Чин освя­ще­ния колесницы

ЧИН ОСВЯ­ЩЕ­НИЯ КОЛЕСНИЦЫ

Цер­ков­но­сла­вян­ский Рус­ский
Свя­щен­ник: Бла­го­сло­вен Бог наш все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки веков. Свя­щен­ник: Бла­го­сло­вен Бог наш все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки веков.
Чтец: Аминь. Сла­ва Те­бе, Бо­же наш, сла­ва Тебе.

Ца­рю Небес­ный: Три­свя­тое. Пре­свя­тая Тро­и­це: От­че наш: Свя­щен­ник: Яко Твое есть Цар­ство: Чтец: Аминь. Гос­по­ди, по­ми­луй, 12. При­и­ди­те, по­кло­ним­ся: три­жды.

Чтец: Аминь. Сла­ва Те­бе, Бо­же наш сла­ва Тебе.

Царь Небес­ный: Три­свя­тое. Сла­ва, и ныне: Пре­свя­тая Тро­и­ца: Гос­по­ди, по­ми­луй. (3) Сла­ва, и ныне: От­че наш: Свя­щен­ник: Ибо Твоё есть Цар­ство: Чтец: Аминь. Гос­по­ди, по­ми­луй. (12) Сла­ва, и ныне: При­ди­те, по­кло­ним­ся: (3)

И пса­лом 90

Жи­вый в по­мо­щи Выш­ня­го, в кро­ве Бо­га небес­на­го во­дво­рит­ся. Ре­чет Гос­по­де­ви: за­ступ­ник мой еси и при­бе­жи­ще мое, Бог мой, и упо­ваю на Него. Яко Той из­ба­вит тя от се­ти лов­чи, и от сло­ве­се мя­теж­на, плещ­ма Сво­има осе­нит тя, и под кри­ле Его на­де­е­ши­ся, ору­жи­ем обы­дет тя ис­ти­на Его. Не убо­и­ши­ся от стра­ха нощ­на­го, от стре­лы ле­тя­щия во дни, от ве­щи во тьме пре­хо­дя­щия, от сря­ща и бе­са по­лу­ден­на­го. Па­дет от стра­ны тво­ея ты­ся­ща, и тьма одес­ную те­бе, к те­бе же не при­бли­жит­ся, оба­че очи­ма тво­има смот­ри­ши и воз­да­я­ние греш­ни­ков узри­ши. Яко Ты, Гос­по­ди, упо­ва­ние мое; Выш­ня­го по­ло­жил еси при­бе­жи­ще твое. Не при­и­дет к те­бе зло, и ра­на не при­бли­жит­ся те­ле­си тво­е­му, яко Ан­ге­лом Сво­им за­по­весть о те­бе, со­хра­ни­ти тя во всех пу­тех тво­их. На ру­ках воз­мут тя, да не ко­гда пре­ткне­ши о ка­мень но­гу твою; на ас­пи­да и ва­си­лис­ка на­сту­пи­ши, и по­пе­ре­ши льва и змия. Яко на Мя упо­ва, и из­бав­лю и; по­крыю и, яко позна имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его, с ним есмь в скор­би, из­му его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней ис­пол­ню его и яв­лю ему спа­се­ние Мое. Жи­ву­щий по­мо­щью Все­выш­не­го под кро­вом Бо­га небес­но­го во­дво­рит­ся. Ска­жет Гос­по­ду: “За­ступ­ник мой Ты и при­бе­жи­ще моё, Бог мой и упо­ваю на Него”. Ибо Он из­ба­вит те­бя от се­ти лов­цов и от ве­сти тре­вож­ной. За пле­ча­ми Сво­и­ми со­кро­ет те­бя, и под кры­лья­ми Его бу­дешь на­де­ять­ся, – как ору­жие окру­жит те­бя ис­ти­на Его. Не убо­ишь­ся от стра­ха ноч­но­го, от стре­лы, ле­тя­щей днём; от опас­но­сти, во тьме блуж­да­ю­щей, от несча­стья и де­мо­на по­лу­ден­но­го. Па­дёт ря­дом с то­бою ты­ся­ча, и де­сять ты­сяч спра­ва от те­бя, но к те­бе не при­бли­зят­ся. Толь­ко оча­ми тво­и­ми по­смот­ришь и воз­да­я­ние греш­ни­ков уви­дишь. Ибо Ты, Гос­по­ди, на­деж­да моя! Все­выш­не­го сде­лал ты при­бе­жи­щем тво­им. Не под­сту­пит­ся к те­бе зло, и бич не при­бли­зит­ся к шат­ру тво­е­му, ибо Он Ан­ге­лам Сво­им за­по­ве­да­ет о те­бе со­хра­нить те­бя на всех пу­тях тво­их, – на ру­ках по­не­сут те­бя, что­бы ты не спо­ткнул­ся о ка­мень но­гою тво­ею. На ас­пи­да и ва­си­лис­ка на­сту­пишь и по­пи­рать бу­дешь льва и дра­ко­на. “Ибо на Ме­ня он упо­вал, и из­бав­лю его, при­крою его, ибо он по­знал имя Моё. При­зо­вёт Ме­ня, и услы­шу его, с ним Я в скор­би, из­бав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­ден­стви­ем ис­пол­ню его и яв­лю ему спа­се­ние Моё”.

Мо­лит­ва

Гос­по­ди Бо­же наш, се­дяй на Се­ра­фи­мех и ез­дяй на Хе­ру­ви­мех, муд­ро­стию укра­си­вый че­ло­ве­ка, и бла­гим Тво­им про­мыс­лом вся ко бла­гу на­прав­ля­яй, нис­посли бла­го­сло­ве­ние Твое на ко­лес­ни­цу сию и Ан­ге­ла Тво­е­го к ней при­ста­ви, да ше­ству­ю­щии в ней им хра­ни­ми и на­став­ля­е­ми, в ми­ре и бла­го­по­лу­чии путь свой со­вер­шив­ше, Те­бе сла­ву и бла­го­да­ре­ние воз­сы­ла­ют, хва­ля­ще От­ца, и Сы­на, и Свя­та­го Ду­ха. Аминь. Гос­по­ди Бо­же наш, вос­се­да­ю­щий на Се­ра­фи­мах и но­си­мый на Хе­ру­ви­мах, муд­ро­стью укра­сив­ший че­ло­ве­ка, бла­гим Тво­им про­мыс­лом все ко бла­гу на­прав­ля­ю­щий, нис­по­шли бла­го­сло­ве­ние Твое на ко­лес­ни­цу сию и Ан­ге­ла Тво­е­го к ней при­ставь, дабы ез­дя­щие в ней, им хра­ни­мые и на­став­ля­е­мые, в ми­ре и бла­го­по­лу­чии путь свой со­вер­шив, Те­бе сла­ву и бла­го­да­ре­ние вос­сы­ла­ли, вос­хва­ляя От­ца, и Сы­на, и Свя­то­го Ду­ха. Аминь.
Иерей же взем­лет свя­щен­ную во­ду, и кро­пит ею ко­лес­ни­цу вовне и внут­ри, гла­го­ля: Бла­го­слов­ля­ет­ся и освя­ща­ет­ся ко­лес­ни­ца сия во имя От­ца, и Сы­на, и Свя­та­го Ду­ха, аминь. И окроп­ля­ем ко­лес­ни­цу свя­той во­дой сна­ру­жи и внут­ри с чте­ни­ем мо­лит­вы: Бла­го­слов­ля­ет­ся и освя­ща­ет­ся ко­лес­ни­ца сия во имя От­ца, и Сы­на, и Свя­то­го Ду­ха. Аминь.
Свя­щен­ник: Сла­ва Те­бе, Хри­сте Бо­же, упо­ва­ние на­ше, сла­ва Тебе. Свя­щен­ник: Сла­ва Те­бе, Хри­сте Бо­же, На­деж­да на­ша, сла­ва Тебе.
Чтец: Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Благослови. Чтец: Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй. (3) Благослови.
И бы­ва­ет отпуст. Свя­щен­ник про­из­но­сит ма­лый отпуст.
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки