Источник

27-й день

Пренесе́ние моще́й и́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна Златоу́стаго

ВЕ́ЧЕР

Блаже́н муж: пе́рвый антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Златокова́нную трубу́,/ Богодохнове́нный орга́н,/ догма́тов пучи́ну неизчерпа́емую,/ церко́вное утвержде́ние,/ ум Небе́сный,/ прему́дрости глубину́, ча́шу всезлату́ю,/ излива́ющую ре́ки́ уче́ний медото́чных/ и напая́ющую тварь,/ пе́сненно воспои́м.

Звезду́ незаходи́мую,/ заря́ми просвеща́ющу уче́ний/ всю подсо́лнечную,/ покая́ния пропове́дателя,/ гу́бу всезлату́ю,/ мокроту́ лю́таго отча́яния изъе́млющую/ и ороша́ющую сердца́, иста́явшая грехи́,/ Иоа́нна досто́йно/ Златослове́снаго почестви́м.

Земны́й А́нгел и Небе́сный челове́к,/ ла́стовица благоглаго́лива и многогла́сна,/ доброде́телей сокро́вище,/ ка́мень неразсе́дный,/ ве́рных воображе́ние,/ му́чеником подо́бен,/ равностоя́тель святы́х А́нгелов,/ апо́столов единонра́вный,/ в пе́снех да возвели́чится Златоу́ст.

И́ны стихи́ры, глас то́йже.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Священне́йшее соста́вим ликова́ние:/ вене́ц бо златозра́чный Це́ркве Христо́вы/ на сла́ву ца́рску днесь/ от Кома́н ко гра́ду сприхо́дит Ца́рствующему,/ све́тит, сия́я свы́ше/ в возвраще́нии свое́м,/ к Ца́рствию Невеще́ственному ве́рных вво́дит/ и всех присвоя́ет Царю́./ Те́мже вопие́м:/ златоиме́нне о́тче,/ Боже́ственный Златоу́сте всезлаты́й,/ умоли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши́ на́ша.

Я́ко не́бо све́тлое церко́вное,/ за́пад, о Златоу́сте!/ заточе́ние подъя́л еси́ суро́вейшее,/ возсиява́еши ны́не, ра́дуяся,/ тва́ри незаходи́мое, гре́еши,/ украша́емь чуде́с звезда́ми, му́дре,/ но́сиши Христа́, пресветле́юща со́лнца о́бразом,/ просвеща́ющего ны́не твое́ возвраще́ние./ Те́мже вопие́м:/ светоза́рнейший светосло́ве, Златоу́сте всему́дре,/ моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши́ на́ша.

Ны́не Не́бо со А́нгелы лику́ет,/ с тва́рию веселя́тся челове́честии собо́ри,/ и́же бо на земли́, небомы́сленныя показу́я вся/ ле́ствицею Боже́ственною честны́х глаго́л свои́х,/ сей к горе́ возше́ствием/ Богоше́ственных степе́ней,/ я́ко Иа́ков но́вый,/ показу́ет А́нгелов Боже́ственных,/ ра́дующихся о преложе́нии его́./ Тем вопие́м:/ всеблаже́нне, невеще́ственных А́нгелов собесе́дниче Златосло́ве,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас то́йже. Самогла́сен. Космы́ вести́тора:

Не подоба́ше тебе́, Златоу́сте,/ Ца́рский град86 оста́вившу, жи́ти в Кома́нех,/ отону́дуже Бо́гом приведе́нное/ ца́рское всечрежде́ние па́ки тя возврати́ в Ца́рский град./ Возвесели́ся же и Це́рковь, ви́девши тя,/ испове́дающися и глаго́лющи:/ вели́чит сла́ва моя́ Го́спода,/ отда́вшаго ми невестовожда́ и утвержде́ние ве́ры,/ прия́тие досто́инств мои́х/ и воспоко́й мои́х скра́ний87,/ высоту́ смиренному́дрия, и глубину́ ми́лостыни,/ и широту́ моея́ нище́ты,/ и долготу́ покая́ния./ Те́мже мо́лим тя, преподо́бне о́тче,/ мир испроси́ и ве́лию ми́лость душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: И́же Тебе́ ра́ди:

Вход. Проки́мен дне, и чте́ния. При́тчей чте́ние: Па́мять пра́веднаго с похвала́ми: Прему́дрости Соломо́новы чте́ние: Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость: (зри страни́цы 332 334).

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 4, 6, 7 и 2):

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие./ Безсме́ртие бо есть па́мять его́,/ я́ко от Го́спода познава́ется и от челове́к/ и уго́дна Го́сподеви душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, му́дрость и поживете́,/ восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете./ Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́ин Бо́жиих:/ я́ко Той му́дрости Наста́вник есть,/ и му́дрых Испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу Хитре́ц,/ и всем смы́слом научи́т му́дрость./ Есть бо в ней Дух разу́мен и Свят,/ и сия́ние Све́та Присносу́щнаго,/ и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та дру́ги Бо́жия и проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд,/ све́ту́ сосужда́ема, обрета́ется пе́рвейши./ Та угожда́ющих ей от боле́зней изба́ви/ и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят, и сохрани́ я от ловя́щих,/ и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ есть благоче́стие./ И никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости,/ ниже́ пре́йдет злы́я, облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно:/ наси́льствуем пра́ведному, не пощади́м преподо́бства его́,/ ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н,/ и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м на́шим,/ и поно́сит нам отпаде́ние зако́на,/ и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий/ и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на обличе́ние помышле́нием на́шим,/ и тя́жек нам есть,/ и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́м житие́ Его́/ и измене́ны стези́ Его́:/ в поруга́ние вмени́хомся Ему́,/ и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т,/ и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ Его́ и́стинна суть:/ иску́сим, я́же сбыва́ются Ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем Его́,/ да разуме́ем кро́тость Его́, и иску́сим беззло́бство Его́:/ сме́ртию безобра́зною осу́дим Его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с Его́./ Сия́ помы́слиша и прельсти́шася:/ ослепи́ бо я зло́ба их, и не разуме́ша та́ин Бо́жиих,/ и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н, живота́ име́яй и сме́рти власть,/ и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла,/ Щедр и Ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м благода́ть,/ и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яся.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуется Це́рковь Христо́ва,/ на све́щник свяще́нный взира́ющи,/ тя, свети́льника светоно́снаго,/ его́же низложи́вше врази́,/ под спу́дом молча́ния скры́ша,/ почита́ет на горе́ тя доброде́телей, о́тче преподо́бне,/ я́ко Боже́ственное сия́ние,/ вселе́нныя концы́ па́че со́лнца облиста́юща чудесы́./ Днесь недароприя́тный Бо́жий суд/ показу́ет пра́вду с высоты́ твою́,/ я́ко полу́дне пресве́тлое,/ и подава́ет су́щим в ми́ре/ мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Ми́ра пшеницоме́ритель, ве́рнии,/ и́же сла́достию Небе́сною Ду́ха/ сердца́ напита́я всех,/ не из Еги́пта прихо́дит:/ Ио́сиф же но́вый проявля́яся,/ в честны́х моще́х от Кома́н прихо́дит,/ лю́тых бу́рю и пучи́ну/ днесь печа́лей отсека́я моли́твами./ Сего́ у́бо ублажи́м и ве́рою возопии́м:/ прииди́, блаже́нне, посреди́ соверша́ющих па́мять твою́,/ тем спасе́ние подава́я бога́тно/ и ве́лию ми́лость.

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

То́чит, я́ко мирополо́жница кра́сная,/ чуде́с Боже́ственнаго ми́ра,/ Златоу́сте, ра́ка твоя́ ми́ру,/ и врачева́ний струя́ми ду́ши́ благоуха́ет честву́ющих тя,/ Христо́выми благода́тьми,/ я́ко невеще́ственными арома́ты, обогати́л еси́,/ благово́ние же да́руеши присноживу́щее/ ве́рою притека́ющим./ Те́мже, наслажда́ющеся благода́тей твои́х, прему́дре,/ и пречи́стых и Боже́ственных напита́вшеся моще́й твои́х,/ ве́рно про́сим/ душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне треблаже́нне, святе́йший о́тче,/ па́стырю до́брый и Началопа́стыря Христа́ учениче́,/ положи́вый ду́шу за о́вцы:/ ты и ны́не, всехва́льне Иоа́нне Златоу́сте,/ проси́ моли́твами твои́ми/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

Тропа́рь, глас 8:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ возсия́вши, благода́ть/ вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́,/ высоту́ нам смиренному́дрия показа́./ Но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте,/ моли́ Сло́ва, Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:

Я́ко златоза́рен же и кра́сен златоглаго́лив орга́н,/ боже́ственно поя́ Це́ркви,/ от Бо́га, Златоу́сте, дарова́лся еси́, ла́стовица благоглаго́лива,/ златозаря́ющи ум, блаже́нне, златооде́жден,/ цевни́це покая́ния, тебе́ честву́ющия спаса́й от искуше́ний/ твои́ми моли́твами, па́стырю досточу́дне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

По Бо́зе во Твой, Богоро́дице, прибе́г смире́нный покро́в Боже́ственный,/ припа́дая, молю́ся:/ поми́луй, Пречи́стая, я́ко превзыдо́ша главу́ мою́ греси́,/ и бою́ся, Влады́чице, мук и трепе́щу./ Моле́ние сотвори́, Чи́стая,/ к Сы́ну Твоему́/ от сих изба́вити мя.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Боже́ственным судо́м Христо́вы па́ствы досто́ин быв, досточу́дне па́стырю,/ я́коже во́лки, от нея́ пра́щею слове́с твои́х отгна́л еси́,/ облича́я неща́дно пребеззако́ннующия, му́дре./ От ни́хже и отгна́вся за́вистию, Златоу́сте,/ да́льный путь ше́ствовал еси́ твердоу́мне по Нем,/ в Немже и уме́рл еси́,/ но возврати́лся еси́ с вели́кою сла́вою,/ подая Боже́ственная дарова́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря/ и внима́ше мы́слию, и́же на руно́ дождь,/ в безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/ купину́, огне́м неопа́льную, жезл Ааро́нов прозя́бший./ И, свиде́тельствуя, обру́чник Твой и храни́тель,/ свяще́нником взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет и по рождестве́ па́ки пребыва́ет Де́ва.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Священнонача́льством и́стинным житие́ уясни́л еси́,/ Госпо́дне благоче́стно сло́во все́ял еси́ челове́ком, Златоу́сте,/ Ду́ха заре́ю излива́я уче́ний ту́чи земли́, прему́дре, насади́в обы́чаи бла́ги./ Те́мже, ве́рою прие́мше ра́зума плоды́,/ вкуси́вше, позна́хом Боже́ственныя сла́вы наслажде́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Благодари́м Тя при́сно, Богоро́дице,/ и велича́ем, Пречи́стая, и покланя́емся,/ воспева́юще Рождество́ Твое́, Благода́тная, вопию́ще непреста́нно:/ спаси́ ны, Де́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я,/ и де́монов исхи́ти словоположе́ния стра́шнаго в час испыта́ния,/ да не посрами́мся, раби́ Твои́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси я́зыцы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Труба́ златогла́сная показа́лся еси́,/ златоглаго́ливе Златоу́сте,/ златоде́йствуя сердца́ ве́рных/ златотру́дными твои́ми уче́нии:/ проро́чески бо изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ преподо́бне о́тче,/ и ми́ра всего́ концы́ просвети́л еси́.

Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8. Кано́н Богоро́дицы, его́же краегране́сие: Ра́дуйся, ра́дости селе́ние, печа́ли разреше́ние. Иоа́нново. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Ра́дуйся, кля́твы дре́вния избавле́ние и благослове́ния исто́чниче./ Ра́дуйся, Жи́зни Ма́ти, а́да разруше́ние, сме́рти убие́ние./ Ра́дуйся, разреше́ние ско́рби, ра́дости вмести́лище простра́нное./ Ра́дуйся, Богоро́дице Всепе́тая.

Колесни́це Сло́ва́ слове́сная и одушевле́нная,/ ра́дуйся, Всенепоро́чная,/ дави́дская, ра́дуйся, колесни́це многоиме́нная,/ колесни́це, тьма́ми назнамена́тельная./ Ра́дуйся, без сужде́ния Херуви́мы превыша́ющая и Серафи́мы превосходя́щая.

Свяще́ннейшая у́мных сил, ра́дуйся, Богоневе́стная,/ ра́дуйся, созда́ннаго вся́каго естества́ вы́шшая./ Ра́дуйся, Бо́жия пала́то./ Ра́дуйся, о́гненный престо́ле./ Ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый./ Ра́дуйся, тьма́ми имени́тая Влады́чице.

Жезл из ко́рене Иессе́ева нарасти́вшая, ра́дуйся, Нескве́рная./ Ра́дуйся, прозябе́ние жезла́ Ааро́нова,/ прописа́вшая дре́вле та́инственно же и глубо́це:/ я́коже бо о́ный оре́хи, та́ко́ Ты Христа́ процвела́ еси́.

Кано́н святаго, его́же краегране́сие: Всезлату́ю пою́ тя Боже́ственную цевни́цу. Творе́ние Ио́сифово. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Се́ченое сече́тся мо́ре Чермно́е,/ волнопита́емая же изсуша́ется глубина́,/ та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма, и всеору́жным гроб,/ песнь же Богокра́сная воспева́шеся:/сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

Невече́рния, преподо́бне, зари́ исполня́емь,/ и престо́лу Боже́ственному предстоя́ при́сно со все́ми избра́нными,/ нам, ве́рно чту́щим тя и Боже́ственное твое́ соверша́ющим возвраще́ние,/ дарова́ти моли́ мир и ве́лию ми́лость.

Земля́ лику́ет, и Не́бо с челове́ки ра́дуется,/ с на́ми боголе́пно в твое́м, му́дре, святе́м пра́зднице,/ в не́мже свяще́нное твое́ те́ло возврати́ся к твоему́ ста́ду,/ сла́вне Златоу́сте, Ду́ха честно́е жили́ще.

Ума́ твоего́ Боже́ственная, блаже́нне, блиста́ния многоко́зненный не терпя́,/ искуше́ния воздвиза́ет на тя, я́коже дре́вле на И́ова,/ но у́бо омрачи́ся мно́жае:/ се бо по заточе́нии светле́йший в па́ству твою́ вшел еси́.

Всезлаты́ми словесы́ твои́ми помышле́ния, Златосло́ве, позлати́л еси́ ве́рных/ и, заточе́н быв от ста́да́ зави́стно,/ Бо́жиим же манове́нием па́ки к сему́ по погребе́нии возврати́лся еси́,/ све́тло восхваля́емь, всеблаже́нне Златоу́сте.

Богоро́дичен: Святе́йши яви́лася еси́ Херуви́мов, Пресвята́го ро́ждши Бо́га:/ Его́же моли́, я́ко всех Творца́, Чи́стая, освяти́ти вся,/ святы́ми Тя гла́сы́ ублажа́ющии, отце́в похвало́, челове́ков по́моще.

Други́й кано́н свята́го, его́же краегране́сие: Златоязы́чному тре́тие воспою́ пе́ние. Глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ды дре́вле/ ма́нием Боже́ственным/ во еди́но со́нмище совокупи́вый/ и раздели́вый мо́ре изра́ильтеским лю́дем,/ сей Бог наш препросла́влен есть,/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Боговеща́нная уста́, златогла́сный орга́не,/ све́тлостию слове́с мой просвети́ мольба́ми твои́ми ум,/ я́ко да воспою́ возвраще́ния твоего́ па́мять, Иоа́нне,/ благода́ти Боже́ственныя тезоиме́нне.

Я́ко звезда́ светоно́сна, я́ко просвеща́ющее челове́ки со́лнце,/ я́ко свети́ло благоче́стия, под зе́млю заше́д, преподо́бне, зако́ны есте́ственными,/ па́ки возсия́л еси́ нам, ча́дом твои́м,/ посыла́я чуде́с оби́льная озаре́ния.

Златоглаго́ливым твои́м язы́ком уче́ний испо́лнил еси́ всю подсо́лнечную/ и златы́ми у́ды́ исцеле́ний зари́ всем облиста́л еси́,/ страда́ний тьме изче́знути творя́, преподо́бне, возвраще́нием твои́м.

Богоро́дичен: Вити́йствуя Боже́ственная, еди́нственную Ипоста́сь сказа́л еси́, Сло́во,/ а́ще и сугу́б бе, из Пречи́стыя проше́дый, плоть прие́м,/ Ю́же благослови́м непреста́нно и ве́рно сла́вим, Боже́ственный Златоу́сте.

Катава́сия: Су́шу глу́бороди́тельную зе́млю:

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю́, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Крепча́йшее ору́жие, ра́дуйся, ве́рных Влады́чице;/ ра́дуйся, кре́пкое предста́тельство;/ ра́дуйся, заступле́ние;/ ра́дуйся, по́мощь гре́шных;/ ра́дуйся, стено́ призыва́ющих Тя;/ ра́дуйся, ми́ра ра́дость.

Спасе́ния челове́ческаго, ра́дуйся, кре́пкое утвержде́ние;/ ра́дуйся, Ада́ма и Е́вы воззва́ние,/ Е́юже восприя́ша дре́внее благонасле́дие;/ ра́дуйся, отве́рзшая па́ки рай.

Ра́дуйся, неопали́мая купино́;/ ра́дуйся, Све́та колесни́це;/ ра́дуйся, Со́лнца о́блаче;/ ра́дуйся, пресла́вное и везде́ пропове́данное Царе́во седа́лище;/ ра́дуйся, гра́де одушевле́нный Христа́, жива́го Бо́га.

Неискусобра́чная Ма́ти, ра́дуйся, Чи́стая Влады́чице;/ ра́дуйся, неора́нная ни́во и невозде́ланная, возде́лавшая Возде́лателя всех;/ ра́дуйся, земле́, И́стину возсия́вшая.

Ин

Ирмо́с: Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́,/ и Па́сха, за я́же хотя́ше умре́ти,/ Сам Сый Себе́ предпожре́, – яди́те, – вопия́, – Те́ло Мое́/ и ве́рою утверди́теся.

Был еси́ прия́телище Бо́жие чи́стое/ и догма́тов испыта́л еси́ глубину́, блаже́нне Златоу́сте,/ зломы́слящих потопля́я умы́, ве́рных же напая́я сердца́,/ те́мже честно́е твое́ днесь пра́зднуем возвраще́ние.

Златы́й орга́н, возглаша́ющий нам неизрече́нная, был еси́ ты, блаже́нне Златоу́сте,/ сего́ ра́ди пое́м тя ве́рно в возвраще́ние твои́х моще́й,/ А́нгеле Бо́жий земны́й и челове́че Небе́сный.

Глаго́лы жи́зни отры́гнул еси́ ве́рным/ и, непра́ведно зави́ден быв, всеблаже́нне,/ в да́льняя заточе́н бысть изгна́ния и в ско́рби мно́ги,/ но вседе́тельным манове́нием па́ки по кончи́не, преподо́бне,/ твоему́ ста́ду подава́ешися.

Богоро́дичен: Высоту́ неизрече́ннаго и глубину́ Твоего́ Рождества́ кто сказа́ти и́мать, Отрокови́це?/ Бо́га бо родила́ еси́ па́че сло́ва и ума́ всего́,/ изба́вльшаго от тли челове́ки./ Те́мже по до́лгу, вси ве́рнии, Тя блажи́м.

Ин

Ирмо́с: И́же от не су́щих вся приведы́й,/ Сло́вом созида́емая,/ соверша́емая Ду́хом,/ Вседержи́телю Вы́шний,/ в любви́ Твое́й утверди́ мене́.

В заточе́ния тя сокры́ верте́пех,/ свети́льника всесве́тлаго, цари́ца осле́пшая;/ Христо́с же на высоча́йшем тя све́щнице, и па́ки возвра́щ, поставля́ет.

Иска́пая струи́ чуде́с и ре́ки пролива́я врачева́ний,/ возврати́лся еси́, Златоу́сте,/ ве́рно честву́ющим возвраще́ния твоего́ па́мять, Иоа́нне.

Златоте́чный Нил наводня́яй в словесе́х же и чудесе́х возврати́ся;/ да стеце́мся и ве́рно почерпе́м оби́льно вси,/ во всех да насы́тимся.

Богоро́дичен: 3емно́е естество́ не мо́жет Тя воспе́ти,/ Ю́же А́нгели пою́т, я́ко Бо́га пло́тию роди́вшую:/ оба́че ве́рно, раби́ Твои́, дерза́ем пе́ти Тя и сла́вити.

Катава́сия: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся:

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Ю́же с высоты́ му́дрость уве́дев и благода́ть слове́с от Бо́га,/ всем просия́л еси́, я́ко зла́то в горни́ле,/ и Святу́ю Тро́ицу во Еди́нстве пропове́дал еси́,/ сребролю́бную лесть устрели́в словесы́ твои́ми./ Те́мже и ре́вностию цари́цу обличи́в,/ А́риево посрами́л еси́ иноплеме́нное мудрова́ние./ Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Христа́ Бо́га/ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

От Тро́ицы Еди́наго преесте́ственно заче́нши, Де́во,/ и чу́дно́ Сего́ породила́ еси́ па́че сло́ва́ и мы́сли,/ и о́бщно Боже́ственнаго естества́ устро́ила еси́ челове́ческое естество́, дре́вле изгна́нное./ Те́мже, соше́дшеся, Рождество́м Твои́м вси спа́сшиися, Всенепоро́чная,/ Твои́м словесе́м после́дующе, до́лжно Тя ублажа́ем,/ моля́ще Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ ве́рою Тя сла́вящим, Ма́терь Его́.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Восто́к оте́ческаго озаре́ния и со́лнце Возсия́вшаго пре́жде денни́цы от Отца́,/ ра́дуйся, Богоро́дице, о́блаче ле́гкий и одушевле́нный, Де́во;/ ра́дуйся, Ма́ти, ра́дуйся, Благослове́нная,/ ра́дуйся, Препросла́вленная, Всенепоро́чная.

Ты злата́я кади́льнице, Влады́чице, нестерпи́маго и невеще́ственнаго У́гля,/ И́мже сожже́ся раздра́нное Ада́мова преслуша́ния рукописа́ние./ Те́мже – ра́дуйся! – вопию́ Ти,/ Е́юже всем даде́ся ра́дость, и сла́дость ра́йская, и восприя́тие.

Ты челове́ков сла́ва, и честь, и хвала́, и А́нгелов вене́ц, и диади́ма./ Те́мже земля́ и Не́бо, еди́ну Це́рковь соста́вльше,/ всесли́чное – е́же ра́дуйся! – Тебе́ вопие́м./ Ра́дуйся, Влады́чице ми́ра,/ ра́дуйся, всех челове́ков по́моще.

Одр че́стный, его́же Соломо́н предпрописа́,/ окружа́емый си́льными шестидесятьми́,/ ра́дуйся, Де́во, киво́те позлаще́нный у́мнаго свяще́ния,/ клеще́ Боже́ственная, ра́дуйся./ Ра́дуйся, купино́ огнено́сная,/ ра́дуйся, две́ре, и ле́ствице, и мо́сте.

Ин

Ирмо́с: Прови́дя проро́к/ та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгласи́:/ положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, О́тче Ще́дрый:/ Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й,/ очище́ние в мир посла́л еси́.

Уста́ огнедохнове́нна и язы́к стяжа́в, о́тче преподо́бне,/ писа́ния я́сность разшири́л еси́ я́ве/ и уме́рл еси́ в непра́веднем заточе́нии./ Днесь нам блаже́нное подаде́ся, я́ко дар, те́ло твое́.

Сказа́тель неизглаго́ланных да возвели́чится ны́не Златоу́стый:/ се бо по вре́менней сме́рти до́бре Бо́жиим манове́нием па́ки прехо́дит к Ца́рскому гра́ду,/ свяще́нно песньми Боже́ственными честву́емь.

Ум, облиста́емь заре́ю Всесвята́го Ду́ха, име́я,/ просвеща́еши подсо́лнечную Боже́ственными уче́нии/ и тьму отго́ниши нече́стия,/ о́тче свяще́нне Златоу́сте,/ святы́х А́нгелов собесе́дниче.

Блаже́н яви́лся еси́ пра́вды ра́ди, преподо́бне,/ от па́ствы отгна́н за́вистию лука́вою,/ и ны́не же возвраща́яся,/ и от всех песньми свяще́нными почита́емь му́дре,/ святи́телю Госпо́день Златоу́сте.

Богоро́дичен: Из Тебе́, Де́во, спасе́ние ми́ру прии́де и яви́ся,/ из Тебе́ избавле́ние возсия́, Христо́с:/ тем Тя по до́лгу песносло́вим,/ всех свяще́нных похвало́, Чи́стая,/ и ве́рных свяще́нное очисти́лище.

Ин

Ирмо́с: Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди,/ Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на за ны на смерть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́ще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Слове́с рачи́телие, слове́с вели́каго украси́теля словесы́ свяще́нными,/ ра́достне па́ки возвраща́ющася, прииди́те, да почита́ем,/ словеса́ суему́дренная прему́дростию слове́с буесло́вия обличи́вшаго.

Обогати́вый нас уче́ний бога́тством, Златоу́сте,/ ру́ку же востяга́еши,/ тя́жестно лихоима́ния бога́тством отягча́вшую, облича́яй явле́ннейше/ и со еди́нем то́кмо бога́тством Боже́ственныя благода́ти.

Лук си́льных лю́тости мучи́тельския сокруши́ся,/ ты же, в не́мощи пло́ти́ а́нгельски пожи́в, превозмо́гл еси́,/ моле́бники, Златоу́сте, су́щия пре́жде гони́тели, име́яй, свяще́ннейше.

Богоро́дичен: Чи́ни у́мнии песнопе́нии Тя хва́лят, Отрокови́це:/ Его́же бо не мо́гут зре́ти, из чи́стыя утро́бы Твое́й породила́ еси́,/ плоть восприе́мша неизме́нно, Всечи́стая Богоневе́сто.

Катава́сия: Покры́ла есть Небеса́:

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Мы́сленныя сатра́пы и мучи́тельныя возду́шныя полки́/ проити́ без печа́ли во вре́мя исхо́да моего́ пода́ждь,/ да Тебе́ – е́же ра́дуйся – ра́достно, Влады́чице, воззову́:/ ра́дуйся, всех наде́ждо непосты́дная.

Я́ко ра́дость заче́ншая, ра́дуйся, Пренепоро́чная,/ ра́дуйся, Пречи́стая;/ ра́дуйся, чистоты́ порфирови́дный цве́те сладково́нный;/ ра́дуйся, де́вства червленоомоче́нный багря́ный ши́пче/ и Бо́жие благово́нное обоня́ние.

Та́инственная мирополо́жнице, ра́дуйся, сладково́нное ми́ро вре́ющая;/ ра́дуйся, Боже́ственный исто́чниче, во́ду живу́ источа́ющий;/ ра́дуйся, грозд жи́зненный плодонося́щая,/ невозде́ланная лозо́, Влады́чице.

Непрохо́дная дверь, ра́дуйся, Е́юже про́йде Христо́с Госпо́дь;/ ра́йския две́ри отве́рзшая, ра́дуйся, Рождество́м Твои́м;/ ра́дуйся, Е́юже ра́дуются Небеса́ и земля́ ликовству́ет,/ Го́рняя с до́льними совоку́пльшая.

Ин

Ирмо́с: Сою́зом любве́ связу́еми, апо́столи,/ влады́чествующему все́ми себе́ Христу́ возло́жше,/ кра́сны но́ги очища́ху,/ благовеству́юще всем мир.

Свети́льник яви́лся еси́ всем, сия́я в нощи́ жития́ су́щим,/ облиста́я лучи́ Боже́ственных слове́с, о́тче Златоу́сте,/ и озаря́я помышле́ния на́ша./ Те́мже по до́лгу тя песносло́вим.

Бога́тство слове́с разда́л еси́,/ обогати́в смы́слы, преподо́бне, а́лчущия, Златоглаго́ливе,/ и, непра́ведно заточе́н, судо́м пра́ведным па́ки возврати́лся еси́ к твоему́ ста́ду,/ ра́дующуся твои́ми вели́чии.

Я́коже розга́ многопло́дна, умиле́ния вино́ прине́сл еси́/ и, ца́рицу облича́я, виногра́д вдови́цы восхи́тившую,/ заточе́н был еси́, о́тче Златоу́сте./ Те́мже возвраще́ние твое́ честву́ем.

Богоро́дичен: Во́инства безпло́тных Его́же не мо́гут ви́дети, Влады́чице,/ во объя́тиих Твои́х я́ко Младе́нца вмести́вшася,/ в Тебе́ носи́ла еси́ за благоутро́бие пло́тию обнища́вша,/ я́ко да обнища́вший мир обогати́т.

Ин

Ирмо́с: К Тебе́ у́тренюю, всех Творцу́,/ преиму́щему всяк ум ми́рови,/ зане́ свет повеле́ния Твоя́,/ в ни́хже наста́ви мя.

Я́коже весна́, яви́лся еси́,/ благоуха́я та́инственне цве́ты благода́тей ве́рных мно́жества,/ разреша́я злых зи́му, о́тче, в возвраще́нии твое́м.

Боже́ственная струя́, исто́чник дарова́ний возврати́ся./ Жа́ждущии, прииди́те, во́ду жи́зни почерпи́те ве́рою,/ Боже́ственне веселя́щеся.

Заше́д, сокры́лся еси́, увы́ мне! добро́та моя́,/ но возврати́лся еси́ мне, вожделе́нне, во вре́мя свое́, -/ Христо́ва Це́рковь вопиет ти возврати́вшемуся.

Богоро́дичен: Ми́лостива мне сотвори́/ проше́дшаго из Твоея́ утро́бы, Всенепоро́чная, Плотоно́сца Сло́ва́,/ Его́же в хра́ме Симео́н на руку́ держа́, я́ко Созда́теля велича́ше.

Катава́сия: Я́ко ви́де Иса́ия:

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду́ прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Одушевле́нный, ра́дуйся, Влады́чице, сосу́де,/ червлени́це, от Твои́х пречи́стых крове́й/ порфирови́дную червле́ную багряни́цу всех Царю́ обагри́вшая/ и наготу́ Ада́мову покры́вшая, ра́дуйся, Всепе́тая.

Укрепля́ет у́бо челове́ческая сердца́ есте́ственне чу́вственный хлеб, Отрокови́це,/ христиа́нския же ду́ши утвержда́ет Твое́ воспева́емое свято́е и́мя./ Отону́дуже и ра́достне всяк язы́к, е́же ра́дуйся, взыва́ет Ти.

Свети́льниче златоза́рный, ра́дуйся;/ киво́те Боговмести́мый, ра́дуйся;/ ра́дуйся, ски́ние;/ ра́дуйся, горо́ свята́я;/ ра́дуйся, Бо́га жива́го гра́де одушевле́нный;/ пала́то, ра́дуйся, Христо́ва;/ ра́дуйся, хра́ме Боже́ственный многосве́тлый.

Пречи́стая, Пренепоро́чная, ра́дуйся;/ естества́ изря́дный цве́те, ра́дуйся;/ о́бщее челове́ческаго ро́да́ любоче́стие и благода́ть Богода́нная,/ обезче́щенное челове́ческое естество́ поче́тшая, ра́дуйся, Рождество́м Твои́м.

Ин

Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и, волне́ния не ктому́ терпя́,/ я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти:/ от тли мя возведи́.

Источи́ язы́к твой, всеблаже́нне Златоу́сте, струи́ всезлаты́я Це́ркви/ и а́лчущая сердца́ обогаща́ет, свяще́нно сла́вящая тя.

Честна́, всеблаже́нне, смерть твоя́ пред Бо́гом яви́ся на́шим,/ в не́йже сла́вится па́ки прише́ствием твои́м, о́тче,/ ко престо́лу твоему́, Златоу́сте.

Блаже́н гроб, и́же честно́е твое́ содержи́т те́ло,/ я́ко обогаща́я чудоде́йствии притека́ющия ве́рою, всеблаже́нне,/ святи́телю Златоу́сте.

Богоро́дичен: Высоча́йшаго ро́ждши, Пресвята́я Богоневе́сто,/ до́ле лежа́щее естество́ на́ше к Небеси́ возво́диши,/ те́мже тя по до́лгу сла́вим.

Ин

Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и изчеза́ет дух мой,/ но простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу,/ я́ко Петра́, мя, Упра́вителю, спаси́.

Отсека́ет тя от Це́ркве Христо́вы безу́мная цари́ца, свире́по облича́ющая,/ но а́бие сама́ отсека́ется,/ ты же облича́еши ю и по сме́рти,/ чуде́сное пресече́ние соде́лавый.

Орга́н показа́лся еси́ Вседе́тельнаго, Златоу́сте, Ду́ха, зело́ благосли́чнейше глася́щий;/ глуха́ же быва́ет мучи́тельница, я́коже а́спида88 проте́к обава́нием89,/ и зело́ окая́нного возмеря́ется ей сме́ртию.

Ме́ртвости, а́ще и у́мре, не пострада́ти ему́ я́ве научи́ цари́ Златоу́стый./ Тех бо повеле́нием не повину́вся пре́жде,/ на моле́ния же тех возврати́ся пото́м.

Богоро́дичен: Еди́наго Тя, су́щаго от Де́вы, помышля́я,/ а́ще и плоть прия́л еси́, и сугу́б был еси́,/ дале́че отрази́ и сече́ние, и сли́тие Златоу́стый Иоа́нн,/ Богочелове́че Иису́се.

Катава́сия: Возопи́ к Тебе́:

Конда́к, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Возвесели́ся та́инственно честна́я Це́рковь/ возвраще́нием честны́х твои́х моще́й,/ и, сия́ сокры́вши, я́ко зла́то многоце́нное,/ пою́щим тя неоску́дно подава́ет/ моли́твами твои́ми исцеле́ний благода́ть,/ Иоа́нне Златоу́сте.

И́кос:

Свеща́ дел мои́х дряхла́ бысть, Иоа́нне Златоу́сте,/ и ужаса́юся к сре́тению свяще́нных твои́х моще́й,/ но ты сам наста́ви мя и стези́ моя́ испра́ви,/ покая́ния подая́ ми вре́мя, всесвя́те,/ я́ко того́ еси́ пропове́дник Боже́ственный,/ и страсте́й мои́х многови́дных ути́ши бу́рю/ и, от се́тей велиа́ровых исхи́тив мя, в коне́ц спаси́ мя,/ я́ко да пою́ твое́ досто́йне сла́вное возвраще́ние,/ я́ко пре́жде и успе́ние дерзну́в просла́вих, Иоа́нне Златоу́сте.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Еди́на Неискусому́жная и еди́на Нетле́нная, ра́дуйся, Влады́чице,/ Де́во и Ма́ти Сынороди́тельнице и Неискусобра́чная;/ стра́нное, ра́дуйся, и стра́шное та́инство;/ ра́дуйся, А́нгелов сла́досте;/ ра́дуйся, челове́ков ра́досте.

Сио́не, гра́де одушевле́нный Царя́ царе́й – Христа́,/ о не́мже глаго́лашася пресла́вная,/ ра́дуйся, Богоневе́сто,/ ра́дуйся, ле́ствице, е́юже восхо́дим на Не́бо от земли́ и от тли в жизнь.

Цветни́к Богонасажде́н, благово́нный вертогра́д/ Боговозде́ланный показа́лася еси́, Де́во,/ безсме́ртия цвет процве́тшая./ Тем согла́сно, е́же ра́дуйся, Тебе́ зове́м./ Ра́дуйся, ра́дости пода́тельнице,/ ра́дуйся, исто́чниче сла́дости.

Пречестна́я Влады́чице, от безче́стия мя страсте́й изба́ви,/ да ра́достно Тебе́, е́же ра́дуйся, взыва́ю./ Ра́дуйся, святы́ни исто́чниче;/ ра́дуйся, сокро́вище вся́кия чистоты́;/ ра́дуйся, прия́телище Бо́жие;/ ра́дуйся, вмести́лище Христо́во.

Ин

Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Чудоде́йствии сия́я, Богосло́вием украша́яся златоза́рным, му́дре,/ заточе́нием лю́тым преда́лся еси́;/ от ни́хже возвраща́яся, от всех просла́вился еси́.

Изсека́еши коре́ния зло́бы секи́рою Боже́ственных уче́ний твои́х/ и насажда́еши душа́м Боже́ственное зна́ние, святи́телю Златоу́сте./ Тем твои́х возвраще́ние моще́й прославля́ем.

Преподо́бне, возврати́вся, разстоя́щаяся умири́л еси́/ и положи́лся еси́ в хра́ме прему́дрых апо́столов, Златоу́сте,/ и́хже честно́ю обогати́лся еси́ вла́стию, всехва́льне.

Богоро́дичен: Пресу́щественныя Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Всечи́стая, Иису́са Христа́,/ Его́же моли́ премно́гая моя́ прегреше́ния/ за милосе́рдие неизрече́нное прости́ти, Всенепоро́чная.

Ин

Ирмо́с: Я́коже дре́вле/ благочести́выя три о́троки ороси́л еси́ в пла́мени халде́йстем,/ све́тлым Божества́ огне́м и нас озари́,/ благослове́н еси́, взыва́ющия,/ Бо́же оте́ц на́ших.

Чу́жду сотвори́ти вдови́цу, прему́дре,/ непроще́нну бы́ти пове́дающа от свои́х ей,/ чу́жда тя твори́т от ца́рствующаго гра́да вседе́рзая жена́,/ чу́жда быва́ет и сама́ Боже́ственныя благода́ти,/ отчужди́вшая себе́ от прему́дрых уче́ний твои́х.

Но возврати́лся еси́ сла́достен, я́коже со́лнце, о́блаки покры́то бы́вшее,/ зело́ велича́йший свети́льниче,/ светоно́сных та́йным светозаре́нием златы́х уче́ний твои́х/ просвети́вшимся всем, Иоа́нне Златоу́сте.

Простира́ю ти дла́ни моя́, Златоу́сте,/ внутрь огра́д мои́х тя прия́ти, невестово́дца,/ возвраща́ющася све́тле, зело́ любе́зна, я́ко ле́ты закосне́вшаго, -/ Це́рковь вопие́т ти, пра́зднующи днесь.

Богоро́дичен: Я́ко та́йная клеща́ не́кая, Угль нося́щая мы́сленный,/ гряде́ши ко хра́му, Его́же, Симео́н просвети́ся, на ру́це, Пречи́стая, прие́м,/ и о зна́мениих стра́сти Его́ проро́чествовати и́мать зело́ ясне́йше.

Катава́сия: Тебе́, во огни́ ороси́вшаго:

Песнь 8

Ирмо́с: Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте снизше́дшее Сло́во/ и огнь в ро́су претво́ршее/ и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго/ Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

Из Иессе́ева ко́рене, ра́дуйся, жезл прозя́бшая;/ ра́дуйся, ненапое́нно цветонося́щая цвет Христа́ кра́сный;/ ра́дуйся, ту́чная горо́;/ ра́дуйся, присе́нная;/ ра́дуйся, горо́ Бо́жия,/ в Не́йже обита́ти Сло́во пре́жде всех благоволи́ веко́в.

Желе́зным Твои́м жезло́м держа́внаго заступле́ния,/ я́ко ла́ющия псы, я́ко рыка́ющия зве́ри,/ окружа́ющия смире́нную мою́ ду́шу, отжени́ стра́сти, лю́те обле́гшия мя,/ да Тебе́, е́же ра́дуйся, Де́во, зову́.

Украси́лася еси́ вся,/ кра́снаго добро́тами па́че сыно́в челове́ческих Христа́ ро́ждшая,/ я́же в жена́х кра́сная./ Тем Тебе́, е́же ра́дуйся, зове́м, ра́дующеся./ Ра́дуйся, Богоро́дице Чи́стая Обра́дованная./ Ра́дуйся, всея́ тва́ри Сла́внейшая.

Дании́л ю́же ви́де го́ру, пре́жде несеко́мую, Богороди́тельнице:/ ра́дуйся, от нея́же отсече́ся краеуго́льный Ка́мень;/ ра́дуйся, Богоприя́тная углено́сная клеще́;/ ра́дуйся, невеще́ственных А́нгел Святе́йшая;/ ра́дуйся, тва́ри Честне́йшая.

Ин

Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/ и, совоку́плены и́мже, не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Реши́ти же и вяза́ти, преподо́бне, име́я власть,/ вся разреши́ прегреше́ния Боже́ственное твое́ возвраще́ние све́тло пра́зднующих/ и Ца́рствия сподо́битися Небе́снаго умоли́ пою́щим во умиле́нии се́рдца:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

В заточе́нии претерпе́л еси́, о́тче Богому́дре, боле́зни,/ в не́мже прие́м блаже́нную, Златоу́сте, и сла́вную кончи́ну,/ хоте́нием Боже́ственным па́ки возвраща́ешися к твоему́ Боже́ственному престо́лу, честву́емь от пою́щих:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Глаго́лов стре́лы терпе́ти, преподо́бне, твои́х не моги́й,/ змий льсти́вый испроша́ет искуси́ти тя, я́коже Иова до́бляго,/ но побежде́н бысть твои́м Христа́ ра́ди терпе́нием;/ вели́к я́влься смех тебе́, ве́рою песнопою́щу:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Тро́ичен: Безнача́льне О́тче, и Собезнача́льне Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше,/ Тро́ице Неразде́льная, еди́но естество́, еди́на си́ла и еди́на власть,/ Тя пою́щия испо́лни вся́ких благ и муче́ния изба́ви непреста́нно пою́щия:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Разуме́ти не мо́жет ум челове́ческий/ е́же па́че ума́ и сло́ва, Отрокови́це, та́инство неизрече́ннаго Твоего́ рождества́:/ Бог бо Плотоно́сец из Тебе́ яви́ся,/ спаса́я па́дшия во тлю и на пе́рвое досто́инство возводя́ пою́щия:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ богоче́стия предстоя́ще, ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ Боже́ственную песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Сосца́ми благоче́стия, о́тче преподо́бне, воспита́вшую тя пита́еши Це́рковь,/ отда́й седмокра́тным хле́бом Боже́ственныя благода́ти,/ твою́, пита́телю, сла́дость пролива́я, я́ко питие́ же врачева́ний, всеблаже́нне Златоу́сте.

Во всю зе́млю произы́де, о́тче, веща́ние твои́х догма́тов,/ безу́мная же цари́ца тя изгна́ти ме́стне повеле́, но солга́ся:/ ты бо, я́ко исполи́н высокоте́чен, везде́ осиява́еши слове́с твои́х луча́ми.

Да просвети́тся днесь сосло́вие ве́рных,/ с весе́лием срета́юще преизря́днейшаго учи́телей:/ прии́де бо и теле́сне настои́т, раздая́ всем благода́ть оби́льную,/ ея́же да наслади́мся, ра́дующеся бога́тно.

Богоро́дичен: Зрю Тя на рука́х Ма́терских,/ вем же Тя непристу́пна Божества́ естество́м./ Ка́ко у́бо, Сло́ве, рука́ми держи́м еси́,/ И́же в руце́ всю тварь и́маши? – рече́ Симео́н, Богочелове́че,/ неизрече́нную Твою́ сла́вя си́лу.

Катава́сия: Нестерпи́мому Огню́:

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Се вси ро́ди блажа́т Тя, Присноблаже́нную,/ я́коже прорекла́ еси́, Богороди́тельнице, от Боже́ственнаго Ду́ха,! и, я́ко ро́ждшей Ра́дость, е́же ра́дуйся, вопию́т Ти:/ ра́дуйся, жи́зни сокро́вище,/ ра́дуйся, исто́чниче, душе́вный ме́д источа́ющая.

Испра́вила еси́, Влады́чице Чи́стая, пра́отца Ада́ма поползнове́ние/ и прамате́ре Е́вы печа́ль в ра́дость обрати́ла еси́./ Те́мже я́ко ра́дости вино́вней, е́же ра́дуйся, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, ра́досте ве́рных,/ ра́дуйся, христиа́н весе́лие.

Досто́йно есть, е́же ра́дуйся, вопи́ти Тебе́,/ в Тебе́ бо суще́ственне присносу́щная Ра́дость всели́ся,/ Де́во Отрокови́це Богороди́тельнице:/ ра́дуйся, раю́ сла́дости;/ ра́дуйся, златостру́йный безсме́ртия исто́чниче;/ ра́дуйся, питие́ и́стинное пролива́ющая.

Пронза́ет мое́ сла́дкою стрело́ю се́рдце Твое́ жела́ние, Всепе́тая,/ и понужда́ет мя, ра́дуйся, зва́ти Тебе́ всегда́ и вопи́ти:/ ра́дуйся, ти́хое приста́нище;/ ра́дуйся, потопи́вшая мы́сленнаго фарао́на, сладча́йшее непроходи́мое мо́ре.

Ин

Ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию;/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице./ Оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу:/ Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.

Свяще́нства был еси́ пра́вило, Богоглаго́ливе,/ оде́ян пра́вдою, я́коже Боже́ственною оде́ждою,/ и обогати́в словесы́ твои́ми Це́рковь, и писа́ния обнажи́в ум духо́вно./ Те́мже твое́ возвраще́ние, о́тче, торжеству́ем.

Кра́сен, я́коже слави́й, о́тче, яви́лся еси́,/ Боже́ственную ве́сну покая́ния сказу́я зиме́ грехо́вней рабо́тающим;/ заточе́н же быв наве́том льсти́ваго, му́дре,/ па́ки притека́еши, ра́дуяся, к жела́ющему тя ста́ду, блаже́нне Златоу́сте.

Игра́ют днесь всех сердца́, зря́ще чи́стаго тя, преподо́бне, жениха́,/ твое́й неве́сте Це́ркви подае́ма благода́тию,/ и Да́теля благи́х пою́т непреста́нными гла́сы,/ тебе́ же восхваля́ют досто́йно и ублажа́ют.

Прии́де свети́льник на све́щнице положи́тися от Кома́н,/ приспе́ украше́ние Бо́жия Це́ркве,/ воспо́йте Го́споду, по́йте с весе́лием,/ и, сре́тение творя́ще ему́ духо́вное, вси возопии́м:/ о́тче, моли́твами твои́ми спаси́ нас.

Богоро́дичен: Светле́йшими, Отрокови́це, блиста́нии Ро́ждшагося из Тебе́ неизрече́нно/ просвети́, свята́я Богоро́дице, ду́шу мою́,/ вся́цеми преступле́ньми, Всечи́стая, омраче́нную/ и не хотя́щую сотвори́ти до́брое,/ я́ко да непреста́нно возвеща́ю вели́чия Твоя́.

Ин

Ирмо́с: Но́вое чу́до и Боголе́пное!/ Деви́ческую бо дверь затворе́нную я́ве прохо́дит Госпо́дь,/наг во вхо́де, и Плотоно́сец яви́ся во исхо́де Бог,/ и пребыва́ет дверь затворе́на./ Сию́ неизрече́нно я́ко Богома́терь велича́ем.

Во́инство А́нгелов, собо́р проро́ков,/ апо́столов же и му́чеников Боже́ственный лик/ с на́ми веселя́тся све́тло, сообща́ющеся пра́зднику, всеблаже́нне,/ и пе́ний твои́х свою́ непщу́юще благода́ть:/ всех бо име́л еси́ в себе́, житие́ изобража́я.

Се ми́ра возсия́ свет,/ превысо́кая яви́ся в не́м Боже́ственная свеща́,/ сладкотво́рная пучи́на Боже́ственных даро́в./ Да напита́емся, прииди́те, све́та, бра́тие, да согре́емся, да почерпе́м,/ от се́рдца песньми вси златоглаго́ливаго велича́юще.

Я́ко две ца́те90, тебе́ пе́ние сие́ от недосто́йныя и окая́нный души́ моея́,/ от вся́ких у́бо благи́х окая́нне вдо́вствующия,/ от усе́рдия же Боже́ственнаго бога́тства принося́щия сие́,/ благо́сти подража́нием Боже́ственныя приими́,/ благода́ть проти́ву воздая́ ми богатода́рную.

Богоро́дичен: Ступа́я, трясу́ся, – рече́ Симео́н, -/ колеба́тися же Творя́щаго свы́ше призира́нием то́кмо всей земли́,/ держа́ на руку́, укрепля́емь есмь, Твое́ рожде́ние, Де́во,/ от трясу́щияся уже́ пло́ти отпуща́емь,/ извеще́нию хотя́щих ми бы́ти уже́ сбыва́ющуся, ра́дуяся, ношу́,/ и су́щим во а́де избавле́ние благовеству́я.

Катава́сия: В зако́не се́ни и писа́ний:

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Ра́дуйся, гра́де градо́в всех Ца́рствующий,/ я́ко до́браго твоего́ па́стыря и пастыренача́льника те́ло восприе́мый днесь,/ тя и мир весь пра́вяща и спаса́юща медото́чными Златоу́стаго,/ и восплеща́й песньми.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Бо́жия пала́то,/ ра́дуйся, горо́ присе́нная,/ ра́дуйся, неопали́мая купино́,/ ра́дуйся, престо́ле сла́вы,/ ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо,/ ра́дуйся, ста́мно всезлата́я,/ ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый,/ ра́дуйся, ле́гкий о́блаче,/ Де́во Ма́ти Мари́е.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Зла́та светле́е/ свяще́нная твоя́ уче́ния,/ пролива́ема, прему́дре,/ обогаща́ет, Златоу́сте, а́лчущия ра́зумы/ и отго́нит страсте́й мглу/ и сребролю́бия го́рькую зи́му./ Те́мже тя ублажа́ем по до́лгу/ и возвраще́ние твои́х моще́й почита́ем,/ я́ко исто́чник свяще́ния.

Непра́ведно от па́ствы твоея́ отгна́н быв,/ о́тче преподо́бне,/ претерпе́л еси́ в ско́рбех и го́рьких заточе́ниих,/ в ни́хже сподо́бился еси́ блаже́нныя кончи́ны,/ я́ко добр страда́лец,/ попра́вый многоко́зненнаго./ Те́мже возвраще́нием твои́м Це́рковь ра́дуется,/ ю́же, я́ко зла́том, украси́л еси́/ прему́дрыми уче́нии твои́ми.

Столп о́гненный,/ река́, я́же вода́ми уче́ний теку́щи,/ ум Небе́сный,/ Богосло́вия всезлата́я уста́,/ гре́шников пору́чник,/ покая́ния пропове́дник Боже́ственный,/ свети́льник пресветле́йший,/ Небе́сный челове́к,/ блаже́нный днесь да воспое́тся Златоу́стый.

Я́ко украше́ние ца́рское,/ Ца́рский град, твоя́ мо́щи прие́м, Златоу́сте,/ си́ми украша́ется/ и, хваля́ся о словесе́х твои́х,/ вселе́нную созыва́ет на весе́лие/ и Боже́ственное прича́стие оби́льных дарова́ний твои́х,/ велегла́сно зовы́й:/ Иису́се Преблаги́й,/ Ты еси́ сла́ва рабо́в Твои́х.

Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен. Ге́рманово:

О́тче Златоу́сте,/ я́ко река́ Богото́чная, из Еде́ма та́инственно исходя́щи,/ в нача́ла четы́ри,/ претека́я твои́ми словесы́ земны́я концы́,/ вся́каго ве́рнаго напои́л еси́ всезлаты́м уче́нием твои́м./ Тем, возвраще́ние твои́х Боже́ственных моще́й/ нам я́ве гра́дски написа́в,/ ны́не моли́ спасти́ся душа́м на́шим,/ Иоа́нне, воспева́ющих тя.

И ны́не, Богоро́дичен: От вся́ких бед рабы́ Твоя́:

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И:

Блаже́нны от кано́на свята́го, песни́ 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щий по вселе́нней. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́йя, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд. Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́,/ и не за́пнутся стопы́ его́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от Тебе́ поуча́ется. Ты еси́ отроко́м – послуша́ния о́браз, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – вождь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звезда́, нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым – терпе́ния наста́вник: всем вся был еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же есть соу́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся дарова́ния во еди́нем лице́ твое́м во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь, разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских всем ве́рным пропове́дал еси́. Мы же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, быва́ем тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми, отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное бу́дет, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский

Один из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии ок. 347 года, в семье военачальника. Его отец, Секунд, умер вскоре после рождения сына; мать, Анфуса, не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и риторов, рано обратился к углубленному изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию. Святитель Мелетий, епископ Антиохийский (память 12 февраля), полюбивший Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 году крестил. Через три года святой Иоанн был поставлен во чтеца. После того, как святитель Мелетий был отправлен в ссылку императором Валентом, в 372 году, святой Иоанн совместно с Феодором (впоследствии – епископом Мопсуестским) учился у опытных наставников подвижнической жизни, пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского. Когда скончалась мать святого Иоанна, он принял иночество, которое называл «истинной философией». Вскоре святого Иоанна сочли достойным кандидатом для занятия епископской кафедры. Однако он из смирения уклонился от архиерейского сана. В это время святой Иоанн написал «Шесть слов о священстве, великое творение православного пастырского Богословия. Четыре года провел святой в трудах пустыннического жительства, написав «Против вооружающихся на ищущих монашества» и «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни». Два года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для восстановления здоровья святой Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 году святой епископ Мелетий Антиохийский посвятил его во диакона. Последующие годы были посвящены созданию новых богословских творений: «О Провидении», «Книга о девстве», «К молодой вдове» (два слова), «Книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников».

В 386 году святой Иоанн был хиротонисан епископом Антиохийским Флавианом во пресвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником, и за редкий дар Богодохновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст». Двенадцать лет святой, при стечении народа, обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме, потрясая сердца слушателей.

В пастырской ревности о наилучшем усвоении христианами Священного Писания святой Иоанн обратился к герменевтике – науке о толковании Слова Божия. Он написал толкования на многие книги Священного Писания (Бытия, Псалтирь, Евангелия от Матфея и Иоанна, Послания апостола Павла) и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники, в похвалу святых и слова апологетические (против аномеев, иудействующих и язычников). Святой Иоанн как пресвитер ревностно исполнял заповедь попечения о бедных: при нем Антиохийская Церковь питала каждый день до 3000 дев и вдовиц, не считая заключенных, странников и больных. Слава замечательного пастыря и проповедника росла.

В 397 году, после кончины Константинопольского архиепископа Нектария, святой Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру. В столице святой архипастырь не мог проповедовать так часто, как в Антиохии. Множество дел ожидало решения святителя, он начал с главного – с духовного совершенствования священства. И здесь лучшим примером был он сам. Средства, которые предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Архипастырь довольствовался скудной пищей, отказывался от приглашений на обеды. Ревность святителя к утверждению христианской веры распространялась не только на жителей Константинополя, но и на Фракию, включая славян и готов, Малую Азию и Понтийскую область. Им был поставлен епископ для Церкви Боспора, находившейся в Крыму. Святой Иоанн направлял ревностных миссионеров в Финикию, Персию, к скифам, писал послания в Сирию, чтобы вернуть Церкви маркионитов, и добился этого. Много трудов положил святитель на устроение благолепного Богослужения: составил чин Литургии, ввел антифонное пение за всенощным бдением, написал несколько молитв чина елеосвящения. Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Когда императрица Евдоксия, жена императора Аркадия (395–408), распорядилась о конфискации собственности у вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря. Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой силой, когда недоброжелатели сказали ей, будто святитель в своем поучении о суетных женщинах имел в виду ее. Суд, составленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом, постановил низложить святого Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. Император Аркадий заменил казнь изгнанием. У храма толпился возбужденный народ, решивший защищать своего пастыря. Святитель, чтобы избежать волнений, сам отдал себя в руки властей.

Той же ночью в Константинополе произошло землетрясение. Испуганная Евдоксия просила императора срочно вернуть святого и немедля послала письмо изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. Но уже через два месяца новый донос пробудил гнев Евдоксии. В марте 404 года состоялся неправедный собор, постановивший изгнать святого Иоанна. По удалении его из столицы, пожар обратил в пепел здание сената, последовали опустошительные набеги варваров, а в октябре 404 года умерла Евдоксия. Даже язычники видели в этих событиях Небесное наказание за неправедное осуждение угодника Божия.

Находясь в Армении, святитель Иоанн старался укрепить своих духовных чад. В многочисленных письмах (их сохранилось 245) епископам Азии, Африки, Европы и особенно своим друзьям в Константинополе, святой Иоанн утешал страдающих, наставлял и поддерживал своих приверженцев. Зимой 406 года святитель Иоанн был болезнью прикован к постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести святого Иоанна в глухой Питиус (Пицунду, в Абхазии). Истощенный болезнями святитель, в сопровождении конвоя, три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Команах силы оставили его. У склепа святого Василиска (†ок. 308, память 22 мая), утешенный явлением мученика («Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе»), причастившись Святых Тайн, вселенский святитель со словами «Слава Богу за все!» отошел ко Господу 14 сентября 407 года.

Святитель Иоанн Златоуст был погребен в Команах. В 438 году Прокл, Патриарх Константинопольский (434–447), совершая Богослужение в храме святой Софии, произнес похвальное слово памяти своего великого учителя, в котором сказал: «О Иоанн! Жизнь твоя многотрудна, но смерть славна, гроб твой блажен и воздаяние обильно по благодати и милосердию Господа нашего Иисуса Христа. О благодать, препобеждающая пределы, место и время! Место препобедила любовь, предел уничтожила незабвенная память, и местом не ограничились чудеса святителя»

В своем слове Патриарх Прокл сравнивал святителя Иоанна Златоуста со святым Иоанном, Предтечей Господним, проповедовавшим покаяние и также пострадавшим за обличение пороков. Народ, горевший любовью к святителю Иоанну Златоусту, не дав Патриарху докончить своего слова, начал единодушно просить его обратиться к императору с просьбой о перенесении святых мощей святителя из Коман в Константинополь. Святитель Прокл отправился к царю Феодосию II (408–450) и от лица Церкви и народа просил его об этом. Император согласился и отправил в Команы особых посланников с серебряной ракой, чтобы с почетом перевезти святые мощи. Жители Коман глубоко скорбели о том, что их лишают великого сокровища, но не могли противиться царскому указу. Когда же императорские посланцы приступили ко гробу святителя Иоанна, они не смогли взять его мощи. Тогда император, в раскаянии, написал послание святителю, прося у него прощения за себя и за свою мать Евдоксию. Послание это прочли у гроба святителя Иоанна, положили на него и совершили всенощное бдение. Затем приступили к гробнице, легко подняли мощи и внесли на корабль (гробница святителя Иоанна осталась в Команах, близ Пицунды; ныне она находится в кафедральном соборе в городе Сухуми). Тогда же совершилось исцеление убогого человека, приложившегося к покрову от гроба святого. По прибытии мощей святителя Иоанна в Константинополь, 27 января 438 года весь город, во главе с Патриархом Проклом, императором Феодосием, со всем его синклитом и множеством народа вышел навстречу. Многочисленные клирики со свечами, кадилами и хоругвями взяли серебряную раку и с песнопениями внесли ее в церковь святой мученицы Ирины. Когда Патриарх Прокл открыл гроб, тело святителя Иоанна оказалось нетленным, от него исходило благоухание. Припав ко гробу, император Феодосии II со слезами просил святителя простить его мать, говоря от ее имени словами: «Помоги мне, святый отче, во славе своей, которую ты принял от Бога и, прежде чем я буду осуждена на Страшном суде Христовом, прости меня». Говоря это, он не переставал плакать. Народ не отходил от раки весь день и всю ночь. Наутро мощи святого были отнесены в соборную церковь Святых Апостолов. Когда рака была поставлена на патриаршем престоле, весь народ едиными устами воскликнул: «Прими престол свой, отче!» – и Патриарх Прокл со многими, стоявшими у раки, увидели, как святитель Иоанн открыл уста свои и произнес: «Мир всем!»

В IX веке Иосиф Песнописец, Косма Веститор и другие написали песнопения в честь перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, которые и поныне поются Церковью в воспоминание этого события.

* * *

86

Царьград, Константинополь

87

Скра́ния – висок, щека

88

А́спид – змея

89

Обава́ние – заклинание

90

Ца́та – монета


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея январь. - 2002. / Ч. 1. – 628; Ч. 2. - 648 с.

Комментарии для сайта Cackle