Библиотеке требуются волонтёры

Источник

В 21-й день

Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва.

И́же во святы́х отца́ на́шего Петра́, Митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Росси́и

А́ще храм или́ настоя́тель изво́лит, твори́м бде́ние.

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

Стихи́ры свята́го, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сным чино́м поревнова́л еси́,/ святи́телю Христо́в Пе́тре,/ и на земли́, Богоно́се, освяще́н сосу́д яви́лся еси́/ и жили́ще Свята́го Ду́ха./ Те́мже тя ублажа́ем/ и свто́е твое́ днесь честно́, ра́дующеся, пра́зднуем успе́ние.

Небе́сных чино́в ра́дование/ и на земли́ архиере́ев похвала́,/ свяще́нников сла́ва, Пе́тре му́дре,/ мона́шествующих пра́вило и Це́ркве утвержде́ние./ Те́мже тя мо́лим:/ не оскуде́й, по́моществуя нам,/ притека́ющим к тебе́ рабо́м твои́м.

На Небесе́х водворя́яся,/ приими́ ны́не хвалу́ чад твои́х, о́тче,/ пра́зднующих честно́ па́мять успе́ния твоего́,/ и пода́ждь серде́чная проше́ния,/ уго́дниче Христо́в Пе́тре,/ и Пречи́стей Ма́тери приле́жно моли́ся/ спасти́ от бед ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Боже́ственная благода́ть в па́мяти успе́ния твоего́,/ осеня́ющи притека́ющия к ра́це моще́й твои́х,/ неду́гов исцеле́ние подава́ет,/ святи́телю о́тче Пе́тре,/ моли́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, предпра́зднства, глас то́йже:

По́йте Го́споду, ро́ждшемуся от Де́вы;/ воспо́йте песнь, во́инства Небе́сная,/ земни́и, восплещи́те рука́ми:/ Бог бо в челове́цех, Челове́к Бог воздая́нием./ Се та́инство соверша́ется нам днесь,/ Царь Изра́илев, Христо́с прихо́дит.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Дом духо́вный/ Петр яви́ся/ поспеше́нием благода́ти Свята́го Ду́ха,/ И́мже ны́не соше́дшеся,/ того́ воспое́м.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, святи́телей,/ Пе́тре, похвало́,/ свяще́нников сла́во,/ пра́вило мона́хов,/ Це́ркве утвержде́ние.

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Приими́ ны́не пе́ние/ чад твои́х, о́тче,/ и лю́бящим тя/ подава́й обы́чная проше́ния.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Доме Евфра́фов,/ гра́де святы́й,/ проро́ков сла́во,/ украси́ дом,/ в не́мже Боже́ственный ражда́ется.

Тропа́рь свята́го, глас 4: Я́же пре́жде безпло́дная:

пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не предпра́зднства:

Гото́вися, Вифлее́ме:

И отпу́ст.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8. Предпра́зднства 3 и свята́го 5. Предпра́зднства стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Предпра́зднственныя пе́сни/ мы́сли пра́востию/ Христо́ва Рождества́ предвозгласи́м:/ Отцу́ бо и Ду́ху/ сый равноче́стен,/ за милосе́рдие в на́ше обо́лкся смеше́ние,/ хо́щет роди́тися в Вифлее́ме;/ Его́жe Рождество́ несказа́нное/ па́стырие со А́нгелы воспе́ша.

В кимва́лех возгласи́м,/ в пе́снех воскли́кнем:/ Христо́во явле́ние показа́ся,/ проро́ческая пропове́дания коне́ц прия́ша./ Его́же бо прореко́ша/ пло́тию челове́ком яви́тися,/ ражда́ется во святе́м верте́пе,/ и в я́слех возлегает я́ко Отроча́,/ и пелена́ми повива́ется я́ко Младе́нец.

Вифлее́ме, угото́вися,/ Еде́ме, ны́не отве́рзися:/ роди́ти Всесвята́я и́дет./ Небеса ́да веселя́тся,/ да игра́ют челове́цы,/ в я́слех Жи́знь, в верте́пе Бога́тый,/ прихо́дит мно́жества ра́ди ми́лости,/ нищету́ Ада́мову восприи́м,/ кроме́ преложе́ния и смеше́ния.

Стихи́ры чудотво́рца Петра́, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м святи́теля?/ свяще́нства вене́ц, благоче́стия управле́ние,/ све́тлое Це́ркве украше́ние,/ исто́чник Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емый,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ реку́ мно́гих чуде́с,/ зе́млю Росси́йскую веселя́ща тече́ньми,/ Петра́, те́плаго предста́теля на́шего и храни́теля.

Ки́ими смире́нными устна́ми воспои́м святи́теля?/ ди́внаго в чудесе́х и Безпло́тных сожи́теля,/ освяще́ннаго от пеле́н, столпа́ Це́ркве неподви́жима,/ весе́лие земли́ на́шея,/ пра́вды пра́вило, сирота́м пита́теля,/ оби́димых засту́пника и больны́х врача́ безме́здна.

Прииди́те, ве́рных собо́ри,/ псало́мски воспле́щим рука́ми:/ печа́льных утеше́ние и отча́янных засту́пника,/ Боже́ственнаго Петра́ воспева́юще,/ похвалу́ земли́ Росси́йския и всего́ свяще́нства украше́ние,/ реку́ ми́лости,/ вои́стинну Боже́ственнаго Христо́ва смире́ния ревни́теля,/ подаю́щаго ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 1. Самогла́сен:

Боже́ственнаго свы́ше явле́ния све́тлостию просвети́вся, Пе́тре,/ тве́рдый умо́м, зако́нов избе́гл еси́ есте́ственных,/ я́коже се́ни, благода́тию и́стинною, всему́дре,окропле́н;/ отону́дуже, прия́телище Пресвята́го Ду́ха быв,/ чуде́с дар восприя́л еси́/ и обогаща́вши си́ми ча́да твоя́./ И ны́не, с первосвяти́тели предстоя́ Христу́,/ моли́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, предпра́зднства, глас то́йже.

Подо́бен: Приими́, Симео́не:

Приими́те, я́сли,/ его́же в купине́ Моисе́й законополо́жник прови́де в Хори́ве,/ ны́не ражда́ема от Де́вы Ду́хом Боже́ственным./ Та есть, Я́же в зако́не рече́нная,/ Та есть проро́ческая печать,/ Я́же Бо́га пло́тию тле́нным явля́ющи, Ему́же поклони́мся.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

При́тчей чте́ние

(главы́ 10, 3, 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́;/ в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва;/ от уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да!/ Честна́я бо реку́:/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т,/ исхо́ди бо мои́ – исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас/ и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко аз, Прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум и смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послуша́йте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́,/ и отве́рзу от усте́н пра́вая/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзски же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х,/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ваша,/ и исполни́теся ду́ха.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние

(главы́ 4 и 5):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Осу́дит же пра́ведник умира́яй живу́щия нечести́выя./ У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и не разуме́ют, что совеща́ша о нем;/ я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц,/ и поколе́блет их от основа́ний,/ и до после́дняго исче́знут в боле́зни,/ и па́мять их поги́бнет./ Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни,/ и обличи́т их сопроти́в беззако́ния их./ Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред лице́м оскорби́вших его́/ и отмета́ющих труды́ его́./ ви́девше же его́, смятутся стра́хом мно́гим/ и ужа́снутся о пресла́вном спасе́нии его́./ реку́т бо к себе́, ка́ющеся,/ и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут и реку́т:/ сей бе, его́же име́хом не́когда в посме́х/ и в при́тчу поноше́ния, безу́мнии./ Житие́ его́ вмени́хом неи́стово и кончи́ну его́ безче́стну./ Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих,/ и во святы́х жре́бий его́ есть?/ У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго,/ и пра́вды свет не облиста́ нам,/ и со́лнце не возсия́ нам./ Беззако́нных испо́лнихомся стези́ и поги́бели,/ и ходи́хом стези́ непрохо́дны,/ пути́ же Госпо́дня не разуме́хом.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние

(гла́вы 10, 6, 8, 9):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть./ уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости,/ пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́т/ и во благи́х свои́х плод пра́вды объи́мет./ Свет пра́ведным всегда́,/ и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых до́брая свесть,/ и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Люби́т Госпо́дь преподо́бная се́рдца́,/ прия́тии же ему́ вси непоро́чнии в пути́./ Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Пости́гает бо жела́ющия ю, пре́жде да́же разуме́ти ю,/ и удо́бь у́зрится от лю́бящих ю./ У́треневавый к ней не утруди́тся,/ и бдяй ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Я́ко досто́йных ея́ сама́ обходит, и́щущи,/ и во стезя́х ея́ явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости никогда же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты ея́,/ и возлюби́х ю, и поиска́х от ю́ности моея́,/ и взыска́х неве́сту привести́ себе́,/ я́ко всех Влады́ка возлюби́ ю;/ таи́нница бо есть Бо́жия хи́трости/ и обрета́тельница дел его́./ Труды́ ея́ суть доброде́тели,/ целому́дрию же и ра́зуму та учи́т,/ пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком./ А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто,/ весть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит,/ свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний,/ зна́мения и чудеса́ проразуме́ет/ и сбытия́ време́н и лет,/ и всем сове́тник есть благ,/ я́ко безсме́ртие есть в ней/ и благосла́вие во обще́нии слове́с ея́./ Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся ему́,/ и рех от всего́ се́рдца моего́:/ Бо́же отце́в и Го́споди ми́лости,/ сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м/ и му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка,/ да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́/ и да управля́ет ми́р в преподо́бии и пра́вде,/ даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость/ и не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х,/ я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́./ Посли́ ю с Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́/ и от Престо́ла сла́вы Твоея́,/ да су́щи со мно́ю научи́т мя,/ что благоуго́дно есть пред Тобо́ю;/ и наста́вит мя в ра́зум,/ и сохрани́т мя в сла́ве свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва,/ и погреши́тельна умышле́ния их.

На литии́ стихи́ра хра́ма и свята́го, глас 4:

Све́тло днесь Це́рковь украша́ется/ и ра́дуется, зову́щи,/ уясни́ся моя́ добро́та па́че всех:/ святи́телем бо красота́, сла́вный Петр/ взы́де на Небеса ́к Царю́ всех ца́рствующему./ Прииди́те же, празднолю́бцы, правосла́вных собо́ри,/ пе́ния и похвалы́ тому́ принесе́м, зову́ще:/ о святи́телей добро́то!/ Моли́ся Христу́ Бо́гу/ изба́вити христоимени́тыя лю́ди от вся́кия ско́рби/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Глас 6:

Ду́ха Боже́ственная благода́ть святи́теля тя показа́/ и учи́теля изря́дна яви́;/ тем, мрак нече́стия обличи́в,/ лю́ди Богоразу́мия уче́ньми просвети́л еси́,/ святи́телю Богому́дре Пе́тре,/ архиере́ев сла́ва еси́ и красота́,/ и всем был еси́ изве́стен о́браз уче́ний./ Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ того́ при́сно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

До́блестей твои́х, свяще́нне о́тче,/ плод уясни́ ве́рных сердца́,/ кто бо слы́ша безме́рное твое́ смире́ние/ и терпе́нию не удиви́тся?/ И е́же к ни́щим ти́хость, и к скорбя́щим ми́лование./ Вся боголе́пно научи́л еси́, святи́телю Пе́тре,/ и ны́не на Небесе́х, неувяда́емым венча́вся венце́м,/ моли́ о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Преподо́бне треблаже́нне свяще́нный о́тче,/ па́стырю до́брый,/ я́ко Пастыренача́льника, Христа́, учениче́,/ положи́вый ду́шу твою́ за о́вцы,/ сам и ны́не, прехва́льне святи́телю Пе́тре,/ испроси́ моли́твами твои́ми/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, предпра́зднства, глас то́йже:

Сио́не, торжеству́й, Иерусали́ме, весели́ся,/ гра́де Христа́ Бо́га,/ подъими́ Зижди́теля, в верте́пе и я́слех вмеща́емаго./ Отве́рзите ми врата́ и, вшед в ня,/ узрю́ я́ко Младе́нца, пелена́ми повива́емаго,/ дла́нию же содержа́щаго тварь;/ Его́же пою́т А́нгели непреста́нным гла́сом,/ Жизнода́вца Го́спода,/ спаса́ющаго род наш.

На стихо́вне стихи́ры предпра́зднства, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Ви́дящи держи́ма/ рука́ми Свои́ми, Всечи́стая, Творца́,/ веща́ше: Ча́до Сла́дкое,/ ка́ко Тя Младе́нца зрю/ и разуме́ти не могу́ непостижи́маго/ Твоего́ ны́не снизхожде́ния?/ Пою́ держа́ву Твою́,/ покланя́юся милосе́рдию Твоему́,/ его́же ра́ди спасти́ ми́р прише́л еси́.

Стих: Бог от ю́га прии́дет,/ и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Яви́ся, воплоща́емь/ из Тебе́, Ма́ти Неискусобра́чная,/ и в верте́пе ражда́емь,/ и ви́димь Боже́ственными/ го́рними чи́нми Неви́димый:/ челове́ка бо прии́де изба́вити от ле́сти змии́ныя./ Не удивля́йся, Всенепоро́чная, о Рождестве́,/ естество́ превосходя́щем.

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся,/ Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Тя, Младе́нца пресоверше́нна, зрю,/ в я́слех возлежа́ща,/ не вем же та́йны глубину́ несказа́нну:/ ка́ко и по рождестве́ нетле́нна пребы́х,/ зако́ны преше́дши естества́?/ Ку́ю у́бо хвалу́ Тебе́ принесу́?/ Ка́ко просла́влю Тя?/ Де́ва Отрокови́ца веща́ше.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, вси ве́рнии,/ согла́сно воспои́м Петра́ всеблаже́ннаго,/ благоче́стия свети́ло,/ воздержа́ния пра́вило,/ терпе́ния столп, простоты сокро́вище,/ смире́ния реку́ оби́льную,/ ни́щих утеше́ние, стра́нных странноприе́мника,/ и и́стинныя любве́ Христо́вы де́лателя вои́стинну блаже́ннаго./ Сей у́бо жив и, преше́д,/ челове́ком засту́пник и спаси́тель показа́ся,/ боле́зней и страсте́й неисце́льных врач/ и от вся́ческих напа́стей свободи́тель,/ и Христа́ мо́лит спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, глас то́йже:

Восприими́, Вифлее́ме, Бо́жию митропо́лию:/ Свет бо незаходи́мый в Тебе́ роди́тися прихо́дит./ А́нгели, удиви́теся на Небеси́,/ челове́цы, просла́вите на земли́,/ волсви́, от Перси́ды пресла́вный дар принеси́те,/ па́стырие, свиря́юще, трисвято́е пе́ние сла́дце воспо́йте:/ вся́кое дыха́ние да хва́лит Вседе́теля.

Тропа́рь, глас 4:

Я́же пре́жде безпло́дная, земле́, ны́не весели́ся:/ се бо Христо́с свети́льника в тебе́ показа́,/ я́ве сия́юща в ми́ре/ и исцеле́вающа неду́ги и боле́зни на́ша./ Сего́ ра́ди лику́й и весели́ся со дерзнове́нием:/ святи́тель бо есть Вы́шняго,/ сия́ соде́ловаяй.

Ин тропа́рь, глас 8:

Лику́й све́тло, благосла́внейший гра́де Москва,/ име́яй в себе́ архиере́я Петра́,/ я́ко зарю́ со́лнца, всю Росси́ю чу́додея́нии озаря́юща:/ той бо не́мощи врачу́ет/ и неду́ги, я́ко тьму, прого́нит от вопию́щих ему́:/ ра́дуйся, иера́рше Бо́га Вы́шняго,/ тобо́ю сия́ па́стве твое́й соде́ловающаго.

Ин тропа́рь, глас 4:

Благове́рно пожи́в в ми́ре,/ житие́м чи́стым просвети́вся,/ уче́нием святи́тельства прии́м па́ству,/ апо́столом насле́дниче./ Тем прие́м дар чуде́с от Бо́га, о́тче Пе́тре,/ моли́ Христа́ Бо́га/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не предпра́зднства, глас 4:

Гото́вися, Вифлее́ме,/ отве́рзися всем, Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы:/ рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, жи́ви бу́дем,/ не я́коже Ада́м у́мрем./ Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

Ве́домо бу́ди, идеже пра́зднуется свята́го Петра́ Митрополи́та пра́здник, поем кано́н святы́я Иулиании на пове́черии (зри день 21-й) вку́пе с трипеснцем (зри день 21-й) и последи́ стихи́ры святы́я Иулиании.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь предпра́зднства:

Гото́вися, Вифлее́ме:

Два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, предпра́зднства.

По 1-й стихологии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Вели́кий Христо́в святи́тель да воспое́тся,/ столп све́тлый, просвеща́ющий ны чуде́с светлостьми́,/ о́блак ро́сный, пла́мень страсте́й погаша́ющий/ и ороша́ющий ве́рных мы́сли, Боже́ственный Петр.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас то́йже:

Приклони́вый Небеса ́и в Де́ву всели́выйся/ происхо́дит пло́тию в Вифлее́мстем верте́пе роди́тися, я́коже пи́шется,/ яви́тися же Младе́нец, младе́нцы оживля́яй во утро́бе./ Сего́, ра́дующеся, ны́не сря́щем вси се́рдца пра́востию.

По 2-й стихологии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Ми́лостивому Христо́ву уго́днику, незло́бивому и кро́ткому,/ вси тебе́ любо́вию зове́м, приле́жно моля́щеся:/ разреши́ междоусо́бную страсте́й на́ших брань,/ разруши́ злочести́вая ага́рян кова́рствия,/ и покори́ ты́я правове́рным, присноблаже́нне,/ и вся́ческих изба́ви искуше́ний, любо́вию воспева́ющих тя.

Сла́ва, и ны́не предпра́зднства, глас 1:

Весели́ся, Вифлее́ме, Евфра́фо, гото́вися:/ се бо А́гница, Па́стыря вели́каго в ложесна́х нося́щи, роди́ти гряде́т,/ и, предви́дяще Боже́ственную звезду́, волсви́ ра́дуются,/ с па́стыри пою́ще, пра́востию серде́чною.

По полиеле́и седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Правосла́вными сия́нии,/ я́ко во тьме лежа́щия ны, отягче́нныя во гресе́х, просвети́л еси́/ и вся кова́рства лука́вых духо́в отгна́л еси́,/ чуде́с самоде́телен яви́вся, о́тче,/ сла́вимь Про́мыслом Вы́шняго был еси́./ Тем тя ве́рою почита́ем, святи́телю Пе́тре,/ апо́столов и патриа́рхов еди́нокро́вниче.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас и подо́бен то́йже:

Вифлее́ме, гото́вися на сре́тение Де́вы Мари́и и Богома́тере:/ се бо гряде́т к тебе́, Младе́нца нося́щи Христа́,/ Собезнача́льнаго Отцу́ и Ду́ху при́сно./ Его́же в верте́пе роди́т и по рождестве́ Де́ва па́ки яви́тся.

Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих:Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние:

Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35 от полу.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Егда́ преставле́ние честна́го твоего́ те́ла, о́тче, приспе́,/ тогда́ мно́жество ве́рных, обступи́вше одр,/ уми́льно провожда́ху тя./ И ов бо зря тя, благословля́юща лю́ди, удивля́шеся,/ князь же Иоа́нн со слеза́ми вопия́ше:/ о влады́ко,/ что ти возда́м проти́ву твоего́ благодея́ния,/ е́же нам дарова́л еси́, прие́м от Бо́га благода́ть?/ Те́мже, святи́телю Пе́тре,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу на́шему/ спасти́ся невоева́ну гра́ду твоему́.

Кано́н предпра́зднства со ирмосо́м на 6 и свята́го два на 8. Кано́н предпра́зднства пи́сан ни́же сего́же числа. Кано́н свята́го Петра́, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

О́тче Богому́дре,святи́телю Пе́тре,/ отве́рзи моя́ недосто́йная устна́ воспе́ти тя/ и приими́, я́ко благово́нное кади́ло,от убо́жества моего́,/ е́же тебе́ принесо́х, недосто́йный.

Воспои́м вси вели́каго святи́теля Петра́,/ почти́м засту́пника и утвержде́ние земли́ Росси́йския,/ его́же дарова́ Госпо́дь гра́ду Москве́ храни́теля бо́дра.

Спаси́тельным Христо́вым за́поведем после́довал еси́, прему́дре святи́телю Пе́тре,/ вдов и сиро́т был еси́ предста́тель/ и земли́ Росси́йския вели́кое защище́ние.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице,/ Соде́теля и Спа́са ро́ждшая всех пою́щих Тя,/ спаси́ от бед град Твой,/ непреста́нно моля́щи Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего за ны.

Други́й кано́н чудотво́рца Петра́, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Христо́с ражда́ется – сла́вите!/ Христо́с с Небе́с – сря́щите!/ Христо́с на земли́ – возно́ситеся!/ По́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и весе́лием воспо́йте, лю́дие,/ я́ко просла́вися.

Благода́ть ду́ха прие́м, о́тче, во твое́ се́рдце, Христо́в святи́телю,/ уясни́ язы́к и се́рдце просвети́ твои́х певе́ц,/ е́же твою́ па́мять воспе́ти све́тло, Пе́тре преподо́бне.

Вели́кий ны́не Петр, па́стырь Це́ркве держа́вный,/ па́стыря вку́пе и пасо́мыя/ и всю Це́рковь в па́мять свою́ призыва́ет:/ те́мже, собра́вшеся, я́ко о́бщему отцу́ све́тло торжеству́ем.

А́ще и побежда́ют твоя́ исправле́ния словеса́ на́ша и помышле́ния, о́тче Пе́тре,/ оба́че душе́вное на́ше предложе́ние, по си́ле прино́симое тебе́,/ приими́ с любо́вию, досточу́дне:/ е́же бо по досто́инству пе́сни тебе́ соплести́/ не возмо́жно есть и всем нам.

Богоро́дичен: Све́тлое прихо́дит со́лнце,/ от врат заключе́нных явля́ющееся:/ нощь бо явле́нне упраздни́ся, день же прибли́жися./ Те́мже, естество́ на́ше тле́нное, прие́мли Влады́ку от Де́вы,/ Тебе́ ра́ди тле́нна быва́ема.

