Библиотеке требуются волонтёры

20-й день

Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Евфи́мия Вели́каго

Преподобный Евфимий Великий

Святи́теля Евфи́мия, Патриа́рха Те́рновскаго, Бо́лгарскаго

Святитель Евфимий, Патриарх Болгарский (Тырновский) (XIV)

Преподо́бнаго Евфи́мия Архангелогоро́дскаго

Преподобный Евфимий Архангелогородский

Преподо́бнаго Евфи́мия схи́мника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Преподобный Евфимий, схимник Печерский (XIV в.)

Преподо́бнаго Лавре́нтия затво́рника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Преподобный Лаврентий, затворник Киево-Печерский

 

 

Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Евфи́мия Вели́каго

А́ще хо́щет настоя́тель, твори́м бде́ние.

На ма́лой вече́рни

Стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сныя круги́ превозлете́в,/ добродетелию Боже́ственною, всеблаже́нне о́тче,/ заше́л еси́ во мрак,/ и́мже вои́стинну не в гада́ниих, преподо́бне,/ но во благода́ти яви́лся еси́ Бо́жией,/ осия́ния восприе́мля.

Доброде́тельми просвети́в ду́шу и ум,/ к Небеси́ преста́вился еси́ во Христо́во Ца́рствие,/ Евфи́мие треблаже́нне,/ принося́ Ему́ боле́зней твои́х рукоя́ти,/ в по́стницех просия́в, якоже свети́льник,/ нестаре́емыя наслажда́ешися пи́щи.

Единосу́щная и́стинно Тро́ица Безнача́льная,/ Ду́ха жили́ще в тебе́ возложи́вши,/ светле́йша свети́льника пока́за тя,/ Богоно́се Евфи́мие,/ долевлеку́щих всех преше́д,/ на Небесе́х жили́ще обре́л еси́.

Сла́ва, глас 2:

Преподо́бне о́тче,/ из младе́нства доброде́тели приле́жно обучи́вся,/ орга́н был еси́ Свята́го Ду́ха/ и, от Него́ прие́м чуде́с де́йство,/ увеща́л еси́ челове́ки преоби́дети сла́дкая./ Ны́не же Боже́ственным све́том чисте́е осиява́емь,/ просвети́ и на́ша мы́сли, Евфи́мие о́тче.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Ле́сти лука́вых/ де́монов обличи́в/ Креста́ си́лою,/ уясни́л еси́ сла́ву Христо́ву,/ о́тче Евфи́мие.

Стих: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́.

Взя́лся еси́, я́ко Илия́/ на колесни́це о́гненней,/ и предстои́ши, блаже́нне,/ несре́дственно Тро́ице,/ Евфи́мие прекра́сне.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Нося́ в рука́х твои́х,/ о́тче, Крест Госпо́день,/ де́монская мечта́ния/ до конца́, Евфи́мие,/ истреби́л еси́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся,/ Ра́дость ми́ра прии́мшая,/ Христа́ Жизнода́вца,/ и преста́вльшая печа́ль,/ Де́во, прама́тернюю.

На вели́цей вече́рни

Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

О́тче Евфи́мие,/ твое́ рождество́ предвозвести́/ по́сланный Небе́сный А́нгел,/ я́ко прозя́бшаго из чре́ва непло́дныя Иоа́нна,/ того́ бо яви́лся еси́ ревни́тель/ и единонра́вен, нестяжа́тель бездо́мный,/ я́ко Крести́тель,/ и в гора́х пита́яся,/ просия́в безме́рными чудесми́.

О́тче Евфи́мие,/ плод прозя́б л еси́ у́бо непло́дства,/ но яви́лся еси́ вои́стинну многоча́ден:/ от се́мене бо духо́внаго твоего́/ мона́шествующих напо́лнися пусты́ня,/ я́же пе́рвее непрохо́дна./ И ны́не моли́/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

О́тче Евфи́мие,/ твое́ житие́ преизя́щно,/ и ве́ра вои́стинну правосла́вна,/ и́бо от дея́ния к высоча́йшему зре́нию дости́гл еси́,/ прему́дрости быв жили́ще,/ во двою́ естеству́ Еди́наго честву́яй от Тро́ицы Христа́./ Его́же моли́ о душа́х на́ших.

О́тче Евфи́мие,/ страсте́й о́бщник быв/ на Кресте́ Распросте́ршагося ты поще́нием,/ воскресе́нию же Его́ и сла́ве/ сообра́зен вои́стинну был еси́./ Его́же ны́не моли́/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

И́же из чре́ва ма́терня освяще́н,/ егда́ Всеви́дящее О́ко/ предложе́ние и клоне́ние, к лу́чшим веду́щее,/ невозвра́тно твое́ прови́де,/ тогда́, всеблаже́нне, дар Богода́нен,/ благоду́шия тезоимени́тый, возвести́в тя,/ роди́телей разреша́ет се́тование./ Те́мже, от младе́нства произведе́н,/ Благоде́телю Бо́гу благоугоди́л еси́./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И́же дарова́ний Боже́ственных испо́лнен,/ тя, я́ко нескве́рнено зерца́ло, о́тче,/ обре́т Христо́с Боже́ственных явле́ний,/ све́тлым сия́нием Своего́ све́та тебе́ изоблиста́./ Отону́дуже исцеле́ний оби́лен яви́лся еси́ исто́чник,/ препита́тель же а́лчущих/ и жа́ждущих одожде́ньми напая́яй жела́ние,/ душе́вныя же зало́ги зря,/ сло́вом, му́дре, лу́чшия сотвори́л еси́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Зре́нием и дея́нием просия́в,/ твое́ убо равноа́нгельное житие́ -/ пра́вило доброде́тели и о́браз изве́стнейший/ изволя́ющих Бо́гу служи́ти в соверше́нстве. Твое́ же Богому́дрое сло́во, Евфи́мие,/ Тро́ицу чествова́ти научи́,/ Христа́ же Еди́наго, во двою́ естеству́ познава́ема,/ и собо́ры равночи́сленныя четвери́цы Ева́нгелий Христо́вых./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 3:

Освяще́н быв Бо́гу из чре́ва ма́терня,/ я́ко други́й Самуи́л, о́тче Евфи́мие,/ тезоимени́тно был еси́ благоду́шие ве́рных,/ мона́шествующих жезл и утвержде́ние,/ Свята́го Ду́ха чи́стое жили́ще./ Испроси́ нам, чту́щим тя, ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Ка́ко не диви́мся:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3 (зри страни́цы 40–42).

На лити́и стихи́ры, глас 2. Самогла́сны.

Ге́рманово:

Благоду́шствуйте, – глаго́лаше роди́телем А́нгел Госпо́день, -/ я́ко отроча́ из чресл роди́тся вам,/ благоду́шствия тезоиме́нно./ Зача́лся же еси́ во чре́ве, нося́ тем обетова́ние,/ и от пеле́н моли́твою воспита́лся еси́,/ о́тче Евфи́мие.

Студи́тово: Укрепи́в ум ра́зумом Боже́ственным,/ о́тче Евфи́мие,/ преходя́щая прете́кл еси́,/ ника́коже удиви́вся земны́м,/ в ско́рбех у́бо велему́др яви́вся и до́блественнейший,/ в посте́ же и благоду́шии смире́н и кро́ток,/ и прису́щаго жития́ нестоя́нную пучи́ну я́ве преплы́л еси́./ В благоути́шное приста́нище дости́г,/ Христа́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

Су́щия в житии́ ве́щи презре́л еси́,/ о́тче Евфи́мие,/ я́ко Вы́шняго жития́ возжела́вый,/ бога́тства возгнуша́лся еси́, оде́явся в смире́ние,/ пи́щу возненави́дел еси́ и облобыза́л еси́ воздержа́ние,/ непра́вду отри́нул еси́, пра́вду погна́л еси́./ Те́мже, о́тче преподо́бне,/ помяни́ и нас в преподо́бных моли́твах твои́х ко Го́споду.

Сла́ва, глас 4:

Просия́ша до́брая дела́ твоя́, я́ко со́лнце,/ на земли́ и на Небеси́,/ Христо́в уго́дниче Евфи́мие,/ правосла́вно бо пропове́дал еси́ нам/ и́стинную и непоро́чную ве́ру Христо́ву./ Те́мже моли́ся, преподо́бне о́тче,/ в па́мяти твое́й, Богоно́сне,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, по́стников:

Ра́дуйся, я́ко благоду́шия нача́ло Це́ркве быв,/ о́тче преподо́бне,/ твои́м бо рождество́м/ вся ерети́ческая стремле́ния от Бо́жия Про́мысла отрази́шася,/ те́мже тебе́ тезоимени́тна имену́ет Евфи́мия./ Небе́сных у́бо суще́ств чи́ны ра́дости испо́лнил еси́/ жития́ све́тлостию,/ с ни́миже и водворя́яся,/ и све́та исполня́яся,/ и всеблаже́ннаго и Боже́ственнаго наслажда́яся осия́ния,/ Христа́ ны́не моли́/ душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Жезло́м кре́стным утверди́вся,/ беззако́ния пото́ки изсуши́л еси́,/ пото́ком же сла́дости Боже́ственныя/ и ра́я исто́чником мы́сленно, всеблаже́нне, напая́емь,/ исто́чники спаси́тельныя в пусты́ни показа́л еси́./ Стру́ями же Боже́ственнаго Ду́ха, преподо́бне,/ утучня́емь, я́коже фи́никс,/ восте́кл еси́ на высоту́ Небе́сную/ и столп огнезра́чен яви́лся еси́, Богому́дре,/ и полн светови́днаго осия́ния./ Христа́ у́бо моли́/ душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Вои́стинну да́же до ски́нии чу́дны,/ да́же до до́му Бо́жия, всеблаже́нне, проше́л еси́/ ра́дованием и весе́лием души́,/ иде́же шум, о́тче, пра́зднующих красе́н услы́шав,/ и сла́дкаго пе́ния, и неизрече́ннаго наслажде́ния,/ и красоты́ быв во прича́стии, Евфи́мие./ Его́же еди́наго жела́я,/ плоть умертви́л еси́,/ е́же и получи́л еси́, Боже́ственною пра́вдою украша́ем, Христа́ моли́, подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже:

Преподо́бне о́тче,/ не дал еси́ сна твои́м очесе́м,/ ниже́ ве́ждом твои́м дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло от страсте́й свободи́л еси́/ и тебе́ угото́вал еси́ Ду́ха жили́ще:/ прише́д бо, Христо́с со Отце́м/ оби́тель в тебе́ сотвори́./ И Единосу́щный Тро́ицы уго́дник быв,/ великопропове́дниче о́тче наш Евфи́мие,/ моли́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим, ве́рнии:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4:

Весели́ся, пусты́ня неражда́ющая,/ благоду́шствуй, неболя́щая,/ я́ко умно́жи тебе́ ча́да муж жела́ний духо́вных,/ благоче́стием насади́в,/ воздержа́нием воспита́в доброде́телей в соверше́нство./ Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же,/ умири́ живо́т наш. Два́жды.

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: еди́ножды.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Е́же от ве́ка утае́нное:

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Све́том сия́я непристу́пным,/ я́ко звезда́, просия́л еси́ в пусты́нях,/ уче́ньми просвеща́я, Евфи́мие,/ несомне́нною душе́ю приступа́ющая к тебе́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В кров Твой, Всечи́стая Де́во, прибега́ющих,/ мольбу́ прие́мши от нас,/ не преста́й моля́щися Человеколю́бцу спасти́ рабы́ Твоя́.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Попече́ний жития́ отве́ргся и А́нгельское житие́ восприи́м,/ воздержа́нием ду́шу удобри́л еси́/ и чуде́с от Бо́га благода́ть прия́л еси́ бога́тно,/ Евфи́мие Богоно́сне,/ о нас моли́ся, благоче́стно восхваля́ющих тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всесвята́я Де́во, поми́луй нас,/ прибега́ющих ве́рою к Тебе́, Благоутро́бней,/ и прося́щих те́плаго Твоего́ заступле́ния:/ мо́жеши бо, я́ко Блага́я, вся спасти́,/ я́ко су́щи Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Ма́терния Твоя́ моли́твы при́сно употребля́ющи, Богоблагода́тная.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Нищету́ и́стинно нас ра́ди от Де́вы Ро́ждшагося восприи́м,/ вмени́л еси́ привре́менная, я́ко траву́, блаже́нне,/ разу́мнаго бо дре́ва вкуси́в, преподо́бне,/ мона́шествующих показа́лся,еси́ учи́тель Боже́ствен,/ те́мже и к ре́вности А́нгельскаго жи́тельства воздви́гл еси́ вся/ и к ра́зуму ве́ры./ Знаменоно́сне Евфи́мие, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х,/ Тя, безсе́менно ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ огнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим Всесвято́е Рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою Всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Госпо́дем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́, стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́/ и А́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ непоро́чно поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н Богоро́дицы, со ирмосо́м на 6 и свята́го два кано́на, на 8. Кано́н преподо́бнаго, его́же краегране́сие, со ирмоса́ми: Бога́тство яви́лся еси́ земноро́дных, Евфи́мие. Иоа́нна Дамаски́на, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Несть Тебе́ подо́бен, препросла́вленный Го́споди,/ руко́ю бо кре́пкою изба́вил еси́ лю́ди,/ я́же стяжа́л еси́, Человеколю́бче.

Разреша́еши се́тование пресла́вно ро́ждшим тя,/ от Бо́га обеща́н быв,/ и пре́жде рожде́ния твоего́ дар, благоду́шия тезоимени́т.

Вопие́т благода́рственное Це́рковь, преподо́бне, прие́мши тя прозябе́ние от Бо́га,/ ми́рнаго благоду́шия предвозвести́тельное.

Други́и кано́н преподо́бнаго, его́же краегране́сие: Твои́ми моли́твами, всеблаже́нне, свет мне пода́ждь. Феофа́ново, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/песнь Бо́гови воспева́юща.

Моли́твами твои́ми и мольба́ми умоля́й Бо́га,/ мра́чный о́блак уны́ния моего́, всеблаже́нне, разори́,/ благоду́шия сый и утеше́ния испо́лнен, Всецарю́ предстоя́.

Ин не́кий но́вый Самуи́л, Богода́нен/ и пре́жде зача́тия обеща́н быв, о́тче,/ всем яви́лся еси́ Це́рквам, преподо́бне, тезоиме́нно зва́ние,/ по обоему́ приводи́м быва́я благоду́шия све́тлостию.

Моли́твы и моле́ния де́юще твоя роди́телие к Бо́гу,/ дар Боже́ственный тя прие́млют и светоно́сно прозябе́ние,/ рождество́м возвеща́юща благоче́стия осия́ние и е́реси обличе́ние.

Ты из де́тства освяти́лся еси́, преподо́бне, да́вшему Бо́гу/ и, к Нему́ зря и наставля́емь животво́рными повеле́ньми Его́, Богоно́се,/ к высоте́ взя́лся еси́ превысо́цей доброде́телей ве́рою.

Богоро́дичен: Тя, Богома́ти, предста́тельство иму́ще, не убои́мся враго́в ополче́ния,/ сопроти́вящихся благоче́стно сла́вящим из Тебе́ рожде́ннаго Бо́га всех и Го́спода,/ Его́же за ны умоли́.

Катава́сия: Су́шу глубороди́тельную зе́млю:

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Тя ро́ждшая, А́нне поревнова́вши,/ преподо́бнаго я́ко дре́вле Саму́ила, же́ртву живу́ приведе́ Бо́гу,/ просла́вившему и́ пре́жде зача́тия.

Бога́тою к Бо́гу любо́вию воспаля́емь,/ по́мыслом всеблагочести́вым стра́сти удержа́л еси́, преподо́бне,/ те́мже Боже́ственная благода́ть на тебе́ воспочи́ла есть.

Ин

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

От непло́дныя ро́ждся,/ духо́внаго благопло́дия земледе́латель многоро́днейший яви́лся еси́,/ те́рние посека́я нече́стия, преподо́бне,/ и благоче́стия се́мя Боже́ственно вмета́я.

Священнодействи́телен преесте́ственных и та́инственных зре́ний, Богоно́се, быв,/ неве́рныя приводя́ Христу́, боголе́пно ве́рующия,/ уче́нии твои́ми, о́тче, науча́емыя лу́чшим.

Целому́дреннейшим по́мыслом и благочести́вым одержи́м,/ теку́щих и тле́емых а́бие ве́чную жизнь и сла́дость предызбра́л еси́,/ воздержа́нием кра́йним плоть умертви́в, Евфи́мие.

Огнепа́льною душе́ю и уя́звленною любо́вию Христо́вою,/ огнепа́льных лови́тв де́монских избе́г,/ росода́тельною благода́тию просвети́лся еси́, о́тче,/ знаменоно́сец быв.

Богоро́дичен: Рече́ния Боже́ственных проро́ков и тех проро́чествия запеча́тала еси́,/ ро́ждши Сло́во, глаго́лющее чрез тех,/ и тех испо́лнившая Богоглаго́лания вся,/ Благослове́нная, Всенепоро́чная.

Катава́сия: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся:

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Воздержа́ния еле́ем душе́вную испо́лнил еси́ лампа́ду духо́вне,/ жела́я присносве́тлое Жениха́ твоего́ прише́ствие,/ моли́твами бо́дренными соблю́л еси́, преподо́бне,/ и в черто́зе Сего́ весели́шися, блаже́нне./ Те́мже досто́йно сла́дость прия́л еси́,/ и́стинно присноживо́тное чуде́с де́йствие, Богоно́се Евфи́мие./ Моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Благода́рственное похвале́ние до́лжне,/ я́коже вдова́ о́ная два ле́пта, приношу́ Тебе́, Влады́чице,/ о всех дарова́ниих Твои́х:/ Ты бо яви́лася еси́ покро́в ку́пно и по́мощь,/ напа́стей и скорбе́й при́сно мя изъемлющи./ Те́мже, я́ко от среды́ горя́шия пе́щи, изба́вився оскорбля́ющих мя,/ от се́рдца взыва́ю Тебе́:/ Богоро́дице, помози́ ми,/ моля́щи Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние да́ти мне,/ Тя бо име́ю Наде́жду, раб Твой.

Песнь 4

Ирмо́с: Приклони́л еси́, Христе́, низхожде́нием Твои́м Небеса́ в ра́зуме/ и яви́лся еси́ воплоще́н на земли́,/ Тем вси вопие́м:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Сохрани́в ум непрело́жен,/ от пеле́н житие́м восхожде́ние показа́л еси́ к Бо́гу,/ Ему́же приближа́яся, взима́лся еси́ от си́лы, о́тче, в си́лу.

Вожделе́л еси́ Христо́ва смире́ния,/ пресе́льник отсю́ду ко гра́ду Богоприе́мному быв,/ сраспя́тися ра́зумом Кресто́м Тебе́ ра́ди Пострада́вшему.

Зако́нне пострада́ти произволя́я, совле́клся еси́ жития́:/ наг же, противобо́рцу сопле́тся Христо́вым подо́бием,/ в пусты́ни одоле́ние воздви́гл еси́.

Ин

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти;/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Всего́ себе́, о́тче, Бо́гу освяти́л еси́, безсме́ртныя сла́вы жела́я,/ и к Нему́ поте́кл еси́ те́пле жи́тельством непоро́чным,/ и воздержа́нием, и жития́ све́тлостию, непреста́нно взыва́я:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ты, Исто́чник, преподо́бне, благосты́ни возлюби́в все́ю си́лою,/ по́стником был еси́, исто́чник Боже́ственных дарова́ний,/ жа́ждущия сия́ исцеля́я:/ исто́чники бо, я́коже дре́вле Моисе́й в пусты́ни,/ пресла́вно, всеблаже́нне, источи́л еси́.

Яви́вся от незаходи́мых Ду́ха, рабы́нина ча́да свободи́л еси́,/ сы́ны Бо́жия достоле́пны сия́ обновля́я сыноположе́ния Креще́нием:/ Боже́ственнаго бо Предте́чи подража́в житие́,/ крести́тель показа́лся еси́, Евфи́мие.

От Бо́га благода́тною просвеща́емь, не ве́дущим позна́лся еси́, Евфи́мие:/ не подоба́ше бо твое́й доброде́тели вои́стинну в пусты́нях таи́тися и покрыва́тися./ Те́мже тя, светоно́сна я́ко свети́льника всем,/ Влады́ка всех показа́.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Честна́я, ра́дуйся, Де́во Всечи́стая;/ ра́дуйся, горо́, благода́тию приосене́нная;/ ра́дуйся, ски́ние; ра́дуйся, киво́те;/ ра́дуйся, све́щниче, свет Боже́ственный нося́щая,/ ра́дости бо неизрече́нныя и душ весе́лия/ ве́рным Хода́таица была́ еси́.

Катава́сия: Покры́ла есть Небеса́:

Песнь 5

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне, Оте́ческий сла́вы сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще, воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Себе́ покори́л еси́ зако́ну Бо́жию,/ те́ло бо твое́ я́ко душе́вный, Богоно́се, орга́н, порабо́тил еси́,/ пло́ти мудрова́ние повину́в Ду́ху.

Веселя́ся, соверши́л еси́ стезю́ жи́зни/ и, Бо́жий страх в себе́ заче́н, спасе́ние роди́л еси́ заблужда́емым,/ возсия́вый, я́ко со́лнце, пусты́нею покрыва́емь.

Ин

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чу́ждая тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

По́стников благоче́стия на Небе́сную стезю́, Евфи́мие, предводи́л еси́, о́тче,/ и к насле́дию неги́блющему в Вы́шняя возводя́й,/ столп о́гненный же и о́блак, явля́емь заре́ю Ду́ха.

Врача́ боля́щим, зело́ ми́лостивна, ми́ру дарова́ тя Христо́с, о́тче,/ и пита́теля а́лчущим пресла́вна, наказа́теля несмы́сленным,/ целомудри́теля неразумева́ющим,/ сирота́м и ни́щим засту́пника.

Сострада́телен, ми́лостив, нрав смиренному́дрый нося́, был еси́,/ страсте́й отсека́я вины́ Боже́ственными уче́нии,/ и умудря́я, о́тче, и наказу́я ученики́ твоя́, и душ исцеля́я неду́ги.

Всю́ду лучи́ испуща́я чуде́с твои́х, вся просвети́л еси́/ и, я́коже магни́т, привле́кл еси́ к твои́м уче́нием,/ назида́я нра́вы и душ зало́ги, проходя́ души́ чистото́ю.

Богоро́дичен: И́стинную Богоро́дицу, вси Тя пропове́дуем, Богоблаже́нная,/ Твои́м Рождество́м тле́ннаго изба́вльшиися рождества́/ и к лу́чшей па́ки жи́зни воззва́ни бы́вше/ за милосе́рдие ми́лости Бо́га на́шего.

Катава́сия: Я́ко ви́де Иса́ия:

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мои́,/ Многомилостиве.

Я́коже дре́вле отро́ды66 рабы́нины,/ пакибытия́ ба́нею и ны́не, сыноположи́в,/ твои́ми моли́твами, Богоно́се, сокруши́ и́го рабо́ты на́шея.

Положи́ тя прему́дра строи́теля и наказа́теля безу́мным,/ лука́вых же ду́хов прогони́теля/ Бо́жия, Богоно́се, благода́ть, де́йственне в тя все́льшаяся.

Ин

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молюя,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Велича́йшую от Бо́га власть прие́м,/ мно́жества вражде́бных де́монов отгна́л еси́,/ сих стропо́тства67 исцеля́я вся, ве́рою к тебе́ притека́ющия.

Блаже́н и́стинно был еси́, о́тче Евфи́мие,/ нищету́ богатотво́рную и плач ра́достен стяжа́в, преподо́бне,/ и́миже Ца́рство Небе́сное насле́довал еси́.

Отри́нул еси́ су́щую на земли́ честь и сла́ву удобоувяда́емую,/ присносу́щную же жизнь и насле́дие нетле́нное, всеблаже́нне, восприя́л еси́,/ в се́лех Небе́сных всели́вся изве́стнейше.

Богоро́дичен: Госпожу́ Тя вся́ческих и Влады́чицу имену́ем:/ вои́стинну бо Су́щаго Бо́га неизрече́нно родила́ еси́,/ вся Сотво́ршаго, и Содержа́щего, и Объе́млющаго, Всенепоро́чная.

Катава́сия: Возопи́ к Тебе́:

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Я́ко нача́тки:

В честне́м рождестве́ твое́м ра́дость тварь обре́те/ и в Боже́ственней па́мяти твое́й, преподо́бне,/ благоду́шие прия́т мно́гих твои́х чуде́с,/ от ни́хже пода́ждь бога́тно в ду́ши на́ша и очи́сти грехо́в скве́рны,/ я́ко да пое́м: аллилу́йя.

И́кос:

От ле́ностнаго се́рдца хвале́ние/ ка́ко принесу́, окая́нный, – ужаса́юся, – и воспою́ вели́каго Евфи́мия?/ Но, сего́ наде́явся мольба́м,/ благоду́шием и тща́нием мно́зем песнь начну́,/ и всем изреку́ того́ житие́ и рожде́ние,/ и ка́ко сего́ роди́телие поя́ху Бо́гу: аллилу́йя.

Песнь 7

Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство преложше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́,/ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Ви́делся еси́ внутрь о́блака, о́тче, преесте́ственным огне́м покрыва́емь,/ я́ко Боже́ствен, вопия́, небеснотаи́нник:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Подае́т тебе́ преесте́ственная, о́тче, Соде́тель незави́стне естества́,/ душ же зало́ги проявля́яй причаща́ющихся, преподо́бне,/ пло́ти Го́спода твоего́.

Еди́наго и по Боже́ственном воплоще́нии Единоро́днаго,/ во двою́ естеству́, Евфи́мие, честву́я, вопия́л еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Ин

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Поще́ния три́знище, святы́ни, о́тче, обуче́ние твое́ показа́л еси́ житие́,/ воздержа́нием кра́йним со безпло́тными соединя́яся, зовы́й, Евфи́мие:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ору́жие тя обою́ду остро́ Христо́с показа́,/ враго́в сердца́ и де́монов закала́ющее полки́/ и пою́щих ду́ши обвеселя́ющее:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Све́та насыща́яся Трисо́лнечнаго, о́тче,/ свет вторы́й, прича́стием пе́рваго сообразова́н,/ яви́лся еси́, Евфи́мие, зари́ испуща́я пою́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Я́ко у́тро, возсия́ла еси́, Пра́вды Со́лнца иму́щи,/ от тьмы неве́дения мир очища́юща Богоразу́мия заре́ю,/ Ему́же пое́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Катава́сия: Тебе́ во огни́:

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки,

Бо́гу себе́ освяти́в и вжег со́вести пещь,/ всего́ тя, Евфи́мие, ра́дуяся, всежже́гл еси́,/ я́ко же́ртву непоро́чну, житие́, поя́ Христу́:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Сыноположе́н быв благода́тию Боже́ственною,/ я́ко насле́дие бу́дущих ве́дение прия́л еси́:/ естества́ бо удержа́в, естество́ превозше́л еси́,/ прозна́тельне к сбы́тию тща́ся, Евфи́мие./ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Крепча́йшее стяжа́в жи́тельство, всеблаже́нне,/ к высоча́йшему зре́нию дости́гл еси́,/ прия́телище быв вмести́тельное Ду́ха Животво́рнаго/ и отту́ду бога́тно теку́щих дарова́ний,/ поя́ непреста́нно:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Пресели́вся, дости́гл еси́ Сио́на краегра́дие,/ в ве́чныя же оби́тели доше́л еси́/ и, насле́дие Небе́сное от твои́х боле́зней обре́т,/ со А́нгельскими ликостоя́нии пое́ши:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Всесве́тел, я́ко со́лнце, пусты́ни просвети́л еси́,/ темнозра́чныя отгна́л еси́ де́моны/ и столп всесве́тлый Небодося́жущий был еси́,/ чудотво́рными сия́нии блиста́яй, непреста́нно взыва́я Влады́це:/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Свяще́ннейшими дея́ньми жити́я украша́емь,/ нача́льнейшую доброде́тель испра́вил еси́,/ уче́ний пра́востию све́тел быв,/ и Богосло́вия изве́стнаго сказа́тель, вопия́ непреста́нно:/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Неве́сто Бо́жия Всенепоро́чная,/ к Тебе́ прибега́ющия плене́ния страсте́й исхи́ти/ и самовла́стную свобо́ду, Влады́чице, правосла́вных Це́рквам пода́ждь,/ ве́рою песнопою́щим:/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Катава́сия: Нестерпи́мому Огню́:

Песнь 9

Ирмо́с: По Рождестве́ Тя, Чи́стая, и пре́жде Рождества́,/ и в Рождестве́, Пречи́стая,/вся тварь пропове́дающи,/ я́ко Богоро́дицу и́стинную велича́ем.

Исцеле́ний тя исто́чника и пре́жде сме́рти,/ и в ра́це, преподо́бне, у́спша, це́ла обре́тше,/ я́ко победоно́сна страда́льца блажи́м.

Земно́му царю́ И́же в Вы́шних помо́щника соде́ла тя на ва́рвары/ и па́стве твое́й на разли́чная искуше́ния, о́тче преподо́бне.

Ин

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Сказа́ Христо́с тебе́, е́же к Нему́ многорачи́тельное, о́тче, разреше́ние,/ я́коже Моисе́ю дре́вле Богови́дцу,/ ему́же подо́бник доброде́телию быв, расто́ргнул еси́ мо́ре страсте́й,/ преше́л еси́ невозбра́нно к земли́ обетова́ния, проти́вныя победи́в.

Преста́вился еси́, я́ко Илия́ ревни́тель,/ доброде́телей е́здя колесни́цею к Небеси́,/ иде́же жи́тельство я́ве твое́ написа́ся, преподо́бне,/ и ны́не Влады́це предстоя́,/ помина́й ве́рою соверша́ющия па́мять твою́ светоно́сную и всесвяще́нную.

Житие́ твое́, всеблаже́нне, А́нгельское,/ и жизнь твоя́, Богому́дре, пресве́тла,/ душа́ же светови́днейшая Богови́дна,/ и благочести́ва ве́ра твоя́,/ Боже́ственных бо догма́тов сказа́тель был еси́, Богоно́се,/ и пропове́дник правосла́внаго уче́ния яви́лся еси́.

Моле́бника тя и моли́твенника, к Бо́гу моля́щася, о́тче,/ проще́ние грехо́в и долго́в мои́х отсече́ния прося́ща,/ Боже́ственныя принужда́юща щедро́ты, предлага́ю усе́рдно наде́жди,/ моли́твою твое́ю, Богому́дре, утвержда́емь.

Богоро́дичен: Спаси́тельный бу́ди мне столп, Чи́стая,/ де́монским возбраня́ющ полко́м,/ и напа́стей молву́ и бед отгоня́ющ,/ и страсте́й наше́ствие дале́че прогоня́ющ,/ и чи́сту дая́й свобо́ду,/ и Боже́ственных дарова́ний оби́льство да́руяй.

Катава́сия: В зако́не се́ни и писа́ний:

Свети́лен:

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Из ложе́сн освяти́ тя Бог, о́тче Преподо́бне,/ я́ко Иереми́ю дре́вле и Самуи́ла, Богоно́се,/ проро́ка Боже́ственнаго показа́в тя,/ чудоде́йственне Евфи́мие, А́нгелов единосе́льниче,/ с ни́миже помина́й вся, тя ве́рно воспева́ющия.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Госпо́дьственно Богоро́дицу Тя испове́дуем, Влады́чице,/ Тебе́ ра́ди спа́сшиися,/ и́бо Бо́га неизрече́нно родила́ еси́,/ разори́вшего Кресто́м смерть/ и к Себе́ привле́кша преподо́бных собо́ры,/ с ни́миже Тя восхваля́ем, Де́во.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ оста́вив я́же на земли́,/ Христу́ после́довал еси́,/ не предпоче́т, сла́вне, тле́нных па́че бу́дущих./ В пусты́ни, я́коже во гра́де, живы́й,/ де́монския полки́ погуби́л еси́./ О, кто возмо́гл бы изрещи́, присносла́вне,/ твоея́ души́ вои́стинну теплоту́,/ я́же ко Го́споду?

Преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ ты показа́лся еси́ пра́вило мона́шествующих и похвало́,/ правосла́вных услажде́ние/ и све́тлый вселе́нный свети́льник,/ ле́стнаго бо врага́ не ужа́слся еси́ страхова́ний,/ в пеще́ре живы́й./ О, дарова́ния, су́щаго в тебе́, блаже́нне!/ И́мже я́ве/ вся́ку попра́л еси́ де́монов бровь.

Преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ ты вои́стинну к Бо́гу ду́шу впери́л еси́,/ и поще́нием, свя́те, чу́вства очи́стив,/ и непреста́нными моли́твами, всеблаже́нне,/ безсме́ртныя жи́зни сподо́бился еси́./ О удобре́ние по́стников пресла́вне!/ Тя бо Христо́с, ра́дуяся, прия́т/ в невеще́ственныя оби́тели.

Сла́ва, глас то́йже:

Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Евфи́мие,/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не: Влады́чице, приими́:

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст. Час 1-й. И коне́чный отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Преподобный Евфимий Великий

Родился в 377 году в армянском городе Мелитине, расположенном на берегу одного из притоков Евфрата. Его родители, Павел и Дионисия, были христианами из знатного рода. Долгое время они не имели детей, усердно моля Бога о даровании потомства. Однажды, после многих дней молитвы в храме святого мученика Полиевкта (†259, память 9 января), им было открыто о рождении сына, через которого Бог дарует утешение Церкви. Еще до рождения младенца родители посвятили его Богу.

Когда Евфимию было три года, умер его отец. Дионисия по совету своего брата пресвитера Евдоксия отдала сына на воспитание святителю Отрию (память 17 апреля), епископу Мелитинскому. Святитель Отрий поручил обучение Евфимия двум благочестивым и ученым юношам – Акакию и Синодию, впоследствии епископам Мелитинским.

Святой Евфимий с большой любовью и усердием изучал Священное Писание и старался подражать жизни упоминаемых в нем добродетельных мужей. С юных лет святой Евфимий приучил себя к воздержанию от праздных разговоров, от пресыщения в пище и питии; особенно он стремился сохранить целомудрие и телесную чистоту.

Епископ Отрий поставил святого Евфимия во чтеца Мелитинской Церкви, а мать его, блаженную Дионисию, посвятил в диаконисы. Затем святой Евфимий, пройдя все низшие церковные степени, был рукоположен во пресвитера и назначен управителем мелитинских монастырей.

Большую часть времени пресвитер Евфимий проводил в монастыре святого Полиевкта и в обители святых тридцати трех мучеников (†III в., память 7 ноября). В святую же Четыредесятницу он уходил на гору близ города и пребывал там в уединенных подвигах до дня Святой Пасхи.

В 406 году святой Евфимий тайно оставил Мелитину и отправился в Иерусалим. Поклонившись святым местам и посетив многих пустынников, живших около Иерусалима, он поселился в отшельнической келье близ Фаранской Лавры (около 10 километров к востоку от Иерусалима, по пути в Иерихон). Чтобы обеспечить себе средства к пропитанию, святой Евфимий научился плести корзины и этим трудом не только кормил себя, но и помогал нуждавшимся.

Недалеко от преподобного Евфимия жил преподобный Феоктист (†467, память 3 сентября). Оба подвижника ежегодно после Богоявления уходили в Кутиллийскую пустыню (к северо-востоку от Иерусалима) и пребывали там в молитвенном общении с Богом до праздника Ваий.

В то время преподобный Евфимий освободил себя от всякого земного попечения и достиг полного бесстрастия. Через 5 лет он вместе с преподобным Феоктистом поселился в Кутиллийской пустыне в труднодоступной пещере на обрыве утеса. Питались святые только травами.

Однажды пастухи из селения Лазария привели стада к потоку, находившемуся недалеко от пещеры. На краю утеса они увидели святых мужей, и таким образом место подвигов святых отшельников стало известно. К ним начали приходить за наставлениями жители Лазарии и иноки Фаранской Лавры. За короткое время слава о святых распространилась в окрестностях и привлекла в пустыню стремившихся подражать их подвигам. Первыми здесь поселились Марин и Лука, впоследствии известные подвижники и наставники преподобного Феодосия Великого (†529, память 11 января). Так возникла киновия (общежительный монастырь), где преподобный Евфимий был духовником братии, а преподобный Феоктист – игуменом.

Наставляя иноков, преподобный Евфимий учил их прежде всего отрекаться от своей воли и воспитывать в себе смиренномудрие и послушание. Он призывал их бодрствовать, всегда помнить о смертном часе и при внутреннем Богомыслии трудиться телесно, чтобы трудом поработить свою плоть духу. Святой Евфимий строго запретил разговаривать во время Богослужения и трапезы, но наставлял внимать себе и блюсти сердце от страстей.

Господь наделил Своего угодника даром чудотворении: преподобный Евфимий исцелил от сухотки некоего юношу Теревана – сына знатного язычника Аспевета (во святом Крещении Петра). Аспевет, все его родственники и слуги приняли святое Крещение, а брат жены Аспевета Марин навсегда остался в монастыре святого Евфимия, все свое богатое имение отдав на благоустройство и расширение обители. С тех пор многие больные стали приходить к преподобному Евфимию, и все получали исцеление. Слава о святом Евфимий распространилась по всей Палестине.

Через некоторое время, желая безмолвного подвига в уединении, преподобный Евфимий взял с собой ученика Дометиана и ушел в пустыню Руву (у северо-западных берегов Мертвого моря). Подвижники поселились на горе Марде, питаясь травами. Преподобный Евфимий выстроил церковь, а затем ушел в пустыню Зиф. Здесь он подвизался в пещере, в которой, по преданию, святой пророк Давид скрывался от царя Саула.

У старейшины близлежащего селения был сын, одержимый нечистым духом. Юноша часто произносил имя преподобного Евфимия, Отец отыскал святого и привел к нему сына. Как только юноша увидел старца, бес вышел из него, и он стал здоров. Весть об этом чуде быстро распространилась по окрестностям, и жители в благодарность за исцеление сына старейшины помогли преподобному выстроить монастырь. Вскоре собрались братия и преподобный стал игуменом новой обители.

Некоторые жители Зифа впали в заблуждение, разделяя манихеискую ересь. Преподобный Евфимий просветил их светом истинной веры – они отреклись от своих заблуждений и вернулись в лоно Православной Церкви.

Через некоторое время преподобный Евфимий вместе с Дометианом вернулся в Кутиллийскую пустыню и поселился в уединенном и красивом месте недалеко от киновии преподобного Феоктиста. По воскресеньям он приходил в монастырь на службу.

В пустыне преподобный Евфимий просвещал светом Христовой веры многих сарацин (арабов). Когда число сарацин, принявших христианство, значительно умножилось, Патриарх Иерусалимский Ювеналий (420–458) по просьбе преподобного Евфимия рукоположил во епископа для сарацин Петра – отца исцеленного преподобным Теревона.

Приходивших к нему святой Евфимий наставлял, но, желая уединения, не позволял жить с собой, а направлял в Лавру к преподобному Феоктисту. Однажды в видении ему было велено принять трех братьев и впредь не отсылать от себя ищущих спасения. После этого преподобный Евфимий основал Лавру по образу Фарранской в 429 году, когда ему было 52 года. Лавра была освящена Патриархом Иерусалимским Ювеналием. Благодаря трудам святого Евфимия обитель вскоре благоустроилась и расцвела.

Преподобный Евфимий был ревностным защитником чистоты Православия. Он отвращался от всякой ереси, противной правому слову веры. Ученики преподобного Евфимия Великого – Стефан, епископ Иамнии (город в Палестине, близ Еффы), и Иоанн, епископ Сарацинский, – участвовали в работе IV Вселенского Собора в Халкидоне (451 г.), где был низложен еретик Диоскор, составлено Православное вероопределение и утвержден Никео-Цареградский символ веры. Преподобный Евфимий и насельники Лавры приняли единодушно изложенное на Соборе исповедание веры.

Господь прославил преподобного Евфимия Великого многими чудесами. По его молитве умножались скудные монастырские припасы, исцелялись больные, изгонялись бесы, изводились в пустыне водные источники и совершались многие другие чудеса.

За Божественной литургией преподобный Евфимий часто видел Ангелов, сослуживших ему. Он получил от Бога дар прозревать душевные движения и помыслы человека, а также провидеть будущее. Так, он предсказал патриаршее служение Церкви Иерусалимскому Патриарху Анастасию, когда тот был еще клириком.

О преподобном Евфимий сохранились свидетельства его учеников: «Не заставали мы его ядущим или беседующим с кем без великой необходимости, кроме субботы и воскресенья; не видели никогда спящим на боку, но иногда сидя урывающим немного сна».

Преподобный Евфимий Великий провидел и день своей кончины. В день памяти преподобного Антония Великого, 17 января, он последний раз совершил всенощное бдение. Утром преподобный Евфимий собрал братию для последней беседы и так поучал их: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди, приобретайте любовь, которая есть союз совершенства. Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Сам Господь ради любви к нам смирился и стал Человеком, как мы. Церковных служб никогда не оставляйте, предания и уставы монастырские тщательно сохраняйте. Присоединяю также и другую заповедь: пусть ворота обители никогда не будут заперты для странников и все, что имеете, предлагайте нуждающимся, бедствующим же в напастях по силе помогайте». Затем преподобный Евфимий затворился в алтаре, где и преставился ко Господу 20 января 473 года. Святые мощи преподобного Евфимия Великого прославились исцелением больных, изгнанием бесов из одержимых и многими другими чудесами. Об этом свидетельствует Житие преподобного Евфимия, составленное иноком Кириллом на основе воспоминаний преподобного Саввы Освященного и других учеников святого Евфимия.

Святи́теля Евфи́мия, Патриа́рха Те́рновскаго, Бо́лгарскаго

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Звезду́ пресве́тлую,/ Евфи́мия, восхва́лим всеусе́рдно,/ от Те́рнова гра́да возсия́вшую,/ от Христа́ же – Со́лнца – свет восприи́мшую/ и незаходи́мо всех нас озаря́ющую/ словесы́ ве́дения и де́лы доброде́телей, и свя́тости благода́тию/ путь нам к Небеси́ показу́ющую,/ иде́же всех веселя́щихся жили́ще/ и благоче́стия мзды восприя́тие.

Ко исто́чнику воды́ живо́тныя,/ Евфи́мию, притеце́м всеусе́рдно,/ ве́рою бо в Сы́на Бо́жия/ утро́бою источа́ет ре́ки благода́ти неиждива́емыя,/ и утоля́ет сердца́ жа́ждущих пра́вды Бо́жия,/ и умыва́ет со́весть умиле́ния слеза́ми,/ и па́жить зла́чную утучня́ет/ о́вцам Бо́жияго ста́да,/ иде́же несть печа́ли, ни воздыха́ния.

На дре́во многове́твенное, Евфи́мия,/ воспари́м всеусе́рдно,/ его́же ли́ствие Бо́жиих дарова́ний нераска́янных/ не отпада́ет, насажде́ну су́щу при исхо́дящих вод,/ и е́же плоды́ своя́ подае́т во вре́мя свое́/ ве́рным в наслажде́ние/ и, по Ева́нгелию, пти́цы Небе́сныя, сыно́в Ца́рствия,/ покрыва́ет от ва́ра грехо́внаго

И́ны стихи́ры, глас 1, самогла́сны:

Прииди́те, ви́дите неустраши́мую до́блесть па́стыря до́браго!/ Се бо послу́шает Евфи́мий Христа́, глаго́люща/ не боя́тися убива́ющих те́ло,/ души́ же не могу́щих вреди́ти,/ и дерзнове́нно облича́ет кровопи́тное неи́стовство нечести́вых,/ и чу́дом посрамля́ет немощну́ю зло́бу их./ Си́це испо́лнися сло́во,/ я́ко а́ще Госпо́дь с на́ми, никто́же на ны.

Прииди́те, ви́дите печа́ль, сердца́ растерза́ющую!/ Се бо разлуча́ет враг Евфи́мия Патриа́рха па́ствы его́./ И вси облива́ются слеза́ми и го́рько к не́му вопию́т:/ кому́ ны оставля́еши, сиротству́ющих, святе́йший о́тче?/ Не оставля́ющей, – глаго́лет, – николи́жды никого́же/ Вездесу́щей Тро́ице, Бо́гу на́шему,/ и ны́не, и во ве́ки.

Прииди́те, ви́дите любо́вь ве́лию па́ствы к па́стырю./ Се бо провожда́ют Евфи́мия Патриа́рха в невозвра́тное заточе́ние./ И вси пла́чут и рыда́ют,/ ру́це же его́ и но́зе целу́ют и траву́,/ стопы́ его́ свяще́нными попра́нную,/ в благослове́ние себе́ востерза́ют./ О, Голго́фы к воскресе́нию/ и страсте́й во спасе́ние!

Сла́ва, глас 2:

О, адама́нтския кре́пости души́ Евфи́мия!/ Я́коже бо рече́ апо́стол,/ я́ко, его́же лю́бит, Госпо́дь наказу́ет,/ си́це и са́мым де́лом на нем сие́ показа́ся:/ обре́т бо его́, очище́на посто́м и моли́твою,/ соверши́ и еще́ Бог зла́то души́ его́/ в горни́ле трипла́меннаго огня́ искуше́ний -и/ сострада́нием у́бо утро́бы оте́ческия лю́дем Свои́м,/ страхова́нием сме́рти и да́льним заточе́нием,/ сотвори́в со искуше́нием избытие́,/ и́мже и возмо́же понести́ побе́дою пра́вды./ Те́мже, о́тче Евфи́мие,/ име́я дерзнове́ние ве́лие ко Го́споду,/ избавля́й нас твои́ми к Нему́ моли́твами/ от тя́жких и лю́тых боре́ний мучи́теля.

И ны́не, Богоро́дичен:

Пре́йде сень зако́нная:

Вход, проки́мен дне и чте́ния святи́тельская (зри страни́цы 332–334).

На ли́тии стихи́ры самогла́сны, глас 6:

Пра́вило Правосла́вия/ показа́ тя Христо́с, Евфи́мие о́тче,/ Патриа́рхов удобре́ние:/ от ересе́й бо очи́стил еси́ жре́бий апо́стольства твоего́,/ пиша́ и глаго́ля веща́ния Ду́ха святы́я на́шея ве́ры./ И кто ли не слы́ша твои́х слове́с уче́ния?/ Кто ли же не пи воды́ живо́тныя усте́н твои́х и утро́бы?/ Наста́ви у́бо и нас ны́не, святе́йший о́тче,/ све́том правосла́внаго Богоразу́ния/ и беззазо́рнаго благоче́стия.

Глас 2:

Се вои́стинну Моисе́й но́вый яви́ся нам – Евфи́мий блаже́нный,/ взы́де бо, я́коже он, на го́ру Афо́нскую,/ бе́гая ми́ра те́мныя пучи́ны/ и Бо́га созерца́я очище́нным о́ком души́ своея́;/ но слы́ша глас Бо́жияго зва́ния/ и сни́де к наро́ду па́ки со скрижа́льми Богове́дения,/ я́ко да веде́т их кре́пкою руко́ю путе́м благоче́стия,/ прогоня́емь же злочести́выми, па́ки на го́ру взы́де Родопскую,/ скорбя́ убо, па́ствы разлуча́яся,/ утеша́яся же, поко́й жела́емый души́ пустыннолю́бныя обрета́я/ и воспева́я благода́рственная Го́сподеви.

Сла́ва, глас 5:

Ублажи́м, ве́рнии, Евфи́мия Патриа́рха,/ дру́га друго́в Бо́жиих и сожи́теля селе́ний их./ Сей бо, услы́шав глас проро́ка, глаго́люща,/ я́ко мне зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же,/ возлюби́ святы́х, и безпоро́чно поревнова́ венце́м их,/ и похвала́ми просла́ви их на земли́:/ Иоа́нна у́бо, Ры́льския пусты́ни чудотво́рца,/ Иларио́на же Мегли́нскаго,/ побори́теля ересе́й злочести́вых,/ и сла́вную во смире́нии Пе́тку,/ преподо́бное прозябе́ние Епива́тское/ и пусты́нное воспита́ние Иорда́нское,/ и Неде́лю, в му́ченицах вели́кую,/ и Филофе́ю, с му́жем безму́жно пожи́вшую,/ и Михаи́ла, во́ина Царя́ Небе́снаго./ Те́мже по преставле́нии прия́ша его́ в кро́вы ве́чныя,/ и ку́пно с ни́ми мо́лится ны́не Го́сподеви о душа́х на́ших.

И ны́не, глас то́йже: Храм и дверь еси́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 5:

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, вели́кий печа́льниче/ земли́ Бо́лгарския,Евфи́мие,/ судо́м бо Бо́жиим попусти́ся тебе́/ ви́дети стра́шная и ужа́сная:/ ни́ву трудо́в твои́х, зверьми́ попра́нную,/ и виногра́д возлю́бленный, ве́прьми озо́банный,/ ага́рянским наше́ствием и порабоще́нием/ церкве́й Бо́жиих разоре́ние,/ монастыре́й же сожже́ние,/ олтаре́й святы́х раско́пание и трапе́з свяще́нных опроверже́ние./ Но со слеза́ми, я́коже други́й Иереми́я, вопия́ ко Го́споду,/ моли́ и ны́не о нас,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, вели́кий печа́льниче/ земли́ Бо́лгарский, Евфи́мие,/ судо́м бо Бо́жиим попусти́ся тебе́/ ви́дети стра́шная и ужа́сная:/ ста́до твое́, Христу́ тезоимени́тое,/ во́лки свире́пыми разрева́емо и зу́бы же́стоко терза́емо,/ па́ству твою́, на ту́чней па́жити уче́ний твои́х воспита́нную,/ мечи́ нечести́вых избива́ему,/ це́ркви же Бо́жия кровьми́ правосла́вных окропля́емый,/ и слы́шати во́плей чад твои́х возлю́бленных/ и утро́бою оте́ческою терза́тися,/ но по́мощи ни еди́ныя,/ и му́жественно вожделе́ти тебе́ сме́рти па́че живота́./ Но со слеза́ми, я́коже други́й Иереми́я, вопия́ ко Го́споду,/ моли́ и ны́не о нас,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́/ и Самуи́л в призыва́ющих И́мя Его́.

Ра́дуйся, вели́кий печа́льниче/ земли́ Бо́лгарския, Евфи́мие,/ судо́м бо Бо́жиим попусти́ся тебе́/ ви́дети стра́шная и ужа́сная,/ но и Небе́сныя ра́дости прича́стника тя Бог сотвори́,/ и яви́ тебе́ безве́стная Своя́ и та́йная,/ и жизнь твою́ чуде́сне спасе́ от меча́ ага́рянскаго,/ и кре́пость му́дрости Боже́ственный в се́рдце твое́ вложи́,/ я́ко да бу́деши стра́ждущей па́стве твое́й/ исто́чник утеше́ния Уте́шителева неиждива́емый,/ и слеза́ми провожда́ющих тя в заточе́ние не вельми́ сокруша́тися,/ но я́ко наста́вник до́брый Святе́й Тро́ице их вручи́ти./ Но со слеза́ми, я́коже други́й Иереми́я, вопия́ ко Го́споду,/ моли́ и ны́не о нас,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, возра́дуимся Го́сподеви,/ настоя́щую та́йну сказу́юще:/ восхоте́в бо, искупи́л ны есть/ честно́ю Кро́вию Единоро́днаго Сы́на Своего́,/ но и па́ки согреша́ющим нам/ любо́вию посыла́ет грехо́в очище́ние/ страда́нием в ве́це сем ко спасе́нию душа́м./ И – о, ми́лости у́бо Боже́ственныя!/ во страда́нии же не лиша́ет нас луче́й све́та святы́х Свои́х,/ я́коже дре́вле болга́р не лиши́л есть сия́ния духо́внаго Патриа́рха Евфи́мия./ Но, Го́споди, моли́твами его́/ и ны́не не отста́ви от нас вели́кия Твоея́ ми́лости.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:

Тропа́рь, глас 4:

По́двигом пусты́нным просия́л еси́/ и на престо́л первосвяти́тельства по достоя́нию возше́л еси́,/ отону́дуже луча́ми Богове́дения и доброде́тели всех озари́л еси́/ и ча́шу му́ченичества безкро́вно отпи́л еси́./ Ны́не же предстоя́ престо́лу Го́рняго Иерусали́ма, Евфи́мие,/ моли́ седя́щаго на нем Христа́ Бо́га на́шего/ о почита́ющих честну́ю па́мять твою́.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святи́теля, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Удиви́хомся вси, ви́дяще до́блести твоя́, Евфи́мие пребога́те,/ ка́ко кра́сных ми́ра отре́клся еси́/ и на по́двиги дерзну́л еси́ пусты́ннаго жи́тельства и первосвяти́тельства,/ и ка́ко неустраши́м пребыва́л еси́ неви́димых и ви́димых враго́в;/ и Бо́гу сла́ву воспева́ем тебе́ ра́ди,/ я́ко в му́ченичестве невреди́ма тя соблюде́/ и по преставле́нии сла́вы Своея́ сподо́би тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Удиви́шася, Чи́стая, ли́цы А́нгельстии,/ ка́ко, Прича́стница су́щи богате́йшая ра́дости Небе́сныя,/ во юдо́ли скорбе́й челове́ческих при́сно пребыва́еши,/ и ко вся́кому во́плю моли́твы ма́терски тщи́шися,/ и благода́ть раздае́ши неиждива́емую,/ больны́х исцеля́ющи и печа́льных утеша́ющи, Де́во Ма́ти Госпо́дня/ и сокро́вище простра́ннейшее ми́лости Боже́ственныя.

По 2-м стихосло,вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства Твоего́:

Красото́ю плене́н быв лица́ Бо́жия, Евфи́мие Преподо́бне о́тче наш,/ ничесо́же в ми́ре возлюби́в, вся уме́ты вмени́л еси́/ и, распала́емь любо́вию Бо́жиею, в пре́дняя простира́яся, за́дняя же забыва́я,/ Красне́йшаго сыно́в челове́ческих всели́л еси́ в ду́шу твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Краене́йшая очесе́м Бо́жиим/ и добре́йшая ви́димых и неви́димых показа́лася еси́ всех, Де́во Богоро́дице,/ сего́ ра́ди избра́ Тя Оте́ц в Неве́сту Себе́,/ Сын же Тя Себе́ Ма́терь стяжа́, сотвори́вый и пита́яй вселе́нную./ Те́мже ны́не, род челове́ческий, по до́лгу Тя ублажа́ем.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрость:

Прему́дрость даде́ся ти пребога́тая от Исто́чника прему́дрости – Христа́ Бо́га на́шего,/ во е́же учи́ти лю́ди Правосла́вия догма́том/ и води́ти я у́зким путе́м благоче́стия на па́жить Боже́ственныя благода́ти./ Те́мже и потруди́лся еси́ и был еси́ свети́льник,/ на све́щнице всем светя́й ча́дом Це́ркве Правосла́вныя Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти любо́вию соверша́ющих честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Прему́дрость во чре́ве заче́нши,/ неопа́льно родила́ еси́ всех Спа́са Го́спода/ и ми́ру была́ еси́ вина́ обоже́ния,/ на зе́млю бо низвела́ еси́ благоволе́ние О́тчее,/ на Не́бо же возвела́ еси́ ада́мский род, откры́вши ему́ ра́йская врата́./ Ле́ствице Небе́сная и две́ре ра́я, Богоро́дице Мари́е,/ Христа́ Бо́га на́шего моли́ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся любо́вию пречи́стому Рождеству́ Твоему́.

Та́же степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Звезда́ яви́лся еси́ незаходи́мая,/ заря́ми уче́ний просвеща́ющая зе́млю Бо́лгарскую всю,/ и се́вер до океа́на, и за́пад до Адрии,/ треблаже́нне Евфи́мие,/ равностоя́телю А́нгелов и единоревни́телю апо́столов,/ уча́й вселе́нную словесы́ и доброде́тельми./ Но и ны́не, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду,/ не преста́й моля́ся о ча́дех твои́х,/ святе́йший о́тче.

Кано́н святи́теля, глас 2, его́же краегране́сие: Се́ющии слеза́ми ра́достию по́жнут. Де́вий (Парфе́ний).

Песнь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Стопа́м и́стинных изра́ильтя́н после́дуя,/ преше́л еси́ те́мную пучи́ну мирску́ю,/ ника́коже омочи́в но́ги твоя́ ти́ною страсте́й, Господеви поя́:/ сла́вно бо просла́вися.

Еди́ножды на Сина́и зако́н дре́вний даде́ся иногда́,/ в Сио́не же но́вая благода́ть возсия́,/ я́же ты, блаже́нне, обо́я Богопросвеще́нным умо́м но́во пре́дал еси́ наро́ду твоему́/ в чисте́йшем блиста́нии Правосла́вия, Го́сподеви поя́:/ сла́вно бо просла́вися.

Ю́ный лев изра́ильтеский при Моисе́и дре́вле Амали́ка победи́,/ ты же ага́ряны устраши́л еси́ и диа́вола посрами́л еси́ си́лою креста́,/ чу́дом сохра́ншаго тя от меча́ и заколе́ния, Го́сподеви пою́ща:/ сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Щедро́т Бо́жиих, Ма́ти Всенепоро́чная, благослове́нна бу́ди,/ Христа́ бо поро́ждши, нас привела́ еси́ от сме́рти к животу́/ и от ги́бели грехо́вныя к ве́чному блаже́нству, Го́сподеви пою́щих:/ сла́вно бо просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Иису́са Сладча́йшаго Боже́ственное И́мя/ непреста́нно се́рдцем глаго́ля в безмо́лвии у́стен,/ во у́ши Бо́га Савао́фа моли́тву твою́ возноси́л еси́ и пел еси́:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Изве́стным прикоснове́нием благода́ти Ду́ха к се́рдцу твоему́ коне́чне умили́лся еси́/ и, избы́в о́бласти проти́внаго, всегда́ пел еси́:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Се́рдце твое́ по́двигом утверди́в в Го́споде/ и в опияне́нии Ду́ха при́сно пребыва́я,/ си́лою свы́ше чудеса́ мно́га соверши́л еси́ и пел еси́:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Лук си́льных изнемо́же,/ я́ко низложи́ Госпо́дь си́льныя со престо́л,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ вознесе́ бо Бог смире́нныя, Де́во Ма́ти Госпо́дня, пою́щия:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Повеле́ние восприи́м глубино́ю души́ ученика́ возлю́бленнаго и апо́стола,/ е́же не люби́ти ми́ра, ни вся, я́же в не́м,/ оста́вил еси́ кра́сная и сла́дкая вся,/ восприя́л же еси́ крест твой, после́довав Христу́,/ от Него́же и восприе́млеши мзду ве́чнующую,/ я́же на се́рдце челове́ка не взы́де,/ и наслажда́ешися зре́нием сла́вы Его́ чи́стыя и невече́рния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Повеле́ние любве́ О́тчия исполня́я, послу́шлив быв да́же до сме́рти,/ я́коже в глави́зне кни́жней писа́ся о Нем,/ Сын Бо́жий, Чи́стая, всели́ся во утро́бу Твою́,/ Тя ши́ршую содева́я Небе́с и спосажда́я на Престо́ле Ца́рствия Своего́,/ отонуду́же раздаю́щи бога́тно ми́лости Твоя́,/ не забу́ди и нас, Цари́це Небе́сная и Ма́ти Де́во.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, ни хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щен,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Еще́ в ю́ности услы́шав Бо́га,/ снизше́дшаго спасти́ кре́постию род челове́ческий и сокруши́ти си́лу вра́жию,/ Того́ неукло́нно после́довал еси́ спаси́тельным стопа́м,/ на плеща́х нося́ благо́е и́го и немо́лчно взыва́я:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Зижди́тельную ми́лость Бо́жию вкуси́в,/ е́юже в черто́г введе́н был еси́ благода́ти,/ Бо́га зрел еси́ неви́димое очище́нныма очи́ма/ и при́сно со умиле́нием взыва́л еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

А́ще и любо́вию Свое́ю Бог стра́сти ве́лия на тя наведе́/ и да́же до сме́рти, наказу́я тя, наказа́, искуси́ти тя па́че восхоте́в,/ но ты благода́рственно всегда́ взыва́л еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Ма́ти Де́во Богоро́дице,/ горо́, прообразова́нная и приосене́нная,/ из Тебе́ Святы́й прии́де, доброде́телию покрыва́яй Небеса́ и спаса́яй зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Иса́ия ви́де проро́ческима очи́ма на Престо́ле превознесе́ние Бо́га,/ ты же, в но́вей благода́ти священноде́йствуя,/ А́гнца Бо́жия, за всех закла́ннаго, жрел еси́,/ и воскре́сшего, и одесну́ю Отца́ седя́щаго.

Раздира́я ду́шу свою́ ско́рбию кре́пкою,/ наро́д твой Тро́ице преда́л еси́ наве́ки,/ и у́бо взят бысть нечести́вый от среды́ мы́шцею высо́кою,/ и благоче́стие па́ки процвете́ на земли́ Бо́лгарстей моли́твами твои́ми.

Ага́ряном нечести́вым, ча́да твоя́ мече́м убива́ющим, боле́л еси́ утро́бою,/ но па́ки ра́довался еси́ душе́ю,/ благоче́стию процвета́ющу на земли́ скорбе́й, слеза́ми ороша́емой.

Богоро́дичен: Дре́вле Тя прови́де Иса́ия, Богороди́тельнице,/ я́ко Де́ва, – вопия, – во чре́ве прии́мет, и Де́ва роди́т,/ и по рождестве́ па́ки Де́ва пребу́дет, Ма́ти Емману́илева.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

О́бщник сый ада́мскаго ро́да и порожде́ние,/ бе́здну греха́ избе́гл еси́, не оскверни́вся ниже́ в ю́ности,/ крест бо на ра́мо взем, не в мо́ри погря́з,/ но на го́ру преображе́ния возше́л еси́.

С печа́лию се́рдца, я́коже Ио́на, ко Го́споду воззва́в,/ услы́шан был еси́/ и вла́сти звере́й а́бие изба́влен злочести́вых у́бо,/ ку́пно же и преиспо́дних.

То́чию по изше́ствии из сме́ртныя утро́бы ки́товы/ проро́к де́ло Бо́жияго зва́ния соверши́,/ ты же по избавле́нии ме́чнаго усече́ния усугу́бил еси́ труды́ по́двига твоего́/ и про́поведи си́лы Бо́жия.

Богоро́дичен: Иису́са моего́ Ма́ти Богоблагода́тная,/ в мори́ страсте́й обурева́емых спаси́ ны,/ да све́тло воспое́м си́лы Твоя́/ и Сы́нови Твоему́ благода́рственная воздади́м, Пречи́стая.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Во бра́ни неви́димой быв победи́тель,/ от Вы́шния десни́цы вене́ц прия́л еси́,/ Евфи́мие, Преподо́бне о́тче наш,/ во бра́ни же с злочести́выми неодоле́нный,/ усугу́бил еси́ мзду твою́ в кро́вех Небе́сных./ Те́мже воспева́ем ти такова́я:/ ра́дуйся, страда́льче безкро́вный земли́ Бо́лгарския.

И́кос:

Ника́коже вои́стинну бысть брань твоя́, по вели́кому Па́влу, проти́ву кро́ве и пло́ти,/ но к нача́лом, и ко власте́м, и к миродержи́телем тьмы ве́ка сего́,/ к духово́м зло́бы поднебе́сным,/ и, побежда́я, победи́л еси́ лука́ваго пре́жде на по́прищи души́ твоея́ пустыннолю́бныя,/ последи́ же на суди́щи ага́рян злочести́вых./ Сего́ ра́ди воспева́ем ти такова́я:/ ра́дуйся, страда́льче безкро́вный земли́ Бо́лгарския!

Песнь 7

Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жного веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Иу́диным уя́звлен сребролю́бием, царь гре́ческий в заточе́ние тя посла́,/ тре́буя зла́та и сребра́,/ но ты раздая́нием свои́х си и нестяжа́нием/ обре́л бя́ше безце́нный би́сер – Христа́,/ И́же благослове́нный Бог оте́ц на́ших.

Па́ки царь Ту́рский от па́ствы тя разлучи́,/ хотя́ загради́ти Богоглаго́ливых усте́н твои́х про́поведь благоче́стия,/ но и на ме́сте заточе́ния твоего́ собра́ ти ста́до слове́сное Па́стырь Христо́с,/ благослове́нный Бог оте́ц на́ших.

Обы́чно соверши́в де́ло свое́ на земли́ мно́гими ле́ты,/ я́ко клас зре́лый, пожа́ тя рука́ А́нгела Бо́жия,/ и прия́ тя, я́ко стори́чный плод, в жи́тницу ве́чнаго воздая́ния Христо́с,/ благослове́нный Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Жен лу́чших избра́ние,/ блажи́м Тя, Богоро́дице Чи́стая, горо́ усыре́нная,/ из нея́же ка́мень отсече́ся – Христо́с,/ И́же истука́н столпотворе́ний челове́ческих до конца́ сокруши́,/ благослове́нный Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Ну́ждно в разжже́нную пещь страсте́й бес хотя́ше тя ври́нути,/ но не возмо́же вселука́вый,/ от ю́ности бо ты благо́му по́двигу навы́к,/ ду́шу слеза́ми всегда́ ороша́я, прохлажда́л еси́,/ поя́ и превознося́ Бо́га во вся ве́ки.

Ужа́сен, ста́рца твоего́, Феодо́сия чу́днаго,/ ви́дев всего́, я́ко о́гненна,/ весь устреми́лся еси́ ко огню́ Ду́ха, попаля́ющему грехо́в те́рние,/ ду́шу же согрева́ющу теплото́ю жи́зни,/ поя́ и превознося́ Бо́га во вся ве́ки.

Твои́ми моли́твами, я́коже други́й Илия́,/ огне́м со́лнечным изсо́хшую зе́млю бога́тно дожде́м напои́л еси́,/ люде́й же обдари́л еси́ гобзова́нием68 плодо́в земны́х же и Небе́сных,/ поя́ и превознося́ Бо́га во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Дерза́юще, и мы, ра́дуйся, вопие́м Ти, Чи́стая,/ чистото́ю А́нгелов превозше́дшая/ и Бо́га во утро́бу Твою́ все́льшая,/ Ма́ти Бо́жия, изба́ви ны от па́губы грехо́вный.

Песнь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Ева́нгелие еди́но сокро́вище име́л еси́, нищенству́я пло́тию на земли́,/ но, я́коже вели́кий апо́стол, ничесо́же содержа́, мно́гих обогати́л еси́ сокро́вищи Ду́ха,/ к десне́й гряду́щаго Судии́ лю́ди предуготовля́я.

Вознося́й смире́нныя Госпо́дь/ вознесе́ тя из глубины́ и́ноческаго смире́ния на престо́л первосвяти́тельства,/ отту́ду же на Не́бо Небесе́/ и венча́ тя венцы́ преподо́бия и безкро́внаго му́ченичества.

Иера́рше Христо́в и учи́телю Правосла́вия, Евфи́мие, святе́йший о́тче,/ его́же веща́ния сла́дце послу́шаше весь христоимени́тый Изра́иль,/ утверди́ ны в благоче́стии моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: И мы Тебе́ вопие́м,/ я́коже дре́вле Предте́чева ма́ти, Де́во Всечестна́я:/ отку́ду нам сие́, я́ко к многогре́шным прихо́диши/ и всем помога́еши неистощи́мою ми́лостию Твое́ю.

Свети́лен, глас 3.

Подо́бен; Пло́тию усну́в:

Душа́ твоя́, Евфи́мие, досто́йно снабде́ся к Бо́гу с дерзнове́нием,/ се́рдце же твое́, святи́телю, не те́сно вмеща́ет люде́й твои́х./ Не преста́й у́бо моля́ся о нас,/ да изба́вимся сете́й врага́ лука́ваго.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Мари́е Богоневе́стная,/ христиа́ном Предста́тельнице,/ А́нгелом же Цари́це и всем святы́м Первостоя́тельнице,/ не преста́й моля́щи Го́спода о правосла́вно воспева́ющих Тя.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́,/ Евфи́мий, о́трасль Боже́ственная/ от ко́рене благоро́днаго,/ прозяба́ет и бога́тно процвета́ет/ и плоды́ сла́дкия благоче́стия прино́сит/ по́стническаго воздержа́ния/ и Богослы́шныя моли́твы,/ на све́щнице же святи́тельства сло́вом уче́ния изря́дно всех осиява́ет,/ и страда́нием, и му́ченическим изгна́нием,/ и беззазо́рным к ве́чному животу́ прехожде́нием,/ и чуде́с проявле́нием,/ и к Ббгу те́плым предста́тельством.

О, пресла́внаго чудесе́,/ Евфи́мий, па́стырь до́брый, по рече́нному/ ду́шу свою́ тщи́тся положи́те за о́вцы,/ дерзнове́нно бо облича́ет нечести́ваго мучи́теля,/ ка́ко, мину́я па́стыря,/ кровопроли́тно устреми́лся есть на ста́до;/ те́мже и суд сме́ртный восприе́млет от беззако́нника,/ но рука́ А́нгела Бо́жия меч удержава́ет,/ сохрани́ти хотя́ в живы́х святи́теля/ наро́ду во утеше́ние,/ а́ще и в изгна́нии.

О, пресла́внаго чудесе́,/ Евфи́мий, пусты́нное воспита́ние/ горы́ свяще́ннаго Афо́на/ под кро́вом Бо́жия Ма́тере,/ учени́к же Феодо́сия чу́днаго,/ и Калли́ста Богодухнове́ннаго,/ и Григо́рия, Сина́йских отце́в сподви́жника,/ па́че же всех возлю́бленник Святы́я Тро́ицы,/ Ю́же возлюби́в, по́двигом и доброде́телию в ду́шу свою́ всели́,/ Е́йже и па́ству свою́ во ве́ки вручи́,/ и, к Не́йже ны́не предстоя́,/ непреста́нно мо́лится о нас.

О, пресла́внаго чудесе́,/ Евфи́мий, седи́нами укра́шен,/ в Го́рняя вселя́ется/ и соприча́стник А́нгелом быва́ет,/ на ло́не же пра́отца Авраа́ма почива́ет/ и со все́ми пра́ведными Свет невече́рний созерца́ет,/ причаща́ется же безме́рно Небе́снаго блаже́нства,/ мзду восприе́млет стори́цею земна́го труда́/ и страда́ний за Христа́ неизрече́нных/ и мо́лится Бо́гу непреста́нно о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас то́йже:

Возсия́ па́ки нам ле́тняя па́мять святи́теля Евфи́мия Вели́каго,/ возсия́ нам сла́ва и похвала́ благоче́стия Бо́лгарскаго./ Сего́ бо, от болга́р произше́дшаго,/ Моисе́йски возвы́сил есть им в первопа́стыря Началопа́стырь Христо́с,/ води́ти я терно́вным путе́м искуше́ний/ ко обетова́нию спасе́ния душа́м./ И бысть им в столп о́гненный,/ озяря́яй све́том Пребоже́ственныя Тро́ицы путь их благоче́стия,/ сквозе́ мра́чнаго мо́ря проходя́й/ и те́мныя пусты́ни нече́стия агаря́нскаго,/ и мо́лится при́сно о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое, тропа́рь и отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нны. Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́йя: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Святитель Евфимий, Патриарх Болгарский (Тырновский) (XIV)

Прославился как ревнитель духовного просвещения Болгарии и ее национальный герой, отстаивавший независимость своего народа в бедственные времена турецкого владычества.

Будущий Святитель рано посвятил себя Богу и принял монашеский постриг. В молодые годы несколько лет прожил в Константинополе и на Святой Горе Афон, где подвизался под руководством опытных старцев. Вернувшись на родину, святой Евфимий посвятил себя делу исправления славянского текста священных и богослужебных книг, сличая их с греческими подлинниками. Около 1375 года он был избран на патриаршую кафедру и в продолжение 18 лет, до 1393 года, возглавлял Болгарскую Церковь. Святитель отечески заботился о вверенной ему пастве, успешно боролся с обуревавшей Болгарию богомильской ересью, с лжеучениями последователей Варлаама и Акиндина. Он был выдающимся духовным писателем, автором жизнеописаний болгарских святых, назиданий и посланий к пастве, работ по истории Болгарии и Болгарской Православной Церкви. Наиболее полный сборник сочинений святого патриарха Евфимия находится в рукописи, в Павловском монастыре на Афоне.

В 1393 году Болгарию постигло общенародное бедствие – страна была завоевана Османской империей, поработившей Болгарию почти на 500 лет. Святитель Евфимий замещал царя, находившегося в войске, был духовным руководителем народа. Он смело явился во вражеский лагерь, умоляя о мире. Изумленный вождь турок не осмелился посягнуть на жизнь Святителя. По возвращении в Тырнов Святитель все же был схвачен захватчиками и сослан во Фракию. Находясь в ссылке, святитель Евфимий неустанно проповедовал, предостерегая своих соотечественников от принятия ислама. Точный год кончины святителя Евфимия неизвестен.

Преподо́бнаго Евфи́мия Архангелогоро́дскаго

Тропа́рь, глас 4:

Я́ко сокро́вище многоце́нно/ и исто́чник, излива́ющ то́ки исцеле́ний,/ подаде́ нам Христо́с честны́я мо́щи твоя́,/ преподо́бне Евфи́мие,/ боле́зни убо отъе́млющия страсте́й разли́чных,/ благода́ть же душа́м точа́щия непреста́нно,/ Его́же моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кано́н преподо́бному Евфи́мию, сотворе́нный по алфави́ту. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спа́се,/песнь Бо́гови воспева́юща.

А́гнче Бо́жий, песнь твоему́ уго́днику, и́же на земли́ Тебе́ просла́вльшему,/ Евфи́мию принести́, Христе́, да́руй,/ я́ко Смыслода́вца пе́сньми возвели́чу Тя.

Благоду́шию тезоимени́т быв,/ благоду́шествам ми сподо́би и Бо́гу помоли́ся, о́тче,/ я́ко да пою́ твою́ па́мять пе́сньми Боже́ственными, ра́дуяся.

Весь освяще́н бью благода́тию Христо́вою, о́тче Евфи́мие,/ вои́стинну, я́ко избра́н сосу́д, Бо́гови пока́зася/ и жили́ще чи́сто Свято́му Ду́ху.

Богоро́дичен: Госпо́дь, из Тебе́ роди́вся. Влады́чице Всенепоро́чная,/ облада́юща врага́ ми́ром изба́вил есть вся,/ преподо́бныя же, я́ко возлюби́вшия Сего́, возвели́чил есть.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Ду́ха Свята́го зарю́ прии́м,/ я́ко звезда́ пресве́тлая, возсия́л еси́, о́тче Евфи́мие,/ сия́я благода́тию чуде́с всем, и́же ве́рою к тебе́ притека́ющим.

Евфи́мию Вели́кому соиме́нна бы́ти себе́ боля́щей жене́ пове́дал еси́, свя́те,/ ю́же от одержа́вшаго ея́ неду́га моли́твами здра́ву сотвори́л еси́.

Жизнь свою́ сотвори́л еси́ в моли́твах и поще́нии,/ зако́нно препроводи́л еси́, о́тче, в безстра́стие облече́ся,/ пло́ти мудрова́ния смири́в кре́постию Боже́ственнаго Ду́ха.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́ вои́стинну во утро́бе Свое́й, Богома́ти,/ Безнача́льнаго Бо́га Сло́ва, нас ра́ди в челове́цех бы́вша,/ непрело́жна по нас во двою́ естеству́ познава́ема.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Земля́ от свои́х недр предаде́ свяще́нныя твоя́ мо́щи,/ благоуха́нием и чудесы́ удивля́ющия гра́да жи́телей, проро́чески вопию́щих:/ пра́ведницы во ве́ки живу́т.

И́же любо́вию творя́щих святу́ю твою́ па́мять/ от вся́ких боле́зней и страсте́й моли́твами свои́ми избавля́й при́сно,/ я́ко дерзнове́ние стяжа́в у Спа́са, о́тче Евфи́мие.

Израсти́вше тя, оте́чество ра́дуется ти днесь,/ и светле́ется Це́рковь Спа́са и Бо́га, иму́щи святы́я твоя́ мо́щи,/ благоуха́ющий и чудеса́ испуща́ющия всем, ве́рою притека́ющим.

Богоро́дичен: Кра́сну обре́т и до́бру в жена́х Тя, Всенепоро́чная,/ прекра́сное Сло́во всели́ся в пресвято́е чре́во Твое́/ и вся ли́ки преподо́бных рождество́м Свои́м возвели́чил есть.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Ле́ты многи́ми сокрыва́емы бя́ху,/ честны́я мо́щи твоя́ в просвеще́ние на́ше яви́шася,/ ны́не источа́юще ре́ки исцеле́ния и чуде́с благода́ти.

Мирополо́жнице мы́сленная моще́й ра́ка твоя́ яви́ся,/ преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ источа́ющи нам чуде́с ми́ро, к тебе́ прибега́ющим.

На неду́зи разли́чныя исцеле́ния благода́ть дарова́ тебе́ Христо́с,/ преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ исцеля́ти вся, ве́рою к тебе́ притека́ющая.

Богоро́дичен: О Тебе́ ра́дуется вся́ко созда́ние Бо́жие,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Его́же понесла́ еси́, нося́щаго вся,/ и мы, чту́ще Тя вои́стинну я́ко Богоро́дицу,/ в пе́снех велича́ем.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Помо́щник ве́лий был еси́, преподо́бне, на мо́ри стра́ждущим челове́ком,/ я́влься на возгла́вии лади́йцы и стоя́,/ и сих изба́вил еси́ от потопле́ния.

Разсла́бленнаго неду́гом и неи́стовая глаго́лавшаго к тебе́ принесо́ша, свя́те,/ но, пока́явшася, па́ки здра́ва сего́ ми́лостию свое́ю вско́ре сотвори́л еси́.

Слепы́м е́же зре́ти и разсла́бленным востягнове́ние,/ ско́рбным избавле́ние подае́ши си́лою Христо́вою,/ преподо́бне о́тче Евфи́мие.

Богоро́дичен: Тя Предста́тельницу тве́рду, Богороди́тельнице, стяжа́хом,/ упова́ние на Тя положи́вше, спаса́емся,/ к Тебе́ бо прибега́юще, огражда́емся.

Конда́к, глас 3:

Пра́зднует днесь Арха́нгелов град пра́здник пресве́тлый светоно́сныя твоея́ па́мяти,/ вся созыва́я окрестныя его́,/ ра́дуется бо, я́ко стяжа́в сокро́вище ве́лие – честны́я мо́щи твоя́, преподо́бне Евфи́мие,/ его́же сохраня́й всегда́ моли́твами твои́ми от всех зол, да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче, благоду́шию тезоимени́те.

И́кос:

Уста́ мне пода́ждь, Пребезнача́льное Сло́во,/ хотя́щу пе́ти твоего́ уго́дника Евфи́мия,/ и́маши бо бога́тство милосе́рдия неизрече́нно, Христе́ мой, Твои́х суде́б,/ да и аз душе́внаго мра́ка очи́щуся,/ ума́ же вся́ку скве́рну омы́в, храм свяще́ния де́лы Боже́ственными бу́ду/ и досто́йная воспою́ преподо́бному:/ ра́дуйся, о́тче, благоду́шию тезоимени́те.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Утро́бою стра́ждущей жене́ во сне яви́ся,/ сосу́д освяще́нный воды́ в ру́ку имы́й,/ и, то́чию сию́ напои́в, здра́ву сотвори́л еси́,/ прославля́я Христа́, тебе́ просла́вльшаго.

Фарао́на мы́сленнаго победи́л еси́, от Христа́ дерзнове́ние прии́м,/ исцеля́еши разли́чныя неду́ги всех,/ и́же с ве́рою к тебе́ прибега́ющих.

Храни́тель бу́ди оте́честву своему́ всегда́, преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ избавля́я сие́ от гла́да же и па́губы,/ да, твои́ми к Бо́гу моли́твами изба́вльшеся вси,/ я́ко засту́пника тя почита́ем.

Богоро́дичен: Тро́ицы Пребоже́ственныя Пречи́стыя Еди́наго родила́ еси́,/ из Тебе́ пло́тию я́вльшагося по нас благоволе́нием Роди́теля/ и споспеше́нием Ду́ха Свята́го, Богоневе́сто.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Це́ркве Правосла́вней испроси́, о́тче преподо́бне, мир, лю́дем здра́вие и стране́ на враги́ одоле́ние.

Чудесы́ у́бо свои́ми, я́ко фи́никс, процве́л еси́,/ по проро́ку, я́коже глаго́лет:/ пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т./ Сего́ ра́ди вси тя ны́не велича́ем.

Ше́ствие свое́ до́бре сконча́л еси́,/ Христу́ предстоя́, о нас моли́ся, о́тче Евфи́мие,/ и́же твою́ па́мять досто́йно почита́ющих.

Богоро́дичен: Щедраго и человеколюби́ваго Бо́га роди́ти, Богоро́дице, сподо́бися,/ Сего́ моли́, Неискусобра́чная Де́во,/ ниспосла́ти нам ве́лию ми́лость.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жий снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческого чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

И́же от се́рдца руко́ю, недосто́йнии, прино́сим тебе́ хвале́ние,/ приими́, о́тче, благоду́шию тезоимени́те,/ и мольбу́ сотвори́ о мне ко Христу́ Бо́гу,/ я́ко да пода́ст ми согреше́нием оставле́ние.

Облежа́щая персть свята́го твоего́ гро́ба69 ка́мене сапфи́ра дража́йши, о́тче, показа́ся,/ целе́бна бо, и чудотвори́ва, и па́че зла́та ве́рными разделя́ема, пою́щими досто́йно:/ сон че́стен пред Го́сподем – смерть преподо́бных Его́.

А́ще и в после́дняя сия́ ле́та изнесе́ся сей Арха́нгельский град,/ но дре́вних оте́ц че́сти сподо́бися, о́тче Евфи́мие,/ дарова́ний бо чуде́с обогати́лся еси́ оби́льно,/ подава́я всем, с ве́рою к тебе́ прибега́ющим.

Богоро́дичен: Наде́жда на́ша непосты́дная,/ наде́жда тве́рдая, и стена́ непоколеби́мая,/ и покро́в, и Помо́щнице буди́ ми, Всенепоро́чная, наде́ющемуся на Тя,/ на Тя бо возлага́ю, Чи́стая, всю наде́жду спасе́ния моего́.

Преподобный Евфимий Архангелогородский

О преподобном Евфимий Архангелогородском ничего не было известно до обретения его мощей 7 июля 1643 года.

Житель города Холмогоры кузнец Остафей Трофимов, роя яму для установления кузнечного горна во дворе своего боярина князя Юрия Петровича Буйносова-Ростовского, обнаружил гроб, который принял за клад. Пытаясь выкопать его, Остафей позволил себе «выговорить невежливо», за что был поражен болезнью (расслаблением). Остафей рассказал о происшедшем, молился у гроба и получил исцеление. Боярин Ю. П. Буйносов и другие лица, бывшие свидетелями происшедшего, поняли, что они обрели мощи неизвестного им чудотворца. Впоследствии у гроба святого стали совершаться чудесные исцеления. Мощи его были перенесены в Архангельскую церковь в честь Происхождения Честнаго Креста Господня. Боярин Ю. П. Буйносов построил над ними гробницу, к которой собирался народ для поклонения и моления об исцелениях. У гроба совершались молебны со звоном и панихиды; местное духовенство с усердием исполняло беспрерывное торжественное почитание новоявленного чудотворца. В 1644 году старец Архангельского монастыря Иосиф составил и подал боярину Буйносову «опись» о чудесах преподобного,а боярин устроил «роспрос», свидетелями которого явились некоторые духовные лица Архангельска. В результате были собраны устные и письменные свидетельства о чудесах преподобного. Из этих рассказов удается по крупицам собрать сведения о личности преподобного. Некоторым лицам он являлся во сне, но не называл имени, хотя обычно указывал местонахождение своих мощей, так что было ясно, что это именно и есть новоявленный чудотворец. Имя преподобного Евфимия услышали только Козма Игнатьев, служитель Архангельского монастыря, и некая Ксения из Емецкого погоста. Остальные или не расслышали, или забыли, или им вовсе не было сказано. Внешность и одежду преподобного все они описывают согласно: это был человек высокого роста, с длинной с проседью бородой и с темными волосами. Он являлся в иноческой одежде, или в светлых сверкающих ризах (только один человек видел его в «срачице и портцах»). Еремею Нестерову он сообщил, что «преставился тому 120 лет». Вот и все скудные данные о личности преподобного Евфимия. Однако почитание чудотворца продолжалось. В 1829 году на основании «дела об обретении мощей» (записей рассказов о чудесах) была написана служба (см. в ркп. 1829 г., БАН, Арх. Д. 509).

Преподо́бнаго Евфи́мия схи́мника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Тропарь, глас 4:

Евфи́мие всече́стне,/ преподо́бным единоревни́телю и А́нгелом собесе́дниче,/ получи́вый с ни́ми житие́м свои́м чи́стым и безмо́лвным ве́чная блага́я,/ моли́ся Го́сподеви при́сно о всех нас,/ да и мы тех же благ сподо́бимся.

Конда́к, глас 4:

Я́ко прия́л еси́ схи́му,/ бысть вы́ну тих и молчали́в, преподо́бне,/ никогда́же бо ни с ким, ра́зве моли́тв ко Го́споду,/ ничесо́же глаго́лал еси́,/ и пи́щи, ра́зве зе́лия су́рова, нико́ея же вкуша́л еси́./ Тем обре́т днесь пи́щу неижди́вущую на Небеси́, Евфи́мие,/ моли́ и нам то́яжде причасти́тися.

Преподобный Евфимий, схимник Печерский (XIV в.)

Наложил на себя обет безмолвия, открывая уста только для Богослужения и молитвы. Питался иеросхимонах-молчальник одними травами. Погребен в Дальней, Феодосиевой пещере Киево-Печерского монастыря. Память его также 28 августа и во 2-ю Неделю Великого поста.

Преподо́бнаго Лавре́нтия затво́рника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Тропарь, глас 3:

Затвори́вый себе́ Го́спода ра́ди в те́мней пеще́ре,/ преподо́бне о́тче Лавре́нтие, многоле́тне/ и О́ному до́бре́ в ней угоди́вый,/ пода́ждь и нам от вся́каго зла чу́вствия затвори́ти,/ и тьмы страсте́й отврати́тися,/ и све́тлость получи́ти Ца́рствия Небе́снаго.

Конда́к, глас 4:

Бог, реки́й из тьмы све́ту возсия́ти,/ просия́ тебе́ из те́мна ме́ста, я́ко свет,/ и зна́ема всем показа́, Лавре́нтие,/ яви́ же и Све́ту невече́рнему тя прича́стника, преподо́бне,/ в не́мже лику́я, помина́й нас, хва́лящих тя.

Преподобный Лаврентий, затворник Киево-Печерский

Подвизался в Киево-Печерском монастыре в XIV веке (не смешивать с одноименным затворником Киево-Печерским, епископом Туровским, подвизавшимся в ХII веке, память которого совершается 29 января).

Никаких сведений о преподобном Лаврентии, кроме подвига его затворничества, не сохранилось. Мощи его почивают в Дальних (Феодосиевых) печерах Киево-Печерской Лавры. Память его совершается 20 января. Общая память преподобного Лаврентия, вместе с другими преподобными отцами Киево-Печерскими, в Дальних пещерах преподобного Феодосия почивающими, 28 августа и во 2-ю Неделю Великого поста.

* * *

66

Отро́ды – дети

67

Стропо́тства – лукавства, обмана

68

Гобзова́нием – изобилием, богатсвом

69

Облежа́щая персть свята́го твоего́ гро́ба – окружающая твой святой гроб земля


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея январь. - 2002. / Ч. 1. – 628; Ч. 2. - 648 с.

Комментарии для сайта Cackle