Библиотеке требуются волонтёры

9-й де́нь

Святы́х 40 му́ченик, в Севасти́йстем е́зере му́чившихся

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: предваря́ет самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен, и подо́бны Трио́ди 3, и святы́х му́чеников на 4. Стихи́ры самогла́сны. Глас 2. Иоа́нна мона́ха:

Терпя́ще настоя́щая до́блественне,/ ра́дующеся наде́емыми,/ друг ко дру́гу глаго́лаху святи́и му́ченицы:/ не бо риз совлачи́мся,/ но ве́тхаго челове́ка отлага́ем./ Лю́та зима́, но сла́док рай,/ боле́знен лед, но сла́дко восприя́тие,/ не уклони́мся у́бо, о во́ини!/ ма́ло прете́рпим,/ да венцы́ побе́дными увязе́мся/ от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Ме́щуще одея́ния вся,/ входя́ще без тре́пета во е́зеро,/ друг ко дру́гу глаго́лаху святи́и му́ченицы:/ за рай, его́же погуби́хом,/ риз тле́нных дне́сь не пощади́м,/ зми́я ра́ди иногда́ тлетво́рнаго облече́ни бы́вше,/ совлеце́мся ны́не за всех воскресе́ние,/ пренебреже́м лед раста́ющийся и пло́ть возненави́дим,/ да венцы́ побе́дными увязе́мся/ от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Ви́дяще я́ко наслажде́ние му́ки,/ теку́ще ко е́зеру студену́, я́ко к теплоте́,/ глаго́лаху святи́и му́ченицы:/ не устраши́мся часа́ зи́мнаго,/ да стра́шныя гее́нны огня́ убежи́м;/ сожже́на бу́ди нога́,/ да ликовству́ет ве́чно,/ рука́ же отъе́млема,/ да возде́ется ко Го́споду./ И не пощади́м естества́ умира́ющаго,/ изво́лим сме́рть, да венцы́ побе́дными увязе́мся/ от Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Сла́ва, глас то́йже, пе́рвую стихи́ру: Терпя́ще настоя́щая : И ны́не, Богоро́дичен: Пре́йде се́нь зако́нная:

Вход. Проки́мен. И чте́ния дне, и святы́х, 3.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ Или́, я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели,/ и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и о́трок, его́же избра́х./ Да позна́ете и ве́руете Ми/ и разуме́ете, я́ко Аз е́смь,/ пре́жде Мене́ не бы́сть ин бог, и по Мне не бу́дет./ Аз е́смь Бог,/ и не́сть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х,/ уничижи́х и не бе в вас чужди́й./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз е́смь,/ и не́сть от рук Мои́х избавля́яй./ Сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в ру́це Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же су́ть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися На́нь, разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие – рве́ние свое́/ и вооружи́т тва́рь в ме́сть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие./ Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щийся о наро́дех язы́к./ Я́ко дана́ е́сть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

И про́чее после́дование преждесвяще́нныя.

А́ще же не соверша́ется Литурги́я преждесвяще́нная, пое́м на стихо́вне Трио́ди самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен.

Сла́ва, святы́х, глас 6:

В песнопе́ниих восхва́лим, ве́рнии,/ страстоте́рпцев четы́редесять му́чеников/ и к ним сладкопе́сненно возопии́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, страда́льцы Христо́вы,/ Иси́хие, Мели́тоне, Ира́клие,/ Смара́где и До́мне,/ Евни́ке, Уа́ле и Вивиа́не,/ Кла́вдие и При́ске./ Ра́дуйтеся, Феоду́ле, Евти́хие и Иоа́нне,/ Ксанфи́е, Илиа́не, Сиси́ние,/ Кири́е, Агги́е, Ае́тие и Фла́вие./ Ра́дуйтеся, Ака́кие, Екди́кие, Лисима́хе,/ Алекса́ндре, Или́е и Горго́ние,/ Фео́филе, Дометиа́не, и Боже́ственный Га́ие, и Горго́ние./ Ра́дуйтеся, Евти́хие и Афана́сие,/ Кири́лле и Сакердо́не,/ Нико́лае и Вале́рие,/ Филокти́ме, Севериа́не и Худи́е./ Я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ му́ченицы всечестни́и,/ Того́ приле́жно моли́те/ спасти́ся ве́рою соверша́ющим всечестну́ю па́мять ва́шу.

И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

По Ны́не отпуща́еши: Тропа́рь, Глас 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,/ Человеколю́бче, мо́лимся.

Ин тропа́рь, глас 1:

Страстоте́рпцы всечестни́и,/ во́ини Христо́вы четы́редесяте,/ тве́рдии ору́жницы,/ сквозе́ бо о́гнь и во́ду проидо́сте/ и А́нгелом согра́ждане бы́сте,/ с ни́миже моли́теся Христу́ о и́же ве́рою хва́лящих вас/ Сла́ва Да́вшему вам кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему вас,/ сла́ва Подава́ющему ва́ми всем исцеле́ния.

Ин тропа́рь, глас 3:

Страстоте́рпцы Христо́вы четы́редесяте,/ во гра́де Севасти́йстем му́жественно пострада́вшии,/ чрез о́гнь и во́ду проше́дшии,/ в поко́й ве́чный вше́дшии,/ моли́теся о нас ко Го́споду,/ да жи́знь ми́рну сохрани́т/ и души́ на́ша спасе́т, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Ектения́, и три покло́ны вели́кия, и отпу́ст.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́х, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен и обы́чныя кафизмы.

По 1-й и по 2-й кафизмах седа́льны Трио́ди. Ектении́ же не глаго́лем. По 3-й же кафизме глаго́лет иере́й ектению́ ма́лую.

Та́же седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:

Честну́ю тве́рдь церко́вную,/ я́ко зве́зды велича́йшия, просвеща́ете при́сно и ве́рныя озаря́ете,/ му́ченицы Боже́ственнии Христо́вы четы́редесяте.

Сла́ва, глас то́йже.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Му́жественнейшим по́мыслом преше́дше муче́ние, чу́днии страстоте́рпцы,/ сквозе́ о́гнь и во́ду проидо́сте и премину́сте ко спасе́ния широте́,/ насле́дие прие́мше Небе́сное Ца́рство,/ в не́мже твори́те о нас Боже́ственныя мольбы́,/ му́дрии четы́редесяте.

И ны́не, Богоро́дичен:

Е́же благода́рно воспева́ти от се́рдца/ и испроси́ти приле́жно, Богоро́дице, Твоя́ ми́лости, Влады́чице,/ рабы́ Твоя́ зову́щия и глаго́лющия:/ Пресвята́я Де́во, предвари́ и изба́ви от враг неви́димых и ви́димых/ и вся́каго преще́ния,/ Ты бо еси́ на́ше заступле́ние.

А́ще ли суббо́та, кроме́ пе́рвыя неде́ли поста́.

По 1-й кафизме седа́лен: Честну́ю тве́рдь: два́жды.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В кров Твой, Пречи́стая Де́во, прибега́ющих/ мольбу́ прие́млеши от нас:/ не преста́й моля́щи Человеколю́бца спасти́ рабы́ Твоя́.

По 2-й кафизме, седа́лен: Му́жественнейшим по́мыслом: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же благода́рно:

По полиеле́и седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное:

Святы́х му́ченик удобре́ние, четверосве́тлое се и Богосо́бранное,/ четы́редесяти мно́жество во́ин вои́стинну,/ мра́зом же и огне́м искуси́вшеся, му́дрии,/ показа́шася во́ини всех Царя́ Христа́,/ Его́же и мо́лят спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Себе́ пре́жде Суда́ ны́не пла́чу,/ помышля́я моя́ дела́ лука́вая и лю́тая/ и прегреше́ний глубину́, совозра́стшую мне от ю́ности, Чи́стая,/ и сподавля́ющую ум,/ но Твои́м предста́тельством оставле́ние мне пода́ждь/ и спасе́ние улучи́ти сподо́би.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду,/ и изве́л ны еси́ в поко́й. Стих: Разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106.

