Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃і-й де́нь. Ст҃а́гѡ мч҃ника і҆сі́дѡра, и҆́же во ѻ҆́стровѣ хі́осѣ:

И҆ ст҃а́гѡ і҆сі́дѡра, хрⷭ҇та̀ ра́ди ю҆ро́дивагѡ, росто́вскагѡ чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

Стїхи̑ры пра́здника, г҃: и҆ мꙋ́ченика, г҃: гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Ра́нами стрꙋ́жемь, ꙳ ко́жанагѡ ᲂу҆мерщвле́нїѧ ри́зъ совле́клсѧ є҆сѝ: ꙳ во ѻ҆де́ждꙋ же нетлѣ́нїѧ ꙳ и҆ свѣ́тлꙋ багрѧни́цꙋ ѡ҆дѣ́ѧнъ, ꙳ ско́рѡ ко дре́вꙋ жи́зненномꙋ доше́лъ є҆сѝ, ꙳ жи́знь прїи́мь вои́стиннꙋ неразори́мꙋю, ꙳ и҆ неконе́чнꙋю, сла́вне: ꙳ є҆ѧ́же ны́нѣ насыща́ѧсѧ, ꙳ пою́щыѧ тѧ̀ соблюдѝ.

Ре́вностїю разжига́емь ꙳ благоче́стїѧ, і҆сі́дѡре, ꙳ вше́лъ є҆сѝ въ сꙋди́ще, ꙳ те́плѣ страда́нїѧ, ꙳ и҆ вѣне́цъ побѣ́ды, мꙋ́чениче прїѧ́тъ, ꙳ на ле́сть ᲂу҆чє́нїи бг҃опоко́рными ᲂу҆краша́емь, ꙳ крⷭ҇тнымъ же ᲂу҆крѣплѧ́емь всеѻрꙋ́жїемъ, ꙳ низложи́лъ є҆сѝ льсти́ваго томи́телѧ, ꙳ вѣнцено́сецъ показꙋ́ѧсѧ.

Вои́стиннꙋ превзыдо́ша ꙳ мч҃ничєскаѧ страда̑нїѧ ꙳ похвале́нїемъ подо́бїѧ, ꙳ и҆ сло́ва и҆ по́мысла: ꙳ тве́рди бо столпѝ благоче́стїѧ, ꙳ тѣ́ломъ ме́ртвеннымъ и҆ стра́стнымъ, ра́внѡ на́мъ соѡбложе́ни, ꙳ на ѻ҆́гнь же дерзнꙋ́ша, ꙳ и҆ ꙗ҆́звы преѡби́дѣша, ꙳ ꙗ҆́кѡ въ тѣлесѝ стра́ждꙋще чꙋжде́мъ, сла́внїи.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мч҃никъ тво́й, гдⷭ҇и, і҆сі́дѡръ, во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немѡщны́ѧ де́рзѡсти. тогѡ̀ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Канѡ́нъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Твои́ми моли́твами, мч҃ниче хрⷭ҇то́въ, і҆сі́дѡре блаже́нне, съ нб҃сѐ просвѣще́нїе пода́ждь мнѣ̀ и҆ благода́ть, восхвали́ти пра́здникъ тво́й честны́й.

Соверше́нно и҆мѣ́ѧ къ бг҃ꙋ, і҆сі́дѡре мꙋ́чениче, се́рдце и҆ дꙋ́шꙋ, и҆ непоро́чно стѧжа́въ житїѐ, съ мꙋ́чєники подвиза́лсѧ є҆сѝ до́брѣ.

Зако́ннѡ ᲂу҆стро́ивъ твою̀ жи́знь, і҆сі́дѡре мꙋ́чениче, ꙗ҆́коже некра́домо сокро́вище, вѣ́рꙋ ᲂу҆держа́лъ є҆сѝ непрело́жнꙋ спасе́нїѧ, всеблаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Вои́стиннꙋ ро́ждши є҆стество́мъ бг҃а, и҆́стиннѡ слы́шишисѧ бцⷣа, вои́стиннꙋ зва́нїе по коемꙋ́ждо, бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ, чⷭ҇таѧ, носѧ́щи.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Сло́вомъ направлѧ́емь, стра̑стнаѧ стремлє́нїѧ, сла́вне мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, добродѣ́тельми по́стными, страстоте́рпче, ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ.

И҆мѣ́ѧ непосты́дное дꙋше́вное стремле́нїе, сла́вне, всеблагоче́стнѡ и҆сповѣ́данїе невре́днѡ соблю́лъ є҆сѝ.

Ми́лостива моли́твами твои́ми, всѣ́хъ сꙋдїю̀ сотворѝ, благоче́стнѡ твоѐ восхвалѧ́ющымъ, страстоте́рпче, торжество̀.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мертвѝ мꙋдрова́нїе пло́ти на́шеѧ, влⷣчце, и҆ дꙋ́шы ѡ҆живѝ, дв҃о, вѣ́рою пою́щихъ тѧ̀.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Оу҆пра́витель превели́кїй вселе́ннѣй ты̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, свѧ́те, твои́ми къ бг҃ꙋ моли́твами: тѣ́мже воспѣва́емъ тѧ̀ дне́сь, мꙋ́чениче бг҃омꙋ́дре і҆сі́дѡре пресла́вне.

Та́же сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Подви́гсѧ на ѕмі́ѧ, поста́вилъ є҆сѝ побѣ́дꙋ, мꙋ́чениче і҆сі́дѡре, ѿ є҆гѵ́пта свѣти́льникъ, ѡ҆зарѧ́ѧ подсо́лнечнꙋю, всѣ̑мъ возсїѧ́лъ є҆сѝ, движє́нїѧ творѧ̀ къ возсїѧ́вшемꙋ и҆зъ дв҃ы бг҃оѻтрокови́цы: є҆гѡ́же ра́ди закла́нъ бы́въ, страстоте́рпче, же́ртва благово́нна бы́лъ є҆сѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Всего̀ въ тебѣ̀ сло́во все́льшасѧ и҆мѣ́ѧ, ꙗ҆́коже во́инъ непобѣди́мый, мꙋчи́тельскꙋю посрами́лъ є҆сѝ горды́ню: и҆ побѣдоно́сецъ тогѡ̀ ра́ди, бл҃же́нне, бы́въ, вѣне́цъ неꙋвѧда́емый ѿ бг҃а прїѧ́лъ є҆сѝ, всесла́вне мꙋ́чениче і҆сі́дѡре.

Ю҆́ношски погна́лъ є҆сѝ, і҆сі́дѡре, врагѝ твоѧ̑, си́хъ и҆стни́лъ є҆сѝ, стра́шнымъ ѻ҆рꙋ́жїемъ крⷭ҇та̀ ѡ҆гражде́нъ, крѣ́постїю же препоѧ́санъ, и҆ возненави́дѣвшихъ тѧ̀ потреби́лъ є҆сѝ, зовы́й: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Послѣ́дꙋѧ сме́рти влⷣчнѣй, тогѡ̀ ра́ди стра̑сти терпѣ́лъ є҆сѝ: тѣ́мже нетлѣ́ннѣй тѧ̀ жи́зни, мч҃ниче, сподо́би гдⷭ҇и сла́вы. є҆мꙋ́же въ рꙋ́цѣ пре́далъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ твою̀, пребл҃же́нне і҆сі́дѡре. (с. 183)

Бг҃оро́диченъ:

Вопло́щсѧ ѡ҆бновлѧ́етъ всего̀ человѣ́ка, пречⷭ҇таѧ, семꙋ̀ соедини́всѧ, ѻ҆́ч҃ихъ нѣ́дръ не ѡ҆ста́вль, во твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ всели́тисѧ и҆зво́ли: и҆ бога́тствомъ милосе́рдїѧ, во́лею ѡ҆бнища́въ, ѡ҆богатѝ мі́ръ бж҃ество́мъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннагѡ, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ, пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Же́ртва принесе́сѧ непоро́чнаѧ, и҆ соверше́на твоемꙋ̀ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ закла́нъ бы́въ ᲂу҆се́рднѡ, кро́вь твою̀ пролїѧ́лъ є҆сѝ, і҆сі́дѡре, приѡбщи́всѧ стрⷭ҇те́й є҆гѡ̀, и҆ црⷭ҇твїѧ є҆гѡ̀ досто́инъ наслѣ́дникъ бы́въ.

Оу҆крѣплѧ́емь, сп҃се, всеси́льною твое́ю крѣ́постїю, погаси́лъ є҆́сть мглꙋ̀ пре́лести, добропобѣ́дный мч҃никъ і҆сі́дѡръ: ᲂу҆сѣче́нъ бо во главꙋ̀, тебѣ̀ дꙋ́шꙋ жизнода́вцꙋ благохва́льнѡ предадѐ, влⷣко.

Оу҆краша́етсѧ, блаже́нне, твои́ми честны́ми кровьмѝ цр҃ковь хрⷭ҇то́ва, и҆ ᲂу҆ѧснѧ́етсѧ твои́хъ страда́нїй, сопротивле́нїемъ, сла́вне, проти́вꙋ грѣхꙋ̀: ты́ бо крѣ́пкѡ да́же до кро́ве противоста́лъ є҆сѝ, і҆сі́дѡре.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆скве́рншеесѧ є҆стество̀ человѣ́ческое престꙋпле́нїемъ пе́рвымъ, и҆ лю́тѣ и҆стлѣ́вшее, и҆ мертво̀ бы́вшее возста́вила є҆сѝ, и҆сто́чникъ ро́ждшаѧ па́че ᲂу҆ма̀ безсме́ртїѧ, бцⷣе пренепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Соверше́ннꙋю любо́вь къ бг҃ꙋ стѧжа́въ, страстоте́рпче пребл҃же́нне, бла̑гъ ра́ди нетлѣ́нныхъ, вои́стиннꙋ земны́хъ любо́вь ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, и҆ восте́клъ є҆сѝ вопїѧ̀: прилѣпи́хсѧ во слѣ́дъ тебє̀, влⷣко.

Ꙗ҆́кѡ жени́хъ благолѣ́пенъ, і҆сі́дѡре, добро́тами мꙋ́ченическими ᲂу҆кра́шенъ, къ нб҃сє́мъ возше́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, добротво́рномꙋ сїѧ́нїю предстоѧ́ти, молѧ́сѧ всегда̀ ѡ҆ творѧ́щихъ па́мѧть твою̀.

Претерпѣ́лъ є҆сѝ, страда́льче, закла́нїе, прозрѧ̀ тебѣ̀ вѣ́чное наслажде́нїе, и҆ пи́щꙋ присноживо́тнꙋю вои́стиннꙋ съ мꙋ́чєники, ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикъ непобѣди́мь, воспрїѧ́лъ є҆сѝ и҆́стиннѡ вѣне́цъ, преблаже́нне і҆сі́дѡре.

Бг҃оро́диченъ:

Марі́е, влⷣчнее селе́нїе, свѣ́тлыми дѣ́вства зарѧ́ми, свѣтови́днѡ ꙗ҆́кѡ крі́нъ сїѧ́ющи, посредѝ терно́внагѡ смꙋще́нїѧ: тебѣ̀ молю́сѧ бл҃го́й, согрѣше́нїй пода́ждь мѝ проще́нїе.

Конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ны́нѣ ѡ҆сїѧ́емь, требл҃же́нне, дꙋхо́вною заре́ю, тѧ̀ пою́щымъ ѡ҆сїѧ́тисѧ съ тобо́ю благоволѝ, вопїю́щымъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Два́жды.

Ѽ предо́брыхъ твои́хъ подвигѡ́въ! и҆́миже разрꙋши́лъ є҆сѝ пре́лесть і҆́дѡльскꙋю, и҆ мꙋчи́телѧ лю̑тыѧ посрами́лъ є҆сѝ, зовы́й: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Всест҃а́ѧ влⷣчце дв҃о, согрѣше́нїй мои́хъ ра̑ны, є҆ле́емъ милосе́рдїѧ твоегѡ̀ и҆сцѣлѝ, вопїю́щагѡ: бл҃гослове́нъ, пречⷭ҇таѧ, пло́дъ твоегѡ̀ чре́ва.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ласка́ньми покꙋша́шесѧ ѡ҆кра́сти мꙋчи́тель твоегѡ̀ терпѣ́нїѧ крѣ́пость и҆ си́лꙋ, всеблаже́нне і҆сі́дѡре, ко своемꙋ̀ ѕлоразꙋ́мїю: но ты̀, бг҃омꙋ́дре, хрⷭ҇та̀ бою́сѧ, вопїѧ́лъ є҆сѝ, є҆мꙋ́же и҆ слꙋжꙋ̀: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Всесвѣ́тло ꙗ҆́кѡ со́лнце, ти́хое твоѐ лицѐ, мꙋче́нїѧ ра́дованїемъ ꙗ҆́вльшеесѧ, ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ бо непоро́ченъ закла́нъ бы́въ, прине́слсѧ є҆сѝ бг҃ꙋ, є҆мꙋ́же ꙗ҆́кѡ содѣ́телю пѣ́сньми вопїѧ́лъ є҆сѝ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѣтови́дно тѣ́ло твоѐ лю́бѧщымъ ꙗ҆влѧ́шесѧ, а҆́гг҃льскимъ дорѷносѧ́щымъ чинѡ́мъ, блиста́ѧсѧ, і҆сі́дѡре, чꙋде́съ свѣ́тлостьми, и҆ благода́тьми чꙋдотворе́нїѧ разли́чными, ѻ҆би̑льнаѧ подава́еши и҆сцѣлє́нїѧ вопїю́щымъ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Вѣті́йстїи ѧ҆зы́цы тѧ̀ восхвали́ти не мо́гꙋтъ, ѽ бг҃ороди́тельнице марі́е бг҃оневѣ́сто: бг҃а бо родила̀ є҆сѝ, надъ всѣ́ми сꙋ́щаго, ѻ҆трокови́це чⷭ҇таѧ, ѿ дв҃и́ческїѧ неискꙋсобра́чныѧ ᲂу҆тро́бы: є҆го́же ѻ҆́троцы благосло́вѧтъ, свѧще́нницы воспѣва́ютъ, лю́дїе превозно́сѧтъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ не́бо, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Бога́тствомъ милосе́рдїѧ соше́дый съ нб҃съ, крⷭ҇тъ же и҆ сме́рть на́съ ра́ди во́лею претерпѣ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ бла́гъ: сегѡ̀ ра́ди і҆сі́дѡръ на тѧ̀ взира́ѧ, вопїѧ́ше: соꙋмрꙋ̀ тебѣ̀, да жи́въ бꙋ́дꙋ, сраспнꙋ́сѧ, да црⷭ҇твꙋю съ тобо́ю.

Зако́ннѡ твои́хъ крове́й на землѝ ка̑пли и҆злїѧ́вшыѧсѧ, і҆сі́дѡре, на нб҃сѣ́хъ ѻ҆де́ждꙋ тебѣ̀ ѡ҆багри́ша благолѣ́пнѡ, и҆стка́нꙋ благода́тїю: въ ню́же ны́нѣ ѡ҆дѣ́ѧнъ, хрⷭ҇тꙋ̀ предстои́ши въ черто́зѣхъ, пребл҃же́нне, нбⷭ҇ныхъ, вѣне́цъ носѧ̀ мч҃ниче, сла́вне.

Ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе ко хрⷭ҇тꙋ̀, моли́тисѧ не преста́й, і҆сі́дѡре, ѿ напа́стей, бꙋ́ри же и҆ скорбе́й, и҆ страсте́й, и҆зба́вити творѧ́щихъ па́мѧть твою̀ досто́йнѡ свѧще́ннꙋю, дꙋше́внагѡ же спасе́нїѧ просѧ̀, треблаже́нне, твоегѡ̀ жре́бїѧ сподо́би.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ сп҃са ро́ждшаѧ и҆ и҆зба́вителѧ, спасе́нїе мнѣ̀, ѻ҆трокови́це, сподо́би полꙋчи́ти, пречⷭ҇таѧ, прегрѣше́нїй мои́хъ плени̑цы твои́ми моли́твами разрѣша́ющи: всѧ̑ бо ꙗ҆́кѡ хо́щеши ты̀ и҆справлѧ́еши: ꙗ҆́кѡ носи́ла є҆сѝ въ нѣ́дрѣхъ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ бл҃гостїю несравне́нною.

Слꙋ́жба свѧта́гѡ і҆сі́дѡра, хрⷭ҇та̀ ра́ди ю҆ро́дивагѡ, росто́вскагѡ чꙋдотво́рца.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Свѣ́тлѡ возсїѧ̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ со́лнце свѣтоза́рнаѧ па́мѧть твоѧ̀, ꙳ лꙋча́ми ѡ҆блиста́ющи твои́хъ добродѣ́тельныхъ дѣѧ́нїй, ꙳ всебл҃же́нне і҆сі́дѡре, ꙳ и҆ ѡ҆зарѧ́ющи вѣ́рныхъ ра́зꙋмы свѣ́томъ чꙋде́съ твои́хъ. ꙳ сїю̀ ᲂу҆́бѡ пра́зднꙋюще, ꙳ ра́достнѡ тѧ̀ сла́вимъ, ꙳ и҆ вѣ́рнѡ ᲂу҆блажа́емъ, ꙳ ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ: ꙳ є҆го́же молѝ, ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ, ꙳ вѣ́рою пра́зднꙋющымъ всечестно́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе.

Земны́й а҆́гг҃лъ, ꙳ и҆ нбⷭ҇ный человѣ́къ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, преблаже́нне, ꙳ и҆сто́чникъ ᲂу҆миле́нїѧ, ꙳ ми́лости тече́нїе, ꙳ пꙋчи́на чꙋде́съ, ꙳ стрꙋѧ̀ и҆сцѣле́нїй, ꙳ і҆сі́дѡре досточꙋ́дне, ꙳ ма́слина бж҃їѧ вои́стиннꙋ плодови́та, ꙳ є҆ле́емъ трꙋдѡ́въ твои́хъ просвѣща́ѧ вѣ́рнѡ хва́лѧщихъ тѧ̀, ꙳ и҆ молѧ̀ человѣколю́бца ѿ бѣ́дъ и҆зба́вити, ꙳ любо́вїю чтꙋ́щыѧ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Ра́зꙋмъ тво́й, бл҃же́нне, ꙳ бжⷭ҇твеннымъ свѣ́томъ сїѧ́ѧ, ꙳ тѣлє́сныѧ стра̑сти превзы́де, ꙳ непримѣ́сенъ дѡ́льнимъ носѧ̀ ѻ҆́бразъ, ꙳ и҆ воѡбража́ѧ себѐ бжⷭ҇твенными добродѣ́тельми, ꙳ показа́сѧ ве́сь свѣтоѻбра́зенъ, ꙳ поспѣше́нїемъ дх҃а прест҃а́гѡ, ꙳ і҆сі́дѡре бг҃омꙋ́дре, првⷣнымъ похвала̀. ꙳ Съ ни́миже молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, ꙳ ѿ бѣ́дъ и҆зба́вити пою́щыѧ тѧ̀.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Блаже́нне і҆сі́дѡре бг҃омꙋ́дре, ꙳ чи́стаѧ твоѧ̀ дꙋша̀, ꙳ правовѣ́рнымъ смы́сломъ сїѧ́ющи, ꙳ ѡ҆блиста́ющи добродѣ́телей свѣтлостьмѝ, ꙳ ѡ҆зарѧ́етъ вѣ́рныхъ и҆сполне́нїе, ꙳ бѣсо́вскꙋю тмꙋ̀ ѿгонѧ́щи. ꙳ Тѣ́мже ꙗ҆́кѡ прича́стника тѧ̀ невече́рнѣй благода́ти, ᲂу҆блажа́емъ благоче́стнѡ всѝ, ꙳ досточꙋ́дне.

И҆мѣ́ѧ дꙋ́шꙋ ми́лостивнꙋ, ꙳ и҆ чи́стъ по́мыслъ, ꙳ и҆ се́рдце бо́дро, ꙳ вѣ́рꙋ небла́зненнꙋ, ꙳ и҆ любо́вь вои́стиннꙋ нелицемѣ́рнꙋ: ꙳ ѿ землѝ преста́вилсѧ є҆сѝ къ нбⷭ҇нымъ, и҆ съ ли́ки пра́ведныхъ водворѧ́ешисѧ. ꙳ Тѣ́мже тѧ̀ почита́емъ сщ҃е́нными пѣ́сньми, ꙳ и҆ благоче́стнѡ всѝ сла́вимъ, досточꙋ́дне і҆сі́дѡре.

Бжⷭ҇твенными ᲂу҆чє́нїи ᲂу҆крѣплѧ́ѧсѧ, ꙳ стра̑сти плотскі̑ѧ ѿ дꙋшѝ ѿгна́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ селе́нїе преѡчище́нное бы́лъ є҆сѝ. ꙳ Тѣ́мъ къ бжⷭ҇твеннѣй жи́зни преста́вилсѧ є҆сѝ, ꙳ бг҃ꙋ соблюда́ющемꙋ и҆ ны́нѣ ꙳ невреди́мо твоѐ блаже́нное тѣ́ло, ꙳ бжⷭ҇твеннымъ сꙋдо́мъ, ꙳ и҆́мже са́мъ вѣ́сть, ꙳ прославлѧ́ѧй тѧ̀ ꙗ҆́вѣ, і҆сі́дѡре.

Сла́ва, гла́съ а҃:

Ꙗ҆́кѡ тече́нїе до́брѣ сконча́вшемꙋ, и҆ вѣ́рꙋ соблю́дшемꙋ непоро́чнꙋ, и҆ врагѝ безплѡ́тныѧ терпѣ́нїемъ свои́мъ попра́вшемꙋ возложи́сѧ на честны́й тво́й ве́рхъ, побѣ́ды вѣне́цъ пресвѣ́телъ, ѿ рꙋкѝ вседержи́телѧ бг҃а: є҆гѡ́же ра́ди мі́ръ, и҆ ꙗ҆̀же въ не́мъ сꙋ́єтства преѡби́дѣлъ є҆сѝ. тѣ́мъ и҆ ст҃а́ѧ твоѧ̀ чи́стаѧ дꙋша̀ на нб҃са̀ востечѐ ра́дꙋющисѧ, пра́ведныхъ же ли́цы срѣто́ша тѧ̀ веселѧ́щесѧ, и҆ нбⷭ҇наѧ селє́нїѧ свѣ́тлѡ воспрїѧ́ша: блаже́нное же и҆ честно́е тѣ́ло твоѐ на землѝ пребыва́етъ нетлѣ́ннѡ, вѣ̑рнымъ подаѧ̀ и҆сцѣле́нїе. тѣ́мже вѣ́рою пра́вою, и҆ те́плымъ жела́нїемъ, ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ гро́бꙋ припа́дающе, бг҃омꙋ́дре і҆сі́дѡре, про́симъ и҆спроси́ти ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, гра́дꙋ твоемꙋ̀ непоколеби́мꙋ и҆ безмѧте́жнꙋ пребы́ти ѿ навѣ̑тъ вра́жїихъ, и҆ пога́нскагѡ наше́ствїѧ, во́инствꙋ на́шемꙋ побѣ́ды на врагѝ, ᲂу҆мире́нїѧ мі́рꙋ, и҆ спасе́нїѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника и҆лѝ бг҃оро́диченъ. Чтє́нїѧ г҃: пи̑саны сегѡ̀ мцⷭ҇а въ г҃ де́нь. На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃: Поⷣ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

До́мъ и҆ жили́ще ꙳ дх҃а прест҃а́гѡ, ꙳ мꙋ́дре і҆сі́дѡре, бы́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже и҆ на́съ до́мы томꙋ̀ содѣ́лай, ꙳ свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть почита́ющихъ.

Сті́хъ: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀.

Житїѐ твоѐ ꙗ҆́кѡ со́лнце, ꙳ въ сердца̀ вѣ́рныхъ возсїѧ̀, ꙳ зарю̀ чꙋде́съ и҆спꙋща́ѧ. тѣ́мже и҆ на́съ свѣ́томъ невече́рнимъ ѡ҆зарѝ, ꙳ всечестнꙋ́ю твою̀ па́мѧть почита́ющихъ.

Сті́хъ: Пра́ведникъ, ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ, процвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ.

Не преста́й молѧ́сѧ, і҆сі́дѡре, ꙳ ѡ҆ при́сныхъ твои́хъ рабѣ́хъ, ꙳ и҆̀хже дх҃о́внымъ твои́мъ житїе́мъ просвѣти́лъ є҆сѝ, ꙳ да всѝ честно́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе ꙳ веселѧ́щесѧ почита́емъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Ѿ нече́стїѧ во благоче́стїе прише́дый, свѣ́томъ разꙋ́мнымъ ѿ бг҃а просвѣще́нъ бы́въ, возненави́дѣлъ є҆сѝ ѻ҆те́ческое безбо́жїе, и҆ возлюби́лъ є҆сѝ и҆́стиннꙋю вѣ́рꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, гра́да на́шегѡ ꙗ҆́кѡ дости́гнꙋвъ, и҆ въ не́мъ чи́стымъ, и҆ непоро́чнымъ житїе́мъ гдⷭ҇еви ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ, и҆ мнѡ́гїѧ лю́ди ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ чꙋдесы̀, бг҃облаже́нне і҆сі́дѡре: по ны́нѣ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе ко влⷣцѣ всѣ́хъ бг҃ꙋ, молѝ ѡ҆ и҆̀же вѣ́рою творѧ́щихъ всечестнꙋ́ю твою̀ па́мѧть, притека́ющихъ со ᲂу҆се́рдїемъ къ чꙋде́сномꙋ гро́бꙋ твоемꙋ̀, и҆зба́витисѧ страсте́й дꙋше́вныхъ же вкꙋ́пѣ и҆ тѣле́сныхъ, и҆ всѧ́ческихъ бѣ́дъ и҆ и҆скꙋше́нїй, и҆ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ. Тропа́рь, гла́съ д҃:

Просвѣти́всѧ бжⷭ҇твенною благода́тїю, бг҃омꙋ́дре, цѣломꙋ́дрїемъ мно́гимъ и҆ терпѣ́нїемъ, во вре́меннѣй жи́зни тече́нїе до́брѣ сконча́лъ є҆сѝ. Тѣ́мъ и҆ по сме́рти ꙗ҆ви́ тѧ свѣ́тлость житїѧ̀ твоегѡ̀, и҆сточа́еши бо и҆сцѣле́нїй благода́ть, и҆̀же съ вѣ́рою притека́ющымъ ко свѧто́мꙋ твоемꙋ̀ гро́бꙋ, і҆сі́дѡре блаже́нне: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

На ᲂу҆́трени, по а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ѿ ю҆́ности ꙗ҆́кѡ свѣти́льникъ возсїѧ́лъ є҆сѝ, блаже́нне, ѕѣ́льнымъ воздержа́нїемъ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ плотска̑ѧ взыгра̑нїѧ: тѣ́мъ и҆ на высотꙋ̀ восте́клъ є҆сѝ бг҃оразꙋ́мїѧ, пресла́вне, пожи́въ въ мі́рѣ бг҃оꙋго́днѡ, посрами́лъ є҆сѝ бѣсѡ́вскаѧ ѡ҆полчє́нїѧ, і҆сі́дѡре всеблаже́нне. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Въ ти́нꙋ впа́дъ грѣхѡ́въ, и҆ нѣ́сть мнѣ̀ постоѧ́нїѧ, лю́тѣ потопи́ мѧ бꙋ́рѧ прегрѣше́нїй. Но ꙗ҆́кѡ ро́ждши сло́во, є҆ди́наго чл҃вѣколю́бца, на мѧ̀ раба̀ твоего̀ при́зри, и҆ и҆зба́ви мѧ̀ всѧ́кагѡ грѣха̀, и҆ страсте́й дꙋшетлѣ́нныхъ, и҆ всѧ́кагѡ ѡ҆ѕлобле́нїѧ лꙋка́вагѡ ᲂу҆бі́йцы, бцⷣе неискꙋсомꙋ́жнаѧ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе да́ти мѝ, тебе́ бо наде́ждꙋ и҆́мамъ, ра́бъ тво́й.

По в҃-й стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ въ домꙋ̀ вои́стиннꙋ, на мѣ́стѣ пꙋ́стѣ, посредѝ безꙋ́мныхъ человѣ̑къ всели́всѧ, бг҃омꙋ́дре і҆сі́дѡре, всѧ́ко ѡ҆ѕлобле́нїе претерпѣва́ѧ, дѡ́брыѧ дѣ́тели ꙗ҆́коже ѳѷмїа́мъ бл҃гово́ненъ, и҆ же́ртвꙋ благопрїѧ́тнꙋ бг҃ꙋ прине́слъ є҆сѝ. тѣ́мже дерзнове́нїе стѧжа́въ къ немꙋ̀, молѝ, дарова́ти ѡ҆чище́нїе согрѣше́нїй, вѣ́рою хва́лѧщымъ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Прибѣ́жище сꙋ́щымъ въ лю́тыхъ, примѣне́нїе къ бг҃ꙋ согрѣша́ющымъ, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, спасѝ на́съ ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ и҆ ѡ҆ѕлобле́нїѧ человѣ́ческа, и҆ стра́шнагѡ мꙋче́нїѧ, и҆ страсте́й безче́стїѧ, несꙋмнѣ́нною вѣ́рою тѧ̀ при́снѡ призыва́ющихъ, дв҃о всепѣ́таѧ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ꙗ҆́кѡ врача̀ премꙋ́дра и҆ ᲂу҆го́дника гдⷭ҇нѧ бг҃опрїѧ́тна, къ чꙋде́сномꙋ твоемꙋ̀ гро́бꙋ прикаса́ющесѧ, бг҃омꙋ́дре, соше́дшесѧ любо́вїю и҆ вѣ́рою, во ѱалмѣ́хъ и҆ пѣ́нїихъ возра́дꙋемсѧ сла́вѧще хрⷭ҇та̀, таковꙋ́ю благода́ть тебѣ̀ дарова́вшаго и҆сцѣле́нїй, і҆сі́дѡре всеблаже́нне. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, вѣ́рою и҆ любо́вїю пра́зднꙋющымъ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ младе́нца млеко́мъ пита́еши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й, внегда̀ моли́тимисѧ къ тебѣ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀, стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Человѣ́че бж҃їй, вѣ́рный ра́бе, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, соверши́телю тогѡ̀ бжⷭ҇твенныхъ повелѣ́нїй, мꙋ́жꙋ ди́вный въ чꙋдесѣ́хъ, сто́лпе и҆ ᲂу҆твержде́нїе гра́дꙋ на́шемꙋ, црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ наслѣ́дниче, бг҃облаже́нне і҆сі́дѡре, дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, не преста́й, молѧ́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, и҆ ст҃а́гѡ на и҃.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре: і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца, спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Вы́спрь житїѐ стѧжа́въ бл҃годѣѧ́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ, и҆ ве́сь свѣтоѻбра́зенъ бы́въ, просвѣще́нїе мѝ низпослѝ, ꙗ҆́кѡ да ра́дꙋѧсѧ восхвалю̀ пресвѣ́тлое житїѐ твоѐ, є҆́же до́брѣ соверши́въ, воспрїѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆̀же ᲂу҆гото́ва бг҃ъ лю́бѧщымъ є҆го̀, бг҃омꙋ́дре і҆сі́дѡре.

Бжⷭ҇твеннымъ разже́гсѧ жела́нїемъ, всѧ̑ ѻ҆те́чєскїѧ ѿве́рглъ є҆сѝ нра́вы, хрⷭ҇та́ же ѡ҆брѣстѝ потща́лсѧ є҆сѝ. И҆ сегѡ̀ ра́ди бѣ́гаѧ, ᲂу҆дали́всѧ нечести́выхъ сожи́тельства, благоче́стїѧ свѣ́томъ ѡ҆заре́нъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ бжⷭ҇твенными добродѣ́тельми ᲂу҆кра́шенъ, досточꙋ́дне і҆сі́дѡре. (с. 192)

Дрема́нїѧ вѣ́ждома не да́лъ є҆сѝ, блаже́нне і҆сі́дѡре, нижѐ поко́ѧ твоемꙋ̀ тѣ́лꙋ, до́ндеже сно́мъ пра́веднымъ почи́въ, и҆ непоколеби́мь бы́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ сто́лпъ, вра̑гъ неви́димыхъ ѡ҆полче́нїемъ, бг҃ꙋ при́снѡ предстоѧ̀ во всено́щномъ стоѧ́нїи и҆ славосло́вїи: тѣ́мже ѿ негѡ̀ ны́нѣ просла́вилсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ло́жницꙋ бжⷭ҇твеннꙋю, и҆ лѣ́ствицꙋ къ нбⷭ҇нѣй возводѧ́щꙋю высотѣ̀ человѣ́ческое є҆стество̀, кади́льницꙋ же невеще́ственнагѡ и҆ свѣтоно́снагѡ ᲂу҆́глѧ, въ ложеснѣ́хъ поне́сшꙋ бг҃оизбра́ннꙋю ѻ҆трокови́цꙋ мр҃і́ю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ, зовꙋ́ще: ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ, ро́ждшаѧ нача́льника жи́зни на́шеѧ.

Катава́сїа пра́здника.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ, па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Глаго́лѡмъ бжⷭ҇твєннымъ послѣ́дꙋѧ, и҆ си̑мъ вы́нꙋ поꙋча́ѧсѧ, и҆спо́лнилсѧ є҆сѝ во́дъ бл҃года́тныхъ, и҆ и҆сточи́лъ є҆сѝ пото́ки чꙋде́съ, и҆ чꙋ́ждь бы́въ всѧ́кагѡ плотска́гѡ жела́нїѧ, воспѣва́ѧ глаго́лалъ є҆сѝ бг҃ꙋ, і҆сі́дѡре: нѣ́сть свѧ́тъ па́че тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

Бл҃гоꙋтро́бїе стѧжа́лъ є҆сѝ, ми́лостивомꙋ бг҃ꙋ подо́бствовавъ, расточи́лъ є҆сѝ бога́тство ᲂу҆бѡ́гимъ: тѣ́мже на нб҃сѣ́хъ присносꙋ́щее блаже́нство тебѣ̀ ᲂу҆гото́васѧ. є҆го́же полꙋчи́въ, і҆сі́дѡре, вопїе́ши: нѣ́сть свѧ́тъ па́че тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

Бл҃гоꙋгоди́въ зижди́телю дѣ́лы бжⷭ҇твенными, наслѣ́довалъ є҆сѝ благи́хъ воспрїѧ́тїе: дре́ва ᲂу҆́бѡ живо́тнагѡ при́снѡ наслажда́ѧсѧ, блаже́нне і҆сі́дѡре, воспѣва́еши непреста́ннѡ: нѣ́сть свѧ́тъ па́че тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ сꙋ́щи ст҃ѣ́йши, ꙗ҆́же си́хъ содѣ́телѧ во твое́й ᲂу҆тро́бѣ поне́сшаѧ, и҆ ро́ждшаѧ, бг҃оѻтрокови́це чⷭ҇таѧ, и҆зба́вителѧ человѣ́кѡмъ. тѣ́мже тѝ согла́снѡ вопїе́мъ: нѣ́сть свѧ́ты и҆ пречи́сты, ра́звѣ тебє̀, влⷣчце.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Ѿ землѝ воззва́вый тѧ̀ на вѣ̑чныѧ ѻ҆би́тєли, соблюда́етъ и҆ по сме́рти неврежде́но тѣ́ло твоѐ, свѧ́те: ты́ бо въ цѣломꙋ́дрїи и҆ чистотѣ̀ житїѐ по́жилъ є҆сѝ, не порабо́тивсѧ плотски̑мъ страсте́мъ, і҆сі́дѡре бг҃омꙋ́дре. тѣ́мже тѧ̀ любо́вїю почита́емъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Стѣна̀ непобѣди́маѧ на́мъ хрїстїа́нѡмъ є҆сѝ, бцⷣе дв҃о: къ тебѣ́ бо прибѣга́юще невреди́ми пребыва́емъ, и҆ па́ки согрѣша́юще, и҆́мамы тѧ̀ моли́твенницꙋ. тѣ́мъ благодарѧ́ще вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

За́повѣдемъ бжⷭ҇твєннымъ соверши́тель ꙗ҆ви́всѧ, неꙋкло́ннымъ ра́зꙋмомъ, всеблаже́нне, ѻ҆те́ческагѡ небре́глъ є҆сѝ невѣ́рствїѧ: ѿ ю҆́ности бо житїѐ и҆мѣ́лъ є҆сѝ нескве́рно, и҆ ми́лостивенъ ра́зꙋмъ, досточꙋ́дне, зовы́й непреста́ннѡ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ни мі́ра возмꙋще́нїе, ни вла́сти ᲂу҆держа́нїе, ни сла́ва вре́меннаѧ, нижѐ тлѣ́емое бога́тство, твоеѧ̀ къ бг҃ꙋ любвѐ возмого́ша ᲂу҆клони́ти, і҆сі́дѡре, но благоволи́лъ є҆сѝ вои́стиннꙋ житїѐ и҆зрѧ́дно, бжⷭ҇твеннымъ раче́нїемъ ᲂу҆крѣплѧ́емь взыва́ѧ при́снѡ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Возвыша́ѧсѧ бжⷭ҇твенными повелѣ̑нїи вы́нꙋ, вра̑гъ неви́димыхъ смири́лъ є҆сѝ возвышє́нїѧ ᲂу҆миле́нїѧ слеза́ми, ꙗ҆́коже ке́дръ при́снѡ сы́й напоѧ́емь, прїѧ́лъ є҆сѝ и҆сцѣле́нїй дѣ́тель, і҆сі́дѡре, сꙋдо́мъ пра́веднымъ всѧ́чєскаѧ ѡ҆правда́ющагѡ, є҆мꙋ́же предстоѧ̀, вопїе́ши: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Бг҃оро́диченъ:

Преꙋкра́шена бжⷭ҇твенною сла́вою, всѧ́чєскаѧ ѿ не сꙋ́щихъ сло́вомъ соста́вльшаго, бг҃а сло́ва родила̀ є҆сѝ, чл҃вѣ́ка вои́стиннꙋ бы́вша: є҆го́же ѡ҆ на́съ рабѣ́хъ твои́хъ молѧ́щи непреста́й, бцⷣе мт҃и приснодв҃о, вѣ́рою тебѣ̀ зовꙋ́щихъ: си́лѣ твое́й сла́ва, влⷣчце.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннагѡ, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Свѣ́томъ невеще́ственнымъ трисїѧ́ннагѡ бж҃ества̀ ѡ҆заре́нъ, досточꙋ́дне і҆сі́дѡре, но́щь житїѧ̀ настоѧ́щагѡ непоткнове́ннѡ преше́лъ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ въ вѣ́чныхъ ѡ҆би́телехъ съ ли̑ки преподо́бныхъ водворѧ́ѧсѧ, помина́й на́съ всечестнꙋ́ю твою̀ па́мѧть на землѝ торжествꙋ́ющихъ.

Ны́нѣ є҆́же ѡ҆ тебѣ̀ чꙋ́до ве́лїе зри́мо є҆́сть, и҆ ᲂу҆́жаса и҆спо́лнено, бг҃облаже́нне і҆сі́дѡре: ка́кѡ на мнѡ́га лѣ̑та земле́ю покрове́нно, нетлѣ́нно твоѐ тѣ́ло во гро́бѣ лежа́ще соблюда́етсѧ, сꙋдьба́ми, и҆́миже вѣ́сть бг҃ъ, прославлѧ́ѧ тѧ̀.

Бг҃опрїѧ́тномꙋ твоемꙋ̀ начина́нїю и҆ чꙋ́дномꙋ соверше́нїю по хрⷭ҇тѣ̀ житїѧ̀ твоегѡ̀, а҆́гг҃льстїи чи́ни ᲂу҆диви́шасѧ, бг҃омꙋ́дре і҆сі́дѡре: и҆́бо во пло́ти сы́й, тѣ́хъ житїю̀ подража́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ. тѣ́мже и҆ да́ръ прозрѣ́нїѧ ѿ бг҃а прїѧ́лъ є҆сѝ, є҆́же пресла̑внаѧ твори́ти чꙋдеса̀.

Бг҃оро́диченъ:

Молѝ и҆зъ тебє̀ ро́ждшагосѧ гдⷭ҇а, дв҃о ѻ҆трокови́це чⷭ҇таѧ, сохрани́ти рабы̑ твоѧ̑ ѿ сопроти́вныхъ ѡ҆бстоѧ́нїй и҆ бѣсо́вскагѡ и҆скꙋше́нїѧ, тѧ̀ вои́стиннꙋ бж҃їю мт҃рь и҆сповѣ́дающихъ, и҆ страсте́й дꙋшетлѣ́нныхъ свободи́ти, и҆ вѣ́чнагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Стрꙋи̑ бл҃года́ти, ꙗ҆́кѡ мѵ́ро бл҃гово́нно, ѿ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ гро́ба и҆стека́ютъ, всебога́те, веселѧ́ще сердца̀ вѣ́рныхъ, ѿ любвѐ къ тебѣ̀ приходѧ́щихъ, и҆ прогонѧ́юще кова̑рства дꙋхѡ́въ лꙋка́выхъ, си́лою дх҃а прест҃а́гѡ, і҆сі́дѡре.

Во дво́рѣхъ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа насажде́нъ, ꙗ҆́коже фі́нїѯъ, процвѣ́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре, и҆ страсте́й вои́стиннꙋ тлетво́рныхъ побѣди́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, і҆сі́дѡре, поспѣше́нїемъ бж҃е́ственнымъ. тѣ́мже и҆ ра́дости пра́ведныхъ сподо́билсѧ є҆сѝ, досточꙋ́дне.

Црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ возжела́въ, тече́нїе до́брѣ сконча́лъ є҆сѝ, и҆ вѣ́рꙋ соблю́лъ є҆сѝ нескве́рнꙋ, вїногра́дъ бы́въ благопло́денъ, бг҃озва́нне і҆сі́дѡре, приносѧ̀ всекра̑сныѧ гро́зды добродѣ́тели, содѣ́телю всѣ́хъ бг҃ꙋ, вѣнце́мъ нетлѣ́нїѧ тебѐ ᲂу҆краси́вшемꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆збра̀ тебѐ гдⷭ҇ь во всѣ́хъ ро́дѣхъ, бл҃гослове́ннаѧ въ жена́хъ, непоро́чнаѧ дв҃о бцⷣе, ꙗ҆́кѡ прекра́сное селе́нїе простра́нное, бж҃е́ственнꙋю ло́жницꙋ и҆ кївѡ́тъ ст҃ы́ни, и҆ свѣ́щникъ, и҆ трапе́зꙋ, чⷭ҇таѧ.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Взбра́нной:

Взбра́нномꙋ и҆ ди́вномꙋ въ пра́ведницѣхъ, и҆́же ᲂу҆̀бо ѿ хрⷭ҇та̀ да́ръ чꙋде́съ прїи́мшемꙋ, похва̑льныѧ ны́нѣ принесе́мъ глаго́лы: но ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе ко ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ, ю҆́же молѝ, и҆зба́витисѧ ѿ бѣ́дъ рабѡ́мъ твои̑мъ, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, бг҃омꙋ́дре і҆сі́дѡре.

І҆́косъ:

Ка́кѡ возмогꙋ̀ грѣ́шный и҆ скве́рный а҆́зъ вкꙋ́пѣ дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ и҆списа́ти, є҆́же во пло́ти сы́й равноа́гг҃льное житїѐ твоѐ, и҆ пресла̑внаѧ чꙋдеса̀; а҆́ще ᲂу҆́бѡ мно́зи премꙋ́дрїи не дости́гнꙋтъ и҆сповѣ́дати мно́гагѡ твоегѡ̀ терпѣ́нїѧ и҆ смире́нїѧ, и҆ те́плыѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ любвѐ: но ѻ҆ба́че надѣ́ѧсѧ на твоѐ безѕло́бїе, ѽ блаже́нне, си́це вопїю́ ти: ра́дꙋйсѧ, пресвѣ́тлаѧ ѕвѣздо̀, ѿ за́пада возсїѧ́вшаѧ и҆ къ восто́кꙋ прише́дшаѧ: ра́дꙋйсѧ, возненави́дѣвый ѻ҆те́ческꙋю и҆ бг҃оме́рзскꙋю вѣ́рꙋ, хрⷭ҇та́ же є҆ди́наго, над̾ всѣ́ми сꙋ́щаго бг҃а всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вый, и҆ томꙋ̀ невозвра́тнымъ жела́нїемъ послѣ́довавый: ра́дꙋйсѧ, бꙋ́йственное и҆ ю҆ро́дственное, є҆́же по а҆пⷭ҇толꙋ, жи́тельство и҆збра́вый: ра́дꙋйсѧ, премѣни́вый тлѣ̑ннаѧ и҆ нестоѧ̑щаѧ наде́ждею бꙋ́дꙋщихъ бла̑гъ: ра́дꙋйсѧ, дре́внемꙋ і҆́ѡвꙋ ᲂу҆подо́бивыйсѧ терпѣ́нїемъ: ра́дꙋйсѧ, страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ непобѣди́мый, но при́снѡ побѣди́вый дїа́вола твои́мъ смире́нїемъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ дре́внїй ѻ҆́нъ ла́зарь ни́щїй, почива́ѧ ны́нѣ въ ло́нѣхъ а҆враа́млихъ: ра́дꙋйсѧ, и҆́же по ѿше́ствїи мі́ра сегѡ̀, сꙋ́щымъ въ бѣда́хъ и҆ и҆скꙋше́нїихъ гото́въ ѡ҆брѣта́ѧсѧ предста́тель и҆ застꙋ́пникъ: ра́дꙋйсѧ, вездѣ̀ призыва́ющихъ тѧ̀ бы́стрѡ предварѧ́еши: ра́дꙋйсѧ, бг҃омꙋ́дре і҆сі́дѡре.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снисхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Си́лою ᲂу҆крѣплѧ́емь всемогꙋ́щагѡ бг҃а, плѡ́ти ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆̀же до́лꙋ влекꙋ́щаѧ мꙋдрова̑нїѧ, всебога́те, чистото́ю и҆ бдѣ́нїемъ непреста́ннымъ, и҆ ра́зꙋмъ горѣ̀ стѧжа́лъ є҆сѝ, вопїѧ̀ непреста́ннѡ, і҆сі́дѡре: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Свѣ́тлости ра́ди житїѧ̀ твоегѡ̀, ᲂу҆диви́ тѧ гдⷭ҇ь въ чꙋдесѣ́хъ, бг҃омꙋ́дре і҆сі́дѡре, кꙋпцꙋ̀ ᲂу҆́бѡ въ мо́ри ᲂу҆топа́ющꙋ скорѣ́йшимъ ꙗ҆вле́нїемъ предста́лъ є҆сѝ, досточꙋ́дне, и҆ ѿ глꙋбины̀ сего̀ и҆зба́вилъ є҆сѝ, вопїю́ща: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Го́рнее црⷭ҇твїе, весе́лїе присносꙋ́щное, и҆ сла́вꙋ неꙋвѧда́ющꙋю, бога́тство неистощи́мое, и҆ є҆́же прпⷣбныхъ наслажде́нїе, по́честь трꙋдѡ́въ твои́хъ воспрїѧ́лъ є҆сѝ ѿ бг҃а, бл҃годѣ́телѧ всѣ́хъ. є҆мꙋ́же ны́нѣ предстоѧ̀, вопїе́ши: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆го́же родила̀ є҆сѝ гдⷭ҇а, влⷣчце чⷭ҇таѧ, не преста́й молѧ́щи, и҆з̾ѧ́ти мѧ̀ при́снѡ ѿ вра̑гъ ѡ҆скорблѧ́ющихъ мѧ̀, и҆ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхѡ́въ мои́хъ расточи́ти, бг҃оневѣ́стнаѧ, ꙗ҆́кѡ да ра́дꙋѧсѧ вопїю̀: бл҃гослове́нъ, пречⷭ҇таѧ, пло́дъ твоегѡ̀ чре́ва.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Не то́кмѡ въ житїѝ сы́й, но и҆ по ѿше́ствїи мі́ра, мнѡ́жайшаѧ чꙋдеса̀ ѿ честна́гѡ твоегѡ̀ гро́ба содѣва́ютсѧ приходѧ́щымъ съ вѣ́рою, всеблаже́нне і҆сі́дѡре, и҆́бо недꙋ́ги прого́ниши си́лою дх҃о́вною, и҆ ѿ бѣ́дъ и҆зима́еши. тѣ́мже не престаю́ще вопїе́мъ: свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Дерзнꙋ́вша ᲂу҆́бѡ і҆ере́а и҆звѣще́нїе прїѧ́ти ѡ҆ свѧтѣ́мъ тѣлесѝ твое́мъ, бж҃е́ственнаѧ а҆́бїе си́ла напра́снѡ поразѝ: но твои́ми моли́твами и҆сцѣле́нїе полꙋчѝ, всехва́льне і҆сі́дѡре. тѣ́мже и҆ мы̀ веселѧ́щесѧ вопїе́мъ: свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Добродѣ́тельнымъ нра́вомъ, и҆ се́рдцемъ смире́ннымъ, ми́лостивъ ты̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, досточꙋ́дне і҆сі́дѡре, тре́бꙋющымъ ѿ тебє̀ по́мощи, при́снѡ помога́ѧ, и҆ чꙋде́съ дѣѧ́нїемъ ᲂу҆дивлѧ́ѧ, вѣ́рою гдⷭ҇еви вопїю́щыѧ: свѧще́нницы, по́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

А҆да́ма содѣ́тель въ ложесна́хъ твои́хъ, чⷭ҇таѧ, зи́ждетсѧ, и҆ млеко́мъ пита́етсѧ, пита́ѧй всѧ́ко дыха́нїе, дв҃о бцⷣе. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ мт҃рь бж҃їю, вѣ́рнїи тѧ̀ прославлѧ́емъ, и҆ превозно́симъ чⷭ҇тꙋю во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Зрѣ́ти при́снѡ возжела́въ сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ, і҆сі́дѡре, мно́гихъ добродѣ́телей разли́чными ѻ҆́бразы себѐ ᲂу҆добри́лъ є҆сѝ: и҆ свѣщꙋ̀ носѧ̀ ᲂу҆кра́шенꙋ є҆ле́емъ терпѣ́нїѧ твоегѡ̀, возше́лъ є҆сѝ въ свѣтоно́сный черто́гъ, со а҆́гг҃лы сы́й ꙗ҆снѣ́е наслажда́ешисѧ бг҃овидѣ́нїѧ.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́треннее со́лнце возсїѧ̀ па́мѧть твоѧ̀ въ мі́рѣ сꙋ́щымъ, сердца̀ ѡ҆зарѧ́ющи бжⷭ҇твенною свѣ́тлостїю: ты́ бо свѣ́та и҆ днѐ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ сы́нъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре і҆сі́дѡре: тѣ́мже тѧ̀ непреста́ннѡ ᲂу҆блажа́емъ.

Премꙋ́дростїю ᲂу҆краша́ѧсѧ, и҆ ра́зꙋмомъ просвѣща́ѧсѧ, смире́нїемъ се́рдца ра́дꙋѧсѧ, высото́ю же житїѧ̀ сїѧ́ѧ, досточꙋ́дне, въ нбⷭ҇наѧ селє́нїѧ преше́лъ є҆сѝ: и҆ та́мѡ въ ли́цѣ пра́ведныхъ предстоѧ̀, на́съ помина́й чтꙋ́щихъ тѧ̀, блаже́нне і҆сі́дѡре.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та бжⷭ҇твеннагѡ прїѧ́телище, лꙋча́ми бжⷭ҇тва̀ мі́ръ ѡ҆зари́вшагѡ, ви́дѣна была̀ є҆сѝ, бг҃облагода́тнаѧ, мо́стъ же и҆ лѣ́ствица на высотꙋ̀ земны̑ѧ возводѧ́щи, дв҃о: тѣ́мже вѣ́рнїи, ᲂу҆блажа́юще тѧ̀, велича́емъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Оу҆дали́всѧ бѣ́гаѧ мїрски́хъ сожи́тельства, хрⷭ҇тꙋ̀ надъ всѣ́ми бг҃ꙋ на́шемꙋ, непоро́чнымъ житїе́мъ благоꙋгоди́лъ є҆сѝ, всеблаже́нне і҆сі́дѡре, є҆го́же ны́нѣ молѝ ѡ҆ на́съ рабѣ́хъ твои́хъ, вѣ́рою пра́зднꙋющихъ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Бг҃оро́диченъ:

Мꙋ́дрость ѵ҆поста́снꙋю и҆ сло́во пресꙋ́щное, и҆ врача̀ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ, дв҃о, стрꙋ́пы и҆ ꙗ҆́звы дꙋшѝ моеѧ̀ и҆сцѣлѝ лю̑тыѧ и҆ многовре́мєнныѧ, и҆ се́рдца моегѡ̀ стра̑стнаѧ ᲂу҆толѝ помышлє́нїѧ.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃. Гла́съ д҃ Поⷣ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Да́лъ є҆сѝ при́тчꙋ терпѣ́нїѧ и҆ мꙋ́жества, ꙳ преблагі́й гдⷭ҇и, ꙳ пра́веднаго і҆сі́дѡра, и҆ многочꙋде́снаго ꙳ добродѣ́тельми и҆ словесы̀ ꙳ и҆ дѣ́лы сїѧ́юща, ꙳ цѣломꙋ́дрїемъ ᲂу҆краша́ема и҆ кро́тостїю. ꙳ тѣ́мъ твоѐ неизрече́нное смотре́нїе сла́вимъ, ꙳ і҆и҃се всеси́льне ꙳ и҆ сп҃се дꙋ́шъ на́шихъ.

Два́жды.

Пра́веденъ и҆ неѕло́бивъ, ꙳ и҆́стиненъ же и҆ непоро́ченъ, и҆ вѣ́ренъ, ꙳ ᲂу҆клонѧ́ѧсѧ ѿ всѧ́кїѧ ѕло́бныѧ ве́щи, ꙳ показа́лсѧ є҆сѝ, і҆сі́дѡре блаже́нне, ꙳ просвѣще́нъ добродѣ́тельми, ꙳ и҆ благоче́стїемъ сїѧ́ѧ. ꙳ тѣ́мъ тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, ꙳ и҆ свѧто́е твоѐ и҆ честно́е дне́сь пра́зднꙋемъ ᲂу҆спе́нїе, ꙳ ра́дꙋющесѧ, бг҃омꙋ́дре.

Цѣломꙋ́дрїемъ и҆ благовѣ́рїемъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ багрѧни́цею многоцѣ́нною, ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, і҆сі́дѡре, ꙳ пра́вдою же и҆ кро́тостїю, ꙳ ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твеннымъ, вѣнце́мъ вѣнча́лсѧ є҆сѝ, ꙳ со стра́ждꙋщими хрⷭ҇та̀ ра́ди, ꙳ ца́рствовати возжелѣ́лъ є҆сѝ. ꙳ И҆ ны́нѣ цр҃ю̀ си́лъ предстои́ши, і҆и҃сꙋ всеми́лостивомꙋ ꙳ и҆ сп҃сꙋ дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Добродѣ́телей твои́хъ, бг҃омꙋ́дре і҆сі́дѡре, и҆справлє́нїѧ ᲂу҆ѧсни́ша вѣ́рныхъ сердца̀: кто́ бо слы́ша безмѣ́рное твоѐ смире́нїе, и҆ терпѣ́нїю не ᲂу҆диви́сѧ; ꙗ҆̀же ко всѣ̑мъ кро́тости и҆ безѕло́бїю, къ скорбѧ́щымъ ми́лованїю, и҆ къ сꙋ́щымъ въ бѣда́хъ ско́ромꙋ поможе́нїю, къ пла́вающымъ немѧте́жномꙋ приста́нищꙋ, и҆ въ пꙋ́ть ше́ствꙋющымъ благо́мꙋ поспѣше́нїю всѧ̑ бг҃олѣ́пнѡ наꙋчи́лъ є҆сѝ, досточꙋ́дне. И҆ ны́нѣ неꙋвѧда́емымъ вѣнце́мъ вѣнча́лсѧ є҆сѝ ѿ рꙋкѝ вседержи́телѧ бг҃а: є҆го́же молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ. Славосло́вїе вели́кое и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: Блажє́нна, пѣ́снь г҃ и҆ ѕ҃. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і. А҆ллилꙋ́їа: Блаже́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло і҃. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle