Источник

29-й день

Святы́х сла́вных и всехва́льных и первоверхо́вных апо́стол Петра́ и Па́вла

Твори́м бде́ние.

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ хвале́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ честны́я апо́столы Твоя́,/ в не́йже просиява́ют мы́сленнии свети́льницы,/ Петр же и Па́вел, я́коже зве́зды слове́сныя,/ вселе́нную озаря́юще,/ и́миже просвети́л еси́ за́падный мрак,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Дал еси́ утвержде́ние Це́ркви Твое́й, Го́споди,/ Петро́ву тве́рдость, и Па́влов ра́зум,/ и све́тлую му́дрость,/ и обои́х богогла́сие и́стинное,/ е́ллинскую пре́лесть отгоня́щее,/ те́мже, тайноводи́ми от обои́х,/ пое́м Тя, Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Дал еси́ о́браз обраще́ния согреша́ющим,/ о́ба апо́столы Твоя́,/ о́ваго у́бо отве́ргшагося Тебе́ во вре́мя стра́сти и пока́явшася,/ о́ваго же про́поведи Твое́й сопротивля́ющася и ве́ровавша,/ и обою́ собо́ру первостоя́тельствующих друго́в Твои́х,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Сла́ва, глас 8. Иоа́нна мона́ха:

Досади́тель и гони́тель Це́ркве был еси́,/ Па́вле всеблаже́нне,/ с Небесе́ же зван быв, защити́л еси́ сию́ пресла́вно,/ е́йже ны́не моли́ изба́витися от бед/ и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен:

Кров Твой, Богоро́дице Де́во,/ врачевство́ е́сть духо́вное:/ в о́нь бо прибега́юще,/ от душе́вных неду́г избавля́емся.

Проки́мен дне.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Пе́тре, апо́столов основа́ние,/ ка́меню Христо́вы Це́ркве,/ христиа́нов нача́ло,/ паси́ о́вцы твоего́ двора́ сла́вно:/ а́гнцы твоя́ сохрани́ от волко́в льсти́вых,/ изба́ви ста́до твое́ от напа́стей лю́тых,/ тя бо моли́твенника к Бо́гу неусы́пна стяжа́хом вои́стинну/ и, о тебе́ хва́лящеся, спаса́емся вси.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Па́вле, язы́ков ло́вче,/ христиа́н предста́телю,/ вселе́нныя свети́льниче,/ уста́ немо́лчна Христа́, Жива́го Бо́га,/ обтеки́й, я́коже со́лнце, концы́ вся/ пропове́данием Боже́ственныя ве́ры./ Разреши́ от уз грехо́вных вся восхваля́ющия тя/ и крася́щияся моли́твами твои́ми.

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет тве́рдь.

Пе́тре, верхо́вный учениче́, Па́вле, апо́столов исполне́ние,/ пе́рвии пропове́дницы,/ ны́не со дерзнове́нием моли́теся к Бо́гу приле́жно/ и ско́рую по́мощь и разреше́ние бед вку́пе низпосли́те скорбя́щим нам,/ я́ко да похва́лимся ве́рою/ и ны́не в се́ни ва́шей/ де́лы проявля́юще покро́в ваш.

Сла́ва, глас 4. Иоа́нна мона́ха:

Христо́с, тя пе́рваго избра́в,/ Пе́тре, основа́ние ве́ры,/ венча́ тя, И́же всех Влады́ка тебе́ предрече́:/ блаже́н еси́, Си́моне вар Ио́на,/ я́ко пло́ть и кро́вь не яви́, священнопропове́дника Моего́ сотвори́ тя,/ но Оте́ц Мой, И́же е́сть на Небесе́х,/ Того́ моли́, Богоблаже́нне апо́столе,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Изба́ви нас от бед:

Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

По обы́чном псалме́ пое́м: Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2. Самоподо́бен. Андре́я Пи́рскаго:

Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м Петра́ и Па́вла,/ разделе́нныя телесы́/ и совоку́пленныя ду́хом,/ Богопропове́дников первостоя́тели?/ О́ваго у́бо я́ко апо́столов преднача́льника,/ о́ваго же я́ко па́че ине́х труди́вшася./ Сих бо вои́стинну досто́йно безсме́ртныя сла́вы венцы́/ венча́ет Христо́с Бог наш,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими пе́сненными добро́тами/ воспое́м Петра́ и Па́вла?/ Богоразу́мия криле́, прелете́вшия концы́/ и к Небеси́ возне́сшияся,/ ру́це Ева́нгелия благода́ти,/ но́зе и́стиннаго пропове́дания,/ ре́ки прему́дрости,/ кре́стныя ро́ги,/ и́миже де́монов бро́вь Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими духо́вными пе́сньми/ похва́лим Петра́ и Па́вла?/ Безбо́жия закла́вшия незатыка́емая уста́,/ стра́шныя Ду́ха мечи́,/ Ри́ма све́тлая удобре́ния,/ всея́ вселе́нныя пита́тели,/ Но́ваго Заве́та Богопи́санныя скрижа́ли мы́сленныя,/ я́же в Сио́не Христо́с возгласи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 4. Иоа́нна мона́ха:

Трикра́тным вопроше́нием,/ е́же: Пе́тре, лю́биши ли Мя?/ трикра́тное отверже́ние Христо́с испра́вил е́сть./ Те́мже и к Тайнове́дцу Си́мон:/ Го́споди, вся ве́си, вся зна́еши,/ Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя./ Те́мже к нему́ Спас:/ паси́ о́вцы Моя́, паси́ избра́нныя Моя́,/ паси́ а́гнцы Моя́, я́же Мое́ю кро́вию снабде́х во спасе́ние./ Того́ моли́, Богоблаже́нне апо́столе,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния:

Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 1):

Бра́тие,/ благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са Христа́,/ И́же по мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й нас во упова́ние жи́во/ воскресе́нием Иису́с Христо́вым от ме́ртвых,/ в насле́дие нетле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо,/ соблюде́но на Небесе́х вас ра́ди,/ и́же си́лою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою во спасе́ние,/ гото́вое яви́тися во вре́мя после́днее./ О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́не, а́ще ле́по е́сть,/ приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех,/ да искуше́ние ва́шея ве́ры многочестне́йше зла́та ги́бнуща,/ огне́м же искуше́на, обря́щется в похвалу́ и че́сть и сла́ву,/ во открове́нии Иису́с Христо́ве,/ Его́же не ви́девше, лю́бите,/ и на Него́же ны́не не зря́ще, ве́рующе же,/ ра́дуетеся ра́достию неизглаго́ланною и просла́вленною,/ прие́млюще кончи́ну ве́ре ва́шей, спасе́ние душа́м.

Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 1):

Возлю́бленнии,/ препоя́савше чре́сла помышле́ния ва́шего,/ трезвя́щеся соверше́нне, упова́йте на приноси́мую вам благода́ть открове́нием Иису́с Христо́вым./ Я́ко ча́да послуша́ния, не преобразу́ющеся пе́рвыми неве́дения ва́шего похоте́нии,/ но по зва́вшему вы Свято́му, и са́ми свя́ти во всем житии́ бу́дите./ Зане́ пи́сано е́сть:/ свя́ти бу́дите, я́ко Аз Свят е́смь./ И а́ще Отца́ называ́ете, нелицеме́рно судя́ща кому́ждо по де́лу,/ со стра́хом жития́ ва́шего вре́мя жи́тельствуйте,/ ве́дяще, я́ко не истле́нным сребро́м или́ зла́том/ изба́вистеся от су́етнаго ва́шего жития́, отцы́ пре́даннаго,/ но честно́ю кро́вию, я́ко А́гнца непоро́чна/ и Пречи́ста, Христа́.

Собо́рнаго Посла́ния Петро́ва чте́ние (глава́ 2):

Возлю́бленнии,/ молю́, я́ко прише́льцы и стра́нники,/ огреба́тися от плотски́х похоте́й, я́же вою́ют на ду́шу,/ житие́ ва́ше иму́ще добро́ во язы́цех,/ да о не́мже клеве́щут вас, а́ки злоде́ев,/ от до́брых дел ви́девше, просла́вят Бо́га в де́нь просвеще́ния./ Повини́теся у́бо вся́кому челове́чу созда́нию, Го́спода ра́ди:/ а́ще царю́, я́ко преоблада́ющу,/ а́ще ли же князе́м, я́ко от Него́ по́сланным,/ во отмще́ние у́бо злоде́ем, в похвалу́ же благотво́рцем./ Я́ко та́ко е́сть во́ля Бо́жия,/ благотворя́щим обуздова́ти безу́мных челове́к неве́жество,/ я́ко свобо́дни, а не я́ко прикрове́ние иму́ще зло́бы свобо́ду, но я́ко раби́ Бо́жии./ Всех почита́йте,/ бра́тство возлюби́те,/ Бо́га бо́йтеся, царя́ чти́те./ Раби́, повину́йтеся во вся́ком стра́се влады́кам,/ не то́кмо благи́м и кро́тким, но и стропти́вым./ Се бо е́сть уго́дно пред Бо́гом,/ а́ще со́вести ра́ди Бо́жия терпи́т кто ско́рби, стражда́ без пра́вды./ Ка́я бо похвала́, а́ще согреша́юще, му́чими, терпите́?/ Но, а́ще добро́ творя́ще и стра́ждуще, терпите́,/ сие́ уго́дно пред Бо́гом./ На сие́ бо и зва́ни бы́сте,/ зане́ и Христо́с пострада́ по нас,/ нам оста́вль о́браз, да после́дуем стопа́м Его́./ И́же греха́ не сотвори́, ни обре́теся ле́сть во усте́х Его́./ И́же укоря́емь, проти́ву не укоря́ше,/ стражда́, не, преща́ше,/ предая́ше же судя́щему пра́ведно./ И́же грехи́ на́ша Сам вознесе́ на те́ле Свое́м на дре́во,/ да, от грех избы́вше, пра́вдою поживе́м.

На лити́и стихи́ры, глас 2. Самогла́сны.

Андре́я Иерусалими́ты: Гряди́те, собо́ри дне́сь ве́рных,/ благохва́льное и кра́сное собра́ние,/ благода́ти избра́нныя хитрецы́,/ Петра́ и Па́вла, подо́бными хвала́ми венча́ем,/ я́ко незави́стно всем сло́во все́явше,/ с си́ми и благода́ть Ду́ха обогати́ша,/ и, и́стиннаго виногра́да су́ще ло́зие,/ грозд зрел нам возде́лаша,/ веселя́щ сердца́ на́ша./ К ни́мже открове́нным лице́м и чи́стою со́вестию возопие́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, разори́тели безслове́сных и служи́телие слове́сных./ Ра́дуйтеся, всех Творца́ и Строи́теля избра́ния кра́сная./ Ра́дуйтеся, хода́таи благи́х и отгони́телие ле́стных,/ и́хже да умо́лим:/ моли́теся при́сно к Зижди́телю и Учи́телю/ мир крепкостоя́телен ми́ру дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Арсе́ниево: Ученики́ Христо́вы и основа́ния Це́ркве,/ и́стинныя столпы́ и сте́ны/ и тру́бы Боже́ственныя Христо́вых уче́ний и страда́ний,/ верхо́вныя Петра́ и Па́вла,/ я́ко всего́ ми́ра предста́тели, восхва́лим:/ си́и бо, обте́кше широту́ всея́ земли́,/ я́коже ра́лом, все́яша ве́ру/ и всем Богоразу́мие всади́ша,/ Тро́йческое явля́юще Сло́во./ О, Пе́тре, ка́меню и основа́ние,/ и Па́вле, сосу́де избра́нный!/ И́же и сопряже́ннии волы́ Христо́вы,/ вся привлеко́ша к Богоразу́мию язы́ки,/ гра́ды же и о́стровы,/ евре́и же па́ки ко Христу́ возведо́ша,/ и мо́лят спасти́ся душа́м на́шим.

Ге́рманово: Пе́тре, верхо́вне сла́вных апо́стол, ка́меню ве́ры,/ и Па́вле чу́дне, Святы́х Церкве́й вити́я и свети́льниче,/ Боже́ственному престо́лу предстоя́ще,/ о нас Христу́ моли́теся.

Па́вле, уста́ Госпо́дня, основа́ние уче́ний,/ иногда́ у́бо гони́тель Иису́са Спа́са,/ ны́не же и первопресто́льник апо́столов быв, блаже́нне./ Те́мже неизглаго́ланная ви́дел еси́, му́дре,/ да́же до тре́тияго небесе́ возше́д, и взыва́л еси́:/ прииди́те со мно́ю, и благи́х не лиши́мся.

Глас 3. Иоа́нна мона́ха: Вы́шняго Иерусали́ма гра́ждане,/ ка́мень ве́ры, вити́я Це́ркве Христо́вы,/ Тро́йческая дво́ица, ми́ра ловцы́,/ оста́вльше дне́сь я́же на земли́,/ отыдо́ша страда́нием к Бо́гу/ и мо́лятся Ему́ со дерзнове́нием/ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 5. Византи́ево:

Прему́дрость Бо́жия, Соприсносу́щное Сло́во О́тчее,/ я́коже в Евангелиях предрече́, многопло́дныя ло́зы/ вы есте́, всехва́льнии апо́столи,/ и́же грозд зрел и красе́н в ве́твех ва́ших нося́щии,/ его́же, ве́рнии, яду́ще, услажда́ем вкус к весе́лию./ Пе́тре, ка́меню ве́ры,/ и Па́вле, похвало́ вселе́нныя,/ утверди́те ста́до, е́же стяжа́сте уче́ньми ва́шими.

И ны́не, Богоро́дичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице:

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 1. Андре́я Кри́тскаго:

Я́же по вся гра́ды у́зы и ско́рби твоя́,/ кто ска́жет, сла́вне апо́столе Па́вле?/ Труды́, боле́зни и бде́ния,/ я́же во а́лчбе и жа́жде злостра́стия,/ я́же в зиме́ и наготе́, ко́шницу и жезлобие́ния,/ каменомета́ния и обхожде́ния, глубины́ истопле́ния,/ позо́р был еси́ А́нгелов и челове́ков./ Вся у́бо претерпе́л еси́ о укрепля́ющем тя Христе́,/ да мир приобря́щеши, о Христе́ Иису́се, Го́споде твое́м./ Те́мже мо́лим тя, творя́щии па́мять твою́ ве́рно:/ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Я́же по вся гра́ды вяза́ния и ско́рби твоя́/ кто́ испове́сть, сла́вне апо́столе?/ Или́ кто предста́вит по́двиги и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́ во Ева́нгелии Христо́ве,/ да вся приобря́щеши и Христу́ приведе́ши Це́рковь?/ Но сию́ проси́ сохрани́ти до́брое твое́ испове́дание,/ да́же до коне́чнаго издыха́ния,/ Па́вле апо́столе и учи́телю Церкве́й.

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет тве́рдь.

Свети́льники вели́кия Це́ркве,/ Петра́ и Па́вла восхва́лим:/ па́че бо со́лнца возсия́ша на тве́рди ве́ры/ и язы́ки заря́ми пропове́дания от неве́дения возведо́ша./ Ов у́бо на кресте́ пригво́ждься,/ к Небеси́ ше́ствия творя́,/ иде́же Ца́рствия ключи́ от Христа́ прия́т,/ ов же мече́м усе́чен быв,/ ко Спа́су отше́д,/ по достоя́нию ублажа́ются/ и о́ба Изра́илю возвеща́ют,/ я́ко на Сама́го Го́спода непра́ведно ру́це простре́./ Те́мже моли́твами их, Христе́ Бо́же наш,/ на ны шата́ющияся низложи́/ и правосла́вных ве́ру утверди́,/ я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва, глас 6. Ефре́ма Кари́я:

Пра́здник ра́достен возсия́ конце́м дне́сь:/ всечестна́я па́мять прему́дрых апо́стол и верхо́вных/ Петра́ и Па́вла,/ те́мже и Рим сра́дуется, ликовству́я в пе́снех и пе́ниих./ Пра́зднуем и мы, бра́тие,/ всечестны́й сей де́нь соверши́вше./ Ра́дуйся, Пе́тре апо́столе,/ и́скренний дру́же твоего́ Учи́теля,/ Христа́, Бо́га на́шего;/ ра́дуйся, Па́вле вселюбе́знейший,/ и пропове́дниче ве́ры, и учи́телю вселе́нныя;/ я́ко име́я дерзнове́ние,/ супру́же святоизбра́нный,/ Христа́, Бо́га на́шего моли́те/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь апо́столов, два́жды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды, и чте́ние.

Тропа́рь, глас 4:

Апо́столов первопресто́льницы/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь апо́столов, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Глубину́ ловле́ния оста́вль,/ с Небесе́ прие́м от Отца́ Боже́ственное открове́ние Сло́ва воплоще́ния,/ и со дерзнове́нием ве́рно вопия́л еси́ Зижди́телю Твоему́:/ Бо́жия Тя вем Сы́на Единосу́щна./ Те́мже по достоя́нию вои́стинну показа́лся еси́ ка́мень ве́ры/ и ключа́рь благода́ти, Пе́тре апо́столе./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Церко́внаго ка́меня, всехва́льнаго Петра́, и побо́рника Па́вла,/ мирску́ю мре́жу, досто́йно восхва́лим, ве́рнии, я́ко иму́ща ключи́ Небе́сныя:/ от них бо просвети́ся вселе́нная ве́рою Тро́йческою./ Сла́ва Просла́вльшему вас,/ сла́ва Укре́пльшему вы,/ сла́ва Дарова́вшему вас ра́ди жи́знь ве́чную.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ру́це Твои́ Боже́ственнии,/ и́миже Созда́теля понесла́ еси́,/ Де́во Пресвята́я, вопло́щшагося благосты́нею,/ просте́рши, умоли́ Его́ изба́вити нас от искуше́ний, и страсте́й, и бед,/ хва́лящих Тя любо́вию и вопию́щих:/ сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Изба́вльшему нас рождество́м Твои́м.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

С Небесе́ зва́ние от Христа́ прии́м, яви́лся еси́ пропове́дник Све́та,/ всех благода́ти озари́л еси́ уче́ньми:/ зако́на бо служе́ние пи́смене изструга́в, ве́рным облиста́л еси́ ра́зум Ду́ха./ Те́мже и в тре́тие не́бо досто́йне взя́тся превы́спренно,/ и в рай дости́гл еси́, Па́вле апо́столе./ Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь:

Светолу́чными сия́нии, я́коже зве́зды, земны́я концы́ просвеща́ете уче́нии святы́я про́поведи,/ Небе́снии таи́нницы, Госпо́дни апо́столи.

И ны́не, Богоро́дичен:

Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х, и Помо́щницу на́шу,/ и к Бо́гу премене́ние, Е́юже тли изба́вихомся,/ Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Верхо́вныя я́вльшияся от учени́к, вели́кия свети́льники и све́тлыя,/ Петра́ да восхва́лим и прему́драго Па́вла:/ огне́м бо Боже́ственнаго просия́вшия Ду́ха, мглу пре́лести попали́ша всю,/ те́мже и Вы́шняго Ца́рствия ору́жницы досто́йне показа́шася и благода́ти сопресто́льницы./ Сего́ ра́ди вопие́м:/ апо́столи Христа́ Бо́га, прегреше́ний оставле́ние испроси́те/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творцу́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго прича́стия сподо́би/ и све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Вся́кое дыха́ние: Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 67.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6. Самогла́сна:

Благоче́стия и́стинныя пропове́дники/ и Це́ркве пресве́тлыя зве́зды/ пе́сньми похва́льными почти́м,/ Петра́, ка́меня ве́ры,/ и Па́вла, и́стиннаго учи́теля и таи́нника Христо́ва./ Си́и бо и́стинное сло́во все́явше в се́рдца ве́рных,/ всем плодоно́сие да́рующа,/ и мо́лят Христа́ Бо́га/ спасти́ся ду́шам на́шим.

Кано́на два. Творе́ние Иоа́нна Дамаскина́. Пе́рвый свята́го апо́стола Петра́, глас 4, со ирмосо́м на 8, ирмос по два́жды, тропари́ на 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Не́сть Тебе́ подо́бен,/ препросла́вленный Го́споди,/ руко́ю бо кре́пкою изба́вил еси́ лю́ди,/ я́же стяжа́л еси́, Человеколю́бче.

Верхо́внейшаго апо́столов дне́сь, я́ко первозва́ннаго Христо́ва,/ богодохнове́нными пе́сньми досто́йно воспои́м.

Тя предве́чный проуве́дев, предуста́ви, всеблаже́нне Пе́тре,/ я́ко предста́теля Своея́ Це́ркве и первопресто́льника.

Ни пло́ть, ниже́ кро́вь тебе́, но Оте́ц вдохну́/ Христа́ богосло́вити, Сы́на и́стиннаго Бо́га Вы́шняго, апо́столе.

Богоро́дичен: Го́ру святу́ю, превы́шнее носи́ло,/ Ма́терь Бо́жию и Де́ву и́стинную по рождестве́ воспое́м.

Ин кано́н свята́го апо́стола Па́вла, тропари́ на 6, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Посе́ченный несеко́маго пресече́/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де,/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль,/ пе́снь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Я́коже су́щая нарица́я не су́щая Христо́с Боже́ственным ра́зумом, Па́вле всеблаже́нне,/ Той из ма́терня чре́ва тя избра́/ понести́ пред язы́ки Боже́ственное Его́ И́мя, е́же па́че вся́каго и́мене:/ сла́вно бо просла́вися.

Бу́дущее возвеща́я тебе́ сия́ние благоче́стия, Па́вле,/ и ле́сти очище́ние,/ Христо́с я́влься на горе́ молниезра́чен,/ о́чи у́бо помрача́ет плотски́я, душе́вныя же вразумля́ет Тро́йческим ра́зумом:/ сла́вно бо просла́вися.

Обре́зание у́бо соверша́я осмодне́вное и ревни́тель оте́ческих, Па́вле, преда́ний,/ от се́мене евре́йска, коле́на Вениами́нова,/ по зако́ну же фарисе́й я́влься,/ вмени́л еси́ вся уме́ты и Христа́ приобре́л еси́:/ сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Чи́стая Ма́ти Бо́га Вседержи́теля, от ца́рскаго коле́на, Влады́чице, изра́стши/ и еди́на Бо́га, все́ми ца́рствующаго, ро́ждшая пло́тию па́че естества́,/ от бед мя спаси́, Сы́ну Твоему́ пою́ща:/ сла́вно бо просла́вися.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Тя, блаже́нна, сла́дкая уста́ Христа́ Бо́га и сокро́вище тве́рдо Ца́рствия показа́ша./ Те́мже воспева́ем тя, Пе́тре апо́столе.

На ка́мени твоего́ Богосло́вия водрузи́ Влады́ка Иису́с Це́рковь непрекло́нну,/ в не́йже тя, апо́столе Пе́тре, сла́вим.

Я́ко пребо́льши А́нгел Петр в телеси́:/ во све́тлом бо прише́ствии сего́/ Христо́с Бог судию́ же и соседа́теля бы́ти рече́.

Богоро́дичен: Неискусобра́чная, Бо́га пло́тию ро́ждшая,/ страстны́ми прило́ги преклоне́нна мя утверди́:/ не́сть бо, Чи́стая, ра́зве Тебе́, помо́щницы.

Ин

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Ты ка́мень основа́ния ве́рным душа́м положи́лся еси́ многоце́нен,/ краеуго́лен Спа́са и Го́спода.

Па́вле всеблаже́нне,/ на основа́нии твое́м, моли́ся, доброде́телей всехва́льных назда́тися све́тлости.

Всегда́ ме́ртвость Иису́сову на твое́м те́ле соверше́нно, Па́вле, обнося́й,/ сподо́бился еси́ и́стинныя жи́зни.

Богоро́дичен: Тя вси стяжа́хом прибе́жище и сте́ну на́шу, христиа́не,/ Тя славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная.

Ипакои́, глас 8:

Ка́я темни́ца не име́ тебе́ ю́зника?/ Ка́я же Це́рковь не и́мать тя вити́ю?/ Дама́ск великому́дрствует о тебе́, Па́вле, ве́де бо тя запя́та све́том;/ Рим, твою́ кро́вь прие́мый, и той хва́лится,/ но и Тарс мно́жае ра́дуется и лю́бит, почита́я твои́ пелены́./ Пе́тре, ве́ры ка́меню, Па́вле, похвало́ вселе́нныя,/ от Ри́ма соше́дшеся, утверди́те нас.

Песнь 4

Ирмо́с: Сей Бог наш, от Де́вы вопло́щся/ и естество́ обожи́в,/ Его́же воспева́юще, вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Челове́ком ловца́ тя, я́коже обеща́ Христо́с, соде́ла Боже́ственна Своея́ Це́ркве,/ пе́рвому вручи́в корми́ла.

Тобо́ю умоля́емь Жизнода́вец Иису́с,/ вяза́ти же и реши́ти да́вый тебе́ вла́сть, Пе́тре, да бу́дет ми ми́лостив.

Христо́во Ца́рствие отве́рсти приле́жно моли́ся, Пе́тре,/ Боже́ственную твою́ па́мять ве́рою несумне́нною чту́щим.

Богоро́дичен: Госпоже́ Всепе́тая, Богороди́тельнице,/ моя́ помышле́ния Твои́ми моли́твами очи́стивши,/ покажи́ мя благопло́дна, Ма́ти всех Бо́га.

Ин

Ирмо́с: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди,/ и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их,/ и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́/ ве́рно пою́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Все́де, я́коже лев, ярови́дно погубля́я Христо́ву Це́рковь, Савл иногда́,/ ят же быв Боже́ственным гла́сом А́гнца Бо́жия, Его́же гоня́ше,/ ста́до я́ко па́стырю вруча́ет.

Хотя́й просвети́ти вселе́нную омрача́ется,/ Ана́ния же к сему́ посла́ся, душе́вное же просвеще́ние дая́й и теле́сное/ от Боже́ственнаго явле́ния, сосу́д избра́н показа́в того́.

Па́влом досто́йно Дама́ск напоя́ется:/ от сего́ бо, я́коже от рая́ иногда́,/ вод Боже́ственных сей произы́де вели́кий исто́чник/ и упои́ всю Богоразу́мием незави́стно зе́млю.

Богоро́дичен: Низложи́ си́льныя со престо́л Госпо́дь, Де́ва и Ма́ти я́коже рече́,/ а́лчущия же Боже́ственных благ испо́лни, ве́рою зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмо́с: Стяжа́вый ны, избра́нныя лю́ди/ Кро́вию Твое́ю, Го́споди,/ Твой мир да́ждь нам,/ во единомы́слии сохраня́я ста́до Твое́.

И́же от любве́ прии́м дерзнове́ние к Бо́гу,/ досто́йно чуди́м быва́ше лове́ц и неве́жда,/ чудоде́йствуя пресла́вно благода́тию.

Не зла́то Тебе́ ра́ди, ни сребро́, Христе́,/ Боже́ственный Твой апо́стол, но доброде́тель стяжа́в,/ чуде́с обогати́ся си́лою.

Исправля́хуся стопы́ и гле́зне 68 хромы́х, де́йственным твои́м глаго́лом:/ Боже́ственным бо Ду́хом соверша́хуся пресла́вныя ве́щи.

Богоро́дичен: Воплоти́ся Бог по ипоста́си, Чи́стая, из Тебе́ пло́тию соединя́емь,/ пребы́в неизме́нен, по Боже́ственному существу́ безпло́тен.

Ин

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Ты и́стинную избра́л еси́, Па́вле, похвалу́,/ Крест Царя́ Христа́ при́сно нося́,/ я́коже побе́ду, апо́столе.

Тебе́ е́же жи́ти, Христо́с, и е́же умре́ти, приобре́тение изря́дно:/ любо́вию бо сраспя́лся еси́ Распе́ншемуся нас ра́ди, Па́вле пресла́вне.

Ра́дуешися вои́стинну о Го́споде, Па́вле честны́й, изше́д из телесе́/ и отше́д ко Христу́, Жизнода́вцу Бо́гу.

Богоро́дичен: Моли́ при́сно Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ Неискусобра́чная Мари́е Чи́стая,/ посла́ти нам, ве́рным, ми́лость.

Песнь 6

Ирмо́с: В ки́те, Христе́, тридне́вновав, Ио́на/ прописа́ Тя, Безсме́ртнаго, я́ко ме́ртва во́лею/ в се́рдце земне́м тридне́вновавша.

Я́коже дре́вле, Христе́, десни́цею Твое́ю по воде́ пе́ша ходя́ща Петра́ спасл еси́,/ и мене́, потопля́ема бу́рею лю́тых напа́стей, спаси́, я́ко Милосе́рд.

Оста́вил еси́, о Пе́тре, не су́щая,/ и су́щая дости́гл еси́, я́коже не́кий купе́ц,/ и я́ве улови́л еси́ би́сер, Христа́, многоце́нный.

Искуша́ти безу́мно покуси́вшияся Ду́ха Пресвята́го, Пе́тре, умертви́л еси́:/ Его́же богосло́вил еси́ ты пе́рвее,/ я́ве испове́дав Бо́га, всеблаже́нне.

Богоро́дичен: Вся́каго вы́шша существа́ Сло́во Бо́жие родила́ еси́, воплоще́нно нам,/ те́мже Богоро́дицу Тя устна́ми же и душе́ю пропове́даем.

Ин

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Вся пренебре́г кра́сная ми́ра,/ уя́звлен Влады́чнею любо́вию и о́бщаго спасе́ния жела́нием,/ свиде́тельствовати тому́ изво́лив, о Па́вле блаже́нне,/ и ны́не о вселе́нней моли́ся.

Я́ко изря́дный Влады́це подо́бник/ и в Того́ оде́ян, Па́вле, вои́стинну всем был еси́ всяк,/ да вся приобря́щеши и спасе́ши лю́ди,/ и спасл еси́ я́ко вои́стинну, Христу́ улови́в концы́.

Досто́йно тебе́ дарова́ Христо́с житие́, апо́столе Па́вле, на Небесе́х:/ пребыва́ющаго бо зде не возжела́л еси́ гра́да, блаже́нне,/ ве́рен служи́тель быв и строи́тель та́ин Его́.

Богоро́дичен: Призре́ на Тя Госпо́дь, мое́ обновля́я существо́, я́ко Си́лен,/ вели́чия сотво́рь, Богороди́тельнице, я́коже рекла́ еси́, Всенепоро́чная,/ и спасе́ мя Тобо́ю из тли Бог мой, я́ко Милосе́рд.

Конда́к, глас 2:

Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й:/ боле́зни бо о́нех и сме́рть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия,/ Еди́не, све́дый серде́чная.

И́кос:

Уясни́ мой язы́к, Спа́се мой, разшири́в моя́ уста́/ и испо́лнив я, умили́ се́рдце мое́,/ да, я́же глаго́лю, после́дую и, я́же у́бо учу́, сотворю́ пе́рвее:/ всяк бо творя́ и уча́, рече́, сей вели́к е́сть./ А́ще бо глаго́лю, и не творю́, я́ко ме́дь звеня́щая вменю́ся;/ те́мже рещи́ ми подо́бная и твори́ти поле́зная да́руй,/ Еди́не, све́дый серде́чная.

Песнь 7

Ирмо́с: В нача́ле Безнача́льное Сло́во,/ со Отце́м и Ду́хом, Сын Единоро́дный,/ благослове́н еси́, и превозноси́мый/ Бо́же оте́ц на́ших.

Ми́лостивному, Боже́ственным про́мыслом Христо́вым наказу́емь,/ подо́битися попуще́н был еси́, пре́жде стра́сти, Пе́тре,/ отверже́ния подпа́сти волне́нию.

Тебе́ Христо́с, первозва́нному и зело́ возлю́бленному,/ я́ко председа́телю благосла́вну апо́столов, пе́рвому явля́ется, воскре́с от гро́ба.

Твое́ трикра́тное, е́же пре́жде стра́сти, исцеля́я отверже́ние, Влады́ка/ трикра́тным боговеща́нным, Пе́тре, вопроше́нием утвержда́ет любо́вь.

Е́же ко Христу́, Пе́тре, любле́ния,/ предлага́л еси́ свиде́теля и Всеви́дящаго я́ко Бо́га Сло́ва,/ те́мже и люби́мое вруча́ет тебе́ ста́до.

Богоро́дичен: Я́же во утро́бе Преве́чное,/ от Отца́ возсия́вшее Бо́га Сло́во пло́тию заче́ншую,/ вси ублажа́ем, я́ко Ма́терь всех Бо́га.

Ин

Ирмо́с: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пе́щь поста́ви на муче́ние богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично воспева́ху, глаго́люще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Бы́сть, Христе́, печа́ть и вене́ц апо́столов Твои́х,/ и́же напосле́док зва́нный време́н, тща́нием же всех превозше́д,/ с ни́мже лю́дие церко́внии пою́т Тебе́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

А́ще и гони́в пе́рвее Це́рковь Твою́ Па́вел у́зник,/ но премину́ дре́внюю де́рзость Твое́ю ре́вностию последи́./ Собра́ бо, Христе́, язы́ки, зову́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ты из Иерусали́ма пропове́дав всем Ева́нгелие,/ объя́т же о́крест всю зе́млю, Па́вле,/ да́же до коне́ц Иллири́ка, уча́, взыва́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Во у́жасе взят быв, тре́тие дости́гл еси́ Не́бо, пребога́те,/ и, услы́шав неизглаго́ланная словеса́, вопие́ши:/ сла́ва превы́шнему Отцу́ и Сы́ну,/ сия́ние же сопресто́льно испыта́ющаго я́ве Ду́ха Бо́жия глубины́.

Богоро́дичен: Я́коже на руно́ до́ждь, на Тя сни́де, Де́во, Христо́с Бог,/ и Плотоно́сец из Тебе́ про́йде, соединя́я пре́жде разстоя́щая,/ мир на земли́ и на Небеси́ да́руя:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Вся́ческая нося́й непристу́пною Твое́ю си́лою, Христе́,/ преподо́бныя Твоя́ о́троки в пла́мени ороси́л еси́, зову́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Возде́жут твои́ ру́це и ко кресту́ тя препоя́шут,–/ Влады́ка предре́к, Пе́тре, повелева́ет после́довати зову́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Благода́ти сло́вом Ене́я, у́бо разсла́бленна лю́те,/ Тави́фу же уме́ршую, чудоде́йствуя, воскреси́л еси́, зову́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И́же Петру́ язы́ки очище́ны пове́дав, Христе́,/ духо́вною заре́ю и мне помышле́ния очи́сти, зову́щу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Всесвята́я Де́во, Я́же Бо́га Сло́ва ро́ждшая пло́тию,/ души́ моея́ мрак Твои́ми моли́твами отгна́вши, просвети́, взыва́юща:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Сраствори́ся любо́вию Твое́ю Па́вел, до́брым же измене́нием изступи́:/ не себе́ бо живя́ше сла́вный,/ имя́ше же, Ще́дре, живу́ща Тя в себе́ во вся ве́ки.

Ты обручи́л еси́, я́коже неве́сту, предста́вити Жениху́ Христу́ Це́рковь:/ невестово́ждь бо сея́ показа́лся еси́, Па́вле Богоно́се./ Те́мже тя сла́вит во вся ве́ки.

Подвиза́лся еси́ до́брым по́двигом/ и, сконча́в тече́ние твое́ зако́нно, сокро́вище ве́ры соблю́л еси́./ Те́мже венце́в, Па́вле, сподо́бился еси́ пра́вды.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный Госпо́день;/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная, Де́во,/ ра́дуйся, о́блаче, Со́лнца возсия́вшая пра́вды,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Тя, пресла́вную Неве́сту и Всесвяту́ю Богоро́дицу,/ Зижди́теля ро́ждшую неви́димых же и всех ви́димых,/ пе́сньми велича́ем.

Твоя́ преизя́щная благода́ть сла́вится досто́йно,/ се́ни бо твое́й стра́сти немощны́х, Пе́тре, отгоня́ющей,/ те́мже тя велича́ем.

Мечта́ньми Си́мона волхва́ богобо́рца взята́ к возду́шней высоте́,/ низложи́в неизглаго́ланною Боже́ственною си́лою,/ Петр ублажа́ется.

Согреше́нии разреше́ние моли́твами твои́ми пода́ждь,/ просвеще́ние же се́рдца и весе́лие ду́ха пою́щим па́мять твою́, апо́столе.

Твоя́ вся испо́лнена сла́вы, освяще́ния же и чуде́с:/ словеса́, мо́щи, пе́рсть и ве́рою, Пе́тре, покланя́емыя и любо́вию Боже́ственныя вери́ги.

Богоро́дичен: Твое́ и́мя Плод чре́ва соде́я лико́вника пе́снь пе́ти Тебе́,/ И́же ра́дость ро́ждши,/ велегла́сно – ра́дуйся – провещава́юща.

Ин

Ирмо́с: Уста́вы прешла́ еси́ естества́,/ Соде́теля заче́нши и Го́спода,/ и две́рь спасе́ния ми́рови была́ еси́./ Тем Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Твои́м покланя́емся вери́гам, я́же за Христа́, я́ко злоде́й, носи́л еси́,/ я́звы же, Па́вле, облобыза́ем,/ я́же на сла́внем твое́м и победоно́снем но́сиши телеси́.

Ны́не разреши́лся еси́, апо́столе, ко И́же тобо́ю непреста́нно Жела́емому,/ с Ни́мже я́ко служи́тель водворя́яся,/ непреста́нными мольба́ми твоя́ рабы́ к себе́ привлецы́.

Ны́не ника́коже в гада́ниих, ниже́ в зерца́ле Христо́с тебе́ зрим е́сть,/ лице́м же па́че зри́тся к лицу́,/ соверше́нне тебе́ ра́зум открыва́я Божества́.

Богоро́дичен: Ты, Пресвята́я Богома́ти, похвала́ Христо́вых апо́столов была́ еси́,/ му́чеников же сла́ва и проро́ков основа́ние./ Те́мже, ве́рнии, Тя вси достодо́лжно велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Апо́столов вси верх воспое́м, Петра́ и Па́вла Боже́ственныя,/ вселе́нныя свети́льники, пропове́дники ве́ры, богосло́вныя трубы́, уче́ний сказа́тели,/ церко́вныя столпы́ и разори́тели ле́сти.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вели́ко и пресла́вно рождества́ Твоего́ та́инство, Богора́дованная Отрокови́це и Богома́ти Де́во,/ проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша, му́ченицы испове́даша,/ А́нгели же воспева́ют и челове́цы покланя́ются.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

С небесе́ благода́ть прие́м,/ егда́ вопроше́ние ученико́м Спас дванадесяточи́сленным рече́ апо́столом:/ кого́ Мя глаго́лют челове́цы бы́ти?/ Тогда́ у́бо лу́чший апо́столов Петр,/ богосло́вствуя, отвеща́, я́сно возопи́в:/ Ты еси́ Христо́с, Жива́го Бо́га Сын./ Те́мже досто́йно ублажа́ется,/ я́ко свы́ше прие́м открове́ние,/ вяза́ти же и реши́ти пра́ведно прие́м.

И́же от Отца́ я́влься Бо́жие Сло́во,–/ кого́ Мя непщу́ете? – вопроша́ющу Христу́./ Ты Жива́го Отца́ Сын,–/ я́ко всем уста́ богогласу́я,/ а́бие возопи́л еси́,/ те́мже и блаже́н еси́, Си́моне вар Ио́на,/ возме́здие прия́л еси́./ И́бо сла́вит Бог Сего́ ве́рно сла́вящия,/ и к восприя́тию бога́тно призыва́ет,/ и ка́меня тебе́ непосты́дна,/ Це́ркви водруже́ние и основа́ние положи́.

Свы́ше зван быв,/ а не от челове́к,/ егда́ земна́я тьма́ помрачи́ о́чи теле́сныя,/ нече́стия облича́я се́тование,/ тогда́ Небе́сный свет облиста́ мы́сленнии о́чи,/ благоче́стия открыва́я красоту́./ Те́мже позна́л еси́ изводя́щаго свет из тьмы́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Христопропове́дник сый,/ кре́стную похвалу́ нося́й,/ ты многорачи́тельную Боже́ственную любо́вь,/ я́ко зря́щих связу́ющую к Жела́емому,/ вои́стинну па́че всех проразсуди́л еси́./ Те́мже и у́зник прозва́лся еси́ Христо́в,/ напа́стей неудо́бство,/ я́ко сладча́йшее пи́щи вся́кия, изво́ливый,/ и честны́я кончи́ны разреше́ния сподо́бился еси́,/ живы́й Влады́це твоему́,/ Его́же моли́/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6. Космы́ мона́ха:

Всечестны́й апо́столов приспе́ пра́здник Це́ркви Христо́ве,/ хода́тайствующий спасе́ние всем нам./ Та́йно у́бо восплеска́вше, к сим рцем:/ ра́дуйтеся, свети́льницы су́щим во тьме́,/ мы́сленнаго Со́лнца зари́ облиста́ющии./ Ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле,/ уче́ний Боже́ственных основа́ния незы́блема,/ дру́зи Христо́вы, сосу́ди честни́и./ Прииди́те посреди́ нас неви́димо,/ сподобля́юще даро́в невеще́ственных/ ваш пра́здник восхваля́ющих пе́сньми.

И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, от кано́на апо́стола Петра́, пе́снь 3-я, на 4, и Па́вла, пе́снь 6-я, на 4. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет тве́рдь. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 193. Аллилу́ия, глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 67. Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их: Рядовы́й Апо́стол и Ева́нгелие вычита́ем пре́жде. На трапе́зе утеше́ние бра́тии вели́кое. А́ще случи́тся сей пра́здник святы́х апо́стол в сре́ду или́ в пято́к, я́мы ры́бу и пие́м вино́.

Подоба́ет ве́дати: Я́ко а́ще случи́тся пра́здник святы́х апо́стол в неде́лю, предваря́ются вся воскре́сная.

Моли́тва

О пресла́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, ду́ши за Христа́ преда́вшии и кро́вию ва́шею па́жить Его́ удобри́вшии! Услы́шите чад ва́ших моли́твы и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным ны́не приноси́мыя. Се бо беззако́ньми омрачи́хомся и того́ ра́ди беда́ми, я́коже ту́чами, обложи́хомся, еле́я же до́браго жития́ обнища́хом зело́. О си́льнии! Понеси́те не́мощи на́ша, не отлуча́йтеся ду́хом от нас, да не разлучи́мся вконе́ц от любве́ Бо́жия, но кре́пким заступле́нием ва́шим нас защити́те, да поми́лует Госпо́дь всех нас моли́тв ва́ших ра́ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных грехо́в на́ших и да сподо́бит со все́ми святы́ми блаже́ннаго Ца́рствия и бра́ка А́гнца Своего́, Ему́же че́сть, и сла́ва, и благодаре́ние, и поклонение во веки веко́в. Ами́нь.

Святой апостол Петр

Святой апостол Петр – старший брат апостола Андрея Первозванного – до своей апостольской деятельности был рыбаком, имел жену и двоих детей и назывался Симоном. Он был простым, некнижным, бедным и богобоязненным, как говорит о нем святитель Иоанн Златоуст. «Ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит «камень» (Петр)»,– так сказал Господь, когда Андрей привел к Нему своего брата Петра (Ин. 1, 42). И хотя Петр сразу возгорелся пылкой любовью к Господу, Спаситель не тотчас призвал его на апостольское служение, но когда окрепли в нем вера и решимость. Вскоре Господь Сам посетил дом Петра и прикосновением руки исцелил его тещу от горячки (Мк. 1, 29–31). Из трех избранных Своих учеников Господь удостоил святого Петра быть свидетелем Своей Божественной славы на Фаворе (Мф. 17, 1–9; Лк. 9, 28–36), Своей Божественной силы при воскрешении дочери Иаира (Лк. 8, 41–56), Своего Божественного молитвенного бдения в Гефсиманском саду (Мф. 26, 37–41). Апостол Петр был настолько горячо предан Господу Иисусу Христу в своем служении, что Господь чаще, чем другим, попускал ему обнаруживать свои человеческие немощи, назидая этим и других учеников, забывающих слова: «Без Меня не можете творить ничего» (Ин. 15, 5). Так, например, святой Петр был единственным из учеников, который, узнав Господа Иисуса Христа, шедшего по морю,  пошел навстречу Ему по воде, но, вдруг усомнившись в Божественной помощи своего Учителя, стал тонуть, однако был спасен Господом, упрекнувшим его в маловерии (Мф. 14, 28–31). Святой апостол Петр был и тем единственным из учеников, кто на вопрос Господа, за кого они почитают Его, ответил сразу: «Ты Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16, 16). Апостол Петр был единственным из защищавших Господа от пришедших предать Учителя на страдание и смерть. Он был и единственным учеником, при искушении трижды отрекшимся от Христа. Однако Господь, приняв слезное покаяние Своего ученика, удостоил его первым из апостолов лицезреть Себя Воскресшего (Лк. 24, 34). Троекратное свое отречение святой Петр окончательно изгладил своим троекратным исповеданием любви к Спасителю (Ин. 21, 15–17). Господь Иисус Христос восстановил его в апостольском достоинстве, доверив пасти Своих словесных овец.

По сошествии Святого Духа на апостолов, Который вдохнул в них Божественную силу свято жить и проповедовать, действовать и управлять в Церкви, любовь апостола Петра к Господу возвысилась настолько, что не замедлила проявиться в его горячем исповедничестве, в совершенных чудотворениях именем Христовым, в его радости претерпеть любые скорби, гонения и лишения, в его готовности принять крестную смерть за Учителя. Преследуемый синедрионом, апостол Петр безбоязненно, с великим дерзновением проповедовал Христа Воскресшего перед лицом тех, кто распял Его и запрещал о Нем проповедовать (Деян. 4:13–20, 5:27–32). Сила слова апостола Петра была столь могущественна, что краткая его проповедь обращала ко Христу тысячи людей (Деян. 2:41, 4:4). Его исповедание Христовой веры сопровождалось чудесными знамениями. По его слову обличаемые в преступлении испускали дух (Деян. 5, 5–10), а мертвые воскресали (Деян. 9,40), хромые начинали ходить (Деян. 3, 1–8), расслабленные исцелялись (Деян. 9, 32–34), больные получали благодатную помощь даже от прикосновения к его тени (Деян. 5, 15).

Святой Петр был апостолом преимущественно для иудеев, хотя во время своих апостольских путешествий приводил к вере и язычников, за что и был гоним и подвергнут многократному тюремному заключению. Во время своего третьего пребывания в темнице он был чудесным образом освобожден из нее Ангелом Господним, который отворил пред ним тюремные двери, снял оковы и провел мимо спавших охранников (Деян. 12, 7–10).

В своих апостольских путешествиях (церковные историки насчитывают их шесть), которые святой Петр совершал из Иерусалима, он благовествовал в Самарии и Иудее, Галилее и Кесарии, Сирии и Антиохии, Финикии и Каппадокии, Галатии и Понте, Вифинии и Трое, Вавилоне и Риме, Британии и Греции. В Кесарии Палестинской святой Петр первым из учеников Христовых отверз двери веры язычникам, крестив римского сотника Корнилия и его близких (Деян. 10). На всем протяжении своего проповеднического пути святой апостол Петр рукополагал в епископы и пресвитеры наиболее верных из своих учеников, поучал народ премудрости Божией, исцелял больных, изгонял нечистых духов из одержимых. В Риме, последнем месте своего пребывания, апостол Петр святым благовествованием умножал число христиан и укреплял их в вере, поражал врагов и обличал обманщиков. По многим свидетельствам и преданиям, находясь в Риме, святой апостол изобличил Симона волхва, выдававшего себя за Христа, и обратил в веру Христову двух наложниц императора Нерона.

Известны два Соборных послания апостола Петра, относящихся соответственно к 63 и 67 годам. Апостол увещевает новообращенных христиан не смущаться клеветами, угрозами и преследованиями, призывает ни в чем не отступать в угоду язычникам от чистоты христианской жизни; обличает лжепророков и лжеучителей, отменяющих все нравственные устои ввиду ложно понятой христианской свободы и отрицающих Божественную Сущность Спасителя.

В Риме апостол Петр был предвозвещен Самим Господом о скорой кончине (2Петр. 1,14). По повелению императора Нерона, жаждавшего отомстить апостолу за погибель своего друга Симона волхва и за обращение ко Христу любимых жен, святой апостол Петр в 67 году, предположительно 29 июня, был распят. Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся его любимый Учитель, апостол Петр просил мучителей распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу.

Святой апостол Павел

Святой апостол Павел происходил из колена Вениаминова, до своего апостольского служения назывался Савлом. Родился он в киликийском городе Тарсе от знатных родителей и имел права римского гражданства. Савл был воспитан с надлежащей строгостью в отеческом законе и принадлежал к секте фарисеев. Для продолжения образования родители отправили его в Иерусалим к известному учителю Гамалиилу, который был членом синедриона. Несмотря на веротерпимость своего учителя, который впоследствии принял святое крещение (память 2 августа), Савл был истовым иудеем, разжигавшим в себе ненависть к христианам. Он одобрил убиение архидиакона Стефана († 34; память 27 декабря), по некоторым свидетельствам приходившегося ему родственником, и даже охранял одежды тех, кто побивал святого мученика камнями (Деян. 8:3). Он принуждал людей порицать Господа Иисуса Христа (Деян. 26:11) и даже выпросил у синедриона разрешение преследовать христиан повсюду, где бы они ни появлялись, и приводить их в Иерусалим связанными (Деян. 9:1–2). Однажды, это было в 34 году, на пути в Дамаск, куда Савл был направлен с поручением от первосвященников предать на мучения укрывавшихся там от гонений христиан, Божественный Свет, превосходивший солнечное сияние, внезапно осиял Савла. Все сопровождавшие его воины упали на землю, и он услышал голос, говоривший ему: «Савл! Савл! Что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна». Савл спросил: «Кто Ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того явился к тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными» (Деян. 26:13–18). Спутники Савла слышали голос, но слов разобрать не могли. Савл ослеп от сиявшего Божественного Света, он ничего не видел до тех пор, пока окончательно не прозрели его духовные очи.

В Дамаске он три дня пребывал в посте и молитве, не принимая пищи и пития. В этом городе жил один из 70 учеников Христовых, святой апостол Анания (память 1 октября). Господь в видении открыл ему все случившееся с Павлом и повелел идти к бедному слепцу, чтобы, возложив на него руки, вернуть ему зрение (Деян. 9, 10–12). Апостол Анания исполнил повеление, и тотчас как бы чешуя отпала от глаз Савла, и он прозрел. Приняв святое крещение, Савл был наречен Павлом и сделался, по выражению святителя Иоанна Златоуста, из волка – агнцем, из терния – виноградом, из плевел – пшеницей, из врага – другом, из богохульника – богословом. Святой апостол Павел стал горячо проповедовать в синагогах Дамаска о том, что Христос есть воистину Сын Божий. Иудеи, знавшие его как гонителя христиан, теперь воспылали к нему гневом и ненавистью и решили его убить. Однако христиане спасли апостола Павла: помогая ему уйти от погони, они спустили его в корзине из окна дома, примыкавшего к городской стене.

В видении, которого сподобился апостол Анания, Господь назвал апостола Павла «избранным сосудом», призванным возвещать имя Иисуса Христа «перед народами и царями и сынами израилевыми» (Деян. 9, 15). Получив от Господа указание о благовестии, апостол Павел стал проповедовать веру Христову среди иудеев и особенно среди язычников, странствуя из страны в страну и рассылая свои послания (числом 14), которые писал в пути и которые до сих пор, по словам святителя Иоанна Златоустого, ограждают Вселенскую Церковь подобно стене, построенной из адаманта.

Просвещая народы учением Христовым, апостол Павел предпринял длительные путешествия. Кроме неоднократного пребывания в Палестине, он побывал с проповедью о Христе в Финикии, Сирии, Каппадокии, Галатии, Ликаонии, Памфилии, Карии, Ликии, Фригии, Мисии, Лидии, Македонии, в Италии, на островах Кипр, Лесбос, Самофракия, Самос, Патмос, Родос, Мелит, Сицилия и в других землях. Могущество проповеди его было столь велико, что иудеи не могли ничего противопоставить силе Павлова учения (Деян. 9: 22); язычники сами просили его проповедовать слово Божие и всем городом собирались слушать его (Деян. 13:42–44). Благовествование апостола Павла быстро распространялось повсюду и обезоруживало всех (Деян. 13:49, 14:1, 17:4, 12, 18:8). Его проповеди доходили до сердец не только простых людей, но и людей ученых и знатных (Деян. 13:12, 17:34, 18:8). Сила слова апостола Павла сопровождалась чудесами: слово его исцеляло больных (Деян. 14:10, 16:18), поразило слепотой волшебника (Деян. 13:11), воскресило мертвого (Деян. 20:9–12); даже вещи святого апостола были чудодейственны – от прикосновения к ним совершались чудесные исцеления, а злые духи покидали одержимых (Деян. 19:12). За благодеяния и пламенную проповедь Господь удостоил Своего верного ученика восхищения до третьего неба. По собственному признанию святого апостола Павла, он «был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2Кор. 12:2–4).

В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил неисчислимые скорби. В одном из Посланий он признается, что не раз бывал в темницах и многократно при смерти. «От иудеев,– пишет он,– пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе (2Кор. 11:24–27).

Все свои нужды и скорби святой апостол Павел переносил с великим смирением и слезами благодарности (Деян. 20:19), ибо в любое время готов был умереть за имя Господа Иисуса (Деян. 21:13). Несмотря на непрестанные гонения, которые претерпевал апостол Павел, он испытывал к себе и великое уважение своих современников. Язычники, видя его чудеса, воздавали ему великую честь (Деян. 28:10); жители Листры за чудесное исцеление хромого признали его богом (Деян. 14:11–18); имя Павлово употребляли иудеи при заклинаниях (Деян. 19:13). Верующие с величайшим усердием охраняли апостола Павла (Деян. 9: 25, 30, 19:30, 21:12); прощаясь с ним, христиане со слезами молились о нем и, целуя, провожали его (Деян. 20:37–38); некоторые коринфские христиане называли себя Павловыми (1Кор. 1:12).

По некоторым преданиям, апостол Павел помогал апостолу Петру одолеть Симона волхва и обратить к христианству двух любимых жен императора Нерона, за что был осужден на смерть. Другие источники указывают, что причиной казни апостола Павла послужил факт обращения им в христианство главного императорского виночерпия. По некоторым данным, день смерти апостола Павла совпадает с днем смерти апостола Петра, по другим – она произошла ровно через год после распятия апостола Петра. Как римский гражданин, апостол Павел был усечен мечом.

Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первохристиан. В IV веке святым равноапостольным Константином Великим († 337; память 21 мая) были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. Совместное их празднование – 29 июня – было настолько распространено, что известный церковный писатель IV века святитель Амвросий, епископ Медиоланский († 397; память 7 декабря), писал: «...празднование им не может утаиться ни в одной части мира». Святитель Иоанн Златоуст в беседе на день памяти апостолов Петра и Павла говорил: «Что больше Петра! Что равно Павлу делом и словом! Они превзошли всю природу земную и небесную. Связанные телом, они сделались превосходнее ангелов... Петр есть предводитель апостолов, Павел – учитель вселенной и причастник горних сил. Петр – узда беззаконных иудеев, Павел – призыватель язычников; и усматривай высочайшую премудрость Господа, Который Петра избрал из рыбарей, Павла – из скинотворцев. Петр – начало православия, великий священнослужитель Церкви, необходимый советник христиан, сокровищница горних даров, избранный апостол Господа; Павел – великий проповедник истины, слава вселенной, парящий в высоте, духовная лира, орган Господень, бдительный кормчий Христовой Церкви».

Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре – образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.

В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало после Крещения Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный князь Владимир († 1015; память 15 июля) привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору. В этом же соборе до сих пор сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. В Киевском Софийском соборе настенные росписи, изображающие апостолов Петра и Павла, относятся к XI–XII векам. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичей горе в 1185 году. Примерно в это же время началось строительство Петровского монастыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал в XIII веке в Брянске.

Имена апостолов Петра и Павла, получаемые при святом крещении, особенно распространены в России. Эти имена носили многие святые Древней Русй. Правнук равноапостольного князя Владимира святой благоверный князь Ярополк Владимиро-Волынский в святом крещении носил имя Петр (1086; память 22 ноября). Этот святой князь воздвиг в Киеве храм во имя святого апостола Петра (XI в.) 28 августа Русская Церковь празднует память преподобного Павла Послушливого Киево-Печерского (XIII); 30 июня – преподобного Петра, царевича Ордынского и Ростовского († 1290); 10 января – преподобного Павла Комельского, Обнорского († 1429); 21 декабря – святителя Петра, Московского и всея России чудотворца († 1326).

Изображения святых апостолов Петра и Павла в иконостасе православного храма стали неизменной принадлежностью деисусного чина. Особенно известны иконы первоверховных апостолов Петра и Павла, написанные гениальным русским иконописцем преподобным Андреем Рублевым.

* * *

68

Гле́зне – ноги.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июнь. - 2002. / Ч. 1. – 664 с.; Ч. 2. – 616 с.

Комментарии для сайта Cackle