По 50-м псалме́ стихи́ра самогла́сна, глас 2:

Проро́чески у́бо вопия́ше Дави́д во псалме́х:/ проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду,/ и изве́л ны еси́ в поко́й./ Вы же, му́ченицы Христо́вы,/ саме́ми де́лы сло́во исполня́юще,/ проидо́сте сквозе́ о́гнь и во́ду и внидо́сте в Ца́рство Небе́сное./ Те́мже моли́теся, четы́редесяте су́ще страда́льцы,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кано́на два му́чеников на 8. Пе́рвый кано́н, его́же краегране́сие: Боговенча́нный полк пою́ му́чеников. Иоа́нна мона́ха. Глас 2.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Боговенча́нный полк пою́ му́чеников Христо́вых, Богодухнове́нными пе́сньми, четы́редесяти,/ ле́тнюю па́мять све́тло торжеству́яй,/ я́ко просла́вися.

На земли́ всего́ отве́ргшеся именова́ния,/ изво́лиша четы́редесяте христоиме́нное зва́ние,/ и́мже ны́не в Вы́шних живу́т.

Су́щий во Христе́, пло́ть и мир возненави́девше,/ ве́тхаго у́бо челове́ка совлеко́стеся со привре́менною оде́ждею,/ во оде́жду же нетле́ния облеко́стеся.

Богоро́дичен: Кто изрещи́ Твое́ по досто́инству возмо́жет па́че сло́ва зача́тие?/ Бо́га бо родила́ еси́ пло́тию, Пречи́стая,/ нам я́вльшагося, Спа́са всех нас.

Други́й кано́н, его́же краегране́сие: Боговенча́нный полк пою́ му́ченик. Кир Феофа́на, глас и ирмо́с то́йже.

Бо́га нам, му́ченицы четы́редесяте,/ ны́не благопреме́нна сотвори́те моли́твами ва́шими,/ чи́стою се́рдца любо́вию призыва́ющим вас.

На Небесе́х трисо́лнечнаго сия́ния заря́ми просвеща́еми, четы́редесяте,/ на земли́ изме́рзшия зимо́ю напа́стей,/ покры́йте ны, пою́щия вы.

Неразори́ма благоче́стия и непоколеби́мая Це́ркве забра́ла, четы́редесяте,/ христоимени́тое зва́ние лю́те смуща́емаго ны́не умири́те.

Богоро́дичен: Преесте́ственно над все́ми су́щаго родила́ еси́ Зижди́теля и Го́спода,/ пло́ть бы́вша нас ра́ди, челове́к,/ Де́во Богоро́дице Ма́ти Неискусому́жная.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Во́инство, и жи́знь, и красоту́ теле́с,/ и бога́тство пренебре́гше,/ благосла́внии четы́редесять Христа́ вме́сто всех насле́доваша.

Ка́мением неща́дно четы́редесяте повеле́нием бие́ми мучи́телевым,/ мета́ния Бо́жиим Ду́хом на повелева́ющий возвраща́хуся.

Глаго́лаше на самаго́, мучи́телевыми устна́ми змий созда́вшего хулу́,/ но того́ богобо́рная уста́ на му́ченики ка́меньми сокруша́ются.

Богоро́дичен: Без се́мене во утро́бе Бо́га зачала́ еси́/ и ро́ждши несказа́нно вопло́щшася,/ на Него́же зре́ти не сме́ют, Чи́стая, Небе́сныя си́лы, Присноде́во.

Ин, ирмо́с то́йже.

Во́инство му́ченическое/ и спряже́нный ли́че му́ченик венцено́сец, Влады́це предстоя́ще,/ восхваля́ющия вы при́сно спаса́йте.

Е́зером страсте́й обурева́емии и волно́ю напа́стей лю́тых,/ к вам, четы́редесятем Христо́вым во́ином, прибега́ем.

В не́дрех Авраа́мовых согрева́емии и сла́вною оде́ждею украша́емии,/ зимо́ю обстоя́ния свя́занных разреши́ти помоли́теся.

Богоро́дичен: Утвержде́ние бу́ди, и прибе́жище, и покро́в, Де́во Богоневе́сто,/ ве́рою к Тебе́ прибега́ющим/ и Бо́жию Тя Ма́терь испове́дающим.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Христу́ вво́инившеся му́ченически,/ врага́ низложи́вше страда́льчески,/ де́лы испо́лнисте проро́ка глаго́лы:/ сквозе́ бо о́гнь и во́ду му́жески проидо́сте,/ поко́й обре́тше, жи́знь нетле́нную./ Те́мже Небе́сными укра́шшеся венцы́,/ с ли́ки весели́теся безпло́тных, блаже́ннии страстоте́рпцы прехва́льнии,/ моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/ бу́рею одержи́м безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ Воплоще́нному безсе́менно/ моли́ся приле́жно о всех рабе́х Твои́х,/ непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твоего́ смотре́ния/ и просла́вих Тя,/ Еди́не Человеколю́бче.

Умовре́дуете, – глаго́лаху страда́льцы, –/ стра́нную тщету́ всу́е простира́юще, пребезбо́жнейшии.

Изощре́ны мечи́, и зве́ри, и о́гнь, и крест святы́м/ Христо́вы гони́тели простира́ху.

Стра́шен нам, – глаго́лаху страда́льцы,– о́гнь гее́нский,/ ны́нешняго же, я́ко клевре́та, не убои́мся.

Да отъя́ты бу́дут руки́, сожже́на же бу́ди нога́,–/ сняти́и вопия́ху, – нетле́нны бо сия́ па́ки прии́мем.

Богоро́дичен: Мо́лим Тя, Пречи́стая, Бо́га безсе́менно заче́ншую,/ при́сно моли́тися за рабы́ Твоя́.

Ин, ирмо́с то́йже.

Просвеще́ние нам, му́ченицы, от Бо́га бы́сте,/ в сия́ние бо облеко́стеся неприсе́нное.

Богоизбра́нный, моли́ся, собо́ре му́ченик венцено́сный,/ изба́вити бед воспева́ющия тя.

Свет непристу́пный, святи́и, Христо́в ви́дети сподо́бльшеся,/ су́щия во тьме́ сия́ти удосто́йте.

Облиста́юще, сла́внии, мы́сленным Христа́ светонаставле́нием,/ к зари́ Боже́ственней руково́дствуйте.

Богоро́дичен: Песносло́вяще, Чи́стая, из утро́бы Твоея́ вопло́щшагося,/ Тя славосло́вим, я́ко Бо́жию Ма́терь.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Неи́стовством пребезу́мным гони́телей/ страда́льцы под возду́хом на сту́дени обноществова́ти осуди́вшеся,/ воспева́ху пе́ние Бо́гу благода́рственное.

Ра́дующеся четы́редесяте Христо́вы му́ченицы,/ боле́зненный претерпе́вше лед, во е́зере стоя́ще,/ наде́ждею Боже́ственных венце́в укрепля́еми.

Смех предлага́ется четы́редесятем Христо́вым му́чеником,/ уда́влен быв пре́жде гнездя́щийся в вода́х змий,/ пагуборо́дныя бо кре́пости лиши́ся.

Богоро́дичен: Тебе́, ро́ждшей Христа́, всех Зижди́теля, зове́м:/ ра́дуйся, Чи́стая, ра́дуйся, возсия́вшая Свет нам,/ ра́дуйся, вме́щшая Бо́га Невмести́маго.

Ин, ирмо́с то́йже.

Неи́стовства ерети́ческаго, четы́редесяте,/ и ны́не изба́вите Христо́ву честну́ю Це́рковь,/ в не́йже ро́ждшеся, в толи́ко досто́инство и сла́ву премину́сте.

Я́вльшеся нам, четы́редесяте Христо́вы му́ченицы Богоза́рнии,/ огневи́днии свети́льницы,/ просвеща́ют ве́рным благоче́стия пу́ть спаси́тельный.

От земли́ преста́вистеся к Небе́сней се́ни, му́ченицы,/ иде́же Христу́ Подвигополо́жнику предстоя́ще,/ Боже́ственныя мя ра́дости улучи́ти сподо́бите.

Богоро́дичен: Я́ко непостижи́мое и неудобозри́мое вся́кому, Влады́чице,/ е́же па́че ума́ та́инство, Отрокови́це, Боже́ственнаго Твоего́ рождества́,/ су́щаго бо вои́стинну Бо́га нам родила́ еси́.

Пе́снь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Ра́достне началозло́бный восхити́, я́ко от двоюна́десяти Иу́ду окая́ннаго,/ и от Еде́ма челове́ка, от четы́редесяти отпа́дшаго.

Безсту́ден сый, всу́е шата́яся,/ я́коже бо разбо́йником и Матфи́ем пе́рвее,/ та́ко и ны́не мучи́тель стрегу́щаго зва́нием осуди́ся.

Суему́дренный и рыда́ния досто́ин, и́же живото́в обои́х погреши́,/ огне́м бо раста́яся и ко огню́ оты́де негаси́мому.

Богоро́дичен: Неискусому́жно, Де́во, родила́ еси́/ и ве́чнуеши Де́ва, явля́ющи и́стиннаго Божества́,/ Сы́на и Бо́га Твоего́, о́бразы.

Ин, ирмо́с то́йже.

Бодрствующий и трезвеннии храни́телие ро́да челове́ческаго яви́стеся, держа́внии,/ и моли́твенницы моле́ний,/ помо́щницы же печа́льных поста́вистеся.

Непристу́пными сия́юще добро́тами в Це́ркви Христо́ве, всехва́льнии,/ искуше́ний изба́вите с любо́вию вас почита́ющих.

Беся́щихся мучи́телей всеизря́днии дре́вле потреби́телие пре́лести бы́сте/ и нам ны́не по́мощь ско́рая и стена́ бу́дите.

Богоро́дичен: На Тя упова́ние возложи́х, Ма́ти Присноде́во, спасе́ния моего́/ и Тя Предста́тельницу положи́х жи́зни,/ тве́рду же и непоколеби́му.

Конда́к, глас 6.

Подо́бен: Е́же о нас:

Все во́инство ми́ра оста́вльше,/ на Небесе́х Влады́це прилепи́стеся,/ страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять,/ сквозе́ о́гнь бо и во́ду проше́дше, блаже́ннии,/ досто́йно восприя́сте сла́ву с Небе́с/ и венце́в мно́жество.

И́кос:

На престо́ле непристу́пнем седя́щему,/ просте́ршему Не́бо, я́ко ко́жу,/ и зе́млю утверди́вшему,/ и собра́вшему во́ды в со́нмы их,/ вся от не су́щих сотво́ршему бы́ти/ и всем подаю́щу дыха́ние и живо́т,/ прие́млющему от Арха́нгел пе́ние, и от А́нгел покланя́емому,/ и от всех сла́вимому, Христу́ Вседержи́телю,/ Зижди́телю и Бо́гу на́шему, припа́даю, недосто́йный,/ принося́ мое́ моле́ние, сло́ва благода́ти прошу́:/ да возмогу́ благоче́стно воспе́ти и аз святы́я,/ я́же Сам показа́в победи́тели,/ дарова́в им сла́ву с Небе́с и венце́в мно́жество.

Пе́снь 7

Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ужасе́ся, зря венцы́, страж четы́редесяти,/ и, отри́нув любожи́зненное, впери́ся раче́нием явле́нныя Твоея́ сла́вы,/ и с му́ченики поя́ше:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

В ба́ню прите́к душетле́нну, умерщвля́ется жизнолю́бный;/ христолю́бец же, хи́щник изря́днейший ви́денных быв,/ я́коже в ба́ни нетле́ния с му́ченики поя́ше:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Огню́ мы́сленному, возжже́ну во уме́х четы́редесяти,/ многоко́зненное нече́ствующих попаля́шеся безу́мие,/ я́коже не́кий воск та́емь./ Тебе́ же, Христе́, воспева́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́ко зело́ светла́, благоле́пна же, Христе́, Креста́ Твоего́ си́ла,/ проти́вными венцы́ плету́щи четы́редесятим му́чеником./ Во́ду бо и о́гнь проше́дше, в нетле́нии зову́т:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Тя купину́ Моисе́й в горе́ Сина́йстей огнепали́мую, Чи́стая, предзря́ше,/ поне́сшую неопа́льно нестерпи́мую зарю́ неизрече́ннаго Существа́,/ соедини́вшагося дебельству́ пло́ти,/ еди́ныя в ней святы́х Ипоста́сей.

Ин, ирмо́с то́йже.

Наста́ све́тло ле́тняя ва́ша па́мять, всебога́тии,/ просвеща́ющи дале́че сия́ющая поста́ све́тлостию./ Сию́ пра́зднующе ве́рою, с ва́ми воспева́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Реши́телие страсте́й и свети́льницы, издале́ча сия́ющии,/ ми́ра очище́ние, пре́лести разруше́ние,/ велегла́снии и́стины пропове́дницы,/ лжи прогони́телие всем яви́стеся, пою́ще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Свети́ла мы́сленная, сия́юще нам, яви́стеся, му́ченицы,/ обурева́емыя спаса́ете и наставля́ете пла́вающия,/ жития́ волну́ющияся бу́рею, Христу́ воспева́юще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Красно́ Бо́гу и А́нгелом возжеле́нно,/ четы́редесяте Богособра́нное, и Богодухнове́нное, и пресве́тлое ополче́ние,/ Боже́ственное и стра́шное всеору́жие вопию́ще и глаго́люще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Свети́льник Све́та, и о́блак све́тел,/ и свяще́ния ме́сто показа́ся, Неискусобра́чная,/ и́бо святы́х Свята́го Сло́ва прия́т несказа́нно./ Его́же пою́ще, взыва́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8

Ирмо́с: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Неи́стовно страда́льцем поусти́в враг вся́ко зда́ние, все́ми постыде́ся,/ четы́редесять бо непреста́нно пою́т Го́спода/ и превозно́сят во вся ве́ки.

Неми́лостивно за Христа́ теле́с ва́ших у́ды сокру́шшеся,/ всесожже́ние Боже́ственно принесо́стеся Бо́гу,/ со А́нгелы при́сно лику́ете, му́ченицы, пою́ще Христа́ во ве́ки вся.

Кре́постию смы́сла, его́же ро́ди, на ра́мена взе́мши, христолюби́вая ма́ти,/ благоче́стия плод прино́сит, с му́ченики му́ченика,/ священноде́йству Авраа́мову подо́бящися.

К непреста́нней жи́зни правоте́чно, о сы́не, твори́ ше́ствие, –/ христолюби́вая ма́ти христолюби́вому де́тищу вопия́ше, –/ не терплю́ тебе́ второ́е, Подвигополо́жнику Христу́ яви́тися.

Богоро́дичен: И́же в не́дрех О́тчих/ неразде́льно же Сы́на седя́щаго, в веще́ственней чре́ве Твое́м все́льшася, Чи́стая,/ пое́м, Де́во Богоневе́сто, и превозно́сим во вся ве́ки.

Ин, ирмо́с то́йже.

Претво́ршеся к жи́зни и́стинней, е́же о Христе́ ны́не сокрове́нней,/ к зи́мней и боле́зненней кончи́не, до́блии, кре́пко вдастеся,/ спасе́ния и оставле́ния прося́ще нам.

От земли́ к Небе́сным преше́дше, страда́льцы венцено́сцы,/ Це́ркви му́ченик победоно́сных ли́че,/ бед, страсте́й, обстоя́ний избавле́ния проси́те нам и спасе́ния.

Расто́рг сме́рти у́зы Спас, страда́льцем побе́ды подаде́ на сме́рть,/ четы́редесять бо, мра́зом согрева́еми, поя́ху/ и спасе́ния всем ве́рным прося́ще.

Напа́стей прило́ги, нападе́ние страсте́й, де́монов искуше́ния/ Боже́ственный страстоно́сец лик моли́твою изыма́ет я́ве/ от пою́щих Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Умерщвле́ныя и к пе́рсти сме́ртней и тле́нию сведе́ныя воскреси́ла еси́,/ Еди́на, Нача́льника жи́зни ро́ждши, Христа́ Бо́га на́шего,/ Влады́чице Де́во, Чи́стая Богороди́тельнице.

Пе́снь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

За Христа́ обнажи́вшеся и ка́мением бие́ни бы́вше,/ возду́шную претерпе́сте зи́мность,/ водны́й лед и сокруше́ние уде́с и, огне́м опа́льшеся,/ в ре́чней сия́ете быстрине́ издале́ча,/ я́коже свети́ла, му́ченицы четы́редесяте.

Жезл си́лы Боже́ственныя, крест стяжа́вше,/ вопия́ху Христу́ страда́льцы четы́редесяте:/ Влады́ко Всеси́льный Победи́телю, руко́ю Твое́ю да венча́емся,/ да вси Тя пе́сньми непреста́нно велича́ем.

Я́ко боле́знен у́бо лед, я́коже зело́ безме́рна лю́тость,/ ю́же претерпе́сте, мра́за, но сла́док рай,/ Авраа́мова бо не́дра патриа́рха гре́ют вас в се́лех ве́чных, му́ченицы четы́редесяте.

Победи́вше страда́ньми и венцы́ прии́мше от Боже́ственныя Влады́чни десни́цы,/ ны́не дарова́ти моли́теся мир ми́ру и нам спасе́ние, му́ченицы четы́редесяте.

Богоро́дичен: Неве́сто Ма́ти Де́во,/ А́нгельская мно́жества Твоего́ мо́лят Сы́на,/ приими́ моле́ние на́ше, еди́на наде́жде ве́рных,/ и мир ми́ру и нам спасе́ние, Тебе́ лю́бящим, да́руй.

Ин, ирмо́с то́йже.

Преесте́ственныя зари́, и ра́дости несказа́нныя, и сла́вы сподо́бистеся улучи́ти,/ ны́не же любо́вию чту́щия вас/ напа́стей, и бед, и лука́вствия изба́вите вра́жия,/ Христо́вы во́ини, му́ченицы четы́редесяте.

Си́лу, пребога́тии, Боже́ственную с Небесе́ прие́мше и кре́пость, соу́зницы Христо́вы,/ льсти́ прогони́телие бы́сте, отгоня́ще вся́ку и́дольскую мглу непостоя́нную/ и просвеща́юще мир, му́ченицы четы́редесяте.

Укра́шшеся добро́тою честна́го муче́ния/ и Боже́ственнаго прича́стницы бы́вше естества́,/ вои́стинну ра́дуетеся, Све́ту сраствори́вшеся светле́йшему и чи́стому,/ Христо́вы во́ини, му́ченицы четы́редесяте.

Ны́не Христу́ предстоя́ще благочести́вым дерзнове́нием/ и отону́ду Божества́ све́том облиста́еми, сла́внии,/ восхваля́ющия вы заре́ю освети́тися трисия́нною/ приле́жно моли́те, му́ченицы четы́редесяте.

Богоро́дичен: Я́вльшийся, Де́во, души́ моея́ примра́к/ све́та Твоего́ невеще́ственными блиста́ньми озари́, две́ре Боже́ственнаго Све́та,/ и огня́ ве́чнаго изба́витися сподо́би, Чи́стая,/ ве́рою и любо́вию пе́сньми Тя велича́ющаго.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Десяти́цу четверочи́сленную, победоно́сный полк,/ во́инство святы́х му́ченик воспои́м досто́йно,/ огне́м бо, и сту́дению, и водо́ю посрами́ша вражде́бных полки́/ и от Христа́ Спа́са венцы́ пришла́ сла́вы.

Сла́ва:

Лик четверодесяточи́сленный му́чеников четы́редесяти,/ Пребоже́ственныя Тро́ицы доброде́телей четвери́чных,/ огня́, возду́ха, во́ды и земли́, стихи́й четы́рех,/ пе́сньми Боже́ственными да воспое́тся,/ я́ко за Христа́ пострада́вший, всех Влады́це.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́ку всея́ тва́ри ро́ждши, Ма́ти Де́во,/ и вся́ческих, я́ко су́щи Отрокови́ца,/ о Влады́чице Богоро́дице, страсте́й мучи́тельствующих мя исхити́/ и проводи́ к милосе́рдия осия́нию/ и к прекра́сной па́сце воскре́сшего Сы́на Твоего́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, по́стников:

Прииди́те, му́ченический, бра́тие,/ с похвала́ми воспои́м полк,/ мра́зом и огне́м опа́льшийся/ и пре́лести зи́му разжже́нною ре́вностию попали́вший,/ во́инство до́блественнейшее, свяще́ннейший собо́р,/ защище́ние же неразруши́мо и непобеди́мо,/ ве́ры забра́ла и храни́тели,/ му́ченик четы́редесяти лик Боже́ственный,/ Це́ркве хода́тая,/ си́льне моля́щия Христа́/ низпосла́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, собо́ре кре́пкий и терпели́вый/ и победи́тельное ополче́ние,/ столпы́ благоче́стия,/ во́ини Христо́вы,/ тве́рдии ору́жницы и непобеди́мии,/ умо́м преси́льнии и душе́ю му́жественнейшии,/ вои́стинну Боже́ственнии,/ Бо́гу возжеле́нный лик святы́й,/ Богоизбра́нный сонм, му́ченицы четы́редесяте,/ и́же ра́вны страда́нием, ра́вны и нра́вом,/ и, ра́вныя и венцы́ прие́мше,/ Христа́ моли́те/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, победоно́сное мно́жество,/ и́же на бране́х до́бле му́жествовавше,/ зве́зды, проше́дше сквозе́ о́гнь и сту́день/ и водны́й лед разсы́павше,/ зе́млю онебеси́вше и вся просвети́вше,/ в не́дрех Авраа́мовых ны́не гре́емии/ и со А́нгельскими лику́юще во́инствы,/ му́ченицы четы́редесяте,/ цве́ти, дыха́ющии благово́ние су́що духо́внаго раздая́ния,/ Христа́ моли́те/ душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен. Иоа́нна мона́ха:

Страстоте́рпцы Христо́вы,/ всечестны́й пост све́тльший/ соде́ласте па́мятию ва́шего сла́внаго страда́ния,/ четы́редесять бо су́ще, четыредеся́тницу освяща́ете,/ спаси́тельней стра́сти уподо́бившеся/ ва́шим за Христа́ страда́нием./ Те́мже, иму́ще дерзнове́ние,/ моли́теся в ми́ре дости́гнути нам/ в тридне́вное воскресе́ние Бо́га и Спа́са душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град непоколеби́мый,/ сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу и прибе́жище душ на́ших.

На стихо́вне, в Трио́ди самогла́сен, два́жды, и му́ченичен. Сла́ва, святы́х, глас 2, самогла́сен.

И́стины ча́шею от свои́х крове́й,/ огне́м муче́ний и водны́м ле́дом ве́рныя напои́ша/ четверочи́сленная бо десяти́ца, пою́ще пе́снь Спа́су,/ еди́н у́бо ум всем,/ в телесе́х же мно́зех принесо́шася Христу́,/ и богоневе́стная ма́ти/ христолюби́ваго о́трока на ра́мена взе́мши, глаго́лаше:/ гряди́, страда́льче, и постражди́ с про́чими.

И ны́не, Богоро́дичен:

Непроходи́мая врата́,/ та́йно запеча́тствованная,/ благослове́нная Богоро́дице Де́во,/ приими́ моле́ния на́ша/ и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу,/ да спасе́т Тобо́ю души́ на́ша.

Та́же, Бла́го е́сть: Трисвято́е, тропа́рь, ектения́ и три покло́ны вели́кия, час 1-й с кафизмою, и отпу́ст.

Во вре́мя же свое́ быва́ют 3-й, 6-й и 9-й часы́, по чи́ну их с кафи́ змами, и блаже́нны поско́ру и про́чее. На ко́емждо часе́ по 3 покло́ны вели́кия. В то́йже де́нь на вече́рни, по обы́чной кафизме, на Го́споди, воззва́х: ста́вим стихо́в 10. И пое́м Трио́ди самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен, и подо́бны 3. И святы́х му́чеников 4.

Стихи́ры, глас 1:

Лик четверодесятосия́нный,/ во́инство все богособра́нное/ спросия́ посту́ страда́ньми честными,/ освеща́ющ и просвеща́ют, души́ на́ша.

