Источник

13-й день

Святы́х му́ченик, Ерми́ла и Стратони́ка. В си́й же день пое́тся слу́жба и святы́х оте́ц в Сина́и и Раи́фе избие́нных

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́чеников, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение.

Ерми́л сла́вный, и Богому́дрый Стратони́к,/ дво́ица чу́дная,/ Тро́ицу несозда́нную испове́дающе,/ многобо́жную лесть/ по мно́гих ра́нах и му́ках победи́ша,/ и побе́ды венце́м венча́вшеся,/ мо́лятся дарова́ти/ конце́м мир и ми́лость.

Сло́ва быв, му́чениче,/ служи́тель, Ерми́ле,/ избра́ние Боже́ственнаго Ду́ха,/ тече́нием кро́ве/ свяще́ния оде́жду обагри́в,/ свяще́ннейшу и́стинно/ и светле́йшу сию́ соверши́л еси́./ И ны́не в Ца́рствия мы́сленная преше́л еси́,/ моли́твенник чту́щих тя быва́я тепле́йший.

Оско́рды претерпе́вше,/ повеле́ньми му́чащаго,/ в ко́шницу вве́ржени бы́сте,/ и кончи́ну блаже́нну/ и удавле́ние вод о́ба прие́мше,/ многоко́зненнаго врага́ си́ми му́дре удави́сте./ И ны́не жи́тельствуете прера́достно на Небесе́х,/ о всех моля́щеся,/ страдальцы до́блейшии.

Стихи́ры преподо́бных, глас 8.

Подо́бен: Что вас нарече́м, святи́и:

Вельми́ подвиза́стеся, святи́и,/ ва́рварское претерпе́сте наше́ствие до́блественне,/ ду́ши преда́вше мече́м усе́рдно,/ му́ченическими увязо́стеся венцы́,/ со А́нгелы водворя́етеся досто́йно./ Мно́го ва́ше терпе́ние, и бо́льша дарова́ния:/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бнии Христо́ви подвиза́стеся,/ привре́менная пренебре́гше жития́ во́лею,/ плотско́е покори́сте мудрова́ние до́блественне,/ и мечи́ о Христе́ сконча́вшеся,/ со А́нгелы водворя́етеся досто́йно. Те́мже ва́ша па́мяти честву́юще, мо́лимся:/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

До́бре жи́тельствовасте, святи́и,/ му́ченическим подвиго́м уподо́бльшеся до́блественно,/ венцы́ с Небесе́ прия́сте:/ зако́нно мечи́ и вы пренебрего́сте,/ я́ко си́и му́ки попра́ша,/ да ку́пно оде́етеся/ венце́м страда́ния./ Моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8.

Студи́тово:

Преподо́бнии отцы́,/ поучи́вшеся день и нощь в зако́не Госпо́дни,/ сподо́бистеся дре́ва живо́тнаго снасажде́нни бы́ти,/ и пло́д ва́шего страда́ния венцы́ процвете́./ Дерзнове́ние иму́ще к Подвигополо́жнику Бо́гу,/ и нам испроси́те очище́ние и ве́лию ми́лость.

И ны́не, глас то́йже:

Го́споди, испо́лнити хотя́, я́же уста́вил еси́ от ве́ка,/ от всея́ тва́ри служи́тели та́йны Твоея́ прия́л еси́:/ от А́нгел – Гаврии́ла, от челове́к – Де́ву,/ от Небе́с – звезду́, и от вод Иорда́н,/ в не́мже беззако́ние мирско́е потреби́л еси́./ Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

На стихо́вне стихиры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Яви́ся Оте́ческое/ сия́ние сла́вы/ во Иорда́нских струя́х,/ Креще́нием очища́ющее/ скве́рну душ на́ших.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.

Приими́ раболе́пно,/ проро́че Иоа́нне,/ Изба́вителя ми́ра,/ и крести́ Зижди́теля,/ челове́ков на обновле́ние.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́ Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Прии́де Просвеще́ние,/ и Избавле́ние яви́ся/ во Иорда́нских струя́х:/ сни́демся очи́ститися/ и воспе́ти Человеколю́бца.

Сла́ва, глас 8:

Равноа́нгельное житие́ жи́тельствовавше боле́зньми по́стническими,/ отцы́ преподо́бнии,/ воздержа́нием те́ло порабо́тивше, повину́сте ду́ху,/ де́лателе бы́вше за́поведей Госпо́дних./ Началообра́зную добро́ту зра́ка сохрани́сте/ и страда́льческия по́двиги от по́стнических по́тов соверши́сте./ И сугу́быми венцы́ украси́вшеся,/ приле́жно Спа́са моли́те спасти́ся нам.

И ны́не, глас то́йже:

А́нгельская во́инства ужасо́шася о ви́димем днесь во Иорда́не,/ на́гу стоя́щу Ти, Спа́се, в вода́х,/ и пречи́стый верх Твой прекло́ншу крести́тися от Иоа́нна./ Тебе́ бо обнища́вшу во́лею, мир обогати́ся:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь му́чеников, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих своих венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́ Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Те́х моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, отце́в, глас то́йже:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в виде голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

На у́трени.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3:

Подо́бен: Де́ва днесь:

Влады́ка днесь на Иорда́н прии́де,/ крести́вся в вода́х от Боже́ственнаго Предте́чи,/ свы́ше же Оте́ц свиде́тельствоваше:/ Сей есть Сын Мой, о Не́мже благоизво́лих./ И Дух яви́ся стра́нным ви́дом голуби́ным над Ним.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Иорда́н струя́ми слу́жит,/ и Иоа́нн простира́ет ру́ку тле́нную/ я́вльшуся Тебе́, Неви́диме, пло́тию ко Креще́нию./ Но о́в у́бо возвраща́шеся вспять со стра́хом,/ ов же а́бие держа́ше с тре́петом Тя, Нетле́ннаго./ Вои́стинну А́гнец Бо́жий, Исто́чник присноживо́тный,/ исто́чники же и моря́ и челове́ки освяти́в,/ Тро́ица бо просия́ свы́ше,/ Сы́на Тя имену́ет Роди́тель,/ и Святы́й Дух схо́дит.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника вторы́й (зри страни́цу 239), со ирмосо́м на 6, глас 2. И святы́х два кано́на. Кано́н му́чеников, его́же краегране́сие: Твои́х честву́ю му́ченик, Спа́се, сла́ву. Ио́сиф. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви вси лю́дие,/ в мо́ри Чермне́м фарао́на погрузи́вшему,/ побе́дную песнь пою́ще, я́ко просла́вися.

Честны́я я́коже зве́зды Богосия́нныя,/ тве́рди му́дрии Це́ркве яви́стеся,/ озаря́юще ны Боже́ственными светлостьми́, му́ченицы.

Яви́стеся я́коже у́глие мы́сленное, возжже́ни огне́м Ду́ха, сла́внии,/ и и́дольское огни́ще струя́ми крове́й угаси́сте.

Вода́ми потопля́еми Христа́ ра́ди, в вода́х на́ше нече́стие погрузи́вшаго,/ безбо́жия ре́ки, му́ченицы, изсуши́сте.

Богоро́дичен: Уста́ви моя́ грехо́вныя пото́ки,/ я́же сме́ртную тлю́ Рождество́м Твои́м увяди́вши,/ и умиле́ние ми да́ждь, Богороди́тельнице Всенепоро́чная.

Ин кано́н преподо́бных, его́же краегране́сие: Страда́ние воспе́ти отце́в сла́ву вели́кую. Ио́сиф. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма,/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Воздержа́нием светови́дни бы́вше, блаже́ннейшии,/ богови́дни яви́стеся я́ве истоще́нием кро́ве./ Те́мже сра́дуетеся по́стником Христо́вым и му́чеником.

Мо́рем слез пе́рвее удави́сте фарао́на, му́дрии, мы́сленнаго,/ кро́вными по́слежде тече́ньми погуби́сте,/ и безве́стию препосла́сте.

Просвеща́я Светода́вец Госпо́дь ва́ше поще́ние терпе́нием, уго́дницы Христо́вы,/ светоза́рно соде́ла и я́вственно страда́ние,/ па́че зари́ со́лнечныя сия́ющее.

Богоро́дичен: Сый по естеству́ Госпо́дь, всем невмести́м,/ в Тебе́ вмеща́ется, Влады́чице, Челове́к благоутро́бием быв,/ да челове́ки за неизрече́нное человеколю́бие спасе́т.

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: Страх Твой, Го́споди, всади́ в сердца́ раб Твои́х,/ и бу́ди нам утвержде́ние,/ Тя во и́стине призыва́ющих.

Теку́щих непостоя́тельное возненавидевше,/ бу́дущих возжела́сте нетле́нное наслажде́ние,/ до́блии страда́льцы Христа́ Всеца́ря́.

Му́жески проти́вистеся, Богому́дрии, пребеззако́нно повелева́ющему нече́стию покори́тися,/ и побе́ды с Небесе́ прия́сте венцы́.

Тре́бища пре́лести низложи́сте,/ неле́стны же Христо́вы му́ченицы себе́ воздвиго́сте хра́мы че́стны/ и столпы́ Богоразу́мия.

Богоро́дичен: Ору́жие пре́жде обраща́емо вхо́ды мне дае́т, стыдя́щися пробо́дшаго, Де́во Ма́ти, копия́, из Тебе́ рожде́ннаго.

Ин

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою,/ и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю Отчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́,/ Человеколю́бче.

Сокруше́нною мы́слию Богу угоди́вше,/ сокруши́сте вра́жие велехвале́ние, блаже́ннии,/ мече́м сокруша́еми и умерщвля́еми.

Смотря́юще пребыва́ющих му́дрии, присносу́щное,/ нестоя́нных и тле́нных до́лу влеку́що отри́нусте,/ те́мже ублажа́етеся, преподобному́ченицы.

Зако́ну Боже́ственному благопоко́рною мы́слию повину́вшеся,/ плотски́я сла́сти воздержа́нием погуби́сте,/ и ны́не пострада́вше, сла́ву улучи́сте.

Богоро́дичен: Пресвята́я, Пресвято́е Сло́во ро́ждшая,/ освяти́ на́ша и ду́ши и телеса́,/ блажа́щих Тя, Всенепоро́чную.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

От мирски́я молвы́ избего́сте, и к ти́хому приста́нищу преста́вистеся,/ му́ченичества кровьми́ и по́стничества труда́ми венча́еми./ Те́мже и показа́стеся му́чеников и преподо́бных единовсе́льницы.

И́кос:

Я́же на земли́ умертви́вше у́ды,/ жизноно́сною ме́ртвостию Христа́ и Бо́га страсть изобрази́сте,/ пе́рвее в до́брем поще́нии, и второ́е па́ки во страда́нии./ Те́мже и Сам сугу́бы венцы́ низпосла́ глава́м ва́шим, отцы́,/ угото́вив жили́ще Небе́сное и ме́сто ве́чное,/ иде́же ны́не ра́дующеся,/ яви́стеся му́чеников и преподо́бных единовсе́льницы.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

В вода́х ку́пно блаже́нный коне́ц прия́сте, му́дрии,/ и в них велиа́ра погрузи́вше благода́тию Бо́га на́шего, му́ченицы,/ те́мже венцы́ я́ко победоно́сцы прие́мше,/ ра́дуетеся со А́нгельскими ли́ки,/ с ни́миже нас помина́йте.

Сла́ва, преподо́бных, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Я́ко пресе́льницы явля́еми и прише́льцы на земли́,/ ку́щи водрузи́вше в пусты́нях,/ я́ве пости́стеся, преподо́бнии, нагото́ю украси́вшеся доброде́телей оде́ждею,/ сообра́зни бы́вше Христо́вых страсте́й,/ те́мже и претерпе́сте ва́рварское заколе́ние.

И ны́не, то́йже подо́бен:

Струи́ освяти́л еси́ Иорда́нския,/ держа́ву сокруши́л еси́ грехо́вную, Христе́ Бо́же наш,/ преклони́л еси́ дла́ни Себе́ Предте́чеве,/ и спасл еси́ от ле́сти челове́ческий род./ Те́мже Тя мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Я́ко Сло́ва служи́тель,/ словесы́ твои́ми безслове́сное обличи́л еси́, му́чениче Ерми́ле,/ неразу́мие беззако́ннующих, усе́рднейше.

Еди́но естество́ Божества́,/ еди́ну власть и госпо́дство, Богому́дрии, пропове́давше,/ многобо́жную лесть преоби́десте.

Пове́шен и стро́ган, и ра́нами озлобля́емь,/ непрекло́нен пребы́л еси́, страстоте́рпче,/ Богому́дре му́чениче Ерми́ле.

