственный./ Те́мже мо́лим Тя:/ Огня́ ве́чнаго изба́ви нас, Де́во Богома́ти Влады́чице.

Ин.

Ирмо́с: На по́ли Деи́ре иногда́ мучи́тель пещь поста́ви на муче́ние Богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично воспева́ху глаго́люще:/ оте́ц Бо́же, бла́гослове́н еси́.

Михаи́ла, вели́каго Архистрати́га, первостоя́теля престо́лу Пресвя́ты́я Тро́ицы,/ тезоиме́нство стяжа́в,/ всем Небе́сным невеще́ственным си́лам сообща́ешися, преподо́бне о́тче,/ с ни́ми Христу́ взыва́я:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Кло́пот31 де́монский креста́ зна́мением нея́вствен сотвори́л еси́,/ и клоко́щущееся мо́ре жите́йское волна́ми суе́т скоре́е еле́нския бо́рзости32 прескочи́л еси́,/ и в пру́дных ме́стех греха́ не потопи́лся еси́, Богоно́сный о́тче, поя́ Христу́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Христолюби́вому кня́зю, прише́дшу во оби́тель Святы́я Тро́ицы,/ и мысль свою́ испове́давшу ти,/ е́же воздви́гнути хра́м Святы́я Тро́ицы во оби́тели твое́й,/ ему́же, о́тче, я́сно сказа́л еси́:/ а́ще сотвори́ши сие́, вся́кое жела́ние благо́е получи́ши, е́же и бысть./ Те́мже Христу́ взыва́л еси́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Скор помо́щник бы́л еси́, преподо́бне,/ еще́ в жи́зни сей бо оби́тели Святы́я Тро́ицы:/ дале́че бо в мо́ри купцу́ с корабле́м потопля́ему, и тебе́ призва́вшу на по́мощь,/ и я́ко мо́лния ско́ростию по вода́м ходя́,/ сего́ изба́вил еси́ от потопле́ния.

Тро́ичен: Ум нерожде́нный Оте́ц,/ и от Него́ Сло́во ро́ждшееся,/ и Дух Боже́ственный непости́жне исхо́ден сый,/ Бо́же Единонача́льне Трисо́лнечне, пою́ Тебе́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Умерщвле́н бых, Пречи́стая, грехо́вным я́дом напое́н,/ и притека́ю к Тебе ве́рою, ро́ждшей Нача́льника живота́:/ Твои́ми моли́твами раба́ Твоего́ оживи́,/ и искуше́ний и страсте́й изба́ви, Еди́на Чи́стая.

Песнь 8

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ верны́я же ороша́ющая пою́щия:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Приноси́маго тебе́ моле́ния, преподо́бне о́тче Михаи́ле,/ от мно́жества твоему́ житию́ после́дствующих не пре́зри,/ но со усе́рдием прии́м вся ны́ спаси́, Христу́ вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Име́я Ду́ха Свята́го в се́рдцы твое́м,/ я́ко еди́н Богоглаго́ливых дре́вних проро́к,/ бу́дущая явле́нно челове́ком сказа́л еси́,/ и в настоя́щее сие́ вре́мя да́руй во́инству на́шему на ва́рвары побе́ду, Богоно́се о́тче.

От земны́х к Небе́сным оби́телем пресла́вно возше́л еси́, Богоно́се о́тче Михаи́ле,/ и та́мо, преподо́бных че́сти сподо́бився, предстои́ши Святе́й Тро́ице/ и зри́ши Неизрече́нная, и́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша,/ и на се́рдце челове́ку не взы́де, я́же угото́ва Бог лю́бящим Его́.

Богоро́дичен: Вели́кому та́инству рождества́ Твоего́ кто не удиви́тся, Богоро́дице,/ или́ кий язы́к земны́х, или́ ум Безпло́тных изрещи́ возмо́жет?/ Па́че бо естества́ и смы́сла, Богоро́дице, Зижди́теля всех родила́ еси́.