Глас 2: Е́зеро, я́ко рай, и зи́мность, я́ко зной,/ му́ченицы вмени́ша, Христе́ Бо́же,/ не устраши́ша по́мысла их томи́телей преще́ния,/ не убоя́шася, до́блии, мук приложе́ний,/ оружено́сный стяжа́вше Крест,/ тем бо врага́ я́ко кре́пцыи победи́ша,/ те́мже и венцы́ прия́ша благода́ти.

Четверодесяточи́сленный лик му́ченик/ кто не воспое́т?/ В во́ду бо езе́ра внидо́ша де́рзостне/ и, мра́зом стесня́еми,/ пе́снь воспева́ху Го́споду:/ еда́ в река́х прогне́ваешися на ны, Го́споди?/ еда́ в река́х прогне́ваешися на ны, Человеколю́бче?/ облегчи́ тя́жесть и го́ресть возду́ха,/ свое́ю бо кро́вию обагри́шася на́ши но́ги,/ и введи́ ны, Бо́же, в ве́чныя Твоя́ кро́вы,/ да не́дро ны согре́ет патриа́рха Авраа́ма.

Сла́ва, глас то́йже.

Проро́чески у́бо вопия́ше Дави́д во псалме́х:/ проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду,/ и изве́л ны еси́ в поко́й./ Вы же, му́ченицы Христо́вы,/ саме́ми де́лы сло́во исполня́юще,/ проидо́сте сквозе́ о́гнь и во́ду/ и внидо́сте в Ца́рство Небе́сное./ Те́мже моли́теся, четы́редесяте су́ще страда́льцы,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Все упова́ние мое́:

А́ще к среде́ или́ к пятку́, Крестобогоро́дичен, пи́сан сего́ ме́сяца в 14-й де́нь. Вход со Ева́нгелием. Проки́мен дне и чте́ния Трио́ди. И Да испра́вится моли́тва моя́: Посе́м проки́мен, глас 5: Ты, Го́споди, сохрани́ши ны/ и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. Стих: Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 331. Аллилу́ия, глас 4: Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́, по́йте же и́мени Его́. Стих: Я́ко искуси́л ны еси́, Бо́же, разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 80. И про́чее Боже́ственная Литурги́я преждесвяще́нных. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Моли́тва

О, святи́и, сла́внии страстоте́рпцы Христо́вы, четы́редесяте, во гра́де Севасти́и Христа́ ра́ди му́жественно пострада́вшии, чрез о́гнь бо и во́ду проидо́сте и, я́ко дру́зи Христо́вы, в поко́й Небе́снаго Ца́рствия вше́дше, и́мате ве́лие дерзнове́ние ко пресвяте́й Тро́ице хода́тайствовати о ро́де христиа́нском, наипа́че же о почита́ющих святу́ю па́мять ва́шу и с ве́рою и любо́вию вас призыва́ющих. Испроси́те у Всеще́драго Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших и жития́ на́шего исправле́ние, да, в покая́нии и нелицеме́рной любви́ друг, ко дру́гу пожи́вше, со дерзнове́нием предста́нем Стра́шному Суди́щу Христо́ву и ва́шим предста́тельством одесну́ю Пра́веднаго Судии́ предста́нем. Ей, уго́дницы Бо́жии, бу́дите нам защи́тницы от всех враг, ви́димых и неви́димых, да под кро́вом святы́х ва́ших моли́тв изба́вимся от всех бед, зол и напа́стей до после́дняго дне жи́зни на́шея и та́ко просла́вим вели́кое и достопоклоня́емое И́мя Вседе́тельныя Тро́ицы, Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

А́ще случи́тся 40 му́ченик 1-я седми́цы в кой-лю́бо де́нь, и пое́тся слу́жба их в суббо́ту, со святы́м му́чеником Фео́дором Ти́роном.

В пято́к ве́чера кафи́ зма рядова́я. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10, и пое́м Трио́ди самогла́сен дне, два́жды, и му́чеников на 4, и Фео́дора на 4. Слава , Фео́дора. И ны́не , Богоро́дичен пе́рвый, гла́са. Вход, проки́мен, и чте́ния дне, и му́чеников 3. И по Да испра́вится моли́тва моя́: 3 покло́ны вели́кия. И про́чее преждесвяще́нных. По заамво́нней моли́тве пое́м кано́н свята́го Фео́дора над ко́ливом, я́коже указа́си в 40-це на ряду́, и отпу́ст.

А иде́же не́сть преждесвяще́нных, ве́чера на Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́чеников 3 и Фео́дора 3. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са преше́дшаго, без вхо́да. Проки́мен, и чте́ния дне, и му́чеников. На стихо́вне самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен. Та́же припе́в, и пое́м стихи́ру Фео́дора: Боже́ственных даро́в: пи́сана на Го́споди, воззва́х: Сла́ва, му́чеников, глас 6: В песнопе́ниих восхва́лим: По Ны́не отпуща́еши: тропа́рь му́чеников. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен: Вся па́че смы́сла: Ектения́, и три покло́ны вели́кия, и пое́м кано́н свята́го Фео́дора над ко́ливом, и отпу́ст, по обы́чаю.

Повече́рие пое́м вели́кое. На повече́рии пое́м кано́н усо́пших и Мине́и рядовы́й. Тропари́ же по 1-м, и по 2-м трисвято́м, глаго́лем обои́х святы́х, а на после́днем трисвято́м – конда́к му́чеников.

На у́трени, на Бог Госпо́дь: тропа́рь му́чеников, два́жды. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен: Вся па́че смы́сла: По 1-й кафизме седа́льны му́чеников о́ба. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен и чте́ние му́чеников. По 2-й кафи́зме седа́льны Фео́дора. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен и чте́ние му́чеников или́ Фео́дора. Полиеле́й и седа́лен му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен и чте́ние му́чеников. Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, и Вся́кое дыха́ние: и Ева́нгелие му́чеников. Псало́м 50. Стихи́ра му́чеников. Кано́ны му́чеников, со ирмосо́м на 6, и Фео́дора о́ба кано́на на 8. Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́: пе́сни же 7-ю и 8-ю глаго́лем напреди́ в пято́к. По 3-й пе́сни конда́к, и и́кос, и седа́лен му́чеников. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен, и чте́ние о святе́м Фео́доре. По 6-й пе́сни конда́к Фео́дора, и и́кос, и чтем про́лог, и синакса́рий. По 9-й пе́сни свети́лен му́чеников. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не , Богоро́дичен. На хвали́тех стихи́ры му́чеников 3, глас 5, Подо́бен: Ра́дуйся: и Фео́дора подо́бны 3, та́же припе́в: Проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду: И пое́м самогла́сну стихи́ру му́чеников: Страстоте́рпцы Христо́вы: Сла́ва , Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен. Славосло́вие вели́кое, тропа́рь му́чеников. Сла́ва, Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен. Ектении́, и отпу́ст, и обы́чное исхожде́ние в притво́р, и час 1-й.

На часе́х тропа́рь му́чеников. Сла́ва , Фео́дора. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. Кондаки́ же глаго́лем, пременя́юще.

На Литурги́и: Блаже́нны му́чеников, пе́сни 3-я, на 4, и Фео́дора 6-я, на 4. По вхо́де тропа́рь му́чеников, и Фео́дора, и конда́к его́. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дицы хра́ма, или́ Предста́тельство христиа́н: Проки́мен, аллилу́ия, и прича́стен му́чеников и Фео́дора. Апо́стол и Ева́нгелие пре́жде суббо́ты и Фео́дора под зача́ло, та́же му́чеников.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников в 1-ю неде́лю посто́в.

И пое́тся слу́жба их, я́коже ука́зано в неде́лю 3-ю посто́в, кроме́ поклоне́ния Креста́, то́чию на лити́и. Сла́ва, му́чеников, пи́сана на Го́споди, воззва́х: И ны́не, Трио́ди. На стихо́вне, Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Трио́ди. На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Пречи́стому Твоему́ о́бразу: Катава́сия Трио́ди.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников в понеде́льник 2-я, или́ 3-я, или́ 4-я, или́ 5-я, или́ 6-я неде́ли посто́в.

