Минея общая

Содержание

Изъявле́ние вкра́тце

[Глава 1] Слу́жба о́бща пра́здником, и предпра́зднством и попра́зднством Го́спода на́шего Иису́са Христа́ [Глава 2] Слу́жба о́бща пра́здником Богоро́дичным [Глава 3] Слу́жба о́бща Честно́му и Животворя́щему Кресту́ [Глава 4] Слу́жба о́бща святы́м а́нгелом и про́чым безпло́тным [Глава 5] Слу́жба о́бща Иоа́нна Предте́чи, проро́ка и крести́теля Госпо́дня [Глава 6] Слу́жба о́бща святы́х оте́ц, на собо́ры [Глава 7] Слу́жба о́бща проро́ку еди́ному [Глава 8] Слу́жба о́бща апо́столу еди́ному [Глава 9] Слу́жба о́бща апо́столом двема́ и мно́гим [Глава 10] Слу́жба о́бща святи́телю еди́ному [Глава 11] Слу́жба о́бща святи́телем двема́ и мно́гим [Глава 12] Слу́жба о́бща преподо́бному еди́ному [Глава 13] Слу́жба о́бща преподо́бным двема́ и мно́гим [Глава 14] Слу́жба о́бща му́ченику еди́ному [Глава 15] Слу́жба о́бща му́чеником, двема́ и мно́гим [Глава 16] Слу́жба о́бща священному́ченику еди́ному [Глава 17] Слу́жба о́бща священному́чеником двема́, и мно́гим [Глава 18] Слу́жба о́бща преподо́бному́ченику еди́ному [Глава 19] Слу́жба о́бща преподо́бному́чеником двема́ и мно́гим [Глава 20] Слу́жба о́бща му́ченице еди́ной [Глава 21] Слу́жба о́бща му́ченицам, двема́ и мно́гим [Глава 22] Слу́жба о́бща преподо́бней жене́ еди́ней [Глава 23] Слу́жба о́бща преподо́бным жена́м двема́ и мно́гим [Глава 24] Слу́жба о́бща преподо́бному́ченице еди́ной [Глава 25] Слу́жба о́бща священноиспове́днику и преподобноиспове́днику [Глава 26] Слу́жба о́бща безме́здником и чудотво́рцем [Глава 27] Слу́жба о́бща Христа́ ра́ди юро́дивым, Андре́ю Царегра́дскому, Иси́дору Росто́вскому, Макси́му и Васи́лию Моско́вским, и про́чым. [Глава 28] Слу́жба воскре́сная шеста́го гла́са [Глава 29] Слу́жба о́бща по вся́ дни́ ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́ [Глава 30] Богоро́дичны воскре́сны на о́смь гласо́в, пое́мии ве́чер на Го́споди воззва́х, и на стихо́внах, и́же от алфави́т. [Глава 31] Отпусти́тельнии, и кондаки́ трио́ди, и 50-цы, начина́емии от неде́ли мытаря́ и фарисе́а, до все́х святы́х. Неде́ля о мытари́ и фарисе́и. [Глава 32] Отпусти́тельнии воскре́сны, осмии гласо́в, с богоро́дичны, и ипакои́ и́х, и кондаки́ [Глава 33] Тропари́ воскре́сны, пое́мии по непоро́чнах в неде́лях всего́ ле́та, гла́с 5 [Глава 34] Ини́и тропари́, пое́мии по непоро́чнах в суббо́ту, гла́с 5 [Глава 35] Богородичны отпусти́льнии, пое́мии во все́ ле́то: вече́рню же, и на Бо́г Госпо́дь, во у́трени, и па́ки в коне́ц у́трени [Глава 36] Отпусти́тельнии всея́ седми́цы [Глава 37] О зна́мениях [Глава 38] Собо́рник двуна́десяти ме́сяцей [Глава 39] Паремии́ о́бщыя коему́ждо свято́му [Глава 40] Проки́мен, апо́столи, аллилуиа́ре, ева́нгелия и прича́стни о́бщи святы́м, и́мже егда́ твори́м слу́жбу [Глава 41] Апо́столи и евангелия о́бщыя коему́ждо свято́му  

 
Изъявле́ние вкра́тце,

ка́ко пе́ти пра́зднуемым и не пра́зднуемым святы́м в неде́лю и в седми́чныя дни́, та́кожде и в предпра́зднствах и попра́зднствах Влады́чних и Богоро́дичных пра́здников.

О святе́м иму́щем бде́ние,

а́ще прилучи́тся в неде́лю.

На ма́лей вече́рни стихи́ры окто́иха 4: Сла́ва свята́го, и ны́не Богоро́дичен гла́са, ма́лыя вече́рни. На стихо́вне сти́х воскре́сн еди́н, та́же стихо́вна, и Сла́ва свята́го вели́кия вече́рни: и ны́не, Богоро́дичен: Тропа́рь воскре́сн. Сла́ва свята́го, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн.

На вели́цей вече́рни стихи́ры окто́иха 4, и свята́го 6: Сла́ва свята́го, и ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са: чте́ния свята́го 3. На лити́и стихи́ра хра́ма, и свята́го стихи́ры и сла́ва хвали́тныя, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны, Сла́ва, свята́го, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн. На благослове́нии хле́бов тропа́рь, Богоро́дице Де́во: два́жды, и свята́го еди́ножды.

На у́трени на Бо́г Госпо́дь: тропа́рь воскре́сн два́жды: Сла́ва, свята́го, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн. По кафи́смах седа́льны воскре́сны, по полиеле́и ипакои́ гла́са, и седа́льны вси́ свята́го. Кано́н воскре́сн со ирмосо́м на 4: Богоро́дицы на два́: и свята́го на 8. По 3-й пе́сни конда́к и и́кос, и седа́лен свята́го: два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос воскре́сн. Свети́лен воскре́сн, Сла́ва свята́го, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4, и свята́го со сла́вным 4, с припе́вы его́: Сла́ва, стихи́ра ева́нгльская, и ны́не, Преблагослове́нна еси́:

На часе́х тропа́рь воскре́сн, Сла́ва, свята́го: и кондаки́ же свята́го и воскре́сн пременя́юще глаго́лем.

На литурги́и блаже́нна гла́са на 6, и свята́го пе́снь 3 на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сн, и хра́ма Богоро́дицы, а́ще е́сть, и свята́го, конда́к воскре́сн, Сла́ва свята́го, и ны́не хра́ма Богоро́дицы, а́ще же ни́, предста́тельство христиа́н: Тропаря́ же и кондака́ хра́му свята́го не глаго́лем. Проки́мен, Апо́стол, Аллилу́иа, Ева́нглие, прича́стен воскре́сн, и свята́го.

О святе́м иму́щем полиеле́й,

а́ще прилучи́тся в неде́лю.

На вече́рни и на у́трени и на литурги́и пое́м я́коже и свято́му иму́щему бде́ние: то́чию на благослове́нии хле́бов, Богоро́дице Де́во: три́жды, Кано́н воскре́сн со ирмосо́м на 4: кре́стовоскре́сн на 2, и Богоро́дицы на 2, и свята́го на 6: а́ще ли два́ кано́на, на 8: а кре́стовоскре́сн оставля́ется. На литурги́и прилага́ем тропа́рь и конда́к, и хра́ма свята́го.

О святе́м пое́мом на 6,

а́ще прилучи́тся в неде́лю.

На вели́цей вече́рни стихи́ры окто́иха 6, и свята́го 4: Сла́ва свята́го, и ны́не, богоро́дична гла́са. Стихо́вна воскре́сна: Сла́ва, свята́го, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн.

На у́трени тропа́рь воскре́сн два́жды. Сла́ва, свята́го, и ны́не, Богоро́дичен пе́рвый, по гла́су тропаря́ свята́го, и про́чее воскре́сно. Кано́н воскре́сн со ирмосо́м на 4: кре́стовоскре́сн на два́, и Богоро́дицы на два́, и свята́го на 6. По 3-й пе́сни конда́к и и́кос, и седа́лен свята́го два́жды, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос воскре́сн. Свети́лен воскре́сн, Сла́ва свята́го: и ны́не Богоро́дичен воскре́сн. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4: и свята́го 4, а́ще и́мать: Сла́ва, стихи́ра ева́нгльская, и ны́не, Преблагослове́нна еси́:

На часе́х тропа́рь воскре́сн, Сла́ва, свята́го, конда́к воскре́сн.

На литурги́и слу́жба, я́коже и полиеле́йнаго свята́го.

О непра́зднуемом свято́м, или́ дву́

прилуча́ющихся в неде́лю.

На вели́цей вече́рни стихи́ры окто́иха 7, и свята́го 3: а́ще ли два́ святы́х, окто́иха: 4, и святы́м по три́: Сла́ва, свята́го, а́ще е́сть, и ны́не, Богоро́дичен пе́рвый, гла́са. На стихо́вне, стихи́ры воскре́сны: Сла́ва, свята́го, а́ще е́сть, и ны́не, Богоро́дичен.

На у́трени на Бо́г Госпо́дь, тропа́рь воскре́сн два́жды, Сла́ва, свята́го: а́ще ли два́ святы́х, тропа́рь воскре́сн еди́ножды, и свята́го: Сла́ва, 2-го свята́го, и ны́не, Богоро́дичен 1-й и про́чее воскре́сно. Кано́н воскре́сн со ирмосо́м на 4, кре́стовоскре́сн на три́, и Богоро́дицы на три́, и свята́го на 4. А́ще два́ святы́х, кано́н воскре́сн со ирмосо́м на 4, Богоро́дицы на 2, и святы́х на 8. По 3-й пе́сни конда́к и и́кос, и седа́лен свята́го еди́ножды, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос воскре́сн, свети́лен воскре́сн, Сла́ва свята́го, а́ще и́мать, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн.

На часе́х тропа́рь воскре́сн, Сла́ва, свята́го: а́ще два́ святы́х, тропари́ и́х пременя́ем. Конда́к воскре́сн.

На литурги́и тропари́ и кондаки́ воскре́сны и храмо́в, и свята́го, или́ святы́х, и про́чая слу́жба дне́, и свята́го, а́ще е́сть.

А́ще прилучи́тся предпра́зднство,

или́ попра́зднство в неде́лю, а свято́му пое́тся на 4, или́ на 6, или́ ему́же и полиеле́й.

На вели́цей вече́рни, на Го́споди воззва́х, стихи́ры окто́иха 4, пра́здника три́, и свята́го 3. А́ще ли святы́й пое́тся на 6, или́ ему́же и полиеле́й, стихи́ры окто́иха 3, пра́здника три́: и свята́го 4: Сла́ва, свята́го, а́ще е́сть, а́ще же ни́, пра́здника. На лити́и, а́ще предпра́зднство, стихи́ра хра́ма и стихо́вна пра́здника: а́ще попра́зднство, стихи́ра пра́здника, и свята́го а́ще полиеле́й: Сла́ва, свята́го, а́ще и́мать, а́ще же ни́, Сла́ва, и ны́не, пра́здника. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны, Сла́ва, свята́го, а́ще е́сть, и ны́не, пра́здника. На благослове́нии хле́бов, Богоро́дице Де́во: два́жды, и пра́здника еди́ножды.

На у́трени, на Бо́г Госпо́дь, тропа́рь воскре́сн два́жды, Сла́ва, свята́го, и ны́не, пра́здника: А́ще и́мать святы́й полиеле́й, пое́м ему́, и по не́м ипакои́ гла́са, и седа́льны свята́го все́. Кано́н воскре́сн со ирмосо́м на 4, Богоро́дицы на два́, пра́здника на 4, и свята́го на 4. А́ще полиеле́й, кано́н воскре́сн на 4, пра́здника на 4, и свята́го на 6. По 3-й пе́сни конда́к пра́здника, и свята́го, а́ще и́мать, и и́кос и седа́лен свята́го: Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос воскре́сн. Свети́лен воскре́сн, Сла́ва, свята́го, а́ще и́мать, а́ще ли ни́, Сла́ва, и ны́не, пра́здника. На хвали́тех стихи́ры окто́иха 4, и свята́го 4, а́ще е́сть, а́ще ли ни́, окто́иха 4, и пра́здника 4.

На часе́х тропа́рь воскре́сн пре́жде, Сла́ва, пра́здника, и свята́го пременя́ем, конда́к пра́здника и воскре́сн пременя́ем же, а́ще полиеле́й и свята́го.

На литурги́и блаже́нна гла́са на 6, и пра́здника на 4: а́ще святы́й и́мать пе́снь, тогда́ блаже́нна гла́са на 4: пра́здника на 4, и свята́го на 4. Тропари́ и кондаки́ воскре́сны и пра́здника, и хра́ма и свята́го, проки́мен гла́са и пра́здника. Апо́стол и Ева́нглие дне́. Прича́стен, Хвали́те: и пра́здника. А́ще ли и́мать святы́й Апо́стол и Ева́нглие, тогда́ пое́м проки́мен гла́са, и свята́го. Апо́стол и Ева́нглие и прича́стен дне́ и свята́го.

[зри́] А иде́же всено́щнаго бде́ния не быва́ет. На вели́цей вече́рни, по Ны́не отпуща́еши, тропа́рь воскре́сн: Сла́ва свята́го, и ны́не: Богоро́дичен воскре́сн, или́ пра́здника. А́ще ли два́ святы́х с тропари́, и друга́го свята́го тропа́рь не глаго́лется. На повече́рии конда́к воскре́сн: а́ще и́мать святы́й полиеле́й, конда́к свята́го: а́ще предпра́зднство, или́ попра́зднство, сла́ва и ны́не, пра́здника.

О святе́м иму́щем бде́ние,

а́ще прилучи́тся в седми́чныя дни́ кроме́ неде́ли.

На ма́лей вече́рни стихи́ры на 4, и Сла́ва свята́го, и ны́не Богоро́дичен. На стихо́вне стихи́ры, и Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. Тропа́рь свята́го, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн.

На вели́цей вече́рни стихи́ры на 8, сла́ва и ны́не, Богоро́дичен 1-й по гла́су сла́вника. А́ще суббо́та, и ны́не, Богоро́дичен настоя́щаго гла́са, чте́ния 3. На лити́и стихи́ра хра́ма, и свята́го стихи́ры, и Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн. На стихо́вне стихи́ры и Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн. На благослове́нии хле́бов тропа́рь свята́го, два́жды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

На у́трени тропа́рь два́жды, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн. А́ще суббо́та, Богоро́дичен настоя́щаго гла́са. По кафи́смах и по полиеле́и седа́льны по два́жды, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен и Ева́нглие и стихи́ра свята́го. Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6. А́ще суббо́та, кано́н хра́ма Христо́ва, или́ Богоро́дицы на 6. А́ще же хра́м свята́го, или́ святы́я, пое́м кано́н Богоро́дицы преше́дшия неде́ли у́тренний со ирмосо́м на 6, и свята́го на 8. По 3-й пе́сни седа́лен два́жды, сла́ва и ны́не, Богоро́дичен. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос, свети́лен два́жды: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. На хвали́тех стихи́ры на 4, и Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. По славосло́вии тропа́рь, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн: а́ще суббо́та, Богоро́дичен настоя́щаго гла́са.

На часе́х тропа́рь и конда́к свята́го.

На литурги́и блаже́нна от кано́на пе́снь 3-я, и 6-я, на 8. Тропари́ и кондаки́ хра́ма Христо́ва и Богоро́дицы, и свята́го. А́ще не́сть хра́ма Христо́ва и Богоро́дицы, тропа́рь свята́го, сла́ва конда́к его́, и ны́не. Предста́тельство христиа́н: проки́мен, апо́стол, Аллилу́иа, Ева́нглие и прича́стен свята́го.

О святе́м иму́щем полиеле́й,

а́ще прилучи́тся в седми́чныя дни́.

На вече́рни, На у́трени, и на литурги́и: пое́м слу́жбу его́, я́коже и бде́нному свято́му: то́чию на Го́споди воззва́х, стихи́ры на 6, или́ на 8. по Ны́не отпуща́еши, тропа́рь, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн.

На лити́и присовокупля́ем тропа́рь и конда́к храмо́в святы́х: Проки́мен, Апо́стол, Ева́нглие, и прича́стен дне́, и свята́го.

[зри́] А́ще суббо́та: Проки́мен, Апо́стол, Ева́нглие и прича́стен, пре́жде свята́го, пото́м дне́, кроме́ пятидеся́тницы.

О святе́м иму́щем славосло́вие,

а́ще прилучи́тся в седми́чныя дни́.

На вече́рни кафи́сма рядова́я, стихи́ры на 6, и ны́не Богоро́дичен воскре́сн по гла́су сла́вника. А́ще суббо́та: Богоро́дичен настоя́щаго гла́са. На стихо́вне стихи́ры, и Сла́ва, свята́го, и ны́не Богоро́дичен от ме́нших: По тропаре́ Богоро́дичен воскре́сн.

На у́трени тропа́рь два́жды: сла́ва и ны́не Богоро́дичен воскре́сн. полиеле́а и Ева́нглиа не́сть, о́ба кано́на окто́иха без му́ченичнов: свято́му на 6. И катава́сиа по уста́ву, и про́чая вся́ слу́жба у́трени, и на литурги́и я́коже полиеле́йному свято́му.

О святе́м пое́мом на 6,

в седми́чныя дни́.

На Го́споди воззва́х, стихи́ры на 6, и Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. На стихо́вне окто́иха: Сла́ва, свята́го, и ны́не, Богоро́дичен: тропа́рь свята́го, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

На у́трени на Бо́г Госпо́дь, тропа́рь свята́го два́жды: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. Кано́ны окто́иха о́ба без му́ченичнов, и свята́го на 6. По 3-й пе́сни седа́лен свята́го два́жды: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос. Свети́лен окто́иха: Сла́ва, свята́го, и ны́не Богоро́дичен. На хвали́тех стихи́ры свята́го на 4 и Сла́ва, а́ще и́мать, и ны́не, Богоро́дичен. На стихо́вне окто́иха: Сла́ва, свята́го, и ны́не, Богоро́дичен.

На литурги́и блаже́нна окто́иха 4, и свята́го 4, и про́чая дне́ и свята́го. А́ще среда́ и пято́к, глаго́лем вме́сто богоро́дичнов крестобогоро́дичны.

О непра́зднуемом свято́м, или́ дву́,

пое́мых в седми́чныя дни́.

На Го́споди воззва́х, стихи́ры окто́иха 3, и свята́го 3: а́ще два́ святы́х, обои́м на 6, Сла́ва свята́го, а́ще е́сть: а́ще же ни́, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. На стихо́вне окто́иха, Сла́ва, свята́го, а́ще е́сть, а́ще же ни́, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Тропа́рь свята́го: а́ще два́ святы́х, Сла́ва, тропа́рь друга́го, и ны́не, Богоро́дичен.

На Бо́г Госпо́дь, тропа́рь свята́го два́жды: сла́ва: и ны́не, Богоро́дичен. а́ще два́ святы́х, Сла́ва, тропа́рь друга́го свята́го, и ны́не, Богоро́дичен. Кано́ны о́ба окто́иха: и свята́го на 4: а́ще два́ святы́х, кано́н окто́иха еди́н на ше́сть, и святы́х на 8. По 3-й пе́сни седа́лен свята́го еди́ножды, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос. а́ще два́ святы́х, по 3-й пе́сни конда́к 2-го свята́го, и седа́лен 1-го свята́го еди́ножды, Сла́ва, 2-го свята́го, и ны́не, Богоро́дичен. По 6-й пе́сни конда́к пе́рваго свята́го. Свети́лен окто́иха, Сла́ва, свята́го: а́ще два́ святы́х. Свети́лен окто́иха, и свята́го: Сла́ва, 2-го свята́го. На стихо́вне окто́иха, Сла́ва, свята́го, а́ще и́мать.

[зри́] На литурги́и слу́жба дне́, и свята́го а́ще е́сть. А́ще среда́ и пято́к, вме́сто богоро́дичнов глаго́лем крестобогоро́дичны.

[зри́] А́ще суббо́та, на Го́споди воззва́х, стихи́ры свята́го, или́ святы́х на 6, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн, настоя́щаго гла́са. По тропаре́ Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сн, настоя́щаго гла́са.

На у́трени, на Бо́г Госпо́дь, по тропаре́ Богоро́дичен воскре́сн, по гла́су тропаря́ кано́н мине́и со ирмосо́м на 6: и хра́ма свята́го на 4, и окто́иха му́ченичен на 4. А́ще два́, святы́х: вме́сто хра́ма глаго́лем кано́н друга́го свята́го, а́ще хра́м Христо́в или́ Богоро́дицы: кано́н хра́ма со ирмосо́м на 6: и свята́го на 4, и окто́иха на 4. А́ще ли святы́й на 6: хра́ма со ирмосо́м на 4, и свята́го на 6, и окто́иха на 4. Свети́лен свята́го, сла́ва окто́иха, и ны́не, Богоро́дичен. На хвали́тех стихи́ры свята́го, а́ще е́сть: по тропаре́ Богоро́дичен у́трени по гла́су тропаря́.

На литурги́и слу́жба свята́го, а́ще е́сть: та́же дне́.

О святе́м иму́щем бде́ние, или́ полиеле́й,

в предпра́зднствах или́ попра́зднствах кроме́ неде́ли.

На ма́лей вече́рни стихи́ры свята́го на 4: и Сла́ва, и ны́не, пра́здника, стихо́вна свята́го, и Сла́ва, и ны́не, пра́здника, тропа́рь свята́го, Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На вели́цей вече́рни на Го́споди воззва́х, стихи́ры пра́здника 3, и свята́го 5: Сла́ва, свята́го, и ны́не пра́здника. чте́ния свята́го три́. На лити́и стихи́ра хра́ма, или́ пра́здника, и свята́го. Сла́ва, свята́го, и ны́не, пра́здника. На стихо́вне стихи́ры, и Сла́ва, свята́го и ны́не, пра́здника. На благослове́нии хле́бов тропа́рь свята́го два́жды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

На у́трени тропа́рь пра́здника два́жды, Сла́ва, свята́го, и ны́не, пра́здника. По кафи́смах и по полиеле́и седа́льны свята́го по два́жды: Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Проки́мен, Ева́нглие и стихи́ра свята́го. Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6, и свята́го на 8. По 3-й пе́сни, конда́к и и́кос пра́здника: та́же седа́лен свята́го, два́жды, Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос свята́го, свети́лен свята́го два́жды, Сла́ва, и ны́не. пра́здника. На хвали́тех стихи́ры свята́го на 4: или́ пра́здника 3, и свята́го 3, Сла́ва, свята́го, и ны́не, пра́здника.

На часе́х тропа́рь пра́здника, Сла́ва, свята́го, кондаки́ пра́здника и свята́го пременя́юще глаго́лем.

На литурги́и блаже́нна пра́здника на 4: и свята́го на 4. Проки́мен, и прича́стен пра́здника и свята́го: Апо́стол, Аллилу́иа, и Ева́нглие дне́, и свята́го.

О святе́м, ему́же пое́тся на 4, или́ на 6,

в предпра́зднствах, и попра́зднствах кроме́ неде́ли.

На вече́рни на Го́споди воззва́х, стихи́ры пра́здника три́, и свята́го три́: а́ще два́ святы́х, обои́м на 6: Сла́ва, свята́го, и ны́не, пра́здника. На стихо́вне стихи́ры пра́здника: Сла́ва, свята́го, и ны́не, пра́здника, тропа́рь свята́го, Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На у́трени тропа́рь пра́здника два́жды: Сла́ва, свята́го, а́ще два́ святы́х: тропа́рь пра́здника еди́ножды, и свята́го: Сла́ва, 2-го свята́го: и ны́не, пра́здника. По кафи́смах седа́льны пра́здника, кано́н пра́здника со ирмосо́м на 8, и свята́го на 4. а́ще святы́й на 6: кано́н пра́здни на со ирмосо́м на 6: и свята́го на 6: а́ще два́ святы́х на 8. По 3-й пе́сни конда́к свята́го, или́ святы́х, и седа́лен еди́ножды: Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По 6-й пе́сни, конда́к и и́кос пра́здника. А́ще ли святы́й на 6: в попра́зднствах, по 3-й пе́сни конда́к и и́кос пра́здника: и седа́лен свята́го два́жды, Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос свята́го, свети́лен свята́го два́жды, Сла́ва, и ны́не, пра́здника. На стихо́вне стихи́ры пра́здника, Сла́ва, свята́го, а́ще е́сть, и ны́не, пра́здника.

На часе́х тропа́рь пра́здника и свята́го, конда́к пра́здника еди́н на все́х часе́х.

На литурги́и блаже́нна пра́здника на 4, и свята́го на 4. проки́мен и прича́стен пра́здника, и свята́го, а́ще е́сть: апо́стол и Ева́нглие дне́, и свята́го, а́ще е́сть.


Источник: Минея общая – М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 516 с. ISBN 5-94625-045-0

Комментарии для сайта Cackle