Ин

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к, и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, я́ко Соде́телю всех, во ве́ки.

Волну́ющийся мой ум неле́пыми страстьми́ и помышле́нии исцели́, преподо́бне,/ и коле́блющееся се́рдце мое́ утверди́,/ и смуща́ющия ве́тры ду́шу мою́ ути́ши,/ да сла́влю Христа́, Соде́теля всех, во ве́ки.

Руко́ю содержа́щаго всю тва́рь Бо́га, и челове́ка созда́вшаго честне́йша всея́ тва́ри,/ за́поведи, преподо́бне, соверши́л еси́,/ богоуго́дно на земли́ жи́знь твою́ живя́/ и во юро́дство Христа́ ра́ди во́лею преложи́вся,/ го́рдость и тщесла́вие от себе́ отри́нул еси́,/ песнь воспева́я Соде́телю всех во ве́ки.

Пресви́тера ди́внаго о́наго во у́жас приве́л еси́,/ твои́м ди́вным и чрезъесте́ственным прехожде́нием, во оби́тель Святы́я Тро́ицы./ О чу́до!/ Ка́ко обре́лся еси́ внутрь хра́ма со вся́ким утвержде́нием заключе́на,/ Ду́ху Свя́то́му сия де́йствующу?

Илии́ огнено́сному, изря́дному проро́ку, огнедохнове́нному уму́, начерта́вшему Тро́ическую си́лу, уподо́бился еси́, преподо́бне о́тче Михаи́ле,/ благоче́стия ре́вностию вся́чески, и па́ки во юро́дство Христа́ ра́ди преложи́ся,/ но доброде́тель утаи́тися не возмо́же.

Тро́ичен: Господонача́лие Безнача́льное,/ Всеси́льну и Пребла́гу,/ Совершеннонача́льну, Благоде́йственну, Неопреде́льну,/ Вину́ невино́вну, твори́тельну,/ Присносу́щну, Промысли́тельну и Спаси́тельную всех/ Еди́ницу по Существу́, и Тро́ицу Ли́цы,/ сла́влю Тя, Бо́же мой, ве́рно во ве́ки.

Богоро́дичен: На земли́ возсия́ Невече́рнее Со́лнце/ Рождество́м е́же из Тебе де́вственным, Пречи́стая Влады́чице,/ и челове́ки изба́ви от и́дольскаго помраче́ннаго мра́ка./ Те́мже и ны́не мя па́че того́ Богонача́лия озари́ луча́ми/ и соблюди́ Твоего́ раба́.

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Пахо́мия Вели́каго чи́ну А́нгельскому и житию́ подража́в,/ равноа́нгельно во оби́тели Святы́я Тро́ицы пожи́л еси́,/ те́мже и равноа́нгельну по́честь от Бо́га сподо́бился еси́ прия́ти./ Мы же вси благоче́стно Тя ублажа́ем, Богоно́сне о́тче Михаи́ле.

Путе́м ходя́ веду́щим в Ца́рство Небе́сное,/ преподо́бно на земли́ житие́ пожи́л еси́/ и, в бу́йство Христа́ ра́ди во́лею преложи́вся,/ мра́зом и зно́ем, и на земли́ лега́нием,/ алка́нием и жа́ждею те́ло твое́ удручи́л еси́,/ дух же возвесели́л еси́./ Те́мже Тя вси благоче́стно ублажа́ем.

Моле́ний и пе́ний гласы услы́ши, Богоно́сне о́тче Михаи́ле:/ к ве́ре же и любви́ вонми́ христолюби́вых люде́й/ и, я́ко отечестволю́бец, побори́ враги́, о́тче, вою́ющия на ны,/ свы́ше благода́тию покрыва́я хва́лящия тя.

Богоро́дичен: Исцели́ла еси́ сокруше́ние, Всенепоро́чная, и дре́вния стра́сти земны́х,/ Бо́га поро́ждши Царя́ Христа́, поне́сшаго пло́тию неду́ги на́ша,/ те́мже Тя вси ро́ди, Де́во Влады́чице, ублажа́юще, Богоневе́сто, велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Мы́сленное мо́ре страсте́й успи́в поще́нием/ и чу́вственныя воды́ разлива́ния мно́га,/ е́зера Ильме́ня свире́по волну́емы во́лны/ и жестокодыха́ющия ве́тры сло́вом укроти́л еси́,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

Жи́лами слове́с твои́х удави́л еси́ зми́я, хва́лящагося весь мир поглоти́ти,/ и те́плыми слеза́ми твои́ми к Бо́гу о́гненное его́ дыха́ние погаси́л еси́,/ и без ве́сти сотвори́л еси́,/ того́ зия́ния, преподо́бне, изба́ви, и на пу́ть ми́ра напра́ви ны.

Я́ко Моисе́й Богови́дец чудоде́йствуя, преподо́бне,/ моли́твою во́ду из земли́ изве́л еси́,/ я́же я́коже река́ оби́льно всю оби́тель напая́ше,/ и с пли́нфами33 и ка́мением ладии́ плову́щия на созда́ние це́ркве Святы́я Тро́ицы, в ти́хое приста́нище приве́л еси́,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

Преподо́бне Богоно́сне о́тче Михаи́ле,/ я́коже не дал еси́ муже́м кро́ве и льсти́ в расхище́ние оби́тели,/ в не́йже мона́шеское житие́ проходи́л еси́,/ та́ко оклевета́ющия нас смири́, и грехо́вную печа́ль отжени́,/ и сердца́ на́ша ра́дости испо́лни, и на путь ми́ра напра́ви ны.

Тро́ичен: Еди́но Госпо́дство и Трисия́нное, еди́нственное Богонача́лие Трисо́лнечное,/ певцы́ приими́ Твоя́ боголе́пно, и прегреше́ний изба́ви, и искуше́ний лю́тых,/ и вско́ре мир пода́ждь человеколю́бно, и Це́ркве́й соедине́ние,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

Богоро́дичен: Во утро́бу, Христе́ Спа́се мой, де́вственную всели́вся,/ яви́лся еси́ ми́ру всему́ богому́жно, Неизме́нен, Неслия́нен вои́стинну,/ и обеща́л еси́ всегда́ с Твои́ми рабы́ бы́ти я́ве./ Те́мже Тебе́ Ро́ждшия моли́твами, мир ми́ру Твоему́ устро́й,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

Свети́лен.

Подо́бен: Проро́цы:

Пресве́тлый свети́льник неугаси́мый,/ от восто́ка мы́сленнаго Со́лнца Христа́, я́ко светоза́рная луча́ возсия́в,/ мра́чную страну́ на за́паде и се́вере просвети́л еси́/ све́тлостию слове́с и доброде́тели дея́нием,/ Ему́же не преста́й моля́ся,/ е́же в ми́ре сохрани́ти, Михаи́ле преподо́бне, па́мять твою́ почита́ющия.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Прему́дрость Ипоста́сную и Пресу́щное Сло́во, и Врача́ всех ро́ждшая,/ Всечи́стая Богоро́дице, гное́ния и я́звы исцели́ душ на́ших/ и сохраня́й невре́дны вся́каго враго́в нахо́да, всегда́ Тя моля́щия,/ Засту́пнице ми́ра Бла́га́я.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 8:

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!

О, пресла́внаго чудесе́!/ В не́мощнем телеси́ я́ко безпло́тен,/ усе́рдно тебе́ сама́го Богу́ возложи́в, преподо́бне Михаи́ле,/ всю жи́знь твою́ му́ченически Христо́вы ра́ди любве́ сконча́л еси́,/ пло́тския стра́сти препобеди́л еси́,/ и ве́лий чудотво́рец был еси́./ Того́ ра́ди зове́м Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Испо́лнено стра́ха и ра́дости духо́вныя,/ мона́хов мно́жество,/ в прехожде́ние Богоно́снаго отца́ Михаи́ла:/ я́ко бо мо́лния восходя́щи от восто́ка до за́пада,/ обре́теся во оби́тели Пресвяты́я Тро́ицы,/ во хра́ме со вся́ким утвержде́нием заключе́ннем и неразруши́мем./ Сему́ дивя́щеся зовя́ху Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Во́льным юро́дством твои́м Христа́ ра́ди,/ соверши́ся духо́вная му́дрость в тебе́, о́тче Михаи́ле./ Нищету́ Христо́ву возлюби́в,/ яре́м Госпо́день на ся взял еси́, посто́м и бде́нием те́ло твое́ удручи́л еси́,/ и на высоту́ доброде́телей возше́л еси́,/ высоту́ Христо́вы та́йныя добро́ты зри́ши./ Того́ ра́ди зове́м Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Я́ко де́йством Свята́го Ду́ха,/ высо́кая и дивная проро́ческая вещания,/ преподо́бному и Богоно́сному отцу́ Михаи́лу,/ безве́стная и та́йная откры́шася,/ и е́же го́де судьба́м Бо́жиим,/ и мно́гим бы́сть во спасе́ние. О, каково́ дарова́ние нам дарова́ся!/ Его́же ра́ди, Христе́, спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша,/ я́ко Благоутро́бен.

Сла́ва, глас 5. Самогласен:

Боже́ственным огне́м разжиза́емь,/ и све́том просвеща́емь Пресвяты́я Тро́ицы, му́дре,/ предочи́стил еси́ себе́, Богоно́се Михаи́ле,/ воздержа́нием и чистото́ю,/ и вражия победи́л еси́ сове́ты и коварства,/ и, на ре́вность Бо́же́ственную подви́гнув с собо́ю мона́хов мно́жества,/ преоби́дети привре́менная увеща́л еси́./ Те́мже в славослове́нии тебе́ ублажа́ем:/ моли́ся, преподо́бне, еди́ному сердцеве́дцу Христу́ Бо́гу,/ да пощади́т ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Стра́шно и пресла́вно, и ве́лие та́инство:/ Невмести́мый во чре́во вмеща́ется,/ и Ма́ти по рождестве́ Де́ва па́ки пребы́сть:/ Бо́га бо роди́ из Нея́ воплоще́нна./ Тому́ возопие́м, Тому́ песнь рцем,/ со А́нгелы воспева́юще:/ Свят еси́, Безнача́льный Бо́же,/ И́же нас ра́ди вочелове́чивыйся, сла́ва Тебе́.

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст.

На литурги́и.

Блаже́нна пра́здника, и свята́го песнь 6. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем: Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 131. Аллилу́иа: Блаже́н муж боя́йся Го́спода: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Молитва

О преподо́бне и преблаже́нне о́тче наш Михаи́ле, ты, возжела́в усе́рдно ше́ствовати во след Го́спода на́шего Иису́са Христа́, вся плотска́я мудрова́ния отри́нул еси́: ты оте́чество свое́, род и вре́менное благоро́дство и земна́го ца́рствия насле́дие оста́вив, мона́шества и юро́дства путь ко спасе́нию и к насле́дию Ца́рствия Небе́снаго предызбра́л еси́; прише́д же ди́вне во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы, в ней трудолю́бно и богоуго́дно подвиза́лся, по премно́гу ко устрое́нию ея споспешествова́л еси́ и, от всех бед, от гла́да, вра́жияго нахожде́ния, и о́гненнаго запале́ния, и вся́каго зла о́ную сохраня́я и защища́я живу́щих в ней и к ней притека́ющих, пути́ Госпо́дню поуча́л еси́; ты и ны́не, Пресвяте́й Тро́ице со все́ми святы́ми предстоя́ и непреста́нно насыща́яся зре́ния Божества́ Трисве́тлаго, помина́й, мо́лим тя, чту́щих святу́ю па́мять твою́, не премолчи́, уго́дниче Христо́в, ко Го́споду моля́ся, да Он, благода́тию Свое́ю приосеня́я притека́ющих к тебе́ и мо́щи твоя́ уста́ми и се́рдцем лобыза́ющих, здра́вы и невреди́мы сохрани́т и от вся́кия напа́сти свободи́т, подая́ путеше́ствующим в пути́ благоспе́шество, боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние, си́рым, вдови́цам и всем напа́ствуемым ско́рое заступле́ние и вспоможе́ние и от вра́жиих наве́тов тве́рдое огражде́ние и защище́ние. Не преста́й же моля́ся и о Богохрани́мей стране́ на́шей, я́ко да, твои́м предста́тельством и моли́твами сохраня́емы, вси возмо́жем по́двиг тече́ния небла́зненно соверши́ти, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Михаил Клопский

Происходил из боярского рода. Он подвизался в Клопском монастыре, в 15-ти верстах от Новгорода.

Преподобный Михаил появился в обители неожиданно 23 июня 1408 года. Неизвестно, откуда он пришел в обитель и где подвизался ранее. Во время утрени, на девятой песни канона иеромонах, совершавший службу и обходивший с каждением храм и келлии рядом с храмом, увидел, что дверь его келлии открыта, а в ней сидит инок в рубище с зажженной свечой и переписывает книгу Деяний святых Апостолов. По окончании службы игумен с братией подошли к келлии, но она оказалась заперта; когда келлию открыли, неизвестный инок продолжал сидеть и писать. На вопросы игумена Феодосия он не отвечал и вел себя как юродивый.

Затем инок последовал за братией в храм на Божественную литургию. Во время богослужения он пел на клиросе, а когда игумен поручил ему прочитать Апостол, все были поражены красотой его вдохновенного чтения. Иноку назначили для жительства келлию, и он стал нести послушание чтеца в храме и на трапезе, не открывая по-прежнему своего имени.

Однажды, на праздник Преображения Господня, в обитель приехал князь Константин Дмитриевич Новгородский (младший сын благоверного князя Димитрия Донского) и, услышав чтение нового инока, узнал его и назвал своим родственником Михаилом, сыном Максимовым. Так в обители узнали имя пришельца.

Блаженный Михаил наложил на себя строгий пост, вкушая только хлеб с водой один раз в неделю. Он не имел никакого имущества и одежды, спал на земле, ходил в одной только рясе.

За свои иноческие подвиги преподобный Михаил сподобился от Господа прозорливости и дара чудотворений. Не страшась сильных мира сего, преподобный Михаил обличил князя Димитрия Шемяку за то, что он ослепил своего брата великого князя Василия Темного (1425 – 1462). Преподобному Михаилу принадлежит пророчество о присоединении Новгорода к Москве. В день рождения в Москве наследника великого князя Василия Иоанна III (1440 – 1505) преподобный взобрался на колокольню в Новгороде и стал звонить во все колокола, объясняя, что в Москве большая радость, родился новый великий князь, «гроза соседям», будущий властелин Новгорода (Новгород был присоединен к Московскому государству в 1480 году).

Во время трехлетней губительной засухи в обители по молитве блаженного Михаила забил родник, избавивший от жажды и братию обители, и окрестных жителей. Впоследствии к этому месту устраивались крестные ходы в день памяти преподобного Михаила. Когда после засухи наступил голод, к монастырю стали стекаться голодающие, и по молитвам преподобного в обители постоянно умножались запасы хлеба, так что все голодающие получали пищу.

Преподобный Михаил прожил в Клопском монастыре сорок четыре года и отошел ко Господу 11 января около 1453 – 1456 гг. Святые его мощи долгое время почивали под спудом в соборном храме Клопского монастыря во Имя Живоначальной Троицы в правом приделе. Причисление его к лику святых совершилось в 1547 году.

* * *

31

Кло́пот – шум, грохот

32

Еле́нския бо́рзости – оленьей скорости

33

Пли́нфами – с кирпичом


Источник: Минея январь. Ч. 1. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. - 628 с.

Комментарии для сайта Cackle