Источник

21-й день

Сре́тение чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же нарица́ется «Влади́мирская»

Владимирская икона Божией Матери

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, в че́сть ико́ны Ея́, имену́емыя «Красного́рская»

Красногорская (Черногорская) Владимирская икона Божией Матери

Святы́х вели́ких царе́й и равноапо́столов Константи́на и Еле́ны

Святой император Константин

Свята́го благове́рнаго кня́зя Константи́на и чад его́, Михаи́ла и Фео́дора, Му́ромских чудотво́рцев

Святые блаженные князья Константин и сыновья его Михаил и Феодор Муромские

Преподо́бнаго Кассиа́на У́гличскаго

Преподобный Кассиан Грек, Угличский чудотворец

 

 

Сре́тение чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же нарица́ется «Влади́мирская»

ВЕ́ЧЕР

Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Я́ко светоно́сная пала́та/ и одр всезлаты́й, Богоро́дице Влады́чице:/ Ты бо Сло́во Бо́жие/ во Твои́х ложесна́х вмести́ла еси́,/ и, ро́ждши нам Со́лнце незаходи́мое,/ Свет невече́рний,/ на́ша пре́жде неразу́мием омраче́нная се́рдца/ благоразу́мием освети́ла еси́,/ и льсти́ тьму́ разори́ла еси́.

Твои́м Рождество́м а́дова кре́пость разори́ся,/ и все челове́чество спасе́но бы́сть,/ ны́не же Твои́ми моли́твами/ враго́в на́ших шата́ние низложи́,/ и кре́пость их сокруши́,/ и лю́дем Твои́м побе́ды на враги́ да́руй,/ да посра́мятся вси,/ явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я.

Богоро́дице Влады́чице,/ держа́вная Помо́щнице,/ укрепи́ сла́вящую Тя страну́ на враги́,/ да я́коже дре́вле спасла́ еси́ Ца́рский град от нахожде́ния пога́ных,/ та́ко и ны́не спаси́ страну́ Росси́йскую от нахожде́ния вра́жия,/ от междоусо́бныя ра́ти,/ от гла́да же и тру́са,/ Де́во Неискусобра́чная./ Сего́ ра́ди Тя сла́вит страна́ Росси́йская,/ челове́ком Помо́щницу.

Ны́не страна́ Росси́йская/ о Тебе́ хва́лится и весели́тся,/ име́ющи Тя Засту́пницу непосты́дную/ и сте́ну неруши́му,/ гра́ду на́шему непоколеби́мое основа́ние,/ стра́жа неусы́пна земли́ Росси́йския./ Не преста́й ны́не Твои́ми, Госпоже́, моли́твами/ избавля́ти Твой град и лю́ди от всех бед.

Тебе́ припа́дают, Госпоже́,/ святи́телей сосло́вие и собо́ри,/ совокупле́ние всех,/ мона́си и прости́и/ и ве́сь наро́д, уми́льно моля́щеся,/ Тебе́ ны́не кла́няющеся,/ и любе́зно целу́юще Твой о́браз,/ и, моля́щеся, глаго́лют:/ чту́щий Тя град всегда́ спаса́й от всех бед.

И́ны стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же невмести́мый небесы́,/ и А́нгелы сла́вимый,/ и от Серафи́мов пое́мый,/ на зе́млю соше́д, в Твою́ утро́бу вмести́ся/ и ключа́ де́вства не разруши́,/ на́ше естество́, дре́вле от диа́вола му́чимо, изъя́т/ и ве́сь род челове́ческий свободи́,/ Тебе́ же, Госпоже́, Засту́пницу нам дарова́./ Тем не преста́й сохраня́ти/ и спаса́ти ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Се заступле́ние прии́де,/ сопротивле́ние низложи́ся,/ град наш спаси́,/ враги́ на́ша прожени́/ и нас, рабо́в Твои́х, Твое́ю ми́лостию, возвесели́./ О Бо́жия Сло́ва селе́ние!/ Род челове́ческий, чту́щий Тя,/ всегда́ спаса́й от всех бед.

Пода́ждь утеше́ние Твои́м рабо́м, Чи́стая,/ напа́стьми одержи́мым,/ и рог ве́рных вознеси́,/ Богороди́тельнице Мари́е,/ спаси́ моли́твами Твои́ми град Твой неразрушим,/ и ва́рварская шата́ния низложи́,/ и нас, рабо́в Твои́х, Безневе́стная,/ хва́лящих Тя, спаси́.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Прииди́те, росси́йстии собо́ри,/ прииди́те, ве́рных совокупле́ния,/ в сре́тение Цари́цы Богоотрокови́цы:/ се бо гряде́т Цари́ца Свои́м о́бразом честны́м,/ спасти́ град и лю́ди, от сопоста́тных пога́н невоева́ны./ О, чу́до ве́лие и пресла́вное/ и пребо́льши ума́!/ Ка́ко прише́ствием честна́го Ея́ о́браза сопроти́внии побежда́ются/ и оте́чество на́ше утвержда́ется?/ Но́щь упраздни́ся, и де́нь прибли́жися./ Его́же ра́ди Тебе́, вину́ спасе́ния на́шего, естество́ на́ше прие́млет/ и вся тва́рь воспева́ет, Ти зову́щи:/ ра́дуйся, Предста́тельнице, и Помо́щнице,/ и спасе́ние душ на́ших.

Вход, проки́мен дне. Чте́ния три.

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце;/ и взят от ка́мения ме́ста того́,/ и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де./ И се ле́ствица, утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся./ Земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и Ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши./ И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко е́сть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ не́сть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на пу́ть врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь, Бог Изра́илев, про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му,/ и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди́ столпо́в се́дмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне./ И тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете./ И взыщи́те ра́зума, да поживете́/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́,/ обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет./ Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти,/ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н по́мысла е́сть блага́го:/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры, глас 2. Самогла́сны:

Я́ко вои́стинну дре́вняго киво́та пречестне́е,/ егда́ Дави́д, собра́в чи́ны, ликовствова́ше,/ ны́не Твоя́, Богоро́дице, ико́на,/ е́йже предстоя́т архиере́ев собо́ри,/ и с чи́нми А́нгел,/ и все христоимени́тых люде́й мно́жество/ досто́йно блажа́т Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и прославля́ют раболе́пно,/ и честву́ют, и покланя́ются,/ и мо́лятся Тебе́ по Бо́зе:/ да мир умири́ши в правосла́вии,/ и оте́чество утверди́ши,/ и спасе́ши от всех зол Твоя́ рабы́,/ я́ко еди́на Благослове́нная.

Предстоя́т Ти, Госпоже́ Богоро́дице,/ пред Твои́м, Пречи́стая, о́бразом,/ архиере́ев сосло́вие и вси лю́дие,/ мона́си и прости́и,/ ве́дуще Тя вои́стинну Помо́щницу си́льну и непобеди́му,/ моле́ния Тебе́ приноси́ти от всея́ души́ подвиза́ют/ и поуща́ют на моли́тву к Бо́гу,/ тре́бующе Твоея́ по́мощи,/ да простре́ши богоно́сныя Твоя́ руки́/ и умо́лиши за мир./ Вонми́ и услы́ши, Влады́чице,/ и пода́ждь утеше́ние рабо́м Твои́м,/ до́ндеже не одоле́ют ны грехи́ на́ша тя́жкия и лю́тыя:/ Твоея́ бо всегда́ тре́буем вси по́мощи.

Глас 8:

Пе́рвее написа́вшейся Твое́й ико́не/ ева́нгельских та́ин благове́стником/ и к Тебе́, Цари́це, принесе́нней,/ да усво́иши Ту/ и си́льну соде́лаеши спасти́ честву́ющия Тя./ И пора́довалася еси́, я́ко су́щи Ми́лостива,/ спасе́ния на́шего Соде́тельница,/ я́ко уста́ и глас ико́не бы́вше,/ я́коже и Бо́га внегда́ зачина́ющи во чре́ве,/ пе́снь воспе́ла еси́:/ се отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди./ И, на ту зря́щи, глаго́лала еси́ со вла́стию:/ с сим о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла./ И мы и́стинно ве́руем, я́ко се рекла́ еси́, Госпоже́:/ сим о́бразом с на́ми еси́./ Тем благогове́йно предстоя́ще, покланя́емся Тебе́, раби́ Твои́:/ посети́ ны Твои́ми Ма́терними щедро́тами.

Глас 7:

Гора́ еси́ вели́кая и пресла́вная,/ па́че горы́ Сина́йския, Богоро́дице./ Она́ бо, не терпя́ше сни́тия сла́вы Бо́жия, во о́бразех и се́нех,/ огне́м возгара́шеся,/ и гро́ми и мо́лнии та́мо бы́ша./ Ты же, весь Боже́ственный о́гнь сущ,/ Бо́жие Сло́во во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́ла еси́/ и от сосе́ц Твои́х млеко́м пита́ла еси́ ма́нием Нося́щаго вся./ И Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,/ помози́, Влады́чице, ве́рно пра́зднующим Твой честны́й пра́здник/ и не забу́ди, ми́лостивно посеща́ющи,/ прия́ла бо еси́ от Бо́га дар/ стро́ити и покрыва́ти христоимени́тое ста́до, рабы́ Твоя́.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Тебе́ вси ро́ди челове́честии/ хва́льныя да́ры прино́сят, Влады́чице,/ и мо́лятся я́ко Цари́це и Ма́тери Бо́жии,/ проро́цы Тя прему́дро пропове́даша,/ леви́ти благослови́ша,/ апо́столи и му́ченицы испове́даша,/ вся сосло́вия покланя́ются,/ архиере́е пропове́дают,/ мона́си и прости́и благогове́ют,/ бога́тии и убо́зии, сироты́ и вдовы́,/ и всяк во́зраст, и вся́ко преспе́яние,/ ста́рческое и младе́нческое,/ под кров Твой держа́вный с ве́рою прибега́ем:/ покры́й и соблюди́, Госпоже́, моли́твами Твои́ми/ и спаси́ от бед ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: Что вас нарече́м:

Что́ Тя нарече́м, Богоро́дице Влады́чице?/ Ко́рень ли Иессе́ов?/ от Тебе́ бо нам Христо́с, я́ко цвет, изы́де./ Ма́нну ли, ве́рных сердца́ услажда́ющую Твои́м Рождество́м?/ Руно́ Гедео́ново?/ На Тя бо Христо́с, я́ко роса́, сни́де/ и Тя Засту́пницу нам показа́./ Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Да вси похва́лим, ве́рнии,/ таково́ нам заступле́ние да́вшую непосты́дное,/ и непребори́мое на враги́ одоле́ние побе́дное,/ и нам всем спасе́ние,/ и гра́ду на́шему сте́ну и покро́в,/ и основа́ние непоколеби́мое,/ и оте́честву на́шему на сопоста́ты посо́бие,/ и непобеди́мую побе́ду.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Досто́йно Тя блажи́т челове́ческий род, Чи́стая,/ я́ко спаса́еши чту́щия Тя от всех бед./ Ты бо, Госпоже́ Де́во Чи́стая,/ Засту́пница непосты́дная Твои́м рабо́м показа́лася еси́/ и Моли́твенница те́пла к Бо́гу/ от находя́щих скорбе́й./ Тобо́ю ва́рварская шата́ния разруша́ются/ и стре́лы вра́жия упраждня́ются,/ и, раби́ Твои́, от одержа́щих бед изба́вльшеся,/ Тя, Богома́ти, пе́сньми ублажа́ем.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогла́сен:

Да ра́дуются росси́йстии собо́ри,/ да ликовству́ет естество́,/ я́ко Твоего́, Чи́стая, честна́го о́браза прише́ствием/ град наш спаса́ется,/ раби́ Твои́, от одержа́щия ну́жды изба́вльшеся,/ Тебе́, Чи́стая, взыва́ют:/ ра́дуйся, до́брых вино́вная,/ и Засту́пнице непосты́дная,/ и спасе́ние душ на́ших.

Тропа́рь, глас 4:

Дне́сь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко зарю́ со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице, чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския невреди́мы от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Боже́ственными заря́ми просвети́ пою́щия Тя и умы́ утверди́, Непоро́чная Де́во,/ кре́пкая Засту́пнице ми́ра всего́./ Те́мже торжеству́ем вси, любо́вию пою́ще Тя и прише́ствие Твоего́ о́браза сла́вяще:/ не преста́й, Де́во, моли́твами Твои́ми спаса́ющи рабы́ Твоя́ от вся́кия беды́,/ еди́на Благослове́нная.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Неве́сто Неискусобра́чная, прему́дрости село́ показа́ся утро́ба Твоя́ Бо́га Сло́ва:/ Ты бо еди́на, Ма́ти Бо́жия, благи́х Хода́таица яви́вшися,/ вся́ких страсте́й изба́ви рабы́ Твоя́, непреста́нно воспева́ющия сла́ву Твою́.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Я́ко звезда́ многосве́тлая, взы́де от восто́ка к за́паду Твой о́браз, Богома́ти,/ озари́ ско́рби тьмо́ю одержи́мых, и преще́ния враг изба́ви,/ и, вся тех се́ти разруши́в, яви́ся Предста́тельница кре́пкая,/ ору́жие непобеди́мое на враги́ ми́ру всему́:/ из Тебе́ бо всех Влады́ка пло́ть прии́м, вся челове́ки обожи́.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиеле́и припе́в:

Досто́йно е́сть велича́ти Тя, Богоро́дице,/ честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.

Псало́м избра́нный: Бо́же, суд Твой царе́ви да́ждь:

Та́же седа́лен, глас 1:

Блаже́нна еси́ Ты, Богоро́дице Чи́стая, вели́чествия Твоя́ кто воспе́ти мо́жет?/ Е́же чу́до стра́шно и чу́до ве́лие соде́явши,/ Твои́ми моли́твами, Богома́ти, чту́щий Тя град всегда́ свобожда́ется от всех бед,/ тьмы и меча́, пога́ных плене́ния и вся́каго гне́ва./ Те́мже мы, зря́ще честно́е о́браза Твоего́ прише́ствие,/ хва́лим, я́ко Цари́цу воспева́юще, ве́рнии,/ словесы́ Тя, Чи́стая, блажа́ще, глаго́лем:/ Богоро́дице Чи́стая, моли́ воплоще́ннаго из Тебе́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:

Гото́вися, всечестны́й гра́де Москва́,/ на сре́тение Де́вы Богома́тере:/ се бо гряде́т к тебе́/ све́тлое вели́кое со́лнце от врат затворе́нных./ Тьма́ у́бо ско́рби твоея́ отгоня́ется,/ свет же твоего́ весе́лия исполня́ется,/ бу́ря сопроти́вных ве́тров уставля́ется,/ му́жие и свяще́нницы в печа́лех сла́дкое утеше́ние прие́млют,/ Цари́це еди́ной покланя́ются,/ моля́щеся, глаго́лют:/ Пречи́стая Де́во,/ мольба́ми Твои́ми изба́ви рабы́ Твоя́/ от вся́кия беды́ и печа́ли.

Кано́н Богоро́дицы, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Просвети́, Влады́чице, ду́ши на́ша заре́ю Боже́ственною, па́че ума́ благода́тию Твое́ю,/ и незави́стный дар пода́ждь ми воспе́ти Тя,/ я́ко Помо́щницу челове́ческому существу́, Препе́тая,/ ве́рное заступле́ние, на враги́ побе́ду оте́честву на́шему.

Прииди́те, собери́теся, росси́йстии собо́ри,/ в пречестны́й храм Всенепоро́чныя Влады́чицы/ и возопи́йте, уми́льно моля́щеся, к честно́му о́бразу взира́юще:/ Богоро́дице Безневе́стная, хва́лящия Тя спаси́.

Твой, Богома́ти, всечестны́й о́браз/ Богогла́сный Ева́нгелия Христо́ва списа́тель, пребоже́ственный Лука́, написа́в,/ Творца́ всех на Твои́х честны́х рука́х вообрази́,/ к нему́же притека́ющия напа́сти и печа́ли избавля́еши/ и вся покрыва́еши Твое́ю ми́лостию.

Храм прекра́сный, Соде́тель всех еди́ну Тя обре́т,/ в Тя всели́ся и челове́ки обожи́./ К Нему́же за ны, Богоро́дице, моли́ся,/ спасти́ ны от пога́ных плене́ния и вся́кия ины́я ско́рби, находя́щия на ны,/ да Твоего́ дне́сь о́браза сре́тение всече́стно пра́зднуем.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Все помышле́ние отве́ргше, Богому́дрии, прииди́те в сре́тение прекра́сныя зари́,/ держа́щия пресве́тлую лучу́, вся просвеща́ющую/ и ми́лостию ве́сь мир обога́щшую.

Твою́, Богома́ти, всечестну́ю и чудотво́рную ико́ну росси́йстии лю́ди стяжа́вше,/ я́ко заступле́ние кре́пко и сте́ну неруши́му,/ мо́лятся Ти, на враги́ побе́ду дарова́ти оте́честву на́шему.

О́блак светоза́рный показа́ся,/ росо́ю благода́ти вся омыва́ющи теле́сныя скве́рны/ и ду́ши просвеща́ющи, еди́на Всепе́тая.

Дре́во многопло́дно яви́лася еси́, пи́щею неги́блющею вся насыща́ющи,/ ду́ши же веселя́щи, Богоневе́сто Чи́стая,/ добродея́ния всем источи́/ и от скорбе́й ну́ждных спаси́.

Ин конда́к, глас 8

Подо́бен: Взбра́нной:

К Взбра́нней Воево́де и Засту́пнице, Де́ве и Богоро́дице,/ в чи́стей со́вести, ве́рою утверди́вшеся, ру́сстии наро́ди,/ невозвра́тно наде́жду иму́ще, притеце́м,/ к чудотво́рному Ея́ и пречи́стому о́бразу, и возопие́м Е́й:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Седа́лен, глас 4

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Наро́ди боголюби́вии, прииди́те в сре́тение:/ се бо прихо́дит Де́ва, всех проро́ков превы́шши,/ честны́м Свои́м о́бразом, Жизнода́теля ми́ру на рука́х име́ющи,/ град Свой сохраня́ти стра́ждущий, ва́рварскую де́рзость низложи́ти,/ вообрази́тися всем Храни́тельница тве́рда,/ держа́ва и огражде́ние ве́рно моля́щимся.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Го́ру преве́лию, ю́же Дании́л ви́де, от нея́же ка́мень отсече́ся без руки́/ и вся собла́зны истни́, ве́рныя же просвети́,/ и́стинное светоза́рное со́лнце показа́, луча́ми просвеща́ющи, Богоро́дице Присноде́во.

Вооружа́ются на лю́ди Твоя́, Чи́стая Богоро́дице, сы́нове Ага́рины,/ злый сове́т творя́ще, гра́ды разоря́юще, ве́рныя же погубля́юще,/ но Ты, Всепе́тая, Твое́ю ми́лостию вся низложи́,/ исма́ильтяны враги́ покаря́ющи оте́честву на́шему.

Не́бо одушевле́но, еди́на Богома́ти, Свет ве́лий прие́мши,/ вся просвеща́ющи, тьму́ держа́щих бед разжени́/ и нас Вы́шняго прича́стия сподо́би.

Дави́д пред киво́том ликовству́ет, леви́ти же воспева́ют,/ па́че же пред Тобо́ю, Богороди́тельнице Чи́стая,/ Росси́я хвала́ми я́ко Цари́цу воспева́ет,/ гла́сы моле́бными приле́жно Ти вопию́щи:/ ра́дуйся, Засту́пнице гра́да на́шего.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Тебе́, Богома́ти, вели́кий во проро́цех Иса́ия прови́де Ду́хом,/ У́гль име́ющу во чре́ве, ве́рныя просвеща́ющ и собла́зны вся пожига́ющ,/ спаса́я род челове́ч.

Жезл Ааро́нов прозябла́ еси́/ и зло́бный ко́рень исто́ргнула еси́, Де́во Богоневе́стная,/ Жизнода́теля ро́ждши ми́ру,/ Его́же моли́ сему́ гра́ду спасти́ся от мно́гих напа́стей.

Ны́не у́бо приступи́те с весе́лием, Богоизбра́нное ста́до, росси́йстии собо́ри,/ ко Всечестне́й Бо́жией Ма́тери и честны́й Ея́ о́браз любе́зно приими́те:/ се бо благода́ть неисчерпа́емая, во́ды точа́щи Боже́ственныя неоску́дно,/ Ю́же, ве́рнии, почти́м и честно́му о́бразу Ея́ поклони́мся.

От ко́рене Иессе́ева дре́во возрасте́ всем живо́тное,/ Плод у́бо прозябла́ еси́ во утро́бе Твое́й, Де́во Чи́стая,/ вся лю́ди насыща́ющи Твое́ю ми́лостию.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

От Тебе́, Богома́ти, истече́ пото́к сла́дкий,/ вся напая́я лю́ди, душ измыва́я скве́рны, Богоро́дице Влады́чице,/ спаси́ всех, покланя́ющихся ве́рно честно́му о́бразу Твоему́.

Вси у́бо, совоку́пльшеся вку́пе, воспое́м Чи́стую Де́ву,/ Богоизбра́нную ле́ствицу Иа́ковлю, Гедео́ново же руно́, ра́дости Хода́таицу,/ кре́пость и похвалу́ спаса́емых, Богороди́тельницу Чи́стую.

Се ны́не весе́лие приближа́ется,/ ско́рбь же потребля́ется, ве́рнии спаса́ются,/ я́ко от исто́чника ра́дость почерпа́юще, вы́ну хвала́ми воспева́ют:/ ра́дуйся, Чи́стая Влады́чице, спасе́ния на́шего нача́ток/ и всех ве́рных стена́ и похвала́.

Пода́ждь нам по́мощь мольба́ми Твои́ми, Пречи́стая Богоро́дице,/ ско́рби у́бо нахо́дят на ны и печа́ли умножа́ются, врази́ ополча́ются,/ но Ты, Пречи́стая, предста́вши, изба́ви,/ враго́в на́ших шата́ние низложи́, на враги́ побе́ду да́руй,/ да посра́мятся вси, явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я.

Конда́к, глас 8

Подо́бен: Взбра́нной:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза,/ Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́/ и обы́чно зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И́кос:

А́нгел Предста́тель с Небесе́ по́слан бы́сть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся,/ и, со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся,/ и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:/ ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет;/ ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет./ Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;/ ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние./ Ра́дуйся, высото́, неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;/ ра́дуйся, глубино́, неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма./ Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;/ ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся./ Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая со́лнце;/ ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния./ Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тва́рь;/ ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́./ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Я́ко порфи́рою и ви́ссом, червле́ною хлами́дою, Де́во Богоро́дице Влады́чице,/ град Твой Тобо́ю оде́явся, Христа́ велича́ет/ и прише́ствие честна́го Твоего́ о́браза сла́вит,/ я́вльшася па́че луч со́лнечных/ и немра́чным све́том просвеща́юща велегла́сно хва́лящия Тя.

Скрижа́ли, богопи́санныя пе́рстом Ду́ха, в я́рости Моисе́й сокруши́;/ но в Тебе́, Чи́стая, пресла́вный Творе́ц всели́вся, невре́дну Тя сохрани́./ Ему́же пое́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Приими́ Твои́х раб мольбы́, Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ непостоя́нную бу́рю утиши́ моли́твами Твои́ми/ и сове́ты проти́вных враго́в разжени́,/ напа́дающих на ста́до Твое́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Тебе́ еди́ну помо́щницу ро́ду челове́ческому, Богоро́дице Мари́е,/ Зижди́тель всех рождество́м Свои́м назна́мена и проро́цы прообрази́ша:/ ов Тя две́рь, ин же Тя ло́жницу Бо́жию;/ мы же Тя воспева́ем Роди́тельницу Бо́жию, и Хода́таицу к Бо́гу,/ и Засту́пницу от всех зол, находя́щих на ны.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ка́ко Тя, Де́во, по достоя́нию воспое́м?/ По́мощь тве́рдую, Храни́тельницу жи́зни на́шея/ и Хода́таицу непрело́жну к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ Его́же воспева́ем и превозно́сим во ве́ки.

Цве́те прекра́сный и воня́ пи́щная, облагоуха́еши, Богоро́дице Мари́е, вся,/ и спаса́еши, и от неду́г исцеля́еши, бе́сы прогоня́еши./ Те́мже Ти вопие́м:/ ра́дуйся, Помо́щнице всем моля́щимся ве́рным.

Столп я́вльшися, Богома́ти, нахожде́ния проти́вных отгоня́:/ Тя бо чту́щим се́рдцем те́плым яви́лася еси́ стена́, огражде́ние,/ и спаси́тельное прибе́жище.

Дави́дски воспева́ем Ти пе́снь, го́ру Бо́жию Тя имену́юще, Пречи́стая Де́во:/ Исто́чника бо су́щим приснотеку́щаго источи́ла еси́./ Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Ра́дости Хода́таице, возвесели́ наш смысл вопи́ти Тебе́, Богоро́дице Чи́стая:/ ра́дуйся, Храни́тельнице на́ша,/ держа́во, и огражде́ние, и спаси́тельное прибе́жище.

Да восхва́лят согла́сно Тя не́бо и земля́,/ я́ко Жизнода́теля ми́ру ро́ждши:/ ра́дуйся, ти́хое приста́нище, живо́тныя воды́ исто́чниче неисчерпа́емый, Влады́чице.

Собра́вшеся дне́сь, лю́дие, во сре́тение Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере,/ Я́же виногра́да мы́сленнаго грезн нося́щи,/ вино́ источа́ющ всегда́ и весе́лия всех исполня́ющ,/ я́ко Богоро́дицу по до́лгу сла́вим.

Боже́ственная река́ вод живо́тных, вся удо́лия напоя́ющи,/ на́ша собла́зны, Богома́ти, погрузи́ и до конца́ потреби́.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

Да почти́тся дне́сь Богома́ти, Зижди́теля ро́ждшая,/ ра́йских двере́й отверзе́ние и всего́ ми́ра очище́ние,/ побе́ду да́вшая христолюби́вому во́инству,/ о Сей бо проро́цы глаго́лаша, Той поклони́мся.

Сла́ва, и ны́не:

Пресве́тлая дне́сь ми́лостивная све́тлость,/ Бо́жия благода́ть, вся ра́достно одождя́ет небе́сными ту́чами,/ на стези́ сла́дкия направля́ющи, Богоро́дице Влады́чице, всех,/ позна́вших Тя земны́х, Присноде́во,/ ны́не бо вся земля́ Росси́йская ра́дуется, ве́рою Тя сла́вящи.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Наста́вницу Тя заблу́ждшим/ и приста́нище спаси́тельное/ в пучи́не, Влады́чице, и в бу́ри,/ и во искуше́ниих, и в печа́лех/ Христо́с Тя всем показа́,/ Сын Твой и Бог наш,/ ве́рно приходя́щим к Тебе́./ Его́же моли́ от злых бед изба́витися/ ве́дущим Богоро́дицу Тя вои́стинну.

Тле́ние потреби́ла еси́/ и боле́знь, Всепе́тая, дре́внюю всю Рождество́м Твои́м:/ Живо́т бо ми́рови ро́ждши/ и сме́рть разруши́вши,/ боле́зни, Блага́я, исцеля́еши/ ве́рно о́браза Твоего́ чудеса́ воспева́ющих,/ и любо́вию кла́няющихся,/ и чту́щих Тя, Святу́ю и честне́йшую Наста́вницу.

Я́ко исто́чник Тя, Препе́тая,/ живота́ и благода́ти, источа́ющий чудеса́/ и цельбу́ страсте́й душе́вных и теле́сных,/ я́ко быстрину́ оставле́ния,/ ми́лости щедро́т неисчерпа́емое мо́ре ви́дяще,/ Тебе́ припа́даем, вси, оскорбля́еми ны́не,/ прося́ще вси́ разреше́ния бу́дущаго муче́ния.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

И́же на Херуви́мех е́здяй/ и пева́емый от Серафи́м,/ сшел еси́ с Небесе́ проро́чески, Бла́же,/ и всели́лся еси́ во утро́бу Чи́стыя Богоотрокови́цы,/ Ю́же А́нгели воспе́ша та́йно:/ ра́дуйся, ра́достная Де́во,/ необъя́тнаго я́ко Бо́га во чре́ве Твое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в ве́ру мир преводя́ща;/ сла́ва Тебе́, Христе́, еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

На Литурги́и слу́жба вся Богоро́дице.

Влади́мирская ико́на Бо́жией Ма́тери

Владимирская икона Божией Матери, по Церковному Преданию и вере наших славных предков, принадлежит к числу икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой.

В XII веке икона эта была принесена из Константинополя в Киев к великому князю Юрию Долгорукому. Вскоре она была перенесена благоверным князем Андреем Боголюбским на север, однако в дороге князь получил свыше откровение оставить святую икону во Владимире-на-Клязьме, отчего она и получила свое название – Владимирская. Промыслом Божиим святой образ, прославившийся многими чудесными исцелениями, а также заступничеством и помощью граду Владимиру и его жителям, был затем перенесен в Москву, которая нуждалась в особом покровительстве Божией Матери. Московские великие князья обрели в чудотворной иконе неусыпную и милосердную Заступницу Русской земли. Много раз этот святой образ спасал православных от поругания и гибели. В память об этих чудесных заступничествах Русская Церковь установила празднества в честь Владимирской иконы: 26 августа (в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году), 23 июня (в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году), 21 мая (в память спасения Москвы от нашествия Крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году).

В 1521 году под предводительством казанского хана крымские, ногайские и казанские татары вторглись в русские пределы с такой стремительностью, что великий князь Московский Василий Иоаннович едва успел вывести свои войска на берег Оки, чтобы задержать врага. Победив русских воевод, татары предали огню все селения от Нижнего Новгорода до Москвы, уводили православных в плен, слабых и престарелых морили голодом, оскверняли Божии храмы. Оставляя смерть и ужас на своем пути, подошли они к Москве. Все предвещало недобрую участь городу и его жителям.

Москвичи во главе с митрополитом Варлаамом дни и ночи взывали к Богу с мольбой о спасении, и молитвы их были услышаны Господом.

Христа ради юродивый Василий († 1552; память 2 августа), молясь со слезами в Успенском соборе, услышал вдруг сильный шум, двери храма внезапно распахнулись, и чудотворная Владимирская икона сдвинулась с места. От нее исходил глас: «Выйду из города с российскими святителями!». Весь храм вдруг наполнился пламенем, которое погасло лишь тогда, когда исчезло само видение.

Продолжение этого Божественного откровения было явлено слепой инокине Вознесенского кремлевского монастыря. Во время усердной молитвы за землю Русскую она была духом восхищена из монастырских стен и внутренними очами увидела, как из Кремля через Спасские ворота выходят святители в светящихся одеждах, несущие Владимирскую икону Божией Матери. Шествие имело вид крестного хода. Среди них можно было узнать святителей Петра, Алексия, Иону, а также других русских святых и подвижников. Шествие было неожиданно остановлено великим угодником Божиим Преподобным Сергием Радонежским, а также преподобным Варлаамом Хутынским († 1192; память 6 ноября), которые, припав к ногам святителей, умоляли их не покидать Москву в столь страшное и опасное время. Однако иерархи отвечали, что и они молили Бога об избавлении земли Русской от скорби, но Господь попустил нашествие варваров, чтобы этим смирить нерадивых грешников и привести их к покаянию через слезы и скорби. Святые Сергий и Варлаам вновь и вновь припадали к ногам святителей, умоляя об их ходатайствах пред Господом и Пресвятой Богородицей за землю Русскую, пока наконец не был сотворен общий молебен, после чего святители вернулись обратно в Кремль, водворив чудотворную Владимирскую икону на прежнее место. Преподобные Сергий и Варлаам, осенив город крестным знамением, удалились.

В тот же день крымский хан внезапно отступил, не причинив Москве никакого вреда. Летописцы повествуют, что татары уже собирались выжечь московские посады, когда увидели вдруг вокруг города бесчисленное русское войско и с ужасом возвестили о том хану. Сведения их подтвердились ханскими лазутчиками, и татарское войско бежало в панике.

Чудесное спасение Москвы произошло благодаря великому заступничеству Матери Божией. Новое свидетельство Ее Небесного милосердия и покровительства вызвало прилив благодарной любви у русских людей.

Литература:

1. Сказание о чудотворной иконе Богоматери, именуемой Владимирскою. 6-е изд. М., 1882.

2. Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон. СПб., 1898.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, в че́сть ико́ны Ея́, имену́емыя «Красного́рская»

Тропа́рь, глас 2:

Ра́дуйся, свята́я горо́ Кра́сная,/ небеси́ подо́бная,/ сла́ва бо Бо́жия на Тебе́ возсия́./ Взыгра́йте, го́ры и хо́лми, весе́лием,/ я́ко на сей горе́ ико́на Бо́жия Ма́тере,/ честна́го Ея́ умиле́ния, просла́вися./ Лику́йте, челове́цы, и весели́теся,/ я́ко нам дарова́ся бога́тство неотъе́млемое, исцеле́ний сокро́вище,/ гла́сы, я́коже тру́бы, возшуми́те,/ прославля́юще Ея́ чудеса́ пресла́вная./ И Ты, Чи́стая, ра́дуйся, я́ко с Тобо́ю Госпо́дь.

Конда́к, глас 3:

На горе́ святе́й ви́дяще Твою́ святу́ю ико́ну,/ Богоро́дице, Ма́ти Де́во,/ пое́м Твоего́ светообра́знаго ли́ка изображе́ние,/ поклоня́емся Твое́й святе́й ико́не,/ почита́ем о́ную,/ и сла́вим тоя́ пресла́вная чудеса́,/ и си́це зове́м Тебе́:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Красногорская (Черногорская) Владимирская икона Божией Матери

Красногорская (Черногорская) Владимирская икона Божией Матери известна на Руси с 1603 года. В царствование Бориса Феодоровича Годунова, в Кевроле, на реке Пинеге, при храме Воскресения Христова подвизался игумен Варлаам. Всю жизнь он провел в непрестанном иноческом делании и особенно почитал Владимирскую икону Божией Матери, к Которой были обращены все его молитвы. На закате праведной и благочестивой жизни этот ревностный подвижник был озабочен тем, кому передать на сохранение дорогую для него молельную икону. Однажды во время ночной молитвы он задремал и в сонном видении ему предстала Жена, Которая строго наказала ему передать икону вдовому священнику Мирону, чтобы он отнес ее на Черную гору. Иерей Мирон служил в деревне Юроле, в двух верстах от Черной горы, и вскоре пришел в Кевролу для сбора милостыни. Здесь игумен Варлаам рассказал отцу Мирону о своем сне и передал ему чтимую икону. Услышав о Черной горе, священник Мирон по вдохновению Духа Святого произнес пророческие слова: «Есть такая гора, но она необитаема. Думаю, что она удобна для монашеской жизни, и верую, что Господь не оставит этого святого места».

Действительно, в скором времени эти слова в точности исполнились следующим образом. Вернувшись к себе в село, священник Мирон поставил святыню в местной церкви. Здесь от принесенной иконы совершилось чудесное исцеление местной жительницы Марфы, которой во сне явилась Матерь Божия и повторила повеление перенести Ее икону на Черную гору. Узнав о видении, отец Мирон поспешил отправиться с иконой на Черную гору, где по прибытии водрузил на вершине горы Животворящий Крест Господень и поставил около него икону Богоматери. Благодатная красота святого места особенно подействовала на священника Мирона, и он стал часто посещать Черную гору для уединенной молитвы. Вскоре к нему присоединился и игумен Варлаам, также влекомый к этой горе Божественной силой. В тот период Русское государство переживало так называемое «Смутное время». Многие монахи уходили из Москвы в поисках удобных мест для иноческих подвигов. Одним из таких иноков был монах Иона, который получил Божественное откровение идти на Черную гору. Прибыв туда, он почувствовал сердцем, что благодать Божия присутствует на этом месте и решил основать здесь церковь в честь Пресвятой Богородицы.

Игумен Варлаам, советуя не откладывать этого доброго дела, облек в ангельский образ иерея Мирона и нарек ему имя Макарий. По общему совету немногочисленной братии немедленно послал новопостриженного инока в Москву к царю Василию Иоанновичу для получения разрешения на постройку храма. Между тем монах Иона основал храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы на месте, указанном ему Самой Пречистой Владычицей. Но для продолжения строительства не было людей, не хватало материала и, главное – не было умелого строителя. И тогда Пресвятая Богородица Сама стала заботиться о храме. Плотник из Карельской земли Чаков получил чудесное исцеление от болезни и по откровению Божию приехал на Черную гору, где и довел строительство храма до конца. Наконец из Москвы возвратился инок Макарий и привез царскую грамоту на устроение храма и монастыря на Черной горе.

Когда архиепископ Новгородский Исидор узнал о чудесных исцелениях от святой иконы на Черной горе, то возвел монаха Макария в сан игумена вновь устроенной обители и благословил ему антиминс для храма. В 1608 году монастырская церковь была освящена игуменом Макарием в честь Похвалы Пресвятой Богородицы и сама обитель получила название Красногорской. Поэтому и чудотворная Черногорская икона именуется иногда Красногорской. Чудеса, совершившиеся от Красногорской иконы, прославили новоустроенную обитель. Особенно памятен для насельников монастыря 1859 год, когда огромный пожар, возникший вследствие засухи, подошел вплотную к стенам обители. Видя неминуемую гибель от огня, иноки в угарном дыму совершили крестный ход вокруг монастыря. Внезапно пошел сильный дождь, и обитель была спасена. За многие милости, проявленные Божией Матерью чрез Ее Чергонорский (Красногорский) образ, эту икону еще также называют «Умиление».

Литература:

1. Поселянин Е. Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ее земной жизни и Ее чудотворных икон. СПб., 1909, с. 310–314.

2. Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание Ее чудотворных икон. СПб., 1898, с. 237–243.

Святы́х вели́ких царе́й и равноапо́столов Константи́на и Еле́ны

Стихи́ры пра́здника 3, и святы́х 5, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Ору́жие крепча́йшее царю́ Константи́ну дал еси́,/ Крест Твой честны́й,/ и́мже ца́рствова на земли́ пра́ведне,/ просия́в благоче́стием,/ и Ца́рствию Небе́сному сподо́бися милосе́рдием Твои́м,/ с ни́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Дал еси́, Человеколю́бче,/ благочести́вому Твоему́ уго́днику/ Соломо́нову му́дрость, Дави́дову кро́тость/ и апо́стольское правосла́вие,/ я́ко царе́й Ца́рь, госпо́дствующих всех Госпо́дь./ Те́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Пе́рвый повину́л еси́ багряни́цу,/ приснопо́мнимый царю́, во́лею Христу́,/ Того́ позна́в Бо́га/ и все́ми ца́рствующаго всех Благоде́теля,/ победотво́рна вся́кому нача́лу/ и вла́сти превы́шшаго./ Отсю́ду тебе́, христолю́бче,/ ца́рство испра́вил е́сть Иису́с Человеколю́бец/ и Спас душ на́ших.

Сла́ва, глас 2. Византи́ево:

Бога́тых даро́в лу́чшая прие́м от Бо́га, царю́ держа́внейший,/ Константи́не превели́кий,/ до́бре в сих преуспе́в:/ озари́вся бо заря́ми Пресвята́го Ду́ха,/ от Сильве́стра святи́теля креще́нием,/ во царе́х яви́лся еси́ непобеди́м,/ вселе́нную, я́ко дар, дал еси́ Зижди́телю твоему́/ и ца́рствующий град благочести́вый./ Те́мже моля́ся не преста́й Христу́ Бо́гу,/ дарова́ти всем, творя́щим па́мять твою́,/ я́ко дерзнове́ние име́я,/ согреше́ний проще́ние и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Ца́рств тре́тиих чте́ние (глава́ 8):

Ста Соломо́н пред лице́м же́ртвенника Госпо́дня,/ пред всем собо́ром Изра́илевым,/ и возде́в ру́це свои́ на не́бо, и рече́:/ Го́споди Бо́же Изра́илев,/ не́сть бог, я́коже Ты, на Небеси́ горе́ и на земли́ до́ле./ А́ще бо не́бо и не́бо небесе́ не довле́ют Тебе́,/ ка́ко дом сей, его́же созда́х и́мени Твоему́?/ Оба́че и при́зриши на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илев,/ услы́шати моле́ния и моли́тву,/ е́юже раб Твой мо́лится пред Тобо́ю, к Тебе́ дне́сь./ Да бу́дут о́чи Твои́ отве́рсты на дом сей де́нь и но́щь,/ на ме́сто сие́, о не́мже глаго́лал еси́:/ бу́дет и́мя Мое́ та́мо, е́же услы́шати моли́тву,/ е́юже мо́лится раб Твой на ме́сте сем, во дни и но́щи./ И послу́шати мольбы́ раба́ Твоего́ и люде́й Твои́х Изра́иля./ И ели́ка а́ще помо́лятся к Тебе́ на ме́сте сем,/ и Ты услы́шиши на ме́сте жили́ща Твоего́ на Небеси́,/ и сотвори́ши,/ и ми́лостив бу́деши им.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (главы́ 61 и 62):

Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде:/ облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния и оде́ждею весе́лия оде́я мя,/ я́ко жениху́, возложи́ мне вене́ц,/ я́ко неве́сту, украси́ мя красото́ю./ И я́ко земля́, растя́щая цвет свой,/ и я́ко вертогра́д се́мена своя́ прозяба́ет,/ та́ко возсия́ет Госпо́дь пра́вду и ра́дость пред все́ми язы́ки./ Сио́на ра́ди не умо́лкну и Иерусали́ма ра́ди не попущу́,/ до́ндеже у́бо изы́дет, я́ко свет, пра́вда моя́,/ спасе́ние же мое́, я́ко свеща́, разжже́тся./ И у́зрят язы́цы пра́вду твою́,/ и вси ца́рие зе́мстии сла́ву твою́,/ и нареку́тся и́менем твои́м но́вым, е́же Госпо́дь имену́ет е./ И бу́деши вене́ц добро́ты в ру́це Госпо́дни/ и диади́ма ца́рствия в ру́це Бо́га твоего́./ И ктому́ не нарече́шися оста́влен,/ и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́:/ тебе́ бо нарече́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная,/ я́ко благоволи́т Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ насели́тся./ И я́ко живы́й ю́ноша с де́вою,/ та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю,/ и бу́дет и́мже о́бразом возвесели́тся жени́х о неве́сте,/ та́ко возвесели́тся Госпо́дь о тебе́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 60):

Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме:/ прии́де бо твой свет и сла́ва Госпо́дня на тебе́ возсия́./ Я́ко се тьма́ покры́ет зе́млю и мрак на язы́ки,/ на тебе́ бо яви́тся Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится./ И по́йдут ца́рие све́том твои́м,/ и язы́цы све́тлостию восто́ка твоего́./ Возведи́ о́крест о́чи твои́ и ви́ждь со́бранная ча́да твоя́:/ прии́дут вси сы́нове твои́ издале́ча,/ и дще́ри твои́ на ра́мех во́змутся./ Тогда́ у́зриши, и возра́дуешися,/ и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцем,/ егда́ преложи́т на тя бога́тство мо́ря, и язы́к, и люде́й./ И прии́дут ти ста́да велблу́д,/ и покры́ют тя велблу́ды Мадиа́мстии и Гефа́рстии,/ вси от Сава́ прии́дут, нося́ще тебе́ зла́то и лива́н,/ принесу́т тебе́ и ка́мень че́стен, и спасе́ние от Го́спода благовестя́т./ И вся о́вцы Кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ Навео́фстии прии́дут тебе́,/ и вознесу́тся прия́тная на же́ртвенник Мой, и дом моли́твы Моея́ просла́вится./ Ки́и су́ть, и́же, я́ко о́блацы, лета́ют,/ и я́ко го́лубие со птенцы́ свои́ми?/ Со мно́ю е́сть Сио́н,/ Мене́ о́строви ожида́ша и корабли́ Фарси́йстии в пе́рвых,/ е́же привести́ ча́да твоя́ издале́ча/ и сребро́ и зла́то их с ни́ми,/ за и́мя Госпо́дне Свято́е и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти./ И сози́ждут сы́нове иноро́днии сте́ны твоя́,/ и ца́рие их предста́нут тебе́:/ за гнев бо Мой порази́х тя/ и за ми́лость Мою́ возлюби́х тя./ И отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну де́нь и но́щь, и не затворя́тся,/ е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя./ Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут,/ и язы́цы запусте́нием запусте́ют./ И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет в кипари́се, и пе́вге56, и ке́дре вку́пе,/ просла́вити ме́сто свято́е Мое́,/ и ме́сто ног Мои́х просла́влю./ И по́йдут к тебе́, боя́щеся, сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя,/ и покло́нятся следа́м ног твои́х вси́, прогне́вавшии тя,/ и нарече́шися град Госпо́день Сио́н Свята́го Изра́илева./ За е́же бы́ти тебе́ оста́влену, и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́,/ и положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие ро́дом родо́в./ И изссе́ши млеко́ язы́ков,/ и бога́тство царе́й сне́си,/ и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя/ и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.

На лити́и стихи́ра хра́ма, и святы́х, глас 1:

Достодо́лжно соверша́ем па́мять твою́,/ Константи́не равноапо́стольне,/ всех царе́й степе́нь и похвало́:/ просвеще́н бо быв луча́ми Ду́ха,/ всю уясни́л еси́ Це́рковь Христо́ву,/ собо́ры ве́рных отвсю́ду собра́в/ в све́тлем гра́де Нике́йстем,/ иде́же злочести́вых угаси́ся шата́ние/ и ерети́ческий изнемого́ша язы́к и обуя́ша,/ правосла́вных же вознесе́ся вене́ц,/ я́вльшейся ве́ре./ Отню́дуже от них просла́вися правосла́внейший,/ и всем царе́м пропове́дан был еси́ оте́ц,/ я́ко пе́рвый багряни́цу от Бо́га прие́м./ Те́мже мо́лим ти ся, соверша́ющии па́мять твою́ ве́рно:/ испроси́ очище́ние прегреше́ний душа́м на́шим.

Глас 2. Византи́ево:

Не от челове́к зва́ние прии́м,/ но, я́ко Боже́ственный Па́вел,/ име́л еси́ сие́ па́че свы́шше,/ пресла́вне Константи́не, от Христа́ Бо́га./ Зна́мение бо Креста́ на небеси́ ви́дев,/ сим улови́лся еси́, я́ко добре́йший лов,/ о сем и победи́тель проти́ву ви́димых и неви́димых враго́в яви́лся еси́ непобеди́м./ Те́мже мо́лим тя, я́ко те́пла моли́твенника, земни́и,/ досто́йно па́мять твою́ почита́юще,/ в дерзнове́нии испроси́ти нам просвеще́ния,/ очище́ния и ве́лия ми́лости.

Благочести́ваго Константи́на па́мять,/ я́ко ми́ро истощева́емо, дне́сь возсия́:/ Христа́ бо возжеле́в, и́долы пренебреже́,/ храм воздви́г на земли́ распе́ншемуся нас ра́ди,/ на Небесе́х же восприя́ наде́жды вене́ц.

Глас 3:

Ю́ношеский провожда́я во́зраст,/ я́коже Боже́ственный Па́вел,/ с Вы́шних прия́л еси́ Боже́ственное дарова́ние/ и лю́таго борца́ ра́ть всеору́жеством Креста́ низве́ргл еси́,/ царе́й похвало́, Константи́не равноапо́столе,/ о нас ко Го́споду моли́ся,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 4:

Хвала́ Бо́гу от бре́нных усте́н/ воспева́ема е́сть в Боже́ственней па́мяти твое́й,/ Константи́не всехва́льне:/ ты бо яви́лся еси́ преизя́щный во́ин словесе́ ве́ры,/ поруга́в изва́янныя и́долов зра́ки,/ и ны́не приче́лся еси́ све́тлости Тро́ичней/ просвеща́яй помышле́ния на́ша мольба́ми твои́ми.

Сла́ва, глас 5:

Це́рковь дне́сь украси́вшися держа́вою твое́ю, царю́,/ та́йно весели́тся/ и твою́ всечестну́ю па́мять по достоя́нию прехва́льно почита́ет, зову́щи:/ ра́дуйся, и́же Па́влу поревнова́вый,/ и Крест Христо́в взе́мый,/ и се́ти сокруши́вый сопротивобо́рца./ Ра́дуйся, царе́й всеизря́дне/ и апо́столом равноче́стне./ Ра́дуйся, ве́рных утвержде́ние/ и во́инов кре́пкое забра́ло./ Константи́не блаже́нне,/ о нас ко Го́споду не оскуде́й моля́ся,/ я́ко дерзнове́ние име́яй,/ Це́ркви украше́ние.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Пе́рвый ца́рь во христиа́нех,/ от Бо́га, Константи́не, скиптр восприя́л еси́:/ тебе́ бо яви́ся в земли́ кры́емо спаси́тельное зна́мение,/ и́мже и язы́ки вся покори́л еси́ под но́ги ри́млян,/ ору́жие необори́мое име́яй, Животворя́щий Крест, блаже́нне,/ и́мже и приве́лся еси́ Бо́гу на́шему.

Стих: Вознесо́х избра́ннаго от люде́й Мои́х,/ обрето́х Дави́да, раба́ Моего́.

Вои́стинну блаже́нно чре́во/ и освяще́нна утро́ба, тебе́ носи́вшая, царю́ мировожделе́нне,/ христиа́нов ра́досте,/ Константи́не Боговенча́нне,/ ри́млян сла́во, бога́тство и побо́рниче си́рых и вдови́ц,/ покро́в смире́нных/ и недоуме́ющихся в ско́рбех исправле́ние,/ вои́стинну и пле́нных избавле́ние.

Стих: Сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же,/ Бог Твой еле́ем ра́дости.

Жела́нием и любо́вию Христо́вою уязви́вшися,/ ма́ти пресла́дкия о́трасли/ со тща́нием прии́де во святы́й Сио́н,/ на ме́сто свято́е,/ на не́мже распя́тся во́лею Спас наш,/ во е́же спасти́ нас,/ иде́же Крест взе́мши, ра́дующися, взыва́ше:/ сла́ва Дарова́вшему мне, Его́же наде́яхся.

Сла́ва, глас 8:

Свет пресве́тлый, ца́рская звезда́ невече́рняя,/ от неве́рия в ве́ру Божества́ преше́дши,/ приведе́ся освяти́ти лю́ди и град/ и, о́браз Креста́ на Небеси́ ви́дев, услы́ша отту́ду:/ сим побежда́й враги́ твоя́./ Отону́дуже прие́м разуме́ние Ду́ха,/ свяще́нник извеще́н и ца́рь еле́ем,/ утверди́л еси́ Це́рковь Бо́жию,/ правосла́вных люде́й, о́тче,/ его́же и ра́ка исцеле́ние то́чит,/ Константи́не равноапо́стольне,/ моли́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 8:

Креста́ Твоего́ о́браз на Небеси́ ви́дев/ и, я́коже Па́вел, зва́ние не от челове́к прие́м,/ в царе́х апо́стол Твой, Го́споди,/ Ца́рствующий град в ру́це Твое́й положи́,/ его́же спаса́й всегда́ в ми́ре моли́твами Богоро́дицы,/ еди́не Человеколю́бче.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, святы́х. И ны́не, пра́здника.

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Но́вый был еси́ Дави́д о́бразы, рог свы́ше восприе́м ца́рствия верх твой:/ еле́ем бо Ду́ха пома́за тя, сла́вне, Пресу́щное Сло́во и Госпо́дь./ Отону́дуже прия́л еси́ и скиптр, прему́дре, ца́рский,/ прося́ нам ве́лия ми́лости.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Боже́ственная ски́ния была́ еси́, Сло́ва,/ еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во, чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́, пе́рсть бы́вша,/ оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми,/ очи́сти моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

По 2-й кафизме седа́лен, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския:

Уязвля́емь на Кресте́ Творе́ц со́лнца и тва́ри,/ тебе́, я́ко звезду́ све́тлую, с Небесе́ звезда́ми привлече́,/ ему́же и держа́ву пе́рвому ца́рскую возложи́./ Те́мже тя восхваля́ем, Константи́не, царю́ благочести́вейший,/ с Еле́ною, ма́терию Богому́дрою.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Преднапису́ет Гедео́н зача́тие, и сказу́ет Дави́д рождество́ Твое́, Богоро́дице:/ сни́де бо, я́ко до́ждь на руно́, Сло́во во чре́во Твое́,/ и прозябла́ еси́ без се́мене, земле́ свята́я, ми́рови спасе́ние,/ Христа́ Бо́га на́шего, Благода́тная.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ святи́и благове́рнии и равноапо́стольнии ца́рие Константи́не и Еле́но,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо святы́м Кресто́м/ всю вселе́нную просвети́ли есте́.

По полиеле́и седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Благонаро́чита па́мять твоя́, я́вльшися нам,/ озаря́ет концы́ Богоразу́мия све́том, Константи́не Богодухнове́нне:/ ты бо в царе́х благочести́вне показа́лся еси́,/ зако́ны Небе́снаго Царя́ соблю́д./ Те́мже моли́твами твои́ми изба́ви нас от искуше́ний.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния,/ те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Вознесо́х избра́ннаго от люде́й Мои́х,/ обрето́х Дави́да, раба́ Моего́. Стих: Сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́, Сла́ва: Моли́твами Боговенча́нных царе́й,/ Ми́лостиве: И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы: Та́же, Поми́луй мя, Бо́же: Посе́м стихи́ра: Благочести́ваго Константи́на: ищи́ на лити́и, смотри выше.

Кано́н пра́здника, на 6 и святы́х на 8, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Еди́не Небе́сный Царю́, ца́рствующаго греха́ ны́не во мне/ Твои́х уго́дников мольба́ми смире́нную ду́шу мою́ свободи́.

Го́рняго быв рачи́тель Ца́рствия, блаже́нне Константи́не,/ Царю́ всех и Влады́це, умо́м чи́стым ве́ровав, послужи́л еси́.

Све́том облиста́вшися Богонача́льным,/ тьму́ неразу́мия оста́вила еси́ вои́стинну, Богому́драя Еле́но,/ прии́скренно Царю́ веко́в порабо́тала еси́.

Богоро́дичен: Две́рь Боже́ственнаго восто́ка, отве́рзи ми две́ри покая́ния/ и от двере́й смертоно́снаго греха́ хода́тайством Твои́м изба́ви мя, Влады́чице.

Катава́сия пра́здника.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ еди́не Человеколю́бче.

Возме́здия Небе́сная получи́ти потща́лся еси́,/ те́мже зову́щему, Богому́дре, после́довал еси́,/ и тьму́ оста́вил еси́, о́тче, пре́данныя ти ле́сти,/ и свети́льник Ду́хом Боже́ственным был еси́.

Христу́ прилепи́вшися и на Него́, всечестна́я, всю возложи́вши наде́жду,/ свяще́нная Его́ места́ дости́гла еси́,/ в ни́хже пречи́стыя стра́сти, воплоти́вся, претерпе́, Преблаги́й.

Спаси́тельное ору́жие, неразори́мое одоле́ние, христиа́нскую наде́жду,/ Крест Честны́й, за́вистию/ сокрове́нный, ты яви́ла еси́,/ Боже́ственным распаля́ема жела́нием, Богоблаже́нная.

Богоро́дичен: Свяще́ннаго гражда́нства отпа́д, Пречи́стая,/ приложи́хся ското́м и осужде́н ве́сь бых;/ Я́же Судию́ ро́ждшая, вся́каго осужде́ния изба́ви и спаси́ мя.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Та́же, седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Чу́вства просте́р к Небеси́ и зве́здную навы́кнув добро́ту,/ от сих тайноучи́м быва́я вся́ческих Го́спода,/ кре́стное же ору́жие посреде́ облиста́,/ напису́я о сем побежда́ти и держа́вным бы́ти./ Те́мже, души́ твоея́ отве́рз очеса́, письмо́ проче́л еси́/ и о́бразу научи́вся, Константи́не всече́стне,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Прему́дрость и Сло́во в Твое́м чре́ве заче́нши неопа́льно, Ма́ти Бо́жия,/ ми́рови родила́ еси́ мир Содержа́щаго/ и в объя́тиях понесла́ еси́ вся Нося́щаго,/ Пита́теля всех и Творца́ тва́ри./ Те́мже молю́ Тя, Всесвята́я Де́во, и ве́рно сла́влю Тя,/ изба́витися ми от прегреше́ний, и в де́нь суда́,/ егда́ предста́ти и́мам пред лице́м Созда́теля моего́,/ Влады́чице Де́во Чи́стая, Твою́ по́мощь тогда́ пода́ждь ми:/ вся бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши, Всепе́тая.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

С Небесе́, я́ко Па́вла тя дре́вле, уловля́ет Христо́с Госпо́дь, Константи́не,/ науча́я тя Царя́ Еди́наго Сего́ почита́ти.

Пресве́тлым зна́мением тя, блаже́нне, звезда́ми Христо́с Со́лнце озаря́ет/ и свети́льника тя омраче́нным показа́.

И нра́вы Боголюби́ва и Боже́ственными дея́нии досточу́дна, блаже́нная, была́ еси́:/ сего́ ра́ди ве́рою тя сла́вим.

Явля́еши кры́емую ле́ты мно́гими ны́не Боже́ственную побе́ду Креста́,/ и́мже спасо́хомся и де́монския пре́лести изба́вихомся.

Богоро́дичен: Ду́шу мою́ озари́, омраче́нную согреше́ньми,/ Я́же Со́лнце пра́вды ро́ждшая, Присноде́во.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

У́треневав к незаходи́мому Со́лнцу и Влады́це,/ царю́ Богому́дре, све́та испо́лнен был еси́.

Любо́вь и соверше́нное милосе́рдие, я́ко порфи́ру, нося́щи,/ всели́лася еси́ ны́не в Вы́шняя Ца́рствия.

Совокупи́лася еси́ со безпло́тных, Еле́но, ликостоя́нии,/ Бо́гу угоди́вши доброде́тельными твои́ми дея́нии.

Богоро́дичен: Де́во, ду́шу мою́ очи́сти,/ оскверне́нную сластьми́ теле́сными, наве́том змии́ным.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Собра́л еси́ Богоно́сных оте́ц блаже́нный лик пресла́вно/ и те́ми, Константи́не, всех обурева́емая сердца́ утверди́л еси́/ единоче́стна славосло́вити Ро́ждшему, Сло́ва и сопресто́льна.

Ве́ровавши в Го́спода жи́ва, е́же бы́ти всем подаю́щаго,/ ме́рзских и су́етных и́долов ме́ртвенная отри́нула еси́ служе́ния/ и прия́ла еси́ ра́достно, Еле́но, Ца́рство Небе́сное.

Дла́нию Твое́ю окормля́еми, Сло́ве,/ неве́дения глубоча́йшую тьму́ и лю́таго безбо́жия бу́рю Тобо́ю ца́рствовавшии отри́нуша/ и приведо́шася к ти́хим благоче́стия приста́нищам, ра́дующеся.

Богоро́дичен: Исцели́ неисце́льно неду́говавшее/ и ухапле́нием лука́ваго лю́те уязви́вшееся се́рдце мое́, Отрокови́це,/ и Твоего́ исцеле́ния сподо́би, и спаси́ мя,/ на Тя наде́ющагося, мольба́ми Твои́ми, Пречи́стая.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва дне́сь:

Константи́н дне́сь с ма́терию Еле́ною/ Крест явля́ют, всечестно́е дре́во,/ всех у́бо иуде́ев посрамле́ние су́ще,/ ору́жие же на проти́вныя ве́рных люде́й:/ нас бо ра́ди яви́ся зна́мение ве́лие/ и во бране́х гро́зное.

И́кос:

Константи́на, ве́рнии, с ма́терию почти́м:/ Дави́да бо и си́и словеса́ услы́шавше, на ке́дре, и пе́вге, и кипари́се,/ тресло́жный Крест позна́ша, и́мже спаси́тельная стра́сть после́дова,/ и вся предста́виша иуде́и, угото́витися показа́ти лю́дем ве́лие оправда́ние,/ сокрове́нное за́висти ра́ди и не́нависти тех,/ и, сие́ обре́тше, показа́ша они́./ Сего́ ра́ди всем победоно́снии яви́шася,/ ору́жие нося́ще необори́мое, зна́мение ве́лие и во бране́х гро́зное.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Твоя́ повеле́ния сохраня́я, повину́ся Твоему́ зако́ну Константи́н./ Те́мже беззако́ннующих низложи́ ополче́ния, вопия́ Тебе́:/ Го́споди Бо́же, благослове́н еси́.

Дре́во, е́же всех извле́кшее, досточу́дне, из ро́ва поги́бели,/ загребе́нное за́вистию, нам открыва́еши,/ погреба́яй де́моны всегуби́тельныя во ве́ки.

Дея́нии Боже́ственными создала́ еси́ се́рдце твое́ це́рковь Бо́гу, Еле́но,/ и хра́мы свяще́нныя Тому́ соде́лала еси́,/ иде́же пло́тию пречи́стыя нас ра́ди подъя́т стра́сти.

Богоро́дичен: Во́лею мое́ю согреша́яй и порабоще́н безме́стными обы́чайми,/ ко обы́чному Твоему́ ны́не притека́ю милосе́рдию,/ отча́яннаго спаси́ мя, Пресвята́я Богоро́дице.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Я́ко багряни́цею, сла́вне, оде́явся милосе́рдием,/ и я́коже хлами́дою, в до́брую кро́тость венце́м укра́шен был еси́ доброде́телей соверше́нным умо́м/ и, преста́влься от земли́ к Вы́шнему Ца́рствию, зове́ши:/ иере́и, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Веселя́щуюся ви́дящии с сыно́м тя Богому́дрым, сла́вная Еле́но, в Бо́жии Ца́рствии,/ Христа́ велича́ем, ваш честны́й пра́здник показа́вшаго нам,/ па́че лучи́ со́лнечныя нас озари́вший, ве́рно пою́щих:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Я́ко чу́дно жела́ние твое́ и нрав Боже́ственный,/ сла́вная Еле́но, жена́м похвало́:/ мест бо дости́гши, честны́я стра́сти подъе́мших,/ Влады́це всех хра́мы прекра́сными удобри́ла еси́, вопию́щи:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Души́ моея́ о́чи, мно́гими преступле́нии ослепле́нныя, Богоро́дице, просвети́,/ ум мой умири́ и се́рдце, молю́ся, смуще́нное сластьми́ многообра́зными,/ и спаси́ мя, вопию́ща:/ иере́и, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Чи́стую во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Гроб, иде́же лежи́т свяще́нное, Константи́не, и честно́е те́ло твое́,/ зарю́ Боже́ственных исцеле́ний чи́сте приступа́ющим всегда́ источа́ет,/ страсте́й разли́чных тьму́ отгоня́/ и све́том невече́рним просвеща́я восхваля́ющих тя.

Свя́то свою́ сконча́вши жи́знь, со святы́ми ны́не всели́лася еси́,/ освяще́ния испо́лнена бы́вши и просвеще́ния./ Те́мже и исцеле́ний всегда́ источа́еши ре́ки,/ и стра́сти попаля́еши, Еле́но блаже́нная, и напая́еши ду́ши на́ша.

Пребезнача́льне безсме́ртне Царю́,/ Ца́рствия Вы́шняго сподо́бил еси́,/ и́хже благоче́стно дре́вле оправда́л еси́ на земли́,/ е́же ца́рствовати, Го́споди, Тя возлюби́вших чи́сте,/ Еле́ну святу́ю и вели́каго Константи́на,/ и́хже моли́твами всех уще́дри.

Богоро́дичен: Всех Царя́ и Творца́ заче́нши, Де́во, родила́ еси́/ и се ны́не, я́коже Цари́ца одесну́ю Сего́, Чи́стая, предстои́ши./ Те́мже молю́ Тя:/ шу́ия ча́сти изба́ви мя в час суда́/ и десны́м овца́м сопричти́.

Свети́лен

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Свети́льницы, просвети́вшии вселе́нную всю благоче́стия ве́рою,/ вы яви́стеся вои́стинну, Боговенча́нне Константи́не и Еле́но сла́вная./ Вас возвели́чившаго Христа́ пе́сньми славосло́вим, Ди́внаго во святы́х.

Сла́ва, други́й.

Подо́бен: Ученико́м:

Не от челове́к прия́т ца́рственную держа́ву,/ но от Боже́ственныя благода́ти Константи́н вели́кий с ма́терию,/ с небесе́ облиста́емь же, зрит Креста́ Боже́ственную побе́ду,/ и́же сим погуби́в враго́в, и́дольскую разруши́ ле́сть,/ в ми́ре же укрепи́ правосла́вную ве́ру.

И ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3 и святы́х 3, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Ра́дуйся, Константи́не прему́дре,/ правосла́вия исто́чниче,/ напая́яй всегда́ сла́дкими вода́ми/ всю подсо́лнечную./ Ра́дуйся, ко́реню,/ из него́же прозябе́ плод, пита́яй Це́рковь Христо́ву./ Ра́дуйся, похвало́ конце́в, пресла́вне,/ христиа́нских царе́й пе́рвейший./ Ра́дуйся, ра́досте ве́рных.

Ца́рствуяй тва́рию,/ благопоко́рное предзря́й се́рдца твоего́, прему́дре,/ слове́сне уловля́ет тя,/ безслове́сием держи́ма,/ и, озари́в твое́ помышле́ние/ благоче́стия разуме́нии,/ ми́ру показа́ светоза́рна, я́ко со́лнце,/ лучи́ испуща́юща/ Боже́ственных дея́ний, пресла́вне.

Ра́дуйся, Еле́но всеми́рная,/ я́же Крест Христо́в на земли́ я́вльшая,/ его́же беззако́ннии иуде́и скры́ша,/ просвеща́юща и освяща́юща/ лю́ди Госпо́дня бога́тыя./ Тя мо́лим, крестоно́сице сла́вная,/ о нас, творя́щих твою́ па́мять, помоли́ся.

Госпо́дня уче́ния,/ я́коже земля́ избра́нная,/ прие́мши, всехва́льная,/ доброде́тельных дея́ний благопло́дие прозябла́ еси́,/ помышле́ния на́ша пита́ющее,/ уподобле́нием, Еле́но прему́драя, гражда́нства твоего́./ Те́мже пра́зднуем ра́достно дне́сь/ па́мять твою́, торжеству́юще.

Еле́ем ра́дости/ Твоя́ прича́стники, Христе́,/ Константи́на и Еле́ну,/ пресла́вно пома́зал еси́,/ пре́лесть возненави́девших/ и Твоея́ добро́ты возжела́вших,/ и Ца́рствия Небе́снаго Твоего́ сих сподо́бил еси́,/ благоче́стно пе́рвее на земли́, Сло́ве, ца́рствовавших,/ манове́нием Твои́м.

Сла́ва, глас 8. Мефо́дия Патриа́рха:

Ца́рь царе́й и Бог,/ бога́тыми дарова́нии украша́яй досто́йныя,/ Сам с Небесе́, я́коже Па́вла пресла́внаго,/ зна́мением Кре́стным тебе́, Константи́не, улови́:/ сим, рек, побежда́й враги́ твоя́./ Его́же взыска́в с ма́терию Богому́дрою/ и обре́т, я́коже жела́л еси́,/ сих держа́вно в бе́гство обрати́л еси́./ С не́ю у́бо моли́ о правосла́вных лю́дех,/ и христолюби́вом во́инстве,/ и о всех, па́мять твою́ соверша́ющих ве́рно,/ еди́наго Человеколю́бца,/ изба́витися вся́каго гне́ва.

И ны́не, пра́здника. Славосло́вие вели́кое.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны пра́здника, пе́снь рядова́я, и святы́х, пе́снь 6-я, на 4. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их,/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Апо́стол к Гала́том, зача́ло 200. А́ще ли прилучи́тся вну́трь Пятидеся́тницы, чте́тся Апо́стол в Дея́ниих, зача́ло 49. Аллилу́ия, глас 1: Вознесо́х избра́ннаго от люде́й Мои́х,/ обрето́х Дави́да, раба́ Моего́. Стих: Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся ца́рь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́. Прича́стен: Во всю зе́млю:

* * *

Ве́стно бу́ди, а́ще случи́тся па́мять свята́го царя́ Константи́на в четверто́к Вознесе́ния или́ в неде́лю 7-ю святы́х оте́ц, слу́жбу его́ пе́ти, я́коже Иоа́нну Богосло́ву, по те́мже глава́м.

Моли́тва

О преди́внии и всехва́льнии ца́рие, святи́и равноапо́стольнии Константи́не и Еле́но! К вам, те́плым засту́пником, возно́сим на́ши недосто́йныя моли́твы, я́ко ве́лие и́мате дерзнове́ние ко Го́споду. Испроси́те у Него́ мир Це́ркви и всему́ ми́ру благоде́нствие. Нача́льником му́дрость, па́стырем попече́ние о па́стве, пасо́мым смире́ние, ста́рцем жела́нное упокое́ние, муже́м кре́пость, жена́м благоле́пие, де́вственником чистоту́, де́тем послуша́ние, младе́нцем христиа́нское воспита́ние, больны́м исцеле́ние, вражду́ющим примире́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий. Приходя́щим в храм сей и моля́щимся в нем свято́е благослове́ние и всем вся по коего́ждо проше́нию поле́зная, да хва́лим и пое́м Благоде́теля всех Бо́га в Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святой император Константин

Святой император Константин (306–337), получивший от Церкви именование равноапостольный, а во всемирной истории названный Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора (305–306), правившего странами Галлией и Британией. Огромная Римская империя была в то время разделена на Западную и Восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в Западной половине и был отец императора Константина. Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи – Константин был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в то время, как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны императоров Диоклитиана (284–305), его соправителя Максимиана Галерия (305–311) – на востоке и императора Максимиана Геркула (284–305) – на западе. После смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозглашение в подвластных ему странах свободы исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на востоке и жестокий тиран Максентий на западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн с помощью Божией разбил всех своих противников. Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с надписью «Сим побеждай». Сделавшись полновластным правителем западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи.

После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.

Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, бывший центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая и была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил храмы, заботился о духовенстве. Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти и самый Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать – святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326 году. (Сведения об обретении Креста Господня помещены в праздник Воздвижения 14 сентября.) Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу Церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви. Над пещерой Гроба Господня сам император Константин повелел соорудить великолепный храм в честь Воскресения Христова. Святая Елена отдала Животворящий Крест на хранение Патриарху, часть же Креста взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году.

За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению Животворящего Креста царица Елена именуется равноапостольной.

Мирное существование христианской Церкви было нарушено возникшими внутренними нестроениями и раздорами от появившихся ересей. Еще в начале деятельности императора Константина на западе возникла ересь донатистов и новациан, требовавших повторения крещения над отпадшими во время гонений христианами. Эта ересь, отвергнутая двумя Поместными Соборами, была окончательно осуждена Миланским Собором 316 года. Но особенно губительной для Церкви оказалась возникшая на востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть Божественную сущность Сына Божия и учить о тварности Иисуса Христа. По повелению императора был созван в 325 году Первый Вселенский Собор в городе Никее. 318 епископов собрались на этот Собор, его участниками были епископы-исповедники периода гонений и многие другие светильники Церкви, среди которых – святитель Николай Мирликийский. (Сведения о Соборе помещены 29 мая.) Император присутствовал на заседаниях Собора. Ересь Ария была осуждена и составлен Символ веры, в который был внесен термин «Единосущный Отцу», навсегда закрепивший в сознании православных христиан истину о Божественности Иисуса Христа, принявшего человеческую плоть для искупления всех людей.

Можно удивляться глубокому церковному сознанию и чувству святого Константина, выделившему термин «Единосущный», слышанный им в прениях Собора, и предложившему внести это определение в Символ веры.

После Никейского Собора равноапостольный Константин продолжал активную деятельность в пользу Церкви. В конце жизни он принял святое Крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице.

Свята́го благове́рнаго кня́зя Константи́на и чад его́, Михаи́ла и Фео́дора, Му́ромских чудотво́рцев

Соверша́ется собо́р их в Му́роме.

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Прииди́те, вси ве́рнии,/ духо́вно торжеству́им,/ прииди́те и услы́шите,/ е́же мы обрето́хом пресла́вно/ в гли́нных сосу́дех благода́ть кипя́щую,/ от гроб я́вльшуюся,/ блаже́ннаго кня́зя Константи́на/ с ча́ды, Михаи́лом и Фео́дором./ К ни́мже вку́пе си́це возопии́м:/ блаже́ннии и треблаже́ннии,/ Христу́ моли́теся о гра́де сро́дствия ва́шего,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Кто не почуди́тся, или́ кто не похва́лит,/ слы́шав вели́кую сла́ву,/ во всех страна́х теку́щую от богоспаса́емаго гра́да Му́рома,/ велича́ющася и вы́сящася па́че ине́х градо́в,/ име́юща в себе́ бога́тство неоскудева́емо/ и сокро́вище неги́блемо,/ но́вых чудотво́рцев,/ кня́зя Константи́на прехва́льнаго с Михаи́лом и Фео́дором?/ К ни́мже, моля́щеся, глаго́лем:/ Христу́ моли́теся спасти́ и просвети́ти душа́ на́ша.

О, вели́кое и несказа́нное та́инство,/ е́же нам откры́ся на похвале́ние, во всех страна́х!/ А́ще бо где яви́ся еди́н свети́льник,/ мы же свы́ше обрето́хом трие́х, вку́пе сия́ющих, я́ко со́лнце,/ и чудеса́ точа́щих де́нь и но́щь./ Того́ ра́ди к ним возопии́м, си́це глаго́люще:/ моли́теся Христо́ви, блаже́ннии, со все́ми святы́ми Его́/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Вся́ческая дне́сь испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ слы́шавше но́вое и пресла́вное чу́до,/ я́ко гра́ду Му́рому обре́теся свой просвети́тель,/ и наста́вник, и учи́тель,/ благове́рный кня́зь Константи́н/ и два сы́на его́, Михаи́л и Фео́дор,/ и́же изба́вльше нас от пре́лести и́дольския,/ просвети́ша святы́м Креще́нием./ К ни́мже вку́пе рцем, сликовству́юще, си́це:/ се вре́мя благоприя́тно,/ се де́нь спасе́ния,/ се цельба́м ре́ки точа́хуся непреста́нно./ Тем, Христу́ моля́щеся, та́ко вопие́м:/ Го́споди, моли́твами святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние (главы́ 3 и 4):

Возлю́бленнии,/ а́ще се́рдце на́ше не за́зрит нам, дерзнове́ние и́мамы к Бо́гу./ И его́же а́ще про́сим, прие́млем от Него́,/ я́ко за́поведи Его́ соблюда́ем/ и уго́дная пред Ним, твори́м./ И сия́ е́сть за́поведь Его́:/ да ве́руем во И́мя Сы́на Его́ Иису́са Христа́/ и лю́бим друг дру́га, я́коже дал е́сть за́поведь нам./ И соблюда́яй за́поведи Его́, в Нем пребыва́ет, и Той в нем,/ и о сем разуме́ем, я́ко пребыва́ет в нас, от Ду́ха, Его́же дал е́сть нам./ Возлю́бленнии, не вся́кому ду́ху ве́руйте,/ но искуша́йте ду́хи, а́ще от Бо́га су́ть,/ я́ко мно́зи лжепроро́цы изыдо́ша в мир./ О сем познава́йте Ду́ха Бо́жия и ду́ха ле́стча57:/ всяк дух, и́же испове́дует Иису́са Христа́, во пло́ти прише́дша, от Бо́га е́сть./ И всяк дух, и́же не испове́дует Иису́са Христа́, во пло́ти прише́дша, от Бо́га не́сть,/ и сей е́сть анти́христов,/ его́же слы́шасте, я́ко гряде́т, и ны́не в ми́ре е́сть уже́./ Вы от Бо́га есте́, ча́дца, и победи́сте тех,/ я́ко бо́лий е́сть, и́же в вас, не́жели и́же в ми́ре./ Они́ от ми́ра су́ть,/ сего́ ра́ди от ми́ра глаго́лют, и мир тех послу́шает./ Мы от Бо́га есмы́:/ и́же зна́ет Бо́га, послу́шает нас,/ и и́же не́сть от Бо́га, не послу́шает нас.

Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние (глава́ 4):

Возлю́бленнии,/ а́ще си́це возлюби́л е́сть нас Бог,/ и мы до́лжни есмы́ друг дру́га люби́ти./ Бо́га никто́же нигде́же ви́де./ А́ще друг дру́га лю́бим, Бог в нас пребыва́ет,/ и любы́ Его́ соверше́нна е́сть в нас./ О сем разуме́ем, я́ко в Нем пребыва́ем и Той в нас,/ я́ко от Ду́ха Своего́ дал е́сть нам./ И мы ви́дехом и свиде́тельствуем, я́ко Оте́ц посла́ Сы́на Спаси́теля ми́ру./ И́же а́ще испове́сть, я́ко Иису́с е́сть Сын Бо́жий,/ Бог в нем пребыва́ет, и той в Бо́зе./ И мы позна́хом и ве́ровахом любо́вь, ю́же и́мать Бог в нас./ Бог любы́ е́сть,/ и пребыва́яй в любви́ в Бо́зе пребыва́ет,/ и Бог в нем пребыва́ет.

Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние (главы́ 4 и 5):

Возлю́бленнии,/ а́ще кто рече́т, я́ко люблю́ Бо́га, а бра́та своего́ ненави́дит,/ ло́жь е́сть:/ и́бо не любя́й бра́та своего́, его́же ви́де,/ Бо́га, Его́же не ви́де, ка́ко мо́жет люби́ти?/ И сию́ за́поведь и́мамы от Него́,/ да любя́й Бо́га лю́бит и бра́та своего́./ Всяк, ве́руяй, я́ко Иису́с е́сть Христо́с, от Бо́га рожде́н е́сть,/ и всяк, любя́й Ро́ждшаго, лю́бит и Рожде́ннаго от Него́./ О сем ве́мы, я́ко лю́бим ча́да Бо́жия,/ егда́ Бо́га лю́бим и за́поведи Его́ соблюда́ем./ Сия́ бо е́сть любы́ Бо́жия, да за́поведи Его́ соблюда́ем,/ и за́поведи Его́ тя́жки не су́ть./ Я́ко всяк рожде́нный от Бо́га, побежда́ет мир,/ и сия́ е́сть побе́да, побе́ждшая мир, ве́ра на́ша./ Кто е́сть побежда́яй мир, то́кмо ве́руяй,/ я́ко Иису́с, е́сть Сын Бо́жий.

На стихо́вне стихи́ры, глас 3.

Подо́бен: Ве́лия Креста́:

Велича́вый паде́ся,/ и рыда́ют вся лука́вая его́ во́инства,/ ви́дяще ве́твь су́щую,/ всели́чною си́лою Боже́ственною/ благоприсажда́ему, и прославля́ему,/ и све́тло венчава́ему от Бо́га,/ вели́каго кня́зя Константи́на, нача́льника на́шего.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Жестосе́рдии Бо́га не разуме́ша,/ и́же вотще́ шата́хуся;/ от лица́ же дне́сь Михаи́ла и Фео́дора/ Це́рковь их весели́тся и ра́дуется:/ Христо́с бо поста́ви их кня́зи земли́ Свое́й.

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет тве́рдь.

Вторы́й ты был еси́ Константи́н ца́рь,/ де́лом, и сло́вом, и и́менем,/ и но́вому уподо́бился еси́ Влади́миру./ Та́кожде израсти́л еси́ нам две о́трасли,/ Михаи́ла и Фео́дора,/ с ни́миже моли́ о нас Христа́,/ кня́же Константи́не, Человеколю́бца.

Сла́ва, глас 8:

Я́ко Тро́ице побо́рницы, Михаи́л и Фео́дор,/ да похва́лятся со отце́м их, со князе́м Константи́ном вку́пе,/ сицевы́ми глаго́лы:/ ра́дуйся, Михаи́ле, Му́ромская похвало́./ Ра́дуйся, ве́рных прави́телю, Фео́доре блаже́нне./ Ра́дуйся, кня́же Константи́не, наста́вниче наш,/ и ве́ры на́шея храни́телю,/ и притека́ющих к тебе́ приста́нище ти́хое./ Ра́дуйся, ко́реню ве́ры и моле́бниче моля́щихся тебе́/ и велича́ющих тя ве́рно.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 4:

Константи́н дне́сь ве́село ликовству́ет,/ предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ ви́дя оте́чествие свое́, ма́стию духо́вною сия́ющее;/ ему́же после́доваша Михаи́л и Фео́дор, сы́нове его́,/ и мо́лятся вси трие́ вку́пе о душа́х на́ших.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й стихоло́гии седа́лен пра́здника.

По 2-й стихоло́гии седа́лен святы́х, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Го́рдаго зми́я, на не́бо положи́вшаго уста́ и зе́млю потреби́ти хва́лящагося,/ сла́вный кня́зь Константи́н, святы́м Креще́нием посрами́в,/ ве́ру утверди́ и це́ркви воздви́же в сла́ву Христа́ Бо́га на́шего.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во, еди́на ве́рных Предста́тельнице и покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний вся изба́ви,/ на Тя упова́ние, Отрокови́це, иму́щия,/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными моли́твами Твои́ми.

По полиеле́и седа́лен, глас 2.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Дне́сь А́нгели Бо́жии ра́дуются на Небесе́х,/ в пресве́тлую па́мять твою́, кня́же Константи́не сла́вне:/ спасл бо еси́ от вся́каго лука́вствия и жертв де́монских град и лю́ди./ И ны́не моли́ с ча́ды Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Де́во Ма́ти,/ горо́ свята́я, еде́мский раю́,/ из Нея́же роди́ся Христо́с Бог, Безсе́менное Сло́во,/ И́мже жи́знь ми́рови прозябе́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Ве́тхую пре́лесть бесо́вскую прогна́в,/ я́ко Христо́в уго́дник,/ и, обнови́в, просвети́л еси́ всех нас святы́м Креще́нием,/ царю́ Константи́ну и кня́зю Влади́миру поревнова́в./ Сего́ ра́ди немо́лчно вопие́м ти си́це:/ ра́дуйся, кня́же Константи́не пресла́вне Му́ромский,/ израсти́вый нам две о́трасли прече́стны,/ кня́зя Михаи́ла и кня́зя Фео́дора,/ с ни́миже моли́ся ны́не Христу́ Бо́гу/ о душа́х на́ших.

Кано́н, творе́ние господи́на мона́ха Михаи́ла Но́ваго, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Воспою́ Ти, Го́споди Бо́же мой, пе́снь духо́вную,/ сла́вя кня́зя Константи́на Му́ромскаго с ча́ды,/ Михаи́лом и Фео́дором вку́пе.

И́же да́руя се́мена се́ющему, Ты мне да́руй благода́ти ра́зум,/ и, разреши́в сою́з язы́ка, обнови́ мя, Спа́се,/ к славосло́вию блаже́нных Твои́х.

Избра́л е́сть Влады́ка Своему́ ста́ду Христо́с кро́ткаго царя́ Изра́илю:/ То́йже и тебе́ избра́л е́сть, ве́рнаго кня́зя но́вому Изра́илю.

Богоро́дичен: Неве́стник светови́ден показа́ся, чре́во Твое́, Отрокови́це,/ за милосе́рдие из Тебе́ Вопло́щшагося/ и всех Богоразу́мия заре́ю просвети́вшаго.

Песнь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Прииди́те, целому́дрия рачи́тели, честну́ю тро́ицу почти́м,/ Михаи́ла и Фео́дора, с Константи́ном вку́пе,/ Святу́ю Тро́ицу возлюби́вшия чи́стым се́рдцем и душе́ю соверше́нною.

От ко́рене че́стна изра́стше, сла́внии, бра́тия благоро́днии, Михаи́ле и Фео́доре,/ помоли́теся со отце́м ва́шим, кня́зем Константи́ном, Христу́ Бо́гу/ о творя́щих па́мять ва́шу.

Прииди́те, новокреще́ннии Росси́йстии собо́ри,/ целу́йте любе́зно честну́ю ра́ку блаже́ннаго Константи́на кня́зя,/ пе́рваго просвети́теля пресла́внаго гра́да Му́рома.

Богоро́дичен: Тя Предста́тельницу тве́рду, Богороди́тельнице, стяжа́хом,/ и, упова́ние на Тя возло́жше, спаса́емся,/ и, к Тебе́ прибега́юще, огражда́емся.

Седа́лен, глас 2

Подо́бен: Вели́чия Твоя́:

Спаса́я пре́жде Госпо́дь Изра́иля от рабо́ты,/ То́йже и ны́не руко́ю кня́зя Константи́на с ча́ды/ всех нас от пре́лести и́дольския изба́ви./ Те́мже, моля́щеся, вопие́м к ним си́це:/ моли́те, блаже́ннии, спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́ти Свята́я Неизрече́ннаго Све́та,/ а́нгельскими Тя пе́сньми почита́юще, благоче́стно велича́ем.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах сла́вное смотре́ние Твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко роди́лся еси́ от Де́вы,/ да от ле́сти изба́виши зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Еле́ны ты но́выя, и Константи́на правове́рнаго,/ и Влади́мира прехва́льнаго вожделе́в доброде́тели,/ Константи́не кня́же досточу́дне, ны́не зове́ши с ча́ды твои́ми:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Лю́то двиза́шеся льсте́ц христиа́ны воева́ти,/ превели́кий же Госпо́дь показа́ тя сла́вна святы́м Креще́нием:/ тобо́ю бо оте́чество твое́ просвети́вся от Него́,/ И́же тебе́ Ца́рство Свое́ подаде́.

Всеусе́рдно после́дуя оте́ческим стопа́м,/ ревни́теля иму́ща до́брому, Михаи́ле сла́вне, Фео́дора, при́снаго бра́та твоего́:/ благоче́стием бо совоку́плени душа́ми и телесы́ яви́стеся.

Богоро́дичен: Воплоще́нна Тя, Го́споди, от Неискусобра́чныя Отрокови́цы возжеле́вше,/ в воню́ ми́ра Твоего́ потеко́ша оте́ц с ча́ды,/ Твои́м снеда́еми Боже́ственным любле́нием.

Песнь 5

Ирмо́с: От све́та пресеки́й перворо́дный свет,/ я́ко во све́те дела́ пою́т Тя, Христе́, Соде́теля,/ во све́те Твое́м пути́ на́ша напра́ви.

От безбо́жных и́дол вся изба́вил еси́/ и ко Христу́ Бо́гу приве́л еси́, о́тче,/ ве́рныя кня́зи, ча́да твоя́, Михаи́ла и Фео́дора,/ и вся лю́ди но́выя гра́да Му́рома, Константи́не.

Я́ко отца́ благочести́ва любо́вию свя́зани и того́ лю́бяще благоче́стно,/ све́тлостию в ва́шем оте́чествии сия́ете, я́ко со́лнце,/ Михаи́ле вку́пе и Фео́доре.

Константи́н ты но́вый яви́лся еси́, Влади́миру подо́бяся,/ извести́лся еси́ вселе́нней:/ от всех бо родо́в тя Бог избра́в пре́жде век в после́дния дни, кня́же.

Богоро́дичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем,/ Тя, основа́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́стная, и́мамы.

Песнь 6

Ирмо́с: Внегда́ скорбе́ти ми,/ возопи́х ко Го́споду,/ и услы́ша мя Бог спасе́ния моего́.

Царю́ ве́чному ны́не ты предстои́ши, кня́же Константи́не,/ десни́цею Его́ венча́н еси́,/ помоли́ся, Ему́ за ны, недосто́йныя.

Ю́ношески хра́бровавше, му́жески пре́лесть возненави́десте мра́чных и́долов,/ о́тчее наказа́ние прии́мше, весели́теся ны́не.

Константи́н кня́зь пет да бу́дет с Михаи́лом сла́вным и с Фео́дором чу́дным:/ яви́шася бо просвети́тели и храни́тели гра́ду на́шему.

Богоро́дичен: Всю Тя, голуби́цу предобру́,/ и све́тел крин, обре́т, и удо́льный цвет, о Богома́ти,/ Жени́х мы́сленный в Тя всели́ся.

Конда́к, глас 8

Подо́бен: Взбра́нной:

Изря́дному воево́де и правове́рному кня́зю Константи́ну с сыно́ма его́ вку́пе/ оте́чество его́, хваля́ся, вопие́т,/ име́ющее его́ нача́льника и засту́пника,/ я́ко изба́вльшееся им от пре́лести и скве́рны и́дольския./ Сего́ ра́ди вопие́м ему́ си́це:/ ра́дуйся, кня́же Константи́не преблаже́нне.

И́кос:

А́нгел, пло́тию оде́ян, на земли́ яви́ся,/ по́слан от Бо́га угото́вати Боже́ственный пра́вый пу́ть,/ и́же соверши́ си́лою Госпо́днею./ Дивля́хуся бо и ра́довахуся Небе́снии чи́нове/ и вопия́ху с земны́ми си́це:/ ра́дуйся, его́же ра́ди ве́ра Госпо́дня провозсия́./ Ра́дуйся, пра́выя ве́ры укрепи́телю./ Ра́дуйся, беззако́нныя ле́сти потреби́телю./ Ра́дуйся, высото́ доброде́тели, до Небесе́ досяза́ющая./ Ра́дуйся, позна́вый Святу́ю Богоро́дицу Мари́ю./ Ра́дуйся, я́ко еси́ ве́рным кня́зь./ Ра́дуйся, ми́лостынею Бо́га одолжи́вый./ Ра́дуйся, свеще́, тьму́ просвеща́ющая./ Ра́дуйся, со́лнце, осуша́ющо неве́рие./ Ра́дуйся, я́ко, тобо́ю наставля́еми, покланя́емся своему́ Творцу́./ Ра́дуйся, кня́же Константи́не преблаже́нне.

Песнь 7

Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Я́сныя зве́зды, на тве́рди небе́сней водрузи́вшеся,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ кня́зь Константи́н с ча́ды, зе́млю чудесы́ неле́стно просвеща́ют.

Я́ко но́вая ве́твь ко́рене богонасажде́нна, кня́зь Константи́н но́вый Влади́мир яви́ся:/ я́коже бо он, израсти́ две о́трасли, Рома́на и Дави́да,/ сей же – Михаи́ла и Фео́дора.

Пресла́вно просла́вися Бо́жия благода́ть самобра́тнею любо́вию Михаи́ла и Фео́дора,/ я́ко и по сме́рти неразлу́чни бе́ху,/ но и ду́ши и телеса́ вку́пе иму́ща, лежа́т.

Богоро́дичен: Преукра́шена Бо́жиею сла́вою яви́лася еси́, Чи́стая, еди́на от ве́ка,/ Сло́во Бо́жие прие́мши, Де́во Ма́ти./ Те́мже благослове́нна Ты в жена́х, Пренепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Во о́бразе А́нгела,/ я́вльшагося в пещи́ о́гненней песносло́вцем,/ Христа́ Бо́га по́йте, о́троцы,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Разу́мно житие́ соверша́я,/ ца́рским венце́м от ю́ности укра́шен, всесла́вный кня́же Константи́не,/ ве́лия сла́ва еси́ твоему́ оте́честву и похвала́.

Со́лнца светле́йши яви́ся па́мять ва́ша, блаже́ннии,/ блиста́ющи благода́тию Свята́го Ду́ха,/ вас пою́щих, Михаи́ле и Фео́доре, со отце́м Константи́ном вку́пе.

На земли́ у́бо положе́ни бы́сте, я́ко ме́ртви,/ но на Небеси́ ликовству́ете со А́нгелы,/ вели́ких даро́в от Христа́ сподо́бльшеся, ду́хи нечи́стыя и боле́зни прогони́ти.

Богоро́дичен: Изба́ви страсте́й душепа́губных/ и плени́цы прегреше́ний расто́ргни, и́миже соплето́хомся:/ вси бо, согре́шшии, очище́ния про́сим,/ пода́ти, Богоро́дице, мольба́ми Твои́ми свобо́ду.

Песнь 9

Ирмо́с: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бог из боку́ Твое́ю про́йде,/ я́ко плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́./ Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.

Ли́цы люде́й росси́йских предстоя́т ти ны́не, моля́щеся приле́жно,/ кня́же Константи́не прему́дре, помоли́ся о всех нас Вседержи́телю Бо́гу,/ в Тро́ице Того́ велича́ющих.

Сы́нове Росси́йстии, прииди́те, стеце́мся к пречестне́й це́ркви но́вых чудотво́рцев,/ кня́зя Константи́на, уго́дника Христо́ва, и сыно́в его́, Михаи́ла и Фео́дора,/ и похва́льными пе́сньми сих возвели́чите.

Возше́д ны́не, к Нему́же возжеле́л еси́,/ очи́стив лю́ди твоя́ от идолослуже́ния и просвети́в святы́м Креще́нием,/ хваля́ся, пое́ши, кня́же Константи́не, с ча́ды, си́це глаго́ля:/ се аз, Го́споди, и де́ти моя́.

Богоро́дичен: Пло́тию приити́ восхоте́в, украси́вый сло́вом вся,/ и Тя, еди́ну Святе́йшу всех обре́т, Богоро́дицу показа́ и́стинную, Ма́ти Де́во,/ Его́же с Тобо́ю вси велича́ем.

Свети́лен

Подо́бен: Посети́л ны е́сть:

Прииди́те, вси ве́рнии, похвала́ми, соше́дшеся,/ возвели́чим кня́зя Константи́на с Михаи́лом и Фео́дором./ Си́и бо яви́шася Тро́ицы равночи́сленнии и А́нгелом ссе́льницы,/ с ни́миже мо́лятся ны́не Ей о душа́х на́ших.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 6.

Подо́бен: Всю отложи́вше:

Крест, я́ко ору́жие, держа́вно рука́ма нося́,/ ве́ру, я́ко щит, наде́жду, я́ко броня́,/ любо́вь, я́ко лук, вооружи́лся еси́ на пре́лесть му́жески/ и вся лю́ди твоя́ научи́л еси́/ покланя́тися еди́ному Бо́гу в Тро́ице./ Ему́же со дерзнове́нием, кня́же Константи́не с ча́ды,/ моли́ся о душа́х на́ших.

Бога́тство оста́вльше земно́е,/ оте́ческому после́довасте благоче́стию,/ Михаи́ле блаже́нне с Фео́дором сла́вным,/ и, сла́ву тле́ющую нивочто́же вмени́вше,/ Вы́шняго насле́дия сподо́бистеся,/ и та́мо со А́нгелы предстоите́ Святе́й Тро́ице:/ Е́йже со дерзнове́нием моли́теся о душа́х на́ших.

Апо́столом единоревни́теля,/ сего́ кня́зя Константи́на прехва́льнаго,/ отца́ и учи́теля гра́да Му́рома,/ соше́дшеся, восхва́лим,/ от тьмы́ к све́ту прибли́жившеся,/ о́чи и сердца́ очи́стивше,/ па́мять его́ воспое́м,/ обре́тше того́ с ча́ды/ правове́рна вожда́ в Ца́рство Небе́сное.

Сла́ва, глас 6:

Ра́достно вси пра́зднующе дне́сь па́мять блаже́нных,/ пе́сньми сих и хвала́ми просла́вим/ и Спа́са Христа́ Бо́га возвели́чим,/ И́же на земли́ удиви́ сих чудесы́ и цельба́ми пресла́вными./ К ни́мже взыва́юще, си́це глаго́лем:/ ра́дуйтеся, блаже́ннии, благода́ть от Бо́га прие́мше/ вся стра́сти и боле́зни исцеля́ти./ Ра́дуйся, Константи́не чу́дне/ с Михаи́лом сла́вным и Фео́дором вели́ким,/ Христу́ Бо́гу моля́щеся изба́витися нам от враг ви́димых и неви́димых/ и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

На Литурги́и слу́жба, пи́сана царю́ Константи́ну.

Святые блаженные князья Константин и сыновья его Михаил и Феодор Муромские

Святые блаженные князья Константин и сыновья его Михаил и Феодор Муромские жили в XI–ХII веках. Блаженный князь Константин, потомок равноапостольного князя Владимира, просил у своего отца, князя Святослава Черниговского, дать ему в удел город Муром, населенный язычниками, чтобы просветить эту страну светом христианской веры. Сына своего, Михаила, князь отправил к муромцам в качестве своего посланца, но язычники его убили. Когда князь Константин подошел к городу со своей дружиной, жители смирились и приняли его, но долго не соглашались оставить язычество. Однажды они подступили к дому князя с намерением убить его, но князь бесстрашно вышел к толпе с иконой Муромской Богоматери. Неожиданно бунтовщики смирились и согласились принять святое Крещение, которое и было совершено над ними в реке Оке. На месте убиения сына Михаила благоверный князь Константин построил храм в честь Благовещения, а позже и другую церковь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В распространении Христовой веры среди муромцев блаженному князью Константину ревностно помогал его сын, князь Феодор. В 1129 году князь Константин скончался и был погребен в церкви Благовещения рядом с сыновьями, блаженными Михаилом и Феодором.

Преподо́бнаго Кассиа́на У́гличскаго

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, пра́здника, а́ще е́сть, 3, и свята́го 5, глас 6:

Ми́ра мяте́ж, и бога́тство, и сла́ву, преподо́бне, оста́вив,/ и, взем крест твой, после́довал еси́ Христу́/ невозвра́тным по́мыслом,/ и во оби́тель всели́лся еси́, преподо́бне,/ душе́вныя стра́сти из ко́рене исторга́я,/ и ча́стыми бде́нии, моли́твою и посто́м Бо́гу благоугожда́л еси́,/ а́нгелов собесе́дниче и преподо́бных сожи́телю,/ моли́ся Го́споду, Кассиа́не преподо́бне,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче,/ кто испове́сть труды́ твоя́ и боле́зни?/ Или́ кий язы́к изрече́т равноа́нгельное твое́ житие́,/ бде́ние же и поще́ние,/ чистоту́ душе́вную и теле́сную,/ безмо́лвие и смире́ние нелицеме́рное,/ кро́тость, незло́бие и нищелю́бие,/ моли́твы непреста́нныя и па́мять сме́ртную?/ Кассиа́не о́тче наш, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче Кассиа́не,/ ты свети́ло вели́кое и врач душе́вных и теле́сных неду́гов яви́лся еси́,/ се бо любо́вию чту́щим тя/ исцеле́ния неоску́дно пода́еши/ и всю страну́ сию́ заря́ми чуде́с твои́х просвеща́еши,/ те́мже и мы, духо́вная ча́да твоя́,/ в светоно́сней па́мяти твое́й ра́достно соше́дшеся,/ све́тло пра́зднуем,/ боголе́пную сла́ву возсыла́юще просла́вльшему тя Го́споду,/ Ему́же за творя́щих па́мять твою́ моли́ся, преподо́бне.

Богому́дре Кассиа́не,/ ты смотре́нием Боже́ственным направля́емь,/ пусты́ни У́чемския близ гра́да У́глеча дости́гл еси́,/ и Ду́ха Свята́го чи́стый дом, блаже́нне, быв,/ святы́я хра́мы Пречи́стыя Богома́тере/ и Предте́чи Иоа́нна та́мо воздви́гл еси́,/ и, оби́тель сотвори́в, мона́шествующих во спасе́ние созва́,/ с ни́ми же моли́ся Христу́ Бо́гу, Кассиа́не преподо́бне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Яко в терпе́нии мно́гий и в зло́бе благодатлив,/ в житии́ твое́м и по сме́рти, о́тче, показа́лся еси́ помо́щник,/ всем, ве́рою к тебе́ приходя́щим, исцеле́ния оби́льно подае́ши:/ хромы́м хожде́ние, слепы́м прозре́ние,/ и ду́хи лука́выя прогоня́еши,/ те́мже па́мять твоя́ сла́вна и успе́ние со святы́ми, Кассиа́не о́тче наш,/ па́мять бо пра́веднаго с похвала́ми/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́.

Све́тлый и всепра́зднственный де́нь дне́сь возсия́,/ я́ко второ́е со́лнце,/ вся празднолю́бных собо́ры просвеща́я/ и тьму́ отгоня́я дре́вняго помраче́ния врага́,/ честна́я бо па́мять твоя́, Кассиа́не, о́тче наш,/ вселе́нную созыва́ет пра́здновати/ к честне́й твое́й и чудотво́рней ра́це./ Мы же, со стра́хом и любо́вию предстоя́ще тебе́,/ приле́жно мо́лимся:/ я́ко кро́ткому Дави́ду, во́инству на́шему/ побе́дное одоле́ние на сопроти́вныя враги́ дарова́ти проси́,/ и ми́рови умире́ние,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Всечестна́я и чудотво́рная ра́ка,/ иде́же лежи́т пречестно́е и свято́е те́ло твое́,/ Кассиа́не, о́тче наш,/ исцеле́ния неоску́дно подава́ет притека́ющим с ве́рою:/ от бесну́ющихся челове́к отго́ниши бо ду́хи лука́выя, в них живу́щия,/ го́рдыя, и неми́лостивыя, и непра́ведно лицеме́рством зле живу́щия на земли́/ во смире́ние и покая́ние приво́диши/ и душетле́нныя стра́сти исцеля́еши,/ мно́жества же бесо́вская отража́еши./ Те́мже и мы, стада́ и́нок, твои́ми чудесы́ удивля́еми,/ ра́достно от души́ вопие́м:/ Богоблаже́нне и преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га уще́дрити мир/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас то́йже:

Прииди́те, правосла́внии лю́дие/ и мона́шествующих мно́жество дне́сь,/ предстоя́ще всечестно́му о́бразу преподо́бнаго отца́ на́шего Кассиа́на,/ благоче́стие восхва́лим его́/ и, ра́достно воспева́юще, си́це рцем:/ ра́дуйся, многосве́тлый мона́шествующих свети́льниче;/ ра́дуйся, боля́щих цели́телю;/ ра́дуйся, те́плый наш засту́пниче;/ ра́дуйся, похвало́ гра́ду на́шему У́глечу и защище́ние!/ О́тче наш Кассиа́не, моли́ Христа́ Бо́га/ о ве́рою и любо́вию чту́щих/ всепра́зднственную па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне, и чте́ния три.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ради прии́мут ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т,/ и от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоугоде́н Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шных преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 2:

Егда́ ты от да́льныя страны́ к нам в Росси́ю прише́л еси́,/ преподо́бне о́тче Кассиа́не,/ тогда́ ангелоподража́тельное и́ноческое житие́ возлюби́в,/ усе́рдно взем и́го Христо́во на ра́мо свое́,/ по́стническими труды́ и смире́нием Бо́гу угоди́л еси́/ пло́ть свою́ ду́ху покори́вый,/ того́ ра́ди предстоя́ти Престо́лу Влады́чню на Небесе́х сподо́бился еси́,/ Его́же моли́, блаже́нне,/ о и́же ве́рою чту́щих пречестну́ю па́мять твою́.

Егда́ преста́вился еси́ от земны́х в Небе́сная,/ о́тче преподо́бне Кассиа́не,/ тогда́ ди́вный во святы́х Свои́х Бог,/ исцеле́ний благода́ть тебе́ дарова́,/ зу́бныя и о́чныя боле́зни,/ огне́вицы же и долголе́тныя ра́ны/ и вся́кия разслабле́ния врачева́ти/ и от наси́лий бесо́вских стра́ждущих избавля́ти/ те́мже и ра́достно восхваля́юще тя,/ со умиле́нием вопие́м ко Го́споду:/ сла́ва Прославля́ющему святы́я Своя́.

Всем предста́тельствуеши,/ преблаже́нне о́тче наш Кассиа́не,/ притека́ющим к тебе́ с ве́рою,/ явля́еши бо ся в ско́рбех уте́шитель,/ в боле́знех благода́тный врач,/ на пути́ спасе́ния наста́вник богому́дрый,/ о всех пред Го́сподем моли́твенник те́плейший./ Сего́ ра́ди, чту́ще святу́ю па́мять твою́,/ к тебе́ я́ко отцу́ премилосе́рдому взыва́ем:/ моли́ о нас, преподо́бне Кассиа́не.

Глас 6:

Прииди́те, празднолю́бцы,/ прииди́те и не заме́длите,/ приими́те, бра́тие, драга́го да́ра,/ лию́щияся нам благода́ти/ от гро́ба преподо́бнаго отца́ на́шего Кассиа́на,/ преди́внаго и вели́каго в чудесе́х./ Соше́дшеся усе́рдно вси и ве́рно,/ со псалмы́, и пе́сньми, и пе́ньми духо́вными/ в честне́й па́мяти его́ со све́тлостию торжеству́ем и просла́вим ны́не/ всечестно́е и равноа́нгельное житие́ его́, глаго́люще:/ ра́дуйся, о преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ я́ко чи́сте Чисте́йшему Све́ту совоку́плься;/ ра́дуйся, я́ко Тро́ице предстои́ши со А́нгелы;/ ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый и́ноком,/ и всем христоимени́тым лю́дем, су́щим в беда́х и ско́рбех,/ вели́кое, чуде́сное и нело́жное заступле́ние/ и спасе́ние нам, гре́шным,/ неви́димым бо хода́тайством и предста́тельством свои́м ко Влады́це/ мо́лишися о душа́х на́ших./ Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ и ны́не непреста́нно моли́ся,/ преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ наста́вниче наш вели́кий, уго́дниче, учи́телю и пропове́дниче,/ о чту́щих па́мять твою́/ и почита́ющих пра́зднество твое́ че́стно.

Притецы́те с ве́рою, вси приходя́щии лю́дие,/ исцеле́ния прося́ще незави́стно,/ почерпи́те вино́ душевновеселя́щее,/ всем бо нам от Христа́ благода́ть Бо́жия неоску́дно подае́тся,/ да никто́же усомни́тся,/ испо́лнь бо ны́не честне́йшая ча́ша/ преблаже́ннаго и вели́каго отца́ на́шего Кассиа́на,/ излива́ет всем приходя́щим дарова́ния,/ всегда́ подае́т душа́м и телесе́м на́шим здра́вие и исцеле́ния,/ мно́гими и разли́чными неду́ги вся́кими одержи́мым:/ слепы́м челове́ком да́рует зре́ние,/ хромы́м хожде́ние,/ разсла́бленным поможе́ние/ и зубо́м ско́рый цели́тель,/ и от бесну́ющихся челове́к отго́нит ду́хи лука́выя, в них живу́щия,/ всем е́сть нам помо́щник и засту́пник,/ су́щим в беда́х, и ско́рбех, и боле́знех ско́рый наш вели́кий предста́тель./ Пред мощми́ его́ со стра́хом и ве́рою предстоя́ще,/ к нему́ мо́лимся приле́жно:/ моли́ся, преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 3:

Дне́сь лику́ет град У́глеч,/ преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ и вси лю́дие, тя чту́щии, о́браз твой лобыза́ти подвиза́ются,/ де́мони твоея́ благода́ти трепе́щут,/ и а́нгели о твое́м заступле́нии ра́дуются./ Мы же непреста́нно вопие́м:/ утверди́ твои́ми моли́твами правосла́вных ве́ру,/ житие́ на́ше испра́ви,/ и спасе́ние испроси́ душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже:

Богоро́дице, Ты еси́ предста́тельство всех, моля́щихся Тебе́,/ о Тебе́ дерза́ем и Тобо́ю хва́лимся,/ к Тебе́ прибега́ем и Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5:

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кассиа́не,/ Це́ркве Росси́йския пресла́вное украше́ние,/ гра́да У́глеча све́тлая похвало́,/ пра́выя ве́ры и благоче́стия сто́лпе непоколеби́мый,/ от Бо́га прославля́емый и чудотво́рец явля́емый,/ ра́дуйся, засту́пниче наш необори́мый и моли́твенниче пред Бо́гом,/ Ему́же вы́ну предстоя́ со все́ми святы́ми,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ и́ноков наста́вниче богому́дрый,/ Христа́ возлюби́вый и и́го Его́ благо́е с ра́достию понесы́й,/ Пречи́стую Богома́терь и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна ви́дети сподо́бивыйся,/ ны́не же неизрече́нныя ра́дости Небе́сныя наслажда́яся,/ моли́ся о нас, ве́рою творя́щих па́мять твою́,/ о́тче преподо́бне Кассиа́не.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, всеблаже́нне о́тче Кассиа́не,/ с богому́дрым дру́гом твои́м преподо́бным Паи́сием!/ Внидо́сте бо в ра́дость пра́ведных,/ восприе́млете мзду трудо́в ва́ших от Влады́ки Христа́,/ непобеди́мии Христо́вы во́ини,/ мона́шествующих утвержде́ние./ И́миже неду́зи на́ши и тлетво́рныя стра́сти исцеля́ются/ и мы спаса́емся./ Сла́ва ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу,/ тех моли́твами подаю́щему ве́рным ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов ли́цы и всех ве́рных мно́жество,/ соше́дшеся, ублажи́м преподо́бнаго отца́,/ свети́льника благода́тнаго, плотоно́снаго а́нгела,/ и возопии́м к нему́, глаго́люще:/ о́тче Богоизбра́нне Кассиа́не, Влады́ку всех моли́,/ град У́глеч и всю Росси́йскую страну́/ от гла́да и меча́ сохрани́ти,/ мир Це́ркви Свое́й дарова́ти,/ и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь свята́го, два́жды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь свята́го, глас 4:

Дне́сь град У́глеч тобо́ю хва́лится,/ в конце́х бо его́ пресве́тло, я́ко ве́лие со́лнце, возсия́л еси́/ и чудесы́ твои́ми вся озари́л еси́,/ и ны́не моли́ся Го́сподеви,/ Кассиа́не преподо́бне,/ за град У́глеч и оби́тель сию́,/ и всяк град, и страну́, и лю́ди,/ и́же ве́рою тебе́ почита́ющия,/ и о спасе́нии душ на́ших.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Дне́сь пресве́тло красу́ется сла́внейший У́глеч град,/ це́рковь же Бо́жия Ма́тере вельми́ ра́дуется,/ име́ющи многоцеле́бныя в себе́ мо́щи вели́каго чудотво́рца,/ преподо́бнаго Кассиа́на, возсия́вшаго от Ри́ма,/ я́коже со́лнце, всему́ ми́ру, издале́ча просвеща́ющаго ве́рных сердца́,/ и́мже украси́ Бог це́рковь Ма́тере Своея́./ Те́мже ны́не мо́лим тя:/ бу́ди покрови́тель и засту́пник непобеди́мый/ от вся́ких бед гра́ду на́шему/ и всем ве́рным храни́лище,/ притека́ющим в дом Бо́жия Ма́тере и кла́няющимся тебе́,/ преподо́бне уго́дниче Христо́в Кассиа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Ве́тхаго Ри́ма име́я воспита́ние,/ держа́ву оте́чества своего́, град Мангу́пский, оста́вль,/ и нивочто́же вмени́л еси́ княже́ние/ и сла́ву маловре́менную су́етнаго ве́ка Христа́ ра́ди,/ и па́че земна́го бога́тства избра́ бога́тство себе́ Небе́сное и сла́ву ве́чную/ возвы́сив ум свой к Бо́гу,/ и житие́ свое́ со А́нгелы вожделе́л еси́ восприя́ти,/ промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ и Богоспаса́емаго У́глеча гра́да дости́гл еси́,/ и близ в преде́лех о́бласти его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ню всели́вся,/ и оби́тель пресла́вну в че́сть Бо́жия Ма́тере воздви́гл еси́,/ и в ней те́ло свое́ предложи́в, я́ко дар освяще́н./ Тем мо́лим тя, о́тче Кассиа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Я́ко безпло́тен, о́тче Кассиа́не, пожи́л еси́ на земли́/ и превознося́щагося врага́ смири́л еси́,/ те́мже ны́не с невеще́ственными ли́ки, блаже́нне, водворя́яся,/ та́мо блаже́нства ра́йскаго наслажда́ешися./ Помина́й па́мять твою́ дне́сь пра́зднующих,/ да вси ра́достно воспева́ем Христа́ Бо́га на́шего,/ да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний.

Сла́ва, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Мно́гим воздержа́нием, преподо́бне, житие́ украси́в,/ пу́ть показа́л еси́, веду́щий в жи́знь ве́чную,/ доброде́телию смире́ния ми́ра отве́рглся еси́/ и вся, я́же в ми́ре кра́сная, преоби́дев,/ а́нгельским житие́м пло́ть свою́ изнуря́я на земли́,/ го́рдаго зми́я воздержа́нием умертви́л еси́./ Те́мже на Небесе́х водворя́яся, Трисо́лнечному Божеству́ предстоя́, преподо́бне Кассиа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Покро́в бу́ди ми, и предста́тельство,/ и заступле́ние, и похвала́, Богоро́дице Де́во,/ я́ко Ты еси́ безпомо́щных си́ла необори́мая/ и наде́жда ненаде́емых.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

Пусты́ни У́чемския подви́жника и за град У́глеч те́плаго моли́твенника,/ почти́м преподо́бнаго Кассиа́на/ и, облобыза́я пречестны́й его́ о́браз, рцем си́це:/ Кассиа́не пресла́вне, Христу́ Бо́гу моли́ся,/ оставле́ния грехо́в дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас то́йже:

Подо́бен: Прему́дрости:

Красоты́ ми́ра сего́ от млады́х ногте́й, преподо́бне, возненави́дев,/ еди́наго Христа́ от се́рдца возлюби́л еси́,/ и Тому́ все́ю душе́ю прилепи́ся, и, я́ко безпло́тен, на земли́ поживе́ с пло́тию,/ сла́ву же и коры́сть мимотеку́щую нивочто́же вмени́в,/ Небе́сное бога́тство восприя́л еси́ и сла́ву ве́чную,/ те́мже ублажа́ем свято́е твое́ успе́ние и, в нем торжеству́юще, вопие́м тебе́:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Богора́дованная Влады́чице, святи́телем удобре́ние,/ пра́ведным утвержде́ние и преподо́бным всем похвало́,/ спаси́ ны от бед, и скорбе́й, и лю́тых прегреше́ний,/ ве́рою воспева́ющия Тя.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Хва́ляще И́мя Госпо́дне в Боже́ственнем Его́ хра́ме,/ восхва́лим ку́пно и ве́рнаго раба́ Его́,/ преподо́бнаго отца́ на́шего Кассиа́на,/ и́же просла́ви Бо́га в души́ свое́й и телеси́/ и све́том доброде́телей, я́ко звезда́, просвети́ся в земли́ У́глечстей./ Те́мже и Бог его́ в Небе́сном Ца́рствии просла́ви/ и нам помо́щника показа́,/ при́сно моля́щася о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Сою́зом любве́ привяза́ся Христо́ви,/ земна́я и мимотеку́щая возненави́дев, Богому́дре,/ пусты́нное озлобле́ние усе́рдно подъе́м,/ бесо́вская же ополче́ния и их многоко́зненную си́лу посрами́л еси́,/ сего́ ра́ди Подвигополо́жник Христо́с дарова́нием чуде́с обогати́ тя,/ те́мже тя почита́ем, Кассиа́не Богому́дре.

И ны́не, Богоро́дичен:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь,/ а́нгельский собо́р и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный,/ де́вственная похвало́, из Нея́ же Бог воплоти́ся и Младе́нец бы́сть,/ пре́жде век Сый Бог наш;/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́/ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла./ О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь,/ сла́ва Тебе́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Всяк град и страна́, дне́сь сла́вному гра́ду У́глечу сра́дуйтеся,/ и, вси лю́дие, псало́мски восплещи́те рука́ми,/ духо́вное торжество́ соверша́юще/ преподо́бнаго отца́ на́шего Кассиа́на,/ и пе́сньми похвали́те его́, всечестны́й сей де́нь пра́зднующе,/ в весе́лии вопию́ще си́це:/ приими́ пе́ние чад твои́х, преблаже́нне о́тче,/ и моля́щимся низпосли́ неоску́дно исцеле́ние и ве́лию ми́лость.

Кано́н пра́здника, а́ще е́сть, или́ пара́клисис Богоро́дице со ирмосо́м на 6, и преподо́бному два кано́на на 8.

Кано́н преподо́бнаго Кассиа́на, его́же краегране́сие сицево́: Кассиа́на, а́нгела моего́ похвали́ти, Бо́же мой, да́руй ми. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

А́нгела земна́го и, небе́снаго челове́ка,/ Кассиа́на преподо́бнаго, У́глечскую похвалу́,/ досто́йно воспе́ти се́рдцем и устна́ма помози́ ми, Со́лнце Пра́вды, Христе́,/ презира́я моя́ прегреше́ния.

Приими́ хвале́ние от уст недосто́йных, тебе́ приноси́мое,/ и возда́ждь те́плыми твои́ми моли́твами к Бо́гу,/ чту́щим святу́ю па́мять твою́, о́тче наш Кассиа́не.

Ве́сь возло́жся Зижди́телю своему́,/ и сла́ву вре́менную и бога́тство презре́ти жела́я,/ к подвиго́м и́ноческаго жития́ устреми́лся еси́, Кассиа́не преблаже́нне,/ да жи́знь ве́чную насле́дуеши.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, благода́тный Исто́чниче, ра́дуйся, ле́ствице и две́ре Небе́сная,/ ра́дуйся, све́щнице, и ста́мно злата́я, и горо́ несеко́мая,/ Я́же Жизнода́вца Христа́ ми́ру родила́ еси́.

Други́й кано́н преподо́бному Кассиа́ну, глас 2, его́же краегране́сие си́це: Благода́ть мне, Христе́ мой, да́руй.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Просвеще́нием Трисо́лнечнаго Божества́ озари́вся, преподо́бне Кассиа́не,/ свети́льник яви́ся нам, на земли́ сия́я,/ чудесы́ твои́ми просвеща́я ве́рно притека́ющих к тебе́,/ светоно́сную твою́ па́мять чту́щих.

Со́весть име́л еси́ чи́сту к Бо́гу и о́ко серде́чное, преподо́бне Кассиа́не,/ взира́я к Нему́ непреста́нно со сле́зными тече́нии и ча́стыми воздыха́нии,/ те́мже Христо́с внят моли́тве твое́й.

Ве́сь Тро́ицы бы́сть жили́ще/ и душе́вное жела́ние Небе́сное возлюби́л еси́, преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ сего́ ра́ди безсме́ртную восприя́л еси́ па́мять/ и жи́знь несконча́емую сподо́бился еси́ получи́ти.

Богоро́дичен: Пло́тию ро́ждши Безпло́тнаго, Богоро́дице Пречи́стая,/ стра́сти лю́тыя ума́ утоли́, Де́во,/ испра́ви мя, заблу́ждшаго, Ма́ти Бо́жия, я́ко да сла́влю Тя.

Катава́сия по уста́ву.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко не́сть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Ди́вно житие́ твое́, преблаже́нне Кассиа́не,/ стра́сти бо душетле́нныя успи́л еси́ бо́дренными бде́нии и поще́нии,/ и был еси́ мона́х благоиску́сен, цветы́й в доброде́телех.

Кро́тостию и смире́нием после́дуя Влады́це Христу́,/ всем был еси́ вои́стинну о́браз благоче́стия,/ и, в преподо́бии и пра́вде пожи́в, ве́чнаго блаже́нства наслажда́ешися, пресла́вне.

Тебе́ в чудесе́х сла́вна и свети́льника пресве́тла показа́ Бог, Кассиа́не преподо́бне,/ и украси́ тя небе́сными дарова́ньми,/ Того́ у́бо моли́, поми́ловати всех нас.

Богоро́дичен: Тебе́ вси христиа́не стяжа́хом, Пречи́стая Богома́ти, прибе́жище и сте́ну/ и Тебе́ сла́вим немо́лчно, Богоневе́стная.

Ин

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ не́сть свят, я́коже Бог наш,/ и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Напо́лнив се́рдце твое́ на земли́ мно́гими сле́зными пото́ки,/ преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ плодоно́сно показа́л еси́ вся́ких доброде́телей,/ износя́ще чуде́с твои́х показа́ние,/ и ны́не предстои́ши со А́нгелы Бо́гу, моля́ся непреста́нно.

Высото́ю смире́ния украша́емь,/ свергл еси́ на зе́млю велехва́льнаго, Кассиа́не, о́тче преблаже́нне,/ изря́дными де́лы свои́ми, посто́м и моли́твами всено́щными предстоя́ Бо́гу.

Исцеле́ния безчи́сленно источа́ет гроб твой, преблаже́нне о́тче наш Кассиа́не,/ с ве́рою притека́ющим к тебе́ со стра́хом:/ отгоня́еши боле́зни от челове́к и душе́вныя и теле́сныя врачу́еши стра́сти/ похваля́ющих труды́ твоя́, всече́стне.

Богоро́дичен: Из ложе́сн Твои́х возсия́ пресла́вно Вели́кое Со́лнце,/ Христо́с Бог, Богоро́дице Де́во,/ и, вся земны́я концы́ просвети́в,/ преподо́бных ли́ки че́стно венча́л е́сть.

Седа́лен, глас 4:

Приспе́ всечестны́й твой пра́здник, преблаже́нне Кассиа́не,/ просвеща́я всех, торжеству́ющих па́мять твою́ све́тло/ и Христа́ непреста́нно пе́сньми сла́вящих.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Мно́гими прегреше́ньми ум помраче́н иму́ще,/ вопие́м ко Твоему́ кре́пкому заступле́нию, Богома́ти Пречи́стая,/ просвети́ о́чи на́ши душе́вныя и возсия́й нам покая́ния зарю́,/ моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Кассиа́на, Еди́на Благослове́нная.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ца́рствия Небе́снаго жела́я, преподо́бне,/ и того́ ра́ди в слеза́х и воздыха́ниих, бде́ниих же и моли́твах твою́ жи́знь препроводи́л еси́,/ и отту́ду прия́л еси́ жела́емое тебе́ блаже́нство.

Воздержа́нием во пло́ти стра́сти чу́вственныя умертви́л еси́, Кассиа́не блаже́нне,/ и по успе́нии твое́м стра́сти неду́жных разреша́еши,/ и от наси́лий бесо́вских стра́ждущих избавля́еши.

Чудесы́ мно́гими я́ко звезда́ многосве́тлая просия́л еси́, о́тче преподо́бне,/ от зу́бныя бо и о́чныя боле́зни исцеля́еши,/ и долголе́тныя ра́ны и вся́кия разслабле́ния врачу́еши.

Богоро́дичен: На Тя упова́ние мое́ возложи́х, Ма́ти Присноде́во, спасе́ния моего́,/ и Тя Предста́тельницу име́ю живота́ моего́,/ тве́рду же и непоколеби́му.

Ин

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Зе́млю до́льную проше́д, соде́лал еси́ ду́шу свою́ храм Свято́му Ду́ху,/ те́мже Небе́сную стяжа́л еси́ жи́знь неконча́емую,/ со Безпло́тными ли́ки смеси́вся, кро́тких зе́млю насле́довал еси́/ во Ца́рствии Небе́снем во вся ве́ки.

Я́ко Христо́во смире́ние во́лею свое́ю, преподо́бне о́тче наш Кассиа́не, стяжа́в,/ Небе́сное Ца́рство восприя́л еси́,/ бесо́вскую же горды́ню, блаже́нне Кассиа́не, низложи́в, на зе́млю пове́рже.

Я́ко со́лнце от восто́ка, лучи́ свои́х чуде́с испуща́еши, преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ и, а́нгельскому житию́ поревнова́в в житии́ свое́м/ непреста́нными твои́ми мно́гими моли́твами, просвети́л еси́ всю подсо́лнечную,/ те́мже прославля́ешися.

Богоро́дичен: Блажи́т Тя, Пречи́стая Богоро́дице,/ всяк во́зраст и вся́ка душа́ ве́рных,/ Бо́жие бо Сло́во па́че ума́ и сло́ва родила́ еси́, Препе́тая.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Всем, приходя́щим к тебе́, был еси́ учи́тель и́стинный/ и к Богоро́дице вели́кий моли́твенник,/ и ны́не, преподо́бне, не преста́й моля́ся о нас,/ я́ко име́еши дерзнове́ние мно́го.

Мно́гое име́я дерзнове́ние к Бо́гу, о́тче Кассиа́не,/ мно́гими ны, лю́тыми страстьми́ содержи́мыя, исцели́,/ я́коже и разсла́бленнаго рука́ма и нога́ма му́жа, прикосну́вшагося ра́це твое́й исцели́л еси́,/ и жену́ спасл еси́, му́чиму от лука́ваго ду́ха.

Сопу́тник житию́ моему́ бу́ди, о́тче Кассиа́не,/ моли́твою твое́ю огражда́й многомяте́жную мою́ ду́шу,/ и введи́ ю в Небе́сное Ца́рство, твои́ми умиле́нными по́двиги и чудесы́,/ Христу́ же покая́нныя принося́щую сле́зы.

Богоро́дичен: Тя сте́ну иму́ще, Богома́ти Пречи́стая,/ и Твои́м предста́тельством соблюда́еми, Тя блажи́м, Присноде́во,/ Ты бо душа́м на́шим источа́еши весе́лие и ра́дование.

Ин

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Возсия́ в тебе́ Госпо́дь, Его́же от души́ возжела́л еси́, преподо́бне о́тче Кассиа́не,/ жили́ще свое́ име́я в пусты́ни У́чме, близ гра́да У́глеча, любве́ ра́ди Христо́вы,/ и Того́ сла́вы наслажда́ешися ны́не в Небе́снем Ца́рствии непреста́нно.

Еди́ней Христо́вей любви́, преподо́бне Кассиа́не, приложи́вся в житии́ свое́м на земли́,/ Бо́жиим за́поведем потща́лся еси́ все́ю душе́ю прилежа́ти,/ тем прия́л еси́ благода́ть изгоня́ти бе́сы от бесну́ющихся челове́к.

Незло́бив и кро́ток был еси́ на земли́, вся зло́бы вра́жия погуби́в,/ и ми́лостив до конца́ яви́лся еси́ ко всем челове́ком, о́тче Кассиа́не,/ ми́лость душе́вную стяжа́в от еди́наго Бо́га,/ сего́ ра́ди благода́ть и ми́лость восприя́л еси́ и́стинную спасе́нную.

Богоро́дичен: Воспо́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и по́йте, вси, Я́вльшемуся из чре́ва Де́вы Неискусобра́чныя неизрече́нно и боголе́пно/ и Сию́ ве́рным показа́вшему тве́рдую наде́жду и похвалу́.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Тве́рдое упова́ние на предста́тельство твое́ возлага́ю, преподо́бне, и ве́рою молю́ся:/ да́ждь ми страсте́й лю́тых одоле́ние, и непреста́нную па́мять сме́ртную,/ и блаже́нства гряду́щаго ве́ка серде́чное жела́ние.

Досточу́дная и пресла́вная па́мять твоя́, блаже́нне Кассиа́не,/ возсия́ в земли́ Росси́йстей и ра́достно ве́рных весели́т собо́р,/ и́скренно тя в пе́снех сла́вящих.

Грехо́в испо́лненнии вси есмы́,/ твоя́ же моли́твы, преподо́бне Кассиа́не, я́ко кади́ло благово́нно, ко Го́сподеви восхо́дят,/ ны́не мо́лим тя:/ волну́ющееся в земли́ на́шей мо́ре мра́чнаго раско́ла и зла́го неве́рия изсуши́/ и спасе́ние душа́м на́шим от Го́спода испроси́.

Богоро́дичен: Ны́не к Тебе́ прибега́ем, Ма́ти Пречи́стая,/ спаси́ нас моли́твами Твои́ми и соблюди́:/ ели́ка бо хо́щеши; мо́жеши, я́ко Ма́ти Бо́жия.

Ин

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Си́лою Христо́вою укрепля́емь, преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ вся кова́рства лука́ваго врага́ низве́ргл еси́,/ и ны́не безстра́стия умо́м очище́нным предстои́ши Бо́гу Вседержи́телю,/ на Него́же все жела́ние свое́ возложи́л еси́.

Твоя́, всеблаже́нне Кассиа́не, преподо́бныя и святы́я мо́щи,/ во гро́бе лежа́ще, неду́ги врачу́ют,/ бесо́вския же полки́ отгоня́ют всегда́ от душ с ве́рою приходя́щих к тебе́,/ всем бо подае́ши неоску́дная исцеле́ния.

Боже́ственных повеле́ний, о́тче, нра́вы стяжа́в,/ кро́тость, и незло́бие, и смире́ние,/ сего́ ра́ди от Благода́теля Бо́га бога́тно дарова́ние восприя́л еси́, преподо́бне Кассиа́не,/ исцеле́ний же да́ры тре́бующим от Тебе́ и с ве́рою приходя́щим подае́ши:/ слепы́м зре́ние, хромы́м хожде́ние, разсла́бленным поможе́ние и бе́сы одоля́емым свобожде́ние.

Богоро́дичен: Душе́вныя моя́ стра́сти, Де́во, исцели́,/ Я́же безстра́стия бы́вши исто́чник/ Ма́ти Бо́жия, просвети́ Рождество́м Твои́м, преподо́бных моли́твы прие́мля.

Конда́к, глас 8:

Я́ко светоза́рная звезда́, прише́л еси́ от восто́ка на за́пад,/ оста́вль оте́чество и княже́ние твое́ Христа́ ра́ди,/ и в ца́рствующий град Москву́ прише́л еси́,/ и, промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ У́глеча гра́да дости́гл еси́,/ и, близ его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ни У́чме всели́вся,/ оби́тель сотвори́л еси́, и це́рковь созда́,/ и созва́ мона́хов во спасе́ние;/ с ни́миже моли́ о нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кассиа́не.

И́кос:

Дар Бо́жий вои́стинну яви́лся еси́ земли́ У́чемстей/ и гра́ду на́шему У́глечу, преподо́бне Кассиа́не,/ по́двигом бо до́брым до конца́ зде подвиза́лся еси́/ и, благода́ти Боже́ственныя сосу́д быв избра́нный,/ дарова́ния ве́лия прия́л еси́;/ те́мже и по преставле́нии твое́м со дерзнове́нием возде́еши преподо́бныя твоя́ ру́це,/ Го́сподеви те́пле моля́ся о всей стране́ Росси́йстей./ Сего́ ра́ди, с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́юще, вопие́м:/ ра́дуйся, Ду́ха Свята́го прия́телище;/ ра́дуйся земны́й а́нгеле и Небе́сный челове́че./ Ра́дуйся, оте́чество твое́ и род земны́й оста́вивый и в пусты́ни жи́ти изво́ливый;/ ра́дуйся, дре́во доброде́телей, при вода́х насажде́нное./ Ра́дуйся, я́ко плод прине́сл еси́, благоцвету́щ вся́кия доброде́тели;/ ра́дуйся, притека́ющих к тебе́ спасе́ния хода́тай./ Ра́дуйся, я́ко исцеле́ний источа́еши реку́;/ ра́дуйся, я́ко стра́ждущих от бед избавля́еши./ Ра́дуйся, и́ноков исправле́ние;/ ра́дуйся, душ на́ших ра́дование./ Ра́дуйся, оте́честву на́шему похвала́ и утвержде́ние,/ его́же соблюди́ моли́твами твои́ми от враг ненаве́тно, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кассиа́не.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Хва́лится о тебе́, преподо́бне, град У́глеч/ и у́чемстии лю́дие веселя́тся, име́юще мо́щи твоя́ у себе́,/ я́ко до́браго граждани́на, от Бо́га да́ннаго, и воспева́ют Христу́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

У Влады́ки Христа́ предстоя́ в Вы́шнем Ца́рствии, Кассиа́не богому́дре,/ боле́знующих очи́ма исцеля́еши,/ просвети́ у́бо и серде́чная очеса́ на́ша све́том богоразу́мия и научи́ Ему́ пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Чудесы́ у́бо твои́ми, я́ко цвет процве́л еси́, пресла́вне Кассиа́не,/ я́коже рече́ проро́к: пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т./ Сего́ ра́ди вси тя ны́не сла́вим, блаже́нне, и воспева́ем Христу́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Христа́ ро́ждши Влады́ку и Врача́ вся́ческих, Пречи́стая,/ ра́нами грехо́вными нас, уя́звленных и неисце́льно боля́щих,/ исцели́, Влады́чице, Твои́ми моли́твами, Сы́ну Твоему́ зову́щих:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ин

Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́емы, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Всех теку́щих и вре́менных земны́х страсте́й свободи́вся, преподо́бне о́тче Кассиа́не,/ всю бо наде́жду стяжа́в к Бо́гу,/ Его́же ра́ди ны́не де́йствуеши, блаже́нне, пресла́вная и мно́гая твоя́ чудеса́, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ору́жием моли́тв твои́х лука́выя победи́л еси́ полки́,/ с Небе́с благода́ть прия́л еси́ исцеля́ти неду́ги и зу́бныя боле́зни/ и прогоня́ти бе́сы от взыва́ющих ве́рно:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пло́ть свою́ повину́в Христо́ви, о́тче преподо́бне Кассиа́не,/ в воздержа́нии вели́цем пожи́л еси́ в житии́ свое́м на земли́,/ в труде́х и во бде́ниих, прехва́льне,/ име́я пред ми́лостивым Бо́гом со́весть всегда́ чи́сту,/ в Небе́сное Ца́рствие всели́лся еси́, воспева́я:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ору́жие, вся храня́щее пре́жде врата́ еде́мская,/ плещи́, Деви́це, всем дае́т,/ низложи́вшим врага́ губи́теля по́стническими боре́нии,/ всегда́ взыва́ющим: благослове́н, Пречи́стая, Плод чре́ва Твоего́.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Светоно́сный твой пра́здник, преподо́бне Кассиа́не,/ исполня́ет ра́дости и весе́лия духо́внаго, благоуха́ния же и просвеще́ния/ тя иму́щих засту́пника и Бо́гу вопию́щих:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Всем, под кров твой прибега́ющим, и тебе́ с ве́рою моля́щимся лю́дем,/ бу́ди дарова́ний духо́вных пода́тель, теле́сных же боле́зней цели́тель/ и пред Го́сподем те́плый предста́тель, Кассиа́не,/ земли́ У́глечския сла́во и украше́ние.

И́мя твое́, преподо́бне Кассиа́не,/ я́ко ми́ро излия́нное, я́ко благоуха́ние рая́ Бо́жия,/ по лицу́ земли́ на́шея обно́сится, услажда́я се́рдца́ ве́рующих/ и призыва́я в ра́дости духо́вней воспева́ти Го́спода и превозноси́ти Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Не пре́зри моле́ний раб Твои́х, Ма́ти Бо́жия,/ приими́ воздыха́ния и сле́зы серде́чныя ра́ди уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Кассиа́на,/ и принеси́ их ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ да сла́вится препе́тое И́мя Его́ во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Мы́слию очище́нною, прему́дре Кассиа́не, к Бо́гу приближа́яся/ и всем всяк бы́сть, да Христа́ приобря́щеши,/ моли́ Его́ спасти́ вся, пою́щия тя, преподо́бне о́тче.

Слез мно́гих твои́х тече́ний ка́пли погаси́ше о́гнь грехо́вный,/ реку́ же чуде́с показа́л еси́ всем нам, преподо́бне Кассиа́не,/ вся́кия стра́сти потопля́ющую, притека́ющим к тебе́ ве́рно, прехва́льне о́тче.

Ве́ру и наде́жду неразори́му, и любо́вь и́стинну име́яше, о́тче Кассиа́не,/ и Боже́ственное прилежа́ние Христо́вым словесе́м,/ и терпе́ние, и благоуче́ние смиренному́дренно,/ сего́ ра́ди соверше́нно сподо́бился еси́ получи́ти жи́знь ве́чную, всехва́льне.

Богоро́дичен: Спаси́ мя, Ма́ти Бо́жия,/ спасе́ния нача́ло ми́рови я́вльшаяся,/ избавля́ющи мя молвы́, и нечи́стых страсте́й, и вся́кия проти́вныя ско́рби,/ да сла́влю Тя, Богоро́дице.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Земля́, иде́же лежи́т пречестно́е те́ло твое́, преподо́бне,/ исто́чник явля́ется чуде́с и врачева́ний,/ и вси, тебе́ моля́щиися, от вся́кия скве́рны и страсте́й избавля́ются.

Свя́тче Бо́жий, уго́дниче Христо́в, ми́лости неистощи́мое сокро́вище,/ при́зри на не́мощи моя́, исцели́ ду́шу мою́, страстьми́ зла обурева́емую,/ исцели́ и те́ло мое́, немощми́ обложе́нное,/ да просла́влю Христа́ Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х.

В Небе́сных оби́телех ра́дости неизрече́нныя наслажда́яся, преподо́бне,/ Влады́ку всех моли́ храм сей, и ве́си си́и, и град У́глеч, и всю страну́ на́шу в ми́ре сохрани́ти/ и вся ны спасти́, благоче́стно тя почита́ющия.

Богоро́дичен: Уврачу́й, Пречи́стая, стра́сти се́рдца моего́,/ ро́ждшая всех Царя́ и Бо́га,/ и пра́ведных ча́сти яви́ мя прича́стна, Богоро́дице Де́во,/ Христа́, Сы́на Твоего́, умоли́вши.

Ин

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Процве́л еси́ в по́двизех свои́х по́стнических, прехва́льне Кассиа́не,/ я́ко шипо́к благово́нен и я́ко кедр благоуха́нен,/ ве́рных сердца́ облагоуха́л еси́,/ те́мже отжени́ ны́не стра́сти лю́тыя от се́рдца моего́, преподо́бне.

Отве́рзеся тебе́, о́тче, Небе́сное Ца́рство,/ сконча́вшу тебе́ на земли́ до́брое свое́ тече́ние,/ ви́диши, я́же ви́дят А́нгели, трудо́в твои́х воздая́ние прие́мля,/ по́чести бо тебе́ Христо́с да́рует,/ те́мже тя, преподо́бне Кассиа́не, ублажа́ем.

Слез твои́х мно́гими ту́чами напо́лнився, грехо́вный о́гнь угаси́л еси́,/ Бо́гу угоди́в, преподо́бне Кассиа́не,/ сокруши́л еси́ бесо́в мно́гия полки́ и ко́зни их лука́выя,/ те́мже покланя́емся ны́не моще́м твои́м и ве́рно ублажа́ем тя, о́тче досточу́дне.

Богоро́дичен: Пощади́, Го́споди, пощади́, Ми́лостиве,/ егда́ хо́щеши суди́ти всем,/ тогда́ не осуди́ мене́ во о́гнь гее́нский,/ ни я́ростию Свое́ю обличи́ мене́,/ мо́лит Тя Де́ва Чи́стая, А́нгелов собо́ри и преподо́бных соста́ви.

Свети́лен:

Светода́вче Го́споди,/ свети́льника земли́ на́шея, Кассиа́на преподо́бнаго моли́твами/ просвети́ нас, ве́рою Тебе́ служа́щих/ и благоче́стно пра́зднующих светоно́сную того́ па́мять.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Свеще́ та́инственная, Богоневе́сто,/ су́щим во тьме́ неразу́мия све́том ра́зума и́стины возсия́й,/ и спаси́ всех, благоче́стно Тя, я́ко Ма́терь Бо́жию, велича́ющих.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:

Дал еси́ во о́браз нам благоугожда́ти Тебе́, Го́споди,/ блага́го и ве́рнаго уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Кассиа́на,/ и́же бо́дренным трезве́нием и мно́гими по́двиги/ лю́тыя де́моны посрами́,/ стра́стныя прило́ги их велему́дренно отрази́,/ и греху́ не бы́вше раб, Тебе́ благоуго́ден яви́ся,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Просия́ша по́двизи твоя́ в земли́ Росси́йстей,/ о́тче Кассиа́не,/ те́мже ревни́тели благоче́стия во гра́де У́глече тебе́ ублажа́ют,/ и ве́си У́чемския от твоего́ жития́ преподо́бнаго поуча́ются,/ сей же храм твое́ю свято́ю ико́ною украша́ется,/ и вси лю́дие, и́мя твое́ призыва́ющии, ра́дости исполня́ются/ и тя просла́вльшаго Христа́ велича́ют,/ Спа́са душ на́ших.

Дне́сь соше́дшеся, христоимени́тии лю́дие,/ в прославле́ние честны́я па́мяти твоея́,/ преподо́бне о́тче наш Кассиа́не,/ ра́дости и весе́лия духо́внаго исполня́ются,/ яви́л бо ся еси́ боля́щим исцеле́ние,/ от бед и напа́стей защище́ние,/ от вся́каго искуше́ния и наси́льства диа́вола избавле́ние,/ с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющим.

При́сный наш засту́пниче, те́плый о нас к Бо́гу моли́твенниче,/ благосе́рде о́тче наш Кассиа́не!/ Помози́ нам моли́твами твои́ми,/ огради́ Це́рковь Правосла́вную от наве́т суеве́рия и неве́рия,/ сохрани́ оте́чество на́ше от враго́в ви́димых и неви́димых,/ отъими́ от нас вся́кую зло́бу, вражду́ и злосло́вие,/ вкорени́ в сердца́х на́ших мир, любо́вь и единоду́шие,/ во е́же благоугоди́ти Бо́гу/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 5:

Сра́дуйтеся нам, росси́йстии собо́ри, дне́сь,/ в све́тлой па́мяти Богоно́снаго отца́ на́шего и чудотво́рца,/ и́же до́брым житие́м свои́м ве́рно угоди́в Бо́гу,/ и красото́ю мона́шеских доброде́телей свои́х сия́ет, я́ко свети́ло,/ подая́ ему́ моля́щимся благоуха́ние Свята́го Ду́ха./ Те́мже у́бо, соше́дшеся,/ о́бщий лик тому́ соста́вим,/ пе́сньми боже́ственными зову́ще:/ помина́й нас, о́тче, и за ны Христу́ моли́ся,/ я́ко вели́кий наш хода́тай, Кассиа́не.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град непоколеби́мый,/ сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу/ и прибе́жище душа́м на́шим.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Моли́тва

(Си́и моли́твы издре́вле чита́лись у гро́ба преподо́бнаго)

О преподо́бне о́тче наш Кассиа́не, вели́кий подви́жниче и уго́дниче Христо́в! Услы́ши нас, гре́шных, тебе́ ве́рою и любо́вию призыва́ющих, и вонми́ проше́нием на́шим. Я́коже ты оте́чество твое́ и княже́ние любве́ ра́ди Бо́жия оста́вил еси́ и от Росси́йскаго самоде́ржца дае́мыя тебе́ гра́ды и ве́си не прия́л еси́, да Вы́шнее нетле́нное насле́дие получи́ши, та́ко и нас, грехолю́бно в су́етнем ми́ре сем стра́нствующих, моли́твами твои́ми к любви́ Бо́жией наста́ви и обрати́ ум наш ко внима́нию те́хже Небе́сных по́честей, да не прельща́емся тле́нными сего́ ми́ра красо́тами. О блаже́нне о́тче Кассиа́не, ты, вели́ким воздержа́нием и бде́нием пло́ть твою́ ду́ху покори́в, сотвори́л еси́ ю чи́стый сосу́д Свята́го Ду́ха. Испроси́ и нам благода́ть сию́, да, плотски́я по́хоти попра́вше, духо́вно и богоуго́дно поживе́м в сие́ вре́мя, да́нное нам для приобре́тения ве́чных неизрече́нных сокро́вищ. О вели́кий трудолю́бче и уго́дниче Бо́жий, я́ко име́яй дар зубны́я и о́чныя боле́зни цели́ти, огне́вицы же и долголе́тныя ра́ны, и вся́кия разслабле́ния врачева́ти, и от наси́лий бесо́вских стра́ждущих избавля́ти, исцели́ у́бо на́ша стра́сти душе́вныя и облегчи́ нестерпи́мыя боле́зни теле́сныя, от бед и напа́стей защити́, избавля́я нас от вся́каго искуше́ния и наси́льства диа́воля в жи́зни сей; в час же исхо́да душ на́ших предста́ни нам, вели́кий засту́пниче, и, прогна́в темностра́шныя зра́ки лука́вых духо́в, путево́дствуй нас до превы́спренняго Престо́ла вели́чества Бо́жия, да та́мо, узре́вше неизрече́нную сла́ву Христа́ Бо́га на́шего, возблагодари́м тя, толи́каго предста́теля и засту́пника, и, с тобо́ю ку́пно соединя́яся лико́м святы́х, согла́сно и единоду́шно чи́стою любо́вию воспое́м и просла́вим Безнача́льную Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О всесвяты́й, преподо́бный и Богоно́сный о́тче наш Кассиа́не, уго́дниче преизря́дный Христо́в, услы́ши нас, ны́не моля́щихся тебе́ в час сей, недосто́йных и многогре́шных рабо́в твои́х (и́мя рек), ве́рою тя призыва́ющих и моле́бное принося́щих тебе́ пе́ние. Тя хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ем: ско́ро Влады́це Небе́сному предста́ни и преподо́бнеи свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о нас, гре́шных, и от Него́ щедро́тство благода́ти пода́ждь нам и приими́ нас во свое́ заступле́ние, от всех бед и зол избавля́я, и от наше́ствия ви́димых и неви́димых враг освобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трство борю́щих нас погубля́я и отгоня́я во всей жи́зни на́шей, до́ндеже есмы́ в житии́ сем. Помози́ нам, гре́шным, в настоя́щем сем житии́ и в бу́дущем ве́це, о́тче преподо́бне Кассиа́не, и приими́ со воздыха́нием от души́ и се́рдца моле́ние тебе́ принося́щих, наде́емся бо на твою́ ми́лость: не пре́зри нас, гре́шных, тре́бующих твоея́ по́мощи и заступле́ния. Умоли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех на́ших грехо́в, ели́ко согреши́хом от ю́ности на́шея во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми на́шими чу́вствы, и во исхо́де душ на́ших помози́ нам, гре́шным: умоли́ Христа́ Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вит нас возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, и спасе́нны ко Христу́ предста́ви нас, и в век бу́дущий Боже́ственнаго Христо́ва Ца́рствия сподо́би ны получи́ти моли́твами твои́ми, о́тче Кассиа́не, да всегда́ прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ моли́твенное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Кассиан Грек, Угличский чудотворец

Преподобный Кассиан Грек, Угличский чудотворец, в миру Константин, был потомком греческих князей Мангупских (Манукских). Он прибыл в Москву из Константинополя в 1478 году в составе посольства, сопровождавшего царевну Софию – невесту великого князя Московского Иоанна III Васильевича, которая доводилась племянницей греческим царям Иоанну и Константину Палеологам. На предложение остаться служить при великокняжеском московском дворе князь Константин ответил отказом, ибо суета придворной жизни тяготила его сердце, искавшее уединения и иноческого служения Богу. С разрешения великого князя Иоанна III он отправился в Ростов Великий, где первое время находился при архиепископе Иоасафе (Оболенском). Когда же архипастырь решил оставить свою кафедру и поселиться в Ферапонтовом Белозерском монастыре, в котором принял ранее монашеский постриг, то князь Константин с радостью последовал за ним. Здесь греческий князь получил возможность для молитвенного уединения и жизни в богомыслии и чтении Священного Писания. Вскоре князь Константин был удостоен иноческого образа с наречением имени Кассиан.

Через некоторое время преподобный Кассиан отправился в удел Угличского князя Андрея, с которым его связывала прежняя дружба. Путешествуя по Угличскому краю, он обнаружил живописное место на берегу Волги, неподалеку от впадения в нее реки Учмы. С разрешения князя Андрея он основал здесь иноческую обитель в честь Успения Пресвятой Богородицы. Вместе с несколькими монахами, пришедшими с ним из Ферапонтова монастыря, он построил в этом месте Успенский храм, положивший начало Учемской обители. Впоследствии, во время сильного паводка, когда Волга вышла из берегов, храм получил значительные повреждения. Тогда преподобному Кассиану на помощь вновь пришел князь Угличский Андрей, с которым преподобного связывала уже не только личная дружба, но и узы духовного родства, ибо он был восприемником княжеского сына Димитрия. Монастырь с храмом были перенесены на другое место, неподалеку от прежнего, но более безопасное. Новый храм был освящен во имя святого пророка Иоанна Предтечи и стал приходским для близлежащих селений.

Преподобный Кассиан в течение долгого времени подвизался в основанной им обители. Преставился к Богу он в глубокой старости 2 октября 1504 года. Святые мощи его были погребены в том же монастыре. После своей блаженной кончины преподобный Кассиан был прославлен многочисленными чудесами, о чем свидетельствуют записи Угличской летописи. Служба преподобному Кассиану написана и передана в дар обители 17 мая 1686 года благочестивым сыном московского священника Михаилом Пименовым, о чем сообщается в рукописи, сохранившейся в Угличе.

Память преподобного Кассиана празднуется 2 октября – день преставления, и 21 мая – день тезоименитства.

Литература:

1. О святых, прославленных в Российской Церкви. СПб., 1862.

2. Преподобный Кассиан Грек, Угличский чудотворец, и основанная им Учемская пустынь. [Углич], 1905.

* * *

56

Певг – сосна.

57

Ду́ха ле́стча – духа заблуждения.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея май. - 2002. / Ч. 1. – 456 с.; Ч. 2. – 536 с.; Ч. 3. - 400 с.

Комментарии для сайта Cackle