Источник

6-й день

Свята́го и пра́веднаго И́ова Многострада́льнаго

Святой праведный Иов Многострадальный

Преподо́бнаго Михе́я Ра́донежскаго

Преподобный Михей Радонежский

Пренесе́ние честны́х моще́й святи́теля Са́ввы, пе́рваго архиепи́скопа и учи́теля Се́рбскаго, от Ты́рнова гра́да в сла́вную Ла́вру Милешеву в честь Вознесе́ния Госпо́дня

Перенесение мощей святителя Саввы, первого архиепископа Сербского

Свята́го му́ченика Ва́рвара, бы́вшаго разбо́йника

Святой мученик Варвар

 

 

Свята́го и пра́веднаго И́ова Многострада́льнаго

НА ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Пра́веден и незло́бив,/ и́стинен же, и непоро́чен, и ве́рен,/ и вся́кия огреба́яся, И́ове, злы́я ве́щи,/ позна́н был еси́, блаже́нне,/ укра́шен доброде́тельми я́ко вои́стинну/ и благоче́стием сия́я./ Те́мже тя ублажа́ем/ и свято́е твое́ днесь и честно́е/ пра́зднуем, ра́дующеся, торжество́.

Бога́тством благоче́стия,/ я́ко багряни́цею многоце́нною, укра́шен,/ непоро́чный И́ове,/ ми́лостию, пра́вдою, я́коже Боже́ственным венце́м, оде́ян,/ над страстьми́ томя́щими ты ца́рствовал еси́./ Те́мже к ца́рством разу́мным преста́вился еси́,/ Царю́, пресла́вне, Ве́чному предстоя́ти.

И́ова, непобеди́маго во искуше́ниих бы́вша,/ пло́ти своея́ я́звами столпа́ непоколеби́маго,/ му́жеству забра́ло, всем позна́на бы́вша/ мудролю́бным по́мыслом,/ диа́волу жа́ла сокруши́вша,/ Боже́ственнаго и Богому́драго,/ благочести́вым утвержде́ние,/ Госпо́дня непоро́чнаго восхва́лим уго́дника.

По́мощь, ю́же от Бо́га,/ име́я себе́ спобо́рницу,/ я́ко во́ин до́блестнейший,/ на боре́ние за доброде́тель изше́л еси́, И́ове,/ и, в нестерпи́мых гно́йных я́звах сый,/ безме́рно хва́лящася врага́ одоле́в, посрами́л еси́,/ те́мже и досто́йную по́честь побе́ды восприя́л еси́ от Госпо́да./ Того́ моли́, блаже́нне, о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Вход. Прокимен дне и чтения.

И́ова чте́ние (глава́ 1, 1 – 12):

Челове́к не́кий бя́ше во стране́ Авситиди́йстей,/ ему́же и́мя И́ов,/ и бе челове́к он и́стинен, непоро́чен, пра́веден, богочести́в,/ удаля́яся от вся́кия лука́выя ве́щи./ Бы́ша же ему́ сы́нове седмь и дще́ри три./ И бя́ху ско́ти его́, ове́ц седмь ты́сящ,/ велблю́дов три ты́сящи,/ супру́г воло́в пять сот,/ и осли́ц пасо́мых пять сот,/ и слуг мно́го зело́,/ и дела́ ве́лия бя́ху ему́ на земли́,/ и бе челове́к о́ный благоро́днейший су́щих от восто́к со́лнца./ Сходя́щеся же сы́нове его́ друг ко дру́гу,/ творя́ху пир на ки́йждо день,/ спое́млюще вку́пе и три сестры́ своя́ я́сти и пи́ти с ни́ми./ И егда́ сконча́вашася дни́е пи́ра,/ посыла́ше И́ов и очища́ше их,/ востая́ зау́тра, и приноша́ше от них же́ртвы по числу́ их/ и тельца́ еди́наго о гресе́ о душа́х их./ Глаго́лаше бо И́ов:/ не́гли когда́ сы́нове мои́ согреши́ша/ и в мы́сли свое́й зла́я помы́слиша проти́ву Бо́га./ Та́ко у́бо творя́ше И́ов вся дни./ И бысть я́ко день сей,/ и се, приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем,/ и диа́вол прии́де с ни́ми./ И рече́ Госпо́дь диа́волу:/ отку́ду прише́л еси́?/ И отвеща́в диа́вол Го́сподеви, рече́:/ обше́д зе́млю и проше́д поднебе́сную, се есмь./ И рече́ ему́ Госпо́дь:/ Внял ли еси́ мы́слию твое́ю на раба́ Моего́ И́ова?/ зане́ несть, я́ко он, на земли́:/ челове́к непоро́чен, и́стинен, богочести́в,/ удаля́яся от вся́кия лука́выя ве́щи./ Отвеща́ же диа́вол и рече́ пред Го́сподем:/ еда́ ту́не И́ов чтит Го́спода?/ Не Ты ли огради́л еси́ вне́шняя его́, и вну́тренняя до́му его́,/ и я́же вне всех, су́щих его́ о́крест?/ Дела́ же руку́ его́ благослови́л еси́/ и скоты́ его́ мно́ги сотвори́л еси́ на земли́,/ но посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся всех, я́же и́мать,/ а́ще не в лице́ Тя благослови́т?/ Тогда́ рече́ Госпо́дь диа́волу:/ се, вся, ели́ка суть ему́, даю́ в ру́ку твою́,/ но самого́ да не ко́снешися./ И изы́де диа́вол от Го́спода.

И́ова чте́ние (глава́ 1, 13 – 22):

Бысть я́ко день сей,/ сы́нове И́овлевы и дще́ри его́ пия́ху вино́ в дому́ бра́та своего́ старе́йшаго./ И се, ве́стник прии́де ко И́ову и рече́ ему́:/ супру́зи воло́в оря́ху,/ и осли́цы пася́хуся близ их,/ и прише́дше плени́телие, плени́ша их и о́троки изби́ша мече́м,/ и спасо́хся аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́./ Еще́ сему́ глаго́лющу,/ прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову:/ огнь спаде́ с небесе́, и пожже́ о́вцы, и па́стыри пояде́ подо́бне,/ спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́./ Еще́ ему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову:/ ко́нницы сотвори́ша нача́льства три/ и окружи́ша велблю́ды и плени́ша их,/ и о́троки изби́ша мечми́,/ спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́./ Еще́ сему́ глаго́лющу,/ ин ве́стник прии́де, глаго́ля И́ову:/ сыно́м твои́м и дще́рем твои́м, яду́щим и пию́щим у бра́та своего́ старе́йшаго,/ внеза́пу ветр вели́к на́йде от пусты́ни/ и косну́ся четыре́м угло́м хра́мины,/ и паде́ хра́мина на де́ти твоя́, и сконча́шася;/ спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́./ Та́ко (услы́шав) И́ов, воста́в, растерза́ ри́зы своя́/ и остриже́ власы́ главы́ своея́,/ и посы́па пе́рстию главу́ свою́,/ и, пад на зе́млю, поклони́ся (Го́сподеви) и рече́:/ сам наг изыдо́х от чре́ва ма́тере моея́,/ наг и отъи́ду та́мо./ Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́т,/ я́ко Го́сподеви изво́лися, та́ко бысть./ Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно (во ве́ки)./ Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничто́же согреши́ И́ов пред Го́сподем,/ (ниже́ устна́ма свои́ма,) и не даде́ безу́мия Бо́гу.

И́ова чте́ние (глава́ 2, 1 – 10):

Бысть я́ко день сей,/ и приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем,/ и диа́вол прии́де посреде́ их предста́ти пред Го́сподем./ И рече́ Госпо́дь диа́волу:/ отку́ду ты гряде́ши?/ Тогда́ рече́ диа́вол пред Го́сподем:/ проше́д поднебе́сную и обше́д всю зе́млю, приидо́х./ И рече́ Госпо́дь ко диа́волу:/ внял ли еси́ у́бо (мы́слию твое́ю) рабу́ Моему́ И́ову?/ Я́ко несть такова́ от су́щих на земли́:/ челове́к незло́бив, и́стинен, непоро́чен, богочести́в,/ удаля́яся от вся́каго зла,/ еще́ же придержи́тся незло́бия;/ ты же рекл еси́ име́ния его погуби́ти вотще́./ Отвеща́в же диа́вол Го́сподеви, рече́:/ ко́жа за ко́жу, и вся, ели́ка и́мать челове́к, даст за ду́шу свою́,/ оба́че посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся косте́м его́ и пло́ти его́,/ а́ще не в лице́ Тя благослови́т?/ Рече́ же Госпо́дь диа́волу:/ се, предаю́ ти его́, то́кмо ду́шу его́ соблюди́./ Изы́де же диа́вол от лица́ Госпо́дня и порази́ И́ова гно́ем лю́тым от ногу́ да́же до главы́./ И взя (И́ов) чреп, да острога́ет гной свой,/ и той седя́ше на гно́ищи вне гра́да./ Вре́мени же мно́гу мину́вшу,/ рече́ к нему́ жена́ его́:/ доко́ле терпи́ши, глаго́ля:/ се, пожду́ вре́мя еще́ ма́ло,/ ча́я наде́жди спасе́ния моего́./ Се бо потреби́ся от земли́ па́мять твоя́,/ сы́нове твои́ и дще́ри, моего́ чре́ва боле́зни и труды́,/ и́миже вотще́ труди́хся с боле́зньми,/ ты же сам в гнои́ черве́й седи́ши,/ обнощева́я вне без покро́ва,/ и аз скита́ющися и служа́щи, ме́сто от ме́ста преходя́щи/ и дом от до́му, ожида́ющи со́лнца,/ когда́ за́йдет,/ да почи́ю от трудо́в мои́х и от боле́зней,/ я́же мя ны́не обдержа́т;/ но рцы глаго́л не́кий ко Го́споду и умри́./ Он же, воззре́в, рече́ к ней:/ вску́ю, я́ко еди́на от безу́мных жен, возглаго́лала еси́?/ А́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни,/ злых ли не стерпи́м?/ Во всех сих, приключи́вшихся ему́,/ ничи́мже согреши́ И́ов устна́ма пред Бо́гом/ (и не даде́ безу́мия Бо́гу).

На литии́ стихи́ра хра́ма или́ пра́здника, та́же настоя́щая стихи́ра свята́го, глас 1:

Многострада́льнаго, ве́рнии, восхва́лим И́ова,/ и́же пре́жде зако́на пра́ведника/ и пре́жде проро́ков проро́ка,/ вне ро́да и заве́та Авраа́мова/ ве́ру Авраа́млю до́бре сохра́ньшаго,/ страда́ньми свои́ми стра́сти Христо́вы предъизобрази́вшаго,/ и ны́не в Вы́шних селе́ниих со Христо́м ца́рствующаго/ и моля́щагося о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры глас 6:

Бога́тством изоби́луя,/ к сему́ отню́д не прилепи́лся еси́ се́рдцем твои́м/ и, егда́ тя враг попуще́нием Бо́жиим лиши́ того́,/ благослови́л еси́ Бо́га, глаго́ля:/ Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́т;/ бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно./ Того́ моли́, блаже́нне И́ове,/ да и нас научи́т не упова́ти на бога́тство ги́бнущее/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Мно́гою че́стию и сла́вою почте́н,/ не превозноси́лся еси́ во уме́ твое́м,/ но спаса́л еси́ страда́льца вопию́ща/ и сироту́ безпо́мощна,/ и се́рдцу вдови́цы ра́дость приноси́л еси́,/ и уте́шитель пла́чущих был еси́./ И ны́не на Небесе́х вы́шния сла́вы и че́сти сподо́бився,/ моли́, всеблаже́нне, Христа́ Бо́га на́шего,/ да сохрани́т и нас от богоме́рзкия горды́ни/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Стих: Сла́ва и бога́тство в дому́ Его́,/ и пра́вда Его́ пребы́вает в век ве́ка.

О́ко был еси́ слепы́м,/ нога́ же хромы́м и оте́ц ни́щим,/ пра́ведный И́ове,/ в пра́вду облача́лся еси́,/ одева́лся же еси́ в суд, я́ко в ри́зу./ Те́мже моли́ся Христу́ Бо́гу,/ да и в на́ша сердца́ вдохне́т ре́вность/ к подвиго́м христиа́нскаго милосе́рдия и правосу́дия/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва, глас то́йже:

Дал еси́ нам о́браз терпе́ния и му́жества,/ Преблаги́й Го́споди,/ уго́дника Твоего́ И́ова,/ во всех приклю́чшихся ему́ злострада́ниих/ ничи́мже согреши́вша пред Тобо́ю, ниже́ устна́ма свои́ма,/ и не да́вша безу́мия Тебе́, Бо́гу на́шему./ Того́ моли́твами и нас сотвори́/ победи́тели многоразли́чных искуше́ний/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 1:

Бога́тство ви́дев доброде́телей И́овлих,/ укра́сти ко́знствоваше пра́ведных враг,/ и, растерза́в столп телесе́,/ сокро́вище не укра́де ду́ха,/ обре́те бо вооруже́ну непоро́чнаго ду́шу,/ мене́ же и, обнажи́в, плени́,/ предвари́в у́бо мя пре́жде конца́,/ изба́ви мя, льсти́ваго, Спа́се, и спаси́ мя.

Ин тропа́рь, глас 2:

Па́мять пра́веднаго Твоего́ И́ова, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:/ изба́ви нас от наве́тов и сете́й лука́ваго диа́вола/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, дважды. Слава, свята́го. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Уте́шителие дру́зи, вме́сто е́же облегчи́ти неви́нная страда́ния пра́веднаго,/ мно́жайшия досажде́ния и му́ки приноша́ху ему́ непра́ведными глаго́лы,/ те́мже и мно́жайшии венцы́ угото́вашася тому́ от Го́спода,/ заступа́ющаго пра́выя се́рдцем.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас то́йже:

Сугу́ба воздая́ния прия́т И́ов на земли́,/ испо́лньшуся вре́мени искуше́ния его́,/ и мно́жайшия по́чести обре́те на Небеси́ за ве́ру и терпе́ние,/ науча́я всех не отчаява́тися во искуше́ниих,/ но упова́ти на Бо́га, спаса́ющаго пра́выя се́рдцем.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ святы́й пра́ведный И́ове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный зри на Усекнове́ние главы́ свята́го Иоа́нна Предте́чи, в 29-й день а́вгуста, кроме́ после́днего стиха́.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Бога́тство доброде́телей И́овлих ви́дев,/ укра́сти то́е ухищря́шеся злоко́зненный,/ оба́че, подкопа́в хра́мину теле́сную,/ отню́д не возмо́же плени́ти сокро́вища духо́внаго,/ обре́те бо ду́шу пра́ведника до́бре укрепле́ну и вооруже́ну, те́мже и отъи́де, посра́млен./ Но того́ ловле́ния изба́ви, Бо́же, ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Дал еси́ нам о́браз терпе́ния и му́жества: зри сла́вник на стихо́вне.

Кано́н, его́же краегране́сие, без Богоро́дичнов: Тьмострада́льнаго досто́йно пе́ти И́ова. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Ли́цы изра́ильтестии,/ невла́жными стопа́ми/ понт Чермны́й и вла́жную глубину́ прогна́вше,/ вса́дники триста́ты враги́ ви́дяще в ней погруже́ны,/ с весе́лием поя́ху:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Кре́пкаго адама́нта, терпе́ния венце́м укра́шена,/ Христо́ва Це́рковь, у́мныма зря́щи очи́ма,/ торжеству́ет в ра́дости, вопию́щи:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Ни язы́к прему́дрых возмо́жет, ни ум челове́чь пости́гнути похвалы́ твоея́,/ и́бо несозда́нный язы́к тя Богочести́ва, и́стинна и непоро́чна нарече́./ Те́мже согла́сно вопие́м:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Непщева́в бога́тством огражде́на, подви́жно победи́ти пра́ведника испроша́ет льсти́вый,/ и, обнаже́нием ну́ждно побори́в, разсе́деся, терпе́нием бо вопия́ше:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко прослав́ися.

Богоро́дичен: Ли́цы Тя проро́честии пою́т, Чи́стая, и Безпло́тных мно́жества почитаю́т,/ и́бо Зижди́теля всех, из утро́бы Твоея́ несказа́нно проше́дшаго, зря́ще./ Сему́ немо́лчно пою́т:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Пребыва́л еси́, непрекло́нен умо́м,/ ты, любе́зных дете́й и бога́тства обнаже́н, воспева́я:/ благослове́нно Го́спода моего́ и́мя.

Вещь доброде́тели сотвори́л еси́, бога́тство и нищету́,/ обои́ми бо разжига́емь, я́ко зла́то,/ седмери́цею, яви́лся еси́ иску́снейший.

Глаго́лом жены́ приложи́ся, я́коже нача́льному роди́телю,/ зло́бы нача́льник змий тебе́,/ но солга́ся, кова́рством без ме́ры хваля́йся.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Ма́ти Неискусобра́чная, Я́же Бо́га Сло́ва во утро́бе Твое́й вме́щши/ и ро́ждши воплоще́ннаго, я́ко Бо́га ку́пно и Челове́ка.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Я́ко нача́тки:

Я́ко и́стинен и пра́веден, Богочести́в и непоро́чен,/ освяще́н же я́влься, всесла́вне, Бо́жий уго́дниче и́стинный,/ просвети́л еси́ мир в терпе́нии твое́м, терпели́вейший и до́блейший./ Те́мже вси, Богому́дре, па́мять твою́ воспева́ем.

Таже седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

И́ова непоро́чнаго и чисте́йшаго, превысо́каго столпа́/ и непобеди́маго хитростьми́ врага́ бы́вша ду́хом,/ вси ублажи́м и ве́рно восхва́лим, вели́ка уго́дника Христу́ бы́вшаго,/ и сего́ приле́жно моля́ща спасти́ от бед ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах сла́вное смотре́ние Твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко роди́лся еси́ от Де́вы,/ да от ле́сти изба́виши зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Дово́льнейшим о́браз и столп одушевле́н нам доброде́телей И́ов непоро́чный показа́ся,/ ему́же ревни́тели ны, вопию́щия, сотвори́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Исцелева́ет твоего́ благоси́лия и терпе́ния незло́бныя души́ во гное́нии страда́ния,/ е́же во Еде́ме су́щаго преступле́ния исцеле́ние, И́ове преблаже́нне.

По́мыслом разсужда́я преподо́бным, воспева́ше И́ов:/ блага́я прие́мше от Го́спода, боле́зненная до́блественно не стерпи́м ли?/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Неискусобра́чная Богоневе́сто, Я́же Спа́са ро́ждши пло́тию,/ Тя воспева́ем, Препросла́вленная, и немо́лчно си́це Тебе́ взыва́ем:/ ра́дуйся, Предста́тельнице Твои́х рабо́в.

Песнь 5

Ирмо́с: Возсия́вый свет,/ и просвети́вый у́тро, и показа́вый день,/ сла́ва Тебе́, сла́ва Тебе́,/ Иису́се, Сы́не Бо́жий.

Утеша́юще от лю́тых, прило́жше струпо́м твои́м боле́зни,/ множа́йшия тебе́ исплето́ша венцы́, И́ове сла́вне.

Ю́ношски в лю́тых непобеди́м яви́лся еси́/ и в бога́тстве к досажде́нию, пра́ведниче, не взя́тся, И́ове непоро́чне.

Невреди́мо душе́вное храни́ло назида́я,/ до́блественне терпе́л еси́, сла́вне, вра́жию лю́тую бу́рю.

Богоро́дичен: А́нгелов глас немо́лчно тварь приноша́ет Тебе́, Де́во:/ ра́дуйся, Ма́ти Чи́стая Иису́са, Сы́на Бо́жия.

Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.

Диви́тся слух, наслажда́яся слове́с твои́х,/ я́ко уста́ та́ин показа́лся еси́ испо́лнена/ сотво́ршаго и нау́чшаго тя Боже́ственнаго Ду́ха.

Исцеля́я скорбя́щему боле́знь се́рдца,/ от о́чию милосе́рдия пролива́л еси́ сле́зы,/ предстоя́ си́рым и вдови́цам, И́ове сла́вне.

Житие́ твое́ благоче́стное и боголю́бное бысть,/ сего́ ра́ди и смерть яви́ся поко́й,/ и к непреста́нному весе́лию, И́ове, преста́вился еси́.

Богоро́дичен: Мо́лимся о рабе́х Твои́х, Пренепоро́чная Богоро́дице,/ из Тебе́ Воплоще́ннаго моли́,/ я́ко Тя еди́ну Предста́тельницу на́шу зна́ем.

Кондак и и́кос праздника.

Песнь 7

Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Зако́нных не невку́сен сый, но проро́ков и зако́на нося́ исполне́ние, И́ове,/ за любо́вь Бо́гу угоди́л еси́, воспева́я:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Не сниска́в сокро́вища на земли́, но на Небесе́х упова́ние,/ я́ко прах, вмени́л еси́ зла́то, Бо́гови же пе́ти возжела́л еси́:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Любве́ тя чад и име́ния обнажи́ пра́ведных враг,/ души́ же твоея́ кре́пость не преста́ вопи́ти:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Тро́ичен: Сло́во и Дух от Отца́, Еди́но Триипоста́сное естество́/ богосло́вяще благоче́стно, Богому́дрии, ве́рою вопие́м:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Безбра́чно во чре́ве вы́ше сло́ва прии́мшу Непреме́ннаго Бо́га,/ ми́лостию челове́ком прича́щшагося, благоче́стно воспое́м/ я́ко Ма́терь Бо́жию во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Во о́бразе А́нгела,/ я́вльшагося в пещи́ о́гненней песносло́вцем,/ Христа́ Бо́га по́йте, о́троцы,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Торжеству́ет весь пра́зднующих в Вы́шних лик с чуде́сным воспева́емым И́овом:/ по́йте, о́троцы, свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Усугу́би тебе́ венцы́ на земли́ и на Небеси́ Подвигополо́жник, Богому́дре И́ове./ Те́мже взыва́еши:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Исцеле́ния душа́м же и те́лом/ гное́ние твоея́ пло́ти источа́ет, пребога́те, воспева́ющим:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Неду́г и здра́вие, бога́тство и нищета́ воскипе́ша в житии́ твое́м, блаже́нне,/ све́тел бо я́влься все́ми, зове́ши:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Неизрече́нно и без се́мене заче́ншую/ и ро́ждшую ра́дость вселе́нней, Христа́ Бо́га,/ по́йте, о́троцы, свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла есть,/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния/ ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

И́ов у́бо терпе́ния све́тлостию досто́йно венча́ся,/ ты же пла́чеши и се́туеши, не терпя́ пра́веднаго венца́,/ су́етно бо наде́явся, посрами́лся еси́, сатано́, еди́не пра́ведников вра́же.

Я́ко дости́жно челове́ком ви́дети, сла́ву Твою усмотри́в безсме́ртную,/ стра́хом удержа́н быв и благогове́нием, возопи́ И́ов, зело́ тре́петен:/ пе́пел есмь и земля́, Ты же Госпо́дь./ Тем тя вси велича́ем.

Кни́ги тя досто́йно живо́тныя прия́ша/ и сокро́вища небе́сная, я́ко пшени́цу зре́лу су́щу,/ и испо́лнь дней духо́вных, И́ове, уго́дниче Госпо́день блаже́нне./ Тем тя вси ублажа́ем.

Тро́ичен: Еди́нице Триипоста́сная, Честна́я Тро́ице и единосла́вная Пресвята́я, Бо́же наш,/ свет и жизнь и нетле́ние ми́ру показа́лася еси́,/ зову́щия Твоя́ рабы́ от ле́сти спаси́, да ве́рою Тебе́ поклони́мся.

Богоро́дичен: Прему́дрости вмести́лище, па́че ума́ лу́чшее,/ показа́лася еси́, Отрокови́це Пренепоро́чная,/ одушевле́н престо́л же и дверь,/ те́мже, я́ко Цари́цу возлюби́вше де́вы Тя, Де́во,/ в след Тебе́ приведо́шася Богоотрокови́цы.

Светилен:

И́ова непоро́чнаго и чисте́йшаго,/ столпа́ благоче́стия тверде́йшаго,/ хитростьми́ врага́ непобежде́на пребы́вшаго,/ ублажи́м вси и ве́рно восхва́лим,/ я́ко вели́каго уго́дника Бо́жия,/ приле́жно моля́щася спасти́ся от бед душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихиры праздника 3 (писаны на стиховне) и святаго 3, глас 4:

Недоуме́ем по достоя́нию/ восхвали́ти тя, И́ове:/ Сам бо Госпо́дь Вседержи́тель,/ И́же сердца́ и утро́бы испыту́яй/ и тайная челове́ков я́сно ве́дый,/ я́ко пра́ведна и и́стинна,/ непоро́чна же и богочести́ва/ паче всех, тогда́ бы́вших на земли́, похвали́ тя./ Но Того́ Престо́лу предстоя́ ны́не на Небеси́,/ не забу́ди, всехва́льне,/ соверша́ющих с любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Ни отъя́тие име́ний,/ ни лише́ние любе́зных чад,/ ни я́звы и стру́пи люте́йшии,/ ниже́ увеща́ния супру́жницы/ возмого́ша осла́бити кре́пкую ве́ру и наде́жду твою́/ на Бо́га Блага́го и Пра́веднаго,/ но, я́ко адама́нт не́кий,/ посреде́ сих всех непоколеби́м пребы́л еси́./ Сицеву́ю тве́рдость во искуше́ниих и нам испроси́, многострада́льче,/ с любо́вию соверша́ющим святу́ю па́мять твою́.

Бо́га ви́дел еси́, И́ове,/ в ви́хри бу́рнем я́вльшася тебе́,/ и с Ним бесе́довал еси́,/ и Того́ безпреде́льное могу́щество,/ свою́ же не́мощь и неве́дение испове́дал еси́./ Того́ ны́не лице́м к лицу́ в Вы́шних селе́ниих созерца́я,/ помина́й и нас, блаже́нне,/ с любо́вию соверша́ющих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 8:

Я́ко и́стинен и непоро́чен,/ пра́веден и богочести́в яви́выйся, сла́вне И́ове,/ просвети́л еси́ мир до́брым житие́м твои́м/ и о́браз злострада́ния и терпе́ния всем был еси́./ Те́мже чтим па́мять твою́ и воспева́ем страдания твоя́,/ верне́йший служи́телю Бо́жий.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое, и про́чее, я́коже обы́чно, и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны пра́здника, песнь рядова́я и свята́го 6-я. Проки́мен пра́здника и свята́го, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Апо́стол дне и свята́го, от Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля, зача́ло 57. Ева́нгелие дне и свята́го, от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен пра́здника и свята́го: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

ИН УСТА́В НА ЛИТУРГИ́И

Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

* * *

Ука́з о пра́зднице свята́го.

А́ще случи́тся па́мять пра́веднаго И́ова в Неде́лю мироно́сиц, или́ разсла́бленнаго, или́ в сре́ду Преполове́ния, или́ в Неде́лю самаряны́ни, или́ слепаго, или́ во отда́ние Па́схи, или́ в четверто́к Вознесе́ния, или́ в неде́лю 7-ю по Па́сце, соверша́ется все после́дование слу́жбы по уста́ву о пра́зднице свята́го апо́стола и евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва.

Святой праведный Иов Многострадальный

Святой праведный Иов Многострадальный жил за 2000–1500 лет до Рождества Христова, в Северной Аравии, в стране Авситидийской, в земле Уц. Жизнь и страдания его описаны в Библии (Книга Иова). Есть мнение, что Иов приходился племянником Аврааму: был сыном брата Авраама – Нахора. Иов был человеком богобоязненным и благочестивым. Всей душой он был предан Господу Богу и во всем поступал согласно Его воле, удаляясь от всего злого не только в делах, но и в мыслях. Господь благословил его земную жизнь и даровал праведному Иову большое богатство: у него было множество скота и всякого имения. Семь сыновей праведного Иова и три дочери были дружны между собой и собирались на трапезу все вместе, поочередно у каждого из них. Постоянно, через семь дней, праведный Иов приносил за своих детей жертвы Богу, говоря: «Может быть, кто из них согрешил или похулил Бога в сердце своем». За справедливость и честность святой Иов был в великом почете у сограждан и имел большое влияние на жизнь единоплеменников.

Однажды, когда перед Престолом Божиим предстали Святые Ангелы, явился между ними и сатана. Господь Бог спросил сатану, не видел ли он раба Его Иова, мужа праведного и чуждого всякого порока. Сатана дерзко отвечал, что недаром богобоязнен Иов – Бог бережет его и умножает его богатства, но если наслать на него несчастья, то он перестанет благословлять Бога. Тогда Господь, желая показать терпение Иова и веру его, сказал сатане: «Все, что есть у Иова, Я предаю в твои руки, только самого его не касайся». После этого Иов внезапно лишился всех своих богатств, а потом и всех своих детей. Праведный Иов обратился к Богу и сказал: «Нагим вышел я из чрева матери моей, нагим и возвращусь к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял. Да будет Имя Господне благословенно!» И не согрешил Иов перед Богом, и не произнес ни одного неразумного слова.

Когда Ангелы Божии вновь предстали перед Господом и среди них сатана, то диавол сказал, что Иов праведен, пока сам невредим. Тогда Господь возвестил: «Я попускаю тебе сделать с ним, что хочешь, только душу его сбереги». После этого сатана поразил праведного Иова лютой болезнью – проказой, которая покрыла его с ног до головы. Страдалец вынужден был удалиться от жилищ людей. Он сел вне города на куче пепла и глиняным черепком скоблил свои гнойные раны. Все друзья и знакомые оставили его. Жена его принуждена была добывать себе пропитание, трудясь и скитаясь из дома в дом. Она не только не поддерживала своего мужа в терпении, но думала, что Бог наказывает Иова за какие-то тайные грехи, плакала, роптала на Бога, укоряла мужа и, наконец, посоветовала ему похулить Бога и умереть. Праведный Иов тяжко скорбел, но и в этих страданиях остался верен Богу. Он отвечал жене: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» И не согрешил праведный ни в чем перед Богом.

Услышав о несчастиях Иова, три его друга пришли к нему разделить его скорбь. Они считали, что Иов наказан Богом за грехи, и убеждали не повинного ни в чем праведника покаяться. Праведник отвечал, что он страдает не за грехи, но что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека Божественной воле. Друзья, однако, не верили и продолжали считать, что Господь поступает с Иовом по закону человеческого возмездия, наказывая его за совершенные грехи. В тяжкой душевной скорби праведный Иов обратился с молитвой к Богу, прося Его Самого засвидетельствовать перед ними его невиновность. Тогда Бог явил Себя в бурном вихре и укорил Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом в тайны мироздания и судеб Божиих. Праведник всем сердцем раскаялся в этих мыслях и сказал: «Я ничтожен, отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Тогда Господь повелел друзьям Иова обратиться к нему и просить его принести за них жертву. «Ибо, – сказал Господь, – только лицо Иова я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо Мне не так верно, как раб Мой Иов». Иов принес жертву Богу и помолился за друзей, и Господь принял его ходатайство, а также возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Вместо умерших детей у Иова родилось семь сыновей и три дочери, прекраснее которых не было на земле. После перенесенных страданий Иов прожил еще 140 лет (всего же он прожил 248 лет) и видел потомство свое до четвертого рода.

По учению Святой Церкви праведный Иов является прообразом Господа Иисуса Христа, сошедшаго на землю, пострадавшаго ради спасения людей, а потом прославившагося славным Своим Воскресением.

«Я знаю, – говорил праведный Иов, пораженный проказой, – знаю, что Искупитель мой жив и Он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его. Чаянием сего истаивает сердце мое в груди моей!» (Иов 19:25–27).

«Знайте, что есть суд, на котором оправдается только имеющий истинную премудрость – страх Господень и истинный разум – удаление от зла».

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Нет несчастья человеческого, которого не перенес бы этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение богатства, и затем, испытав коварство от жены, оскорбления от друзей, нападения от рабов, во всем оказался тверже всякого камня, и притом до Закона и Благодати».

Преподо́бнаго Михе́я Ра́донежскаго

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры глас 4:

Небе́сную добро́ту жела́я улучи́ти,/ на земли́ я́ко безпло́тен подвиза́лся еси́,/ име́я посо́бие непобеди́мо–/ си́лу Влады́ки твоего́,/ Его́же моли́, Михе́е преподо́бне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Бо́жиею си́лою укрепля́емь,/ мысль свою́ горе́ возвыша́я,/ над страстьми́ воцари́лся еси́/ и ны́не Ве́чному Царю́ предстои́ши,/ о всех при́сно моля́ся,/ творя́щих па́мять твою́.

Житие́ твое́ яви́ся благоче́стно,/ доброде́тельми укра́шено, простото́ю и смире́нием,/ я́ко венце́м, венча́емо,/ и ны́не лику́еши на Небесе́х со А́нгелы,/ моли́ Христа́ Бо́га о воспева́ющих тя.

Сла́ва, глас 6:

Сла́ва твоя́ пребыва́ет во век,/ я́ко во пло́ти еще́ су́щи,/ ви́дети сподо́бился еси́ Пресвяту́ю Богоро́дицу/ и послужи́ти усе́рдне преподо́бному Се́ргию,/ и ны́не на Небесе́х водворя́яся,/ моли́ся о нас ко Го́споду.

И ны́не, Богоро́дичен:

Бо́га, из Тебе́ воплоти́вшагося,/ разуме́хом, Богоро́дице Де́во,/ Того́ моли́ о спасе́нии душ на́ших.

На стихо́вне стихи́ры глас 6:

Влады́чне смире́ние восприи́м,/ во́ду возлива́я на ру́це вождя́ твоего́/ и послуша́ние творя́, стра́сти огорчава́я:/ и ны́не на Небесе́х ца́рствуеши с ним во ве́ки.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Сле́зными пото́ки, преподо́бне,/ зе́млю се́рдца твоего́ напои́л еси́,/ предстоя́ на моли́тве непоколе́блемо,/ и всех Творцу́ взыва́л еси:/ Го́споди, поми́луй мя.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Страда́нии по́двигов твои́х, преблаже́нне,/ Боже́ственный клас возрасти́л еси́/ и пита́еши благоче́стно восхваля́ющих тя,/ о́тче наш Михе́е преподо́бне.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества,/ прииди́те, восхва́лим ученика́ Се́ргиева,/ преподо́бнаго отца́ на́шего Михе́я,/ его́же па́мять ны́не соверша́ем:/ сей бо посеще́ния Боже́ственнаго сподо́бися/ и слы́ша пресла́дкий глас Небе́сныя Влады́чицы,/ я́коже Прему́дрый Епифа́ний повеству́ет;/ похва́лим и весь лик учени́ческий,/ и́же на Небесе́х с ли́ки святы́х водворя́ются/ и мо́лятся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4:

От ю́ности возлюби́л еси́ Христа́, блаже́нне,/ плотска́я мудрова́ния ду́ху повину́л еси́,/ за́поведи Госпо́дни усе́рдно исполня́я,/ в пусты́ню Се́ргиеву прише́д,/ люби́телю смире́ния прилепи́вся,/ подо́бный бо подо́бнаго познава́ет/ и смире́ние смире́ннаго возно́сит,/ я́коже и ви́дим в тебе́, о́тче наш Михе́е,/ и ны́не предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ моли́ о соверша́ющих па́мять твою́.

Стихи́ры хра́ма, глас 5:

В пост Рождества́ Христо́ва,/ но́щи суббо́тней преполовля́ющейся,/ ти́хия стопы́ Цари́цы Небе́сныя услы́шав,/ преподо́бный Се́ргий вели́кия ра́дости испо́лнися/ и потща́ся изыти в сре́тение./ Ты же, о́тче наш Михе́е,/ после́довал еси́ учи́телю твоему́./ Небе́снаго на земли́ с ним явле́ния/ и с пребыва́ния на Небеси́ сподобля́яся,/ Христа́ умоли́те, преподо́бнии,/ ниспосла́ти нам ве́лию ми́лость.

Свет возсия́ Небе́сный в хра́мине твое́й,/ преподо́бне о́тче Се́ргие,/ и послы́шася глас неве́домый:/ се, Пречи́стая гряде́т!/ и по ма́ле зри́ши Влады́чицу ми́ра со двема́ апо́столома,/ и, припа́д к нога́м Ея́,/ моля́ся о заступле́нии ме́ста сего́/ и о всех во Христе́ ча́дех твои́х,/ сего́ ра́ди и мы, ча́да твоя́, мо́лимся:/ моля́ся не преста́й,/ получи́ти нам у Христа́ ве́лию ми́лость.

Петр, верхо́вный апо́стол,/ и де́вства храни́тель Иоа́нн Богосло́в,/ учени́к Христо́в, друг и напе́рсник,/ после́доваху Пречи́стей Де́ве Мари́и,/ посеща́юще отца́ на́шего Се́ргия,/ вку́пе же и смире́ннаго Михе́я,/ сподобля́юще ра́дости Небе́сныя/ и ме́сто сие́ све́та исполня́юще,/ благи́ми обетова́нии утеша́юще/ и моли́тву прие́млюще о спасе́нии душ на́ших.

Пе́ние хва́льное ака́фистово/ уго́дно есть Влады́чице ми́ра,/ вы бо, отцы́ блаже́ннии,/ соверша́юще сие́ бо́дренно,/ посеще́ния от Нея́ сподо́бистеся,/ ди́внаго зре́ния, бесе́ды и чу́днаго виде́ния/ и предвкуше́ния Ца́рствия Небе́снаго,/ его́же получи́ти Христа́ умоли́те/ и нам, ублажа́ющим по́двиги ва́ша.

Глас 8:

Егда́ в нощи́ соверша́л еси́ бдение,/ преподо́бне о́тче Се́ргие,/ пред о́бразом Чи́стыя Богома́тери,/ взира́я ча́сто, к Ней глаго́лал еси́:/ О Пречи́стая Ма́ти Христа́ моего́!/ Кре́пкая Помо́щнице ро́ду челове́ческому,/ бу́ди нам, недосто́йным, Хода́таица,/ при́сно моля́щися к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ да при́зрит на ме́сто сие́ ми́лостиво,/ Еди́ному в Тро́ице Бо́гу возлага́емое,/ и спасе́т ду́ши зде иму́щих жи́тельствовати/ Ца́рствия ра́ди Небе́снаго.

О, пресла́внаго чудесе́!/ О, неизрече́ннаго снисхожде́ния!/ Рука́ми бо Пречи́стая косну́ся Се́ргия, веща́ющи:/ Не ужаса́йся, избра́нниче Мой,/ приидо́х бо посети́ти тебе́:/ моли́тва бо твоя́ о ученице́х услы́шана есть,/ и да не скорби́ши про́чее,/ неотсту́пна бу́ду при́сно ме́ста сего́/ и по твое́м е́же ко Го́споду отхожде́нии,/ потре́бная изоби́льно подава́ющи,/ сохраня́ющи оби́тель твою́ и покрыва́ющи./ И си́ми благи́ми обетова́нии уте́шивши, неви́дима бысть.

О́тче преподо́бне Михе́е,/ ужасе́ся дух твой в ди́вном посеще́нии,/ и по отше́ствии в Го́рняя Цари́цы со апо́столы/ ко учи́телю твоему́ взыва́л еси́:/ извести́ ми, о́тче, Го́спода ра́ди,/ что сие́ бысть чу́дное виде́ние?/ поне́же дух мой вма́ле не разлучи́ся от мене́,/ блиста́ния ра́ди, его́же не мого́х зре́ти,/ покры́х оде́ждою лице́ мое́./ Он же отвеща́ тебе́:/ ма́ло потерпи́, ча́до мое́,/ и́бо и во мне дух мой трепе́щет,/ призови́ ско́ро Исаа́кия и Си́мона,/ с ни́ми же просла́вим Ма́терь всех Бо́га,/ подаю́щую нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Храм, и́же сокрыва́ет святы́я мо́щи твоя́,/ мал есть и показу́ет смире́ние,/ е́же име́л еси́ в животе́ твое́м,/ о́тче наш Михе́е,/ от слове́с бо Ева́нгельских научи́лся еси́/ кро́тости, смире́нию, послуша́нию,/ подража́я Христу́ Бо́гу на́шему,/ сего́ ра́ди и возлю́блен учени́к/ Се́ргия вели́каго был еси́,/ сподобля́яся Небе́снаго виде́ния,/ сожи́тельства и от рук его́ погребе́ния,/ и напу́тия в Го́рния оби́тели,/ с ним же и ны́не предстоя́ Престо́лу всех Царя́,/ моли́ся о соверша́ющих па́мять твою́ ве́рно.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 35):

Ра́дуйся пусты́ня жа́ждущая,/ да весели́тся пусты́ня/ и да цвете́т я́ко крин./ И процвете́т, и возвесели́тся пусты́ня Иорда́нова,/ и сла́ва Лива́нова даде́ся ей,/ и честь Карми́лова,/ и у́зрят лю́дие Мои́ сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию./ Укрепи́теся ру́це осла́бленныя и коле́на разсла́бленныя;/ уте́шитеся малоду́шнии умо́м,/ укрепи́теся, не бо́йтеся,/ Се Бог наш суд воздае́т и возда́ст,/ Той прии́дет и спасе́т нас./ Тогда́ отве́рзутся о́чи слепы́х/ и у́ши глухи́х услы́шат./ Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь,/ и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых;/ я́ко прото́ржеся вода́ в пусты́ни/ и дебрь в земли́ жа́ждущей./ И безво́дная бу́дет во езе́ра/ и на жа́ждущей земли́ исто́чник во́дный бу́дет:/ та́мо бу́дет весе́лие пти́цам,/ и сели́тва тро́сти и лу́зи./ И та́мо бу́дет путь чист и путь свят нарече́тся;/ и не пре́йдет та́мо нечи́стый,/ ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́ст,/ разсе́яннии же по́йдут по нему́ и не заблу́дят./ И не бу́дет та́мо льва,/ ни от звере́й злых не взы́дет нань,/ ниже́ обря́щется та́мо,/ но по́йдут по нему́ изба́влении./ И со́брании Го́сподем обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с ра́достию,/ и ра́дость ве́чная над главо́ю их./ Над главо́ю бо их хвала́ и весе́лие,/ и ра́дость прии́мет я;/ отбе́же боле́знь, печа́ль и возды́хание.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́заны бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я/ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жите в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ра хра́ма, глас 5: В пост Рождества́ Христо́ва: зри на Го́споди, воззва́х:

Сла́ва: преподо́бному, глас 1:

Влады́це Христу́ стопа́м после́дуя,/ чистоты́ жили́ще показа́лся еси́,/ све́том озари́вся Ду́ха Свята́го,/ Небе́снаго виде́ния прича́стник был еси́,/ те́мже и насле́дника тя Христо́с показа./ Ца́рствия Своего́ Небе́снаго,/ его́же получи́ти и нам, о́тче Михе́е, моли́,/ соверша́ющим па́мять твою́,/ во спасе́ние душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, ра́досте пра́отцев,/ и преподо́бных оте́ц весе́лие,/ и покро́в нас, Де́во, рабо́в Твои́х.

На стихо́вне стихи́ры глас 5:

Прииди́те, вси ве́рнии,/ восхва́лим пе́рвыя ученики́ вели́каго Се́ргия:/ Михе́я, ближа́йшаго сожи́теля,/ Ни́кона, стопа́м отца́ после́дующаго,/ Васи́лия Суха́го и послушли́ваго Иа́кова,/ Они́сима диа́кона и привра́тника,/ Елиссе́я, в доброде́тели состаре́вшагося,/ Митрофа́на, са́ном игу́мена почте́ннаго,/ постри́гшаго преподо́бнаго Се́ргия,/ и пе́рваго пресе́льника в ве́чныя оби́тели.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, пусты́не Ра́донежская,/ прорасти́вшая кри́ны духо́вныя/ в вертогра́де преподо́бнаго Се́ргия:/ Си́мона, архимандри́та Смоле́нскаго,/ позна́вшаго све́тлость послуша́ния/ и ди́внаго птиц виде́ния сподо́бившагося,/ Исаа́кия, молчали́ваго и сле́зы точа́щаго,/ о́гненное благослове́ние от а́ввы прия́вшаго,/ с ни́мже и чу́днаго Мака́рия,/ А́нгела во святи́лище узре́вшаго,/ сих воспомяну́вше, Бо́га прославля́ем.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, сла́вная оби́тель Се́ргиева,/ па́мять творя́щи учени́к его́:/ Илии́ пречу́днаго и Иоанни́кия,/ Си́мона екклисиа́рха, видевшаго огнь Боже́ственный,/ окружа́ющ преподо́бнаго,/ Игна́тия, по сме́рти Се́ргия узре́вшаго,/ Михе́я, Варфоломе́я и Нау́ма,/ явле́нных врага́м осажда́ющим,/ Алекса́ндра, в схи́ме во́ина, ду́шу преда́вшаго за Русь правосла́вную,/ Андре́я же сподви́жника его́,/ Епифа́ния Прему́драго, написа́вшаго сия́,/ и весь лик учени́ческий,/ в конце́х земли́ на́шея Бо́гу угоди́вших.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества,/ наста́вники ны́не чтим отцы́ преподо́бнии,/ пожи́вшии во оби́тели преподо́бнаго Се́ргия:/ блаже́ни вы есте́, Христу́ рабо́тавшии/ и вра́жию низложи́вшии си́лу,/ А́нгелов собесе́дницы, пра́ведных сожи́телие и святы́х,/ с ни́миже моли́теся Го́сподеви,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен:

Храм воздви́жен во оби́тели сей/ в сла́ву и па́мять посеще́ния Богома́тери,/ Ю́же моли́те, отцы́ блаже́ннии,/ пода́ти нам оставле́ние грехо́в,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Тропа́рь, глас 4:

И́го Госпо́дне на ра́мо взем,/ после́довал еси́ Христо́ви со учи́телем свои́м преподо́бным Се́ргием,/ с ни́мже и сподо́бился еси́ ви́дети Пресвяту́ю Богоро́дицу./ И слы́шал еси́ пресла́дкий глас Ея́,/ я́ко обеща́ся неотсту́пна бы́ти ме́ста сего́,/ но, о преподо́бне Михе́е,/ моли́ся о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен или́ пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Благоче́стно на земли́ житие́ сконча́в,/ прия́телище Ду́ха ты яви́лся еси́,/ просвеща́я ве́рою к тебе́ притека́ющия;/ те́мже моли́ся твоему́ Влады́це просвети́ти ду́ши на́ша,/ восхваля́ющих тя, Михе́е, о́тче наш.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во;/ ра́дуйся, похвало́ всея́ вселе́нныя;/ ра́дуйся, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия Благослове́нная.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

По́стника Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ прило́ги страсте́й умертви́вшаго воздержа́нием и кре́пким терпе́нием,/ и посрами́вшаго горды́ню сопроти́внаго,/ и ны́не моля́щагося Го́сподеви о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тебе́ мо́лимся я́ко Бо́жией Ма́тери:/ Благослове́нная, моли́ о спасе́нии душ на́ших.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Страсте́й воста́ние погре́бл еси́/ умерщвле́нием пло́ти, о́тче Михе́е,/ жизнь безконе́чную по сме́рти прия́л еси́;/ те́мже днесь Христо́ва Це́рковь пра́зднует твою́ досточу́дную па́мять,/ преподо́бных украше́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В жена́х Свята́я Богоро́дице, Ма́ти Безневе́стная,/ моли́, Его́же родила́, Царя́ и Бо́га,/ да спасе́т нас, я́ко Человеколю́бец.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́/ и а́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ непоро́чно поревнова́л еси́,/ дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6, ирмосы́ по два́жды. И преподо́бнаго кано́н на 6, глас 2, его́же краегране́сие: Преподо́бному Михе́ю пою́ хвалу́ от се́рдца.

Песнь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Похва́льное тебе́ привнести́ пе́ние, Богоно́се Михе́е, тща́щуся,/ пода́ждь ми благода́ть моли́твами твои́ми,/ я́ко да по́двиги твоя́ честны́я пропове́м.

Ра́достно яре́м Госпо́день от ю́ности, Богому́дре, восприи́м,/ вда́лся еси́ учи́телю твоему́, преподо́бному Се́ргию,/ и сему́ неотлу́чно сожи́тельствовал еси́, сла́вя Бо́га.

Е́же па́че всего́ бы́ти в послуша́нии позна́л еси́, о́тче,/ мно́жайшими по́ты восприи́м Вы́шнее Ца́рство, а́нгельски на земли́ пожи́в,/ и ны́не предстоя́ Святе́й Тро́ице, нас помина́й.

Богоро́дичен: Прииди́те, лю́дие, ублажи́м Ма́терь Бо́жию,/ посети́вшую ме́сто свято́е сие́ и обеща́вшуюся неотсту́пна бы́ти,/ Ея́же словеса́ и Михе́й слы́шати сподо́бися.

Катава́сия по уста́ву.

Песнь 3

Ирмо́с: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая, Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

О, твоего́ му́жества, о, душе́вныя до́блести, сла́вне!/ Ты бо, неви́димыя враги́ сокруши́ти жела́я,/ своея́ во́ли отре́клся еси́, де́лом на вся́кое повеле́ние отвещава́я.

Досто́йно по́двиги твоя́ похвали́ти кто возмо́жет?/ Ты бо в пусты́ни, на Ма́ковице жи́тельствуя,/ глад и жа́жду со учи́телем твои́м претерпева́л еси́.

Огню́ я́вльшуся во святи́лищи, и окружа́ющу преподо́бнаго Се́ргия, и неопаля́ющу,/ я́коже дре́вле купина́, ю́же Моисе́й ви́дев та́инственно,/ слы́шав ты о чудеси́ сем, ве́рою утверди́лся еси́.

Богоро́дичен: Богоро́дице, всех Цари́це,/ умоли́ над все́ми ца́рствующаго Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/ да изба́вит оби́тель сию́ от бед и напа́стей, я́коже предрекла́ еси́.

Седа́лен, глас 4:

Блаже́н ты, о́тче Михе́е, вои́стинну и треблаже́н был еси́,/ прилепля́яся бо к смиренному́дру ста́рцу,/ смире́нием ду́шу твою́ напои́л еси́,/ послуша́ния же до́блесть усво́ив та́ко,/ я́ко и по сме́рти де́лом сие́ явля́еши,/ ше́ствие творя́ ско́ро к Москве́ на ко́нех,/ я́коже ви́ден был еси́ со ине́ми двема́, Варфоломе́ем и Нау́мом,/ призыва́я ра́тныя лю́ди на по́мощь осажде́нным,/ те́мже, ублажа́юще, мо́лим тя:/ прииди́ и ны́не к нам на по́мощь, осажде́нным грехи́ мно́гими,/ кре́пкою твое́ю моли́твою низложи́ враги́, борю́щия ны.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стена́ непобеди́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во:/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем./ И па́ки согреша́юще, и́мамы Тя Моли́твенницу./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ни лю́тость враго́в духо́вных, ни ску́дость пусты́ни/ разсла́биша терпе́ния твоего́, преподо́бне,/ но я́ко адама́нт тверд, пребы́л еси́,/ ре́вностию Боже́ственною распаля́емь.

Осо́бь бесе́дуя Бо́гу и Сему́ приближа́яся душе́ю, Михе́е, о́тче наш,/ никогда́же победи́лся еси́ ле́ностию,/ но бодр при́сно пребыва́я, на вся́кое де́ло угото́ван.

Миро благово́нное – Христа́ прии́м в се́рдцы твое́м,/ подо́бяся Ему́, е́же послушли́ву бы́ти до сме́рти,/ те́мже к черто́гу Небе́сному ра́достно поте́кл еси́ по стопа́м Влады́ки.

Богоро́дичен: Удивля́ется всяк я́зык и страна́,/ зря́ще, Влады́чице, сбытие́ слове́с Твои́х,/ и́бо да́же и до днесь неоску́дно пребыва́ет вели́кая Ла́вра, оби́тель Се́ргиева.

Песнь 5

Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения/ преведе́ние и́мамы.

Му́дрость су́щую, Христа́ Бо́га, обита́ющую в души́ твое́й,/ стяжа́в изоби́льно, Богому́дре Михе́е,/ вся́кия се́ти зло́бы а́дскаго хитреца́ растерза́л еси́,/ самаго́ себе́ вдав в послуша́ние.

И́стинно росо́ю по́двиг твои́х, о́тче преблаже́нне, погаси́в вся стра́сти,/ возже́гл еси́ огнь любве́ и ве́ры к твоему́ учи́телю,/ воздержа́ние во всем име́я, свети́льниче безстра́стия.

Хотя́ Тро́ице жили́ще ду́шу твою́ сотвори́ти,/ потща́лся еси́ те́сным и приско́рбным путе́м, подража́я ста́рцу, ше́ствовати,/ при хра́ме Святы́я Тро́ицы живя́ и непреста́нно моля́ся.

Богоро́дичен: Е́же от усе́рдия, приими́, Влады́чице,/ приноси́мое Тебе́ благодаре́ние и хвалу́ и просвети́ ду́ши на́ша,/ вси бо челове́цы есмы́, лише́ны сла́вы Бо́жией.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Ю́же прия́л еси́ благода́ть твори́ти плоды́ ду́ха:/ любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние,/ бла́гость, милосе́рдие, ве́ру, кро́тость, воздержа́ние,/ пода́ждь и нам моли́твами твои́ми.

По́стническими по́двиги у́глие страсте́й угаси́в вои́стинну/ и огне́м любве́ к Бо́гу попали́л еси́ неве́рие, и хулу́,/ и вся́кое возноше́ние, взима́ющееся на ра́зум Бо́жий, преподо́бне.

Оте́чество и род ты, о́тче, оста́вив,/ в пусты́ню прише́л еси́ к вели́кому Се́ргию,/ с ни́мже подвиза́яся при хра́ме Живонача́льныя Тро́ицы,/ дом Ду́ху Свято́му себе́ сотвори́л еси́.

Богоро́дичен: Ю́ноши, и ста́рцы, и всяк во́зраст,/ прииди́те, ны́не восхва́лим Преблагослове́нную в жена́х Ма́терь Де́ву Отрокови́цу,/ я́вльшуюся со апо́столы преподо́бным отце́м Се́ргию и Михе́ю.

Конда́к, глас 8:

Прииди́те, мона́шествующих собо́ри и по́стников ли́цы,/ соше́дшеся, похва́лим блаже́ннаго Михе́я,/ спо́стника преподо́бнаго Се́ргия,/ с ни́мже предстои́т Святе́й Тро́ице/ и мо́лится спасти́ся душа́м на́шим.

И́кос:

Ева́нгельский глас, о́тче, услы́шав:/ а́ще не бу́дете, я́ко де́ти, не вни́дите в Ца́рствие Небе́сное,/ и а́ще кто хо́щет по Мне ити́, да отве́ржется себе́,–/ вся у́бо оста́вил еси́ мирска́я пристра́стия,/ бога́тство и сла́ву, я́ко прах, вмени́в,/ де́тски вда́лся еси́ преподо́бному Се́ргию, повину́яся во всем./ Мы же, па́мять твою́ соверша́юще, вопие́м ти си́це:/ ра́дуйся, о́тче, за́поведей Госпо́дних исполни́телю;/ ра́дуйся, послуша́ния и смире́ния до́брый рачи́телю./ Ра́дуйся, храни́телю ста́рческих повеле́ний;/ ра́дуйся, соприча́стниче та́йных открове́ний./ Ра́дуйся, сподви́жниче живу́щим во И́мя Святы́я Тро́ицы;/ ра́дуйся, досто́йный зри́телю явле́ния Пресвяты́я Богоро́дицы./ Ра́дуйся, Михе́е, де́лателю смиренному́дрый.

Песнь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Христу́ себе́ сочета́в, кро́тостию, терпе́нием и повинове́нием/ ум прего́рдый Боже́ственным смире́нием смири́л еси́, поя́ при́сно:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

В пусты́ни тружда́яся,/ я́ко крин, прозя́бл еси́, доброде́тельми укра́шен,/ красне́йшее прозябе́ние, о́тче Михе́е, поя́ Бо́гу в души́ твое́й:/ благослове́н еси́, Го́споди, во ве́ки.

А́нгелом земны́м в дому́ Живонача́льныя Тро́ицы подража́я, жи́тельствовав,/ Небе́сный челове́к сотвори́лся еси́,/ и ны́не на Небесе́х лику́еши со А́нгелы во ве́ки.

Богоро́дичен: Лю́бящая ме́сто сие́, Ма́ти Бо́жия, Препросла́вленная,/ угаси́ пещь страсте́й на́ших милосе́рдием Твои́м,/ да воспева́ем Тя во ве́ки со избра́нники Твои́ми.

Песнь 8

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Уклони́лся еси́, о́тче досточу́дне, от зле веду́щих к поги́бели,/ к стезя́м же Боже́ственным прилепи́лся еси́/ и ду́шу твою́ Христу́ пре́дал еси́,/ да ца́рствуеши с Ним во ве́ки.

От земли́ на Не́бо ду́хом пресели́лся еси́, о́тче,/ те́ло же твое́ рука́ми учи́теля в земли́ погребе́ся./ Ны́не же со святы́ми лику́ет дух твой, взыва́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Святу́ю Тро́ицу чествова́ти научи́лся еси́ от учи́теля твоего́ Се́ргия преподо́бнаго,/ те́мже и Бог вас превознесе́ и дарова́ честь,/ е́же со А́нгелы и все́ми святы́ми сла́вити Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Есть вои́стинну сей святы́й день,/ в о́ньже собра́ нас Ма́терь Бо́жия просла́вити по́двиги преподо́бных оте́ц, зде просия́вших,/ и́хже па́мять пребыва́ет во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Рече́ Госпо́дь:/ прославля́ющаго Мя просла́влю./ Вои́стинну сбы́шася словеса́ сия́,/ та́ко бо просла́ви Госпо́дь преподо́бнаго Се́ргия/ и учени́к его́ мно́жество в земли́ Росси́йстей,/ я́ко и до днесь сла́ва их зри́тся.

Добр учи́тель, и добри́ суть ученицы́ его́:/ приснопа́мятный Ни́кон, прия́вший бре́мя оте́ческое, и Михе́й смире́нный,/ Иа́ков Яку́та и Васи́лий, пре́жде всех прише́дый,/ Они́сим диа́кон и Елиссе́й, до́бре подвиза́вшияся.

Ца́рствовати и́мут с ни́ми и Митрофа́н игу́мен,/ Си́мон же архимандри́т, и друго́й Си́мон,/ Исаа́кий и Мака́рий, зри́тели А́нгела,/ Илия́, Игна́тий и Иоанни́кий пресла́внии,/ Алекса́ндр и Андре́й во́ини и Епифа́ний Прему́дрый.

Богоро́дичен: А́нгелов Цари́цу и мона́шескаго чи́на а́нгельскаго Влады́чицу,/ прииди́те вси, восхва́лим и поклони́мся Ей,/ Та бо нело́жно обеща́ся бы́ти неотсту́пна ме́ста сего́ до сконча́ния ве́ка.

Свети́лен:

Свет Христо́в всели́ся в тя, Михе́е преподо́бне,/ да, предугото́вав чистото́ю жи́зни ду́шу твою́,/ у́зриши свет Небе́сный в посеще́нии Богома́тери и не у́мреши.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Сла́дость А́нгелов, преподо́бных ра́дование,/ христиа́н всех Предста́тельнице, Де́во Ма́ти Госпо́дня,/ заступи́ нас и изба́ви ве́чных мук.

На хвали́тех стихи́ры глас 3:

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же,/ преподо́бных похвало́ и по́стников весе́лие,/ подвиза́вшихся в посте́ и моли́твах,/ и́хже упова́ние – ве́чное блаже́нство,/ е́же сла́вити Тро́ицу Единосу́щную.

Возсия́ днесь пресве́тлая па́мять/ отца́ на́шего Михе́я,/ кро́ткаго ученика́ кро́ткаго учи́теля,/ созыва́ющи мона́хов ликостоя́ния/ похвали́ти по́двиги послужи́вша Се́ргию ве́рно,/ и по сме́рти осажда́ющими ви́деннаго,/ и получи́вшаго у Христа́ ве́лию ми́лость.

Боже́ственною си́лою, о́тче, оде́явся,/ умертви́л еси́ себе́ ми́рови:/ житие́ непоро́чно пожи́в, пресла́вне,/ купножи́тель Се́ргия Богоно́снаго быв,/ с ни́мже моли́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ ду́ши на́ша.

Чистоты́ сосу́д показа́лся еси́,/ озаря́емь Боже́ственною све́тлостию,/ и ны́не на Небесе́х Христа́ зри́ши лице́м к лицу́,/ моли́ Его́, о́тче Михе́е,/ о соверша́ющих па́мять твою́ ве́рно.

Сла́ва, глас 2:

Смире́н, незло́бив, прост и кро́ток,/ па́че ине́х вои́стинну,/ и чист се́рдцем показа́лся еси́,/ Боже́ственных виде́ний сподобля́емь,/ чи́стии бо се́рдцем Бо́га у́зрят,/ я́коже рече́ Госпо́дь./ И ны́не предстоя́й Святе́й Тро́ице,/ моли́ся, о́тче Михе́е,/ во е́же спасти́ся нам.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Славосло́вие вели́кое и про́чее.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на свята́го на 4, песнь 3. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Моли́тва

О преблаже́нне и Богому́дре о́тче Михе́е! Ты и́стинного Па́стыря Христа́ за́поведи исполня́я, вся́ко весе́лие, е́же в ми́ре, возненави́дел еси́ и житие́ твое́ в слеза́х препровожда́л еси́, теле́сныя стра́сти до конца́ умерщвля́я и во всем после́дуя житию́ учи́теля твоего́ преподо́бнаго Се́ргия, с ни́мже и сподо́бился еси́ ви́дети Небе́сную Цари́цу, Пресвяту́ю Богоро́дицу, посеща́ющую вас и благода́тне обещава́ющую, я́ко неотсту́пна бу́дет от ме́ста се́го. О такове́й, данней тебе́ благода́ти, ве́дуще мы, я́ко и ны́не ку́пно с Богоно́сным а́ввою твои́м во оби́телях све́та обита́еши и Го́споду предстои́ши, смире́нно мо́лим тя, к честне́й ра́це твое́й припа́дающе: не преста́ни вку́пе с ним моля́ся о нас ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери, о е́же сохрани́ти страну́ на́шу в ми́ре и благопребыва́нии, побе́ду на враги́ дарова́ти, всем же нам во благоче́стии и чистоте́ и взаи́мной любви́ ти́хое и безмо́лвное житие́ устро́ити, от гла́да, губи́тельства, огня́, меча́, междоусо́бныя бра́ни и от вся́кия беды́ и ну́жды нас изба́вити, да, спасе́ни душе́ю же и те́лом, единоду́шно сла́вим в Тро́ице сла́вимого Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Михей Радонежский

Преподобный Михей Радонежский был одним из первых учеников Преподобного Сергия Радонежского, жил с ним в одной келлии и под его руководством достиг высокого духовного совершенства. За кротость души и чистоту сердца преподобный Михей при жизни удостоился быть свидетелем явления Божией Матери своему великому наставнику. Однажды Преподобный Сергий, совершив молитвенное правило, сел немного отдохнуть, но вдруг сказал ученику: «Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудное посещение». Едва произнес он эти слова, как чей-то голос возвестил: «Пречистая грядет» – и внезапно засиял свет ярче солнечного. Преподобный Михей пал ниц на землю и от страха он лежал как мертвый. Когда Преподобный Сергий поднял своего ученика, тот спросил: «Скажи мне, отче, что это за чудное видение? От ужаса душа моя едва не разлучилась от тела». Тогда Преподобный Сергий рассказал своему ученику о явлении Пресвятой Богородицы.

Святой Михей преставился к Богу в 1385 году. Празднование памяти преподобного Михея совершается 6 мая, мощи его почивают под спудом в Троице-Сергиевой Лавре. 10 декабря 1734 года над местом погребения преподобного Михея освящена церковь в честь Явления Пресвятой Богородицы со святыми Апостолами Петром и Иоанном Богословом Преподобному Сергию Радонежскому.

Пренесе́ние честны́х моще́й святи́теля Са́ввы, пе́рваго архиепи́скопа и учи́теля Се́рбскаго, от Ты́рнова гра́да в сла́вную Ла́вру Милешеву в честь Вознесе́ния Госпо́дня

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сных чино́в житие́ возлюби́в/ и на земли́ мяте́жное житие́ презре́в,/ сам себе́, я́ко дар пречи́ст и че́стен,/ Тро́ице прине́сл еси́,/ славосло́вит же Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го/ всех научи́л еси́.

Оте́ческую любо́вь, и кра́сная ми́ра сего́,/ и вла́сти высоту́ нивочто́же вмени́в, Са́вво блаже́нне,/ еди́наго Христа́ вожделе́в, пресла́вне,/ и крест Его́ на ра́мо взем,/ ско́ро после́довал еси́ Ему́,/ вседу́шно моля́ся о душа́х на́ших.

Стра́нствию Влады́чню уподо́блься,/ стра́нна себе́ сотвори́в оте́честву твоему́,/ блаже́нне Са́вво святи́телю,/ те́мже дом на Небесе́х угото́вил еси́ в Вы́шнем гра́де Иерусали́ме/ и мо́лишися о всех нас,/ почита́ющих свято́е твое́ пренесе́ние.

Блаже́нне святи́телю Са́вво,/ честна́я твоя́ душа́ правове́рным смы́слом сия́ющи,/ доброде́тельными светлостьми́ озаря́ет ве́рных исполне́ние,/ бесо́вскую тьму отгоня́ющи,/ тем и многомоли́твенное те́ло твое́ во гра́де Ты́рнове нетле́нно пребы́сть,/ па́ки же ко своему́ оте́честву сла́вно пренесе́ся.

Сла́ва, глас 5:

Боже́ственная и всечестна́я ра́ка твоя́,/ Богоблаже́нне о́тче наш Са́вво святи́телю,/ источа́ет ве́рным просвеще́ние,/ и боголюбе́зная твоя́ душа́/ на Небесе́х со А́нгелы ликовству́ет,/ неконча́емое весе́лие от Го́спода восприе́мши,/ но у́бо, равноче́стне и апо́столом и святи́телем,/ сла́во ку́пно же и удобре́ние,/ дерзнове́ние име́я ко Влады́це,/ непреста́нно моли́ся о хва́лящих тя,/ и сла́вящих твои́х моще́й пренесе́ние,/ и твоя́ сла́вная, и пречу́дная, и богоуго́дная дея́ния почита́ющих,/ на́шему же Правосла́вию посо́бствуй/ и оте́чество свое́, тезоимени́тно ти, сохраня́й,/ исхода́тайствуй ему́ мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры глас 2:

В дому́ Бо́жием/ процве́л еси́, я́ко фи́никс,/ и, я́ко кедр,/ умно́жил еси́ ча́да своя́,/ тем твое́ свято́е пренесе́ние сла́вим.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?

Прииди́те, христолюби́вая ча́да,/ и ви́дите те́ло/ отца́ своего́/ невреди́мо и свя́то,/ от гра́да Ты́рнова приноша́емо.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Блаже́н еси́, Са́вво, Богому́дре о́тче наш,/ я́ко вруче́нный ти тала́нт/ до́бре умно́жил еси́,/ те́мже твое́ свято́е пренесе́ние/ любо́вию прославля́ем.

Сла́ва, глас 6:

Днесь созыва́ет нас всечестно́е торжество́/ Богоно́снаго святи́теля Са́ввы/ в похвале́ние и славосло́вие Бо́жия пе́ния,/ тем, веселя́щеся, ра́достными усты́ возопие́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, святы́м богодухнове́нная красото́/ и преподо́бным удобре́ние;/ ра́дуйся, по́стников пра́вило и му́чеников насле́дниче;/ плоть свою́ Христо́ви распя́т/ и со Христо́м распя́т страстна́я помышле́ния,/ апо́стольскому сосло́вию ревни́телю/ и пра́ведников побо́рниче,/ апо́стольски же подсо́лнечную проше́д,/ си́рым и убо́гим бысть пита́тель/ и пле́нным свободи́тель,/ тем непреста́нно моли́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь свята́го (зри на вели́цей вече́рни). Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6:

Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха/ вся празднолю́бцы созыва́ет/ на торжество́ вели́каго святи́теля/ в пренесе́ние честны́х его́ моще́й/ от гра́да Ты́рнова во свое́ оте́чество,/ те́мже вси духо́вными пе́сньми/ Са́вву Богому́драго просла́вим,/ моля́щагося приле́жно спасти́ся душа́м на́шим.

Егда́ преставле́ние пречи́стаго твоего́ те́ла гото́вляшеся,/ тогда́ а́нгельская во́инства, зря́ще тя,/ Боже́ственными светлостьми́ сия́юща,/ пресвяты́й твой дух ра́достию воспринима́ху,/ всегда́ в вожделе́нная тобо́ю ме́ста Го́рнего Иерусали́ма/ дости́гше, моля́щеся, провожда́ху,/ мы же, с Вы́шними тя лику́юща, и со апо́столы водворя́ема,/ и к нам от гра́да Ты́рнова све́тло приходя́ща, мо́лим:/ пресвяты́й Са́вво святи́телю,/ Христа́ Бо́га моли́ поми́ловатися душа́м на́шим.

На всечестно́е твое́ успе́ние/ чинонача́лия а́нгельская земны́х на торжество́ совокупля́юще,/ е́же свята́го твоего́ ду́ха поко́ище прославля́юще,/ хвала́ми всесвяще́нными твой верх венча́ют,/ мы же, смиренному́дрии, пе́ние тебе́ принося́ще/ и свято́е твое́ пренесе́ние честны́х моще́й почита́юще,/ преподо́бне Са́вво святи́телю, мо́лим тя:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И́ны стихи́ры глас 1:

На торжество́ све́тлое, свяще́нную трапе́зу,/ прииди́те, ве́рнии, причасти́мся,/ Са́вва бо ны созыва́ет, сотрапе́зники духо́вныя,/ его́же трапе́за боже́ственная и сла́дкая,/ но не заколе́ние и пи́ща сме́ртная./ Того́ уподо́бимся кро́тости и незло́бию/ и просто́му человеколю́бию всему́дрому/ святи́телю, во святи́телех просия́вшему.

О́тче свяще́нне,/ твоего́ жития́ светлостьми́ вселе́нная просвети́ся,/ и омрачи́ся бесо́вская лесть,/ и неду́зи душе́внии отгоня́ются,/ и Це́рковь, ра́дуяся, пра́зднует те́ла твоего́ прише́ствие,/ боже́ственных и благода́тных твои́х моще́й,/ попира́ющих стра́сти и разруша́ющих мрак.

О́тче досточу́дне,/ це́рковь созда́л еси́ Присносу́щнаго Божества́/ и це́ркви же возлюби́л еси́ святы́я/ на Боже́ственное Тро́ицы хвале́ние,/ оживи́л еси́ ны Бо́жиею благода́тию,/ ми́лостивый стяжа́в ра́зум.

Сла́ва, глас 4:

Не подоба́ше ти, святи́телю,/ отече́ство свое́ оста́вльшему, жи́ти в Ты́рнове,/ отону́дуже по изволе́нию Бо́жию,/ твоя́ боголюбе́зная ча́да с кра́лем Владисла́вом/ многомоле́бное пе́ние тебе́ принесо́ша,/ е́же возврати́тися тебе́ во своя́,/ и, я́ко ми́лостив и человеколюби́в сый,/ прише́л еси́ ко свое́й па́стве./ Те́мже слы́шавше се,/ собо́ри Се́рбския земли́ со архиере́и и свяще́нники/ и мно́жество наро́да с кади́лы и благоуха́нии/ пречестно́е те́ло твое́ срета́ют/ и со слеза́ми и ра́достию любе́зне любыза́ют,/ краль же Владисла́в, я́коже иногда́ проро́к Дави́д,/ пред гро́бом свята́го скака́ше, игра́я и веселя́ся,/ ра́дости и весе́лия исполня́шеся,/ ви́дя стры́я22 своего́, во оби́тель свою́ прише́дша./ Возвесели́ся же и Це́рковь, ви́девши тя, святи́телю,/ испове́дающися, глаго́лющи:/ вели́чит сла́ва моя́ Го́спода,/ дарова́вшаго мне жениха́, и утвержде́ние ве́ры,/ и бога́тство в мое́й нищете́,/ и долготу́ покая́ния./ Те́мже мо́лимтися, святи́телю,/ мир испроси́ душа́м на́шим и ве́лию ми́лость.

И ны́не, догма́тик.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три святи́тельская.

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва,/ от уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да!/ честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т, исхо́ди бо мои́ исхо́ди живота́/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас/ и предлагаю́ мой глас сыново́м челове́ческим,/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум, и смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте убо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки,/ честна́я бо реку́, и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х,/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же пра́веден прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их,/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в день я́рости,/ пра́вда же изба́вит от сме́рти./ У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́,/ в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну,/ не поги́бнет наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет,/ в него́же ме́сто предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом,/ чу́вство же пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть,/ восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше, и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, святи́телей честно́е,/ и богоно́сное, и доброгла́сное удобре́ние,/ добро́то целому́дрия, правосла́вия степе́нь,/ но́вый нам Са́вво,/ раздая́тель теле́сныя пи́щи а́лчущим/ и духо́вныя пи́щи тре́бующим пода́тель,/ убо́гим, я́ко оте́ц ми́лостив,/ сопросвети́тель оте́чества своего́ с церко́вными учи́тели,/ и́хже породи́л еси́ Ду́хом и Боже́ственными уче́нии,/ всех уча́ Боже́ственнаго человеколю́бия вели́честву./ Христу́ ны́не моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, просвеще́нная главо́,/ и́же тьму злочести́вую отгна́вый ору́жием благоче́стия,/ и́же оте́честву своему́ утвержде́ние и Це́ркви стена́./ Священнолю́бцы, прииди́те,/ почти́м па́мять просве́щшаго нас,/ и Бо́гу при́сныя рабы́ соде́лавша,/ и грехо́вный мрак Бо́жиею благода́тию отгна́вша,/ и к нам све́тло днесь из Ты́рнова гра́да прише́дша,/ те́мже согла́сно возопие́м ему́:/ помина́й ча́да у Христа́,/ чту́щия тя непреста́нно, блаже́нне,/ и пра́зднующия ве́рно присночестну́ю па́мять твою́,/ моли́ся пода́ти ми́рови ве́лию ми́лость.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми?

Ра́дуйся, святи́телю Христо́в Са́вво,/ избра́нный же благоуха́ния фимиа́м,/ цве́те ра́йский,/ ве́рным просвеще́ние,/ Сло́ву пропове́дниче велегла́сен,/ у́ме Небе́сный ученико́м,/ тве́рдый сто́лпе, святи́телю Бо́жий,/ свети́ло незаходи́мое и Це́рквам украше́ние,/ свети́льниче многосве́тлый,/ и́же зако́ном Боже́ственным просвети́ оте́чество свое́,/ Христу́ помоли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, собо́ри Се́рбския земли́,/ ви́дим пресла́вное чу́до:/ днесь учи́теля на́шего и отца́,/ от Ты́рнова гра́да к нам прише́дша,/ я́ко да спя́щия ны во гресе́х оживи́ти,/ прииди́те днесь, неразу́мием усну́вшии, подиви́мся/ и, сего́ сла́дости учи́тельския насыща́яся непреста́нно, си́це рцем:/ ра́дуйся, апо́столу Па́влу совсе́льниче,/ я́ко изъясни́л еси́ ве́рным лю́дем и́стинная пропове́дания;/ ра́дуйся, громогла́сная трубо́,/ провозвести́вшая нам путь спасе́ния;/ ра́дуйся, святи́телем и́стинное пра́вило,/ и, я́ко дерзнове́ние у Христа́ име́я,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 3:

Пути́, вводя́щаго в жизнь,/ наста́вник, и первопресто́льник, и учи́тель был еси́:/ пе́рвее бо прише́д, святи́телю Са́вво,/ оте́чество твое́ просвети́л еси́/ и, породи́в то́е Ду́хом Святы́м,/ я́ко древа́ ма́слинная,/ в мы́сленнем раи́ насади́л еси́ всеосвяще́нная твоя́ ча́да./ Тем, я́ко апо́столом и святи́телем сопресто́льна/ чту́ще тя, мо́лим:/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, дважды. Сла́ва, тропа́рь свята́го. И ны́не, пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

Оте́ческия любве́ отлу́чся, ма́тернее же жела́ние небре́г,/ еди́наго вожделе́в Отца́ Небе́снаго/ и Тому́ весь прилепи́лся еси́ по́ты же, и труды́, и моли́твами непреста́нными,/ тем и востече́ на Го́ру Святу́ю,/ мно́гия же, тебе́ после́довавшия, Бо́гу приве́л еси́,/ Са́вво, преблаже́нне о́тче, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Удиви́шася вся а́нгельская во́инства житию́ твоему́ честно́му,/ и́мже к ним причте́ся, а́нгельски бо в ми́ре пожи́в;/ устраши́шася же земни́и челове́цы, зря́ще пречестно́е те́ло твое́,/ ви́дяще, я́ко тле́нное в нетле́нное преложе́но,/ и с ра́достию и любо́вию срета́ют, припа́дающе, любе́зно целу́ют,/ Христа́ велича́юще, просла́вльшаго тя, су́щаго во вся ве́ки.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и седа́лен, глас 5:

Я́ко святи́теля вси и Боже́ственнаго пропове́дника хва́лим тя, Са́вво преблаже́нне,/ уче́нии бо Боже́ственными оте́чество свое́ озари́л еси́,/ и, мрак неразу́мия отогна́в, насади́л еси́ плоды́ Богоразу́мия,/ и со А́нгелы ны́не сла́виши Христа́,/ Его́же непреста́нно моли́ о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха/ вся празднолю́бцы созыва́ет на торжество́ вели́каго святи́теля/ в пренесе́ние честны́х его́ моще́й от гра́да Ты́рнова во свое́ оте́чество,/ те́мже вси духо́вными пе́сньми/ Са́вву Богому́драго просла́вим,/ моля́щагося приле́жно спасти́ся душа́м на́шим.

Пе́рвый кано́н святи́телю Са́вве, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Просвети́ мою́ ду́шу и се́рдце,/ молю́ Тя, Светода́вче и тва́ри Созда́телю,/ дар пода́в мне пе́сньми воспе́ти Твоего́ уго́дника, честна́го святи́теля,/ и́мже оте́чество его́ от ско́рби изба́ви.

К ширине́, блаже́нне, твои́х похва́л/ упра́ви ума́ моего́ тесноту́ и свет посли́ се́рдцу моему́,/ пою́щу светоно́сную и сла́вную па́мять твою́, святи́телю прехва́льне.

Ра́достно повину́яся Бо́жиим повеле́нием, мо́рю соше́ственник бысть,/ я́ко со́лнце к за́паду, твои́ми мощми́ прише́л еси́,/ просвеща́я оте́чество свое́, Са́вво блаже́нне.

Богоро́дичен: Неусыпа́ющую, Чи́стая, иму́щи моли́тву,/ успи́ на́ша стра́сти душе́вныя свяще́нными хода́тайствы Твои́ми,/ Боже́ственную и спаси́тельную даю́щи бо́дрость к Бо́жиих хоте́ний исполне́нию.

Ин кано́н святи́телю Са́вве, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Чу́вственный фарао́н потопле́н бысть со всево́инством,/ Изра́иль же, проше́д посреде́ мо́ря, вопия́ше:/ Го́сподеви Бо́гу на́шему/ пои́м, я́ко просла́вися.

Земля́ лику́ет и не́бо с челове́ки ра́дуется боголе́пно/ в твой, му́дре, святы́й пра́здник,/ в о́ньже свяще́нное твое́ те́ло от гра́да Ты́рнова к твоему́ ста́ду дои́де,/ сла́вне святи́телю, Ду́ху честно́е жили́ще.

Распя́в плоть свою́ стра́хом Влады́чним,/ умертви́ся ми́рови, прему́дре святи́телю Са́вво,/ и ны́не преи́де ве́село к животу́ ве́чному, преблаже́нне.

Мертв ми́рови бысть, Са́вво, Боже́ственным вселе́нием,/ и по святе́м преставле́нии и по погребе́нии твое́м в оте́чество твое́ пренесе́н бысть све́тло,/ его́же облагоуха́еши, чу́дне.

Богоро́дичен: И́же Сый со Отце́м Соприсносу́щный Сын,/ напосле́док восхоте́в, всели́ся в ложесна́ Твоя́ на на́ше, Богоро́дице, ве́рных отрожде́ние:/ те́мже воспева́ем Тя.

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Твое́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Сла́вне Са́вво, Бо́жия уста́ быв,/ из уст во́лка неприя́зненна лю́ди оте́чества своего́ изба́ви/ и преведи́ на ра́дость и весе́лие, пою́щия песнь Све́ту.

Загради́ я́звы струп на́ших,/ за нас, твои́х люде́й па́ствы, моли́ся/ и напра́ви ны ко Ще́дрому Го́споду, святи́телю сла́вне, заступле́ние творя́,/ да не поги́бнем, я́ко неразу́мии.

От вся́каго зла спаси́ оте́чество свое́ и правосла́вныя христиа́ны,/ и спобо́рствуй им, я́ко вели́кий Архистрати́г Иису́су Нави́ну,/ потщи́ся и помози́, зело́ призыва́ем тя, свя́те,/ да не пости́гнет ны смерть и лю́тость.

Во Еги́пте дре́вле на руку́ Деви́чу носи́м, бесо́вская тре́бища потреби́в,/ в Се́рбию па́ки Са́вву посла́л еси́ вразуми́ти Твое́ вочелове́чение/ и Бо́жию, Христе́, Твою́ та́йну.

Богоро́дичен: Тя, Предста́тельницу, Пречи́стая Де́во, стяжа́хом,/ претвори́ на́шу печа́ль на ра́дость/ и ско́рби изба́ви, ражда́ющия смерть.

Ин

Ирмо́с: На тве́рдем ве́ры Твоея́ ка́мени/ помышле́ние утверди́в души́ моея́,/ утверди́, Го́споди,/ Тя бо и́мам, Бла́же,/ прибе́жище и утвержде́ние.

Лю́дие оте́чества твоего́,/ ви́девше тя, преблаже́нне, приноси́ма, срето́ша со святи́тели,/ и́хже укра́си десни́ца твоя́,/ и́же и просте́ртыми рука́ми приима́ху твое́ свято́е те́ло,/ я́ко вели́каго граждани́на и засту́пника те́плаго.

Святи́телю блаже́нне Христо́в Са́вво,/ иногда́ во Иерусали́м и в Сина́й ше́ствовав,/ а ны́не во оте́чество свое́ прише́л еси́,/ чудеса́ творя́ ди́вная на спасе́ние ми́ру всему́.

Был еси́ жили́ще чи́сто и уче́нием испыта́л еси́ глубину́, святи́телю,/ зломы́слящих потопля́я умы́, ве́рных же напая́я сердца́,/ те́мже твое́ честно́е пра́зднуем пренесе́ние.

Богоро́дичен: Разреше́ние нам грехо́в да́ти, Чи́стая, Изба́вителя умоли́,/ помраче́ние все от душ на́ших при́сно Твои́ми моли́твами разгоня́ющи.

Седа́лен, глас 4:

Удиви́ся, святи́тельство па́че есте́ственнаго прие́мля,/ возше́д бо на высоту́, прия́л еси́ дар дава́ти исцеле́ния притека́ющим тебе́ с ве́рою,/ сего́ ра́ди вопие́м ти, преподо́бне Са́вво:/ непреста́нно моли́ о творя́щих па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Седяй в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Всю зло́бу победи́в зми́еву,/ в незло́бии души́ своея́ пожи́в, Са́вво Богому́дре,/ из зло́бы мя исто́ргни и страсте́й смертоно́сных/ и благи́ми о́бразы украси́,/ я́ко да восхвалю́ до́бре подвиза́вшагося.

От рожде́ния тя, Са́вво, роди́тель, я́ко Саму́ила свяще́ннаго, Бо́гу принесе́/ и преда́, от млады́х ногте́й воспита́тися в дому́ свяще́ннем,/ служа́ Го́споду Вседержи́телю, просвеща́ющу доброде́тельми твою́ ду́шу.

Твое́ пречи́стое те́ло, во гро́бе лежа́, не истле́ отню́д,/ но це́ло обре́теся, преблаже́нне святи́телю,/ его́же со тща́нием прине́сше, ра́довахуся любе́зная твоя́ ча́да,/ тя богому́дро ублажа́юще, свя́те Са́вво святи́телю.

Богоро́дичен: Во́инства а́нгельская ужаса́ются, Пречи́стая,/ воспева́юще вели́чество Боже́ственнаго рождества́ Твоего́,/ с ни́ми же моли́, Де́во, всем спасти́ся, ве́рою чи́стою Тебе́ блажа́щим.

Ин

Ирмо́с: Услы́шах слух Твой/ и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Твои́ ученицы́, похва́льныя ти венцы́ прино́сим, свя́те Са́вво,/ приими́ и заступи́ душе́вныя на́ша не́мощи,/ изле́й на ны ми́лостивное твое́, о́тче, изволе́ние/ и твои́ми моли́твами от напа́сти спаси́.

На Небесе́ Бо́гу и Влады́це всех предстоя́, Богому́дре,/ на земли́ в Боже́ственней Того́ Це́ркви му́дро всели́ся,/ прему́дре святи́телю Са́вво,/ Ему́же помоли́ся от душе́вных боле́зней и скорбе́й изба́витися пою́щим тя.

Пропове́дник неизрече́ннаго, да возвели́чится ны́не святи́тель,/ се бо по вре́менней сме́рти до́бре Бо́жиим манове́нием/ па́ки прихо́дит во свое́ оте́чество,/ того́ свяще́нно пе́сньми Боже́ственными почти́м.

Богоро́дичен: Безневе́стная Влады́чице, Благослове́нная Богороди́тельнице,/ пою́щия Тя спаса́й от вся́каго вре́да,/ еди́на челове́ков Помо́щнице.

Песнь 5

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия Сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Кра́снеи но́зе твои́, преблаже́нне,/ по стези́ ше́ствовавша сведе́ний Боже́ственных,/ по тем до́бро ступа́ющи, на простра́нство ве́лие Небе́снаго Ца́рствия доше́дша,/ Са́вво пресла́вный.

Укрепи́ тя, на пути́ Бо́жии ходя́ща, А́нгел/ глаго́лати пре́жде бу́дущая я́сно, Са́вво пребога́те,/ ра́вна А́нгелом су́ща и вне пло́ти ду́хом.

Тя, преблаже́нне о́тче, приноси́ма, Се́рбская земля́ восприе́млет,/ богате́ющи Боже́ственными твои́ми уче́нии,/ жи́теля тя своего́ иму́щи, блаже́нне Са́вво,/ па́че багряни́цы украша́ется.

Богоро́дичен: У́мныма очи́ма, Де́во, зря Тя, Иса́ия вопие́т:/ се хо́щет роди́тися от Де́вы Богоотрокови́цы Иису́с Госпо́дь,/ в челове́ков па́ки возрожде́ние.

Ин

Ирмо́с: Свет возсия́й ми́ру, Христе́,/ просвети́ се́рдце мое́,/ от но́щи Тебе́ зову́ща,/ и спаси́ мя.

Со слеза́ми вопие́м ти, Са́вво преблаже́нне:/ изба́ви свою́ па́ству от огня́, и меча́, и иноплеме́нников,/ и междоусо́бицы, и гла́да, и вся́каго зла.

Твори́т ны́не всебога́тно пра́здник Бо́жия Це́рковь/ твои́х моще́й, о́тче, пренесе́нием, сла́вящи всех Творца́,/ возвели́чившаго тя, Са́вво преблаже́нне.

Честна́, преблаже́нне, смерть твоя́ пред Бо́гом на́шим яви́ся,/ ея́же ра́ди прославля́ешися прише́ствием твои́м, о́тче,/ ко оте́честву твоему́, свя́те.

Богоро́дичен: Е́же бы́ти нам подава́яй/ в Твою́ утро́бу всели́ся, Богоро́дице,/ Его́же моли́ спасти́ нас.

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Благоуха́ют, преподо́бне, твоего́ уче́ния словеса́ благода́тию Ду́ха Свята́го,/ Божество́ Еди́но в Трех Ли́цех, Сло́ва же воплоще́ние поя́,/ благоуха́еши нас, пребога́те.

Досто́йно ти дарова́ Христо́с градожи́тельство на Небесе́х,/ пребыва́ющаго бо зде гра́да не возлюби́л еси́, блаже́нне Са́вво,/ ве́рен служи́тель быв и приста́вник та́йнам Его́ пребога́т.

Пресла́внии страстоте́рпцы Се́ргий и Вакх ра́дуются,/ име́юще Боже́ственное твое́ те́ло, святи́телю,/ в це́ркви Христо́вой положе́но с ни́ми,/ веселя́щее ду́ши и сердца́ ве́рою припа́дающих к ра́це твое́й, Са́вво пребога́те.

Богоро́дичен: Лю́дие Твои́ и град мо́лят Тя, Ма́ти Бо́жия:/ изми́ нас вся́кия ну́жды/ и та́мошняго, Всесвята́я Влады́чице, ве́чнаго осужде́ния.

Ин

Ирмо́с: Ки́том пожре́н грехо́вным,/ вопию́ Тебе́, Христе́:/ я́ко проро́ка,/ из истле́ния мя свободи́.

Творе́ц Бог тебе́ засту́пника нам даде́,/ тем зове́м ти:/ потщи́ся, Са́вво свя́те, и зло́бы изба́ви ны,/ ско́рби бо вели́кия и ра́тныя23, теле́сныя и душе́вныя, рабы́ твоя́ обдержа́т,/ от ни́хже изба́ви ны, иера́рше Христо́в.

Ме́ртвенное те́ло твое́ Се́рбская земля́ восприя́ла есть,/ живоно́сную све́тлость испуща́ющее, преблаже́нне Са́вво,/ и умерщвле́нных страстьми́ смертоно́сными исцеля́ющее Ду́хом Боже́ственным.

Преподо́бне возврати́вся в свое́ оте́чество, неми́рная умири́л еси́,/ и положе́н бысть в ра́це в дому́ Спа́сове, святи́телю,/ Его́же ра́ди обогати́лся еси́ вла́стию, прехва́льне.

Богоро́дичен: Де́во еди́на Чи́стая Обра́дованная, помози́ ми,/ при́сно обурева́ему жите́йскими напа́стьми.

Конда́к, глас 6:

Засту́пниче скорбя́щим,/ в напа́стех помо́щниче,/ ко Влады́це моле́бниче,/ не пре́зри нас, смире́нных, обремене́нных грехи́,/ но предвари́ и исхи́ти от мук ве́чных с ве́рою моля́щихтися,/ ускори́ на заступле́ние и потщи́ся на по́мощь,/ заступи́, святи́телю Христо́в Са́вво, пою́щия тя.

И́кос:

Приими́ мольбы́ на́ша, иера́рше Госпо́день, и́миже недоуме́нно припа́даем ти, недосто́йнии,/ мно́жеством заступле́ний твои́х при́зри нас всегда, припа́дающих ти,/ неусы́пною свое́ю моли́твою и неизрече́нною по́мощию не оста́ви нас/ и пода́ждь рабо́м твои́м избавле́ние от всех нападе́ний лю́тых,/ тебе́ бо засту́пника и́мамы, святи́телю, иера́рше Христо́в Са́вво,/ от стужа́ющих нас бед лю́тых,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Влады́це всех,/ лю́ди заступа́й, святи́телю Христо́в Са́вво, при́сно пою́щия тя.

Песнь 7

Ирмо́с: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.

Я́ко уя́звлен Тро́ическим Бо́жиим раче́нием,/ Тому́ созда́ Боже́ственныя оби́тели, и в них насади́ богожела́нныя му́жи, и научи́ пе́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Прии́де свети́льник от Ты́рнова на све́щнице положи́тися,/ приспе́ украше́ние Бо́жия Це́ркве,/ воспо́йте Го́сподеви, по́йте с весе́лием,/ и, сре́тение творя́ще ему́, духо́вно возопии́м:/ о́тче, моли́твами твои́ми спаси́ нас, пою́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Па́влов нело́жный, Са́вво, бысть свети́льник/ и того́ стопа́м после́довал еси́, преподо́бне, и подви́жник нарече́ся,/ мона́хом, и святи́телем, и всем быв пра́вило, и́хже научи́ пе́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Успи́ воста́ния страсте́й моея́ души́,/ бо́дренною моли́твою Твое́ю даждь ми бо́дрость, Отрокови́це,/ уны́ния дрема́ние дале́че отгоня́ющи.

Ин

Ирмо́с: Преподо́бных Твои́х отроко́в песнь услы́шавый/ и пещь горя́щую ороси́вый,/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.

Престо́лу Бо́жию предстоя́, святи́телю блаже́нне,/ о ве́рных свои́х рабе́х моле́ния непреста́нно твори́,/ ве́рою вопию́щих Христу́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ра́дуется днесь Богоно́сных святи́телей собо́р,/ и́хже ты породи́ Ду́хом, честны́м пренесе́нием твои́х моще́й,/ и пра́зднуют лю́дие Се́рбския земли́, священнотаи́нниче му́дре Са́вво, зову́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Обстои́м, лику́юще, Богоно́сне о́тче, свяще́нную твою́ ра́ку/ и бога́тно от нея́ почерпа́ем ве́рою, блаже́нне Са́вво, исцеле́ний благода́ть, зову́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Влады́чице всех челове́к, Свята́я Богоро́дице,/ рабо́ты мя страстны́я Твои́ми моли́твами до конца́ свободи́.

Песнь 8

Ирмо́с: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Па́че ине́х честне́йши, Са́вво,/ бысть у́бо тебе́ ра́ди Се́рбская всесла́вная митропо́лия,/ Христу́ Бо́гу принесе́ нача́ток свяще́нен,/ всех Царю́ пою́щи непреста́нно:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сотворя́юще ны́не пра́зднственное весе́лие, Са́вво,/ пренесе́нием твои́х честны́х моще́й,/ лю́дие ве́рнии хвало́ю зову́т ти:/ при́сный Христа́ Царя́ уго́дниче,/ исцели́ неду́ги душ и теле́с на́ших, моля́ся всех благ Пода́телю:/ вся дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

К ра́це моще́й твои́х святы́х, лю́дие оте́чества твоего́, прихо́дим и от се́рдца зове́м:/ поми́луй своя́ рабы́ и от печа́ли избавля́й,/ ви́диши бо вся печа́льны и уны́лы,/ но моли́ Ми́лостиваго Бо́га изба́вити нас вско́ре твои́ми моли́твами.

Богоро́дичен: Ми́лости Твоея́ мя сподо́би,/ Ми́лостивейшаго Сло́ва ро́ждши, Благослове́нная Всечи́стая,/ в час су́дный предста́ни/ и изба́ви та́мошнего мя, Чи́стая, осужде́ния.

Ин

Ирмо́с: Преподо́бнии Твои́ о́троцы/ в пещи́ Херуви́мы подража́ху,/ трисвяту́ю песнь воспева́юще:/ благослови́те, по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Земля́ от свои́х недр предаде́ тя священноле́пна, це́ла же и неразруши́ма,/ благоуха́нием чуде́с удивля́юща гра́да жи́телей пе́рстию гро́ба твоего́, проро́чески вопию́щих:/ пра́ведницы во ве́ки живу́т.

Персть, облежа́щая многострада́льное твое́ те́ло, о́тче,/ показа́ся дража́йши ка́мене сапфи́ра, целе́бна бо и чудотвори́ва,/ и па́че зла́та ве́рными цени́ма, пою́щими досто́йно:/ честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́.

Царя́ благочести́ваго, держа́ща святы́ню и благослове́ние,/ твое́ свято́е и честно́е те́ло,/ со́нным явле́нием пренести́ убежда́еши,/ его́же ча́да твоя́ со святи́тели и свяще́нники, я́ко пребога́тое сокро́вище, во своя́ пренесо́ша.

Богоро́дичен: Пое́м Тя, Де́во Богороди́тельнице,/ Ея́же ра́ди кля́тва непло́дна бысть и благослове́ние всем прии́де,/ ве́дущим Тя еди́ну Ма́терь Бо́га на́шего безму́жную.

Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови Благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Корабле́м, блаже́нне, кра́сным преплы́в свере́пеющее мо́ре жития́,/ доше́л еси́ к приста́нищу небу́рному, ра́дуяся,/ и ны́не предстои́ши с ли́ком А́нгелов,/ моля́ за ны Милосе́рдаго.

Днесь Боже́ственная митропо́лия, наме́стника до́бляго тебе́ стяжа́вши, пра́зднует,/ Боже́ственное творя́щи твое́ пра́зднество со все́ми епа́рхиями и гра́ды,/ и́хже соблюда́еши свои́ми моли́твами.

Христолюби́вый Владисла́в самоде́ржец, я́коже дре́вле Дави́д,/ пред киво́том предстоя́ свята́го твоего́ те́ла, ра́довашеся, поя́:/ вели́чит душа́ моя́ Го́спода,/ я́ко даде́ ми отца́ и учи́теля,/ и во це́ркви Свое́й, ра́дуяся, положи́л есть.

Богоро́дичен: Глас Тебе́ Боже́ственнаго Гаврии́ла прино́сим ра́достно и взыва́ем:/ ра́дуйся, раю́, Я́же дре́во живо́тное посреде́ иму́щая всегда́, пресла́вная Сло́ва Пала́то,/ ра́дуйся, Де́во Всенепоро́чная.

Ин

Ирмо́с: Е́же ра́дуйся от А́нгела прии́мшая/ и ро́ждшая Созда́теля Своего́,/ Де́во, спаси́ Тя велича́ющия.

Яви́ся чу́до стра́шное в са́мый час успе́ния:/ па́че со́лнца твое́ лице́, о́тче, заблиста́,/ внегда́ приидо́ша ли́цы святы́х, дух твой восприе́млюще/ и Бо́гу Творцу́ принося́ще.

Стека́ются лю́дие па́ствы твоея́,/ краль же благочести́вый и свяще́нных служи́телей мно́жество/ и возложи́ша твое́ честно́е те́ло на вы́и24 богоприя́тныя,/ я́ко киво́т, пресвяты́й дар принося́ще, тебе́ велича́ху.

Днесь пра́зднственно лику́им вси,/ созыва́ет бо Са́вва святи́телей собо́р и честны́я чернори́зцы на ликова́ние духо́вное/ и на трапе́зу безсме́ртныя жи́зни.

Богоро́дичен: Все́ми владе́ющи тва́рьми,/ лю́дем Твои́м да́руй побе́ды на враго́в моли́твами святи́теля,/ да Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Свети́лен:

Святи́теля Христо́ва да восхва́лим, па́мять его́ че́стно торжеству́юще,/ той бо нам подае́т трапе́зу духо́вную,/ ея́же ду́хом насыща́ющеся, наслажде́ние Боже́ственное получа́ем,/ Светода́вца прославля́юще.

Сла́ва:

Твое́ пречи́стое те́ло, во гро́бе лежа́щее, не растле́ся отню́д,/ но це́ло обре́теся, преблаже́нне святи́телю Са́вво,/ его́же со тща́нием принесо́ша, ра́довахуся боже́ственная твоя́ ча́да,/ благове́рна пита́теля богосла́вно тя и богому́дра ублажа́ем,/ Христу́ моля́щагося о душа́х на́ших.

И ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 2:

В преми́рная селе́ния дух твой, блаже́нне,/ Христо́с Бог прие́млет/ и, со А́нгелы всели́в, у Себе́ упоко́ил есть,/ в ли́це святы́х веселя́ся/ и со ду́хи пра́ведных почива́я,/ иде́же ду́си пра́ведных веселя́тся,/ во гла́се ра́дования шу́ма пра́зднующих,/ иде́же всех веселя́щихся жили́ще,/ нам испроси́ очище́ние/ и водворе́ние во све́тлости святы́х.

Ра́достно ны́не да воскли́кнем,/ и ра́достию возопие́м,/ и рука́ми да воспле́щем све́тло,/ собра́ бо нас благода́ть духо́вная/ в па́мять пренесе́ния честны́х моще́й святи́теля Христо́ва,/ Богоно́снаго отца́ на́шего Са́ввы,/ нас бо собира́ет, пито́мцы церко́вныя,/ на славосло́вие Бо́жия пе́ния,/ возне́сшагося во сла́ве Христа́ Бо́га на́шего,/ к Нему́же возопие́м:/ просвеще́ние, и освяще́ние, и мир наш,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кто не удиви́тся, кто не ублажи́т,/ кто не просла́вит пречи́стаго твоего́ жития́, свя́те?/ На безсме́ртную бо жизнь сме́ртию преложи́ся,/ све́том освеща́яй всех,/ призыва́ющих тя и сла́вящих свято́е твое́ пренесе́ние,/ от ско́рби, и бед, и напа́стей нас спаса́й/ и освяща́й ста́до свое́ при́сно моли́твами свои́ми.

Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем Са́вву святи́теля?/ Апо́стольски подсо́лнечную проше́дшаго/ и доше́дшаго до султа́на, ца́рствующаго Вавило́ном,/ и той, неве́рен сый, стра́хом не́ким одержи́м,/ потре́бным тебе́, Са́вво, послужи́в,/ да́ше ти проводи́теля до султа́на, ца́рствующаго Еги́птом,/ и той, неве́рен сый,/ потре́бным тебе́, святи́телю, послужи́в,/ да́ше тебе́ проводи́теля до Горы́ Сина́йския,/ и та́мо, Са́вво, с преподо́бными водвори́ся,/ сле́зныя исто́чники источа́я/ и Христа́ Пречи́стей Ма́тери моля́ся/ дарова́ти ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 4:

И́стины испове́дника,/ и благоче́стия рачи́теля,/ и те́мным просвети́теля,/ прииди́те, празднолю́бцы, Са́вву да ублажи́м,/ во святы́х святи́теля и по́стником сожи́теля,/ и́ноком наста́вника, и мирсти́м учи́теля,/ и му́чеником ревни́теля,/ апо́стольски труди́вшася,/ е́же бо по место́м, и по градо́м, и по зе́млям, Па́влу подо́бяся,/ труды́ и пути́ твоя́ кто испове́сть?/ Того́ вене́ц нося́, предстои́ши Тро́ице,/ от Христа́ Мздовоздая́теля проси́ моли́твами свои́ми, свя́те,/ мир ми́рови дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

На Литурги́и слу́жба святи́телю о́бща.

Перенесение мощей святителя Саввы, первого архиепископа Сербского

Перенесение мощей святителя Саввы, первого архиепископа Сербского, совершилось через год после его блаженной кончины († 1237; память 12 января) в царствование святого короля Владислава († 1239; память 24 сентября). Святитель Савва скончался в Тырнове (Болгария) и был погребен в Тырновском храме во имя Сорока мучеников Севастийских. По просьбе преемника святителя Саввы архиепископа Сербского Арсения благочестивый король Владислав обратился к своему тестю – болгарскому царю Асену с просьбой передать сербам мощи равноапостольного просветителя сербского народа святителя Саввы. Однако ни Асен с придворными, ни Патриарх Болгарский с верующим народом не хотели расстаться с великой святыней, которую они благоговейно хранили и почитали на своей родине. Второе послание короля Владислава также не изменило дела. Тогда святой Владислав сам отправился в Болгарию, где был торжественно встречен царем Асеном. Прежде чем проследовать во дворец, святой Владислав прибыл в храм во имя Сорока мучеников, чтобы поклониться мощам святителя Саввы. В горячей молитве он просил святителя не оставлять Сербию без своего покровительства, смягчить сердце царя Асена, чтобы он передал честные мощи сербскому народу. Его молитва была услышана. На следующую ночь царю Асену во сне явился святитель Савва и повелел отдать мощи сербам. У гробницы святителя была отслужена Божественная литургия. Когда открыли гроб святого, то увидели его нетленное тело как бы сияющим. От святых мощей и даже от гроба святителя разлилось по всему храму благоухание, многие тырновские жители получили исцеление от своих недугов.

Когда святые мощи перевозили в Сербию, святой король Владислав ехал впереди процессии с псалмопением, как некогда святой царь и пророк Давид пред ковчегом Завета. В Сербии множество верующих во главе с архиепископом Арсением и всем клиром торжественно встретили процессию. Многие больные исцелились тогда у мощей святителя Саввы. Святые мощи его были помещены в храме в честь Вознесения Господня в монастыре Милешево. Через некоторое время святитель Савва явился во сне одному богобоязненному иноку, повелел извлечь мощи из гроба и положить их в храме для всеобщего поклонения. От мощей святителя Саввы совершались многочисленные чудесные исцеления. Святитель Савва неоднократно помогал сербам отстаивать независимость своего отечества. Многие воины видели святого впереди своего войска.

Литература:

1. Иустин (Попович), архимандрит. Жития святых. Май. Белград, 1974.

2. Афонский Патерик. Ч. 1. СПб., 1875.

Свята́го му́ченика Ва́рвара, бы́вшаго разбо́йника

Тропа́рь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Ва́рвар,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Конда́к, глас 3:

От Бо́га да́нныя ти благода́ти,/ страстоте́рпче Ва́рваре свя́те,/ я́ко многоце́нным ми́ром, нас посеща́й целе́бне,/ да вопие́м ти:/ ра́дуйся, испи́вый сла́достне ча́шу Христо́вых страсте́й.

Святой мученик Варвар

Святой мученик Варвар, бывший разбойник, жил в Греции и долгое время совершал разбои, грабежи и убийства. Но Господь, не хотящий смерти грешника, обратил и его к покаянию. Однажды, когда Варвар сидел в пещере и смотрел на множество награбленнаго имущества, благодать Божия коснулась сердца его. Он подумал о неминуемой смерти, о Страшном будущем Суде. Размышляя о множестве содеянных им злодеяний, он сокрушился сердцем и решил положить начало своему покаянию, говоря: «Господь не презрел молитвы висевшаго рядом с Ним разбойника и меня да пощадит по неизреченной милости Своей». Варвар оставил в пещере все свои сокровища и пришел в ближайшую церковь. Он не скрыл от священника свои злые дела и умолял принять от него покаяние. Священник предложил ему место в своем доме, и кающийся Варвар последовал за ним, передвигаясь на коленях и локтях, как четвероногое животное, ибо считал себя недостойным звания человека. В доме священника Варвар пожелал поселиться вместе со скотом и питался с животными, считая себя хуже всякой твари. Получив от священника разрешение своих грехов, Варвар ушел в лес и прожил там 12 лет без одежды, ногой, терпя холод и зной, отчего все тело его почернело. Наконец святой Варвар получил извещение свыше, что грехи его прощены и что он скончается мученической смертью. Однажды по местам, где подвизался святой Варвар, проходили купцы. В густой траве перед ними что-то задвигалось. Думая, что это зверь, они пустили туда несколько стрел из луков. Подойдя ближе, купцы ужаснулись, увидев, что смертельно ранили человека. Но святой Варвар просил их не скорбеть, рассказал о себе и просил сообщить о случившемся священнику, в доме которого он ранее жил. После этого святой Варвар предал дух свой Богу. Пресвитер, принявший покаяние бывшаго разбойника, нашел тело его, озаренное Небесным светом. Он предал погребению тело святого Варвара на месте его кончины. Впоследствии от гроба святого начало истекать целебное миро, которое исцеляло различные болезни. Мощи его находятся в монастыре Келлий в Фессалии, близ города Лариссы.

* * *

22

Стрый – дядя.

23

Ратныя – противные, вражеские.

24

Выя – шея.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея май. - 2002. / Ч. 1. – 456 с.; Ч. 2. – 536 с.; Ч. 3. - 400 с.

Комментарии для сайта Cackle