В 21-й день

Отда́ние пра́здника всеми́рнаго Воздви́жения честна́го и животворя́щаго Креста́.

Обре́тение моще́й святи́теля Дими́трия, митрополи́та Росто́вскаго

Ве́чер

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

В ма́ле был еси́ ве́рен, Дими́трие,/ над мно́гими тя поста́ви Госпо́дь,/ и вшел еси́ в ра́дость Го́спода твоего́,/ иде́же предстоя́ Ему́,/ мо́лишися о душа́х на́ших.

В единонадеся́тый час потруди́выйся,/ ра́вен дина́рий с пе́рвыми прие́млеши:/ жития́ бо святы́х написа́вый нам,/ и сам в кни́ги живота́ ве́чнаго/ с ни́ми написа́лся еси́.

О́трочество твое́ на уче́ние,/ ю́ношество на по́двиги мона́шеския,/ му́жественный же во́зраст на по́льзу всем освяти́л еси́,/ и́хже ра́ди тя ны́не/ во святы́х почита́ем.

Я́коже мир и вся кра́сная ми́ра,/ та́ко и нача́льство над бра́тиею оста́вивый,/ всели́лся еси́ в Ки́ев па́ки близ пеще́р,/ отону́дуже би́сер жити́й святы́х/ труды́ твои́ми ископа́л еси́ нам.

Сла́ва, глас то́йже:

Препросла́влен бу́ди,/ Триипоста́сный Бо́же наш,/ я́ко в по́здняя ле́та/ новаго чудотво́рца Дими́трия/ Росси́и дарова́л еси́.

И ны́не, пра́здника: вся сия́ зри 14 сентября́.

А́ще же несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Небе́сных чино́в ра́дование:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2, самогла́сны:

Ра́дуйся, гра́де Росто́ве,/ я́ко от Ки́ева, с преждепочи́вшими в тебе́,/ и сего́ па́стыря Дими́трия,// ны́не во святы́х почита́емаго, прия́л еси́.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,// и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, свяще́нное сосло́вие,/ в тебе́ бо возсия́ священнонача́льник Дими́трий,/ на него́же излия́ся нетле́ние,// а́ки ми́ро на браду́ Ааро́ню.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, Дими́трие,/ святи́телей похвало́, свяще́нников сло́во,/ пра́вило мона́хов,/ Це́ркве утвержде́ние.

Сла́ва, глас то́йже:

Возда́ждь сла́ву Бо́гу твоему́, Росси́е,/ я́ко Просла́вивый тебе́ пре́жде святы́ми/ не оставля́ет прославля́ти и ны́не.

И ны́не, пра́здника.

А́ще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Все упова́ние мое́:

По Ны́не отпуща́еши: тропа́рь святи́теля. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас 8: и́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника на 6 и свято́го на 4.

А́ще несть отда́ния, стихи́ры свято́го на 8. Глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Днесь свиде́тельство сы́на Гро́мова/ и на тебе́ сбы́стся, свя́те Дими́трие,/ вои́стину бо свиде́тельствовася ти от всех/ и от Са́мыя И́стины,/ я́ко твои́ми моли́твами немощни́и врачу́ются,/ слепи́и прозира́ют, хроми́и хо́дят,/ де́мони отгоня́ются и вся ско́рби реша́тся./ Сего́ ра́ди почита́ем тя вси,/ но́вый наш Росси́йский чудотво́рче.

Новоявле́нне святи́телю Дими́трие,/ в час сме́рти, па́че же живота́ твоего́/ чре́сла любо́вию препоя́сал еси́/ и, но́зе обу́в во упова́ние Христо́во,/ свети́льник ве́ры украси́л еси́ еле́ем дел благи́х./ Тем с му́дрыми вшел еси́ в Небе́сный черто́г,/ иде́же предстоя́ Влады́це Христу́, помоли́ся,/ да прише́дшу полу́нощному во́плю,/ изы́дем в сре́тение Ему́ и мы гото́ви.

О, глубина́ суде́б Бо́жиих!/ О, бе́здна неисчерпа́емых Его́ бла́гостей!/ Ка́ко за пра́ведность мзду пра́ведничу восприя́т,/ дерзнове́ние обре́т за ча́да твоя́,/ и́хже храня́т Госпо́дь тебе́ ра́ди,/ пра́ведниче Бо́жий Дими́трие./ С седма́го ме́сяца на́чал еси́ труди́тися в списа́ниих жити́й святы́х,/ в седмы́й и мзду прия́л еси́ явле́нием моще́й твои́х./ Моли́ спасти́ся всем чту́щим тя, новоявле́нне Дими́трие.

Глас 6: В житии́ твое́м, святи́телю Дими́трие,/ чре́сла любо́вию препоя́сал еси́,/ и но́зе обу́в во упова́ние Христо́во,/ свети́льник ве́ры украси́л еси́ еле́ем дел благи́х,/ тем с му́дрыми вшел еси́ в Небе́сный черто́г,/ иде́же предстоя́ Влады́це Христу́, моли́ся,/ да прише́дшу полу́нощному во́плю,/ изы́дем в сре́тение Ему́ и мы гото́ви.

Сла́ва, глас 8:

Кра́сны но́зе благовеству́ющих мир,/ благовеству́ющих блага́я,/ кра́сны вои́стину но́зе и твои́, о Дими́трие,/ па́че же весь красе́н еси́,/ я́ко внегда́ приити́ тебе́ на престо́л свой,/ а́бие мир всем благовести́л еси́:/ мир Це́рквам и гра́дом,/ мир домо́м и вся́кому сожи́тельству./ Мир Бо́жий, я́коже Па́вел, веща́л еси́,/ да водворя́ется в сердца́х ва́ших,/ и мир име́йте и святы́ню со все́ми, бра́тие./ Та́ко у́бо и ны́не посети́вый нас явле́нием моще́й твои́х,/ благовеству́й и ми́рови ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне, и чте́ния три.

При́тчей чте́ние: Па́мять пра́веднаго с похвала́ми: При́тчей чте́ние: Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость: Прему́дрости Соломо́новы чте́ние: Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися: (зри страни́цы 755– 756).

На лити́и стихи́ры пра́здника и свята́го стихо́вныя.

Аще несть отда́ния, стихи́ры свята́го. Глас 7:

Ве́лий еси́, Го́споди,/ и ди́вен во святы́х Свои́х,/ я́ко по успе́нии и во гро́бе Саму́илевы ко́сти проро́чествуют/ и Елисе́евы ме́ртвыя ме́ртвых воскреша́ют,/ Илиина́ же ми́лоть сю́ду и сю́ду во́ды разделя́ет./ Чу́дна сия́ вои́стину и ди́вна,/ но чу́днее сень Петро́ва и главотя́жи Па́вла,/ и́же ду́хи нечи́стыя прогоня́ху и исцеля́ху вся́ку боле́знь и я́зву./ Сим всем почуди́вшеся чудесе́м,/ просла́вим чудоде́ющаго Бо́га и ны́не// во свято́м чудотво́рце Дими́трии.

Глас 6: Прие́мляй моли́твы святы́х Твои́х на Небеси́/ и обеща́вый ра́ди пра́ведных не погуби́ти гре́шныя на земли́,/ повеле́л еси́ ты́я в моли́тву призыва́ти к Тебе́, Го́споди:/ иди́те бо, глаго́леши, к рабу́ Моему́ И́ову,/ и сотворя́т же́ртву и моли́тву за вы./ Но и сам Твой уго́дник Моисе́й,/ и в пещи́ трио́ о́троцы,/ егда́ умоля́ху Тя за лю́ди согре́шшия,/ пре́жде почи́вших пра́отцев святы́х представля́ху Ти./ Си́це и ны́не, моля́щеся Тебе́, Христе́ Бо́же наш,/ приво́дим в моли́тву уго́дника Твоего́ Дими́трия, свя́то пожи́вшаго,/ да его́ ра́ди пра́ведника пощади́ши нас, гре́шных,/ и спасе́ши ду́ши на́ша.

Глас 5: Прииди́те, правосла́вных собо́ри,/ воспои́м святи́теля, уче́нием к богоразу́мию нас наста́вльшаго,/ исто́чника чуде́с преди́внаго,/ Це́ркве свети́льника пресве́тлаго,/ учи́теля Росто́ву прему́драго/ и всей Росси́и прекра́сное удобре́ние,/ той бо избавля́ет нас от вся́ких злых искуше́ний и бед/ и мо́лится о душа́х на́ших.

Христо́во ста́до слове́сных ове́ц/ на зла́це благоче́стия до́бре упа́сл еси́, иера́рше,/ те́мже и по преставле́нии/ церко́вных твои́х чад не оставля́й, но посеща́й/ и, Святе́й Тро́ице со архиере́и предстоя́,/ моли́ спасти́ вся,/ честны́х твои́х моще́й обре́тение любо́вию почита́ющия,/ Дими́трие прехва́льне.

Зна́мении и чудесы́ тебе́ Госпо́дь просла́ви,/ святи́телю Дими́трие,/ прогоня́еши бо ду́хи и врачу́еши стра́сти,/ ду́ши просвеща́еши ве́рных, приходя́щих к тебе́,/ А́нгелов равностоя́телю,/ архиере́ев сопресто́льне,/ апо́столов единонра́вне,/ благове́рия побо́рниче.

Сла́ва, глас 6:

Град освяти́ся, наро́ди благослови́шася,/ Це́рковь перворо́дных ду́хом ликовству́ет/ во обре́тении честны́х твои́х моще́й, иера́рше Дими́трие,/ с людьми́ зову́щи:/ ты моя́ кре́пость и утвержде́ние,/ ты моя́ добро́та, и тобо́ю хвалю́ся./ Моли́ся спасти́ вся,/ любо́вию всеми́рное святы́х твои́х моще́й обре́тение// при́сно сла́вящия.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: Творе́ц и Изба́витель:

На стихо́вне стихи́ры пра́здника с припе́вы их.

Аще несть отда́ния, стихи́ры свята́го, глас 3:

Слу́шая гла́са Госпо́дня, призыва́ющаго тя к Себе́,/ гото́в был еси́, Дими́трие, к исхо́ду твоему́ от сей жи́зни./ В ве́чер и в полу́нощи,/ в петлоглаше́ние же и у́тро не воздрема́л еси́,/ ожида́я к себе́ Го́спода,/ до́ндеже, сре́тив, вшел еси́ к Нему́ в ра́дость ве́чную,/ иде́же предстоя́ Ему́, мо́лишися:/ да пода́ст и нам жизнь свя́ту// и кончи́ну христиа́нскую.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду// и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Облеки́йся ны́не за по́двиги в преподо́бие,/ обле́клся еси́ и во святы́ню за незло́бие,/ я́ко жениху́ целому́дренну, возложи́ ти вене́ц чудотворе́ния/ и, я́ко неве́сту, украси́ тя Госпо́дь за чистоту́ нетле́нием./ Дарова́ же ти сокро́вища неветша́ющая на Небеси́,/ я́ко и́ноческую нищету́ соблю́л еси́ до сме́рти на земли́,/ ве́руя Бо́гу бы́ти прия́тнее сие́,/ а́ще кто тя помяне́т ничто́же оста́вивша по себе́./ Помина́й у́бо нас ты па́че, приснопа́мятный Дими́трие,/ мно́го прегреше́ний иму́щих,// но ничто́же от благи́х дел содержа́щих.

Стих: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́.

Любопы́тную десни́цу да отрази́ши от поиска́ния име́ний твои́х,/ предвозвести́л еси́ в заве́те, нищелю́бче Дими́трие, глаго́ля:/ я́ко а́ще и мно́го кто потру́дится о тех, но ничто́же обря́щет./ От него́же и мы научи́мся, бра́тие,/ я́ко лу́чше не име́ти или́ расточа́ти на ни́щия,/ не́же собира́ти и оставля́ти по себе́.// Си́це бо мо́жем купи́ти у Христа́ Ца́рство Небе́сное.

Сла́ва, глас 4:

Возра́дуемся, Росси́йстии собо́ри,/ похвалу́ Росто́вскую ублажа́юще,/ чудотво́рца Дими́трия,/ сей бо мно́го потруди́ся в списа́нии душеполе́зных нам книг,/ и́миже развраще́нныя от пра́ваго благоче́стия пути́/ ко и́стине направля́ются,/ правосла́вных же сердца́ в правове́рии утвержда́ются./ Ему́же и возопии́м:/ о прему́дрый учи́телю, моли́ся Христу́,/ да твои́м уче́нием наставля́еми,// полу́чим живо́т ве́чный.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже: При́зри на моле́ния:

Тропа́рь, глас 8:

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю,/ Росси́йский целе́бниче и но́вый к Бо́гу моли́твенниче,/ списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́,/ цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне,//моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропа́рь свята́го два́жды и пра́здника еди́ножды.

Аще несть отда́ния, тропа́рь свята́го два́жды и Богоро́дице, Де́во: еди́ножды.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 8: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Ма́рфа и Мари́я, се́стры Ла́заревы,/ о́ва, седя́щи при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́,/ о́ва же печа́шеся о Христо́вом угоще́нии,/ ты же, обои́м сим подража́я,/ и в разли́чных послуша́ниях Христо́во и́го сла́дце носи́л еси́,/ и, слы́ша и творя́ сам сло́во Бо́жие,/ тому́ же про́чиих учи́л еси́./ Тем я́коже на земли́ от царе́й и влады́к разли́чныя по́чести,/ та́ко и на Небеси́ неотъе́млемыя тех ча́сти у Христа́ сподо́бился еси́,/ Его́же моли́, да пода́ст душа́м на́шим богому́дрие Мари́ино,/ телесе́м же трудолю́бие Ма́рфино.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще же несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Егда́ ся́дет на Престо́ле сла́вы Своея́ Судия́ нелицеме́рный,/ тогда́, о Богоневе́стная Влады́чице Мари́е,/ всеси́льным предста́тельством Твои́м заступи́ мя,/ ни внима́ния бо, ни трудолю́бия стяжа́х сестр Ла́заревых,/ но все житие́ мое́ ижди́х, прилежа́ самолю́бию и молва́м жите́йским./ Те́мже пре́жде вре́мене прибега́ю под кров Твой и вопию́:/ заступи́ мя, о Всеблага́я моя́ Покрови́тельнице, в День он Су́дный.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

Яко на седа́лищи седо́ша и у нас суеве́рствующий фарисе́и,/ показу́юще себе́ бы́ти пред неве́жы законоучи́тельми,/ но не разуме́юще ни я́же са́ми утвержда́ют, ни я́же пред други́ми глаго́лют,/ и́хже де́рзкое по прише́ствии твое́м в па́ству уви́дев неи́стовство,/ а́бие ревну́я по благоче́стии, возревнова́л еси́/ и, а́ки Илия́, вся тайноводи́тельства раско́льническая изве́д на среду́,/ посрами́л еси́, оста́вив нам в позна́ние лжи их обличи́тельное наставле́ние./ Его́же ра́ди тя ны́не я́ко и́стиннаго наста́вника на́шего и учи́теля/ почита́ем вси, богому́дре Дими́трие.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

На всяк день и час чрез Моисе́я и проро́ков/ взыва́ет Сын Твой на покая́ние мя, о Госпоже́ Влады́чице,/ но аз не то́кмо сим, но ниже́ а́ще кто и от ме́ртвых воста́л бы, небрегу́ внима́ти./ Что у́бо бу́дет и на что наде́юся аз, окая́нный?/ То́кмо к Тебе́ со слеза́ми вопию́:/ напра́ви слух и ум мой к призыва́ющему мя Сы́ну Твоему́,/ да и́миже весть судьба́ми наста́вит мя на путь покая́ния.

По полиеле́и седа́лен, глас 7:

Яко фи́никс, процве́л еси́ нетле́нием от земли́,/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жился еси́ чудесы́,/ превозне́слся еси́ явле́нием, я́ко град, верху́ стоя́й,/ и возсия́л еси́ па́мятию твое́ю, я́ко свети́льник из под спу́да на свет./ Яже вся на тебе́ ви́дяще сбытия́,/ прославля́ем Возвели́чившаго тя та́ко во святы́х Свои́х./ Ты же, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Го́споду,/ помоли́ся, святоявле́нне Дими́трие,/ да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.

Ин седа́лен, глас 7:

Просия́л еси́ доброде́тельным житие́м твои́м, святи́телю Дими́трие,/ украшая́ся красото́ю нра́ва, воздержа́нием и милосе́рдием,/ златослове́сными же твои́ми уче́нии украша́я Христо́ву Це́рковь,/ те́мже, приснопа́мятне, предстоя́ Престо́лу Вседержи́теля,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти грехо́в оставле́ние/ пра́зднующим любо́вию всечестную па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Проро́цы Тя предвозвести́ша, апо́столи Тя пропове́даша,/ му́ченицы просла́виша, святи́телие ублажи́ша./ Тем и мы с ни́ми, Богоро́дицу, Тя испове́дающе, благоче́стно велича́ем.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость// и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щий по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х,/ святи́телю Дими́трие,/ уче́ньми бо твои́ми Це́рковь украси́л еси́,/ и́стину Правосла́вия уясни́л,/ па́губное же раско́льническое мудрова́ние посрами́л еси́./ Тем я́коже в житии́,/ та́ко по отше́ствии твое́м потщи́ся,/ да поне́ чудесы́ твои́ми уверя́еми,/ прии́дут в чу́вство и просла́вят ку́пно с на́ми/ Триипоста́снаго Бо́га// от нас исходя́щии, но не от нас су́щии.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 8 и свята́го на 6. Аще несть отда́ния, кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8.

Кано́н свята́го, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,// Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Го́рдому фарао́ну в ожесточе́нии уподо́бихся/ и того́ потопле́нию за нераска́яние подпадо́х,/ но ты, святы́й Дими́трие, путеводи́тель ми бу́ди к покая́нию,/ я́ко да и аз от Христа́ получу́ вход в Зе́млю Обетова́нную.

Ни себе́ пощади́х, ни бли́жняго поми́ловах,/ но при́сно чре́ву, я́ко на Еги́пет, рабо́тая,/ и сам истаева́ю гла́дом и жа́ждею,/ и други́м от крупи́ц па́дающих насыща́тися возбраня́ю./ Сего́ ра́ди к тебе́, па́стырю до́брый Дими́трие, оставля́емый, прибего́х,/ да напита́еши мя, а́ки ма́нною, словесы́ твои́ми/ и напои́ши мя слеза́ми умиле́ния.

Уты́х, утолсте́х, забы́х Тя, Бо́га, Спаса́ющаго мя, тя́жко бо уши́ма слы́шу и се́рдцем разуме́ю,/ а́ще и призыва́вши мя к Себе́ чрез зако́н и проро́ки./ Те́мже, о Тво́рче и Изба́вителю мой,/ житие́м и уче́нием уго́дника Твоего́ Дими́трия испра́ви и спаси́ мя.

Богоро́дичен: Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во нетле́ние,/ или́ что приложи́тся мне,/ а́ще и весь мир приобря́щу, ду́шу же погублю́,/ но Ты, Влады́чице, помози́ ми,/ да получу́ от Христа́ Спа́са Твоего́ проще́ние грехо́в и жизнь ве́чную.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// испове́дания Твоего́.

Утверди́ся се́рдце мое́ в памятозло́бии,/ разшири́шася уста́ моя́ на сме́хи и осужде́ния,/ возвесели́хся о паде́нии бли́жняго моего́,/ уче́нию же твоему́ богоуго́дному, святи́телю, ни ма́ло внима́х./ Поне́ у́бо чудесы́ твои́ми премени́ мя отсе́ле/ и сотвори́ подража́теля житию́ твоему́.

Ины́я стра́ны хва́лятся прему́дростию свое́ю,/ друга́я си́лою и бога́тством,/ мы же похваля́емся многоцеле́бными святы́х Бо́жиих и твои́ми мощми́, чудотво́рче Дими́трие,/ от ни́хже получа́ем телесе́м здра́вие/ и душа́м на́шим спаси́тельное врачева́ние.

Дая́й мо́ли́тву моля́щимся/ и благословля́яй в ле́та на́ша па́мять пра́ведника Твоего́, Дими́трия,/ пода́ждь моли́твами того́ заступле́ние от враг ви́димых и неви́димых.

Богоро́дичен: Взбра́нная Победи́тельнице и кре́пкая во искуше́ниих на́ших Засту́пнице,/ не пре́зри грех ра́ди на́ших ускори́ти на по́мощь/ и от бед изба́вити нас, еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная.

Аще отда́ние, конда́к и и́кос свята́го.

Седа́лен, глас 8:

Дре́вних преподо́бию подража́я,/ освяти́л еси́ житие́ твое́ на слу́жбу Бо́гови в осмоена́десять ле́то./ Отне́леже и был еси́ вели́к мона́х,/ свяще́нник, учи́тель, иера́рх,/ ны́не же чудотво́рец и моли́твенник о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Златокова́нный киво́т вмеща́ше в себе́ дре́вле/ богопи́санный зако́н и небе́сную ма́нну./ Ты же, Богороди́тельнице, заче́нши, пло́тию Сы́на Бо́жия родила́ еси́/ во обновле́ние и спасе́ние душ на́ших.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи// от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Позна́ вол я́сли го́спода своего́ и осе́л стяжа́вшаго его́,/ аз же безслове́сными страстьми́ удали́хся от Творца́ моего́,/ но ты, па́стырю благи́й Дими́трие, я́ко овча́ заблу́ждшее, взыщи́ мене́/ и Христо́ву ста́ду сопричти́ мя.

Удо́бее от те́рния собира́ти виногра́дное гро́здие и от ре́пия смоко́вие,/ не́же от жесто́каго моего́ се́рдца приноси́ти еле́й милосе́рдия./ Сего́ ра́ди, де́лателю виногра́да Христо́ва Дими́трие,/ огради́ мя стра́хом Госпо́дним и напо́й мя водо́ю умиле́ния.

Сия́я со́лнце Свое́ на благи́я и дождя́ на пра́ведныя,/ да и влас главы́ моея́ не поги́бнет, храни́ши мя, гре́шнаго./ Вся стихи́и мене́ ра́ди зла́го ста́ша в чи́не свое́м,/ аз еди́н то́чию пребыва́ю в нечу́вствии./ Но даждь ми, Го́споди, уго́дника ра́ди Твоего́ Дими́трия/ разуме́ти дела́ Твоя́ и, слы́ша слух Твой, боя́тися Тебе́.

Богоро́дичен: Внегда́ прибли́житися лето́м воплоще́нию,/ посреде́ двою́ живо́тну позна́н бысть./ Внегда́ приити́ вре́мени ко спасе́нию,/ посреде́ двою́ разбо́йнику яви́ся Сын Твой, Богоро́дице./ Непостижи́мо во обои́х сих Сло́во,/ да мы, воплоще́нному и пострада́вшему за ны покланя́ющеся Сло́ву,/ Тя, Ма́терь Бо́жию, в пе́снех возвели́чим.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим Све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ И́стиннаго Бо́га,// от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Свети́льник нога́ма мои́ми зако́н Госпо́день,/ и свет стезя́м мои́м оправда́ния Его́,/ аз же, во тьме неве́дения ползя́ и толки́йся,/ не хощу́ с му́дрыми свети́льника стяжа́ти./ Но ты мне, светоявле́нне Дими́трие, невестоводи́тель предста́ни,/ я́ко да и аз ду́хом к Бо́гу от но́щи у́треневати потщу́ся.

Боле́зную те́лом, боле́зную и душе́ю:/ о́вому я́ко досади́х объяде́нием и пия́нством,/ о́ву же я́ко разсла́бих грехми́./ Сугу́ба боле́знь и тяжка́,/ но ты, но́вый чудотво́рче, умоли́ Христа́, Врача́ всех,/ да обоя́ исцели́ти благоизво́лит.

Го́споди Бо́же наш, даждь нам мир во днех на́ших,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ в нас любо́вь,/ да вси еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем/ испове́дуем Еди́наго Тя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га.

Богоро́дичен: Стра́ха Госпо́дня во чре́ве не прия́х,/ ни се́рдцем о нераде́нии поболе́х,/ но, при́сно зачина́я и ражда́я грехи́ ко грехо́м,/ от умноже́ния тех со́вестию снеда́юся./ Сего́ ра́ди в многопло́дии сем беззако́нием к Тебе́, Влады́чице, вопию́:/ сотвори́ мя возроди́тися в живо́т ве́чный покая́нием.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мои́,// Многоми́лостиве.

От ки́та Ио́ну, от бла́та же е́зернаго тебе́, святи́телю Дими́трие, изведе́ Госпо́дь на свет,/ ов тридне́вен во утро́бе не вреди́ся, ты же четыредесятоле́тен неистле́нен в не́дрех земны́х пре́был еси́./ Ве́лие чу́до! Но бо́льше дарова́ние Бо́жие,/ и́бо тя чудесы́, я́ко проро́ка, просла́ви.

Дре́вний о́нии ниневи́тяне, неве́рнии язы́цы су́ще,/ еди́ною проро́ческою про́поведию пока́яшася./ Аз же, толи́ко наставле́ний боже́ственных име́я/ и по вся дни что́мая слу́шая, неиспра́вен пребыва́ю,/ но ты, святи́телю, моли́твами твои́ми к де́ланию сих наста́ви мя.

Бе́здна грехо́в после́дняя обы́де мя,/ и треволне́ние страсте́й погружа́ет мя./ Тем, до́ндеже не понре́ душа́ моя́ во а́де,/ к Тебе́, Го́споду Бо́гу, от ско́рби вопию́,/ да пра́ведника Твоего́ ра́ди Дими́трия услы́шиши и спасе́ши мя.

Богоро́дичен: Ско́рая в беда́х Помо́щнице,/ гото́вое обурева́емым приста́нище,/ сохрани́ мя, Ма́ти Бо́жия, от потопле́ния жите́йскаго/ и не даждь ми разби́тися о ка́мень па́губы душе́вныя.

Аще отда́ние, то́кмо конда́к и и́кос пра́здника.

Аще несть отда́ния, конда́к и и́кос свята́го.

Конда́к свята́го, глас 8:

Звезду́ Росси́йскую, от Ки́ева возсия́вшую/ и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую,/ всю же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую,/ ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия,/ той бо всем вся написа́, я́же к наставле́нию,/ да всех приобря́щет, я́коже Па́вел, Христу́// и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

И́кос:

Пра́ведным о ка́ющихся на Небес и́,/ нам же, гре́шным, на земли́ о тебе́, пра́ведниче Дими́трие,/ подоба́ет возра́доватися,/ я́ко но́ваго тя к Бо́гу моли́твенника о нас стяжа́хом,/ его́же досто́йными похвала́ми ублажа́юще,/ си́це от ра́дости зове́м:/ ра́дуйся, Росто́вская похвало́ и всея́ Росси́и прославле́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́коже трие́ о́троцы в пещи́ вавило́нстей/ о́гненную си́лу угаси́ша моли́твою,/ та́ко ты, богоявле́ние Дими́трие,/ возни́кший огнь в саможего́мых ски́тах уче́ньми твои́ми потреби́л еси́./ Отню́дуже тя за спасе́ние душ погиба́ющих/ Госпо́дь просла́ви чудесы́ и нетле́нием,/ мы же святоле́пными пе́сньми ублажа́ем.

О коли́ких благ, окая́ннии, лиши́стеся, раско́льницы:/ ни священнонача́льника бо и́мате, ни вождя́ и́стиннаго ко спасе́нию,/ ниже́ Безкро́вныя Же́ртвы, ниже́ други́х та́инств сподобля́етеся./ Но поне́ ны́не позна́йте па́губное свое́ заблужде́ние,/ и а́ще дело́м и уче́нию ангелоподо́бнаго Дими́трия не ве́рите,/ то чудесе́м, от него́ быва́емым, я́коже халде́и о́нии, ве́руйте,/ да с на́ми ку́пно еди́ными усты́ помо́литеся Бо́гу оте́ц на́ших.

Вои́стину, Бо́же наш,/ Ты еси́ Еди́н Бог бого́в и Госпо́дь господе́й/ и ра́зве Тебе́ ина́го и Твое́й Святы́я Собо́рныя Це́ркве несть/ ни на Небеси́, ни на земли́, иде́же подоба́ет спасти́ся./ Сего́ ра́ди даждь нам еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем/ удивля́ющаго вся хоте́ния Своя́ во святы́х, Тебе́ сла́вити.

Богоро́дичен: Прови́дец Дании́л усмотри́ Тя го́ру, Неискусому́жная Де́во,/ приснопа́мятный же во святы́х наш Дими́трий,/ я́коже Гедео́н, Руно́ Ороше́нное Тя нарече́./ Мы же, обоя́ испове́дающе, про́сим:/ да на отто́ргшемся от Тебе́ Ка́мени, Христе́, утвержда́ется Це́рковь/ и пра́во ве́рующих сердца́ росо́ю благода́ти Твоея́ напая́ются.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти,// Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Вся сре́дства, святи́телю, на взыска́ние заблу́ждших улотреби́л еси́,/ разлива́ющийся пла́мень по скито́м водо́ю покая́ния погаша́я,/ море́льщиков к безсме́ртней трапе́зе призыва́я,/ просвеще́нных же и отпа́дших, да не второ́е крестя́щеся па́ки распина́ют Христа́,/ еди́наго держа́тися креще́ния утвержда́л еси́./ Всех повсю́ду правове́рию учи́л еси́/ и ны́не свои́ми списа́ньми тому́жде учи́ши./ Тем я́ко и́стиннаго учи́теля во святы́х почита́ем тя.

Древним о́ным вавило́нским столпотвори́телем врази́ на́шего благоче́стия уподо́бльшеся,/ дерзну́ша неразу́мия своего́ то́лки на песце́ суеве́рия назда́ти./ Имже егда́ опро́шася уче́ний твои́х во́ды, святи́телю,/ а́бие поколеба́шася во основа́нии и бысть им паде́ние во́лне,/ нам же, благочести́вым, подкрепле́ние и исправле́ние.

Безнача́льне о́тче, Сы́не Собезнача́льне, Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый,/ Сло́ва Бо́жия Роди́телю, Отца́ Безнача́льна Сло́ве,/ Ду́ше Живы́й и Зи́ждяй,/ Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

Богоро́дичен: Я́коже купина́, огне́м распаля́ема, сама́ не сгара́ше,/ но Богови́дца, устраши́в, приведе́ к почита́нию,/ та́ко Ты, Неискусобра́чная Неве́сто,/ прие́мши во утро́бу Огнь Божества́,/ нетле́нна в Рождестве́ пребыла́ еси́./ Ди́вное та́инство!/ Непоко́рников благоче́стию стыдо́м опаля́еши,/ почита́телей же правове́рных ороша́еши чудесы́ изоби́льно.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти./ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,// с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Благослове́н Госпо́дь наш, я́ко посети́ нас в ле́та сия́/ и воздви́же нам в Росси́йстей Це́ркви но́ваго чудотво́рца Дими́трия,/ я́коже бо во дни живота́ своего́ служа́ше преподо́бием и пра́вдою,/ та́ко и по кончи́не подае́т ра́зум заблу́ждшим/ ко взыска́нию путе́й спаси́тельных.

Сла́ва Тебе́, Пастыренача́льниче,/ я́ко и во дни на́ша поста́вил еси́ на стра́жи бо́драго па́стыря Дими́трия,/ и́мже прогоня́ются посмра́дшия ко́злища от ста́да Твоего́ непоро́чнаго.

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же,/ благочести́вым похвало́ и правове́рным весе́лие,/ я́ко пропове́дание свята́го Твоего́ Дими́трия/ достове́рными чудесы́ утвержда́еши.

Богоро́дичен: Ра́дость от А́нгела прии́мшей,/ и мы, по прорече́нию Твоему́/ ублажа́юще со все́ми ро́ды, ева́нгельски вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Свети́лен пра́здника. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

Свети́лен свята́го, глас 8:

Поставля́яй преде́лы язы́ков по числу́ А́нгел Свои́х/ и собира́яй от разсе́янных сыно́в Ада́млих Це́рковь Свою́,/ умножа́вши в ней святы́я Твоя́, Бо́же наш, я́ко зве́зды на небеси́,/ от нйхже просия́ и па́мять святи́теля Твоего́ Дими́трия./ Его́же ра́ди просвети́ ду́ши, помраче́нныя раздо́рным суеве́рием,/ да вку́пе зове́м Ти песнь трегу́бую: аллилу́йя.

А́ще несть отда́ния: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Стопа́м отходящаго от нас в го́рняя святи́теля Дими́трия после́дующе,/ со упова́нием к Тебе́, Влады́чице, вопие́м:/ я́коже Тя на пречи́стей ико́не с Преве́чным Младе́нцем пи́шемую зрим на земли́,/ та́ко даждь нам ви́дети стоя́щую одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га/ в непристу́пнем све́те на Небеси́.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 3.

Аще несть отда́ния, стихи́ры свята́го. Глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Весь от ю́ности твоея́ возложи́лся еси́/ на взыска́ние прему́дрости и стра́ха Бо́жия,/ я́же обре́т, не в земли́, а́ки лени́вый раб, сокры́л еси́,/ но, уча́ и творя́ по Да́вшему ти тала́нт,/ во сто трудо́в умно́жил еси́ его́,/ и был еси́ вели́кий купе́ц,/ износя́й на свет ве́тхая и но́вая,/ и, открыва́я глубины́ ра́зума богопи́санных книг,/ ку́плю добру́ де́яти научи́л еси́ нас./ Тем, благи́й и ве́рный ра́бе Бо́жий Дими́трие,/ за толи́ка явле́нна твоя́ к нам сокро́вища// вшел еси́ в ра́дость Го́спода Твоего́.

Весь ум плени́л еси́ в послуша́ние ве́ры,/ да благи́ми де́лы украси́ши ю,/ отню́дуже и де́латель виногра́да Христо́ва яви́лся еси́ иску́сный,/ вся́ку бо розгу́, не творя́щу плода́,/ стра́хом Госпо́дним посе́кл еси́/ и еди́но благоче́стие сохраня́л еси́ в нем,/ отвне́ его́ огражда́л еси́ догма́ты церко́вными,/ внутрьу́ду укрепи́л еси́ столпо́м правове́рия,/ всю́ду предточи́лия ископова́я уче́ний твои́х./ Тем и ны́не, святы́й трудолю́бче Дими́трие,/ присеща́й виногра́д твой, его́же насади́ десни́ца Вы́шняго,// да плодоприно́сит гро́здие спасе́ния.

Весь невозвра́тно наде́ждею возве́рглся еси́ на Бо́га:/ препла́вая пучи́ну ми́ра сего́, блаже́нне,/ молва́ми жите́йскими не погрузи́лся еси́,/ ниже́, искуше́ньми обурева́ем, прирази́лся собла́зном,/ но, при́сно благоти́шием наставля́ем,/ дости́гл еси́ безмо́лвнаго приста́нища./ И, наче́н кора́бль Це́ркве Христо́вы пра́вити,/ па́ки к безбе́дному пла́ванию испра́вил еси́,/ па́ки ереседы́шущия преложи́л еси́ в тщету́ ве́тры/ и ко́твою19 твои́х наставле́ний утверди́л еси́ его́,/ я́ко диви́тися нам и от Бо́га проси́ти,/ да и впредь проти́вныя ересе́й ве́тры// моли́твами твои́ми утиши́ши.

Весь еси́ любо́вию прилепи́лся к Бо́гу и бли́жнему,/ па́стырское бо о ста́де свое́м возыме́в попече́ние,/ душе́ю труди́лся еси́ в богомы́слии и в поуче́ниих,/ те́лом же в послуже́нии тре́бующим от Тебе́ по́мощи:/ изнемога́ющия ве́рою укрепля́я,/ боля́щия душе́ю покая́нием врачу́я,/ сокруше́нныя со́вестию тве́рдым упова́нием обязу́я,/ заблу́ждшия от и́стины на путь пра́вый обраща́я/ и поги́бшия ересьми́ к благоче́стию взыску́я./ Тем, о па́стырю наш предо́брый, святи́телю Дими́трие,/ помоли́ся о ста́де твое́м Пастыренача́льнику Христу́ Бо́гу,// да упасе́т е Сам в единомы́слии, любви́ и правове́рии.

Сла́ва, глас 6:

Воспо́й, Росси́е, Го́сподеви песнь но́ву,/ похвали́, гра́де, Бо́га Твоего́, Росто́ве,/ я́ко благоволи́ Вы́шний дарова́ти нам но́ваго чудотво́рца Дими́трия,/ свиде́тельствованна от всех и от Са́мыя И́стины./ Его́же па́мять во святы́х почита́юще,/ восхва́лим и мы, ста́рцы с ю́нотами,/ и возвели́чим да́вшаго Бо́га на́шего/ толи́кому уго́днику Своему́ в нас просия́ти// нетле́нием святоле́пным и чудоде́йствием.

И ны́не, пра́здника.

Аще несть отда́ния, Богоро́дичен, глас то́йже:

Красота́ де́вства Твоего́ неопи́санна,/ добро́та Твоя́, о Богома́ти, несказа́нная,/ избра́нна бо еси́, я́коже со́лнце,/ полна́, я́ко луна́ и дуга́ в явле́ния своя́,/ а́ки стебло́ лива́ново в жа́тву на гора́х/ и я́ко кипари́с, возраста́яй от удо́лия до небе́с./ Мно́гия добро́ты Твоя́ и вели́чия, Присноде́во,/ но бо́льши всех, я́ко но́сиши Нося́щаго вся./ Его́же моли́ ку́пно со святы́м Дими́трием,// да спасе́т и просвети́т правове́рием ду́ши на́ша.

Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен. И отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нны пра́здника, песнь 9-я, на 4, и свята́го, песнь 6-я, на 4. Проки́мен, аллилуиа́рий, прича́стен пра́здника и свята́го.

Аще несть отда́ния, блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я, на 8. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щий по вселе́нней. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́йя, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Святитель Димитрий Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало) родился в декабре 1651 года в местечке Макарово недалеко от Киева. Родители его были глубоко преданы Православной Церкви. Отрок Даниил, воспитываясь в благочестивой религиозной атмосфере, вырос глубоко верующим христианином. В 1662 году, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и незаурядные способности талантливого юноши. Он успешно изучил греческий и латинский языки и ряд классических наук.

В 1668 году Даниил принял монашество с именем Димитрий – в честь великомученика Димитрия Солунского. До весны 1675 года он проходил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась его литературная и проповедническая деятельность. Вскоре Димитрий был рукоположен во иеромонаха Черниговским архиепископом Лазарем (Барановичем).

Несколько лет иеромонах Димитрий подвизался, проповедуя Слово Божие, в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. Некоторое время он был игуменом Максаковской обители, а затем Батуринского Никольского монастыря, откуда в 1684 году был вызван в Киево-Печерскую Лавру.

Настоятель Лавры архимандрит Варлаам (Ясинский), зная духовную настроенность своего бывшего ученика, его образованность, склонность к научному труду, а также большие литературные дарования, поручил иеромонаху Димитрию составление Четиих Миней (житий святых) на весь год. Работа над этим монументальным трудом стала для иеромонаха, а затем святителя Димитрия делом всей его жизни – с 1684 по 1705 год. Составление Четиих Миней требовало от иеромонаха Димитрия величайшего напряжения сил. Он обратился к широкому кругу источников, занимался исследованием и анализом их, закладывая тем самым фундамент отечественной научной агиографии.

Считая издание житий святых первостепенной задачей, иеромонах Димитрий одновременно строго исполнял другие церковные послушания, являясь поочередно настоятелем нескольких монастырей. Труды подвижника обратили на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит Димитрий был вызван в Москву, где был хиротонисан на Сибирскую митрополичью кафедру в г. Тобольск. Но через некоторое время, учитывая важность научного труда и слабое здоровье святителя, император отменил свой указ, и вскоре святитель Димитрий получил назначение в Ростов Ярославский, куда прибыл в 1702 году.

Святитель Димитрий углубил и расширил поле своей деятельности, продолжая составление Четиих Миней, используя новые источники. Он положил много забот в дело образования в своей епархии, укрепляя единство Русской Православной Церкви, нарушившееся старообрядческим расколом. В аскетических творениях выдающегося иерарха, а также в его проповедях видится благодатный и мужественный подвижник – покровитель богословской науки. В его трудах многие поколения русских богословов черпают духовные силы к творчеству и молитве.

Святитель Димитрий скончался 28 октября 1709 года. Прославление его в лике святых совершилось 21 сентября 1757 года.

В той же день

Святаго апо́стола Кодра́та, и́же в Магни́сии

Слу́жба его́ пое́тся в 22-й день сего́ ме́сяца, вку́пе со священному́чеником Фо́кою.

В той же день

Преподобнаго отца́ на́шего Ио́сифа Заони́киевскаго, Волого́дскаго чудотво́рца

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 5, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ мирски́я молвы́ себе́ отлучи́л еси́,/ терпе́нием же и посто́м и ча́стыми к Бо́гу моли́твами/ плоть свою́ покори́л еси́ ду́хови,/ и зми́я лука́ваго сле́зными ту́чами потопи́л, блаже́нне,/ и глас повеле́ния от Небе́с слы́шал еси́,/ и к преми́рному возше́л еси́ соверше́нию./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, преподо́бне, мо́лим тя:// моли́ о нас Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ мирски́й мяте́ж оста́вль/ и друг безме́здником и собесе́дник быв,/ взем крест свой, и невозвра́тным по́мыслом/ Христо́ви после́довал еси́, преподо́бне,/ душе́вныя стра́сти искорени́л еси́, исторга́я теле́сная своя́ чу́вства,/ огорчева́я злострада́нием терпели́вно./ Во бде́ниих же с чи́стою со́вестию А́нгелом собесе́дник быв, блаже́нне,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ впери́в ум свой к Бо́гу,/ ве́рою ища́ сла́дкаго Све́та жела́тельне,/ и плотска́го неуста́ннаго смеше́ния возгнуша́яся,/ и в це́ркви Вели́каго святи́теля Васи́лия ди́вным виде́нием крест свой восприи́м,/ Всеви́дцу Христу́ после́довал еси́,/ те́ло же непокори́вое/ власяны́ми вери́гами, по́двиги воздержа́ния и по́мысла си́лою// порабо́тив Боже́ственному Ду́ху.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ сла́ву маловре́менную оста́вль,/ и благоюро́дство восприя́л еси́,/ и бысть доброде́телей подви́жник,/ приле́жно Небе́сней Цари́це служа́,/ посто́м плоть свою́ изнури́л еси́,/ того́ ра́ди Христо́с обогати́ тя чудесы́./ Помина́й нас, чад твои́х, ве́рно соверша́ющих всечестну́ю па́мять твою́,// и испроси́ спасе́ние душа́м на́шим.

Сла́ва, глас то́йже. Самогла́сен:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ ми́ра красоты́ отре́кся/ и вся́кое наслажде́ние маловре́менных возненави́дев,/ и́ноческое житие́ па́че возлюби́л еси́,/ в нем подвиза́лся вся́чески злострада́нием,/ и ху́дость ри́зную носи́ти изво́лил еси́,/ власяны́ми вери́гами те́ло свое́ удручи́л еси́/ и ка́плями слез твои́х диа́вола потопи́л еси́,/ возжела́л еси́ насле́дник бы́ти Небе́сных сокро́вищ,/ того́ ра́ди А́нгелом собесе́дник бы́ти сподо́бився,/ но помина́й ста́до твое́, е́же собра́л еси́, му́дре,/ чту́щих ве́рою па́мять твою́,/ и, я́ко дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне.

И чте́ния три преподо́бническая (зри страни́цы 272–273).

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ и́сто Христо́в крест на ра́мо взем,/ до́блественне наи́тия вра́жия попра́л еси́ и пусты́ню соста́вил еси́,/ зде же и обре́л еси́ живоприе́мнаго исто́чника, Богома́тере о́браз,/ я́коже купину́ неопали́му, к Небеси́ возводя́щую ле́ствицу./ Те́мже вси ве́рою покланя́емся чудотво́рному Ея́ свято́му о́бразу,/ его́же на объя́тиях свои́х даролюбе́зно носи́л еси́,/ о всеблаже́нне Ио́сифе, и́ноком похвале́,/ Христа́ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, Ио́сифе,/ и́ноком доброде́телей подви́жник был еси́,/ те́мже, ве́рою соше́дшеся вси,/ по достоя́нию тя чтем, я́ко вои́стину служи́теля Христо́ва изя́щнаго,/ ра́дуяся бо ше́ствовал еси́ до ме́ста сего́,/ на не́мже о́браз Бо́жия Ма́тере всели́тися хотя́ше,/ и благода́тию Бо́жиею укрепля́емь, неви́димыми а́нгельскими гла́сы наслажда́яся,/ те́мже тебе́ вси взыва́ем:// о нас моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, Ио́сифе преподо́бне,/ сле́зными исто́чники ду́шу свою́ омыва́я пред о́бразом Бо́жия Ма́тере/ и всено́щным стоя́нием,/ я́ко к Само́й Цари́це мы́слию устреми́лся еси́/ и, к Небеси́ возвыша́яся, о нас хода́тайствуеши,/ укрепля́емь, земныя ве́щи, му́дре, я́ко уме́ты, ни во что вмени́л еси́/ и собра́л еси́ в души́ свое́й боже́ственное бога́тство Свята́го Ду́ха,/ непоро́чную моли́тву и чистоту́ красноле́пну и наде́яние тве́рдо./ Те́мже и вы́шняго прия́тия насле́дник яви́лся еси́,/ и ны́не в Небе́сных селе́ниих водворя́ешися,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Преподо́бне и преблаже́нне Ио́сифе,/ любве́ ра́ди Христо́вы вся оста́вил еси́,/ бога́тство и сла́ву ни во что́же вмени́л еси́/ и в пусты́ню всели́лся еси́,/ одея́ние о́строе и сухояде́ние восприи́м,/ и е́же на земли́ лега́ние и чистоту́ душе́вную и теле́сную испра́вил еси́,/ устна́ми же и умо́м соверше́нным/ безмо́лвие стяжа́л еси́,/ и у́зкий путь и ско́рбную жизнь препроводи́л еси́./ И от безу́мных челове́к поноше́ние и укори́зну,/ ра́дуяся, претерпе́л еси́ незло́биво,/ те́мже ве́рою вопие́м ти:/о всеблаже́нне Ио́сифе,/ Христа́ непреста́нно моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь свята́го, глас 4:

И спе́рва житие́ твое́, преподо́бне,/ хи́тростию благоюро́дства от челове́к утае́но, на Небесе́х пред А́нгелы явле́но бысть:/ и а́ще на земли́ тьмо́ю оче́с претыка́яся хожда́ше,/ но, мы́сленными кри́лы на высоту́ возше́д,/ присносу́щным све́том облиста́емь,/ во Оте́чествии насле́довал еси́;/ и земны́х мня́щихся кра́сных хра́мов не тре́бовав,/ но в Небе́сных се́лех пресве́тлыя оби́тели стяжа́л еси́;/ ни ри́зами мя́гкими оде́яся,/ но па́че власяни́цу возлюби́в,/ и сего́ ра́ди па́че всех име́ний земны́х Небе́сная сокро́вища приобре́л еси́;/ и на земли́, пло́тян сый, со безплотными совокупля́яся,/ Небе́сней Цари́це служа́ и Той приносимых а́нгельских пе́сней наслади́лся еси́,/ и́хже мно́зи лю́дие, жела́юще, наслади́тися не мо́гут./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Творе́ц о́браз Свой/ и Ро́ждшия Его́ Богома́тере/ с высоты́ возду́ха на ру́це твоя́,/ я́ко на херуви́мская носи́ла, дарова́ тебе́,/ от него́же присносу́щным све́том о́чи твои́ уясни́/ и, я́ко росоточа́щий о́блак, моли́твами твои́ми весь мир ми́лованный напои́,/ и ны́не, в после́дняя времена́, святу́ю персть твою́, я́ко Еде́мский исто́чник, во исцеле́ние неду́гов устро́й,/ Его́же моли́, наста́вниче наш, чудоно́сче Ио́сифе,/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, глас 5:

Смиренному́дрием наказа́ние благоду́шие прие́мля,/ и́же от Небе́с неизрече́нный дар прия́ти сподо́бился еси́,/ и, в пло́ти сый, безпло́тен в служе́нии свое́м/ к Богома́тери трудолю́бне подвиза́вся,/ те́мже и пусты́ню мно́жительну устро́ил еси́,/ благоухищре́нным же юро́дством челове́ческия сла́вы избежа́в./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Мздовозда́тель/ в коне́ц ве́ка сего́ сугу́бо тя просла́ви,/ и гроб твой святы́й точе́нием чуде́с обогати́ся./ Того́ у́бо моли́, преподо́бне о́тче наш Ио́сифе,/ дарова́ти нам отпуще́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Печа́ли жития́ отве́ргся и а́нгельское восприи́м житие́,/ воздержа́нием ду́шу свою́ удобри́л еси́,/ Бо́жия Ма́тере ико́не ра́достно поклоне́ние приноси́л еси́,/ того́ ра́ди по преставле́нии твое́м/ чуде́с благода́ти от Бо́га прия́л еси́ бога́тно,/ Ио́сифе блаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Мно́гим воздержа́нием, преподо́бне, житие́ свое́ украси́в,/ путь показа́в хотя́щим после́довати,/ я́же Спас наш и Творе́ц за служе́ние твое́ Пречи́стей Его́ Ма́тери дарова́ тебе́,/ путь, веду́щий в жизнь доброде́тельми,/ просты́нею ми́ра отве́ргся, и вся, я́же в ми́ре кра́сная, преоби́дев,/ ева́нгельским уче́нием после́довал еси́,/ власяны́ми вери́гами плоть свою́ изнуря́я,/ и гордаго зми́я жесто́ким воздержа́нием уби́л еси́./ Те́мже на Небесе́х водворя́ешися, трисо́лнечному Божеству́ предстоя́, блаже́нне Ио́сифе,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Нищету́ у́бо возлюби́л еси́ па́че бога́тства тле́ннаго, сою́зом любве́ привяза́вся,/ земна́я и мимотеку́щая возненави́дев, блаже́нне,/ и укори́зну от челове́к и озлобле́ние усе́рдно подъя́л еси́./ Те́мже и к ре́вности а́нгельскаго жития́ воздви́гл еси́ мно́жество и́ночествующих,/ преподо́бне о́тче наш Ио́сифе, моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние дарова́ти нам и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ очи́стил еси́ существо́,/ и сохрани́л еси́ добро́ту смире́ния по о́бразу Бо́жию,/ и плоть покори́л еси́ Свято́му Ду́ху,/ того́ ра́ди в тя всели́ся си́ла Бо́жия,/ и прия́л еси́ дар исцеле́ний./ Иде́же любы́ и согла́сие, ту есть доброде́телей позна́ние,/ иде́же за́висть и рве́ние, ту есть зло́бе явле́ние,/ но у́бо мы стра́ждем от уби́йственнаго по́мысла,/ от него́же да изба́вит ны Христо́с Бог,/ по́мощию Богома́тере и моли́твами твои́ми/ пода́ст ми́лость победи́тельну христолюби́вому наро́ду на́шему,/ о не́мже ро́ди правосла́вных благогове́йно вопию́т:/ Го́споди, поми́луй нас.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 8 и свята́го на 6.

Кано́н свята́го, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д:

Земна́я и мимотеку́щая я́ко уме́ты вмени́в,/ Христа́ Еди́наго приобре́л еси́,/ Его́же любо́вию уязви́в ду́шу свою́, Ио́сифе преподо́бне,/ моли́ся ко Го́споду нас просвети́ти.

Воше́д в це́рковь Вели́каго Васи́лия,/ сла́дкаго све́та ви́дети сподо́бився, вопия́л еси́:/ Изба́вителю Бо́гу на́шему пои́м.

Навожде́ния вра́жия и по́мыслы лука́выя отри́нув/ и святы́я безме́здники ви́дети сподо́бився, вопия́л еси́:/ Изба́вителю Бо́гу на́шему пои́м.

Богоро́дичен: Прему́дрость Бо́жию вои́стину, Сло́во о́тчее несказа́нно ро́ждшая,/ души́ моея́ лю́тую я́зву исцели́ и серде́чную боле́знь,/ Ма́ти Бо́жия, и укрепи́.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние:

Попали́л еси́ у́глием воздержа́ния/ страсте́й те́рние, преподо́бне,/ и, прогоня́я ду́хи, богоблаже́нне,/ я́ко свети́льник, свою́ ду́шу сле́зными пото́ки украси́л еси́.

В путь, ра́дуяся, со святы́ми Космою и Дамиа́ном ше́ствуя,/ ве́село Го́сподеви вопия́л еси́:/ Ты еси́ Свет омраче́нных, и пое́т Тя дух мой.

Стра́сти душетле́нныя успи́л еси́/ бо́дренными моли́твами и бде́нием, всеблаже́нне,/ те́мже в Небе́сный черто́г вшел еси́, ра́дуяся.

Богоро́дичен: Уста́ви неуста́вное помышле́нием мои́м, Чи́стая,/ бесо́в смуще́ние, Ма́ти Бо́жия,/ я́же к Сы́ну Твоему́ направля́ющи моя́ движе́ния.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Красоты́ мирски́я от млады́х ногте́й возненави́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́,/ ху́дость ри́зную носи́ти изво́лил еси́,/ кро́вными ка́плями диа́вола потопи́л еси́,/ по сме́рти свое́й Небе́сное бога́тство и сла́ву ве́чную восприя́л еси́,/ да́льным я́ко близ явля́ешися,/ повелева́я ско́ро тещи́ к пречу́дному о́бразу Бо́жия Ма́тере./ Те́мже почита́ем твое́ успе́ние/ и, в нем торжеству́юще, вопие́м ти:/ богоно́се о́тче наш Ио́сифе, моли́ Христа́ Бо́га/ победи́тельная правосла́вным Христиа́ном на супоста́ты дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди:

Во оте́чествии благово́нно юро́дство прие́м воздержа́нием,/ от челове́к поноше́ние по наве́ту зми́я прия́л еси́, Го́сподеви вопия́:/ разуме́х дела́ Твоя́, Го́споди, и просла́вих Твое́ Божество́.

Челове́ческия мирски́я любве́ отве́ргся,/ дости́гл еси́ го́рняго Иерусали́ма,/ иде́же Христо́с со Отце́м и Ду́хом,/ от Него́же свет тебе́ дарова́,/ и а́нгельския гла́сы слы́шал еси́,/ прославля́ющих Неразде́льное Божество́.

Законополо́жника воздержа́нию и́ноком и пра́вило кро́тости,/ дру́га и́скренняго святы́м безме́здником Космо́ и Дамиа́ну бы́вша/ приими́, Бо́же, моли́тву,/ с ни́мже прославля́ем Твое́ Божество́.

Богоро́дичен: Очище́ние на́шим неве́дением да́руй,/ я́ко Ты еси́ Еди́н безгре́шен,/ и умири́ мир Свой, Бо́же, моли́твами Ро́ждшия Тя.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́:

Страсте́й мглу, преподо́бне, заря́ми освети́л еси́, о́тче, по́двиг твоих,/ просвеще́ние Ду́ха в се́рдцы восприи́м, Ио́сифе,/ Имже попали́л еси́ вся бесо́вская ополче́ния и лико́м по́стническим причте́ся,/ пути́ моя́ напра́ви, молю́тися.

Угаси́в стра́сти росо́ю воздержа́ния, о́тче блаже́нне Ио́сифе,/ вжегл еси́ огнь любве́, ве́ры, наде́жды,/ поще́нием же, я́ко свети́льник, просвеща́яся,/ и безсме́ртию Госпо́дню сын, о́тче, был еси́.

Удобри́в свяще́нную свою́ ду́шу, всеблаже́нне,/ изволе́нием юро́дство и ху́дость ри́зную име́л еси́, Небе́сней Цари́це служа́,/ те́мже укра́шен доброде́тельми показа́лся еси́/ чту́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Богоро́дичен: Еди́на ро́ждши Де́вою и еди́на муженеиску́сная яви́вшися, Всенепоро́чная,/ во утро́бе бо Сло́во о́тчее прия́ла еси́ безнача́льное,/ и млеко́м дои́ши, Деви́це, чу́до стра́шно!/ и, де́вствующи, зако́ны обновля́вши естества́.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се:

Собра́л еси́ в души́ свое́й Боже́ственныя плоды́ Ду́ха:/ непоро́чную моли́тву, чистоту́ кра́сную и бде́ние тве́рдое, воздержа́ния боле́зни,/ и́миже храм показа́лся еси́ Бо́гу Вседержи́телю.

Душе́вный ра́зум впери́в святы́м благоче́стием,/ су́щим на земли́ возвеща́л еси́ о Небе́сней Цари́це:/ о́бразу Ея́ моле́ние да да́стся вам,/ те́мже и телесй здра́вие, оче́с прозре́ние,/ и душа́м к Небеси́ восхожде́ние.

Земны́х веще́й ху́дость мимоте́кл еси́,/ посто́м и моли́твою на Небеса́ возлете́в,/ и вы́шняго прия́тия яви́лся еси́ насле́дник/ жития́ соверше́нием.

Богоро́дичен: Прия́ла еси́ вои́стину Боже́ственное Сло́во в ложесна́ Твоя́/ и Сего́ па́че естества́, Пречи́стая, родила́ еси́,/ Его́же моли́твами Твои́ми умоли́/ от бе́дствия изба́вити рабы́ Твоя́.

Конда́к, глас 8:

От ю́ности Бо́га возлюби́в,/ просты́нею безгла́сие стяжа́л еси́, преподо́бне./ Сего́ ра́ди и с Небе́с сла́дкий свет о́чию получи́л еси́,/ и росоточа́ший ми́лости пресве́тлый о́браз Богома́тере/ с высоты́ возду́ха чрез святы́х безме́здников во объя́тия прия́л еси́,/ и Ей богоуго́дно послужи́л еси́./ И оби́тель соста́вил еси́,/ власяны́ми вери́гами те́ло свое́ удручи́л еси́,/ от него́же ка́плями кро́вными диа́вола потопи́л еси́./ Сего́ ра́ди и в после́дняя времена́/ гроб твой от Влады́ки на́шего Христа́ точе́нием чуде́с обогати́ся,/ тем и мы, ча́да твоя́, любо́вию притека́юще к тебе́, уми́льно глаго́лем:/ ра́дуйся, наста́вниче на́шего спасе́ния,/ ра́дуйся, исцеле́ний пода́телю,// ра́дуйся, о́тче наш Ио́сифе, мона́хом удобре́ние.

Ин конда́к, глас 8:

Вы́шних благ жела́яй,/ преоби́дел еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и́бо трудолюби́вое свое́ те́ло/ о́стрым власяны́м плете́нием стерл еси́,/ и бысть благоуго́ден служи́тель Богома́тери./ Стра́ждущим в неду́зех явля́лся, ско́ро помога́еши,/ с ве́рою притека́ющим к тебе́ неоску́дное здра́вие подая́,/ сего́ ра́ди зове́м ти:/ разреши́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, и́же к Бо́гу моли́твами твои́ми,/ началообра́зный смире́нию наста́вниче, о́тче наш богому́дре Ио́сифе,// мона́хом удобре́ние.

И́кос:

Ева́нгельский глас, о́тче, услы́шав,/ вся оста́вил еси́ плотска́я мудрова́ния,/ ху́дость ри́зную, персть и ка́мение в па́зусе прии́м,/ я́ко юро́дно с пло́тию подвиза́лся еси́,/ и, безпло́тных ликостоя́нием чистото́ю уподо́бився,/ ра́зума дарова́ние от Бо́га прия́т./ Те́мже пода́ждь ми по́мощь, да воспою́ в пе́снех си́це:/ ра́дуйся, богонасажде́нный но́вый виногра́де Госпо́день, Свята́я Це́ркве,/ я́же изнесе́ся из еги́петския идолослуже́ния рабо́ты и насади́ся во всей вселе́нней/ и в богопокори́вей земли́ Росси́йстей десни́цею Вы́шняго Бо́га;/ ра́дуйся, святи́тельское сосло́вие, и́ноцы же и прости́и;/ ра́дуйся и ты, гра́де наш Во́логдо,/ прии́мый в себе́ Оте́честву хода́тая вели́ка;/ ра́дуйся, я́ко моли́твою того́ отве́рзеся нам Ду́ха Свята́го прекра́сное оби́телище;/ ра́дуйся, я́ко простре́ся сла́ва его́ по вселе́нней;/ ра́дуйся, я́ко моли́твами преподо́бнаго пусты́ня сия́ тве́рдым опло́том огради́ся и ми́лостию Бо́жия Ма́тере покры́ся;/ ра́дуйся, я́ко и́менем Небе́сныя Цари́цы вся́кая страсть и я́зва от стра́ждущих отгна́ся;/ ра́дуйтеся, правосла́внии па́стыри с про́чими де́латели виногра́да Христо́ва;/ ра́дуйся, наш па́стырю Ио́сифе преподо́бне, Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле,/ и́же по достоя́нию обогати́ся благода́тию Свята́го Ду́ха,/ Его́же дарова́нием пода́ждь нам, ча́дом твои́м, ми́лость, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Ио́сифе, о́тче наш,/ мона́хом удобре́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы:

Усе́рдно отлучи́лся еси́ сою́за ве́щи те́мнаго, о всеблаже́нне,/ я́ко Бо́жий предста́тель, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н есй.

Зе́льным поще́нием, я́ко благово́нною пи́щею,/ пита́я ду́шу свою́, преподо́бне Ио́сифе,/ те́мже Трисо́лнечному Божеству́ предста́ти сподо́бился еси́,/ со А́нгелы поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

В приста́нище ти́хое вшед, богому́дре,/ жите́йских пла́ваний отбе́гл еси́, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Изба́вихомся вси от страсте́й и бед, обстоя́ний и неду́г многообра́зных/ моли́твами Твои́ми, Богома́ти,/ Сы́ну Твоему́ зову́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго:

В поще́ниих кре́пкое, в моли́твах неле́ностное терпе́ние восприя́л еси́,/ и поноше́ния от челове́к укори́зну прие́мля,/ и превозноси́ Го́спода во ве́ки.

Уязви́вся боже́ственным жела́нием, всеблаже́нне,/ непоро́чно и пра́ведно житие́ препроводи́л еси́,/ до́ндеже дости́гл еси́ поклони́тися Престо́лу Госпо́дню, со А́нгелы поя́:/ хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Укра́шен доброде́тельми и ху́достию риз,/ во мраз зи́мный босы́ма нога́ма ходи́в/ и в нощи́ предстоя́ о́бразу Небе́сныя Цари́цы,/ моли́твы принося́, я́ко А́нгел показа́лся еси́,/ и ны́не во ве́ки неизрече́нныя сла́вы наслажда́ешися,/ песнь воспева́я Христу́ Бо́гу:/ хвали́те, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Воплоще́ннаго из Тебе́ неизрече́нно/ моли́ поми́ловати мя, одержи́маго боле́зньми и грехми́,/ и па́дшаго возста́ви, Богома́ти,/ я́ко да сла́влю Тя во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух:

Душе́вныя стра́сти победи́в па́стырски, всечу́дне,/ созыва́л еси́ ко ико́не Бо́жия Ма́тере,/ Я́же подае́т всем неду́гом исцеле́ние/ и от бесо́в свобожде́ние.

У́зкий и приско́рбный ше́ствовав путь, о́тче Ио́сифе,/ теле́сне у́бо преста́вился еси́,/ ду́хом же жив Бо́гови предстои́ши,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ моли́ спасти́ся нам.

Преде́л неукло́нный твоея́ к Бо́гу ве́ры и воздержа́нию/ о́браз о́страго одея́ния, и сокруше́ния те́ла, и трудо́в поще́ния, преподо́бне,/ никто́же мо́жет исчи́слити,/ вои́стину Зижди́теля всех Бо́га пе́сньми велича́ем.

Богоро́дичен: В Тя всели́ся, Всенепоро́чная,/ и́же человекоуби́йцу низло́ж зми́я,/ пе́рвее родонача́льных злообра́зно запе́ншаго,/ и, Роди́выйся из Тебе́, вся ны спасл есть.

Свети́лен:

Мирска́го пристра́стия я́ко от скве́рны уклони́лся еси́/ и а́лчбою плоть свою́ увяди́л еси́, о́тче,/ и Небе́сною сла́вою обогати́лся еси́,/ те́мже непреста́нно моли́ Христа́ Бо́га,/ преподо́бне Ио́сифе.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3.

И свята́го 3, глас 8:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ глас ева́нгельский услы́шав,/ ми́ра оста́вил еси́ бога́тство и сла́ву, ни во что́же вмени́в,/ ду́шу с те́лом освяти́в от всех страсте́й,/ и Свято́му Ду́ху прекра́сная оби́тель яви́лся еси́,/ и весе́лие и ра́дость ве́чную восприя́л еси́, блаже́нне и прему́дре,/ те́мже и стада́ и́нок со архиере́йскими чи́нми,/ чуде́сно удивля́еми, достоле́пно вопие́м:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Богому́дре Ио́сифе,/ сла́ву маловре́менную оста́вль/ и в пусты́ню всели́вся,/ тогда́ пло́тское мудрова́ние все ду́хови повину́л еси́,/ поще́нием и страда́ньми утверди́вся,/ ко отце́м преста́вился еси́ в ста́рости до́бре,/ те́мже мо́лим тя,/ ча́да твоя́, ны́не:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Возсия́ днесь пресве́тлая/ и всепра́зднственная па́мять твоя́,/ о́тче преподо́бне Ио́сифе,/ созыва́ющи многочи́сленное,/ по́стник сосло́вие, преподо́бных,/ и ликостоя́ния А́нгел,/ я́ко вои́стину к похвале́нию/ И́же в Тро́ице покланя́емаго Бо́га,// Его́же моли́ о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Прииди́те, празднолю́бцы/ и по́стник сосло́вие,/ ве́рою соше́дшеся,/ и́стиннаго по́стника днесь почита́юще,/ ра́достно ше́ствовавшаго по стопа́м Влады́ки Христа́,/ и у́зкий путь, безстра́стное житие́;/ я́коже дре́вле Авраа́м пра́ведный,/ та́кожде и сий наш предста́тель/ пресели́тися хотя́ше во Оте́чество свое́ от ме́ста сего́ и почи́,/ зде же погребе́но бысть честно́е те́ло его́./ Те́мже вси, притека́юще, вопие́м ему́:/ о всеблаже́нне Ио́сифе,/ по́стником похвало́, безпло́тным собесе́дниче,/ правосла́вным на пога́ныя спосо́бниче/ и наста́вниче и́ноком,/ и о нас моли́ся, о рабе́х свои́х,/ Христу́ Бо́гу на́шему,// спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже.

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст.

На литурги́и

Слу́жба отда́ния и преподобнаго.

Моли́тва

О вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче, Ио́сифе преблаже́нне, душо́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Тро́ичныя Сла́вы наслажда́яйся, те́лом же на земли́ в боже́ственнем хра́ме почива́яй и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная источа́яй чудеса́! При́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щая ти лю́ди и, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние у Го́спода, испроси́ стране́ на́шей благостоя́ние, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие, нам же всем, с ве́рою к тебе́ прибега́ющим и всесвяту́ю па́мять твою́ благоче́стно почита́ющим, от вся́ких бед душе́вных и теле́сных избавле́ние, я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми, путь маловре́меннаго жития́ на́шего на земли́ безбе́дно соверши́м и, неконча́емый поко́й на Небеси́ улучи́вше, просла́вим с тобо́ю ку́пно всех благи́х Пода́теля, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Иосиф Заоникиевский († 1612), в миру Иларион, крестьянин деревни Обухово Кубенской округи, был основателем Заоникиевской Владимирской пустыни в 16 верстах от Вологды. Известно, что он долго страдал от тяжелой глазной болезни. После неотступных горячих молитв ему в 1588 году явились святые мученики Косма и Дамиан. Они указали ему в болотистом лесистом месте икону Божией Матери, от которой больной получил совершенное исцеление. Благодарный Иларион расчистил лесные дебри, на месте явления чудотворной иконы установил крест, поставил подле него икону и устроил над ними часовню. Здесь же поселился и он сам, приняв иночество с именем Иосиф.

Так возникла новая обитель, известная как Владимирская (поскольку явление ико́ны преподобному Иосифу произошло 23 июня 1588 года и совпало с праздником Владимирской иконы Божией Матери) или Заоникиевская. Последнее название возводят к имени разбойника Аники, так как, согласно преданию, лес около новой обители служил раньше прибежищем этому страшному разбойнику.

Вскоре преподобный Иосиф отошел от управления основанной им обители, и ее игуменом стал сначала Антоний, а затем Иоанникий, спостники преподобного Иосифа. Сам он предался подвигам юродства Христа ради и скончался в 1612 году. Преподобный был погребен под спудом в основанной им обители.

Празднование преподобному Иосифу установлено Вологодским епископом Павлом в начале XVIII века. Почитаются и преемники преподобного Иосифа – игумены Заоникиевской обители преподобные Антоний и Иоанникий.

В той же день

Преподо́бнаго отца́ на́шего Дании́ла Шу́жгорскаго

Моли́тва

О преблаги́й наш па́стырю и учи́телю, вели́кий чудотво́рче Дании́ле! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ и и́мя твое́ свято́е призыва́ющих! Виждь немощны́х, уловля́емых отвсю́ду, и вся́каго бла́га лише́нных, и умо́м от малоду́шия помраче́нных. Потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, плене́нных нас свободи́ти и не оста́ви нас, гре́шных, враго́м в ра́дость бы́ти и в лука́вых на́ших дея́ниих умре́ти. Моли́ о нас, гре́шных, Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива сотвори́ Бо́га на́шего, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й ми́лости да сотвори́т нам. На твое́ бо милосе́рдие упова́ем, и тобо́ю хва́лимся, и и́мя твое́ свято́е на по́мощь призыва́ем, и, к тебе́ припа́дающе, исцеле́ния про́сим: изба́ви нас, свети́льниче Христо́в, от злых бед, находя́щих на нас, и отвсю́ду возстаю́щия на ны во́лны укроти́, да не обы́мет нас напа́сть до конца́ и не погря́знем в пучи́не грехо́вней. О преподо́бне о́тче наш Дании́ле! Услы́ши нас, гре́шных, в час сей моле́ние тебе́ принося́щих: помоли́ся о нас ко Влады́це Христу́ Бо́гу, ве́лие бо дерзнове́ние к Нему́ стяжа́л еси́, и́скренний моле́бниче о душа́х на́ших, умоли́ Небе́снаго Царя́ отпусти́ти нам грехи́ и сподо́би ны безконе́чныя ра́дости во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Дании́ле! Услы́ши мя, недостойнаго, в час сей моле́ние тебе́ принося́щаго: помоли́ся Христу́ Бо́гу отпусти́ти моя́ согреше́ния, ве́лие бо дерзнове́ние ко Го́споду стяжа́л еси́. Умоли́ Его́, свя́те, моли́твами твои́ми, от ве́чныя му́ки изба́витися ми и Небе́снаго Ца́рствия насле́днику бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Даниил Шужгорский родился в Московской земле в XVI веке. Подвизался на севере Руси. Принял постриг в Комельском монастыре, основанном преподобным Корнилием Комельским в 1498 году. Преподобный Даниил покинул монастырь и продолжил уединенную подвижническую жизнь в безлюдной и лесистой местности в Белозерском крае, на горе, именовавшейся Шуж-горой. Здесь святой подвижник основал свой монастырь в честь Преображения Господня. В 1764 году монастырь был обращен в приход. Преподобный Даниил был погребен в храме Преображения Господня устроенного им монастыря. Время канонизации святого остается неизвестным.

* * *

19

Ко́твою – якорем.


Источник: Минея. - М. : Издат. совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Сентябрь. А. - 2003. – 924 с. ISBN 5-94625-051-5

Комментарии для сайта Cackle