[Глава 39] Паремии́ о́бщыя коему́ждо свято́му

Проро́ку паремии́, 1-я: Пра́ведных ду́шы в руце́ Бо́жией: 2-я: Пра́ведницы во ве́ки живу́т: 3-я: Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет:

Апо́столу еди́ному паремии́, 1-я: Возлю́бленнии, а́ще се́рдце на́ше не за́зрит на́м: 2-я: Возлю́бленнии, а́ще си́це возлюби́л е́сть на́с Бо́г: 3-я: Возлю́бленнии, а́ще кто́ рече́т: я́ко люблю́ Бо́га:

Апо́столом паремии́, 1-я: Бра́тие, благослове́н Бо́г и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са Христа́: 2-я: Возлю́бленнии, препоя́савше чре́сла помышле́ния ва́шего: 3-я: Возлю́бленнии, молю́ я́ко прише́льцы и стра́нники:

Святи́телю еди́ному паремии́, 1-я: Па́мять преподо́бнаго с похвала́ми: 2-я: уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость: 3-я: Похваля́ему пра́веднику возвеселя́тся лю́дие:

Святи́телем паремии́, 1-я: Па́мять преподо́бнаго с похвала́ми: 2-я: уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость: 3-я: Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет:

Преподо́бному еди́ному, и преподо́бным паремии́, что́ и проро́ку, 1-я и 2-я, а 3-я паремиа́: Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет:

Му́ченику еди́ному паремии́, 1-я: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси́ язы́цы собра́шася вку́пе: 2-я: Пра́ведных ду́шы в руце́ Бо́жией: 3-я: Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет:

Му́чеником паремии́, 1-я: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси́ язы́цы собра́шася вку́пе: 2-я: Пра́ведных ду́шы в руце́ Бо́жией: 3-я: Пра́ведницы во ве́ки живу́т:

Священному́ченику еди́ному, и священному́чеником паремии́, что́ и му́чеником.

Преподо́бному́ченику еди́ному, и преподо́бному́чеником, что́ и преподо́бным отце́м паремии́ те́же.

Му́ченице еди́ной, и му́ченицам, и преподо́бному́ченицам паремии́, что́ и му́чеником те́же.

Испове́днику паремии́, что́ и преподо́бному.

Христа́ ра́ди юро́дивым паремии́, что́ и преподо́бным.

Безме́здником паремии́, что́ и му́чеником.

Проро́ку паремии́.

1] Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. [Глава́ 3.]

Пра́ведных ду́шы в руце́ Бо́жией, и не прико́снется и́х му́ка. Непщева́ни бы́ша в очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д и́х. И е́же от на́с ше́ствие сокруше́ние, они́ же су́ть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние и́х безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бо́г искуси́ я́, и обре́те и́х досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ и́х, и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния и́х возсия́ют, и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т. Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в ни́х во ве́ки. Наде́ющиися на́нь, разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́: я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

2] Прему́дрости Соломо́новы чте́ние [главы́ 5 и 6].

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда́ и́х: и попече́ние и́х у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия, и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни: зане́ десни́цею покры́ет я́, и мы́шцею защити́т и́х. Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́, и вооружи́т тва́рь в ме́сть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды, и возложи́т шле́м, су́д нелицеме́рен. Прии́мет щи́т непобеди́мый преподо́бие. Поостри́т же напра́сный гне́в во ору́жие: спобо́рет же с ни́м ми́р на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины, и я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды. Вознегоду́ет на ни́х вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в ста́нет и́м ду́х си́лы, и я́ко ви́хор разве́ет и́х, и опустоши́т всю́ зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо ца́рие, и разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те держа́щии мно́жества, и гордя́щиися о наро́дех язы́ков, я́ко дана́ е́сть от Го́спода держа́ва ва́м, и си́ла от Вы́шняго.

3) Прему́дрости Соломо́новы чте́ние [главы́ 4 и 5].

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Осу́дит же пра́ведник, умира́яй, живу́щыя нечести́выя: у́зрят бо кончи́ну пра́веднаго, и не разуме́ют, что́ совеща́ша о не́м. Яко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ни́ц, и поколе́блет и́х от основа́ний, и до после́дняго исче́знут в боле́зни и па́мять и́х поги́бнет. Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни: и обличи́т и́х сопроти́в беззако́ния и́х. Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред лице́м оскорби́вших его́, и отмета́ющих труды́ его́. Ви́девше же его́ смяту́тся стра́хом мно́гим, и ужа́снутся о пресла́вном спасе́нии его́. Реку́т бо в себе́ ка́ющеся, и в тесноте́ ду́ха воздохну́т, и реку́т: се́й бе́, его́же име́хом не́когда в посме́х, и в при́тчу поноше́ния безу́мнии, житие́ его́ вмени́хом неи́стово, и кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих, и во святы́х жре́бий его́ е́сть? У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго, и пра́вды све́т не облиста́ на́м, и со́лнце не возсия́ на́м. Беззако́нных испо́лнихомся сте́зь и поги́бели, и ходи́хом стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разуме́хом.

Апо́столу еди́ному паремии́.

1) Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние [зача́ло 73].

Возлю́бленнии, а́ще се́рдце на́ше не за́зрит на́м, дерзнове́ние и́мамы к Бо́гу: И Его́же а́ще про́сим, прие́млем от Него́: я́ко за́поведи Его́ соблюда́ем, и уго́дная пред Ни́м твори́м. И сия́ е́сть за́поведь Его́, да ве́руем во И́мя Сы́на Его́ Иису́са Христа́, и лю́бим дру́г дру́га, я́коже да́л е́сть за́поведь на́м. И соблюда́яй за́поведи Его́, в Не́м пребыва́ет, и То́й в не́м: и о Се́м разуме́ем, я́ко пребыва́ет в на́с, от Ду́ха, его́же да́л е́сть на́м. Возлю́бленнии, не вся́кому ду́ху ве́руйте, но искуша́йте ду́хи, а́ще от Бо́га су́ть: я́ко мно́зи лжепроро́цы изыдо́ша в ми́р. О се́м познава́йте Ду́ха Бо́жия, и ду́ха ле́стча: вся́к ду́х, и́же испове́дует Иису́са Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га е́сть. И вся́к ду́х, и́же не испове́дует Иису́са Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га не́сть: и се́й е́сть анти́христов, его́же слы́шасте я́ко гряде́т, и ны́не в ми́ре е́сть уже́. Вы́ от Бо́га есте́ ча́дца, и победи́сте те́х: я́ко бо́лий е́сть и́же в ва́с, не́жели и́же в ми́ре. Они́ от ми́ра су́ть, сего́ ра́ди от ми́ра глаго́лют, и ми́р те́х послу́шает. Мы́ от Бо́га есмы́: и́же зна́ет Бо́га, послу́шает на́с: и и́же не́сть от Бо́га, не послу́шает ва́с.

2) Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние [зача́ло 73, от полу́].

Возлю́бленнии, а́ще си́це возлюби́л е́сть на́с Бо́г, и мы́ до́лжни есмы́ дру́г дру́га люби́ти. Бо́га никто́же нигде́же ви́де. А́ще дру́г дру́га лю́бим, Бо́г в на́с пребыва́ет, и любы́ Его́ соверше́нна е́сть в на́с. О се́м разуме́ем, я́ко в Не́м пребыва́ем, и То́й в на́с, я́ко от Ду́ха Своего́ да́л е́сть на́м. И мы́ ви́дехом и свиде́тельствуем, я́ко Оте́ц посла́ Сы́на Спаси́теля ми́ру: И́же а́ще испове́сть, я́ко Иису́с е́сть Сы́н Бо́жий, Бо́г в не́м пребыва́ет, и то́й в Бо́зе. И мы́ позна́хом, и ве́ровахом, любо́вь, ю́же и́мать Бо́г в на́с. Бо́г любы́ е́сть, и пребыва́яй в любви́, в Бо́зе пребыва́ет, и Бо́г в не́м пребыва́ет.

3) Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние [зача́ло 74].

Возлю́бленнии, а́ще кто́ рече́т, я́ко люблю́ Бо́га, а бра́та своего́ ненави́дит, ло́ж е́сть: и́бо не любя́й бра́та своего́, его́же ви́де, Бо́га, Его́же не ви́де, ка́ко мо́жет люби́ти? И сию́ за́поведь и́мамы от Него́, да любя́й Бо́га, лю́бит и бра́та своего́. Вся́к ве́руяй, я́ко Иису́с е́сть Христо́с, от Бо́га рожде́н е́сть: и вся́к любя́й ро́ждшаго, лю́бит и рожде́ннаго от него́. О се́м ве́мы, я́ко лю́бим ча́да Бо́жия, егда́ Бо́га лю́бим, и за́поведи Его́ соблюда́ем. Сия́ бо е́сть любы́ Бо́жия, да за́поведи его́ соблюда́ем, и за́поведи Его́ тя́жки не су́ть. Яко вся́к рожде́нный от Бо́га, побежда́ет ми́р: и сия́ е́сть побе́да побе́ждшая ми́р, ве́ра на́ша. Кто́ есть побежда́яй ми́р, то́кмо ве́руяй, я́ко Иису́с е́сть Сы́н Бо́жий?

Апо́столом паремии́.

1) Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние [зача́ло 58].

Бра́тие, благослове́н Бо́г и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́с Христа́, и́же по мно́зей свое́й ми́лости порожде́й на́с во упова́ние жи́во, воскресе́нием Иису́с Христо́вым от ме́ртвых, В насле́дие нетле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо, соблюде́но на небесе́х ва́с ра́ди: И́же си́лою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою, во спасе́ние гото́вое яви́тися во вре́мя после́днее. О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́не, а́ще ле́по е́сть, приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех: Да искуше́ние ва́шея ве́ры, многочестне́йше зла́та ги́бнуща, огне́м же искуше́на, обря́щется в похвалу́ и че́сть и сла́ву, во открове́нии Иису́с Христо́ве. Его́же не ви́девше лю́бите, и на Него́же ны́не не зря́ще, ве́рующе же, ра́дуетеся ра́достию неизглаго́ланною и просла́вленною: Прие́млюще кончи́ну ве́ре ва́шей, спасе́ние душа́м.

2) Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние [зача́ло 58, от полу́].

Возлю́бленнии, препоя́савше чре́сла помышле́ния ва́шего, трезвя́щеся, соверше́нне упова́йте на приноси́мую ва́м благода́ть, открове́нием Иису́с Христо́вым: я́ко ча́да послуша́ния, не преобразу́ющеся пе́рвыми неве́дения ва́шего похоте́нии: Но по зва́вшему вы́ свято́му, и са́ми свя́ти во все́м житии́ бу́дите. Зане́ пи́сано е́сть: свя́ти бу́дите, я́ко А́з свя́т е́смь. И а́ще Отца́ называ́ете нелицеме́рно судя́ща кому́ждо по де́лу, со стра́хом жития́ ва́шего вре́мя жи́тельствуйте: Ве́дяще, я́ко не истле́нным сребро́м, или́ зла́том изба́вистеся от су́етнаго ва́шего жития́ отцы́ пре́даннаго: Но честно́ю кро́вию, я́ко А́гнца непоро́чна, и пречи́ста Христа́.

3) Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние [зача́ло 58, от полу́].

Возлю́бленнии, молю́ я́ко прише́льцы и стра́нники, огреба́тися от плотски́х похоте́й, я́же вою́ют на ду́шу: Житие́ ва́ше иму́ще добро́ во язы́цех: да о не́мже клеве́щут ва́с а́ки злоде́ев, от до́брых де́л ви́девше, просла́вят Бо́га в де́нь посеще́ния. Повини́теся у́бо вся́кому челове́чу ꙾созда́нию꙾1, Го́спода ра́ди: а́ще царю́, я́ко преоблада́ющу: А́ще ли же князе́м, я́ко от него́ по́сланным, во отмще́ние у́бо злоде́ем, в похвалу́ же благотво́рцем. Я́ко та́ко е́сть во́ля Бо́жия, благотворя́щым обуздова́ти безу́мных челове́к неве́жство: я́ко свобо́дни, а не я́ко прикрове́ние иму́ще зло́бы свобо́ду, но я́ко раби́ Бо́жии. Все́х почита́йте: бра́тство возлюби́те: Бо́га бо́йтеся: царя́ чти́те. Раби́, повину́йтеся во вся́ком стра́се влады́кам: не то́кмо благи́м и кро́тким, но и стропти́вым. Се́ бо е́сть уго́дно пред Бо́гом, а́ще со́вести ра́ди Бо́жия терпи́т кто́ ско́рби, стражда́ без пра́вды. Ка́я бо похвала́, а́ще согреша́юще му́чими терпите́? Но а́ще добро́ творя́ще, и стра́ждуще терпите́, сие́ уго́дно пред Бо́гом: На сие́ бо и зва́ни бы́сте. Зане́ и Христо́с пострада́ по на́с, на́м оста́вль о́браз, да после́дуем стопа́м Его́. И́же греха́ не сотвори́, ни обре́теся ле́сть во усте́х Его́: И́же укоря́емь, проти́ву не укоря́ше: стражда́, не преща́ше: предая́ше же судя́щему пра́ведно. И́же грехи́ на́ша са́м вознесе́ на Те́ле Свое́м на дре́во: да от гре́х избы́вше, пра́вдою поживе́м.

Святи́телю паремии́.

1) При́тчей чте́ние [главы́ 3 и 8].

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же е́сть ка́мений многоце́нных, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й, и ле́та живота́ в десни́це ея́: в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва. От у́ст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т: исхо́ди бо мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́с, и предлага́ю мо́й гла́с сыново́м челове́ческим: я́ко а́з прему́дрость устро́их, сове́т, и ра́зум и смы́сл а́з призва́х. Мо́й сове́т и утвержде́ние, мо́й ра́зум, моя́ же кре́пость. А́з мене́ лю́бящыя люблю́, и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть. Разуме́йте у́бо незло́бивии кова́рство, ненака́заннии же прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу от усте́н пра́вая: я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мо́й, ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси́ глаго́лы у́ст мои́х: ничто́же в ни́х стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумева́ющым, и про́ста обрета́ющым ра́зум. Научу́ бо ва́с и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся ду́ха.

2) Прему́дрости Соломо́новы чте́ние [главы́ 10, 6 и 9].

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость: устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет и́х от сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сы́н бо пра́веден ражда́ется в живо́т, и во благи́х свои́х пло́д пра́вды объи́мет. Све́т пра́ведным всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая све́сть, и в се́рдце и́х почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же ему́ вси́ непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. Постига́ет бо жела́ющыя ю́, пре́жде да́же разуме́ти ю́: и удо́бь у́зрится от лю́бящих ю́. У́треневавый к не́й не утруди́тся: и бдя́й ея́ ра́ди, вско́ре без печа́ли бу́дет. Яко досто́йных ея́ сама́ обхо́дит и́щущи: и во стезя́х ея́ явля́ется и́м благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Си́х ра́ди и рачи́тель бы́х добро́ты ея́: и возлюби́х ю́, и поиска́х от ю́ности моея́: И взыска́х неве́сту привести́ себе́, я́ко все́х Влады́ка возлюби́ ю́. Таи́бница бо е́сть Бо́жия хи́трости, и обрета́тельница де́л Его́. Труды́ ея́, су́ть доброде́тели: целому́дрию же и ра́зуму та́ у́чит, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же е́сть в житии́ челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто́, ве́сть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́трит: Све́сть изви́тия слове́с, и разреше́ния гада́ний: зна́мения и чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и ле́т: и все́м сове́тник е́сть бла́г, я́ко безсме́ртие е́сть в не́й, и благосла́вие во обще́нии слове́с ея́. Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду и помоли́хся Ему́, и ре́х от всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́в, и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся́ сло́вом Твои́м, и му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́, и да управля́ет ми́р в преподо́бии и пра́вде: да́ждь ми́ Твои́х престо́лов приседя́щую прему́дрость, и не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко а́з ра́б Тво́й, и сы́н рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ с небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю научи́т мя́, что́ благоуго́дно е́сть пред Тобо́ю: и наста́вит мя́ в ра́зум, и сохрани́т мя́ в сла́ве свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся́ боязли́ва, и погреши́тельна умышле́ния и́х.

3) Прему́дрости Соломо́новы чте́ние [главы́ 4, 6, 7 и 2].

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие: Безсме́ртие бо е́сть па́мять его́, я́ко от Го́спода познава́ется, и от челове́к: и уго́дна Го́сподеви душа́ его́. Возлюби́те у́бо, о му́жие, му́дрость, и поживете́: восхощи́те ея́, и нака́зани бу́дете: нача́ло бо ея́ любы́, и соблюде́ние зако́на. Почти́те прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете. Возвещу́ ва́м, и не скры́ю от ва́с та́ин Бо́жиих: Я́ко то́й му́дрости наста́вник е́сть, и му́дрых испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу хитре́ц. И все́м смы́слом научи́т му́дрость: е́сть бо в не́й ду́х разу́мен и свя́т, и сия́ние све́та присносу́щнаго, и о́браз бла́гости Бо́жия. Та́ дру́ги Бо́жия и проро́ки устроя́ет: Благоле́пнейши же е́сть со́лнца, и па́че вся́каго сотворе́ния зве́зд: све́ту сосужда́ема обрета́ется пе́рвейши. Та́ угожда́ющих е́й от боле́зней изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ и́м ра́зум име́ти свя́т, и сохрани́ я́ от ловя́щих, и по́двиг кре́пок подаде́ и́м: Да разуме́ют вси́, я́ко си́льнее всего́ е́сть благоче́стие. И никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдет злы́я облича́ющи су́д. Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуем пра́ведному, и не пощади́м преподо́бства его́, ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны. Бу́дет бо на́м кре́пость зако́н: и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден на́м е́сть, и проти́вится дело́м на́шым, и поно́сит на́м отпаде́ние зако́на, и облича́ет на́м согреше́ния наказа́ния на́шего. Возвеща́ет на́м ра́зум име́ти Бо́жий, и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет. Бы́сть на́м на обличе́ние помышле́нием на́шым, и тя́жек на́м е́сть, и ви́дим, я́ко неподо́бно ины́м житие́ его́, и измене́ны стези́ его́. В поруга́ние вмени́хомся ему́, и удаля́ется от путе́й на́ших я́ко от  нечисто́т, и блажи́т после́дняя пра́ведных. Уви́дим у́бо а́ще словеса́ его́ и́стинна су́ть, иску́сим, я́же сбыва́ются ему́. Руга́нием и му́кою истя́жем его́: да разуме́ем кро́тость его́, и иску́сим беззло́бство его́: сме́ртию безъобра́зною осу́дим его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с его́. Сия́ помы́слиша, и прельсти́шася: ослепи́ бо я́ зло́ба и́х. И не разуме́ша та́ин Бо́жиих, и не разсуди́ша, я́ко Ты́ еси́ Бо́г еди́н, живота́ име́яй и сме́рти вла́сть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла́, Ще́др и ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яся.

Святи́телем паремии́.

1) Па́мять пра́веднаго с похвала́ми: [Пи́сана святи́телю].

2) При́тчей чте́ние [главы́ 10 и 11].

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость: язы́к же непра́веднаго поги́бнет. Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются: Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем: ве́с же пра́ведный прия́тен Ему́. Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие: уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости. Соверше́ние пра́вых наста́вит и́х, и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т и́х. Не по́льзуют име́ния в де́нь я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти. У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние: нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в нече́стие же па́дает непра́вда. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит и́х: безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда: похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, вме́сто же его́ предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых се́ть гра́жданом, чу́вство же пра́ведных благоспе́шное. Во благи́х пра́ведных испра́вится гра́д, и в поги́бели нечести́вых ра́дование: Во благослове́нии пра́вых возвы́сится гра́д, усты́ же нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, му́ж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

3) Прему́дрости Соломо́новы чте́ние [глава́ 4].

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ ле́т исчита́ется. Седи́на же е́сть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости, житие́ нескве́рное. Благоуго́ден Бо́гови бы́в, возлю́блен бы́сть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бы́сть. Восхище́н бы́сть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́, или́ ле́сть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая, и паре́ние по́хоти пременя́ет у́м незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга: уго́дна бо бе́ Го́сподеви душа́ его́. Сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше, и не разуме́вше, ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е: я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных его́, и посеще́ние во избра́нных его́.

Му́чеником паремии́, и му́ченику.

1] Проро́чества Иса́иина чте́ние [глава́ 43].

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси́ язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от ни́х. Кто́ возвести́т сия́ в ни́х, или́ я́же от нача́ла, кто́ слы́шана сотвори́т ва́м? да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат, и да реку́т и́стину. Бу́дите ми́ свиде́тели, и А́з свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бо́г, и о́трок его́же избра́х, да позна́ете и ве́руете ми́, и разуме́ете, я́ко А́з е́смь: пре́жде Мене́ не бы́сть и́н Бо́г, и по Мне́ не бу́дет. А́з е́смь Бо́г, и не́сть ра́зве Мене́ спаса́яй. А́з возвести́х, и спасо́х, уничижи́х, и не бе́ в ва́с чу́ждий. Вы́ Мне́ свиде́тели, и А́з Госпо́дь Бо́г, и еще́ от нача́ла А́з е́смь: и не́сть от  ру́к Мои́х избавля́яй. Сотворю́, и кто́ отврати́т то́? си́це глаго́лет Госпо́дь Бо́г, избавля́яй ва́с святы́й Изра́илев.

2] Прему́дрости Соломо́новы чте́ние [глава́ 3].

Пра́ведных ду́шы в руце́ Бо́жией, и не прико́снется и́х му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д и́х. И е́же от на́с ше́ствие сокруше́ние, они́ же су́ть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние и́х безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бо́г искуси́ я́, и обре́те и́х досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ и́х, и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния и́х возсия́ют: и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т: Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в ни́х во ве́ки. Наде́ющиися на́нь разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут ему́: Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

3] Прему́дрости Соломо́новы чте́ние [главы́ 5 и 6].

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда́ и́х, и попече́ние и́х у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия, и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я́, и мы́шцею защити́т и́х. Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́, и вооружи́т тва́рь в ме́сть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды, и возложи́т шле́м, су́д нелицеме́рен. Прии́мет щи́т непобеди́мый преподо́бие: Поостри́т же напра́сный гне́в во ору́жие: спобо́рет же с ни́м ми́р на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины, и я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение, полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды, вознегоду́ет на ни́х вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в ста́нет и́м ду́х си́лы и я́ко ви́хор разве́ет и́х, и опустоши́т всю́ зе́млю беззако́ние: и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо ца́рие, и разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те держа́щии мно́жества, и гордя́щиися о наро́дех язы́ков, я́ко дана́ е́сть от Го́спода держа́ва ва́м и си́ла от вы́шняго.

А му́ченику 3-я паремиа́:

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися: [Пи́сана святи́телем].

Паремии́ проро́ку Илии́.

Ца́рств тре́тиих чте́ние [глава́ 17].

Бы́сть сло́во Госпо́дне ко Илии́ проро́ку, и рече́ ко Аха́ву: жи́в Госпо́дь Бо́г си́л, Бо́г Изра́илев, Ему́же предстою́ дне́сь пред Ни́м, а́ще бу́дет в ле́та сия́ роса́, или́ до́ждь, а́ще не словесы́ у́ст мои́х. И бы́сть глаго́л Госпо́день ко Илии́, глаго́ля: иди́ отсю́ду на восто́к, и скры́йся в пото́це Хора́фове, при реце́ Иорда́нове, и бу́дет вода́ от пото́ка, и пие́ши ю́, и вра́ном повелю́ пита́ти тя́ та́мо. И и́де Илиа́, и сотвори́ по глаго́лу Госпо́дню, и се́де при пото́це Хора́фове, пред лице́м Иорда́новым: и вра́нове приноша́ху ему́ хле́бы зау́тра, и мяса́ к ве́черу, и от пото́ка пия́ше во́ду. И бы́сть по дне́х, и́зсше пото́к, я́ко не бе́ дождя́ на зе́млю. И бы́сть глаго́л Госпо́день ко Илии́, глаго́ля: Воста́ни, и иди́ в Саре́ффу Сидо́нскую, и пребу́ди та́мо: се́ бо запове́дах жене́ вдови́це препита́ти тя́. И воста́в, и и́де в Саре́ффу Сидо́нскую. И прии́де во врата́ гра́да, и се́ та́мо жена́ вдова́ собира́ше дрова́, и возопи́ Илиа́ восле́д ея́, и рече́ е́й: принеси́ ми у́бо ма́ло воды́ в сосу́де, да пию́. И и́де взя́ти воды́. И возопи́ Илиа́ в сле́д ея́, и рече́ е́й: приими́ у́бо мне́ и укру́х хле́ба в руце́ твое́й, и да я́м. И рече́ жена́: жи́в Госпо́дь Бо́г мо́й, а́ще е́сть у мене́ опресно́к, но ра́зве ели́ко го́рсть муки́ в водоно́се, и ма́ло еле́а во чва́нце. И се́ а́з собира́ю два́ поле́нца, и вни́ду, и сотворю́ себе́ и ча́дом мои́м, и сне́мы, и у́мрем. И рече́ к не́й Илиа́: дерза́й, и вни́ди, и не сотвори́ по глаго́лу твоему́: но сотвори́ мне́ отту́ду опресно́к ма́л пре́жде, и изнесе́ши ми́: себе́ же и ча́дом твои́м сотвори́ши последи́. Я́ко та́ко глаго́лет Госпо́дь Бо́г Изра́илев: водоно́с муки́ не оскуде́ет, и чва́нец еле́а не ума́лится, до дне́, до́ндеже да́ст Госпо́дь до́ждь на зе́млю. И и́де жена́ и сотвори́ по глаго́лу Илиину́: и даде́ ему́, и ядя́ше то́й и та́, и ча́да ея́. И от того́ дне́ водоно́с муки́ не оскуде́: и чва́нец еле́а не ума́лися, по глаго́лу Госпо́дню, и́же глаго́ла руко́ю Илиино́ю. И бы́сть по глаго́лех си́х, и разболе́ся сы́н жены́, госпожи́ до́му, и бе́ боле́знь его́ кре́пка зело́, до́ндеже не оста́ в не́м ду́х. И рече́ жена́ ко Илии́: что́ мне́ и тебе́ челове́че Бо́жий? вше́л еси́ ко мне́ воспомяну́ти грехи́ моя́, и умори́ти сы́на моего́? И рече́ Илиа́ к жене́: да́ждь ми́ сы́на твоего́. И взя́т его́ от ло́на ея́, и вознесе́ его́ в го́рницу, в не́йже са́м почива́ше, и положи́ его́ на одре́ свое́м. И возопи́ Илиа́ ко Го́споду, и рече́: увы́ мне́ Го́споди, свиде́телю вдовы́, у нея́же а́з пребыва́ю, ты́ озло́бил еси́, е́же умори́ти сы́на ея́. И ду́ну на о́трочища трикра́ты, и призва́ Го́спода, и рече́: Го́споди Бо́же мо́й, да возврати́тся у́бо душа́ о́трочища сего́ во́нь. И бы́сть та́ко. И возопи́ Илиа́, и услы́ша Госпо́дь гла́с Илии́н: и возврати́ся душа́ о́трочища и оживе́. И поя́т Илиа́ о́трочища, и сведе́ и от го́рницы в до́м, и даде́ и ма́тери его́. И рече́ Илиа́ к не́й: ви́ждь, я́ко жи́в е́сть сы́н тво́й. И рече́ жена́ ко Илии́: се́ разуме́х, я́ко челове́к Бо́жий еси́ ты́, и глаго́л Госпо́дь во усте́х твои́х и́стинен.

2] Ца́рств тре́тиих чте́ние [главы́ 18 и 19].

Бы́сть глаго́л Бо́жий ко Илии́ Фесви́тянину, в тре́тие ле́то ца́рства Аха́вля глаго́ля: иди́ и яви́ся Аха́ву, да́м бо до́ждь на лице́ земли́. И бы́сть я́ко ви́де Аха́в Илию́, и рече́ к нему́: а́ще ты́ еси́ развраща́яй Изра́иля? И рече́ Илиа́: не развраща́ю а́з Изра́иля, но ты́, и до́м отца́ твоего́, внегда́ оста́висте вы́ Го́спода Бо́га своего́, и идо́сте в сле́д Ваа́ла. И ны́не посли́, и собери́ ко мне́ ве́сь Изра́иль на го́ру Карми́льскую, и проро́ки сту́дныя Ваа́ловы, и́хже три́ста и пятьдеся́т, и проро́к ме́рзких четы́реста, яду́щих трапе́зу Иезаве́лину. И по глаго́лу Илиину́ посла́ Аха́в в ве́сь Изра́иль, и собра́ вся́ проро́ки на го́ру Карми́льскую, и приведе́ ко все́м и́м Илию́. И рече́ и́м Илиа́: доко́ле вы́ хра́млете на о́ба коле́на ва́ша? а́ще е́сть Госпо́дь Бо́г, иди́те в сле́д Его́: а́ще ли Ваа́л е́сть, то́ иди́те за ни́м, и не отвеща́ша ему́ лю́дие словесе́. И рече́ Илиа́ к лю́дем: а́з е́смь оста́х проро́к Госпо́день еди́н, и проро́цы Ваа́ловы, и́хже три́ста и пятьдеся́т муже́й, и проро́ков ме́рзких четы́реста. И рече́ Илиа́: дади́те ми́ два́ юнца́, да изберете́ себе́ еди́наго, и растеши́те и́ на у́ды, и возложи́те и на дрова́, да не приложи́те огня́. И а́з растешу́ юнца́ друга́го, и возложу́ на дрова́, и огня́ не возгнещу́. И да призовете́ имена́ бого́в ва́ших, и а́з призову́ и́мя Го́спода Бо́га моего́: и бу́дет Бо́г, и́же а́ще послу́шает огне́м, то́й е́сть Бо́г. И отвеща́ша вси́ лю́дие, и ре́ша: до́бр глаго́л Илии́н, и́же глаго́ла, да бу́дет та́ко. И рече́ Илиа́ проро́ком сту́дным: избери́те себе́ юнца́ еди́наго, и сотвори́те вы́ пре́жде, я́ко ва́с е́сть мно́жество, и призови́те имена́ бого́в ва́ших, и огня́ не пригнеща́йте. И поя́ша юнца́, и сотвори́ша та́ко. И призыва́ху и́мя Ваа́лово от у́тра и до полу́дне, и ре́ша: послу́шай на́с Ваа́ле, послу́шай на́с. И не бе́ гла́са, ни послуша́ния: и рыска́ху о́коло же́ртвенника, и́же сотвори́ша си́и. И бы́сть полу́дне, и поруга́ся и́м Илиа́ Фесви́тянин, и рече́: зови́те гла́сом вели́ким, я́ко бо́гу ва́шему непра́зднство е́сть: да еда́ что́ ино́е стро́ит, или́ усну́л е́сть, да убудите́ его́. И зовя́ху гла́сом вели́ким, и кроя́хуся по обы́чаю своему́ ножи́, и мно́зи би́ша себе́ бичьми́ до проли́тия кро́ве своея́, и прорица́ху: и бы́сть до ве́чера, я́ко бы́ти вре́мя взы́ти же́ртве, и не бе́ гла́са. И глаго́ла Илиа́ к проро́ком сту́дным, глаго́ля: отступи́те ны́не, да и а́з сотворю́ же́ртву мою́. И отступи́ша ти́и, и умо́лкнуша. И рече́ Илиа́ к лю́дем: приступи́те ко мне́: и приступи́ша к нему́ вси́ лю́дие. И прия́т Илиа́ двана́десять ка́мений, по числу́ коле́н сыно́в изра́илевых, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь: Изра́иль бу́дет и́мя твое́. И созда́ ка́мение во и́мя Госпо́дне, и исцели́ олта́рь раско́панный. И сотвори́ мо́ре вмеща́ющее две́ ме́ре се́мене о́крест олтаря́: и воскладе́ поле́на на олта́рь, и́же сотвори́, и растеса́ на у́ды всесожега́емое, и возложи́ на поле́на, и обы́де олта́рь. И рече́ Илиа́: принеси́те ми́ четы́ре водоно́сы воды́, и возлива́йте на всесожже́ние и на поле́на, и сотвори́ша та́ко. И рече́: удво́йте, и удво́иша. И рече́: утро́йте, и утро́иша. И прохожда́ше вода́ о́крест олтаря́, и мо́ре испо́лнися воды́. И возопи́ Илиа́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Авраа́мов и Исаа́ков и Иа́ковль. Послу́шай мене́ Го́споди, послу́шай мене́ дне́сь огне́м: да разуме́ют вси́ лю́дие си́и, я́ко Ты́ еси́ еди́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев, и а́з ра́б Тво́й, и Тебе́ ра́ди сотвори́х дела́ сия́ вся́: и Ты́ обрати́ сердца́ люде́й си́х в сле́д Тебе́. И паде́ о́гнь от Го́спода с небесе́, и пояде́ всесожже́ния и поле́на и ка́мение и пе́рсть, и во́ду я́же бе́ в мо́ри, вся́ полиза́ о́гнь. И падо́ша вси́ лю́дие на лицы́ свое́м, и ре́ша: вои́стинну Госпо́дь Бо́г, то́й е́сть Бо́г. И рече́ Илиа́ к лю́дем: поима́йте проро́ки Ваа́ловы, да ни еди́н скры́ется от ни́х. И я́ша и́х, и веде́ я́ Илиа́ на пото́к Ки́ссов, и ту́ и́х закла́. И рече́ Илиа́ посе́м Аха́вови: се́ гла́с хожде́ния дожде́внаго, впрязи́ колесни́цу твою́, и сни́ди, да не пости́гнет тебе́ до́ждь. И взы́де Илиа́ на Карми́льскую го́ру, и преклони́ся на зе́млю, и положи́ лице́ свое́ между́ коле́нома свои́ма, и помоли́ся ко Го́споду. И не́бо помрачи́ся о́блаки и ду́хом, и бы́сть до́ждь ве́лий: и пла́чяся Аха́в, и́де до Иезрае́ля. И рука́ Госпо́дня бы́сть на Илии́: и стягну́в чре́сла своя́, и тече́ пред Аха́вом до Иезрае́ля. И возвести́ Аха́в жене́ свое́й Иезаве́ли вся́, ели́ка сотвори́ Илиа́: и я́ко закла́ проро́ки ноже́м. И посла́ Иезаве́ль ко Илии́, глаго́ля: у́тро в се́й же ча́с положу́ ду́шу твою́, я́коже ду́шу еди́наго от си́х. И слы́ша и убоя́ся Илиа́, воста́в и́де души́ ра́ди своея́: и прии́де в Вирсави́ю, зе́млю Иу́дову, и оста́ви о́трочища своего́ та́мо, и и́де в пусты́ню дне́ пу́ть. И прише́д се́де под сме́рчием, и проси́ души́ свое́й сме́рти, и рече́: довле́ет ми́ Го́споди, приими́ у́бо ду́шу мою́ от Мене́, я́ко не́смь а́з па́че оте́ц мои́х. И ля́же и у́спе под са́дом. И се́ а́нгел Госпо́день косну́ся ему́, и рече́ ему́: воста́ни, я́ждь и пи́й. И воззре́в Илиа́, и се́ при возгла́вии его́ опресно́к ячме́нный, и корча́г воды́: и воста́, и яде́ и пи́т, и обра́щься у́спе. И обра́щься а́нгел Госпо́день втори́цею, и косну́ся ему́, и рече́ ему́: воста́ни, я́ждь и пи́й, я́ко мно́г от Тебе́ пу́ть. И воста́, и яде́ и пи́т: и и́де в кре́пости я́ди тоя́ четы́редесять дне́й, и четы́редесять ноще́й, до горы́ Хори́вския. И вни́де та́мо в пеще́ру, и всели́ся в не́й. И се́ глаго́л Госпо́день к нему́, и рече́ ему́ Госпо́дь: что́ ты́ зде́ Илие́? И рече́ Илиа́: ревну́я поревнова́х по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели, я́ко оста́виша тя́ сы́нове Изра́илевы, и олтари́ твоя́ раскопа́ша, и проро́ки твоя́ ору́жием изби́ша. И оста́х а́з еди́н. И и́щут души́ моея́ изъя́ти ю́. И рече́ а́нгел: изы́ди у́тро, и ста́ни в горе́ пред Го́сподем, и се́ мимои́дет Госпо́дь, и ду́х ве́лий и кре́пок, разоря́я горы́, и сокруша́я ка́мение пред Го́сподем: не в ду́се Госпо́дь. И по ду́се ви́хр, и не в ви́хре Госпо́дь. И по ви́хре о́гнь, и не во огни́ Госпо́дь: и по огни́ гла́с хла́да то́нка, и та́мо Госпо́дь. И бы́сть я́ко услы́ша Илиа́, покры́ лице́ свое́ ми́лотию свое́ю, и изы́де, и ста́ при пеще́ре. И се́ к нему́ бы́сть гла́с, и рече́: что́ зде́ ты́ Илие́? И рече́ Илиа́: ревну́я поревнова́х по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели, я́ко оста́виша заве́т Тво́й сы́нове Изра́илевы, и олтари́ Твоя́ раскопа́ша, и проро́ки Твоя́ изби́ша ору́жием, и оста́х а́з еди́н, и и́щут души́ моея́ изъя́ти ю́. И рече́ Госпо́дь к нему́: иди́ возврати́ся путе́м твои́м, и по́йдеши в пу́ть пусты́ни Дама́сковы, и пома́жеши Азаи́ла на ца́рство во Ассири́и: И Ииу́а сы́на Амесси́ина пома́жеши в царя́ Изра́илю, и Елиссе́а сы́на Асафа́това пома́жеши вме́сто себе́ проро́ка.

Ца́рств четве́ртых чте́ние [глава́ 2].

Бы́сть во дни́ о́ны, обре́те Илиа́ Елиссе́а сы́на Асафа́това, и то́й ора́ше вола́ми. И и́де Илиа́ к нему́: и пове́рже Илиа́ ми́лоть свою́ на не́м. И оста́ви Елиссе́й волы́, и тече́ созади́ Илии́ и служа́ше ему́. И бы́сть егда́ взя́ту бы́ти Илии́ Го́сподем в ви́хре я́ко на не́бо: и идо́ста Илиа́ и Елиссе́й в Галга́лы. Рече́ Илиа́ к Елиссе́ю: седи́ у́бо зде́, я́ко Госпо́дь посла́ мя до Иорда́на. И рече́ Елиссе́й: жи́в Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тебе́. И поидо́ста о́ба, и пятьдеся́т муже́й от сыно́в проро́ческих приидо́ша, и ста́ша пря́мо издале́ча: о́ба же ста́ста при Иорда́не. И прия́т Илиа́ ми́лоть свою́, и сви́т ю́, и порази́ е́ю во́ды, раздели́ся вода́ сю́ду и сю́ду. И преидо́ста о́ба по су́ху. И бы́сть я́ко преидо́ста, и рече́ Илиа́ Елиссе́ю: проси́, что́ сотворю́ тебе́, пре́жде да́же не взя́т бу́ду от Тебе́? И рече́ Елиссе́й: да бу́дет у́бо ду́х и́же в тебе́, сугу́б во мне́. И рече́ Илиа́: ожесточи́л еси́ проси́ти: оба́че а́ще уви́диши мя́ взе́млема от Тебе́, бу́дет ти́ та́ко, а́ще ли же не уви́диши, не бу́дет. И бы́сть иду́щым и́м, и глаго́лющым, и се́ колесни́ца о́гненна, и ко́ни о́гненни, и раздели́ между́ обе́ма, и взя́тся Илиа́ тру́сом, я́ко на не́бо. И Елиссе́й зря́ше, и то́й вопия́ше: о́тче, о́тче, колесни́ца Изра́илева и ко́ни его́, и не ви́де его́ ктому́. И я́тся Елиссе́й за ри́зы своя́, и раздра́ я́ на дво́е. И взя́т ми́лоть Илиину́ Елиссе́й, па́дшую верху́ его́. И обрати́ся Елиссе́й, и ста́ на бре́зе Иорда́на. И прия́т Елиссе́й ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́: и уда́ри во́ды, и не раздели́шася. И рече́ Елиссе́й: где́ у́бо е́сть Бо́г Илии́н апфо́; и уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е, и раздели́шася во́ды, и пре́йде по су́ху.

* * *

1

꙾нача́льству꙾


Источник: Минея общая – М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 516 с. ISBN 5-94625-045-0

Комментарии для сайта Cackle