Ка­нон Ан­ге­лу Хранителю

Тро­парь, глас 6

Цер­ков­но­сла­вян­ский Рус­ский
Анге­ле Бо­жий, хра­ни­те­лю мой свя­тый, / жи­вот мой со­блю­ди во стра­се Хри­ста Бо­га, / ум мой утвер­ди во ис­тин­нем пу­ти, / и к люб­ви гор­ней уяз­ви ду­шу мою, / да то­бою на­прав­ля­емь, / по­лу­чу от Хри­ста Бо­га ве­лию милость. Ангел Бо­жий, хра­ни­тель мой свя­той, / жизнь мою со­блю­ди в бла­го­го­ве­нии пред Хри­стом Бо­гом, / ум мой утвер­ди на ис­тин­ном пу­ти, / и лю­бо­вью к небес­но­му вос­пла­ме­ни ду­шу мою, / что­бы то­бою на­прав­ля­е­мый, / по­лу­чил я от Хри­ста Бо­га ве­ли­кую милость.

КА­НОН, ГЛАС 8

Песнь 1

Ир­мос: По­им Гос­по­де­ви, / про­вед­ше­му лю­ди Своя скво­зе Черм­ное мо­ре, / яко един слав­но прославися. Ир­мос: Вос­по­ем Гос­по­ду, / про­вед­ше­му на­род Свой че­рез Крас­ное мо­ре, / ибо Он один слав­но прославился.
При­пев: Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Бо­же мой, по­ми­луй мя. При­пев: Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же мой, по­ми­луй меня.
Песнь вос­пе­ти и вос­хва­ли­ти, Спа­се, / Тво­е­го ра­ба до­стой­но спо­до­би, / без­п­лот­но­му Aн­ге­лу, на­став­ни­ку и хра­ни­те­лю моему. Песнь вос­петь и воз­гла­сить хва­лу до­стой­но / спо­до­би Тво­е­го ра­ба, Спа­си­тель, / бес­плот­но­му Ан­ге­лу, / на­став­ни­ку и хра­ни­те­лю моему.
При­пев: Свя­тый Aн­ге­ле Бо­жий, хра­ни­те­лю мой, мо­ли Бо­га о мне. При­пев: Свя­той Ан­гел Бо­жий, хра­ни­тель мой, мо­ли Бо­га о мне.
Един аз в нера­зу­мии и в ле­но­сти ныне ле­жу, / на­став­ни­че мой и хра­ни­те­лю, / не оста­ви мене, погибающа. Ныне я в нера­зу­мии / и в ле­но­сти оди­но­ко ле­жу; / на­став­ник мой и хра­ни­тель, / не оставь ме­ня, погибающего.
Сла­ва: Ум мой тво­ею мо­лит­вою на­пра­ви, / тво­ри­ти ми Бо­жия по­ве­ле­ния, / да по­лу­чу от Бо­га от­да­ние гре­хов, / и нена­ви­де­ти ми злых на­ста­ви мя, мо­лю­ся ти. Сла­ва: Ум мой тво­ею мо­лит­вою на­правь, / что­бы ис­пол­нял я Бо­жии по­ве­ле­ния / и по­лу­чил от Бо­га про­ще­ние гре­хов, / и нена­ви­деть зло на­ставь ме­ня, мо­люсь тебе.
И ныне: Мо­ли­ся, Де­ви­це, о мне, ра­бе Тво­ем, ко Бла­го­да­те­лю, / со хра­ни­те­лем мо­им Aн­ге­лом, / и на­ста­ви мя тво­ри­ти за­по­ве­ди Сы­на Тво­е­го и Твор­ца моего. И ныне: Мо­лись, Де­ва, о мне, ра­бе Тво­ем, ко Бла­го­де­те­лю / вме­сте с мо­им Ан­ге­лом-хра­ни­те­лем, / и на­ставь ме­ня ис­пол­нять за­по­ве­ди / Сы­на Тво­е­го и Твор­ца моего.

