Библиотеке требуются волонтёры

Минея. Ноябрь

Сентябрь * Октябрь * Ноябрь * Декабрь * Январь * Февраль * Март * Апрель * Май * Июнь * Июль * Август * Минея дополнительная * Богородичное приложение

 

 

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

Содержание

В 1-й день Святы́х и чудотво́рцов безсре́бреников Космы́ и Дамиа́на, и́же от Аси́и В Неде́лю 1-го ноября́ или́ близ 1-го Собо́р всех святы́х Безсре́бреников Во 2-й день Святы́х му́ченик Акинди́на, Пига́сия, Аффо́ния, Елпидифо́ра и Анемподи́ста Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице в честь чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя «Шу́йския» В 3-й день Святы́х му́ченик Акепси́мы епи́скопа, Ио́сифа пресви́тера и Аифала́ диа́кона и обновле́ние хра́ма свята́го великому́ченика Гео́ргия, и́же в Ли́де, иде́же поло́жено есть честно́е те́ло его́ В 4-й день Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоанни́кия Вели́каго и свята́го Му́ченика Ника́ндра, епи́скопа Ми́рскаго, и Ерме́я пресви́тера В то́йже день Свята́го и блаже́ннаго Си́мона, Христа́ ра́ди юро́диваго, Юрьеве́цкаго но́ваго чудотво́рца В то́йже день Преподо́бнаго Мерку́рия, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго В то́йже день Святаго священнои́нока Григо́рия В 5-й день Святи́теля Ио́ны, архиепи́скопа Новгоро́дскаго, чудотво́рца В то́йже день Святы́х му́ченик Галактио́на и Еписти́мии В 6-й день Преподо́бнаго отца́ на́шего Варлаа́ма Новгоро́дскаго чудотво́рца, игу́мена Ху́тыня монастыря́ В то́йже день И́же во святы́х отца́ на́шего Па́вла, архиепи́скопа Константи́награ́да, испове́дника В то́йже день Святи́теля Ге́рмана, архиепи́скопа Каза́нскаго и Свия́жскаго В то́йже день Преподобнаго Варлаа́ма Ке́ретскаго В 7-й день Святы́х му́ченик три́десяти и трех, и́же в Мелити́не, и преподо́бнаго отца́ на́шего и чудотво́рца Ла́заря, в Галиси́йстей горе́ пости́вшагося В то́йже день Святы́х му́ченик А́вкта, Таврио́на и Фессалоники́и В то́йже день Обре́тение моще́й преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Кири́лла Новоезе́рскаго В 8-й день Собо́р свята́го Архистрати́га Михаи́ла и про́чих Безпло́тных Сил В 9-й день Празднество Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди Афо́нския чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя Скоропослу́шница В то́йже день Святы́х му́ченик Ониси́фора и Порфи́рия, и преподо́бныя ма́тери на́шея Матро́ны, и преподо́бныя Феокти́сты, я́же от Ле́звы В то́йже день Преподо́бныя Феокти́сты В то́йже день Святи́теля Некта́рия, митрополи́та Пентапо́льскаго (†1920) В 10-й день Святы́х апо́стол Ера́ста, Оли́мпа, Родио́на, Сосипа́тра, Куа́рта (Ква́рта) и Те́ртия В то́йже день Свята́го му́ченика Оре́ста врача́ В 11-й день Свята́го великому́ченика Ми́ны, чудотво́рца Еги́петскаго, святы́х му́ченик Ви́ктора, Вике́нтия и святы́я му́ченицы Стефани́ды и преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Фео́дора Студи́та В то́йже день Свята́го и блаже́ннаго Макси́ма, Христа́ ради юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца В то́йже день Свята́го великому́ченика во царе́х, Стефа́на Се́рбскаго, и́же в Деча́нех Преподо́бнаго Марти́рия Зелене́цкаго, Великолу́кскаго, чудотво́рца В 12-й день И́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна, Патриа́рха Александри́йскаго, Ми́лостиваго и преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́ла По́стника В то́йже день Свята́го блаже́ннаго Иоа́нна Ми́лостиваго Власа́таго, Росто́вскаго чудотво́рца В то́йже день Преподо́бнаго Ни́ла Мироточи́ваго, Афо́нскаго В 13-й день И́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна, архиепи́скопа Константи́награ́да, Златоу́стаго В 14-й день Свята́го и всехва́льнаго апо́стола Фили́ппа В то́йже день И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́рия Пала́мы, архиепи́скопа Солу́нскаго, чудотво́рца В то́йже день Преподо́бнаго Фили́ппа Ира́пскаго В 15-й день Святы́х му́ченик и испове́дник Гу́рия, Само́на и Ави́ва В то́йже день Преподо́бнаго Гу́рия, Ша́лочскаго чудотво́рца В 16-й день Свята́го апо́стола и Евангели́ста Матфе́я В то́йже день Свята́го свяще́нномученика Ипа́тия, епи́скопа Га́нгрскаго В 17-й день И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́рия епи́скопа, Неокесари́йскаго чудотво́рца В то́йже день Преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́кона, игу́мена честны́я оби́тели Живонача́льныя Тро́ицы, ученика́ Се́ргия чудотво́рца В 18-й день Святы́х му́ченик Плато́на и Рома́на В 19-й день Свята́го проро́ка Авди́я и свята́го му́ченика Варлаа́ма В то́йже день Святы́х преподо́бных оте́ц на́ших, пусты́нных жи́телей, в посте́ просия́вших, Варлаа́ма и Иоаса́фа, в вели́цей земли́, глаго́лемей Инди́и В то́йже день И́на слу́жба преподо́бным отце́м Варлаа́му и Иоаса́фу, царе́вичу Инди́йскому В то́йже день Преподо́бнаго Варлаа́ма, игу́мена Пече́рскаго, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго В то́йже день Обре́тение честны́х моще́й свята́го преподобному́ченика Адриа́на Пошехо́нскаго В то́йже день Святи́теля Филаре́та, митрополи́та Моско́вскаго В 20-й день Предпра́зднство Введе́ния (Вхо́да) во храм Пресвяты́я Богоро́дицы, и преподо́бнаго отца́ на́шего Григо́рия Декаполи́та, и и́же во святы́х отца́ на́шего Про́кла, архиепи́скопа Константи́награ́да В то́йже день Преподо́бнаго Диодо́ра Юрьего́рскаго, Каргопо́льскаго В 21-й день Введе́ние (Вход) во храм Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и В 22-й день Святы́х апо́стол от 70-ти Филимо́на, Архи́ппа и святы́я му́ченицы Апфи́и В то́йже день Свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Михаи́ла Яросла́вича Тверска́го В то́йже день Свята́го благове́рнаго кня́за Яропо́лка Влади́миро-Волы́нскаго В 23-й день Свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, Влади́мирскаго и Новгоро́дскаго чудотво́рца, нарече́ннаго во и́ноцех Алекси́я В то́йже день Святи́теля и чудотво́рца Митрофа́на, пе́рваго епи́скопа Воро́нежскаго В то́йже день Святи́теля Амфило́хия, епи́скопа Икони́йскаго, и святи́теля Григо́рия, епи́скопа Акраганти́йскаго В 24-й день Святы́я великому́ченицы Екатери́ны и свята́го великому́ченика Мерку́рия Свята́го великому́ченика Мерку́рия В то́йже день Свята́го му́ченика Мерку́рия Смоле́нскаго, но́ваго чудотво́рца В 25-й день И́же во святы́х оте́ц на́ших и священному́ченик Кли́мента, Па́пы Ри́мскаго, и Петра́ Александри́йскаго В то́йже день Отда́ние пра́здника Вве́дения во храм Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, и па́мять свята́го равноапо́стольнаго Кли́мента, архиепи́скопа О́хридскаго, просвети́теля Слове́нскаго, Бо́лгарскаго чудотво́рца В 26-й день Преподо́бнаго отца́ на́шего Али́пия сто́лпника В то́йже день Святи́теля Инноке́нтия, епи́скопа Ирку́тскаго, чудотво́рца В то́йже день Освяще́ние це́ркве свята́го великому́ченика Гео́ргия, я́же в Ки́еве пре́д враты́ Святы́я Софи́и В то́йже день Преподо́бных Афана́сия, зово́мого Желе́зный по́сох, и Феодо́сия Черепове́цких В 27-й день Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди Зна́мения Ея́, бы́вшаго в Вели́ком Нове́гра́де В то́йже день Свята́го великому́ченика Иа́кова Перся́нина, и преподо́бнаго отца́ на́шего Палла́дия В то́йже день Святи́теля Иа́кова, епи́скопа Росто́вскаго, чудотво́рца В то́йже день Обре́тение честны́х моще́й благове́рнаго вели́каго кня́зя Все́волода, нарече́ннаго во свято́м Креще́нии Гаврии́ла, Пско́вскаго чудотво́рца В то́йже день Преподо́бнаго Феодо́сия Те́рновскаго, и́же на Кефала́рстей горе́ пости́вшегося В то́йже день Преподобному́ченика Крони́да, архимандри́та Ра́донежскаго В 28-й день Свята́го преподобному́ченика Стефа́на Но́ваго. И свята́го му́ченика Ирина́рха В то́йже день Святи́теля Фео́дора, архиепи́скопа Росто́вскаго, сро́дника преподо́бнаго Се́ргия Ра́донежскаго В 29-й день Свята́го му́ченика Парамо́на и преподо́бнаго Ака́кия, и́же в Ле́ствице свиде́тельствованнаго В 30-й день Свята́го и всехва́льнаго апо́стола Андре́я Первозва́ннаго


Источник: Минея - М. : Издат. совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея ноябрь. - 2002. / Ч. 1. – 464; Ч. 2. - 576 с.

Комментарии для сайта Cackle