Наш новый сайт:
Церковное право.
Все каноны с толкованиями.

В 21-й день

Введе́ние (Вход) во храм Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и

На Ма́лой Вече́рни

На Го́споди, воззва́х, стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

От Го́спода прии́мше обеща́ния плод,/ Иоаки́м и А́нна Бо́жию Ма́терь,/ благоприя́тную же́ртву, в храм введо́ша днесь,/ и Заха́рия, вели́кий архиере́й, благослови́в, прия́т.

Два́жды

Святы́х свята́я во святы́х обита́ти досто́йно введе́ся,/ я́ко Богоприя́тна же́ртва./ И Сию́ де́вы, доброде́тельми благоукраша́емы,/ впреди́ свещенося́ще, приведо́ша Го́споду,/ я́коже сосу́д свяще́ннейший.

Да отве́рзется дверь Богоприя́тнаго хра́ма:/ храм бо всех Царя́ и Престо́л,/ днесь со сла́вою внутрь прие́м,/ Иоаки́м возлага́ет, освяти́в Го́споду/ от Него́ избра́нную в Ма́терь Его́.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Дави́д провозглаша́ше Тебе́, Пречи́стая,/ прови́дя освяще́ние вхо́да Твоего́, в храм,/ в не́мже концы́, днесь пра́зднующе,/ славосло́вят Тя, Всепе́тая:/ я́же бо пре́жде Рождества́ Де́ва/ и по Рождестве́ пребы́вши нетле́нна, Ма́ти Сло́ва Жи́зни./ Днесь в хра́ме Заха́рия весели́тся, восприе́м Тя, Влады́чице,/ и свята́я святы́х ра́дуются,/ подъе́мши Тя, исто́чника жи́зни на́шея./ Те́мже и мы псало́мски вопие́м Ти:/ о нас моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Две́ри Небе́сныя, приими́те Де́ву/ во свята́я святы́х,/ и нескве́рную же Ски́нию Бо́га Вседержи́теля.

Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея́,/ и́скренния Ея́ приведу́тся Тебе́.

Де́вственнии ли́цы, Чи́стую прие́млите Де́ву,/ све́тло свещенося́ще во свята́я святы́х,/ я́ко Неве́сту Бо́га Всецаря́.

Стих: Приведу́тся в весе́лии и ра́довании,/ введу́тся в храм Царе́в.

Хлеб слове́сный Черто́г Бо́жия Сло́ва/ из руки́ Боже́ственнаго А́нгела/ прие́млет, обита́ющи во свята́я святы́х.

Сла́ва, и ны́не: Подо́бен то́йже:

Свет Тя Трисиянный,/ вже́гши, Богоро́дице, в хра́ме сла́вы,/ Небе́сную Ти пи́щу посыла́ет, велича́я Тя.

Тропа́рь, глас 4: Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние: три́жды (зри день сей ни́же)

На Вели́цей Вече́рни

Стихологису́ем Блаже́н муж: 1– й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1.

Подо́бен: О, ди́внаго чудесе́!

Днесь, ве́рнии, ликовству́им,/ во псалме́х и пе́снех Го́сподеви пою́ще/ и чту́ще Того́ свяще́нную Сень,/ одушевле́нный Киво́т, невмести́мое Сло́во вмести́вшую:/ приво́дится бо Го́сподеви,/ па́че естества́ пло́тию младе́нствующи,/ и святи́тель вели́кий Заха́рия/ прие́млет с весе́лием Сию́,/ я́ко Бо́жие Жили́ще.

Днесь храм одушевле́нный святы́я сла́вы/ Христа́ Бо́га на́шего,/ еди́на в жена́х Благослове́нна Чи́стая,/ приво́дится в храм зако́нный жи́ти во святы́х;/ и ра́дуются с Не́ю Иоаки́м и А́нна ду́хом,/ и де́вственнии ли́цы Го́сподеви пою́т,/ псало́мски воспева́юще и чту́ще Ма́терь Его́.

Ты – проро́ков пропове́дание,/ апо́столов сла́ва, и му́чеников похвала́,/ и всех земноро́дных обновле́ние,/ Де́во Ма́ти Бо́жия:/ Тобо́ю бо Бо́гу примири́хомся./ Те́мже чтим Твое́ в храм Госпо́день вхожде́ние/ и со А́нгелом вси пе́сненно,/ ра́дуйся, Тебе́, Пречи́стая, вопие́м,/ Твои́ми моли́твами спаса́емии.

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Во святы́х свята́я192 , Свята́я и Непоро́чная, Святы́м Ду́хом вво́дится/ и святы́м А́нгелом пита́ется,/ су́щи святе́йший храм Свята́го Бо́га на́шего,/ вся́ческая освяти́вшаго вхо́дом Ея́/ и обожи́вшаго естество́ земны́х попо́лзшееся.

Два́жды

Отрокови́цы, ра́дующеся и свещи́ иму́ще,/ Свещи́ днесь предхо́дят разу́мней193/ и вво́дят Сию́ во свята́я святы́х свяще́нно,/ проявля́юще хотя́щую Зарю́ неизрече́нно из Нея́ возсия́ти/ и просвети́ти во тьме седя́щия неве́дения Ду́хом.

Веселя́ся, приими́, Заха́рие,/ возопи́ А́нна всехва́льная,/ Ю́же пропове́даша Бо́жии проро́цы Ду́хом,/ и Сию́ введи́ во святы́й храм свяще́нно воспита́тися,/ я́ко да бу́дет Влады́ки всех Боже́ственный престо́л,/ и пала́та, и одр, и светоза́рное оби́телище.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

По рождестве́ Твое́м, Богоневе́сто Влады́чице,/ пришла́ еси́ в храм Госпо́день/ воспита́тися во свята́я святы́х, я́ко освяще́нна;/ тогда́ и Гаврии́л по́слан бысть к Тебе́, Всенепоро́чней,/ пи́щу Тебе́ принося́./ Небе́сная вся удиви́шася,/ зря́ще Ду́ха Свята́го, в Тя все́льшася./ Те́мже, Пречи́стая и Нескве́рная,/ я́же на Небеси́ и на земли́ сла́вима,/ Ма́ти Бо́жия, спаси́ род наш.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.

Исхо́да чте́ние (глава́ 40):

Глаго́ла Госпо́дь к Моисею, глаго́ля:/ в день еди́н ме́сяца пе́рваго/ поста́виши ски́нию свиде́ния,/ и вложи́ши киво́т, и покры́еши его́ заве́сою./ И внесе́ши трапе́зу и свети́льник ея́,/ и положи́ши кади́льницу злату́ю,/ во е́же кади́ти пред киво́том свиде́ния./ И положи́ши покро́в заве́сы над две́рми ски́нии свиде́ния./ И во́змеши еле́й пома́зания и пома́жеши ски́нию/ и вся, я́же в ней, и освяти́ши ю/ и вся сосу́ды ея́, и бу́дет свята́./ И освяти́ши же́ртвенник, и бу́дет же́ртвенник свята́я святы́х./ И сотвори́ Моисе́й вся,/ ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бог Святы́й Изра́илев./ И покры́ о́блак ски́нию свиде́ния,/ и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния./ И не можа́ше Моисе́й вни́ти в ски́нию свиде́ния,/ я́ко осеня́ше над не́ю о́блак,/ и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния.

Царств тре́тиих чте́ние (глава́ 8):

Бысть, я́ко соверши́ Соломо́н е́же созда́ти дом Госпо́день./ И собра́ вся ста́рцы Изра́илевы в Сио́н/ вознести́ киво́т заве́та Госпо́дня из гра́да Дави́дова,/ сей есть Сио́н./ И взя́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня,/ и ски́нию свиде́ния, и вся сосу́ды святы́я,/ я́же в ски́нии свиде́ния./ И царь, и весь Изра́иль пред киво́том./ И внесо́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня на ме́сто его́,/ в дави́р194 хра́ма, во свята́я святы́х, под кри́ла Херуви́мов./ Я́ко Херуви́ми бя́ху распросте́рты крила́ми над ме́стом киво́та,/ и покрыва́ху Херуви́ми над киво́том/ и над свята́я его свы́шше./ И не бе в киво́те, кроме́ двух скрижа́лей заве́та,/ я́же положи́ та́мо Моисе́й в Хори́ве, я́же завеща́ Госпо́дь./ И бысть, я́ко изыдо́ша свяще́нницы от свята́го,/ и о́блак испо́лни дом./ И не возмого́ша свяще́нницы ста́ти служи́ти от лица́ о́блака,/ я́ко испо́лнися сла́вы дом Го́спода Бо́га Вседержи́теля.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (гла́вы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки,/ и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо до́му,/ и ви́дех,/ и се́ испо́лнь сла́вы дом Госпо́день.

На лити́и стихи́ры, глас 1. Самогла́сны.

Гео́ргия Никомиди́йскаго:

Да ра́дуется днесь Не́бо свы́ше,/ и о́блацы весе́лие да кропя́т/ о зело́ пресла́вных вели́чиих Бо́га на́шего:/ се бо Дверь, на восто́ки зря́щая,/ ро́ждшися от непло́дове безпло́дныя по обетова́нию/ и Бо́гу освяще́на бы́вши в жили́ще,/ днесь в храм я́ко непоро́чное приноше́ние приво́дится,/ да ра́дуется Дави́д, бряца́я в гу́сли:/ приведу́тся, рече́, Царю́ де́вы в след Ея́,/ бли́жния Ея́ приведу́тся внутрь ски́нии Бо́жия,/ внутрь очисти́лища Его́,/ воспита́тися в жили́ще/ пре́жде век от Отца́ нетле́нно Ро́ждшагося/ во спасе́ние душ на́ших.

Глас 4:

Днесь Боговмести́мый храм, Богоро́дица,/ в храм Госпо́день приво́дится,/ и Заха́рия Сию́ прие́млет:/ днесь свята́я святы́х ра́дуются,/ и лик А́нгельский та́инственно торжеству́ет./ С ни́миже и мы, пра́зднующе днесь, с Гаврии́лом возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Прииди́те, вси ве́рнии,/ еди́ну Непоро́чную восхва́лим,/ от проро́ков пропове́данную и в храм приведе́нную,/ пре́жде век пронарече́нную Ма́терь/ и в после́дняя ле́та я́вльшуюся Богоро́дицу./ Го́споди, моли́твами Ея́/ мир Твой пода́ждь нам и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 5. Лео́нта маи́стра:

Возсия́ день ра́достен/ и пра́здник всече́стен:/ днесь бо я́же пре́жде Рождества́ и по Рождестве́ Де́ва пребы́вши,/ в храм Госпо́день приво́дится,/ и ра́дуется Заха́рия ста́рец, роди́тель Предте́чев,/ и вопие́т ве́село:/ прибли́жися, Предста́тельница скорбя́щих,/ в храм святы́й, я́ко Свята́,/ освяти́тися во оби́телище Всецаря́./ Да весели́тся Иоаки́м пра́отец, и А́нна да ра́дуется,/ я́ко принесо́ша Бо́гу я́ко триле́тствующую Ю́ницу/ непоро́чную Влады́чицу./ Ма́тери, сра́дуйтеся, де́вы, взыгра́йте,/ и непло́ды, сликовству́йте,/ я́ко отве́рзе нам Небе́сное Ца́рство пронарече́нная Всецари́ца,/ ра́дуйтеся, лю́дие, и весели́теся.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5:

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, Не́бо и земля́,/ Не́бо У́мное гряду́щее зря́ще,/ в Боже́ственный дом воспита́тися че́стно,/ Де́ву еди́ну и непоро́чную,/ к Не́йже, дивя́ся, Заха́рия вопия́ше:/ Две́ре Госпо́дня, хра́ма отверза́ю Тебе́ две́ри,/ ра́дующися, в нем ликовству́й,/ позна́х бо и ве́ровах,/ я́ко уже́ избавле́ние прии́дет проявле́нно Изра́илево/ и роди́тся из Тебе́ Бог Сло́во,/ да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея́,/ и́скренния Ея́ приведу́тся Тебе́.

А́нна Боже́ственная благода́ть я́ве,/ от благода́ти да́нную, чи́стую Присноде́ву/ приво́дит с весе́лием в храм Бо́жий,/ призва́вши ити́ пред Не́ю отрокови́цам,/ свещи́ нося́щим, и глаго́лющи:/ пойди́, Ча́до,/ Да́вшему Тя бу́ди возложе́ние и благово́нный фимиа́м./ Вни́ди в незаходи́мая, и уве́ждь та́йны,/ и угото́вися бы́ти Иису́сово вмести́лище, весе́лое и кра́сное,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Стих: Приведу́тся в весе́лии и ра́довании,/ введу́тся в храм Царе́в.

Внутрь в храм Бо́жий/ Боговмести́мый храм возлага́ется, Де́ва Всесвята́я,/ и отрокови́цы Ей ны́не, свещи́ нося́ще, предхо́дят./ Игра́ет роди́телей сопряже́ние изря́дное,/ Иоаки́м же и А́нна, ликовству́юще,/ я́ко роди́ша Творца́ ро́ждшую,/ Я́же ликовству́ющи в Боже́ственных ски́ниих/ и пита́ема руко́ю А́нгеловою, Всенепоро́чная,/ Христа́ яви́ся Ма́ти,/ Подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 6. Се́ргия Агиополи́та:

Днесь собо́ри ве́рных, соше́дшеся,/ духо́вне да торжеству́им/ и Богоотрокови́цу Де́ву и Богоро́дицу,/ в храм Госпо́день приводи́му,/ благоче́стно восхва́лим,/ предъизбра́нну от всех родо́в,/ во оби́телище всех Царя́ Христа́ и Бо́га:/ де́вы, свещи́ нося́ще, предъиди́те,/ Присноде́вы чту́ще честно́е происхожде́ние,/ ма́тери, печа́ль всю отложи́вше,/ ра́достно спосле́дствуйте Ма́тери Бо́га быва́ющей/ и ра́дости ми́ра Хода́таице./ Вси у́бо ра́достно,/ е́же ра́дуйся, со А́нгелом возопии́м Обра́дованней,/ при́сно моля́щейся о душа́х на́ших.

На благослове́нии хле́бов, тропа́рь, глас 4:

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние/ и челове́ков спасе́ния пропове́дание/ в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется/ и Христа́ всем предвозвеща́ет./ Той и мы велегла́сно возопии́м:/ ра́дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Три́жды

А иде́же всено́щнаго бде́ния несть, на вели́цей вече́рни Тропа́рь глаго́лем еди́ножды.

На У́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь: Днесь благоволе́ния Бо́жия:

три́жды.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Пра́ведных плод, Иоаки́ма и А́нны, прино́сится Бо́гу во святи́лище свято́е,/ пло́тию младе́нствующи, Пита́тельница Жи́зни на́шея,/ Ю́же благослови́ свяще́нный Заха́рия:/ Сию́ вси я́ко Ма́терь Бо́жию ве́рно да ублажи́м.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Пре́жде зача́тия, Чи́стая, освяти́лася еси́ Бо́гу/ и, ро́ждшися на земли́, дар принесла́ся еси́ ны́не Ему́,/ исполня́ющи оте́ческое обеща́ние:/ в Боже́ственнем же хра́ме, я́ко су́що Боже́ственный храм,/ от младе́нства чи́сте, со свеща́ми све́тлыми отдана́ бы́вши,/ яви́лася еси́ Прия́телище Непристу́пнаго и Боже́ственнаго Све́та./ Вели́ко вои́стинну предше́ствие Твое́,/ еди́на Богоневе́сто и Присноде́во.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Велича́ние:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чти́м е́же в храм Госпо́день/ вхожде́ние Твое́.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Да ра́дуется Дави́д песнопи́сец,/ и да ликовству́ет Иоаки́м со А́нною,/ я́ко плод святы́й из них произы́де,/ Мари́я светоно́сная, Боже́ственная свеща́,/ и ра́дуется, входя́щи в храм,/ Ю́же и, зря, благослови́ Варахи́ин сын/ и, ра́дуяся, взыва́ше:/ ра́дуйся, Чу́до всеми́рное.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Стих: Отры́гну се́рдце Мое́ сло́во бла́го: Проки́мен: Вся́кое дыха́ние/ да хва́лит Го́спода. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́, вме́сто Моли́твами Богоро́дицы:

Сла́ва, глас 2:

Днесь храм одушевле́нный и Вели́каго Царя́/ в храм вхо́дит/ Тому́ угото́ватися в Боже́ственное жили́ще./ Лю́дие, весели́теся.

И ны́не, то́йже.

Та́же, Поми́луй мя, Бо́же:

Стихи́ра самогла́сна, глас 4:

Днесь Боговмести́мый храм, Богоро́дица,/ в храм Госпо́день приво́дится,/ и Заха́рия Сию́ прие́млет;/ днесь свята́я святы́х ра́дуются,/ и лик А́нгельский та́инственно торжеству́ет./ С ни́миже и мы, пра́зднующе днесь,/ с Гаврии́лом возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Кано́на пра́здника два: пе́рвый со ирмосо́м на 8. Ирмо́с по два́жды, тропари́ на 6. Творе́ние Гео́ргиево. Его́же краегране́сие: Ты благода́ть, Влады́чице, сло́ву даждь. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ вхожде́ние.

Прему́дрости, Пречи́стая, Тя сокро́вище ве́мы и благода́ти,/ точа́щую исто́чник приснотеку́щий ра́зума,/ про́сим: Твоя́ ка́пли одожди́, Влады́чице, е́же воспева́ти Тя при́сно.

Превы́шши, Пречи́стая, Небе́с бы́вши, храм и пала́та,/ в храм Бо́жий возложи́лася еси́/ Тому́ угото́ватися в Боже́ственное жили́ще прише́ствия Его́.

Свет возсия́вши Богоро́дица благода́ти,/ вся просвети́ и совокупи́ пресве́тлое Ея́ украси́ти торжество́ пе́сньми:/ прииди́те, к Ней стеце́мся.

Дверь сла́вная, по́мыслы непроходи́мая,/ две́ри отве́рзши хра́ма Бо́жия,/ ны́не повелева́ет нам, совше́дшим,/ Боже́ственных Ея́ чуде́с наслади́тися.

Други́й кано́н пра́здника, подо́бне со ирмосо́м на 8.

Ирмо́с по два́жды, тропари́ на 6. Творе́ние Васи́лиево, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Стеце́мся днесь, Богоро́дицу почита́юще пе́сньми,/ и торжеству́им духо́вный пра́здник:/ в храм бо Бо́гу дар прино́сится.

Пе́сньми да воспои́м Богоро́дицы сла́вное предше́ствие:/ к хра́му бо днесь, я́ко храм Бо́жий,/ прино́сится проро́чески дар многоце́нный.

А́нна непоро́чная ра́довашеся,/ я́ко дар многоце́нен Бо́гу принося́щи в храм ма́терски,/ Иоаки́м же с не́ю торжеству́ет све́тло.

Дави́д, пра́отец Твой, воспе́ Тя дре́вле, Де́во Богоневе́сто,/ Дщерь глаго́ля Тя Царя́ Христа́,/ Его́же и, роди́вши, ма́терски Младе́нца дои́ла еси́195 .

Пло́тию триле́тствующи, Богоро́дица Го́споду прино́сится;/ Заха́рия же Сию́, свяще́нник Бо́жий, прие́м,/ ра́дуяся, в храм возложи́.

Де́вы, ликовству́йте,/ свещено́сицы, начни́те днесь,/ и ма́тери, воспо́йте Цари́це Ма́тери,/ приходя́щей в храм Царя́ Христа́.

Сла́ва,

Тро́ичен: Тро́ице Единосу́щная,/ О́тче, и Сло́ве, и Ду́ше Святы́й,/ Тя ве́рно сла́вим, я́ко Творца́ всех,/ и Тебе́ вопие́м благоче́стно:/ спаси́ ны, Бо́же.

И ны́не,

Богоро́дичен: От ба́гра крове́й Твои́х, червлени́цею, Пречи́стая, оде́явся,/ проше́д, обнови́ Царь и Бог род весь челове́ческий благоутро́бием Свои́м.

Катава́сия (оба́ ли́ка вку́пе): Христо́с ражда́ется – сла́вите,/ Христо́с с Небе́с – срящите./ Христо́с на земли́ – возноси́теся./ По́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и весе́лием воспо́йте, лю́дие,/ я́ко просла́вися.

(От сего́ дне катава́сия сия́ пое́тся до 1-го дне января́).

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в честне́м вхожде́нии Твое́м/ венце́в сла́вы сподо́би.

Невестокраси́тель днесь яви́ся кра́сный Де́вы храм и черто́г,/ прие́м одушевле́нный черто́г Бо́жий,/ Чи́стую, и Непоро́чную, и Светле́йшую всея́ тва́ри.

Дави́д, предначина́я ликова́ние, игра́ет, и ликовству́ет с на́ми,/ и Цари́цу зове́т Тя укра́шену, Пречи́стая,/ предстоя́щу, Всечи́стая, в хра́ме Царю́ и Бо́гу.

Из нея́же196 преступле́ние произы́де дре́вле ро́ду челове́ческому,/ из Тоя́197 исправле́ние и нетле́ние процвете́:/ Богоро́дица днесь приводи́ма в дом Бо́жий.

Игра́ют А́нгельская во́инства и всех челове́к мно́жество,/ и пред лице́м, Пречи́стая, предтеку́т Твои́м днесь свещено́сицы,/ зову́ще вели́чествия Твоя́ в дому́ Бо́жии.

Ин

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же над вода́ми Не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Торжеству́им, празднолю́бцы, и сра́дуемся ду́хом/ во святе́м пра́зднице, учрежда́ющеся днесь, Дще́ре Царе́вы/ и Ма́тере Бо́га на́шего.

Иоаки́ме, ра́дуйся днесь,/ и весели́ся, А́нно, ду́хом,/ рожде́нную из вас Го́споду приводя́ще триле́тствующу,/ я́ко Ю́ницу Чи́сту Всенепоро́чную.

Бо́жие селе́ние во храм святы́й приво́дится, Богоро́дица Мариа́м,/ пло́тию триле́тствующая,/ и Той свещесве́тят де́вы, предтеку́ще.

Бо́жия А́гница небла́зненная и голуби́ца нескве́рная,/ Боговмести́мая ски́ния, сла́вы освяще́ние,/ в ски́нии святе́й обита́ти избра́.

Триле́тствующая те́лом и многоле́тствующая ду́хом,/ ши́ршая Небе́с и Го́рних сил превы́шшая,/ да восхва́лится пе́сньми Богоневе́стная.

Богоро́дицы пра́зднующе в невходи́мых предше́ствие,/ свещеиму́ще у́мно с весе́лием,/ днесь и мы с де́вами к хра́му прибли́жимся.

Свяще́нницы Бо́жии,/ облецы́теся в пра́вду благода́тию и сря́щите све́тло,/ вхо́ды подаю́ще Дще́ри Царя́ и Бо́га во свята́я.

Сла́ва,

Тро́ичен: Свет Оте́ц, Свет Сын Его́, Свет Дух Уте́шительный:/ я́ко от Со́лнца бо Еди́наго Тро́ицы, сия́юще,/ Боже́ственно озаря́ет и соблюда́ет ду́ши на́ша.

И ны́не:

Тя проро́цы пропове́даша киво́т, Чи́стая, святы́ни,/ кади́льницу злату́ю, и све́щник, и трапе́зу,/ и мы, я́ко Боговмести́мую ски́нию, воспева́ем Тя.

Катава́сия: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному безсе́менно,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й рог наш,/ свят еси́, Го́споди.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Возопи́й, Дави́де,/ что сей настоя́щий пра́здник,/ Ю́же воспе́л еси́ иногда́ в кни́зе псало́мстей,/ я́ко Дщерь Богоотрокови́цу и Де́ву./ Приведу́тся, рече́, Царю та́инственно де́вы во след Ея́ и бли́жния Ея́./ И ди́вен соде́лай и всеми́рен пра́здник зову́щим:/ Богоро́дица нам предста́, спасе́ния Хода́таица.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Непоро́чная А́гница и нескве́рный черто́г,/ в дом Бо́жий Богоро́дица Мариа́м с весе́лием вво́дится пресла́вно,/ Ю́же А́нгели Бо́жии дорино́сят ве́рно,/ и вси ве́рнии блажа́т при́сно/ и благода́рственно пою́т Ей непреста́нно ве́лиим гла́сом:/ на́ша сла́ва и спасе́ние Ты еси́, Всенепоро́чная.

Песнь 4

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго, проро́к Авваку́м, усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Дверь непрохо́дную Бо́жий дом прие́мля днесь,/ преста́ти сотвори́ вся́кой слу́жбе зако́нной,/ я́ко и́стинно яви́ся, зовы́й,/ су́щим на земли́ И́стина.

Гора́ присе́нная, ю́же прови́де дре́вле Авваку́м,/ предпропове́да внутрь вмести́вшуюся в нехо́дных хра́ма,/ доброде́тели процве́тши, и покрыва́ет концы́.

Ви́девши пресла́вная вся земли́ стра́нныя же и ди́вныя ве́щи,/ ка́ко Де́ва, от А́нгела пи́щу прие́млющи,/ о́бразы строе́ния но́сит.

Храм, и пала́та, и Не́бо одушевле́нное я́вльшися, Богоневе́сто Царе́ва,/ во храм зако́нный приводи́ма днесь,/ Тому́ соблюда́ема, Пречи́стая.

Ин

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени, пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Проро́че Иса́ие, прорцы́ нам,/ Де́ва кто есть, иму́щая во чре́ве?/ Я́же из Иу́дина ко́рене прозя́бши/ и ро́ждшися из Дави́да царя́,/ се́мене свята́го плод благосла́вный.

Начина́йте, де́вы, и воспо́йте пе́сни,/ рука́ми держа́ще свещи́, Чи́стыя Богоро́дицы предше́ствие хва́ляще,/ ны́не гряду́щия во храм Бо́жий, ку́пно с на́ми пра́зднующе.

Иоаки́ме и А́нно, весели́теся ны́не,/ во храм приводя́ще Госпо́день Чи́стую Бо́га Ма́терь Христа́ Всецаря́ бу́дущую,/ от вас же ро́ждшуюся, я́ко триле́тствующую Ю́ницу.

Свята́я святы́х су́щи, Чи́стая,/ во храм святы́й возлюби́ла еси́ всели́тися/ и, со А́нгелы, Де́во, бесе́дующи, пребыва́еши,/ пресла́вне с Небе́с хлеб прие́млющи, Пита́тельнице Жи́зни.

Ро́ждше па́че наде́жди Пречи́стую Де́ву,/ благочести́во обеща́хуся Бо́гу принести́/ и исполня́ют, даю́ще я́ко же́ртву, рожде́нную от них,/ Иоа́ким днесь и А́нна, в дом Бо́жий.

Прозябе́ жезл иногда́ Ааро́нов,/ прообразу́ющий, Чи́стая, Боже́ственное Рождество́,/ я́ко безсе́менно зачне́ши, и нетле́нна пребу́деши,/ и по рождестве́ де́вствующи яви́шися,/ Младе́нца пита́ющи – всех Бо́га.

Де́вы – Де́ву, и ма́тери – Ма́терь/ благоче́стно стецы́теся почти́ти с на́ми ро́ждшуюся/ я́ко непоро́чную же́ртву и рожде́нную Бо́гу плодоноси́мую,/ вси у́бо све́тло пра́зднуем.

Сла́ва,

Тро́ичен: Тро́ицу Ли́цы, Еди́ницу о́бразом,/ благоче́стно сла́вим Бо́га И́стинна,/ Его́же пою́т А́нгельская и Арха́нгельская чинонача́лия я́ко тва́ри Влады́ку,/ и челове́цы ве́рно, покланя́ющеся при́сно.

И ны́не:

Моли́ непреста́нно, Пресвята́я Чи́стая,/ Его́же пло́тию родила́ еси́, Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ от многообра́зных се́тей диа́волих и от вся́ких искуше́ний находя́щих вся изба́вити рабы́ Твоя.

Катава́сия: Жезл из ко́рене Иессе́ева/ и цвет от него́, Христе́,/ от Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи,/ прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя,/ Невеще́ственный и Бо́же:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ в честне́м вхожде́нии Твое́м:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ внутрь вошла́ еси́ в храм Бо́жий,/ я́коже чисте́йший храм,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Свяще́ние сла́вное и свяще́нное возложе́ние,/ днесь Пречи́стая Де́ва, возложи́вшися в храм Бо́жий,/ Всецарю́ на́шему Бо́гу Еди́ному в жили́ще соблюда́ется,/ я́ко весть Сам.

Добро́ту, Пречи́стая, души́ Твоея́ зря не́когда,/ ве́рою Заха́рия возопи́:/ Ты еси́ избавле́ние, Ты еси́ всех ра́дость,/ Ты еси́ воззва́ние на́ше,/ Е́юже Невме́стный вмеще́н мне яви́тся.

О, па́че ума́ чуде́с Твои́х, Всечи́стая!/ Стра́нное Твое́ рождество́ есть,/ стра́нен о́браз возраще́ния Твоего́,/ стра́нна и пресла́вна Твоя́, Богоневе́сто, вся/ и челове́ки несказа́нна.

Све́щник многосве́тлый су́щи, Богоневе́сто,/ днесь возсия́ла еси́ в дому́ Госпо́дни/ и озаря́еши ны честны́ми дарова́нии, Чи́стая,/ чуде́с Твои́х, Богоро́дице всепе́тая.

Ин

Ирмо́с: Све́тлый нам возсия́й Свет Присносу́щный,/ у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Христе́ Бо́же наш.

Да светлоно́сим, правосла́внии вси, стека́ющеся и сла́вяще Богома́терь,/ я́ко Го́споду днесь приво́дится/ я́ко же́ртва благоприя́тна.

Да веселя́тся пра́отцы днесь, Влады́чице,/ и да ра́дуется ро́ждшая Тя со отце́м Твои́м,/ я́ко плод их Го́споду прино́сится.

Многоимени́тую и сла́внейшую Непоро́чную Ю́ницу198 ,/ я́ко пло́тию ро́ждшую Боже́ственнаго Тельца́,/ вси воспои́м, ве́рно пра́зднующе.

Уневе́щения напису́ются Боже́ственная зна́мения/ па́че ума́ рождества́ Твоего́, Чи́стая Де́во,/ днесь Ду́хом Святы́м в дому́ Бо́жии.

Да отве́рзутся преддве́рия сла́вы Бо́га на́шего/ и да прие́млют Неискусобра́чную Бо́жию Ма́терь,/ я́коже триле́тствующую Нескве́рную Ю́ницу.

Многочестну́ю и присе́нную го́ру воспои́м –/ Присноде́ву, Бо́жию Ма́терь бы́вшу:/ Та бо облиста́ свет в конце́х.

Сла́ва, Тро́ичен: Пренача́льное и Присносу́щное Еди́но Божество́ славосло́вяще, поклони́мся,/ Тре́ми Ли́цы естество́м неразде́льное/ и сла́вою равноче́стное.

И ны́не: Приста́нище благоути́шное и необори́мую сте́ну стяжа́хом,/ моли́тву Твою́ во обстоя́ниих, Богороди́тельнице,/ всегда́ избавля́еми бед и скорбе́й.

Катава́сия: Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела,/ мир подава́юща, посла́л еси́ нам:/ тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ о́т Нея ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Вся́ческая Нося́й глаго́лом,/ моли́тву пра́ведных услы́ша./ Те́мже непло́дныя разреши́л еси́ неду́г, я́ко Благоутро́бен,/ ра́дости Вино́вную сим дарова́.

Сказа́ти хотя́ Господь язы́ком Свое́ спасе́ние,/ Неискусобра́чную ны́не от челове́к прия́т,/ примире́ния зна́мение и обновле́ния.

Я́ко дом су́щи благода́ти,/ в не́мже сокро́вища лежа́т неизрече́ннаго Бо́жия строе́ния, Всечи́стая,/ в хра́ме причасти́лася еси́ нетле́нныя сла́дости.

Диади́му Тя ца́рскую прие́м,/ храм, Богоневе́сто, просвеща́шеся/ и подступа́ше лу́чшим,/ предрече́нных зря на Тебе́ сбытие́.

Ин

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Пра́зднуим, ве́рнии, пра́здник духо́вный Ма́тере Бо́жия,/ воспева́юще благоче́стно:/ есть бо святе́йша Небе́сных умо́в.

Пе́сньми духо́вными восхва́лим, ве́рнии, Ма́терь Све́та,/ я́ко днесь нам яви́ся,/ предходя́щи в храм Бо́жий.

Нескве́рная А́гница и Чи́стая Голуби́ца/ приведе́ся обита́ти в дом Бо́жий,/ я́ко Непоро́чная, пронарече́нная бы́ти Ма́ти Бо́жия.

В храм зако́нный вхо́ды соверша́ет храм Бо́жий, Небе́сная ски́ния,/ из Не́йже нам, су́щим во тьме, Свет возсия́.

Младе́нствующи пло́тию и соверше́на душе́ю,/ Святы́й Киво́т в дом Бо́жий вхо́дит/ воспита́тися Боже́ственною благода́тию.

От вся́ких искуше́ний и бед душе́вных свободи́ ны,/ притека́ющия к Тебе́, Всепе́тая,/ Твои́ми мольба́ми, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Сла́ва,

Тро́ичен: Оте́ц, и Сын, и Дух пра́вый,/ Триипоста́сная Еди́нице и Нераздели́мая Тро́ице,/ поми́луй покланя́ющияся Боже́ственней Держа́ве Твое́й.

И ны́не:

Во чре́ве Твое́м вмеще́н Невмести́мый все́ми, Богома́ти, быв,/ из Тебе́ произы́де, Пречи́стая,/ сугу́б естество́м Бог и Челове́к.

Катава́сия: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/ якова́ прия́т,/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну./ Его́же бо не пострада́ истле́ния,/ Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Пречи́стый храм Спа́сов,/ многоце́нный черто́г и Де́ва,/ свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия,/ днесь вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи,/ я́же в Ду́се Боже́ственном,/ Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии:/ Сия́ есть селе́ние Небе́сное.

И́ кос:

Неизрече́нных Бо́жиих и Боже́ственных та́ин/ зря в Де́ве благода́ть явля́емую и исполня́емую я́вственно,/ ра́дуюся и о́браз разуме́ти недоуме́юся, стра́нный и неизрече́нный:/ ка́ко избра́нная, Чи́стая, Еди́на яви́ся па́че всея́ тва́ри ви́димыя и разумева́емыя?/ Те́мже восхвали́ти хотя́ Сию́, ужаса́юся зело́ умо́м же и сло́вом,/ оба́че дерза́я, пропове́даю и велича́ю:/ Сия́ есть селе́ние Небе́сное.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.

Се днесь возсия́ конце́м весна́ ра́достная,/ просвеща́ющи на́шу ду́шу, и помышле́ние, и ум благода́тию,/ торжество́м Богоро́дицы днесь та́инственно да учреди́мся.

Да дароно́сят днесь вся́ческая Цари́це, Ма́тери Бо́жии/ Не́бо и земля́, и А́нгелов чи́ни, и челове́ков мно́жество/ и да вопию́т:/ во храм вво́дится Ра́дость и Избавле́ние.

Писа́ние мимотече́ и оскуде́ зако́н, я́коже сень,/ и благода́ти лучи́ возсия́ша в храм Бо́жий вше́дшей Тебе́, Де́во Ма́ти Чи́стая,/ в нем благослове́нная.

Повину́ся Рождеству́ Твоему́, Всечи́стая,/ я́ко Творцу́ и Бо́гу Не́бо, и земля́, и преиспо́дняя,/ и всяк язы́к земны́х испове́дает,/ я́ко Госпо́дь яви́ся, Спас душ на́ших.

Ин

Ирмо́с: Пещь, Спа́се, ороша́шеся,/ о́троцы же, лику́юще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ликовству́им, празднолю́бцы, днесь,/ воспои́м Чи́стую Влады́чицу,/ Иоаки́ма и А́нну досто́йно чту́ще.

Проро́чествуй, Дави́де, глаго́ля Ду́хом:/ приведу́тся де́вы вслед Тебе́,/ приведу́тся Тебе́ во храм Цари́це Ма́тери.

Ра́довахуся А́нгелов чи́ни,/ веселя́хуся пра́ведных ду́си,/ я́ко Бо́жия Ма́терь во свята́я приво́дится.

Прие́млющи пи́щу Небе́сную,/ преспева́ше му́дростию и благода́тию,/ бы́вши Ма́ти по пло́ти Христа́ Бо́га.

И те́лом и ду́хом ра́довашеся,/ пребыва́ющи Мари́я Непоро́чная во хра́ме Бо́жии,/ я́коже сосу́д свяще́ннейший.

Введо́ша Тя во вну́треннейшее хра́ма целому́дреннии роди́телие Твои́, Пречи́стая,/ воспита́тися стра́нно в жили́ще Христа́ Бо́га.

Сла́ва,

Тро́ичен: Просла́вим Тро́ицу Неразде́льную,/ воспои́м Еди́но Божество́/ со Отце́м Сло́во и Ду́ха Всесвята́го.

И ны́не:

Моли́, Его́же родила́ еси́, Го́спода,/ я́ко благоутро́бна естество́м су́ща, Богороди́тельнице,/ спаси́ ду́ши воспева́ющих Тя.

Катава́сия: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мени стоя́ще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Слы́ши, Отрокови́це, Де́во Чи́стая,/ да рече́т у́бо Гаврии́л/ Сове́т Вы́шняго, дре́вний, и́стинный:/ бу́ди к прия́тию гото́ва Бо́жию,/ Тобо́ю бо Невмести́мый с челове́ки поживе́./ Тем и ра́дуяся, вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пречи́стый храм в дом Бо́жий приводя́щи А́нна иногда́,/ вопию́щи, с ве́рою рече́ свяще́ннику:/ ча́до, от Бо́га да́нное мне, прии́м ны́не,/ введи́ во храм Зижди́теля твоего́/ и, ра́дуяся, пой Ему́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Рече́, ви́дев, А́нне иногда́ Ду́хом Заха́рия:/ Жи́зни Ма́терь вво́диши и́стинную,/ Ю́же све́тло проро́цы Бо́жии Богоро́дицу пропове́даша,/ и ка́ко храм вмести́т Ю?/ Тем чудя́ся, вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Раба́ Бо́жия бых аз,– отвеща́ А́нна ему́,–/ призыва́ющи Сего́ ве́рою и моли́твою, прия́ти моея́ боле́зни плод,/ по прия́тии же рожде́нную привести́ Да́вшему Ю./ Тем, зовя́, вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Зако́нное вои́стинну де́ло есть,– свяще́нник рече́ ей,–/ стра́нну же весьма́ вещь поразумева́ю,/ зря Приводи́мую в дом Бо́жий,/ пресла́вно превосходя́щую свята́я благода́тию./ Тем и ра́дуяся, вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Го́спо́дня, Го́спода.

Возмога́ю,– рече́ А́нна ему́,– зна́ющи, я́же глаго́леши,/ разуме́еши бо сия́ Ду́хом Бо́жиим,/ я́сно я́же Де́вы пропове́дал еси́;/ приими́ у́бо Пречи́стую в храм Созда́теля твоего́/ и, ра́дуяся, пой Ему́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Светоно́сна нам возжже́ся свеща́,– возопи́ свяще́нник,–/ ра́дость велича́йшую светя́щи в хра́ме;/ ду́ши проро́ческия да сра́дуются мне,/ я́ко пресла́вная зря́ще, соверша́емая в дому́ Бо́жии,/ и да вопию́т при́сно:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин

Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Весели́тся днесь све́тло Иоаки́м,/ и А́нна непоро́чная Го́споду Бо́гу прино́сит же́ртву,/ да́нную ей от обеща́ния Святу́ю Дщерь.

Хва́лятся святи́и Дави́д и Иессе́й,/ и Иу́да чти́тся,/ из ко́рене бо их израсте́ плод – Де́ва Чи́стая,/ из Нея́же роди́ся Бог Преве́чный.

Мари́я Пречи́стая и одушевле́нная ски́ния/ приво́дится днесь в дом Бо́жий,/ и прие́млет Сию́ Заха́рия рука́ми,/ я́ко освяще́нное сокро́вище Госпо́дне.

Я́ко дверь спаси́тельную и го́ру мы́сленную,/ я́ко ле́ствицу одушевле́нную, почти́м, ве́рнии, вои́стинну Де́ву и Ма́терь Бо́жию,/ благослове́нную рука́ми иере́ев.

Проро́цы, апо́столи и му́ченицы Христо́вы,/ А́нгелов чи́ни и вси земноро́днии, почти́м пе́сньми Де́ву Чи́стую,/ я́ко благослове́нную Ма́терь Высоча́йшаго.

В храм Тя принесо́ша, Всенепоро́чная Чи́стая,/ Боже́ственне ро́ждшии Тя, я́ко же́ртву чи́сту,/ и стра́нно водворя́ешися в неходи́мых Бо́гу/ предугото́ватися в жили́ще Сло́ву.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха – Го́спода.

Тро́ичен: Да пое́тся Трисвяты́й Оте́ц, и Сын, и Дух Святы́й,/ Неразде́льная Еди́ница, Еди́но Божество́,/ держа́щее дла́нию всю тварь во вся ве́ки.

И ны́не:

Безнача́льное начина́ется Сло́во пло́тию,/ роди́вся, я́ко благоволи́,/ Бог же и Челове́к из Отрокови́цы Де́вы,/ возсозида́я ны, пре́жде па́дшия,/ ра́ди кра́йняго благоутро́бия.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катава́сия: Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́ пещь о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́ огнь Божества́ Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем, воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.

На девя́той пе́сни Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́вы пра́здника: А́нгели, вхожде́ние Пречи́стыя зря́ще, удиви́шася:/ ка́ко Де́ва вни́де во свята́я святы́х? И посе́м ирмо́с: Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту:

Та́же вторы́й лик пое́т то́йже припе́в пра́здника и ирмо́с. И на ки́йждо Тропа́рь пою́т припе́вы пра́здника, на о́ба ли́ка.

Песнь 9

Ирмо́с: Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту/ да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных,/ устне́ же ве́рных Богоро́дице немо́лчно,/ глас А́нгела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т:/ и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

Два́жды.

А́нгели, вхожде́ние Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася,/ ка́ко со сла́вою вни́де во свята́я святы́х?

Я́ко пресве́тлую, Богоро́дице Чи́стая, душе́вныя чистоты́ иму́щи добро́ту,/ благода́тию же Бо́жиею исполня́ема с Небесе́,/ Све́том Присносу́щным просвеща́еши всегда́ с весе́лием вопию́щия:/ и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

А́нгели, вхожде́ние Де́вы зря́ще, удиви́шася,/ ка́ко пресла́вно вни́де во свята́я святы́х?

Прелета́ет, Богоро́дице, Чи́стая, чу́до Твое́ си́лу слове́с:/ те́ло бо в Тебе́ поразумева́ю па́че сло́ва,/ тече́ния грехо́внаго неприя́тно./ Те́мже благода́рственно вопию́ Ти:/ и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

А́нгели и челове́цы, Де́вы вхожде́ние почти́м,/ я́ко со сла́вою вни́де во свята́я святы́х.

Пресла́вно прообразова́ше, Чи́стая, зако́н Тя ски́нию и Боже́ственную ста́мну,/ стра́нен киво́т, и катапета́сму199 , и жезл,/ храм неразруши́мый и дверь Бо́жию./ Те́мже науча́ют Тебе́ зва́ти:/ и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

А́нгели, вхожде́ние Де́вы зря́ще, удиви́шася,/ ка́ко Богоуго́дне вни́де во свята́я святы́х?

Песнопоя́ Тебе́,/ провозглаша́ше Дави́д, глаго́ля Тя Дщерь Царе́ву,/ красото́ю доброде́телей, одесну́ю предстоя́щую Бо́га, ви́дев Тя упещре́ну./ Те́мже, проро́чествуя, вопия́ше:/ и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

А́нгели, взыгра́йте со святы́ми, де́вы, сликовству́йте:/ Богоотрокови́ца бо вни́де во свята́я святы́х.

Богоприя́тну предзря́, Соломо́н пропове́да Тя одр Царе́в,/ живы́й исто́чник запеча́тствован,/ из него́же нему́тная нам произы́де вода́, ве́рою вопию́щим:/ и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

А́нгели и челове́цы, Де́ву пе́сньми да возвели́чим:/ Боголе́пно бо вни́де во свята́я святы́х.

Подае́ши дарова́ний Твою́ тишину́, Богоро́дице, души́ мое́й,/ точа́щи жизнь Тебе́ чту́щим по до́лгу,/ Сама́ защища́ющи, и покрыва́ющи, и соблюда́ющи вопи́ти Тебе́:/ и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

Та́же пе́рвый лик пое́т втора́го кано́на припе́в пра́здника:

Велича́й, душе́ моя,/ приведе́нную во храм Госпо́день и благослове́нную рука́ми иере́евыми.

И посе́м ирмо́с:Светоно́сный о́блак: и вторы́й лик пое́т то́йже припе́в пра́здника и ирмо́с, и на тропаре́х пое́м то́йже припе́в пра́здника.

Ин

Ирмо́с: Светоно́сный о́блак, в о́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный./ Велича́ем вси я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Два́жды.

Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ приведе́нную во храм Госпо́день и благослове́нную рука́ми иере́евыми.

Из пра́ведных произы́де Иоаки́ма и А́нны/ обеща́ния плод – Богоотрокови́ца Мари́я/ и, я́ко кади́ло прия́тно, пло́тию младе́нствующи,/ приво́дится во святи́лище свято́е/ я́ко Свята́я во святы́х обита́ти.

Младе́нствующую естество́м и па́че естества́ я́вльшуюся Ма́терь Бо́жию восхва́лим пе́сньми:/ в храм бо зако́нный Го́споду днесь приво́дится в воню́ благово́ния,/ пра́ведных я́ко плод духо́вный.

Со А́нгелом, е́же ра́дуйся, Богоро́дице прили́чне возопии́м, ве́рнии:/ ра́дуйся, вседо́брая Неве́сто;/ ра́дуйся, о́блаче светлый, из него́же нам возсия́ Госпо́дь, во тьме неве́дения седя́щим;/ ра́дуйся, всех Наде́ждо.

Святы́х свята́я и Богома́ти Мари́е,/ моли́твами Твои́ми, Чи́стая, свободи́ ны от се́тей вра́жиих/ и вся́кия е́реси и ско́рби,/ ве́рно покланя́ющияся о́бразу свята́го Твоего́ зра́ка.

Песнь досто́йную Богоро́дице вся тварь со А́нгелом Гаврии́лом взыва́ет, вопию́ще:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия Всенепоро́чная,/ Е́юже изба́вихомся пе́рвыя кля́твы,/ бы́вше нетле́ния о́бщницы.

Херуви́м пребо́льши, и Серафи́м вы́шши,/ и ши́рши Небе́с яви́лася еси́, Де́во,/ я́ко Невме́стнаго все́ми во утро́бе вмести́вши, Бо́га на́шего,/ и ро́ждши несказа́нно:/ Его́же моли́ приле́жно о нас.

Тро́ичен:

Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ Держа́ву.

Триипоста́сное естество́, и Неразде́льную сла́ву,/ и в Божестве́ Еди́ном пое́мую непреста́нно на Небеси́ и на земли́/ Тро́ицу Неразлу́чную просла́вим,/ с Сы́ном Отцу́ и Ду́ху покланя́ющеся благоче́стно.

Богородичен:

Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Под Твое́ благоутро́бие прибега́ющия ве́рно/ и покланя́ющияся благоче́стно Сы́ну Твоему́, Де́во Богороди́тельнице,/ я́ко Бо́гу и Го́споду ми́ра,/ моли́ся от тли и бед изба́вити и вся́ческих искуше́ний.

Та́же о́ба ли́ка, вку́пе соше́дшеся, пою́т припе́в 1-го кано́на: А́нгели, вхожде́ние Пречи́стыя зря́ще:

И посе́м ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо – верте́п, Престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́ Невмести́мыи́ – Христо́с Бог,/ Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Ю́же дре́вле предвозвести́ проро́ческое сосло́вие,/ ста́мну, и жезл, и скрижа́ль, и несеко́мую го́ру,/ Мари́ю Богоотрокови́цу ве́рно да восхва́лим:/ днесь бо вво́дится во свята́я святы́х воспита́тися Го́споду.

Три́жды.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Свещено́сицы де́вы,/ Присноде́ву све́тло провожда́юще,/ проро́чествуют и́стинно Ду́хом бу́дущее:/ храм бо Бо́жий Богоро́дица су́щи,/ в храм со сла́вою де́вственною,/ младе́нствующи, вво́дится.

Обеща́ния свята́го и плод благосла́вный/ Богоро́дица вои́стинну яви́ся ми́ру,/ я́ко всех превы́шшая:/ Я́же благоче́стно приводи́ма в храм Бо́жий,/ моли́тву ро́ждших исполня́ет,/ соблюда́ема Боже́ственным Ду́хом.

Небе́сным воспита́на, Де́во, хле́бом/ ве́рно в хра́ме Госпо́дни,/ родила́ еси́ ми́ру Жи́зни Хлеб, Сло́во,/ Ему́же, я́ко храм избра́нный и всенепоро́чный,/ предобручи́лася еси́ Ду́хом та́инственно,/ обручена́ Бо́гу и Отцу́.

Да отве́рзется дверь Богоприя́тнаго хра́ма:/ храм бо всех Царя́ и Престо́л,/ днесь со сла́вою внутрь прие́м,/ Иоаки́м возлага́ет, освяти́в Го́споду/ от Него́ избра́нную в Ма́терь Себе́.

Сла́ва, и ны́не, глас 2.

Лео́нта маи́стора:

Днесь в храм приво́дится Всенепоро́чная Де́ва,/ во оби́телище Всецаря́ Бо́га/ и всея́ жи́зни на́шея Пита́теля;/ днесь Честне́йшая Святы́ня,/ я́ко триле́тствующая Ю́ница,/ во свята́я святы́х вво́дится;/ Той возопии́м, я́ко А́нгел:/ ра́дуйся, Еди́на в жена́х Благослове́нная.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

Зна́менуются же бра́тия от иере́я святы́м еле́ем. И пое́м стихи́ру самогла́сну пра́здника, ю́же хо́щет екклисиа́рх.

На Литурги́и

Блаже́нны от кано́на, песнь 3-я 4-го гла́са и 6-я, 1-го гла́са на 8. По вхо́де тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́не, конда́к. Проки́мен, глас 3. Песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ моя́ Го́спода: Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́: Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 320. Аллилу́ия, глас 8: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́. Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́:

Подоба́ет ве́дати, я́ко а́ще случи́тся пра́здник Введе́ния Богоро́дицы в неде́лю:

В суббо́ту ве́чера, на Малой Вече́рни:

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны гла́са, 4. Сла́ва и ны́не, пра́здника, и́же на Го́споди, воззва́х: ма́лыя вече́рни. На стихо́вне стихи́ра воскре́сна еди́на. Та́же пра́здника стихо́вна вели́кия вече́рни со стихи́ пра́здничными. Сла́ва и ны́не, пра́здника. Тропа́рь воскре́сен. Сла́ва и ны́не, пра́здника. Посе́м ектения́ ма́лая и отпу́ст.

На Вели́цей Вече́рни:

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и восто́чен еди́н, Анато́лиев, и пра́здника 6. Сла́ва и ны́не, пра́здника. Посе́м вход. Проки́мен дне и чте́ния пра́здника 3. На лити́и стихи́ры и Сла́ва и ны́не, пра́здника: Возсия́ день ра́достен: На стихо́вне стихи́ры воскре́сны: Сла́ва, и ны́не, пра́здника. На благослове́нии хле́бов Тропа́рь пра́здника три́жды. И чте́ние в Посла́ниих апо́стольских.

На У́трени:

НаБог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва и ны́не, пра́здника. По обы́чных кафи́змах седа́льны воскре́сны с Богоро́дичны их. И чте́ние во Ева́нгелии толко́вом. Та́же Многоми́лостиво. И тропари́ А́нгельский собо́р: Ипакои́ гла́са и седа́льны вси пра́здника по еди́ножды. Сла́ва и ны́не, пра́здника, и́же по полиеле́и седа́лен, и чте́ние пра́здника. Степе́нна гла́са. Проки́мен и Ева́нгелие пра́здника. Та́же Воскресе́ние Христо́во: псало́м 50. И целова́ние Ева́нгелия по обы́чаю. Та́же Сла́ва, припе́в пра́здника: И ны́не, то́йже. И стихи́ра пра́здника. Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и Богоро́дице два, и пра́здника о́ба кано́на на 8. Катава́сия: Христо́с ражда́ется: о́ба ли́ка вку́пе. По 3-й пе́сни конда́к воскре́сен и и́кос, и седа́лен пра́здника два́жды, и чте́ние пра́здника. По 6-й пе́сни конда́к пра́здника, и и́кос, и чте́ние в про́лозе. На 9-й пе́сни припе́вов не пое́м, но Честне́йшую: Свети́лен воскре́сен. Сла́ва и ны́не, пра́здника. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и пра́здника 4, со стихи́ пра́здничными. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во: Та́же Славосло́вие вели́кое. По Трисвято́м тропа́рь воскре́сен то́чию, ектении и отпу́ст. Та́же стихи́ра Ева́нгельская, и оглаше́ние, и обы́чное исхожде́ние, и час 1-й в притво́ре. На часе́х тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, тропа́рь пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к воскре́сен. Та́кожде и на всех часе́х кондаки́, пременя́юще, глаго́лем.

На Литурги́и:

Блаже́нны воскре́сны гла́са на 6 и пра́здника песнь 3-я на 4. По вхо́де Тропа́рь воскре́сен и пра́здника. Сла́ва, конда́к воскре́сен. И ны́не, пра́здника. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен пре́жде дне, и пра́здника.

Подоба́ет ве́дати, а́ще случи́тся попра́зднство Вхо́да Богоро́дицы в неде́лю и святы́й пра́зднуется на 4 или на 6:

На Малой Вече́рни:

В суббо́ту ве́чера стихи́ры воскре́сны и Богоро́дице, по обы́чаю.

На Велицей Вечерни:

По стихосло́вии, на Го́споди, воззва́х: стихиры воскре́сны 3, и восто́чен еди́н, Анато́лиев, и пра́здника 3, того́ дне рядовы́я, и свята́го Мине́и 3. А́ще ли пое́тся святы́й на 6 или ему́же и полиеле́й и пое́м стихи́ры воскре́сны 3, и пра́здника 3, и свята́го 4. Сла́ва, свята́го. А́ще же ни, Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са. Вход. Проки́мен дне. На лити́и стихи́ры пра́здника, того́ дне стихо́вныя, и свята́го, а́ще полиеле́й. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. А́ще ли и́мать святы́й Сла́ву: Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, свята́го, а́ще есть, а́ще ли ни, Сла́ва, и ны́не, пра́здника. На благослове́нии хле́бов тропа́рь: Богоро́дице Де́во: два́жды и пра́здника, еди́ножды.

На У́трени:

На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен два́жды. Сла́ва, свята́го, а́ще есть. А́ще ли ни, Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По кафи́змах седа́льны воскре́сны с Богоро́дичны их и чте́ние во Ева́нгелии толко́вом. Полиеле́й и тропари́: А́нгельский собо́р: ипакои́, степе́нна и проки́мен гла́са. Ева́нгелие воскре́сно, и стихи́ра воскре́сна, и про́чее воскре́сно. Кано́н воскре́сен, со ирмосо́м на 4, и Богоро́дице на 2, и пра́здника на 4, и свята́го на 4. А́ще полиеле́й, кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и пра́здника на 4, и свята́го на 6. Катава́сия: Христо́с ражда́ется: По 3-й пе́сни конда́к пра́здника и и́кос, и свята́го, а́ще имать, и седа́лен свята́го, Сла́ва, и ны́не, пра́здника, и чте́ние. По 6-й пе́сни конда́к воскре́сен и и́кос, и чтем про́лог. На 9-й пе́сни пое́м: Честне́йшую: Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, свята́го, а́ще и́мать. А́ще ни, Сла́ва, и ны́не пра́здника. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и пра́здника со сла́вным 4, стихо́вныя у́тренния, со стихи́ пра́здника. А́ще и́мать святы́й стихи́ры на хвали́тех, и пое́м стихи́ры воскре́сны 4 и свята́го со сла́вным 4, с припе́вы его́. Сла́ва, стихи́ра Ева́нгельская. И ны́не, Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во: Славосло́вие вели́кое. По Трисвято́м тропа́рь воскре́сен то́чию. И ектении́, и отпу́ст, и оглаше́ние, и обы́чное исхожде́ние в притво́р. Та́же час 1-й, на 1-м часе́ тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, тропа́рь пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к пра́здника. На 3-м часе́. Тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, свята́го. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к воскре́сен. Та́кожде и в про́чия часы́ глаго́лем воскре́сный тропа́рь всегда́ с пра́здничным, и со свята́го тропаре́м пременя́юще, а́ще есть. А конда́к воскре́сен и пра́здника глаго́лем, пременя́юще, а́ще полиеле́й и свята́го.

На Литурги́и:

Блаже́нны гла́са на 6 и пра́здника рядова́я песнь на 4. А́ще ли и́мать святы́й песнь во уста́ве: и воскре́сна на 4, и пра́здника песнь рядова́я на 4, и свята́го песнь 6-я на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, и пра́здника, и хра́ма свята́го, и свята́го, а́ще и́мать. Та́же конда́к воскре́сен. Сла́ва, свята́го, И ны́не, пра́здника. А́ще ли не и́мать святый тропаря́ и кондака́: Сла́ва, конда́к воскре́сен, И ны́не, конда́к пра́здника. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен дне и свята́го, а́ще и́мать, а́ще ли ни, то ряд неде́ли еди́н.

Ве́стно бу́ди, я́ко пра́зднуется пра́здник сей дней 5.

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы – предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.

Велик и знаменателен настоящий день в жизни Богоматери, ставший предзнаменованием того, что Пресвятая Дева будет поставлена превыше не только святых, но даже Ангелов. Херувимов и Серафимов.

Божественный Промысл остается непостижимым Начальствам и Властям на Небесах, только через Церковь они познаю́т, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге.

Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм возник на основании Церковного предания, дабы пролить свет на «исполнение Зиждителева смотрения» (Тропарь праздника), совершившееся на этот раз в предъизбранной Деве, посвятившей Себя служению Богу. Церковь нарушает молчание Священного Писания, раскрывая неисповедимые пути Господни, которые готовят Вместилище для Божественного Слова: «от пророков проповеданную и в храм приведенную прежде век пронареченную Матерь и в последняя лета явльшуюся Богородицу» (стихира на литии), Которая «вводится днесь» во святая святых как «священное сокровище славы Божией».

Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по Церковному преданию, следующим образом. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил Богоотроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник Захария, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил меня,– говорил блаженный Иероним,– как проводила время юности Пресвятая Дева,– я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».

Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.

Каждая душа христианская может находить в храме такое же блаженство, какое находила в нем Пресвятая Дева, введенная в храм Господень с юных лет.

Грех удаляет нас от Бога и лишает Его благоволения. Но чрез посещение храма мы опять приближаемся к Богу и привлекаем к себе Его Небесную милость. В святых храмах обитает Сам Бог, а вместе с Ним – все Ангелы и святые. Небожители являются защитниками и покровителями нашими. Они своими молитвами помогают нам и испрашивают всё необходимое для жизни и благочестия. Молитвами, чтением или слушанием Слова Божия мы входим в общение с Богом и беседуем с Ним. В особенное, таинственное общение с Иисусом Христом, нашим Искупителем, мы входим чрез совершаемое в храме таинство Причащения. В храмах, особенно во время Богослужений, приносятся молитвы о прощении наших грехов. В храмах примиряемся мы с Богом, приносим раскаяние во грехах и получаем прощение. Как бы ни были тяжки грехи наши, но благодать Божия врачует любую немощь. Из церковной врачебницы никто не выходит без исцеления, если захочет того сам страждущий и будет приносить искреннее покаяние. С отпущением грехов естественно возвращается мир душевный. Здесь одно спасительное слово и одно сердечное сокрушение о грехах может произвести удивительную перемену в человеке и сделать его из грешного праведным.

Здесь, пред Престолом Всевышнего, наши молитвы соединяются с молитвами святых. Особенной Ходатаицей и Молитвенницей нашей является Пресвятая Богородица. Она с трех лет находилась при храме Божием до того времени, пока не сделалась избранным орудием спасения всего мира. Возлюбившая святой храм, Она с радостью помогает всем, приходящим в него для молитвы.

* * *

192

во святы́х святая (свята́я святых) – самая важная часть скинии, в которую входил первосвященник однажды в год для принесения жертвы (Евр. 9, 1–10)

193

Свещи́... разумней – Божией Матери

194

дави́р – прорицалище; так называлось святое святых

195

дои́ла еси – питала, кормила грудью

196

из неяже – от той, то есть Евы

197

из Тоя – от Этой, то есть Пресвятой Богородицы

198

Ю́ницу – Телушку

199

катапета́сма – завеса


Источник: Минея - М. : Издат. совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея ноябрь. - 2002. / Ч. 1. – 464; Ч. 2. - 576 с.

Комментарии для сайта Cackle