Азбука веры Православная библиотека Богослужение Последование царских часов Святаго и Великаго Пятка
Распечатать

Богослужения Страстной Седмицы наряду
Последование царских часов Святаго и Великаго Пятка

← Последование утрени

Последование вечерни →

Содержание

Час первый Час третий Час шестый Час девятый  

 

Собравшеся во храм, облачится иерей в фелонь, диакон же в стихарь. И поставляет параекклисиарх аналогий украшен прямо царских врат, и вжигает свещу на свещнице: иерей же исходит со Евангелием во храм, или в трапезу царскими враты, предходящу ему диакону с кадилом. И полагает иерей Святое Евангелие на аналогии, и став пред аналогием, творит начало.

Час первый

Диакон: Благослови́, влады́ко.

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, ́И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 5.

Глаго́лы моя внуши́ Го́споди, разуме́й зва́ние мое. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Яко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоей, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг моих ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их, язы́ки свои́ми льща́ху. Судя́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей своих, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́, я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди, я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 2.

Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его. Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. Живы́й на небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом Своим и я́ростию Свое́ю смяте́т я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его, возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Прося́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии земля́. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему с тре́петом. Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь, и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

Псалом 21.

Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего словеса́ грехопаде́ний моих. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша, и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит его, да спасе́т его, я́ко хо́щет его. я́ко Ты еси́ исто́ргни́ мя из чре́ва, упова́ние мое от сосцу́ ма́тере моея. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от Мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй, я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя, бысть се́рдце мое я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего, и́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя, и язы́к мои́ прильпе́ горта́ни моему, и в персть сме́рти свел мя еси́. я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои и но́зе мои. Исчето́ша вся ко́сти моя, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя себе́, и о оде́жди моей мета́ша жре́бии́. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою от Мене́, на заступле́ние мое вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии моей, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его, да убои́тся же от Него все се́мя Изра́илево, я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое от Мене́, и егда́ воззва́х к Нему, услы́ша мя. от Тебе́ похвала́ моя, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя возда́м пред боя́щимися Его. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к, я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя Тому́ живе́т. И се́мя мое порабо́тает Ему, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его лю́дем ро́ждшимся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды.)

Го́споди, поми́луй. (Три́жды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь, глас 1:

Распе́ншуся Тебе́, Христе́, поги́бе мучи́тельство, попра́на бысть си́ла вра́жия: ниже́ бо А́нгел, ниже́ челове́к, но Сам, Го́споди, спасл еси́ нас, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ Цвет Нетле́ния. Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Таже поют на оба лика три тропари от двунадесяти, повторяюще я, первый же без стиха.

Глас 8: Днесь церко́вная заве́са, на обличе́ние беззако́нных раздира́ется, и со́лнце лучи́ своя́ скрыва́ет, Влады́ку зря распина́ема. (Дважды.)

Стих: Вску́ю шата́шася язы́цы и лю́дие поучи́шася тще́тным?

Я́ко овча́ на заколе́ние веде́н был еси́, Христе́ Царю́, и я́ко А́гнец незло́бивый пригвозди́лся еси́ Кресту́ от беззаконных муже́й, грех ра́ди на́ших, Человеколю́бче.

Стих: Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́.

Я́ко овна́ на заколе́ние веде́н был еси́, Христе́ Царю́, и я́ко Агнец незло́бивый пригвозди́лся еси́ Кресту́ от беззаконных муже́й, грех ра́ди на́ших, Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Е́мшим Тя беззако́нным, претерпева́я, си́це вопия́л еси́ Го́споди: а́ще и порази́сте Па́стыря, и расточи́сте двана́десять ове́ц ученики Моя́, можа́х вя́щши не́жели двана́десяте легео́нов предста́вити Ангелов: но долготерплю́, да испо́лнятся, я́же яви́х вам проро́ки Моими, безве́стная и та́йная. Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Е́мшим Тя беззако́нным, претерпева́я, си́це вопия́л еси́ Го́споди: а́ще и порази́сте Па́стыря, и расточи́сте двана́десять ове́ц ученики Моя́, можа́х вя́щши не́жели двана́десяте легео́нов предста́вити Ангелов: но долготерплю́, да испо́лнятся, я́же яви́х вам проро́ки Моими, безве́стная и та́йная. Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Прему́дрость. Во́нмем.

Чтец: Прокимен проро́чества, глас четве́ртый:

Се́рдце его́ собра́ беззако́ние себе́.

Лик: Се́рдце его́ собра́ беззако́ние себе́.

Чтец, стих: Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га.

Лик: Се́рдце его́ собра́ беззако́ние себе́.

Чтец: Се́рдце его.

Лик: Собра́ беззако́ние себе.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Заха́риина чте́ние (Зах.11:10–13).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: прииму́ жезл Мой до́брый, и отве́ргу его́, е́же разорити заве́т Мой, его́же завеща́х ко всем лю́дем. И разорится в день о́ный, и уразуме́ют ханане́и о́вцы храни́мыя Мне, зане́ сло́во Госпо́дне есть. И реку́ к ним: а́ще добро́ пред ва́ми есть, дади́те мзду Мою́, или́ отрецы́теся. И поста́виша мзду Мою тридесять сре́бреник. И рече́ Госпо́дь ко мне: вложи́ я в горни́ло, и смотри́ а́ще искуше́но есть, и́мже о́бразом искуше́н бых о них. И прия́х три́десять сре́бреник, и вложи́х их в храм Госпо́день в горни́ло.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: К Гала́том посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (Гал.6:14–18).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Бра́тие, мне да не бу́дет хвали́тися, то́кмо о Кресте́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и́мже мне мир распя́ся, и аз ми́ру. О Христе́ бо Иису́се ни обре́зание что мо́жет, ни необре́зание, но нова́ тварь. И ели́цы пра́вилом сим жи́тельствуют, мир на них и ми́лость, и на Изра́или Бо́жии. Про́чее труды́ да никто́же ми дае́т: аз бо я́звы Го́спода Иису́са на те́ле мое́м ношу́. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ со ду́хом ва́шим бра́тие. Ами́нь.

Священник: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Мф.27:1–56).

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Священник чтет Евангелие (зач. 110–113):

Во вре́мя о́но, у́тру бы́вшу, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону.

Тогда́ ви́дев Иу́да преда́вый Его́, я́ко осуди́ша Его́, раска́явся возврати́ три́десять сре́бреники архиере́ем и ста́рцем, глаго́ля: согреши́х, преда́в кровь непови́нную. Они́ же ре́ша: что есть нам? ты у́зриши. И пове́рг сре́бреники в це́ркви, оты́де, и шед удави́ся. Архиере́е же прие́мше сре́бреники, ре́ша: недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну, поне́же цена́ кро́ве есть. Сове́т же сотво́рше, купи́ша ими село́ скуде́льниче, в погребе́ние стра́нным. Те́мже нарече́ся село́ то, Село́ Кро́ве, до сего́ дне. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком глаго́лющим: и прия́ша три́десять сре́бреник, це́ну Цене́ннаго, Его́же цени́ша от сыно́в Изра́илев: И да́ша я́ на селе́ скуде́льничи, я́коже сказа́ мне Госпо́дь. Иису́с же ста пред иге́моном, и вопроси́ Его́ иге́мон, глаго́ля: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Иису́с же рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань глаго́лаху архиере́е и ста́рцы, ничесо́же отвещава́ше. Тогда глаго́ла Ему́ Пила́т: не слы́шиши ли, коли́ко на Тя свиде́тельствуют? И не отвеща́ ему́ ни к еди́ному глаго́лу, я́ко диви́тися иге́мону зело́. На всяк же пра́здник обы́чай бе иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зня, его́же хотя́ху. Имя́ху же тогда́ свя́зана наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́бранным же им, рече́ им Пила́т: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам, Вара́вву ли, или́ Иису́са глаго́лемаго Христа́? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́. Седя́щу же ему́ на суди́щи, посла́ к нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебе́, и Пра́веднику Тому́: мно́го бо пострада́х днесь во сне Его ра́ди. Архиере́е же и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сят Вара́вву, Иису́са же погубя́т. Отвеща́в же иге́мон рече́ им: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Они́ же ре́ша: Вара́вву. Глаго́ла им Пила́т: что у́бо сотворю́ Иису́су, глаго́лемому Христу́? Глаго́лаша ему́ вси: да ра́спят бу́дет. Иге́мон же рече́: ко́е у́бо зло сотвори́? Они́ же и́злиха вопия́ху, глаго́люще: да про́пят бу́дет. ви́дев же Пила́т, я́ко ничто́же успева́ет, но па́че молва́ быва́ет, прие́м во́ду, умы́ ру́це пред наро́дом, глаго́ля: непови́нен есмь от кро́ве Пра́веднаго сего́, вы у́зрите. И отвеща́вше вси лю́дие ре́ша: кровь Его́ на нас и на ча́дех на́ших. Тогда́ отпусти́ им Вара́вву: Иису́са же бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут.

Тогда́ во́ини иге́моновы прие́мше Иису́са на суди́ще, собра́та Нань все мно́жество во́ин. И совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою червле́ною. И спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша на главу́ Его́, и трость в десни́цу Его́, и покло́ньшеся на коле́ну пред Ним, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И плю́нувше Нань, прия́та трость, и бия́ху по главе́ Его́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ багряни́цу, и облеко́ша Его́ в ри́зы Его́: и ведо́ша Его́ на пропя́тие. Исходи́те же обрето́ша челове́ка кирине́йска, и́менем Си́мона: и сему́ заде́та понести́ Крест Его́.

И прише́дше на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть глаго́лемо Кра́ниево ме́сто, да́ша Ему́ пи́ти о́цет с же́лчию сме́шен: и вкушь не хотя́ше пи́ти. Распе́ншии же Его́ раздели́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бия: и седя́ще стрежа́ху Его́ ту. И возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей есть Иису́с Царь Иуде́йский. Тогда́ ра́спята с Ним два разбо́йника: еди́наго одесну́ю и еди́наго ошу́юю. Мимоходя́щии же ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми. И глаго́люще: разоря́яй це́рковь, и тремя́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам: а́ще Сын еси́ Бо́жий, сни́ди со Креста́. Та́кожде же и архиере́е, руга́ющеся с кни́жники и ста́рцы и фарисе́и, глаго́лаху: ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Аще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не со Креста́, и ве́руем в Него́. Упова́ на Бо́га: да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет Ему́: рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника распятая с Ним поноша́ста Ему́. От шеста́го же часа́ тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. О девя́том же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, Или́, лима́ савахфани́? Е́же есть Бо́же Мой, Бо́же Мой, вску́ю Мя еси́ оста́вил? Не́ции же от ту стоя́щих слы́шавше, глаго́лаху: я́ко Илию́ глаша́ет Сей. И а́бие тек еди́н от них, и прие́м гу́бу, испо́лнив же о́цта, и вонзе́ на трость, напая́ше Его́. Про́чий же глаго́лаху: оста́ви, да ви́дим, а́ще прии́дет Илиа́ спасти́ Его́. Иису́с же па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ дух. И се заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, с вышняго кра́я до ни́жняго: и земли́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся. И гро́би отверзо́шася, и мно́га телеса́ усо́пших святы́х воста́ша. И изше́дше из гроб по воскресе́нии Его́, внидо́ша во святы́й град, и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, убоя́шася зело́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей. Бя́ху же ту и жены́ мно́ги издале́ча зря́ще, и́же идо́ша по Иису́се от Галиле́и, служа́ще Ему́. В ни́хже бе Мари́я Магдали́на, и Мари́я Иа́ковля, и Иоси́и ма́ти, и ма́ти сы́ну Зеведе́ову.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Чтец: Стопы́ мои́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю всякое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ мои́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, яко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те вси воспои́м, Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве и глаго́лаше: а́ще и распя́тие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, О́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны, и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны, и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Священник: Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка гряду́щаго в мир: да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет непристу́пный, и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и все́х Твои́х святы́х. Ами́нь.

Час третий

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 34.

Суди́, Го́споди, оби́дящия мя, побори́ борю́щия мя. Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою. Изсу́ни мечь, и заключи́ сопроти́в гоня́щих мя. Рцы души́ мое́й: спасе́ние твое́ есмь Аз. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся мы́слящии ми зла́я. Да бу́дут я́ко прах пред лице́м ве́тра, и Ангел Госпо́день оскорбля́я их. Да бу́дет путь их тьма и по́лзок, и Ангел Госпо́день погоня́я их. я́ко ту́не скры́ша ми па́губу се́ти своея́, всу́е поноси́ша души́ мое́й. Да прии́дет ему сеть, ю́же не весть, и лови́тва, ю́же скры, да обы́мет и́, и в сеть да впаде́т в ню. Душа́ же моя́ возра́дуется о Го́споде, возвесели́тся о спасе́нии Его. Вся ко́сти моя реку́т: Го́споди, Го́споди, кто подо́бен Тебе́? Избавля́яй ни́ща из руки́ кре́пльших его, и ни́ща и убо́га от расхища́ющих его. Воста́вше на мя свиде́теле непра́веднии, я́же не ве́дех, вопроша́ху мя. Возда́ша ми лука́вая воз блага́я, и безча́дие души́ моей. Аз же, внегда́ они стужа́ху ми, облача́хся во вре́тище, и смиря́х посто́м ду́шу мою́, и моли́тва моя́ в не́дро мое́ возврати́тся, я́ко бли́жнему, я́ко бра́ту на́шему, та́ко угожда́х, я́ко пла́ча и се́туя, та́ко смиря́хся. И на мя возвесели́шася и собра́шася: собра́шася на мя ра́ны, и не позна́х, раздели́шася, и не умили́шася. Искуси́ша мя, подражни́ша мя подражне́нием, поскрежета́ша на мя зубы́ свои́ми. Го́споди, когда́ у́зриши? Устро́й ду́шу мою от злоде́йства их, от лев единоро́дную мою. Испове́мся Тебе́ в це́ркви мно́зе, в лю́дех тя́жцех восхвалю́ Тя. Да не возра́дуются о мне вражду́ющии ми непра́ведно, ненави́дящии мя ту́не и помиза́ющии очи́ма. я́ко мне у́бо ми́рная глаго́лаху, и на гнев ле́сти помышля́ху. Разшири́ша на мя уста́ своя, ре́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́деша о́чи на́ши. ви́дел еси́, Го́споди, да не премолчи́ши. Го́споди, не отступи́ от Мене́. Воста́ни, Го́споди, и вонми́ суду́ моему, Бо́же мой и Го́споди мой, на прю мою. Суди́ ми, Го́споди, по пра́вде Твое́й, Го́споди Бо́же мой, и да не возра́дуются о мне. Да не реку́т в сердца́х своих: бла́гоже, бла́гоже души́ на́шей, ниже́ да реку́т: пожро́хом его. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе ра́дующиися злом моим, да облеку́тся в студ и срам велере́чующии на мя. Да возра́дуются и возвеселя́тся хотя́щии пра́вды моея́, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, хотя́щии ми́ра рабу́ Его. И язы́к мой поучи́тся пра́вде Твое́й, весь день хвале́ Твое́й.

Псалом 108.

Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́. я́ко уста́ гре́шнича, и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым, и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася со мно́ю ту́не. Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся. И положи́ша на мя зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое. Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю его. Внегда́ суди́тися ему́, да изы́дет осужде́н, и моли́тва его́ да бу́дет в грех. Да бу́дут дни́е его ма́ли, и епи́скопство его́ да прии́мет ин. Да бу́дут сы́нове его́ си́ри, и жена́ его́ вдова́. Дви́жущеся да преселя́тся сы́нове его и поспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть его́, и да восхи́тят чужди́и труды́ его. Да не бу́дет ему́ засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ его. Да бу́дут ча́да его в погубле́ние, в ро́де еди́ном да потреби́тся и́мя его. Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц его пред Го́сподем, и грех ма́тере его да не очи́стится. Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну, и да потреби́тся от земли́ па́мять их. Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. И возлюби́ кля́тву, и прии́дет ему, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него. И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его, и я́ко еле́й в ко́сти его. Да бу́дет ему я́ко ри́за, в то́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется. Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою. И Ты Го́споди Го́споди, сотвори́ со мною и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя. Изба́ви мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое смяте́ся внутрь мене́, я́ко сень, внегда́ уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи. Коле́на моя изнемого́ста от поста́, и плоть моя измени́ся еле́я ра́ди. И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. Помози́ ми Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й. И да разуме́ют, я́ко ру́ка Твоя сия́, и Ты Го́споди, сотворя́л еси́ ю́. Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши: востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся. Да облеку́тся оболга́ющии мя в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею студо́м сво́им. Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его. я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х родя́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нный путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою, я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь, глас 6:

Го́споди, осуди́ша Тя иуде́е на смерть, Жизнь всех, иже Чермно́е мо́ре жезло́м проше́дший, на Кресте́ Тя пригвозди́ша: и иже от ка́мене мед сса́вшии, желчь Тебе́ принесо́ша. Но во́лею претерпе́л еси́, да нас свободи́ши от рабо́ты вра́жия, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ истинная, возрасти́вшая нам плод живота́: Тебе́ мо́лимся, моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы, поми́ловати ду́ши на́ша.

И поем три тропари от двунадесяти, глас 8:

Стра́ха ра́ди иуде́йскаго, друг Твой и бли́жний Петр отве́ржеся Тебе́, Го́споди, и рыда́я си́це вопия́ше: слез моих не премолчи́, Рех бо сохрани́ти ве́ру, Ще́дре, и не сохрани́х: и на́ше покая́ние та́кожде приими́, и поми́луй нас. (Дважды.)

Стих: Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.

Пре́жде Честна́го Твоего́ Креста́, во́ином руга́ющимся Тебе́, Го́споди, у́мная во́инства дивля́хуся: обложи́лся бо еси́ венце́м поруга́ния, зе́млю живописа́вый цве́ты, багряни́цею поруга́ния оде́ялся еси́, о́блаки одева́яй тве́рдь. Таковы́м бо смотре́нием разуме́ся Твое́ благоутро́бие, Христе́, ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Стих: Вонми́ гла́су моле́ния моего́.

Пре́жде Честна́го Твоего́ Креста́, во́ином руга́ющимся Тебе́, Го́споди, у́мная во́инства дивля́хуся: обложи́лся бо еси́ венце́м поруга́ния, зе́млю живописа́вый цве́ты, багряни́цею поруга́ния оде́ялся еси́, о́блаки одева́яй твердь. Таковы́м бо смотре́нием разуме́ся Твое́ благоутро́бие, Христе́, ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глас 5. Влеко́мь на Крест си́це вопия́л еси́, Го́споди: за ко́е де́ло хо́щете Мя распя́ти, иуде́е? я́ко разсла́бленныя ва́ша стягну́х, зане́ мертвецы́ а́ки от сна возста́вих, кровоточи́вую исцели́х, ханане́ю поми́ловах. За ко́е де́ло хо́щете Мя уби́ти, иуде́е? Но у́зрите, в Него́же ны́не пробода́ете, Христа́, беззако́ннии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Влеко́мь на Крест си́це вопия́л еси́, Го́споди: за ко́е де́ло хо́щете Мя распя́ти, иуде́е? я́ко разсла́бленныя ва́ша стягну́х, зане́ мертвецы́ а́ки от сна возста́вих, кровоточи́вую исцели́х, ханане́ю поми́ловах. За ко́е де́ло хо́щете Мя уби́ти, иуде́е? Но у́зрите, в Него́же ны́не пробода́ете, Христа́, беззако́ннии.

И кадит диакон Евангелие и иконы, и настоятеля и лики токмо.

Диакон: Прему́дрость. Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас четве́ртый:

Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну.

Лик: Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну.

Чтец, стих: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́.

Лик: Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну.

Чтец: Я́ко аз на ра́ны гото́в.

Лик: И боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние (Ис.50:4–11).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Госпо́дь дае́т мне язы́к науче́ния, е́же разуме́ти, егда́ подоба́ет рещи́ сло́во: положи́ мя у́тро у́тро, приложи́ ми у́хо, е́же слы́шати. И наказа́ние Госпо́дне отверза́ет у́ши мои́, аз же не проти́влюся, ни противоглаго́лю. Плещи́ моя́ вдах на ра́ны и лани́те мои́ на зауше́ния, лица́ же моего́ не отврати́х от студа́ заплева́ний. И Госпо́дь Госпо́дь Помо́щник ми бысть: сего́ ра́ди не усрами́хся, но положи́х лице́ свое́ а́ки тве́рдый ка́мень, и разуме́х, я́ко не постыжду́ся. Зане́ приближа́ется оправда́вый мя: кто пря́йся со мно́ю? Да сопротивоста́нет мне ку́пно: и кто судя́йся со мно́ю? Да прибли́жится ко мне. Се Госпо́дь Госпо́дь помо́жет ми: кто озло́бит мя? Се вси вы я́ко ри́за обетша́ете, и я́ко мо́лие изъя́ст вы. Кто в вас боя́йся Го́спода? Да послу́шает гла́са о́трока Его: ходя́щий во тьме, и несть им све́та, наде́йтеся на и́мя Госпо́дне, и утверди́теся о Бо́зе. Се вси вы огнь раждиза́ете, и укрепля́ете пла́мень: ходи́те све́том огня́ ва́шего, и пла́менем, его́же разжего́сте: мене́ ра́ди бы́ша сия́ вам, в печа́ли у́спнете.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: К Ри́мляном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (Рим.5:6–10).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Бра́тие, Христо́с су́щим нам немощны́м, по вре́мени за нечести́вых у́мре. Едва́ бо за пра́ведника кто у́мрет, за блага́го бо не́гли кто и де́рзнет умре́ти. Составля́ет же Свою́ любо́вь в нас Бог, я́ко еще́ гре́шником су́щим нам, Христо́с за ны у́мре. Мно́го же у́бо па́че оправда́ни бы́вше ны́не Кро́вию Его́, спасе́мся Им от гне́ва. А́ще бо врази́ бы́вше, примири́хомся Бо́гу сме́ртию Сы́на Его́, мно́жае па́че примири́вшеся, спасе́мся в животе́ Его́.

Священник: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Ма́рка Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Мк.15:1–41).

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Священник чтет Евангелие (зач. 66, 67 и 68 в ряд):

Во вре́мя о́но, сове́т сотвори́ша архиере́е со ста́рцы и кни́жники, и весь сонм, связа́вше Иису́са ведо́ша, и преда́ша Его́ Пила́ту. И вопроси́ Его́ Пила́т: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Он же отвеща́в рече́ ему́: ты глаго́леши. И глаго́лаху на Него́ архиере́е мно́го. Пила́т же па́ки вопроси́ Его́, глаго́ля: не отвещава́еши ли ничто́же? виждь коли́ко на Тя свиде́тельствуют. Иису́с же ктому́ ничто́же отвеща́, я́ко диви́тися Пила́ту. На всяк же пра́здник отпуща́ше им еди́наго свя́зня, его́же проша́ху. Бе же нарица́емый Вара́вва, со ско́вники свои́ми свя́зан, и́же во ко́ве уби́йство сотвори́ша. И возопи́в наро́д, нача́ проси́ти, я́коже всегда́ творя́ше им. Пила́т же отвеща́ им, глаго́ля: хо́щете ли пущу́ вам Царя́ Иуде́йска? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́ архиере́е. Архиере́е же поману́ша наро́ду, да па́че Вара́вву пу́стит им. Пила́т же отвеща́в па́ки рече́ им: что у́бо хо́щете сотворю́, его́же глаго́лете Царя́ Иуде́йска? Они́ же па́ки возопи́ша, глаго́люще: пропни́ Его́. Пила́т же глаго́лаше им: что бо зло сотвори́? Они́ же и́злиха вопия́ху: пропни́ Его́. Пила́т же хотя́ наро́ду хоте́ние сотвори́ти, пусти́ им Вара́вву: и предаде́ Иису́са бив, да про́пнут Его́. Во́ини же ведо́ша Его́ внутрь двора́, е́же есть прето́р, и созва́ша всю спи́ру. И облеко́ша Его́ в препря́ду, и возложи́ша на Него́ спле́тше терно́в вене́ц. И нача́ша целова́ти Его́ (и глаго́лати): ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И бия́ху Его́ по главе́ тро́стию, и плюва́ху на Него́: и прегиба́юще коле́на покланя́хуся Ему́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ препря́ду, и облеко́ша Его́ в ри́зы Своя́, и изведо́ша Его́, да про́пнут Его́. И заде́ша мимоходя́щу не́коему Си́мону Кирине́ю, гряду́щу с села́, отцу́ Алекса́ндрову и Ру́фову, да во́змет Крест Его́. И приведо́ша Его́ на Голго́фу, ме́сто, е́же сказа́емо Ло́бное ме́сто. И дая́ху Ему́ пи́ти есмирнисме́но вино́. Он же не прия́т. И распе́ншии Его́ раздели́ша ри́зы Его́, мета́юще жре́бий о них, кто что во́змет. Бе же час тре́тий, и распя́та Его́. И бе написа́ние вины́ Его́ напи́сано: Царь Иуде́йск. И с Ним распя́та два разбо́йника, еди́наго одесну́ю и еди́наго ошу́юю Его́. И сбы́стся Писа́ние, е́же глаго́лет: и со беззако́нными вмени́ся. И мимоходя́щии ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: уа́, разоря́ли́ це́рковь, и тремя́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам, и сни́ди с Креста́. Та́коже и архиере́е руга́ющеся, друг ко дру́гу с кни́жники, глаго́лаху: и́ны спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Христо́с Царь Изра́илев да сни́дет ны́не с Креста́, да ви́дим, и ве́ру и́мем Ему́. И распя́тая с Ним поноша́ста Ему́. Бы́вшу же часу́ шесто́му, тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. И в час девя́тый возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Елои́, Елои́, лима́ савахфани́? Е́же есть сказа́емо: Бо́же Мой, Бо́же Мой, почто́ Мя оста́вил еси́? И не́ции от предстоя́щих слы́шавше, глаго́лаху: се Илию́ гласи́т. Тек же еди́н и напо́лнив гу́бу о́цта, и возло́жь на трость, напояше Его́, глаго́ля: оста́вите, да ви́дим а́ще прии́дет Илия́ сня́ти Его́. Иису́с же пущь глас ве́лий, и́здше. И заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, свы́ше до ни́зу. Ви́дев же со́тник стоя́й пря́мо Ему́, я́ко та́ко возопи́в и́здше, рече́: вои́стинну Челове́к Сей Сын бе Бо́жий. Бя́ху же и жены́ издале́ча зря́ще, в ни́хже бе Мари́я Магдали́на, и Мари́я Иа́кова ма́лаго, и Иоси́и ма́ти, и Саломи́я: и́же, и егда́ бе в Галиле́и, хожда́ху по Нем, и служа́ху Ему́, и и́ны мно́гия, и́же взыдо́ша с Ним во Иерусали́м.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Чтец: Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших: Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твои́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те вси воспои́м, Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве и глаго́лаше: а́ще и распятие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на всякое вре́мя и на всякий час, на небеси́ и на земли́ покланяемый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любяй и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и исправи живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от всякия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставляеми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоей сла́вы: яко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сло́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, О́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны, и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны, и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго: и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Час шестый

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 53.

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою, внуши́ глаго́лы уст моих, я́ко чу́ждии воста́ша на мя, и кре́пции взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ моей. Отврати́т зла́я враго́м моим, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя воззре́ о́ко мое.

Псалом 139.

Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя, и́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни, изостри́ша язы́к свой, я́ко змии́н, яд а́спидов под устна́ми их. Сохрани́ мя, Го́споди, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скры́ша го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. При стези́ собла́зны положи́ша ми. Рех Го́сподеви: Бог мой еси́ Ты, внуши́, Го́споди, глас моле́ния моего́. Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. Глава́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. Паду́т на них у́глия о́гненная, низложи́ши я́ в страсте́х, и не постоя́т. Муж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь суд ни́щим и месть убо́гим. Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лицем Твои́м.

Псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое, Бог мой, и упова́ю на Него́, я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое. Не прии́дет к тебе зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Своим запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я, я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя́тому Ду́ху.

Тропарь, глас 2:

Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ земли́, Христе́ Бо́же, на Кресте́ пречи́стеи ру́це Твои́ просте́рл еси́, собира́я вся язы́ки, зову́щия: Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния, за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во: мно́го бо мо́жет моле́ние ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки, не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко Ми́лостив есть, и спасти́ моги́й, и́же и страда́ти о нас изво́ливый.

И поем три тропари от двунадесяти. Глас 8:

Сия́ глаго́лет Госпо́дь иуде́ом: лю́дие Мои́, что сотвори́х вам? Или́ чим вам стужи́х? Слепцы́ ва́ша просвети́х, прокаже́нныя очи́стих, му́жа су́ща на одре́ испра́вих. Лю́дие Мои́, что сотвори́х вам? Или́ что Мне возда́ете? За ма́нну желчь, за во́ду о́цет, за е́же люби́ти Мя, ко Кресту́ Мя пригвозди́сте. Ктому́ не терплю́ про́чее, призову́ Моя́ язы́ки, и ти́и Мя просла́вят со Отце́м и Ду́хом, и Аз им да́рую живо́т ве́чный. (Дважды.)

Стих: Да́ша в снедь Мою́ желчь, и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта.

Законополо́жницы Изра́илевы, иу́дее и фарисе́е, лик апо́стольский вопие́т к вам: се Храм, Его́же вы разоря́ете: се А́гнец, Его́же вы распя́сте, гро́бу преда́сте, но вла́стию Свое́ю воскре́се. Не льсти́теся иуде́е: Той бо есть, И́же в мо́ри спасы́й, и в пусты́ни пита́вый, Той есть живо́т, и свет, и мир ми́рови.

Стих: Спаси́ мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́.

Законополо́жницы Изра́илевы, иу́дее и фарисе́е, лик апо́стольский вопие́т к вам: се Храм, Его́же вы разоря́ете: се А́гнец, Его́же вы распя́сте, гро́бу преда́сте, но вла́стию Свое́ю воскре́се. Не льсти́теся иуде́е: Той бо есть, и́же в мо́ри спасы́й, и в пусты́ни пита́вый, Той есть живо́т, и свет, и мир ми́рови.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя́тому Ду́ху.

Глас 5: Прииди́те, христоно́снии лю́дие, ви́дим, что совеща́ Иу́да преда́тель со свяще́нники беззако́нными на Спа́са на́шего: дне́сь пови́нна сме́рти безсме́ртнаго Сло́ва сотвори́ша и Пила́ту преда́вше, на ме́сте Ло́бнем распя́та. И сия́ стражда́ вопия́ше Спас наш, глаго́ля: оста́ви им, О́тче, грех сей, да разуме́ют язы́цы из ме́ртвых Мое́ воскресе́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, христоно́снии лю́дие, ви́дим, что совеща́ Иу́да преда́тель со свяще́нники беззако́нными на Спа́са на́шего: днесь пови́нна сме́рти безсме́ртнаго Сло́ва сотвори́ша и Пила́ту преда́вше, на ме́сте Ло́бнем распя́та. И сия́ стражда́ вопия́ше Спас наш, глаго́ля: оста́ви им, О́тче, грех сей, да разуме́ют язы́цы из ме́ртвых Мое́ воскресе́ние.

И кадит диакон Евангелие, иконы и настоятеля, и лики токмо.

Диакон: Прему́дрость. Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, гла́с четве́ртый:

Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по все́й земли́.

Лик: Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по все́й земли́.

Чтец, стих: Я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с.

Лик: Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по все́й земли́.

Чтец: Го́споди Госпо́дь наш.

Лик: Я́ко чу́дно и́мя Твое́ по все́й земли́.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние (Ис.52:13–15; 53, 1–12; 54:1).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и просла́вится зело́, я́коже ужа́снутся о Тебе́ мно́зи, та́ко обезсла́вится от челове́к вид Твой, и сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи о Нем, и заградя́т ца́рие уста́ своя́: я́ко, и́мже не возвестися о Нем, у́зрят, и и́же не слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Возвести́хом я́ко отроча́ пред Ним, я́ко ко́рень в земли́ жа́ждущей, несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дехом Его́, и не имя́ше ви́да, ни добро́ты. Но вид Его́ безче́стен, ума́лен па́че всех сыно́в челове́ческих: челове́к в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти боле́знь, я́ко отврати́ся лице́ Его́, безче́стно бысть и не вмени́ся. Сей грехи́ на́ша но́сит, и о нас боле́знует, и мы вмени́хом Его́ бы́ти в труде́, и в я́зве от Бо́га, и во озлобле́нии. Той же я́звен бы́сть за грехи́ на́ша, и му́чен бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние ми́ра на́шего на Нем, я́звою Его́ мы исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И Той, зане́ озло́блен бысть, не отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко а́гнец пред стригу́щим его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́х. Во смире́нии Его́ суд Его взя́тся: род же Его́ кто испове́сть? я́ко взе́млется от земли́ живо́т Его́, ра́ди беззако́ний люде́й мои́х веде́ся на смерть. И дам лука́выя вме́сто погребе́ния Его́ и бога́тый вме́сто сме́рти Его́, я́ко беззако́ния не сотвори́, ниже́ обре́теся лесть во усте́х Его́. И Госпо́дь хо́щет очи́стити Его́ от я́звы: а́ще да́стся о гресе́, душа́ ва́ша у́зрит се́мя долгоживо́тное. И хо́щет Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти боле́знь от души́ Его́, яви́ти Ему́ свет, и созда́ти ра́зумом, оправда́ти пра́веднаго, благослужа́ща мно́гим, и грехи́ их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит мно́гих, и кре́пких раздели́т коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и со беззако́нными вмени́ся, и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их пре́дан бысть. Возвесели́ся непло́ды неражда́ющая, возгласи́ и возопи́й нечревоболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Ко Евре́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (Евр.2:11–18).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Бра́тие, свято́й и освяща́емии, от Еди́наго вси: ея́же ра́ди вины́ не стыди́тся бра́тию нарица́ти их, глаго́ля: Возвещу́ и́мя Твое́ бра́тии Мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. И па́ки: Аз бу́ду наде́яся Нань. И па́ки: се Аз и де́ти яже Ми дал есть Бог. Поне́же у́бо де́ти приобщи́шася пло́ти и кро́ви, и Той прии́скренне приобщи́ся те́хже, да сме́ртию упраздни́т иму́щаго держа́ву сме́рти, си́речь диа́вола. И изба́вит сих, ели́цы стра́хом сме́рти чрез все житие́ пови́нни бе́ша рабо́те. Не от Ангел у́бо когда́ прие́млет, но от Се́мене Авраа́мова прие́млет. Отню́дуже до́лжен бе по всему́ подо́битися бра́тии, да ми́лостив бу́дет и ве́рен первосвяще́нник в тех, я́же к Бо́гу, во е́же очи́стити грехи́ людски́я. В не́мже бо пострада́ Сам искуше́н быв, мо́жет и искуша́емым помощи́.

Священник: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Лк.23:32–49).

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Священник чтет Евангелие (зач. 111):

Во вре́мя о́но, ведя́ху со Иису́сом и и́на два злоде́я, с Ним уби́ти. И егда́ приидо́ша на ме́сто нарица́емое Ло́бное, ту распя́ша Его́, и злоде́я, о́ваго у́бо одесну́ю, а друга́го ошу́юю. Иису́с же глаго́лаше: О́тче, отпусти́ им, не ве́дят бо, что творя́т. Разделя́юще же ри́зы Его́, мета́ху жре́бия. И стоя́ху лю́дие зря́ще. Руга́хуся же и кня́зи с ни́ми, глаго́люще: ины́я спасе́, да спасе́т и Себе́, а́ще Той есть Христо́с Бо́жий избра́нный. Руга́хуся же Ему́ и во́ини, приступа́юще, и о́цет приде́юще Ему́, и глаго́лаху: а́ще Ты еси́ Царь Иуде́йск, спаси́ся Сам. Бе же и написа́ние напи́са́но над Ним письмены́ е́ллинскими, и ри́мскими, и евре́йскими: Сей есть Царь Иуде́йск. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю ху́ляше Его́, глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и на́ю. Отвеща́в же други́й, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли ты бои́шися Бо́га, я́ко в то́мже осужде́н еси́? И мы у́бо в пра́вду, досто́йная бо по дело́м на́ю восприе́млева: Сей же ни еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Си. И рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь со Мною́ бу́деши в раи́. Бе же час я́ко шесты́й, и тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. И поме́рче со́лнце, и заве́са церко́вная раздра́ся посреде́. И возгла́шь гла́сом ве́лиим Иису́с, рече́: ́Отче, в ру́це Твои́ предаю́ дух Мо́й: и сия́ рек и́здше. Ви́дев же со́тник бы́вшее, просла́ви Бо́га, глаго́ля: вои́стинну Челове́к Сей пра́веден бе. И вси прише́дшии наро́ди на позо́р сей, ви́дяще быва́ющая, бию́ще пе́рси своя́, возвраща́хуся. Стоя́ху же вси зна́емии Его́ издале́ча, и жены́ спосле́дствовавшия Ему́ от Галиле́и, зря́ще сих.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Чтец: Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́: помози́ нам, Бо́же Спа́се наш, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, и́мене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко́ на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те вси воспои́м, Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве и глаго́лаше: а́ще и распя́тие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, и́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, и́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми Ангелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, О́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны, и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны, и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́, Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́ низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего и Честны́м Его Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы: Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия и моле́бныя моли́твы, и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния, и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших во словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша: да к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Час девятый

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 68.

Спаси́ мя Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. Углебо́х в тиме́нии глубины́, и несть постоя́ния. Приидо́х во глубины́ морски́я, и бу́ря потопи́ мя. Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мои́, исчезо́сте о́чи мои́, от е́же упова́ти ми на Бо́га моего́. Умно́жишася па́че влас главы́ моея́ ненави́дящии мя ту́не, укрепи́шася врази́ мои́, изгоня́щии мя непра́ведно: я́же не восхища́х, тогда́ воздая́х. Бо́же, Ты уве́дел еси́ безу́мие мое, и прегреше́ния моя от Тебе́ не утаи́шася. Да не постыдя́тся о мне терпя́щии Тебе́, Го́споди, Го́споди сил, ниже́ да посрамятся о мне и́щущии Тебе́, Бо́же Изра́илев, я́ко Тебе́ ра́ди претерпе́х поноше́ние, покры́ срамота́ лице́ мое. Чуждь бых бра́тии моей, и стра́нен сыново́м ма́тере моея́. я́ко ре́вность до́му Твоего́ снеде́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя. И покры́х посто́м ду́шу мою, и бысть в поноше́ние мне, и положи́х одея́ние мое вре́тище, и бых им в при́тчу. О мне глумля́хуся седя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пию́щии вино́. Аз же моли́твою моею к Тебе́, Бо́же, вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твоего́. Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глубина́, ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст своих. Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя, по мно́жеству щедро́т Твоих при́зри на мя. Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. Вонми́ души́ моей, и изба́ви ю́, враг моих ра́ди изба́ви мя. Ты бо ве́си поноше́ние мое и студ мой, и срамоту́ мою: пред Тобо́ю вси оскорбля́ющии мя. Поноше́ние ча́яше душа́ моя и страсть: и ждах соскорбя́щаго, и не бе, и утеша́ющих, и не обрето́х. И да́ша в снедь мою желчь, и в жа́жду мою напои́ша мя о́цта. Да бу́дет трапе́за их пред ни́ми в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети, и хребе́т их вы́ну сляцы́. Проле́й на ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Твоего́ да пости́гнет их. Да бу́дет двор их пуст, и в жили́щах их да не бу́дет живы́й. Зане́ его́же Ты порази́л еси́, ти́и погна́ша, и к боле́зни язв моих приложи́ша. Приложи́ беззако́ние к беззако́нию их, и да не вни́дут в пра́вду Твою. Да потребя́тся от кни́ги живы́х и с пра́ведными да не напи́шутся. Нищ и боля́й есмь аз: спасе́ние Твое́, Бо́же, да прии́мет мя. Восхвалю́ имя Бо́га моего с пе́снию, возвели́чу Его во хвале́нии: и уго́дно бу́дет Бо́гу па́че тельца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. Да у́зрят ни́щии и возвеселя́тся: взыщи́те Бо́га, и жива́ бу́дет душа́ ва́ша, я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь и окова́нныя Своя́ не уничижи́. Да восхва́лят Его небе́са и земля́, мо́ре и вся живу́щая в нем. я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии, и вселя́тся та́мо, и насле́дят и́, и се́мя рабо́в Твоих удержи́т и́, и лю́бящии имя Твое́ вселя́тся в нем.

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою вонми́, Го́споди, помощи ми потщися. Да постыдя́тся и посра́мятся ищущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять, и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси ищущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну: да возвеличится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. Аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми. Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 85.

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою. Я́ко Ты, Го́споди, благ и кро́ток, и многоми́лостив всем призыва́ющим Тя. Внуши́, Го́споди, молитву мою, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моей воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твоим. Вси язы́цы, елики сотвори́л еси́, приидут, и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят имя Твое́, я́ко ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во истине Твое́й; да возвеселится се́рдце мое боя́тися имене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем моим, и просла́влю имя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпели́вый и многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея. Сотвори́ со мною зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь, глас 8:

Ви́дя разбо́йник Нача́льника жи́зни на Кресте́ ви́сяща, глаго́лаше: а́ще не бы Бог был вопло́щься, И́же с на́ми распны́йся, не бы со́лнце лучи́ своя́ потаи́ло, ниже́ бы земля́ трепе́щущи трясла́ся. Но вся терпя́й, помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы, и распя́тие претерпе́в, Благи́й, испрове́ргий сме́ртию смерть, и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу моля́щуюся за ны, и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

И поем тропари три от двунадесяти:

Глас 7: У́жас бе ви́дети, небесе́ и земли́ Творца́ на Кресте́ ви́сяща, со́лнце поме́ркшее, день же па́ки в нощь прело́жшийся, и зе́млю из гробо́в возсыла́ющу телеса́ ме́ртвых: с ни́миже покланя́емся Тебе́, спаси́ нас. (Дважды.)

Стих: Раздели́ша ри́зы Моя́ се́бе, и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Глас 2: Егда́ на Кресте́ пригвозди́ша беззако́ннии Го́спода сла́вы, вопия́ше к ним: чим вас оскорби́х, или́ о чем прогне́вах? Пре́жде Ме́не кто вас изба́ви от ско́рби? И ны́не что Мне воздаете́ зла́я за блага́я? За столп о́гненный на Кресте́ Мя пригвозди́сте, за о́блак гроб Мне ископа́сте, за ма́нну желчь Мне принесо́сте, за во́ду о́цтом Мя напои́сте. Про́чее призову́ язы́ки, и ти́и Мя просла́вят со Отце́м и со Святы́м Ду́хом.

Стих: Да́ша в снедь Мою́ желчь, и в жа́жду Мою́ напоиша Мя о́цта.

Егда́ на Кресте́ пригвозди́ша беззако́ннии Го́спода сла́вы, вопия́ше к ним: чим вас оскорби́х, или́ о чем прогне́вах? Пре́жде Ме́не кто вас изба́ви от ско́рби? И ны́не что Мне воздаете́ зла́я за блага́я? За столп о́гненный на Кресте́ Мя пригвозди́сте, за о́блак гроб Мне ископа́сте, за ма́нну желчь Мне принесо́сте, за во́ду о́цтом Мя напоисте. Про́чее призову́ язы́ки, и тии Мя просла́вят со Отце́м и со Святы́м Ду́хом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глас 6: Днесь ви́сит на дре́ве, И́же на вода́х зе́млю пове́сивый. Венце́м от те́рния облага́ется, И́же Ангелов Царь. В ло́жную багряни́цу облачи́тся, одева́яй не́бо о́блаки. Зауше́ние прия́т, И́же во Иорда́не свободи́вый Ада́ма. Гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́х Церко́вный, копие́м прободе́ся Сын Де́выя. Покланя́емся Страсте́м Твои́м, Христе́. Покланя́емся Страсте́м Твои́м, Христе́. Покланя́емся Страсте́м Твои́м, Христе́. Покажи́ нам и сла́вное Твое́ Воскресе́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Днесь ви́сит на дре́ве, И́же на вода́х зе́млю пове́сивый. Венце́м от те́рния облага́ется, И́же Ангелов Царь. В ло́жную багряни́цу облачи́тся, одева́яй не́бо о́блаки. Зауше́ние прия́т, И́же во Иорда́не свободи́вый Ада́ма. Гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́х Церко́вный, копие́м прободе́ся Сын Де́выя. Покланя́емся Страсте́м Твоим, Христе́. Покланя́емся Страсте́м Твоим, Христе́. Покланя́емся Страстем Твоим, Христе́. Покажи́ нам и сла́вное Твое́ Воскресе́ние.

И кадит диакон Евангелие и иконы, и настоятеля, и лики токмо.

Диакон: Прему́дрость. Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас шестый:

Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог.

Лик: Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог.

Чтец стих: Несть творя́й благостыню, несть до еди́наго.

Лик: Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог.

Чтец: Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м.

Лик: Несть Бог.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иереми́ина чте́ние (Иер.11:18–23; 12, 1–5, 9–11:14–15).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Го́споди, скажи́ ми, и уразуме́ю: тогда́ ви́дех начина́ния их. Аз же я́ко а́гня незло́бивое ведо́мое на заколе́ние не разуме́х, я́ко на мя помы́слиша по́мысл лука́вый, глаго́люще: прииди́те и вложи́м дре́во в хлеб его́, и истреби́м его́ от земли́ живу́щих, и и́мя его́ да не помяне́тся ктому́. Госпо́дь Савао́ф, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́ние Твое́ на них, яко к Тебе́ откры́х оправда́ние мое́. Сего́ ра́ди сии́ глаго́лет Госпо́дь на му́жи Анафо́фски и́щущия души́ моея, глаго́лющия: да не проро́чествуеши о и́мени Госпо́дни: а́ще ли же ни, у́мреши в рука́х на́ших. Сего́ ра́ди сии́ глаго́лет Госпо́дь сил: се Аз посещу́ на них: ю́ноши их мече́м у́мрут, и сы́нове их и дще́ри их сконча́ются гла́дом. И оста́нка не буде́т от них, наведу́ бо зла́я на живу́щия во Анафо́фе, в ле́то посеще́ния их. Пра́веден еси́ Го́споди, яко отвеща́ю к Тебе́, оба́че судьбы́ возглаго́лю к Тебе́: что яко путь нечести́вых спе́ется, угобзи́шася вси творящии беззако́ния? Насади́л еси́ их, и укорени́шася, ча́да сотвори́ша, и сотвори́ша плод: близ еси́ Ты уст их, дале́че же от утро́б их. И Ты, Го́споди, разуме́еши мя, ви́дел мя еси́, и искуси́л еси́ се́рдце мое́ пред Тобо́ю, собери́ их яко о́вцы на заколе́ние, и очи́сти их в день заколе́ния их. Доко́ле пла́кати и́мать земли́, и трава́ вся се́льная и́зсхнет от зло́бы живу́щих на ней? Погибо́ша ско́ти и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зрит Бог путе́й на́ших. Но́зи твои́ теку́т, и разслабля́ют тя. Иди́те, собери́те вся зве́ри се́льныя, и да прии́дут сне́сти е. Па́стырие мно́зи растли́ша виногра́д Мой, оскверни́ша часть Мою́, да́ша часть жела́емую Мою́ в пусты́ню непрохо́дную, положи́ша в потребле́ние па́губы, Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь о всех сосе́дех лука́вых, прикаса́ющихся насле́дию Моему́, е́же раздели́х лю́дем Мои́м Изра́илю: се Аз исто́ргну их от земли́ их, и дом Иу́дин изве́ргну от среды́ их. И бу́дет, егда́ исто́ргну их, обращу́ся и поми́лую их, и вселю́ их кого́ждо в достоя́ние свое́, и кого́ждо в зе́млю свою́.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Ко Евре́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (Евр.10:19–31. Зач. 324).

Диакон: Во́нмем.

Чтец: Бра́тие, иму́ще дерзнове́ние входи́ти во Свята́я Кро́вию Иису́с Христо́вою, путе́м но́вым и живы́м, его́же обнови́л есть нам заве́сою, си́речь, пло́тию Свое́ю, и Иере́я Вели́ка над до́мом Бо́жиим, да приступа́ем со и́стинным се́рдцем во извеще́нии ве́ры, окропле́ни сердца́ от со́вести лука́выя, и измове́ни телеса́ водо́ю чи́стою. Да держи́м испове́дание упова́ния неукло́нное: ве́рен бо есть Обеща́вый. И да разумева́ем друг дру́га в поощре́нии любве́, и до́брых дел, не оставля́юще собра́ния своего́, я́коже есть не́ким обы́чай, но (друг дру́га) подвиза́юще: и толи́ко па́че, ели́ко ви́дите приближа́ющся день (су́дный). Во́лею бо согреша́ющим нам по прия́тии ра́зума и́стины, ктому́ о гресе́х не обрета́ется же́ртва. Стра́шно же не́кое ча́яние суда́, и огня́ ре́вность, поя́сти хотя́щаго сопроти́вныя. Отве́рглся кто зако́на Моисе́ова, без милосе́рдия при двою́ или́ трие́х свиде́телех умира́ет. Коли́ко, мните́, го́ршия сподо́бится му́ки, и́же Сы́на Бо́жия попра́вши́, и Кровь заве́тную скве́рну возмни́в, в не́йже освяти́ся, и Ду́ха благода́ти укори́вый? Ве́мы бо ре́кшаго: Мне отмще́ние, Аз возда́м, глаго́лет Госпо́дь. И па́ки: я́ко су́дит Госпо́дь лю́дем Свои́м. Стра́шно есть е́же впа́сти в ру́це Бо́га Жива́го.

Священник: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услышим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Ин.18:28–19:37).

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Священник чтет Евангелие (зач. 59,60 и 61):

Во вре́мя о́но, ведо́ша Иису́са от Каиа́фы в прето́р, бе же у́тро: и ти́и не внидо́ша в прето́р, да не оскверня́тся, но да ядя́т па́сху. Изы́де же Пила́т к ним вон, и рече́: ку́ю речь прино́сите на Челове́ка Сего́? Отвеща́ша и ре́ша ему́: а́ще не бы был Сей злоде́й, не бы́хом пре́дали Его́ тебе́. Рече́ же им Пила́т: поими́те Его́ вы, и по зако́ну ва́шему суди́те Ему́. Ре́ша же ему́ иуде́е: нам не досто́ит уби́ти никого́же: да сло́во Иису́сово сбу́дется, е́же рече́, назна́менуя ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Вни́де же па́ки Пила́т в прето́р, и гласи́ Иису́са, и рече́ Ему́: Ты ли еси́ Царь Иуде́йск? Отвеща́ ему́ Иису́с: о себе́ ли ты сие́ глаго́леши или́ ини́и тебе́ реко́ша о Мне? Отвеща́ Пила́т: еда́ аз жидови́н есмь? Род Твой и архиере́е преда́ша Тя мне, что еси́ сотвори́л? Отвеща́ Иису́с: Ца́рство Мое́ несть от ми́ра сего́. А́ще от ми́ра сего́ бы́ло бы Ца́рство Мое́, слуги́ Мои́ у́бо подвиза́лися бы́ша, да не пре́дан бых был иуде́ем: ны́не же Ца́рство Мое́ несть отсюду. Рече́ же Ему́ Пила́т: у́бо Царь ли еси́ Ты? Отвеща́ Иису́с: ты глаго́леши, я́ко Царь есмь Аз. Аз на сие́ роди́хся, и на сие́ приидо́х в мир, да свиде́тельствую и́стину. И всяк и́же есть от и́стины, послу́шает гла́са Моего́. Глаго́ла Ему́ Пила́т: что есть и́стина? и сие́ рек, па́ки изы́де ко иуде́ем, и глаго́ла им: аз ни еди́ный вины́ обрета́ю в Нем. Есть же обы́чай вам, да еди́наго вам отпущу́ на Па́сху: хо́щете ли у́бо, да отпущу́ вам Царя́ Иуде́йска? Возопи́ша же па́ки вси, глаго́люще: не Сего́, но Вара́вву, бе же Вара́вва разбо́йник. Тогда́ у́бо Пила́т поя́т Иису́са, и би Его́. И во́ини спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша Ему́ на главу́, и в ри́зу багря́ну облеко́ша Его́. И глаго́лаху: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский! И бия́ху Его́ по лани́тома. Изы́де же па́ки вон Пила́т, и глаго́ла им: се извожу́ Его́ вам вон, да разуме́ете, я́ко в Нем ни еди́ныя вины́ обрета́ю. Изы́де же вон Иису́с, нося́ терно́вен вене́ц и багря́ну ри́зу. И глаго́ла им: Се Челове́к. Егда́ же ви́деша Его́ архиере́е и слуги́, возопи́ша глаго́люще:

Распни́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: поими́те Его вы, и распни́те, аз бо не обрета́ю в Нем вины́. Отвеща́ша ему́ иуде́е: мы зако́н и́мамы, и по зако́ну на́шему до́лжен есть умре́ти, я́ко Себе́ Сы́на Бо́жия сотвори́. Егда́ же слы́ша Пила́т сие́ сло́во, па́че убоя́ся. И вни́де в прето́р па́ки, и глаго́ла Иису́сови: отку́ду еси́ Ты? Иису́с же отве́та не даде́ ему́. Глаго́ла же Ему́ Пила́т: мне ли не глаго́леши? не ве́си ли, я́ко власть имам распя́ти Тя, и вла́сть имам пусти́ти Тя? Отвеща́ Иису́с: не имаши вла́сти ни еди́ныя на Мне, а́ще не бы ти дано́ свы́ше: сего́ ра́ди преда́вый Мя тебе́ бо́лий грех имать. От сего́ иска́ше Пила́т пустити Его́. Иуде́е же вопия́ху, глаго́люще: а́ще Сего́ пу́стиши, не́си друг ке́сарев. Всяк, иже царя́ себе́ творя́й, противится ке́сарю. Пила́т же, слы́шав сие́ сло́во, изведе́ вон Иису́са, и се́де на суди́щи, на ме́сте глаго́лемем Лифострото́н, евре́йски же Гавва́фа. Бе же пято́к Па́сце, час же я́ко шесты́й, и глаго́ла иуде́ем: Се Царь ваш. Они́ же вопия́ху: возми́, возми́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: Царя́ ли ва́шего распну́? Отвеща́ша архиере́е: не имамы царя́, то́кмо ке́саря. Тогда́ же предаде́ Его́ им, да ра́спнется. Пое́мше же Иису́са, и ведо́ша. И нося́ Крест Свой, изы́де в глаго́лемое Ло́бное ме́сто, е́же глаго́лется евре́йски Голго́фа. Иде́же пропя́ша Его́, и с Ним ина два сю́ду и сю́ду, посреде́ же Иису́са. Написа́ же и ти́тла Пила́т, и положи́ на Кресте́. Бе же напи́сано: Иису́с Назоряни́н Царь Иуде́йский. Сего́ же ти́тла мно́зи что́ша от иуде́й, я́ко близ бе ме́сто гра́да, иде́же пропя́ша Иису́са. И бе напи́сано евре́йски, гре́чески, ри́мски. Глаго́лаху же Пила́ту архиере́е иуде́йстии: не пиши́, Царь Иуде́йский, но я́ко Сам рече́: Царь есмь Иуде́йский. Отвеща́ Пила́т: е́же писа́х, писа́х. Во́ини же егда́ пропя́ша Иису́са, прия́ша ри́зы Его́, и сотвори́ша четы́ри ча́сти, коему́ждо во́ину часть, и хито́н. Бе же хито́н не швен, свы́ше истка́н весь. Ре́ша же к себе́: не предере́м его́, но ме́тнем жре́бия о нем, кому́ бу́дет? да сбу́дется Писа́ние, глаго́лющее: раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, и о имати́сме Мое́й мета́ша жре́бия. Во́ини же у́бо сия́ сотвори́ша.

Стоя́ху же при Кресте́ Иису́сове Ма́ти Его́, и сестра́ Ма́тере Его́, Мари́я Клео́пова, и Мари́я Магдали́на. Иису́с же, ви́дев Ма́терь и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Ма́тери Свое́й: Же́но, се сын Тво́й. Пото́м же глаго́ла ученику́: Се Ма́ти твоя́. И от того́ часа́ поя́т ю́ учени́к во своя́си. Посе́м ве́дый Иису́с, я́ко вся уже́ соверши́шася, да сбу́дется Писа́ние, глаго́ла: жа́жду. Сосу́д же стоя́ше полн о́цта: они́ же испо́лнивше гу́бу о́цта, и на трость во́нзше, приде́ша ко усто́м Его́. Егда́ же прия́т о́цет Иису́с, рече́: соверши́шася. И прекло́нь главу́, предаде́ дух. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на кресте́ телеса́ в суббо́ту: бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребиют го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений. Но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́тельствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́: и той весть, я́ко и́стину глаго́лет, да вы ве́ру и́мете. Бы́ша бо сия́, да сбу́дется Писа́ние: кость не сокруши́тся от Него́. И па́ки друго́е Писа́ние глаго́лет: воззря́т Нань, Его́же прободо́ша.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Чтец: Не преда́ждь нас до конца́, и́мене Твоего́ ра́ди и не разори́ заве́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, Авраа́ма ра́ди возлюбленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка раба́ Твоего́, и Изра́иля свята́го Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, имене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святится имя Твое́, да приидет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те вси воспоим, Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве и глаго́лаше: а́ще и распя́тие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми Ангелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум неприступныя Твоея сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, ́Отче.

Священник: Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих, и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, в о́ньже на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику, и́же в рай путесотвори́л еси́ вход, и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас гре́шных и недосто́йных раб Твои́х. Согреши́хом бо и беззако́нновахом, и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша, и воззре́ти на высоту́ небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея, и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших: но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость, пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоей, и спаси́ нас и́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши. Изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся, и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие, и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безначальным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По девятом часе Блаженны, скоро без пения:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ приидеши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко тии уте́шатся.

Блаже́ни кро́тцыи, я́ко тии насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко тии насы́тятся.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко тии поми́ловани бу́дут.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко тии Бо́га у́зрят.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко тии сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди.

Ра́дуйтеся и веселитеся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ приидеши во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ приидеши во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ приидеши во Ца́рствии Твое́м.

Лик небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему и просвети́теся, и лица́ ва́ша не постыдя́тся.

Лик небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик святы́х Ангел и Арха́нгел, со все́ми небе́сными си́лами, пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, Имже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеси́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии, вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те вси воспои́м, Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве и глаго́лаше: а́ще и распя́тие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, неразде́льное Ца́рство, всех благи́х вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, и всю мою отыми́ скве́рну, просвети́ мою мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: еди́н Свят, еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 33.

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тции и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему, и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся Ангел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́ и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь: блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша: взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́ е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го, взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. Очи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных Се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников лю́та, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́.

Диакон: Прему́дрость.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего.

Священник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник творит отпуст: И́же нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния, стра́шный Стра́сти, и Животворя́щий Крест, и во́льное погребе́ние пло́тию изво́ливый, Христо́с, Истинный Бог наш, молитвами Пречи́стыя Своей Ма́тере, и все́х святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик поет многолетие: Великаго Господи́на и отца́ на́шего (имя), Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и Господи́на на́шего Преосвяще́ннейшаго (имя), епи́скопа (или: архиепи́скопа, или: митрополита) (титул его), бра́тию свята́го хра́ма сего́ и вся правосла́вный Христиа́ны, Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

Комментарии для сайта Cackle