Богоро́дичен: Уны́нием дре́млюща, и грехо́м спокрыва́ема,/ к покая́нию мя, Пречи́стая, я́ко Сло́ва Ма́ти, воззови́.

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Не страстьми́ теле́сными победи́вшеся, врага́ победи́ли есте́/ и умертви́вшеся мече́м, всеблаже́ннии,/ к жи́зни Небе́сней ра́дующеся ку́пно преста́вистеся.

Утучни́стеся я́ко а́гнцы воздержа́нием,/ и я́ко овни́ назнамени́тии, рука́ми кровопи́йц волко́в убие́ни бы́сте,/ и соверше́нна заколе́ния, преподо́бнии, Христу́ приведо́стеся.

Свяще́нницы же и ста́рцы и ю́ноши,/ и́же в Раи́фе и Сина́и горе́ живу́щии, му́ченицы бы́ша,/ преподо́бно жи́вше, и ну́ждно уме́рше.

Богоро́дичен: Новоде́лает челове́чество, нов Младе́нец Преве́чный Госпо́дь,/ яви́вся от Де́вы, и Челове́к быв./ То́му воспои́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ин.Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма окая́ннаго?/ Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Мук о́блацы, му́ченицы всехва́льнии, не покры́ша ва́шего му́жества:/ па́че со́лнца бо яви́ся благоче́стия сия́нием,/ благочести́выя световодя́щее, и де́монский мрак отъе́млющее.

Преше́дше преде́лы челове́чества, Богоблаже́ннии,/ и па́че есте́ственному соедини́вшеся соверше́нными чище́ньми,/ го́рькия му́ки и строга́ния и ра́ны претерпе́сте ума́ тве́рдостию.

Кре́пко сопроти́вился еси́, му́чениче, судя́щему, сла́вне Ерми́ле,/ и глас слы́шати с Небесе́, преблаже́нне, сподо́бился еси́,/ зову́щему любо́вию прибли́житися я́ко Подвигополо́жнику/ и Сего́ укрепля́ющему му́ченики.

Богоро́дичен: Я́ко добра́, я́ко красна́, я́ко чистото́ю облиста́ющи,/ кра́снаго добро́тою воплоти́ла еси́ Сло́ва и родила́ еси́,/ е́же бы́ти всем богоде́льно, Де́во Ма́ти,/ подаю́щаго бога́тством бла́гости.

Ин

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Ра́й сла́дости, жи́зни дре́во Го́спода, яви́стеся,/ посреди́ име́яй ва́шу я́ко же́ртву кровь прии́мшаго.

Крове́й то́ки со сле́зными смеси́вше струя́ми, Богоно́сцы,/ многообра́знаго зми́я в сих погрузи́сте.

Красоту́ Бо́жию зре́ти сподо́бистеся,/ ве́чное весе́лие вместо́ трудо́в и боле́зней, блаже́ннии, прия́сте.

Богоро́дичен: Родила́ еси́ Бо́га, па́че сло́ва и мы́сли/ и пребыла́ еси́ по рождестве́, я́ко пре́жде рождества́ Де́ва,/ Чи́стая Богора́дованная.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Во́д животво́рных испо́лнившеся, в речны́я вве́ржени бы́сте струи́/ и, в них прие́мше кончи́ну, зло́бы предста́теля удави́сте, всехва́льнии,/ и ны́не нам исцеле́ний пото́ки источа́ете.

В ко́шницу вве́ржени бы́вше, усе́рдно преда́стеся глубине́, страстоте́рпцы,/ и к жи́зни вознесо́стеся Боже́ственней,/ я́же от ве́ка ва́ми наде́емая обре́тше ра́достно,/ велему́дрии святи́и му́ченицы.

Яви́лся еси́ в го́рцей му́це му́чимь, и па́лицами бие́мь, Стратони́че му́чениче,/ терпе́ния необори́мь столп возвы́шен степе́нем ве́ры,/ сопротивле́ние гони́телей потребля́я и словесы́ и дея́ньми.

Богоро́дичен: Страсти немощны́я души́ моея́, и боле́знь се́рдца, Де́во,/ и ума́ преложе́ния многообра́зная, я́ко ми́лостива, Пресвята́я, исцели́/ и ути́ши лю́тое зол мои́х волне́ние, молю́ся.

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися,/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею кро́вию.

Отве́ргше пристра́стия у́зы по́стничеством,/ ну́жнейшею сме́ртию уз теле́сных разреши́стеся/ и нереши́мою любо́вию связа́стеся Зижди́теля.

Я́ко го́ры высо́кия жи́тельством я́вльшеся,/ объя́ти го́ры, и созда́ние все претя́щаго си́лою Христо́вою под но́ги покори́сте.

Вода́ми напои́вшеся слез, блаже́ннии, я́ко земля́ добра́ же и ту́чна,/ муче́ния клас плодоноси́сте, в жи́тницах ве́чных Христу́ соблюда́емый.

Богоро́дичен: Успи́ страсте́й пло́ти моея́ во́лны/ неусы́пною Твое́ю, Де́во, моли́твою, молю́ся,/ и не даждь грехо́вным усну́ти мне сном тяжча́йшим.

Конда́к и́кос пра́здника.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Теча́ше медото́чное от уст твои́х сло́во,/ го́ресть уны́ния Стратони́ка, твоего́ сострада́льца, укроща́ющее, вопию́щаго, Ерми́ле:/ Бо́же, благослове́н еси́ во ве́ки.

Жезл си́лы держа́, спаси́тельный крест, до́блий му́чениче,/ жезло́м бие́ния терпи́ши усе́рдно, воспева́я Творцу́ твоему́, Ерми́ле:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Спасы́й от чре́ва ки́това содержи́маго проро́ка пресла́вно/ от ре́чных вод ва́ша спаса́ет победоно́сныя мо́щи, по кончи́не, страда́льцы.

Богоро́дичен: Разреша́я Е́вину кля́тву, во Всенепоро́чную всели́лся еси́ Де́ву,/ благослове́ния исто́чники источа́я вопию́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Просвеще́ни воздержа́ния светлостьми́/ и страда́ньми свяще́нными, му́ченицы, явле́нно освяща́еми,/ преидо́сте к Све́ту Незаходи́мому, и Дне сы́нове бы́сте.

Во́лею су́щих в ми́ре сла́дких устраня́ющеся,/ стра́нно челове́ком Я́вльшемуся пло́тию, присво́истеся,/ пребыва́ющая и неистлева́ющая блага́я насле́довавше, преподо́бнии.

Боже́ственный Па́вел и Иоа́нн, и Феоду́л, Нил, и вку́пе вси/ всесла́вно и уме́рше и пожи́вше,/ да ублажа́тся по́стницы и сла́внии му́ченицы.

Богоро́дичен: Тя ма́нну жи́зни во чре́ве Твое́м нося́щую,/ дре́вле манноприе́мная ста́мна, я́ко вои́стинну прообража́ше явле́нно./ Благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Терпи́ши, бие́мь и лю́те стру́жемь, сло́тами44 боле́зней окружа́емь, сла́вный Ерми́ле,/ Стратони́ка же наста́вник бо благоче́стия подвиго́м был еси́,/ с ни́мже и вопия́л еси́:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Непрекло́ннии мудрова́нием, и до́блии страда́нием,/ и Небе́сных даро́в досто́йни, ка́мение честно́е и ве́рных предсто́лпия,/ ка́мению, повеле́ни бы́вше, не принесо́ша че́сти,/ Бо́гу же всех вопия́ху Влады́це:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Твоя́ ре́бра ноготьми́ стружя́ мучи́тель/ и мечи́ неми́лостивно ссека́я тя, ума́ не укра́де, укрепле́на Боже́ственною любо́вию/ и Изба́вителя насмотря́юща добро́ту./ Ему́же ны́не со дерзнове́нием предстоя́, взыва́еши:/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Богоро́дичен: Сый по всему́ соверше́н и естество́м Непристу́пный,/ яви́ся присту́пен мне, пло́тию обложе́н из Тебе́, Неискусобра́чная,/ Его́же приле́жно моли́, беззако́ний мои́х бре́мя расточи́ти и спасти́ песнопою́ща:/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р Дании́л/ льво́в зияния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Велича́йший лик по́стническими доблестьми́ укра́шен,/ преподо́бных днесь вся лико́вники Боже́ственныя показу́ет,/ восхваля́ющия у́бо того́, Христу́ же пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Закла́ни бы́сте, я́коже а́гнцы, ва́рварскими мечи́ ссека́еми,/ и приведо́стеся соверше́нна закла́вшемуся Сло́ву заколе́ния/ и в ски́ниих перворо́дных всели́стеся, песнопою́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

На́зи вся́кия су́ще сла́дости, пра́отцы обнажи́вшаго,/ отцы́ преподо́бнии, зле́йшаго врага́ обнажи́сте:/ оде́жду же свяще́нну я́ко пострада́вше прии́мше,/ сего́ в студ, му́дрии, облеко́сте.

Богоро́дичен: Отверза́ется па́ки Тебе́ ра́ди дре́вний рай,/ и в онь вво́дится пре́жде осужде́нный челове́к, и обожа́ется и́стиннейше,/ Богоблагода́тная Чи́стая,/ челове́ков на обновле́ние вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сниде да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Ве́трилом му́ченицы Христо́вы му́к преплы́вше пучи́ну,/ устреми́стеся ко приста́нищем поко́я, иде́же му́чеников ли́ки, пра́ведных собо́ри,/ иде́же незаходи́мый Свет, и ра́дость пра́зднующих в Ду́се.

Днесь па́мять свяще́нную страда́ния ва́шего, всеблаже́ннии, Це́рковь Христо́ва соверша́ющи,/ пра́зднует ра́достный и светоно́сный пра́здник, Бо́га велича́ющи, Венцеда́вца ва́шего,/ велича́ющаго вас, я́ко уго́дники.

Взя́стеся к пресве́тлей свиде́тельства и́стинно высоте́, святи́и,/ и восприя́сте жела́ния край,/ и́стинно блаже́ннии Ца́рствие Бо́жие прие́мше недви́жимое,/ му́чениче Стратони́че с Ерми́лом му́дрым и Богоразу́мным.

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Спа́се, рожде́йся и сохрани́вый Ро́ждшую Тя нетле́нну по рождестве́,/ егда́ ся́деши суди́ти дела́ моя́,/ беззако́ния презира́я и грехи́ моя́, я́ко Безгре́шен,/ я́ко Бог Ми́лостив и Человеколю́бец.

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́:/ Тем веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Священносло́вии преподо́бными свяще́нныя, прииди́те,/ отцы́, в Раи́фе и в Сина́и пожи́вшия в преподо́бии, благоче́стно пострада́вшия/ велегла́сно велича́ем.

Те́ло и ду́шу Го́споду освяти́сте преподо́бно,/ воздержа́ния по́ты освяти́вшеся/ и кро́вными тече́нии изсуши́вше ва́рварския зло́бы мо́ре.

Богосия́нная ва́ша па́мять, восто́ками просвеща́ема,/ за Христа́ ва́ших боле́зней, помышле́ния всех, блаже́ннии, озаря́ет/ благода́тию Вседе́теля и Боже́ственнаго Ду́ха.

Богоро́дичен: Трепе́щут Херуви́ми, зря́ще на Них:/ неизглаго́ланным сло́вом седя́щаго Сло́ва,/ Ма́терними рука́ми Младе́нца держи́ма Твои́ми, Пресвята́я Влады́чице,/ вы́шши вся́кия тва́ри.

Свети́лен.

Подо́бен: Духом во святи́лищи:

Боле́зньми по́стничества злонача́льнаго зми́я до конца́ уби́сте,/ при кончи́не же вене́ц муче́ния прия́сте,/ отце́в похвало́ и му́чеников сла́ва,/ и́же в Раи́фе и Сина́и всесвяще́нное мно́жество чу́дных отце́в.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Све́та незаходи́маго бысть настоя́щий день:/ Христо́с бо И́стина прии́де ны́не и яви́ся./ Псалмы́ Того́ досто́йно и песньми воспои́м, я́ко Соде́теля же и Влады́ку./ О но́ваго та́инства!/ Ада́мов Творе́ц во́лею Челове́к яви́ся.

На стихо́вне стихиры, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския:

Прииди́те, и мы в чу́встве се́рдца притеце́м, ве́рнии,/ к струя́м Иорда́нским,/ и Христа́ виде́вше,/ пло́тию креща́ема от Иоа́нна Предте́чи,/ ны́не с ним славосло́вяще, Тому́ возопии́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.

Иессе́ев ны́не прозябе́ же́зл,/ Боже́ственный Киво́т и ма́нны Прия́телище,/ из Него́же произы́де Цвет жи́зни Нетле́нный:/ Его́же Иорда́н убоя́вся,/ и Иоа́нн руко́ю прикосну́вся Христу́ зовя́ше:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́ Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Воспо́йте пе́сни, Небе́сныя си́лы,/ по́йте, челове́цы, и ра́дуйтеся согла́сно:/ се́ бо Влады́ка, О́тчее сия́ние,/ гряде́т к струя́м Иорда́нским, да крести́тся от раба́./ Лю́дие, воззове́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас 8:

Блаже́нни есте́, преподо́бнии и му́ченицы Христа́ Бо́га:/ преподо́бнии у́бо, я́ко пра́вды ра́ди изгна́стеся,/ му́ченицы же, я́ко меч вас не разлучи́ от любве́ Христо́вы./ И сего́ ра́ди ра́дуетеся,/ я́ко мно́га мзда́ ва́ша на Небесе́х.

И ны́не, глас то́йже:

Днесь тварь просвеща́ется,/ днесь вся́ческая веселя́тся,/ Небе́сная вку́пе и земна́я,/ А́нгели и челове́цы смеша́ются,/ иде́же бо Царе́во прише́ствие, и чин прихо́дит./ Теце́м у́бо на Иорда́н,/ и ви́дим вси Иоа́нна, ка́ко креща́ет Верх Нерукотворе́нный и Безгре́шный./ Те́мже апо́стольский глас припева́юще, согла́сно возопии́м:/ яви́ся благода́ть Бо́жия, спаси́тельная всем челове́ком,/ озаря́ющая и подаю́щая верным ве́лию ми́лость.

НА ЛИТУРГИ́И:

Блаже́нны, пра́здника песнь 8-я, на 4, и отце́в песнь 6, на 4. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́ия, глас 4. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Святые мученики Ермил и Стратоник

Славяне по происхождению, пострадали в царствование императора Ликиния (307 – 324), ревностного язычника, воздвигшего на христиан сильное гонение.

Святой Ермил был диаконом в городе Сингидоне (ныне Белград). Он осмеивал языческих богов и тех, кто поклонялся им. Некий воин донес об этом императору. Святой Ермил был схвачен и предстал перед Ликинием. Он назвал языческих богов бездушными идолами, делом рук человеческих и исповедал Иисуса Христа Истинным Богом. Император приказал бить святого по устам, а затем бросить в темницу. В заточении святой Ермил молился Богу, поя псалмы: «Господь мне Помощник» (Пс. 117), «На Бога уповах» (Пс. 55) и другие. Ангел Господень явился святому Ермилу и укрепил его дух обетованием помощи Божией и победного исповеднического венца.

Через три дня святого Ермила вновь привели к Ликинию. После бесплодных попыток уговорами и угрозами склонить святого к поклонению идолам, святого Ермила подвергли жестоким пыткам: шесть воинов растянули его на земле и били железными прутьями. Во время жестоких мучений святой Ермил молил Бога о даровании ему крепости. С неба раздался голос, обещавший через три дня вознаградить святого мученическим венцом. Воины пришли в смятение, но Ликиний не вразумился этим чудом и приказал бросить святого Ермила в темницу.

Темничным стражем оказался Стратоник, тайный христианин и друг святого Ермила. Видя его мучения, святой Стратоник скорбел сердцем, но радовался душой о стойкости друга. На третьем допросе святого Ермила подвергли страшным пыткам: орлиными когтями ему растерзали живот так, что видны были внутренности. Стратоник, присутствовавший на допросе, заплакал от сострадания к другу. Император тотчас был извещен о том, что темничный страж Стратоник сочувствует христианину. Стратоника призвали к императору. Исповедав Христа Истинным Богом, святой Стратоник стал убеждать императора перестать поклоняться бездушным идолам и уверовать в Единого Бога Творца и Промыслителя. Тогда святого исповедника Стратоника также подвергли пыткам: его нещадно били до тех пор, пока он не умолк в изнеможении.

Брошенные в темницу, оба мученика молились Богу словами псалма «Помоги нам, Боже наш, Спасителю наш, славы ради Имени Твоего» (Пс. 78). И вновь услышали глас с небес, обещающий им венцы исповеднические.

После жестоких пыток, на следующий день, не добившись от святых мучеников отречения от веры Христовой, Ликиний приказал их утопить. Святых опутали сетями и бросили в Дунай. На третий день христиане нашли тела святых мучеников (†315) на берегу и с честью погребли их в одном гробе в окрестностях Белграда.

Преподобные отцы, в Синае и Раифе избиенные

В IV – V веках в ущельях и пещерах Синайской горы, а также в пустыне Раифе, простирающейся по восточному берегу Красного моря, жили многие христианские подвижники. Всю неделю они проводили в уединенных молитвах и посте, а в воскресные дни собирались в храме для богослужения. Иноки питались только кореньями и финиками. Благодаря непрестанному молитвенному бодрствованию многие из подвижников имели дары прозорливости и чудотворений.

Так, святой старец Моисей исцелил от беснования вождя эфиопского племени Ведиана. Старец был родом из Ливана и прожил в иночестве 73 года, обратив в христианство многих соотечественников. Он проводил время в молчании, беседуя лишь с теми, кто приходил на исповедь. В течение Великого поста, вплоть до Великого Четверга, святой Моисей хранил полное молчание. Одеждой ему служили листья финиковой пальмы.

Среди подвижников был мудрый и добродетельный старец Иосиф, проживший в Раифской пустыне около 30 лет. Однажды к нему пришел за наставлением один из братьев. Он постучал в дверь, но не слыша ответа, заглянул в оконце и увидел старца, стоящим посреди келлии как бы в пламени с головы до ног. Когда старец узнал, что его видели во время молитвы в благодатном пламени, то, избегая человеческой славы, оставил свою келлию и скрылся. Только перед смертью он вернулся, чтобы ученики погребли его.

Такие добродетельные мужи подвизались в Синае и Раифе в IV – V веках. Живя в полной нищете, они твердо претерпевали ради Господа всякие скорби и непрестанно пребывали в молитве и богомыслии.

В начале IV века на Синай и Раифу напали влеммиане (кочевое арабское племя). Они подвергли подвижников, которых им удалось найти в пещерах Синая, нещадному избиению. Укрывшиеся в церкви оказались чудесным образом спасены: из вершины горы вырвался сильный огненный столп, вся гора покрылась дымом, и влеммиане в страхе разбежались. Тогда спасенные иноки вышли из церкви и погребли замученных братьев, 38 человек; еще двое мучеников преставились через некоторое время от ран.

Одновременно с этим произошло избиение подвижников в Раифе. Узнав о приближении варваров, святые отцы собрались в церкви на молитву. Святой Павел, настоятель обители, от лица всех братии просил Бога укрепить их в час бедствия и принять их души, как приятную жертву. По окончании молитвы святые отцы сказали «аминь» и сразу же услышали из алтаря голос: «Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11,28). Подкрепленные словом Божиим, они мужественно встретили мученическую смерть. Из 43-х раифских подвижников остались в живых только четверо; один же из оставшихся, святой Домн, по происхождению римлянин, умер от ран. Избиение святых отцов в Синае и Раифе описано очевидцем – египетским иноком Аммонием, посетившим в то время святую гору Синай. «Мы... с великими слезами похоронили убитых отцов... – пишет Аммоний. – Да и кто бы мог быть настолько жестоким и немилосердным, чтобы не оплакивать горько столь многих и таковых отцов... У одного голова была отрублена совсем, у другого держалась только на коже с одной стороны; один был перерублен пополам, у другого отсечены руки и ноги; у одного выколоты глаза, другой с головы до ног рассечен надвое. Да и кто мог бы описать подробно все, что мы видели, убирая и погребая тела святых?»

Второе избиение святых отцов произошло в V веке. Одно из кочевых арабских племен вновь напало на мирных жителей Синая и Раифы, где в то время вновь расцвело подвижничество. Воздержание святых отцов было так велико, что редко кто из них вкушал хлеб. Многие принимали пищу через 2 – 3 дня, а некоторые – через неделю. Усердно и пламенно иноки служили Господу, день и ночь славословя Его. Напавшие язычники зверски убили многих святых отцов, но некоторым удалось спастись. Среди спасшихся был преподобный Нил Постник (память 12 ноября), который впоследствии описал 2-е избиение святых отцов в Синае и Раифе.

Из описаний Аммония и преподобного Нила Постника известны имена некоторых святых отцов, избиенных в Синае и Раифе в IV – V веках: Исайя, Савва, Моисей, другой Моисей, Павел, Иеремия, Адам, Сергий, Домн, Феодул, Макарий, Марк, Вениамин, Евсевий, Илия, Прокл, Ипатий, Исаак.

Преподо́бнаго Ирина́рха Затво́рника, Росто́вскаго чудотво́рца

НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 4, глас 1:

Ка́ко тя по достоя́нию ублажи́м,/ преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ или́ ки́ими песньми хвале́бными почти́м/ мно́гия и вели́кия по́двиги твоя́,/ страстоте́рпче Христо́в долготерпели́ве/ и преподо́бных похвало́,/ чудесы́ мно́гими от Христа́ просла́вленный?

О́тче Ирина́рше,/ ты, о спасе́нии души́ подвиза́лся,/ не дал еси́ сна очесе́м твои́м,/ ни ве́ждома дрема́ния,/ но, моля́ся, исхо́д твой от земны́х вы́ну помышля́л еси́/ и вся́кое плотоуго́дие отве́ргл еси́,/ те́ло свое́ желе́зными у́жами томя́/ и ра́нами ураня́я плещи́ твоя́,/ да Ца́рствия Небе́снаго досто́ин яви́шися,/ е́же улучи́в благода́тию Христо́вою,/ помина́й нас, любо́вию чту́щих тя.

Оби́тели твоея́ кра́сное прозябе́ние,/ о́тче Ирина́рше,/ плоды́ чуде́с приноси́ши в ней непреста́нно/ и, я́ко кедр высокове́рхий,/ к Небеси́ путь нам указу́еши, преподо́бне,/ да, о́бразом жития́ твоего́ наставля́еми,/ избе́гнем пле́на грехо́внаго/ и обря́щем простра́нство Ца́рствия Небе́снаго.

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ ты от млады́х лет Еди́наго Христа́ возлюби́л еси́/ и, крест свой взем,/ Тому́ усе́рдно после́довал еси́,/ злострада́нии мно́гими му́чеником подо́бяся/ и невече́рнюю сла́ву Ца́рствия Его́ Небе́снаго/ во уме́ преднося́,/ те́мже тя, я́ко Богоно́сца, ублажа́ем.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне, глас 2:

Дом о́тчий оста́вив, блаже́нне Ирина́рше,/ во оби́тели страстоте́рпцев Христо́вых/ до́брый и́нок показа́лся еси́/ и, до́бре о спасе́нии душе́внем подвиза́вся,/ со все́ми му́ченики во Ца́рствии Небе́снем прославля́ешися.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Дом те́сен име́л еси́, преподо́бне о́тче,/ и во убо́зем жили́ще многоле́тне обита́л еси́,/ и в затво́ре у́жем желе́зным прикова́вся,/ вери́ги ле́е тя́жкия на те́ле твое́м нося́,/ те́мже и получи́л еси́ воздая́ние Небе́сное.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Дом Бо́жия благода́ти/ душа́ твоя́ бысть, преподо́бне,/ злострада́ньми от скве́рны грехо́вныя очище́нная,/ и те́ло твое́ многотерпели́вое/ яви́я исцеле́ний исто́чник си́лою Христо́вою.

Сла́ва, глас 8:

Кто изрещи́ возмо́жет твоя́ по́двиги,/ терпе́ние же и злострада́ние,/ о́тче наш Ирина́рше, преподо́бне?/ Вои́стинну позо́р45 ди́вен А́нгелом и челове́ком был еси́./ Те́мже со А́нгелы ны́не ра́дуешися/ и, дерзнове́ние ко Го́споду прие́м,/ мо́лишися те́пле о душа́х на́ших.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: на Го́споди, воззвах: стихи́ры на 8, пра́здника 3 и преподо́бнаго 5, глас 8:

Ра́дуйтеся, правосла́вных собо́ри!/ В стране́ Росто́встей подви́жник чу́ден возсия́,/ путе́м у́зким ше́ствовавый к Сио́ну Го́рнему,/ Ирина́рх затво́рник и веригоно́сец,/ у́зы Христо́вы вы́ну помина́яй,/ у́зами желе́зными любве́ ра́ди Христо́вы себе́ связа́вый,/ к нему́же, вопию́ще, рцем:/ уго́дниче Спа́сов, помоли́ся ко Го́споду,/ да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

О, пресла́внаго зра́ка!/ Нов подви́жник благоче́стия в Росто́ве яви́ся,/ Ирина́рх, у́зник Христо́в,/ его́же терпе́нию чудя́щеся,/ того́ па́мять моли́твенно почита́ем/ и целе́бную си́лу от него́ прие́млем, зову́ще и глаго́люще:/ уго́дниче Спа́сов,/ помоли́ся к просла́вльшему тя Го́споду/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Ка́ко ты, о́тче Ирина́рше,/ в бре́нней пло́ти А́нгелы безпло́тныя удиви́л еси́/ и, челове́к быв пе́рстен,/ а́ки вне те́ла, злострада́ния му́жески переноси́л еси́ во́льно?/ Моли́ся, о́тче преподо́бне,/ о нас, чту́щих тя, ко Го́споду,/ да дару́ет нам, гре́шным, покая́ние,/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Егда́ услы́шал еси́, о́тче,/ глас Боже́ственный от ико́ны распя́тия Христо́ва,/ в затво́ре сраспина́тися Христу́ тебе́ повелева́ющ,/ а́бие в хра́мине те́сней себе́ затвори́л еси́/ и, у́жем желе́зным в ней прикова́вся,/ многоле́тне, в посте́ и моли́тве, подвиза́лся еси́,/ да Христу́ Бо́гу благоуго́ден яви́шися,/ Ему́же помоли́ся, преподо́бне,/ да не лиши́т и нас насле́дия Небе́снаго.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 5, 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни;/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины,/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости, испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я/ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шников преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́споду душа́ его,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же, ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На литии́ стихи́ры, глас 2:

Егда́ открове́нием Боже́ственным,/ о́тче Ирина́рше,/ повеле́ние прия́л еси́,/ е́же в затво́ре Го́сподеви порабо́тати,/ вспять ника́коже озира́тися дерзну́л еси́,/ сего́ ра́ди от Го́спода вене́ц сла́вы прия́л еси́, преподо́бне,/ Ему́же помоли́ся,/ да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.

Егда иноплеме́нная рать на́йде на оби́тель твою́, преподо́бне,/ ты ля́хов не устраши́лся еси́,/ но прозорли́во тем провозвести́л еси́,/ я́ко во оте́чество свое́ возврати́тися не и́мут./ Та́ко тя Христо́с му́жеством и си́лою духо́вною просла́ви,/ Ему́же помоли́ся, преподо́бне,/ да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, и́ноков ли́цы и по́стников собо́р,/ песньми духо́вными добраго и́нока и по́стника почти́м,/ преподо́бнаго отца́ на́шего Ирина́рха,/ свети́льника Росто́ву и всея́ Росси́и удобре́ние,/ нов о́браз по́двига духо́внаго нам показа́вшаго,/ у́зника добропроизво́льна бы́вшаго,/ чуде́с благода́тию ны́не сия́юща./ Его́ всечестну́ю па́мять ны́не ублажа́ем,/ мо́лится бо Христу́ Бо́гу/ дарова́ти ми́ру мир и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:

Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ во всю страну́ Росси́йскую изы́де сла́ва по́двиг твои́х./ Кто не удиви́тся терпе́нию твоему́/ и му́жеству души́ твоея́,/ я́ко многоле́тне в затво́ре подвиза́лся еси́/ и, у́зник быв добропроизво́лен,/ мно́ги ско́рби, гоне́ния и боле́зни претерпе́л еси́ незло́биво,/ я́ко а́гнец кро́ткий, не пререка́я гони́телем твои́м?/ Те́мже, ны́не прие́м возме́здие Небе́сное от Христа́ Бо́га,/ моли́ся Ему́, поми́ловати ду́ши на́ша.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ ты, крест Христо́в на ра́мо твое́ взем,/ по́двиги мно́гими те́ло свое́ сокруши́л еси́/ и тем тяготы́ плотски́я избе́гл еси́,/ безстра́стие благода́тное улучи́в./ Те́мже сосу́д чист Ду́ха Свята́го яви́лся еси́,/ Его́же де́йствием мно́ги чудеса́ соверша́я,/ моли́ся вы́ну ко Го́споду, преподо́бне,/ поми́ловати ду́ши на́ша.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ све́тлая твоя́ па́мять/ освяща́ет на́ша ду́ши благоуха́нием доброде́телей,/ всем явля́ющи,/ и́миже Бо́гу угоди́л еси́/ и чудотво́рец изря́ден яви́лся еси́,/ дара́ми Ду́ха Свята́го сия́яй./ И ны́не, о́тче, твои́ми моли́твами нас озари́/ и моли́ся ко Го́споду, тя просла́вльшему,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

По́стника Госпо́дня, у́зника Христо́ва,/ затво́рника благоумиле́ннаго/ и чудотво́рца пресла́внаго,/ Ирина́рха преподо́бнаго/ песньми духо́вными, бра́тие, почти́м/ и моле́бно к нему́ возопии́м:/ А́нгелов подо́бниче и челове́ков наста́вниче,/ научи́ ны ходи́ти путе́м Богоуго́дных исправле́ний твои́х/ и моли́твами твои́ми изба́ви ны осужде́ния ве́чнаго.

И ны́не, пра́здника.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго, два́жды, та́же пра́здника: Во Иорда́не:

Тропа́рь преподо́бнаго, глас 4:

Я́ко му́ченика добропроизво́льна/ и преподо́бных удобре́ние,/ звезду́ Росто́вскую,/ в затво́ре, у́зах и вери́гах Го́сподеви благоугоди́вшаго/ и чуде́с благода́ть от Него́ прие́мшаго,/ Ирина́рха преди́внаго песньми хвале́бными почти́м/ и, к нему́ припа́дающе, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне, мо́ли Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́зднику, два́жды. Сла́ва, свято́му. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Зва́нию Госпо́дню после́довав, о́тче,/ в затво́ре неисхо́дно подвиза́лся еси́,/ плоть твою́ изнуря́я посто́м,/ вери́гами желе́зными и ра́нами во́льными,/ я́же налага́л еси́ на плещи́ твоя́, Ирина́рше преблаже́нне,/ оби́тели твоея́ похвало́ и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Сла́ва и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Крест Христо́в на ра́мо твое́ взем, Ирина́рше, о́тче наш,/ кня́зю Дими́трию крест честны́й в побе́ду на супоста́ты вдал еси́/ и тому́ я́ве проре́кл еси́ си́лою Христа́ Бо́га враги́ покори́ти,/ те́мже и ны́не в Небе́сных черто́зех прославля́ешися/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́е седа́лен, глас 4:

Егда узре́ тя нача́льник ра́ти иноплеме́нный, Ирина́рше преподо́бне,/ удиви́ся терпе́нию твоему́ и ничи́мже оскорби́ оби́тель твою́,/ но я́ко уго́дника Бо́жия тя почита́л есть,/ ему́же и́стину, не обину́яся, глаго́лал еси́ небоя́зненно,/ и сбы́стся над ним сло́во твое́,/ я́ко проро́ка вои́стинну и моли́твенника о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Богоно́се о́тче Ирина́рше,/ ты Бо́гу соверше́нно угоди́л еси́ в житии́ вре́меннем/ и ны́не наве́ки с Ним в ве́чном животе́ соедини́лся еси́,/ пресве́тлое лице́ Влады́ки Христа́ созерца́я,/ Ему́же помоли́ся, преподо́бне,/ о всех, ве́рою почита́ющих па́мять твою́.

Кано́н пра́здника втора́го творца́ и преподо́бнаго на 8, глас 8. Кано́н преподо́бнаго.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ре огусти́л еси́,/ погрузи́вый со ору́жием го́рдаго фарао́на,/ и лю́ди спасл еси́ немо́кренно, Го́споди,/ и вве́л еси́ я в Го́ру Святы́ни, вопию́щия:/ пои́м Тебе́, Бо́гу на́шему, песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Мо́ря стра́стнаго пучи́ну преше́л еси́ безвре́дно, преподо́бне о́тче,/ и под зна́менем креста́ Христо́ва кре́пко ра́товал еси́,/ терпе́нием и смире́нием неви́димый враги́ побежда́я./ Те́мже чуде́с благода́тию от Го́спода просла́вился еси́ преди́вно.

Мо́рю преде́л положи́вый,/ Госпо́дь яви́ тя ди́вна в терпе́нии и злострада́нии, Ирина́рше блаже́нне,/ по́двигом бо но́вым себе́ вдал еси́,/ любве́ ра́ди Христо́вы плоть твою́ затво́ром и у́зами желе́зными изнуря́я,/ в ни́хже дара́ми духо́вными просла́вился еси́, пречу́дне.

Мо́ря жите́йскаго треволне́ние не погрузи́ корабля́ твоего́ душе́внаго, Ирина́рше Богому́дре,/ ве́янием бо Ду́ха Бо́жия управля́ем, в ти́хое приста́нище вшел еси́/ и мно́гими благода́тными дара́ми просла́вился еси́.

Богоро́дичен: Ту́чи слез испроси́ нам, Влады́чице Преблага́я,/ и те́ми угаси́ пещь страсте́й на́ших,/ да спасе́ние ве́чное полу́чим Твои́м предста́тельством/ и воспои́м Христу́ побе́дную песнь, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Утверди́л еси́ на ка́мени терпе́ния се́рдце твое́, преподо́бне о́тче,/ и, а́ки безпло́тен, вся́кий ско́рби, гоне́ния же и злострада́ния безро́потно претерпева́л еси́,/ на Подвигополо́жника Христа́ Бо́га очи́ма ве́ры взира́я./ Те́мже и о спасе́нии свое́м возвесели́лся еси́ Того́ Боже́ственною благода́тию.

Утвержде́нный открове́ньми Небе́сными,/ в затво́ре многоле́тне пребы́л еси́, Ирина́рше блаже́нне,/ у́зами желе́зными связа́в твое́ те́ло,/ ра́ны же тому́ неща́дно возлага́я,/ да ника́коже возмо́жет воста́ти на дух твой,/ во спасе́ние ве́чное тобо́ю управля́емый.

Утвержда́л еси́ прозорли́выми твои́ми словесы́ бли́жний твоя́, о́тче преди́вне,/ к любве́ Христо́вой всех возбужда́я,/ ея́же преиспо́лнен быв, гони́телем твои́м кро́ток и незлоби́в показа́лся еси́,/ о покая́нии тех моля́ Бо́га.

Богоро́дичен: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся, Богоро́дице Де́во,/ не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе на Тя возлага́ем,/ но бу́ди нам Защи́тница от нападе́ний вра́жиих,/ да, Тобо́ю помоществу́еми, возвесели́мся о спасе́нии на́шем.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен, глас 4:

Ско́рый помо́щник явля́ешися, преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ всем, с ве́рою притека́ющим к честно́му твоему́ гро́бу,/ исцеле́ния боля́щим подава́я от него́ си́лою Го́спода сил,/ просла́вльшаго тя чудотворе́ния благода́тию./ Сего́ ра́ди с любо́вию почита́ем святу́ю и всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Проро́ком Бо́жиим подо́бяся, о́тче Ирина́рше,/ бу́дущая, я́ко настоя́щая, созерца́л еси́/ и прозорли́во предре́кл еси́ иму́щее бы́ти изгна́ние ля́хов,/ при́сно умоля́я Христа́ о побе́де правосла́вных/ и воспева́я Того́ Боже́ственное снизхожде́ние.

Проро́чески омыва́л еси́ лице́ твое́ слеза́ми/ и питие́ твое́ пла́чем растворя́л еси́, преподо́бне,/ да пла́чем вре́менным пла́ча ве́чнаго избе́гнеши./ Те́мже блаже́нство пла́чущих унасле́довал еси́ на Небесе́х/ и ны́не во Ца́рствии Христа́ Бо́га утеша́ешися,/ воспева́я Того́ Боже́ственное снизхожде́ние.

Проро́ка и царя́ Дави́да песнопе́ния возлюби́ душа́ твоя́, преподо́бне о́тче,/ и́миже Бо́га день и нощь сла́вил еси́,/ и, я́ко пти́ца, осо́бящаяся на зде46,/ от затво́ра твоего́ уедине́ннаго благоумиле́нно пе́сни хвалы́ и славосло́вия Христу́ Бо́гу воспева́л еси́ при́сно,/ Того́ Боже́ственное снизхожде́ние прославля́я.

Богоро́дичен: Проро́ческая рече́ния на Тебе́ сбы́шася, Де́во Богоро́дице,/ Ты бо Сло́во Бо́жие нетле́нно воплоти́ла еси́/ и Невмести́маго во утро́бе Твое́й де́вственней вмести́ла еси́./ Те́мже и воспева́ем спаси́тельное Христо́во снизхожде́ние.

Песнь 5

Ирмо́с: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы,/ И́мя Твое́ имену́ем.

