Ка­нон Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це пред ико­ной Ее “Спо­ри­тель­ни­ца хлебов”

Тро­парь, глас 3

Цер­ков­но­сла­вян­ский Рус­ский
О, Пре­чи­стая Де­во Ма­рие, / Ма­ти Ца­ря небе­се и зем­ли, / бла­го­у­троб­но при­зи­ра­е­ши на лю­бя­щих Сы­на Тво­е­го, / Хри­ста Бо­га на­ше­го, / и труж­да­ю­щих­ся во имя Его / веч­на­го ра­ди спа­се­ния, / и по­да­е­ши им вся обиль­но к на­сла­жде­нию, / Спо­ри­тель­ни­це су­щи хле­бов им, / из­бав­ляя их вся­кия нуж­ды и утес­не­ния / и устрояя им, ра­бом Тво­им су­щим, / из­бав­ле­ние веч­ныя му­ки и жизнь вечную. Пре­чи­стая Де­ва Ма­рия, Ма­терь Ца­ря неба и зем­ли, / Ты ми­ло­серд­но при­зи­ра­ешь на лю­бя­щих Сы­на Тво­е­го, Хри­ста Бо­га на­ше­го, / и тру­дя­щих­ся во имя Его ра­ди веч­но­го спа­се­ния, / и по­да­ешь им всё обиль­но для на­сла­жде­ния. / яв­ля­ясь Спо­ри­тель­ни­цей хле­бов им, / из­бав­ляя их от вся­кой нуж­ды и стес­не­ния, / и уго­тов­ляя им, ра­бам Тво­им, / из­бав­ле­ние от веч­ной му­ки и жизнь вечную.

КА­НОН, ГЛАС 8

Песнь 1

Ир­мос: Во­ду про­шед яко су­шу, / и еги­пет­ска­го зла из­бе­жaв, / из­рaиль­тя­нин во­пи­я­ше: / из­бaви­те­лю и Бо­гу на­ше­му поим. Ир­мос: По во­де прой­дя, как по су­ше, / и еги­пет­ско­го раз­вра­ще­ния из­бе­жав, / из­ра­иль­тя­нин взы­вал: / “Из­ба­ви­те­лю и Бо­гу на­ше­му воспоем!”
При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­це, спа­си нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Бо­жи­ею си­лою бла­го­чест­но укре­пи мя, / ра­дост­но сла­ви­ти ико­ну Твою, Пре­чи­стая, / за­ступ­ле­ние гра­ду Тво­е­му, / и всем лю­дем Тво­им дер­жа­ву нераз­ру­ши­му, Пре­свя­тая, / и ста­ду Тво­е­му утверждение. Бо­жи­ею си­лою укре­пи ме­ня во бла­го­че­стии, / да ра­дост­но слав­лю ико­ну Твою, Пре­чи­стая, / за­щи­ту гра­ду Тво­е­му, / и всем лю­дям Тво­им мо­гу­ще­ство неру­ши­мое, Пре­свя­тая, / и ста­ду Тво­е­му утверждение.
Бла­го­сты­ню и ми­лость по­чер­па­ем Тво­и­ми мо­лит­ва­ми: / Ты бо Бо­га Силь­на­го ро­ди­ла еси, / спа­са­ю­щая вся бла­го­вер­ныя мо­ле­ни­ем Тво­им, Пре­не­по­роч­ная. / Его­же ра­ди Тя убла­жа­ем вси, Владычице. Бла­гость и ми­лость мы чер­па­ем Тво­и­ми мо­лит­ва­ми: / ибо Ты Бо­га Силь­но­го ро­ди­ла, / и спа­са­ешь всех пра­во­вер­ных мо­ле­ни­ем Тво­им, Пре­не­по­роч­ная. / По­то­му мы все Те­бя про­слав­ля­ем, Владычица.
Сла­ва: Твою свя­тую ико­ну, по­чи­та­ю­ще, Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­це, / То­бою спа­се­ние нетлен­но да­ро­ва­ся, / и нераз­ру­ши­мо ве­се­лие и на­деж­да, по­кров и дер­жа­ва, / и ду­шам на­шим прибежище. Сла­ва: Твою свя­тую ико­ну по­чи­та­ю­щим, / То­бою Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­ца, / спа­се­ние нетлен­ное да­ро­ва­но / и неру­ши­мое ве­се­лье и на­деж­да, / по­кров и мощь, / и ду­шам на­шим прибежище.
И ныне: Под Твой кров при­те­ка­ем, Вла­ды­чи­це, / лю­дие Твои, Пре­не­по­роч­ная, / По­мощ­ни­ца бу­ди нам ра­бом Тво­им, / и спа­се­нию про­ше­ние по­да­ю­щи, / лю­бо­вию по­ю­щим Тя. И ныне: Под Твой кров при­бе­га­ем / мы, лю­ди Твои, Вла­ды­чи­ца Пре­не­по­роч­ная; / будь По­мощ­ни­цей нам, ра­бам Тво­им, / и про­си­мое ко спа­се­нию по­да­вай / с лю­бо­вью вос­пе­ва­ю­щим Тебя.

Песнь 3

Ир­мос: Небес­на­го кру­га Вер­хо­твор­че, Гос­по­ди, / и Церкве Зи­жди­те­лю, / Ты мене утвер­ди в люб­ви Тво­ей, / желa­ний крaю, вер­ных утвер­жде­ние, / едине Человеколюбче. Ир­мос: Небес­но­го сво­да Со­зда­тель, Гос­по­ди, / и Церк­ви Стро­и­тель, / Ты ме­ня утвер­ди в люб­ви к Те­бе, / пре­дел же­ла­ний, вер­ных утвер­жде­ние, / еди­ный Человеколюбец.
При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­це, спа­си нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Все­чест­ную Твою ико­ну, Пре­свя­тая Де­во Чи­стая, / ан­гел мно­же­ство на небе­сех, / и че­ло­ве­че­ский род на зем­ли бла­жит: / яко Ма­ти бысть Твор­ца всех Хри­ста Бо­га. / То­го мо­ля­щи за ны не пре­стай мо­лим Тя, / иже на Тя с Бо­гом упо­ва­ние воз­ло­жи­хом, / Бо­го­ро­ди­ца пре­пе­тая и неискусобрачная. Все­свя­щен­ную Твою ико­ну, / Пре­свя­тая Де­ва Чи­стая, / мно­же­ство Ан­ге­лов на небе­сах / и че­ло­ве­че­ский род на зем­ли про­слав­ля­ет: / ибо Ты ста­ла Ма­те­рью Твор­ца всех, Хри­ста Бо­га. / Его мо­лить за нас не пре­кра­щай, Те­бя про­сим, / мы, на Те­бя с Бо­гом упо­ва­ние воз­ло­жив­шие, / Бо­го­ро­ди­ца Пре­х­валь­ная и бра­ка не познавшая.
Освя­ща­е­ши бла­го­чест­но, вер­но при­те­ка­ю­щих ко хра­му Тво­е­му, / и при­па­да­ю­щих лю­бо­вию к иконе Тво­ей. / Из­ба­ви нас от вся­ких бед, / и по­бе­ды да­руй пра­во­слав­ным хри­сти­а­ном на по­га­ныя, / и ми­ло­сти­ва со­тво­ри нам Сы­на Тво­е­го и Бо­га нашего. Освя­ща­ешь Ты бла­го­че­сти­вых, / с ве­рою при­бе­га­ю­щих ко хра­му Тво­е­му / и при­па­да­ю­щих с лю­бо­вию к иконе Тво­ей; / из­бавь нас от вся­ких бед, / и по­бе­ды да­руй пра­во­слав­ным хри­сти­а­нам над языч­ни­ка­ми, / и ми­ло­сти­вым со­де­лай к нам / Сы­на Тво­е­го и Бо­га нашего.
Сла­ва: Де­ви­че­ска­го Тво­е­го чре­ва кра­сен Клас яв­ль­ся, / из­рас­ти­ла бо еси ми­ро­ви Жизнь. / Се­го ра­ди си­лы Небес­ныя во­пи­ют Те­бе, Бо­го­ро­ди­це: ра­дуй­ся, Бла­го­дат­ная, Гос­подь с Тобою. Сла­ва: Из дев­ствен­но­го Тво­е­го чре­ва / пре­крас­ный Ко­лос явил­ся, / ибо Ты из­рас­ти­ла ми­ру Жизнь. / По­то­му си­лы небес­ные взы­ва­ют Те­бе Бо­го­ро­ди­ца: / “Ра­дуй­ся, Бла­го­дат­ная, Гос­подь с Тобою!”
И ныне: Ра­дост­ны­ми ду­ша­ми, и в ве­се­лии серд­ца / при­им­ше ум к Тво­е­му чест­но­му и свя­то­му об­ра­зу, / и вси вер­нии мо­лим Тя, Бо­го­ро­ди­це, / яко Пре­чи­сто­му Сы­ну Тво­е­му мле­ко по­да­ла еси, / Иже нас пи­тавый ми­ло­стию Своею. И ныне: С ра­дост­ны­ми ду­ша­ми и в ве­се­лии серд­ца / об­ра­тив ум к Тво­е­му мно­го­чти­мо­му и свя­то­му об­ра­зу, / все мы, вер­ные, мо­лим Те­бя, Бо­го­ро­ди­ца, / ибо Пре­чи­сто­го Сы­на Тво­е­го Ты вскор­ми­ла мо­ло­ком, / То­го, Кто нас пи­та­ет ми­ло­стию Своею.
Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды.

Се­да­лен, глас 4

Цер­ковь Твоя свет­ло празд­ну­ет Тво­е­го слав­на­го об­ра­за яв­ле­ние, / и вси вер­нии, по­ю­ще, зо­вем Ти при­леж­но, Чи­стая Де­во: / вся вер­ныя укре­пи на вра­жию си­лу, и со­ве­ты без­за­кон­ных ра­зо­ри: / и жи­вот наш на­пра­ви, тво­ри­ти Бо­же­ствен­ную во­лю Сы­на Твоего. Цер­ковь Твоя свет­ло празд­ну­ет / Тво­е­го слав­но­го об­ра­за яв­ле­ние, / и все мы, вер­ные в пес­нях взы­ва­ем Те­бе усерд­но, Чи­стая Де­ва: / всех вер­ных укре­пи про­тив си­лы вра­га, / и за­мыс­лы без­за­кон­ни­ков раз­рушь, / и жизнь на­шу на­правь, / да ис­пол­ня­ем Бо­же­ствен­ную во­лю Сы­на Твоего.

Песнь 4

Ир­мос: Услы­шах, Гос­по­ди, / смот­ре­ния Тво­е­го тaин­ство, / ра­зу­мех де­ла Твоя / и про­слaвих Твое Божество. Ир­мос: Услы­шал я, Гос­по­ди, / о та­ин­стве Тво­е­го про­мыс­ла, / ура­зу­мел де­ла Твои, / и про­сла­вил Твоё Божество.
При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­це, спа­си нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Ты убо, Де­во Чи­стая, / к Све­ту неза­хо­ди­мо­му при­шед­ши по­мя­ни нас, / мо­ля­щи Сы­на Тво­е­го и Бо­га на­ше­го, / Твою чест­ную ико­ну празд­ну­ю­щих, / по­да­ти гре­хов оставление. Ты, Де­ва Чи­стая, Све­та неза­хо­ди­мо­го до­стиг­шая, / по­мя­ни нас, умо­ляя Сы­на Тво­е­го и Бо­га на­ше­го, / нам, Твою свя­щен­ную ико­ну че­ству­ю­щих, / по­дать гре­хов отпущение.
Яко­же солн­це све­то­зар­ное, небо пре­хо­дя­ще си­я­ет, / и Твой Бо­же­ствен­ный лик лу­чи ис­пу­ща­ет, / стра­стей же мглу от нас от­го­няя, / да­ру­ет ду­шам на­шим очи­ще­ние и от бед свобождение. Как солн­це све­то­зар­ное, / по небу про­хо­дя, си­я­ет, / так и Твой Бо­же­ствен­ный Лик ис­пус­ка­ет лу­чи, / и мглу стра­стей от­го­няя от нас, / да­ру­ет ду­шам на­шим очи­ще­ние / и от бед освобождение.
Сла­ва: Ныне мрак злоб­ный по­тре­би­ся, / и сол­неч­ный и ду­шев­ный свет воз­сия, / Все­не­по­роч­ныя Бо­жия Ма­те­ре, / празд­ник чест­на­го об­ра­за его­же бла­го­чест­но празднуем. Сла­ва: Ныне мрак зло­бы рас­се­ял­ся / и сол­неч­ный и ду­шев­ный свет вос­си­ял / – празд­ник в честь свя­щен­но­го об­ра­за Все­не­по­роч­ной Бо­жи­ей Ма­те­ри, / ко­то­рый мы бла­го­го­вей­но празднуем.
И ныне: При­бе­жи­ще ве­ли­кое и по­хва­ла, / Пре­чи­стая и Пре­не­по­роч­ная Ма­ти все­пе­тая. / Ты ки­вот ум­ныя свя­ты­ни, / Ты це­леб ис­точ­ник неис­чер­па­е­мый, / чту­щих Тя по­кры­вай от вся­ка­го зла. И ныне: При­бе­жи­ще ве­ли­кое и по­хва­ла, / Пре­чи­стая и Пре­не­по­роч­ная Ма­терь Все­х­валь­ная: / Ты Ков­чег неве­ще­ствен­ной Свя­ты­ни, / Ты ис­це­ле­ний Ис­точ­ник неис­чер­па­е­мый; / чту­щих Те­бя по­кры­вай от вся­ко­го зла.

Песнь 5

Ир­мос: Вскую мя от­ри­нул еси / от ли­ца Тво­е­го, Све­те неза­хо­ди­мый, / и по­кры­ла мя есть чуж­дая тьма, ока­ян­на­го? / Но об­ра­ти мя / и к све­ту за­по­ве­дей Тво­их / пу­ти моя на­пра­ви, молюся. Ир­мос: Для че­го Ты от­верг ме­ня / от ли­ца Тво­е­го, Свет неуга­си­мый, / и по­кры­ла чуж­дая тьма ме­ня, несчаст­но­го? / Но об­ра­ти ме­ня и к све­ту за­по­ве­дей Тво­их / пу­ти мои на­правь, молю.
При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­це, спа­си нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Ис­пол­ня­ет­ся свя­ты­ни вся­че­ская, к Те­бе при­бе­га­ю­щим, / и про­ще­ние вер­нии при­ем­лю­ще, / празд­ну­ем Твою свя­тую ико­ну, / и мо­лим Тя, Пре­чи­стая, / по­да­ти нам бла­го­дать и ми­лость в день судный. Ис­пол­ня­ют­ся свя­ты­ни / все, к Те­бе при­бе­га­ю­щие; / и мы, вер­ные про­ще­ние при­ни­мая, / че­ству­ем Твою свя­тую ико­ну / и мо­лим Те­бя, Пре­чи­стая, / по­дать нам бла­го­дать и ми­лость в день Суда.
Вель­ми доб­ро­тою укра­си Тя Бог, / яко в че­ло­ве­цех свет на ру­ку Тво­ею, / Яже еди­на во све­те Его, упо­ва­ние хри­сти­а­ном, / по­мощ­ни­ца су­щим в нуж­дах и скор­бех, / и при­ста­ни­ще в пу­чине труж­да­ю­щим­ся, / мо­ли из­ба­ви­ти­ся от на­па­стей, / лю­бо­вию чту­щия ико­ну Твою. Щед­ро кра­со­тою оде­лил Те­бя Бог, / ибо сре­ди лю­дей Свет на ру­ках Тво­их явил­ся, / и од­на Ты – все­це­ло во Све­те Его. / Упо­ва­ние хри­сти­а­нам, / По­мощ­ни­ца на­хо­дя­щим­ся в нуж­дах и скор­бях, / и При­стань в пу­чине тру­дя­щим­ся: / мо­ли об из­бав­ле­нии от на­па­стей, / с лю­бо­вию чту­щих ико­ну Твою.
Сла­ва: Яко дру­гий рай всем по­зна­ва­ет­ся, / стя­жа­вый по­сре­де бла­го­уха­ния цвет, / Твой чест­ный празд­ник, / Бо­жи­им бла­го­уха­ни­ем вер­ных серд­ца ис­пол­ня­ет, / иже лю­бо­вию чту­щих Тя, Пре­не­по­роч­ная Владычице. Сла­ва: Как иной рай всем яв­ля­ет­ся, / име­ю­щий по­сре­ди се­бя бла­го­уха­ния цвет: / Твой свя­щен­ный празд­ник / Бо­жи­им бла­го­уха­ни­ем серд­ца вер­ных ис­пол­ня­ет, / с лю­бо­вью чту­щих Те­бя, Пре­не­по­роч­ная Владычица.
И ныне: Об­лак бы­ла еси, Де­во, до­ждю Бо­жию, / Пре­не­по­роч­ная Вла­ды­чи­це, / во­ду спа­си­тель­ную ис­пу­ща­ю­щи, / зем­лю грех­ми из­сох­шую на­по­ив­ши, / при­во­дя­щи плод тво­ре­нию доб­ро­де­те­ли, / се­го ра­ди убла­жа­ем Тя. И ныне: Об­ла­ком Бо­жия До­ждя / бы­ла Ты, Де­ва, Пре­не­по­роч­ная Вла­ды­чи­ца: / во­ду спа­си­тель­ную из­ли­вая, / зем­лю гре­ха­ми ис­сох­шую на­по­и­ла, / да при­но­сит плод – со­вер­ше­ние доб­ро­де­те­ли: / по­то­му мы про­слав­ля­ем Тебя.

Песнь 6

Ир­мос: Очи­сти мя, Спа­се, / мно­га бо без­за­ко­ния моя, / и из глу­би­ны зол воз­ве­ди, мо­лю­ся: / к Те­бе бо возо­пих, и услы­ша мя, / Бо­же спа­се­ния моего. Ир­мос: Сми­луй­ся на­до мной, Спа­си­тель, – / ибо мно­го­чис­лен­ны без­за­ко­ния мои, – / и из глу­би­ны зол из­ве­ди, мо­лю; / ибо к Те­бе я воз­звал, – и Ты услышь ме­ня, / Бо­же спа­се­ния моего!
При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­це, спа­си нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Преж­де всех век Су­ща­го, яко от­ро­ча ро­ди­ла еси, / и на­ша серд­ца об­но­ви­ла еси, мно­ги­ми гре­хи обет­шав­шая: / и об­нов­ле­ние при­и­ми на­ше­го пе­ния, / при­но­ся­ще Тво­е­му празд­ни­ку, Бо­го­ро­ди­це Приснодево. Су­ще­ству­ю­ще­го преж­де всех ве­ков / Ты как Мла­ден­ца ро­ди­ла, / и об­но­ви­ла на­ши серд­ца, / мно­ги­ми гре­хи об­вет­шав­шие; / при­ми и но­вое на­ше пес­но­пе­ние, / при­но­си­мое в честь Тво­е­го празд­ни­ка, / Бо­го­ро­ди­ца Приснодева.
Де­ва Ма­рия Бо­го­ро­ди­ца во­ис­тин­ну, / яко об­лак свет­лый нам воз­сия. / Кто­му Адам не осуж­да­ет­ся, и Ева от уз сво­бо­ди­ся. / Се­го ра­ди и мы зо­вем, во­пи­ю­ще с дерз­но­ве­ни­ем еди­ней чи­стей: / Пре­свя­тая Де­во, мо­ли Сы­на Тво­е­го, по­да­ти гре­хов оставление. Де­ва Ма­рия, ис­тин­ная Бо­го­ро­ди­ца, / как об­ла­ко свет­лое вос­си­я­ла нам. / От­ныне Адам не осуж­да­ет­ся, / и Ева от уз осво­бо­ди­лась. / По­то­му и мы взы­ва­ем, / вос­кли­цая с дерз­но­ве­ни­ем Еди­ной Чи­стой: / “Пре­свя­тая Де­ва, мо­ли Сы­на Тво­е­го, / да­ро­вать нам гре­хов отпущение”.
Сла­ва: Ду­ша вся­ка ве­се­лит­ся, со­шед­ше­ся в цер­ковь Твою, / и пред ико­ной Тво­ей взы­ва­ю­ще, Де­во Бо­го­ро­ди­це, / всех и нас оза­ри, и про­све­ти серд­ца на­ша, / Де­во Ма­ти Владычице. Сла­ва: Ду­ша вся­кая ве­се­лит­ся, / со­брав­шись в цер­ковь Твою / и пред ико­ною Тво­ею, Де­ва Бо­го­ро­ди­ца, взы­вая: / и нас всех оза­ри, и про­све­ти серд­ца на­ши, / Де­ва-Ма­терь, Владычица.
И ныне: Днесь Небес­ная вра­та от­вер­за­ют­ся, / и дверь Бо­же­ствен­ная пред­гря­дет. / Днесь ра­до­сти бла­го­дать на­чи­на­ет­ся, / яв­ля­ю­ще ми­ро­ви ико­ну Бо­жия Ма­те­ре, / к Ней­же вси вер­нии возо­пи­им: / ра­дуй­ся, Бла­го­дат­ная, Гос­подь с Тобою. И ныне: В сей день небес­ные вра­та от­вер­за­ют­ся, / и вы­хо­дит Бо­же­ствен­ная Дверь. / В сей день бла­го­дат­ная ра­дость на­чи­на­ет­ся, / в яв­ле­нии мi­ру ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри. / К Ней, все вер­ные воз­зо­вем: / “Ра­дуй­ся, Бла­го­дат­ная, Гос­подь с Тобою!”
Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Сла­ва, и ныне:

Кондак, глас 6

Пред­стa­тель­ство хри­сти­ан непо­стыд­ное, / ходaтай­ство ко Твор­цу непре­лож­ное, / не пре­зри греш­ных мо­ле­ний глa­сы, / но пред­ва­ри, яко Бла­гaя, на по­мощь нас, / вер­но зо­ву­щих Ти; / уско­ри на мо­лит­ву, и пот­щи­ся на умо­ле­ние, / пред­стa­тель­ству­ю­щи прис­но, Бо­го­ро­ди­це, чту­щих Тя. За­щи­та хри­сти­ан на­деж­ная, / Хо­да­тай­ство ко Твор­цу неиз­мен­ное! / Мо­лит­вен­ных го­ло­сов греш­ни­ков не пре­зри, / но ско­ро при­ди, как Бла­гая, на по­мощь нам, / с ве­рою взы­ва­ю­щим Те­бе: / “По­спе­ши с за­ступ­ле­ни­ем и ускорь мо­ле­ние, Бо­го­ро­ди­ца, / все­гда за­щи­щая чту­щих Тебя!”
Икос: К Бо­го­ро­ди­це во­пи­ем лю­бо­вию: / ра­дуй­ся, гра­де Гос­по­день, / ра­дуй­ся, скип­т­ре Да­ви­дов, / ра­дуй­ся, па­ла­то оду­шев­лен­ная, / ра­дуй­ся, руч­ко Бо­же­ствен­ныя ман­ны, / ра­дуй­ся, неопа­ли­мая ку­пи­но, / ра­дуй­ся, свещ­ни­че зла­тый, / ра­дуй­ся, све­ще неуга­си­мая, / ра­дуй­ся, го­ро Бо­жия при­осе­нен­ная, / ра­дуй­ся, ог­не­нос­ный пре­сто­ле, / ра­дуй­ся, ле­стви­це и дверь Небес­ная, / ра­дуй­ся, жез­ле Ааро­нов невлаж­но про­зя­бый, / ра­дуй­ся, всех спа­са­ю­щи от вся­ких бед и скор­бей, / и мо­ли, Пре­чи­стая, Сы­на Тво­е­го, / по­лу­чи­ти нам ми­лость в день судный. Икос: К Бо­го­ро­ди­це взы­ва­ем с лю­бо­вью: / “Ра­дуй­ся, Град Гос­по­день, ра­дуй­ся, ски­петр Да­ви­дов. / Ра­дуй­ся, Дво­рец оду­шев­лен­ный; ра­дуй­ся, со­суд Бо­же­ствен­ной ман­ны. / Ра­дуй­ся, не сго­ра­ю­щий тер­но­вый Куст; ра­дуй­ся, зо­ло­той све­тиль­ник. / Ра­дуй­ся, све­ча неуга­си­мая; ра­дуй­ся, го­ра Бо­жия те­ни­стая. / Ра­дуй­ся, ог­не­нос­ный Пре­стол; ра­дуй­ся, лест­ни­ца и дверь небес­ная. / Ра­дуй­ся, жезл Ааро­нов, без вла­ги про­рос­ший; ра­дуй­ся, всех спа­са­ю­щая от вся­ких бед и скор­бей. / И мо­ли, Пре­чи­стая, Сы­на Тво­е­го, / да по­лу­чим ми­лость в день Суда!”

Песнь 7

Ир­мос: Бо­жия сниз­хож­де­ния / ог­нь усты­де­ся в Ва­ви­лоне ино­гда, / се­го ра­ди от­ро­цы в пе­щи, ра­до­ван­ною но­гою, / яко во цвет­ни­це, ли­ку­ю­ще, по­я­ху: / бла­го­сло­вен еси, Бо­же отец наших. Ир­мос: Бо­жье­го нис­хож­де­ния / огонь усты­дил­ся в Ва­ви­лоне неко­гда; / по­то­му от­ро­ки в пе­чи, ра­дост­ны­ми сто­па­ми / как на лу­гу тан­цуя, вос­пе­ва­ли: / “Бла­го­сло­вен Ты, Бо­же от­цов наших!”
При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­це, спа­си нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Ца­ри­ца всех при­шед­ши, / Небес­ный кров на сла­ву нам уста­ви, / при­те­ка­ю­щих к иконе Тво­ей свя­тей, / ею­же спа­са­ем­ся от неви­ди­мых враг на­хож­де­ния, / к Сы­ну Тво­е­му во­пи­ю­ще: / бла­го­сло­вен Бог отец наших. Ца­ри­ца всех, при­дя, / с небес­но­го сво­да слав­но ода­ри­ла, / нас, при­бе­га­ю­щих к иконе Тво­ей свя­той. / Ею мы спа­са­ем­ся / от на­ше­ствия вра­гов неви­ди­мых, / к Сы­ну Тво­е­му взы­вая: / “Бла­го­сло­вен Бог от­цов наших!”
Рож­де­ством Тво­им, гос­по­же Бо­го­ро­ди­це Де­во, / и все­ми Тво­и­ми празд­ни­ки, круг ле­та вен­ча­ся, / и ныне укра­си день чест­ныя Тво­ея ико­ны, бла­го­дать ис­то­ча­ю­щи, / мы же вси вер­нии во храм Твой притекающе. Рож­де­ством Тво­им, Гос­по­жа Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, / и все­ми Тво­и­ми празд­ни­ка­ми, / круг го­да увен­чал­ся; / и ныне укрась день свя­щен­ной Тво­ей ико­ны, ис­то­чая бла­го­дать / всем нам, вер­ным, в храм Твой прибегающим.
Сла­ва: Вся си­лы Небес­ныя вос­хва­ля­ют Рожд­шую Гос­по­да, / и ро­ди че­ло­ве­че­стии про­слав­ля­ют Ю и ра­дост­но взы­ва­ют: / о, при­бе­жи­ще на­ша, на­деж­до и по­кров, / и ограж­де­ние от вра­жи­их нахождений. Сла­ва: Все Си­лы небес­ные вос­хва­ля­ют Гос­по­да Ро­див­шую, / и ро­ды че­ло­ве­че­ские про­слав­ля­ют Ее / и ра­дост­но взы­ва­ют: “О, При­бе­жи­ще на­ше, На­деж­да и По­кров, / и ограж­де­ние от вра­же­ских нашествий!”
И ныне: Бла­го­дат­ный об­ла­че, окро­пи нас свы­ше / ро­сою бла­го­да­ти и ми­ло­сти Тво­ея, / чту­щих день празд­ни­ка Тво­ея свя­тыя ико­ны, / еже по­чи­та­ет, по­ет и сла­вит вся­ка ду­ша ра­ду­ю­щи­ся: / бла­го­сло­ве­на Ты в же­нах и бла­го­сло­вен Плод чре­ва Твоего. И ныне: Бла­го­дат­ное Об­ла­ко! Окро­пи нас свы­ше / ро­сою бла­го­да­ти и ми­ло­сти Тво­ей, / чту­щих день празд­ни­ка Тво­ей свя­той ико­ны, / ко­то­рую по­чи­та­ет, по­ет и сла­вит ра­дост­но вся­кая ду­ша: / “Бла­го­сло­вен­на Ты меж­ду же­на­ми, / и бла­го­сло­вен Плод чре­ва Твоего”.

Песнь 8

Ир­мос: Без­на­чаль­на­го Ца­ря сла­вы, / Его­же тре­пе­щут Небес­ныя си­лы, / пой­те, свя­щен­ни­цы, / лю­дие, пре­воз­но­си­те во вся веки. Ир­мос: Без­на­чаль­но­го Ца­ря сла­вы, / пред Ко­то­рым тре­пе­щут небес­ные Си­лы, / вос­пе­вай­те, свя­щен­ни­ки, / лю­ди, пре­воз­но­си­те во все века!
При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­це, спа­си нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Ца­ри­ца еси всех еди­на Бо­гу, Бо­го­ро­ди­тель­ни­це Чи­стая, / свя­тый пре­стол и па­ла­та Хри­ста Бо­га, / Его­же мо­ли о чту­щих Твою чест­ную ико­ну, / по­да­ти гре­хов оставление. Ты, Ца­ри­ца всех, – един­ствен­ная пред Бо­гом, / Бо­жия Ро­ди­тель­ни­ца чи­стая, свя­той Пре­стол и Дво­рец Хри­ста Бо­га: / Его мо­ли о чту­щих Твою свя­щен­ную ико­ну, / да по­даст нам гре­хов отпущение.
Ру­ка­ми свя­ты­ми ис­тин­но по­нес­ла еси, / в Те­бе во­пло­тив­ша­го­ся Гос­по­да, на зем­ли, Пре­слав­ная, / и ныне вос­шла еси пре­вы­ше небес, / и остав­ль­ши че­ло­ве­ком пре­свет­лый об­раз Твой, / мо­ли Сы­на Тво­е­го и Бо­га на­ше­го / по­да­ти нам остав­ле­ние грехов. Ру­ка­ми свя­ты­ми Ты во­ис­ти­ну но­си­ла на зем­ле / в Те­бе во­пло­тив­ше­го­ся Гос­по­да, Пре­слав­ная; / и ныне взо­шла пре­вы­ше небес, / и оста­ви­ла лю­дям пре­свет­лый об­раз Твой. / Мо­ли Сы­на Тво­е­го и Бо­га на­ше­го / по­дать нам гре­хов отпущение.
Сла­ва: Бо­же­ствен­нии иг­рай­те про­ро­цы, / чту­ще Де­вы Бо­го­ро­ди­цы ико­ну, Та бо ис­пол­ни всех ре­че­ния, / ва­ми ска­зу­е­ма­го, рожд­ши Хри­ста всех Ца­ря, / Его­же пре­воз­но­сим во веки. Сла­ва: Ли­куй­те, бо­же­ствен­ные про­ро­ки, / по­чи­тая Де­вы Бо­го­ро­ди­цы ико­ну: / ведь Она ис­пол­ни­ла все ва­ши из­ре­че­ния, / ро­див пред­ска­зан­но­го ва­ми – Хри­ста, всех Ца­ря: / Его мы пре­воз­но­сим вовеки!
И ныне: Пад­шим во­ста­ние, уны­ва­ю­щим ра­до­ва­ние, за­блужд­шим на­став­ни­це, / бо­ля­щим по­се­ще­ние и ис­це­ле­ние, и всем хри­сти­а­ном спа­се­ние; / со­блю­ди нас, Гос­по­же, во­пи­ю­щих и чту­щих ико­ну Твою, / и из­ба­ви нас от вся­ких бед. И ныне: Пад­шим вос­ста­ние, уны­ва­ю­щим ра­дость, / за­блуд­шим На­став­ни­ца, бо­ля­щим по­се­ще­ние и ис­це­ле­ние, / и всем хри­сти­а­нам спа­се­ние! / Со­хра­ни нас, Гос­по­жа, к Те­бе взы­ва­ю­щих / и чту­щих ико­ну Твою, / и из­бавь нас от вся­ких бед.

Песнь 9

Ир­мос: Устра­ши­ся всяк слух / неиз­ре­чен­на Бо­жия сниз­хож­де­ния, / яко Выш­ний во­лею сни­де да­же и до пло­ти, / от де­ви­че­ска­го чре­ва быв Че­ло­век. / Тем­же Пре­чи­стую Бо­го­ро­ди­цу, вер­нии, величаем. Ир­мос: Устра­шит­ся вся­кий, слы­ша / о неиз­ре­чен­ном Бо­жи­ем со­ше­ствии, / как Все­выш­ний по во­ле Сво­ей / сни­зо­шел да­же до во­пло­ще­ния, / сде­лав­шись че­ло­ве­ком от де­ви­че­ско­го чре­ва; / по­то­му Пре­чи­стую Бо­го­ро­ди­цу / мы, вер­ные, величаем.
При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­це, спа­си нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Пре­слав­ная гла­го­ла­ша­ся о Те­бе, Гра­де Бо­жий, / и прис­но цар­ству­ю­ща­го Небес­ны­ми и зем­ны­ми, от Те­бе Рожд­ша­го­ся, / и от зем­ли Тя на Небо воз­вед­ша; / Ему­же непре­стан­но мо­ли­ся о чту­щих пре­слав­на­го ли­ка Тво­е­го изоб­ра­же­ние, / с ним­же Тя величаем. Пре­слав­ное ска­за­но о Те­бе, Го­род Бо­га / и веч­но Цар­ству­ю­ще­го над небес­ны­ми и зем­ны­ми, / от Те­бя Рож­ден­но­го, / и от зем­ли на небо Те­бя Воз­вед­ше­го; / Ему непре­стан­но мо­лись / о чту­щих пре­слав­но­го Ли­ка Тво­е­го изоб­ра­же­ние; / С Ним мы Те­бя величаем.
Без­п­лот­ных чи­но­ве, пат­ри­арх со­бор, / и апо­сто­лов Бо­же­ствен­ный со­став, / про­ро­че­ский лик, и му­че­ни­че­стии пол­цы, / свя­ти­те­лей и пре­по­доб­ных отец ли­ки, / и вси свя­тии, ве­се­ли­те­ся с на­ми, / празд­ну­ю­ще Бо­жия Ма­те­ре чест­ную ико­ну и величающе. Бес­плот­ных во­ин­ства, пат­ри­ар­хов сонм, / и Апо­сто­лов Бо­же­ствен­ное со­бра­ние, / про­ро­ков хор, и му­че­ни­ков пол­ки, / свя­ти­те­лей и пре­по­доб­ных от­цов мно­же­ства, / и все свя­тые, ве­се­ли­тесь с на­ми, / че­ствуя Бо­жи­ей Ма­те­ри свя­щен­ную ико­ну, / и Ее величая.
Сла­ва: Вся­че­ская освя­ти­ла еси Рож­де­ством Тво­им, Пре­чи­стая Де­во, / и яви­ла еси боль­шее про­све­ще­ние, / пре­чест­ный день об­ра­за Тво­е­го, / его­же празд­ну­ю­ще, Те­бе величаем. Сла­ва: Всё Ты, Пре­чи­стая Де­ва, освя­ти­ла / рож­де­ни­ем от Те­бя Хри­ста, / и яви­ла еще боль­шее про­све­ще­ние – / мно­го­чти­мый день Об­ра­за Тво­е­го: / его празд­нуя, мы Те­бя величаем.
И ныне: Воз­не­си рог пра­во­слав­ных хри­сти­ан, / и низ­ло­жи ино­пле­мен­ных ша­та­ния, Бо­го­ро­ди­тель­ни­це Пре­чи­стая, / нево­е­ва­ны со­блю­ди гра­ды Твоя, / и вся стра­ны хри­сти­ан­ския со­хра­ни, / в ни­х­же ве­ли­кое Твое имя и мно­го­слав­ное ве­ли­ча­ет­ся, / и вер­но сла­вит­ся от всех, Вла­ды­чи­це Чистая. И ныне: Воз­высь мощь пра­во­слав­ных хри­сти­ан, / и низ­ло­жи ино­пле­мен­ных над­мен­ность, / Бо­жия Ро­ди­тель­ни­ца Пре­чи­стая; / в ми­ре со­блю­ди го­ро­да Твои, / и все стра­ны хри­сти­ан­ские со­хра­ни, / где ве­ли­кое Твое и мно­го­слав­ное имя / ве­ли­ча­ет­ся и с ве­рою сла­вит­ся от всех, / Вла­ды­чи­ца Чистая.

Све­ти­лен, глас 8

Бо­го­ро­ди­цу Ма­рию вси вос­по­им: / ра­дуй­ся, Ма­ти Бо­жия, / ра­дуй­ся, ле­стви­це оду­шев­лен­ная и ра­зум­ная, / ра­дуй­ся, ку­пи­но неопа­ли­мая, / ра­дуй­ся, стам­но все­свя­тая, / ра­дуй­ся, цве­те ве­ры, / ра­дуй­ся, жез­ле про­зяб­ший, / ра­дуй­ся, зла­тая ка­диль­ни­це, / ра­дуй­ся, го­ро Бо­жия при­осе­нен­ная Де­во, / ра­дуй­ся, раз­ре­ше­ние пер­выя Евы, / ра­дуй­ся, пре­сто­ле Бо­жий, / ра­дуй­ся, бла­го­дат­ная, Гос­подь с То­бою, / по­даждь и нам, недо­стой­ным, ро­су бла­го­да­ти Тво­ея / и яви ми­ло­сер­дие Твое. Бо­го­ро­ди­цу Ма­рию все вос­по­ем: “Ра­дуй­ся, Ма­терь Бо­жия! / Ра­дуй­ся, лест­ни­ца оду­шев­лен­ная и ра­зум­ная! / Ра­дуй­ся, не сго­ра­ю­щий тер­но­вый куст! / Ра­дуй­ся, все­свя­той со­суд с ман­ной! / Ра­дуй­ся, цвет ве­ры! / Ра­дуй­ся, жезл рас­цвет­ший! / Ра­дуй­ся, зо­ло­тая ка­диль­ни­ца! / Ра­дуй­ся, Де­ва, го­ра Бо­жия те­ни­стая! / Ра­дуй­ся, осво­бож­де­ние пра­ма­те­ри Евы! / Ра­дуй­ся, Пре­стол Бо­жий! / Ра­дуй­ся, Бла­го­дат­ная, Гос­подь с То­бою, /подай и нам, недо­стой­ным, ро­су бла­го­да­ти Тво­ей / и яви ми­ло­сер­дие Твое!”