Песнь 3

Ир­мос: Ты еси утвер­жде­ние / при­те­ка­ю­щих к Те­бе, Гос­по­ди, / Ты еси свет омра­чен­ных, / и по­ет Тя дух мой. Ир­мос: Ты – утвер­жде­ние / при­бе­га­ю­щих к Те­бе, Гос­по­ди, / Ты – свет омра­чен­ным, / и Те­бя вос­пе­ва­ет дух мой.
При­пев: Свя­тый Aн­ге­ле Бо­жий, хра­ни­те­лю мой, мо­ли Бо­га о мне. При­пев: Свя­той Ан­гел Бо­жий, хра­ни­тель мой, мо­ли Бо­га о мне.
Все по­мыш­ле­ние мое и ду­шу мою к те­бе воз­ло­жих, хра­ни­те­лю мой; / ты от вся­кия мя на­па­сти вра­жия избави. Все по­мыш­ле­ние мое и ду­шу мою / я к те­бе устре­мил, хра­ни­тель мой, / ты от вся­кой на­па­сти вра­же­ской / ме­ня избавь.
Враг по­пи­ра­ет мя, и озлоб­ля­ет, / и по­уча­ет все­гда тво­ри­ти своя хо­те­ния; / но ты, на­став­ни­че мой, / не оста­ви мене погибающа. Враг по­пи­ра­ет ме­ня, и угне­та­ет, / и учит все­гда ис­пол­нять свои же­ла­ния; / но ты, на­став­ник мой, / не оставь ме­ня, погибающего.
Сла­ва: Пе­ти песнь со бла­го­да­ре­ни­ем и усер­ди­ем / Твор­цу и Бо­гу даждь ми, / и те­бе, бла­го­му Aн­ге­лу хра­ни­те­лю мо­е­му: / из­ба­ви­те­лю мой, из­ми мя от враг озлоб­ля­ю­щих мя. Сла­ва: Вос­пе­вать мне да­руй песнь / с бла­го­дар­но­стью и усер­ди­ем Твор­цу и Бо­гу / и те­бе, бла­го­му Ан­ге­лу, хра­ни­те­лю мо­е­му; / из­ба­ви­тель мой, ис­торг­ни ме­ня / от вра­гов, угне­та­ю­щих меня.
И ныне: Ис­це­ли, Пре­чи­стая, моя мно­го­не­дуж­ныя стру­пы, яже в ду­ши, / про­же­ни вра­ги, иже прис­но бо­рют­ся со мною. И ныне: Ис­це­ли, Пре­чи­стая, / весь­ма бо­лез­нен­ные яз­вы мо­ей ду­ши; / про­го­ни вра­гов, / ко­то­рые по­сто­ян­но бо­рют­ся со мною.
Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды.

Се­да­лен, глас 2. По­до­бен: Выш­них ища:

От люб­ве ду­шев­ныя во­пию ти, / хра­ни­те­лю мо­ея ду­ши, все­свя­тый мой Aн­ге­ле: / по­крый мя и со­блю­ди от лу­ка­ва­го лов­ле­ния все­гда, / и к жиз­ни на­ста­ви небес­ней, / вра­зум­ляя и про­све­щая и укреп­ляя мя. От люб­ви ду­шев­ной взы­ваю те­бе, / хра­ни­тель мо­ей ду­ши, все­свя­той мой Ан­гел: / за­щи­щай и со­хра­няй ме­ня от ко­вар­ных уло­вок все­гда, / и на­правь к жиз­ни небес­ной, / вра­зум­ляя, и про­све­щая, и укреп­ляя меня.
Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Бо­го­ро­ди­це без­не­вест­ная Пре­чи­стая, / Яже без се­ме­ни рожд­ши всех Вла­ды­ку, / То­го со Aн­ге­лом хра­ни­те­лем мо­им мо­ли, / из­ба­ви­ти ми ся вся­ка­го недо­уме­ния, / и да­ти уми­ле­ние и свет ду­ши мо­ей и со­гре­ше­ни­ем очи­ще­ние, / Яже еди­на вско­ре заступающи. Сла­ва, и ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Бо­го­ро­ди­ца без­брач­ная, Пре­чи­стая, / без се­ме­ни ро­див­шая всех Вла­ды­ку, / Его вме­сте с Ан­ге­лом-хра­ни­те­лем мо­им мо­ли / из­ба­вить ме­ня от вся­ко­го со­мне­ния / и да­ро­вать уми­ле­ние и свет ду­ше мо­ей, / и от со­гре­ше­ний очи­ще­ние, / – Ты, од­на ско­ро по­да­ю­щая защиту!

Песнь 4

Ир­мос: Услы­шах, Гос­по­ди, / смот­ре­ния Тво­е­го та­ин­ство, / ра­зу­мех де­ла Твоя, / и про­сла­вих Твое Божество. Ир­мос: Услы­шал я, Гос­по­ди, / о та­ин­стве Тво­е­го про­мыс­ла, / ура­зу­мел де­ла Твои / и про­сла­вил Твоё Божество.
При­пев: Свя­тый Aн­ге­ле Бо­жий, хра­ни­те­лю мой, мо­ли Бо­га о мне. При­пев: Свя­той Ан­гел Бо­жий, хра­ни­тель мой, мо­ли Бо­га о мне.
Мо­ли Че­ло­ве­ко­люб­ца Бо­га ты, хра­ни­те­лю мой, / и не оста­ви мене, / но прис­но в ми­ре жи­тие мое со­блю­ди / и по­даждь ми спа­се­ние необоримое. Мо­ли че­ло­ве­ко­люб­ца Бо­га, / ты, хра­ни­тель мой, и не оставь ме­ня, / но мир­ной жизнь мою со­хра­няй все­гда, / и по­дай мне спа­се­ние нерушимое.
Яко за­ступ­ни­ка и хра­ни­те­ля жи­во­ту мо­е­му при­ем тя от Бо­га, Aн­ге­ле, / мо­лю тя, свя­тый, / от вся­ких мя бед свободи. Как за­ступ­ни­ка и хра­ни­те­ля жиз­ни мо­ей / при­нял я те­бя от Бо­га, Ан­гел; / мо­лю те­бя, свя­той: / “От вся­ких бед ме­ня освободи!”
Сла­ва: Мою сквер­ность тво­ею свя­ты­нею очи­сти, хра­ни­те­лю мой, / и от ча­сти шу­ия да от­лу­чен бу­ду мо­лит­ва­ми тво­и­ми / и при­част­ник сла­вы явлюся. Сла­ва: Мою сквер­ну тво­ею свя­ты­нею очи­сти, хра­ни­тель мой, / и от уча­сти сто­я­щих сле­ва да из­бав­лен бу­ду мо­лит­ва­ми тво­и­ми, / и при­част­ни­ком сла­вы явлюсь.
И ныне: Недо­уме­ние пред­ле­жит ми от обы­шед­ших мя зол, Пре­чи­стая, / но из­ба­ви мя от них ско­ро: / к Те­бе бо еди­ней прибегох. И ныне: В недо­уме­нии я пре­бы­ваю / от окру­жив­ших ме­ня бед, Пре­чи­стая, / но из­бавь ме­ня от них ско­ро: / ибо к Те­бе од­ной я прибег.

Песнь 5

Ир­мос: Утре­ню­ю­ще во­пи­ем Ти: / Гос­по­ди, спа­си ны; / Ты бо еси Бог наш, / раз­ве Те­бе ино­го не вемы. Ир­мос: С рас­све­та воз­гла­ша­ем Те­бе, Гос­по­ди: / “Спа­си нас, ибо Ты Бог наш, / кро­ме Те­бя мы ино­го не знаем!”
При­пев: Свя­тый Aн­ге­ле Бо­жий, хра­ни­те­лю мой, мо­ли Бо­га о мне. При­пев: Свя­той Ан­гел Бо­жий, хра­ни­тель мой, мо­ли Бо­га о мне.
Яко имея дерз­но­ве­ние к Бо­гу, / хра­ни­те­лю мой свя­тый, / Се­го умо­ли от оскорб­ля­ю­щих мя зол избавити. Как име­ю­щий дерз­но­ве­ние к Бо­гу, / хра­ни­тель мой свя­той, / Его умо­ли от гне­ту­щих зол ме­ня избавить.
Све­те свет­лый, свет­ло про­све­ти ду­шу мою, / на­став­ни­че мой и хра­ни­те­лю, / от Бо­га дан­ный ми Aнгеле. Свет си­я­ю­щий, свет­ло про­све­ти ду­шу мою, / на­став­ник мой и хра­ни­тель, / от Бо­га дан­ный мне Ангел.
Сла­ва: Спя­ща мя зле тя­го­тою гре­хов­ною, / яко бдя­ща со­хра­ни, Aн­ге­ле Бо­жий, / и воз­ста­ви мя на сла­во­сло­вие мо­ле­ни­ем твоим. Сла­ва: Спя­ще­го зло­по­луч­но от тя­же­сти гре­хов, / бодр­ству­ю­щим со­хра­ни ме­ня, Ан­гел Бо­жий, / и воз­двиг­ни ме­ня на сла­во­сло­вие мо­ле­ни­ем Твоим.
И ныне: Ма­рие, Гос­по­же Бо­го­ро­ди­це без­не­вест­ная, на­деж­до вер­ных, / вра­жия воз­но­ше­ния низ­ло­жи, / по­ю­щия же Тя возвесели. И ныне: Ма­рия, Гос­по­жа Бо­го­ро­ди­ца, / бра­ка не по­знав­шая, на­деж­да вер­ных, / вра­же­ские воз­но­ше­ния низ­ло­жи, / а по­ю­щих Те­бя возвесели.

Песнь 6

Ир­мос: Ри­зу ми по­даждь свет­лу, / оде­яй­ся све­том яко ри­зою, / мно­го­мило­сти­ве Хри­сте Бо­же наш. Ир­мос: Ри­зу мне да­руй свет­лую, / оде­ва­ю­щий­ся све­том как одеж­дою / мно­го­мило­сти­вый Хри­сте Бо­же наш!
При­пев: Свя­тый Aн­ге­ле Бо­жий, хра­ни­те­лю мой, мо­ли Бо­га о мне. При­пев: Свя­той Ан­гел Бо­жий, хра­ни­тель мой, мо­ли Бо­га о мне.
Вся­ких мя на­па­стей сво­бо­ди, и от пе­ча­лей спа­си, / мо­лю­ся ти, свя­тый Aн­ге­ле, дан­ный ми от Бо­га, / хра­ни­те­лю мой добрый. От вся­ких на­па­стей ме­ня осво­бо­ди / и от пе­ча­лей спа­си, / мо­лю те­бя, свя­той Ан­гел, дан­ный мне от Бо­га, / хра­ни­тель мой добрый.
Осве­ти ум мой, бла­же, и про­све­ти мя, / мо­лю­ся ти, свя­тый Aн­ге­ле, / и мыс­ли­ти ми по­лез­ная все­гда на­ста­ви мя. Осве­ти ум мой и про­све­ти ме­ня, бла­гой, / мо­лю те­бя, свя­той Ан­гел, / и мыс­лить о по­лез­ном мне / все­гда на­став­ляй меня.
Сла­ва: Уста­ви серд­це мое от на­сто­я­ща­го мя­те­жа, / и бде­ти укре­пи мя во бла­гих, хра­ни­те­лю мой, / и на­ста­ви мя чуд­но к ти­шине животней. Сла­ва: Удер­жи серд­це мое от ны­неш­не­го смя­те­ния, / и бодр­ство­вать в бла­гих де­лах ме­ня укре­пи, хра­ни­тель мой, / и на­правь ме­ня див­но к ти­шине животворной.
И ныне: Сло­во Бо­жие в Тя все­ли­ся, Бо­го­ро­ди­це, / и че­ло­ве­ком Тя по­ка­за небес­ную ле­стви­цу; / То­бою бо к нам Выш­ний со­шел есть. И ныне: Сло­во Бо­жие в Те­бя все­ли­лось, Бо­го­ро­ди­ца, / и лю­дям яви­ло Те­бя небес­ной лест­ни­цей: / ибо То­бою Все­выш­ний со­шел к нам.
Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Сла­ва, и ныне:

Кондак, глас 4

Яви­ся мне ми­ло­серд, свя­тый Aн­ге­ле Гос­по­день, хра­ни­те­лю мой, / и не от­лу­чай­ся от мене, сквер­на­го, / но про­све­ти мя све­том непри­кос­но­вен­ным / и со­тво­ри мя до­стой­на Цар­ствия Небеснаго. Явись мне ми­ло­серд­ным, / свя­той Ан­гел Гос­по­день, хра­ни­тель мой, / и не от­лу­чай­ся от ме­ня сквер­но­го; / но про­све­ти ме­ня све­том непри­ступ­ным / и со­де­лай до­стой­ным Цар­ства Небесного.
Икос: Уни­чи­жен­ную ду­шу мою мно­ги­ми со­блаз­ны, / ты, свя­тый пред­ста­те­лю, / неиз­ре­чен­ныя сла­вы небес­ныя спо­до­би, / и пе­вец с ли­ки без­п­лот­ных сил Бо­жи­их, / по­ми­луй мя и со­хра­ни, и по­мыс­лы доб­ры­ми ду­шу мою про­све­ти, / да тво­ею сла­вою, Aн­ге­ле мой, обо­га­щу­ся, / и низ­ло­жи зло­мыс­ля­щия мне вра­ги, / и со­тво­ри мя до­стой­на Цар­ствия Небеснаго. Икос: Ду­шу мою, уни­жен­ную сре­ди мно­же­ства со­блаз­нов, / ты, свя­той за­ступ­ник и пе­вец / с сон­ма­ми бес­плот­ных Сил Бо­жи­их, / неиз­ре­чен­ной сла­вы небес­ной удо­стой, / по­ми­луй ме­ня и со­хра­ни, / и по­мыс­ла­ми доб­ры­ми ду­шу мою про­све­ти, / дабы я Тво­ею сла­вою, Ан­гел мой, обо­га­тил­ся, / и низ­ло­жи зло­умыш­ля­ю­щих про­тив ме­ня вра­гов, / и со­де­лай ме­ня до­стой­ным Цар­ства Небесного.

Песнь 7

Ир­мос: От Иудеи до­шед­ше от­ро­цы, / в Ва­ви­лоне ино­гда, / ве­рою Тро­и­че­скою пла­мень пещ­ный по­пра­ша, по­ю­ще: / от­цев Бо­же, бла­го­сло­вен еси. Ир­мос: Из Иудеи при­шед­шие юно­ши, / в Ва­ви­лоне неко­гда / ве­рою в Тро­и­цу по­пра­ли пла­мя пе­чи, вос­пе­вая: / “Бо­же от­цов на­ших, бла­го­сло­вен Ты!”
При­пев: Свя­тый Aн­ге­ле Бо­жий, хра­ни­те­лю мой, мо­ли Бо­га о мне. При­пев: Свя­той Ан­гел Бо­жий, хра­ни­тель мой, мо­ли Бо­га о мне.
Ми­ло­стив бу­ди ми, и умо­ли Бо­га, Гос­по­день Aн­ге­ле, / имею бо тя за­ступ­ни­ка во всем жи­во­те мо­ем, на­став­ни­ка же и хра­ни­те­ля, / от Бо­га да­ро­ван­на­го ми во веки. Ми­ло­стив будь ко мне / и умо­ли Бо­га, Гос­по­день Ан­гел: / ибо я имею те­бя за­ступ­ни­ком все вре­мя жиз­ни мо­ей, / на­став­ни­ком и хра­ни­те­лем, / от Бо­га да­ро­ван­ным мне навеки.
Не оста­ви в путь ше­ству­ю­щия ду­ши мо­ея ока­ян­ныя / уби­ти раз­бой­ни­ком, свя­тый Aн­ге­ле, / яже ти от Бо­га пре­да­на бысть непо­рочне; / но на­ста­ви ю на путь покаяния. Не до­пу­сти, свя­той Ан­гел, / что­бы ду­шу мою несчаст­ную, / ко­то­рая вру­че­на бы­ла те­бе от Бо­га непо­роч­ной, / на пу­ти уби­ли раз­бой­ни­ки, / но на­правь ее на путь покаяния.
Сла­ва: Всю по­срам­ле­ну ду­шу мою / при­во­жду от лу­ка­вых ми по­мысл и дел: / но пред­ва­ри, на­став­ни­че мой, / и ис­це­ле­ние ми по­даждь бла­ги­ми по­мыс­лы, / укло­ня­ти ми ся все­гда на пра­выя стези. Сла­ва: Ду­шу мою всю по­срам­лен­ной при­во­жу / от лу­ка­вых мо­их по­мыс­лов и дел, / но ско­ро пред­стань, на­став­ник мой, / и ис­це­ле­ние мне по­дай, что­бы чрез бла­гие по­мыс­лы / я укло­нял­ся все­гда на пра­вые пути.
И ныне: Пре­муд­ро­сти ис­пол­ни всех и кре­по­сти Бо­же­ствен­ныя, / Ипо­стас­ная Пре­муд­ро­сте Выш­ня­го, Бо­го­ро­ди­цы ра­ди, ве­рою во­пи­ю­щих: / отец на­ших Бо­же, бла­го­сло­вен еси. И ныне: Пре­муд­ро­стью ис­пол­ни и кре­по­стью бо­же­ствен­ной, / ипо­стас­ная Пре­муд­рость Все­выш­не­го, / по мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы, / всех с ве­рою взы­ва­ю­щих: / “От­цов на­ших Бо­же, бла­го­сло­вен Ты!”

Песнь 8

Ир­мос: Ца­ря Небес­на­го, / Его­же по­ют вои ан­ге­льстии, / хва­ли­те и пре­воз­но­си­те во вся веки. Ир­мос: Ца­ря небес­но­го, / Ко­то­ро­го вос­пе­ва­ют во­ин­ства Ан­ге­лов, / вос­пе­вай­те и пре­воз­но­си­те / во все века.
При­пев: Свя­тый Aн­ге­ле Бо­жий, хра­ни­те­лю мой, мо­ли Бо­га о мне. При­пев: Свя­той Ан­гел Бо­жий, хра­ни­тель мой, мо­ли Бо­га о мне.
От Бо­га по­слан­ный, / утвер­ди жи­вот мой, ра­ба тво­е­го, пре­б­ла­гий Aн­ге­ле, / и не оста­ви мене во веки. От Бо­га по­слан­ный, / утвер­ди жизнь мою, ра­ба тво­е­го, пре­бла­гой Ан­гел, / и не оставь ме­ня вовеки.
Ан­ге­ла тя су­ща бла­га, / ду­ши мо­ея на­став­ни­ка и хра­ни­те­ля, преб­ла­женне, / вос­пе­ваю во веки. Ан­ге­ла по­ис­ти­не бла­го­го, / ду­ши мо­ей на­став­ни­ка и хра­ни­те­ля, / те­бя, преб­ла­жен­ный, вос­пе­ваю вовеки.
Сла­ва: Бу­ди ми по­кров и за­бра­ло / в день ис­пы­та­ния всех че­ло­век, / вонь­же ог­нем ис­ку­ша­ют­ся де­ла бла­гая же и злая. Сла­ва: Будь мне по­кро­вом и кре­пост­ной сте­ной / в день ис­пы­та­ния всех лю­дей, / ко­гда бу­дут ис­пы­та­ны ог­нем / де­ла и доб­рые, и злые.
И ныне: Бу­ди ми по­мощ­ни­ца и ти­ши­на, Бо­го­ро­ди­це Прис­но­де­во, ра­бу Тво­е­му, / и не оста­ви мене ли­ше­на бы­ти Тво­е­го владычества. И ныне: Будь мне по­мощ­ни­цей и ти­ши­ной, / Бо­го­ро­ди­ца Прис­но­де­ва, ра­бу Тво­е­му, / и не до­пу­сти ме­ня остать­ся / ли­шен­ным Тво­е­го покровительства.

Песнь 9

Ир­мос: Во­ис­тин­ну Бо­го­ро­ди­цу / Тя ис­по­ве­ду­ем, / спа­сен­нии То­бою, Де­во чи­стая, / с без­п­лот­ны­ми ли­ки Тя величающе. Ир­мос: Ис­тин­но Бо­го­ро­ди­цей Те­бя ис­по­ве­ду­ем / мы, спа­сен­ные То­бою, Де­ва чи­стая, / с сон­ма­ми бес­плот­ных Те­бя величая.
При­пев: Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Бо­же мой, по­ми­луй мя. При­пев: Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же мой, по­ми­луй меня.
По­ми­луй мя, едине Спа­се мой, / яко ми­ло­стив еси и ми­ло­серд, / и пра­вед­ных ли­ков со­тво­ри мя причастника. По­ми­луй ме­ня, един­ствен­ный Спа­си­тель мой, / ибо Ты ми­ло­стив и ми­ло­серд, / и сде­лай ме­ня при­част­ни­ком / сон­мам праведников.
При­пев: Свя­тый Aн­ге­ле Бо­жий, хра­ни­те­лю мой, мо­ли Бо­га о мне. При­пев: Свя­той Ан­гел Бо­жий, хра­ни­тель мой, мо­ли Бо­га о мне.
Мыс­ли­ти ми прис­но и тво­ри­ти, Гос­по­день Aн­ге­ле, / бла­гая и по­лез­ная да­руй, / яко силь­на яви в немо­щи и непорочна. Мыс­лить мне все­гда и тво­рить, Гос­по­день Ан­гел, / доб­рое и по­лез­ное да­руй, / яви силь­ным в немо­щи и непорочным.
Сла­ва: Яко имея дерз­но­ве­ние к Ца­рю Небес­но­му, То­го мо­ли, / с про­чи­ми без­п­лот­ны­ми, по­ми­ло­ва­ти мя, окаяннаго. Сла­ва: Как име­ю­щий дерз­но­ве­ние к Ца­рю Небес­но­му, / Его мо­ли с про­чи­ми бес­плот­ны­ми / по­ми­ло­вать ме­ня, несчастного.
И ныне: Мно­го дерз­но­ве­ние иму­щи, Де­во, к Во­пло­щ­ше­му­ся из Те­бе, / пре­ло­жи мя от уз и раз­ре­ше­ние ми по­даждь и спа­се­ние, мо­лит­ва­ми Твоими. И ныне: Ве­ли­кое дерз­но­ве­ние имея, Де­ва, / к Во­пло­тив­ше­му­ся от Те­бя, / осво­бо­ди ме­ня от уз, и из­бав­ле­ние мне по­дай / и спа­се­ние мо­лит­ва­ми Твоими.

Мо­лит­ва свя­то­му Ангелу-хранителю

Ан­ге­ле Хри­стов свя­тый, к те­бе при­па­дая мо­лю­ся, хра­ни­те­лю мой свя­тый, при­дан­ный мне на со­блю­де­ние ду­ши и те­лу мо­е­му греш­но­му от свя­та­го кре­ще­ния, аз же сво­ею ле­но­стию и сво­им злым обы­ча­ем про­гне­вах твою пре­чи­стую свет­лость и от­г­нах тя от се­бе все­ми студ­ны­ми де­лы: лжа­ми, кле­ве­та­ми, за­ви­стию, осуж­де­ни­ем, пре­з­ор­ством, непо­кор­ством, бра­то­не­на­ви­де­ни­ем, и зло­пом­не­ни­ем, среб­ро­лю­би­ем, пре­лю­бо­де­я­ни­ем, яро­стию, ску­по­стию, объ­яде­ни­ем без сы­то­сти и опи­вством, мно­го­гла­го­ла­ни­ем, злы­ми по­мыс­лы и лу­ка­вы­ми, гор­дым обы­ча­ем и блуд­ным воз­бе­ше­ни­ем, имый са­мо­хо­те­ние на вся­кое плот­ское во­жде­ле­ние. О, злое мое про­из­во­ле­ние, его­же и ско­ти без­с­ло­вес­нии не тво­рят! Да ка­ко воз­мо­же­ши воз­зре­ти на мя, или при­сту­пи­ти ко мне, аки псу смер­дя­ще­му? Ко­то­ры­ма очи­ма, Ан­ге­ле Хри­стов, воз­зри­ши на мя, оплет­ша­ся зле во гнус­ных де­лех? Да ка­ко уже воз­мо­гу от­пу­ще­ния про­си­ти горь­ким и злым мо­им и лу­ка­вым де­я­ни­ем, в ня­же впа­даю по вся дни и но­щи и на всяк час? Но мо­лю­ся ти при­па­дая, хра­ни­те­лю мой свя­тый, уми­ло­сер­ди­ся на мя греш­на­го и недо­стой­на­го ра­ба тво­е­го (имя рек), бу­ди ми по­мощ­ник и за­ступ­ник на зла­го мо­е­го со­про­тив­ни­ка, свя­ты­ми тво­и­ми мо­лит­ва­ми, и Цар­ствия Бо­жия при­част­ни­ка мя со­тво­ри со все­ми свя­ты­ми, во ве­ки, аминь. Ан­гел Хри­стов свя­той, к те­бе при­па­дая, мо­люсь, хра­ни­тель мой свя­той, при­став­лен­ный ко мне от свя­то­го кре­ще­ния для со­блю­де­ния ду­ши и те­ла ме­ня, греш­но­го! Я же сво­ею ле­но­стью и сво­им злым нра­вом про­гне­вал те­бя, чи­стей­ше­го и свет­ло­го, и ото­гнал те­бя от се­бя все­воз­мож­ны­ми по­стыд­ны­ми де­ла­ми: ло­жью, кле­ве­тою, за­ви­стью, осуж­де­ни­ем, непо­кор­но­стью, нена­ви­стью к бра­тьям сво­им и зло­па­мят­ством, среб­ро­лю­би­ем, пре­лю­бо­де­я­ни­ем, яро­стью, ску­по­стью, объ­еде­ни­ем нена­сыт­ным, мно­го­сло­ви­ем, злы­ми и лу­ка­вы­ми по­мыс­ла­ми и при­выч­кой к гор­до­сти, стре­мясь по соб­ствен­ной во­ле ко вся­ко­му плот­ско­му во­жде­ле­нию. О злое мое со­из­во­ле­ние на то, че­го и ско­ты нера­зум­ные не тво­рят! И как же смо­жешь ты взгля­нуть на ме­ня, или при­бли­зить­ся ко мне? Ка­ки­ми оча­ми, Ан­гел Хри­стов, по­смот­ришь на ме­ня, за­пу­тав­ше­го­ся зло­счаст­но в гнус­ных де­лах? И как еще смо­гу я про­сить о про­ще­нии горь­ких и злых мо­их и лу­ка­вых де­я­ний, в ко­то­рые впа­даю во все дни и но­чи, и на вся­кий час? Но мо­люсь, при­па­дая к те­бе, хра­ни­тель мой свя­той, уми­ло­сер­дись на­до мною греш­ным и недо­стой­ным ра­бом тво­им (имя), будь мне по­мощ­ни­ком и за­ступ­ни­ком про­тив зло­го мо­е­го про­тив­ни­ка свя­ты­ми тво­и­ми мо­лит­ва­ми, и Цар­ства Бо­жия при­част­ни­ком ме­ня со­де­лай со все­ми свя­ты­ми во­ве­ки. Аминь.
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки