Заупокойная Псалтирь

--:-- 00:56
 1. Придите поклонимся...
  00:56
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (поклон)

Кафизма 15

--:-- 04:44
 1. Псалом 105, Кафизма 15
  04:44
 2. Слава
  00:33

Псалти́рь

Псалом 105
Аллилу́иа.
1 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́г, я́ко в ве́к ми́лость Его́.
2 Кто́ возглаго́лет си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́т вся́ хвалы́ Его́?
3 Блаже́ни храня́щии су́д и творя́щии пра́вду во вся́кое вре́мя.
4 Помяни́ на́с, Го́споди, во благоволе́нии люди́й Твои́х, посети́ на́с спасе́нием Твои́м,
5 ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя́, возвесели́тися в весе́лии язы́ка Твоего́, хвали́тися с достоя́нием Твои́м.
6 Согреши́хом со отцы́ на́шими, беззако́нновахом, непра́вдовахом:
7 отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твои́х, ни помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея́: и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре.
8 И спасе́ и́х и́мене Своего́ ра́ди, сказа́ти си́лу Свою́:
9 и запрети́ Чермно́му мо́рю, и изся́че: и наста́ви я́ в бе́здне я́ко в пусты́ни.
10 И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих и изба́ви я́ из руки́ враго́в.
11 Покры́ вода́ стужа́ющыя и́м: ни еди́н от ни́х избы́сть.
12 И ве́роваша словеси́ Его́ и воспе́ша хвалу́ Его́.
13 Ускори́ша, забы́ша дела́ Его́, не стерпе́ша сове́та Его́:
14 и похоте́ша жела́нию в пусты́ни и искуси́ша Бо́га в безво́дней.
15 И даде́ и́м проше́ние и́х, посла́ сы́тость в ду́шы и́х.
16 И прогне́ваша Моисе́а в стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня.
17 Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на и покры́ на со́нмищи Авиро́на:
18 и разжже́ся о́гнь в со́нме и́х, пла́мень попали́ гре́шники.
19 И сотвори́ша телца́ в Хори́ве и поклони́шася истука́нному:
20 и измени́ша сла́ву Его́ в подо́бие телца́ яду́щаго траву́.
21 И забы́ша Бо́га спаса́ющаго и́х, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте,
22 чудеса́ в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри Чермне́м.
23 И рече́ потреби́ти и́х, а́ще не бы́ Моисе́й избра́нный Его́ ста́л в сокруше́нии пред Ни́м, возврати́ти я́рость Его́, да не погуби́т и́х.
24 И уничижи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словеси́ Его́:
25 и поропта́ша в селе́ниих свои́х, не услы́шаша гла́са Госпо́дня.
26 И воздви́же ру́ку Свою́ на ня́, низложи́ти я́ в пусты́ни,
27 и низложи́ти се́мя и́х во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́.
28 И причасти́шася Веельфего́ру и снедо́ша же́ртвы ме́ртвых:
29 и раздражи́ша Его́ в начина́ниих свои́х, и умно́жися в ни́х паде́ние.
30 И ста́ Финее́с и уми́лостиви, и преста́ се́чь:
31 и вмени́ся ему́ в пра́вду, в ро́д и ро́д до ве́ка.
32 И прогне́ваша Его́ на воде́ Пререка́ния, и озло́блен бы́сть Моисе́й и́х ра́ди:
33 я́ко преогорчи́ша ду́х его́ и ра́знствова устна́ма свои́ма.
34 Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь и́м.
35 И смеси́шася во язы́цех и навыко́ша дело́м и́х:
36 и порабо́таша истука́нным и́х, и бы́сть и́м в собла́зн.
37 И пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бесово́м,
38 и пролия́ша кро́вь непови́нную, кро́вь сыно́в свои́х и дще́рей, я́же пожро́ша истука́нным Ханаа́нским: и убие́на бы́сть земля́ и́х кровьми́
39 и оскверни́ся в де́лех и́х: и соблуди́ша в начина́ниих свои́х.
40 И разгне́вася я́ростию Госпо́дь на лю́ди Своя́ и омерзи́ достоя́ние Свое́:
41 и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии и́х.
42 И стужи́ша и́м врази́ и́х: и смири́шася под рука́ми и́х.
43 Мно́жицею изба́ви я́: ти́и же преогорчи́ша Его́ сове́том свои́м, и смири́шася в беззако́ниих свои́х.
44 И ви́де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ти и́м, внегда́ услы́шаше моле́ние и́х:
45 и помяну́ заве́т Сво́й, и раска́яся по мно́жеству ми́лости Своея́:
46 и даде́ я́ в щедро́ты пред все́ми плени́вшими я́.
47 Спаси́ ны, Го́споди, Бо́же на́ш, и собери́ ны от язы́к, испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твое́й.
48 Благослове́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т вси́ лю́дие: бу́ди, бу́ди.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. Сла́ва Тебе́, Бо́же. (трижды)
Го́споди поми́луй (трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.


Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшихся раб Твои́х, бра́тий и сестер на́ших (имярек) и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, изба́ви их ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй им прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́ша, но не отступи́ша от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́роваша, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́даша.
Те́мже ми́лостив тем бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т.
Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

--:-- 04:14
 1. Псалом 106, Кафизма 15
  04:14
 2. Слава
  00:33

Псалти́рь

Псалом 106
Аллилу́иа.
1 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́г, я́ко в ве́к ми́лость Его́.
2 Да реку́т изба́вленнии Го́сподем, и́хже изба́ви из руки́ врага́,
3 и от стра́н собра́ и́х, от восто́к и за́пад, и се́вера и мо́ря:
4 заблуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ гра́да оби́телнаго не обрето́ша:
5 а́лчуще и жа́ждуще, душа́ и́х в ни́х изчезе́.
6 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти и́м, и от ну́жд и́х изба́ви я́:
7 и наста́ви я́ на пу́ть пра́в, вни́ти во гра́д оби́телный.
8 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́ и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим:
9 я́ко насы́тил е́сть ду́шу тщу́, и ду́шу а́лчущу испо́лни бла́г:
10 седя́щыя во тме́ и се́ни сме́ртней, окова́нныя нището́ю и желе́зом,
11 я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жия, и сове́т Вы́шняго раздражи́ша.
12 И смири́ся в труде́х се́рдце и́х, и изнемого́ша, и не бе́ помага́яй.
13 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти и́м, и от ну́жд и́х спасе́ я́:
14 и изведе́ я́ из тмы́ и се́ни сме́ртныя, и у́зы и́х растерза́.
15 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́ и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим:
16 я́ко сокруши́ врата́ ме́дная, и вереи́ желе́зныя сломи́.
17 Восприя́т я́ от пути́ беззако́ния и́х: беззако́ний бо ра́ди свои́х смири́шася.
18 Вся́каго бра́шна возгнуша́ся душа́ и́х, и прибли́жишася до вра́т сме́ртных.
19 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти и́м, и от ну́жд и́х спасе́ я́:
20 посла́ сло́во Свое́, и изцели́ я́, и изба́ви я́ от растле́ний и́х.
21 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́ и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим:
22 и да пожру́т Ему́ же́ртву хвалы́ и да возвестя́т дела́ Его́ в ра́дости.
23 Сходя́щии в мо́ре в корабле́х, творя́щии де́лания в вода́х мно́гих,
24 ти́и ви́деша дела́ Госпо́дня и чудеса́ Его́ во глубине́.
25 Рече́, и ста́ ду́х бу́рен, и вознесо́шася во́лны его́:
26 восхо́дят до небе́с и низхо́дят до бе́здн: душа́ и́х в злы́х та́яше:
27 смято́шася, подвиго́шася я́ко пия́ный, и вся́ му́дрость и́х поглощена́ бы́сть.
28 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти и́м, и от ну́жд и́х изведе́ я́:
29 и повеле́ бу́ри, и ста́ в тишину́, и умолко́ша во́лны его́.
30 И возвесели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ в приста́нище хоте́ния Своего́.
31 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́ и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим:
32 да вознесу́т Его́ в це́ркви людсте́й, и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его́.
33 Положи́л е́сть ре́ки в пусты́ню и исхо́диша водна́я в жа́жду,
34 зе́млю плодоно́сную в сла́ность, от зло́бы живу́щих на не́й.
35 Положи́л е́сть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я.
36 И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́телны:
37 и насе́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша пло́д жи́тен.
38 И благослови́ я́, и умно́жишася зело́: и скоты́ и́х не ума́ли.
39 И ума́лишася и озло́бишася от ско́рби зо́л и боле́зни:
40 излия́ся уничиже́ние на кня́зи и́х, и облазни́ я́ по непрохо́дней, а не по пути́.
41 И помо́же убо́гу от нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́чествия.
42 У́зрят пра́вии и возвеселя́тся, и вся́кое беззако́ние загради́т уста́ своя́.
43 Кто́ прему́др и сохрани́т сия́? И уразуме́ют ми́лости Госпо́дни.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. Сла́ва Тебе́, Бо́же. (трижды)
Го́споди поми́луй (трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.


Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшихся раб Твои́х, бра́тий и сестер на́ших (имярек) и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, изба́ви их ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй им прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́ша, но не отступи́ша от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́роваша, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́даша.
Те́мже ми́лостив тем бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т.
Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

--:-- 01:10
 1. Псалом 107, Кафизма 15
  01:10
 2. Псалом 108, Кафизма 15
  03:12
 3. Слава
  00:33

Псалти́рь

Псалом 107
1 Пе́снь, псало́м Дави́ду.
2 Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й.
3 Воста́ни, сла́ва моя́, воста́ни, псалти́рю и гу́сли: воста́ну ра́но.
4 Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, пою́ Тебе́ во язы́цех:
5 я́ко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя́ и до о́блак и́стина Твоя́.
6 Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по все́й земли́ сла́ва Твоя́,
7 я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя́.
8 Бо́г возглаго́ла во святе́м Свое́м: вознесу́ся и разделю́ Сики́му, и удо́ль Селе́ний разме́рю.
9 Мо́й е́сть Галаа́д, и Мо́й е́сть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́: Иу́да ца́рь Мо́й,
10 Моа́в коно́б упова́ния Моего́: на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мо́й: Мне́ иноплеме́нницы покори́шася.
11 Кто́ введе́т мя́ во гра́д огражде́ния? Или́ кто́ наста́вит мя́ до Идуме́и?
12 Не Ты́ ли, Бо́же, отри́нувый на́с, и не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших?
13 Да́ждь на́м по́мощь от ско́рби: и су́етно спасе́ние челове́ческо.
14 О Бо́зе сотвори́м си́лу, и То́й уничижи́т враги́ на́шя.
Псалом 108
В коне́ц, псало́м Дави́ду.
1 Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́:
2 я́ко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя́ отверзо́шася, глаго́лаша на мя́ язы́ком льсти́вым,
3 и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя́, и бра́шася со мно́ю ту́не.
4 Вме́сто е́же люби́ти мя́, оболга́ху мя́, а́з же моля́хся:
5 и положи́ша на мя́ зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое́.
6 Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю его́:
7 внегда́ суди́тися ему́, да изы́дет осужде́н, и моли́тва его́ да бу́дет в гре́х.
8 Да бу́дут дни́е его́ ма́ли, и епи́скопство его́ да прии́мет и́н:
9 да бу́дут сы́нове его́ си́ри, и жена́ его́ вдова́:
10 дви́жущеся да преселя́тся сы́нове его́ и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х.
11 Да взы́щет заимода́вец вся́, ели́ка су́ть его́: и да восхи́тят чужди́и труды́ его́.
12 Да не бу́дет ему́ засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ его́:
13 да бу́дут ча́да его́ в погубле́ние, в ро́де еди́нем да потреби́тся и́мя его́.
14 Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц его́ пред Го́сподем, и гре́х ма́тере его́ да не очи́стится:
15 да бу́дут пред Го́сподем вы́ну, и да потреби́тся от земли́ па́мять и́х:
16 зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти.
17 И возлюби́ кля́тву, и прии́дет ему́: и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него́.
18 И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его́ и я́ко еле́й в ко́сти его́:
19 да бу́дет ему́ я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется.
20 Сие́ де́ло оболга́ющих мя́ у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́.
21 И Ты́, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́:
22 изба́ви мя́, я́ко ни́щ и убо́г е́смь а́з, и се́рдце мое́ смяте́ся вну́трь мене́.
23 Я́ко се́нь, внегда́ уклони́тися е́й, отъя́хся: стрясо́хся я́ко пру́зи.
24 Коле́на моя́ изнемо́госта от поста́, и пло́ть моя́ измени́ся еле́а ра́ди.
25 И а́з бы́х поноше́ние и́м: ви́деша мя́, покива́ша глава́ми свои́ми.
26 Помози́ ми, Го́споди Бо́же мо́й, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й:
27 и да разуме́ют, я́ко рука́ Твоя́ сия́, и Ты́, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́.
28 Проклену́т ти́и, и Ты́ благослови́ши: востаю́щии на мя́ да постыдя́тся, ра́б же Тво́й возвесели́тся.
29 Да облеку́тся оболга́ющии мя́ в срамоту́ и оде́ждутся я́ко оде́ждою студо́м свои́м.
30 Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его́:
31 я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою́.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. Сла́ва Тебе́, Бо́же. (трижды)
Го́споди поми́луй (трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.


Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшихся раб Твои́х, бра́тий и сестер на́ших (имярек) и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, изба́ви их ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй им прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́ша, но не отступи́ша от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́роваша, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́даша.
Те́мже ми́лостив тем бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т.
Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

--:-- 00:57
 1. Трисвятое по Отче наш
  00:57
 2. Тропари покойные, глас 4
  02:44
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари покойные: Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся ду́шу раба́ Твоего́, Спа́се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.
В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.
Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упоко́й.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, моли́ спасти́ся души его.
--:-- 00:42
 1. Господи, помилуй (40)
  00:42
 2. Молитва по 15-й кафизме
  00:54
Го́споди, поми́луй. (40 раз) и молитва:

Владыко Господи Иисусе Христе, Ты еси Помощник мой, в руках Твоих есмь аз, помози ми, не остави мене согрешити к Тебе, яко заблужден есмь, не остави мя последовати воли плоти моея, не презри мя, Господи, яко немощен есмь.
Ты веси полезное мне, не остави мя погибнути грехи моими, не остави мя, Господи, не отступи от мене, яко к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой.
Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси мя ради милости Твоея, яко пред Тобою суть вси стужающии ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи.
Да постыдятся убо вси востающии на мя и ишущии душу мою, еже потребити ю, яко Ты еси Един Сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков, аминь.