Полy­нощ­ни­ца вседнeвнаz

На­чa­ло полyнощницы.

Сщ7eнникъ глаг0летъ: Бl­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ:

И# мы2: Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2 бl­же дy­шы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Тa­же, ГDи поми1луй, в7i. Слa­ва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Покл0ны три2.

И# ѓбіе pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе, возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. на­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. и3збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. гDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. то­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2.

Тa­же, каfjсма з7i, pал0мъ р}i.

Бlжe­ни непор0чніи въ пyть, ходs­щіи въ зак0нэ гD­ни. бl­жe­ни и3спытaющіи свидBніz є3гw2, всёмъ сeрд­цемъ взh­щутъ є3го2. не дё­ла­ю­щіи бо беззак0ніz, въ путeхъ є3гw2 ходи1ша. ты2 за­по­вё­далъ є3си2 зa­пw­вэ­ди тво‰ сохрани1ти ѕэлw2. дабы2 и3спрaвилисz путіE мои2, сохрани1ти њправд†ніz тво‰. то­гдA не по­сты­жyсz, вне­гдA при­з­рё­ти ми2 на вс‰ зa­пw­вэ­ди тво‰. и3сповёмсz те­бЁ въ прaво­сти сeрд­ца, вне­гдA научи1ти ми сz судь­бaмъ прaв­ды тво­еS. њправд†ніz тво‰ сохраню2, не њстaви менE до ѕэлA. въ чес0мъ и3спрaвитъ ю3нёйшій пyть св0й; вне­гдA сохрани1ти сло­весA тво‰. всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ взыс­кaхъ тебE, не tри1ни менE t зa­по­вэ­дей твои1хъ. въ сeрд­цэ моeмъ скрhхъ сло­весA тво‰, ћкw да не со­гр­э­шY те­бЁ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. ўст­нa­ма мои1ма возвэсти1хъ вс‰ судьбы6 ќстъ твои1хъ. на пути2 сви­дёній твои1хъ наслади1хсz, ћкw њ всsкомъ бо­гaт­ст­вэ. въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ поглумлю1сz, и3 ўра­зу­мёю пути6 тво‰. во њправ­дaніихъ твои1хъ по­учyсz, не за­бy­ду сло­вeсъ твои1хъ. воздaждь ра­бY тво­е­мY, живи1 мz, и3 сохраню2 сло­весA тво‰. tкрhй џчи мои2, и3 ўра­зу­мёю чу­десA t зак0на твоегw2. при­шлeцъ ѓзъ є4смь на земли2, не скрhй t менE зa­пw­вэ­ди тво‰. возлюби2 ду­шA моS воз­желaти судьбы6 тво‰ на всsкое врe­мz. запрети1лъ є3си2 гHр­дымъ, пр0клzти ўк­лонs­ю­щіисz t зa­по­вэ­дей твои1хъ. tими2 t менE пон0съ и3 ўни­чи­жeніе, ћкw сви­дёній твои1хъ взыс­кaхъ. и4бо сэд0ша кнs­зи, и3 на мS кле­ветa­ху: рaбъ же тв0й глум­лs­ше­сz во њправ­дaніихъ твои1хъ. и4бо свидBніz тво‰ по­учeніе моE є4сть, и3 со­вё­ти мои2 њправд†ніz тво‰. при­льпE земли2 ду­шA моS, живи1 мz по словеси2 тво­е­мY. пути6 мо‰ возвэсти1хъ, и3 ўслh­шалъ мS є3си2, научи2 мS њправ­дaніємъ твои6мъ. пyть њправ­дaній твои1хъ вразуми1 ми, и3 поглумлю1сz въ чу­де­сёхъ твои1хъ. во­здре­мA ду­шA моS њ ўнhніz, ўтверди1 мz въ сло­ве­сёхъ твои1хъ. пyть непрaв­ды tстaви t менE, и3 зак0номъ твои1мъ поми1луй мS. пyть и4стины и3зв0лихъ, и3 судьбы6 тво‰ не за­бhхъ. прилэпи1хсz сви­дёніємъ твои6мъ, гDи, не посрами2 менE. пyть зa­по­вэ­дей твои1хъ тек0хъ, є3гдA разшири1лъ є3си2 сeрд­це моE. законоположи2 мнЁ гDи пyть њправ­дaній твои1хъ, и3 взы­щY и3 вh­ну. вразуми1 мz, и3 и3спытaю зак0нъ тв0й, и3 сохраню2 и5 всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ. на­стaви мS на стезю2 зa­по­вэ­дей твои1хъ, ћкw тyю вос­хо­тёхъ. приклони2 сeрд­це моE во свидBніz тво‰, ґ не въ лихои1мство. tврати2 џчи мои2, є4же не ви1дэти суеты2, въ пути2 твоeмъ живи1 мz. по­стaви ра­бY тво­е­мY сл0во твоE въ стрaхъ тв0й. tими2 по­но­шeніе моE, є4же непщевaхъ, ћкw судьбы6 тво‰ блa­ги. сE воз­желaхъ зa­пw­вэ­ди тво‰, въ прaв­дэ твоeй живи1 мz. и3 да пріи1детъ на мS млcть твоS гDи, сп7сeніе твоE по словеси2 тво­е­мY. и3 tвэ­щaю по­но­шa­ю­щымъ ми2 сл0во, ћкw ўпо­вaхъ на сло­весA тво‰. и3 не tими2 t ќстъ мои1хъ сло­весE и4стинна до ѕэлA, ћкw на судьбы6 тво‰ ўпо­вaхъ. и3 сохраню2 зак0нъ тв0й вh­ну въ вёкъ, и3 въ вёкъ вё­ка. и3 хож­дaхъ въ ши­ро­тЁ, ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ взыс­кaхъ. и3 глаг0лахъ њ сви­дёніихъ твои1хъ пред8 цари2, и3 не сты­дsх­сz. и3 по­учaх­сz въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ, ±же возлюби1хъ ѕэлw2. и3 воздвиг0хъ рy­цэ мои2 къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ, ±же возлюби1хъ. и3 глум­лsх­сz во њправ­дaніихъ твои1хъ. помzни2 сло­весA тво‰ ра­бY тво­е­мY, и4хже ўпо­вaніе дaлъ ми2 є3си2. т0 мz ўтё­ши во сми­рeніи моeмъ, ћкw сл0во твоE живи1 мz. г0рдіи за­ко­но­пре­сту­по­вa­ху до ѕэлA, t зак0на же твоегw2 не ўклони1хсz. по­мzнyхъ судьбы6 тво‰ t вё­ка гDи, и3 ўтё­ших­сz. пе­чaль пріsтъ мS t грBш­никъ, њстав­лs­ю­щихъ зак0нъ тв0й. пё­та бs­ху мнЁ њправд†ніz тво‰ на мё­стэ при­шeль­ствіz моегw2. по­мzнyхъ въ нощи2 и4мz твоE гDи, и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й. сeй бhсть мнЁ, ћкw њправ­дaній твои1хъ взыс­кaхъ. чaсть моS є3си2, гDи: рёхъ сохрани1ти зак0нъ тв0й. помоли1хсz ли­цY тво­е­мY всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ: поми1луй мS по словеси2 тво­е­мY. по­мhс­лихъ пути6 тво‰ и3 возврати1хъ н0зэ мои2 во свидBніz тво‰. ўгот0вихсz и3 не смути1хсz сохрани1ти зa­пw­вэ­ди тво‰. ќжz грBш­никъ њбzзa­шасz мнЁ, и3 зак0на твоегw2 не за­бhхъ. полy­но­щи во­стaхъ и3сповёдатисz те­бЁ њ судь­бaхъ прaв­ды тво­еS. при­чaст­никъ ѓзъ є4смь всBмъ боs­щым­сz тебє2 и3 хранs­щымъ зa­пw­вэ­ди тво‰. млcти тво­еS, гDи, и3сп0лнь зем­лS: њправ­дaніємъ твои6мъ научи1 мz. бl­гость сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ твои1мъ гDи, по словеси2 тво­е­мY. бl­го­сти и3 на­казaнію и3 рa­зу­му научи1 мz, ћкw зa­по­вэ­демъ твои6мъ вё­ро­вахъ. прeж­де дa­же не смири1ти ми сz, ѓзъ прегрэши1хъ, сегw2 рa­ди сл0во твоE сохрани1хъ. бlгъ є3си2 ты2 гDи, и3 бl­го­стію твоeю научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. ўмн0жисz на мS непрaв­да г0рдыхъ, ѓзъ же всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ и3спытaю зa­пw­вэ­ди тво‰. ўсыри1сz ћкw млеко2 сeрд­це и4хъ, ѓзъ же зак0ну тво­е­мY поучи1хсz. бl­го мнЁ, ћкw смири1лъ мS є3си2, ћкw да на­учyсz њправ­дaніємъ твои6мъ. бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ твои1хъ, пa­че тhсzщъ злaта и3 сребрA.

Слa­ва, и3 нhнэ:

Ґлли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. Три1жды. ГDи поми1луй, три1жды.

Слa­ва, и3 нhнэ:

Рyцэ твои2 сотвори1стэ мS, и3 со­здaстэ мS: вразуми1 мz, и3 на­учyсz зa­по­вэ­демъ твои6мъ. боs­щіисz тебE ќзрzтъ мS и3 воз­ве­селsт­сz, ћкw на сло­весA тво‰ ўпо­вaхъ. ра­зу­мёхъ гDи, ћкw прaв­да судьбы6 тво‰, и3 вои1стинну смири1лъ мS є3си2. бy­ди же млcть твоS, да ўтё­шитъ мS, по словеси2 тво­е­мY ра­бY тво­е­мY. да пріи1дутъ мнЁ щед­рHты тво‰, и3 жи1въ бy­ду, ћкw зак0нъ тв0й по­учeніе моE є4сть. да по­сты­дsт­сz г0рдіи, ћкw непрaвед­нw беззак0нноваша на мS, ѓзъ же поглумлю1сz въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ. да њбратsтъ мS боs­щіисz тебE, и3 вёдz­щіи свидBніz тво‰. бy­ди сeрд­це моE непор0чно во њправ­дaніихъ твои1хъ, ћкw да не по­сты­жyсz. и3счезaетъ во сп7сeніе твоE ду­шA моS, на сло­весA тво‰ ўпо­вaхъ. и3счез0ша џчи мои2 въ сл0во твоE, глаг0люще: ко­гдA ўтё­ши­ши мS; за­нE бhхъ ћкw мёхъ на слaнэ, њправ­дaній твои1хъ не за­бhхъ. коли1кw є4сть днeй ра­бA твоегw2; ко­гдA сотвори1ши ми2 t гонs­щихъ мS сyдъ; по­вё­да­ша мнЁ законопрест{пницы глумлє1ніz, но не ћкw зак0нъ тв0й гDи. вс‰ зa­пw­вэ­ди тво‰ и4стина, непрaвед­нw по­гнa­ша мS, помози1 ми. вмaлэ не скон­чa­ша менE на земли2: ѓзъ же не њстaвихъ зa­по­вэ­дей твои1хъ. по млcти твоeй живи1 мz, и3 сохраню2 свидBніz ќстъ твои1хъ. во вёкъ гDи, сл0во твоE пре­бы­вaетъ на нб7си2. въ р0дъ и3 р0дъ и4стина твоS, њс­но­вaлъ є3си2 зeм­лю, и3 пре­бы­вaетъ. ўчинeніемъ твои1мъ пре­бы­вaетъ дeнь, ћкw всsчєскаz ра­бHт­на те­бЁ. ћкw ѓще бы не зак0нъ тв0й по­учeніе моE бhлъ, то­гдA ќбw поги1блъ бhхъ во сми­рeніи моeмъ. во вёкъ не за­бy­ду њправ­дaній твои1хъ, ћкw въ ни1хъ њживи1лъ мS є3си2. СредA. Тв0й є4смь ѓзъ, сп7си1 мz, ћкw њправ­дaній твои1хъ взыс­кaхъ. менE ждa­ша грBш­ни­цы погуби1ти мS, свидBніz тво‰ ра­зу­мёхъ. всsкіz кончи1ны ви1дэхъ конeцъ, ши­ро­кA зa­по­вэдь твоS ѕэлw2. к0ль возлюби1хъ зак0нъ тв0й гDи, вeсь дeнь по­учeніе моE є4сть. пa­че вр†гъ мои1хъ ўмудри1лъ мS є3си2 зa­по­вэ­дію твоeю, ћкw въ вёкъ моS є4сть. пa­че всёхъ ўчa­щихъ мS ра­зу­мёхъ, ћкw свидBніz тво‰ по­учeніе моE є4сть. пa­че стaрєцъ ра­зу­мёхъ, ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ взыс­кaхъ. t всsка­гw пути2 лукa­ва возбрани1хъ но­гaмъ мои6мъ, ћкw да сохраню2 сло­весA тво‰. t судeбъ твои1хъ не ўклони1хсz, ћкw ты2 законоположи1лъ ми2 є3си2. к0ль слад­кA гор­тa­ни мо­е­мY сло­весA тво‰, пa­че мe­да ўстHмъ мои6мъ. t зa­по­вэ­дей твои1хъ ра­зу­мёхъ, сегw2 рa­ди возненави1дэхъ всsкъ пyть непрaв­ды. свэти1льникъ но­гa­ма мои1ма зак0нъ тв0й, и3 свётъ стезsмъ мои6мъ. клsх­сz, и3 по­стaвихъ сохрани1ти судьбы6 прaв­ды тво­еS. смири1хсz до ѕэлA гDи, живи1 мz по словеси2 тво­е­мY. вHль­наz ќстъ мои1хъ бlговоли1 же гDи, и3 судь­бaмъ твои6мъ научи1 мz. ду­шA моS въ рукY твоє1ю вh­ну, и3 зак0на твоегw2 не за­бhхъ. положи1ша грBш­ни­цы сёть мнЁ, и3 t зa­по­вэ­дей твои1хъ не заблуди1хъ. на­слё­до­вахъ свидBніz тво‰ во вёкъ, ћкw рa­до­ваніе сeрд­ца моегw2 сyть. приклони1хъ сeрд­це моE, сотвори1ти њправд†ніz тво‰ въ вёкъ за воз­даsніе. законопрест{пныz возненави1дэхъ, зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. пом0щникъ м0й, и3 за­стyп­никъ м0й є3си2 ты2, на сло­весA тво‰ ўпо­вaхъ. ўклони1тесz t менE лукaв­ну­ю­щіи, и3 и3спытaю зa­пw­вэ­ди бGа моегw2. заступи1 мz по словеси2 тво­е­мY: и3 жи1въ бy­ду, и3 не посрами2 менE t чazніz моегw2. помози1 ми, и3 сп7сyсz, и3 по­учyсz во њправ­дaніихъ твои1хъ вh­ну. ўничижи1лъ є3си2 вс‰ tсту­пa­ю­щіz t њправ­дaній твои1хъ, ћкw непрaвед­но по­мыш­лeніе и4хъ. пре­сту­пa­ю­щыz непщевaхъ вс‰ грBш­ныz земли2: сегw2 рa­ди возлюби1хъ свидBніz тво‰. пригвозди2 стрa­ху тво­е­мY плHти мо‰, t судeбъ бо твои1хъ ўбоsх­сz. сотвори1хъ сyдъ и3 прaв­ду, не предaждь менE њби1дzщымъ мS. воспріими2 ра­бA твоего2 во бl­го, да не њкле­ветa­ютъ менE г0рдіи. џчи мои2 и3счез0стэ во сп7сeніе твоE, и3 въ сл0во прaв­ды тво­еS. сотвори2 съ раб0мъ твои1мъ по млcти твоeй, и3 њправ­дaніємъ твои6мъ научи1 мz. рaбъ тв0й є4смь ѓзъ, вразуми1 мz, и3 ўвёмъ свидBніz тво‰. врe­мz сотвори1ти гDви, разори1ша зак0нъ тв0й. сегw2 рa­ди возлюби1хъ зa­пw­вэ­ди тво‰ пa­че злaта и3 то­пaзіz. сегw2 рa­ди ко всBмъ зa­по­вэ­демъ твои6мъ на­прав­лsх­сz, всsкъ пyть непрaв­ды возненави1дэхъ. ди6вна свидBніz тво‰, сегw2 рa­ди и3спытA | ду­шA моS. kв­лeніе сло­вeсъ твои1хъ про­свэ­щaетъ, и3 вра­зум­лsетъ мла­дeн­цы. ўстA мо‰ tверз0хъ, и3 привлек0хъ дyхъ, ћкw зa­по­вэ­дей твои1хъ желaхъ.

Слa­ва, и3 нhнэ:

Ґлли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. Три1жды. ГDи поми1луй, три1жды.

Слa­ва, и3 нhнэ:

При1зри на мS, и3 поми1луй мS, по судY лю1бzщихъ и4мz твоE. стwпы2 мо‰ на­прaви по словеси2 тво­е­мY, и3 да не њб­ла­дaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. и3збaви мS t клеветы2 че­ло­вё­че­скіz, и3 сохраню2 зa­пw­вэ­ди тво‰. ли­цE твоE просвэти2 на ра­бA твоего2 и3 научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. и3схHдища водн†z и3звед0стэ џчи мои2, понe­же не сохрани1хъ зак0на твоегw2. прaве­денъ є3си2 гDи, и3 прaви суди2 твои2. за­по­вё­далъ є3си2 прaв­ду, свидBніz тво‰, и3 и4стину ѕэлw2. и3стazла мS є4сть рeв­ность твоS, ћкw за­бh­ша сло­весA тво‰ врази2 мои2. раз­жжe­но сл0во твоE ѕэлw2, и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5. ю3нёйшій ѓзъ є4смь и3 ўни­чи­жeнъ, њправ­дaній твои1хъ не за­бhхъ. прaв­да твоS прaв­да во вёкъ, и3 зак0нъ тв0й и4стина. скHр­би и3 нyжди њбрэт0ша мS, зa­пw­вэ­ди тво‰ по­учeніе моE. прaв­да свидBніz тво‰ въ вёкъ: вразуми1 мz, и3 жи1въ бy­ду. воз­звaхъ всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ, ўслh­ши мS гDи, њправд†ніz тво‰ взы­щY. воз­звaхъ ти2, сп7си1 мz, и3 сохраню2 свидBніz тво‰. предвари1хъ въ безг0діи, и3 воз­звaхъ, на сло­весA тво‰ ўпо­вaхъ. предвари1стэ џчи мои2 ко ќт­ру, поучи1тисz словесє1мъ твои6мъ. глaсъ м0й ўслh­ши гDи, по млcти твоeй, по судь­бЁ твоeй живи1 мz. прибли1жишасz гонs­щіи мS беззак0ніемъ, t зак0на же твоегw2 ўдали1шасz. бли1зъ є3си2 ты2 гDи, и3 вси2 путіE твои2 и4стина. и3спeрва по­знaхъ t сви­дёній твои1хъ, ћкw во вёкъ њс­но­вaлъ | є3си2. ви1ждь сми­рeніе моE, и3 и3зми1 мz, ћкw зак0на твоегw2 не за­бhхъ. суди2 сyдъ м0й, и3 и3збaви мS, сло­весE рa­ди твоегw2 живи1 мz. далe­че t грBш­никъ сп7сeніе, ћкw њправ­дaній твои1хъ не взыс­кa­ша. щед­рHты тво‰ мн0ги гDи, по судь­бЁ твоeй живи1 мz. мн0зи и3згонsщіи мS и3 сту­жa­ю­щіи ми2, t сви­дёній твои1хъ не ўклони1хсz. ви1дэхъ нера­зум­э­вa­ю­щыz и3 и3стazхъ, ћкw сло­вeсъ твои1хъ не сохрани1ша. ви1ждь, ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ возлюби1хъ гDи, по млcти твоeй живи1 мz. на­чa­ло сло­вeсъ твои1хъ и4стина, и3 во вёкъ вс‰ судьбы6 прaв­ды тво­еS. кнs­зи по­гнa­ша мS тyне, и3 t сло­вeсъ твои1хъ ўбоsсz сeрд­це моE. возрa­ду­юсz ѓзъ њ сло­ве­сёхъ твои1хъ, ћкw њбр­этazй корhсть мн0гу. непрaв­ду возненави1дэхъ и3 њмерзи1хъ зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. седмери1цею днeмъ хвали1хъ тS, њ судь­бaхъ прaв­ды тво­еS. ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и5мъ соб­лaз­на. чazхъ сп7сeніz твоегw2 гDи, и3 зa­пw­вэ­ди тво‰ возлюби1хъ. сохрани2 ду­шA моS свидBніz тво‰, и3 возлюби2 | ѕэлw2. сохрани1хъ зa­пw­вэ­ди тво‰ и3 свидBніz тво‰, ћкw вси2 путіE мои2 пред8 тоб0ю гDи. да прибли1житсz молeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 тво­е­мY вразуми1 мz. да вни1детъ про­шeніе моE пред8 тS гDи, по словеси2 тво­е­мY и3збaви мS. tрh­г­нутъ ўст­нЁ мои2 пё­ніе, є3гдA научи1ши мS њправ­дaніємъ твои6мъ. про­вэ­щaетъ љзhкъ м0й сло­весA тво‰, ћкw вс‰ зa­пw­вэ­ди тво‰ прaв­да. да бy­детъ рукA твоS є4же сп7сти1 мz, ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ и3зв0лихъ. воз­желaхъ сп7сeніе твоE гDи, и3 зак0нъ тв0й по­учeніе моE є4сть. живA бy­детъ ду­шA моS, и3 вос­хвa­литъ тS, и3 судьбы6 тво‰ пом0гутъ мнЁ. заблуди1хъ ћкw nв­чA поги1бшее, взыщи2 ра­бA твоего2, ћкw зa­по­вэ­дей твои1хъ не забhхъ.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґлли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. Три1жды.

И#сповёданіе вё­ры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, твор­цA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­на­го прeж­де всёхъ вBкъ: свё­та t свё­та, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeн­на, не со­творeн­на, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бh­ша. нaсъ рa­ди че­ло­вBкъ, и3 нa­ше­гw рa­ди спасeніz, сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 во­че­ло­вёч­шасz. рас­пs­та­го же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaв­ша, и3 по­гребeн­на, и3 вос­кr­ша­го въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 воз­шeд­ша­го на нб7сA, и3 сэдs­ща њдес­нyю nц7A. и3 пaки грzдy­ща­го со слa­вою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бy­детъ кон­цA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, жи­во­творs­ща­го, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsе­ма и3 сслaви­ма, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcль­скую цR­ковь. и3сповёдую є3ди1но кR­щeніе, во њстав­лeніе гр­эхHвъ. чaю вос­кrніz мeрт­выхъ: и3 жи1зни бy­ду­ща­гw вё­ка. ґми1нь.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

И# ѓбіе сщ7eнникъ воз­гла­шaетъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Тa­же тропари2 сі‰, во глaсъ }:

СE жени1хъ грzдeтъ въ полy­но­щи, / и3 бла­жeнъ рaбъ, є3г0же њбрs­щетъ бдs­ща: / недост0инъ же пaки, є3г0же њбрs­щетъ ўны­вa­ю­ща. / блюди2 u5бо ду­шE моS, / не сн0мъ њтzготи1сz, / да не смeр­ти пре­данA бy­де­ши, / и3 цaр­ствіz внЁ затвори1шисz, / но воспрzни2 зо­вy­щи: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, / бцdею поми1луй нaсъ.

Слa­ва: Дeнь џнъ стрaш­ный по­мыш­лs­ю­щи ду­шE моS, / побди2 вжи­гa­ю­щи свэ­щY твою2, є3лeемъ про­свэ­щa­ю­щи: / не вё­си бо ко­гдA пріи1детъ къ те­бЁ глaсъ глаг0лющій, сE жени1хъ. / блюди2 ќбw ду­шE моS, да не во­здрeм­ле­ши, / и3 пребy­де­ши внЁ тол­кy­щи ћкw пsть дёвъ: / но б0дреннw пожди2, да ўсрs­ще­ши хrтA є3лeемъ масти1тымъ, / и3 дaстъ ти2 черт0гъ б9eственный слa­вы своеS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ТебE неwбори1мую стё­ну, сп7сeніz ўтвер­ждeніе, бцdе дв7о, м0лимъ: / сопроти1вныхъ со­вё­ты разори2, людeй твои1хъ пе­чaль на рa­дость преложи2, / грaдъ тв0й њгради2, њ ми1рэ мj­ра моли2: / ћкw ты2 є3си2, бцdе, ўпо­вaніе нaше.

Тa­же, ГDи поми1луй, м7.

И# мlтву сію2:

И$же на всsкое врe­мz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2, по­кланsе­мый и3 слaви­мый хrтE б9е, долготерпэли1ве, многоми1лостиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєд­ныz лю­бsй, и3 грBш­ныz ми1луzй, и4же вс‰ зо­вhй ко спасeнію њб­э­щaніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ: сaмъ гDи, пріими2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй моли6твы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ, дy­шы нa­шz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней. њгради2 нaсъ свzтh­ми твои1ми ѓгG­лы, да њпол­чeніемъ и4хъ со­блюдaе­ми и3 на­став­лsе­ми, дости1гнемъ въ со­единeніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ непри­стyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слa­ва, и3 нhнэ: Чтc­нёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е ўщeд­ри ны2, и3 бlгослови1 ны, просвэти2 ли­цE твоE на ны2, и3 поми1луй ны2.

И# ѓще є4сть ґл­ли­лyіа, твори1мъ покл0ны три2 вели6кіz, глаг0люще мlтву сію2 тaй­нw с™aгw є3фрeма, разд­элs­ю­ще ю5 въ три2 ч†сти:

ГDи и3 вLко жи­во­тA моегw2, дyхъ прaзд­но­сти, ўнhніz, лю­бо­на­чaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэ­ло­мyдріz, сми­ре­но­мyдріz, тер­пё­ніz и3 люб­вE, дaруй ми2 ра­бY тво­е­мY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрё­ти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуж­дaти брaта моегw2: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ. Покл0нъ.

Тa­же мaлыхъ в7i, глаг0люще на кjйж­до покл0нъ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки послэди2 мlтву всю2: ГDи и3 вLко жи­во­тA моегw2: и3 покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

Тa­же мlтву сію2:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёш­на­го, и3 и4миже вё­си судь­бa­ми, сп7си1 мz недост0йнаго ра­бA твоего2: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Ѓще же нёсть ґл­ли­лyіа, њстав­лsет­сz: ГDи и3 вLко жи­во­тA моегw2: и3 покл0ны. и3 глаг0лемъ т0кмw: ВLко б9е џ§е вседержи1телю:

И# мlт­вы сі‰. По­добaетъ вё­да­ти, ћкw мlт­вы сі‰ глаг0лютсz t к7в-гw сеп­тeм­вріа мцcа, до недё­ли вaій.

Васjліа вели1кагw:

ГDи вседержи1телю, б9е си1лъ и3 всsкіz пл0ти, въ вhш­нихъ живhй, и3 на смирє1ннаz при­зи­рazй, серд­цa же и3 ўтрH­бы и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz че­ло­вёкwвъ ћвэ пред­вё­дый, без­на­чaль­ный и3 прис­носyщ­ный свё­те, ў негH­же нёсть прем­энeніz, и3ли2 пре­ло­жeніz њс­энeніе. сaмъ без­смeрт­ный цRю2, пріими2 молє1ніz н†ша, ±же въ на­стоs­щее врe­мz, на мн0жество твои1хъ щедр0тъ дерзa­ю­ще, t сквeр­ныхъ къ те­бЁ ўстeнъ твори1мъ: и3 њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, ±же дё­ломъ и3 сл0вомъ, и3 мhслію, вёд­эніемъ и3ли2 невёд­эніемъ согрэшє1наz нa­ми, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны пл0ти и3 дy­ха. и3 дaруй нaмъ б0дреннымъ сeрд­цемъ, и3 трeз­вен­ною мhслію всю2 на­стоs­ща­гw жи­тіS н0щь прейти2, њжидa­ю­щымъ при­шeствіz свёт­ла­гw и3 kв­лeн­на­гw днE є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, в0ньже со слa­вою судіS всёхъ пріи1детъ, ко­мyж­до tдaти по дэлHмъ є3гw2: да не пaд­ше и3 њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3 воздви1жени въ дё­ланіи, њбрs­щем­сz гот0ви, въ рa­дость и3 б9eственный черт0гъ слa­вы є3гw2 совни1демъ, и3дёже прaзд­ну­ю­щихъ глaсъ непре­стaн­ный, и3 неиз­речeн­наz слa­дость зрs­щихъ твоегw2 ли­цA добр0ту неиз­речeн­ную. тh бо є3си2 и4стинный свётъ, про­свэ­щazй и3 њсвz­щazй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS твaрь во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Тa­же воз­вы­шaетъ сщ7eнникъ рy­цэ, глаг0лz тогHжде:

ТS бlгослови1мъ вhш­ній б9е, и3 гDи ми1лости, творs­ща­го при1снw съ нa­ми вели6каz же и3 неиз­слёдw­ван­наz, сл†внаz же и3 ўж†снаz, и4хже нёсть числA: подaв­ша­го нaмъ с0нъ во ўпо­коeніе нe­мо­щи нa­шеz, и3 њслаб­лeніе трудHвъ мно­го­трyд­ныz пл0ти. бlгодари1мъ, тS ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со беззак0ньми нa­ши­ми: но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhч­нw, и3 въ нечazніи ле­жa­щыz ны2 воздви1глъ є3си2, во є4же славосл0вити дер­жaву твою2. тём­же м0лимъ без­мёр­ную твою2 бl­гость, просвэти2 нa­шz мы6сли, nчесA: и3 ќмъ нaшъ t тsж­ка­гw снA лё­но­сти воз­стaви: tвeр­зи н†ша ўстA, и3 и3сп0лни | твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ непо­колeб­ле­мw пё­ти же и3 и3сповёдатисz те­бЁ во всёхъ, и3 t всёхъ слaви­мо­му бGу, без­на­чaль­но­му nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Тa­же, Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# покл0ны три2, и3 pалмы2.

Pал0мъ Rк.

Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS. п0мощь моS t гDа, сотв0ршагw нe­бо и3 зeм­лю. не дaждь во смzтeніе ноги2 тво­еS, ни­жE во­здрeм­летъ хранsй тS: сE, не во­здрeм­летъ, ни­жE ќс­нетъ хранsй ї}лz. гDь сохрани1тъ тS, гDь покр0въ тв0й на рyку дес­нyю твою2. во дни2 с0лнце не њж­жeтъ тебE, ни­жE лунA н0щію. гDь сохрани1тъ тS t всsка­гw ѕлA, сохрани1тъ дy­шу твою2 гDь: гDь сохрани1тъ вхож­дeніе твоE и3 и3схождeніе твоE, t нhнэ и3 до вёка.

Pал0мъ рlг.

СE, нhнэ благослови1те гDа, вси2 раби2 гD­ни, стоs­щіи въ хрaмэ гD­ни, во дв0рэхъ д0му бGа нa­ше­гw. въ н0щехъ воздэжи1те рyки вa­шz во с™†z и3 благослови1те гDа. бlгослови1тъ тS гDь t сіH­на, сотвори1вый нe­бо и3 зeмлю.

Слa­ва, и3 нhнэ:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Помzни2 гDи, ћкw бlгъ рабы6 тво‰, / и3 є3ли6ка въ житіи2 согрэши1ша, прости2: / никт0же бо без­грё­шенъ, т0кмw ты2 / мо­гjй и3 пре­стaв­лєн­нымъ дaти пок0й.

Глубин0ю мyд­ро­сти чlвэколю1бнw вс‰ стр0zй, / и5 полeз­ное всBмъ по­давazй, / є3ди1не со­дё­те­лю, ўпок0й гDи, дy­шы р†бъ твои1хъ: / на тs бо ўпо­вaніе возложи1ша, / твор­цA и3 зижди1телz, и3 бGа нaшего.

Слa­ва, кон­дaкъ: Со с™hми ўпок0й / хrтE, дy­шы р†бъ твои1хъ, / и3дёже нёсть бо­лёзнь, ни пе­чaль, / ни воз­ды­хaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бlжи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе дв7о: / въ тs бо невмэсти1мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz бlговоли2. / бl­жe­ни є3смы2 и3 мы2, пред­стa­тель­ство тS и3мyще: / дeнь бо и3 н0щь м0лишисz њ нaсъ. / тёмъ вос­пэ­вa­ю­ще во­піeмъ ти2: / рa­дуй­сz бl­годaт­наz, гDь съ тоб0ю.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтва сі‰:

Помzни2 гDи, въ на­дeжди вос­кrніz жи1зни вёч­ныz, ўс0пшыz nтцы2 и3 брaтію нa­шу, и3 вс‰ во бl­гочeстіи и3 вёрэ скон­чaв­шы­zсz: и3 прости2 и5мъ всsкое со­гр­э­шeніе, в0льное же и3 нев0льное, сл0вомъ и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ со­гр­э­шeн­ное и4ми. и3 всели2 | въ мB­ста свBт­ла, въ мB­ста прохл†дна, въ мB­ста по­кHй­на, tню1дуже tб­э­жE всsкаz бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе, и3дёже при­сэ­щaетъ свётъ ли­цA твоегw2, весели1тъ вс‰ и5же t вё­ка с™ы6z тво‰: дaруй и5мъ и3 нaмъ цrтвіе твоE и3 при­чaстіе неиз­речeн­ныхъ и3 вёч­ныхъ твои1хъ бл†гъ, и3 тво­еS без­ко­нeч­ныz и3 бl­жeн­ныz жи1зни на­сла­ждeніе. тh бо є3си2 жи1знь и3 вос­кrніе и3 пок0й ўс0пшихъ ра­бHвъ твои1хъ, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Пре­слaв­наz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нa­шу мlтву сн7у тво­е­мY и3 бGу нa­ше­му, да сп7сeтъ тоб0ю дy­шы нaшz.

Ўпо­вaніе моE nц7ъ, при­бё­жи­ще моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй, трb­це с™az, слa­ва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва тебЁ.

И# мы2: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бы­вaетъ tпyстъ t сщ7eнника:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтва­ми пречcтыz сво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# пріeм­лемъ про­щeніе nбhчное.

Пред­стоs­тель сотвори1въ покл0нъ на зeм­лю, глаг0летъ брaтіи:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному.

И# брaтіz: БGъ прости1тъ ти2, џт­че с™hй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ: Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nт­цЁ нa­шемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa­шемъ преw­свz­щeн­нэй­шемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіе­пjско­пэ и3ли2 мит­ро­полjтэ] и4м>къ.

И# мы2: ГDи поми1луй, чaстw.

Њ богохрани1мэй стра­нЁ нa­шей, вла­стёхъ и3 в0инствэ є3S. Њ nт­цЁ нa­шемъ, и4м>къ, и3 всeй во хr­тЁ брaтіи нa­шей. Њ ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ. Њ ми1лующихъ и3 слу­жa­щихъ нaмъ. Њ за­по­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ. Њ и3збавлeніи пл­энeн­ныхъ. Њ tшeд­шихъ nт­цёхъ и3 брaтіzхъ нa­шихъ. Њ въ м0ри плa­ва­ю­щихъ. Њ въ нe­мо­щехъ ле­жa­щихъ. Пом0лимсz и3 њ и3з8oби1ліи плодHвъ зем­нhхъ. И# њ всsкой души2 хrтіaнъ пра­во­слaв­ныхъ. Ўбlжи1мъ правосл†вныz ґрхіерeи, и3 кти1торы с™aгw хрa­ма сегw2 [с™hz nби1тели сеS]. Роди1тели нa­шz, и3 вс‰ прeж­де tшeд­шыz nтцы2 и3 брaтію нa­шу, здЁ ле­жa­щыz и3 повсю1ду правосл†вныz.

Пред­стоs­тель: Рцeмъ и3 њ се­бЁ самёхъ.

И# мы2: ГDи поми1луй, три1жды.

И# сщ7eнникъ: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

Вонми2, ћкw си1це д0лжно пё­тисz во всю2 седми1цу полyнощницэ.

По­добaетъ вё­да­ти, ћкw во с™ёй го­рЁ ґfHн­ст­эй, по Помzни2 гDи: глаг0лютъ на­стоs­щыz тропари2:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: / всsка­гw бо tвё­та недо­умё­ю­ще, / сію2 ти2 мlтву ћкw вL­цэ грёш­ніи прин0симъ: / поми1луй нaсъ.

Слa­ва: ГDи, поми1луй нaсъ, / на тs бо ўпо­вa­хомъ, / не про­гнё­вай­сz на ны2 ѕэлw2, / ни­жE помzни2 беззак0ній нa­шихъ: / но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, / и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нa­шихъ. / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / и3 мы2 лю1діе твои2, / вси2 дэлA рукY твоє1ю, / и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ: Млcр­діz двє1ри tвeр­зи нaмъ / бl­го­сло­вeн­наz бцdе, / на­дё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, / но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: / тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

И# сщ7eнникъ є3ктенію2: Поми1луй нaсъ, б9е: Е#щE м0лимсz, њ є4же сохрани1тисz грa­ду се­мY, и3 с™0му хрa­му се­мY [с™ёй nби1тели сeй]. И# прH­чаz. ГDи поми1луй, м7. Воз­глaсъ: Ўслh­ши ны2, б9е: По­сeмъ, Слa­ва, и3 нhнэ: и3 tпyстъ, и3 прH­чаz ћкw предпи6сана сyть.

Print Friendly, PDF & Email
Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки