В 9-й день

Зача́тие святы́я Анны, егда́ зача́т Пресвяту́ю Богоро́дицу

НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х:

стихи́ры на 4, глас 2:

Ки́ими недосто́йными устна́ми/ восхва́лим ны́не заче́ншуюся Свя́тейшую тва́ри/ и Честне́йшую су́щи Херуви́мов и всех святы́х,/ престо́л ца́рский недви́жимый,/ дом, в нем же всели́ся Вы́шний,/ Спасе́ние ми́ра, Бо́жие Свяще́ние,/ подаю́шу ве́рным, в святе́м зача́тии Ея́, ми́р и ве́лию ми́лость?

Ка́я духо́вная пе́ния/ ны́не принесе́м Ти, Всесвята́я?/ е́же бо в непло́дней/ Твои́м зача́тием весь ми́р освяти́ла еси́,/ и Ада́ма от уз изба́вила еси́,/ и Е́ву от боле́зни свободи́ла еси́./ Те́мже а́нгельсти́и ли́цы спра́зднуют,/ Не́бо и земля́ ра́дуются,/ и совоспле́щут ду́ши пра́ведных,/ пе́сни ве́рно взыва́ющи/ во сла́ву зача́тия Твоего́.

Ка́я стра́шная пе́ния,/ я́же принес́оша Ти тогда́, Де́во?/ Окре́ст зача́тия Твоего́/ отрокови́цы ра́дующася и со стра́хом вопию́ща:/ зача́тся пала́та Царе́ва,/ возсия́вает киво́т свяще́ния,/ две́ри непло́дныя отверза́ются,/ Бо́жия бо дверь благоча́дие доброде́телей вво́дит,/ подаю́щи ми́рови ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Днесь из ко́рене Дави́дова/ ца́рская порфи́ра прозя́бши,/ от Иессе́я израсти́ти начина́ет цвет таи́нственный/ в Нея́же Христо́с Бог наш прозябе́,/ спаса́яй ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Лик проро́ческий, ра́дуйтеся:/ се бо Анна прозя́ба́ет Плод,/ И́мже проро́чествия ва́ша/ испо́лнитися произы́дут.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Сра́дуйтеся, коле́на вся,/ непло́дней Анне:/ я́ко Плод чре́ва па́че наде́жды прозяба́ет,/ живота́ на́шего Хода́таицу.

Стих: От плода́ чре́ва Твоего́/ посажду́ на Престо́ле Твое́м.

Концы́ земни́и, весели́теся:/ се бо Творца́ всех Ма́терь/ от непло́днаго чре́ва/ прозяба́ет днесь.

Сла́ва, и ны́не,, подо́бен то́йже:

Ра́дуйся, Иоаки́ме,/ и А́нно, ра́дуйся:/ я́ко спасе́ния Хода́таицу/ и ра́дость ми́ра, плодоно́сите днесь.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х:

стихи́ры на 6, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Плодородя́щи непло́ды па́че наде́жды/ Де́ву, хотя́щую роди́ти Бо́га пло́тию,/ ра́достию све́тится и лику́ет, ра́дующися,/ велегла́сно взыва́ющи:/ коле́на вся, сра́дуйтеся мне, Изра́илева./ Се во чре́ве нош́у/ и поноше́ние безча́дства отлага́ю,/ я́коже благоизво́ли Соде́тель,/ услы́шав моли́тву мою́,/ и боле́зни се́рдца исцели́/ в жела́емых ми.

И́же от немо́кренна, ка́мене/ источи́вый во́ду,/ плод чре́ву твоему́, А́нно,/ да́рует, Присноде́ву Влады́чицу,/ из Нея́же вода́ спасе́ния хо́щет произы́ти./ Нектому́, я́ко непло́дная земля́,/ пребу́деши на земли́,/ поноше́ние отчуждйла еси́:/ Зе́млю бо возрасти́вши, плодонося́щу Жи́зни Клас,/ поноше́ния отъе́млющий всем челове́ком,/ я́коже благоизво́ли/ за милосе́рдие ми́лости вообрази́тися в чужде́е.

Проро́ческая рече́ния ны́не исполня́ются:/ гора́ бо Свята́я в ложесна́х водружа́ется;/ ле́ствица Боже́ственная насажда́ется;/ престо́л вели́кий Царе́в проуготовля́ется;/ ме́сто украша́ется Боговходи́мое;/ Купина́ Неопали́мая начина́ет прозяба́ти;/ Мирополо́жница Святы́ни уже́ истека́ет,/ непло́дствия ре́ки прости́рающи Богому́дренныя А́нны,/ ю́же ве́рою ублажа́ем.

Сла́ва, и ны́не, глас 2. Ге́рманово:

Недове́домое А́нгелом и челове́ком вели́кое,/ е́же от ве́ка сокрове́нное та́инствр пресла́вное:/ днесь в ложесна́х целому́дренныя А́нны/ младоно́сится Мари́я Богоотрокови́ца,/ уготовля́ема во вселе́ние всех Царя́ веко́в/ и во обновле́ние ро́да на́шего./ Юже чи́стою со́вестию умоли́м, вопию́ще к Ней:/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ я́ко предста́тельница су́щи нас христиа́н,/ спасти́ ду́ши на́ша.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Бы́тия́ чте́ние

(глава 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго,/ и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном; и сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава досяза́ше до небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и нисхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся,/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю, и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песок земны́й,/ и распростра́ни́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки./ И возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще пои́деши./ И возвращу́ тя в зе́млю сию,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ небе́сная.

Проро́чества Иезекии́лева чтение (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и прочее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего, и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки,/ и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут, и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му,/ и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чтение

(глава 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом/ и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб и пи́йте вино́,/ е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживе́те́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́;/ облича́й прему́дра, и возлюби́т тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т прии́ма́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день, и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н– по́мысла есть блага́го,/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и прило́жатся тебе́ ле́та живота́.

На литии́ стихи́ры,

глас 1:

Весели́теся, пра́веднии Богоотцы́, Иоаки́ме и А́нно, днесь,/ вы бо пронарече́нны бы́сте от всех родо́в/ бы́ти роди́телие ро́ждшия пло́тию Единоро́днаго Сы́на Бо́жия/ Мари́и, Неискусому́жныя Богома́тере,/ и коне́ц пода́ти Тоя́ ра́ди всем зна́мениям же, и та́йнам неизрече́нным,/ и прорече́нием проро́ческим,/ та́инству Сло́ва воплоще́ния./ Весели́ся и ты днесь, проро́ческий ли́че,/ со Дави́дом и Авраа́мом пра́отцы,/ прии́де бо сла́ва пропове́дания ва́шего/ и всеми́рное избавле́ние.

Глас 2:

Днесь О́блак све́тел/ в невла́жной утро́бе составля́ется,/ от него́ же Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш, превы́ше естества́ возсия́ет/ просвети́ти во тьме и се́ни сме́ртней седя́щия/ и всем дарова́ти ве́лию ми́лость.

Глас 6:

О чуде́с пресла́вных!/ О веще́й преесте́ственных!/ А́нгел с Небесе́ всечестно́му сою́зу рожде́ние Богоро́дично предвозвеща́ет,/ и неродя́щия непло́ды плодоно́сит Богоотрокови́цу,/ изсо́хшая же утро́ба затворе́нную Вы́шняго дверь прозяба́ет,/ именова́ние безча́дных супру́гов/ в Богооте́ц тезоимени́тство преложи́ся бла́гочадия ра́ди./ Те́мже возопии́м:/ и́же вся содева́яй и то́чию хоте́нием пременя́яй,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Ра́дуйся и весели́ся, А́нно, Бо́гом почте́нная,/ я́ко от обеща́ния плодоно́сиши/ от А́нгела ра́дость прии́мшую/ и от неражда́ющия утро́бы прозяба́еши/ от безсе́менныя утро́бы прозя́бшую Садоде́лателя всех./ Блаже́н дом, от него́ же роди́ся;/ блаже́нный ко́рень вои́стинну,/ из него́же произы́де;/ блаже́нный Плод роди́телей, из ни́хже произведе́ся./ Ра́дуйся со Иоаки́мом Богому́дрым:/ вы бо Боже́ственным ма́нием роди́телие вои́стинну показа́стеся/ едины́я в жена́х Бла́гослове́нныя Де́вы и Богома́тере.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

А́нна, Боже́ственная благода́ть,/ иногда́ моля́щися о чаде,/ возопи́ всех Бо́гу и Зижди́телю:/ Адонаи́ Савао́ф, безча́дия ве́си поноше́ние,/ Сам боле́знь се́рдца моего́ разреши́,/ и хля́би утро́бныя разве́рзи,/ и непло́дную плодоно́сну покажи́:/ я́ко да ражда́емое/ дар Ти принесе́м, благосло́вяще,/ пою́ще и единому́дренно сла́вяще Твое́ благоутро́бие,/ и́мже ми́ру дае́тся ве́лия ми́лость.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Дре́вле моля́щися ве́рно А́нна целому́дренная/ и Бо́га умоля́ющи,/ А́нгельский глас услы́ша,/ изве́ствующий е́й проси́мых Боже́ственное сбытие́./ К не́йже безтеле́сный я́вственно бесе́доваше:/ моле́ние твое́ бо Го́споду прибли́жися,/ не се́туй и от слез отступи́,/ благопло́дна бо бу́деши ма́слина,/ прозяба́ющи ветвь кра́сную – Де́ву,/ я́же цвет процвете́т Христа́ пло́тию,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Стих: От плода́ чре́ва Твоего́/ посажду́ на престо́ле Твое́м.

Супру́г плодороди́т че́стен Боже́ственную Ю́ницу,/ из Нея́же про́йдет Теле́ц,/ неизрече́нным сло́вом упита́нный вои́стинну,/ за весь ми́р закала́емый./ Тем, ра́дующеся,/ испове́дание непреста́нное во умиле́ние Го́сподеви принося́т/ и вся́ческая по́льзующую име́ти бу́дут./ Сия́ у́бо да ублажи́м/ и ве́рою ликовству́им в зача́тии Боже́ственне,/ я́же от них Бо́га на́шего Ма́тере ражда́емыя,/ Е́юже дае́тся бога́тно ве́лия ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Днесь из ко́рене Дави́дова/ Ца́рская порфи́ра прозя́бши,/ от Иессе́я израстти́ти начина́ет цвет та́инственный,/ в Не́йже Христо́с Бог наш процвете́,/ спаса́яй ду́ши на́ша.

Тропа́рь, глас 4:

Днесь безча́дия у́зы разреша́ются,/ Иоаки́ма бо и А́нну услы́шав, Бог/ па́че наде́жды роди́ти тем я́ве обещава́ет Богоотрокови́цу,/ из Нея́же Сам роди́ся Неопи́санный, Челове́к быв,/ А́нгелом повеле́в вопи́ти Ей:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю.

Сей тропа́рь глаго́лется без Богоро́дична.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:

тропа́рь три́жды.

По 1-й кафйзме, седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Но́вое Не́бо во чре́ве А́нны зи́ждется/ Бо́га Вседе́теля повеле́нием,/ из него́же возсия́ет Невече́рнее Со́лнце,/ ми́р весь просвеща́ющее луча́ми Божества́,/ премно́жеством благоутро́бия, Еди́н Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й кафи́зме, седа́лен, глас 8 и подо́бен то́йже:

Лик проро́ческий пропове́да дре́вле/ Непоро́чную Чи́стую и Богоотрокови́цу Де́ву,/ ю́же А́нна зача́т, непло́ды́ су́щи и безча́дна;/ сию́ днесь весе́лием се́рдца ублажи́м, спа́сшеся ея́ ра́ди,/ я́ко Еди́ну Непоро́чную.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Велича́ние:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим святы́х Твои́х роди́телей/ и всесла́вное сла́вим/ зача́тие Твое́.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Возопи́й, Дави́де, что кля́тся тебе́ Бог?/ я́же не кля́тся, рече́, и испо́лни уже́,/ от плода́ чре́ва моего́ да́вый Деви́цу,/ из нея́ же Соде́тель Христо́с, но́вый Ада́м, роди́ся,/ Царь на престо́ле мое́м,/ и ца́рствует днесь, име́яй ца́рство недви́жимо./ Непло́ды зачина́ет Богоро́дицу/ и Пита́тельницу жи́зни на́шея́.

Степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: От плода́ чре́ва твоего́/ посажду́ на престо́ле твое́м.

Стих:

Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́.

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

Сла́ва: моли́твами Богоро́дицы:

или́ Сла́ва, глас 8:

Ра́дуйся, естество́ челове́ческое,/ доброде́тельми пре́жде непло́дствующее,/ непло́ды́ бо ны́не зачи́нает/ непло́дствия твоего́ Разреше́ние.

И ны́не, то́йже.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Нача́ток спасе́ния на́шего, лю́дие, днесь бысть,/ начина́ется у́бо Де́ва Мариа́м/ и зи́ждется во утро́бе непло́дныя,/ и ми́р с нею обновля́ется./ Весели́тся Иоаки́м со А́нною,/ непло́дствия разреши́ся,/ и Ада́м ра́дуется, от уз свобожда́емь./ С ним же и мы ра́достно к Ней возопии́м:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кано́на два святы́я А́нны: 1-й со ирмосо́м на 8, 2-й на 6, глас 1. Творе́ние Андре́ево.

Песнь 1

Ирмо́с:

Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Зача́тие днесь, Богому́драя А́нно, твое́ пра́зднуем,/ я́ко Вмести́вшую нигде́же Вмести́маго зачала́ еси́,/ непло́дных отре́шшися уз.

Пра́ведных услы́шал еси́ моли́тву,/ святы́х испо́лнил еси́ обеща́ние, Го́споди, праоте́ц Твои́х/ и сим дал еси́ плод Тебе́ ро́ждшую, Чи́стую.

А́нна сла́вная ны́не зачина́ет Чи́стую,/ безпло́тнаго заче́ншую Го́спода Преблага́го,/ и роди́ти и́мать пло́тию иму́щую роди́ти Христа́.

От тле́нных возсия́ла еси́, Де́во, ложе́сн;/ в нетле́нне бо чре́ве сла́вы Со́лнце носи́ла еси́,/ бы́вша, я́коже есмы́, кроме́ враще́ния и смеше́ния.

Други́й кано́н, глас то́йже. его́же краегране́сие по алфави́ту.

Песнь 1

Ирмо́с:

Христо́с ражда́ется – сла́вите!/ Христо́с с Небе́с – сря́щите!/ Христо́с на земли́ – возноси́теся!/ По́йте Господе́ви, вся земля́,/ и весе́лием воспо́йте, лю́дие,/ я́ко просла́вися.

Чи́стую Де́ву Богоотрокови́цу,/ Ма́терь бы́ти хотя́щую Созда́теля,/ во чре́ве прие́мши А́нна, ра́достно вопия́ше:/ коле́на вся Изра́илева, сра́дуйтеся мне,/ се бо и аз зача́х.

Кни́гу, ю́же прорече́ проро́к,/ запеча́тану Ду́хом Боже́ственным,/ в ложесна́х свои́х содержа́щи, А́нна всем вопия́ше:/ ю́же вся Списа́ния проявля́ют,/ возвелича́юся аз, прозяба́ющи днесь.

Во чре́ве вмеща́ется и созида́ется храм/ Боже́ственный и спаси́тельный,/ в ложесна́х ма́терних насажда́ется Ле́ствица, я́же к Вы́шним вся челове́ки возводя́щая./ Ея́же зача́тие ве́рно да торжеству́ем.

Катава́сия:

Христо́с ражда́ется:

Песнь 3

Ирмо́с:

Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ и́же над вода́ми Не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Плод чре́ва а́ще по́даси мне, – вопия́ше А́нна ко Го́споду, –/ возвели́чуся и Тебе́ принесу́ сей./ Сего́ ра́ди зачина́ет Чи́стую Богома́терь.

Я́же по зако́ну сконча́вши и Бо́гу непоро́чно рабо́тавши,/ чревоно́сиши вои́стинну Законода́вца ро́ждшую, А́нно всечестна́я,/ те́мже тя, ве́рнии, ублажа́ем.

В саду моля́щейся тебе́,/ глас услы́ша высоча́йший, А́нно Богому́драя,/ и плод чре́ву Твоему́ дае́т –/ ра́я Отве́рзшую дверь благода́тию.

Богоро́дичен: Непло́дствующия мы́сли мое́й непло́дие вся́кое отжени́/ и плодоно́сну доброде́тельми ду́шу мою́ покажи́, Всесвята́я Богоро́дице,/ ве́рных по́моще.

Ин ирмо́с:

Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному безсе́менно,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й рог наш,/ Свят еси́, Го́споди.

Прие́млет с высоты́ моля́йся Го́споду Иоаки́м вожделе́нное веща́ние,/ предста́вшу А́нгелу ему́ и глаго́лющу:/ отыди́, твоя́ проше́ния, пра́ведне, всех Бог испо́лни.

Призыва́ющи всех Бо́га, А́нна иногда́ в саду стоя́щи,/ предста́вша зря́ше себе́ А́нгела и глаго́люща:/ да не скорби́ши,/ Ма́тери бо Бо́жией ма́ти и́маши бы́ти.

Ревну́ющи А́нне, су́щей пре́жде тебе́,/ моле́ния к Бо́гу принесла́ еси́/ и, безсе́менно прие́мшую Сло́во Невмести́мое,/ Чи́стую во утро́бе зачала́ еси́,/ бла́гочадием твои́м вся ны, А́нно, облагода́тивши.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Иоаки́м свяще́нный и А́нна дар принесо́ша дре́вним свяще́нником/ и не прия́ти бы́ша, непло́ды су́ще,/ мольбу́ принесо́ша Да́телю вся́ческих,/ и, моли́тву их услы́шав, да́рует им су́що Дверь Жи́зни,/ Ея́же свято́е почти́м зача́тие.

Сла́ва, и ны́не.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Нескве́рная А́гница и Пречи́стый Черто́г/ от пра́ведников произы́ти ны́не начина́ет, ве́рнии, Богоукраше́нная Мари́я пресла́вно./ Весели́теся про́чее, Не́бо и земля́,/ и вси земноро́дни, совзыгр́айте:/ я́ко сотвори́ днесь пресла́вная Бог,/ во чре́ве, непло́дствующия плод, еди́ну показа́в Де́ву,/ ю́же ве́рно воспое́м.

Песнь 4

Ирмо́с:

Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ вопло́щение,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – познае́шися,/ внегда́ приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

О, Боже́ственнаго веща́ния!/ О, стра́ннаго глаго́лания! а́ще и аз зачну́. А́нгелу к ней посла́вшуся, А́нна, удивля́ющися, велегла́сно вопия́ше:/ Бо́гу моему́ сла́ва, творя́щему пресла́вная.

Сра́дуйтеся мне, вся племена́ Изра́илева:/ во утро́бе зача́х но́вое Не́бо,/ из него́же Звезда́ возсия́ет пома́ле спасе́ния – Иису́с Светода́вец, – А́нна, ра́дующися, взыва́ше.

Услы́ша А́ннино Бог стена́ние,/ и внят Госпо́дь моли́тве ея́/ и, безча́дия о́блак разори́в,/ све́том озаря́ет бла́гочадия пресла́вно./ Те́мже зачина́ет Еди́ну Чи́стую.

Богоро́дичен: Де́во Богоро́дице, нескве́рная ски́ние,/ оскверне́ннаго прегреше́ньми очи́сти мя ны́не/ щедро́т Твои́х чисте́йшими кропле́ньми/ и даждь ми ру́ку по́мощи, да зову́:/ сла́ва Тебе́, Чи́стая Богопросла́вленная.

Ин ирмо́с:

Жезл из ко́рене Иессе́ова/ и цвет от него́, Христе́,/ от Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи/ прише́л еси́,

вопло́щся от Неискусому́жныя,/ Невеще́ственный и Бо́же,/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Отве́рзеся утро́ба твоя́, я́же пре́жде неражда́ющая,/ и прие́млеши, А́нно, О́блак Небе́сный,/ из него́же нам све́тлое, возсия́в, Со́лнце/ вся све́том и́стины озари́/ и глубоку́ю тьму безбо́жия отгна́.

Престо́л огнеобра́зный Бо́жий в ложесна́х Твои́х водрузи́ся,/ на не́мже сед, воспочи́,/ и всех благочести́вых труд отъя́т,/ и чи́стое Богозна́ние водрузи́ на земли́, А́нно блаже́нная, Богоприя́тная.

Се, его́же прорече́ Соломо́н, во утро́бе Одр прия́ла еси́,/ сохраня́емь и́стиннейше И́стинному Царю́/ к Боже́ственному воззва́нию, ро́да челове́ча обраще́нию,/ те́мже тя ра́достно, А́нно, ве́рнии, ублажа́ем.

Песнь 5

Ирмо́с:

Твой ми́р даждь нам,/ Сы́не Бо́жий:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не знае́м,/ и́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.

Из ко́рене прозя́бшая Дави́дова и Иессе́ева,/ А́нна ны́не расти́ти начина́ет Боже́ственный Жезл,/ прозя́бший та́инственный Цвет –/ Христа́, всех Зижди́теля.

Ма́терь бы́вшую мя, – А́нна вопия́ше, – узрят лю́дие и учудя́тся:/ се бо рожду́,/ я́ко благоволи́ соу́зы Разреши́вый непло́дствия моего́.

Отрокови́цу, ю́же зача́х аз,/ проро́честии гла́си издале́ча провозвести́ша,/ гору и дверь непрохо́дную, –/ прера́достно А́нна вопия́ше приходя́щим.

Богоро́дичен: О́блак, и рай, и дверь Тя Све́та,/ трапе́зу, и руно́ ве́мы,/ и ста́мну, внутрь ма́нну нося́щую, сла́дость ми́ра,/ Чи́стая Де́во Ма́ти.

Ин ирмо́с:

Бог Сый мира, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела,/ ми́р подава́юща, посла́л еси́ нам;/ тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Сни́де с горы́ Иоаки́м,/ не скрижа́ли зако́на прие́мый, но ю́же зако́н преднаписа́/ и вся проро́ческая откры́ша рече́ния – Бо́жию Ма́терь Чи́стую,/ и, игра́я, вопия́ше:/ возвели́чися се́рдце мое́.

В ложесна́х я́ко ощути́ А́нна иногда́ насажде́нную благопло́дную Ло́зу,/ из нея́же Грозд процвете́ зре́лый,/ нам вино́ безсме́ртия оби́льно иска́пающий,/ что Ти возда́м, благоутро́бне Го́споди, веща́ше?

Не терпя́ Иоаки́м тварь зре́ти, благоче́стием непло́дствующу,/ непло́дству А́ннину преити́ моля́шеся/ и сию́ возыме́ти Отрокови́цу, из Нея́же Сын даде́ся,/ вся сыноположи́вый Своему́ Отцу́, Высочайший.

Песнь 6

Ирмо́с:

Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Ка́ко вмеща́ется во чре́ве Вмести́вшая Бо́га?/ ка́ко ражда́ется Христа́ Роди́вшая пло́тию?/ ка́ко же сосцами пита́ется, я́же Зижди́теля млеко́м Напои́вшая?

Мольбу́ вашу услы́шав, Бог/ плодови́т плод ны́не да́рует вам,/ всехва́льнии Иоаки́ме и А́нно, днесь.

Чи́стую Голуби́цу заче́нши во чре́ве,/ ра́дости духо́вныя испо́лнися и́стинно,/ принося́щи пе́сни благода́рныя А́нна Бо́гу.

Богоро́дичен: Треволне́ния по́мыслов, и страсте́й наведе́ния,/ и глубина́ грехо́в окая́нную ду́шу мою́ обурева́ют:/ помози́ ми, Свята́я Влады́чице.

Ин ирмо́с:

Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/ якова́ прия́т;/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну:/ его́же, бо не пострада́ истле́ния,/ Ро́ждшую сохрани́ невре́жде́нну.

Зако́на се́ни я́ве преходя́т:/ се бо заря́ Боже́ственныя благода́ти показу́ется, Де́ва о́блак,/ из него́же све́тлое Божества́ возсия́ет вои́стинну Со́лнце, –/ А́нна,ра́дующися,взыва́ше, Бо́га Изра́илева велича́ющи.

Стра́нное, а́ще и аз зачну, зре́ние, –/ я́же пре́жде непло́дна и неражда́ющая, А́нна глаго́лаше,/ веща́ющаго А́нгела я́ко услы́ша,/ я́ко отроча́ роди́тся, и взыва́ше:/ до́бре блага́го слы́шания, а́ще слове́с сбытие́ бу́дет.

Го́ры и хо́лми, поля́ и мо́ре,/ А́нгельское мно́жество и все естество́ челове́ческое да веселя́тся, –/ Влады́ки бо Боже́ственный храм,/ нача́ток прими́рения прия́т А́нна,/ егда́ ощути́ себе́ саму́ю заче́ншую, веща́ше.

Конда́к, глас4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Пра́зднует днесь вселе́нная А́ннино зача́тие,/ бы́вшее от Бо́га,/ и́бо та породи́ па́че сло́ва Сло́во Ро́ждшую.

И́кос:

Иоаки́м чу́дный и А́нна Богому́драя,/ оба живу́ще во вся́ком благоче́стии, по зако́ну Моисе́еву,/ непло́дии бя́ху и моля́хуся Бо́гу все́ю душе́ю, глаго́люще:/ Го́споди Савао́ф Преблаги́й, вся́ческих наде́жда,/ безча́дствия боле́знь и укори́зну ве́си и печа́ль,/ пода́ждь у́бо нам плод из чре́ва,/ и принесе́м того́ в храм Твой – дар свяще́н,/ и приноше́ние испо́лнено, па́че сло́ва Сло́во Ро́ждшую.

Песнь 7

Ирмо́с:

Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́ стужи́ огнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Безча́дства укори́зны убежа́ти моля́ше А́нна всех Влады́ку,/ и сея́ ми́лостивый глас услы́шав,/ Того Ро́ждшую, плод подаде́ той, я́коже благоволи́.

Ца́рская порфи́ра в твое́м чре́ве истка́тися, А́нно, начина́ется,/ ю́же Бог и Царь всех поне́с, челове́ком яви́тся/ и смири́т враги́, борю́щия ны.

Ми́ро благово́нное во утро́бе зачала́ еси́, А́нно,/ ми́ро жи́зни преесте́ственно восприе́мшую – Влады́ку,/ дыха́ньми благода́ти помышле́ния на́ша облагоуха́вшаго.

Богоро́дичен: Я́ко от Тро́ицы Еди́наго Тя, Христе́, сла́вим, я́ко из Де́вы вопло́щся,/ кроме́ враще́ния челове́ческа, вся поне́сл еси́,/ не отступи́в Естества́ Оте́ческаго, Иису́се,/ а́ще и соедини́лся еси́ нам.

Ин ирмо́с:

О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Огнено́сную дре́вле купину́, Моисе́й на Сина́и ю́же ви́де,/ А́нна зача́т во чре́ве безча́дствия,/ огнь погаша́ющую я́ко не́кое злоче́стие, пою́щим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ка́пля твое́й утро́бе пресла́вно ны́не, А́нно, источи́ся,/ я́же Во́ду Жи́зни всю внутрь восприя́ше,/ ороша́ющую ве́рно тому́ зову́щия:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пте́нчее я́ко узре́ гнездо,/ впери́лася еси́ ду́хом и моли́твою,/ Голуби́цу прия́ла еси́ нескве́рну,/ Суче́ц, нося́щую Христа́, ма́слинный, А́нно,/ мы́сленнаго пото́па нас свобожда́ющий.

Песнь 8

Ирмо́с:

Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Дави́д ю́же прорече́ Цари́цу,/ се, во чре́ве прие́млю, – А́нна вопия́ше, –/ и рожду́ всех Предста́тельницу ве́рных,/ Царя́ Христа́ иму́щую роди́ти.

Земля́, в ню́же всели́ся земли́ Соде́тель,/ Ски́птр Святы́й, но́вый Киво́т,/ Ста́мна ма́нны в ложесна́х ма́тере,/ сего́ Ро́ждшую, начина́ет прозяба́ти.

Купина́ неопа́льная, Све́щник златы́й,/ одушевле́нный Черто́г Го́спода Бо́га,/ честны́й Жезл во чре́ве ма́тере,/ сего́ Ро́ждшую, начина́ет прозяба́ти.

Богоро́дичен: Возста́ви лежа́щаго мя во глубине́ зол,/ ны́не борю́щия мя победи́ враги́./ Уя́звена безме́стными сластьми́, Бла́гая Чи́стая, не пре́зри,/ но уще́дри и спаси́.

Ин

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́ пещь образ:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́ огнь Божества́ – Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем, воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́си́т во вся ве́ки.

Что ми утро́бу соде́лал еси́ безча́дствующу и сосцы́ сухи́я,/ я́коже проре́кл еси́ во пророцех, Влады́ко, –/ вопия́ше А́нна иногда́, –/ безча́дия моего́ укори́зну разреши́/ и даждь ми плод, с ни́мже вопию́:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́си́т во вся ве́ки.

Вни́де в твою́, А́нно, утро́бу Све́щник,/ и́же Свещу́ Боже́ственную та́йно вмести́,/ просвеща́ющую вся́ко дыха́ние сия́нии та́йными Боже́ственнаго зна́ния./ Те́мже, ра́дующися, взыва́ла еси́:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́си́т во вся ве́ки.

Но́сят, я́коже красне́йший ны́не сопру́г, Боже́ственную Ю́ницу,/ из Нея́же Теле́ц кра́сный возсия́, за всех закла́выйся,/ сла́вный Иоаки́м и А́нна, пою́ще:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́си́т во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Живоприе́мный исто́чник приснотеку́щий,/ светоно́сный свети́льник благода́ти,/ храм одушевле́нный, сень Пречи́стую,/ Небесе́ и земли́ простра́ннейшую,/ Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Живоприе́мный Исто́чник зачина́ющи, А́нно Богому́драя,/ ра́дость ны́не приими́,/ Храм святы́й внутрь во чре́ве твое́м прие́млющи,/ све́том пра́вды облиста́ему, Созда́теля велича́ющи.

Сопру́г честны́й и пресла́вный,/ Преве́чнаго Сы́на пра́отцы,/ зако́на храни́телие изве́стнии бы́вше,/ нача́ток ра́дости ро́ждшии,/ Иоаки́м же и А́нна почте́ни да бу́дут.

Ю́же Дани́ил Го́ру вели́кую ви́де,/ и Ио́иль Зе́млю святу́ю узре́, Дверь непрохо́дну,/ ин же прорече́ запеча́танный Исто́чник и Боже́ственное руно́, –/ Богоро́дицу Де́ву воспои́м.

Богоро́дичен: Порфи́ра, я́же руно́ обагри́вшая, неизрече́ннаго Сло́ва вопло́щения,/ Кади́льница зла́тая, Трапе́за, на не́йже Хлеб Христо́с возложи́ся, –/ Богоро́дица Де́ва сла́вится.

Ин

Ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо – вертеп; престо́л Херуви́мский – Де́ву;/ я́сли – вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́ Невмести́мый – Христо́с Бог,/ его́же, воспева́юще, велича́ем.

Ликовству́йте вся ду́ши и взыгра́йте:/ ны́не Земля́ созда́ся, я́же плодороди́т неора́нне Клас Жизноно́сный,/ от него́же я́дше, не вза́лчут когда/ бла́госты́ню того́ велича́ющии.

Псалти́рь с гу́слию восприими́, Дави́де, и песновоспо́й:/ се, Киво́т яви́ся Бо́жий,/ его́же предре́кл еси́ я́ве бу́дущий в назда́ние,/ И́мже воста́хом мы от грехопаде́ния.

Я́ко велича́йшия две звезды́, изнесо́сте всесве́тлую Зарю́,/ Я́же возсия́ет вели́кое Со́лнце ми́ру./ Те́мже благохва́лим и сла́вим вас,/ Иоаки́ме и А́нно я́ко Богому́дрыя.

Свети́лен.

Подо́бен: Свете неизме́нный:

Свет Ро́ждшая, всю озаря́ющий тварь,/ днесь начина́ет прозяба́ти А́нна непло́дными ложесны́./ Те́мже стецемся вси,/ и́бо прии́де избавле́ние осужде́ния Е́вина.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Я́же пре́жде челове́ков естество́ непло́дствующее,/ я́же к Бо́гу наде́жди,/ нача́ток благоче́стия, прозяба́ет Де́ву,/ Е́юже до́брых благопло́дие пропове́дуется,/ в зача́тии сея́ на земли́,/ припода́ти прише́ствию Христо́ву.

Непроходи́мая дверь Царя́ Христа́,/ я́же Бо́жиим сове́том/ в непло́дных ложесна́х зача́тие прие́млет./ Е́йже, на земли́ предлага́емей,/ во́змутся Небе́сная врата́/ и земны́м попу́стят вход.

И́же пре́жде век неизрече́нно/ от Бо́га земны́м пропове́данных/ Боже́ственных и стра́шных та́инств/ нача́ток ве́ры яви́ся,/ Чи́стыя и Богоотрокови́цы зача́тие./ Е́юже де́лом тьмы и страсте́м преста́ти предвозвеща́ет.

Сла́ва, и ны́не, глас 8.

Мала́кса:

Прииди́те, ра́достно днесь,/ всяк чин и во́зраст человеческий,/ со а́нгельскими ли́ки пресла́вное зача́тие Богоро́дицы све́тло пра́зднуем;/ патриа́рси – всех Царя́ Ма́терь;/ проро́цы – ю́же ва́ми пропове́данную;/ пра́отцы – Ю́же от вас Богома́терь;/ старцы – Богоотце́в;/ Богоотцы́ – Богоотрокови́цу;/ де́вы – Присноде́ву;/ ве́рнии– Корень ве́ры;/ свяще́нницы – всесвяще́нный Храм Бо́жий;/ святы́х всех ли́цы – Вину́ собра́ния ва́шего;/ А́нгельская же во́инства – ро́ждшую Влады́ку всея́ тва́ри/ и Спа́са душ на́ших.

Славосло́вие вели́кое.

По трисвято́м тропа́рь еди́ножды и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от 1-го кано́на песнь 3-я и от 2-го кано́на песнь 6-я. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.

Стих:

В це́рквах благослови́те Бо́га:

Апо́стол к Гала́том, зача́ло 210, от полу.

Аллилу́ия, глас 1:

Спасе́ние пра́ведных от Го́спода:

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 36. Прича́стен:

Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Святая праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана, происходившего из колена Левиина, из рода Ааронова.

Муж ее, святой праведный Иоаким, был родом из колена Иудина, из дома царя Давида. По древнему обетованию из рода Давидова должен был произойти Мессия. Супруги жили в Назарете Галилейском. ежегодно они отдавали две трети своих доходов на Иерусалимский храм и бедных. По особому Промыслу Божию святая чета до глубокой старости не имела детей. Супруги сильно скорбели об этом, так как бесчадие у евреев считалось тяжким несчастьем и наказанием Божиим. Святые горячо молились о даровании им потомства.

В один из праздников, когда израильтяне приносили в Иерусалимский храм дары Богу, первосвященник, полагая, что бездетный Иоаким не имел благословения Божия, отказался принять их от него. Святой Иоаким был глубоко огорчен. Он обратился к родословной двенадцати колен израильских и удостоверился, что все праведные мужи имели потомство, включая столетнего Авраама. Не возвращаясь домой, святой Иоаким ушел в пустыню и провел там сорок дней в строгом посте и молитве, призывая на себя милосердие Божие и омывая горькими слезами свое бесчестие.

Супруга его, святая Анна считала себя главною виновницею постигшего их горя. Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева гнездо с едва оперившимися птенцами, она слезно молилась о разрешении неплодства и о даровании ей младенца, обещая принести в дар Богу рожденное дитя. Как только святая Анна произнесла слова обета, Ангел Божий возвестил ей об исполнении молитвы и открыл, что у нее родится дочь по имени Мария, через Которую благословятся все племена мира. Обрадованная, святая Анна поспешила в Иерусалимский храм, чтобы возблагодарить Бога и повторить обет о посвящении ему ожидаемого младенца.

С тем же благовестием явился Ангел и святому Иоакиму в пустыне и повелел ему идти в Иерусалим. В Иерусалиме святая праведная Анна зачала Благословенное Чадо и родила Пресвятую Деву Марию.

До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.

Вскоре после введения во храм Пресвятой Богородицы 80-летний старец Иоаким скончался. Святая Анна пережила его на два года и отошла ко Господу 79-ти лет. Преклонный возраст праведных супругов показывает, что рождение у них Дочери было действием особого Промысла Божия.

Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они были предками Иисуса Христа по плоти, и ежедневно на отпусте Божественной службы просит их молитв о исходящих из храма верующих.

Праздник Зачатия святой Анны особенно чтится в России женщинами, готовящимися к материнству. Этому празднику посвящено много икон. Одна из них находится в храме святого мученика и страстотерпца Иоанна воина в Москве. На иконе изображена радостная встреча святых и праведных Иоакима и Анны после полученной от Ангела вести о избавлении их от бесчадия.

В конце X века на Святой Афонской горе был построен скит Святой Анны – самый древний из всех Афонских скитов. Опустошаемый в течение многих лет морскими разбойниками, он в XVII веке был восстановлен Константинопольским Патриархом Дионисием, который приобрел у малоазийских христиан стопу святой праведной Анны. В 1680 году там в память успения святой Анны воздвигнут соборный храм. С того времени скит стал носить название «Святой Анны». Он славится на Афоне высокими аскетическими подвигами монахов.

Недалеко от скита Святой Анны находится так называемый Новый скит Рождества Пресвятой Богородицы или «Малая Анна». Близость этих благодатных мест подчеркивает связь священных событий зачатия и рождества Пресвятой Богородицы.

Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице в честь чудотво́рныя ея́ ико́ны, имену́емыя Неча́янная Ра́дость

НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х:

стихи́ры на 4, глас 4:

Всем предста́тельствуеши, Влады́чице: Егда́ не́кий челове́к: Хотя́й Спас излия́ти:

(зри на вели́цей вече́рни, день сей ниже).

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Прииди́те, ве́рнии:

(зри на литии́, день сей ниже).

Стихи́ры на стихо́вне, глас 5:

Не́бо и земля́ да ликовству́ют:/ се бо Ма́терь пред Сыно́м предстои́т,/ проще́ния грехо́в гре́шнику вели́кому усе́рдно прося́щи./ О сем А́нгели ра́дуются,/ с ни́миже и мы духо́вно да ликовству́ем,/ Богоро́дицу пе́сньми велича́юще.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. С чи́нми свяще́нных вси ро́ди ве́рных, днесь возвесели́мся,/ пра́зднующе торжество́ Бо́жия Ма́тере,/ яви́вшия нам в чудотво́рнем о́бразе ея́ исто́чник приснотеку́щий,/ незави́стныя да́ры бла́гости всем подаю́щий.

Стих: Слы́ши. Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Тя, Ро́ждшую всех Бо́га,/ блажа́т Небе́снии А́нгели и земни́и челове́цы,/ я́ко за ве́рныя лю́ди моли́шися,/ покрыва́ющи их ми́лостию Твое́ю,/ Твой соверша́ющих пра́здник.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 8: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х

: стихи́ры на 8, глас 2:

Прииди́те, воспои́м Го́сподеви,/ ве́лию ра́дость нам дарова́вшему,/ чудотво́рныя ра́ди ико́ны Ма́тере Своея́,/ к Ней же взира́юще, песнь вси та́ко рцем:/ о Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ спаса́й град и лю́ди,/ ве́рою и любо́вию покланя́ющияся пречестне́й иконе Твое́й.

Кто возглаго́лет си́лы Твоя́,/ слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Твоя́, Го́споди,/ дарова́л бо еси́ дерзнове́нную Хода́таицу ро́ду христиа́нскому, Пречи́стую Ма́терь твою́,/ гре́шных к Тебе́ приводя́щую,/ и сим неча́янную ра́дость им даю́щую,/ и прося́щую нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Хотя́й Спас излия́ти презе́льное бога́тство благода́ти на ве́рныя Своя́,/ разсе́ял есть, я́ко зве́зды,/ сия́ющия во страна́х правосла́вных,/ ико́ны Ма́тере Своея́,/ благода́ть чуде́с источа́ющия,/ исцеле́ния подаю́щия, и мир, и ве́лию ми́лость.

Егда́ не́кий челове́к беззако́нен/ припаде́ к пречу́дному о́бразу Твоему́,/ арха́нгельское приве́тствие принося́ Тебе́,/ еди́ней Пречи́стей и Преблагослове́нней,/ тогда́ от пути́ поги́бельнаго отврати́ла еси́ его́/ и неча́янную ра́дость спасе́ния дарова́ла еси́ ему́,/ и мир, и ве́лию ми́лость.

Всем предста́тельствуеши, Влады́чице,/ прибега́ющим с ве́рою в держа́вный Твой покро́в,/ ино́го бо, гре́шнии, не и́мамы при́сно в бе́дах и ско́рбех избавле́ния,/ обремене́ннии грехи́ мно́гими,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся помощи́ рабо́м Твои́м.

Всех скорбя́щих и оби́димых Засту́пнице,/ а́лчущих Пита́тельнице, стра́нных утеше́ние,/ обурева́емых приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ не́мощны́х покро́в, жезл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся помощи́ рабо́м Твои́м.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Сра́дуются с на́ми у́мная вся чинонача́лия,/ ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всех,/ многоиме́нне ве́рными сла́виму,/ ра́дуются же и ду́си пра́ведных,/ зря́щии Богома́терь, за гре́шныя лю́ди всечестни́и Свои́ ру́це к Сы́ну прости́рающую/ и прося́щую им оставле́ния грехо́в,/ и ми́ра, и ве́лия ми́лости.

Та́же вход, проки́мен дне, и чтения Богоро́дичны три

(зри день сей выше).

Стихи́ры на литии́, глас 4:

Днесь да возра́дуется и да возвесели́тся ве́рных собра́ние:/ се бо Ма́терь Све́та и чистоты́,/ гре́шнику яви́вши заступлени́е,/ сим и всем ве́рным показу́ет,/ я́ко бла́гонаде́ждна есть нам Засту́пница,/ обремене́нным грехи́ и скорбьми́ мно́гими,/ с ве́рою притека́ющим в пречу́дный ея́ покро́в.

Глас 2:Смысл очи́стивше и ум,/ со А́нгелы и мы торжеству́ем,/ све́тло начина́юще Дави́дскую песнь Отрокови́це Неве́сте,/ Ма́тери всех Царя́, Христа́ Бо́га на́шего,/ воскресни́, Го́споди, глаго́люще, в поко́й Твой,/ Ты и киво́т святы́ни Твоея́,/ я́ко бо пала́ту кра́сну, сию́ украси́л еси́, Влады́ко,/ покрыва́ти и спа́сати ве́рныя держа́вною си́лою Твое́ю.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Прииди́те, ве́рнии,/ воспои́м Засту́пницу ро́да христиа́нскаго,/ подви́гшуюся на умоле́ние Сы́на Своего́ и Бо́га/ за челове́ка беззако́нна,/ грехо́вным житие́м свои́м/ Сы́на Бо́жия прогневи́вша/ и сим второ́е Его́ распе́нша,/ и из глубины́ души́ к Ней возопии́м:/ о преми́лостивая Хода́таице,/ не оста́ви и нас благоприя́тными к Сы́ну Твоему́ о нас моли́твами.

Стихи́ры, на стихо́вне, глас 4:

Я́ко со́лнце пресве́тлое,/ возсия́ нам чудотво́рная ико́на Твоя́, Влады́чице,/ излива́ющи оби́льно лучи́ бла́гости Твоея́:/ боля́щим здра́вие, скорбя́щим утеше́ние,/ от бед избавле́ние/ и душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Стих: Помяну и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Воспои́м, лю́дие, све́тло Дави́дскую песнь/ Отрокови́це, Неве́сте Бо́жией,/ Ма́тери всех Царя́ Христа́:/ предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, Влады́ко,/ ря́сны златы́ми оде́яна и преукраше́на Боже́ственными ле́потами./ Сию́ бо, избра́нную в жена́х,/ па́че всего́ ми́ра удобри́в, благоизво́ли роди́тися от Ней/ вели́кия ра́ди ми́лости/ и сию́ По́мощницу лю́дем Свои́м дарова́/ покрыва́ти рабы́ Своя́, еди́ну Благослове́нную.

Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Приклони́вши у́хо Твое́ ко арха́нгельскому благове́стию,/ восприя́ла еси́ во чре́ве Твое́м, Чи́стая,/ Прекло́ньшаго небеса ́и на́шего ра́ди спасе́ния на зе́млю Сше́дшаго,/ и́же ны́не приклоня́ет у́хо Свое́/ к благоприя́тным Твои́м моли́твам/ о всех, ве́рою и любо́вию чту́щих Тя.

Сла́ва, и ны́не, глас 7:

Под кров Твой, Влады́чице,/ вси земноро́днии прибега́юще, вопие́м Ти:/ Богоро́дице, упова́ние на́ше,/ изба́ви ны от безме́рных прегреше́ний/ и спаси́ ду́ши на́ша.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4:

Днесь, ве́рнии лю́дие,/ духо́вно торжеству́ем,/ прославля́юще Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго,/ и, притека́юще к Пречи́стому ея́ о́бразу, взыва́ем си́це:/ о Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице,/ пода́ждь нам неча́янную ра́дость,/ обремене́нным грехи́ и скорбьми́ мно́гими,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, спасти́ ду́ши на́ша.

И Богоро́дице Де́во, ра́дуйся:

на У́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Боже́ственными сия́нии а́нгельских во́инств обступа́ема/ и с чи́нми проро́к и апо́стол че́стно слу́жбу прие́млющи,/ я́ко Ма́ти Бо́жия, посети́ нас, Твои́х раб, моля́щи Христа́ Бо́га на́шего/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 6: Безпо́мощным кре́пость Ты вои́стинну, Бо́гомати,/ всем покро́в и к Бо́гу Хода́таица.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиеле́и седа́лен, глас 2:

Гора́ еси́ вели́ка и пресла́вна, па́че горы́ Сина́йския:/ она бо, не терпя́щи сни́тия сла́вы Бо́жия во о́бразех и се́нех,/ огне́м возгора́шеся, и гро́ми и мо́лния та́мо бы́ша,/ Ты же, в Себе́ Боже́ственнаго огня́ прие́мыши, Бо́жие Сло́во/ неопа́льно носи́ла еси́, ма́нием нося́щаго вся,/ и, ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,/ помози́, Влады́чице, ве́рою тя почита́ющим,/ прия́ла бо еси́ от Бо́га дар стро́ити/ и покрыва́ти христоимени́тое Твое́ ста́до, рабы́ Твоя́.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Сра́дуются с на́ми у́мная вся чинонача́лия:

Сла́вник на

Го́споди, воззва́х:

пи́сан на вели́цей вече́рни.

Кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с:

Отве́рзу уста́ моя́,/ и наполня́тся ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Отве́рзшая две́ри милосе́рдия Бо́жия/ арха́нгельское приве́тствие Тебе́ приноси́вшему,/ не затвори́ и от нас утро́бы Человеколю́бия Твоего́, Тя воспева́ющих.

Чу́дно бысть житие́ Твое́ на земли́, Пресла́вная Ма́ти Де́во,/ но Небе́сное Твое́ жи́тельство чу́днейше есть:/ непреста́нно бо явля́еши чудеса́ ма́терняго Твоего́ милосе́рдия Тя воспева́ющим.

Сы́на, от Отца́ безле́тно ражда́ющагося в после́дняя ле́та,/ зачала́ еси́ осене́нием ду́ха Свята́го,/ ве́чную ра́дость ми́ру роди́вши.

Ра́дуйся, мо́ре, потопи́вшее фарао́на мы́сленнаго – диа́вола./ Ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущих жи́зни духо́вныя,/ дарова́ла бо еси́ ро́ду челове́ческому Изба́вителя плене́нных/ и Наста́вника заблу́ждших.

Ин кано́н, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с:

Моисе́йскую песнь восприи́мши, возопи́м, душе́:/ Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние,/ Сей мой Бог, и просла́влю его́.

Рабо́ты вра́жия изба́вила еси́ весь род челове́чь,/ Спа́са всему́ ми́ру роди́вши,/ его́же моли́ от наве́тов лука́ваго и нас спасти́.

Бу́ди в напа́стех на́ших Хода́таица и Предста́тельница о нас к Сы́ну Твоему́, Пресвята́я Де́во,/ да, тех избы́вше, прославля́ем его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом.

А́нгел и Арха́нгел превы́сшая и всея́ тва́ри честне́йшая,/ Ты еси́ вели́кая Предста́тельница ро́да христиа́нскаго.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с:

Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Тя усе́рдно песносло́вящих утверди́ в житии́ доброде́тельнем/ и Ро́ждшагося от Тебе́ усе́рдно моли́,/ да не лише́ни бу́дем венце́в сла́вы грех ра́ди на́ших.

Па́че вся́каго беззако́нна челове́ка в житии́ свое́м Сы́на Твоего́ грехи́ прогневля́ем,/ но, о Ма́ти милосе́рдая, бу́ди о нас Хода́таица.

Да сподо́бит нас венце́в сла́вы в Боже́ственней свое́й сла́ве/ седя́й со Отце́м и Святы́м Ду́хом Иису́с Человеколю́бец,/ рожде́йся от Тебе́ и власть име́яй челове́ком оставля́ти грехи́.

Ра́дуйся, Де́во, невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая,/ и того́ я́ко Младе́нца носи́вшая, и сосцы́ Твои́ми пита́вшая.

Ин ирмо́с:

Утверди́ мя, Го́споди, Бо́же мой,/ да не похва́лится враг мой о мне:/ Ты бо еси́, Го́споди, утвержде́ние мое́,/ и прибе́жшце, и си́ла.

Моле́ния на́ша услы́ши, Ма́ти Де́во,/ и вонми́ воздыха́ниям на́шим,/ и о нас моли́тву к Сы́ну Твоему́ сотвори́.

Я́ко милосе́рдая, вонми́ моли́твам на́шим/ и да́руй нам от злых и лю́тых обстоя́ний и печа́лей избавле́ние.

Бу́рю жите́йских треволне́ний на́ших утоли́/ и злы́я стра́сти на́ша прожени́, Пречи́стая,/ да в тишине́ и безстра́стии Тя прославля́ем.

Лю́дие Бо́жии, прииди́те, ны́не восхва́лим Небе́сную Цари́цу,/ с Небесе́ свята́го Своего́ на ны призира́ющую/ и нас к Небе́сным возводя́щую.

Катава́сия:

Твоя́ песносло́вцы:

Седа́лен, глас 5:

Те́плая Предста́тельнице и непобеди́мая,/ упова́ние изве́стное и непосты́дное,/ стено́, и покро́ве, и приста́нище прибега́ющим к Тебе́, Присноде́во Чи́стая,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га моли́ со А́нгелы/ умире́ние да́ти ми́ру, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с:

Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Спа́са всему́ ми́ру ро́ждшая,/ и Сама́ спа́саеши, Ма́ти, от бед и печа́лей жите́йских/ Богоро́дицу Тя испове́дающих.

Исцели́ вся лю́тыя и неудо́бь исце́льныя боле́зни на́ша, Ма́ти Сы́на и Изба́вителя,/ на Крест грехи́ на́ша возне́сшаго.

Ипоста́сная Прему́дрость, Бог Сло́во избра́ Тя в жили́ще Свое́,/ сего́ усе́рдно моли́, да спасе́т нас и́миже весть судьбами.

Ра́дуйся, Неве́сто прекра́сная, до́брая./ Ра́дуйся, Голуби́це Чи́стая./ Ра́дуйся, Ма́ти Емману́илева, Богоро́дице Присноде́во.

Ин ирмо́с:

Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя,/ прославля́ю, Многоми́лостиве.

А́ще и недоуме́ет язы́к наш восхва́лити Тя по досто́инству,/ оба́че, любо́вию к Тебе́ дви́жими,/ от всего́ се́рдца и от всего́ помышле́ния на́шего сла́вим и хва́лим Тя, всех благи́х Хода́таицу.

Глубины́ морски́я кто изсле́дит?/ Кто же возмо́жет исчи́слити и Твоя́ вели́кия нам ми́лости и щедро́ты?

О́тче, Го́споди Небесе́ и земли́!/ коли́кое благода́ре́ние принесе́м Тебе́,/ зане́ благу́ю и си́льную Хода́таицу ро́ду христиа́нскому дарова́л еси́.

Дла́ни Твоя́ просте́рши к Ро́ждшемуся из Тебе́, Премилосе́рдая Ма́ти,/ не преста́й о нас моля́ся,/ да моли́твами Твои́ми Небе́сных и земны́х дарова́ний сподо́бимся.

Катава́сия:

Седя́й в сла́ве:

Песнь 5

Ирмо́с:

У́жасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твоей:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над всеми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ ми́р подава́ющая.

Не́бо и земля́ удивля́ются,/ зря́ще милосе́рдие Твое́ к ро́ду христиа́нскому, пресла́вная Ма́ти Де́во,/ и к самым до́лу пове́рженным гре́шником нисхо́диши, Всебла́гая.

Спаси́ от зол и скорбе́й рабы́ Твоя́, Богоро́дице,/ и ми́р Бо́жий, превы́сший вся́каго ми́ра земна́го, пода́ждь рабо́м, Тя воспева́ющим.

Родила́ еси́ умиротвори́вшаго Го́рняя и до́льняя/ и сего́ ра́ди на зе́млю Соше́дшаго,/ от Отца́ же и ду́ха Свята́го не разлучи́вшагося.

Ра́дуйся, Цари́це Небесе́ и земли́./ Ра́дуйся, превы́сшая А́нгел и Арха́нгел./ Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю Иа́ковом предвозвеще́нный к нам Примири́тель соше́л есть.

Ин ирмо́с:

Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не знаю.

Арха́нгел Гаврии́л, с Небе́сных слете́в круго́в,/ принесе́ Тебе́ ра́дость Бла́гове́щения,/ сему́ неизрече́нному Бо́жию сове́ту послужи́вши, ди́вная в жена́х,/ и сама́ прино́сиши ра́дость всем, ве́рно Тя песносло́вящим.

Ра́дость вои́стинну неча́янную всему́ до́льнему́ и Го́рнему ми́ру дарова́ла еси́,/ зане́ от Тебе́ происше́дый умиротвори́ и соедини́ Го́рняя с до́льними,/ его́же ны́не моли́ вражды́ и нестроений нам изба́витися.

Яд грехо́вный от дре́вняго пра́отца во весь род челове́чь привни́де,/ но от Тебе́ Рожде́йся вся очи́сти, освяти́ и спасе́,/ Его́же ны́не моли́ грехо́вных страсте́й и безме́стных дел нам изба́вится.

Щедро́ты Твоя́ к нам неисче́тны,/ и бла́гости Сло́ва и Сы́на Твоего́ подо́бятся,/ и сие́ ве́мы и до́бре ве́мы,/ но что возда́дим Тебе́ о них, Премилосе́рдая Ма́ти Де́во?

Катава́сия: Ужасо́шася вся́ческая:

Песнь 6

Ирмо́с:

Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от нея́ ро́ждшаго- ся Бо́га сла́вим.

Свяще́нное торжество́ ны́не духо́вно соверша́юще,/ прииди́те, празднолю́бцы, воспои́м пе́сньми Богома́терь,/ прославля́юще Сы́на, дарова́вшаго толи́кую благода́ть Ма́тери Свое́й.

При́зри на пе́ние рабо́в, Богороди́тельнице,/ враго́в ви́димых и неви́димых смиря́я вознесе́нную горды́ню/ и на смире́нныя излива́я высо́кия ми́лости Твоя́.

Ты еси́ ко́рень, от него́же произы́де жезл Иессе́ев, Христо́с,/ Челове́к от до́му́ Дави́дова/ и Бог, Отцу́ и Ду́ху Соприсносу́щный.

Ра́дуйся, Ма́ти Обра́дованная./ Ра́дуйся, прекра́снейшая всех дще́рей челове́ческих./ Ра́дуйся, благоро́дная о́трасль Богоизбра́ннаго ро́да Дави́дова.

Ин ирмо́с:

Во глубине́ грехо́вней содержи́шь есмь, Спа́се,/ и в пучи́не жите́йстей обурева́ешь,/ но, я́коже Ио́ну от зве́ря,/ и мене́ от страсте́й возведи́ и спаси́ мя.

Ада, и сме́рти, и тле́ния Рождество́м Твои́м спасла́ еси́ род челове́чь,/ тем Тя вся́ко коле́но Небе́сных и земны́х по до́лгу ублажа́ет,/ я́ко Ма́терь Разруши́теля а́да и сме́рти Свободи́теля.

Грех ра́ди на́ших не отврати́ся от нас, Де́во Пресвята́я,/ но моли́твами Твои́ми свобожде́ние от а́да и ве́чныя сме́рти нам исхо́да́тайствуй.

О, в коли́цей лености, коли́ком нерадении о спасе́нии на́шем все житие́ на́ше иждива́ем!/ Ка́я му́ка, кий пла́мень предлежи́т нам!/ Но, о Ма́ти, да́нною Тебе́ благода́тию и нас спаси́.

Огнь Боже́ственный, Христа́, неопа́льно на ру́ку Свое́ю носи́ла еси́,/ сего́ ра́ди, ны́не предстоя́щи пред Престо́лом огнезра́чным сла́вы его́,/ моли́, да воспламени́т нас к благи́х де́ланию.

Катава́сия:

Боже́ственное сие́ и всечестно́е:

Конда́к, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице./ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.

И́кос, глас 6:

Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раба́ Твоего́:/ скорбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу де́монскаго стреля́ния,/ покрова́ не и́маму/ ниже́ где прибе́гну, окая́нный,/ всегда́ побежда́емь,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра./ Упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,/ поле́зно сотвори́.

Песнь 7

Ирмо́с:

Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Презрела еси́ вся кра́сная ми́ра, Чи́стая,/ Еди́ному Бо́гу возжела́вши послужи́ти,/ ему́же воспева́ла еси́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Нас, всесоверше́нно благочести́вым отроко́м не после́дующих,/ но прилепля́ющихся тва́ри па́че, не́же Творцу́,/ наста́ви, Влады́чице, еди́ному Бо́гу служи́ти и воспева́ти:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Дании́л у́мныма очи́ма предузре́ Тя, Христе́, в ка́мени нерукосе́чнем,/ разруши́вшем су́етная ца́рства челове́ческая,/ во спасе́ние пою́щих Тебе́ со Отце́м и Ду́хом:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ра́дуйся, Горо́, благода́тию Бо́жиею приосене́нная,/ от нея́же отсече́ся ка́мень, Бо́гом Отце́м положе́нный во главу́ угла́ Це́ркве Своей, Христо́с,/ ему́же пое́м: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ин ирмо́с:

Купина́ в горе огненеопа́льная/ и росоно́сная пещь халде́йская/ я́ве предписа́ Тя, Богоневе́сто:/ Боже́ственный бо Невеще́ственный/ в веще́ственнем чре́ве Огнь неопа́льно прия́ла еси́./ Те́мже из Тебе́ Ро́ждшемуся пое́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Творе́ц и Зижди́тель всех, Бог Сло́во в после́дняя ле́та во утро́бу твою́ всели́ся, Пресла́вная Богоотрокови́це,/ и вся научи́ воспева́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ско́рби, беды, боле́зни от мно́гаго мно́жества грехо́в на́ших,/ я́ко во́ды морски́я, внидо́ша до глубины́ душ на́ших,/ но на твою́ наде́ющеся, Богома́ти, по́мощь,/ не о́тчаива́емся, Сы́ну Твоему́ взыва́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Кто возглаго́лет си́лу твою́ на Небеси́,/ ю́же дарова́ Ти от Тебе́ Происше́дый?/ Кто и на земли́ слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Твоему́ вели́кому покро́ву и заступле́нию земноро́дных, воспева́ющих:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Отрокови́це Чи́стая, Неискусобра́чная!/ очи́сти наш ум от по́мыслов су́етных/ и се́рдце на́ше от по́хотей лука́вых,/ да чи́стыми душа́ми и нескве́рными устна́ми Сы́ну Твоему́ воспева́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Катава́сия:

Не послужи́ша тва́ри:

Песнь 8

Ирмо́с:

О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздви́гает пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозно́си́те его́ во вся ве́ки.

Слы́ши, Отрокови́це Де́во Чи́стая, глаго́л, Гаврии́лом Тебе́ веща́нный:/ роди́ши Сы́на, спаса́ющаго воспева́ющих:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те его́ во вся ве́ки.

Пло́тию от Тебе́ происше́дый спасл есть от огня́ о́троков, ве́рою зре́вших его́./ того́ моли́ и нас спасти́, пла́менем страсте́й жего́мых, Сы́ну же Твоему́ воспева́ющих:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозно́си́те его́ во вся ве́ки.

В пещи́ Вавило́нстей ви́ден был еси́, Христе́,/ я́ко А́нгел светоно́сный, зра́ком же Сы́ну Бо́жию подо́бный./ Тебе́ со Отце́м и Ду́хом пое́м:/ Го́спода по́йте дела́ и превозно́си́те его́ во вся ве́ки.

Ра́дуйся, купино́, Моисе́ем ви́денная,/ в после́дняя же ле́та от ко́рене Дави́дова происше́дшая/ и Спа́са всех неизрече́нно ро́ждшая, ему́же пое́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозно́си́те его́ во вся ве́ки.

Ин ирмо́с:

Веле́нию мучи́телеву/ преподо́бнии трие́ о́троцы не повину́вшеся,/ в пещь вве́ржени, Бо́га испове́даху, пою́ще:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Руно́ ороше́нное, Гедео́ном ви́денное,/ та́йно прообрази́ Тя, Де́ву Ма́терь,/ осене́нием ду́ха Свята́го Бо́га Сло́ва неискусому́жно роди́вшую, ему́же пое́м:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Безу́мная я́рость мучи́теля вве́рже благочести́выя о́троки в пещь, огне́м разжже́нную,/ но Сын Твой росо́ю таи́нственною си́лу огня́ угаси́./ Сего́ умоли́, Пресвята́я, и нас огня́ ве́чнаго изба́вити/ и росоно́снаго Ца́рства сла́вы не лише́ны сотвори́ти, да та́мо пое́м:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Егоже неизрече́нней тайне воплоще́ния послужи́ла еси́,/ его́же все́ю ма́тернею любо́вию возлюби́ла еси́,/ о Не́мже, на Кресте́ ви́сящем, ма́терски рыда́ла еси́,/ сего́ моли́ и самых отве́рженных гре́шников не отри́нути, да и ти́и пою́т:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́вим и воспева́ем Тя по до́лгу, Премилосе́рдая́ Ма́ти,/ Ты бо вели́кая Засту́пница ро́да христиа́нскаго/ и на́ша Пребла́гая и Ско́рая По́мощница.

Катава́сия:

О́троки благочести́выя в пещи́:

Песнь 9

Ирмо́с:

Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умов естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Бог, от Тебе́ воплоти́выйся и к нам прише́дый,/ соде́ла чре́во Твое́ Небе́с простра́ннейше./ Ди́вное чу́до:/ Невмести́мый во утро́бу Де́вы вмеща́ется,/ да сию́ пое́м во вся ве́ки.

Неизрече́нно в после́дняя ле́та от Тебе́ Заче́ншагося моли́, Богоро́дице Де́во,/ вся на́ша печа́ли на ра́дость преложи́ти/ и све́та невече́рняго нас сподо́бити,/ да сию́ пое́м во вся ве́ки.

Ты еси́ Престо́л сла́вы Бо́жия, Иезеки́илем та́йно узре́нный,/ я́ко Сы́на Бо́жия, Отцу́ и Ду́ху Сопресто́льна,/ во твою́ Пречи́стую утро́бу восприя́ла еси́/ и Твои́ма ма́тернима рука́ма носи́ла еси́.

Ра́дуйся, хра́ме одушевле́нный,/ в не́мже Бог пло́тию обита́./ Ра́дуйся, киво́те, сла́вою Сы́на Бо́жия приосене́нный./ Ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице Чи́стая, Присноде́во.

Ин

Ирмо́с:

Невмести́маго Бо́га/ во чре́ве вмести́вшая/ и Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая,/ Тя пое́м, Богоро́дице Де́во.

Па́стыря До́браго, взыска́вшаго о́вцу заблу́ждшую, ми́ру дарова́ла еси́,/ с Ни́мже ны́не соца́рствующи,/ приведи́ к Нему́ и вся заблу́ждшая овча́та.

А́гнца, взе́млющаго грехи́ всего́ ми́ра, яви́ Тобо́ю Оте́ц,/ превосходя́й всяк ум любо́вию к па́дшим во Ада́ме,/ пред Ним не преста́й моля́ся/ Кро́вию Сы́на его́ нам освяти́тися и очи́ститися.

Со Отце́м спрославля́емый,/ с Ду́хом сосла́вимый, Сы́не Бо́жий,/ моли́твами Ро́ждшия Тя не оста́ви нас, поги́ба́ющих.

И́же от Тебе́ воплоти́выйся и вочелове́чивыйся/ поста́ви Тя превы́ше вся́каго а́нгельскаго чинонача́лия,/ иде́же предстоя́, возведи́ и нас к Небе́сным высо́там,/ греха́ вся́каго изыма́ющи.

Катава́сия:

Всяк земноро́дный:

Свети́лен, глас 3.

Подо́бен: Пло́тию усну́в:

Посети́л ны есть Восто́к с высоты́/ и дарова́ нам, я́ко пресве́тлую зарю́, Тебе́, Богоро́дице,/ в ско́рбных обстоя́ниих неча́янную ра́дость нам подаю́щую,/ гре́шных Хода́таицу.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 4:

Не́бо и земля́ да ликовству́ют:/ се бо Ма́терь пред Сыно́м предстои́т,/ проще́ния грехо́в челове́ку не́коему беззако́нну усе́рдно прося́щи./ О сем А́нгели ра́дуются,/ с ни́миже и мы духо́вне да возвесели́мся,/ Богоро́дицу пе́сньми велича́юще.

Воспои́м, лю́дие, све́тло Дави́дскую песнь Отрокови́це,/ Неве́сте Бо́жией, Ма́тери всех Царя́ Христа́:/ предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, Влады́ко,/ ря́сны златы́ми оде́яна и преукра́шена Боже́ственными ле́потами./ Сию́ бо, избра́нную в жена́х, па́че всего́ ми́ра удобри́в,/ благоизво́ли роди́тися от нея́ вели́кия ра́ди ми́лости/ и сию́ По́мощницу лю́дем Свои́м дарова́/ покрыва́ти рабы́ Своя́, Еди́ну Благослове́нную.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Сра́дуются с на́ми у́мная вся чинонача́лия,/ ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всех,/ многоиме́нне ве́рными сла́виму;/ ра́дуются же и ду́си пра́ведных,/ зря́щии Богома́терь, за гре́шныя лю́ди всечестни́и Свой ру́це к Сы́ну прости́рающую/ и прося́щую им оставле́ния грехо́в,/ и ми́ра, и ве́лия ми́лости.

Славосло́вие вели́кое, ектении́ и отпу́ст.

Моли́тва

О Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всебла́гая, гра́да Москвы́ Покрови́тельнице, всех су́щих во гресе́х, ско́рбех, бе́дах и боле́знех Ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю иконою Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством ко проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́ждшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием покланя́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зол и страсте́й, – вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех – утеше́ние; обрета́ющимся в бе́дах и озлобле́ниих – соверше́нное сих избытие́; малоду́шным и ненаде́ждным – наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим – непреста́нное Благоде́телю благода́ре́ние; бе́дствующим – милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми – неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум – ума возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жи́знь – па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, дух бодр и тве́рдую на милосе́рдие Судии́ наде́жду. О Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися ко всем, чту́щим всечестно́е и́мя Твое́, и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние; во благочести́и, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до после́дняго их сконча́ния во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспе́шествуй; вся́кое де́ло злое и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ низпосли́; от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́; от всех злых челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай; путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в ну́жде и гладе бу́ди Пита́тельница; неиму́щим крова́ и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние; оби́димым и непра́ведно гони́мым – заступле́ние; клевету, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо опра́вдай; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь прими́рение, и всем нам друг ко дру́гу любо́вь, ми́р и благочести́е и здра́вие с долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я друг ко дру́гу и положи́ им союз любве́ неразруши́мый; ма́терем, де́ти родя́щим, ско́рое пода́ждь разреше́ние; младе́нцы воспита́й; ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолюби́ю наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вных ми́ром и любо́вию огради́. Безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я и всему́ благо́му и Богоуго́дному научи́, прельше́нныя же и во грех и нечистоту́ па́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́. Вдов бу́ди Уте́шительница и По́мощница, ста́рости бу́ди жезл, от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви, и всем нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй. Преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со А́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́, сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́, и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая моли́твенница и Хода́таица, да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, со Безнача́льным его́ Отце́м и Единосу́щным его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веков. Ами́нь.

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» названа в память об исцелении некоего грешника через святую икону молитвами Пречистой Богородицы. Предание о чуде описано святителем Димитрием Ростовским в его книге «Руно орошенное». В сказании говорится: некий беззаконник проводил жизнь в грехах, однако имел обыкновение преклоняться пред иконой Богоматери и приносить Ей архангельское приветствие: «Радуйся, Благодатная!» Матерь Божия не отвергла его молитвы. Она стала молить Бога о помиловании грешника. И Господь даровал ему покаяние чудесным образом: однажды, когда человек тот, собираясь идти на грешное дело, по своему обыкновению встал на молитву перед образом Богородицы, внезапно он в страхе увидел, что из ребра, рук и ног Младенца потоками течет кровь, как некогда на Голгофе. Божия Матерь открыла беззаконнику, что он и другие грешники вновь и вновь распинают Сына Ее, когда творят грехи. Потрясенный до глубины души, с сокрушенным сердцем, молил человек Пресвятую Богородицу быть ему Заступницей перед Богом и Ходатаицей о прощении его грехов. Матерь Божия до тех пор не прекращала Своих молитв за грешника, пока не услышала от Господа Иисуса Христа слова: «Ныне прощаются ему грехи Тебе ради».

Человек тот осознал глубину своего падения и с помощью Божией оставил грешную жизнь. До конца дней со слезами и благодарностью он молился Божией Матери, по ходатайству Которой получил нечаянную радость покаяния и прощения грехов от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.


Комментарии для сайта Cackle

Ищем ведущего программиста. Требуется отличное знание php, mysql, фреймворка Symfony, Git и сопутствующих технологий. Работа удаленная. Адрес для резюме: admin@azbyka.ru

Открыта запись на православный интернет-курс