В неде́лю ве́чера пое́м, Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10, Трио́ди дне на 4, повторя́юще 1-ю, и му́чеников на 6. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен: 1-й. Вход, проки́мен вели́кий Трио́ди. И чте́ния му́чеников 3. Та́же, Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей: и Испо́лним вече́рнюю: На стихо́вне Трио́ди самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен. Сла́ва , му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен, по гла́су, воскре́сен. По О́тче наш: тропа́рь му́чеников. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен. Ектения́: Поми́луй нас, Бо́же: и покло́ны 3 вели́кия, и отпу́ст.

Полу́нощницу же пое́м по обы́чаю с кафи́змою и тропари́ обы́чныя. По Честне́йшую: 3 покло́ны вели́кия.

На у́трени, на Бог Госпо́дь: тропа́рь му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. По 1-й и по 2-й кафи́змах глаго́лем седа́льны Трио́ди, ектении́ же не глаго́лются. И чте́ние во Ефре́ме. По 3-й кафи́зме глаго́лет иере́й ектению́ ма́лую, и седа́льны му́чеников о́ба, и чте́ние му́чеников. Полиеле́й, и седа́лен му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, и чте́ние му́чеников. Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен и Ева́нгелие му́чеников. Та́же псало́м 50. Стихи́ра му́чеников. Кано́ны му́чеников со ирмосо́м на 8. Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́ : а иде́же трипе́снец, и пое́м кано́н му́чеников со ирмосо́м на 6 и трипе́снец на 8. Катава́сия Трио́ди. По 3-й пе́сни седа́лен му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен и чте́ние му́чеников. По 6-й пе́сни, конда́к, и и́кос, и про́лог. Свети́лен му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. На хвали́тех стихи́ры му́чеников, на 4. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен его́. Та́же настоя́тель или́ чтец глаго́лет: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам Свет. Посе́м, ектения́: Испо́лним у́треннюю: та́же на стихо́вне, самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен. Сла́ва, му́чеников. И ны́не , Богоро́дичен. Посе́м: Бла́го е́сть: глаго́лем еди́ножды. По О́тче наш: тропа́рь му́чеников. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен. Ектения́: Поми́луй нас, Бо́же: и три покло́ны вели́кия, и час пе́рвый.

На часе́х тропа́рь глаго́лем му́чеников и по трисвято́м конда́к их. И на коне́ц 3 покло́ны вели́кия и по покло́нех трисвята́го не глаго́лем, но глаго́лем: Христе́, Све́те : и отпу́ст.

Часы́ же 3-й, 6-й и 9-й пое́м с кафи́змами, в подо́бное их вре́мя, со чте́нием.

На 6-м часе́ чте́тся паремия дне, по чи́ну ея́.

Моли́твы же Вели́каго Васи́лия по часе́х глаго́лем непреме́нно, е́же е́сть: Влады́ко Бо́же, О́тче: и Бо́же и Го́споди сил: и Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́:

Егда́ же пое́м полиеле́й, на часе́х в кампа́н не ударя́ем.

По кафизме чтец глаго́лет: Сла́ва, тропа́рь му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к му́чеников. По Честне́йшую: 3 покло́ны вели́кия. По 9-м часе́ Блаже́нны глаго́лем поско́ру без пе́ния. По Осла́би, оста́ви: конда́к хра́ма. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, хра́ма Богоро́дицы. (А́ще ли не́сть хра́ма Богоро́дицы, И ны́не, Предста́тельство христиа́н Посе́м Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: и 3 покло́ны вели́кия, та́же моли́тва: Всесвята́я Тро́ице: И начина́ем вече́рню, по обы́чаю. Настоя́тель или́ чтец глаго́лет: Прииди́те, поклони́мся : три́жды. И пое́м вече́рню с покло́ны, по чи́ну по́стному. По обы́чной кафи́зме, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10. Трио́ди самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен, и подо́бны Трио́ди, 3, и му́чеников 4. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен, по гла́су обы́чный. (А́ще ли к среде́ или́ пятку́, глаго́лем Крестобогоро́дичен, по гла́су Сла́вника). Вход со Ева́нгелием. Све́те ти́хий: Проки́мен и чте́ние дне. Да испра́вится моли́тва моя́ : и 3 покло́ны вели́кия, ектении́ ма́лыя не глаго́лем. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен му́чеников. Литурги́я преждесвяще́нная, по обы́чаю. На отпу́сте иере́й помина́ет пре́жде пра́зднуемых святы́х, пото́м наста́вшаго.

Свята́го же, прилучи́вшагося на ряду́, кано́н пое́м на у́трени по чи́ну. Стихи́ры же его́, я́же пи́саны, ве́чер на Го́споди, воззва́х: глаго́лем их на хвали́тех.

А́ще ли ко́ея вели́кия ра́ди ну́жды, в па́мяти святы́х вели́ких, иму́щих полиеле́й, не случи́тся бы́ти преждесвяще́нней Литурги́и. Часы́ пое́м, я́коже вы́ше рече́ся. По 9-м часе́ и по моли́тве: Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́: глаго́лем и псало́м: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя: Сла́ва: Хвали́, душе́ моя́, Го́спода: И ны́не: Единоро́дный Сы́не: и Во Ца́рствии Твое́м: поско́ру без пе́ния. На Блаже́нных глаго́лем му́чеников пе́сни 3-ю и 6-ю. Та́же Апо́стол и Ева́нгелие му́чеников. Посе́м, Помяни́ нас, Го́споди: По Осла́би, оста́ви: и по О́тче наш: Конда́к хра́ма. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дицы хра́ма. (А́ще же не́сть хра́ма Богоро́дицы, Предста́тельство христиа́н Та́же, Го́споди, поми́луй, 40, и покло́ны 3 вели́кия. И в то вре́мя параекклисиа́рх зна́менует в два кампа́на. И по 3-х покло́нех вели́ких, глаго́лем: Прииди́те, поклони́мся: И пое́м вече́рню с покло́ны, и кафи́зму обы́чную. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры Трио́ди, подо́бны 3. И свята́го, его́же наста́ па́мять, 3. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. (А́ще ли к среде́ или́ пятку́ глаго́лем: Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен). Та́же, Све́те ти́хий: Проки́мен, и чте́ние Трио́ди, дне. На стихо́вне дне Трио́ди. По Ны́не отпуща́еши: и по О́тче наш: Тропа́рь, Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: и про́чее по по́стному. По Честне́йшую: и по покло́нех глаго́лем трисвято́е. Го́споди, поми́луй, 12. Всесвята́я Тро́ице: Та́же, Бу́ди И́мя Госпо́дне: и 3 покло́ны. И Благословлю́ Го́спода: Досто́йно е́сть: И отпу́ст. На отпу́сте же помина́ет наста́вшаго свята́го. По отпу́сте же вхо́дим в трапе́зу, и яди́м два варе́ния с еле́ем, и пие́м вино́. В сре́ду же и пято́к яди́м два варе́ния без еле́я и пие́м вино́.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников во еди́н от дней по́стных, пое́м слу́жбу их си́це:

На часе́х по Осла́би, оста́ви: и по О́тче наш : кондаки́ по уста́ву. Та́же, Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не, Честне́йшую Херуви́м: И по покло́нех глаго́лем трисвято́е. Го́споди, поми́луй, 12, и Всесвята́я Тро́ице: и а́бие начина́ем вече́рню и обы́чную кафи́зму, глаго́лются же ектении́ ма́лыя по ко́емждо антифо́не. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10, самогла́сен дне, два́жды, и му́ченичен, и подо́бен Трио́ди, 3, и му́чеников, 4. Сла́ва, му́чеников. И ны́не: Пре́йде се́нь зако́нная: Вход. Та́же проки́мен, и чте́ния дне, и му́чеников чте́ния 3. Та́же пое́м: Да испра́вится моли́тва моя́: и 3 покло́ны, и поря́ду Литурги́я преждесвяще́нная. А иде́же не бу́дет преждесвяще́нныя, по Осла́би, оста́ви: и по покло́нех вели́ких, чтец глаго́лет: Прииди́те, поклони́мся: три́жды, и покло́ны 3. Та́же псало́м: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода: И пое́м вече́рню без покло́нов. По обы́чной кафи́зме стихи́ры на 6, Трио́ди подо́бны, 3, и му́чеников, 3. Сла́ва, му́чеников, И ны́не, Богоро́дичен воскре́сен. Вход и Све́те ти́хий: Проки́мен, и чте́ния дне, и му́чеников; и а́бие, Сподо́би, Го́споди: Та́же, Испо́лним вече́рнюю моли́тву: На стихо́вне Трио́ди. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен по гла́су. Ны́не отпуща́еши: По трисвято́м тропа́рь му́чеников. Сла́ва, и ны́не: Гаврии́лу веща́вшу: ектения́: Поми́луй нас, Бо́же: Посе́м 3 покло́ны вели́кия и моли́тва: Всесвята́я Тро́ице: и Благословлю́ Го́спода: Досто́йно е́сть: и отпу́ст.

Повече́рие пое́м вели́кое без покло́нов. По 1-м трисвято́м тропа́рь му́чеников. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен, по гла́су. По 2-м трисвято́м тропари́ обы́чныя: Поми́луй нас. Го́споди: По Досто́йно: и по трисвято́м конда́к му́чеников. Го́споди сил, с на́ми бу́ди: не пое́м. По Честне́йшую: 3 покло́ны вели́кия. Трисвята́го же не глаго́лем, а отпу́ст ма́лый.

Полу́нощницу же пое́м по обы́чаю с кафи́змою, я́коже предписа́ся в понеде́льник 2-я неде́ли поста́. Та́кожде и у́треню, и всю слу́жбу му́чеников.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников в суббо́ту 2-ю, или́ 3-ю, или́ 4-ю посто́в.

В пято́к ве́чера кафи́зма рядова́я. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10: Трио́ди самогла́сен, два́жды, и Окто́иха му́ченичны 4, и му́чеников, 4. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен 1-й, гла́са. Вход. Проки́мен, и чте́ния дне, и му́чеников, 3. Да испра́вится моли́тва моя́: и про́чее преждесвяще́нных.

А́ще ли не́сть преждесвяще́нных, в пято́к ве́чера, На Го́споди, воззва́х : стихи́ры му́чеников на 6. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен 1-й, гла́са. Вход. Проки́мен, и чте́ние дне, и святы́х. Та́же, Сподо́би, Го́споди: На стихо́вне самогла́сен Трио́ди, два́жды, и му́ченичен Окто́иха по гла́су. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен воскре́сен. По Ны́не отпуща́еши : тропа́рь му́чеников. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен настоя́щаго гла́са, ектения́ и покло́ны 3. Та́же моли́тва: Всесвята́я Тро́ице: Бу́ди И́мя Госпо́дне: и псало́м 33: Благословлю́ Го́спода: Досто́йно е́сть: И отпу́ст.

Повече́рие же пое́м вели́кое, на не́мже пое́м четверопе́снец суббо́ты.

На у́трени и на часе́х пое́м слу́жбу еди́ных му́чеников, я́коже предписа́ся.

На Литурги́и слу́жба дне и му́чеников.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников во 2-ю, и 4-ю, и 5-ю неде́лю посто́в.

В суббо́ту ве́чера на ма́лей вече́рни стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы по обы́чаю.

На вели́цей вече́рни на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны, 3, и восто́чен еди́н, Анато́лиев, и му́чеников на 6. Сла́ва , му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен 1-й, гла́са. Вход, и чте́ние му́чеников. На лити́и стихи́ра хра́ма и му́чеников стихо́вныя. Сла́ва, му́чеников, пи́сана по 50-м псалме́. И ны́не , Богоро́дичен. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны по алфави́ту. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен. На благослове́нии хле́бов Богоро́дице Де́во : три́жды, и чте́ние во Апо́стольских Посла́ниях.

На у́трени на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен по гла́су тропаря́. По кафи́зме седа́льны воскре́сны и Богоро́дичны их. И чте́ние во Ева́нгелии. Полиеле́й и седа́льны му́чеников о́ба. Сла́ва, по полиеле́й седа́лен. И ны́не, Богоро́дичен. И чте́ние му́чеников. Степе́нна, и проки́мен гла́са, и Ева́нгелие воскре́сно. Псало́м 50. Сла́ва, стихи́ра, Глас 8: Покая́ния отве́рзи ми две́ри: и про́чая. Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и Трио́ди на 4, и му́чеников на 6. Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́: По 3-й пе́сни конда́к и и́кос, седа́лен му́чеников, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. И чте́ние му́чеников. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос воскре́сен. По 9-й пе́сни свети́лен воскре́сен. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен воскре́сен. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и му́чеников со Сла́вным 4 с припе́вы их. Та́же припе́в: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой: И пое́м самогла́сну стихи́ру Трио́ди. Сла́ва, ту́южде. И ны́не: Преблагослове́нна еси́: Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь воскре́сен, ектении́ и отпу́ст. И нахожде́ние в притво́р. Сла́ва, и ны́не, стихи́ра ева́нгельская. И час 1-й. Тропа́рь воскре́сен. Сла́ва , му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш : конда́к дне и соверше́нный отпу́ст.

На Литурги́и: Блаже́нны гла́са, на 6, и му́чеников пе́снь 3-я, на 4. И про́чая слу́жба дне и му́чеников.

Свята́го же Григо́рия слу́жба пое́тся, егда́ разсу́дит екклисиа́рх, или́ му́чеников слу́жбу пое́м в суббо́ту 2-ю, та́кожде и 4-ю и 5-ю неде́ли, слу́жбы Трио́ди святы́х оставля́ются и пое́тся слу́жба му́чеников по уста́ву.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́чеников в неде́лю 3-ю посто́в, крестопокло́нную.

В суббо́ту ве́чера на ма́лой вече́рни стихи́ры на Го́споди, воззва́х: и на стихо́вне – все Трио́ди по обы́чаю.

На вели́цей вече́рни по кафи́зме на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и Креста́ 4, и му́чеников 3. Сла́ва, Креста́. И ны́не, Богоро́дичен 1-й, гла́са. Проки́мен дне и паремии́ му́чеников. На лити́и стихи́ра хра́ма и му́чеников хвали́тны. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Креста́. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Креста́. На благослове́нии хле́бов: Богоро́дице Де́во: два́жды, и Креста́, еди́ножды: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́:

На у́трени на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Креста́. По кафи́змах седа́льны воскре́сны и Богоро́дичны их. И чте́ние во Ева́нгелии толково́м. Полиеле́й му́чеников и седа́льны о́ба. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, и чте́ние му́чеников. Степе́нна гла́са. Проки́мен и Ева́нгелие воскре́сно. Воскресе́ние Христо́во: Псало́м 50. Покая́ния отве́рзи ми две́ри: Кано́н воскре́сен, со ирмосо́м на 4, и му́чеников на 4, и Креста́ на 6. Катава́сия Креста́: Боже́ственнейший прообрази́ : По 3-й пе́сни конда́к му́чеников, и и́кос, и седа́лен, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Креста́ и чте́ние му́чеников. По 6-й пе́сни конда́к Креста́ и и́кос. На 9-й пе́сни пое́м Честне́йшую: Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Креста́. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и Креста́ подо́бны 3, 1-й два́жды, с припе́вы их. Та́же припе́в: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой: и пое́м самогла́сну стихи́ру дне Трио́ди. Сла́ва, ту́южде. И ны́не, Преблагослове́нна еси́: Славосло́вие вели́кое, трисвято́е пе́нием. Посе́м вход. И глаго́лем тропа́рь: Спаси́, Тосподи, лю́ди Твоя́: три́жды. И быва́ет поклоне́ние честна́го Креста́ по обы́чаю, я́коже я́вствует в Трио́ди. Та́же ектении́, и отпу́ст, и исхожде́ние. Сла́ва, и ны́не, стихи́ра ева́нгельская, и поуче́ние Студи́тово. И час 1-й в притво́ре.

На часе́х тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, Креста́. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к воскре́сен. На 3-м часе́ тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к му́чеников. Та́кожде и на про́чих часе́х глаго́лем, пременя́юще.

На Литурги́и: Блаже́нны гла́са на 4, и Креста́ пе́снь 3-я на 4, и му́чеников пе́снь 6-я на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, и Креста́, и му́чеников. Та́же конда́к воскре́сен. Сла́ва, му́чеников. И ны́не, Креста́. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен пре́жде Креста́, пото́м му́чеников.

* * *

А́ще ли случи́тся святы́х 40 му́чеников в сре́ду 4-ю посто́в.

Пое́м слу́жбу их пре́жде во вто́рник тоя́ седми́цы, то́чию во вто́рник ве́чера, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры, самогла́сен дне Трио́ди, два́жды, и Креста́ 4, и му́чеников 4. Сла́ва, му́чеников. И ны́не , Креста́. Други́я же стихи́ры Креста́ пое́м в сре́ду на хвали́тех. Та́же вход, проки́мен, и чте́ния дне, и Да испра́вится:

А́ще же не бу́дет преждесвяще́нныя.

И во вто́рник ве́чера, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры Креста́ на 6, святы́х же му́чеников 40 отдае́тся пра́здник на часе́х, я́коже указа́ся в понеде́льник 2-я неде́ли посто́в.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́ченик в четверто́к вели́каго кано́на.

И пое́тся слу́жба их вся во вто́рник напре́дь тоя́жде неде́ли.

* * *

А́ще ли случи́тся 40 му́ченик в суббо́ту ака́фиста.

И пое́м слу́жбу их в неде́лю 5-ю посто́в.

Святые 40 мучеников Севастийских

«В царство Лициния нечестивого» – так начинается житие 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Лициний (Ликиний) (308–324) – зять и соправитель императора Константина I Великого (306–337), вместе с ним подписавший эдикт 313 года о свободе исповедания христианской веры. Но если императора Константина отличали государственная мудрость и благочестие, то для лицемерного и коварного Лициния это был вынужденный политическими обстоятельствами шаг. И после эдикта 313 года гонения на христиан в подвластных Лицинию областях продолжались.

В описываемое время (ок. 320) в городе Севастии (Малая Армения, в то время римская провинция) стояло римское войско во главе с военачальником Агриколаем, ревностным язычником. Перед военными действиями и в языческие праздники совершались тогда ритуальные жертвоприношения (после эдикта 313 года соблюдение этого ритуала целиком зависело от военачальника). В войске Агриколая находились 40 воинов-христиан, родом из Каппадокии (область, входившая в состав Византийской империи, ныне на территории Турции), отличившихся в боях мужеством и стойкостью. Из них трое: Кирион, Кандид и Домн были знатоками Священного Писания. Этих-то 40 человек решил Агриколай принудить принести жертвы языческим идолам.

Но воины отказались, сказав, что если в боях за царя земного они были неустрашимы (как он и сам говорил), то насколько тверже надо им стоять за Царя Небесного. Агриколай пригрозил им бесчестием и велел отвести в темницу. В темнице воины стали громко петь 90-й псалом «Живый в помощи Вышняго». В полночь им явился Господь, и услышали они слова: «Добр есть начаток изволения вашего, но претерпевый до конца, той спасен будет» (Мф. 10:22).

Наутро, уговаривая воинов отречься от Христа, Агриколай начал с похвал и обещаний. Услышав решительный отказ, он велел заковать их и бросить в темницу. Один из воинов, святой Кирион, остановил его, напомнив, что он не имеет права налагать оковы на воинов императора. Агриколай смутился и приказал отвести их в темницу, сняв оковы, сам же стал ждать прибытия правителя области, знатного сановника Лисия. Тем временем святой Кирион в тюрьме наставлял своих товарищей: «Сдружившись на войне, – говорил он, – мы теперь становимся друзьями о Господе, чтобы не разлучаться во веки и вместе совершить христианский подвиг».

Прошло семь дней. По прибытии Лисия святых воинов вызвали на судебное разбирательство. Им вновь предлагали почести и награды, чтобы они совершили языческие жертвоприношения. Но святые ничуть не поколебались, твердо исповедуя веру в воплотившегося Сына Божия – Господа Иисуса Христа. В тюрьме, куда их увели, воины стали петь 122-й псалом: «К Тебе возведохом очи наши, Живущему на Небеси». В 6-м часу утра был им свыше глас Господень: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет (Ин. 11, 25–26). Дерзайте, и не бойтесь мук кратковременных».

Когда их вновь привели на допрос, они заявили: «Мы, христиане, идолам не поклонимся, делайте с нами что хотите». И видели они, как диавол, с мечом в правой и змеей в левой руке, наклоняясь к Агриколаю, шепнул ему: «Ты уже мой, старайся». Агриколай велел связать всех воинов и вести их к озеру, бывшему близ города Севастии. Стояла зима, дул сильный ветер. Воинов раздели донага и поставили на льду посреди озера (в числе стражников был и тюремный сторож). День-уже клонился к закату. На берегу топили баню: на случай, если кто не выдержит и захочет отречься, чтобы сразу мог и согреться в этой бане.

Ночью от мороза и сильного ветра тела воинов обледенели. Один из них в первом часу ночи не выдержал и, бросив своих товарищей, пошел к бане, но как только он с мороза очутился в тепле, так сразу «оттаял» и пал замертво. Святые же мученики молили Господа укрепить их. В третьем часу ночи заблистал над ними теплый свет, настолько теплый, что растопил лед. В это время вся охрана спала, кроме тюремного сторожа по имени Аглаий. Он слышал их молитвы и размышлял про себя, как это тот, прибежавший из холода в тепло, помер, а эти, на таком морозе стоя, еще живы. Пораженный внезапным светом над мучениками, он возвел глаза к источнику света и увидел тридцать девять венцов, сходивших с неба. Аглаий догадался, что тот, прибежавший в баню, отвержен от лика святых. Он немедленно разбудил спящую стражу, сбросил с себя одежду и побежал к тем 39-ти, громко крича: «И я христианин!» И, став между ними, воззвал: «Господи, в Тебя верую, причти меня к числу этих мучеников Твоих!» И снова их стало сорок человек – сошел и сороковой венец, и посрамлен был диавол. Они же стояли все вместе и пели 11-й псалом: «Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный».

На следующий день, удивленные тем, что святые не замерзли за ночь, мучители приписали это особому искусству, которому они где-то научились. Когда же увидели тюремного сторожа и узнали от других охранников, в чем дело, то пришли в ярость. Святым мученикам перебили голени железным молотом. Среди них был один совсем юный местный уроженец по имени Мелитон. Мать его, тоже христианка, испугалась, что он не выдержит пыток. Она встала при нем неотступно и уговаривала не страшиться. Святые мученики, умирая, свидетельствовали, что души их избежали работы вражией и что умирают они со Христом и во Христе.

Тела мучеников положили на колесницы и повезли на сожжение. Святого Мелитона, еще живого, подняла его мать и понесла следом. У нее на руках он и скончался. После сожжения на костре обугленные кости святых сорока мучеников Севастийских были сброшены в реку. Но Господь сохранил их. Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и велели взять их останки со дна реки и предать погребению. Тот вместе с несколькими клириками пришел ночью к реке, и увидели они, что кости, даже малая их частица, светятся в темноте. Собрав все кости, их перенесли в подобающее место.

Имена́ святы́х му́чеников: Кирио́н, Канди́д, Домн, Иси́хий, Иракли́й, Смара́гд, Евно́ик, Валент, Вивиа́н, Клавди́й, Приск, Феоду́л, Евти́хий, Иоа́нн, Кса́нфий, Илиа́н, Сиси́ний, Агги́й, Ае́тий, Фла́вий, Ака́кий, Экдит, Лисима́х, Алекса́ндр, Или́й, Горго́ний, Фео́фил, Дометиа́н, Га́ий, Лео́нтий, Афана́сий, Кири́лл, Сакердо́н, Никола́й, Вале́рий, Филокти́мон, Севериа́н, Худио́н, Мелито́н, Агла́ий. Му́ченичество их о Го́споде началось 26 февраля, сме́рть же они́ при́няли 9 ма́рта. В этот де́нь и пра́зднуется их па́мять.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея март. - 2002. / Ч. 1. – 424; Ч. 2. - 400 с.

Комментарии для сайта Cackle