Мо­лит­ва

Пре­свя­тая Де­во Бо­го­ро­ди­це, пре­ми­ло­сти­вая Вла­ды­чи­це, Ца­ри­це Небе­се и зем­ли, вся­ка­го до­ма и се­мей­ства хри­сти­ан­ска­го бла­го­устро­и­тель­ни­це, труж­да­ю­щих­ся бла­го­сло­ве­ние, нуж­да­ю­щих­ся неис­то­щи­мое бо­гат­ство, си­рых и вдо­виц и всех лю­дей кор­ми­тель­ни­це и пи­та­тель­ни­це, рожд­шая Пи­та­те­ля все­лен­ныя и спо­ри­тель­ни­це хле­бов на­ших! Ты, Вла­ды­чи­це, низ­по­сы­ла­е­ши Твое Ма­тер­нее бла­го­сло­ве­ние гра­дом на­шим, се­лам и ни­вам, и кое­муж­до до­му, на Тя упо­ва­ние иму­ще­му. Тем­же с бла­го­го­вей­ным тре­пе­том и со­кру­шен­ным серд­цем сми­рен­но мо­лим Тя: бу­ди и нам, греш­ным и недо­стой­ным ра­бом Тво­им, муд­рая до­мо­стро­и­тель­ни­це, жи­тие на­ше доб­ре устро­я­ю­щая. Вся­кий дом и се­мей­ство во бла­го­че­стии и пра­во­сла­вии, еди­но­мыс­лии, по­слу­ша­нии и до­воль­стве со­блю­ди, ни­щия и неиму­щия про­пи­тай, ста­рость под­дер­жи, мла­ден­цы вос­пи­тай, всех вра­зу­ми пре­ис­кренне взы­ва­ти ко Гос­по­ду: хлеб наш на­сущ­ный даждь нам днесь. Со­хра­ни, Пре­чи­стая Ма­ти, лю­ди Твоя от вся­кия нуж­ды, бо­лез­ни, гла­да, гу­би­тель­ства, гра­да, ог­ня, от вся­ка­го зла­го об­сто­я­ния и вся­ка­го нестро­е­ния. Оби­те­ли на­шей, до­мам и се­мей­ствам и вся­кой ду­ши хри­сти­ан­стей и всей стране на­шей ис­хо­да­тай­ствуй мир и ве­лию ми­лость, да сла­вим Тя, пре­ми­ло­сти­вую пи­та­тель­ни­цу и кор­ми­тель­ни­цу на­шу, ныне и прис­но и во ве­ки веков. О, Пре­свя­тая Де­ва Бо­го­ро­ди­ца, Пре­ми­ло­сти­вая Вла­ды­чи­ца, Ца­ри­ца Неба и зем­ли, вся­ко­го до­ма и се­мей­ства хри­сти­ан­ско­го Бла­го­устро­и­тель­ни­ца, тру­дя­щих­ся бла­го­сло­ве­ние, нуж­да­ю­щих­ся неис­то­щи­мое бо­гат­ство, си­рот и вдов и всех лю­дей Кор­ми­ли­ца! Пи­та­тель­ни­ца на­ша, ро­див­шая Пи­та­те­ля Все­лен­ной и Спо­ри­тель­ни­ца хле­бов на­ших, Ты, Вла­ды­чи­ца, нис­по­сы­ла­ешь Свое Ма­те­рин­ское бла­го­сло­ве­ние го­ро­дам на­шим, се­лам и ни­вам и каж­до­му до­му, на Те­бя упо­ва­ние име­ю­ще­му. По­то­му с бла­го­го­вей­ным тре­пе­том и со­кру­шен­ным серд­цем сми­рен­но мо­лим Те­бя: будь и нам, греш­ным и недо­стой­ным ра­бам Тво­им, муд­рой До­мо­стро­и­тель­ни­цей, жи­тие на­ше пре­крас­но устро­я­ю­щей. Вся­кое же со­об­ще­ство, вся­кий дом и се­мей­ство во бла­го­че­стии и пра­во­сла­вии, еди­но­мыс­лии, по­слу­ша­нии и до­воль­стве со­блю­ди. Ни­щих и неиму­щих про­пи­тай, ста­рость под­дер­жи, мла­ден­цев вос­пи­тай, всех вра­зу­ми с ис­крен­ней ве­рой взы­вать ко Гос­по­ду: “Хлеб наш на­сущ­ный по­дай нам на сей день!” Со­хра­ни, Пре­чи­стая Ма­терь, лю­дей Тво­их от вся­кой нуж­ды, бо­лез­ни, го­ло­да, мо­ра, гра­да, ог­ня, от вся­ко­го тяж­ко­го несча­стья и вся­ко­го нестро­е­ния. Оби­те­ли на­шей (се­ле­нию), до­мам и се­мей­ствам и вся­кой ду­ше хри­сти­ан­ской и всей стране на­шей ис­про­си мир и ве­ли­кую ми­лость, дабы мы сла­ви­ли Те­бя, Пре­ми­ло­сти­вую Пи­та­тель­ни­цу и Кор­ми­ли­цу на­шу, ныне и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки