Служба о недужных многих или о едином

Зри, иерею, и сохрани, како о многих, како же о едином или единей имаши молитися.

На проскомидии: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, приими́ же́ртву сию́, во оставле́ние грехо́в рабо́в Твои́х (или раба Твоего) имярек: и я́ко милосе́рд всеси́льною Твоею десни́цею угаси́ обдержа́щий их (или его) огнь, утоли́ неду́г и ми́лостивно воздви́гни их (или его) от одра́ боле́зни, во славу и́мене Твоего.

По Рцем вси: и прочая, на своем месте приложи: Врачу́ душ и теле́с, со умиле́нием в се́рдце сокруше́нном к Тебе припа́даем и, стеня́ще, вопие́м Ти: исцели́ боле́зни, уврачу́й стра́сти душ и теле́с рабо́в Твои́х (или души́ и те́ла раба Твоего) имярек: и прости им (или ему), я́ко Благосе́рд, вся прегреше́ния, во́льная и нево́льная, и ско́ро воздви́гни от одра́ боле́зни, мо́лимтися, услы́ши и поми́луй.

Не хотя́й сме́рти гре́шных, но е́же обрати́тися и живы́м им бы́ти, пощади́ и поми́луй рабо́в Твои́х (или раба Твоего) имярек: Ми́лостиве, запрети́ боле́зни, отста́ви всю страсть и весь неду́г, утоли́ зи́му и огнь, и простри́ кре́пкую Твою ру́ку, и я́коже Иаи́рову дщерь от одра́ боле́зни воздви́гни и здра́вых (или здрава) предста́ви, мо́лимтися, услы́ши и поми́луй.

Огненную боле́знь Петро́вой те́щи прикоснове́нием Твоим исцели́вый, и ны́не лю́те стра́ждущих рабо́в Твои́х (или лю́те стра́ждущаго раба Твоего) имярек: боле́знь благосе́рдием Твоим исцели́, здра́вие им (или ему) ско́ро подава́я, приле́жно мо́лимтися, Исто́чниче цельба́м, услы́ши и поми́луй.

Еще мо́лимся: и про́чая в литургии.

О путешествующих многих или о едином

На проскомидии: Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, приими́ же́ртву сию́ во оставле́ние грехо́в рабо́в Твои́х (или раба́ Твоего́) имярек: и благослови́ путеше́ствие их (или его) и посли́ им (или ему), я́коже рабу́ Своему́ Тови́и иногда́, Ангела ми́рна, спу́тника и наста́вника, сохраня́юща, заступа́юща и невреди́мы соблюда́юща их (или его) от вся́каго зла́го обстоя́ния, ми́рно же, здра́во и благополу́чно возвраща́юща, да и о сем просла́вится в них (или в нем) великоле́пое и́мя Твое́.

По Рцем вси: и прочая, на своем месте прило́жи: Стопы́ челове́ческия исправля́яй, Го́споди, при́зри ми́лостивно на рабы́ Твоя́ (или на раба́ Твоего́) имярек: и, прости́в им (или ему) вся́кое прегреше́ние во́льное же и нево́льное, благослови́ благо́е наме́рение сове́та их, и исхо́ды и вхо́ды с путеше́ствием испра́ви, приле́жно мо́лимтися, услы́ши и поми́луй.

Исаа́ку и Тови́и Ангела спу́тника посла́вый и тем путеше́ствие и возвраще́ние их ми́рное и благополу́чное сотвори́вый, и ны́не, Пребла́же, Ангела ми́рна рабо́м Твои́м (или рабу Твоему) на́ми Тебе́ моля́щимся (или молящемуся) посли́, во е́же наста́вити их (или его) на вся́кое де́ло благо́е и изба́вити от враг ви́димых и неви́димых и от вся́каго зла́го обстоя́ния, здра́во же, ми́рно и благополу́чно в сла́ве Твое́й возврати́ти усе́рдно мо́лимтися, услы́ши и поми́луй.

Луце́ и Клео́пе в Еммау́с спутеше́ствовавый и ве́село в Иерусали́м возврати́тися Твои́м пресла́вным позна́нием сотвори́вый, спутеше́ствуй Твое́ю благода́тию и Боже́ственным благослове́нием и ны́не рабо́м Твоим сим (или рабу Твоему сему) на́ми Тебе́ приле́жно молящимся (или молящемуся) и во вся́ком де́ле бла́зе, к сла́ве пресвята́го Твоего́ и́мене благопоспеши́, в здра́вии и благополу́чии соблюда́я и возвраща́я во вре́мя благоподо́бно, я́ко всеще́дрому Благода́телю, мо́лимтися, ско́ро услы́ши и поми́луй.

Еще мо́лимся: и прочая в литургии.

Служба на всякое прошение

По Рцем вси: и прочая, на своем ме́сте приложи́: Еще́ мо́лимся Тебе́, Го́споду Бо́гу на́шему, е́же услы́шатися гла́су моле́ния на́шего и моли́тве, и поми́ловати рабо́в Твои́х имярек: благода́тию и щедро́тами Твои́ми, и испо́лнити вся проше́ния их, и прости́ти им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, благоприятным же бы́ти мольба́м и милостыням их пред престо́лом Влады́чествия Твоего́, и покрыти их от всех враг ви́димых и неви́димых, от вся́кия напа́сти, беды́ и ско́рби, и неду́гов изба́вити, и пода́ти здра́вие с долгоде́нствием: рцем вси: Го́споди, услы́ши и поми́луй.

При́зри, Влады́ко Человеколю́бче, ми́лостивным Ти о́ком на раба́ Твоего́ имярек: и услы́ши моле́ния наша, с ве́рою приноси́мая, я́ко Сам рекл еси́: вся ели́ка моля́щеся про́сите, ве́руйте я́ко прии́мете, и будет вам, и па́ки: проси́те и да́стся вам. Сего́ же ради и мы, а́ще и недосто́йнии, упова́юще на ми́лость Твою́, про́сим: пода́ждь бла́гость Твою рабу́ Твоему имярек: и испо́лни блага́я жела́ния его, ми́рно же и ти́хо в здра́вии и долгоде́нствии вся дни его́ соблюди́: рцем вси: ско́ро услы́ши и ми́лостивно помилуй.

Еще мо́лимся: и прочая в литургии.

О призывании помощи, благодати и дара Пресвятаго Духа в начале всякаго добраго дела

На проскомидии: Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, приими́ же́ртву сию́ во оставле́ние грехо́в рабо́в Твои́х (или раба́ Твоего́) имярек: и благослови́ благо́е наме́рение и де́ло их (или его), е́же благополу́чно нача́ти и без препя́тия вся́каго, к сла́ве Твое́й соверши́ти, де́лателем же благопоспеши́ и дела́ рук испра́ви, и в соверше́ние си́лою Пресвята́го Твоего́ Ду́ха спе́шно произвести́ сотвори́.

По Рцем вси: и прочая, на своем месте приложи: Призри, Человеколю́бче, ми́лостивным Твои́м о́ком на рабы́ Твоя́ (или на раба́ Твоего́) имярек, к Твоему́ благоутро́бию ве́рою припа́дающыя (или припа́дающаго), и, услы́шав моле́ния их (или его), благо́е наме́рение и дело их (или его) благослови́ и благополу́чно нача́ти, и спе́шно кроме́ вся́каго препя́тия в сла́ву Твою́ соверши́ти, я́ко всеси́ль-ному Царю́, мо́лимтися, услы́ши и поми́луй.

Во всем поспе́шествуяй всем в благо́е, Го́споди, ми́лостивно и рабо́м Твои́м (или рабу́ Твоему́), на́ми тебе моля́щымся (или моля́щемуся), поспе́шествуй, Спа́се, и в благополу́чное соверше́ние де́лу их (или его) спе́шно произвести́ся благослови́, мо́лимтися, всемоги́й Влады́ко, услы́ши и поми́луй.

Ангела Твоего́ храни́теля приста́ви де́лу сему́, благоуве́тливе Го́споди, и е́же воспя́тити вся препя́тия ви́димых и неви́димых враго́в, поспе́шство же во всем ко благополу́чному соверше́нию де́лающым сотвори́ти, мо́лимтися, преблаги́й Спа́се, услы́ши и поми́луй.

В сла́ву Твою́ вся твори́ти повелева́яй, Го́споди, рабо́м Твои́м (или рабу́ Твоему́) к Твое́й сла́ве де́ло свое́ начина́ющим (или начина́ющему), благослове́нием Твои́м поспе́шство благополу́чное с дово́льством к соверше́нию пода́ждь, здра́вие им (или ему) со благоде́нствием да́руя, мо́лимтися, вседарови́тый Тво́рче, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Еще мо́лимся: и прочая в литургии.

Благодарение о получении прошения и о всяком благодеянии Божии, от многих или от единаго

На проскомидии: Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, же́ртву сию́, ю́же Ти со благодаре́нием о Твои́х благодея́ниих прино́сим, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, в пренебе́сный Твой же́ртвенник приими́, и и́хже (или егоже) услы́шати и поми́ловати благоизво́лил еси́, от вся́каго зла́го обстоя́ния ви́димых и неви́димых враго́в, благоутро́бно сохрани́, и всегда́ в любви́ я́же к Тебе и и́скренняго, и во вся́кой доброде́тели преуспева́ти сотвори́, и небе́сных Твои́х благ сподо́би.

По Рцем вси: и прочая, на своем месте приложи́:

Благодаря́ще со стра́хом и тре́петом, я́ко раби́ непотре́бнии, Твоему́ благоутро́бию, Спа́се и Влады́ко наш Го́споди, о Твои́х благодея́ниях, я́же излия́л еси́ изоби́льно на рабы́ Твоя́, припа́даем и славосло́вие Тебе́, я́ко Бо́гу, прино́сим, и умиле́нно вопие́м: изба́ви от всех бед рабы́ Твоя́ (или раба́ Твоего́) и всегда́, я́ко ми́лостив, испо́лни в благи́х жела́ние всех нас (или его), приле́жно мо́лимтися, услы́ши и поми́луй.

Якоже ны́не ми́лостивно услы́шал еси́ моли́твы рабов Твоих (или раба Твоего), Господи, и яви́л еси́ на них благоутро́бие человеколю́бия Твоего́, си́це и в пре́дняя не презира́я, испо́лни в сла́ву Твою вся благая хоте́ния верных Твоих (или вернаго Твоего) и яви всем нам бога́тую ми́лость Твою́, вся нам согреше́ния презира́я, мо́лимтися, услы́ши и поми́луй.

Благоприя́тно, яко кади́ло благово́нное и яко ту́чная всесожже́ния, да будет, всеблаги́й Владыко, благодаре́ние сие наше пред величеством славы Твоея́, и низпосли всегда, яко щедр, рабом Твоим (или рабу Твоему) бога́тыя ми́лости и щедроты Твоя. И от всех сопротивле́ний ви́димых и неви́димых врагов Церковь Твою Святую (обитель сию, или град сей, или весь сию) избави, лю́дем же Твоим всем безгре́шное со здра́вием долгоде́нствие и во всех доброде́телех преспея́ние даруй, мо́лимтися, всеще́дрый Царю, ми́лостивно услы́ши и ско́ро поми́луй.


Источник: Служебник. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. - 464 с. ISBN 5-94625-063-9

Комментарии для сайта Cackle