Катава́сия

: Христо́с ражда́ется:

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Сокруши́ ага́ряны и вся сопоста́ты безбо́жныя, преподо́бне Пе́тре,/ моле́нием твои́м к Творцу́ и Бо́гу на́шему,/ и си́лу их, борю́щую ны, не́мощну покажи́, и свире́пства злолю́тая покори́.

Ты прояви́л еси́, Влады́ко, в после́днем ро́де на́шем чудотво́рца святи́теля Петра́,/ земли́ Росси́йския утвержде́ние, Це́ркве Твоея́ пра́вое пра́вило/ и иере́йскаго чи́на чинонача́льника.

Тебе́ прикосну́вы́йся, свя́те, су́щему в честно́м гро́бе твое́м,/ исцеле́ние получи́ти сподо́бися:/ рука́м бо того́, к пе́рсем прико́рчившимся, Бо́жиею благода́тию дае́ши прости́ратися.

Богоро́дичен: Бу́ди ми, Де́во, прибе́жище и приста́нище,/ стена́ необори́мая и Засту́пница,/ Бо́га пло́тию ро́ждшая, Пречи́стая,/ Изба́вителя Всеще́драго и Спа́са пою́щих Тя, Богоневе́стная.

Ин ирмо́с: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному безсе́менно,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й рог наш,/ Свят еси́, Го́споди.

Позна́ тя, Богоно́се, Всеве́дец Бог пре́жде, е́же зача́тися тебе́ во утро́бе,/ и, роди́вшася, освяща́ет тя и па́стыря ове́ц Свои́х вели́ка устроя́ет:/ я́ко бо апо́столу Петру́, вверя́ет тебе́ Своя́ а́гнцы.

Жезло́м воздержа́ния страсте́й мо́ре раздели́в, блаже́нне,/ я́ко Моисе́й, на безстра́стия го́ру возше́л еси́/ и, прие́м мы́сленныя скрижа́ли,/ па́ству твою́ научи́л еси́ Христо́ву зако́ну.

Смире́н яви́лся еси́, кро́ток же и тих, Пе́тре,/ отону́дуже ду́ха благода́ть, преложи́е излия́вшеся на тя, вели́ка показа́ тя,/ чуде́с луча́ми зе́млю на́шу осиява́юща.

Богоро́дичен: Кре́пкий, держа́вный, воплоти́выйся ны́не Бог/ яви́ся су́щим во тьме се́ни сме́ртныя./ Свет уви́дите, ве́рнии, вели́к – Христа́ в пеще́ре,/ иму́ща от Де́вы роди́тися стра́шно,/ Ю́же ве́рно воспои́м.

Катава́сия: Пре́жде век:

Конда́к предпра́зднства, глас 3.

Подобен: Де́ва днесь:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно:/ лику́й, вселе́нная, услы́шавши,/ просла́ви со А́нгелы и па́стырьми хотя́щаго яви́тися отроча́ мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

И́кос:

О, ужа́снаго вои́стинну и па́че сло́ва чудесе́!/ Е́же бы́ти дая́й всем/ ра́ди бла́гости во чре́во Святы́я Де́вы вни́де,/ и в верте́пе роди́тися гряде́т,/ и в я́слех положи́тися./ Звезда́ же Сего́ пропове́дует свы́ше волхво́м,/ иду́щим на поклоне́ние Его́ с да́ры, издале́ча привлача́щи,/ со тща́нием после́дующия Валаа́ма прорече́нию, ре́кшаго:/ звезда́ хо́щет превозвести́ти Отроча́ мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Конда́к Петру́, глас 4.

Подо́бен: Яви́ся днесь:

Яви́ся днесь пресве́тлая па́мять твоя́, святи́телю преблаже́нне Пе́тре,/ в ми́ре све́тло сия́ющи/ и явля́ющи всем Боже́ственное сия́ние.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Свети́льник светосия́нен яви́лся еси́ ми́ру,/ просвеща́яй блиста́ньми Боже́ственных твои́х слове́с ве́рных помышле́ния, святи́телю о́тче Пе́тре./ Те́мже вси свяще́нную твою́ и Боже́ственную па́мять днесь ра́достно соверша́ем.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства. Подо́бен то́йже:

Де́вы, предначни́те деви́ческую ра́дость;/ ма́тери, восхвали́те провожде́ние Ма́тере Христа́ Бо́га на́шего;/ волсви́ со А́нгелы, с на́ми па́стырие:/ гряде́т бо Де́ва во гра́де Вифлее́ме роди́ти Сы́на, Преве́чнаго Бо́га,/ спаса́ющаго ми́р от тле́ния.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Благода́тию ду́ха пома́зался еси́ архие́рей,всеизря́дне Пе́тре,/ во Христа́ бо оде́явся жития́ ра́ди чи́стаго./ Тем научи́л еси́ сла́вити в Тро́ице Еди́наго Бо́га.

Изба́ви твое́ ста́до от бу́ри греха́, преподо́бне святи́телю Пе́тре,/ бед же и скорбе́й,/ приводя́ ны в приста́нища ти́хая Боже́ственныя во́ли Христо́вы.

Христо́в яви́лся еси́ уго́дник, о́тче пресвяще́нне Пе́тре:/ тем моля́ся не преста́й ко Го́споду/ от напа́стей, и бед, и скорбе́й изба́вити ста́до твое́,/ и от ну́ждных искуше́ний.

Богоро́дичен: Свяще́нно Тя сла́вят святи́тельстии собо́ри и вси преподо́бных ли́цы:/ Зижди́теля бо всех, Сы́на, Сло́во Бо́жие,/ я́ко Младе́нца на ру́ку Твое́ю понесла́ еси́.

Ин

Ирмо́с: Жезл из ко́рене Иессе́ова/ и цвет от него́, Христе́,/ от Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи/ прише́л еси́, вопло́щся/ от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Зако́ном от сос́ц ма́терних подклони́вся духо́вным,/ зако́ны плотски́я превше́л еси́, преподо́бне,/ я́же в жи́зни твое́й умертви́л еси́ воздержа́нием кре́пким./ его́же ра́ди дан еси́ ве́рным чудотво́рец вели́к, Пе́тре блаже́нне.

Сна очесе́м твои́м и дрема́ния ве́ждом не дал еси́,/ до́ндеже обре́те ме́сто поко́йно всех Соде́тель, о́тче, се́рдце твое́,/ е́же очи́стившееся досто́йне показа́ Свое́ жили́ще сла́вы/ Царь и Бог ве́чный.

Умертви́ мудрова́ние, прему́дре, пло́ти мое́й неисце́льное,/ и к Боже́ственным стезя́м наста́ви мя, я́ко кре́пок и си́лен,/ и зако́ном благи́м мя повини́, блаже́нне,/ и раба́ покажи́ мя Христо́ва,/ порабоще́ннаго страстьми́ лю́тыми.

Богоро́дичен: Избавле́ние посла́ Госпо́дь, я́коже пи́сано есть,/ лю́дем, и племене́м, и язы́ком ны́не./ Лю́ди бо Себе́ вся содева́ет, еди́ному ве́рою покланя́ющияся воплоще́нию Сыно́вню/ и Тебе́, Богоро́дицу, испове́дающия.

Катава́сия: Жезл из ко́рене:

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обра́ти мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

О́крест стоя́ще ра́ки твоей, святи́телю преподо́бне Пе́тре,/ име́ем тя хода́тая к Бо́гу,/ и заступле́ние земли́ Росси́йския, и утвержде́ние незы́бленное.

Ми́лостив быв убо́гим,/ ми́лость душе́вную испроси́, прехва́льне:/ ми́лостыню бо стяжа́в, о́тче святы́й Пе́тре,/ свещу́ све́тлу устро́ил еси́.

Жили́ще был еси́ Свята́го Ду́ха вои́стинну, блаже́нне Пе́тре,/ и того́ явле́нными Боже́ственными да́ры до́бре разбогати́лся еси́.

Богоро́дичен: Ми́ро Тя имену́ем, Пречи́стая,/ я́ко ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ истоще́нное благода́тное ми́ро всем, притека́ющим под кров Твой.

Ин ирмо́с: Бог Сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела,/ ми́р подава́юща, посла́л еси́ нам;/ тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Я́ко вели́кое бога́тство твои́х щедро́т яви́ся в земли́ на́шей,/ безчи́сленное проли́тие ми́лости твоей, слуго́ Христо́в:/ ты бо прося́щим су́щая подае́ши/ и ты́я насы́тити тщи́шися твои́м предложе́нием, блаже́нне.

Кро́ток яви́лся еси́, ку́пно и смире́н де́лом и сло́вом,/ и сим вся к себе́ привле́кл еси́./ Любо́вию и до́брыми де́лы вся укроти́л еси́/ и се́рдца́ возвесели́л еси́ укрепля́емых твои́ми чудесы́.

Вели́кий па́стырь всех Христо́с/ ове́ц тя, блаже́нне, показа́ Свои́х па́стыря и учи́теля слове́сных./ Те́мже заблужда́ющаго мя на гора́х поги́бели,/ я́ко па́стырь сострада́телен, твое́ ны́не овча́ взыщи́.

Богоро́дичен: Вели́кий челове́ков Па́стырь и Святи́тель/ от Де́вы я́ко Челове́к прихо́дит пучи́ною неизрече́нных щедро́т;/ Вифлее́ме, угото́вися, па́стырие, воспева́йте,/ о́бщее возведе́ние возвеща́юще конце́м.

Катава́сия: Бог Сый ми́ра:

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Житие́ твое́ целому́дренно, священноявле́нне, соверши́л еси́, пра́вдою украси́вся/ и му́жеством смы́сла доброде́тели сочета́в себе́,/ преблаже́нне святи́телю Пе́тре.

Храни́ град твой, святи́телю Пе́тре преблаже́нне,/ от безбо́жных и чужеве́рных нахожде́ний и от междоусо́бныя ра́ти,/ моля́ся непреста́нно Влады́це Христу́,/ е́же ми́р па́стве твое́й дарова́ти.

Ты у́бо и по сме́рти сла́вимь, я́ко жив, чудоде́йствуеши немощны́м/ и сля́ченным дае́ши исцеле́ние Боже́ственною благода́тию,/ глаго́лет бо Госпо́дь:/ прославля́ющаго Мя просла́влю.

Богоро́дичен: Превы́шши была́ еси́ Небе́сных сил, заче́нши Сло́во Бо́жие неизрече́нное,/ и́же, вся́ческая сло́вом соверши́в, и от Отца́ пре́жде век роди́ся;/ Того́, Чи́стая, моля́щи не преста́й.

Ин ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/ якова́ прия́т;/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну:/ его́же бо не пострада́ истле́ния,/ Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Ты сиро́т вои́стинну был еси́ оте́ц/ и вдов засту́пник, сла́вне,/ печа́льных же и су́щих в ско́рбех сла́дкое утеше́ние,/ врач душе́вных страсте́й, ку́пно и теле́сных./ Те́мже вси призыва́ем тя,/ е́же бы́ти тебе́ нам предста́телю во обстоя́ниих на́ших.

Му́жие свяще́ннии,/ ра́достно с наро́дом днесь, твою́, о́тче, па́мять пра́зднующе, торжеству́ют,/ и́мже согла́сно и́стиннии безмо́лвницы и прости́и вси о́бще тя воспева́ют,/ предста́теля же вку́пе и учи́теля.

Ча́до поро́чное аз еди́н бых, о́тче, страстьми́ скве́рными/ и того́ ра́ди недосто́ин до́браго твоего́, сла́вне, и кра́снаго пра́зднования;/ но ты, очи́стив мою́ скве́рну, преподо́бне, душе́вную и теле́сную,/ покажи́ мя торже́ства́ твоего́ бы́ти досто́йна.

Богоро́дичен: Чу́до настоя́щее, чу́до превосходя́щее/ и сло́ва и ума́ всего́ вы́шше,/ и́бо Де́ва та́яжде и Ма́ти позна́вается, и ро́ждшееся ку́пно Бог и Челове́к./ Се́го све́тлое рожде́ние предпра́зднующе, воспева́ем ра́достная.

Катава́сия: Из утро́бы Ио́ну:

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Взбра́нной:

Взбра́нному и ди́вному на́шея земли́ чудотво́рцу,/ днесь любо́вию тебе́ притека́ем, песнь, Богоно́се, плету́ще,/ я́ко, име́я дерзнове́ние ко Го́споду,/ многообра́зных изба́ви нас обстоя́ний, да зове́м ти:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

И́кос:

Но́вый чудотво́рец яви́лся еси́,/ исцеле́ния подава́я всем, усе́рдно от души́ приходя́щим:/ и Христо́вы лю́ди, Богоно́се, неви́димо посеща́я, зе́млю на́шу просвеща́еши,/ я́ко да согла́сно зове́м ти си́це:/ ра́дуйся, све́та безстра́стнаго доме;/ ра́дуйся, страсте́й те́мных прогони́телю;/ ра́дуйся, де́монския разруши́вый ко́зни;/ ра́дуйся, а́нгельския возвесели́вый чи́ны;/ ра́дуйся, высото́ Боговиде́ния чи́стаго;/ ра́дуйся, глубино́ смире́ния, боле́зни омы́ва́ющая;/ ра́дуйся, я́ко был еси́ зри́тель неви́димых;/ ра́дуйся, я́ко сообщи́лся еси́ лико́м святи́телей;/ ра́дуйся, земли́ Росси́йския па́стырю и учи́телю;/ ра́дуйся, святи́телем изря́дная похвaло́;/ ра́дуйся, его́же ра́ди показа́ Бог чудоде́йствия ве́лия;/ ра́дуйся, его́же ра́ди Бог сла́вится;/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иу́деи доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Трои́ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Отве́рзи ми две́ри покая́ния, преблаже́нне, архиере́ю Пе́тре,/ да омы́ю скве́рну окая́нныя моея́ души́ и те́ла,/ вся чу́вствия и со́весть направля́я Бо́гу пе́ти:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И́мамы тя засту́пника те́пла,твои́ раби́,/ и сте́ну необори́му гра́да твоего́ Москвы, и утвержде́ние,/ и не убои́мся сопоста́тных враго́в,/ но побежда́ем ты́я силою Христо́вою, пою́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Уста́вы оте́ческия утверди́л еси́, му́дре,/ и Це́рковь Пресвяты́я Бо́жия Ма́тере свяще́нства ле́потою прекра́сну устро́ил еси́,/ и уче́нии твои́ми лю́ди наказа́л еси́ пе́ти:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Спаси́тельное приста́нище, Богоро́дице Де́во, Тя иму́ще ны́не,/ жите́йских бед и бу́ри избега́ем,/ к приста́нищу тишины́ Твоея́ прибега́юще, Сы́ну Твоему́ зове́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: О́троцы, благочести́ю совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене стоя́ще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Земля́ на́ша и стра́ны согла́сно, о́тче, чудеса́ твоя́ возвеща́ют,/ я́же повсю́ду уча́ще пе́ти Христу́ прера́достно:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Жени́х, кра́сный добро́тою па́че всех сыно́в челове́ческих, я́коже пи́сано есть,/ неве́сте, блаже́нне, свое́й, Це́ркви, красне́йша тя показа́ жениха́,/ того́ нося́ща о́бразы подо́бия.

Украси́в твое́ житие́ ми́лостынею, и кро́тостию, и любо́вию и́стинною,/ подража́тель показа́лся еси́ изря́дный Па́стыря до́браго,/ избра́в того́ доброде́тели до́бре.

Богоро́дичен: Прихо́дит Влады́ка в верте́п роди́тися я́ко Челове́к;/ предъусря́щим, ве́рнии, Де́ву Чи́стую, воспева́юще Ей ра́достно:/ ра́дуйся, ми́ра Ра́досте,/ ра́дуйся, Де́во, Ма́ти Христо́ва.

Песнь 8

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Прнсноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Побежде́н быв от врага́ прегреше́нии мно́гими молв жите́йских,/ ве́рою прихожду́ и, я́ко Манасси́я, в покая́нии вопию́ Ти, Христе́:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те его́ во ве́ки.

Моли́твы, преблаже́нне, и моле́ния твори́ приле́жно к Бо́гу при́сно за рабы́ твоя́,/ в печа́лех засту́пника и побо́рника тя иму́щия, от бед спаса́емся,/ Го́спода пою́ще и превознося́ще его́ во ве́ки.

Вооружа́ются на лю́ди твоя́ смире́нныя, святи́телю пречестны́й о́тче Пе́тре, сы́нове ага́рины;/ сокруши́ ты́я неви́димою силою моли́тв твои́х/ ко Влады́це за ны, при́сныя рабы́ твоя́,/ Го́спода пою́щия и превознося́щия его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Влады́чице Де́во Пречи́стая и пресла́вная,/ со святи́телем Петро́м Твоему́ Сы́ну и Царю́ моли́ся приле́жно/ от вся́кия ну́жды и бед изба́вити град твой и́скренний Москву́,/ Тебе́ ве́рою блажа́щий, Госпоже́, и пою́щий, и превознося́щий во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́ пещь образ:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́ огнь Божества́ Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем, воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.

Окорми́ моли́твою твое́ю па́ству сию́ многочелове́чную твою́,/ и бу́ри ветр проти́вных, чу́вственных и мы́сленных уста́ви твои́ми моли́твами,/ и изба́ви вся́ких искуше́ний и смуще́ний,/ и да́же до конца́ неврежде́ну соблюда́й.

Падо́ша воста́ющии на ны, о́тче, твои́ми моли́твами побежда́еми ага́рины вну́цы,/ хотя́щии насле́дие твое́ озло́бити,/ и смех бы́ша и поруга́ние, паде́ния своего́ пла́чуще;/ мы же воспева́ем ра́достно твою́ свяще́нную па́мять.

Неизрече́нно твое́ чадолюби́е, о́тче, превосходя́ще оте́ческую любо́вь:/ всегда́ у́бо неви́димо нас посеща́еши,/ непреста́нными твои́ми моли́твами спасе́ние нам испроша́я/ и подава́я нам с ти́хостию, Пе́тре, ра́достная.

Богоро́дичен: Всего́ мя, па́дша, Богоро́дице Де́во, и погуби́вша,/ е́же по о́бразу, Чи́стая, Бог, Своего́ созда́ния не презре́в,/ Тобо́ю всего́ мя обнови́./ Его́же ра́ди Тебе́, вину́ спасе́ния на́шего, вся тварь воспева́ет, зову́щи:/ благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Катава́сия: Чу́да преесте́ственнаго:

Песнь 9

Ирмо́с: У́жасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Я́ко блудни́ца, и разбо́йник, и мыта́рь вопию́ Ти от се́рдца, Христе́:/ согреши́х, прости́ мне, Влады́ко, мно́гая моя́ согреше́ния/ и изба́ви мя от вся́каго гне́ва Твоего́ святи́теля Петра́ моле́нием,/ я́ко да непреста́нно Тя велича́ю.

Прииди́те, собери́теся, вси моско́встии наро́ди,/ к блаже́ннаго святи́теля Петра́ гро́бу/ и со слеза́ми возопи́йте к Бо́гу:/ изба́ви, Го́споди, от бед лю́ди Твоя́, глаго́люще,/ да Тя велича́ем во ве́ки.

Вельми́ ра́дуется о тебе́, пречестны́й о́тче святи́телю Пе́тре,/ со́бственный град твой Москва́,/ помо́щника и засту́пника име́я тя,/ и ны́не, влады́ко, не отхо́ди ду́хом от нас,/ моли́тву творя́ за ны к Бо́гу,/ я́ко да изба́вит ны от наси́лия безбо́жных ага́рян, враго́в на́ших,/ да тя всегда́ велича́ем.

Богоро́дичен: Марие́, Пречи́стая Влады́чице,/ оскверне́нное се́рдце мое́ и ду́шу мольба́ми Твои́ми очи́сти/ и жи́зни ве́чныя насле́дника мя, Госпоже́, сотвори́,/ не помина́ющи мои́х безчи́сленных зол,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га умоли́ за мя, окая́ннаго,/ и певцы́ Твоя́ сохрани́, Всесвята́я.

Ин ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо – верте́п; престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́/ Невмести́мый – Христо́с Бог,/ его́же, воспева́юще, велича́ем.

Сла́ву твою́ воспе́ти по досто́инству невозмо́жно,/ чуде́са бо премно́га и исцеле́ния безчи́сленная оби́льно подае́ши/ с те́плою ве́рою приходя́щим к тебе́, Пе́тре святи́телю,/ похвало́ земли́ на́шея.

Положи́ тебе́ Це́ркве свое́й основа́ние Христо́с,/ и столпа́ кре́пка и непозы́бленна во век,/ соблюда́юща и подтвержда́юща град твой пребы́ти непоколеби́м до конца́/ и от враго́в ненаве́туем.

Святи́телие у́бо, свяще́нницы и мона́си, и вси лю́дие,/ му́жие и же́ны, ста́рцы со младе́нцы,/ и всяк во́зраст, и вся́кое досто́инство,/ святи́теля на́шего све́тло па́мять да пра́зднуем.

Богоро́дичен: Притеце́м чу́до превели́кое ви́дети,/ Де́ва бо гряде́т, Младе́нца нося́щи во утро́бе, младе́нцы оживля́ющаго;/ па́стырие со А́нгелы о́бщую песнь воспева́ют,/ в пеще́ре спасе́ние возвеща́юще.

Катава́сия: Та́инство стра́нное:

Свети́лен предпра́зднства.

Подо́бен: Посети́л ны есть:

Предпра́зднственныя, ве́рнии, Рождества́ пе́сни прииди́те, принесе́м вси:/ гряде́т уже́ Христо́с в Вифлее́м роди́тися,/ спасти́ вселе́нную, я́ко Еди́н Человеколю́бец.

Сла́ва, свята́го.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Дух Святы́й святи́теля тя пома́за, Пе́тре преблаже́нне,/ Христо́ву па́ству па́ствити на па́житех спаси́тельных./ Тем и потща́лся еси́ наставля́ти лю́ди пра́выми стезя́ми:/ того́ ра́ди ны́не сугу́быя венцы́ от Венцеда́вца прия́л еси́.

И ны́не:

Гото́вися, Вифлее́ме, украси́ до́мы твоя́:/ к тебе́ бо гряде́т Де́ва, Младе́нца нося́щи Христа́, Отцу́ Собезнача́льнаго;/ прии́де бо да спасе́т род челове́ческий.

На хвали́тех стихи́ры, на 8.

Предпра́зднства 4, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския:

Соде́тельная ны́не предгряде́т Прему́дрость,/ проро́честии отверза́ются о́блацы,/ благода́ть процвета́ет,/ и́стина возсия́,/ престаю́т гада́ния сено́вная,/ Еде́мова отве́рзеся дверь,/ Ада́ме, лику́й:/ Созда́тель, Бог наш,/ во́лею созда́ся.

Рече́ния исполня́я проро́ческая и виде́ния,/ ражда́ется пло́тию/ и одебелева́ет Сло́во/ и в я́слех безслове́сных, ро́ждся, возлега́ет./ Сие́ кра́йнее схожде́ние,/ сие́ стра́шное смотре́ние,/ его́же ра́ди пое́м:/ Царь Изра́илев,/ Христо́с прихо́дит.

Се Чи́стая па́че ума́ и сло́ва/ ражда́ет Сы́на Бо́жия,/ Его́же проро́цы пропове́даша дре́вле,/ прови́дяще Ду́хом Святы́м,/ нескве́рну Тя сохраня́юща/ и разреша́ющаго Ада́ма от греха́./ Лю́дие, рцем:/ Царь наш Христо́с/ пло́тию прихо́дит.

Недр Оте́ческих не отсту́пль,/ Челове́к яви́лся еси́/ и, Деви́ческими держи́мь рука́ми,/ волхвы́ от Перси́ды звездо́ю призва́л еси́,/ Царю́ Тебе́ и Бо́гу покланя́ющияся;/ Ду́хом усте́н нече́ствующия кня́зи язы́ческия погуби́ши/ и упасе́ши лю́ди осуществе́нныя.

И́ны стихи́ры свята́го Петра́, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Преподо́бне о́тче Пе́тре,/ ты еще́ во утро́бе ма́терни/ святи́тельства прозва́ние прия́л еси́,/ нарече́нное от Бо́га./ Ты измла́да Христа́ возлюби́л еси́,/ прие́м от него́ па́ству слове́сных ове́ц,/ до́бре пасл еси́ Це́рковь Бо́жию./ Тем твое́ пра́зднуем успе́ние/ и, ра́дующеся, Христа́ велича́ем.

Стих: уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Преподо́бне святи́телю Пе́тре,/ испроси́ к Бо́гу моли́твами твои́ми Це́ркви утвержде́ние,/ архиере́ю па́ствы попече́ние и управле́ние,/ стране́ побе́ду на ага́ряны и на вся враги́ одоле́ние,/ неподви́жимо и непобори́мо пребыва́ние гра́да твоего́/ и ве́рным лю́дем грехо́в оставле́ние,/ всем, притека́ющим к ра́це моще́й твои́х,/ за ны, святи́телю, моля́ся.

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Преподо́бне о́тче Богому́дре,/ ты и́стинно яви́лся еси́,/ прельще́нная сердца́ наставля́я на путь и́стинный./ Ты был еси́ убо́гих и вдов защи́тник,/ вельмо́ж тве́рдое наказа́ние,/ и всем ве́рным,/ притека́ющим ко Пречи́стей Бо́жии Ма́тери,/ испроси́, свя́те, грехо́в оставле́ние.

Сла́ва, глас 6:

Всяк град и страна́,/ сла́вному гра́ду на́шему Москве́, ра́дуйтеся, спра́зднующе днесь:/ ди́вный бо врач и спаси́тель наш вели́кий Петр/ Небе́снаго врачевства́ лечбы́ предлага́ет нам,/ к безме́здным лечба́м свои́м вся любе́зно созва́,/ не хитростьми́ челове́ческими, ни обвяза́ньми,/ но де́йством Свята́го Ду́ха/ душе́вное и теле́сное исцеле́ние преесте́ственное подава́я,/ е́же прие́млюще оби́льне,/ род всяк и во́зраст, сла́вим Христа́ Бо́га,/ подаю́щаго ра́ди уго́дника Своего́/ того́ воспева́ющим ве́лию ми́лость.

И ны́не, глас то́йже:

Волхва́ Валаа́ма прорече́ния исполне́ние прие́млют:/ пе́рскими бо зна́мении облия́ни бы́вше,/ звезды́ необы́чныя сия́нием,/ незаходи́маго Со́лнца Христа́, осия́ни бы́вше,/ в Вифлее́ме воплоще́ннаго Бо́га Царя́/ и во́льнаго мертвеца́ дарми́ назна́менуют.

Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства. Ектении́, и отпу́ст, и час 1. На часех тропа́рь предпра́зднства и свята́го. По трисвято́м конда́к предпра́зднства и свята́го глаго́лем, пременя́юще.

НА ЛИТУРГИ́И:

Блаже́нны, от кано́на предпра́зднства, песнь 3-я и свята́го песнь 6-я. По входе тропа́рь предпра́зднства и свята́го. Сла́ва,

конда́к свята́го.

И ны́не,

предпра́зднства. Проки́мен, глас 1:

Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих:Услы́шите сия́, вси язы́цы:

Апо́стол ко Евреем. Зачало 318.

Аллилуйя,

глас 2:

Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд. Стих:Зако́н Бо́га его́:

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Подоба́ет ве́дати: а́ще сслучится па́мять святи́теля Петра́ Митрополи́та в неде́лю пред Рождество́м Христо́вым святы́х оте́ц:

На ма́лой вече́рни на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскресны на 4.

Слава,

Петру́, глас с, самогла́сен:

Боже́ственная благода́ть: И ны́не,

предпра́зднства, глас то́йже

По́йте Го́сподеви: На стихо́вне стихи́ра воскресна еди́на и свята́го стиховна вели́кия вече́рни, со стихи ея́. Сла́ва,

свята́го, глас 8:

Приидите, вси вернии:

пи́сана на вели́цей вече́рни, на стихо́вне.

И ны́не,

предпра́зднства, глас то́йже:

Восприими́, Вифлее́ме, Бо́жию митрополию:

По трисвято́м тропа́рь воскресе́н и отцев.

Сла́ва,

свята́го.

И ны́не,

предпра́зднства. та́же ектения ма́лая и отпу́ст.

На вели́цей вече́рни наГо́споди, воззва́х: стихи́ры воскресны 3, и отцев 3. Подо́бен:

Все отло́жше:

Стих 1:

Яви́ся мира концем:

Стих 2:

Сла́вою украша́ются:

Стих 3:

Облиста́ ве́село:

И Петру́ со сла́вным 4, глас 2, Подо́бен:

Ки́ими похва́льными: Сла́ва,

отцев, глас 6:

Дани́ил, муж жела́ний: И ны́не,

предпра́зднства, глас то́йже:

Верте́пе, благоукраси́ся:

та́же вход. Проки́мен дне. И чте́ния отцев 3 и свята́го 3. На литии́ стихи́ры предпра́зднства, отече- ския неде́ли рядовыя, глас 6, Подо́бен:

Все отло́жше:

Стих 1:

Незаходи́мое со́лнце:

И свята́го самогла́сны. И отцев глас 1:

Луча́ми облиста́вшеся: Сла́ва,

отцев, глас 3:

Пра́отец собо́р: И ны́не,

предпра́зднства, глас то́йже:

Благоукраси́ся, Вифлее́ме:

На стихо́вне стихи́ры воскресны.

Сла́ва,

отцев, глас 2:

Ра́дуйтеся, проро́цы: И ны́не,

предпра́зднства, глас то́йже:

Се время прибли́жися:

На благослове́нии хлебов тропа́рь,

Богоро́дице Дево:

еди́ножды, и отцев тропа́рь еди́ножды, и свята́го тропа́рь еди́ножды. И чте́ние.

На у́трени, на Бог Госпо́дь:

тропа́рь воскресе́н еди́ножды и отцев, еди́ножды,

Слава,

свята́го.

И ны́не,

предпра́зднства. По кафизмах седа́льны воскресны и Богоро́дичны их. И чте́ние во Ева́нгелии толковом:

Книга родства Иису́са Христа́: Полиелей и тропари, А́нгельский собо́р

: и седа́льны свята́го вси по еди́нощи.

Слава, и ны́не,

предпра́зднства и чте́ние. Степе́нна гла́са. Проки́мен и

Вся́кое дыха́ние

: Ева́нгелие воскресно. И

Воскресе́ние Христо́во:

По 50-м псалме́ стихи́ра воскресна. Кано́н воскресе́н со ирмосо́м на 4, и Петру́ на 4, и отцев на 6. Катава́сия:

Христос ражда́ется:

По 3-й пе́сни конда́к свято́му и и́кос. Ипакои́ отцев и седа́лен свята́го два́жды.

Сла́ва, и ны́не,

предпра́зднства. По 6-й пе́сни конда́к отцев, и и́кос, и чте́ние. На 9-й пе́сни поем

Честнейшую

: Свети́лен воскресе́н и отцев.

Слава, свята́го. И ны́не,

предпра́зднства. На хва́литех стихи́ры воскресны 3, и отцев 2, и свята́го со сла́вным 3, со стихи его́. Или́ оставля́ются стихи́ры воскресны, и поем отцев на 4 и свята́го на 4.

Сла́ва,

отцев.

И ны́не,

Богоро́дичен:

Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице:

Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь воскресе́н точию и ектении, и отпу́ст. Посем,

Сла́ва, и ны́не,

стихи́ра Ева́нгельская и час 1, и конечный отпу́ст. На 1-м часе тропа́рь воскресе́н.

Слава,

отцев.

И ны́не,

Богоро́дичен часов. По трисвято́м, конда́к отцев. На 3-м часе тропа́рь воскресе́н.

Слава,

свята́го.

И ны́не,

Богоро́дичен часов. По трисвято́м конда́к свята́го. На прочих же часех тропари и конда́ки отцев и свята́го, пременя́юще, глаго́лем; воскресе́н же тропа́рь на всех часех глаго́лем в нача́ле непременно.

На Литурги́и: Блаже́нны гла́са 4, и отцев, песнь 3-я на 4, и свята́го песнь 6-я на 4. По входе тропа́рь воскресе́н, и отцев, и предпра́зднства, и свята́го. Та́же конда́к отцев. Сла́ва,

свята́го

. И ны́не,

предпра́зднства. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия и Ева́нгелие отцев и свята́го. Прича́стен:

Хвалите:

Други́й:

Ра́дуйтеся, пра́веднии:

Митрополит Петр, святитель Московский, родился около 1260 года на Волыни в благочестивой боярской семье Феодора и Евпраксии. Матери его в сонном видении перед рождением было открыто, что сын ее обретет особую благодать Божию.

Семи лет отрока Петра отдали в учение, однако грамота не давалась ему. Родители скорбели об этом и молились Богу. Вняв их молитвам, Господь чудесно просветил ум Своего избранника. В скором времени отрок обнаружил такие дарования, что превзошел в знании Священного Писания всех своих сверстников.

Двенадцати лет святой Петр удалился в близлежащий монастырь, где несколько лет подвизался в иноческом житии по правилам преподобного Иоанна Лествичника (VI в.; память 30 марта). Он проявил полное послушание своему наставнику, ревностно служа братии. Смиренный и молчаливый, будущий святитель удостоился диаконского, а потом и пресвитерского сана. Блаженный Петр с молитвенным благоговением и большим искусством писал святые иконы для братии и мирян. В Успенском соборе Московского Кремля сохранились прославленные образы святителя Петра – икона Успения Божией Матери и икона Пресвятой Богородицы, именуемая Петровской, по имени святого иконописца.

По благословению своего духовного наставника святой Петр удалился в пустынное место на берегу реки Раты (приток Буга), где построил келлию и храм в честь Преображения Господня. Вскоре здесь возник монастырь.

Многие иноки собрались под духовное руководство Ратского игумена, с кротостью и любовью назидавшего братию. Святой Петр неустанно помогал бедным, всегда принимал их в своей обители, в любое время года и суток.

Слава о дивных подвигах и добродетелях игумена Ратского распространилась по Галицко-Волынской области. Монастырь нередко посещал Галицкий князь Юрий Львович. Был там и Всероссийский Митрополит Максим (1283–1305; память 6 декабря), благословивший святого Петра, от которого принял дар – написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы. По преставлении Митрополита Максима (1305) игумен Геронтий заявил притязания на сан митрополита. Он отправился в Константинополь за патриаршим благословением. Многие были недовольны самочинным поступком игумена Геронтия, в том числе и князь Галицкий Юрий Львович (1301–1316). Игумен Геронтий убедил святого Петра также ехать в Константинополь, сам же тайно от него направил грамоту Вселенскому Патриарху, в которой просил о поставлении святого Петра митрополитом Галицким. На пути в Константинополь игумену Геронтию явилась во сне Божия Матерь, открывшая ему, что святителем Московским будет святой Петр, написавший Ее образ. Устрашенный этим знамением, игумен Геронтий отказался от своих притязаний.

Святой Петр прибыл в Константинополь в 1308 году. Он явился к Патриарху Афанасию (1289–1293, 1303–1311; память 24 октября), который принял его с любовью, как посланника Божия. Патриарх немедленно созвал Собор, избравший святого Петра Митрополитом не только Галицким, но и всей земли Русской, с титулом Митрополита Киевского и всея Руси. Из Константинополя святитель Петр возвратился в Киев – столицу Русской Митрополии, однако оставался там недолго (Город был в развалинах, разрушенный татарами). В 1309 году святитель Петр переехал во Владимир и перенес туда Первосвятительскую кафедру. Святитель ревностно отдался трудам пастырства, неустанно посещая самые отдаленные области своей обширной Митрополии. У него, однако, обнаружились завистники, желавшие лишить его власти. Тверской епископ Андрей, происходивший из литовских князей, послал на святого митрополита донос Константинопольскому Патриарху Афанасию. Патриарх не поверил наветам. Собор, созванный в Переславле-Залесском в 1310 или в начале 1311 года, оправдал святителя. Доносчик был посрамлен, но святитель Петр кротко простил его.

Митрополит Петр правил Русской Церковью в период монгольского Владычества и княжеских усобиц. Ему приходилось ездить в Орду, чтобы умилостивлять грозного хана, примирять враждовавших князей и предотвращать братоубийственные распри.

Святой Митрополит утверждал на Руси Православную веру, ниспровергая ереси, подвергая церковному прещению еретиков. Для духовного назидания своей паствы святой Петр многократно писал послания. В одном из сохранившихся посланий святитель призывал священников уподобиться истинному Пастырю – Христу: «Пастырь добрый душу свою полагает за овец» (Ин.10:11). Второе поучение обращено к духовенству и мирянам. Митрополит Петр учил ревностно исполнять заповеди Божии по словам Христа: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин.14:21).

Во время поездок по Митрополии святой Петр часто останавливался в Москве, где в то время княжил внук святого Александра Невского (†1263; память 23 ноября) Иоанн Данилович (Калита) (1325–1340). В беседе с ним святитель пророчески предрек великое будущее Москвы – стольного града земли Русской.

В 1325 году из Владимира в Москву была перенесена Митрополичья кафедра.

Незадолго до своей блаженной кончины святитель Петр советовал князю Иоанну построить в Москве каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. 4 августа 1326 года святой Петр совершил закладку храма, знаменитого впоследствии Успенского собора в Кремле. Ему, однако, не суждено было дождаться завершения строительства...

Блаженная кончина святителя Петра последовала в ночь с 20 на 21 декабря 1326 года во время вечерней службы. Торжественное погребение Митрополита Петра было ознаменовано чудесами. Впоследствии его святые мощи, почивающие в Успенском соборе, прославились многими исцелениями.

В 1339 году при преемнике святителя Петра, Митрополите Феогносте, по благословению Патриарха Константинопольского Иоанна XIV (1333–1347), Митрополит Петр был причислен к лику святых. С тех пор ни одно значительное государственное событие в истории России не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра. Святитель призывался в свидетели при составлении государственных договоров. У раки святого целовали крест на верность великому князю Московскому. При гробе его нарекались и избирались русские Первосвятители.

В связи с перестройкой Успенского собора в 1472 и 1479 годах дважды совершилось перенесение мощей святителя Петра, в память чего установлено празднование на 24 августа. Память его совершается также 5 октября вместе с собором Московских святителей. Святые мощи Митрополита Петра находятся в Успенском соборе между северным предалтарем главного престола и приделом святых апостолов Петра и Павла.

Святитель Петр почитается как Небесный покровитель Москвы и всей земли Русской.

Святы́я му́ченицы Иулиани́и, я́же в Никомиди́и.

на Го́споди, воззва́х: стихи́ры предпра́зднства, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Сей Бог наш,/ не вмени́тся ин к Нему́,/ восклица́ше проро́к Ду́хом,/ и путь изобре́те вся́каго худо́жества./ По сих же челове́ком уподо́бится, в плоть обле́кся:/ от Де́вы бо Богоотрокови́цы роди́тися гряде́т,/ присту́пен мне быв,/ и́же естество́м непристу́пный.

Стог гуме́нный/ Твое́ чре́во, Всенепоро́чная Богоро́дице, показу́ется,/ клас невозде́ланный/ па́че ума́ и сло́ва нося́що неизрече́нно./ Его́же в верте́пе Вифлее́мстем роди́ши,/ тварь всю Боже́ственными разумы/ хотя́щаго пита́ти благода́тию/ и от глада челове́чество/ душетле́ннаго изба́вити.

Ю́ница непоро́чная,/ упита́нного Юнца́ нося́щи во чре́ве,/ гряде́т во святы́й верте́п/ пресла́вным сло́вом Сего́ породи́ти,/ и пелена́ми пови́ти, я́ко Челове́ка,/ и положи́ти в я́слех, я́ко Младе́нца./ Тварь, предпра́зднствуй,/ ра́достно велича́ющи,/ такова́я пресла́вная на земли́ соде́лавшаго.

И святы́я, глас то́йже.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Багре́нии кро́вными/ спасе́ния оде́жду себе́, всехва́льная, обагри́вши/ и просвети́вшися Ду́хом,/ Го́споду обручи́лася еси́, Безсме́ртному Царю́,/ соблюда́ющему тя непоро́чну,/ нерастле́нну во век ве́ка/ в черто́зех Небе́сных,/ я́ко де́ву преудо́бренну и нетле́нну.

Ра́нам приобщи́вшися,/ и со огне́м бра́вшися,/ и пло́ти терза́ния претерпе́вши,/ и коно́бная вре́ния до́блественне поне́сши,/ не победи́лася еси́ по́мыслом,/ истука́нным не поже́рла еси́,/ но, прекло́нши Бо́гу вы́ю,/ ме́чным муче́нием венценоси́ца/ на Небеса ́возшла еси́.

Ка́плями кро́ве уясни́вшися,/ возсия́ла еси́ проявле́нно, я́ко со́лнце,/ и отгна́ла еси́, всехва́льная,/ безбо́жия тьму благода́тию,/ му́ченице Иулиани́е,/ и ве́рныя просвети́ла еси́,/ чту́щия твоя́ до́блественныя по́двиги/ и па́мять све́тлую, и светоно́сную,/ и по всему́ спаси́тельную.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 6:

Сио́не, торжеству́й,/ Иерусали́ме, весели́ся,/ гра́де Христа́ Бо́га,/ подъими́ Зижди́теля, в верте́пе и я́слех вмеща́емаго./ Отве́рзите ми врата́/ и, вшед в ня, узрю́/ я́ко Младе́нца, пелена́ми повива́емаго,/ дла́нию же содержа́щаго тварь,/ Его́же пою́т А́нгели непреста́нным гла́сом,/ Жизнода́вца Го́спода,/ спаса́ющаго род наш.

На стихо́вне стихи́ры предпра́зднства, глас 2.

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Всех проро́ков/ прорече́ния исполня́ются:/ Христо́с бо ражда́ется/ в Вифлее́ме гра́де/ из Чи́стыя Богоотрокови́цы.

Стих: Бог от ю́га прии́дет/ и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Сла́ва земноро́дных,/ и ра́дование, и хвала́,/ Вифлее́ме честны́й,/ митропо́лия Боже́ственная,/ подъими́ Зижди́теля твоего́.

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся,/ Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Сло́во О́тчее,/ И́мже вся бы́ша,/ безстра́стно и нете́чно,/ ипоста́сь зрится еди́на/ во двою́ естеству́.

Сла́ва, и ны́не, глас 6. Византи́ево:

Безневе́стная Де́во,/ отку́ду пришла́ еси́? Кто роди́вый Тя,/ кто и ма́ти Твоя́?/ Ка́ко Зижди́теля но́сиши на ру́ку?/ Ка́ко не растли́лася еси́ утро́бою?/ О, вели́ких пресла́вных на Тебе́ стра́шных та́инств,/ на земли́ соверша́емых, зрим, Всесвята́я!/ и предъуготовля́ем досто́йный Тебе́ долг, на земли́ верте́п,/ и от небе́с про́сим пода́ти звезду́./ И волсви́ же прихо́дят от восто́ков земли́ к за́падом/ ви́дети челове́ческое Спасе́ние,/ в я́слех пелена́ми повива́емое.

Тропа́рь святы́я, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Иулиани́я/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,/ я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Гото́вися, Вифлее́ме,/ отве́рзися всем, Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко Дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы:/ рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, жи́ви бу́дем,/ не я́коже Ада́м у́мрем./ Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

Ве́домо бу́ди, идеже пра́зднуется свята́го Петра́ митрополи́та пра́здник, поем кано́н святы́я Иулиании на пове́черии, вку́пе с трипеснцем и последи́ стихи́ры ея́.

НА ПОВЕЧЕРИИ

Трипе́снец,глас 2, ирмо́с по два́жды, тропари на 6, и па́ки последи́ ирмо́с оба ли́ка вку́пе, его́же краегранесие:Четвертому пою́:

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Вотще́ со́нмище И́родово и во́лею собира́ется, скверноуби́йственное,/ ражда́ющагося Го́спода уби́ти Христа́,/ Ему́же пое́м:/ Ты еси́ Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Господи.

Лю́тый сове́т И́родов покрыва́ется,/ богобо́рныя души́ сый, со младе́нцы Влады́ку уби́ти Христа́,/ Ему́же пое́м:/ Ты еси́ Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Песнь 8

Ирмо́с:

Глаго́л мучи́телен поне́же превозмо́же,/ седмери́цею пещь

разжже́на бысть иногда́,/ в не́йже о́троцы не опали́шася,/ царе́во попра́вше веле́ние,/ но вопия́ху: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Излива́юще я́ко ми́ра сле́зы нас ра́ди Христу́, ражда́ющемуся пло́тию,/ и́миже скве́рны очи́стим, Пречи́стому чи́сте приходя́ще и вопию́ще:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Слеза́ми умиле́ния слез да убежи́м, гре́шнии, му́ки бу́дущия стра́шныя,/ Христо́вы стопы́ прие́мше, полага́ему в пелена́х я́ко Младе́нцу,вопию́ще:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Священноде́йствоватися избавле́нию ве́дяще от свои́х утро́б же и слез исто́чника,/ Христу́ испове́данием предъизмы́вшеся, ве́рнии,/ да приступи́м пло́тию к Ро́ждшемуся в верте́пе, вопию́ще:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с:

Душа́ми чи́стыми и нескве́рными устна́ми,/ прии́дите, возвели́чим Нескве́рную и Пречи́стую Ма́терь Емману́илеву,/ Е́юже из нея́ к Рожде́нному принося́ще моли́тву:/ пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Неразу́мен никто́же, ни лука́в, завистнообра́зник да бу́дет,/ от принося́щих ны́не да́ры Бо́гу прия́тны,/ вме́сто сми́рны, и зла́та, и лива́на доброде́телей мироуха́ние,/ пою́щих Христу́ ражда́ющемуся:/ пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Глаго́лаше ко прише́дшим И́род волхво́м му́дрым:/ ше́дше, поищи́те ро́ждшагося ны́не Царя́ и, обре́тше, возвести́те мне,/ поучи́вся лю́тый о уби́йстве скверноуби́йственным се́рдцем./ Пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

у

О, слепо́тнаго скве́рноуби́йства, вседе́рзостне!/ И́мже забве́ние получи́л еси́, я́ко Бо́га никто́же емь рука́ми убие́т;/ преразже́гся же я́ростию, свире́по младе́нцы закала́еши, И́роде./ Пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й кафи́зме седа́лен предпра́зднства, глас 2.

Подо́бен: Бла́гообразный:

Непристу́пный Бог, за благоутро́бие присту́пен мне быв,/ во́лею прихо́дит пло́тию роди́тися, я́ко Челове́к,/ во гра́де Вифлее́ме из Де́вы Отрокови́цы./ Его́же прия́ти усе́рдно потщи́мся, вопию́ще со стра́хом:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Приклони́вый Небеса ́и в Де́ву всели́выйся,/ предгряде́т пло́тию в Вифлее́мстем верте́пе роди́тися,/ я́коже пи́шется, яви́тися же Младе́нец,/ младе́нцы оживля́яй во утро́бе./ Сего́, ра́дующеся, ны́не сря́щим вси се́рдца пра́востию.

По 2-й кафи́зме Седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное:

Вифлее́ме, гото́вися на сре́тение Де́вы Мари́и и Богома́тере:/ се бо гряде́т к тебе́, Младе́нца нося́щи Христа́,/ Собезнача́льнаго Отцу́ и Ду́ху при́сно,/ Его́же в верте́пе роди́т/ и по Рождестве́ Де́ва па́ки яви́тся.

Сла́ва, и ны́не, глас 3.

Подо́бен: Красоте́:

Чу́до пресла́вно зри́тся днесь:/ Спаси́тель бо наш в верте́пе пло́тию от Де́вы нас ра́ди роди́тися ны́не тщи́тся./ Волсви́ же с да́ры я́ко Царю́ покло́нятся,/ и па́стырие со А́нгелы славосло́вят Его́;/ с ни́миже и мы вопие́м:/ сла́ва нас ра́ди Вочелове́чшемуся.

Кано́н предпра́зднства со ирмосо́м на 8, глас 4, и святы́я на 4. Кано́н предпра́зднства, его́же краегране́сие, по алфави́ту. Ио́сиф.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся:/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Ра́дуйся, не́бо, и земле́, весели́ся:/ Бог бо наш, быв пло́тию от Де́вы Отрокови́цы, ражда́ется и пелена́ми повива́ется,/ плени́цы же разреша́ет мои́х прегреше́ний, я́ко Благоутро́бен.

Цари́ца Чи́стая Царя́ всех ражда́ет па́че ума́,/ вы́шнее ве́рным Ца́рство отверза́ющаго/ и и́же в нас окая́нно ца́рствующий всегда́ грех/ коне́чно отъемлющаго.

Писа́ния проро́ческая коне́ц прие́млют:/ се бо, Его́же провозвести́ша Христа́,/ во гра́де Вифлее́ме явля́ется воплоща́емь./ Сего́ ны́не предпра́здновати Рождество́ потщи́мся пра́востию мы́сли днесь.

Ин кано́н святы́я, глас то́йже, его́же краегране́сие: Пе́ти тя, му́ченице, да приложи́т Бог благода́ть.

Ио́сиф.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Му́ченическою я́ве све́тлостию облиста́ющи, о Бо́зе лику́еши,/ свяще́нно обожа́ема, всехва́льная,/ и просвеще́ние моли́твами твои́ми подава́еши пою́щим тя.

Уязви́лася еси́ сладча́йшим раче́нием Христо́вым, всехва́льная,/ и, плотски́я оста́вльши сла́сти и обру́чника тле́ннаго,/ обручи́лася еси́, непоро́чная чи́стая де́во, Сотво́ршему.

Осия́в све́лоявле́нными добро́тами твою́ мысль,/ Созда́тель всех и Бог Небе́сных тя черто́гов, де́вственно лику́ющую,/ му́ченице Богому́драя, удосто́и.

Богоро́дичен: Де́ва Созда́теля естества́ роди́ти и́дет в верте́пе,/ плоть из Нея́ по ипоста́си несказа́нно преесте́ственне поне́сшаго,/ я́ко да обожи́т челове́чество.

Песнь 3

Ирмо́с: Я́ко непло́ды ро́ди от язы́к Це́рковь,/ и мно́гое в ча́дех изнемо́же со́нмище,/ чу́дному Бо́гу на́шему возопии́м:/ Свят еси́, Го́споди.

Дании́л Тя, от горы́ де́вственныя ка́мень, Сло́ве, отсе́чен зрит/ и истнева́ющь хра́мы и́дольския держа́вою Твое́ю;/ сего́ ра́ди Тя стра́хом сла́вим.

От восто́ка волсви́ Тебе́, Царю́ всех,/ наста́влени бы́вше звездо́ю, да́ры прино́сят, Христе́,/ сми́рну, зла́то и лива́н, уди́вльшеся Твоему́ снисхожде́нию.

Живоно́сный Клас Ни́ва неора́нная но́сит,/ роди́ти во гра́де Вифлее́ме Мариа́м/ всех ду́ши Пита́ющаго, зову́щих:/ Свят еси́, Го́споди.

Ин

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Соверши́ла еси́ ду́шу храм Бо́жий пресвя́т, сла́вная,/ Боже́ственным хра́мом вы́ну пе́сньми и моли́твами приседя́щи.

Велича́йших улучи́ти жела́ющи дарова́ний, всечестна́я,/ боле́зни плотски́я терпе́ла еси́ я́ко в чужде́м телеси́.

Крове́й твои́х ка́плями безбо́жия огнь погаси́ла еси́/ и ве́рных напои́ла еси́, Иулиани́е, разумы.

Богоро́дичен: Избавля́яй челове́ки Изба́витель/ от Чи́стыя ражда́ется в Вифлее́ме,/ пелены́ я́коже Младе́нец прие́м.

Конда́к святы́я, глас 3.

Подобен: Де́ва днесь:

Де́вства добро́тами преочище́на, деви́це,/ и муче́ния венцы́, Иулиани́е, ны́не венча́вшися,/ дае́ши су́щим в ну́ждах и неду́зех исцеле́ние и спасе́ние,/ приступа́ющим к ра́це твое́й:/ Боже́ственную бо благода́ть Христо́с источа́ет и жи́знь ве́чную.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Жениха́ возлюби́вши Творца́ и Бо́га,/ жениха́ тле́ннаго оста́вила еси́, му́ченице честна́я,/ и, ра́дующися, претерпе́ла еси́ му́ки и терза́ния и о́гненное томле́ние./ Те́мже, венцено́сица, к Боже́ственному черто́гу возшла́ еси́,/ испроша́ющи всем прегреше́ний проще́ние.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Ра́дости испо́лнитеся, вся концы́:/ Богоро́дица бо роди́ти приближа́ется Царя́ вся́ческих./ О, чудесе́ неизрече́ннаго!/ Безнача́льный начина́ется, и Безпло́тный воплоща́ется;/ верте́п прие́млет содержа́щаго вся́ческая./ Вифлее́ме, ра́дуйся, и лику́й, тварь, день предпра́зднственный.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Свята́я мирополо́жница честна́го свяще́ния/ в Вифлее́ме гра́де сие́ излия́ти прихо́дит,/ свяще́ние нам всем подаю́щаго, вопию́щим:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Богоглаго́ливе Иса́ие,/ честна́я твоя́ пропове́дания бы́вшая ви́дя вещми́, ра́дуйся и лику́й:/ Де́ва бо безсе́менно роди́ в верте́пе пло́тию Вифлее́мстем Невмести́маго.

Иису́с пло́тию ражда́ется,/ и в ле́те безле́тный ви́димь есть Младе́нец,/ разреша́я моя́ ле́тная прегреше́ния,/ и неизрече́нною нището́ю ны́не обогаща́ет мя,/ обнища́вшаго тлетво́рными преступле́ньми.

Ин ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Просте́рту мысль стяжа́вши ко всех Го́споду,/ пло́тию просте́рта и ураня́ема лю́то, ника́коже брегла́ еси́,/ Иулиани́е, до́брая де́во.

Превозмого́ша раче́ния Влады́чняя пло́ти, всехва́льная му́ченице, омрачи́ти,/ те́мже пренебрегла́ еси́ и бога́тство, и обру́чника,/ и многообра́зныя му́ки.

Тя, нескве́рную а́гницу, я́коже во́лцы, мучи́телие терза́юще, му́ченице, ра́нами,/ непоро́чное це́лое Бо́жие соверши́ша Боже́ственное овча́ и заколе́ние.

Богоро́дичен: Де́вство по Рождестве́ запеча́тано, Богоро́дице, ви́дящи,/ у́жасом одержи́ма бы́вши./ Ча́до, взыва́ше, ка́ко ны́не повию́ Тя,/ песко́м повива́ющаго мо́ре?

Песнь 5

Ирмо́с: Нече́стивии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

От Де́вы ражда́ется Бог Емману́ил и, в я́слех возле́г,/ на́ше воззва́ние во́лею соде́ловает,/ Сего́ Рождество́ благоче́стно предпра́зднуим.

Сло́во сый Пребезнача́льное О́тчее и соесте́ственное,/ в я́слех возле́г безслове́сных,/ разреши́л еси́ безслове́сия ны,/ предпра́зднствующия благоче́стно Твое́ Рождество́.

Блаже́н бысть ко́рень Иессе́ев,/ прозябы́й Чи́стую, цвет Боже́ственный, нося́щую Христа́ Го́спода./ Его́же предпра́зднуим Рождество́, ра́дующеся.

Ин ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в ми́р прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Струю́, му́ченице, злочести́ваго безбо́жия изсуши́ла еси́/ тече́ньми крове́й, непра́ведно пролива́емыми,/ и огнь пре́лести погаси́ла еси́.

Всеце́лу тебе́ саму́ю Бо́гу принесла́ еси́,/ че́рвлень де́вства багре́нии крове́й твои́х светле́йшу соверши́вши.

Твое́ю добро́тою ду́шу уязви́вши, претече́, о Влады́ко,/ де́ва ви́димыя добро́ты, страда́нием сия́ющи.

Богоро́дичен: Чу́до новоле́пно:/ Де́ва и́дет Пречи́стая в верте́п Вифлее́мский роди́ти Бо́га вочелове́чшася.

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Нов на земли́ нам О́трочищ ро́ждся,/ и́же пре́жде веко́в от Отца́ неизрече́нно возсия́в,/ дре́вняго вся свободи́ преступле́ния, я́ко Благоутро́бен.

Стра́нна и пресла́вна слы́шана бы́ша в Вифлее́ме гра́де/ роди́вшуся Тебе́, Безнача́льне Сло́ве:/ па́стырие бо со А́нгелы песнь Тебе́ я́ко Влады́це приноша́ху.

Звезда́ пра́вды возвеща́ет волхвом неизрече́нно Со́лнца ро́ждшася:/ Его́же честно́е ны́не предпра́зднуим, ра́дующеся, Рождество́.

Ин ирмо́с: Пожру Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Жела́нием уя́звлена бы́вши Боже́ственным, взыва́ла еси́:/ Христа́ иду́ дости́гнути кра́снаго добро́тою,/ те́мже му́ки терплю́, неукло́нным ра́дующися ра́зумом.

Протяза́ти неми́лостивно и же́злием сокруша́ти Госпо́дню а́гницу лука́вый гони́тель повелева́ше,/ просте́рту ко Христу́ мысль иму́щую.

У́треневала еси́ ко Христу́, Невече́рнему́ Со́лнцу,/ и того́ светлостьми́ ду́шу, Богому́драя, и се́рдце озари́ла еси́/ и к Све́ту преложи́лася еси́ присносу́щному.

Богоро́дичен: Мо́ре пови́вый мглою,/ во́лею ражда́ется Зижди́тель из Де́вы Отрокови́цы/ и пелены́ я́ко Младе́нец прие́млет, ми́р избавля́яй.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

В Вифлее́ме зря́ще пелена́ми повива́емаго,/ всю зе́млю держа́ща руко́ю Свое́ю,/ предпра́зднственныя пе́сни Ро́ждшей Сего́ прино́сим:/ ма́терски бо весели́тся, держа́щи в не́дрех Сы́на Бо́жия.

И́кос:

Сы́на Бо́жия Де́ва держа́щи во объя́тиях,/ ма́терскими облобыза́ньми целу́ющи, веща́ше:/ се́мене не позна́х в зача́тии и тле́ния не подъя́х в рожде́нии,/ ны́не же чи́ста есмь, я́коже пре́жде, ку́пно и по Рождестве́./ Тем Твое́ пропове́дую, Ча́до, мно́гое благоутро́бие/ и непостижи́мое вели́чество, е́же показа́л еси́ на Мне;/ отону́дуже и ра́дуюся, держа́щи в не́дрех Сы́на Бо́жия.

Песнь 7

Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.

Ка́ко Тя верте́п вмести́т, гряду́ща нас ра́ди роди́тися, Невмести́маго?/ Ка́ко Тя воздои́т Де́ва, Пита́теля всех,/ Благоутро́бне Иису́се, су́ща.

Глаго́лом после́дующе волхва́ Валаа́ма,/ волсви́ тща́тся Христу́ поклони́тися с да́ры,/ разу́меюще Сего́, вся́ким дыха́нием ца́рствующа.

Непло́дствующее челове́ческое естество́ вся́кия доброде́тели, ра́дуйся и лику́й:/ гряде́т бо Христо́с от Де́вы пло́тию роди́тися,/ я́ко да пока́жет Тя до́брым благоча́дно.

Ин ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Безу́мием в разжже́нный коно́б, му́ченице, судия́ тя вмета́ет неми́лостивно;/ А́нгелом же Тя Госпо́дь невре́дну спасе́, Сего́ почита́ющу.

Не ужаса́ющися мужему́дренно, па́че же, всечестна́я му́ченице,/ ко огню́ гряде́ши, восхлажде́ние чу́вствующи и вопию́щи:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Ты Жени́ху́, я́коже ве́но, принесла́ еси́ наро́д и лю́ди, ве́ровавшии в Того́,/ и ле́сти омраче́ние светоно́сными твои́ми чудотворе́нми отрази́ла еси́.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, село Невмести́маго, Ма́ти Де́во:/ Сего́ бо Плотоно́сца хотя́щи нас ра́ди в верте́пе роди́ти, Пречи́стая,/ исправля́юща Свои́х рук созда́ние.

Песнь 8

Ирмо́с: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Мно́гими мя, Христе́, преступле́ньми разбо́йников бы́вшаго верте́п,/ за благоутро́бие неизрече́нное спаса́я,/ роди́тися в верте́пе от Де́вы Чи́стыя изво́лил еси́.

Подпису́я соверше́нное мне оставле́ние,/ написа́лся еси́ ке́саревым повеле́нием Творе́ц тва́ри с рабы́:/ пою́ Твоего́ благоутро́бия безме́рную, Влады́ко, пучи́ну.

Све́тлая Влады́чня пала́то,/ ка́ко возшла еси́ в мале́йший верте́п,/ Царя́ Го́спода, нас ра́ди вопло́щшася, роди́ти,/ Всесвята́я Де́во Богоневе́сто?

Ин ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Горе́ твое́ о́ко и ум к могу́щему спасти́ иму́щи Бо́гу,/ коно́бная вре́ния благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха угаси́ла еси́,/ воспева́ющи песнь о́троческую, му́ченице, ве́рою:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Глаго́лу мучи́теля злочести́ваго служа́ще,/ огня́ досто́йнии суему́дреннии/ жи́ву тя, му́ченице, во огнь вложи́ша;/ но неопале́на была́ еси́ огне́м,/ Женихово́ю любо́вию, Богоно́сная, ороша́ема, Сего́ почита́ющи.

Стоя́ла еси́ пред суди́щем,/ Христа́ пропове́дающи, Бо́га Безсме́ртнаго, претерпе́вшаго распя́тие,/ и пре́лесть умертви́вшаго, и безсме́ртную жи́знь ве́рным подаю́щаго, вопию́щим:/ вся дела́, по́йте Го́спода.

Богоро́дичен: О́блаки восхожде́ние свое́ полага́я,/ Госпо́дь о́блаком нам Де́вою роди́тися гряде́т,/ я́ко да разори́т душ на́ших греха́ мра́чный о́блак, вопию́щих ему́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови Благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Лику́им, вси ве́рнии,/ взыгра́им и согла́сно воскли́кнем:/ гряде́т всех Спасе́ние, приближа́ется роди́тися Госпо́дь, спасти́ Его́ Рождество́ Богому́дренно пра́зднующия.

Псалти́рь, святы́й Дави́де, восприими́ и гу́сли и песновоспо́й:/ до́ме Евфра́фов, весели́ся:/ Оте́ц бо, из чре́ва Его́же роди́, в Тебе́ пресве́тло ражда́ется,/ от Де́вы воплоща́яся.

Я́ко ту́ча, я́ко вели́кий дождь, во утро́бу Твою́ Влады́ка сни́де,/ и мра́чная безбо́жия земли́ олядене́вшая напои́/ и пре́лести мо́ря изсуши́, Богороди́тельнице Ма́ти Де́во.

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Иулиани́и Богоно́сныя су́щим о ве́ре по́двигом А́нгели удиви́шася:/ ка́ко же́нским естество́м посрами́ тоя́ прама́терь в раи́ умори́вшаго.

Я́ко преудо́бренная страстоно́сица и преизря́дная де́ва,/ вене́ц восприя́ла еси́ зако́нно пра́вды, попра́вши с пло́тию безпло́тнаго/ и победоно́сица бы́вши.

Тя, разу́мную ла́стовицу, и нерастле́нную го́рлицу, и голуби́цу,/ свиде́тельством позлаще́нна иму́щу кри́ла,/ и к Бо́гу полете́вшую, и почи́вшую, почита́ем.

Процвела́ еси́ во удо́лех му́ченических, я́ко крин, страстоно́сице Иулиани́е,/ и, я́ко ши́пок благово́нен, де́вством была́ еси́,/ и кра́сному Жениху́ твоему́ Боже́ственное обоня́ние бы́вши.

Богоро́дичен: Нося́щи Нося́щаго вся, к Вифлее́му гряде́т Де́ва/ Того́ и роди́ти, и во я́слех восклони́ти я́ко Младе́нца,/ челове́ков воззва́ние изря́дно соде́ловающаго.

Свети́лен предпра́зднства.

Подо́бен: Посети́л ны есть:

Предпра́зднственныя, ве́рнии, Рождества́ пе́сни прииди́те, принесе́м вси:/ гряде́т уже́ Христо́с в Вифлее́м роди́тися,/ спасти́ Вселе́нную, я́ко еди́н Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не:

Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, украси́ входы:/ в тебе́ бо Де́ва и Богоро́дица уже́ прихо́дит роди́ти,/ в верте́пе и я́слех, Бо́га моего́ и Го́спода.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския предъиди́те:

Соде́тельная ны́не предгряде́т Прему́дрость:/ проро́честии отверза́ются о́блацы,/ благода́ть процвета́ет,/ и́стина возсия́;/ престаю́т гада́ния сено́вная,/ Еде́ма отве́рзеся дверь./ Ада́ме, лику́й,/ Созда́тель Бог наш/ во́льно созда́ся.

Рече́ния исполня́я проро́ческая и виде́ния,/ ражда́ется пло́тию/ и одебелева́ет Сло́во/ и в я́слех безслове́сных, роди́вся, возлега́ет./ Сие́ кра́йнее снизхожде́ние,/ сие́ стра́шное смотре́ние,/ его́же ра́ди пое́м:/ Царь Изра́илев,/ Христо́с прихо́дит.

Се Чи́стая па́че ума́ и сло́ва/ ражда́ет Сы́на Бо́жия,/ Его́же проро́цы пропове́даша дре́вле,/ прови́дяще Ду́хом Святы́м,/ нескве́рну Тя сохраня́юща/ и разреша́ющаго Ада́ма от греха́./ Лю́дие, рцем:/ Царь наш, Христо́с/ пло́тию прихо́дит.

Недр Оте́ческих не отсту́пль,/ Челове́к яви́лся еси́/ и, де́вственными держи́мь рука́ми,/ волхвы́ от Перси́ды звездо́ю призва́л еси́,/ Царю́ Тебе́ и Бо́гу покланя́ющияся./ Ду́хом усте́н нече́ствующия кня́зи язы́ческия погуби́ши/ и упасе́ши лю́ди осуществе́нныя.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Сло́во, и́же Отцу́ Единосу́щен Сый,/ от де́вственных растворе́ние прие́м чи́стых крове́й,/ и зи́ждется,/ и расте́т вре́менным разстоя́нием,/ па́ки и ражда́ется в верте́пе./ У́жас ве́лий!/ А́нгели воспева́ют,/ челове́цы же рука́ми пле́щут:/ Царь Изра́илев,/ Христо́с прихо́дит.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Волхва́ Валаа́ма прорече́ния/ исполне́ние прие́млют:/ перси́дскими бо чудесы́ облия́ни бы́вше,/ звезды́ необы́чныя осия́нием,/ незаходи́маго Со́лнца Христа́ осия́ни бы́вше,/ в Вифлее́ме воплоще́ннаго Бо́га Царя́/ и во́льнаго Мертвеца́ дарми́ назна́менают.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Просиява́ет звезда́,/ уже́ Ражда́емаго/ в верте́пе прозна́менуя./ Па́стырие со А́нгелы, волсви́ с да́ры,/ предвари́ти потщи́теся.

Стих: Бог от ю́га прии́дет/ и Святы́й из горы́ приосене́нныя чащи.

Да проро́ческая/ испо́лнит прорече́ния,/ в Вифлее́ме ражда́ется/ и Еде́м отверза́ет/ су́щим из Ада́ма Госпо́дь.

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся,/ Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Пома́жи ми́ром, Вифлее́ме,/ я́сли святи́и:/ в тебе́ бо Влады́ка/ простре́ти и́мать/ лучи́ Своего́ Божества́.

Сла́ва, и ны́не, подо́бен то́йже:

Прииди́те, земноро́днии,/ согла́сно Де́ву/ Богоро́дицу Мари́ю/ да воспое́м непреста́нно,/ из Нея́же Христо́с ражда́ется.

Святая мученица Иулиания, дочь знатного язычника Африкана, пострадала за Христа, в 304 году в г. Никомидии (Малая Азия). Девяти лет она была обручена с царским сановником язычником Елевсием. Благочестивая дева пытливым разумом стремилась познать истинного Бога. Она услышала Евангельскую проповедь о Христе и тайно приняла святое Крещение, решительно отказавшись вступить в брак с Елевсием. Разгневанный отец жестоко избил святую Иулианию и отослал ее на суд епарху города Елевсию. Тот горячо просил Иулианию выйти за него замуж и обещал не принуждать ее к перемене веры. Но праведная дева отвечала, что согласна сочетаться браком только с христианином. Отвергнутый Елевсий приказал бичевать святую мученицу. Затем ее повесили за волосы и раскаленным железом прижигали тело, а ночью бросили в темницу. Там мученице явился диавол в образе светлого ангела и уговаривал ее не терпеть более мучений и уступить Елевсию. Святая Иулиания смутилась его лукавыми речами и молила Господа о помощи. Божественной силой ей дана была власть над диаволом. Святая наложила на него вещественные узы и била, а когда утром ее повели на суд, бросила связанного беса в яму для нечистот.

Елевсий был поражен, когда увидел святую мученицу по-прежнему прекрасной и невредимой. Рассвирепев, он приказал бросить ее в горящую печь, но огонь был чудесно угашен слезами мученицы. Видя это, 500 мужчин и 130 женщин никомидийских уверовали во Христа и прославили Единого Бога. За это по приказанию епарха они были приговорены к казни. Так в собственной крови они приняли святое Крещение.

Святую Иулианию бросили в кипящий котел, но Ангел Господень сошел к ней и спас от смертоносной пытки. Огонь устремился на мучителей и попалил их. Котел лопнул, и святая величественно явилась перед изумленным народом.

Посрамленный Елевсий приказал отсечь мученице голову. Святая Иулиания с молитвой предала душу свою Небесному Жениху. Мученическая смерть ее произошла на восемнадцатом году жизни.

Святая мученица Иулиания почитается как покровительница целомудрия Частицы ее чудотворных мощей хранятся во многих странах, подавая исцеление и помощь страждущим.

Святы́я благове́рныя княги́ни Иулиани́и Новото́ржския

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

на Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Серде́чною пра́востию Бо́га необыме́ннаго разуме́вши, всечестна́я,/ в того́ ве́ровала еси́ несумне́нно, блаже́нная,/ соблю́дши неизрече́нная его́ повеле́ния спаси́тельная./ До́блественно, прему́драя, пострада́вши за целому́дрие,/ терпели́вно Ца́рство восприя́ла еси́ недви́жимое.

Богому́драя блаже́нная княги́не Иулиани́е,/ кро́вными твои́ми ка́плями одея́ние души́ твоея́ украси́ла еси́,/ от си́лы бо благоче́стно в си́лу и от сла́вы в сла́ву прешла́ еси́./ И ны́не моли́ся дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Освяща́еми есмы́ твоя́ му́жественная боре́ния/ и по́двиги сла́вящим,/ му́ченице всечестна́я Иулиани́е,/ и́миже сожи́тельница А́нгелом была́ еси́/ и все́м страстоте́рпцем соприча́стница,/ с ни́ми же моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Увы́ мне, что бу́ду/ ум, и ду́шу, и те́ло оскверни́в прегреше́ньми?/ Что сотворю́? Ка́ко же избе́гну пла́мене нестерпи́маго,/ нереши́мых уз и ве́чных?/ Но, о Всенепоро́чная,/ пре́жде конца́ моли́ Сы́на Твоего́/ пода́ти ми грехо́в оставле́ние.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Серде́чнаго раче́ния,/ любви́ Боже́ственныя и страда́нию твоему́, блаже́нная,/ ли́цы А́нгельстии изве́стно удиви́шася,/ ка́ко, му́жеским сплете́нием/ врага́ неви́димаго низложи́вши,/ побе́дный вене́ц от Бо́га досто́йно прия́ла еси́.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.

По Христе́ да́же до сме́рти подвиза́ющися,/ разжже́нным мудрова́нием пла́мень погаси́ла еси́ по́хоти/ и, свещу́ душе́вную неугаси́му соблю́дши,/ вошла́ еси́ ко Христу́ в черто́г Небе́сный./ Тем вси благоче́стно воспева́ем, страстоте́рпице,/ святу́ю твою́ па́мять, освяща́еми благода́тию.

Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га,/ Го́спода от исто́чник Изра́илевых.

Стра́сти претерпе́ла еси́ мно́гих мук, всехва́льная,/ кре́пко присту́пльши,/ отсю́ду к неболе́зненному преста́вилася еси́/ восприя́тию незаходи́маго сия́ния,/ и све́тлей ра́дости, и ве́чному Боже́ственному наслажде́нию,/ тем тя ублажа́ем и свято́е твое́ днесь соверша́ем торжество́,/ страстоте́рпице до́блественная.

Сла́ва, глас 4:

Жития́, до́лу влеку́щаго, и пи́щи наслажде́ние,/ и цвету́щую сла́ву, прехва́льная,/ оста́вльши я́ко вре́менну,/ Христу́ прилепи́лася еси́ целому́дрием,/ добро́тою его́ кра́сною распала́ема,/ и приступи́ла, я́ко благоуха́нный шипо́к,/ и венце́м нетле́ннаго Ца́рства венча́ся, Богоимени́тая.

И ны́не, Богоро́дичен:

Свеще́ неугаси́мая, престо́ле пра́ведный,/ Пресвята́я Влады́чице,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Тропа́рь, глас 2:Благоче́стно в зако́не пожи́вши:

Пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вся па́че смы́сла:

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

По обы́чнем псалме́ пое́м: Блаже́н муж:

1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8.

Благоче́стия прозябе́ние честно́,/ доброде́тели цвет неувяда́емый,/ лозы́ Христо́вы розго́ многострада́льная,/ благове́рная княги́ня Иулиани́я/ вся призыва́ет све́тло ве́рныя/ в па́мять свою́ честну́ю воспе́ти сию,/ я́ко победи́тельницу на земли́, Бо́га просла́вльшую.

Зако́ном пови́нующися нас ра́ди плоть на земли́ Прии́мшаго/ и страсть Кре́стную Претерпе́вшаго,/ целому́дренная и благове́рная,/ на пре́лесть му́жествовала еси́, Иулиани́е,/ огневеща́нным язы́ком твои́м беззако́ннаго неи́стово посрами́ла еси́,/ те́мже и со А́нгелы ра́дуяся, княги́не великоимени́тая,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Струя́ми крове́й твои́х, му́драя,/ за чистоту́ ума́ и любо́вь, я́же к Бо́гу и бли́жнему/ излия́нными, зе́млю освяти́ла еси́,/ ду́хом же ду́хи возвесели́ла еси́ Безпло́тных/ и, с ли́ки му́чеников предстоя́щи Бо́гу/ и с си́ми соединя́ющися,/ блаже́нная венцено́сица Боже́ственнаго Ду́ха си́лою яви́лася еси́,/ я́ко ма́слина, псало́мски рещи́, плодови́та,/ богоде́йственно иска́пающи благочести́вым еле́й благода́ти Бо́жия,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Испещре́на оде́ждою чистоты́/ и просвеще́на ве́рою Боже́ственною,/ име́ющи в се́рдце свое́м огнь Боже́ственнаго Ду́ха,/ сим опали́вши нечистоты́ стремле́ние/ и лесть я́вственно вра́жию низложи́вши,/ обре́теся кре́пкая сопротивобо́рница врага́ льсти́ваго,/ Иулиани́е целому́дренная,/ в стезя́х пра́вых Бо́гу рабо́тающи, зако́нно пострада́вши,/ вене́ц получи́ла еси́ от Христа́ Бо́га./ его́ же моли́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 1:

Украше́на добро́тами Боже́ственныя красоты́,/ А́нгелов добро́ты зри́ши,/ душе́вною чистото́ю Спа́су Христу́ жили́ще соде́лавшися,/ благове́рная, му́жественне,/ я́коже зла́то, искуси́лася еси́ в горни́ле страда́ний твои́х,/ в целому́дрии и в любви́ Бо́жии вознесла́ся еси́,/ те́мже и по сме́рти источа́еши бога́тно чудеса́, я́ко во́ды,/ ве́рою приходя́щим ко гро́бу твоему́,/ благоуха́ния всех духо́внаго исполня́ющи/ и тьму бесо́вску́ю дале́че отгоня́ющи./ Те́мже вопие́м ти:/ о всеблаже́нная княги́не Иулиани́е,/ моли́ Царя́ Небе́снаго/ стране́ на проти́вныя побе́ды пода́ти,/ гра́ду же и нам спасе́ние и исцеле́ние.

И ны́не, Богоро́дичен: Всеми́рную сла́ву:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Проро́чества Иса́иина чте́ние

(глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе,/ и соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и опра́вдятся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели,/ и Аз Свиде́тель, – глаго́лет Госпо́дь Бог, –/ и О́трок, Его́же избра́х./ Да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь:/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог и по Мне не бу́дет,/ Аз есмь Бог, и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х, уничижи́х и не бе в вас чу́ждий./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз есмь,/ и несть от рук Мои́х избавля́яй./ Сотворю́, и кто отврати́т то?/ си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние

(глава

́

3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я/ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние

(гла́вы 5, 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и воору́жит тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бне,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ споборе́т же с ним ми́р на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины,/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же пото́пят я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

На литии́ стихи́ры, глас 3:

Страда́льческое торжество́, ве́рнии,/ богому́дренне соверша́емо, ви́дяще,/ чу́дному в сове́тех Бо́гу на́шему/ благода́рственное песнопе́ние воспои́м:/ неви́димую бо держа́ву проти́вныя си́лы/ в же́нстем естестве́ победи́/ и, Боже́ственную Свою́ си́лу в не́мощи соверши́вши доброму́ченицы,/ тоя́ моли́твами спаса́ет ду́ши на́ша.

Глас 8:Ми́ра оста́вльши красоту́,/ души́ благоро́дие благоро́дия свы́ше добро́тами/ уясни́ла еси́, блаже́нная княги́не Иулиани́е,/ о́браза благода́ть житие́м сохра́ньши,/ му́ченице непобеди́мая,/ целому́дрия забра́ло Богови́дное/ и цве́те естества́ всеблагоро́днейший.

Глас 4:Добро́та телесе́ и красота́ Боже́ственная души́ твоея́ стеко́стеся,/ я́ко крин, просия́ла еси́,/ оде́яна доброде́тельми,/ непобежде́на и преукра́шена еле́ем чистоты́ и кро́вию страда́ния,/ те́мже и вене́ц сугу́б Благода́тель тебе́ даро́ва,/ к Нему́ же возшла еси́,/ испещре́на све́тло, в Черто́г неразори́мый,/ я́ко му́ченица непобеди́мая.

Сла́ва, глас 6:

Страда́льческим ше́ствовавши путе́м,/ мучи́тельскаго избежа́ла еси́ сове́та,/ целому́дренная княги́не Иулиани́е,/ я́ко де́ва у́бо мудра́,/ свещу́ нося́щи, вошла́ еси́ во дворы́ Го́спода твоего́;/ я́ко му́ченица, му́жеством благода́ть прия́ла еси́/ исцели́ти плотски́я стра́сти,/ но и нас, воспева́ющих тя,/ душе́вных боле́зней изба́ви/ я́же к Бо́гу моли́твами твои́ми.

И ны́не, Богоро́дичен:

Тя сте́ну стяжа́хом, Богоро́дице Пречи́стая,/ и благоути́шное приста́нище, и утвержде́ние,/ те́мже молю́ся:/ и́же в жити́и обурева́ема окорми́ и спаси́ мя.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Серде́чнаго раче́ния любви́ Боже́ственней/ и страда́нию твоему́, блаже́нная,/ ли́цы А́нгельстии изве́стно удиви́шася:/ ка́ко му́жеским сплете́нием врага́ неви́димаго низложи́вши,/ побе́дный венец досто́йно от Дла́ни Живоно́сныя я́вственно прия́ла еси́?

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.

По Христе́ скончава́ема,/ разжже́нным мудрова́нием пла́мень погаси́ла еси́ по́хоти/ и, свещу́ душе́вную неугаси́му соблю́дши,/ возшла́ еси́ ко Христу́ в черто́г Небе́сный./ Тем вси благоче́стно воспева́ем, страстоте́рпице,/ святу́ю па́мять твою́,/ освяща́еми благода́тию.

Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га,/ Го́спода от исто́чник Изра́илевых.

Стра́сти претерпе́ла еси́ мно́гих мук, всехва́льная,/ кре́пко присту́пльши,/ отсю́ду к неболе́зненному преста́вилася еси́ восприя́тию незаходи́маго сия́ния/ и све́тлей ра́дости,/ ве́чному Боже́ственному наслажде́нию./ Тем тя ублажа́ем/ и свято́е твое́ днесь соверша́ем торжество́,/ страстоте́рпице непобеди́мая.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, гра́дстии лю́дие,/ просла́вим благове́рную княги́ню Иулиани́ю:/ та бо зми́еву главу́ сокруши́,/ чистоту́ теле́сную соблю́дши,/ и кро́вию зе́млю освяти́,/ от су́щих зде преста́вися к ве́чным оби́телем/ и от Вседержи́тельныя Руки́ по́двигов по́честь прия́т,/ проси́т очище́ния душа́м на́шим/ и ве́лия ми́лости.

И ны́не, предпра́зднства или́ Богоро́дичен:Творе́ц и Изба́витель:

Тропа́рь, глас 2:

Благоче́стно в зако́не пожи́вши/ и благи́ми де́лы украси́вшися,/ я́ко кре́пкий адама́нт, яви́ся,/ целому́дренная свята́я благове́рная княги́не Иулиани́е,/ тле́нную сла́ву и добро́тство теле́сное презре́вши,/ злоко́зненнаго врага́ победи́ла еси́,/ целому́дрия ра́ди му́ченическую смерть прия́ла еси́./ Сего́ ра́ди от Христа́ Бо́га нетле́нным и ве́чным венце́м венча́вшися,/ ны́не с ли́ки му́ченик лику́еши/ и нам ве́лия чудеса́, приходя́щим ко гро́бу твоему́,/ оби́льно источа́еши./ Те́мже ти вопие́м:/ моли́ся Христу́ Бо́гу о всех нас,/ ве́рою и любо́вию страда́ния твоя́ почита́ющих.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Вся па́че смы́сла:

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́я и предпра́зднства или́ Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Благоче́стно после́довавши за́поведем Вседержи́теля,/ целому́дрия тли́телю не покори́лася еси́,/ но претерпе́ла еси́ тве́рдо рук отъя́тие и ног отсече́ние/ и преста́вилася еси́ к Бо́гу, благове́рная княги́не Иулиани́е,/ моли́ся о нас, соверша́ющих па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Те́плая Предста́тельница и непобеди́мая,/ упова́ние изве́стное и непосты́дное,/ стено́, и покро́ве, и приста́нище прибега́ющих к Тебе́, Присноде́во Чи́стая,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га моли́ со А́нгелы/ умире́ние да́ти ми́ру, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Гроб Твой:

Отсече́ние удо́в теле́сных до́блественно претерпе́ла еси́,/ и к све́ту преста́вилася еси́ Боже́ственному и невеще́ственному,/ и по кончи́не блаже́нней источа́еши же исцеле́ний ка́пли, Иулиани́е благове́рная,/ уставля́еши разжже́ние страсте́й си́лою духо́вною.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Моли́твы Твои́х раб приими́, Богоро́дице,/ и изба́ви нас от вся́кия ско́рби,/ я́ко ро́ждшая Христа́ Спа́са, Изба́вителя душ на́ших.

ПоХвали́те и́мя Госпо́дне:

велича́ние:

Велича́ем тя,/ свята́я благове́рная княги́не Иулиани́е,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

Псало́м избра́нный:Бог нам прибе́жище и си́ла:

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Ревни́тельницу по благочести́и,/ победи́тельницу на врага́ до́блюю, в вели́ких чудесе́х возсия́вшую,/ при́сно вси восхваля́ем ве́рою благове́рную княги́ню Иулиани́ю:/ то́чит бо цельбы́ притека́ющим с ве́рою, и утоля́ет стра́сти лю́тыя,/ и су́щия в ско́рбех челове́ки заступа́ет.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во,/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы моли́твенницу Тя./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са.

Проки́мен: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 21.

По 50-м псалме́ стихи́ры, глас 6, сла́вник на литии́: Страда́льчески ше́ствовавше путе́м:

Кано́н благове́рней княги́не Иулиани́и, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Лику́ющи, му́ченице, о Бо́зе и луча́ми исполня́ема от него́,/ зарю́ мне пода́ждь светоно́сну твои́ми моли́твами,/ да пою́ твоя́ чудеса́.

Я́ко голуби́ца целому́дренная, на высоту́ доброде́телей возшла еси́,/ криле́ свяще́нне посребре́не иму́щи,/ и́миже возлете́вши, в ра́йстей оби́тели вогнезди́лася еси́, сла́вная Иулиани́е.

На земли́ подвиза́вшися целому́дрия ра́ди, всебога́тая,/ и вре́менную смерть претерпе́вши,/ на Небесе́х ны́не воздая́ния от Влады́ки прие́млеши,/ му́ченице непобеди́мая, во ве́ки безконе́чныя.

Богоро́дичен: Де́во Всенепоро́чная, Христа́ ро́ждшая,/ и сего́ в ложесна́х понесла́ еси́, Неискусому́жная,/ разреши́ мрак души́ мое́й и просвети́ мя, да пою́ Тя.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и неза́вистный Исто́чниче,/ лик в себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Целому́дрия жела́нием одержа́ся, соблю́ла еси́ души́ и телесе́ чистоту́,/ была́ еси́ прия́тна же́ртва Христу́, вопию́щи:/ Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

Оскверни́тися страстьми́ добро́те кра́сне́й, душе́вней и Богови́дней не стерпе́ла еси́, всему́драя,/ добро́ту несказа́нную Честна́го Жениха́ твоего́ уразуме́вши, всесла́вная.

Боже́ственный вои́стину сла́вий, и́же весну Небе́сную дости́гши,/ чи́стая ла́стовице, кра́сная го́рлице, голуби́це удобре́нная,/ лю́тых обстоя́ний нас спаси́, Бо́жия сла́вы улучи́ти сподо́би.

Богоро́дичен: Засту́пница скорбя́щим,/ спасе́ние и упова́ние ненаде́емым, Богоро́дице Всепе́тая,/ моли́ Христа́ Бо́га изба́витися нам от бед.

Седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Доброде́тели све́тлостию просвеща́ема/ и муче́ния по́двигом украша́ема,/ па́че со́лнца, прему́драя, сия́еши тве́рде/ и просвеща́еши вои́стинну творя́щих ве́рно па́мять твою́ светоно́сную,/ пресла́вная страстоте́рпице Иулиани́е, вели́кая княги́не,/ покланя́ющихся моще́м твои́м спаса́й.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ужа́сно чу́до зача́тия/ и несказа́нен о́браз рождества́/ в Тебе́ позна́ся, Чи́стая Присноде́во,/ ужаса́ет мой ум и удивля́ет по́мысл,/ сла́ва Твоя́, Богоро́дице, во вся концы́ вселе́нныя дости́же во спасе́ние душ на́ших.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Уязви́вши се́рдце твое́ любо́вию Жениха́ твоего́,/ вся́ку плотску́ю любо́вь отве́ргла еси́ тве́рдо,/ внегда́ убива́емей бы́ти, боле́зненне вопию́щи:/ не разлучи́т любве́ Твоей, Христе́, мук преще́ние.

Была́ еси́ непоколеби́м и непреклони́м во вре́мя обстоя́ния столп, всесла́вная,/ целому́дрия основа́ние,/ поло́жено на ка́мени ве́ры, преблаже́нная.

Претерпе́ла еси́ му́жески по́двиг, му́ченице многострада́льная./ И пе́рвее умовре́дно вельми́ хваля́щагося с шумо́м погуби́ла еси́/ Кре́стною силою, о Иулиани́е всеблаже́нная.

Богоро́дичен: Виждь ми́лостивым о́ком Твои́м, и посети́ озлобле́ние, е́же и́мам,/ и лю́тых напа́стей, и вреда́, и бед, и искуше́ний мя изба́ви/ безме́рною ми́лостию Твое́ю, Богоро́дице Присноде́во.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ ми́р подава́ющая.

Жену́ тя по естеству ́нарица́ем,/ но па́че си́лы же́нския подви́глася еси́ о целому́дрии,/ да Христо́в зако́н испо́лниши,/ за него́ же му́жественно пострада́ла еси́.

О, безчелове́чнаго и немилосе́рдаго мучи́тельства суро́вства!/ Ру́це бо и но́зе твои лю́те, страстоте́рпице, мече́м отсече́/ и тем главу́ не пощаде́,/ ум утвержда́ющу Подвигополо́жнику Христу́.

О, му́жества страстоте́рпицы!/ О, чистоты́ кре́пости!/ О, ра́зума непрекло́нна!/ я́ко уя́звляема вельми́ и разеека́ема неми́лостивно,/ яви́ся страстоно́сица велича́йшая.

Богоро́дичен: Кре́посте моя́, Пречи́стая,/ прибе́жище, и необори́мая стено́,/ и к Бо́гу моли́твенница су́щая,/ ве́чнующаго пла́мени и гее́нны свободи мя.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от нея́ ро́ждшаго- ся Бо́га сла́вим.

Руко́ю Влады́ки твоего́ окормля́ема,/ преплыла́ еси́ непостоя́нное мо́ре нече́стия, честна́я,/ и устреми́лася еси́ ко приста́нищу, Иулиани́е, Вы́шния све́тлости, Богоблаже́нная.

Не дово́лен быв злочести́вый мучи́тель убие́нием благове́рныя княги́ни,/ но и те́ло твое́, разсе́ченное на ча́сти, в реку́ вве́рже окая́нный,/ не устыди́вся благоро́дия твоего́, всечестна́я.

Спасы́й от чре́ва ки́това содержи́маго в нем проро́ка пресла́вно,/ от ре́чных вод твоя́ спаса́ет победоно́сныя мо́щи по кончи́не,/ страстоте́рпи́це всехва́льная.

Богоро́дичен: Ма́терь Де́ву Отрокови́цу Боже́ственным просвеща́еми Ду́хом, Пречи́стая,/ свяще́ннии проро́цы свяще́нными Тя гла́сы провозвести́ша,/ из Нея́же Бог Сло́во па́че вины же и сло́ва воплоти́ся/ за милосе́рдие безконе́чное.

Конда́к, глас 2:

Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и Иулиани́ю Богому́друю,/ да моли́твами ея́ пода́ст душа́м на́шим/ грехо́в оставле́ние и ве́лию ми́лость.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/ па́че Созда́вшего,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Красото́ю страда́ний уподо́билася еси́, му́драя, Прекра́сному Жениху́, Христу́./ Ему́же предстоя́щи, пое́ши, ра́дующися:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ка́пли твои́х крове́й, му́ченице, иска́пающи, багряни́цу многоце́нну/ и нетле́ннаго весе́лия ри́зу истка́ша,/ е́юже ны́не, Богому́драя, на Небесе́х оде́яна,/ у́мно Жени́ху́ предстои́ши.

Жениха́ Безсме́ртнаго, Жизнода́вца жела́ющи,/ я́ко дар страда́ние сему́ принесла́ еси́/ и восприя́ла еси́ Небе́сное Ца́рство/ и вене́ц нетле́нен, му́ченице сла́вная.

Богоро́дичен: Из деви́ческаго боку́ вопло́щся, яви́лся еси́ на спасе́ние на́ше./ Тем, твою́ Ма́терь ве́дуще, Богоро́дицу, благода́рно взыва́ем:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те его́ во вся ве́ки.

Те́ла ме́ртвеннаго ты не пощаде́ла еси́,/ те́мже безсме́ртие пребыва́ющее насле́довала еси́:/ умертви́лася еси́ любве́ ра́ди, сла́вная, стра́сти Умертви́вшаго.

Несумне́нну иму́щи ве́ру,/ еле́ем просве́щши крове́й твои́х, му́ченице, свещу́ твою́,/ внутрь вошла́ еси́ черто́га, пою́щи в Небе́сней ра́дости:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те его́ во ве́ки.

Взя́тся ум твой, блаже́нная Иулиани́е, к Боже́ственней вои́стинну высоте́,/ высо́к бо ты стяжа́ла еси́ ра́зум/ и в черто́г све́тел всели́лася еси́, вопию́щи:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Во след Тебе́ теко́ша жены́,/ ми́ра благово́ннаго благоуха́ния духо́внаго наслажда́ющися,/ Всечестна́я Богоневе́сто, еди́на Неискусобра́чная,/ из утро́бы Твоея́ возсия́вшаго Единоро́днаго Сы́на Христа́ Бо́га,/ и с Тобо́ю ца́рствуют, и́стинно песносло́вяще его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умов естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Су́щи испо́лнена даро́в духо́вных,/ неду́ги неисце́льныя цели́ти боля́щих,/ уставля́еши о́гненное опале́ние, ду́хи отгоня́еши лука́выя/ и всем в печа́лех помога́еши, досточу́дная.

Днесь па́мять твоя́ нам возсия́, страстоте́рпице Иулиани́е, па́че со́лнца,/ всех веселя́щи сердца́ ве́рных,/ мы́сли просвеща́ющи и тьмы неду́гов отгоня́ющи,/ ю́же моле́бно пра́зднуем.

Я́ко предстоя́щи Зижди́телю со дерзнове́нием, Влады́чице му́ченице Иулиани́е,/ со все́ми от ве́ка святы́ми,/ проси́ согреше́ний проще́ния тя пою́щим.

Богоро́дичен: Ра́дости испо́лни мя и весе́лия, Де́во,/ я́ко прии́мши вину́ ра́дости:/ Ты бо источи́ла еси́ всем ра́дование.

Свети́лен:

Чи́ста же́ртва принесла́ся еси́, и приноше́ние пресве́тло,/ и я́ко благово́нный фимиа́м, Иулиани́е Богому́драя, Христу́ Бо́гу на́шему,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства или́ Богоро́дичен:

Тя заступле́ние вси и́мамы, гре́шнии, о Пречи́стая Де́во,/ Ты благоуве́тлива нам сотвори́ Сы́на Твоего́/ ма́терними Твои́ми моли́твами.

На хвали́тех стихи́ры, глас 6:

Целому́дренным ше́ствовавши путе́м,/ прароди́тельскаго избежа́ла еси́ поползнове́ния ко греху́,/ Иулиани́е всечестна́я,/ и я́ко му́ченица му́жественна/ благода́ть прия́ла еси́ цели́ти плотски́я стра́сти./ Но и нас, воспева́ющих тя,/ душе́вных боле́зней изба́ви/ к Бо́гу твои́ми моли́твами.

Глас 4: Наста́, празднолю́бцы, све́тлое торжество́,/ па́мять страстоте́рпицы, благове́рныя княги́ни Иулиани́и,/ веселя́щи вся́ческая,/ сия́ющи заря́ми чуде́с в ми́ре,/ принося́щи челове́ком непреста́нную благода́ть./ Тоя́ моли́твами, Христе́,/ спаси́ ду́ши на́ша.

Глас 1: В моли́твах та́йно бдя́щи/ и наслади́вшися писа́ньми Богодухнове́нными, Иулиани́е сла́вная,/ на ра́мо взе́мши крест Госпо́день/ и сему́ после́дующи воздержа́нием,/ всю лесть зми́я низложи́ла еси́, зову́щи Христу́:/ Женише́ Небе́сный,/ Ты бу́ди ми утвержде́ние.

Я́ко на ка́мени тве́рде целому́дрия/ утверди́вшися, Иулиани́е сла́вная,/ уби́йцу врага́ посрами́ла еси́/ и вене́ц побе́дный досто́йно прия́ла еси́.

Сла́ва, глас 8:

Всяк язы́к да подви́жится/ к похвале́нию благове́рныя княги́ни Иулиани́и,/ весь род и во́зраст всяк, ю́ноши и де́вы,/ Христо́ву му́ченицу похвала́ми венча́ем./ Зако́нно бо му́жествовавши/ и сла́бость же́нскую отве́ргши,/ страда́льческими боле́зньми неи́стоваго врага́ низложи́./ Небе́сным же и Боже́ственным венце́м украси́вшися,/ мо́лится Христу́ Бо́гу/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Арха́нгела Гаврии́ла глас восприи́мше, рцем:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия,/ я́же Жизнода́вца Христа́ ми́ру ро́ждшая.

Таже славосло́вие вели́кое, тропа́рь и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И:

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я, на 8. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 181. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 21. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Моли́тва

О блаже́нная госпоже́, пресла́вная Христо́ва му́ченице, Небе́сных А́нгелов сожи́тельнице, благове́рная княги́не Иулиани́е, до́бре за чистоту́ подвиза́вшаяся, ея́ же ра́ди и Боже́ственными дарами обогати́вшаяся, во вре́менней жи́зни лю́те от злоко́зненнаго врага́ пострада́вшая, утеше́ние же неконча́емое от Христа́ Бо́га получи́вшая, благи́ми де́лы и кро́тостию украси́вшаяся и кро́тких зе́млю насле́довавшая, благоче́стно в зако́не пожи́вшая и вельми́ ны́не чудесы́ просия́вшая! Ты, я́же чистоты́ ра́ди твоея́ серде́чныя, прия́ла в тя Свет Свята́го Ду́ха и была́ еси́ всех благи́х дел сокро́вище на земли́ и, сего́ ра́ди благи́й коне́ц му́ченичества улучи́вши, неизрече́ннаго све́та сподо́блена еси́ в ве́чных кро́вех Небе́снаго селе́ния. Ты, я́же со святы́ми собо́ры водворя́ешися и с му́ченик ли́ки весели́шися, помяни́ и нас, доброде́тельное твое́ житие́ и страда́ния твоя́ му́ченическая похваля́ющих и с духо́вною ра́достию почита́ющих твою́ па́мять. При́зри на ны, волна́ми жите́йскими обурева́емыя, да твои́ми моли́твами, до́бре пожи́вше, диа́вольских избежи́м сете́й и с тобо́ю ве́чных благ сподо́блены бу́дем. О всеблаже́нная страстоте́рпице, всех Влады́це и Бо́гу бла́гая и ве́рная рабо́ яви́вшаяся! Днесь, со́браннии в хра́ме твое́м, к моще́м твои́м припа́дающе, умиле́нно вопие́м и мо́лим тя: моли́ с на́ми и о нас умоля́емаго от Своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и пода́ст нам вся, я́же ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и всем, на вся́ком ме́сте, во вся́кой ско́рби и обстоя́нии тре́бующим Его́ Человеколю́бия и по́мощи, вели́кую Свою́ ми́лость. Да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым хода́тайством здра́ви всегда́ душе́ю и те́лом пребыва́юще, сла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Свое́й от нас всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веков, ами́нь.

Благоверная Иулиания, княгиня Вяземская и Новоторжская, почитается как образец высокого супружеского целомудрия.

Супруг ее, Вяземский князь Симеон Мстиславич, вместе со Смоленским князем Юрием Святославичем вынужден был бежать из родных земель, которые захватил литовский князь Витовт. Великий князь Василий Димитриевич дал изгнанным князьям тверской город Торжок.

Князь Юрий не раз пытался склонить к прелюбодеянию прекрасную и целомудренную княгиню Иулианию, но она свято хранила обет супружеской верности, то словами строгой правды, то мольбою удерживая его от греха. «Нельзя быть тому: у меня есть муж, и я дорожу верностью ему более, чем жизнью», – говорила целомудренная княгиня. Тогда князь Юрий решился на явное злодеяние. Во время пира, устроенного им в своем доме, он убил преданного ему князя Симеона и пытался насильно овладеть княгиней. Святая Иулиания мужественно воспротивилась убийце; чтобы отрезвить его и легче уйти, княгиня ударила рассвирепевшего в плечо ножом. Юрий с мечом в руке догнал ушедшую Иулианию, изрубил ее и велел бросить в реку Тверцу. Это произошло 21 декабря 1406 года.

Осуждаемый всеми, князь-убийца бежал к татарам. Но и там он не нашел покоя от мучений совести и удалился в Николаевский Успенский Венев монастырь, где в горьком раскаянии окончил свою́ жизнь.

Весною расслабленный крестьянин увидел в реке плывущее против течения тело и услышал голос: «Человек Божий! Иди в Торжок, в соборную церковь, скажи протопопу и братии, чтобы взяли отсюда грешное тело Иулиании и погребли у южных дверей». Больной и немощный до того, он внезапно почувствовал в себе силы и, радостный, поспешил исполнить приказ. Гроб с телом святой был поставлен в Спасо-Преображенском соборе, и многие страждущие получали там исцеление.

В 1598 году соборный диакон Иоанн задумал осмотреть святые мощи. Он постился 40 дней, но когда стал откапывать гроб, оттуда вырвался огонь и опалил его. «Не трудись напрасно, отец, – был к нему голос, – не следует видеть тело мое, пока не будет на то воли Божией». Два месяца диакон лежал в расслаблении и лишь после многих усердных молитв получил исцеление у гробницы.

В 1811 году, в день памяти благоверной княгини, жена соборного протоиерея Артемия, ослепшая и потерявшая рассудок, по совершении соборного молебна избавилась от недугов.

В апреле 1815 года при разборе обветшавшего собора открыли каменный гроб блаженной княгини. Более пятидесяти чудесных исцелений было записано в книге, хранившейся при раке святой мученицы. 2 июня 1819 года в честь святой Иулиании в Спасо-Преображенском соборе был освящен правый придел. В 1906 году у собора на месте часовни над гробом благоверной княгини была устроена церковь во имя святой Иулиании.

Невинно убиенный супруг ее, князь Симеон, также почитался в Торжке местно.

Свята́го пра́веднаго Прокопия, Христа́ ра́ди юроди́ваго, Вя́тскаго но́ваго чудотво́рца

на Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Све́тло возсия́ла есть,/ я́ко со́лнце, светоза́рная па́мять твоя́,/ луча́ми облиста́ющи твои́х доброде́тельных дея́ний,/ всеблаже́нне Проко́пие,/ и озаря́ющи ве́рных ра́зумы све́том чуде́с твои́х./ сию́ у́бо пра́зднующе, ра́достно тя сла́вим/ и ве́рно ублажа́ем, уго́дниче Христа́ Бо́га на́шего./ его́же моли́ от тли и бед изба́вити/ ве́рою пра́зднующих всечестно́е твое́ успе́ние.

Земны́й А́нгел/ и Небе́сный челове́к яви́ся, преблаже́нне,/ исто́чник умиле́ния, ми́лости тече́ние,/ пучи́на чудесе́м, струя́ исцеле́нием,/ Проко́пие досточу́дне./ Ма́слина Бо́жия вои́стинну плодови́та,/ еле́ом трудо́в твои́х просвеща́я ве́рно хваля́щих тя/ и моля́ Человеколю́бца от бед изба́вити/ любо́вию чту́щия всечестну́ю па́мять твою́.

Ра́зум твой, блаже́нне,/ Боже́ственным све́том сия́я, теле́сных страсте́й превзы́де,/ неприме́сен до́льним нося́ о́браз,/ и, воображ́я себе́ Боже́ственными доброде́тельми,/ показа́ся весь светообра́зен/ поспеше́нием Ду́ха Свята́го, Проко́пие Богому́дре,/ пра́ведным похвало́./ С ни́ми же моли́ Христа́ Бо́га на́шего/ от бед изба́вити пою́щия тя.

И́ны стихи́ры, глас 5:

Го́спода Бо́га возлюби́л еси́ от ю́ности, блаже́нне Проко́пие́,/ восприя́в на ся о́браз юродства, до сме́рти подвиза́лся,/ Госпо́дь, свиде́тельствуя свя́тость твою́,/ еще́ при жи́зни да́ром чудес обогати́ тя,/ по сме́рти же ду́шу прия́т в оби́тели Небе́сныя./ Име́я ми́лость у Бо́га,/ моли́ся о нас, почита́ющих па́мять твою́,/ да Госпо́дь поми́лует и прости́т нас/ и всели́т во Ца́рствии Свое́м.

О блаже́нне Проко́пие,/ со апо́столом Па́влом ты рекл еси́:/ мы бу́и Христа́ ра́ди,/ вы же му́дри о Христе́,/ о́браз юро́дства и неразу́мия пред людьми́ явля́я,/ ра́зум же соверше́н име́я,/ в смире́нии же всех лу́чшими себе́ почита́я,/ вре́меннаго и тле́ннаго отре́клся еси́,/ стяжа́в бога́тство благода́ти Ду́ха Свята́го./ Помози́ нам избежа́ти обольще́ния бесо́вскаго и горды́ни,/ исполни́тися же смире́ния и терпе́ния/ и получи́ти от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Сло́вом вся созда́ Госпо́дь:/ Той бо рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася./ И ты, блаже́нне Проко́пие, избегая су́етных слов, восприя́л еси́ по́двиг молча́ния,/ да сло́во у́мныя моли́твы непреста́нно Сло́ву Бо́жию прино́сиши./ Моли́ Христа́ Бо́га, блаже́нне,/ огради́ти нас от суеты́ и праздносло́вия,/ от осужде́ния и злосло́вия,/ пода́ти разу́мение,/ слова́ до́брая на по́льзу бли́жнему рещи́,/ в моли́тве умо́м неразсе́янным неле́ностно пребыва́ти/ и услы́шати Христо́во сло́во:/ прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́,/ насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра.

Просвети́ся до́брое житие́ твое́ среди́ тьмы греха́,/ и мы, пра́зднующе, блаже́нне, честну́ю па́мять твою́,/ прославля́ем Отца́ Небе́снаго,/ Его́же моли́ дарова́ти нам ми́лость/ и по́мощь до́бре пожи́ти в ве́це сем,/ в гряду́щем же несконча́емем вку́пе с тобо́ю и все́ми святы́ми/ непреста́нно сла́вити и воспева́ти/ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го.

О блаже́нне Проко́пие,/ ты Ма́терь Бо́га на́шего всегда́ моли́л еси́ о по́мощи/ и от Нея, в оби́тели ея́ Успе́ния,/ чрез преподо́бнаго Три́фона благослове́ние прия́л еси́/ на по́двиг юро́дства о Христе́./ Свя́те, моли́ Пречи́стую Де́ву поми́ловати нас, гре́шных,/ пода́ти Небе́сное благослове́ние, и по́мощь,/ и спасе́ние душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Чи́стое житие́ твое́/ и всеблаже́нный ти коне́ц, о́тче Проко́пие,/ в немже всего́ гра́да Хлы́нова мно́жество наро́да соше́дшеся,/ я́ко ви́деша тя, без дыха́ния лежа́ща,/ и гла́сы велегла́сными вопия́ху ти,/ даждь коне́чное сло́во ра́достно рабо́м твои́м, свя́те,/ не оста́ви нас, где оставля́еши лю́ди своя́, блаже́нне Проко́пие./ Вои́стинну ми́лостив и любе́зен быв,/ оба́че а́ще зде гроб покры́ тя,/ но Вя́тская страна́ всебога́тна и́мать тя предста́теля и моли́твенника к Бо́гу/ и́же ве́рою и любо́вию чту́щим па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3 преподо́бническая

(зри день 30-й).

Или́ си́и чте́ния:

Ца́рств пе́рвых чте́ние

(главы 21, 10–15; 22, 1–2):

И воста́ Дави́д, и убеже́ в той день от лица́ Сау́лова,/ и прии́де Дави́д ко Анху́су, царю́ Ге́фску./ И ре́ша о́троцы Анху́совы к нему́:/ не сей ли Дави́д, царь земли́?/ не сему́ ли изы́доша жены́ лику́ющия, глаго́люща:/ победи́ Саул с ты́сящами свои́ми и Дави́д со тьма́ми свои́ми./ И положи́ Дави́д глаго́лы сия́ в се́рдцы свое́м,/ и убоя́ся зело́ от лица́ Анху́са, царя́ Ге́фска./ И измени́ лице́ свое́ пред ним,/ и притвори́ся в день той, и бия́ше во врата́ гра́да, я́ко в тимпа́н,/ и па́даше на руки́ своя́, и паде́ у врат гра́да,/ и сли́ны своя́ точа́ше по браде́ свое́й./ И рече́ Анху́с ко отроко́м свои́м:/ се ви́десте му́жа неи́стова,/ почто́ его́ введо́сте ко мне?/ еда́ не име́ю аз неи́стовых, я́ко введо́сте его́,/ да бесну́ется предо мно́ю?/ сей да не вни́дет в дом мой./ И оты́де Дави́д отту́ду, и спасе́ся,/ и прии́де в пеще́ру Одолла́мску;/ и слы́шавше бра́тия его́ и дом отца́ его́, приидо́ша к нему́ та́мо./ И собра́шася к нему́ всяк, и́же в нужде,/ и всяк должни́к, и всяк печа́льный душе́ю,/ и бе и́ми облада́яй, и бя́ше с ним я́ко четы́реста муже́й.

Проро́чества Иса́иина чте́ние

(глава 20):

В ле́то, в не́же вни́де Танафа́н во Азот,/ егда́ посла́н бысть от Арны́, царя́ Ассири́йскаго,/ и воева́ на Азо́т, и взя его́,/ тогда́ рече́ Госпо́дь ко Иса́ии, сы́ну Амо́сову, глаго́ля:/ иди́ и све́рзи вре́тище со чресл свои́х,/ и санда́лия твоя́ иззу́й с ног твои́х,/ и сотвори́ си́це, ходя́ наг и бос./ И рече́ Госпо́дь:/ я́коже ходи́л раб мой Иса́ия наг и бос три ле́та,/ три ле́та бу́дут зна́мения и чудеса́ еги́птяном и ефио́пляном,/ я́ко та́кожде отведе́т царь Ассири́йск плен еги́петск и ефио́ск,/ ю́ноши и ста́рцы, на́ги и бо́сы, открове́ны во стыде́ние Еги́пту./ И постыдя́тся побежде́ни еги́птяне о ефио́плянех,/ на ни́хже упова́ху еги́птяне,/ бя́ху бо им сла́ва./ И реку́т живу́щим на о́строве сем в день о́ный:/ се, мы бе́хом упова́юще бежа́ти к ним на по́мощь,/ и́же не мого́ша спасти́ся от царя́ Ассири́йска,/ и ка́ко мы спасе́мся?

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние

(глава 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено,/ и вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ их и обре́те их досто́йны себе́,/ я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На литии́ стихи́ры, глас 1. Самогла́сны:

Устрани́выйся Го́спода ра́ди от всех земны́х/ и отлучи́выйся роди́телей и сро́дник, я́ко незна́ем,/ от Свята́го Ду́ха утеше́ние восприи́м/ и Бестеле́сным в телеси́ ревнова́в, очище́но те́ло и просвеще́н ум име́я,/ в Боголю́бие чистоты́ прии́де,/ безле́ностно Христу́ после́довал еси́./ ему́же в Вы́шних, преблаже́нне Проко́пие, со А́нгельскими чи́нми предстоя́,/ моли́ изба́вится нам от лука́вства вра́жия/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 2:

Егда́ озари́ся Ду́хом Боже́ственным,/ тогда́ ми́ра вся кра́сная отве́ргл еси́./ Ничто́же на те́ле свое́м ноша́ше от тле́нных одея́ний,/ нагото́ю теле́сною Христо́ви рабо́тая,/ жела́я блаже́нства ве́чнаго, презре́л еси́ до́льняя/ и ны́не предстои́ши Христу́ Бо́гу на́шему во сла́ве со святы́ми А́нгелы,/ его́же со дерзнове́нием моли́ о душа́х на́ших.

Юро́дством прему́дрости дости́г глубину́, преблаже́нне,/ и ра́йская селе́ния насле́див,/ и ны́не весели́ся с ли́ки пра́ведных,/ и чести́ зря Влады́чния добро́ты,/ и со А́нгелы предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ помина́й, блаже́нне, всегда́ чту́щих па́мять твою́.

Глас 4:

Умо́м к Небеси́ востека́я,/ бесе́довал еси́ с Бо́гом и А́нгелами святы́ми,/ лю́дем же на земли́ зна́ками предвеща́л еси́ их ожида́ющая:/ кого́ воздвига́л еси́/ от одра́ боле́зни, ра́дуяся,/ кого́ же, крестообра́зно руки́ сложи́в,/ опла́кивал еси́, предвеща́я кончи́ну./ Умоли́ Ма́терь Бо́жию,/ да вознесе́т всемо́щную моли́тву/ к Ро́ждшемуся от нея́ Христу́, Сы́ну Бо́жию,/ дарова́ти нам ве́чную жи́знь во Ца́рствии Небе́снем.

Глас 8:

Со́лнца светле́йша,/ просвеще́на душе́ю и Боже́ственными блиста́нии/ Вя́тскую страну́ просвеща́юща,/ Проко́пия вседо́бляго ублажа́ем,/ тьму нече́стия отгоня́ща,/ ве́рным засту́пника и помо́щника в бе́дах и печа́лех,/ и я́ко оте́честву лю́бца и предста́теля,/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас то́йже:

Возлюби́л еси́ Небе́сная, и возненави́де земна́я,/ и ме́рзка сотвори́ я./ Те́сным и ско́рбным путе́м шествуя,/ победи́л еси́ стра́сти ми́ра сего́./ В терпе́нии и страда́нии храбр яви́лся еси́/ и разори́ вся ко́зни вра́жия,/ поче́рпл еси́ жела́нием исто́чника благода́тнаго,/ и бысть благода́ть Бо́жия в се́рдцы твое́м./ И в соверше́нная предложе́ния во́ли Бо́жии себе́ предложи́л еси́,/ преблаже́нне Проко́пие,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во: или́ предпра́зднства.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Дом чистоты́,/ чу́дне Проко́пие, был еси́./ Пи́щи мно́гия, и добролюби́я теле́снаго,/ и ра́знаго одея́ния не восхоте́л еси́,/ стра́хом Бо́жиим стяжа́ безмо́лвие.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Дом Ду́ху Свято́му,/ свя́те Проко́пие, был еси́,/ дом роди́телей и всех земны́х веще́й/ от ю́ности возненави́дев/ бу́дущия ра́ди жи́зни.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Дом Христо́ва благодаре́ния,/ Богодохнове́нне, был еси́./ бога́тство сокрове́нно в души́ име́л еси́,/ возсия́ луча́ све́тла/ благода́ти в мы́сли твое́й.

Сла́ва, глас 6:

Оте́ческую добро́ту,/ юро́дивым Христа́ ра́ди украше́ние,/ исто́чника чуде́с, к Бо́гу моли́твенника непосты́дна,/ соше́дшеся, празднолю́бцы,/ пе́сньми похва́льными воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, блаже́нных житию́ пра́вило/ и о́браз спасе́ния изве́стен;/ ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый Вя́тския страны́,/ озаря́я вся доброде́телей светлостьми́./ Ра́дуйся, и́же в бе́дах уте́шителю и сто́лпе предстоя́щим./ Ты у́бо, преблаже́нне Проко́пие,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу о ста́де твое́м,/ и́же ве́рою почита́ющих твое́ успе́ние.

И ны́не, Богоро́дичен или́ предпра́зднства.

И́ны стихи́ры на стихо́вне, глас 8:

Душе́ю на Небеси́, моща́ми под спудом почива́я,/ святы́й блаже́нный Проко́пие,/ предста́ни ны́не, усе́рдно моля́ся о нас,/ творя́щих святу́ю па́мять твою́,/ да изба́вит нас Госпо́дь от внеза́пныя сме́рти/ и сподо́бит христиа́нския кончи́ны.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ду́хом Святы́м укрепля́емый,/ смире́нию и терпе́нию поуча́я,/ подвиза́лся еси́, юро́дствуя о Христе́,/ блаже́нне Проко́пие, моли́ся о нас,/ творя́щих святу́ю па́мять твою́.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Амали́ка мы́сленнаго побежда́я горды́ню,/ смири́л еси́ себе́ в по́двизе юро́дства до безслове́сия,/ святы́й блаже́нный Проко́пие,/ и Бог венце́м Небе́сныя сла́вы украси́ тя,/ моли́ся о нас, моля́щихся тебе́.

Сла́ва, глас то́йже:

Ра́дуйся, блаже́нне Проко́пие,/ ра́дость бо Небе́сную ве́чную/ от Бо́га прия́л еси́ за труды́ твоя́,/ моли́ся с Богоро́дицею/ о ми́ре и лю́дех согреша́ющих.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 4:

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́ся,/ и ми́ра сего́ красо́ты отню́д возненави́де,/ и плотска́я игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждою/ и на земли́ лега́нием,/ от зимы́ студе́нию и мра́зом,/ и от зно́я со́лнечнаго и дождя́/ и про́чия тяготы́ никогда́ же уклони́ся под кров,/ и на те́ле свое́м не име́я одея́ния,/ Бо́жиею по́мощию покрыва́ем,/ и ду́шу очи́стил еси́ доброде́тельми свои́ми, я́ко зла́то в горни́ле,/ Проко́пие прему́дре,/ с ве́рою творя́щим па́мять твою́ че́стно/ и усе́рдно притека́ющим к моще́м твои́м,/ прославля́юще твое́ свято́е успе́ние,/ Христу́ Бо́гу моли́ся, благою́роде,/ да изба́вит ны Госпо́дь от ва́рварскаго наше́ствия и междоусо́бныя бра́ни/ и ми́р ми́рови да́рует/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, глас 4:

Ве́лию любо́вь ко Го́споду в себе́ име́я,/ все претру́дное житие́ твое́/ во гра́де Хлы́нове, юро́дствуя, прове́л еси́, блаже́нне Проко́пие,/ зной и мраз, глад и жа́жду благоду́шно терпя́,/ бие́ние и поноше́ние от люди́й безбо́жных/ ра́достно принима́л еси́, подви́жниче добропобе́дный,/ любо́вию же и добро́м ве́лиим за зло воздава́я,/ мно́зем предрека́л еси́ их ожида́ющее/ и от неду́гов исцеля́л еси́, беззло́бне,/ тем же, наслажда́яся ны́не в со́нме святы́х,/ моли́ Го́спода поми́ловати град и лю́ди, тя почита́ющия.

Ин тропа́рь, глас 8:

А́нгельски живя́ на земли́ богоуго́дно,/ мно́гия ско́рби и труды́ терпели́во неся́,/ доброде́тельми и дарова́ниями от Бо́га украси́вся,/ предвеща́я гряду́щая и исцеля́я боле́зни,/ безмо́лвно, непреста́нно моля́ся,/ юро́дствуя, скрыв дарова́ния своя́,/ ны́не наслажда́яся в селе́ниих святы́х,/ святы́й блаже́нне Проко́пие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или́ предпра́зднства.

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Тве́рдаго адама́нта и столпа́, непоколеби́ма вра́жиими прило́ги,/ Богоно́снаго Проко́пия пе́сньми почти́м,/ терпе́нием бо вои́стинну посрами́вша сопроти́внаго врага́, и без ве́сти его́ сотвори́вша,/ и ны́не моля́щася о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ужа́сно чу́до зача́тия и несказа́нен о́браз рождества́/ в Тебе́ позна́ся, Чи́стая Присноде́во,/ ужаса́ет мой ум и удивля́ет по́мысл./ Сла́ва Твоя́, Богоро́дице, всем простре́ся во спасе́ние душ на́ших.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

К Бо́гу жела́нием, преблаже́нне, одержи́м, о́тче Проко́пие,/ и́го Христо́во на ра́мо взем, в Хлы́нове гра́де всели́лся еси́ посреди́ ми́ра,/ ту Бо́гу угоди́л еси́,/ и моли́твенника тя те́пла стяжа́хом ко Го́споду.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Боже́ственное бысть селе́ние Сло́ва, еди́на Пречестна́я Ма́ти Де́во,/ чистото́ю А́нгелы превосходя́щи,/ и́же па́че всех мене́, прах бы́вшаго, оскверне́на плотски́ми прегреше́нии,/ очи́сти Боже́ственными вода́ми,/ моли́твами Свои́ми подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

По Хвали́те и́мя Госпо́дне:

Велича́ние:

Ублажа́ем тя, святы́й пра́ведный Проко́пие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Псалом избра́нный: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода:

По полиелеи седа́лен, глас 8:

Дея́ния восприи́м, юро́дство Христа́ ра́ди, преблаже́нне Проко́пие, чу́вствием укра́шся,/ житие́ напра́вил еси́ Боже́ственным повеле́нием./ Гра́ду Хлы́нову яви́лся еси́ свети́льник све́тел, наставля́я нас позна́нию./ Сего́ ра́ди восхваля́ем, велича́юще любо́вию, исхо́дную па́мять твою́ и вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Небе́сную дверь и ковче́г,/ всесвяту́ю гору, све́тлый о́блак воспое́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вино воззва́ние,/ вселе́нней всей вели́кое прибе́жище,/ я́ко спасе́ние Тоя́ ра́ди соде́яся ми́ру и оставле́ние дре́вним прегреше́нием./ Те́мже и вопие́м Ей:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ и́же благоче́стно покланя́ющимся пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих:Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Челове́че Бо́жий,/ ве́рный ра́бе, уго́дниче Христо́в,/ соверши́телю того́ Боже́ственных повеле́ний,/ му́жу ди́вный в чудесе́х, сто́лпе и утвержде́ние гра́ду на́шему,/ Ца́рствию Небе́сному насле́дниче,/ Богоблаже́нне Проко́пие,/ дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ не преста́й моля́ся о душа́х на́ших.

Ина стихи́ра, глас 6:

Небе́сных благ и жи́зни ве́чныя возжеле́в,/ по́двиг юро́дства на ся восприи́м,/ отре́клся еси́ сла́дости вре́менныя,/ я́ко стра́нник и ни́щий, в безмо́лвии пребыва́я,/ доброде́лаяй в смире́нии, терпе́ние и любо́вь стяжа́л еси́,/ Христа́ Бо́га возлюби́в па́че всего́,/ в моли́твах день и нощь у хра́мов Госпо́дних примета́яся,/ и Госпо́дь дара́ми Свята́го Ду́ха обогати́ тя,/ свя́те блаже́нне Проко́пие:/ моли́ся о нас Христу́ Бо́гу,/ да спасе́т ду́ши на́ша/ и ве́чныя жи́зни Небе́сныя сподо́бит нас.

Кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Прича́стием, и́же к Бо́гу, преподо́бне, был еси́ свет/ и, к Нему́ отлучи́вся, Проко́пие блаже́нне, жела́нием кра́йним,/ благи́м наде́ждам свои́м исполне́ние, о́тче, прия́л еси́.

Жела́нием, и́же к Бо́гу, распаля́ем, ми́р оста́вил еси́/ и Наста́вника обре́те, Христа́, о́тче Проко́пие сла́вне,/ о Немже стезю́ спасе́ную проше́л еси́, ра́дуяся.

Обогати́ся и́же ника́коже истоща́емыми, возжела́в бога́тство Небе́сное,/ сла́ву же вре́менную, му́дре, и пи́щу мимотеку́щую,/ и мирско́е достоя́ние доблему́дренно отри́нул еси́.

Богоро́дичен: Кра́сную, и избра́нную, и Всечестну́ю разуме́в Тя, Бо́жий Сын, Всенепоро́чная,/ Твой Сын и Бог бысть,/ сы́ны сотвори́ благода́тию, Богоро́дице, чту́щия Тя.

Ин кано́н, глас и ирмосы́ теже.

Песнь 1

От любве́ душе́вныя воспое́м Отца́ Небе́снаго,/ созда́вшего челове́ка по о́бразу Своему́,/ сла́вно бо просла́вися.

Госпо́дни за́поведи исполня́я, свя́те,/ ра́йския жи́зни сподо́бился еси́ во оби́телех Небе́сных, ве́чных, воспева́я:/ сла́вно Бог просла́вися.

Ада́мово непослуша́ние отверг, Проко́пие,/ Спа́сову после́довал еси́ смире́нию,/ послу́шен быв во́ле Отца́ Небе́снаго до сме́рти,/ в тебе́ бо, блаже́нне, Госпо́дь сла́вно просла́вися.

Богоро́дичен: Кра́сную и избра́нную и всечестну́ю разуме́в Тя Сын Бо́жий, Пренепоро́чная,/ Сын Твой бысть,/ сы́ны сотвори́ благода́тию, Богоро́дице, чту́щия Тя.

Катава́сия: Христо́с ражда́ется:

Песнь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Усе́рдно к мы́сленным совлече́ся дея́нием,/ побежда́я вра́жия полки́ пособием Боже́ственнаго Духа.

Ра́нами моли́твенными, и воздержа́нием, и бие́нием, преподо́бне,/ стра́сти мирски́я, о́тче Проко́пие, уязви́л еси́.

Умори́ врага́ блаже́нный Твой, Иису́се, Проко́пий,/ умерщвле́ние Твое́, Влады́ко, живоно́сное ра́достно возжеле́в.

Богоро́дичен: Избавля́ющего челове́ки от преслуша́ния и лю́таго паде́ния,/ и́же всем благи́м Вино́внаго, Честна́я и Всенепоро́чная, родила́ еси́.

Ин

Ра́зум чист име́я, блаже́нне Проко́пие,/ услы́шав слова́ апо́стола Христо́ва Па́вла:/ мы бу́и Христа́ ра́ди, –/ восприя́л еси́ на ся по́двиг юро́дства о Христе́,/ но Бо́жию Прему́дрость – Сы́на Бо́жия, всегда́ разу́мно воспева́я, велича́л еси́.

Его же возлюби́ душе́ю и те́лом, Бо́га своего́,/ его́ же ра́ди всего́ отре́клся еси́ земна́го и тле́ннаго,/ да с Ним Еди́ным пребыва́еши и бесе́дуеши, разу́мно в се́рдце поя́:/ Свят еси́, Го́споди, и поет Тя дух мой.

Зе́млю Вя́тскую босы́ми нога́ми зимо́ю и ле́том освяща́я,/ естество́ же челове́ческое име́я, блаже́нне Проко́пие,/ А́нгельски на земли́ пожи́л еси́./ О преблаже́нне Проко́пие!/ помоли́ся за нас приле́жно Бо́гу.

Богоро́дичен: Избавля́ющего челове́ки преслуша́ния лю́таго паде́ния,/ всему́ Вино́внаго, Чи́стая и Всенепоро́чная, родила́ еси́.

Ин Конда́к, глас 8:

Мно́гою любо́вию к Бо́гу пламене́я,/ любви́ и смире́нию люде́й безмо́лвно учи́л еси́,/ дея́нием бу́дущая явля́я,/ неду́ги и боле́зни цели́л еси́./ На путь спасе́ния нас наста́ви,/ от я́зв грехо́вных исцели́,/ Проко́пие блаже́нне,/ о всех нас Христа́ Бо́га моли́.

Ин И́кос, глас 8:

И́же от Бо́га просла́влен, Проко́пие святы́й,/ и дар благода́ти прия́л еси́ от Него́,/ мо́лим тя мы смире́нною душе́ю и си́це сла́вим тебе́ от се́рдца на́шего всего́:/ ра́дуйся, Хлы́нова гра́да уго́дниче святы́й;/ ра́дуйся, от Вя́тския земли́ почте́нный похвало́ю./ Ра́дуйся, зде подвиза́выйся терпе́нием, моли́твою, посто́м;/ ра́дуйся, в ра́йских селе́ниих просла́вленный Христо́м./ Ра́дуйся, и́бо моля́щихся тебе́ слы́шиши всегда́;/ ра́дуйся, прибега́ющих к тебе́ не отве́ргший никогда́./ Ра́дуйся, блаже́нне Проко́пие, о нас Христа́ Бо́га на́шего моли́.

Седа́лен, глас 5:

Согла́сием Боже́ственным озаря́ем в пути́, веду́щим к жи́зни,/ Боже́ственным сия́нием ходи́в ве́рно, вра́жиих отбе́г прило́г,/ и сын Све́ту и дни яви́лся еси́, о́тче Проко́пие Богоблаже́нне.

Сла́ва, глас 6:

На́ша ра́досте, Проко́пие блаже́нне,/ ты, пред отше́ствием из земны́я жи́зни те́ло твое́ свято́е сне́гом омы́в,/ причасти́вся Боже́ственных Та́ин Те́ла и Кро́ви Христо́вых,/ зе́мно помоли́вся у хра́мов святы́х,/ ру́це крестообра́зно сложи́в, та́ко почи́л еси́./ Умоли́ Бо́га сподо́бити нас христиа́нския кончи́ны,/ да, испове́даем грехи́ на́ша, покая́нными слеза́ми омы́емся, примири́мся со все́ми,/ Боже́ственныя же Та́йны прии́мем и та́ко в ми́ре оты́дем на Суд Госпо́день.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ма́ти Бо́жия Пречестна́я, гра́де христиа́нский,/ изба́ви лю́ди Своя́ от бед, приле́жно зову́щих,/ и проти́вися враго́м го́рдым мы́сленным, да вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благослове́нная.

Песнь 4

Ирмо́с: Вознесена́ Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Соедини́вся к стези́ пра́вды, Богоно́сне,/ в Боже́ственный град вни́де, блаже́нне Проко́пие,/ спасе́нным сия́нием обогати́вся.

Единообра́зен, преподо́бне Проко́пие,/ в смысл Богоно́сных муже́й, блаже́нне, вни́де Боже́ственными по́вестьми,/ Боже́ственною оде́ждею оде́явся.

Се́рдце твое́ скрижа́ль очи́щену, Ду́ха Свята́го благода́ть обре́тше, о́тче Проко́пие,/ и написа́ соверше́нно безстра́стие, ве́ру и любо́вь нелицеме́рну.

Богоро́дичен: Седя́й на Престо́ле превознесе́не Херуви́мстем,/ я́ко престо́л Тя име́я, Мари́е Богоневе́сто,/ на ру́ку Твое́ю почи́в,/ препросла́вленный Бог наш.

Ин

Лю́дем послужи́л еси́ во спасе́ние, блаже́нне Проко́пие,/ предвеща́я им знака́ми и де́йствиями гряду́щая и обраща́я к покая́нию и за́поведем Бо́жиим,/ да вси сла́ву си́ле Госпо́дней пое́м.

А́нгельски пожи́в на земли́ в телеси́,/ зной и мраз, глад и жа́жду, бие́ние и поруга́ние, я́ко же Безпло́тный, претерпе́вая, блаже́нне,/ Бо́жией си́ле, укрепля́ющей тя, сла́ву воспева́л еси́.

Жи́знь ве́чную восхоте́в насле́довати,/ всю жи́знь твою́ Ева́нгельским за́поведем покори́, блаже́нне Проко́пие,/ и жи́знию свое́ю Бо́га просла́вил еси́.

Богоро́дичен: Седя́й на престо́ле превознесе́нне Херуви́мстем,/ я́ко престо́л Тя име́я, Мари́е Богоневе́сто,/ на рука́х Твои́х почи́ препросла́вленный Бог наш.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в ми́р прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Пресве́тлую зарю́, Проко́пие блаже́нне, прии́м,/ я́ко со́лнце, яви́лся еси́,/ бесо́вску́ю тьму отогнав, достосла́вне.

Твои́м жела́нием, Христе́, окрили́вся, блаже́нный Проко́пий/ жела́ние теле́сное, я́коже сгре́бие23

мирско́е, му́дре оттрясе́.

Си́лою Боже́ственною укрепи́вся, в ми́р всели́лся, опустева́ющи стра́сти,/ о́тче Богому́дре Проко́пие.

Богоро́дичен: Рече́ние преста́ тле́нное,/ Де́ва бо нетле́нно роди́ Бо́га Сло́ва,/ вы́ше естества́ и сло́ва пребы́вши Де́вою.

Ин

На по́двиг юро́дства благослове́ние Бо́жие чрез преподо́бнаго Три́фона испроси́в, блаже́нне Проко́пие,/ дру́гом был еси́ ему́ на земли́ и во оби́телех Небе́сных,/ и по сме́рти явля́ешися ку́пно с ним:/ моли́теся всегда́, да Госпо́дь пода́ст ми́р лю́дем Свои́м.

На земли́ вся́ческия уте́хи лиши́вся, блаже́нне Проко́пие,/ в Небе́сных же селе́ниих стори́цею награ́ду восприя́в сокро́вищ духо́вных, ве́чных,/ ны́не ра́дуешися, Го́спода воспева́я.

А́нгельски непреста́нно возноси́л еси́ хвалу́ Бо́гу и моли́твы, живя́ на земли́,/ и ны́не на Небеси́ пред престо́лом Влады́ки Христа́ предстоя́,/ моли́ся о нас, Проко́пие блаже́нне.

Богоро́дичен: Рече́ние преста́ тле́нное,/ Де́ва бо нетле́нно роди́ Бо́га Сло́ва,/ па́че естества́ и сло́ва Де́ва пребыва́ет.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Ум свой весь к Бо́гу простира́я непреста́нными поуче́ньми,/ плотску́ю же любо́вь не пощаде́,/ благи́м хода́тайством, Проко́пие, присвоя́ем.

Ни скве́рны, ни вра́ски24

прия́т, блаже́нне,/ посреде́ тебе́ ми́ра живу́щу,/ честны́ми же па́че мольба́ми свои́ми очища́еши от душе́вный скве́рны притека́ющия.

Ты, плотски́х мудрова́ний вы́шши по́мысл име́я,/ не уязви́ся, посреди́ жен обнажа́ем,/ безстра́стия бо оде́ждою, Проко́пие, облече́ся.

Богоро́дичен: Усты́, и по́мыслом, и се́рдцем, Пречи́стая, Тя, Богоро́дицу, пропове́дуем./ Тобо́ю бо Бо́гови примири́хомся,/ отринове́ннии пе́рвее преступле́нием пра́отца.

Ин

О Го́споди, спаси́ нас, погиба́ем, потопля́еми грехо́м!/ Моли́твенно возде́тыми к Тебе́ о нас рука́ми блаже́ннаго Проко́пия,/ Изба́вителю, и нас спаси́.

Проко́пие блаже́нне, ты еси́ ди́вный и святы́й,/ мы же гре́шни и не́мощни,/ моли́ся Изба́вителю от гее́нны спасти́ нас.

Ра́дость спасе́ния и нам испроси́ у Бо́га, блаже́нне Проко́пие,/ дерзнове́ние име́я пред Ним, Изба́вителем и Спаси́телем на́шим,/ да с тобо́ю воспое́м его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Усты́, и по́мыслы, и се́рдцем, Пресвята́я Богоро́дице, Тя пропове́дуем:/ Тобо́ю Бо́гу примири́хомся,/ отринове́ннии преступле́нием пе́рвее пра́отца.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шния красоты́:

Возбра́нному и ди́вному в пра́ведницех му́жу,/ во́лею во юро́дство претвори́вшуся,/ ми́ра сего́ красоты́ возненави́дел еси́,/ плотска́я мудрова́ния увяди́л еси́ посто́м и жа́ждею,/ студе́нию мра́за, сне́га, и зно́я, и дождя́,/ и от про́чия возду́шныя тяготы́ никогда́ же уклони́ся/ и очи́стил еси́ себе́, я́ко зла́то в горни́ле, Проко́пие блаже́нне,/ всей Вя́тской земли́ похвала́ и утвержде́ние.

И́кос:

Прииди́те, христолю́бцы,/ прииди́те, нищелю́бцы,/ восхвали́м блаже́ннаго страда́льца, прему́драго Проко́пия,/ бы́вша юро́да Христа́ ради́,/ во́лею ми́ра и я́же в нем уме́ты вмени́вша, по апо́столу,/ и во след Христа́ усе́рдно поте́кша,/ плоть же свою́ посто́м, и жа́ждею, и зно́ем,/ и дожде́м, и сне́гом, возду́шною тя́гостию смири́вша,/ ду́шу же от страсте́й свобо́дну соблю́дша/ и све́тлу доброде́тельми соде́лавша,/ и Небе́сное житие́ со все́ми святы́ми ве́чно насле́довавша,/ и моля́щася Христу́ Бо́гу о чту́щих Его́ ве́рою и любо́вию./ К нему́ же возопие́м:/ ра́дуйся, уго́дниче Христо́в, Проко́пие блаже́нне,/ всей Вя́тской земли́ похвала́ и утвержде́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Не изво́ли ничто́же на земли́ люби́ти, па́че Зижди́теля,/ но, посреди́ хра́мов скита́яся, блаже́нне Проко́пие, ра́довашеся и поя́ше,/ благослове́н еси́, зовы́й, в це́ркви сла́вы Твоея́, Го́споди.

Не пощаде́ пло́ти своея́,/ но предаде́ ю на по́двиги и труды́, ну́жное пребыва́ние,/ тем ко́зни бесо́вския му́жески попра́в, блаже́нне Проко́пие, поя́ше, зовы́й всегда́:/ благослове́н еси́ в це́ркви сла́вы Твоея́, Го́споди.

Одержи́м христоподо́бною, о́тче, Боже́ственною любо́вию, преблаже́нне Проко́пие,/ вся бо, я́ко уме́ты, вмени́л еси́, вопия́ше, зовы́й немо́лчно:/ благослове́н еси́ в це́ркви сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся./ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Ин

Кто нам путь к Бо́гу освети́т,/ кто научи́т пла́мень страсте́й погаси́ти, кроме́ вас, святи́и,/ проше́дшии по пути́ жи́зни спаси́тельно?/ Помози́те нам, да и мы с ва́ми воспое́м:/ отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

О́бщую со все́ми святы́ми и А́нгелами-храни́телями/ вознеси́ о нас моли́тву, блаже́нне Проко́пие,/ к Бо́гу Отцу́ Небе́сному.

Проко́пие блаже́нне, святы́й,/ моли́ся о лю́дех, соверша́ющих святу́ю па́мять твою́,/ лобыза́ющих ико́ну твою́ и прославля́ющих Бо́га отце́в на́ших.

Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Всесве́тлая звезда́, су́щих в тиме́нии страсте́й приводя́ к животу́,/ науча́я твори́ти Боже́ственныя за́поведи и нечи́стыя целому́дренно жи́ти,/ отгони́ши лю́тыя неду́ги, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ты, цел умо́м в кро́ве чу́дных, му́дре,/ мно́ги улови́л еси́ юро́дствовати Го́спода ра́ди,/ ве́дый наруга́ем бы́ти, вопия́ чисте́йшею душе́ю, Проко́пие блаже́нне:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Соверше́н еди́н и́же Свои́х сла́вяй Госпо́дь,/ прославля́я тя, преподо́бне,/ ко гро́бу твоему́ притека́ющия исцеля́я, светлослове́ньми зову́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Избавля́яй нас, возсия́ из Тебе́ Госпо́дь, Де́во Чи́стая,/ его́же моли́, Влады́чице, спасти́ пою́щия Тя/ и от обстоя́ния изба́вити нас, вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин

Яви́ся о́браз воздержа́ния, моли́твы и любве́, блаже́нне Проко́пие,/ да и мы, подража́юще тебе́, сподо́бимся Ца́рствия Небе́снаго,/ да, спасе́ннии, хва́лим и благослови́м Бо́га во ве́ки.

Сла́ва Бо́гу, созда́вшему нас;/ сла́ва Спа́сшему нас;/ сла́ва Да́рующему жи́знь ве́чную святы́м Свои́м./ Хва́лим его́ и превозно́сим во вся ве́ки.

Лю́дие вси,/ чрез блаже́ннаго Проко́пия вознесе́м хвалу́ Бо́гу на́шему,/ благослови́м его́ и воскли́кнем:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся веки.

Богоро́дичен: Избавля́яй нас, возсия́ из Тебе́ Госпо́дь, Де́во Чи́стая,/ его́же моли́, Влады́чице, просвети́ти пою́щия Тя,/ и обстоя́ния нас изба́вити, вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Всем се́рдцем, Проко́пие, Тро́ице усе́рдно предложи́вся/ и, от Нея́ луча́ благоде́льно прие́м,/ светови́ден быв и со А́нгелы лику́еши.

Жела́нием Боже́ственным приедини́вся и воздержа́нием просве́щся,/ ча́емых ве́чных благ во прича́стии быв, Богоблаже́нне Проко́пие, и наслажде́нии.

Твоя́ боле́зни и по́ты прия́т весе́лие, ника́коже конца́ иму́щее,/ в немже пита́яся, Проко́пие преблаже́нне,/ и нас непреста́нно помина́й.

Богоро́дичен: Спаси́ мя, ро́ждшая всех Изба́вителя и Благоде́теля,/ разори́ души́ мое́й мра́чный о́блак,/ Све́та о́блаче Свята́я Влады́чице,/ и си́льна соде́лай на стра́сти, борю́щия мя.

Ин

Ви́дим любо́вь Бо́жию к нам, гре́шным,/ ви́дим и ответную любо́вь святы́х к Нему́,/ возлюби́м и мы его́ во ве́ки.

Име́я ми́лость и благода́ть от Бо́га, блаже́нне Проко́пие,/ с Богоро́дицею и Предте́чею моли́ся о нас, гре́шных.

Мир, согла́сие, любо́вь, ве́ру и доброде́тельную жи́знь/ испроси́ чрез Влады́чицу ми́ра Богоро́дицу, святы́й блаже́нный Проко́пие,/ от Христа́ Бо́га всем лю́дем земли́.

Богоро́дичен: Спаси́ мя, ро́ждшая всех Изба́вителя и Благоде́теля,/ разори́ души́ мое́й о́блаки,/ Све́та о́блаче, Свята́я Влады́чице,/ и си́льна соде́лай на стра́сти, борю́щия мя.

Свети́лен:

Удали́вся, бе́гая мирски́х сожи́тельства,/ Христу́, и́же над все́ми Бо́гу на́шему, непоро́чным житие́м благоуго́ди́л еси́./ Его́же ны́не моли́ о нас, рабе́х твои́х,/ ве́рою пра́зднующих всечестну́ю па́мять твою́, Богому́дре Проко́пие.

Сла́ва:

И́же Свет ми́ру, Христе́, просвети́вый святы́я со́лнца светле́йше,/ моли́твами блаже́ннаго Проко́пия и на́ши се́рдца́ освети́/ благоразу́мием и све́том благода́ти Твоея́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Му́дрость составну́ю, и Сло́во пресу́щное, и Врача́ всех поро́ждшая, Де́во,/ стру́пы и я́звы души́ моея́ исцели́,/ лю́тыя и многовре́менныя, и стра́стная утоли́ се́рдца моего́ помышле́ния.

На хва́литех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́вное чу́до,/ во изступле́нии ума́ соверши́ся духо́вная прему́дрость в тебе́, о́тче Проко́пие./ Вся бо, я́ко уме́ты, вмени́л еси́,/ да Христа́ приобря́щеши,/ и Ца́рство Небе́сное возлюби́л еси́,/ е́же получи́в ны́не,/ со А́нгелы предстоя́, свя́те,/ моли́ся о чту́щих приле́жно па́мять твою́.

О, пресла́вное чу́до,/ в бре́нном те́ле ходя́ на земли́,/ Тебе́ ра́ди, я́ко Беспло́тен, пребыва́я, уго́дник Твой Проко́пий/ ве́лие нестяжа́ние стяжа́,/ обе́щанных Твои́х вожделе́в,/ Его́же ни о́ко ви́де, ни у́хо слы́ша, ни на се́рдце челове́ку взы́де,/ угото́ванных лю́бящим Тебе́,/ того́ моли́твами, Христе́,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Ми́лостив.

Богоблаже́нне Проко́пие,/ возненави́дев вре́менная ми́ра сего́,/ умертви́л еси́ вся плотски́я сла́дости,/ Богоуго́дно подвиза́лся,/ на высоту́ востече́ доброде́телей,/ и вра́жия ко́зни попра́, и побе́ды вене́ц восприя́,/ от земли́ преста́вися/ и ны́не на Небеси́ с ли́ки пра́ведных весели́шися,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И́ны стихи́ры, глас 5:

Хвали́ти Бо́га подоба́ет всем,/ мы же, гре́шнии, ка́ко сме́ем вознести́ хвалу́?/ Ты, блаже́нне Проко́пие,/ вознеси́ от нас хвалу́ Бо́гу на́шему.

Восхва́лим о́бщаго всех Влады́ку Бо́га/ не уста́ми то́кмо, но и жи́знию свято́ю,/ предводи́теля во хвале́ име́юще блаже́ннаго Проко́пия, и воскли́кнем:/ хва́лим Бо́га и превозно́сим его́ во ве́ки.

А́нгели Бо́га воспева́ют,/ вся тварь хва́лит его́,/ велича́ют вси святи́и лю́дие,/ блаже́нный Проко́пий престо́лу его́ покланя́ется,/ и мы славосло́вим его́ во вся ве́ки.

Любо́вь отве́тную приими́, о Бо́же наш,/ ра́дость на́шу о любви́ Твое́й/ мы в славосло́вии воспева́ем/ и хва́лим, и благослови́м Тебе́ во ве́ки.

И́скренне умо́м и любо́вию/ воспое́м Христа́:/ оса́нна в вы́шних Свято́му/ – Аллилу́ия, Аллилу́ия, Аллилу́ия – Бо́гу на́шему всегда́.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Доброде́телей твои́х, Богому́дре Проко́пие, исправле́ния/ уясни́ша ве́рных сердца́./ Кто бо, слы́ша безме́рное твое́ смире́ние и терпе́ние, не удиви́тся,/ е́же ко всем кро́тость и беззло́бие,/ к скорбя́щим ми́лование, и к су́щим в бе́дах ско́рое поможе́ние,/ и к пла́вающим безмяте́жное приста́нище,/ и в путь ше́ствующим благопоспеше́ние./ Вся благоле́пно предвари́, досточу́дне Проко́пие,/ и ны́не неувяда́емым венце́м оде́яся/ от руки́ Вседержи́теля Бо́га,/ его́ же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, предпра́зднства, или́ Богоро́дичен, глас 8:

Ми́ра прибе́жище, хвалы́ досто́йная,/ Пресла́вная Богоро́дице Мари́е!/ Хвалу́ вознеси́ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу/ со Безнача́льным его́ Отце́м и Боже́ственным Ду́хом/ и нас укрепи́ и научи́ сла́восло́вити Бо́га во ве́ки.

НА ЛИТУРГИ́И:

Блаже́нны от кано́на песнй 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 3: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на него́. Стих:Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́тимися к Тебе́.

Апо́стол к Корйнфяном, зача́ло 131. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 69.

Моли́тва свято́му блаже́нному Проко́пию́, Вя́тскому чудотво́рцу

О подви́жниче многотру́дный и кро́ткий, моли́твенниче усе́рдный и любвеоби́льный целе́бниче, святы́й блаже́нный Проко́пие! Гра́да Хлы́нова украше́ние, Вя́тския земли́ Небе́сный моли́твенниче! Ки́я похвалы́ принесе́м тебе́, свя́тче Бо́жий? Ка́ко воспое́м тя? То́кмо, моля́щеся тебе́, воспомина́ем ди́вныя по́двиги твоя́. Ты из де́тства Богоуго́дно пожи́л еси́, послуша́ние роди́телем и трудолю́бие явля́я. В во́зраст прише́д и услы́шав словеса́ Спаси́теля: а́ще кто хо́щет по Мне ити́, да отве́ржется себе́, и во́змет крест свой, и по Мне гряде́т, – и: Кто люби́т ина́го па́че Мене́, недосто́ин есть Мене́, – ты, блаже́нне, послу́шен быв Христо́ву сло́ву, де́лом и жи́знию отвеща́вая на за́поведи Его́,и ра́ди любви́ к Нему́ всего́ отре́клся, возлюби́л еси́ чистоту́ и целому́дрие, молча́нием уста́ загради́в, да непреста́нно умо́м с Бо́гом бесе́ду твори́ши и мо́лишися Ему́, и по сло́ву апо́стола Па́вла: Мы бу́и Христа́ ра́ди, вы же му́дри о Христе́, – по́двиг особый и многотру́дный восприя́л еси́ на ся, явля́я себе́, я́ко безу́мна и юро́дива пред людьми́, ра́зум же соверше́н име́я, почита́я всех лу́чшими себе́ и в сем по́двизе до сме́рти пребы́л еси́. Ты, ра́нее всех к Боже́ственным слу́жбам приходя́, после́дним исходи́л еси́ из хра́ма; обходя́ хра́мы гра́да, на па́пертех моли́лся еси́ днем и но́щию. Гла́дом и жа́ждою томя́ся, зной и мраз зи́мний терпя́, ма́ло прикрыва́я наготу́ свою́, босы́ми нога́ми по сне́гу ходи́л еси́, посмея́ние и бие́ние от люде́й неразу́мных терпя́, за оби́дчики моля́ся, с кля́твою преща́я духо́внику своему́, да не откры́ет бесе́ду и по́двиг лю́дем. За таковы́я по́двиги Госпо́дь Бог просла́ви тя да́ром исцеле́ния боле́зней и неду́гов и предве́дения гряду́щаго: мно́гим бо предрека́л еси́ о́бразами гото́витися покая́нием к сме́рти, други́я же ра́достно воздвига́л еси́ от одра́ боле́зни, темни́чное заключе́ние или́ от него́ избавле́ние и о́бщия бе́дствия предвеща́я, призыва́л еси́ к покая́нию. Пред кончи́ною твое́ю, ю́же откры́ тебе́ Бог, те́ло твое́ сне́гом отира́я, омы́л еси́ и, мно́го моли́вся, почи́ от трудо́в пра́ведных, душе́ю же в Небе́сныя оби́тели от Бо́га прия́тый, отту́ду явля́лся еси́ с преподо́бным Три́фоном, да́руя исцеле́ния.

Мо́лим тя, святы́й Проко́пие: я́ко име́я дерзнове́ние у Го́спода, испроси́ нам жи́знь мирную, от собла́знов и ко́зней диа́вольских изба́ви; храм сей, град наш и всю страну́ на́шу сохрани́ в ми́ре, от враго́в защити́; земли́ плодоно́сие, во́здуха благорастворе́ние, вод освяще́ние, изоби́лие плодо́в и вся потре́бная для жи́зни сей да́руй лю́дем, чту́щим тя и моля́щимся тебе́; нам и всем правосла́вным христиа́ном испроси́ у Спаси́теля Христа́ Бо́га в христиа́нских доброде́телех пребыва́ти, ве́ру и любо́вь к Бо́гу всегда́ име́ти, с наде́ждою стреми́тися к жи́зни ве́чней; смире́ния и терпе́ния, кро́тости и воздержа́ния испо́лнитися; моли́тве неразсе́янней и непреста́нней научи́тися, христиа́нския кончи́ны жи́зни на́шея, безболе́зненны, ми́рны с покая́нием и приобще́нием Христо́вых Та́ин сподо́битися, та́кожде и до́браго отве́та на стра́шнем суди́лищи Христо́вем, да, твои́ми моли́твами огражда́еми и сопу́тствуеми, дости́гнем вожделе́нныя жи́зни ве́чныя в Ца́рствии Бо́жием, да та́мо вку́пе с тобо́ю и все́ми святы́ми сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веков. Ами́нь.

Блаженный Прокопий, Христа ради юродивый, Вятский чудотворец. В 1578 году в 6 верстах от Хлынова (Вятки), в деревне Корякинской, в крестьянской семье родился вымоленный у Господа мальчик Прокопий. Однажды, работая в поле на лошади, 12-летний мальчик был поражен ударом молнии. Дома отрок очнулся, но оставался в исступлении: Прокопий раздирал на себе одежду, топтал ее, ходил нагим. Родители привезли его к преподобному Трифону Вятскому (†1612; память 8 октября), прося помолиться о нем святителю Николаю Чудотворцу и преподобному Сергию Радонежскому. Отслужив молебен, преподобный Трифон окропил мальчика святой водой – и к нему́ вернулся разум.

Через 5 лет после исцеления он прислуживал три года в храме во имя великомученицы Екатерины в городе Слободском. Когда святому Прокопию исполнилось 20 лет, его хотели женить, но он тайно ушел в город Хлынов и там начал свой трудный, но благодатный путь юродства Христа ради. Вспомнив о своем детском безумии, он повторил его теперь сознательно: раздирал на себе одежды и ходил нагим, вдохновляясь примером наиболее чтимых северо-русских святых – блаженного Иоанна (†1494; память 29 мая) и блаженного Прокопия (†1303; память 8 июля) Устюжских. Святой Прокопий наложил на себя подвиг молчания и объяснялся знаками. Одни смеялись над ним, другие били, но юродивый все терпел с благодарностью.

В народе скоро стала известна прозорливость святого: он часто ходил к больным Города и, если видел, что больной должен выздороветь, приподнимал его и радовался; а если больной должен был умереть, блаженный плакал, целовал его, складывал свои руки на груди, показывая этим, что надо готовиться к смерти. Прозорливость блаженного открыла его святость. Много печалился блаженный об узниках, приносил им хлеб и всегда старался ободрить, указывая на скорое освобождение. Лишь со своим духовником, священником церкви в честь Вознесения Господня Иоанном Колачниковым, он прерывал свое безмолвие, заповедав ему не открывать тайну его подвига до кончины.

В церкви во имя святого Иоанна Предтечи был такой случай: юноша Корнилий Корсаков пел за литургией на клиросе, святой Прокопий взял его за руку, повел к царским вратам и втолкнул в алтарь. Через 6 лет Корнилий принял сан священника, а овдовев, принял постриг с именем Киприан и стал игуменом.

Около 30-ти лет подвизался блаженный Прокопий Вятский в подвиге юродства. Однажды ему была предвозвещена скорая кончина. Отстояв Богослужение в церкви, святой вышел на Пятницкий мост и долго молился. Перейдя его, он сел и отер тело снегом, словно очищая себя от скверны. Потом пришел к Городской башне, называемой «Вышкой», обратился к востоку и снова усердно молился.

Скончался блаженный Прокопий Вятский с молитвенно простертыми руками, как бы самой смертью знаменуя несение жизненного креста. Это было 21 декабря́ 1627 года, на 50-м году жизни. Блаженный Прокопий Вятский был с честью погребен в вятском Трифоновом Успенском монастыре, с северной стороны соборного храма.

* * *

23

Сгре́бие – сор, грязь.

24

Вра́ска – морщина, всякий недостаток или порок.


Источник: Минея - М. : Издат. совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея декабрь. - 2002. / Ч. 1. – 600; Ч. 2. - 560 с.

Комментарии для сайта Cackle