[глⷡ҇а л҃и] А҆лфави́тъ и҆ме́нъ

всѣ́хъ ст҃ы́хъ, пра́зднꙋемыхъ правосла́вною греко- восто́чною це́рковїю, съ показа́нїемъ, въ котѡ́рыѧ чи́сла ѻ҆́ныѧ быва́ютъ.

И҆мена̀ мꙋ́жєскїѧ.

А҆

А҆ввакꙋ́мъ, і҆ꙋ́лїа ѕ҃. деке́мврїа в҃.

А҆вді́й, септе́мврїа є҃. ное́мврїа ѳ҃і.

А҆вдо́нъ, і҆ꙋ́лїа л҃.

А҆вени́ръ, ное́мврїа ѳ҃і.

А҆ве́ркїй, ма́їа к҃ѕ. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в.

А҆ві́въ, і҆аннꙋа́рїа к҃ѳ. а҆́ѵгꙋста в҃. септе́мврїа ѕ҃. ное́мврїа є҃і.

А҆ві́дъ, [и҆лѝ А҆вді́й] септе́мврїа є҃.

А҆ві́мъ, а҆́ѵгꙋста а҃.

А҆враа́мїй, феврꙋа́рїа д҃і.

А҆враа́мъ, ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃.

А҆вра́мїй, феврꙋа́рїа д҃. а҆прі́ллїа а҃. і҆ꙋ́лїа к҃. а҆́ѵгꙋста к҃а. ѻ҆ктѡ́врїа к҃ѳ.

А҆вꙋді́мъ, і҆ꙋ́лїа є҃і.

А҆вꙋ́ндїй, і҆ꙋ́лїа л҃. а҆́ѵгꙋста г҃і.

А҆вѵ́пъ, ма́рта к҃ѕ.

А҆га́вва, ное́мврїа к҃в.

А҆га́въ, і҆аннꙋа́рїа д҃. а҆прі́ллїа и҃.

А҆га́питъ, феврꙋа́рїа и҃і. а҆прі́ллїа з҃і. і҆ꙋ́нїа а҃. а҆́ѵгꙋста і҃.

А҆га́пїй, і҆аннꙋа́рїа к҃д. ма́рта є҃і. а҆́ѵгꙋста ѳ҃і. к҃а. септе́мврїа к҃. ное́мврїа г҃.

А҆гаѳагге́лъ, і҆аннꙋа́рїа к҃г.

А҆гаѳодѡ́ръ, ма́рта з҃. ѻ҆ктѡ́врїа г҃і.

А҆гаѳоні́къ, а҆́ѵгꙋста к҃в.

А҆гаѳопо́дъ, а҆прі́ллїа є҃.

А҆гаѳо́пꙋсъ, деке́мврїа к҃г.

А҆гаѳѡ́нъ, феврꙋа́рїа к҃. ма́рта в҃.

А҆гге́й, деке́мврїа ѕ҃і.

А҆ггі́й, ма́рта ѳ҃.

А҆гла́їй, ма́рта ѳ҃.

А҆́гнъ, ма́рта к҃ѕ.

А҆да́мъ, і҆аннꙋа́рїа д҃і.

А҆дрїа́нъ, феврꙋа́рїа г҃. а҆прі́ллїа з҃і. а҆́ѵгꙋста к҃ѕ.

А҆е́тїй, ма́рта ѕ҃. ѳ҃.

А҆́за, ное́мврїа ѳ҃і.

А҆зада́нъ, а҆прі́ллїа і҃.

А҆за́рїй, феврꙋа́рїа г҃. деке́мврїа з҃і.

А҆за́тъ, а҆прі́ллїа д҃і. з҃і. ное́мврїа к҃.

А҆їѳа́лъ, септе́мврїа а҃. ное́мврїа г҃. деке́мврїа а҃і.

А҆ка́кїй, ма́рта ѳ҃. а҆прі́ллїа з҃і. ма́їа з҃. ѳ҃і. і҆ꙋ́лїа з҃. к҃и. септе́мврїа є҃і. ное́мврїа к҃ѳ.

А҆кеѱі́й, деке́мврїа а҃і.

А҆кеѱі́мъ, и҆лѝ А҆кеѱі́ма, ное́мврїа г҃.

А҆кїндѵ́нъ, а҆прі́ллїа и҃і. а҆́ѵгꙋста к҃в. ное́мврїа в҃.

А҆кꙋті́ѡнъ, а҆прі́ллїа к҃а.

А҆кѵ́ла, і҆аннꙋа́рїа д҃. к҃а. і҆ꙋ́лїа д҃і.

А҆лвїа́нъ, ма́їа д҃.

А҆леѯа́ндръ, феврꙋа́рїа к҃г. ма́рта ѳ҃. г҃і. є҃і. ѕ҃і. а҆прі́ллїа і҃. ма́їа г҃і. і҆ꙋ́нїа ѳ҃. і҃. і҆ꙋ́лїа г҃. ѳ҃. і҃. а҆́ѵгꙋста а҃. а҃і. в҃і. а҃. септе́мврїа к҃и. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в. ное́мврїа ѳ҃. к҃г. деке́мврїа в҃і.

А҆леѯі́й, феврꙋа́рїа в҃і. ма́рта з҃і. ма́їа к҃. а҆́ѵгꙋста ѳ҃. ѻ҆ктѡ́врїа є҃. ное́мврїа к҃г.

А҆лі́мъ, а҆́ѵгꙋста а҃.

А҆лфе́й, ма́їа к҃ѕ. септе́мврїа к҃и. ное́мврїа и҃і.

А҆лфі́й, ма́їа і҃.

А҆лѵ́пїй, а҆́ѵгꙋста з҃і. ное́мврїа к҃ѕ.

А҆мвро́сїй, деке́мврїа з҃.

А҆ммꙋ́нъ, септе́мврїа а҃.

А҆ммѡ́нъ, ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

А҆мони́тъ, ное́мврїа з҃.

А҆мплі́й, і҆аннꙋа́рїа д҃. ѻ҆ктѡ́врїа л҃а.

А҆мфїа́нъ, а҆прі́ллїа в҃.

А҆мфїло́хїй, ма́рта к҃г. ное́мврїа к҃г.

А҆мѡ́съ, і҆ꙋ́нїа є҃і.

А҆на́нїа, і҆аннꙋа́рїа д҃. к҃ѕ. а҆прі́ллїа з҃і. ѻ҆ктѡ́врїа а҃. деке́мврїа а҃. з҃і.

А҆наста́сїй, і҆аннꙋа́рїа и҃. к҃а. к҃в. к҃д. а҆прі́ллїа к҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃є. деке́мврїа є҃.

А҆нато́лїй, а҆прі́ллїа к҃г. і҆ꙋ́лїа г҃. ное́мврїа к҃.

А҆ндре́й, ма́їа и҃і. і҆ꙋ́нїа в҃і. а҃. і҆ꙋ́лїа д҃. а҆́ѵгꙋста ѳ҃і. септе́мврїа к҃а. к҃г. ѻ҆ктѡ́врїа в҃. з҃і. к҃з. ное́мврїа л҃. деке́мврїа в҃.

А҆ндроні́къ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́їа з҃і. і҆ꙋ́лїа а҃. ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃. в҃і.

А҆не́ктъ, ма́рта і҃.

А҆немподі́стъ, ное́мврїа в҃.

А҆нїки́та [и҆лѝ А҆нїки́тъ], а҆́ѵгꙋста в҃і. ное́мврїа з҃.

А҆ні́нъ, ма́рта г҃і. и҃і.

А҆нтїо́хъ, феврꙋа́рїа к҃г. і҆ꙋ́лїа ѕ҃і.

А҆нтїпа́тръ, а҆прі́ллїа к҃ѳ.

А҆нтѡ́нїй, і҆аннꙋа́рїа и҃. з҃і. феврꙋа́рїа в҃і. ма́рта а҃. а҆прі́ллїа д҃і. і҆ꙋ́лїа і҃. а҆́ѵгꙋста г҃. ѳ҃. ное́мврїа ѳ҃. деке́мврїа з҃.

А҆нтѡні́нъ, феврꙋа́рїа к҃г. а҆прі́ллїа ѳ҃і. а҆́ѵгꙋста а҃. д҃. септе́мврїа к҃г. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в. ное́мврїа з҃. г҃і.

А҆нтѵ́па, а҆прі́ллїа а҃і.

А҆нꙋ́вїй, і҆ꙋ́нїа є҃.

А҆нѳі́мъ, септе́мврїа г҃. ѻ҆ктѡ́врїа з҃і.

А҆нѳѵ́ръ, а҆́ѵгꙋста є҃.

А҆пе́ллїй, і҆аннꙋа́рїа д҃. септе́мврїа і҃. ѻ҆ктѡ́врїа л҃а.

А҆поллїна́рїй, і҆ꙋ́лїа к҃г.

А҆поллѡ́нїй, ма́рта л҃а. і҆ꙋ́лїа і҃. а҃. деке́мврїа д҃і.

А҆поллѡ́нъ, і҆ꙋ́нїа є҃.

А҆поллѡ́съ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта а҃. а҆прі́ллїа к҃а. деке́мврїа и҃.

А҆пронїа́нъ, і҆ꙋ́нїа з҃.

А҆рдалїѡ́нъ, а҆прі́ллїа д҃і.

А҆ре́ѳа, ѻ҆ктѡ́врїа к҃д.

А҆ри́съ, деке́мврїа ѳ҃і.

А҆рїа́нъ, деке́мврїа д҃і.

А҆́рїй, і҆ꙋ́нїа є҃.

А҆рїста́рхъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. а҆прі́ллїа є҃і. септе́мврїа к҃з.

А҆рїстїѡ́нъ, септе́мврїа г҃.

А҆рїстовꙋ́лъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта ѕ҃і. ѻ҆ктѡ́врїа л҃а.

А҆рїстоклі́й, і҆ꙋ́нїа к҃.

А҆рка́дїй, і҆аннꙋа́рїа к҃ѕ. ма́рта ѕ҃.

А҆рпѵ́ла, ма́рта к҃ѕ.

А҆рсе́нїй, і҆аннꙋа́рїа ѳ҃і. ма́рта в҃. ма́їа и҃. і҆ꙋ́нїа в҃і. а҆́ѵгꙋста к҃д. ѻ҆ктѡ́врїа к҃и. деке́мврїа г҃і.

А҆рте́ма, і҆аннꙋа́рїа д҃. а҆прі́ллїа к҃ѳ. ѻ҆ктѡ́врїа л҃.

А҆рте́мїй, ма́рта к҃д. і҆ꙋ́нїа к҃г. ѻ҆ктѡ́врїа к҃.

А҆рте́мѡнъ, ма́рта к҃д. а҆прі́ллїа г҃і.

А҆рхїлі́й, а҆прі́ллїа ѕ҃.

А҆рхі́ппъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. феврꙋа́рїа ѳ҃і. септе́мврїа ѕ҃. ное́мврїа к҃в.

А҆скалѡ́нъ, ма́їа к҃.

А҆склїпїодо́тъ, і҆ꙋ́лїа г҃.

А҆сте́рїй, і҆ꙋ́лїа ѕ҃. а҆́ѵгꙋста з҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃ѳ.

А҆сті́й, і҆ꙋ́нїа д҃.

А҆стїѡ́нъ, і҆ꙋ́лїа з҃.

А҆сѷгкрі́тъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. а҆прі́ллїа и҃.

А҆́ттїй, а҆́ѵгꙋста а҃.

А҆тті́къ, ное́мврїа г҃.

А҆фрїка́нъ, ма́рта г҃і. а҆прі́ллїа і҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃и.

А҆фѳо́нїй, ное́мврїа в҃.

А҆ха́зъ, а҆прі́ллїа а҃.

А҆ха́їкъ, і҆аннꙋа́рїа д҃.

А҆хі́а, ное́мврїа в҃і.

А҆хі́ллїй, ма́їа є҃і.

А҆ѳана́сїй, і҆аннꙋа́рїа д҃. и҃і. феврꙋа́рїа к҃в. ма́рта ѳ҃. ма́їа в҃. і҆ꙋ́нїа к҃. і҆ꙋ́лїа є҃. а҆́ѵгꙋста к҃в. ѻ҆ктѡ́врїа к҃д. к҃ѕ. ное́мврїа з҃. деке́мврїа в҃.

А҆ѳиноге́нъ, і҆ꙋ́лїа ѕ҃і.

А҆ѳинодѡ́ръ, деке́мврїа з҃.

А҆́ѵда, ма́рта л҃а.

А҆ѵдела́й, а҆прі́ллїа з҃і.

А҆ѵдифа́ѯъ, і҆ꙋ́лїа ѕ҃.

А҆ѵдїе́съ, а҆прі́ллїа ѳ҃.

А҆ѵді́кїй, а҆прі́ллїа і҃.

А҆́ѵктъ, ное́мврїа з҃.

А҆ѵтоно́мъ, септе́мврїа в҃і.

А҆ѵѯе́нтїй, феврꙋа́рїа д҃і. а҆прі́ллїа и҃і. деке́мврїа г҃і.

Б

Бори́съ, ма́їа в҃. і҆ꙋ́лїа к҃д.

В

Вавѵ́ла, і҆аннꙋа́рїа к҃д. септе́мврїа д҃.

Ваді́мъ, а҆прі́ллїа ѳ҃.

Ва́кхъ, ма́їа ѕ҃. ѻ҆ктѡ́врїа з҃.

Валенті́нъ, а҆прі́ллїа к҃д.

Валерїа́нъ, і҆ꙋ́нїа а҃. ное́мврїа к҃в.

Ва́птосъ, феврꙋа́рїа і҃.

Варада́тъ, феврꙋа́рїа к҃в.

Варахи́сїй, ма́рта к҃и.

Вара́хїй, ное́мврїа з҃.

Ва́рваръ, ма́їа ѕ҃.

Варлаа́мъ, ное́мврїа ѕ҃. ѳ҃і.

Варна́ва, і҆аннꙋа́рїа д҃. і҆ꙋ́нїа а҃і.

Варса́ва, і҆аннꙋа́рїа д҃.

Варсі́съ, а҆́ѵгꙋста к҃є.

Варсоно́фїй, феврꙋа́рїа к҃ѳ. ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

Варꙋ́лъ, ное́мврїа и҃і.

Варꙋ́хъ, септе́мврїа к҃и.

Варѳоломе́й, і҆ꙋ́нїа а҃і. л҃. а҆́ѵгꙋста к҃є.

Варѷѱа́въ, септе́мврїа і҃.

Васїлі́дъ, і҆аннꙋа́рїа к҃. а҆прі́ллїа а҃. деке́мврїа к҃г.

Васі́лїй, і҆аннꙋа́рїа а҃. л҃. феврꙋа́рїа к҃и. ма́рта д҃. з҃. к҃в. к҃ѕ. а҆прі́ллїа в҃і. к҃ѕ. л҃. і҆ꙋ́лїа г҃. ѕ҃. є҃і. а҆́ѵгꙋста в҃. а҃і. ное́мврїа к҃и.

Васїлі́скъ, ма́рта г҃. ма́їа к҃в.

Васїлько̀ [то́ же что̀ Васі́лїй], ма́рта д҃.

Вассїа́нъ, і҆ꙋ́нїа і҃. ѻ҆ктѡ́врїа і҃.

Ва́ссъ, і҆аннꙋа́рїа к҃.

Васѡ́й, ма́рта ѕ҃.

Ва́та, ма́їа а҃.

Вахті́сїй, ма́їа и҃і.

Ваѳꙋ́сїй, ма́рта к҃ѕ.

Вендимі́анъ, феврꙋа́рїа а҃.

Венеди́мъ, ма́їа и҃і.

Венеді́ктъ, ма́рта д҃і.

Венїами́нъ, і҆аннꙋа́рїа д҃і. ма́рта л҃а. ѻ҆ктѡ́врїа г҃і.

Ве́ркъ, ма́рта к҃ѕ.

Ви́лъ, ѻ҆ктѡ́врїа к҃и.

Вирїла́дъ, і҆ꙋ́лїа і҃.

Виссарїѡ́нъ, і҆ꙋ́нїа ѕ҃.

Вїанѡ́ръ, і҆ꙋ́лїа і҃.

Вївїа́нъ, ма́рта ѳ҃.

Вїке́нтїй, ное́мврїа а҃і.

Вїкторі́нъ, і҆аннꙋа́рїа л҃а. ма́рта і҃. деке́мврїа и҃і.

Ві́кторъ, і҆аннꙋа́рїа л҃а. а҆прі́ллїа и҃і. септе́мврїа ѕ҃і. ное́мврїа а҃і.

Вїта́лїй, а҆прі́ллїа к҃в. к҃и.

Ві́тъ, і҆ꙋ́нїа є҃і.

Влади́мїръ, і҆ꙋ́лїа є҃і.

Вла́сїй, феврꙋа́рїа і҃. а҃і.

Вонїфа́тїй, деке́мврїа ѳ҃і.

Все́володъ, феврꙋа́рїа а҃і. а҆прі́ллїа к҃в. ное́мврїа к҃з.

Вꙋко́лъ, феврꙋа́рїа ѕ҃.

Вѧчесла́въ, ма́рта д҃. септе́мврїа к҃и.

Вѷѳо́нїй, а҆прі́ллїа г҃.

Г

Гаведда́й, септе́мврїа к҃ѳ.

Гаві́нїй, а҆́ѵгꙋста а҃і.

Гаврїи́лъ, і҆аннꙋа́рїа к҃в. феврꙋа́рїа а҃і. ма́рта к҃ѕ. а҆прі́ллїа к҃в. і҆ꙋ́лїа г҃і. ное́мврїа к҃з.

Га́їй, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта ѳ҃. і҆ꙋ́нїа к҃г. а҆́ѵгꙋста а҃і. ѻ҆ктѡ́врїа д҃. к҃а. ное́мврїа є҃.

Галактїѡ́нъ, і҆ꙋ́нїа к҃в. ное́мврїа є҃.

Га́лїкъ, а҆прі́ллїа г҃.

Гамалїи́лъ, а҆́ѵгꙋста в҃.

Гела́сїй, деке́мврїа к҃г.

Геме́ллъ, деке́мврїа і҃.

Генна́дїй, і҆аннꙋа́рїа к҃г. а҆́ѵгꙋста л҃а.

Гера́сїмъ, ма́рта д҃.

Герва́сїй, ѻ҆ктѡ́врїа д҃і.

Ге́рманъ, ма́їа в҃і. і҆ꙋ́нїа к҃и. і҆ꙋ́лїа з҃. септе́мврїа а҃і. ное́мврїа г҃і.

Геро́нїй, а҆прі́ллїа а҃.

Геѡ́ргїй, і҆аннꙋа́рїа и҃. к҃в. феврꙋа́рїа д҃. к҃а. а҆прі́ллїа д҃. з҃. ѳ҃і. к҃г. ма́їа г҃і. ѕ҃і. к҃ѕ. а҆́ѵгꙋста и҃і. к҃д. ное́мврїа і҃. к҃ѕ.

Гїга́нтїй, ное́мврїа з҃.

Глѣ́бъ, ма́їа в҃. і҆ꙋ́лїа к҃д. септе́мврїа є҃.

Глѷке́рїй, деке́мврїа к҃и.

Го́ргїй, і҆ꙋ́нїа є҃.

Горго́нїй, ма́рта ѳ҃. септе́мврїа г҃. деке́мврїа к҃и.

Гордїа́нъ, септе́мврїа г҃і.

Горді́й, і҆аннꙋа́рїа г҃.

Григо́рїй, і҆аннꙋа́рїа є҃. и҃. і҃. к҃є. л҃. ма́рта д҃. в҃і. а҆прі́ллїа к҃. а҆́ѵгꙋста и҃. септе́мврїа л҃. ное́мврїа є҃. д҃і. з҃і. к҃. к҃г. к҃и. деке́мврїа ѳ҃і.

Гꙋ́рїй, а҆́ѵгꙋста а҃. ѻ҆ктѡ́врїа д҃. ное́мврїа є҃і. деке́мврїа є҃.

Д

Даві́дъ, ма́рта є҃. а҆прі́ллїа в҃і. ма́їа в҃. і҆ꙋ́нїа к҃є. к҃ѕ. і҆ꙋ́лїа к҃д. септе́мврїа є҃. ѕ҃. ѳ҃і.

Даві́ктъ [А҆вда́ктъ] ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

Да́да, а҆прі́ллїа к҃и. септе́мврїа к҃ѳ.

Далма́тъ, а҆́ѵгꙋста г҃.

Дамїа́нъ, феврꙋа́рїа к҃г. і҆ꙋ́лїа а҃. ѻ҆ктѡ́врїа є҃. з҃і. ное́мврїа а҃.

Дана́ктъ, і҆аннꙋа́рїа ѕ҃і.

Данїи́лъ, феврꙋа́рїа ѕ҃і. ма́рта д҃. а҆прі́ллїа з҃. і҆ꙋ́лїа і҃. а҆́ѵгꙋста л҃. деке́мврїа а҃і. з҃і.

Да́сїй, ѻ҆ктѡ́врїа к҃а. ное́мврїа а҃. к҃.

Димитрїа́нъ, і҆ꙋ́нїа к҃. септе́мврїа а҃і.

Дими́трїй, феврꙋа́рїа а҃і. ма́їа є҃і. і҆ꙋ́нїа г҃. а҆́ѵгꙋста ѳ҃. септе́мврїа а҃і. к҃а. ѻ҆ктѡ́врїа к҃ѕ. ное́мврїа є҃і.

Диса́нъ, а҆прі́ллїа ѳ҃.

Дїдѵ́мъ, ма́їа к҃з. септе́мврїа а҃і.

Ді́й, а҆прі́ллїа г҃. і҆ꙋ́лїа ѳ҃і.

Дїодо́тъ, ное́мврїа з҃.

Дїодѡ́ръ, і҆аннꙋа́рїа л҃а. феврꙋа́рїа г҃. ма́рта і҃. а҆прі́ллїа к҃ѳ. септе́мврїа а҃і.

Дїоми́дъ, і҆ꙋ́лїа г҃. а҆́ѵгꙋста ѕ҃і.

Дїонѵ́сїй, ма́рта і҃. є҃і. а҆прі́ллїа к҃а. ма́їа ѕ҃. и҃і. і҆ꙋ́нїа а҃. г҃. к҃ѕ. а҆́ѵгꙋста д҃. и҃і. ѻ҆ктѡ́врїа г҃. є҃. к҃в.

Дїоско́ръ, а҆прі́ллїа к҃а.

Дїсїде́рїй, а҆прі́ллїа к҃а.

Дометїа́нъ, і҆аннꙋа́рїа і҃. ма́рта ѳ҃.

Доме́тїй, ма́рта и҃. а҆́ѵгꙋста з҃.

Домні́нъ, ѻ҆ктѡ́врїа а҃.

До́мнъ, і҆аннꙋа́рїа д҃і. ма́рта ѳ҃.

Дона́тъ, а҆прі́ллїа а҃.

Дорѷмедо́нтъ, септе́мврїа ѳ҃і.

Досїѳе́й, феврꙋа́рїа ѳ҃і.

Дꙋкі́тїй, ное́мврїа з҃.

Дꙋ́ла, і҆ꙋ́нїа є҃і.

Дѡроѳе́й, і҆ꙋ́нїа є҃. септе́мврїа г҃. ѕ҃і. ное́мврїа з҃. деке́мврїа к҃и.

Є҆

Є҆де́сїй, а҆прі́ллїа в҃.

Є҆кді́кїй, [и҆лѝ Є҆кді́тъ], ма́рта ѳ҃.

Є҆леаза́ръ, а҆́ѵгꙋста а҃.

Є҆лезво́й, ѻ҆ктѡ́врїа к҃д.

Є҆леѵсі́ппъ, і҆аннꙋа́рїа ѕ҃і.

Є҆леѵѳе́рїй, а҆́ѵгꙋста д҃. и҃. ѻ҆ктѡ́врїа г҃. деке́мврїа є҃і.

Є҆ли́ма, і҆ꙋ́лїа а҃.

Є҆лїссе́й, і҆ꙋ́нїа д҃і.

Є҆ла́дїй, і҆аннꙋа́рїа и҃. ма́їа к҃и.

Є҆́ллїй, і҆ꙋ́лїа д҃і.

Є҆лпі́дїй, ма́рта з҃. ное́мврїа є҃і.

Є҆лпїдїфо́ръ, а҆прі́ллїа г҃. ное́мврїа в҃.

Є҆мїлїа́нъ, і҆аннꙋа́рїа и҃. ма́рта з҃. і҆ꙋ́лїа и҃і. а҆́ѵгꙋста и҃. и҃і.

Є҆пафра́съ, і҆аннꙋа́рїа д҃.

Є҆пафроді́тъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта а҃. деке́мврїа и҃.

Є҆пене́тъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. і҆ꙋ́лїа а҃.

Є҆пїкте́тъ, і҆ꙋ́лїа з҃.

Є҆пїма́хъ, ма́рта а҃і. ѻ҆ктѡ́врїа л҃а.

Є҆пїфа́нїй, ма́їа в҃і. ное́мврїа з҃.

Є҆пполо́нїй, септе́мврїа д҃.

Є҆ра́змъ, феврꙋа́рїа к҃д. ма́їа д҃. і҃.

Є҆ра́стъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ное́мврїа і҃.

Є҆рме́й, ное́мврїа д҃.

Є҆рмїнїгге́лдъ, ное́мврїа а҃.

Є҆рмі́й, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́їа л҃а. і҆ꙋ́лїа ѕ҃.

Є҆рмі́ппъ, і҆ꙋ́лїа к҃ѕ. а҆́ѵгꙋста и҃і.

Є҆рмоге́нъ, септе́мврїа а҃. деке́мврїа і҃.

Є҆рмокра́тъ, і҆ꙋ́лїа к҃ѕ.

Є҆рмола́й, і҆ꙋ́лїа к҃ѕ.

Є҆́рмъ, и҆лѝ Є҆́рма, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта и҃. а҆прі́ллїа и҃. ма́їа л҃а. а҆́ѵгꙋста и҃і. ное́мврїа є҃.

Є҆рмѵ́лъ, і҆аннꙋа́рїа г҃і.

Є҆́рѡсъ, і҆ꙋ́нїа к҃д.

Є҆́сперъ, ма́їа в҃.

Є҆фі́въ, і҆ꙋ́лїа л҃.

Є҆фре́мъ, і҆аннꙋа́рїа к҃и. ма́рта з҃. ма́їа ѕ҃і. і҆ꙋ́нїа и҃.

Є҆ѯакꙋстѡдїа́нъ, а҆́ѵгꙋста д҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в.

Є҆ѳе́рїй, ма́рта з҃.

Є҆ѵанге́лъ, і҆ꙋ́лїа з҃.

Є҆ѵаре́стъ, деке́мврїа к҃г. к҃ѕ.

Є҆ѵелпі́стъ, і҆ꙋ́нїа а҃.

Є҆ѵве́нтїй, [І҆ꙋвенті́нъ], ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃.

Є҆ѵвꙋ́лъ, феврꙋа́рїа г҃.

Є҆ѵге́нїй, і҆аннꙋа́рїа к҃а. феврꙋа́рїа в҃і. ѳ҃і. ма́рта з҃. ное́мврїа з҃. деке́мврїа г҃і.

Є҆ѵгра́фъ, деке́мврїа і҃.

Є҆ѵдокі́мъ, і҆ꙋ́лїа л҃а.

Є҆ѵдоѯі́й, септе́мврїа ѕ҃. ное́мврїа г҃.

Є҆ѵїла́сїй, феврꙋа́рїа ѕ҃.

Є҆ѵка́рпїй, ма́рта и҃і.

Є҆ѵкле́й, а҆́ѵгꙋста а҃.

Є҆ѵла́мпїй, ма́рта є҃. і҆ꙋ́лїа г҃. ѻ҆ктѡ́врїа і҃.

Є҆ѵло́гїй, феврꙋа́рїа г҃і. ма́рта є҃. а҆́ѵгꙋста к҃є.

Є҆ѵме́нїй, септе́мврїа и҃і.

Є҆ѵнїкїа́нъ, деке́мврїа к҃г.

Є҆ѵно́їкъ, ма́рта ѳ҃.

Є҆ѵо́дъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. септе́мврїа а҃. з҃. деке́мврїа к҃в.

Є҆́ѵплъ, а҆́ѵгꙋста а҃і.

Є҆ѵпо́ръ, деке́мврїа к҃г.

Є҆ѵсе́вїй, і҆аннꙋа́рїа д҃і. к҃. феврꙋа́рїа є҃і. а҆прі́ллїа к҃д. к҃и. і҆ꙋ́нїа к҃в. септе́мврїа к҃а. ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

Є҆ѵсеѡ́нъ, и҆лѝ Є҆ѵсевѡ́нъ, а҆́ѵгꙋста а҃.

Є҆ѵсѷгні́й, а҆́ѵгꙋста є҃.

Є҆ѵста́ѳїй, феврꙋа́рїа к҃а. ма́рта к҃ѳ. а҆прі́ллїа д҃і. і҆ꙋ́лїа к҃и. септе́мврїа к҃. ное́мврїа к҃.

Є҆ѵсто́хїй, і҆ꙋ́нїа к҃г. ное́мврїа є҃і.

Є҆ѵстра́тїй, і҆аннꙋа́рїа ѳ҃. ма́рта к҃и. деке́мврїа г҃і.

Є҆ѵсхи́мѡнъ, ма́рта д҃і.

Є҆ѵтро́пїй, ма́рта г҃. і҆ꙋ́нїа ѕ҃і. ѻ҆ктѡ́врїа з҃і.

Є҆ѵтѷхїа́нъ, а҆́ѵгꙋста з҃і. деке́мврїа к҃в.

Є҆ѵтѵ́хїй, і҆аннꙋа́рїа к҃. ма́рта ѳ҃. а҆прі́ллїа ѕ҃. к҃а. ма́їа к҃и. а҆́ѵгꙋста к҃г. ное́мврїа з҃.

Є҆ѵтѵ́хъ, а҆́ѵгꙋста к҃д.

Є҆ѵфра́сїй, а҆прі́ллїа к҃и.

Є҆ѵфросѵ́нъ, ма́їа є҃і. септе́мврїа а҃і.

Є҆ѵѱѵ́хїй, а҆прі́ллїа ѳ҃. септе́мврїа з҃.

Є҆ѵѳѵ́мїй, і҆аннꙋа́рїа к҃. ма́рта а҃і. а҆прі́ллїа а҃. і҆ꙋ́лїа д҃. септе́мврїа г҃. ѻ҆ктѡ́врїа є҃і. деке́мврїа к҃ѕ. к҃и.

З

Закхе́й, ное́мврїа и҃і.

Заха́рїа, феврꙋа́рїа и҃. ма́рта к҃д. септе́мврїа є҃. деке́мврїа є҃.

Зеві́нъ, феврꙋа́рїа к҃г.

Зи́на, і҆аннꙋа́рїа д҃. і҆ꙋ́нїа к҃в. септе́мврїа к҃з.

Зино́вїй, ѻ҆ктѡ́врїа л҃.

Зинѡ́нъ, і҆аннꙋа́рїа а҃. ма́рта г҃. а҆прі́ллїа і҃. в҃і. и҃і. к҃и. і҆ꙋ́нїа к҃в. септе́мврїа г҃. ѕ҃. з҃і. деке́мврїа к҃и.

Зѡи́лъ, ма́рта г҃.

Зѡсі́ма, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта а҃. а҆прі́ллїа д҃. з҃і. і҆ꙋ́нїа д҃. и҃. ѳ҃і. септе́мврїа ѳ҃і. к҃и.

Зѡ́тїкъ, а҆прі́ллїа и҃і. а҆́ѵгꙋста к҃в. септе́мврїа г҃і. ѻ҆ктѡ́врїа к҃а. деке́мврїа к҃г. л҃.

И҆

И҆га́ѳраѯъ, ма́рта к҃ѕ.

И҆́горь, і҆ꙋ́нїа є҃.

И҆лїа̀, і҆аннꙋа́рїа и҃. д҃і. феврꙋа́рїа ѕ҃і. і҆ꙋ́лїа к҃. септе́мврїа г҃і. з҃і. деке́мврїа ѳ҃і.

И҆лїа́нъ, ма́рта ѳ҃.

И҆лі́й, ма́рта ѳ҃.

И҆лїодѡ́ръ, септе́мврїа к҃и. ное́мврїа ѳ҃і.

И҆ракла́мвѡнъ, и҆лѝ И҆ракле́мѡнъ, і҆ꙋ́нїа в҃і. деке́мврїа в҃.

И҆ра́клїй, ма́рта ѳ҃. ма́їа и҃і. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в.

И҆рѡдїѡ́нъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. а҆прі́ллїа и҃.

И҆са́їа, і҆аннꙋа́рїа д҃і. феврꙋа́рїа ѕ҃і. ма́їа ѳ҃. є҃і.

И҆ско́й, ма́рта к҃ѕ.

И҆сѵ́хїй, феврꙋа́рїа ѳ҃і. ма́рта є҃. ѳ҃. ма́їа і҃. і҆ꙋ́лїа з҃. ѻ҆ктѡ́врїа г҃. ное́мврїа з҃.

І҆

І҆адѡ́ръ, феврꙋа́рїа д҃.

І҆акїсхо́лъ, а҆прі́ллїа к҃и.

І҆а́кѡвъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. г҃і. к҃ѳ. ма́рта д҃. к҃а. к҃д. а҆прі́ллїа і҃. л҃. і҆ꙋ́нїа л҃. а҆́ѵгꙋста ѳ҃. ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃. к҃г. ное́мврїа а҃. к҃ѕ. к҃з.

І҆амвлі́хъ, а҆́ѵгꙋста д҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в.

І҆анїки́тъ, і҆ꙋ́лїа і҃.

І҆аннꙋа́рїй, а҆прі́ллїа к҃а. к҃и.

І҆а́сѡнъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта ѳ҃і. а҆прі́ллїа к҃и.

І҆гна́тїй, і҆аннꙋа́рїа к҃ѳ. ма́їа ѳ҃і. к҃и. септе́мврїа к҃з. ѻ҆ктѡ́врїа к҃г. деке́мврїа к҃.

І҆езекїи́ль, і҆ꙋ́лїа к҃а.

І҆ера́ѯъ, і҆ꙋ́нїа а҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃и.

І҆еремі́а, і҆аннꙋа́рїа д҃і. феврꙋа́рїа ѕ҃і. ма́їа а҃. ѻ҆ктѡ́врїа є҃.

І҆еремі́й, а҆прі́ллїа ѕ҃.

І҆ерѡнѵ́мъ, і҆ꙋ́нїа є҃і.

І҆ероѳе́й, ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

І҆ерѡ́нъ, ное́мврїа з҃.

І҆исꙋ́съ [Наѵи́нъ], септе́мврїа а҃.

І҆ла́рїй, і҆ꙋ́лїа в҃і.

І҆ларїѡ́нъ, ма́рта к҃и. і҆ꙋ́нїа ѕ҃. а҆́ѵгꙋста и҃і. ѻ҆ктѡ́врїа к҃а. ное́мврїа з҃.

І҆ллѵ́рїкъ, а҆прі́ллїа г҃.

І҆́ндисъ, септе́мврїа г҃. деке́мврїа к҃и.

І҆́нна, і҆аннꙋа́рїа к҃. і҆ꙋ́нїа к҃.

І҆нноке́нтїй, і҆ꙋ́лїа ѕ҃. ное́мврїа к҃ѕ.

І҆пполѵ́тъ, і҆аннꙋа́рїа л҃. а҆́ѵгꙋста г҃і.

І҆рина́рхъ, ное́мврїа к҃и.

І҆рине́й, ма́рта к҃ѕ. а҆́ѵгꙋста г҃і. к҃г.

І҆рині́й, і҆ꙋ́нїа є҃.

І҆саа́кїй, феврꙋа́рїа д҃і. ма́рта к҃в. ма́їа а҃. а҆́ѵгꙋста г҃.

І҆саа́къ, і҆аннꙋа́рїа д҃і. а҆прі́ллїа в҃і. ма́їа и҃і.

І҆са́кїй, а҆прі́ллїа к҃а. септе́мврїа к҃а. ное́мврїа к҃.

І҆са́ѵръ, і҆ꙋ́лїа ѕ҃.

І҆сі́дѡръ, феврꙋа́рїа д҃. ма́їа д҃і.

І҆сма́илъ, і҆ꙋ́нїа з҃і.

І҆стꙋка́рїй, ное́мврїа г҃.

І҆ꙋвена́лїй, і҆ꙋ́лїа в҃.

І҆ꙋвенті́нъ, септе́мврїа є҃.

І҆ꙋ́да, і҆ꙋ́нїа ѳ҃і. л҃.

І҆ꙋлїа́нъ, і҆аннꙋа́рїа и҃. к҃ѳ. феврꙋа́рїа ѕ҃. ѕ҃і. ма́рта ѕ҃і. і҆ꙋ́нїа г҃. к҃а. і҆ꙋ́лїа г҃і. к҃и. а҆́ѵгꙋста ѳ҃. септе́мврїа д҃. в҃і. г҃і. ѻ҆ктѡ́врїа з҃. и҃і.

І҆ꙋ́лїй, і҆ꙋ́нїа к҃а.

І҆ꙋстїнїа́нъ, ное́мврїа д҃і.

І҆ꙋсті́нъ, і҆ꙋ́нїа а҃.

І҆ꙋ́стъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. і҆ꙋ́лїа д҃і. ѻ҆ктѡ́врїа а҃.

І҆ѡа́дъ, ма́рта а҃.

І҆ѡакі́мъ, септе́мврїа ѳ҃.

І҆ѡанні́кїй, ное́мврїа д҃.

І҆ѡа́ннъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. з҃. є҃і. к҃в. к҃ѕ. к҃з. л҃. л҃а. феврꙋа́рїа к҃г. к҃д. к҃ѳ. ма́рта ѳ҃. к҃. к҃з. к҃ѳ. л҃. а҆прі́ллїа а҃і. в҃і. д҃і. и҃і. ѳ҃і. ма́їа и҃. ѳ҃і. к҃д. к҃є. к҃ѕ. к҃ѳ. і҆ꙋ́нїа в҃. в҃і. г҃і. ѳ҃і. к҃д. к҃ѕ. к҃и. л҃. і҆ꙋ́лїа в҃і. и҃і. к҃а. л҃. а҆́ѵгꙋста д҃. ѳ҃. и҃і. к҃ѳ. л҃. септе́мврїа в҃. з҃. д҃і. к҃г. к҃ѕ. ѻ҆ктѡ́врїа г҃. в҃і. ѳ҃і. к҃в. к҃и. ное́мврїа а҃. ѳ҃. в҃і. г҃і. к҃. к҃и. деке́мврїа в҃. г҃. д҃. з҃. к҃ѳ.

І҆ѡаса́фъ, ное́мврїа ѳ҃і.

І҆́ѡвъ, ма́їа ѕ҃.

І҆ѡи́ль, ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃і.

І҆ѡ́на, ма́рта к҃и. л҃а. ма́їа к҃з. і҆ꙋ́нїа є҃і. септе́мврїа к҃в. ѻ҆ктѡ́врїа є҃. ное́мврїа є҃.

І҆ѡ́сифъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. д҃і. к҃ѕ. а҆прі́ллїа д҃. септе́мврїа ѳ҃. ное́мврїа г҃. к҃.

І҆ѡсі́й, ѻ҆́ный же І҆ѡ́сифъ, і҆аннꙋа́рїа д҃.

К

Каллїма́хъ, ма́їа ѕ҃. ное́мврїа з҃.

Каллїні́къ, ма́їа к҃д. і҆ꙋ́лїа к҃ѳ. а҆́ѵгꙋста к҃г. ное́мврїа з҃. деке́мврїа д҃і.

Каллїо́пїй, а҆прі́ллїа з҃.

Каллїстра́тъ, септе́мврїа к҃з.

Ка́ллїстъ, ма́рта ѕ҃.

Калꙋ́фъ, ма́їа ѳ҃і.

Канді́дъ, і҆аннꙋа́рїа к҃а. ма́рта ѳ҃.

Кантїдїа́нъ, а҆́ѵгꙋста є҃.

Канті́дїй, а҆́ѵгꙋста є҃.

Капі́тѡнъ, ма́рта з҃. а҆́ѵгꙋста в҃і.

Карїѡ́нъ, деке́мврїа є҃.

Ка́рпъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́їа к҃ѕ. ѻ҆ктѡ́врїа г҃і.

Карте́рїй, і҆аннꙋа́рїа и҃.

Кассїа́нъ, феврꙋа́рїа к҃ѳ. ма́їа к҃а.

Касто́рїй, деке́мврїа и҃і.

Ка́сторъ, септе́мврїа и҃і.

Кастрі́хїй, ное́мврїа з҃.

Кастꙋ́лъ, деке́мврїа и҃і.

Кате́рїй, ное́мврїа г҃.

Катꙋ́нъ, а҆́ѵгꙋста а҃.

Келесті́нъ, а҆прі́ллїа и҃.

Келсі́й, і҆аннꙋа́рїа и҃. ѻ҆ктѡ́врїа д҃і.

Кенсорі́нъ, і҆аннꙋа́рїа а҃.

Кеса́рїй, ма́рта ѳ҃. ѻ҆ктѡ́врїа з҃. ное́мврїа а҃.

Ке́сарь, ма́рта а҃. деке́мврїа и҃.

Ки́рѷкъ, і҆ꙋ́лїа є҃і.

Ки́фа, ма́рта л҃. деке́мврїа и҃.

Кі́ндей, і҆ꙋ́лїа а҃і. а҆́ѵгꙋста а҃.

Кїнтїлїа́нъ, и҆лѝ Квїнтїлїа́нъ а҆прі́ллїа к҃и.

Кїѡ́нъ, септе́мврїа д҃.

Клаѵдїа́нъ, феврꙋа́рїа г҃. ное́мврїа з҃.

Клаѵді́й, і҆аннꙋа́рїа л҃а. ма́рта ѳ҃. і҃. ѳ҃і. і҆ꙋ́нїа г҃. а҆́ѵгꙋста а҃і. ѻ҆ктѡ́врїа к҃ѳ. деке́мврїа и҃і.

Клеоні́къ, ма́рта г҃.

Клео́па, і҆аннꙋа́рїа д҃.

Кли́ментъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. к҃г. а҆прі́ллїа к҃в. септе́мврїа і҃. ное́мврїа к҃є.

Кодра́тъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта і҃. а҆прі́ллїа к҃а. септе́мврїа к҃а.

Коі́нтъ, і҆ꙋ́лїа ѕ҃.

Конко́рдїй, і҆ꙋ́нїа д҃.

Ко́нѡнъ, ма́рта є҃. ѕ҃.

Ко́прїй, і҆ꙋ́лїа ѳ҃. септе́мврїа к҃д.

Корні́лїй, ма́їа ѳ҃і. септе́мврїа г҃і.

Корнꙋ́тъ, септе́мврїа в҃і.

Корѡна́тъ, а҆́ѵгꙋста з҃і.

Косма̀, а҆прі́ллїа и҃і. і҆ꙋ́лїа а҃. а҆́ѵгꙋста г҃. ѻ҆ктѡ́врїа в҃і. з҃і. ное́мврїа а҃.

Крискентїа́нъ, і҆ꙋ́нїа з҃.

Криске́нтъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта і҃. а҆прі́ллїа г҃і. і҆ꙋ́лїа л҃.

Крі́спъ, і҆аннꙋа́рїа д҃.

Кроні́дъ, ма́рта к҃г. септе́мврїа г҃і.

Кꙋа́ртъ, и҆лѝ Ква́ртъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ное́мврїа і҃.

Кꙋ́кша, а҆́ѵгꙋста к҃з.

Кꙋ́фїй, а҆́ѵгꙋста а҃і.

Кѡнстанті́нъ, ма́рта є҃. ѕ҃. ма́їа к҃а. і҆ꙋ́нїа є҃. і҆ꙋ́лїа г҃. септе́мврїа ѳ҃і. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в. деке́мврїа к҃ѕ.

Кѷпрїа́нъ, ма́рта і҃. ма́їа і҃. к҃з. а҆́ѵгꙋста з҃і. л҃а. септе́мврїа ѕ҃і. ѻ҆ктѡ́врїа в҃.

Кѷрїа́къ, ма́їа в҃. і҆ꙋ́нїа з҃. к҃д. а҆́ѵгꙋста а҃. септе́мврїа ѕ҃. к҃ѳ. ѻ҆ктѡ́врїа к҃и.

Кѷрі́ллъ, і҆аннꙋа́рїа и҃і. феврꙋа́рїа д҃. д҃і. ма́рта ѳ҃. и҃і. к҃а. к҃ѳ. а҆прі́ллїа к҃и. ма́їа а҃і. і҆ꙋ́нїа ѳ҃. і҆ꙋ́лїа ѳ҃. септе́мврїа ѕ҃.

Кѷрі́нъ, і҆ꙋ́лїа ѕ҃.

Кѷрїѡ́нъ, ма́рта ѳ҃. Кѵ́ръ, і҆аннꙋа́рїа л҃а. і҆ꙋ́нїа к҃и.

Л

Ла́зарь, і҆ꙋ́нїа є҃і. і҆ꙋ́лїа з҃і. ѻ҆ктѡ́врїа з҃і. ное́мврїа з҃. з҃і.

Ла́мпадъ, і҆ꙋ́лїа є҃.

Лаодїкі́й, ма́їа г҃і.

Ла́ргїй, і҆ꙋ́нїа з҃.

Лаѵре́нтїй, і҆аннꙋа́рїа к҃ѳ. а҆́ѵгꙋста і҃.

Ла́ѵръ, а҆́ѵгꙋста и҃і.

Ле́въ, феврꙋа́рїа и҃і. к҃.

Лео́нтїй, і҆аннꙋа́рїа к҃в. ма́рта ѳ҃. а҆прі́ллїа к҃д. ма́їа к҃г. і҆ꙋ́нїа и҃і. і҆ꙋ́лїа і҃. а҆́ѵгꙋста а҃. ѳ҃. септе́мврїа г҃і. ѻ҆ктѡ́врїа з҃і.

Ле́онтъ, і҆аннꙋа́рїа к҃в.

Леѡні́дъ, ма́рта і҃. а҆прі́ллїа ѕ҃і. і҆ꙋ́нїа є҃. а҆́ѵгꙋста и҃.

Леѵкі́й, і҆ꙋ́нїа к҃. а҆́ѵгꙋста з҃і. деке́мврїа д҃і.

Лїве́рїй, а҆́ѵгꙋста к҃з.

Лїмне́й, и҆лѝ Лїмні́й, феврꙋа́рїа к҃в.

Лі́нъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ное́мврїа є҃.

Ло́ггїнъ, а҆прі́ллїа к҃д. і҆ꙋ́нїа к҃д. ѻ҆ктѡ́врїа ѕ҃і. ное́мврїа з҃.

Лꙋка̀, і҆аннꙋа́рїа д҃. к҃ѳ. феврꙋа́рїа з҃. а҆прі́ллїа к҃в. і҆ꙋ́лїа а҃. септе́мврїа з҃. ѻ҆ктѡ́врїа и҃і. ное́мврїа ѕ҃. деке́мврїа а҃і.

Лꙋкїа́нъ, і҆ꙋ́нїа г҃. і҆ꙋ́лїа з҃. септе́мврїа г҃і. ѻ҆ктѡ́врїа є҃і.

Лꙋкі́й, і҆аннꙋа́рїа д҃. септе́мврїа і҃.

Лꙋкїллїа́нъ, і҆ꙋ́нїа г҃.

Лꙋ́ппъ, а҆́ѵгꙋста к҃г.

Лѡ́тъ, ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃.

Лѷкарїѡ́нъ, феврꙋа́рїа ѕ҃.

Лѷсїма́хъ, ма́рта ѳ҃.

М

Ма́гнъ, а҆прі́ллїа к҃ѳ.

Мака́рїй, і҆аннꙋа́рїа д҃і. ѳ҃і. феврꙋа́рїа ѳ҃і. ма́рта з҃і. а҆прі́ллїа а҃. ма́їа а҃. к҃ѕ. і҆ꙋ́лїа к҃є. септе́мврїа ѕ҃. ное́мврїа к҃г.

Македо́нїй, і҆аннꙋа́рїа к҃д.

Македѡ́нъ, ма́рта к҃г.

Макро́вїй, септе́мврїа г҃і.

Малахі́а, і҆аннꙋа́рїа г҃.

Ма́лхъ, ма́рта к҃ѕ.

Ма́мантъ, септе́мврїа в҃. ное́мврїа з҃.

Маммі́й, а҆прі́ллїа к҃и.

Манꙋ́илъ, і҆аннꙋа́рїа к҃в. ма́рта к҃з. і҆ꙋ́нїа з҃і.

Марда́рїй, деке́мврїа г҃і.

Мардо́нїй, септе́мврїа г҃. деке́мврїа к҃и.

Марїа́въ, а҆прі́ллїа ѳ҃.

Марі́нъ, ма́рта з҃і. і҆ꙋ́лїа ѕ҃. а҆́ѵгꙋста з҃. ѻ҆ктѡ́врїа и҃і. деке́мврїа ѕ҃і.

Маркеллі́нъ, деке́мврїа и҃і.

Марке́ллъ, феврꙋа́рїа ѳ҃. ма́рта а҃. і҆ꙋ́нїа з҃. а҆́ѵгꙋста а҃. д҃і. ное́мврїа є҃і. деке́мврїа к҃ѳ.

Маркїа́нъ, і҆аннꙋа́рїа і҃. и҃і. і҆ꙋ́нїа є҃. і҆ꙋ́лїа г҃і. а҆́ѵгꙋста ѳ҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃є. л҃. ное́мврїа в҃.

Ма́рко и҆лѝ Ма́ркъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. д҃і. ма́рта є. к҃ѳ. а҆прі́ллїа є҃. к҃є. і҆ꙋ́лїа г҃. септе́мврїа к҃з. к҃и. ѻ҆ктѡ́врїа к҃з. л҃. деке́мврїа и҃і. к҃ѳ.

Марса́лїй, а҆прі́ллїа к҃и.

Мартїнїа́нъ, феврꙋа́рїа г҃і. а҆прі́ллїа а҃і. а҆́ѵгꙋста д҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в.

Марті́нъ, а҆прі́ллїа д҃і. ѻ҆ктѡ́врїа в҃і.

Мартѵ́рїй, ѻ҆ктѡ́врїа к҃є.

Марꙋ́ѳъ, феврꙋа́рїа ѕ҃і.

Ма́ръ, і҆аннꙋа́рїа к҃є.

Ма́рѡнъ, феврꙋа́рїа д҃і.

Матѳе́й, і҆ꙋ́нїа а҃. ѻ҆ктѡ́врїа є҃. ное́мврїа ѕ҃і.

Матѳі́й, і҆ꙋ́нїа а҃. а҆́ѵгꙋста ѳ҃.

Маѯїа́нъ, і҆ꙋ́нїа г҃.

Маѯїмїа́нъ, а҆прі́ллїа к҃а. ное́мврїа з҃.

Маѯїмїлїа́нъ, а҆́ѵгꙋста д҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в.

Маѯі́мъ, і҆аннꙋа́рїа к҃а. феврꙋа́рїа ѕ҃. ѳ҃і. а҆прі́ллїа і҃. к҃и. л҃. ма́їа д҃і. і҆ꙋ́лїа л҃. а҆́ѵгꙋста а҃і. г҃і. септе́мврїа є҃. є҃і. ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃. к҃и. ное́мврїа а҃і. к҃в.

Маѵрі́кїй, феврꙋа́рїа к҃в. і҆ꙋ́лїа і҃.

Ма́ѵръ, ма́рта ѳ҃і. і҆ꙋ́нїа з҃.

Маѵсі́ма, і҆аннꙋа́рїа к҃г.

Меді́мнъ, септе́мврїа є҃.

Меласі́ппъ, ное́мврїа з҃.

Меле́тїй, феврꙋа́рїа в҃і. ма́їа к҃д. септе́мврїа к҃а.

Мелеѵсі́ппъ, і҆аннꙋа́рїа ѕ҃і.

Мелїтѡ́нъ, ма́рта ѳ҃.

Ме́мнѡнъ, а҆прі́ллїа к҃ѳ. а҆́ѵгꙋста к҃.

Мена́ндръ, ма́їа ѳ҃і.

Мене́а, і҆ꙋ́лїа і҃.

Мені́гнъ, ное́мврїа к҃в.

Меркꙋ́рїй, ное́мврїа к҃д.

Ме́ртїй, і҆аннꙋа́рїа в҃і.

Меѳо́дїй. а҆прі́ллїа ѕ҃. ма́їа а҃і. і҆ꙋ́нїа д҃. д҃і. к҃.

Ми́на, і҆аннꙋа́рїа є҃. феврꙋа́рїа з҃і. а҆прі́ллїа в҃і. а҆́ѵгꙋста к҃є. ное́мврїа а҃і. деке́мврїа і҃.

Минеѡ́нъ, а҆́ѵгꙋста а҃.

Минсїѳе́й, а҆́ѵгꙋста а҃.

Митрофа́нъ, і҆ꙋ́нїа д҃. ное́мврїа к҃г.

Мїа́нъ, септе́мврїа д҃.

Мїли́ссенъ, ма́рта ѕ҃.

Мїлі́й, ное́мврїа і҃.

Мїра́ѯъ, деке́мврїа а҃і.

Мїсаи́лъ, деке́мврїа з҃і.

Мїхаи́лъ, і҆аннꙋа́рїа а҃і. феврꙋа́рїа д҃і. ма́їа к҃а. к҃г. і҆ꙋ́лїа в҃і. септе́мврїа ѕ҃. к҃. л҃. ѻ҆ктѡ́врїа а҃. ное́мврїа и҃. к҃в. деке́мврїа и҃і.

Мїхе́й, і҆аннꙋа́рїа є҃. а҆́ѵгꙋста д҃і.

Моде́стъ, і҆ꙋ́нїа є҃і. деке́мврїа и҃і.

Мꙋ́ко, і҆ꙋ́лїа л҃.

Мѡкі́й, і҆аннꙋа́рїа к҃ѳ. ма́їа а҃і. і҆ꙋ́лїа г҃.

Мѡѷсе́й, і҆аннꙋа́рїа д҃і. феврꙋа́рїа к҃г. і҆ꙋ́лїа к҃ѕ. а҆́ѵгꙋста к҃и. септе́мврїа д҃.

Мѷгдо́нїй, септе́мврїа г҃. деке́мврїа к҃и.

Мѵ́рѡнъ, а҆́ѵгꙋста и҃. з҃і.

Н

Наза́рїй, ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

Наркі́ссъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ѻ҆ктѡ́врїа л҃а.

Наꙋ́мъ, деке́мврїа а҃.

Наѳана́илъ, а҆прі́ллїа к҃в.

Некта́рїй, ное́мврїа к҃ѳ.

Неофѵ́тъ, і҆аннꙋа́рїа к҃а. а҆́ѵгꙋста к҃в.

Не́стѡръ, феврꙋа́рїа к҃и. ма́рта а҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃з.

Неѡ́нъ, і҆аннꙋа́рїа ѕ҃і. а҆прі́ллїа к҃д. к҃и. септе́мврїа к҃и. ѻ҆ктѡ́врїа к҃ѳ.

Ни́рса, ное́мврїа к҃.

Ни́ѳѡнтъ, а҆прі́ллїа и҃. деке́мврїа к҃г.

Нїка́ндръ, ма́рта є҃і. і҆ꙋ́нїа є҃. септе́мврїа к҃д. ное́мврїа д҃. з҃.

Нїканѡ́ръ, і҆аннꙋа́рїа д҃. і҆ꙋ́лїа к҃и. деке́мврїа к҃и.

Нїки́та, і҆аннꙋа́рїа л҃а. ма́рта к҃. а҆прі́ллїа г҃. а҃. ма́їа к҃д. к҃и. септе́мврїа ѳ҃. є҃і. ѻ҆ктѡ́врїа г҃і.

Нїки́форъ, і҆аннꙋа́рїа л҃а. феврꙋа́рїа ѳ҃. ма́рта і҃. г҃і. а҆прі́ллїа ѳ҃. і҆ꙋ́нїа в҃. ное́мврїа г҃і.

Нїкоди́мъ, а҆́ѵгꙋста в҃. ѻ҆ктѡ́врїа л҃а.

Нїко́ла, [то́ же что̀ Нїкола́й] ѻ҆ктѡ́врїа д҃і.

Нїкола́й, феврꙋа́рїа д҃. ма́рта ѳ҃. ма́їа ѳ҃. і҆ꙋ́лїа к҃з. деке́мврїа ѕ҃. к҃д.

Нїкостра́тъ, деке́мврїа и҃і.

Ні́кѡнъ, ма́рта к҃г. септе́мврїа к҃и. ное́мврїа з҃. з҃і. деке́мврїа а҃і.

Ні́лъ, ма́їа к҃з. септе́мврїа з҃і. ное́мврїа в҃і. деке́мврїа з҃.

Ні́тъ, ѻ҆ктѡ́врїа к҃и.

Нѷктополїѡ́нъ, ное́мврїа г҃.

Ѻ҆

Ѻ҆лѷмпа́нъ и҆лѝ Ѻ҆лѵ́мпъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ное́мврїа і҃.

Ѻ҆лѵ́мпїй, і҆ꙋ́лїа л҃.

Ѻ҆ни́сїй, ма́рта є҃.

Ѻ҆ни́сїмъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. феврꙋа́рїа є҃і. ма́їа і҃. і҆ꙋ́лїа д҃і.

Ѻ҆нисі́форъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. септе́мврїа з҃. ное́мврїа ѳ҃. деке́мврїа и҃.

Ѻ҆нꙋ́фрїй, і҆ꙋ́нїа в҃і. і҆ꙋ́лїа к҃а.

Ѻ҆ре́нтїй, і҆ꙋ́нїа к҃д.

Ѻ҆ре́стъ, ное́мврїа і҃. деке́мврїа г҃і.

Ѻ҆стрѵ́хїй, ное́мврїа з҃.

П

Пагкра́тїй и҆лѝ Панкра́тїй, феврꙋа́рїа ѳ҃. і҆ꙋ́лїа ѳ҃.

Пагха́рїй и҆лѝ Панха́рїй, ма́рта ѳ҃і.

Паі́сїй, і҆ꙋ́нїа ѳ҃і.

Пакто́вїй, ное́мврїа г҃.

Палла́дїй, і҆аннꙋа́рїа к҃и. ное́мврїа к҃з.

Па́мва, і҆ꙋ́лїа и҃і.

Па́мвѡнъ, і҆ꙋ́нїа є҃.

Памфалѡ́нъ, ма́їа з҃і.

Памфамі́ръ, ма́їа з҃і.

Памфі́лъ, феврꙋа́рїа ѕ҃і. а҆́ѵгꙋста в҃і.

Пансо́фїй, і҆аннꙋа́рїа є҃і.

Пантелеи́монъ, і҆ꙋ́лїа к҃з.

Па́па, ма́рта ѕ҃і. септе́мврїа д҃і.

Па́пїй, і҆аннꙋа́рїа л҃а. феврꙋа́рїа г҃. ма́рта і҃. і҆ꙋ́нїа з҃. і҆ꙋ́лїа з҃.

Папѵ́ла, ѻ҆ктѡ́врїа г҃і.

Парамо́нъ, ное́мврїа к҃ѳ.

Па́рдъ, деке́мврїа є҃і.

Париго́рїй, і҆аннꙋа́рїа к҃ѳ.

Парме́нїй, і҆ꙋ́лїа а҃.

Парме́нъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. і҆ꙋ́лїа к҃и.

Паро́дъ, і҆аннꙋа́рїа к҃в.

Парѳе́нїй, феврꙋа́рїа з҃.

Пасїкра́тъ, а҆прі́ллїа к҃д.

Пата́пїй, деке́мврїа и҃.

Патермꙋ́ѳїй, і҆ꙋ́лїа ѳ҃. септе́мврїа з҃і.

Патрі́кїй, ма́рта к҃. ма́їа ѳ҃і.

Патро́въ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ное́мврїа є҃.

Патро́клъ, а҆́ѵгꙋста з҃і.

Пафнꙋ́тїй, феврꙋа́рїа є҃і. ма́їа а҃. септе́мврїа к҃є.

Пахѡ́мїй, ма́їа є҃і.

Па́ѵелъ, і҆аннꙋа́рїа і҃. д҃і. є҃і. феврꙋа́рїа ѕ҃і. ма́рта д҃. з҃. і҃. ма́їа и҃і. і҆ꙋ́нїа г҃. к҃и. к҃ѳ. і҆ꙋ́лїа ѕ҃і. а҆́ѵгꙋста з҃і. л҃. септе́мврїа і҃. ѻ҆ктѡ́врїа д҃. ное́мврїа ѕ҃. деке́мврїа з҃. є҃і. к҃г.

Паѵлі́нъ, і҆аннꙋа́рїа к҃г. ма́їа и҃і.

Паѵсїка́кїй, ма́їа г҃і.

Паѵсїлѵ́пъ, а҆прі́ллїа и҃.

Пе́лїй, септе́мврїа з҃і.

Перегрі́нъ, і҆ꙋ́лїа ѕ҃. з҃.

Пе́тръ, і҆аннꙋа́рїа ѳ҃. в҃і. г҃і. ѕ҃і. к҃в. к҃ѕ. феврꙋа́рїа а҃. ма́їа г҃. и҃і. і҆ꙋ́нїа в҃і. к҃є. к҃ѳ. л҃. і҆ꙋ́лїа а҃. а҆́ѵгꙋста ѳ҃. к҃д. септе́мврїа г҃. є҃. і҃. г҃і. к҃в. к҃г. ѻ҆ктѡ́врїа д҃. є҃. ѳ҃. ное́мврїа к҃є. деке́мврїа к҃а. к҃и.

Пеѡ́нъ, і҆ꙋ́нїа а҃.

Пига́сїй, ное́мврїа в҃.

Пі́менъ, а҆́ѵгꙋста з҃. к҃з.

Пі́нна, і҆аннꙋа́рїа к҃. і҆ꙋ́нїа к҃.

Пїо́нїй, ма́рта а҃і.

Пі́стъ, а҆́ѵгꙋста к҃а.

Платѡ́нъ, а҆прі́ллїа є҃. ное́мврїа и҃і.

Полꙋ́вїй, ма́їа в҃і.

Полѷе́нъ, ма́їа ѳ҃і. а҆́ѵгꙋста и҃і.

Полѷе́ѵктъ, і҆аннꙋа́рїа ѳ҃. деке́мврїа ѳ҃і.

Полѷка́рпъ, феврꙋа́рїа к҃г. а҆прі́ллїа в҃. і҆ꙋ́лїа к҃д.

Полѷхро́нїй, феврꙋа́рїа к҃г. і҆ꙋ́лїа а҃. ѻ҆ктѡ́врїа з҃.

Помпе́й, і҆ꙋ́лїа з҃.

Помпиі́й, а҆прі́ллїа і҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃и.

Помпі́й, деке́мврїа к҃г.

По́нтїй, а҆́ѵгꙋста є҃.

Поплі́й, і҆аннꙋа́рїа к҃є.

Порфѵ́рїй, феврꙋа́рїа і҃. ѕ҃і. к҃ѕ. септе́мврїа є҃і. ное́мврїа ѳ҃.

Поти́тъ, і҆ꙋ́лїа а҃.

Прилидїа́нъ, септе́мврїа д҃.

Прі́скъ, ма́рта ѳ҃. септе́мврїа к҃а.

Про́въ, ѻ҆ктѡ́врїа в҃і. деке́мврїа ѳ҃і.

Проке́ссъ, а҆прі́ллїа а҃і.

Про́клъ, і҆аннꙋа́рїа д҃і. і҆ꙋ́лїа в҃і. ное́мврїа к҃.

Проко́пїй, феврꙋа́рїа к҃з. і҆ꙋ́лїа и҃. ное́мврїа к҃в.

Прокꙋ́лъ, а҆прі́ллїа к҃а. і҆ꙋ́лїа л҃.

Прота́сїй, ѻ҆ктѡ́врїа д҃і.

Проте́рїй, феврꙋа́рїа к҃и.

Про́хѡръ, і҆аннꙋа́рїа д҃. феврꙋа́рїа і҃. і҆ꙋ́лїа к҃и.

Прѡтоге́нъ, а҆́ѵгꙋста к҃є.

Прѡтолеѡ́нъ, а҆прі́ллїа к҃г.

Прѡ́тъ, деке́мврїа к҃д.

Пꙋ́дъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. а҆прі́ллїа є҃і.

Пꙋплі́й, ма́рта г҃і. є҃і. а҆прі́ллїа є҃.

Р

Равꙋ́ла, феврꙋа́рїа ѳ҃і.

Разꙋ́мникъ, деке́мврїа в҃і.

Ре́асъ, ма́рта к҃ѕ.

Ревока́тъ, феврꙋа́рїа а҃.

Рі́мма, і҆аннꙋа́рїа к҃. і҆ꙋ́нїа к҃.

Рі́ѯъ, і҆ꙋ́лїа ѕ҃.

Родїѡ́нъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ное́мврїа і҃.

Родопїа́нъ, а҆прі́ллїа к҃ѳ.

Рꙋсті́къ, ѻ҆ктѡ́врїа г҃.

Рꙋфі́нъ, ма́рта і҃. а҆прі́ллїа з҃. і҆ꙋ́лїа ѕ҃.

Рꙋ́ѳъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. а҆прі́ллїа и҃. к҃ѳ. і҆ꙋ́лїа ѕ҃.

Рѡма́нъ, і҆аннꙋа́рїа к҃ѳ. ма́їа в҃. і҆ꙋ́лїа ѳ҃і. к҃д. ѻ҆ктѡ́врїа а҃. ное́мврїа и҃і. ѳ҃і. к҃з.

Рѡмѵ́лъ, ма́рта є҃і. септе́мврїа ѕ҃.

С

Са́вва, і҆аннꙋа́рїа в҃і. д҃і. а҆прі́ллїа є҃і. к҃д. а҆́ѵгꙋста к҃з. к҃и. ѻ҆ктѡ́врїа а҃. деке́мврїа г҃. є҃.

Савва́тїй, септе́мврїа ѳ҃і. к҃з.

Саве́лъ, і҆ꙋ́нїа з҃і.

Саве́рїй, ное́мврїа к҃.

Саві́нъ, і҆аннꙋа́рїа а҃. ма́рта г҃і. ѕ҃і. ма́їа в҃і. ѻ҆ктѡ́врїа є҃і.

Садѡ́къ, феврꙋа́рїа к҃. ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃і.

Сакердѡ́нъ, ма́рта ѳ҃.

Салама́нъ, і҆аннꙋа́рїа к҃г.

Саме́й, і҆аннꙋа́рїа ѳ҃.

Самꙋи́лъ, феврꙋа́рїа ѕ҃і. а҆́ѵгꙋста к҃.

Самѡ́нъ, ное́мврїа є҃і.

Самѱѡ́нъ, і҆ꙋ́нїа к҃з.

Сарви́лъ, септе́мврїа є҃. ѻ҆ктѡ́врїа є҃і. к҃и.

Сасо́нїй, ное́мврїа к҃.

Саторі́нъ, ма́рта і҃.

Саторні́й, а҆прі́ллїа к҃и.

Саторни́лъ, феврꙋа́рїа а҃.

Саторні́нъ, і҆ꙋ́лїа з҃. деке́мврїа к҃г.

Сатꙋрні́нъ, і҆ꙋ́нїа з҃.

Сатѵ́ръ, феврꙋа́рїа а҃.

Севастїа́нъ, феврꙋа́рїа к҃ѕ. деке́мврїа и҃і.

Севери́нъ, і҆ꙋ́нїа д҃.

Северїа́нъ, ма́рта ѳ҃. а҆прі́ллїа и҃і. і҆ꙋ́нїа д҃.

Севирїа́нъ, а҆́ѵгꙋста к҃в. септе́мврїа ѳ҃.

Севи́ръ, і҆ꙋ́нїа к҃з. а҆́ѵгꙋста к҃.

Секꙋ́ндъ, феврꙋа́рїа а҃.

Селеѵкі́й, феврꙋа́рїа ѕ҃і.

Селе́ѵкъ, септе́мврїа г҃і.

Сели́нїй, і҆ꙋ́нїа є҃.

Сенні́съ, і҆ꙋ́лїа а҃.

Серапїѡ́нъ, і҆аннꙋа́рїа л҃а. ма́рта ѕ҃і. ма́їа д҃і. к҃д. і҆ꙋ́лїа г҃і. а҆́ѵгꙋста и҃і. септе́мврїа г҃і.

Серафі́мъ, і҆аннꙋа́рїа в҃. і҆ꙋ́лїа ѳ҃і.

Серафїѡ́нъ, ма́рта і҃.

Се́ргїй, і҆аннꙋа́рїа д҃і. ма́рта к҃. і҆ꙋ́нїа к҃и. і҆ꙋ́лїа є҃. септе́мврїа а҃і. к҃є. ѻ҆ктѡ́врїа з҃.

Сі́велъ, а҆́ѵгꙋста є҃.

Сі́гицъ, ма́рта к҃ѕ.

Сі́ла, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта к҃ѕ. і҆ꙋ́лїа а҃.

Сїла́нъ, і҆ꙋ́нїа д҃.

Сїлва́нъ, і҆аннꙋа́рїа к҃ѳ. ма́їа д҃. ѻ҆ктѡ́врїа д҃і.

Сїлве́стръ, і҆аннꙋа́рїа в҃.

Сїлꙋа́нъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. і҆ꙋ́лїа і҃. а҃.

Сі́мѡнъ, ма́їа і҃. і҆ꙋ́нїа а҃.

Сїоні́й, і҆аннꙋа́рїа к҃в.

Сїсі́нїй, ма́рта ѳ҃. і҆ꙋ́нїа з҃. і҆ꙋ́лїа і҃. ное́мврїа к҃г.

Сїсѡ́й, і҆ꙋ́лїа ѕ҃.

Сі́ѯтъ, а҆́ѵгꙋста і҃.

Смара́гдъ, ма́рта ѳ҃. і҆ꙋ́нїа з҃.

Солохѡ́нъ, ма́їа з҃і.

Сонирі́лъ, ма́рта к҃ѕ.

Софо́нїа, деке́мврїа г҃.

Спеѵсі́ппъ, і҆аннꙋа́рїа ѕ҃і.

Спѷрїдѡ́нъ, ѻ҆ктѡ́врїа л҃а. деке́мврїа в҃і.

Стахѵ́й, і҆аннꙋа́рїа д҃. ѻ҆ктѡ́врїа л҃а.

Стефа́нъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. д҃і. ма́рта к҃и. а҆прі́ллїа к҃ѕ. к҃з. ма́їа з҃і. к҃д. і҆ꙋ́лїа г҃і. д҃і. а҆́ѵгꙋста в҃. септе́мврїа є҃і. ѻ҆ктѡ́врїа к҃и. ное́мврїа к҃и. деке́мврїа ѳ҃. є҃і. з҃і. к҃з.

Стратоні́къ, і҆аннꙋа́рїа г҃і. септе́мврїа г҃і.

Стратѡ́нъ, а҆́ѵгꙋста з҃і.

Стратѡ́ръ, септе́мврїа ѳ҃.

Сꙋі́мвлъ, ма́рта к҃ѕ.

Сѡзо́нтъ, септе́мврїа з҃.

Сѡкра́тъ, а҆прі́ллїа к҃а.

Сѡсїпа́тръ, і҆аннꙋа́рїа д҃. а҆прі́ллїа к҃и. ное́мврїа і҃.

Сѡ́ссїй, а҆прі́ллїа к҃а.

Сѡсѳе́нъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта а҃. септе́мврїа ѕ҃і. деке́мврїа и҃.

Сѡфро́нїй, ма́рта а҃і. деке́мврїа ѳ҃.

Сѷмеѡ́нъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. к҃ѕ. феврꙋа́рїа г҃. г҃і. а҆прі́ллїа є҃. з҃і. к҃з. ма́їа и҃і. к҃д. і҆ꙋ́лїа к҃а. септе́мврїа а҃.

Сѷмфорїа́нъ, деке́мврїа и҃і.

Т

Тара́сїй, феврꙋа́рїа к҃є.

Тара́хъ, ѻ҆ктѡ́врїа в҃і.

Татїѡ́нъ, а҆́ѵгꙋста к҃д.

Таѵрїѡ́нъ, ное́мврїа з҃.

Тере́нтїй, ма́рта г҃і. а҆прі́ллїа і҃. і҆ꙋ́нїа к҃а. ѻ҆ктѡ́врїа к҃и.

Те́ртїй, і҆аннꙋа́рїа д҃. ѻ҆ктѡ́врїа а҃. ное́мврїа і҃.

Тївꙋ́ртїй, ное́мврїа к҃в. деке́мврїа и҃і.

Ті́грїй, і҆ꙋ́нїа ѕ҃і.

Тїмола́й, ма́рта є҃і.

Тїмоѳе́й, і҆аннꙋа́рїа д҃. к҃в. к҃д. феврꙋа́рїа к҃а. ма́їа г҃. і҆ꙋ́нїа і҃. а҆́ѵгꙋста ѳ҃і. деке́мврїа ѳ҃і.

Ті́мѡнъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. і҆ꙋ́лїа к҃и. деке́мврїа а҃.

Ті́тъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. феврꙋа́рїа к҃з. а҆прі́ллїа в҃. а҆́ѵгꙋста к҃є.

Трагквїллі́нъ, деке́мврїа и҃і.

Трїві́мїй, ма́рта а҃.

Трифѵ́ллїй, і҆ꙋ́нїа г҃і.

Трофі́мъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ма́рта ѕ҃і. и҃і. а҆прі́ллїа є҃і. і҆ꙋ́лїа к҃г. септе́мврїа ѳ҃і.

Трѡа́дїй, ма́рта в҃.

Трѵ́фѡнъ, феврꙋа́рїа а҃. а҆прі́ллїа ѳ҃і.

Тꙋрво́нъ, і҆аннꙋа́рїа ѕ҃і.

Тѵ́хїкъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. деке́мврїа и҃.

Тѵ́хѡнъ, і҆ꙋ́нїа ѕ҃і. а҆́ѵгꙋста г҃і.

Оу҆

Оу҆аленті́нъ [и҆лѝ Валенті́нъ], і҆ꙋ́лїа ѕ҃. а҃.

Оу҆а́лентъ [и҆лѝ Ва́леꙋтъ], феврꙋа́рїа ѕ҃і. ма́рта ѳ҃.

Оу҆алерїа́нъ [и҆лѝ Валерїа́нъ], і҆аннꙋа́рїа к҃а. септе́мврїа г҃і.

Оу҆алле́рїй [и҆лѝ Вале́рїй], ма́рта ѳ҃. ное́мврїа з҃.

Оу҆а́ръ, ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃і.

Оу҆рва́нъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. і҆ꙋ́нїа к҃г. септе́мврїа д҃. є҃. ѻ҆ктѡ́врїа л҃а.

Оу҆рпасїа́нъ, ма́рта ѳ҃.

Ф

Фа́вїй, а҆́ѵгꙋста є҃.

Фанті́нъ, а҆́ѵгꙋста а҃.

Фармꙋ́ѳїй, а҆прі́ллїа а҃і.

Фарна́кїй, і҆ꙋ́нїа к҃.

Фаѵстїа́нъ, а҆прі́ллїа к҃и.

Фа́ѵстъ, а҆прі́ллїа к҃а. ма́їа к҃д. а҆́ѵгꙋста г҃. септе́мврїа ѕ҃. ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

Филїкі́ссїмъ, а҆́ѵгꙋста і҃.

Фи́лїѯъ, і҆ꙋ́лїа ѕ҃.

Фїла́грїй, феврꙋа́рїа ѳ҃.

Фїладе́лфъ, ма́їа і҃.

Фїларе́тъ, деке́мврїа а҃.

Фїлете́ръ, деке́мврїа л҃.

Фїлимѡ́нъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. феврꙋа́рїа ѳ҃і. а҆прі́ллїа к҃ѳ. ное́мврїа к҃в. деке́мврїа д҃і.

Фїли́тъ, ма́рта к҃г.

Фїлі́ппъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ѳ҃. і҆ꙋ́нїа л҃. і҆ꙋ́лїа і҃. а҆́ѵгꙋста з҃і. ѻ҆ктѡ́врїа є҃. а҃і. ное́мврїа д҃і.

Фі́лъ, ма́рта к҃ѕ.

Фїлого́нїй, деке́мврїа к҃.

Фїлокти́мѡнъ, ма́рта ѳ҃.

Фїлоло́гъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. ное́мврїа є҃.

Фїлосо́фъ, ма́їа л҃а.

Фїлоѳе́й, і҆аннꙋа́рїа к҃ѳ. септе́мврїа є҃і.

Фїлꙋме́нъ, ное́мврїа к҃ѳ.

Фїнее́съ, ма́рта в҃і.

Фїрмі́нъ, і҆ꙋ́нїа к҃д.

Фі́рмосъ, і҆ꙋ́нїа к҃д.

Флавїа́нъ, феврꙋа́рїа и҃і.

Фла́вїй, ма́рта ѳ҃.

Фле́гонтъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. а҆прі́ллїа и҃.

Флоре́нтїй, а҆́ѵгꙋста к҃г. ѻ҆ктѡ́врїа г҃і.

Флѡ́ръ, а҆́ѵгꙋста и҃і. деке́мврїа и҃і.

Форві́нъ, а҆прі́ллїа є҃.

Фронта́сїй, і҆ꙋ́нїа д҃.

Фрꙋме́нтїй, ное́мврїа а҃.

Фꙋлвїа́нъ, ное́мврїа ѕ҃і.

Фꙋртꙋна́тъ, [и҆лѝ Фортꙋна́тъ] і҆аннꙋа́рїа д҃.

Фꙋсі́къ, а҆прі́ллїа з҃і.

Фѡ́ка, і҆ꙋ́лїа к҃в. септе́мврїа к҃в.

Фѡсти́рїй, і҆аннꙋа́рїа є҃.

Фѡ́тїй, ма́їа к҃з. і҆ꙋ́лїа в҃. а҆́ѵгꙋста ѳ҃. в҃і.

Фѡті́нъ, феврꙋа́рїа к҃в.

Фѡ́тъ, ѻ҆ктѡ́врїа к҃и.

Х

Харала́мпїй, феврꙋа́рїа і҃.

Харі́сїмъ, а҆́ѵгꙋста к҃в.

Харїтѡ́нъ, і҆ꙋ́нїа а҃. септе́мврїа ѳ҃. к҃и.

Хери́мѡнъ, а҆́ѵгꙋста ѕ҃і. ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

Хрїстофо́ръ, а҆прі́ллїа ѳ҃і. ма́їа ѳ҃. а҆́ѵгꙋста л҃.

Хрїса́нѳъ, ма́рта ѳ҃і.

Хрѷсого́нъ, деке́мврїа к҃в.

Хрѷсо́тель, і҆ꙋ́лїа а҃.

Хꙋдїѡ́нъ, ма́рта ѳ҃.

Хꙋздаза́тъ [и҆лѝ Оу҆сѳаза́нъ] а҆прі́ллїа з҃і.

Ѡ҆

Ѡ҆́ръ, а҆́ѵгꙋста з҃.

Ѡ҆сі́а, а҆́ѵгꙋста к҃з. ѻ҆ктѡ́врїа з҃і.

Ѯ

Ѯа́нѳїй, ма́рта ѳ҃. ное́мврїа з҃.

Ѯенофѡ́нтъ, і҆аннꙋа́рїа к҃ѕ.

Ѱ

Ѱѡ́й, а҆́ѵгꙋста ѳ҃.

Ѳ

Ѳадде́й, і҆аннꙋа́рїа д҃. а҆́ѵгꙋста к҃а. деке́мврїа к҃ѳ.

Ѳа́лъ, ма́рта ѕ҃і.

Ѳалале́й, феврꙋа́рїа к҃з. ма́їа к҃.

Ѳала́ссїй, феврꙋа́рїа к҃в.

Ѳаѵма́сїй, а҆прі́ллїа к҃ѳ.

Ѳеаге́нъ, ное́мврїа з҃.

Ѳеме́лїй, ное́мврїа з҃.

Ѳемїстокле́й, деке́мврїа к҃а.

Ѳеоге́нъ, і҆аннꙋа́рїа в҃.

Ѳеогні́дъ, а҆прі́ллїа к҃ѳ.

Ѳео́гнїй, а҆́ѵгꙋста к҃а.

Ѳеогно́стъ, ма́рта д҃і.

Ѳеодо́сїй, і҆аннꙋа́рїа а҃і. к҃и. феврꙋа́рїа є҃. ма́рта к҃з. ма́їа г҃. а҆́ѵгꙋста д҃і. септе́мврїа ѳ҃.

Ѳеодо́тъ, феврꙋа́рїа ѳ҃і. ма́рта в҃. а҆прі́ллїа к҃ѳ. ма́їа и҃і. і҆ꙋ́нїа з҃. і҆ꙋ́лїа д҃. септе́мврїа в҃. є҃і. ное́мврїа з҃.

Ѳеодо́хъ, ное́мврїа з҃.

Ѳеодꙋ́лъ, і҆аннꙋа́рїа д҃і. феврꙋа́рїа ѕ҃і. ма́рта ѳ҃. а҆прі́ллїа є҃. ма́їа в҃. і҆ꙋ́нїа и҃і. ѻ҆ктѡ́врїа к҃и. ное́мврїа з҃. деке́мврїа г҃. к҃г.

Ѳеодѡрі́тъ, ма́рта и҃.

Ѳео́дѡръ, і҆аннꙋа́рїа к҃ѕ. феврꙋа́рїа и҃. з҃і. ма́рта є҃. ѕ҃. а҆прі́ллїа і҃. к҃. к҃а. к҃в. ма́їа ѕ҃і. к҃а. к҃д. і҆ꙋ́нїа є҃. и҃. є҃і. і҆ꙋ́лїа д҃. ѳ҃. в҃і. а҆́ѵгꙋста а҃і. септе́мврїа д҃. є҃. в҃і. ѳ҃і. к҃. ное́мврїа з҃. а҃і. к҃г. деке́мврїа г҃. к҃з.

Ѳеоктирі́стъ, [Ѳеостирі́ктъ], феврꙋа́рїа к҃ѳ.

Ѳеокті́стъ, і҆аннꙋа́рїа д҃. септе́мврїа г҃. ѻ҆ктѡ́врїа в҃.

Ѳеопе́мтъ, і҆аннꙋа́рїа є҃.

Ѳеопі́стъ, септе́мврїа к҃.

Ѳеопре́пїй, ма́рта к҃г. а҆́ѵгꙋста к҃в.

Ѳеостирі́ктъ, ное́мврїа і҃.

Ѳеості́хъ, а҆прі́ллїа к҃ѳ.

Ѳеоте́кнъ, ѻ҆ктѡ́врїа і҃.

Ѳеотѵ́хъ, деке́мврїа д҃і.

Ѳеофа́нъ, ма́рта в҃і. і҆ꙋ́нїа і҃. септе́мврїа ѳ҃. к҃ѳ. ѻ҆ктѡ́врїа а҃і.

Ѳео́фїлъ, і҆аннꙋа́рїа и҃. л҃. феврꙋа́рїа ѕ҃. ма́рта ѕ҃. ѳ҃. і҆ꙋ́нїа в҃і. і҆ꙋ́лїа к҃г. септе́мврїа г҃. ѻ҆ктѡ́врїа і҃. ное́мврїа з҃. деке́мврїа в҃. к҃и. к҃ѳ.

Ѳеофѷла́ктъ, ма́рта и҃.

Ѳерапо́нтъ, ма́їа к҃є. к҃з.

Ѳе́рмъ, ма́рта к҃ѕ.

Ѳеспе́сїй, ное́мврїа. к҃.

Ѳеѡ́на, і҆аннꙋа́рїа є҃. а҆прі́ллїа є҃. ѳ҃і.

Ѳїфаи́лъ, септе́мврїа є҃.

Ѳѡма̀, ма́рта к҃а. а҆прі́ллїа к҃д. і҆ꙋ́нїа а҃. і҆ꙋ́лїа з҃. ѻ҆ктѡ́врїа ѕ҃. деке́мврїа і҃.

Ѳѵ́рсъ, а҆́ѵгꙋста з҃і. деке́мврїа д҃і.

Ѵ҆

Ѵ҆акі́нѳъ, і҆ꙋ́лїа г҃. и҃і.

Ѵ҆па́тїй, і҆аннꙋа́рїа д҃і. ма́рта л҃а. і҆ꙋ́нїа г҃. и҃і. септе́мврїа к҃а. ное́мврїа к҃.

Ѵ҆пере́хїй, і҆ꙋ́нїа є҃.

Ѵ҆пери́хїй, і҆аннꙋа́рїа к҃ѳ.

И҆мена̀ жє́нскїѧ.

А҆

А҆га́пїа, а҆прі́ллїа ѕ҃і.

А҆га́ѳїа, феврꙋа́рїа є҃. деке́мврїа к҃и.

А҆гаѳоклі́а, септе́мврїа з҃і.

А҆гаѳоні́ка, ѻ҆ктѡ́врїа г҃і.

А҆гні́а, і҆аннꙋа́рїа к҃а.

А҆грѷпі́на, і҆ꙋ́нїа к҃г.

А҆кѷлі́на, а҆прі́ллїа з҃. і҆ꙋ́нїа г҃і.

А҆леѯа́ндра, ма́рта к҃. а҆прі́ллїа к҃г. ма́їа и҃і. ное́мврїа ѕ҃.

А҆леѵті́на [Валенті́на], і҆ꙋ́лїа ѕ҃і.

А҆́лла, ма́рта к҃ѕ.

А҆настасі́а, ма́рта і҃. а҆прі́ллїа є҃і. ѻ҆ктѡ́врїа к҃ѳ. л҃. деке́мврїа к҃в.

А҆нїмаі́са, и҆лѝ А҆нїмаі́да, ма́рта к҃ѕ.

А҆́нна, феврꙋа́рїа г҃. ма́рта к҃ѕ. і҆ꙋ́нїа г҃і. і҆ꙋ́лїа є҃. к҃є. а҆́ѵгꙋста к҃и. септе́мврїа ѳ҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в. к҃ѳ. ное́мврїа к҃. деке́мврїа ѳ҃.

А҆нтѡні́на, ма́рта а҃. і҆ꙋ́нїа і҃. г҃і.

А҆нѳи́са, і҆ꙋ́лїа к҃з. а҆́ѵгꙋста к҃з.

А҆нѳі́а, деке́мврїа є҃і.

А҆нѳꙋ́са, а҆прі́ллїа в҃і. а҆́ѵгꙋста к҃в.

А҆нѵ́сїа, деке́мврїа а҃.

А҆поллїна́рїа, і҆аннꙋа́рїа є҃.

А҆пфі́а, феврꙋа́рїа ѳ҃і. ное́мврїа к҃в.

А҆рїа́дна, септе́мврїа и҃і.

А҆рте́мїа, і҆ꙋ́нїа з҃.

А҆рхела́а, і҆ꙋ́нїа ѕ҃.

А҆скитре́а, а҆прі́ллїа з҃і.

А҆склїа́да [А҆склипїодо́та], септе́мврїа є҃і.

А҆склипїодо́та, феврꙋа́рїа ѳ҃і.

А҆ѳана́сїа, і҆аннꙋа́рїа л҃а. а҆прі́ллїа в҃і. ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃.

А҆́ѵгꙋста, ное́мврїа к҃д.

В

Варва́ра, деке́мврїа д҃.

Васїлі́сса, і҆аннꙋа́рїа и҃. ма́рта і҃. а҆прі́ллїа є҃і. ѕ҃і. септе́мврїа г҃.

Ва́сса, а҆́ѵгꙋста к҃а.

Веве́а, ѻ҆ктѡ́врїа є҃і.

Вирїне́а, [Вероні́ка], ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

Вѣ́ра, септе́мврїа з҃і.

Г

Гаа́ѳа, ма́рта к҃ѕ.

Гаїані́а, септе́мврїа л҃.

Га́ли, ма́рта і҃.

Гали́на, ма́рта і҃. а҆прі́ллїа ѕ҃і.

Глафѵ́ра, а҆прі́ллїа к҃ѕ.

Глѷке́рїа, ма́їа г҃і. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в.

Голїндꙋ́ха, і҆ꙋ́лїа г҃. в҃і.

Д

Да́рїа, ма́рта ѳ҃і.

До́мна, септе́мврїа г҃. деке́мврїа к҃и.

Домні́ка, і҆аннꙋа́рїа и҃. ѻ҆ктѡ́врїа в҃і.

Домні́на, ма́рта а҃. ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

Дросі́да, ма́рта к҃в.

Дꙋклі́да, ма́рта к҃ѕ.

Дѡроѳе́а, феврꙋа́рїа ѕ҃.

Є҆

Є҆катері́на, ное́мврїа к҃д.

Є҆ле́на, ма́їа к҃а. к҃ѕ. і҆ꙋ́лїа а҃і.

Є҆лїконі́да, ма́їа к҃и.

Є҆лїсаве́та, Є҆лїсаве́ѳа, а҆прі́ллїа к҃д. септе́мврїа є҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в.

Є҆нна́ѳа, феврꙋа́рїа і҃.

Є҆пїсти́ма, ное́мврїа є҃.

Є҆пїха́рїа, септе́мврїа к҃з.

Є҆рмїѡні́а, септе́мврїа д҃.

Є҆рѡтїи́да, ѻ҆ктѡ́врїа к҃з.

Є҆ѵа́нѳїа, септе́мврїа а҃і.

Є҆ѵвꙋ́ла, ма́рта а҃.

Є҆ѵге́нїа, деке́мврїа к҃д

Є҆ѵдокі́а, ма́рта а҃. і҆ꙋ́лїа з҃. а҆́ѵгꙋста д҃.

Є҆ѵдоѯі́а, і҆аннꙋа́рїа л҃а.

Є҆ѵла́лїа, а҆́ѵгꙋста к҃в.

Є҆ѵлампі́а. ѻ҆ктѡ́врїа і҃.

Є҆ѵні́кїа, ѻ҆ктѡ́врїа к҃и.

Є҆ѵпраѯі́а, і҆аннꙋа́рїа в҃і. і҆ꙋ́лїа к҃є.

Є҆ѵсе́ѵїа, і҆аннꙋа́рїа к҃д.

Є҆ѵсто́лїа, ное́мврїа ѳ҃.

Є҆ѵтро́пїа, ѻ҆ктѡ́врїа а҃.

Є҆ѵфи́мїа, ма́рта к҃. і҆ꙋ́лїа а҃і. септе́мврїа ѕ҃і.

Є҆ѵфрасі́а, і҆аннꙋа́рїа ѳ҃і. ма́рта к҃. ма́їа и҃і.

Є҆ѵфросѵ́нїа, феврꙋа́рїа є҃і. ма́їа к҃г. і҆ꙋ́нїа к҃є. і҆ꙋ́лїа з҃. септе́мврїа к҃є.

Є҆ѵѳа́лїа, ма́рта в҃.

З

Зинаі́да, ѻ҆ктѡ́врїа а҃і.

Зинові́а, ѻ҆ктѡ́врїа а҃.

Зѡ́а, феврꙋа́рїа г҃і. ма́їа в҃. деке́мврїа и҃і.

И҆

И҆рѡі́да, ма́рта є҃.

І҆

І҆́а, септе́мврїа а҃і.

І҆ла́рїа, ма́рта ѳ҃і.

І҆раі́да, септе́мврїа к҃г.

І҆ри́на, а҆прі́ллїа ѕ҃і. ма́їа є҃. септе́мврїа и҃і.

І҆сїдѡ́ра, ма́їа і҃.

І҆ꙋ́лїа, ма́їа и҃і. і҆ꙋ́лїа ѕ҃і.

І҆ꙋлїані́а, ма́рта д҃. к҃. і҆ꙋ́нїа к҃в. і҆ꙋ́лїа ѕ҃. а҆́ѵгꙋста з҃і. ное́мврїа а҃. деке́мврїа д҃.

І҆ꙋлі́тта, і҆ꙋ́лїа є҃і. л҃а.

І҆ꙋ́нїа, ма́їа з҃і.

І҆ꙋсті́на, ѻ҆ктѡ́врїа в҃.

І҆ѡві́лла, і҆аннꙋа́рїа ѕ҃і.

К

Каздо́а, септе́мврїа к҃ѳ.

Кале́рїа, і҆ꙋ́нїа з҃.

Калі́са, а҆прі́ллїа ѕ҃і.

Каллі́ста, феврꙋа́рїа ѕ҃. септе́мврїа а҃.

Каллїсѳе́нїа, ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

Капетѡлі́на, ѻ҆ктѡ́врїа к҃з.

Касі́нїа, ное́мврїа з҃.

Керкѵ́ра, а҆прі́ллїа к҃и.

Кїкїлі́а, ное́мврїа к҃в.

Клаѵді́а, ма́рта к҃. ма́їа и҃і. ное́мврїа ѕ҃. деке́мврїа к҃д.

Клеопа́тра, ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃і.

Конко́рдїа, а҆́ѵгꙋста г҃і.

Криске́нтїа, і҆ꙋ́нїа є҃і.

Кѵ́ра, феврꙋа́рїа к҃и.

Кѷрїакі́а, і҆ꙋ́нїа з҃. і҆ꙋ́лїа з҃.

Кѷрїе́на, ное́мврїа а҃.

Кѷрі́лла, і҆ꙋ́лїа є҃.

Л

Ларі́са, ма́рта к҃ѕ.

Леоні́лла, і҆аннꙋа́рїа ѕ҃і.

Лꙋкі́а, і҆ꙋ́лїа ѕ҃. деке́мврїа г҃і.

Лꙋкі́на, і҆ꙋ́нїа з҃.

Любо́вь, септе́мврїа з҃і.

Людми́ла, септе́мврїа ѕ҃і.

Лѷді́а, ма́рта к҃г.

М

Макрі́на, і҆ꙋ́лїа ѳ҃і.

Маме́лфа, ѻ҆ктѡ́врїа є҃.

Мамѵ́ка, ма́рта к҃ѕ.

Мане́фа, ное́мврїа г҃і.

Марі́а, і҆аннꙋа́рїа к҃ѕ. феврꙋа́рїа ѕ҃. в҃і. а҆прі́ллїа а҃. і҆ꙋ́нїа з҃. ѳ҃. і҆ꙋ́лїа в҃і. к҃в. а҆́ѵгꙋста ѳ҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃ѳ.

Марїа́мна, феврꙋа́рїа з҃і.

Марі́на, феврꙋа́рїа к҃и. і҆ꙋ́лїа з҃і.

Марїѡні́лла, і҆аннꙋа́рїа и҃.

Ма́рѳа, феврꙋа́рїа ѕ҃. і҆ꙋ́нїа ѳ҃. і҆ꙋ́лїа д҃. ѕ҃. септе́мврїа а҃.

Мастри́дїа, ное́мврїа к҃д.

Матрѡ́на, ма́рта к҃. к҃з. ма́їа и҃і. ное́мврїа ѕ҃. ѳ҃.

Ма́ѵра, ма́їа г҃. ѻ҆ктѡ́врїа л҃а.

Мела́нїа, деке́мврїа л҃а.

Мелїті́на, септе́мврїа ѕ҃і.

Минодѡ́ра, септе́мврїа і҃.

Митродѡ́ра, септе́мврїа і҃.

Мꙋ́за, ма́їа ѕ҃і.

Мѡїкѡ̀, ма́рта к҃ѕ.

Мѷропі́а, деке́мврїа в҃.

Н

Наде́жда, септе́мврїа з҃і.

Ната́лїа, а҆́ѵгꙋста к҃ѕ.

Неоні́ла, ѻ҆ктѡ́врїа к҃и.

Ні́ка, ма́рта і҃. а҆прі́ллїа ѕ҃і.

Ні́на, і҆аннꙋа́рїа д҃і.

Но́нна, а҆́ѵгꙋста є҃.

Нꙋнехі́а, ма́рта і҃. а҆прі́ллїа ѕ҃і.

Нѷмфодѡ́ра, септе́мврїа і҃.

Ѻ҆

Ѻ҆́льга, і҆ꙋ́лїа а҃і.

Ѻ҆лѷмпїа́да, і҆ꙋ́лїа к҃є.

П

Параске́ѵа, і҆ꙋ́лїа к҃ѕ. ѻ҆ктѡ́врїа д҃і. к҃и.

Па́ѵла, феврꙋа́рїа і҃. і҆ꙋ́нїа г҃.

Пелагі́а, ма́їа д҃. ѻ҆ктѡ́врїа з҃. и҃.

Перпе́тꙋа, феврꙋа́рїа а҃.

Пїа́ма, ма́рта г҃.

Платѡні́да, а҆прі́ллїа ѕ҃.

Полѷѯе́нїа, септе́мврїа к҃г.

Поплі́а, ѻ҆ктѡ́врїа ѳ҃.

Препеді́гна, а҆́ѵгꙋста а҃і.

Прїскі́лла, і҆ꙋ́нїа з҃.

Проскꙋ́дїа, [и҆лѝ Просдо́ка], ѻ҆ктѡ́врїа д҃.

Пꙋлхе́рїа, септе́мврїа і҃.

Р

Раи́са, септе́мврїа є҃.

Рїѱїмі́а, септе́мврїа л҃.

Рꙋфі́на, септе́мврїа в҃.

С

Севастїа́на, септе́мврїа ѕ҃і.

Серафі́ма, і҆ꙋ́лїа к҃ѳ.

Сі́ра, а҆́ѵгꙋста к҃д.

Снандꙋ́лїа, ное́мврїа г҃.

Соломѡні́а, а҆́ѵгꙋста а҃.

Софі́а, септе́мврїа з҃і. и҃і.

Стефані́да, ное́мврїа а҃і.

Сѡса́нна, і҆ꙋ́нїа ѕ҃. а҆́ѵгꙋста а҃і.

Сѡсїпа́тра, ное́мврїа ѳ҃.

Сѷгклитїкі́а, і҆аннꙋа́рїа є҃. ѻ҆ктѡ́врїа к҃д.

Т

Таі́сїа, ма́їа і҃. ѻ҆ктѡ́врїа и҃.

Татїа́на, і҆аннꙋа́рїа в҃і.

Текꙋ́са, ма́їа и҃і. ное́мврїа ѕ҃.

Трѷфе́на, і҆аннꙋа́рїа л҃а.

Оу҆

Оу҆аленті́на [и҆лѝ Валенті́на], феврꙋа́рїа і҃.

Оу҆їркѡ̀, ма́рта к҃ѕ.

Ф

Фаі́на, ма́їа и҃і.

Фа́ѵста, феврꙋа́рїа ѕ҃.

Феврѡ́нїа, і҆ꙋ́нїа к҃є.

Фервꙋ́ѳа, а҆прі́ллїа д҃.

Филїкїта́та, феврꙋа́рїа а҃.

Филїца́та, і҆аннꙋа́рїа к҃є.

Фі́ва, септе́мврїа г҃.

Фїлїппі́а, а҆прі́ллїа к҃а.

Фїлоні́ла, ѻ҆ктѡ́врїа а҃і.

Фѡті́на, ма́рта к҃.

Фѡті́нїа, феврꙋа́рїа г҃і.

Х

Харїе́сса, ма́рта і҃. а҆прі́ллїа ѕ҃і.

Харі́та, і҆ꙋ́нїа а҃.

Харїті́на, ѻ҆ктѡ́врїа є҃.

Хїоні́а, феврꙋа́рїа ѕ҃. а҆прі́ллїа ѕ҃і. і҆ꙋ́лїа ѕ҃і. ѕ҃і.

Хрїсті́на, ма́рта г҃і. ма́їа и҃і. і҆ꙋ́лїа к҃д.

Хрїстодꙋ́ла, септе́мврїа д҃.

Хрїсі́а, і҆аннꙋа́рїа л҃.

Ѯ

Ѯанѳі́ппа, септе́мврїа к҃г.

Ѯе́нїа, і҆аннꙋа́рїа к҃д.

Ѳ

Ѳе́кла, і҆ꙋ́нїа ѕ҃. ѳ҃. а҆́ѵгꙋста ѳ҃і. септе́мврїа к҃д. ное́мврїа к҃.

Ѳеодо́сїа, ма́рта к҃. а҆прі́ллїа г҃. ма́їа к҃ѳ.

Ѳеодо́тїа, і҆аннꙋа́рїа л҃а. і҆ꙋ́лїа д҃. к҃ѳ. септе́мврїа з҃і. ѻ҆ктѡ́врїа к҃в. ное́мврїа а҃. деке́мврїа к҃в.

Ѳеодꙋ́лїа, феврꙋа́рїа є҃. септе́мврїа к҃є.

Ѳеодѡ́ра, феврꙋа́рїа а҃і. ма́рта і҃. а҆прі́ллїа є҃. ѕ҃і. ма́їа к҃з. септе́мврїа а҃і. ное́мврїа д҃і. деке́мврїа л҃.

Ѳео́зва, і҆аннꙋа́рїа і҃.

Ѳеокті́ста, і҆аннꙋа́рїа л҃а. ное́мврїа ѳ҃.

Ѳеоні́лла, ѻ҆ктѡ́врїа к҃ѳ.

Ѳеопїсті́а, септе́мврїа к҃.

Ѳеофа́нїа, деке́мврїа ѕ҃і.

Ѳеофі́ла, деке́мврїа к҃и.

Ѳессалонїкі́а, ное́мврїа з҃.

Ѳиве́а, септе́мврїа є҃.

Ѳѡмаі́да, а҆прі́ллїа г҃і.


Комментарии для сайта Cackle