Го́спода Бо́га освяти́л еси́ в души́ твое́й, преподо́бне о́тче,/ и, Того́ Боже́ственною любо́вию уязви́в се́рдце твое́,/ яви́лся еси́ ве́рный де́латель за́поведей Христо́вых,/ во смире́нии ду́ха вы́ну пребыва́я/ и в моли́твах непреста́нных призыва́я И́мя Бо́жие спаси́тельное.

Го́спода Бо́га вы́ну зрел еси́ очи́ма души́ твое́й, преподо́бне о́тче,/ и, стра́хом Бо́жиим утвержда́ем, непоколеби́м от искуше́ний вра́жиих пребы́л еси́,/ вся прило́ги диа́вольстии отража́я призыва́нием моли́твенным Боже́ственнаго И́мене Христо́ва.

Госпо́день раб был еси́, Иринарше преблаже́нне,/ вы́ну рабо́тавши Влады́це Христу́ во смире́нии и терпе́нии мно́зе,/ плоть твою́ изнуря́я затво́ром те́сным и вери́гами тя́жкими,/ я́ко вси, зря́щий таково́е твое́ страда́льческое житие́,/ И́мя Христо́во прославля́ху.

Богоро́дичен: Госпо́дня Ма́ти и Влады́чица всея́ тва́ри яви́лася еси́, Богоро́дице Мари́е, ро́ждши Еди́наго от Тро́ицы, Бо́га Сло́ва./ Его́же моли́, Чи́стая, страсте́й безслове́сных нас изба́вити,/ да в тишине́ безстра́стия се́рдцем и усты́ воспева́ем свято́е И́мя Его́.

Песнь 6

Ирмо́с: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми жите́йскими обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопи́ю Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Благоутро́бне Го́споди.

Я́ко ве́рный после́дователь Христа́ Бо́га,/ смире́н и незло́бив был еси́, Ирина́рше преблаже́нне,/ моля́ся вы́ну за враги́ и гони́тели твоя́./ Мо́лим тя, преподо́бне,/ научи́ и нас твоему́ непамятозло́бию/ и ко Христу́ путеводи́ нас моли́твами твои́ми,/ да не поги́бнем в бе́здне грехо́вней.

Я́ко безпло́тен вои́стинну, о́тче,/ вся́кое злострада́ние теле́сное терпе́л еси́ му́жески, утесни́тель быв твоему́ те́лу,/ е́же желе́зными у́зами неосла́бно истни́л еси́,/ да от бе́здны грехо́вныя изы́дет живо́т твой.

Я́ко кре́пкий ратобо́рец, в доспе́хи желе́зный оде́явся, преподо́бне,/ враги́ неви́димый побежда́л еси́/ и, вся искуше́ния диа́вольская отража́я,/ вои́стинну был еси́ столп непоколеби́м благоче́стия и подви́жник соверше́нный о Христе́,/ в не́мже тля грехо́вная ника́коже обре́теся.

Богоро́дичен: Я́ко вои́стинну прибе́жище непосты́дное христиа́ном,/ щит и покро́в, Ма́ти Бо́жия,/ воспева́ющий Тя бед и скорбе́й свободи́./ Тя бо Еди́ну, благослове́нную в жена́х, немо́лчными песньми хвале́бными ублажа́ем.

Конда́к, глас 2:

Волне́ний мно́жество жесто́ким житие́м преходя́,/ изгна́ние, затво́р и у́зы желе́зныя претерпе́л еси́ му́жески, Ирина́рше терпеливоду́шне,/ нам оста́вль о́браз злострада́ния и терпе́ния твоего́,/ озаря́я чуде́с блиста́ньми с ве́рою приходя́щих к честно́му гро́бу твоему́,/ у него́же, я́ко по́честь побе́дную, вери́ги твоя́ тя́жкия ви́дим,/ от ни́хже подае́ши исцеле́ния неду́жным./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, Ирина́рше, о́тче преди́вный.

И́кос:

А́нгельскими нра́вы себе́ благоукраси́в, Ирина́рше блаже́нне,/ тих, кро́ток и незлоби́в был еси́./ В земно́м житии́ ко враго́м твои́м не вражду́я,/ но при́сно моля́ся за них Бо́гу,/ вои́стинну Небе́сный челове́к показа́лся еси́/ и соверше́нный уго́дник Христо́в,/ Им бо в житии́ и по преставле́нии чудесы́ мно́гими просла́влен был еси́, преподо́бне./ Ты и ны́не то́чиши исцеле́ния от моще́й твои́х,/ к ни́мже с ве́рою и любо́вию притека́юще, вопие́м ти:/ ра́дуйся, Ирина́рше, о́тче преди́вный.

Песнь 7

Ирмо́с: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

В пе́щи мно́гих искуше́ний, Ирина́рше блаже́нне,/ терпели́во пребыва́л еси́, не опале́н уны́ния пла́менем,/ и вся прило́ги диа́воли смире́нием и незло́бием души́ твое́й низложи́л еси́, при́сно зовы́й:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

В пещи́ гоне́ния лю́таго,/ я́ко сребро́ чи́стое, пред лице́м Бо́жиим яви́лся еси́, преподо́бне о́тче,/ сего́ ра́ди А́нгела Бо́жия сподо́бился еси́ зрети, да вы́ну пое́ши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пещь мно́гих скорбе́й разжже́ ти диа́вол, Ирина́рше терпеливоду́шне,/ неразу́мныя на тя челове́ки воздвиза́я,/ но вся сия́ незло́бием твои́м посрами́л еси́/ и, при́сно моля́ся за них Бо́гу, взыва́л немо́лчно:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: В пещи́ халде́йстей та́инство рождества́ Твоего́ проразумева́я, Богоро́дице,/ ро́ждшимся от Тебе́ Искупи́телем спасе́ние обрето́хом/ и, подо́бно о́троком Богосло́вцем, Сы́ну Твоему́ и Го́споду благода́рно зове́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: А́нгели и Небеса́,/ на Престо́ле Сла́вы Седя́щаго/ и я́ко Бо́га непреста́нно Сла́вимаго,/ благослови́те, по́йте/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

А́нгела тя во пло́ти и челове́ка Небе́снаго ви́дев,/ воево́да ра́ти иноплеме́нныя ублажи́ терпе́ние твое́ и му́жество души́ твоея́, о́тче преподо́бне, глаго́ля,/ я́ко такова́го отца́ никогда́же ви́де,/ и та́ко просла́ви Бо́га, препе́таго и превозноси́маго во, ве́ки.

А́нгелы собесе́дники име́л еси́, преподо́бне о́тче,/ и, те́ми укрепля́ем, гоне́ние лю́тое претерпе́л еси́ му́жески,/ гони́телем же твои́м благотвори́ти тща́лся еси́,/ при́сно моля́ся за них Бо́гу, препе́тому и превозноси́мому во ве́ки.

А́нгелов Творе́ц, Христо́с Госпо́дь, обетова́ния Своя́ на тебе́ испо́лни, Ирина́рше, о́тче наш,/ и я́ко претерпе́вшему до конца́ вся́кое злострада́ние/ прозорли́вства и чудотворе́ния дарова́ тебе́ благода́ть,/ е́юже зело́ просла́вил еси́ на земли́ Бо́га, препе́таго и превозноси́маго во ве́ки.

Богоро́дичен: А́нгельское целова́ние прино́сим Ти с любо́вию, Богоро́дице Чи́стая, глаго́ля:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю./ Ты же ра́дости Небе́сныя сподо́би по до́лгу Тя ублажа́ющия/ и от Тебе́ ро́ждшагося сла́вящия Бога́ препе́таго и превозноси́маго во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам деторожде́ние:/ на Тебе́, Богоро́дице,/ обо́я устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,/ непреста́нно велича́ем.

Чужд был еси́ вся́каго лука́вства, о́тче, и толи́ко кро́ток и незло́бив,/ я́ко диви́тися ученико́м твои́м, ви́дящим тя, среди́ люта́го гоне́ния ми́рно пребывшаго ду́хом/ и гони́тели твоя́, я́ко благотворцы́, почита́вшаго,/ на ни́хже не гне́вался еси́,/ но при́сно велича́л еси́ Христа́ Жизнода́вца.

Чужезе́мцы ля́хи, зря́ще по́двиги твоя́ вели́кия, преподо́бне о́тче, умили́шася/ и, я́ко уго́дника Бо́жия, тя почита́ху,/ тебе́ ра́ди не расхища́я оби́тели твое́й святы́я./ Ты же им небоя́зненно пра́вду Бо́жию веща́л еси́,/ при́сно велича́я Христа́ Жизнода́вца.

Чужд поко́я в затво́ре твое́м был еси́, о́тче Ирина́рше,/ рука́ма твои́ма оде́жды сшива́я и и́ми ни́щия одева́я,/ и во усте́х моли́тву Иису́сову непреста́нно име́л еси́,/ се́рдцем и усты́ твои́ми немо́лчно велича́я Христа́ Жизнода́вца.

Богоро́дичен: Чу́ждых искуше́ний вра́жеских я́ви ны, Влады́чице,/ и в час кончи́ны на́шея ускори́ к нам на по́мощь,/ прие́м сомоли́твенника Твоего́ за ны, преподо́бнаго Ирина́рха,/ умоли́ же Сы́на Твоего́ и Го́спода изба́вити ду́ши на́ша от наси́лия вра́жия,/ да, спасе́ннии Тобо́ю, ра́достно Тя велича́ем.

Свети́лен:

Процве́л еси́, я́ко крин се́льный, во удо́лиях смире́ния и терпе́ния, преподо́бне о́тче,/ и плода́ми трудо́в твои́х услажда́еши ду́ши на́ша,/ исцеле́ния подава́я от честна́го твоего́ гро́ба/ всем, с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5:

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ звездо́ Росто́вская,/ чуде́с сия́ньми всю зе́млю Ру́сскую озари́вшая./ Ра́дуйся, у́зниче Христо́в и страстоте́рпче во́льный,/ от десни́цы Всевы́шняго увенча́нный./ Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всех,/ в моли́тве тя призыва́ющих./ Потщи́ся по́мощи и нам, сла́вящим тя,/ и да́нною ти от Го́спода благода́тию/ неду́ги на́ша душе́вныя и теле́сныя исцели́,/ прося́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, по́стниче Госпо́день,/ затво́рниче терпеливоду́шне и моли́твенниче Богоприя́тне!/ Ра́дуйся, наста́вниче, Богому́дрия Небе́снаго преиспо́лненный,/ всех к Богоугожде́нию и́стинному наставля́яй./ Наста́ви и нас, о́тче, ходи́ти путе́м Богоуго́дных исправле́ний твои́х/ и приклони́ся ми́лостиво ко гла́сом на́шим хвале́бным,/ и́миже честву́ем с любо́вию святу́ю па́мять твою́,/ Ирина́рше блаже́нне.

Ра́дуйся, и́ноков красото́,/ терпе́ния пра́вило,/ кро́тости зерца́ло,/ чуде́с Боже́ственных соверши́телю,/ Ирина́рше Богоно́се,/ оте́чество земно́е луча́ми чуде́с твои́х озаря́яй/ и си́ми утвержда́яй нас в Правосла́вной ве́ре./ Те́мже честну́ю па́мять твою́ соверша́ющим/ пода́ждь ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне о́тче Ирина́рше,/ во вся концы́ страны́ Росси́йския/ изы́де веща́ние многотерпели́ваго жития́ твоего́/ и сла́ва чуде́с твои́х./ Вели́кий Росто́в тобо́ю красу́ется,/ и вся́ко ме́сто и́мать тя засту́пника,/ иде́же и́мя твое́ моли́твенно призыва́ется./ Те́мже уми́льно глаго́лем:/ уго́дниче Бо́жий,/ моли́ся ко Го́споду о спасе́нии всех,/ ве́рно пра́зднующих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое и о́тпуст.

НА ЛИТУРГИ́И:

Блаже́нны от кано́на пра́здника песнь 8-я на 4 и преподо́бнаго песнь 6-я на 4. Проки́мен пра́здника, глас 4: Благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам. Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. И преподо́бнаго проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́: Апо́стол к Галатом, зача́ло 213. Аллилу́йя пра́здника, глас 4: Принеси́те Го́сподеви сы́ны Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни. Стих: Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: Яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком. И преподо́бнаго: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся.

Моли́тва 1

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Ирина́рше! При́зри на ны, гре́шныя, в ско́рбех и обстоя́ниих на́ших усе́рдно к тебе́ вопию́щия и на тя по Бо́зе все упова́ние на́ше возлага́ющия. Про́сим тя со умиле́нием мно́гим: твои́м предста́тельством ко Го́споду Бо́гу испроси́ нам мир, долгоде́нствие, братолю́бие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ния, дожди́ благовре́менны и свы́ше благослове́ние на вся начина́ния на́ша блага́я. Изба́ви же всех нас святы́ми твои́ми моли́твами от вся́ких бед: гла́да, гра́да, пото́па, огня́, меча́, вредоно́снаго че́рвия, тлетво́рных ветро́в, смертоно́сныя я́звы и напра́сныя47 сме́рти, и во вся́ких ско́рбех на́ших буди́ нам уте́шитель и помо́щник, сохраня́я ны от паде́ний грехо́вных и сподобля́я насле́дники бы́ти Ца́рствия Небе́снаго, да прославля́ем вку́пе с тобо́ю всех благи́х Пода́теля, Триеди́наго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2

О преподо́бне о́тче Ирина́рше! Тебе́ предстоя́ще, мо́лим тя усе́рдно хода́таем на́шим при́сно бы́ти и засту́пником. Испроси́ у́бо нам от Христа́ Бо́га мир, тишину́, благоде́нствие, здра́вие, и спасе́ние, и от всех враго́в ви́димых и неви́димых огражде́ние, покры́й же нас хода́тайством твои́м от нахожде́ния вся́ких бед и скорбе́й, па́че же от искуше́ний врага́ те́мнаго, да вси мы с тобо́ю прославля́ем Всесвято́е И́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Иринарх

Затворник Ростовский, во святом Крещении Илия, родился в июне 1548 года в селе Кондаково, в 43 верстах от Ростова Великого. Он был третьим сыном в благочестивой крестьянской семье Акиндина и Ирины. С раннего детства в мальчике обнаружилось стремление к монашеской жизни: в детских играх он не участвовал, но старался сдерживать свои желания и во всем ограничивать себя. Шестилетний Илия однажды сказал матери: «Как вырасту, так постригусь и стану монахом; буду носить на себе железа и трудиться ради Бога...» С юных лет Илия мечтал подражать подвигам преподобного Макария Калязинского (†1483; память 17 марта и 26 мая), тайно носившего тяжелые вериги, житие которого услышал от приходского священника Василия.

Когда в округе случился голод, восемнадцатилетний Илия отправился на заработки в Нижний Новгород. После кончины отца, о которой он был извещен свыше, Илия вместе с матерью и старшим братом Андреем переселился в Ростов Великий. Здесь родные Илии стали вести торговлю, но Илия тяготился мирскими заботами и находил утешение в чтении Священного Писания. Стремление уйти в монастырь окончательно окрепло. В 1578 году, испросив благословение матери, Илия ушел в Борисоглебский монастырь на реке Устье близ Ростова Великого, где принял постриг с именем Иринарх.

Игумен монастыря благословил Иринарха жить под руководством опытного старца и назначил ему послушание в пекарне. С первых дней монашеской жизни преподобный Иринарх отказался от своей воли и смиренно предал себя во власть братии; первым приходил он на церковные службы, ни с кем не разговаривал в храме, благоговейно стоял во время богослужения и никогда не уходил прежде отпуста.

Однажды преподобный Иринарх увидел в монастыре босого странника. Сжалившись, он отдал ему свои сапоги, а сам с тех пор не надевал обуви. Вместо рясы Иринарх носил рубище, за что претерпевал насмешки. Игумен стал давать ему суровые послушания. Преподобный Иринарх все переносил с благодушным терпением, но когда ему назначили послушание вне монастыря, то есть лишили церковной молитвы, он ушел в Ростов Великий, в Богоявленский монастырь, основанный преподобным Авраамием Ростовским (1073 – 1077; память 29 октября).

В Авраамиевом монастыре преподобный Иринарх был назначен келарем и около шести месяцев с усердием исполнял порученное послушание. Однажды, во время пения Херувимской, преподобный Иринарх громко зарыдал. На вопрос архимандрита он ответил: «Мать моя преставилась!» Оставив Авраамиев монастырь, преподобный перешел в Ростовский монастырь праведного Лазаря (память 17 октября и в Лазареву субботу). Там преподобный Иринарх поселился в тесной келлии, где три с половиной года омывал свою душу слезами, очищал молитвой и строгим постом. Он начал носить на себе тяжелые железные вериги. В Лазаревом монастыре его часто посещал блаженный Иоанн, Христа ради юродивый, по прозванию Большой Колпак (†1589; память 3 июля), который предрек преподобному Иринарху достижение высокого духовного совершенства.

По повелению явившихся в сонном видении святых страстотерпцев Бориса и Глеба (†1015; память 2 мая и 24 июля), преподобный Иринарх вернулся в Борисоглебский монастырь, где его с радостью встретил новый игумен Варлаам.

Однажды, молясь пред иконой Спасителя и вопрошая Господа о том, как ему спастись, Иринарх услышал слова: «Иди в келлию свою, и будь затворник, и не исходи, и так спасешься». Познав волю Божию, преподобный Иринарх затворился в тесной келлии, где приковал себя железными цепями.

Преподобный Иринарх стал носить множество медных крестов, со временем их число возрастало; на голову подвижник надевал тяжелый обруч. Спал он на голом полу не более трех часов в сутки, остальное время посвящал молитве и трудам: вязал «свитки» (широкие верхние одежды), делал клобуки, шил одежду для нищих. Полученное подаяние он раздавал бедным. Некоторые иноки стремились подражать подвигам святого, но нашлись и завистники, которые оклеветали его перед игуменом. Преподобный Иринарх вынужден был удалиться в монастырь праведного Лазаря, но через год игумен раскаялся и уговорил его вернуться.

Тяжкими и долгими подвигами духовное зрение преподобного Иринарха очистилось для принятия Божественных откровений. Однажды в тонком сне он увидел разорение Москвы польско-литовским воинством. По повелению игумена преподобный Иринарх отправился в Москву и возвестил о том царю Василию Иоанновичу Шуйскому (1606 – 1610). После возвращения из столицы он вновь затворился в своей келлии и стал усердно молиться о спасении Русской земли.

Во время польско-литовской интервенции захватчики несколько раз приходили в Борисоглебский монастырь, и всякий раз преподобный Иринарх безбоязненно обличал греховность их действий и убеждал оставить пределы Российские. Польский полководец Сапега, желая увидеть святого подвижника, приехал в Борисоглебский монастырь. После беседы с преподобным Иринархом Сапега сказал: «Я такого батька нигде не нашел: ни здесь, ни в иных землях...» – и велел не разорять обитель. Святого Иринарха посещали и другие польские военачальники. Один из них, Иван Каменский, по совету старца вместе со своим отрядом вернулся в Польшу. Сапега же и другие, пренебрегшие советами преподобного Иринарха, сложили свои головы на Русской земле. В тяжелое лихолетье Смутного времени преподобный Иринарх вдохновлял соотечественников на ратный подвиг, вселял в них уверенность в победе русского оружия. Он благословил приезжавших к нему воевод Скопина Шуйского, Минина и князя Димитрия Пожарского и предсказал им победу: «Увидите над собой славу Божию». Для поддержки надежды на милость Господа преподобный посылал им просфоры и свои кресты. После освобождения Москвы князь Димитрий Михайлович Пожарский в благодарность за помощь освободил Борисоглебский монастырь и поселян вокруг него от сборов на ополчение.

30 лет провел преподобный Иринарх в строгом затворе. Господь еще в этой жизни прославил его дарами прозорливости и чудотворений. Многие больные и одержимые по его молитве получали исцеления. Ему был открыт день кончины, и он, призвав своих учеников Александра и Корнилия, преподал им последнее наставление: «...проводите свою жизнь в трудах и молитве, посте и бдении.... во взаимной любви... оказывая всем послушание и покорность...»

После кончины преподобного Иринарха (†1616) исцеления совершались от возложения на больных его вериг и многочисленных медных крестов, а также от прикладьтания к больным местам земли с могилы святого.

Житие и чудеса преподобного Иринарха-затворника описаны его учеником – иноком Борисоглебского монастыря Александром, который подвизался с преподобным в течение 30 лет

Память преподобного Иринарха совершается также 23 мая – в день празднования Собора Ростово-Яроских (установлено решением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода Русской Православной Церкви 10 марта 1964 года)

Преподо́бнаго Елеаза́ра, А́нзерскаго чудотво́рца

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззвах: стихи́ры на 4, глас 1

Богоблаже́нне Елеаза́ре,/ о́стров А́нзерский тобо́ю сла́вится,/ в нем бо ты жи́тельствуя,/ врага́, тща́щася тя от безмо́лвия отгна́ти,/ моли́твою попра́л еси́/ и сего́ ра́ди от Го́спода просла́вился еси́,/ Ему́же моли́ся о чту́щих тя.

О́тче Елеаза́ре Богому́дре,/ ты вои́стинну тяготу́ дневну́ю поне́сл еси́,/ во о́строве пу́сте прежи́в мно́га ле́та,/ и ны́не мзду трудо́в твои́х прие́млеши на Небеси́,/ помина́й нас, почита́ющих честно́е преставле́ние твое́.

Преподо́бне о́тче Елеаза́ре,/ труды́ и по́двиги твои́ми/ прия́л еси́ власть на ду́хи нечи́стыя,/ е́же прогони́ти ты́я от челове́к,/ лука́вствия тех моли́твами твои́ми изба́витися, мо́лимся,/ нам, све́тло пра́зднующим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 2:

Прииди́те, празднолю́бных собо́ри,/ ра́достно похва́лим отца́ на́шего Елеаза́ра,/ и́же, в те́ле сый,/ безпло́тныя враги́ победи́/ и Небе́сныя благода́ти сподо́бися,/ бу́дущая сказу́я, я́ко настоя́щая./ Те́мже любе́зно вопие́м ему́:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш,/ рачи́телю безмо́лвия, пусты́нный жи́телю,/ столпе́ кре́пости проти́ву лица́ вра́жия,/ приле́жно моли́ся Го́сподеви/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Дом Ду́ху Пресвято́му/ себе́ предугото́вал еси́,/ преподо́бне Елеаза́ре,/ во Христа́ ве́рою утверди́вся,/ помози́ и нам проти́ву ко́зней диа́вольских.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Гроб твой, преподо́бне Елеаза́ре,/ ве́рным всем прибе́жище быва́ет/ и от бед спасе́ние,/ цельбы́ пода́я/ ве́рою прибега́ющим.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Скит в жили́ще и́ноком/ основа́л еси́,/ преподо́бне Елеаза́ре, о́тче наш,/ моли́ся о живу́щих в нем,/ да обря́щем ми́лость в День су́дный.

Сла́ва, глас 8:

Доброде́тельнаго жития́ твоего́, преподо́бне,/ кто исчи́слити возмо́жет труды́ и по́двиги,/ яже подъя́л еси́ от ю́ности твоея́,/ Христо́ви после́довав и в за́поведех Его́ ходя́ день и нощь?/ Посто́м и моли́твою,/ бде́нием и коленопреклоне́нием,/ кро́тостию и незло́бием/ в чи́стей со́вести Тому́ порабо́тал еси́/ и ны́не трудо́в твои́х воздая́ние/ от Христа́ бога́тно восприя́л еси́./ Сего́ ра́ди мо́лим тя,/ всеблаже́нне Елеаза́ре, о́тче наш,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не пра́здника

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, пра́здника 3 и преподо́бнаго 5, глас 6:

Все отве́рг мирско́е пристра́стие/ и плоть свою́ преоби́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́,/ Его́же ра́ди во о́стров всели́лся еси́, преподо́бне,/ иде́же мно́га ле́та трудолю́бне подвиза́вся,/ поревнова́л еси́ жити́ю преподо́бных оте́ц Зоси́мы и Савва́тия,/ с ни́миже ны́не лику́я на Небесе́х,/ Христу́ моли́ся о душа́х на́ших.

Все сокро́вище свое́ скрыва́я на Небесе́х,/ земна́я вся расточи́л еси́;/ дом и роди́тели оста́вив,/ легко́ поте́кл еси́ восле́д Христа́,/ взыску́я жи́тельства ве́чнаго,/ е́же и обре́л еси́, всеблаже́нне./ О чту́щих досто́йно па́мять твою́ со дерзнове́нием моли́ся,/ во е́же спасти́ся нам.

Все жела́ние твое́ устреми́в к Бо́гу,/ во о́стров пусты́й дости́гл еси́/ и, в не́м водвори́вся,/ му́жественно с де́моны бра́лся48 еси́,/ и́хже и победи́л еси́ си́лою Христо́вою,/ те́мже сла́вен показа́лся еси́ чудотво́рец,/ Елеаза́ре пребога́те./ Моли́ся о пра́зднующих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Все пусты́нное озлобле́ние претерпева́я,/ во о́строве пу́сте живы́й, преподо́бне,/ труды́ вели́кия подъя́л еси́,/ еще́ же и те́ло твое́ вери́гами удруча́я,/ всего́ себе́ в коне́ц истощи́л еси́/ и подража́тель дре́вним святы́м пустынножи́телем яви́лся еси́,/ с ни́миже моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 5:

Стеце́мся ны́не, о празднолю́бцы,/ псалмы́ и песньми похва́лим преподо́бнаго,/ и, веселя́щеея, воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, те́плый моли́твенниче и ско́рый помо́щниче,/ Елеаза́ре всеблаже́нне,/ ра́дуйся, весе́лие на́ше духо́вное;/ ны́не нас, чад твои́х,/ све́тло пра́зднующих па́мять твою́,/ помина́й у Престо́ла всех Царя́ и Бо́га,/ во е́же низпосла́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

Вход, проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 5, 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни;/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины,/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости, испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я/ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шников преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́споду душа́ его,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же, ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На литии́ стихи́ры, глас 3:

Весели́ся, ски́те, непло́дствовавый иногда́:/ ны́не бо нам плод ра́дости от Тебе́ прозябе́/ и воня́ благода́ти Бо́жия мироуха́ет,/ ея́же наслажда́ющеся, Христа́ славосло́вим,/ И́же прославля́ет святы́я Своя́/ и чуде́с де́йством обогати́ преподо́бнаго Елеаза́ра./ Сего́ ра́ди зове́м ему́ непреста́нно:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Прииди́те, вси ве́рнии,/ похва́лим преподо́бнаго отца́ на́шего Елеаза́ра:/ сей бо во́ин духо́вный яви́ся, непобеди́м вои́стинну,/ победи́в мы́сленнаго Амали́ка,/ те́мже и вене́ц сла́вы прия́т от руки́ Вседержи́теля/ и мо́лится о душа́х на́ших.

Кто не просла́вит тя,/ преподо́бне Елеаза́ре, о́тче наш,/ зря многоцеле́бный гроб твой,/ от него́же де́йствуеши си́лы душа́м на́шим во спасе́ние и телесе́м во здра́вие?/ Сего́ ра́ди приле́жно мо́лимся ти:/ моли́ся о нас непреста́нно Христу́ Бо́гу на́шему,/ да ми́лость прии́мем/ и благода́ть обря́щем во благовре́менную по́мощь.

Сла́ва, глас 5:

Ра́дуйся ны́не, все мона́шеское мно́жество:/ день преставле́ния отца́ на́шего све́тло почти́м,/ во́ньже той, я́ко раб ве́рный,/ вни́де в ра́дость Го́спода своего́/ и, я́ко строи́тель до́му му́дрый,/ мзду пра́ведную прия́т от Влады́ки Христа́./ Те́мже и мы, днесь к тебе́ припа́дающе/ и с любо́вию лобыза́юще, возопии́м:/ буди́ засту́пник наш, Елеаза́ре всебога́те,/ я́ко да вси ми́лость прии́мем/ и благода́ть обря́щем во благовре́менную по́мощь.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5:

Ра́дуйся, о́тче Елеаза́ре Богому́дре:/ ты бо, в жити́и твое́м безмо́лвия жела́нием объя́т быв/ и препла́вая пучи́ну жите́йскаго непостоя́ннаго мо́ря,/ мно́гия беды́ и напа́сти претерпе́л еси́,/ и ны́не моли́твами твои́ми/ бу́рю морску́ю в тишину́ прелага́еши,/ и от потопле́ния избавля́еши ве́рою призыва́ющия тя,/ и нам, почита́ющим святу́ю па́мять твою́,/ испроси́ мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, о́тче Елеаза́ре Богоблаже́нне:/ ты бо, от ю́ности ревну́я житию́ Го́сподеви благоугоди́вших,/ ски́тский жи́тель был еси́/ и ны́не мно́гих от бурь и треволне́ний жите́йских избавля́еши,/ во огра́ду спаси́тельную сию́ совокупля́я,/ те́мже моли́ Го́спода/ изба́вити напа́стей вся́ческих/ почита́ющия святу́ю па́мять твою́/ и низпосла́ти им мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, о́тче Елеаза́ре Богоно́се,/ и́ноческое по Бо́зе житие́ измла́да возлюби́вый/ и путь к немяте́жному безмо́лвию мона́хом показа́вый,/ о́бразом ски́тскаго жития́ тех наставля́я,/ и ны́не нас, лю́те стра́ждущих в пучи́не жите́йских попече́ний,/ ко приста́нищу благооти́шному напра́ви,/ грехо́внаго потопле́ния нас избавля́я/ и моля́ душа́м на́шим да́ти мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 7:

Ра́дуются ны́не мона́шествующих ли́цы,/ в пречестне́м хра́ме Святы́я Тро́ицы совоку́пльшеся,/ иде́же многоцеле́бныя мо́щи,/ в не́дрех земны́х почива́ющия,/ воне́ю безсме́ртия облагоуха́ют все благочести́вых собра́ние/ и торжествова́ти устроя́ют всечестну́ю па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего,/ пе́сненныя хвалы́ тому́ воспева́юще,/ я́ко скитонача́льнику и доброде́телей подви́жнику,/ мона́шескаго жития́ присносия́ющему свети́льнику/ и моли́твеннику о душа́х на́ших.

И ны́не, пра́здника.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь святаго два́жды и пра́здника еди́ножды.

Тропа́рь, глас 3:

Отве́рг пло́ти тле́нная,/ нетле́нных потща́лся еси́ дости́гнути,/ и, ми́ра удали́вся,/ всели́лся еси́ в морски́й о́стров,/ и на нем усе́рдно мно́га ле́та Го́сподеви порабо́тал еси́,/ сего́ ра́ди и дары́ прозре́ния и чуде́с обогати́лся еси́,/ о́тче преподо́бне Елеа́заре./ Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, преподо́бнаго. И ны́не, пра́здника.

На 1-м стихосло́вии седале́н, глас 4:

Всели́вся во о́стров А́нзерский, преподо́бне,/ и́стинный поко́й обре́л еси́ в нем,/ посто́м, и моли́твами, и труды́ подвиза́вся день и нощь,/ де́монския полки́ прогна́л еси́/ и преподо́бным отце́м Зоси́ме и Савва́тию житие́м твои́м уподо́бился еси́,/ с ни́миже моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Упова́ние и прибе́жище христиа́ном, Богоро́дице Присноде́во,/ не пре́зри нас, тре́бующих Твоея́ по́мощи и заступле́ния,/ но я́ко Ма́ти Зижди́теля всех Бо́га моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

По 2-м стихосло́вии седале́н, глас 1:

Вои́стинну пресла́вно житие́ твое́, преподо́бне,/ я́ко А́нгелом подо́бник был еси́,/ посто́м и моли́твами плотски́я стра́сти умертви́в,/ те́мже ны́не во стране́ живы́х вселя́яся,/ вку́пе со А́нгелы сла́виши Тро́ицу Единосу́щную.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Тя, Пречи́стая Богоро́дице, А́нгели пою́т непреста́нно,/ я́ко Соде́теля всех Бо́га родила́ еси́ неискусому́жно во спасе́ние нас, пою́щих:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Ка́ко тя просла́вим, преподо́бне?/ Ты бо, еще́ жив сый, просла́влен был еси́ су́щею в тебе́ благода́тию Бо́жиею,/ егда́ в лице́ царю́ благове́рному Михаи́лу предвозвести́л еси́ рожде́ние сы́на его́./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, прорица́телю пресла́вный, Елеаза́ре, о́тче наш.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Де́во Пренепоро́чная и Неискусобра́чная, Мари́е Богоро́дице,/ призри́ на рабы́ Твоя́, ве́рно зову́щия Ти:/ ра́дуйся, просвети́вшая род челове́ческий Рождество́м Твои́м,/ И́мже лесть бесо́вская отгна́ся;/ ра́дуйся, спасе́ние на́ше и утвержде́ние.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Прокимен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43:

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Ка́ко тя ублажи́ти, недоуме́ем мы,/ преподо́бне и достоблаже́нне о́тче Елеаза́ре,/ ты бо вои́стинну дре́вним проро́ком подо́бник яви́лся еси́,/ егда́ рожде́ние сы́на царе́ва проре́кл еси́./ Те́мже тя, я́ко равноче́стна святы́м, почита́ем/ и моли́твенника Бо́гу благоприя́тна о душа́х на́ших.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6, и свята́го на 8, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Наста́вльшему дре́вле Изра́иля, бежа́щаго от рабо́ты фарао́новы,/ и в пусты́ни пита́вшему,/ пои́м Изба́вителю Бо́гу на́шему,/ я́ко просла́вися.

Наста́ви мя на путь ра́зума, Го́споди,/ светло́ воспе́ти уго́дника Твоего́,/ ему́же благоволи́л еси́ во о́стров А́нзерский всели́тися,/ иде́же на враги́ укрепи́л еси́ его́, я́ко Всеси́лен.

Кто исчи́слити возмо́жет по́двиги твоя́, пресла́вне Елеаза́ре,/ и́миже подвиза́вся, враги́ безпло́тныя победи́л еси́/ и ны́не отгоня́еши их от челове́к благода́тию Свята́го Ду́ха.

Аще и тьма́ми покуша́шеся враг отъя́ти сокро́вище ду́ши твоея́,/ но, уя́звлен быв мече́м кре́пкаго твоего́ терпе́ния,/ всегда́ постыжде́н, отбега́ше от Тебе́.

Богоро́дичен: Богоро́дице Присноде́во,/ простри́ ми́лостивно десни́цу Твою́ на по́мощь мне,/ я́ко уя́звлен есмь лю́те от врага́ и человекоуби́йцы/ и на Тя то́чию наде́жду мою́ полага́ю,/ Ты мя уще́дри.

Катава́сия пра́здника: Глубины́ откры́л есть дно:

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде,/ даю́щем моли́тву моля́щемуся,/ я́ко лук си́льных изнемо́же/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою.

Непобеди́м пребы́л еси́, преподо́бне, о Го́споде,/ препоя́савшем тя си́лою Свое́ю,/ е́юже го́рдость де́монов низложи́ся.

Дарова́ся тебе́ благода́ть от Го́спода,/ е́же возставля́ти немощны́я,/ те́мже и нам моли́ препоя́сатися си́лою.

Столп кре́пости был еси́ проти́ву лица́ вра́жия, о́тче Елеаза́ре,/ не́мощны сотвори́ супоста́ты на́ша/ моли́твами твои́ми, мо́лимся.

Богоро́дичен: Влады́чице ми́ра, Блага́я Помо́щнице,/ спаси́ и в кре́пости вознеси́ рог люди́й Твои́х,/ избавля́ющи нас от вся́ких бед и обстоя́ний.

Конда́к и и́кос пра́здника

Седа́лен, глас 3:

Я́ко заря́ со́лнечная, пресве́тло сия́еши во о́строве А́нзерстем,/ и всем ве́рным, прибега́ющим под кров моли́тв твои́х,/ преподо́бне Елеаза́ре, о́тче наш, весе́лие подае́ши,/ стяжа́л бо еси́ мно́гое дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу./ Тому́ непреста́нно моли́ся дарова́ти нам оставле́ние грехо́в и велию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Под Твою́ ми́лость прибега́ем, Богоро́дице Де́во,/ моле́ний на́ших не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,/ Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Песнь 4

Ирмо́с: Небеса́ доброде́тель Твоя́ покры́ла есть,/ и земля́ испо́лнися сла́вы Твоея́, Христе́./ Те́мже ве́рно вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Еди́наго Бо́га в се́рдце твое́м име́я, преподо́бне,/ в ски́те А́нзерстем, а́ки в раи́ Богозда́ннем,безмо́лвно пожи́л еси́, взыва́я при́сно:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пресве́тел свети́льник был еси́, о́тче Елеаза́ре,/ всем, ку́пно жи́вшим с тобо́ю,/ озаря́в све́тлостию жития́ твоего́ и призыва́я вы́ну воспева́ти Бо́гу:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Раде́я о сла́ве Бо́жии, во о́стров пусты́й всели́лся еси́, о́тче,/ его́же и просла́вил еси́ о И́мени Госпо́дни, научи́в всех вопи́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Из Твои́х ложе́сн, Богороди́тельнице, Сло́во Бо́жие произы́де несказа́нно,/ Его́же моли́ от зол изба́вится всем, ве́рно зову́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмо́с: Мрак разреши́ греха́ моего́,/ внегда́ возсия́ти Ти/ у́тро све́тлое за́поведей Твои́х, Го́споди,/ Непристу́пный Све́те.

Его́же возлюби́л еси́/ и Ему́же порабо́тал еси́ от ю́ности, о́тче преподо́бне,/ Того́ умоли́, мрак грехо́вный ду́ши мое́й разгна́ти сия́нием Ду́ха.

Приложи́л еси́ труды́ ко трудо́м, о́тче,/ подвиза́лся сугу́бо ра́ди бли́жних твои́х,/ сего́ ра́ди Небе́сная блага́я приложи́шася тебе́.

О те́ле твое́м небреги́й, пребыва́л еси́ на земли́,/ вы́ну от Небе́сных поуча́яся, преподо́бне,/ те́мже ны́не с ли́ки святы́х пребыва́еши на Небеси́.

Богоро́дичен: Нескве́рная А́гнице, Богоотрокови́це Мари́е,/ Твои́м всеси́льным предста́тельством сокруши́ вся, востаю́щия на ны си́лы вра́жия.

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Дале́че от Бо́га грех мя отри́ну/ и в пучи́не зол погружа́юся лю́те./ Но, о предста́телю наш,/ изба́ви от належа́щия ско́рби ду́шу мою́.

Оста́ви мя си́ла моя́ и несть помога́яй ми,/ к тебе́ у́бо припа́даю, о́тче преподо́бне,/ бу́ди ми помо́щник во обстоя́ниих зол.

Бе́здною грехо́в сляца́емь, окая́нный,/ во глубину́ отча́яния поверга́юся,/ но, предвари́в моли́твами твои́ми, о́тче Елеаза́ре,/ возведи́ мя ко све́ту Богове́дения.

Богоро́дичен: Безнача́льный Бог пло́тию из Тебе́ роди́ся в ле́то/ и по рождестве́ соблюде́ Тя Де́ву нетле́нну,/ Того́ сотвори́ нам ми́лостива, мо́лим Ти ся,/ и от находя́щих зол избавля́юща.

Конда́к, глас 1:

Я́ко лучу́ тя со́лнечную, Христо́с показа́, преподо́бне,/ сия́ющу во стране́ примо́рстей чуде́с благода́тию,/ уставля́еши бо пла́вающим тишину́ морску́ю, ве́рою моля́щимся тебе́ и вопию́щим:/ ра́дуйся, Елеаза́ре, о́тче наш,/ страны́ Беломо́рския похвало́ и утвержде́ние.

И́кос:

Благода́тию чуде́с обогати́лся еси́ пресла́вно,/ преподо́бне о́тче наш Елеаза́ре,/ я́ко от гро́ба твоего́ здра́вие боля́щим и вся́ку по́мощь тре́бующим подае́ши незави́стно./ Те́мже сте́кшеся днесь, день преставле́ния твоего́ духо́вно пра́зднуем,/ по́двиги твоя́ почита́юще и похва́льная воспева́юще:/ ра́дуйся, многоразли́чныя цельбы́ душе́вно и теле́сно неду́гующим ско́ро подава́яй;/ ра́дуйся, пла́вающия в мо́ри во благооти́шное приста́нище незри́мо управля́яй;/ ра́дуйся, во вся́ких бе́дах и ско́рбех явля́яй ско́рое заступле́ние;/ ра́дуйся, ски́ту А́нзерскому похвало́ и утвержде́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: О́бразу злато́му не поклони́вшеся, о́троцы авраа́мстии/ искуша́хуся, я́ко зла́то в горни́ле,/ в пещи́ о́гненней, я́ко в черто́зе све́тлем,/ ликова́ху, пою́ще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ничто́же земно́е предпоче́л еси́ па́че Небе́сных/ и, я́ко зла́то в горни́ле, искуси́лся еси́, в ски́те живы́й,/ весь светови́ден быв, всегда́ в Богомы́слии поуча́яся и при́сно взыва́я:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Моли́твою и посто́м Го́сподеви прилепля́яся, Богоблаже́нне,/ Тому́ еди́ному послужи́л еси́,/ от Него́же вене́ц неувяда́емый восприи́м,/ ра́достно пое́ши во Ца́рствии Небе́снем:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Гроб твой, преподо́бне Едеа́заре, благода́тию Христо́вою цельбопода́телен явля́ется,/ к нему́же ве́рнии притека́юще и исцеле́ния прие́млюще, Христу́ вопию́т:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Ми́лостива мне Сы́на Твоего́ и всех Бо́га ма́терними Твои́ми моли́твами сотвори́, Пречи́стая,/ я́ко да, спаса́емь Тобо́ю, вопию́ Ти непреста́нно:/ благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

Песнь 8

Ирмо́с: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

А́ще и в пу́сте о́строве сокры́лся еси́, преподо́бне,/ но не утаи́ся доброде́тельнаго жития́ твоего́ све́тлость,/ благода́тию бо проро́ческою сия́я, научи́л еси́ всех пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Дре́во благоплодови́то посреде́ о́строва пусты́ннаго гроб твой обре́теся, о́тче,/ от него́же чуде́сный плод объе́млюще, ду́ши наслажда́ем,/ и, Христа́ славосло́вяще, зове́м:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Увы́ мне, что сотворю́, окая́нный,/ приводя́ во ум многотру́дное твое́ житие́,/ ему́же не подража́х отню́д!/ О преподо́бне о́тче,/ поне́ отны́не наста́ви мя на путь пра́вый, е́же вопи́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Богоро́дичен: от Тебе́, Пречи́стая Богоро́дице,/ излия́ся Исто́чник неисчерпа́емый воды́ живы́я на омове́ние скве́рны грехо́вный,/ е́юже благоволи́ и мне очи́ститися, да зову́ Ти:/ благослове́на Ты в же́нах еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 9

Ирмо́с: Велича́ем вси/ человеколю́бие Твое́, Христе́, Спа́се наш,/ Сла́во раб Твои́х/ и Ве́нче ве́рных,/ возвели́чивый па́мять Ро́ждшия Тя.

Я́коже излива́еши благода́ть Твою́, Христе́ Спа́се наш, на святы́я Твоя́,/ тем и нам да́руй ми́лости Твоя́,/ почита́ющим па́мять преподо́бнаго Твоего́.

Богоуго́дно на земли́ пожи́в, преподо́бне,/ и ны́не на Небесе́х предстоя́ Христу́ Бо́гу,/ моли́ся страну́ на́шу ми́ром огради́ти.

Я́коже та́ти, покуша́вшияся тебе́ окра́сти/ и обезу́мевшия, разреши́л еси́ моли́твою,/ та́ко и нас, во узи́лищи страсте́й су́щих, разреши́ моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: Что Ти принесе́м, Богоро́дице,/ или́ что веща́ти и́мамы, гре́шнии?/ То́чию уми́льно вопие́м:/ спаси́ рабы́ Твоя́, Богоблагода́тная Отрокови́це,/ я́ко да Тя при́сно велича́ем.

Свети́лен:

От ю́ности, о́тче, дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́,/ в кро́тости и смиреному́дрии Го́сподеви прилепля́яся,/ те́мже и зе́млю кро́тких насле́довал еси́,/ иде́же, ны́не лику́я,/ помина́й нас, почита́ющих честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Тебе́ зове́м, Благослове́нная Богоро́дице Де́во,/ я́ко Тобо́ю присносу́щныя ра́дости прича́стницы бы́хом,/ Жизнь бо Ипоста́сную родила́ еси́ во спасе́ние всем, пою́щим Тя.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:

О, пресла́вное чу́до!/ Гроб твой, преподо́бне Елеаза́ре,/ я́ко сад благоцвету́щий, явля́ется днесь,/ воне́ю безсме́ртия облагоуха́я/ притека́ющия к нему́,/ и, я́ко со́лнце, в полу́дни сия́ющее,/ чудесы́ озаря́ет всех,/ пра́зднующих па́мять твою́.

О, пресла́внаго твоего́ жития́,/ Богому́дре Елеаза́ре!/ Я́ко во пло́ти сый,/ безпло́тным А́нгелом уподо́бился еси́,/ с ни́миже ны́не лику́еши на Небесе́х/ и я́сно зри́ши лице́ Святы́я Тро́ицы./ Е́йже моли́ся о нас,/ досто́йно чту́щих па́мять твою́.

О, до́блестнаго твоего́ терпе́ния/ и му́жества непреодоли́маго,/ Елеаза́ре досточу́дне!/ Победи́л бо еси́ враги́ неви́димыя,/ и́же чрез все житие́ твое́/ не престава́ху воздвиза́ти бра́ни на тя,/ те́мже, я́ко добр вои́н Христо́в, увенча́лся еси́./ Помина́й нас, соверша́ющих па́мять твою́.

О достоблаже́нне Елеаза́ре!/ Труды́ и по́двиги по́стными/ стра́сти умертви́вый,/ сосу́д избра́н Ду́ху Свято́му был еси́,/ от Него́же да́ра проро́ческаго сподо́бився,/ я́сно предсказа́л еси́ царе́ви/ рожде́ние сы́на,/ те́мже вси прославля́ем па́мять твою́.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, мона́шествующих собо́ри,/ песньми восхва́лим па́мять преподо́бнаго отца́ Елеаза́ра,/ пусты́ннаго безмо́лвия люби́теля,/ мона́шескаго жития́ учи́теля,/ неду́гов благода́тнаго цели́теля,/ всем святы́м соприча́стника/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

И ны́не, пра́здника.

НА ЛИТУРГИ́И:

Уста́в зри на страни́це 557.

Моли́тва

О преподо́бне о́тче наш Елеаза́ре, Богоизбра́нный нача́льниче и основа́телю безмо́лвнаго и́ноческаго жития́ в пусты́ни А́нзерстей, дарова́нной ти ми́лостию царе́вою, су́щия ра́ди в тебе́ благода́ти проро́ческия. Мо́лим тя мы, смире́ннии и недосто́йнии, испроси́, уго́дниче Бо́жий, у Вседержи́теля Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же в дерзнове́нии предстои́ши с ли́ки святы́х, да да́рует стране́ на́шей мир и утвержде́ние, на враги́ побе́ду и одоле́ние, це́рквам благостоя́ние и всем лю́дем тишину́, и благоде́нствие, и изоби́лие плодо́в земны́х. Угаси́ моли́твами твои́ми разжже́нныя на ны стре́лы диа́вольския, да не прико́снется нам зло́ба грехо́вная, да, благоче́стно сконча́вше вре́менное житие́, сподо́бимся насле́довати Ца́рствие Небе́сное и ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Елеазар Анзерский Соловецкий

Родился в конце XVI века в городе Козельске, Калужской епархии, в семье купцов Севрюковых. С детских лет он отличался любовью к книжному учению и молитве.

По благословению родителей юноша поступил в Соловецкий монастырь, где принял постриг от игумена – преподобного Иринарха (†1628; память 17 июля). В монастыре преподобный Елеазар занимался резьбой по дереву, украшая Преображенский собор обители. Здесь обнаружилось его удивительное художественное дарование.

В 1612 году, взяв благословение преподобного Иринарха, преподобный Елеазар удалился отшельником на безлюдный Анзерский остров, где пребывал в постоянной молитве и богомыслии.

Преподобный Елеазар добывал себе на пропитание, вырезая из дерева различные сосуды и чашки, которые оставлял на берегу. Проплывавшие мимо острова забирали эти изделия, а взамен оставляли съестные припасы.

Узнав о строгом пустынножителе, на Анзерском острове стали селиться другие иноки. Они образовали скит со строгим монастырским уставом по древнему образцу. Келлии располагались в отдалении одна от другой, так что отшельники собирались лишь для воскресных и праздничных богослужений.

В числе учеников преподобного Елеазара был священноинок Никита, будущий Патриарх Никон. В 1616 году преподобный Елеазар принял схиму. Слух о его духовных подвигах достиг Москвы. Царь Михаил Феодорович (1613 – 1645) вызвал его к себе и просил молитв о рождении сына.

Преподобный Елеазар предрек рождение наследника – царевича Алексия. В благодарность за это царь содействовал преподобному Елеазару в устроении на Анзерском острове каменного храма во Имя Пресвятой Троицы.

Вернувшись в скит, преподобный Елеазар продолжал свои подвижнические труды. Он занимался книгописанием, составил и переписал три книги «Цветника», в которые включил старинные душеполезные повести. Преподобному принадлежит также толкование на чин келейного монашеского правила.

Скончался он в глубокой старости 13 января 1656 года. В 1757 году, при устроении храма над могилою преподобного, мощи его были обретены нетленными. Вероятно, тогда же преподобному Елеазару была составлена служба. Память его совершается 13 января.

* * *

44

Сло́тами – ненастьем, непогодой

45

Позо́р – тот, кого зрят, видят

46

Осо́бящаяся на зде – как одинокая птица на кровле

47

Напра́сныя – внезапныя

48

Бра́лся – боролся


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея январь. - 2002. / Ч. 1. – 628; Ч. 2. - 648 с.

Комментарии для сайта Cackle