Чи1нъ бl­го­сло­вeніz и3 њсщ7eніz сосyдwвъ служeбныхъ

Чи1нъ бl­го­сло­вeніz и3 њсщ7eніz
сосyдwвъ служeбныхъ:
сjесть дjс­ко­са, чa­ши, ѕвэзди1цы и3 лжи1цы,
съ тре­мS и4хъ покр0вцы, пред­ло­жeн­ныхъ вкyпэ.

По­стaв­ле­ну сy­щу столY и3 чeст­нw по­крhту пред8 с™hми враты2, по­ла­гa­ют­сz на нeмъ сосy­ды. Їерeй, њдёzнъ въ є3пітрахи1ль и3 фелHнь, съ кади1льницею и3сх0дитъ с™hми враты2, и3 покади1въ кrтоwбрaз­нw, на­чинaетъ nбhчнw:

Бlго­сло­вeнъ бGъ нaшъ: Чтeцъ же чтeтъ: ЦRю2 нбc­ный: Трис™0е: И# по Џ§е нaшъ: Їерeй: Ћкw твоE є4сть цrтво: ГDи поми1луй, в7i. Слa­ва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# pал0мъ к7в:

ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ. На мё­стэ ѕлaч­нэ, тa­мw всели1 мz, на во­дЁ пок0йнэ вос­пи­тa мz. Дy­шу мою2 њбрати2, на­стaви мS на стєзи2 прaв­ды, и4мене рa­ди своегw2. Ѓще бо и3 пой­дY по­сре­дЁ сё­ни смeрт­ныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пa­ли­ца твоS, т† мS ўтё­ши­ста. Ўгот0валъ є3си2 пре­до мн0ю тра­пe­зу сопроти1въ сту­жa­ю­щымъ мнЁ: ўмa­стилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чa­ша твоS ўпоzвa­ю­щи мS, ћкw дер­жaв­на. И# млcть твоS по­женeтъ мS вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2, и3 є4же всели1ти ми сz въ д0мъ гDень, въ дол­го­тY днjй.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, три1жды.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Їерeй же чтeтъ мlтву сію2:

ВLко вседержи1телю гDи б9е нaшъ, подa­вый мwmсeю ра­бY тво­е­мY зак0нъ, њправд†ніz же и3 сл{жбы, и3 въ с™и1лищи твоeмъ, въ слaву прес™0му и4мени тво­е­мY соwру­жeн­номъ, сосy­ды злaты и3 срeбрz­ны къ при­но­шeнію разли1чныхъ жeртвъ те­бЁ и4стинному бGу нa­ше­му [±же бh­ша сёнь и3 w4бразъ нhнэш­ней и4стинной безкр0вной нa­шей жeрт­вы] твори1ти и3 њс™и1ти по­ве­лёлъ є3си2. Ты2 сaмъ и3 нhнэ чlвэколю1бче гDи, бlгослови2 дjс­косъ сeй, чa­шу, ѕвэзди1цу и3 лжи1цу съ покр0вами и4хъ, и3 њс™и2 | си1лою, дёй­ствомъ и3 бl­годaтію всес™aгw и3 жи­во­творs­ща­гw твоегw2 д¦а, ћкw да прин0ситсz те­бЁ на ни1хъ и4стиннаz, живaz, безкр0внаz и3 сло­вeс­наz жeрт­ва, прес™0е тё­ло вели1кагw бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, сн7а твоегw2, и4же нaсъ дёлz и3 нa­ше­гw рa­ди сп7сeніz те­бЁ бGу и3 nц7Y сво­е­мY є3ди1ною самаго2 себE въ жeрт­ву бl­го­пріsт­ну на крeст­номъ жeрт­вен­ни­цэ при­несE. Те­бё бо съ ни1мъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, по­добaетъ всs­че­скаz слa­ва, чeсть и3 по­клонeніе нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дy­хо­ви твоемY.

Діaконъ: Главы6 вa­шz гDе­ви приклони1те.

Ли1къ: Те­бЁ гDи.

Їерeй же, прекл0нь главY,
глаг0летъ мlтву сію2 тaйнw:

ГDи б9е нaшъ, при1зри нhнэ на мlтву недост0йнагw менE ра­бA твоегw2, и3 низпосли2 бо­гaт­ство бl­го­сло­вeніz твоегw2 на сосy­ды сі‰, и3 њс™и2 | д¦омъ твои1мъ с™hмъ во њкро­плeніи сщ7eнныz сеS воды2, во є4же бhти и5мъ дост0йное вмэсти1лище пречc­та­гw тё­ла, и3 чcт­нhz кр0ве хrтA твоегw2.

И# воз­гла­шaетъ: Тh бо є3си2 и3ст0чникъ њсщ7eніz, и3 те­бЁ со є3динор0днымъ сн7омъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, по­добaетъ всsкаz слa­ва, чeсть и3 по­клонeніе, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# ѓбіе кропи1тъ сосyды
сщ7eнною вод0ю, глаг0лz:

Њсщ7aютсz сосy­ды сі‰ бl­годaтію прес™aгw д¦а, њкро­плeніемъ воды2 сеS сщ7eнныz, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь. Три1жды.

Ѓще ќбw служи1ти ѓбіе и4мать, взeм­летъ сaмъ сосy­ды, и3 вн0ситъ | въ nл­тaрь, и3 по­стaвивъ на жeрт­вен­ни­цэ, слy­житъ и4ми. Ѓще же служи1ти не бy­детъ, сотвори1въ nбhч­нw днев­нhй tпyстъ, вн0ситъ сосy­ды въ nлтaрь.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки