День Свя­той Тро­и­цы. Пятидесятница

Недёлz с™hz пентик0стіи.

 На мaл­эй вечeр­ни  На вели1цэй вечeр­ни  На ќтре­ни
 На літур­гjи  Въ недё­лю вeчера

Въ суб­бHту вe­че­ра, на мaл­эй вечeрни.

На ГDи воз­звaхъ: по­стaвимъ стіхи2 д7.
И# поeмъ стіхи6ры, глaсъ №:

Пzт­десsт­ни­цу прaзд­ну­имъ, / и3 д¦а при­шeствіе, / и3 пред­ло­жeніе њб­э­щaніz, и3 на­дeжди и3сполнeніе, / и3 тaин­ство є3ли1ко, ћкw вели1ко же и3 чeст­но. / тём­же во­піeмъ ти2: / со­дё­те­лю всёхъ гDи, слa­ва те­бЁ. [Двaж­ды].

Љзh­ка­ми и3нор0дныхъ / њбнови1лъ є3си2 хrтE, тво‰ ўченики2, / да тё­ми тS про­по­вёдzтъ без­смeрт­на­го сл0ва и3 бGа, / подаю1щаго ду­шaмъ нa­шымъ вeлію ми1лость.

Вс‰ по­даeтъ д¦ъ с™hй, / т0читъ прор0чєствіz, сщ7eнники со­вер­шaетъ, / некни6жныz мyд­ро­сти научи2, рh­ба­ри бGосл0вцы по­казA, / вeсь со­би­рaетъ соб0ръ цRк0вный: / є3диносyщне, и3 сопрест0льне nц7Y и3 сн7у, / ўтё­ши­те­лю, слa­ва тебЁ.

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ }: Е#гдA д¦а твоего2 по­слaлъ є3си2 гDи, сэдs­щымъ ґпcлwмъ, / то­гдA є3врє1йскіz дё­ти зрs­ще ўжасa­хусz ќжа­сомъ: / слh­ша­ху бо | вэ­щa­ю­щz и3нhми стрaн­ны­ми љзhки, / ћко­же д¦ъ по­давa­ше и5мъ: / невёжди бо сy­ще ўмудри1шасz, / и3 kзhки въ вё­ру ўлови1вше, / б9eствєннаz вэ­тjй­ство­ва­ху. / тём­же и3 мы2 во­піeмъ ти2: / и4же на земли2 kв­лeй­сz, и3 t прeле­сти спасhй нaсъ, / гDи слa­ва тебЁ.

На стіх0внэ са­мо­глaс­ны, глaсъ в7:

Ви1дэхомъ свётъ и4стинный, / пріs­хомъ д¦а небeс­на­го, / њбрэт0хомъ вё­ру и4стинную, / нераз­дёль­нэй трb­цэ по­кланsем­сz: / тa бо нaсъ спас­лA є4сть.

Стjхъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, / и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Во прор0цэхъ возвэсти1лъ є3си2 нaмъ пyть спасeніz, / и3 во ґпcл­эхъ воз­сіS сп7се нaшъ, бl­годaть д¦а твоегw2. / ты2 є3си2 бGъ пeр­вый, ты2 и3 по си1хъ, / и3 во вё­ки ты2 є3си2 бGъ нaшъ.

Стjхъ: Не tвeр­жи менE t ли­цA твоегw2, / и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.

Во дв0рэхъ твои1хъ воспою1 тz сп7са мj­ра, / и3 прекл0нь кw­лё­на, поклоню1сz твоeй непобэди1мэй си1лэ, / вe­черъ, и3 ќтрw, и3 полyдне, / и3 на всsкое врe­мz бlгословлю1 тz гDи.

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Трb­цу є3диносyщную пэсносл0вимъ, / nц7A и3 сн7а, со с™hмъ д¦омъ: / тaкw бо про­по­вё­да­ша вси2 прор0цы, / и3 ґп0столи съ мyченики.

Нhнэ tпу­щaе­ши: Трис™0е. Прес™az трb­це. Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Tпусти1тельный тро­пaрь, глaсъ }:

Бlго­сло­вeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, / и4же пре­мyд­ры ловцы2 kв­лeй, / низ­по­слaвъ и5мъ д¦а с™aго, / и3 тё­ми ўлов­лeй все­лeн­ную, / человэколю1бче слa­ва тебЁ.

И# пр0чее nбhч­но. И# tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни.

Nбhч­ное стіхосл0віе. На ГDи воз­звaхъ: по­стaвимъ стіхHвъ ‹. И# поeмъ стіхи6ры са­мо­глaс­ны G пeр­выz, по­вторs­ю­ще пeрвую. Тa­же є7, вторa­гw глa­са, по­вторs­ю­ще пeрвую.

Глaсъ №:

Пzт­десsт­ни­цу прaзд­ну­имъ, / и3 д¦а при­шeствіе, / и3 пред­ло­жeніе њб­э­щaніz, / и3 на­дeжди и3сполнeніе, / и3 тaин­ство є3ли1ко, / ћкw вели1ко же и3 чeст­но. / тём­же во­піeмъ ти2: / со­дё­те­лю всёхъ гDи, слa­ва те­бЁ. [Двaж­ды].

Љзh­ка­ми и3нор0дныхъ / њбнови1лъ є3си2 хrтE, тво‰ ўченики2, / да тё­ми тS про­по­вёдzтъ / без­смeрт­на­го сл0ва и3 бGа, / подаю1щаго ду­шaмъ нa­шымъ вeлію ми1лость.

Вс‰ по­даeтъ д¦ъ с™hй, / т0читъ прор0чєствіz, сщ7eнники со­вер­шaетъ, / некни6жныz мyд­ро­сти научи2, / рh­ба­ри бGосл0вцы по­казA, / вeсь со­би­рaетъ соб0ръ цRк0вный. / є3диносyщне и3 сопрест0льне nц7Y и3 сн7у, / ўтё­ши­те­лю, слa­ва тебЁ.

Глaсъ в7:

Ви1дэхомъ свётъ и4стинный, / пріs­хомъ д¦а нбc­на­го, / њбрэт0хомъ вё­ру и4стинную, / нераз­дёль­нэй трb­цэ по­кланsем­сz: / тa бо нaсъ спас­лA є4сть. [Двaж­ды].

Во прор0цэхъ возвэсти1лъ є3си2 нaмъ пyть спасeніz, / и3 во ґпcл­эхъ воз­сіS сп7се нaшъ, бl­годaть д¦а твоегw2: / ты2 є3си2 бGъ пeр­вый, ты2 и3 по си1хъ, / и3 во вё­ки ты2 є3си2 бGъ нaшъ.

Во дв0рэхъ твои1хъ воспою1 тz сп7са мj­ра, / и3 прекл0нь кw­лё­на, поклоню1сz твоeй непобэди1мэй си1лэ, / вe­черъ, и3 ќтрw, и3 полyдне, / и3 на всsкое врe­мz бlгословлю1 тz гDи.

Во дв0рэхъ твои1хъ гDи, вёр­ніи / кw­лё­на дyшъ и3 тэлeсъ прекл0нше, / вос­пэ­вaемъ тS без­на­чaль­на­го nц7A, / и3 со­без­на­чaль­на­го сн7а, / и3 со­прис­носyщ­на­го и3 прес™aго д¦а, / про­свэ­щa­ю­ща­го и3 њсвz­щa­ю­ща­го дy­шы нaшz.

Трb­цу є3диносyщную пэсносл0вимъ, / nц7A и3 сн7а, со с™hмъ д¦омъ: / тaкw бо про­по­вё­да­ша вси2 прор0цы, / и3 ґпc­ли съ мyченики.

Слa­ва, и3 нhнэ: глaсъ }.
Творeніе львA владhки:

Пріиди1те лю1діе, / тріm­по­стaс­но­му б9ествY поклони1мсz, / сн7у во nц7Ё, со с™hмъ д¦омъ: / nц7ъ бо без­лёт­нw роди2 / сн7а со­прис­носyщ­на и3 сопрест0льна, / и3 д¦ъ с™hй бЁ во nц7Ё, съ сн7омъ про­слав­лsемь: / є3ди1на си1ла, є3ди1но существо2, є3ди1но б9ество2. / є3мyже по­кланs­ю­ще­сz вси2 глаг0лемъ: / с™hй б9е, вс‰ со­дёz­вый сн7омъ, со­дёй­ствомъ с™aгw д¦а: / с™hй крёп­кій, и4мже nц7A по­знa­хомъ, / и3 д¦ъ с™hй пріи1де въ мjръ: / с™hй без­смeрт­ный, ўтё­ши­тель­ный дш7е, / t nц7A и3сходsй, и3 въ сн7э по­чивazй: / трb­це с™az, слa­ва тебЁ.

Вх0дъ. Свё­те ти1хій: Про­кj­менъ днE, и3 чтє1ніz.

Чи1слъ чтeніе. [ГлавA №i.]

РечE гDь къ мwmсeю: собери1 ми сeд­мь­десzтъ му­жeй t стaрєцъ ї}левыхъ, и5хже ты2 сaмъ вё­си, ћкw сjи сyть стaр­цы людeй, и3 кни1жники и4хъ: и3 при­ведe­ши и5хъ въ сёнь сви­дёніz, и3 стa­нутъ тY съ тоб0ю. и3 сни1ду и3 возглаг0лю тa­мw съ тоб0ю, и3 tи­мY t д¦а сy­ща­гw въ те­бЁ, и3 воз­ло­жY на ни1хъ, и3 пос0бствуютъ съ тоб0ю стремлє1ніz людeй, и3 не пов0диши и5хъ ты2 є3ди1нъ. и3 со­брA мwmсeй сeд­мь­десzтъ му­жeй t стaрєцъ людeй, и3 по­стaви и5хъ џкре­стъ сё­ни. и3 сни1де гDь во џб­ла­цэ, и3 глаг0ла мwmсeю, и3 взsтъ t д¦а и4же въ нeмъ, и3 положи2 на седми1десzти му­жeй стaрєцъ: ґ ћко­же почи2 д¦ъ на ни1хъ, и3 прорек0ша въ станY, и3 кто­мY не приложи1ша. и3 њстa­ша двA м{жа въ станY, и4мz є3ди1ному є3лдaдъ, и3 и4мz втор0му мwдaдъ, и3 почи2 на ни1хъ д¦ъ: и3 сjи бё­ша t напи1санныхъ, и3 не пріид0ша въ сёнь, и3 прор0чествоваста въ станY. и3 при­тeкъ ю4ноша возвэсти2 мwmсeю, и3 речE є3мY, глаг0лz: є3лдaдъ и3 мwдaдъ прор0чествуета въ станY. и3 tвэ­щaвъ їисyсъ сhнъ наvи1нъ, пред­стоsй мwmсeю, и3збрaнный є3гw2, речE: г0споди мwmсeе, возбрани2 и4ма. и3 речE є3мY мwmсeй: не рев­нyе­ши ли ты2 мнЁ; и3 кто2 дaстъ всBмъ лю1демъ гD­нимъ бhти прор0ки, є3гдA дaстъ гDь д¦а своего2 на ни1хъ;

Прор0чества їHи­ле­ва чтeніе.
[ГлавA в7.]

Тaкw глаг0летъ гDь: чa­да сіH­но­ва рa­дуй­тесz, и3 весели1тесz њ гDэ бз7э вa­шемъ: ћкw да­дE вaмъ бр†шна въ прaв­ду, и3 њдожди1тъ вaмъ д0ждь рaн­ный и3 п0здный, ћко­же прeж­де. и3 нап0лнzтсz гyм­на пшени1цы, и3 и3злію1тсz точи6ліz вінA и3 є3лeа. и3 вдaмъ вaмъ вмё­стw лётъ и5хже поzд0ша прy­зи и3 гyсє­ни­цы, и3 ржA и3 хрy­сто­ве, си1ла моS вели1каz, ю4же по­слaхъ на вы2. и3 снё­сте kдy­ще и3 на­сы­ти­тeсz, и3 по­хвa­ли­те и4мz гDа бGа вa­ше­гw, и4же сотвори2 свh­ше чу­десA: и3 не по­сты­дsт­сz лю1діе мои2 въ вёкъ. и3 ра­зу­мёе­те, ћкw по­сре­дЁ ї}лz ѓзъ є4смь, и3 ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3 нёсть и3н0гw рaз­вэ менE: и3 не по­сты­дsт­сz кто­мY лю1діе мои2 въ вёкъ. и3 бy­детъ по си1хъ, и3злію2 t д¦а моегw2 на всsкую пл0ть, и3 про­рекyтъ сh­но­ве вa­ши и3 дщє1ри вa­шz, и3 стaр­цы вa­ши сHніz ви1дzтъ, и3 ю4нwши вa­ши видBніz ќзрzтъ. и4бо на рабы2 моS, и3 на рабы6ни моS во дни2 џны и3злію2 t д¦а моегw2, и3 про­рекyтъ. и3 дaмъ чу­десA на небеси2 го­рЁ, и3 знa­мєніz на земли2 ни1зу, кр0вь и3 џгнь, и3 курeніе дh­ма. с0лнце преложи1тсz во тмY, и3 лунA въ кр0вь, прeж­де при­шeствіz днE гDнz вели1кагw и3 стрaш­на­гw. и3 бy­детъ всsкъ, и4же ѓще при­зо­вeтъ и4мz гDне, спасeтсz.

Прор0чества їе­зекjи­ле­ва чтeніе.
[ГлавA lѕ.]

Тaкw глаг0летъ гDь: пріи­мY вaсъ t kзы6къ, и3 со­берY вы2 t всёхъ kзы6къ стрaн­ныхъ, и3 введY вы2 въ зeм­лю вa­шу, и3 њкроплю2 на вы2 чи1стую в0ду, и3 њчи1ститесz t всёхъ нечист0тъ вa­шихъ, и3 t всёхъ јдwлъ вa­шихъ, и3 њчи1щу вы2. и3 дaмъ вaмъ сeрд­це н0вое, и3 дyхъ н0вый дaмъ вaмъ, и3 tи­мY сeрд­це кa­мен­ное t пл0ти вa­шеz, и3 дaмъ вaмъ сeрд­це плотzн0е, и3 дyхъ м0й дaмъ въ вaсъ: и3 сотворю2, да во њправ­дaніихъ мои1хъ х0дите, и3 судьбы6 моS со­хра­ни­тE, и3 со­тво­ри­тE. и3 все­ли­тeсz въ зeм­лю, ю4же дaхъ nц7є1мъ вa­шымъ, и3 бy­де­те ми2 въ лю1ди, и3 ѓзъ бy­ду вaмъ въ бGа.

На літjи стіхи6ры са­мо­глaс­ны G,
вторa­гw глaса:

Во прор0цэхъ возвэсти1лъ є3си2 нaмъ пyть спасeніz, / и3 во ґп0столэхъ воз­сіS сп7се нaшъ, бl­годaть д¦а твоегw2. / ты2 є3си2 бGъ пeр­вый, ты2 и3 по си1хъ, / и3 во вё­ки ты2 є3си2 бGъ нaшъ.

Во дв0рэхъ твои1хъ воспою1 тz сп7са мj­ра, / и3 прекл0нь кw­лё­на, поклоню1сz твоeй непобэди1мэй си1лэ, / вe­черъ, и3 ќтрw, и3 полyдне, / и3 на всsкое врe­мz бlгословлю1 тz гDи.

Во дв0рэхъ твои1хъ гDи, вёр­ніи, / кw­лё­на дyшъ и3 тэлeсъ прекл0нше, / вос­пэ­вaемъ тS без­на­чaль­на­го nц7A, / и3 со­без­на­чaль­на­го сн7а, / и3 со­прис­носyщ­на­го и3 прес™aго д¦а, / про­свэ­щa­ю­ща­го и3 њсвz­щa­ю­ща­го дy­шы нaшz.

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ }: Е#гдA д¦а твоего2 по­слaлъ є3си2 гDи, / сэдs­щымъ ґп0столwмъ, / то­гдA є3врє1йскіz дё­ти зрs­ще ўжасa­хусz ќжа­сомъ: / слh­ша­ху бо | вэ­щa­ю­щz / и3нhми стрaн­ны­ми љзhки, ћко­же д¦ъ по­давa­ше и4мъ. / невёжди бо сy­ще ўмудри1шасz, / и3 kзhки въ вё­ру ўлови1вше, / б9eствєннаz ви­тjй­ство­ва­ху. / тём­же и3 мы2 во­піeмъ ти2: / и4же на земли2 kв­лeй­сz, и3 t прeле­сти спасhй нaсъ, / гDи слa­ва тебЁ.

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны,
глaсъ ѕ7:

Не ра­зу­мё­ю­ще kзh­цы гDи, прес™aгw д¦а / на ґпc­лы тво‰ бhв­шіz си1лы, / и3змэнeніе љзы6къ піsн­ство бhти мнs­ху. / мh же ўтверди1вшесz њ ни1хъ, / непре­стaн­нw си1це глаг0лемъ: / д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t нaсъ, / м0лимъ ти сz человэколю1бче.

Стjхъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, / и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

ГDи, с™aгw д¦а на­шeствіе, / ґпc­лы тво‰ и3сп0лнившее, / и3нhми љзhки глаг0лати ўстр0и. / тём­же пре­слaв­ное, / невBр­нымъ ќбw піsн­ство мнs­ше­сz, / вBр­нымъ же ходaтай­ствен­но спасeніz: / є3гHже сіsніz и3 нaсъ спод0би, / м0лимъ ти сz человэколю1бче.

Стjхъ: Не tвeр­жи менE t ли­цA твоегw2, / и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.

ЦRю2 нбc­ный, / ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, / и4же вез­дЁ сhй, / и3 вс‰ и3сполнszй, / сокр0вище бlги1хъ, / и3 жи1зни подa­те­лю, / пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, / и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, / и3 спаси2 бl­же дy­шы нaшz.

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ }: Kзh­цы и3ногдA размэси1шасz, / дeр­зо­сти рa­ди стол­по­творeніz: / kзh­цы же нhнэ ўмудри1шасz, / слa­вы рa­ди бGо­вёд­эніz. / тa­мw њсуди2 нечести6выz по­гр­э­шeніемъ: / здЁ просвэти1лъ є4сть хrт0съ рh­ба­ри д¦омъ. / то­гдA ўпраздни1сz без­глaсіе къ мучeнію: / нhнэ њб­нов­лsет­сz со­глaсіе / ко спасeнію дyшъ нaшихъ.

Tпусти1тельный тро­пaрь, глaсъ }:

Бlго­сло­вeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, / и4же пре­мyд­ры ловцы2 kв­лeй, / низ­по­слaвъ и5мъ д¦а с™aго, / и3 тё­ми ўлов­лeй все­лeн­ную, / человэколю1бче слa­ва те­бЁ. [Три1жды.]

Тa­же бl­го­сло­вeніе хлёбwвъ. И# чтeніе дэsній с™hхъ ґпcлъ. [зри2] Ѓще ли не бy­детъ бдёніz: По Нhнэ tпу­щaе­ши: тро­пaрь прaзд­ни­ка є3ди1ножды. На по­вечeріи, по Дост0йно: и3 по трис™0мъ, кон­дaкъ прaзд­ни­ка. Полy­нощ­ни­цу поeмъ по nбh­чаю. КанHнъ глаг0лемъ трb­ченъ во nк­тHихэ, глaса.

На ќтре­ни.

На БGъ гDь:
тро­пaрь прaзд­ни­ка, три1жды, глaсъ }:

Бlго­сло­вeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, / и4же пре­мyд­ры ловцы2 kв­лeй, / низ­по­слaвъ и5мъ д¦а с™aго, / и3 тё­ми ўлов­лeй все­лeн­ную, / человэколю1бче слa­ва тебЁ.

По №-мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Попрaздн­ствен­ный вёр­ніи, / и3 конeч­ный прaзд­никъ прaзд­ну­имъ свёт­лw, / сeй є4сть пzт­десsт­ни­ца, / њб­э­щaніz и3сполнeніе и3 пред­ло­жeніz: / въ сeй бо џгнь ўтё­ши­те­левъ сни1де на зeм­лю, ћкw въ ви1дэ љзы6къ, / и3 ўченики2 просвэти2, и3 сі‰ нб7отаи1нники по­казA. / свётъ пріи1де ўтё­ши­телz, и3 мjръ просвэти2. [Двaж­ды].

И# бы­вaетъ чтeніе въ тол­ко­вaніи їwaн­на, Сл0во }: Въ по­слёд­ній дeнь: нaдвое.

По в7‑й каfjсмэ сэдaленъ,
глaсъ } под0бенъ т0йже:

Д¦а и3ст0чникъ при­шeдъ на зeм­лю, / во џг­нен­ныz рё­ки разд­элszсz мhс­лен­нw, / ґпc­лы њро­шa­ше про­свэ­щaz: / и3 бhсть и5мъ џб­лакъ њро­шazй / џгнь, про­свэ­щazй тёхъ, и3 њдо­ждszй плa­мень, / и4миже мы2 пріs­хомъ бла­годaть, nгнeмъ же и3 вод0ю. / свётъ пріи1де ўтё­ши­телz, и3 мjръ просвэти2. [Двaж­ды].

И# чтeніе.

Ве­ли­чaніе:

Вели­чaемъ тS, / жи­водaв­че хrтE, / и3 чти1мъ всес™aго д¦а твоего2, / є3г0же t nц7A по­слaлъ є3си2 / б9eствєннымъ ў§нкwмъ твои6мъ.

Pал0мъ и3збр†нный.

№ ли1къ: Нб7сA по­вё­да­ютъ слaву б9ію, творeніе же и3 рукY є3гw2 воз­вэ­щaетъ твeрдь. в7. д¦омъ ќстъ є3гw2 всS си1ла и4хъ. №. съ нб7сE при­з­рЁ гDь, ви1дэ вс‰ сh­ны че­ло­вёчєскіz. в7. џгнь пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 џкре­стъ є3гw2 бyрz ѕёль­на. №. ќгліе воз­го­рёсz t негw2, и3 приклони2 нб7сA, и3 сни1де. в7. t њб­ли­стaніz пред8 ни1мъ џб­ла­цы проид0ша. №. по­мzнyт­сz, и3 њбратsт­сz ко гDу вси2 концы2 земли2: в7. и3 покл0нzтсz пред8 ни1мъ вс‰ nтe­че­ствіz kзы6къ. №. сви­дё­тель­ство гDне вёр­но, ўмудрs­ю­щее мла­дeн­цы. в7. зем­лS по­трzсeсz, и4бо небесA кa­ну­ша t ли­цA бGа сінaи­на. №. д0ждь в0ленъ tлучи1ши б9е до­стоsнію тво­е­мY. в7. по­стaви­ши и5хъ кнs­зи по всeй земли2. №. во всю2 зeм­лю и3зhде вэ­щaніе и4хъ, и3 въ концы2 все­лeн­ныz глаг0лы и4хъ. в7. п0слеши д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши ли­цE земли2. №. д¦ъ ґ тв0й бl­гjй на­стaвитъ мS на зeм­лю прaву. в7. сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. №. не tвeр­жи менE t ли­цA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. в7. воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. №. гDь дaстъ глаг0лъ бl­го­вэ­с­твy­ю­щымъ си1лою мн0гою. в7. гDь крё­пость лю1демъ свои6мъ дaстъ: гDь бlгослови1тъ лю1ди сво‰ ми1ромъ.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, три1жды.

По полmелeи сэдa­ленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: По­ве­лён­ное тaйнw:

По во­стaніи хrтE, є4же t гр0ба, / и3 є4же къ вы­со­тЁ нбc­ной б9eственномъ воз­несeніи, / бGови1дцємъ слaву твою2 низ­по­слaлъ є3си2 щeд­ре, / д¦а прa­ва­го њбнови1вый ўче­ни­кHмъ. / тём­же ћкw гyсль мусікjй­скаz, всBмъ ўzсни1сz / б9eственнымъ брz­цa­ломъ тaй­нw сп7се гла­шeніz, и3 смот­рeніе твоE. [Двaж­ды].

И# чтeніе въ бGосл0вэ.

Степє1нна, №-й ґн­ті­фHнъ д7-гw глaса.

T ю4ности мо­еS / мн0зи б0рютъ мS стр†сти, / но сaмъ мS заступи2, / и3 сп7си2 сп7се м0й.

Ненави1дzщіи сіH­на, / посрами1тесz t гDа, / ћкw травa бо nгнeмъ / бy­де­те и3зс0хше.

Слa­ва: С™hмъ д¦омъ / всsка ду­шA живи1тсz, / и3 чистот0ю воз­вы­шaет­сz, / свэт­лёет­сz трb­че­скимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

И# нhнэ, т0йже.

Про­кj­менъ, глaсъ д7:

Д¦ъ тв0й бl­гjй / на­стaвитъ мS на зeм­лю прaву. Стjхъ: ГDи ўслh­ши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE.

Тa­же дру­гjй про­кj­менъ: Всsкое ды­хaніе / да хвa­литъ гDа. Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвер­ждeніи си1лы є3гw2.

Е#ђліе t їwaн­на, за­чa­ло …є.

Сyщу п0здэ въ дeнь т0й во є3ди1ну t суб­бHтъ, и3 двeремъ затворє1ннымъ, и3дёже бs­ху ўченицы2 є3гw2 с0брани стрa­ха рa­ди їудeй­ска, пріи1де ї}съ, и3 стA по­сре­дЁ, и3 глаг0ла и5мъ: ми1ръ вaмъ. и3 сіE рeкъ, по­казA и5мъ рy­цэ и3 н0зэ и3 рє1бра своS. возрa­до­ва­шасz же ўченицы2 ви1дэвше гDа. речe же и5мъ ї}съ пaки: ми1ръ вaмъ. ћко­же по­слa мz nц7ъ, и3 ѓзъ по­сы­лaю вы2. и3 сіE рeкъ, дy­ну, и3 глаг0ла и5мъ: пріими1те д¦ъ с™ъ. и5мже tпу­сти­тE грэхи2, tпyстzт­сz и5мъ: и3 и5мже дер­жи­тE, держaтсz.

Вос­кrніе хrт0во: не глаг0лемъ, но ѓбіе pал0мъ н7.

Тa­же:

Слa­ва: Мlтва­ми ґпcлъ, / млcти­ве, њчи1сти / мн0жєства со­гр­э­шeній нaшихъ.

И# нhнэ: Мlтва­ми бцdы, / млcти­ве, њчи1сти / мн0жєства со­гр­э­шeній нaшихъ.

Тa­же стjхъ, глaсъ ѕ7: Поми1луй мS, б9е, / по вели1цэй млcти твоeй, / и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, / њчи1сти беззак0ніе моE.

Стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

ЦRю2 нбc­ный, / ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, / и4же вез­дЁ сhй, / и3 вс‰ и3сполнszй, / сокр0вище бlги1хъ, / и3 жи1зни подa­те­лю, / пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, / и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, / и3 спаси2 бl­же дy­шы нaшz.

КанH­на прaзд­ни­ка двA. Їрмосы2 nбою2 канHнwвъ по двaж­ды, ґ тропари2 на в7i. Послэди1 же є3ди1нъ ли1къ, №-й їрм0съ: и3 дру­гjй ли1къ, дру­гjй їрм0съ.

КанHнъ, є3гHже краестр0чіе:
Пzт­десsт­ни­цу прaзднуимъ.
Творeніе космы2 монa­ха. Глaсъ з7.
Пёснь №.

Їрм0съ: П0нтомъ покры2 / фа­раH­на съ колесни1цами / со­кру­шazй бр†ни мhш­цею выс0кою, / пои1мъ є3мY, ћкw прослaвисz.

Дёломъ, ћко­же дрeв­ле ўче­ни­кHмъ њб­э­щaлъ є3си2, / ўтё­ши­телz д¦а по­слa­вый хrтE, / воз­сіsлъ є3си2 мj­ру свётъ человэколю1бче.

Зак0номъ дрeв­ле про­по­вё­дан­ное и3 прор0ки, и3сп0лнисz: / б9eственнагw бо д¦а днeсь всBмъ вBр­нымъ бl­годaть и3зліsсz.

И$ный канHнъ їамвjческій,
творeніе кЂръ їwaн­на ґрк­лjй­ска­гw. Глaсъ д7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Б9eственнымъ по­кро­вeнъ / мед­ле­ноzзhч­ный мрaкомъ, / и3звитjйствова бGопи1санный зак0нъ: / ти1ну бо tтрsсъ nчесE ќм­на­гw, / ви1дитъ сy­ща­го, / и3 на­учaет­сz д¦а рa­зу­му, / хвалS б9eственными пёсньми.

Рек0ша чи1стаz и3 чест­нaz ўстA: / раз­лучeніz вaмъ не бy­детъ, q дрy­зи! / ѓзъ бо на џ§емъ вhш­немъ прест0лэ сос­эдS, и3злію2 д¦а, / воз­сіsти желa­ю­щымъ бl­годaть незави1стную.

Пре­дёлъ пре­шeд­шее и4стиннэйшее сл0во, / ти­хоoбрaз­нw со­вер­шaетъ сeрд­це: / дё­ло бо скон­чaвъ, возвесели2 дрy­ги, / ды­хaніемъ нyж­нымъ и3 џг­нен­ны­ми љзhки, / подaвъ д¦а хrт0съ, ћко­же њбэщaсz.

Ка­тавaсіа: П0нтомъ покры2: Б9eствен­нымъ покровeнъ:

Пё­снь G.

Їрм0съ: Съ высоты2 си1лою, / ўче­ни­кHмъ хrтE, д0ндеже њб­ле­цe­тесz, рeклъ є3си2, / сэди1те во їерусали1мэ: / ѓзъ же ћкw менE, ўтё­ши­телz и3н0го, / д¦а моег0 же и3 џ§а послю2, / въ нeм­же ўтвердитeсz.

Б9eственнагw д¦а на­шeд­шаz си1ла, / раз­дёль­шій­сz дрeв­ле глaсъ, ѕлЁ согласи1вшихсz, / во є3ди1но прили1чіе б9eственнэ совокупи2, / вёд­эніемъ трb­цы вра­зум­лs­ю­щи вBр­ныz, / въ нeй­же ўтверди1хомсz.

И$нъ. Їрм0съ: Развeр­зе ўтр0бы нечaд­ство­вав­шіz ќзы, / до­сa­ду же неудоботерпи1му бl­гочaд­ству­ю­щіz, / є3ди1на мlтва прор0чицы дрeв­ле ѓн­ны, / носs­щіz д¦ъ со­кру­шeнъ, / къ си1льному и3 бGу рaзумwвъ.

Непостижи1ма є4сть бGо­на­чaль­нэй­шаz: / вэ­тjz бо и3з8zви2 безкни6жныz, / рh­ба­ри пре­мyд­рыz, за­ущa­ю­щыz сл0вомъ, / и3 t глуб0кіz н0щи и3зимaющыz лю1ди безчи1сленны, бли­стaніемъ д¦а.

Бsше и3сх0денъ t нерож­дeн­на свё­та, / всеси1льный сіs­ю­щій свётъ, / є3гHже сн7омъ nтe­че­скіz влa­сти, / нhнэ kв­лsетъ срaс­лен­ное њза­рeніе, / џг­нен­ный глaсъ въ сіHнэ kзhкwмъ.

Ка­тавaсіа: Съ высоты2 си1лою: Развeр­зе ўтр0бы:

Тa­же сэдa­ленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: По­ве­лён­ное тaйнw:

Сп7совы рачи1теліе рa­до­сти и3сп0лнишасz, / и3 дерз­но­вeніе пріs­ша, прeж­де боs­щіисz: / ћкw д¦ъ с™hй днeсь свh­ше сни1де на д0мъ ўчени1ческій, / и3 и4нъ и3н†z глаг0лаше къ лю1демъ. / љзh­цы бо раз­сёz­шасz, ви1дими ћкw џгнь: / и3 си1хъ не њпали2, но пa­че њроси2.

Слa­ва, и3 нhнэ: т0йже.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Смот­рszй прор0къ / въ по­слёд­нzz твоE хrтE при­шeствіе, во­піs­ше: / твою2 ўслh­шахъ гDи си1лу, / ћкw всS спасти2 пом†занныz твоS при­шeлъ є3си2.

Во прор0цэхъ глаг0лавый, / и3 зак0номъ про­по­вё­дан­ный пeр­вэе несовершє1ннымъ, / бGъ и4стинный ўтё­ши­тель, / сл0ва служи1телємъ и3 сви­дё­телємъ по­знавaет­сz днeсь.

Знa­меніе б9ествA носsй, / ґпcлwмъ во nгни2, д¦ъ раздэли1сz, / и3 стрaн­ны­ми љзhки kв­лs­ше­сz, / ћкw nтe­че­скаz бжcтвен­наz си1ла грzдy­щаz є4сть, самоповели1тельнаz.

И$нъ. Їрм0съ: ЦRю2 цReй, / kко­вhй t kко­вa­гw є3ди1нъ сл0ве про­из­шe­дый / t nц7A безвин0внагw, / равном0щнаго твоего2 д¦а / ґпcлwмъ и4стиннw по­слaлъ є3си2, / ћкw бl­го­дё­телz пою1щымъ: / слa­ва дер­жa­вэ твоeй гDи.

Бaню б9eственную па­ки­бы­тіS сл0вомъ раствори1въ, / ссло­жeн­ное є3стество2, дождоточи1ши ми2 струю2 / t нетл­эн­но­про­бодeн­на­гw твоегw2 ребрA, q б9ій сл0ве, / за­пе­чат­лёz теплот0ю д¦а.

Пре­клонs­ютъ вс‰ ўтё­ши­те­лю кw­лё­на, / сн7у же џ§у, nц7Y срaс­лен­но­му, / въ ли1цэхъ бо ви1дэша тре­гy­быхъ существо2 и4стинное, / непри­кос­но­вeн­ное, без­лёт­ное, є3ди1ное: / воз­сіs бо свётъ бl­годaть д¦а.

Да и3сп0лнzтсz вси2 бGо­на­чaль­нэй­шимъ, / є3ли1цы служи1теліе три­свёт­ла­гw су­ще­ствA: / пa­че є3стествa бо со­вер­шaетъ ћкw бl­го­дё­тель, / и3 nг­не­свё­титъ хrт0съ во спасeніе, / всю2 даS бl­годaть д¦а.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Стрa­ха рa­ди твоегw2 / за­чaтый гDи во чрe­вэ прор0кwвъ, / и3 рож­дeн­ный на земли2 д¦ъ спасeніz, / ґп0стwльскаz серд­цA со­зидaетъ чи6ста, / и3 въ вёр­ныхъ прa­вый њб­нов­лsет­сz: / свётъ бо и3 ми1ръ за­нE тво‰ повелBніz.

Нашeд­шаz си1ла днeсь сіS, д¦ъ бl­гjй, / д¦ъ пре­мyд­ро­сти б9іz, д¦ъ t nц7A и3сходsй, / и3 сн7омъ вBр­нымъ нaмъ kв­лeй­сz по­давa­те­ленъ, / въ ни1хже все­лsет­сz є3стеств0мъ с™hни, въ нeй­же зри1тсz.

И$ный. Їрм0съ: Рэши1тельное њчи­щeніе гр­эхHвъ, / nгнед¦новeнную пріими1те д¦а р0су, / q ч†да свэтоoбр†знаz цер­кHв­наz: / нhнэ t сіH­на бо и3зhде зак0нъ, / љзы­коo­г­неoбрaз­наz д¦а бlгодaть

Ћко­же бlговоли2 са­мо­в­лaст­нw, / неwб­ла­дaн­ный и3сх0дитъ д¦ъ t nц7A, / ўмудрsz въ љзh­ц­эхъ ґпc­лы, / пе­чат­лёz живон0сное сл0во, / n§еси1льное, соoбрaз­ное, є3г0же сп7съ речE.

Да и3сцэли1тъ ќбw смhс­лы t гр­эхA, / и3 сE ўстроs­ше ґпcлwвъ, бGъ сл0во все­на­чaль­ное, пречи1стый д0мъ, / въ нeм­же є3дином0щнагw же и3 ссy­ще­ствен­на­гw нhнэ все­лsет­сz д¦а свётъ.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Плa­ва­ю­ща­го въ молвЁ / жи­тeй­скихъ по­пе­чeній, / съ ко­раб­лeмъ по­то­плsе­ма грэхи2, / и3 ду­шет­лён­но­му ѕвё­рю при­метaе­ма, / ћкw їH­на хrтE, вопію1 ти: / и3з8 смертон0сныz глубины2 возведи1 мz.

T д¦а твоегw2 на пл0ть всsкую, / ћко­же рeклъ є3си2, бо­гaт­нw и3зліsлъ є3си2, / и3 и3сп0лнишасz всsчєскаz твоегw2 вёд­эніz гDи, / ћкw и3з8 nц7A сн7ъ нетлён­нw роди1лсz є3си2, / и3 д¦ъ нераз­дёль­ный и3зhде.

И$ный. Їрм0съ: Њчи­щeніе нaмъ хrтE / и3 спасeніе вLко, / воз­сіsлъ є3си2 t дв7ы, / да ћкw прор0ка / t ѕвёрz мор­скa­гw пeр­сей їH­ну, / t тли2 и3схити1ши, всего2 ґдa­ма всер0дна пaдшаго.

И$стин­ный нaмъ прa­вый во ўтр0бахъ вёч­нw пріи1мшымъ д¦ъ, / да њбнови1ши n§еисх0дный, и3 все­со­во­куп­лeн­нw, / ве­ще­ствA ненави1стнагw пали1тельный сквeрнъ, / кa­ла же смhслwвъ чисти1тельный, вседержи1телю.

Желa­тель­ное до­стоsніе ґп0столwмъ, / сіHнzнwмъ чa­ю­щымъ твоегw2 при­шeствіz, по­знaніе / д¦ъ n§ерождeнна сл0ва, / рёчь жест0кую kзh­че­скихъ лас­кa­тель­ствъ ск0рw по­казaвъ, / nг­недох­но­вeн­нw ўтверждaеши.

Ка­тавaсіа: Плa­ва­ю­ща­го въ молвЁ: Њчи­щeніе нaмъ хrтE:

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Е#гдA сниз­шeдъ љзhки сліS, / разд­элs­ше kзhки вhш­ній: / є3гдa же џг­нен­ныz љзhки раз­даs­ше, / въ со­единeніе вс‰ при­звA, / и3 со­глaс­нw слaвимъ всес™aго д¦а.

Јкосъ: Ск0рое и3 и3звёстное дaждь ўт­э­шeніе ра­бHмъ твои6мъ ї}се, / вне­гдA ўны­вaти ду­хHмъ нa­шымъ, / не раз­лучaй­сz t дyшъ нa­шихъ въ ск0рбехъ, / не ўдалsй­сz t мhс­лей нa­шихъ во њб­стоsніихъ: / но при1снw нaсъ предвари2. / прибли1жисz нaмъ, прибли1жисz вез­дЁ сhй, / ћко­же со ґп0столы твои1ми все­гдA є3си2, / си1це и3 тебE желa­ю­щымъ соедини2 себE щeд­ре: / да со­во­кyп­ле­ни тебE поeмъ, / и3 славосл0вимъ всес™aго д¦а твоего2.

Сm­наxaрій.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Въ пeщь џг­нен­ную / ввeр­же­ни препод0бніи џт­ро­цы, / џгнь въ р0су преложи1ша, / вос­пэ­вaніемъ си1це вопію1ще: / бла­го­сло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Вэтy­ю­щымъ б9eствєннаz вели6чіz ґп0столwмъ, / д¦а дёй­ство непщевa­ше­сz піsн­ство невёр­ству­ю­щымъ, / и4мже трb­ца по­знавaет­сz, є3ди1нъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Нераз­дёль­ное є3стество2 пра­во­слaв­нw бGосл0вимъ / бGа nц7A без­на­чaль­на­го, / тоsж­де влa­сти сл0ва и3 д¦а, / бl­го­сло­вeнъ є3си2, зо­вy­ще, б9е nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ. Їрм0съ: Со­глaс­наz воз­шу­мЁ nр­гaн­скаz пё­снь, / по­чи­тaти зла­то­со­творeн­ный без­дyш­ный и3стукaнъ: / ўтё­ши­те­ле­ва же свэтон0снаz бl­годaть по­че­ствyетъ, / є4же вопи1ти: / трb­це є3ди1наz, равноси1льнаz, без­на­чaль­наz, бла­го­сло­вe­на є3си2.

Глa­са про­ро­ко­вэ­щa­тель­на­гw не ра­зу­мёв­ше, / глаг0лаху безyм­ніи ві­но­со­творeн­ное піsн­ство, / рB­чи ћкw стрaн­ны слh­ша­ша ґп0столwвъ: / благочести1віи же те­бЁ во­піeмъ б9eственнw: / бGо­дё­те­лю всёхъ бла­го­сло­вeнъ є3си2.

Б9eственное ўчeніе воз­гре­мЁ / ви1дzй видBніz б9eственный їHиль, / бGо­на­чaль­нэй­ша­го, и5мже и3злію2, рeкъ, ћко­же сл0ва, д¦а моего2 свозопію1щымъ: / є3стество2 три­вэ­щaн­ное свёт­лое, бла­го­сло­вeнъ є3си2.

Трbч­ную ќбw раздэли2 зрS бl­годaть, / ћкw да kви1тъ три2 v3постaси, по­чи­тaти въ про­сто­тЁ влa­сти, / но во є3ди1номъ нhнэ дни2 гDскомъ, / сн7ъ, nц7ъ и3 д¦ъ бlгословeнъ.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Неw­пaль­наz nгню2 / въ сінaи при­чa­щ­шаzсz / ку­пинA, бGа kви2 / мед­ле­ноzзhч­но­му и3 гугни1вому мwmсeо­ви, / и3 џтро­ки рeв­ность б9іz / три2 непребори1мыz / во nгни2 пэвцы2 по­казA: / всS дэлA гDнz гDа п0йте, / и3 превозноси1те во всS вёки.

Жив0тну свh­ше бyр­ну носи1му глас0внэ, / д¦а всес™aгw ды­хaнію рыбарє1мъ, / џг­нен­ныхъ ви1домъ љзы6къ вели6чіz б9іz вэ­тjй­ство­ва­ху: / всS дэлA гDа п0йте, и3 превозноси1те во всS вёки.

Ћкw на некасaе­мую пре­вос­ходs­ще г0ру, / не боs­ще­сz nгнS стра­шa­ща, / пріиди1те и3 стa­немъ на го­рЁ сіHн­ской, во грaдэ живa­гw бGа, / д¦онHснымъ ўче­ни­кHмъ нhнэ сли­кy­ю­ще: / всS дэлA гDа п0йте, и3 превозноси1те во всS вёки.

И$нъ. Їрм0съ: Раз­р­э­шaетъ ќзы, и3 њро­шaетъ плa­мень / три­свёт­лый бGо­на­чaліz џбразъ, / пою1тъ џт­ро­цы, / благослови1тъ же є3ди1наго сп7са и3 все­дё­телz, / ћкw бла­го­дё­телz, / со­творeн­наz всs­че­скаz твaрь.

Пaмzть хrт0съ человэкоспаси1тельныхъ сло­вeсъ, / ±же t nц7A слh­шавъ ґпcтолwмъ речE, / д¦ъ ўстроsетъ љзыкоo1гненнымъ ви­дёніемъ, / по­са­ждaz бl­го­сло­вeн­нw ўсвоeн­ную, / ўчу­жeн­наz же поeтъ тS твaрь.

Спаси1тельнw са­мо­вла­дhч­ный є3ди1нъ, свётъ са­мосіs­тель­ный, / и3 подa­тель­ный свё­та сhй, при­шeлъ є3си2 и3сполнsz ґпc­лы, / чест­нhй ћкw вeрхъ твои6мъ ра­бHмъ, / насыти1тельный же д¦ъ подавaеши.

Поs­ху прорHкъ д¦онасыщeннаz ўстA, / твоE тэлeс­ное, q цRю2, при­шeствіе, / и3 д¦ъ t нёдръ џ§ихъ про­из­шeд­шій, / несо­здaн­ный, здан­но­дё­те­ленъ, сопрест0ленъ те­бЁ, / є3ди1нагw во­че­ло­вё­ченіz вBр­нымъ чeсть.

Хвa­лимъ, благослови1мъ, по­кланsем­сz гDви, пою1ще и3 пре­воз­носs­ще во всS вёки.

Ка­тавaсіа: Неw­пaль­наz nгню2: Раз­р­э­шaетъ ќзы:

Чест­нёй­шую: не поeмъ, но поeмъ при­пёвъ: Ґпc­ли со­шeствіе ўтё­ши­телz зрs­ще ўдиви1шасz, / кaкw въ ви1дэ џг­нен­ныхъ љзы6къ kви1сz д¦ъ с™hй.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Не тлёніz и3скушeніемъ р0ждшаz, / и3 все­хит­ре­цY сл0ву пл0ть вза­и­модaв­шаz, / м™и неис­ку­со­мyж­наz дв7о бцdе, / пріs­те­ли­ще нестерпи1магw, / село2 невмэсти1магw зижди1телz твоегw2, / тS величaемъ.

На палs­щей дрeв­ле џг­нен­ной колесни1цэ, / ревни1тель и3 nг­недох­но­вeн­ный рa­дуzсz носи1мь, / є4же нhнэ воз­сіsв­шее дох­но­вeніе свh­ше ґп0столwмъ kв­лs­ше: / t негH­же њсвzти1вшесz, трb­цу всBмъ сказaша.

Зак0на є3стeствъ кро­мЁ, стрaн­ное слh­ша­ше­сz ўче­ни­кHвъ: / є3ди1ному бо глa­су гласs­щу д¦а бла­годaтію, / разли1чнэ њгла­шa­хусz лю1діе, пле­менA и3 kзhки б9eственнаz вели6чіz, / трb­цы вёд­энію научaюще.

И$нъ. Їрм0съ: Рa­дуй­сz цRи1це, / ма­те­ро­дёв­ствен­наz слaво: / всsка бо ўдо­боwбра­щa­тель­наz / благоглаг0ливаz ўстA ви­тjй­ство­ва­ти не м0гутъ, / тебE пё­ти дост0йнw: / ни­зум­э­вaетъ же ќмъ всsкъ твоE рождество2 ра­зу­мё­ти. / тём­же тS со­глaс­нw слaвимъ.

Пёти по­добa­ше є3стественножи1зненную nтрокови1цу: / є3ди1на бо во чрe­вэ скры2 сл0во, / таs­ще­е­сz недy­гу­ю­ща­гw че­ло­вё­че­ска­гw є3стествA. / и4же въ дес­нhхъ странaхъ нhнэ сэдsй џ§ихъ, / по­слA бl­годaть д¦а.

Е#ли6цэмъ дх­нY бGот0чнаz бl­годaть, / свэ­тs­ще­сz, бли­стa­ю­ще, / и3змэнsеми стрaн­нымъ и3змэнeніемъ бла­го­лёп­нэй­шимъ, / равноси1льствующую несэк0мую ўвёд­эв­ше пре­мyд­рость, / три­свёт­лое существо2 слaвимъ.

Тa­же: ка­тавaсіа, џба їр­мосA вкyпэ.

Е#xапостілaрій.
Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

Все­свzтhй дш7е, и3сходsй и3з8 nц7A, / и3 сн7омъ при­шe­дый къ безкни6жнымъ ўче­ни­кHмъ, / тебE бGа по­знaв­шихъ спаси2 и3 поми1луй всёхъ. [Двaж­ды].

Слa­ва, и3 нhнэ: дру­гjй под0бенъ:

Свётъ nц7ъ, свётъ сл0во, свётъ и3 с™hй д¦ъ, / и4же во љзh­ц­эхъ џг­нен­ныхъ ґп0столwмъ по­слaсz. / и3 тёмъ вeсь мjръ про­свэ­щaет­сz трb­цу по­чи­тaти с™yю.

На хвали1техъ, Всsкое дыхaніе:
по­стaвимъ стіхHвъ ѕ7,
и3 поeмъ на­стоs­щыz самоглaсны,
глaсъ д7, повторsюще |:

Пре­слaв­наz днeсь / ви1дэша вси2 kзh­цы во грaдэ дв7довэ, / є3гдA д¦ъ сни1де с™hй во џг­нен­ныхъ љзh­ц­эхъ, / ћко­же бGоглаг0ливый лукA по­вэ­с­твyетъ, / глаг0летъ бо: / с0браннымъ ўче­ни­кHмъ хrт0вымъ, / бhсть шyмъ, ћко­же носи1му ды­хaнію бyр­ну, / и3 и3сп0лни д0мъ, и3дёже бs­ху сэдs­ще: / и3 вси2 на­чa­ша глаг0лати стрaн­ны­ми глаг0лы, / стрaн­ны­ми ўчeніи, / стрaн­ны­ми по­ве­лёніи с™hz трb­цы. [Двaж­ды].

Д¦ъ с™hй бЁ ќбw при1снw, и3 є4сть, и3 бy­детъ: / ни­жE на­чинaемь, ни­жE пре­стаsй, / но при1снw nц7Y и3 сн7у счинeнъ и3 счислsемь: / жив0тъ, и3 жи­во­творsй: / свётъ, и3 свё­та подa­тель, / са­мо­бl­гjй, и3 и3ст0чникъ бl­го­стh­ни: / и4мже nц7ъ по­знавaет­сz, и3 сн7ъ про­слав­лsет­сz, / и3 t всёхъ по­знавaет­сz, / є3ди1на си1ла, є3ди1но счетaніе, / є3ди1но по­клонeніе с™hz трb­цы. [Двaж­ды].

Д¦ъ с™hй свётъ и3 жив0тъ, / и3 живhй и3ст0чникъ ќм­ный: / д¦ъ пре­мyд­ро­сти, д¦ъ рa­зу­ма, / бl­гjй, прa­вый, ќм­ный: њб­ла­дazй, / њчи­щazй прегрэшє1ніz: / бGъ и3 бGо­творsй, / џгнь t nгнS про­ис­ходsй: / глаг0лzй, дёzй, разд­элszй даров†ніz, / и4мже прор0цы вси2, / и3 б9eственніи ґпc­ли съ мy­че­ни­ки вэн­чa­шасz, / стрaн­ное слh­шаніе, / стрaн­ное ви­дёніе, / џгнь разд­элszй­сz въ по­даsніе да­ро­вaній. [Двaж­ды].

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: ЦRю2 небeс­ный, / ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, / и4же вез­дЁ сhй, / и3 вс‰ и3сполнszй, / сокр0вище благи1хъ, / и3 жи1зни подa­те­лю, / пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, / и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, / и3 спаси2 бl­же дy­шы нaшz.

Славосл0віе вели1кое. Tпусти1тельный тро­пaрь прaздника.

Тa­же, є3ктєніи2.

И# твори1тъ сщ7eнникъ tпyстъ си1це:

И$же въ ви1дэ џг­нен­ныхъ љзы6къ, съ нб7сE низ­по­слa­вый прес™aго д¦а на с™hz своS ўченики2 и3 ґпc­лы, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтва­ми пречcтыz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бl­гjй и3 чlвэколю1бецъ.

И# чaсъ №. На №-мъ ча­сЁ тро­пaрь прaзд­ни­ка. По трис™0мъ кон­дaкъ прaзд­ни­ка. И# конeч­ный tпyстъ.

На літур­гjи.

Глаг0лемъ ґн­ті­фH­ны сіS.
Ґн­ті­фHнъ №, pал0мъ }i, глaсъ в7.

Стjхъ №: Нб7сA по­вё­да­ютъ / слaву б9ію.

Моли1твами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

И# дру­гjй ли1къ, т0йже стjхъ: Нб7сA по­вё­да­ютъ слaву б9ію, / творeніе же рукY є3гw2 воз­вэ­щaетъ твeрдь.

Моли1твами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ в7: Дeнь дни2 tры­гaетъ глаг0лъ, / и3 н0щь н0щи воз­вэ­щaетъ рaзумъ.

Моли1твами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ G: Во всю2 зeм­лю и3зhде вэ­щaніе и4хъ, / и3 въ концы2 все­лeн­ныz глаг0лы и4хъ.

Моли1твами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Слa­ва, и3 нhнэ: Моли1твами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Ґн­ті­фHнъ в7, pал0мъ f7i, глaсъ т0йже.

Стjхъ №: Ўслh­шитъ тS гDь / въ дeнь печaли.

Спаси1 ны ўтё­ши­те­лю бl­гjй пою1щыz ти2: ґллилyіа.

Дру­гaz странA т0йже стjхъ: Ўслh­шитъ тS гDь въ дeнь пе­чa­ли, / защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz.

Спаси1 ны ўтё­ши­те­лю бl­гjй пою1щыz ти2: ґллилyіа.

Стjхъ в7: П0слетъ ти2 п0мощь t с™aгw, / и3 t сіH­на за­стy­питъ тS.

Спаси1 ны ўтё­ши­те­лю бl­гjй пою1щыz ти2: ґллилyіа.

Стjхъ G: Дaстъ ти2 гDь по сeрд­цу тво­е­мY, / и3 вeсь со­вётъ тв0й и3сп0лнитъ.

Спаси1 ны ўтё­ши­те­лю бl­гjй пою1щыz ти2: ґллилyіа.

Слa­ва, и3 нhнэ: Е#динор0дный сн7е:

Ґн­ті­фHнъ G, pал0мъ к7, глaсъ }.

Стjхъ №: ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цRь.

Тро­пaрь, глaсъ т0йже:

Бла­го­сло­вeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, / и4же пре­мyд­ры ловцы2 kв­лeй, / низ­по­слaвъ и5мъ д¦а с™aго, / и3 тё­ми ўлов­лeй все­лeн­ную, / человэколю1бче слa­ва тебЁ.

Дру­гjй ли1къ, т0йже стjхъ: ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цRь, / и3 њ спасeніи твоeмъ возрa­ду­ет­сz ѕэлw2.

Тро­пaрь: Бла­го­сло­вeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ:

Стjхъ в7: Желaніе сeрд­ца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, / и3 хо­тёніz ўст­нY є3гw2 нё­си лиши1лъ є3го2.

Тро­пaрь: Бла­го­сло­вeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ:

Стjхъ G: Ћкw предвари1лъ є3си2 є3го2 бl­го­сло­вeніемъ бl­го­стhн­нымъ, / положи1лъ є3си2 на гла­вЁ є3гw2 вэнeцъ t кa­мене чeстна.

Тро­пaрь: Бла­го­сло­вeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ:

Вх0дное:

Вознеси1сz гDи си1лою твоeю, / вос­поeмъ и3 поeмъ си6лы твоS.

Тa­же, тро­пaрь, глaсъ }:

Бlго­сло­вeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, / и4же пре­мyд­ры ловцы2 kв­лeй, / низ­по­слaвъ и5мъ д¦а с™aго, / и3 тё­ми ўлов­лeй все­лeн­ную, / человэколю1бче слa­ва тебЁ.

Слa­ва, и3 нhнэ: кон­дaкъ, глaсъ т0йже:

Е#гдA сниз­шeдъ љзhки сліS, / разд­элs­ше kзhки вhш­ній: / є3гдa же џг­нен­ныz љзhки раз­даs­ше, / въ со­единeніе вс‰ при­звA, / и3 со­глaс­нw слaвимъ всес™aго д¦а.

Вмё­стw же трис™aгw:

Е#ли1цы во хrтA кrти1стесz, / во хrтA њблек0стесz, / ґллилyіа.

Про­кj­менъ, глaсъ }:

Во всю2 зeм­лю и3зhде вэ­щaніе и4хъ, / и3 концы2 все­лeн­ныz глаг0лы и4хъ. Стjхъ: Нб7сA по­вё­да­ютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 воз­вэ­щaетъ твeрдь. [И# до tдaніz.]

Ґпcлъ въ дэsніихъ, за­чa­ло G:

Во дни2 џны, є3гдA скон­чавa­шасz днjе пzть­десsт­ни­цы, бё­ша вси2 ґпc­ли є3динодyшнw вкy­пэ. и3 бhсть внезa­пу съ нб7сE шyмъ, ћкw носи1му ды­хaнію бyр­ну, и3 и3сп0лни вeсь д0мъ, и3дёже бs­ху сэдs­ще. и3 kви1шасz и5мъ разд­элe­ни љзh­цы ћкw џг­нен­ни, сё­де же на є3ди1номъ к0емждо и4хъ. и3 и3сп0лнишасz вси2 д¦а с™а, и3 на­чa­ша глаг0лати и3нhми љзhки, ћко­же д¦ъ даs­ше и5мъ про­вэ­щавaти. бs­ху же во їерусали1мэ живy­щіи їудє1и, мy­жіе бла­го­го­вёй­ніи t всегw2 kзhка, и4же под8 нб7сeмъ. бhв­шу же глa­су се­мY, сни1десz нар0дъ и3 смzтeсz, ћкw слh­ша­ху є3ди1нъ к0йждо и4хъ свои1мъ љзhкомъ глаг0лющихъ и5хъ. див­лs­хусz же вси2 и3 чудs­хусz, глаг0люще дрyгъ ко дрy­гу: не сe ли вси2 сjи сyть глаг0лющіи галілeане; и3 кaкw мы2 слh­шимъ к0ждо св0й љзhкъ нaшъ, въ нeм­же роди1хомсz; пaрfzне, и3 ми1дzне, и3 є3ламjте, и3 живy­щіи въ ме­со­по­тa­міи, во їудeи же и3 кап­па­до­кjи, въ п0нтэ и3 во ґсjи, во фрm­гjи же и3 пам­фmлjи, во є3гЂптэ и3 странaхъ лівЂи, ћже при кmринjи, и3 при­ходs­щіи ри1млzне, їудє1и же и3 при­шeль­цы, кри1тzне и3 ґрaв­лzне, слh­шимъ глаг0лющихъ и5хъ нa­ши­ми љзhки вели1чіz б9іz.

Ґл­ли­лyіа, глaсъ №:

Стjхъ: Сл0вомъ гD­нимъ нб7сA ўтверди1шасz, и3 д¦омъ ќстъ є3гw2 всS си1ла и4хъ. Стjхъ: Съ нб7сE при­з­рЁ гDь, ви1дэ всS сh­ны чlвёческіz.

Е#ђліе t їwaн­на, за­чa­ло к7з:

Въ по­слёд­ній дeнь вели1кій прaзд­ни­ка стоs­ше ї}съ, и3 звa­ше глаг0лz: ѓще кто2 жaж­детъ, да пріи1детъ ко мнЁ, и3 піeтъ. вё­руzй въ мS, ћко­же речE писaніе, рё­ки t чрe­ва є3гw2 и3стекyтъ воды2 жи1вы. сіe же речE њ д©э, є3г0же хо­тs­ху пріи­мaти вё­ру­ю­щіи во и4мz є3гw2: не ќ бо бЁ д¦ъ с™hй, ћкw ї}съ не u5 бЁ про­слaв­ленъ. мн0зи же t нар0да слh­шав­ше сл0во, глаг0лаху: сeй є4сть вои1стинну прор0къ. друзjи глаг0лаху: сeй є4сть хrт0съ. џвіи же глаг0лаху: є3дA t галілeи хrт0съ прих0дитъ; не писaніе ли речE, ћкw t сё­мене давj­до­ва, и3 t виfлеeм­скіz вe­си, и3дёже бЁ давjдъ, хrт0съ пріи1детъ; рaс­прz же бhсть въ нар0дэ є3гw2 рa­ди. нё­цыи же t ни1хъ хо­тs­ху ћти є3го2: но никт0же возложи2 нaнь рy­цэ. пріид0ша же слуги2 ко ґрхіерewмъ и3 фарісewмъ: и3 рё­ша и5мъ тjи: почто2 не привед0сте є3гw2; tвэ­щa­ша слуги2: николи1же тaкw є4сть глаг0лалъ че­ло­вёкъ, ћкw сeй че­ло­вёкъ. tвэ­щa­ша ќбw и5мъ фарісeє: є3дA и3 вы2 пре­ль­щe­ни бh­сте. є3дA кто2 t кн‰зь вё­ро­ва в0нь, и3ли2 t фарісє1й; но нар0дъ сeй, и4же не вёсть зак0на, пр0клzти сyть. глаг0ла нікоди1мъ къ ни1мъ, и4же при­шe­дый къ немY н0щію, є3ди1нъ сhй t ни1хъ: є3дA зак0нъ нaшъ сy­дитъ че­ло­вё­ку, ѓще не слh­шитъ t негw2 прeж­де, и3 ра­зу­мёетъ что2 твори1тъ; tвэ­щa­ша и3 рек0ша є3мY: є3дA и3 ты2 t галілeи є3си2; и3спытaй и3 ви1ждь, ћкw прор0къ t галілeи не прих0дитъ. пaки же и5мъ ї}съ речE, глаг0лz: ѓзъ є4смь свётъ мj­ру, ходsй по мнЁ, не и4мать ходи1ти во тмЁ, но и4мать свётъ жив0тный.

За Дост0йно: поeмъ и3 до tдaніz:

Ґпc­ли со­шeствіе ўтё­ши­телz зрs­ще ўдиви1шасz, / кaкw въ ви1дэ џг­нен­ныхъ љзы6къ kви1сz д¦ъ с™hй.

Їрм0съ, глaсъ д7: Рa­дуй­сz цRи1це, / ма­те­ро­дёв­ствен­наz слaво: / всsка бо ўдо­боwбра­щa­тель­наz / благоглаг0ливаz ўстA ви­тjй­ство­ва­ти не м0гутъ, / тебE пё­ти дост0йнw: / ни­зум­э­вaетъ же ќмъ всsкъ твоE рождество2 ра­зу­мё­ти. / тём­же тS со­глaс­нw слaвимъ.

При­чaст­ный:

Д¦ъ тв0й бl­гjй на­стaвитъ мS на зeм­лю прaву. / Ґлли­лyіа, три1жды.

И# по tпyстэ на літур­гjи глаг0летсz f7‑й чaсъ по nбhчаю.

Въ недё­лю вeчера
с™hz пzтдесsтницы.
На вели1цэй вечeрни.

Знa­ме­на­етъ по­слё­до­ваніz рa­ди колэнопреклонeніz.

На­чинaетъ їерeй: Бла­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ: И# глаг0летъ ўчинeн­ный чтeцъ: ЦRю2 нбc­ный: и3 пред­на­чинa­тель­ный pал0мъ.

Тa­же діaконъ, ѓще є4сть, ѓще же ни2,
свz­щeн­никъ глаг0летъ є3ктенію2 вели1кую:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Њ свhш­нэмъ ми1рэ, и3 спасeніи дyшъ нa­шихъ, гDу пом0лимсz.

Њ ми1рэ всегw2 мj­ра, бl­го­стоsніи с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 со­единeніи всёхъ, гDу пом0лимсz.

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вё­рою, бl­го­го­вёніемъ и3 стрa­хомъ б9іимъ входs­щихъ в0нь, гDу пом0лимсz.

Њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нa­шемъ, свz­тёй­шемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa­шемъ преw­свz­щeн­нэй­шемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіе­пcк­пэ, и3ли2 мит­ро­полjтэ] и4м>къ, чест­нёмъ пре­с‭тер­ст­вэ, во хr­тЁ діa­кон­ст­вэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

Њ бGохрани1мэй стра­нЁ нa­шей, вла­стёхъ и3 в0инствэ є3S, гDу пом0лимсz.

Њ грaдэ сeмъ [и3ли2 њ вe­си сeй, и3ли2 њ с™ёй nби1тели сeй], всsкомъ грaдэ, стра­нЁ, и3 вё­рою живy­щихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.

Њ бl­го­рас­творeніи воздyхwвъ, њ и3з8oби1ліи плодHвъ зем­нhхъ, и3 врe­ме­нэхъ ми1рныхъ, гDу пом0лимсz.

Њ плa­ва­ю­щихъ, пу­те­шeству­ю­щихъ, недy­гу­ю­щихъ, стрaж­ду­щихъ, пл­энeн­ныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

Њ пред­стоs­щихъ лю1дехъ и3 њжидa­ю­щихъ бl­годaти с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

Њ при­к­лонs­ю­щихъ серд­цA своS пред8 гDемъ и3 кw­лё­на, гDу пом0лимсz.

Њ є4же ўкрэпи1тисz нaмъ къ со­вер­шeнію бGоуг0днэ, гDу пом0лимсz.

Њ є4же низ­по­слaтисz бог†тымъ ми1лостємъ є3гw2 на ны2, гDу пом0лимсz.

Њ є4же пріsти колэноприклонє1ніz нa­ша ћкw fm­міaмъ пред8 ни1мъ, гDу пом0лимсz.

Њ трe­бу­ю­щихъ t негw2 п0мощи, гDу пом0лимсz.

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнё­ва и3 нyж­ды, гDу пом0лимсz.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Прес™yю, пречcтую, пребl­го­сло­вeн­ную, слaв­ную вLч­цу нa­шу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всё­ми с™hми по­мzнyв­ше, сa­ми себE, и3 другъ дрy­га, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: Те­бЁ, гDи.

Тa­же сщ7eнникъ воз­глaсъ: Ћкw по­добaетъ те­бЁ всsкаz слa­ва, чeсть и3 по­клонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw, и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тa­же поeмъ: ГDи воззвaхъ:
и3 по­стaвимъ стіхHвъ ѕ7.
И# поeмъ стіхи6ры самоглaсны,
глaсъ д7, повторsюще |:

Пре­слaв­наz днeсь / ви1дэша вси2 kзh­цы во грaдэ дв7довэ, / є3гдA д¦ъ сни1де с™hй во џг­нен­ныхъ љзh­ц­эхъ, / ћко­же бGоглаг0ливый лукA по­вэ­с­твyетъ, / глаг0летъ бо: / с0браннымъ ўче­ни­кHмъ хrт0вымъ, / бhсть шyмъ, ћко­же носи1му ды­хaнію бyр­ну, / и3 и3сп0лни д0мъ, и3дёже бs­ху сэдs­ще: / и3 вси2 на­чa­ша глаг0лати стрaн­ны­ми глаг0лы, / стрaн­ны­ми ўчeніи, / стрaн­ны­ми по­ве­лёніи с™hz трb­цы. [Двaж­ды].

Д¦ъ с™hй бЁ ќбw при1снw, и3 є4сть, и3 бy­детъ: / ни­жE на­чинaемь, ни­жE пре­стаsй, / но при1снw nц7Y и3 сн7у счинeнъ и3 счислsемь: / жив0тъ, и3 жи­во­творsй: / свётъ, и3 свё­та подa­тель, / са­мо­бl­гjй, и3 и3ст0чникъ бl­го­стh­ни: / и4мже nц7ъ по­знавaет­сz, и3 сн7ъ про­слав­лsет­сz, / и3 t всёхъ по­знавaет­сz, / є3ди1на си1ла, є3ди1но счетaніе, / є3ди1но по­клонeніе с™hz трb­цы. [Двaж­ды].

Д¦ъ с™hй свётъ и3 жив0тъ, / и3 живhй и3ст0чникъ ќм­ный: / д¦ъ пре­мyд­ро­сти, д¦ъ рa­зу­ма, / бl­гjй, прa­вый, ќм­ный: њб­ла­дazй, / њчи­щazй прегрэшє1ніz: / бGъ и3 бGо­творsй, / џгнь t nгнS про­ис­ходsй: / глаг0лzй, дёzй, разд­элszй даров†ніz, / и4мже прор0цы вси2, / и3 б9eственніи ґпc­ли съ мy­че­ни­ки вэн­чa­шасz, / стрaн­ное слh­шаніе, / стрaн­ное ви­дёніе, / џгнь разд­элszй­сz въ по­даsніе да­ро­вaній. [Двaж­ды].

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7: ЦRю2 нбc­ный, / ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, / и4же вез­дЁ сhй, / и3 вс‰ и3сполнszй, / сокр0вище бlги1хъ, / и3 жи1зни подa­те­лю, / пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, / и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, / и3 спаси2 бl­же дy­шы нaшz.

Вх0дъ съ кади1ломъ.

Ли1къ: Свё­те ти1хій с™hz слa­вы, / без­смeрт­на­гw, nц7A нбc­на­гw, / с™aгw бl­жeн­на­гw, ї}се хrтE, / при­шeд­ше на зa­падъ с0лнца, / ви1дэвше свётъ вечeр­ній, / поeмъ nц7A, сн7а, и3 с™aго д¦а, бGа. / дост0инъ є3си2 во вс‰ вре­менA / пётъ бhти глa­сы препод0бными, / сн7е б9ій, жив0тъ даsй: / тём­же мjръ тS слaвитъ.

Про­кj­менъ вели1кій, глaсъ з7:

Кто2 бGъ вeлій ћкw бGъ нaшъ; / ты2 є3си2 бGъ творsй чу­десA. Стjхъ №: Сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2. Стjхъ в7: И# рёхъ: нhнэ на­чaхъ, сіS и3змёна десни1цы вhш­нz­гw. Стjхъ G: По­мzнyхъ дэлA гDнz, ћкw по­мzнY t на­чa­ла чу­десA твоS. И# пaки: Кто2 бGъ вeлій:

Тa­же воз­гла­шaетъ сщ7eнникъ, и3ли2 діaконъ: Пaки и3 пaки, прикл0нше ко­лё­на, гDу пом0лимсz.

Мh же, ГDи поми1луй, три1жды.

Нaмъ же прикл0ншымъ колB­на на земли2, и3 непокровє1ннымъ сy­щымъ, чтeтъ їерeй мlт­вы во nл­та­рЁ ве­лег­лaс­нw на лю1ди.

Пречи1сте, несквeрне, без­на­чaльне, неви1диме непостижи1ме, неиз­слё­ди­ме, непре­мённе, непобэди1ме, неиз­чeтне, неѕл0биве гDи, є3ди1нъ и3мёzй без­смeр­тіе, во свётэ живhй непри­стyп­номъ: сотвори1вый нб7о и3 зeм­лю, и3 м0ре, и3 вс‰ созд†ннаz на ни1хъ, прeж­де є4же проси1ти, всBмъ прошє1ніz по­давazй, те­бЁ м0лимсz, и3 тебE пр0симъ, вLко человэколю1бче, nц7A гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­го ї}са хrтA, нaсъ рa­ди че­ло­вёкwвъ, и3 нa­ше­гw рa­ди спасeніz сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™aгw и3 мRjи приснодв7ы, и3 пре­слaв­ныz бцdы: и4же пeр­вэе ќбw словесы2 ўчS, послэди1 же и3 дё­лы по­казyz, є3гдA сп7си1тельную стрaсть пре­тер­пЁ, по­да­дE нaмъ под­писaніе смирє1ннымъ, и3 грBш­нымъ, и3 недо­стHй­нымъ ра­бHмъ твои1мъ, мольбы6 приноси1ти те­бЁ, въ вhи и3 ко­лёнъ пре­клонeніихъ, њ свои1хъ гр­э­сёхъ, и3 њ людски1хъ невёд­эніихъ. сaмъ многоми1лостиве и3 человэколю1бче, ўслh­ши ны2, в0ньже ѓще дeнь при­зо­вeмъ тS, и3зрsднэе же въ дeнь сeй пzт­десsт­ный, в0ньже по воз­несeніи гDа нa­ше­гw ї}са хrтA на нб7сA, и3 сэ­дёніи њдес­нyю тебE бGа и3 nц7A, низ­по­слA с™aго д¦а на с™ы6z сво‰ ўченики2 и3 ґпc­лы, и4же и3 сё­де на є3ди1номъ ко­е­гHж­до и4хъ, и3 и3сп0лнишасz вси2 неистощи1мыz бl­годaти є3гw2, и3 глаг0лаша љзhки и3нhми вели6чіz тво‰, и3 прорек0ша. нhнэ ќбw молs­щих­сz те­бЁ ўслh­ши нaсъ, и3 помzни2 нaсъ сми­рeн­ныхъ и3 њсуж­дeн­ныхъ, и3 возврати2 пл­энeніе дyшъ нa­шихъ, твоE ми1лованіе и3мёz њ нaсъ молs­ще­е­сz. пріими2 нaсъ при­пa­да­ю­щихъ те­бЁ, и3 вопію1щихъ: согрэши1хомъ, къ те­бЁ при­вeр­же­ни є3смы2 t ўтр0бы, t чрe­ва мa­те­ре нa­шеz, ты2 є3си2 бGъ нaшъ. но ћкw и3счез0ша въ су­е­тЁ днjе нa­ши, њбнажи1хомсz тво­еS п0мощи, лиши1хомсz всsка­гw tвё­та, но дерзa­ю­ще на щед­рHты твоS, зо­вeмъ: грэхи2 ю4ности нa­шеz и3 невёд­эніz не помzни2, и3 t тaй­ныхъ нa­шихъ њчи1сти нaсъ, и3 не tри1ни нaсъ во врe­мz стaро­сти, вне­гдA њску­дё­ти крё­по­сти нa­шей: не њстaви нaсъ, прeж­де дa­же нaмъ въ зeм­лю не возврати1тисz, спод0би къ те­бЁ возврати1тисz, и3 вонми2 нaмъ бла­го­пріsтіемъ и3 бl­годaтію. воз­мё­ри без­за­кHніz нa­шz щедр0тами твои1ми, сопроти1въ по­стaви бeзд­ну щедр0тъ твои1хъ мн0жеству со­гр­э­шeній нa­шихъ. при1зри съ высоты2 с™hz тво­еS гDи, на пред­стоs­щыz лю1ди твоS, и3 чa­ю­щыz є4же t тебE бо­гaтыz ми1лости. посэти2 нaсъ блa­го­стію твоeю, и3збaви нaсъ t наси1льства діaволz: ўтверди2 жив0тъ нaшъ с™hми твои1ми и3 сщ7eнными зак0ны. ѓгG­ла, вёр­на храни1телz при­стaви лю1демъ твои6мъ, всёхъ собери2 въ твоE цrтвіе. дaждь про­щeніе ўпо­вa­ю­щымъ на тS: њстaви и4мъ и3 нaмъ грэхи2. њчи1сти нaсъ дёй­ствомъ с™aгw твоегw2 д¦а: разруши2 ±же на нaсъ кHз­ни врaжіz.

При­со­во­куп­лsетъ же и3 сію2 моли1тву:

Бла­го­сло­вeнъ є3си2 гDи вLко вседержи1телю, просвэти1вый дeнь свё­томъ с0лнечнымъ, и3 н0щь ўzсни1вый за­рs­ми џг­нен­ны­ми, дол­го­тY днев­нyю преити2 нaмъ спод0бивый, и3 прибли1житисz на­чaт­кwмъ н0щи: ўслh­ши молє1ніz нa­шz, и3 всёхъ людeй твои1хъ, и3 всBмъ нaмъ прости1въ вHль­ныz и3 невHль­ныz грэхи2. пріими2 вечє1рнzz нa­шz молє1ніz, и3 низпосли2 мн0жество ми1лости тво­еS, и3 щед­рHты тво‰ на до­стоsніе твоE. њстэни2 нaсъ с™hми ѓгG­лы твои1ми, воwружи2 нaсъ nрy­жіемъ прaв­ды тво­еS, њгради2 нaсъ и4стиною твоeю, соблюди2 нaсъ си1лою твоeю, и3збaви нaсъ t всsка­гw њб­стоsніz, всsка­гw на­вё­та со­про­ти­во­ле­жa­ща­гw. подaждь же нaмъ и3 на­стоs­щій вe­черъ, съ при­ходs­щею н0щію, со­вер­шeнъ, с™ъ ми1ренъ, без­грё­шенъ, без­соб­лaз­ненъ, без­меч­тa­ненъ, и3 вс‰ дни2 жи­во­тA нa­ше­гw: моли1твами с™hz бцdы, и3 всёхъ с™hхъ t вё­ка те­бЁ благоугоди1вшихъ.

Ѓбіе же глаг0летъ діaконъ:

Заступи2, спаси2, поми1луй, воз­стaви, и3 сохрани2 нaсъ б9е твоeю бlгодaтію.

И# ли1къ: ГDи поми1луй. Е#ди1ножды.

Прес™yю, пречcтую, пребl­го­сло­вeн­ную, слaв­ную вLч­цу нa­шу бцdу, и3 приснодв7у мRjю, со всё­ми с™hми по­мzнyв­ше, сa­ми себE, и3 дрyгъ дрy­га, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: Те­бЁ, гDи.

Тa­же їерeй воз­глaсъ: Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати, и3 спасaти нaсъ гDи б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

По­сeмъ їерeй, и3ли2 діaконъ глаг0летъ сіS:

Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw2 по­мыш­лeніz нa­ше­гw рцeмъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

ГDи вседержи1телю б9е nц7ъ нa­шихъ, м0лимъ ти сz, ўслh­ши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслh­ши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй. три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нa­шемъ, свz­тёй­шемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa­шемъ преw­свz­щeн­нэй­шемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіе­пcк­пэ, и3ли2 мит­ро­полjтэ] и4м>къ, и3 њ всeй во хr­тЁ брaтіи нaшей.

Ли1къ: ГDи поми1луй. три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бGохрани1мэй стра­нЁ нa­шей, вла­стёхъ, и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 безм0лвное жи­тіE по­живeмъ во всsкомъ бла­гочeстіи и3 чистотЁ.

Ли1къ: ГDи поми1луй. три1жды.

Е#щE м0лимсz њ бl­жeн­ныхъ и3 прис­но­пa­мzт­ныхъ со­здa­те­лехъ с™hz nби1тели сеS.

Ли1къ: ГDи поми1луй. три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи, по­сэ­щeніи, про­щeніи, и3 њстав­лeніи гр­эхHвъ ра­бHвъ б9іихъ брaтіи с™hz nби1тели сеS.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ пло­до­носs­щихъ, и3 доб­ро­дё­ю­щихъ, во с™ёмъ и3 все­чест­нёмъ хрaмэ сeмъ, труж­дa­ю­щих­сz, пою1щихъ, и3 пред­стоs­щихъ лю1дехъ, њжидa­ю­щихъ t тебE вели1кіz и3 бо­гaтыz ми1лости.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Тa­же сщ7eнникъ, воз­глaсъ: Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Ѓбіе же діaконъ глаг0летъ:

Пaки и3 пaки прикл0нше колB­на, гDу пом0лимсz.

Мh же: ГDи поми1луй. Три1жды.

И# при­к­лонsемъ колB­на по предпи1санному.

Чтeтъ їерeй в7‑ю мlтву во ўслh­шаніе всёхъ:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, ми1ръ тв0й подa­вый чlвёкwмъ, и3 прес™aгw д¦а дaръ, є3щE въ житіи2 и3 съ нa­ми сhй, въ на­слёдіе неteм­ле­мое вBр­нымъ при1снw по­давazй: kв­лeн­нэй­ше же сію2 бl­годaть твои6мъ ў§нкHмъ и3 ґп0столwмъ днeсь низ­по­слa­вый, и3 си1хъ ўст­нЁ џг­нен­ны­ми ўтверди1вый љзhки: и4миже вeсь р0дъ че­ло­вё­че­скій бGо­вёд­эніе свои1мъ љзhкомъ въ слyхъ ќха пріи1мше, свё­томъ д¦а просвэти1хомсz, и3 прeле­сти ћко­же тмы2 и3змэни1хомсz, и3 чyв­ствен­ныхъ и3 џг­нен­ныхъ љзы6къ раз­даsніемъ, и3 пре­естeствен­нымъ дёй­ствомъ, є4же въ тS вё­ры научи1хомсz, и3 тебE бGосл0вити со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, во є3ди1номъ б9ествЁ, и3 си1лэ, и3 влa­сти њзари1хомсz. ты2 ќбw џ§ее сіsніе, су­ще­ствA и3 є3стествA є3гw2 неиз­мён­ное и3 недви1жимое на­чер­тaніе, и3ст0чниче пре­мyд­ро­сти: и3 бла­годaти: tвeр­зи и3 мнЁ грёш­но­му ўст­нЁ, и3 научи1 мz, кaкw дост0итъ, и3 њ и4хже по­трe­ба моли1тисz: тh бо є3си2 вё­дый мн0гое гр­эхHвъ мои1хъ мн0жество, но твоE благоутр0біе побэди1тъ си1хъ без­мёр­ное. сe бо стрa­хомъ предстою1 ти, въ пучи1ну ми1лости тво­еS tчazніе души2 мо­еS по­вeргъ: њкорми2 жив0тъ м0й сл0вомъ всю2 твaрь неиз­речeн­ною пре­мyд­ро­сти си1лою ўправ­лszй, ти1хое њбу­ревaе­мыхъ при­стa­ни­ще, и3 скажи1 ми пyть, в0ньже пой­дY. д¦ъ пре­мyд­ро­сти тво­еS мои6мъ подaждь по­мыш­лeніємъ, д¦ъ рa­зу­ма безy­мію мо­е­мY дaруzй, д¦омъ стрa­ха твоегw2 моS њсэни2 дэлA, и3 д¦ъ прa­вый њбнови2 во ўтр0бэ моeй, и3 д¦омъ вLч­нимъ мhс­лей мои1хъ по­полз­но­вeніе ўтверди2: да на всsкъ дeнь д¦омъ твои1мъ бlги1мъ къ полeз­но­му на­став­лsемь, спод0блюсz твори1ти зa­пw­вэ­ди твоS, и3 твоE при1снw пa­мzт­ство­ва­ти слaв­ное при­шeствіе, и3 и3стzзaтельное со­дёzн­ныхъ нa­ми. и3 да не прeзри­ши мS тлён­ны­ми со­пре­ль­щaтисz мj­ра сегw2 крaс­ны­ми, но бy­ду­щихъ вос­пріsтіz желaти ўкрэпи2 сокр0вищъ. тh бо рeклъ є3си2 вLко: ћкw є3ли6ка ѓще кто2 пр0ситъ њ твоeмъ и4мени, невоз­брaн­нw пріeм­летъ t твоегw2 прис­носyщ­на­гw бGа и3 nц7A. тём­же и3 ѓзъ грёш­ный въ при­шeствіи с™aгw твоегw2 д¦а, твою2 молю2 бl­гость, є3ли6ка проси1хъ, воздaждь ми2 во спасeніе. є4й гDи, всsка­гw бла­год­эsніz бо­гaтый дa­те­лю, и3 подa­те­лю бl­гjй, ћкw ты2 є3си2 по­давazй преиз8oби1льнw и4хже пр0симъ: ты2 є3си2 со­стра­дa­те­ленъ и3 ми1лостивый, и4же без­грёш­нw бhвъ пл0ти нa­шеz џбщ­никъ, и3 при­к­лонs­ю­щымъ къ те­бЁ кw­лё­на, при­к­лонszй­сz любоблагоутр0бнэ, њчи­щeніе же бhвъ гр­эхHвъ нa­шихъ. дaждь ќбw гDи, лю1демъ твои6мъ щед­рHты тво‰: ўслh­ши нaсъ съ нб7сE с™aгw твоегw2: њсвzти2 нaсъ си1лою сп7си1тельныz десни1цы тво­еS: по­крhй нaсъ кр0вомъ кри­лY твоeю, да не прeзри­ши дёлъ рукY твоeю. те­бЁ є3ди1ному со­гр­э­шaемъ, но и3 те­бЁ є3ди1ному слy­жимъ. не вё­мы клaнzтисz б0гу чуж­дe­му, ни­жE про­сти­рaти рyки нa­шz вLко, къ б0гу и3н0му. њстaви нaмъ согрэшє1ніz, и3 пріи1мъ нa­шz кол­эно­по­клHн­наz молє1ніz, простри2 всBмъ нaмъ рyку п0мощи, пріими2 моли1тву всёхъ ћкw кади1ло пріsт­ное, вос­пріeм­ле­мое пред8 твои1мъ пребlги1мъ цrтвомъ.

При­со­во­куп­лsетъ же и3 сію2:

ГDи гDи, и3збавлeй нaсъ t всsкіz стрэлы2 летs­щіz во дни2: и3збaви нaсъ и3 t всsкіz вe­щи во тмЁ пре­ходs­щіz. пріими2 жeрт­ву вечeр­нюю рyкъ нa­шихъ воздэ‰ніz. спод0би же нaсъ и3 нощн0е п0прище без8 пор0ка прейти2 неис­ку­шe­ны t ѕлhхъ: и3 и3збaви нaсъ t всsка­гw сму­щeніz и3 боsз­ни, ћже t діaво­ла нaмъ при­бы­вa­ю­щіz. дaруй ду­шaмъ нa­шымъ ўми­лeніе, и3 по­мыслHмъ нa­шымъ по­пе­чeніе, є4же на стрaш­нэмъ и3 прaвед­нэмъ твоeмъ су­дЁ и3спытaніz. пригвозди2 стрa­ху тво­е­мY плHти нa­шz, и3 ўмертви2 ќды нa­шz сy­щыz на земли2: да и3 с0ннымъ безм0лвіемъ просвэти1мсz, зрёніемъ судeбъ твои1хъ. tими1 же t нaсъ всsкое меч­тaніе непод0бное и3 п0хоть врeд­ну. воз­стaви же нaсъ во врe­мz моли1твы ўтвер­ждe­ны въ вёрэ, и3 пре­спэ­вa­ю­щыz въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ.

Діaконъ же глаг0летъ:

Заступи2, спаси2, поми1луй, воз­стaви, и3 сохрани2 нaсъ б9е твоeю бlгодaтію.

И# ли1къ: ГDи поми1луй. Е#ди1ножды.

Прес™yю, пречcтую, пребl­го­сло­вeн­ную, слaв­ную вLч­цу нa­шу бцdу, и3 приснодв7у мRjю, со всё­ми с™hми по­мzнyв­ше, сa­ми себE, и3 дрyгъ дрy­га, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: Те­бЁ, гDи.

Їерeй воз­глaсъ моли1твэ: Бl­го­волeніемъ и3 бl­го­стію є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бл­гcвeнъ є3си2, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ли1къ: Спод0би гDи въ вe­черъ сeй без8 гр­эхA сохрани1тисz нaмъ. / бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa­шихъ, / и3 хвaль­но и3 про­слaв­ле­но и4мz твоE во вё­ки, ґми1нь. / бy­ди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћко­же ўпо­вa­хомъ на тS. / бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. / бl­го­сло­вeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. / бl­го­сло­вeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправ­дaніи твои1ми. / гDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: / те­бЁ по­добaетъ хвалA, те­бЁ по­добaетъ пё­ніе, / те­бЁ слa­ва по­добaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, / нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

По­сeмъ же глаг0летъ діaконъ: Пaки и3 пaки прикл0нше колB­на, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

И# нaмъ тaкож­де колB­на прикл0ншымъ.

Їерeй чтeтъ трeтію моли1тву:

Прис­но­текy­щій, жив0тный, и3 просвэти1тельный и3ст0чниче, со­прис­носyщ­наz nц7Y со­дё­тель­наz си1ло, всE смот­рeніе за спасeніе че­ло­вё­че­ское пре­крaс­нэ и3сп0лнивый, хrтE б9е нaшъ, смeр­ти ќзы неразрэши6мыz, и3 за­клe­пы ѓдо­вы раст0ргнувый, лукa­выхъ же ду­хHвъ мн0жество по­прa­вый. при­ведhй себE њ нaсъ непор0чное за­колeніе, и3 тё­ло дa­вый пречcтое въ жeрт­ву, всsка­гw гр­эхA непри­кос­но­вeн­ное же и3 непрох0дное, и3 стрaш­нымъ си1мъ, и3 неисповэди1мымъ сщ7еннодёйствіемъ жив0тъ нaмъ вёч­ный да­ро­вa­вый: во ѓдъ сшe­дый, и3 верєи2 вёч­ныz сокруши1вый, и3 во тмЁ сэдs­щымъ восх0дъ по­казa­вый: началоѕл0бнаго же и3 глуби1ннаго ѕмjz бGо­мyд­рост­нымъ льщeніемъ ўлови1вый, и3 вери1гами мрaка свzзa­вый въ тaр­тарэ и3 nгни2 негаси1момъ, и3 во тмЁ кро­мёш­нэй неисчетноси1льною твоeю затверди1вый крё­по­стію, великоимени1таz пре­мyд­ро­сте џ§аz, на­пaствує­мымъ вели1кій пом0щникъ kви1выйсz, и3 просвэти1вый сэдs­щыz во тмЁ и3 сё­ни смeрт­нэй. ты2 слa­вы прис­носyщ­ныz гDи, и3 nц7A вhш­нz­гw сн7е возлю1бленный, прис­носyщ­ный свё­те t прис­носyщ­на­гw свё­та, сlн­це прaв­ды, ўслh­ши нaсъ молs­щих­сz те­бЁ, и3 ўпок0й дy­шы ра­бHвъ твои1хъ, прeж­де ўс0пшихъ nтє1цъ и3 брaтій нa­шихъ, и3 пр0чіихъ срHд­никъ по пл0ти, и3 всёхъ свои1хъ въ вёрэ, њ ни1хже и3 пa­мzть твори1мъ нhнэ, ћкw въ те­бЁ всёхъ дер­жa­ва, и3 въ ру­цЁ твоeй содержи1ши вс‰ концы2 земли2. вLко вседержи1телю, б9е nц7ъ и3 гDи ми1лости, р0да смeрт­на­гw же и3 без­смeрт­на­гw, и3 всsка­гw є3стествA че­ло­вё­че­ска­гw со­дё­те­лю, со­став­лsе­ма­гw же, и3 пaки раз­р­э­шaе­ма­гw, жи­во­тa же и3 скон­чaніz, є4же здЁ пре­бы­вaніz, и3 є4же тa­мw пре­ло­жeніz: лBта и3змэрszй живы6мъ, и3 вре­менA ўстав­лszй смeр­ти: низ­водsй во ѓдъ и3 воз­водsй: свzзyzй въ нe­мо­щи, и3 tпу­щazй въ си1лэ: насто‰щаz по­трeб­нэ стр0zй, и3 б{дущаz полeз­нw ўправ­лszй: смeрт­нымъ жa­ломъ ўsз­вен­ныхъ вос­кресeніz на­дeж­да­ми ве­селszй. сaмъ ќбw вLко всёхъ, б9е сп7си1телю нaшъ, на­дeж­де всёхъ концє1въ земли2, и3 сy­щихъ въ м0ри далe­че, и4же и3 въ сeй по­слёд­ній и3 вели1кій спаси1тельный дeнь пzт­десsт­ни­цы прaзд­ни­ка, тaй­ну с™hz и3 є3диносyщныz, и3 со­прис­носyщ­ныz, и3 нераздэли1мыz, и3 несліsн­ныz трb­цы по­казa­вый нaмъ, и3 наи1тіе и3 при­шeствіе с™aгw и3 жи­во­творs­ща­гw твоегw2 д¦а, въ ви1дэ џг­нен­ныхъ љзhкwвъ на с™hz твоS ґп0столы и3зліsвый, и3 бла­го­вёст­ни­ки тёхъ по­стaви­вый, бlгочести1выz нa­шеz вё­ры, и3 и3сповёдники и3 про­по­вёд­ни­ки и4стиннагw бGосл0віz по­казa­вый: и4же и3 въ сeй все­со­вер­шeн­ный и3 спаси1тельный прaзд­никъ, њчищє1ніz ќбw моли1твєннаz, њ и5же въ ѓдэ держи1мыхъ спод0бивый пріи­мaти, вели6кіz же по­давazй нaмъ надє1жды њслаб­лeніz содержи6мымъ t со­дер­жa­щихъ | сквeрнъ, и3 ўт­э­шeнію тоб0ю низ­по­слaтисz. ўслh­ши нaсъ сми­рeн­ныхъ, и3 твои1хъ р†бъ молs­щих­сz ти2, и3 ўпок0й дy­шы ра­бHвъ твои1хъ прeж­де ўс0пшихъ, на мё­стэ свёт­лэ, на мё­стэ ѕлaч­нэ, на мё­стэ про­хла­ждeніz: toнy­ду­же tб­э­жE всsкаz бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе и3 ўчини2 дy­хи и4хъ въ селeніzхъ прaвед­ныхъ, и3 ми1ра и3 њслаб­лeніz спод0би и4хъ: ћкw не мeрт­віи вос­хвaлzтъ тS гDи, ни­жE сy­щіи во ѓдэ и3сповёданіе дерз­нyтъ принести2 те­бЁ: но мы2 живjи бlгослови1мъ тS и3 м0лимъ, и3 њчисти1тєльныz моли6твы и3 жє1ртвы прин0симъ те­бЁ њ ду­шaхъ и4хъ.

При­со­во­куп­лsетъ и3 сію2 моли1тву:

Б9е вели1кій, и3 вёч­ный, с™hй, человэколюби1вый, спод0бивый нaсъ въ сeй чaсъ стaти пред8 непри­стyп­ною твоeю слa­вою, на пё­ніе и3 хвалY чудeсъ твои1хъ, њчи1сти ны2 недост0йныz рабы6 твоS, и3 подaждь бl­годaть є4же со­кру­шeн­нымъ сeрд­цемъ, невозноси1тельнw приноси1ти те­бЁ трис™0е славосл0віе, и3 бl­го­дарeніе вели1кихъ твои1хъ дарHвъ, ±же сотвори1лъ є3си2 къ нaмъ, и3 твори1ши все­гдA въ нaсъ. помzни2 гDи нe­мощь нa­шу, и3 да не погуби1ши нaсъ со беззак0ніи нa­ши­ми: но сотвори2 вели1кую ми1лость со сми­рeніемъ нa­шимъ, да грэх0вныz тмы2 и3збэжaвше, во дни2 прaв­ды ходи1ти бy­демъ, и3 њдёzв­ше­сz nрy­жіемъ свё­та, нена­вёт­нw пребy­демъ t всsкіz к0зни лукa­ва­гw, и3 со дерз­но­вeніемъ про­слaвимъ њ всёхъ, тебE є3ди1наго и4стиннаго и3 человэколю1бца бGа. твоe бо ћкw вои1стинну и3 вели1кое вр­эс­но­тY тaин­ство, вLко всёхъ, и3 тв0рче, врe­мен­ное рэ­шeніе твои1хъ твaрей, и3 є4же по си1хъ со­во­куп­лeніе, и3 ўпо­коeніе є4же во вё­ки: те­бЁ бла­годaть њ всёхъ и3сповёдуемъ, њ вх0дэхъ нa­шихъ, ±же въ мjръ сeй, и3 и3сх0дэхъ, на­дeж­ды нaмъ вос­кrніz, и3 жи1зни нетлён­ныz, твои1мъ нел0жнымъ њб­э­щaніемъ пред8wбручaютъ, ±же пріи1мемъ въ бy­ду­щемъ втор0мъ при­шeствіи твоeмъ. тh бо є3си2 и3 вос­кресeніz нa­ше­гw на­чaль­никъ, и3 пожи1вшихъ неумhт­ный и3 человэколюби1вый судіS, и3 мздо­воз­даsніz вLка и3 гDь, и4же и3 пріwбщи1выйсz нaмъ пріи1скреннw пл0ти и3 кр0ве, сниз­хож­дeніz рa­ди крaй­нz­гw: и3 нa­шz стр†сти неtмє1тныz, вне­гдA в0лею во и3скyсъ по­стaви­ти, пріи1мъ за ми­лосeр­діе щедр0тъ, и3 въ нeм­же по­стра­дaлъ є3си2 сaмъ и3скуси1всz, и3скушaємымъ нaмъ бhвъ са­моwб­э­щaн­ный пом0щникъ: тём­же и3 со­возвeлъ є3си2 нaсъ въ твоE без­стрaстіе. пріими2 ќбw вLко, мольбы6 и3 молє1ніz нa­шz, и3 ўпок0й всS nтцы2 ко­е­гHж­до, и3 мaтєри, и3 ч†да, и3 брaтію, и3 сестры6 є3динорHдныz, и3 куп­но­рHд­ныz, и3 всS прeж­де почи1вшыz дy­шы: въ на­дeжди вос­кресeніz жи1зни вёч­ныz ўчини2 дy­хи и4хъ, и3 и3менA въ кни1зэ жив0тнэй, въ нёдр­эхъ ґвраa­ма, и3 їсаaка, и3 їaкw­ва, въ стра­нЁ живhхъ, въ цrтвіи небeс­нэмъ, въ раи2 слa­до­сти, свёт­лы­ми ѓгG­лы твои1ми, вводS вс‰ во с™ы6z тво‰ nби1тєли, со­воздвизazй и3 тэлесA нa­шz въ дeнь, в0ньже њпредэли1лъ є3си2 по с™ы6мъ твои6мъ и3 нел0жнымъ њб­это­вaніємъ. нёсть ќбw гDи, ра­бHмъ твои1мъ смeрть, и3сходsщымъ нaмъ t тё­ла, и3 къ те­бЁ бGу нa­ше­му при­ходs­щымъ, но пре­став­лeніе t пе­чaль­нэй­шихъ на полє1знэйшаz, и3 слaдwст­нэй­шаz, и3 на ўпо­коeніе и3 рa­дость. Ѓще же и3 что2 согрэши1хомъ къ те­бЁ, ми1лостивъ бy­ди нaмъ же и3 тBмъ, за­нE ниеди1нъ є4сть чи1стъ пред8 тоб0ю t сквeрнъ, ни­жE ѓще є3ди1нъ дeнь жи­во­тA є3гw2 є4сть, рaз­вэ ты2 т0чію є3ди1нъ, на земли2 kви1выйсz без­грёш­ный гDь нaшъ ї}съ хrт0съ: и4мже вси2 ўпо­вaемъ ми1лость получи1ти, и3 њстав­лeніе гр­эхHвъ. сегw2 рa­ди нaмъ же и3 џнэмъ, ћкw блaгъ и3 человэколю1бецъ бGъ, њслa­би, њстaви, прости2 грэхопадє1ніz нa­шz, вHль­наz и3 невHль­наz, ±же въ вёд­эніи и3 не въ вёд­эніи, пред8zвлє1ннаz и3 за­бы­вaє­маz: ±же въ дэsніи, ±же въ по­мыш­лeніи, ±же въ словеси2, ±же во всёхъ нa­шихъ жи­тіsхъ и3 дви­жeніихъ. и3 tшeд­шымъ ќбw своб0ду и3 њслa­бу дaруй, нaсъ же сy­щихъ здЁ благослови2, конeцъ бла­гjй и3 ми1рный дaруz нaмъ же и3 всёмъ лю1демъ твои1мъ, и3 ми1лости и3 человэколю1біz ўтр0бу tверзazй нaмъ, на стрaш­номъ и3 ўжaс­номъ твоeмъ при­шeствіи, и3 цrтвіz твоегw2 дост0йныхъ нaсъ сотвори2.

При­со­во­куп­лsетъ и3 сію2 моли1тву:

Б9е вели1кій и3 вhш­ній, є3ди1не и3мёzй без­смeр­тіе, во свётэ живhй непри­стyп­номъ, всю2 твaрь мyд­ро­стію со­здa­вый, раздэли1вый по­сре­дЁ свё­та, и3 по­сре­дЁ тмы2: и3 с0лнце ќбw положи1вый во џб­ласть днE, лунy же и3 ѕвёз­ды во џб­ласть н0щи. спод0бивый нaсъ грёш­ныхъ и3 въ на­стоs­щій дeнь предвари1ти ли­цE твоE во и3сповёданіи, и3 вечeр­нюю те­бЁ слyж­бу принести2. сaмъ человэколю1бче гDи, и3спрaви моли1тву нa­шу, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, и3 пріими2 ю5 въ воню2 бl­го­ухaніz. подaждь же нaмъ на­стоs­щій вe­черъ и3 при­ходs­щую н0щь ми1рну: њб­ле­цh ны nрy­жіемъ свё­та, и3збaви нaсъ t стрa­ха нощ­нa­гw, и3 t всsкіz вe­щи во тмЁ пре­ходs­щіz. и3 дaруй нaмъ с0нъ, и4же во ўпо­коeніе нe­мо­щи нa­шей да­ро­вaлъ є3си2, t всsка­гw діaволь­ска­гw меч­тaніz и3змэнeнъ. є4й вLко всёхъ благи1хъ подa­те­лю, ћкw да и3 на л0жахъ нa­шихъ ўми­лs­ю­ще­сz вос­по­мs­немъ и3 въ нощи2 прес™0е и4мz твоE. и3 по­учeніемъ твои1хъ зa­по­вэ­дей њза­рsе­ми, въ рa­до­сти ду­шeв­ной во­стa­немъ къ славосл0вію тво­еS блa­го­сти, моли6твы и3 молє1ніz тво­е­мY благоутр0бію при­но­сs­ще њ свои1хъ гр­э­сёхъ, и3 њ всёхъ лю1дехъ твои1хъ: и5хже моли1твами прес™hz бцdы, въ ми1лости посэти2.

Діaконъ глаг0летъ:

Заступи2, спаси2, поми1луй, воз­стaви, и3 сохрани2 нaсъ б9е твоeю бlгодaтію.

И# ли1къ: ГDи поми1луй. Е#ди1ножды.

Прес™yю, пречcтую, пребl­го­сло­вeн­ную, слaв­ную вLч­цу нa­шу бцdу, и3 приснодв7у мRjю, со всё­ми с™hми по­мzнyв­ше, сa­ми себE, и3 дрyгъ дрy­га, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: Те­бЁ, гDи.

Їерeй воз­гла­шaетъ: Тh бо є3си2 ўпо­коeніе дyшъ и3 тэлeсъ нa­шихъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Тa­же діaконъ: И#сп0лнимъ вечeр­нюю моли1тву нa­шу гDви.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Вeче­ра всегw2 со­вер­шeн­на, свsта, ми1рна и3 без­грёш­на, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

ЃгG­ла ми1рна, вёр­на на­стaв­ни­ка, храни1телz дyшъ и3 тэлeсъ нa­шихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Про­щeніz и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ и3 пре­гр­э­шeній нa­шихъ, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Д0брыхъ и3 полeз­ныхъ ду­шaмъ нa­шымъ, и3 ми1ра мjро­ви, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Пр0чее врe­мz жи­во­тA нa­ше­гw въ ми1рэ и3 по­каsніи скон­чaти, ў гDа пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Хrтіaн­скіz кончи1ны жи­во­тA нa­ше­гw, без­бо­лёз­не­ны, непо­стhд­ны, ми1рны и3 д0брагw tвё­та на стрaш­нэмъ суди1щи хrт0вэ пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Прес™yю, пречcтую, пребl­го­сло­вeн­ную, слaв­ную вLч­цу нa­шу бцdу и3 приснодв7у мRjю, со всё­ми с™hми по­мzнyв­ше сa­ми себE, и3 дрyгъ дрy­га, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Ли1къ: Те­бЁ, гDи.

Їерeй воз­гла­шaетъ: Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Лю1діе: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Лю1діе: И# д¦ови твоемY.

Діaконъ: Главы6 нa­шz гDви прикл0нимъ.

Лю1діе: Те­бЁ, гDи.

Їерeй глаг0летъ моли1тву nбhч­ную втaй:

ГDи б9е нaшъ, приклони1вый нб7сA, и3 сшe­дый на спасeніе р0да че­ло­вё­че­ска­гw, при1зри на рабы6 тво‰, и3 на до­стоsніе твоE! те­бё бо стрaш­но­му и3 человэколю1бцу судіи2, твои2 раби2 сво‰ приклони1ша главы6 и3 сво‰ покори1ша вы6и не t че­ло­вBкъ њжидa­ю­ще п0мощи, но тво­еS њжидa­ю­ще ми1лости, и3 твоегw2 чa­ю­ще спасeніz: ±же сохрани2 на всsкое врe­мz, и3 въ на­стоs­щемъ ча­сё же и3 вe­черэ и3 въ при­ходs­щую н0щь, t всsка­гw вра­гA, t всsка­гw со­про­ти­во­ле­жa­ща­гw дёй­ства діaволь­ска­гw, по­мыш­лeній сyет­ныхъ, и3 вос­по­минaній лукaвыхъ.

Тa­же воз­гла­шaетъ: Бy­ди дер­жa­ва цrтвіz твоегw2 бла­го­сло­вe­на и3 пре­п­ро­слaв­ле­на, nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# по­сeмъ со­шeд­ше­сz џба ли1ка,
поeмъ на стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны,
глaсъ G:

Нhнэ въ знa­меніе всBмъ ћвэ љзh­цы бh­ша: / їудє1и бо t ни1хже по пл0ти хrт0съ, / невёріемъ недy­го­вав­ше, б9іz бла­годaти tпад0ша: / и3 б9eственнагw свё­та / сy­щіи t kзhкwвъ спод0бихомсz, / ўтверди1вшесz словесы2 ўче­ни­кHвъ, / вэ­щa­ю­щихъ слaву бла­го­дё­телz всёхъ бGа: / съ ни1миже серд­цA съ ко­лё­на­ми прикл0нше, / вё­рою поклони1мсz с™0му д¦у, / ўтверди1вшесz сп7си1телемъ дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Нhнэ ўтё­ши­тель­ный д¦ъ на всsкую пл0ть и3зліsсz: / t ґп0стольскихъ бо ли­кHвъ на­чeн­шій, / t тёхъ по при­чaстію вBр­нымъ бl­годaть про­стрE, / и3 ўвэ­рsетъ своE дер­жaв­ное наи1тіе во џг­нен­номъ ви1дэ, / ў§нкHмъ раз­даsй љзhки въ пэс­но­пё­ніе и3 слaву б9ію. / тём­же сердцы2 ќм­нw про­свэ­щaе­ми, / въ вёрэ ўтверди1вшесz с™hмъ д¦омъ, м0лимсz / спасти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

Стjхъ: Не tвeр­жи менE t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.

Нhнэ њб­ла­чaт­сz дер­жa­вою хrт0вою съ высоты2 ґпc­ли: / њб­нов­лsетъ бо и5хъ ўтё­ши­тель, / въ ни1хъ њб­нов­лszсz тaин­ствен­нымъ њб­нов­лeніемъ рa­зу­ма: / и5же стрaн­ны­ми глa­сы, и3 высокоглаг0ливыми про­по­вё­да­ю­ще / прис­носyщ­ное є3стеств0 же и3 пр0стое, / тріm­по­стaс­ное по­чи­тaти, / бl­го­дё­телz всёхъ бGа. / тём­же просвэти1вшесz џныхъ ўчeнь­ми, / nц7Y поклони1мсz съ сн7омъ и3 д¦омъ, / молs­ще­сz спасти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ }: Пріиди1те лю1діе / тріm­по­стaс­но­му бжcтвY поклони1мсz, / сн7у во nц7Ё, со с™hмъ д¦омъ: / nц7ъ бо без­лёт­нw роди2 / сн7а со­прис­носyщ­на, и3 сопрест0льна, / и3 д¦ъ с™hй бЁ во nц7Ё съ сн7омъ про­слав­лsемь, / є3ди1на си1ла, є3ди1но существо2, є3ди1но б9ество2. / є3мyже по­кланs­ю­ще­сz вси2 глаг0лемъ: / с™hй б9е, вс‰ со­дёz­вый сн7омъ, / со­дёй­ствомъ с™aгw д¦а: / с™hй крёп­кій, и4мже nц7A по­знa­хомъ, / и3 д¦ъ с™hй пріи1де въ мjръ: / с™hй без­смeрт­ный, ўтё­ши­тель­ный дш7е, / t nц7A и3сходsй, и3 въ сн7э по­чивazй, / трb­це с™az, слa­ва тебЁ.

Ли1къ: Нhнэ tпу­щaе­ши ра­бA твоего2, вLко, / по глаг0лу тво­е­мY, съ ми1ромъ: / ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, / є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 ли­цeмъ всёхъ людeй, / свётъ во tкро­вeніе kзhкwвъ, / и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Чтeцъ глаг0летъ Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Воз­гла­шaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слa­ва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тро­пaрь, глaсъ }:

Бlго­сло­вeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, / и4же пре­мyд­ры ловцы2 kв­лeй, / низ­по­слaвъ и5мъ д¦а с™aго, / и3 тё­ми ўлов­лeй все­лeн­ную, / человэколю1бче слa­ва тебЁ.

Тa­же свz­щeн­никъ твори1тъ tпyстъ си1це:

И$же t џ§ихъ и3 б9eственныхъ нёдръ и3стощи1вый себE, и3 съ нб7сE на зeм­лю со­шe­дый, и3 нa­ше всE вос­пріe­мый є3стество2, и3 њбожи1вый є5, по си1хъ же на нб7сA пaки воз­шe­дый и3 њдес­нyю сё­дый бGа и3 nц7A: б9eственнаго же и3 с™aго и3 є3диносyщнаго, и3 є3диноси1льнаго, и3 є3динослaвнаго, и3 со­прис­носyщ­на­го д¦а низ­по­слa­вый на с™ы6z сво‰ ўченики2 и3 ґпc­лы, и3 си1мъ просвэти1вый ќбw и4хъ, тё­ми же всю2 все­лeн­ную: хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz и3 пренепор0чныz с™hz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ, пре­хвaль­ныхъ, бGо­про­по­вёд­ни­кwвъ, и3 д¦он0сныхъ ґпcлwвъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки