[Глава 38] Собо́рник двуна́десяти ме́сяцей

Ме́сяц септе́мврий

1. [а] <†> Нача́ло инди́кта, си́речь но́ваго ле́та:

И па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Симео́на сто́лпника и архимандри́та:

И ма́тере его́ Ма́рфы:

И собо́р Пресвяты́я Богоро́дицы и́же в Миаси́нех:

И свята́го му́ченика Аифала́:

И святы́х му́чениц 40 же́н: И свята́го Амму́на диа́кона и учи́теля и́х:

И святы́х му́ченик, Калли́сты, Ево́да и Ермоге́на, самобра́тных.

И па́мять пра́веднаго Иису́са сы́на Нави́на.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

2. [з] Свята́го му́ченика Ма́манта:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна по́стника, Патриа́рха Царягра́да.

3. [з] Свята́го священному́ченика Анфи́ма епи́скопа Никомиди́йскаго:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Феокти́ста, спо́стника вели́каго Евфи́миа.

4. [е] Свята́го священному́ченика Вави́лы, епи́скопа вели́кия Антиохи́и:

И свята́го проро́ка и Богови́дца Моисе́а.

В се́й же де́нь обре́тение честны́х моще́й свята́го Иоаса́фа, епи́скопа Белогра́дскаго.

5. [д] 🕃 Свята́го проро́ка Заха́рии, отца́ честна́го Иоа́нна Предте́чи.

6. [г] 🕃 Воспомина́ние бы́вшаго чудесе́ в Колосса́ех, е́же е́сть в Хо́нех, от архистрати́га Михаи́ла.

И свята́го му́ченика Евдокси́а, и и́же с ни́м пострада́вших:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Архи́ппа.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

7. [в] 🕃 Предпра́зднство Рождества́ Пресвяты́я Богоро́дицы:

И свята́го му́ченика [Созо́нта]:

🕃 И па́мять и́же во святы́х отца́ на́шего [Иоа́нна] архиепи́скопа, Новгоро́дскаго чудотво́рца.

8. [а] <(†)> Рождество́ Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, Присноде́вы Мари́и.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 12, и но́щь часо́в 12.

9. [з] 🕃 Святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И свята́го му́ченика Севириа́на:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Ио́сифа, Волоцка́го чудотво́рца:

И обре́тение честны́х моще́й свята́го Феодо́сиа архиепи́скопа, Черни́говскаго чудотво́рца.

10. [з] Святы́х му́чениц, Минодо́ры, Митродо́ры и Нимфодо́ры.

11. [е] Преподо́бныя ма́тере на́шея Феодо́ры, я́же во Александри́и:

И пренесе́ние моще́й преподо́бных оте́ц, Се́ргиа и Ге́рмана.

12. [д] Свята́го священному́ченика Автоно́ма:

В се́й же де́нь отдае́тся Пра́здник Рождества́ Богоро́дицы.

Слу́жба пое́тся вся́ пра́здника.

13. [г] 🕃 Па́мять обновле́ний хра́ма, свята́го Христа́ и Бо́га на́шего воскресе́ния:

И предпра́зднство Воздви́жения Честна́го и Животворя́щаго Креста́:

И свята́го священному́ченика Корни́лиа со́тника.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

14. [в] <(†)> Всеми́рное Воздви́жение Честна́го и Животворя́щаго Креста́:

И успе́ние во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна архиепи́скопа Константи́ня гра́да Златоу́стаго.

Пра́здник, и по́ст.

15. [а] 🕃 Свята́го великому́ченика Ники́ты.

16. [з] 🕃 Святы́я великому́ченицы Евфи́мии всехва́льныя.

17. [з] Святы́я му́ченицы Софи́и, и тре́х ея́ дще́рей, Ве́ры, Наде́жды и Любве́.

18. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Евме́ниа епи́скопа, Горти́нскаго чудотво́рца.

19. [д] Святы́х му́ченик, Трофи́ма, Савва́тиа и Доримедо́нта:

🕃 И преставле́ние благове́рнаго вели́каго кня́зя Фео́дора, и ча́д его́, благове́рных князе́й, Дави́да и Константи́на, смоле́нских и яросла́вских чудотво́рцев.

20. [г] 🕃 Свята́го великому́ченика Евста́фиа, и и́же с ни́м:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

🕃 И святы́х му́ченик и испове́дник, вели́каго кня́зя Михаи́ла и боля́рина его́ Фео́дора, черни́говских чудотво́рцев.

21. [в] Свята́го апо́стола Кодра́та, и́же в Магниси́и:

<†> В то́йже де́нь па́мять и́же во святы́х отца́ на́шего Дими́триа, митрополи́та Росто́вскаго.

В се́й де́нь отдае́тся пра́здник Честна́го Креста́.

22. [а] Свята́го священному́ченика Фо́ки, епи́скопа Синопи́йскаго:

И свята́го проро́ка Ио́ны:

И преподо́бнаго Ио́ны пресви́тера, отца́ Феофа́нова, творца́ кано́нов, и Фео́дора Начерта́ннаго.

23. [з] 🕃 Зача́тие честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

24. [з] 🕃 Святы́я первому́ченицы и равноапо́стольныя Фе́клы:

В то́йже де́нь па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Ника́ндра пустынножи́теля, Псковска́го чудотво́рца.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 11, а но́щь 13.

25. [е] <†> Преподо́бныя ма́тере на́шея Евфроси́нии:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Се́ргиа игу́мена, Ра́донежскаго чудотво́рца.

26. [д] <\†/> Преставле́ние свята́го апо́стола и евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

27. [г] 🕃 Свята́го му́ченика Каллистра́та, и дружи́ны его́:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Савва́тиа Солове́цкаго.

28. [в] <†> Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Харито́на.

29. [а] 🕃 Преподо́бнаго отца́ на́шего Кириа́ка отше́льника.

30. [з] 🕃 Свята́го священному́ченика Григо́риа вели́кия Арме́нии:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Григо́риа, и́же на Пе́лшме реце́, Во́логодскаго чудотво́рца:

И свята́го Михаи́ла, пе́рваго митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца.

Ме́сяц окто́врий

1. [з] <(†)> Покро́в Пресвяты́я Богоро́дицы:

И свята́го апо́стола Ана́нии, еди́наго от 70:

И преподо́бнаго отца́ Рома́на Сладкопе́вца:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Са́ввы, Ви́шерскаго чудотво́рца.

2. [е] 🕃 Свята́го священному́ченика Киприа́на:

И святы́я му́ченицы Иусти́ны:

И свята́го и блаже́ннаго Андре́а, Христа́ ра́ди юро́диваго.

И преставле́ние святы́я благове́рныя вели́кия княги́ни А́нны Ка́шинския.

3. [д] 🕃 Свята́го священному́ченика Диони́сиа Ареопаги́та:

4. [г] Свята́го священному́ченика Иерофе́а, епи́скопа Афи́нскаго:

🕃 И обре́тение честны́х моще́й, и́же во святы́х оте́ц на́ших, Гу́риа, пе́рваго архиепи́скопа Каза́нскаго, и Варсоно́фиа, епи́скопа Тверска́го.

5. [в] 🕃 Святы́я му́ченицы Харити́ны:

И и́же во святы́х оте́ц на́ших, митрополи́тов всея́ Росси́и, чудотво́рцев: Петра́, Алекси́а, Ио́ны, Фили́ппа и Ермоге́на.

6. [а] <†> Свята́го и сла́внаго апо́стола Фомы́.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

7. [з] 🕃 Святы́х му́ченик, Се́ргиа и Ва́кха.

8. [з] Преподо́бныя ма́тере Пелаги́и.

9. [е] <†> Свята́го апо́стола Иа́кова Алфе́ова:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Андрони́ка, и жены́ его́ Афана́сии.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [д] Святы́х му́ченик Евла́мпиа и Евлампи́и.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 10, а но́щь 14.

11. [г] Свята́го апо́стола Фили́ппа, еди́наго от седми́ диа́конов:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Феофа́на испове́дника, и творца́ кано́нов, епи́скопа Ники́йскаго.

12. [в] Святы́х му́ченик, Про́ва, Тара́ха и Андрони́ка:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Космы́ Святогра́дца, епи́скопа Маиу́мскаго, и творца́ кано́нов.

<†> В то́йже де́нь пра́зднование свято́му Иоа́нну Крести́телю Госпо́дню, на па́мять пренесе́ния из Ма́льты во гра́д Га́тчину креста́ из ча́сти дре́ва Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня, чудотво́рнаго о́браза Бо́жия Ма́тери, пи́саннаго святы́м евангели́стом Луко́ю, и десны́я руки́ моще́й свята́го Иоа́нна Крести́теля.

13. [а] Святы́х му́ченик, Ка́рпа и Папи́лы.

14. [з] 🕃 Святы́х му́ченик, Наза́риа, Герва́сиа, Прота́сиа и Кельси́а:

И преподо́бныя Параске́ви.

15. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Евфи́миа но́ваго:

И свята́го преподо́бному́ченика Лукиа́на, пресви́тера вели́кия Антиохи́и.

И свята́го му́ченика Ло́ггина со́тника, и́же при Кресте́ Госпо́дни.

17. [д] Свята́го проро́ка Оси́и:

И преподо́бному́ченика Андре́а Кри́тскаго.

18. [г] <†> Свята́го апо́стола и евангели́ста Луки́.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

18. [в] Свята́го проро́ка Ио́иля:

🕃 И свята́го му́ченика Уа́ра:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна Ры́льскаго.

20. [а] 🕃 Свята́го великому́ченика Арте́миа.

21. [з] 🕃 Преподо́бнаго отца́ на́шего Иларио́на Вели́каго:

🕃 И пренесе́ние моще́й, преподо́бнаго отца́ на́шего Иларио́на, епи́скопа Мегли́нскаго.

22. [з] Свята́го равноапо́стольнаго Аве́ркиа епи́скопа, Иерапо́льскаго чудотво́рца:

И святы́х седми́ отроко́в, и́же во Ефе́се:

<†> В то́йже де́нь пра́зднуем Пресвяте́й Богоро́дице явле́ния ико́ны Каза́нския.

23. [з] 🕃 Свята́го апо́стола Иа́кова бра́та Бо́жия:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

🕃 И пренесе́ние честны́х моще́й свята́го Иа́кова Борови́цкаго, новгоро́дскаго чудотво́рца.

24. [д] Свята́го му́ченика Аре́фы, и и́же с ни́м.

25. [г] Святы́х му́ченик и нотари́й, Маркиа́на и Марти́риа.

26. [в] <†> Свята́го великому́ченика Дими́триа мирото́чца:

И воспомина́ние вели́каго и стра́шнаго трясе́ния.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 9, а но́щь 15.

27. [а] Свята́го му́ченика Не́стора.

28. [з] Святы́х му́ченик, Тере́нтиа и Неони́лы:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Стефа́на Савваи́та и творца́ кано́нов:

🕃 И и́же во святы́х отца́ на́шего Арсе́ниа, архиепи́скопа Се́рбскаго:

🕃 И святы́я му́ченицы Параске́ви.

29. [з] Святы́я преподо́бному́ченицы Анастаси́и Ри́мляныни:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Авра́миа затво́рника:

🕃 И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Авра́миа архимандри́та, Росто́вскаго чудотво́рца.

30. [е] Святы́х му́ченик, Зино́виа и Зинови́и сестры́ его́.

31. [д] Святы́х апо́стол, Стахи́а, Ампли́а, и и́же с ни́ми:

И свята́го му́ченика Епима́ха.

Ме́сяц ное́мврий

1. [г] 🕃 Святы́х и чудотво́рцев безсре́бренников Космы́ и Дамиа́на, и́же от Аси́и.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

2. [в] Святы́х му́ченик: Акинди́на, Пига́сиа, Аффо́ниа, Елпидифо́ра и Анемподи́ста.

3. [а] Святы́х му́ченик, Акепси́мы епи́скопа, и Ио́сифа пресви́тера, и Аифала́ диа́кона:

И обновле́ние хра́ма, свята́го великому́ченика Гео́ргиа, и́же в ли́де, иде́же положено́ е́сть честно́е те́ло его́.

4. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоанни́киа Вели́каго:

И святы́х му́ченик, Ника́ндра, епи́скопа Ми́рскаго, и Ерми́а пресви́тера.

5. [з] Святы́х му́ченик, Галактио́на и Еписти́мы:

🕃 И преставле́ние и́же во святы́х отца́ на́шего Ио́ны архиепи́скопа, новгоро́дскаго чудотво́рца.

6. [е] 🕃 И́же во святы́х отца́ на́шего [Па́вла], архиепи́скопа Константи́ня гра́да, испове́дника:

🕃 И па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего [Варлаа́ма] ху́тынскаго, новгоро́дскаго чудотво́рца.

7. [д] Святы́х му́ченик 33, и́же в Мелити́не:

И преподо́бнаго отца́ на́шего и чудотво́рца Ла́заря, в Галиси́йстей горе́ пости́вшагося.

8. [г] <†> Собо́р архистрати́га Михаи́ла, и про́чих безпло́тных си́л.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [в] Святы́х му́ченик, Ониси́фора и Порфи́риа:

И преподо́бныя ма́тере на́шея Матро́ны:

И преподо́бныя Феокти́сты, я́же от Ле́звы.

10. [а] Святы́х апо́стол: Ера́ста, Оли́мпа, Родио́на, и и́же с ни́ми.

11. [з] Святы́х му́ченик, Ми́ны, Ви́ктора и Вике́нтиа:

И святы́я му́ченицы Стефани́ды:

И преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Фео́дора Студи́та:

🕃 И преставле́ние свята́го и блаже́ннаго Макси́ма, Христа́ ра́ди юро́диваго, моско́вскаго чудотво́рца.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 8, а но́щь 16.

12. [з] 🕃 И́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна, патриа́рха Александри́йскаго, ми́лостиваго:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́ла.

13. [е] <\†/> И́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна, архиепи́скопа Константи́ня гра́да, Златоу́стаго.

Пра́здник, разреше́ние вина́ и еле́а.

14. [д] <†> Свята́го и всехва́льнаго апо́стола Фили́ппа.

Пра́здник и ры́бы разреше́ние.

15. [г] Святы́х му́ченик и испове́дник, Гу́риа, Само́на и Ави́ва.

16. [в] <†> Свята́го апо́стола и евангели́ста Матфе́а.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

17. [а] 🕃 И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́риа епи́скопа Неокесари́йскаго, чудотво́рца:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́кона чудотво́рца, ученика́ свята́го Се́ргиа.

18. [з] Святы́х му́ченик, Плато́на и Рома́на.

19. [з] Свята́го проро́ка Авди́а:

И свята́го му́ченика Варлаа́ма:

🕃 И преподо́бных оте́ц на́ших, Варлаа́ма и Иоаса́фа, Царе́вича вели́кия Инди́и.

20. [е] Предпра́зднство во хра́м вхо́да Пресвяты́я Богоро́дицы:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Григо́риа Декаполи́та:

И и́же во святы́х отца́ на́шего Про́кла, архиепи́скопа Константи́ня гра́да.

21. [д] <(†)> Вхо́д во хра́м Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и.

Пра́здник, и ры́бы разреше́ние.

22. [г] 🕃 Свята́го апо́стола Филимо́на, и и́же с ни́м:

И убие́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Михаи́ла Тверска́го.

23. [в] И́же во святы́х оте́ц на́ших Амфило́хиа, епи́скопа Икони́йскаго, и Григо́риа епи́скопа Акраганти́йскаго:

🕃 И преставле́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, и всея́ Росси́и чудотво́рца:

И па́мять пе́рваго воро́нежскаго святи́теля Митрофа́на, в схимона́сех Мака́риа.

24. [а] 🕃 Святы́я великому́ченицы Екатери́ны:

И свята́го великому́ченика Мерку́риа:

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

🕃 И свята́го му́ченика Мерку́риа Смоле́нскаго.

25. [з] И́же во святы́х оте́ц на́ших, и священному́чеников, Кли́мента па́пы Ри́мскаго, и [Петра́] Александри́йскаго:

В си́й де́нь отдае́тся пра́здник Вхо́да Пресвяты́я Богоро́дицы.

26. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Али́пиа сто́лпника.

🕃 В то́йже де́нь пра́зднуем освяще́нию це́ркве свята́го великому́ченика Гео́ргиа, я́же в Ки́еве у златы́х вра́т:

И па́мять преставле́ния святи́теля Инноке́нтиа пе́рваго епи́скопа Ирку́тскаго, чудотво́рца.

27. [е] 🕃 Свята́го му́ченика Иа́кова пе́рсянина:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Палла́диа:

<†> И зна́мение Пресвяты́я Богоро́дицы, бы́вшее в Вели́ком Нове́ гра́де:

🕃 И па́мять и́же во святы́х отца́ на́шего Иа́кова епи́скопа, Росто́вскаго чудотво́рца.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 7, а но́щь 17.

28. [д] Свята́го преподо́бному́ченика Стефа́на но́ваго:

И свята́го му́ченика Ирина́рха.

29. [г] Свята́го му́ченика Парамо́на:

И свята́го му́ченика Филуме́на:

И преподо́бнаго Ака́киа, в ле́ствице свиде́тельствованнаго.

30. [в] <†> Свята́го и всехва́льнаго апо́стола Андре́а Первозва́ннаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

Ме́сяц деке́мврий

1. [а] Свята́го проро́ка Нау́ма.

2. [з] Свята́го проро́ка Авваку́ма.

3. [з] Свята́го проро́ка Софо́нии:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Са́ввы Звенигоро́дскаго.

4. [е] 🕃 Святы́я великому́ченицы Варва́ры:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна Дамаски́на.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И па́мять святи́теля Иоаса́фа, епи́скопа Белогра́дскаго.

5. [д] <\†/> Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Са́ввы Освяще́ннаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

6. [г] <\†/> И́же во святы́х отца́ на́шего Никола́а, архиепи́скопа Ми́р Лики́йских, чудотво́рца.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

7. [в] И́же во святы́х отца́ на́шего Амвро́сиа, епи́скопа Медиола́нскаго:

И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ниа Си́йскаго, но́ваго чудотво́рца:

🕃 И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́ла, и́же на е́зере Селиге́ре, на о́строве зово́мом Столобно́е, но́ваго чудотво́рца.

8. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Пата́пиа.

9. [з] 🕃 Зача́тие святы́я А́нны, егда́ зача́т Святу́ю Богоро́дицу.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [з] Святы́х му́ченик Ми́ны, Ермоге́на и Евгра́фа.

11. [е] 🕃 Преподо́бнаго отца́ на́шего Дании́ла сто́лпника.

12. [д] 🕃 Преподо́бнаго отца́ на́шего Спиридо́на чудотво́рца, епи́скопа тримифи́йскаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Отсе́ле возвра́т со́лнцу со зимы́ на ле́то, де́нь прибыва́ет, но́щь же умаля́ется.

13. [г] 🕃 Святы́х му́ченик: Евстра́тиа, Авксе́нтиа, Евге́ниа, Марда́риа и Оре́ста.

И святы́я му́ченицы Луки́и деви́цы.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Неде́ля святы́х пра́отец.

14. [в] Святы́х му́ченик: Фи́рса, Левки́а, Филимо́на, Аполло́ниа, Ариа́на и Каллини́ка.

15. [а] Свята́го священному́ченика Елевфе́риа:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Па́вла, и́же в Ла́тре:

🕃 И и́же во святы́х отца́ на́шего Стефа́на испове́дника, архиепи́скопа Суро́жскаго.

16. [з] Свята́го проро́ка Агге́а.

17. [з] 🕃 Свята́го проро́ка Дании́ла:

И святы́х трие́х отроко́в, Ана́нии, Аза́рии и Мисаи́ла.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Неде́ля пред рождество́м Христо́вым святы́х оте́ц.

18. [е] Свята́го му́ченика Севастиа́на, и дружи́ны его́.

19. [д] Свята́го му́ченика Вонифа́тиа.

20. [г] 🕃 Предпра́зднство е́же по пло́ти рождества́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́:

И свята́го священному́ченика Игна́тиа Богоно́сца.

21. [в] Святы́я му́ченицы Иулиани́и, я́же в Никомиди́и:

<†> И преставле́ние во святы́х отца́ на́шего Петра́ митрополи́та всея́ росси́и.

22. [а] Святы́я великому́ченицы Анастаси́и узореши́тельницы:

23. [з] Святы́х десяти́ му́ченик и́же в Кри́те.

24. [з] Святы́я преподо́бному́ченицы Евге́нии.

25. [е] <(†)> Е́же по пло́ти рождество́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́:

И воспомина́ние избавле́ния це́ркве и держа́вы Росси́йския от наше́ствия га́ллов, и с ни́ми два́десяти язы́к.

Па́сха. Пра́здник тридне́вный, и разреше́ние на вся́. Подо́бне и дванадесятодне́вное разреше́ние на вся́, и упраждне́ние междоча́сий.

26. [д] 🕃 Собо́р Пресвяты́я Богоро́дицы:

И свята́го священному́ченика Евфи́миа, епи́скопа Сарди́йскаго.

[зри́] Неде́ля по рождестве́ Христо́ве, па́мять святы́х и пра́ведных: Ио́сифа обру́чника, Дави́да царя́ и Иа́кова бра́та Бо́жия.

27. [г] 🕃 Свята́го апо́стола, первому́ченика архидиа́кона Стефа́на:

И преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Фео́дора Начерта́ннаго, и бра́та Феофа́ну творцу́.

28. [в] Святы́х дву́ тму́ му́ченик, в Никомиди́и сожже́нных.

29. [а] Святы́х младе́нец, 14 ты́сящ, Христа́ ра́ди избие́нных от И́рода в Вифлее́ме иуде́йстем:

Преподо́бнаго отца́ на́шего Марке́лла, игу́мена оби́тели неусыпа́емых.

30. [з] Святы́я му́ченицы Ани́сии:

И преподо́бнаго Зо́тика пресви́тера, сиротокорми́теля.

31. [з] Преподо́бныя ма́тере на́шея Мела́нии ри́мляныни:

В то́йже де́нь отдае́тся пра́здник Христо́ва Рождества́.

Ме́сяц ианнуа́рий

1. [е] <(†)> Е́же по пло́ти обре́зание Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́:

И па́мять и́же во святы́х отца́ на́шего Васи́лиа вели́каго архиепи́скопа Кесари́и Каппадоки́йския.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 8, а но́щь 16.

2. [д] Предпра́зднство просвеще́ния:

🕃 И па́мять во святы́х отца́ на́шего Сильве́стра, па́пы Ри́мскаго:

И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Серафи́ма Саро́вскаго.

3. [г] Свята́го проро́ка Малахи́и:

И свята́го му́ченика Горди́а.

4. [в] Собо́р святы́х седми́десяти апо́столов:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Феокти́ста игу́мена, и́же в кукуме́ сикели́йстем.

5. [а] Святы́х му́ченик, Феопе́мпта и Фео́ны:

И преподо́бныя Сигклитики́и.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

6. [з] <(†)> Свято́е Богоявле́ние Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

Пра́здник, и разреше́ние на вся́.

7. [з] 🕃 Собо́р свята́го и сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

8. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Гео́ргиа Хозеви́та:

И преподо́бныя ма́тере на́шея Домни́ки:

И Емилиа́на испове́дника.

9. [д] Свята́го му́ченика Полие́вкта:

<†> И и́же во святы́х отца́ на́шего Фили́ппа, митрополи́та всея́ Росси́и.

10. [г] И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́риа, епи́скопа Нисси́йскаго:

И преподо́бнаго Дометиа́на, епи́скопа Мелити́йскаго:

И преподо́бнаго Маркиа́на, пресви́тера и иконо́ма вели́кия це́ркве:

🕃 И преподо́бнаго Па́вла коме́льскаго, и́же на Обно́ре реце́.

11. [в] <†> Преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, о́бщих жи́тий нача́льника:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Михаи́ла Кло́пскаго, новгоро́дскаго чудотво́рца.

12. [а] Святы́я му́ченицы Татиа́ны:

🕃 И свята́го отца́ на́шего Са́ввы, архиепи́скопа Се́рбскаго.

13. [з] Святы́х му́ченик, Ерми́ла и Стратони́ка.

14. [з] Преподо́бных оте́ц на́ших в Сина́и и Раи́фе избие́нных:

И па́мять преставле́ния святы́я равноапо́стольныя Ни́ны, просвети́тельницы Гру́зии.

В се́й де́нь отдае́тся пра́здник святы́х Богоявле́ний.

15. [е] 🕃Преподо́бных оте́ц на́ших, Па́вла Фиве́йскаго, и Иоа́нна Ку́щника.

16. [д] 🕃 Поклоне́ние честны́х вери́г свята́го и всехва́льнаго апо́стола Петра́.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

17. [г] <†> Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Анто́ниа вели́каго.

Пра́здник и разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 9, а но́щь 15.

18. [в] 🕃 И́же во святы́х оте́ц на́ших архиепи́скпов Александри́йских, Афана́сиа и Кири́лла.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

19. [а] 🕃 Преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́риа еги́птянина:

И обре́тение честны́х моще́й Са́ввы Стороже́вскаго.

20. [з] <\†/> Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Евфи́миа вели́каго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

21. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Макси́ма испове́дника:

И свята́го му́ченика Неофи́та:

И святы́х му́чеников: Евге́ниа, Кани́диа, Уалериа́на и Аки́лы.

22. [е] Свята́го апо́стола Тимофе́а:

И свята́го преподо́бному́ченика Анаста́сиа Пе́рсскаго.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

23. [д] Свята́го священному́ченика Кли́мента, епи́скопа Агки́рскаго:

И свята́го му́ченика Агафагге́ла.

24. [г] Преподо́бныя ма́тере на́шея Ксе́нии.

25. [в] <†> И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́риа, архиепи́скопа Константи́ня гра́да, богосло́ва.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

26. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ксенофо́нта, и дружи́ны его́.

27. [з] <†> Пренесе́ние моще́й во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна Златоу́стаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

28. [з] 🕃 Преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма Си́рина:

В то́йже де́нь па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего, Феодо́сиа То́темскаго, спасосумо́рина монастыря́ нача́льника и основа́теля, новоявле́ннаго чудотво́рца.

29. [е] 🕃 Пренесе́ние моще́й свята́го священному́ченика Игна́тиа Богоно́сца.

30. [д] Свята́го священному́ченика Ипполи́та, па́пы Ри́мскаго:

<\†/> И и́же во святы́х оте́ц на́ших и вели́ких иера́рхов, Васи́лиа Вели́каго, Григо́риа Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

31. [г] 🕃 Святы́х чудотво́рцев и безсре́бренников, Ки́ра и Иоа́нна:

🕃 И па́мять во святы́х отца́ на́шего Ники́ты епи́скопа, новгоро́дскаго чудотво́рца.

Ме́сяц февруа́рий

1. [в] 🕃 Предпра́зднство Сре́тения Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́:

И свята́го му́ченика Три́фона].

2. [а] <(†)> Сре́тение Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 10, а но́щь 14.

3. [з] 🕃 Свята́го и пра́веднаго Симео́на Богоприи́мца, и А́нны проро́чицы.

4. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иси́дора Пилусио́тскаго:

🕃 И свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Гео́ргиа:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Кири́лла, Новоезе́рскаго чудотво́рца.

5. [а] Святы́я му́ченицы Ага́фии:

И преставле́ние свята́го Феодо́сиа, архиепи́скопа Черни́говскаго, чудотво́рца.

6. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Вуко́ла, епи́скопа сми́рнскаго.

7. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Парфе́ниа, епи́скопа Лампсаки́йскаго:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Луки́, и́же во Елла́де.

8. [в] 🕃 Свята́го великому́ченика Фео́дора Страти́лата:

И свята́го проро́ка Заха́рии серпови́дца.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [а] Свята́го му́ченика Ники́фора:

В се́й де́нь отдае́тся пра́здник Сре́тения.

10. [з] Свята́го му́ченика Харала́мпиа.

11. [з] Свята́го священному́ченика Вла́сиа:

Разреше́ние вина́ и еле́а:

🕃 И па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Дими́триа, Прилу́цкаго чудотво́рца:

🕃 И преставле́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Все́волода, нарече́ннаго во свято́м креще́нии Гаврии́ла, псковска́го чудотво́рца.

12. [е] И́же во святы́х отца́ на́шего Меле́тиа, архиепи́скопа Антиохи́и вели́кия:

<†> И и́же во святы́х отца́ на́шего Алекси́а, митрополи́та всея́ Росси́и, чудотво́рца.

13. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Мартиниа́на.

14. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Авксе́нтиа:

<†> И преподо́бнаго отца́ на́шего Константи́на фило́софа, в мни́сех Кири́лла, учи́теля слове́нскаго.

15. [в] Свята́го апо́стола Они́сима.

16. [а] Свята́го му́ченика Памфи́ла, и и́же с ни́м.

17. [з] 🕃 Свята́го великому́ченика Фео́дора Ти́рона:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

18. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Льва́ па́пы Ри́мскаго.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 11, а но́щь 13.

19. [е] Свята́го апо́стола Архи́ппа.

20. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Льва́, епи́скопа Ката́нскаго.

21. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Тимофе́а, и́же в симво́лех:

И и́же во святы́х отца́ на́шего Евста́фиа, архиепи́скопа Антиохи́йскаго.

22. [в] Обре́тение честны́х моще́й святы́х му́ченик, и́же во Евге́нии.

23. [а] Свята́го священному́ченика Полика́рпа, епи́скопа Сми́рнскаго.

24. [з] <†> Пе́рвое и второ́е обре́тение честны́я главы́ Предте́чевы.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

25. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Тара́сиа, архиепи́скопа Константи́ня гра́да.

26. [е] И́же во святы́х отца́ на́шего Порфи́риа, архиепи́скопа Га́зскаго.

27. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Проко́пиа Декаполи́та.

28. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Васи́лиа, спо́стника свята́го Проко́пиа.

29. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Кассиа́на Ри́млянина.

Ме́сяц ма́рт

1. [г] Святы́я преподо́бному́ченицы Евдоки́и.

2. [в] Свята́го священному́ченика Феодо́та, епи́скопа Кирини́йскаго:

🕃 И преставле́ние и́же во святы́х отца́ на́шего Арсе́ниа, епи́скопа Тверска́го.

3. [а] Святы́х му́ченик, Евтро́пиа, и дружи́ны его́, Клеони́ка и Васили́ска.

4. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Гера́сима, и́же на Иорда́не.

5. [з] Свята́го му́ченика Ко́нона.

6. [е] Святы́х 42 му́ченик и́же во Аммори́и.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 12, и но́щь 12.

7. [д] Святы́х священному́ченик, в Херсо́не епи́скпствовавших: Васи́лиа, Ефре́ма, Капи́тона, Евге́ниа, Евфе́риа и про́чих.

8. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Феофила́кта, епи́скопа Никомиди́йскаго.

9. [в] <†> Святы́х 40 му́ченик, в Севасти́йском е́зере му́чившихся.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [а] Свята́го му́ченика Кодра́та, и дружи́ны его́.

11. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Софро́ниа, патриа́рха Иерусали́мскаго:

🕃 И преставле́ние и́же во святы́х отца́ на́шего Квфи́миа архиепи́скопа, новгоро́дскаго чудотво́рца.

12. [з] Прпⷣнаго отца́ на́шего и испове́дника Феофа́на Сигриа́нскаго.

13. [е] Пренесе́ние моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Ники́фора, Патриа́рха Царягра́да.

14. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Венеди́кта.

15. [г] Свята́го му́ченика Ага́пиа, и с ни́м 6 му́ченик.

16. [в] Святы́х му́ченик, Сави́на и Па́пы.

17. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Алекси́а челове́ка Бо́жия:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́риа игу́мена Коля́зинскаго, чудотво́рца.

18. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Кири́лла, архиепи́скопа Иерусали́мскаго.

19. [з] Святы́х му́ченик, Хриса́нфа и Да́рии.

20. [е] Преподо́бных оте́ц на́ших, во оби́тели свята́го Са́ввы убие́нных.

21. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Иа́кова епи́скопа.

22. [г] Свята́го священному́ченика Васи́лиа, пресви́тера Агки́рския це́ркве.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 13, а но́щь 11.

23. [в] Свята́го преподо́бному́ченика Ни́кона, и дву́ сту́ учени́к его́ с ни́м му́чившихся.

24. [а] 🕃 Предпра́зднство Благове́щения Пресвяты́я Богоро́дицы:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Заха́рии:

И и́же во святы́х отца́ на́шего Арте́миа, епи́скопа Фессалони́тскаго.

25. [з] <(†)> Благове́щение пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы, а́ще случи́тся кроме́ вели́кия седми́цы.

26. [з] Собо́р архистрати́га Гаврии́ла.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

27. [е] Святы́я ма́тере на́шея Матро́ны Селу́нския.

28. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иларио́на Но́ваго:

И преподо́бнаго Стефа́на чудотво́рца.

29. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ма́рка, епи́скопа Арефуси́йскаго, и Кири́лла диа́кона, и ины́х при Иулиа́не мучи́теле пострада́вших.

30. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна, списа́теля Ле́ствицы.

31. [а] Преподо́бнаго и чудотво́рца Ипа́тиа, епи́скопа Га́ггрскаго.

Ме́сяц апри́лий

1. [з] Преподо́бныя ма́тере на́шея Мари́и еги́птяныни:

🕃 И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Евфи́миа, Су́ждальскаго чудотво́рца.

2. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ти́та чудотво́рца.

3. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Ники́ты, игу́мена оби́тели Мидики́йския.

4. [д] Преподо́бных оте́ц на́ших, Ио́сифа песнопи́сца, и Гео́ргиа, и́же в мале́и.

5. [г] Святы́х му́ченик, Феоду́ла и Агафопо́да, и и́же с ни́ми.

6. [в] И́же во святы́х отца́ на́шего Евти́хиа, архиепи́скопа Константи́ня гра́да:

<†> И и́же во святы́х отца́ на́шего Мефо́диа, архиепи́скопа Мора́вскаго.

7. [а] Преподо́бнаго отца́ на́шего Гео́ргиа, епи́скопа Митили́нскаго.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 14, а но́щь 10.

8. [з] Святы́х апо́стол: Иродио́на, Ага́ва, Асигкри́та, Ру́фа, Фле́гонта и Е́рма, и и́же с ни́ми.

9. [з] Свята́го му́ченика Евпси́хиа.

10. [е] Святы́х му́ченик, Тере́нтиа и Помпии́а, и и́же с ни́ми.

11. [д] Свята́го священному́ченика Анти́пы, епи́скопа перга́ма Аси́йскаго.

12. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Васи́лиа, епи́скопа Пари́йскаго.

13. [в] Свята́го священному́ченика Арте́мона.

14. [а] И́же во святы́х отца́ на́шего и испове́дника Марти́на, па́пы Ри́мскаго.

15. [з] Святы́х апо́стол, Ариста́рха, Пу́да и Трофи́ма.

16. [з] Святы́х му́чениц: Ага́пии, Ири́ны и Хиони́и.

17. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Симео́на, и́же в Перси́де:

И преподо́бнаго Ака́киа, епи́скопа Мелити́йскаго:

🕃 И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Зоси́мы игу́мена, Солове́цкаго чудотво́рца.

18. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна, ученика́ свята́го Григо́риа Декаполи́та.

19. [г] Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна ветхопеще́рника.

20. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора трихи́ны.

21. [а] Свята́го священному́ченика Ианнуа́риа епи́скопа, и и́же с ни́м:

И свята́го священному́ченика Фео́дора, и́же в Перги́и.

22. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора Сикео́та:

И пренесе́ние честны́х моще́й свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Все́волода, нарече́ннаго во свято́м креще́нии Гаврии́ла.

23. [з] <\†/> Свята́го сла́внаго великому́ченика, победоно́сца и чудотво́рца Гео́ргиа:

И святы́я му́ченицы цари́цы Алекса́ндры.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 15, а но́щь 9.

24. [е] Свята́го му́ченика Са́ввы Стратила́та.

25. [д] <†> Свята́го апо́стола и евангели́ста Ма́рка.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

26. [г] Свята́го священному́ченика Васи́лиа, епи́скопа Амаси́йскаго:

🕃 И и́же во святы́х отца́ на́шего Стефа́на, епи́скопа Пе́рмскаго.

27. [в] 🕃 Свята́го священному́ченика Симео́на, епи́скопа Иерусали́мскаго, сро́дника Госпо́дня по пло́ти.

28. [а] Святы́х апо́стол, Иа́сона и Сосипа́тра:

И святы́х му́ченик: Да́ды, Макси́ма и Кинтилиа́на.

29. [з] Святы́х му́ченик девяти́, и́же в Ки́зице:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Ме́мнона чудотво́рца.

30. [з] <†> Свята́го апо́стола Иа́кова, бра́та свята́го Иоа́нна Богосло́ва.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

Ме́сяц ма́ий

1. [е] 🕃 Свята́го проро́ка Иереми́и:

И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Пафну́тиа, Бо́ровскаго чудотво́рца.

2. [д] 🕃 Пренесе́ние моще́й и́же во святы́х отца́ на́шего Афана́сиа вели́каго, Патриа́рха Александри́йскаго.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

3. [г] Святы́х му́ченик, Тимофе́а и Ма́вры:

<†> И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Феодо́сиа, о́бщаго жития́ нача́льника в Росси́йстей земли́, игу́мена бы́вша честны́я оби́тели Пече́рския, я́же в Ки́еве.

4. [в] Святы́я преподо́бному́ченицы Пелаги́и, я́же от Та́рса.

5. [а] Святы́я и сла́вныя му́ченицы Ири́ны.

6. [з] Свята́го и пра́веднаго И́ова многострада́льнаго.

7. [з] 🕃 Воспомина́ние на небеси́ я́вльшагося зна́мения Честна́го и Животворя́щаго Креста́, во свято́м гра́де Иерусали́ме, в 3 ча́с дне́, при царе́ Конста́нтии, сы́не вели́каго Константи́на:

И па́мять свята́го му́ченика Ака́киа.

8. [е] <\†/> Свята́го сла́внаго и всехва́льнаго апо́стола и евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Арсе́ниа вели́каго.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [д] Свята́го проро́ка Иса́ии:

И свята́го му́ченика Христофо́ра:

<†> И пренесе́ние честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́а Чудотво́рца, от Ми́р в Ба́р гра́д.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 16, а но́щь 8.

10. [г] <†> Свята́го апо́стола Си́мона Зило́та.

11. [в] Обновле́ние Царягра́да:

И свята́го священному́ченика Моки́а:

<\†/> И и́же во святы́х оте́ц на́ших, равноапо́стольных Мефо́диа и Кири́лла, учи́телей слове́нских.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

12. [а] И́же во святы́х оте́ц на́ших, Епифа́ниа епи́скопа Ки́прскаго, и Ге́рмана, Патриа́рха Константи́ня гра́да.

13. [з] Святы́я му́ченицы Глике́рии.

14. [з] 🕃 Свята́го му́ченика Иси́дора:

И свята́го Иси́дора Христа́ ра́ди юро́диваго, Росто́вскаго чудотво́рца.

15. [е] 🕃 Преподо́бнаго отца́ на́шего Пахо́миа вели́каго:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

🕃 И и́же во святы́х отца́ на́шего Иса́ии епи́скопа, Росто́вскаго чудотво́рца.

🕃 В то́йже де́нь убие́ние благове́рнаго Царе́вича кня́зя Дими́триа, Моско́вскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца.

16. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора освяще́ннаго, ученика́ свята́го Пахо́миа:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма Переко́мскаго, новгоро́дскаго чудотво́рца.

17. [г] Свята́го апо́стола Андрони́ка, и и́же с ни́м.

18. [в] Свята́го му́ченика Феодо́та, и́же во Агки́ре:

И святы́х му́ченик, Петра́, Диони́сия и и́же с ни́ми:

И святы́х седми́ де́в.

19. [а] Свята́го священному́ченика Патрики́а, епи́скопа Пру́сскаго, и́же с ни́м:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Корни́лиа чудотво́рца Коме́льскаго.

20. [з] Свята́го му́ченика Фалале́а:

🕃 И обре́тение честны́х моще́й и́же во святы́х отца́ на́шего Алекси́а митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца.

21. [з] <†> Святы́х вели́ких царе́й и равноапо́столов, Константи́на и Еле́ны:

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

<†> В то́йже де́нь пра́зднуем сре́тение чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы Влади́мирския.

🕃 В то́йже де́нь па́мять свята́го благове́рнаго кня́зя Константи́на, и ча́д его́ Михаи́ла и Фео́дора], Му́ромских чудотво́рцев.

22. [е] Свята́го му́ченика Васили́ска.

23. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Михаи́ла, епи́скопа Сина́дскаго:

🕃 И обре́тение честны́х моще́й и́же во святы́х отца́ на́шего Лео́нтиа епи́скопа, Росто́вскаго чудотво́рца.

24. [г] 🕃 Преподо́бнаго отца́ на́шего Симео́на сто́лпника, и́же на Ди́вней горе́:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

🕃 И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Ники́ты сто́лпника, Переасла́вскаго чудотво́рца.

25. [в] <†> Тре́тие обре́тение честны́я главы́ честна́го и сла́внаго Проро́ка и Предте́чи, Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 17, а но́щь 7.

26. [а] Свята́го апо́стола Ка́рпа, еди́наго от седми́десяти:

🕃 И свята́го великому́ченика Гео́ргиа но́ваго, пострада́вшаго от безбо́жнаго царя́ Сели́ма Ту́рскаго.

27. [з] Свята́го священному́ченика Ферапо́нта:

🕃 И обре́тение моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Ни́ла, и́же на е́зере Селиге́ре, на о́строве зово́мом Столобно́е, но́ваго чудотво́рца.

28. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Ники́ты, епи́скопа Халкидо́нскаго:

🕃 И и́же во святы́х отца́ на́шего Игна́тиа епи́скопа, Росто́вскаго чудотво́рца.

29. [е] Святы́я преподо́бному́ченицы Феодо́сии де́вы:

🕃 В то́йже де́нь преставле́ние свята́го блаже́ннаго Иоа́нна, Христа́ ра́ди юро́диваго, У́стюжскаго чудотво́рца.

30. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Исаа́киа Далма́тскаго.

31. [г] Свята́го апо́стола Ерми́а:

И свята́го му́ченика Ерме́а.

Ме́сяц иу́ний

1. [в] Свята́го му́ченика Иусти́на Филосо́фа:

И друга́го му́ченика Иусти́на, и и́же с ни́ми:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Диони́сиа Глуши́цкаго.

2. [а] И́же во святы́х отца́ на́шего Ники́фора, патриа́рха Константи́ня гра́да, испове́дника:

🕃 И свята́го великому́ченика Иоа́нна но́ваго, му́ченаго в Белегра́де.

3. [з] Свята́го му́ченика Лукиллиа́на, и и́же с ни́м.

4. [з] И́же во святы́х отца́ на́шего Митрофа́на, патриа́рха Константи́ня гра́да.

5. [е] Свята́го священному́ченика Дорофе́а, епи́скопа Ти́рскаго:

И преставле́ние свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Фео́дора Яросла́вича.

6. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Виссарио́на чудотво́рца:

И преподо́бнаго Иларио́на но́ваго, оби́тели Далма́тския.

7. [г] Свята́го священному́ченика Феодо́та Агки́рскаго.

8. [в] Свята́го великому́ченика Фео́дора Стратила́та.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

9. [а] 🕃 И́же во святы́х отца́ на́шего Кири́лла, архиепи́скопа Александри́йскаго:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Кири́лла, Белоезе́рскаго чудотво́рца.

10. [з] Свята́го священному́ченика Тимофе́а, епи́скопа Пру́сскаго.

11. [з] <†> Святы́х апо́стол, Варфоломе́а и Варна́вы.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

12. [е] 🕃 Преподо́бнаго отца́ на́шего Ону́фриа вели́каго:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Петра́ Афо́нскаго:

И па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Арсе́ниа, Коне́вскаго чудотво́рца.

И преподо́бныя вели́кия княги́ни А́нны Ка́шинския.

[зри́] Отсе́ле возвра́т со́лнца на зи́му.

13. [д] Святы́я му́ченицы Акили́ны:

И и́же во святы́х отца́ на́шего Трифи́ллиа, епи́скопа Левкуси́и Ки́прския.

14. [г] Свята́го проро́ка Елиссе́а:

И и́же во святы́х отца́ на́шего Мефо́диа, патриа́рха Константи́ня гра́да.

15. [в] Свята́го проро́ка Амо́са:

<†> И и́же во святы́х отца́ на́шего Ио́ны, митрополи́та моско́вскаго, всея́ Росси́и чудотво́рца.

16. [а] Свята́го и чудотво́рца Ти́хона Амафу́нтскаго.

17. [з] Святы́х му́ченик, Ману́ила, Саве́ла и Исма́ила.

18. [з] Свята́го му́ченика Лео́нтиа.

19. [е] <†> Свята́го апо́стола Иу́ды, бра́та Госпо́дня по пло́ти.

20. [д] Свята́го священному́ченика Мефо́диа, епи́скопа Пата́рскаго.

21. [г] Свята́го му́ченика Иулиа́на тарсяни́на.

22. [в] Свята́го священному́ченика Евсе́виа, епи́скопа Самоса́тскаго.

23. [а] Святы́я му́ченицы Агрипи́ны:

<†> В се́й де́нь пра́зднуем сре́тение Пречи́стыя Богоро́дицы, чудотво́рныя ико́ны Влади́мирския.

24. [з] <(†)> Рождество́ честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

25. [з] Святы́я преподо́бному́ченицы Февро́нии:

🕃 В то́йже де́нь святы́х чудотво́рцев му́ромских, благове́рнаго кня́зя Петра́, нарече́ннаго во и́ноцех Дави́да, и благове́рныя княги́ни Февро́нии, нарече́нныя во и́нокинях Евфроси́нии.

26. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Дави́да, и́же в Селу́не:

<†> И явле́ние ико́ны пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, Ти́хфинския.

27. [д] Преподо́бнаго отца́ на́шего Сампсо́на странноприи́мца:

<\†/> И пра́здник о побе́де, Бо́гом дарова́нной всеросси́йскому самоде́ржцу Петру́ вели́кому, над шве́дским короле́м Каро́лом вторымна́десять, под Полта́вою, ле́та от воплоще́ния Госпо́дня ҂аѱ҃ѳ.

28. [г] 🕃 Святы́х безсре́бреник, Ки́ра и Иоа́нна:

И па́мять преподо́бных оте́ц, Се́ргиа и Ге́рмана, Валаа́мских чудотво́рцев.

29. [в] <(†)> Святы́х сла́вных и всехва́льных верхо́вных апо́стол, Петра́ и Па́вла.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

30. [а] <†> Собо́р святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол 12.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

Ме́сяц иу́лий

1. [з] 🕃 Святы́х и чудотво́рец безсре́бреник, Космы́ и Дамиа́на, в Ри́ме пострада́вших.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

2. [з] Положе́ние честны́я Ри́зы Рресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, во Влахе́рне.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

3. [е] Свята́го му́ченика Иаки́нфа:

<†> В то́йже де́нь пренесе́ние моще́й во святы́х отца́ на́шего Фили́ппа, митрополи́та моско́вскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца.

4. [д] И́же во святы́х отца́ на́шего Андре́а, архиепи́скопа Кри́тскаго, иеросолими́та:

И преподо́бныя Ма́рфы, ма́тере свята́го Симео́на Дивного́рца.

5. [г] <†> Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Афана́сиа Афо́нскаго:

🕃 И обре́тение честны́х моще́й преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего игу́мена Се́ргиа, Ра́донежскаго чудотво́рца.

6. [в] Преподо́бнаго отца́ на́шего Сисо́а вели́каго.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 16, а но́щь 8.

7. [а] Преподо́бных оте́ц на́ших, Фомы́ и́же в Мале́и, и Ака́киа, и́же в Ле́ствице.

8. [з] Свята́го великому́ченика Проко́пиа:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

И воспомина́ние зна́мения я́вльшагося от ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, честна́го и сла́внаго Ея́ Благове́щения, во гра́де Вели́цем У́стюзе:

<†> В си́й де́нь явле́ние ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, во гра́де Каза́ни:

🕃 В то́йже де́нь па́мять свята́го блаже́ннаго Проко́пиа, Христа́ ра́ди юро́диваго, У́стюжскаго чудотво́рца.

9. [з] Свята́го священному́ченика Пагкра́тиа, епи́скопа Тавромени́йскаго.

10. [е] Святы́х му́ченик четы́редесяти пяти́, и́же в Никопо́ли арме́нстей:

<†> В то́йже де́нь пра́зднуем положе́ние честны́я и многоцеле́бныя Ри́зы Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́:

<†> И преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ниа Пече́рскаго ки́евскаго:

И пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны в Коне́вской оби́тели.

11. [д] 🕃 Святы́я му́ченицы и прехва́льная Евфи́мии:

И преставле́ние блаже́нныя О́льги княги́ни Росси́йския, во свято́м креще́нии нарече́нныя Еле́ны.

12. [г] Святы́х му́ченик, Про́кла и Ила́риа:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Михаи́ла Иалеина́.

13. 🕃 Собо́р свята́го арха́нгела Гаврии́ла:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Стефа́на Савваи́та.

14. [а] Свята́го апо́стола Аки́лы.

15. [з] 🕃 Святы́х му́ченик, Ки́рика и Иули́тты ма́тере его́:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

<\†/> И успе́ние свята́го и равноапо́стола вели́каго кня́зя Влади́мира, нарече́ннаго во свято́м креще́нии Васи́лиа.

16. [з] Свята́го священному́ченика Афиноге́на, и десяти́ учени́к его́.

17. [е] Святы́я великому́ченицы Мари́ны.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

18. [д] Свята́го му́ченика Иаки́нфа, и́же во Амастри́де:

И свята́го му́ченика Емилиа́на.

19. [г] Преподо́бныя ма́тере на́шея Макри́ны, сестры́ Вели́каго Васи́лиа:

И преподо́бнаго отца́ на́шего Ди́а.

И обре́тение и пренесе́ние честны́х моще́й преподо́бнаго отца́ на́шего Серафи́ма Саро́вскаго, чудотво́рца.

20. [в] <†> Свята́го сла́внаго проро́ка Илии́.

Пра́здник, и разреше́ние вина́ и еле́а.

21. [а] Преподо́бных оте́ц на́ших, Симео́на Христа́ ра́ди юро́диваго, и Иоа́нна спо́стника его́:

И свята́го проро́ка Иезеки́иля.

22. [з] 🕃 Святы́я мироно́сицы и равноапо́стольныя Мари́и Магдали́ны:

И возвраще́ние моще́й свята́го священному́ченика Фо́ки.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 15, а но́щь 9.

23. [з] Святы́х му́ченик Трофи́ма и Фео́фила, и и́же с ни́ми.

24. [е] Святы́я великому́ченицы Христи́ны:

<†> И святы́х страстоте́рпец князе́й Росси́йских обою́ бра́ту по пло́ти, Бори́са и Гле́ба, нарече́нных во свято́м креще́нии Рома́на и Дави́да.

25. [д] 🕃 успе́ние святы́я А́нны, ма́тере Пресвяты́я Богоро́дицы:

И па́мять святы́х же́н, Олимпиа́ды и Евпракси́и:

Разреше́ние вина́ и еле́а.

🕃 И преподо́бнаго Мака́риа У́нжескаго.

26. [г] Свята́го священному́ченика Ермола́а, и и́же с ни́м:

И святы́я му́ченицы Параске́ви.

27. [в] 🕃 Свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

28. [а] Святы́х апо́стол и диа́конов, Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на.

<†> В си́й де́нь пра́зднуем явле́ние ико́ны Смоле́нския, Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы Одиги́трии.

29. [з] Свята́го му́ченика Каллини́ка.

30. [з] Святы́х апо́стол, Си́лы и Силуа́на, и и́же с ни́ми.

31. [е] 🕃 Предпра́зднство происхожде́ния Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня:

И свята́го и пра́веднаго Евдоки́ма.

Ме́сяц а́вгуст

1. [д] 🕃 Происхожде́ние честны́х дре́в Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня:

И святы́х му́ченик седми́ бра́тий Маккаве́ев, и ма́тере и́х Соломони́и и учи́теля и́х Елеаза́ра.

2. [г] 🕃 Пренесе́ние честны́х моще́й свята́го первому́ченика и архидиа́кона Стефа́на:

🕃 В то́йже де́нь преставле́ние свята́го блаже́ннаго Васи́лиа, Христа́ ра́ди юро́диваго, моско́вскаго чудотво́рца.

3. [в] Преподо́бных оте́ц на́ших, Исаа́киа, Далма́та и Фа́вста:

🕃 И преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ниа Ри́млянина, новгоро́дскаго чудотво́рца.

4. [а] Святы́х седми́ отроко́в, и́же во Ефе́се:

И святы́я преподо́бному́ченицы Евдоки́и.

🕃 Предпра́зднство преображе́ния Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

И свята́го му́ченика Евсигни́а.

6. [з] <(†)> Свято́е преображе́ние Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

7. [е] Свята́го преподо́бному́ченика Доме́тиа.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 14, а но́щь 10.

8. [д] Свята́го Емилиа́на испове́дника, епи́скопа Кизи́ческаго.

9. [г] <†> Свята́го апо́стола Матфе́а.

Разреше́ние вина́ и еле́а.

10. [в] Свята́го му́ченика и архидиа́кона Лавре́нтиа.

11. [а] Свята́го му́ченика и архидиа́кона Е́впла.

12. [з] Святы́х му́ченик, Фо́тиа и Аники́ты.

13. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Макси́ма испове́дника:

Па́мять и́же во святы́х отца́ на́шего Ти́хона, епи́скопа Воро́нежскаго.

В си́й де́нь отдае́тся пра́здник Преображе́ния.

14. [е] 🕃 Предпра́зднство Успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы:

И свята́го проро́ка Сихе́а.

15. [д] <(†)> Успе́ние Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и.

Пра́здник, и разреше́ние ры́бы.

16. [г] <\†/> Пренесе́ние от Еде́са нерукотворе́ннаго о́браза Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, е́же е́сть святы́й убру́с, в Ца́рский гра́д:

И свята́го му́ченика Диоми́да.

17. [в] Свята́го му́ченика Ми́рона.

18. [а] Святы́х му́ченик, Фло́ра и Ла́вра.

19. [з] Свята́го му́ченика Андре́а стратила́та, и с ни́м пострада́вших дву́ ты́сящ, и пяти́ со́т, и девяти́десяти тре́х.

20. [з] Свята́го проро́ка Самуи́ла.

21. [е] Свята́го апо́стола Фадде́а:

И святы́я му́ченицы Ва́ссы:

🕃 И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Авра́миа архимандри́та, смоле́нскаго чудотво́рца.

22. [д] Свята́го му́ченика Агафони́ка, и и́же с ни́м.

23. [г] Свята́го му́ченика Лу́ппа:

И отдае́тся пра́здник Успе́ния Пресвяты́я Богоро́дицы.

[зри́] Де́нь и́мать часо́в 13, а но́щь 11.

24. [в] Свята́го священному́ченика Евти́ха, ученика́ свята́го Иоа́нна Богосло́ва:

🕃 И пренесе́ние честны́х моще́й, и́же во святы́х отца́ на́шего Петра́, митрополи́та всея́ Росси́и, чудотво́рца.

25. [а] Возвраще́ние моще́й свята́го апо́стола Варфоломе́а:

И па́мять свята́го апо́стола Ти́та.

26. [з] Святы́х му́ченик Адриа́на и Ната́лии:

<†> В си́й де́нь пра́зднуем возсле́дование похва́льно сре́тения чудотво́рныя ико́ны Влади́мирския, Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы.

27. [з] Преподо́бнаго отца́ на́шего Пи́мена Вели́каго.

28. [е] Преподо́бнаго отца́ на́шего Моисе́а Му́рина.

29. [д] <(†)> Усекнове́ние честны́я главы́ честна́го сла́внаго Проро́ка Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.

Пра́здник и по́ст.

30. [г] И́же во святы́х оте́ц на́ших, патриа́рхов Константи́ня гра́да, Алекса́ндра, Иоа́нна и Па́вла но́ваго:

<†> И пренесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, из Влади́мира в ца́рствующий гра́д свята́го Петра́:

🕃 И преставле́ние преподо́бнаго отца́ на́шего Алекса́ндра, Сви́рскаго чудотво́рца.

31. [в] 🕃 Положе́ние Честна́го По́яса пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы в Халкопра́тии, принесе́ну от епи́скпии Зи́лы в Ца́рствующий гра́д.

Разреше́ние вина́ и еле́а.


Источник: Минея общая – М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 516 с. ISBN 5-94625-045-0

Комментарии для сайта Cackle