Источник

VIII. Приготовление и освящение мира в великий четверг в Константинополе в патриаршей Великой Церкви

Исключительную особенность богослужения великого четверга в константинопольской Великой Церкви составляет совершаемый вселенским патриархом чин мироосвящения, получивший надписание в специальной филладе: „Διάταξις περί τοδ άγιου μύρου“126. В других православных церквах христианского Востока, за исключением Букарешта въ Румыніи127, чин этот не совершается, причем и здесь в первый раз торжественно он был совершен лишь в 1882 году. Эту привиллегию всегда ревниво оберегала Великая Церковь константинопольская, желая удержать с собою „в каноническом единении“ все прочие православныя церкви Ближнего Востока, а посему и предписывала, чтобы освященное ею миро получали из Константинополя все патриархаты и даже автокефальные церкви, как, напр., элладская (с 1850 г., июля 29) и сербская (с 1879 г., апреля 27) и др. Само собою разумеется, что церкви, не находящиеся с нею в общении, как, напр., антиохийская, и признаваемые ею за схизматические, как, напр., болгарская, лишены этого „канонического единения“, а вместе с тем и права получать из Константинополя освященное миро. И та и другая церкви, не имея возможности, за скудостью денежных средств, приготовлять у себя миро, пользуются в этом отношении братскими услугами единоверной им церкви русской, в которой, как известно, ежегодно совершается мироосвящение или в Москве, или в Киеве, и которая не порвала своего духовного обшения и с этими православными церквами Ближнего Востока.

Чин мироосвящения греческой константинопольской церкви, составленный известным ученым патриархом ея Констанцием I (1830–1834), бывшим питомцем Киевской духовной Академии, был напечатан в первый раз в 1833 году и повторен печатанием в патриаршей константинопольской типографии, в количестве лишь 50 экземпляров, в 1890 году128. Составитель ныне практикуемого на Востоке чина мироварения и освящения его, как питомец русской высшей богословской школы, ознакомившийся, в бытность свою в Киеве, с порядками, соблюдаемыми здесь при этом священнодействии, на практике, в значительной степени сблизил оба чина – восточный и русский, подчинив первый сильному влиянию последнего.

Если и в нашем благословенном Богом отечестве варение мира, современи собора московского 1674 года, было исключительною привиллегиею кафедры московского митрополита, „за неудобовозможное, еже собирати довольно пристоящие вещи на таковое составление, кроме благочестивейшего царя апофеки“129, и лишь с 29 декабря 1731 года дозволено было совершать это таинство и киевскому митрополиту, то гораздо более затруднений встречали всегда иерархи православной восточной церкви, находившиеся под тяжелым игом мусульманских государей, не только не покровитель- ствовавших и не помогавших православным церквам, но грабивших их и всячески притеснявших. Нисколько поэтому не удивительно, что весьма дорого стоющее мироварение, в виду многочпсленного состава предметов, входящих в миро, и их высокой материальной ценности, совершается только в Константинополе в Великой Церкви, и при том и здесь с весьма значятельными промежутками временн. В истекшее столетие мироварение, сколько мы знаем, совершалось в Константинополе в 1856, в 1865, в 1879 и в 1890 годах, т.е. в среднем на каждое десятилетие приходится одно мироварение. Обставляется оно в Константинополе весьма любопытными торжествами и приготовлениями.

За два или за тря месяца до начала варения мира, константинопольский патриарх в заседании синода избирает особую епитропию или коммиссию, называемую „епитропиею мира“, которая обязана собрать необходимые для варения мира деньги и закупить или заготовить потребныя для сего вещества. Назначенная епитропия обращается путем рассылки воззваний с приглашением ко всем хрнстианам православного Востока, живущим не только в пределах Турции, но и в Элладе, в России, в Индии и других местах земного шара. Рассеянные по лицу земли христиане греческой национальности – бедные а богатые – охотно отзываются на приглашение епитропии мира и шлют в Константинополь пожертвования предметами, входящими в состав мира, и деньгами, которые иногда достигают почтенных цифр. Присылаемые пожертвования, состоящие из веществ, необходимых при варении мира, хранятся до поры до времени в патриархии, а пред наступлением страстной недели переносятся во временный деревянный, весьма изящный, павильон, находящийся подле северной стены, окружающей патриархию и ее соборную (КайоХіхбѵ) церковь св. Георгия, с левой строны входа во внешний нарфикс (паперт) храма.

Павильон, в котором варится миро в константинопольско Великой Церкви

В неделю ваий патриарх за литургиею посвящает, по особому чину, из местных константинопольских аптекарей, так называемого „μυρεψό;“, т.е. специалиста-мастера, на обязанности которого лежит труд главного наблюдения за приготовлением веществ, необходимых для варки мира, за варением его в течение первых трех дней страстной седьмиды и за разливкою его в сосуды. Μυρεψός, входящий в состав епитропии мира, считается почетным лицом и обязывается строго хранить секрет состава мира.

Епитропия приготовляет достодолжным образом и повильон для варения мира. Все стены его, обтянутые материей и увешанные старыми, полинявшими иконами, вышедшими из практического употребления, убираются зелеными листьями лавра и мирты. Под паникадилом, спускающимся с плоской кровли его и переполненным свечами, ставится стол, покрытый пеленою. Вокруг стола расставляются большие подсвечники, а четыре меньших серебряных подсвечника, поставленные на четыре угла, служат украшением стола, на котором посредине помещается корзина, убранная живыми цветами, с благовонными ароматами, превращенными в порошок. По бокам корзины помещаются два кувшинчика с узкими горлышками без ручек, называемые алавастрами: в одном находится вино, а в другом елей. Близ стола на полу ставят семь больших металлических сосудов, подаренных патриархии в 1807 году, для сливания в них уже сваренного мира. В одном из углов названного павильона имеется очаг для варки мира, и здесь складываются связки старых полинявших икон130, предназначенных служить материалом для неугасимого огня, поддерживаемого обыкновенно в течение первых трех дней страстной седьмицы. Павильон огражден особою железною решеткою, чтобы сдерживать натиск народа, собирающегося в эти дни в стенах патриархии в громадном количестве.

В составъ мира, по чину Великой константинопольской Церкви, входят пятьдесят семь следующих веществ:

Чистое олпвковое масло в количестве 700 турецких ок131.

Красное вино в количестве 200 ок.

Цветная вода лучшего качества, приготовленная из цветов апельсина или горького померанца, в количестве 12 ок.

Розовая вода в количестве 151/2 ок.

Чистая мастика (pistacia lentiscus) въ количествѣ 71/2 ок.

Благовонная (balsamum benivivum) древесная смола, или росной ладан в количестве 71/2 ок.

Амомон (Cissus vitiginea) в количестве 21/4 ок.

Ксилоалой в количестве 11/2 ока.

Длинноватый (piper longum) перец в количестве 13/4 ока.

Мушкатный орех в количестве 21/4 ок.

Индийский лист в количестве 1/2 ока.

Богемский дягил, или ксилокасия, корень которого отличается весьма приятным благовонием, в количестве 11/2 ока.

Росной ладан жидкий (стиракс) в количестве 11/2 ока.

Чистая смирна в количестве 41/2 ок.

Черный перец в количестве 3 3/4 ока.

Благовонный тростник в количестве 11/2 ок.

Бальсамное дерево в количестве 1/2 ока.

Азовский мирт (род благовонного тростника) (Calamus aromaticus) в количестве 21/4 ок.

Ир (Irissa) флорентийская в количестве 41/2 ок.

Бакхарис или царский корень (gnaphalidum sanguineum) въ количествѣ 21/4 ок.

Кирказон (aristolochia longa) въ колпчестве 1/2 ока.

Бальсампый плод в количестве 11/2 ока.

Морской ситник (cyperus rotundus) в количестве 21/2 ок.

Миртовыя ягоды в количестве 3/4 ока.

Кельтский нард в количестве 11/2 ока.

Черная кассия (Cassia fistula) или каскарилевая кора, при курении издающая благовонный приятный запах, в количестве 11/2 ока.

Благовонный жолудь (glans unguentaria) в количестве 1/2 ока.

Малый кардамон в количестве 21/4 ока.

Гвоздика в количестве 41/2 ок.

Кинамомон въ количестве 41/2 ок.

Нард дикий в количестве 21/4 ок.

Мушкатный цвет в количестве 11/2 ока.

Теревинф или терпентин венецианский в количестве 51/4 ок.

Белая чистая древесная смола в количестве 101/2 ок.

Благовонный жолудь черный или индийский в количестве 11/2 ока.

Майоран в количестве 11/2 ока.

Чистый ладанъ бѣлый въ количествѣ 71/2 % окъ.

Нард индийский в количестве 11/2 ока.

Ливан белый в количестве 71/2 ок.

Инбирь белый в количестве 41/2 ок.

Дикий инбирь или зарнабас в количестве 13/4 ока.

Греческая душистая пшеница, имеющая запах на подобие мускуса, в количестве 11/2 ока.

Девясил (inula campapa) или ароматический корень, называемый елением, в количестве 11/2 ока.

К указанным веществам, после их варки, примешиваются еще следующие эссенции:

Масло цейлонской корицы в количестве 1/2 ока.

Гвоздичное масло в количестве 1/2 ока.

Мушкатное густое масло в количестве 1 ока.

Бальсам меккский в количестве 51/4 ок.

Розовое масло в количестве 1/2 ока.

Масло из мушкатного цвета в количестве 21 драмы132.

Лимонное масло в количестве 70 драм.

Масло из бальсамнаго плода в количестве 35 драм.

Майоранное масло (Sampsychon) въ количестве 36 драм.

Лавровое масло в количестве 70 драм.

Рознариновое масло в количестве 35 драм.

Нардовое масло или левандовое в количестве 35 драм.

Индийский мушкат в количестве 40 драм.

Амбра в количестве 65 драм.

В понедельник страстной седьмицы с раннего утра толпы константинопольских жителей – православных и даже инославных, в виду редкости настоящего торжества, стекаются в Фанар и переполняют весь двор патриархии. Кровли, окна и балконы соседних с патриархиею домов заняты любопытствующими зрителями, по преимуществу женщинами и детьми. В патриаршем храме св. Георгия, в присутствии патриарха, членов-синодалов и многочисленного местного духовенства, совершается литургия преждеосвященных Даров. По окончании ее, патриарх в мантии и епитрахили, в предшествии ему митрополитов, архиепископов и епископов-синодалов, духовенства и пев- чих, выходит в торжественной литании из храма и направляется в павильон мира. Здесь, прежде всего, совершается малое водоосвящение, в начале которого, при пении тропарей: „Благословен еси, Христе Боже наш“, „Егда снишед языки слия“, „Днесь мы освящаем, Господи, святое миро“, Слава и ныне, „Освящая сие святое миро, мы просим, Господи, освятити и сподобити Твоея благодати“, кадит весь павильон и сосуды, стоящие на столе и близ стола. Взяв в руки сначала алавастр с елеем, а потом алавастр с вином, он по три раза крестообразно выливает из них в каждый сосуд того и другого вещества, произнося слова: „Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“, а потом влагает в них поровну тех ароматических веществ, которые в порошках лежат в корзине, убранной живыми цветами и стоящей на столе между алавастрами. Назначенные для мироварения священннки и диаконы наполняют сосуды маслом, вином и ароматами в том количестве, какое требуется указанною выше нормою, и устанавливают их на горне. Патриарх, благословив сосуды крестным знамением с словами: „Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“, берет дикирий и трикирий и возжигает ими огонь под каждым сосудом. Затем патриарх читает первую главу евангелия Матфея, за ним далее читают по главе из того же евангелиста митрополиты и архиепископы-синодалы. По прочтении главы последним из синодалов, совершается отпуст, и патриарх с духовенством выходит из павильона и идет обычным порядком в храм.

Патриарший храм во имя св. Георгия, в котором совершается освящение мира

В павильоне устанавливается безпрерывное чтение евангелия в течение всех трех дней страстной седьмицы до четверга: читают его после митрополитов сначала протосинкелл, секретарь синода, священники патриархии, а потом по очереди и приходские священники. Диаконы в это время заняты растиранием и толчением ароматических веществ, разведением их в ароматических маслах и в вине, и переливанием с крайнею осторожностью в приготовленные и освященные св. водою сосуды. Все это делается под неослабным надзором главного аптекаря –ό μορεψός. Зорко следят в это время, чтобы вино было в котлах ниже масла на пять пальцев.

Во вторник после литургии повторяется патриархом такая же торжественная литания в павильон мира и, после краткого молитвословия здесь, при пении указанных выше тропарей, собственноручно им полагается в котлы вино, масло и благовонные вещества в известном количестве, а затем прочитывается первая глава из евангелия Марка. По прочтении главы последним из еписков-синодалов, совершается отпуст, и уходят обратно в храм. Чтение евангелия лродолжают пресвитеры.

Утром в великую среду варка мира оканчивается. Из котлов миро переливается в сосуды для того, чтобы оно могло остыть и отстояться. По окончании литургии преждеосвященных Даров, патриарх с синодалами и духовенством в третий раз в торжественной литании идет в павильон мира, совершает сдесь краткое молитвословие и с пением: „Бог, иже бе прежде веков, Отец всемогущий, Сын единородный, сияние Отчее, Дух вечный, исходящий от Отца“, вливает в сосуды те 14 эссенций, которые значатся в списке веществ под цифрами 44–57, произносит отпуст: „Иже в видении огненных язык“ и удаляется из павильона в храм. До захода солнца диаконы, под наблюдением аптекаря, разливают сваренное миро по медным сосудам, находящимся в павильоне близ стола, и запечатывают их восковыми печатями.

Рано утром в великий четверг митрополиты и архиепископы-синодалы со всем духовенством собираются в зале патриархии. Облачившись в полное священное одеяние, патриарх с епископами-синодалами, духовенством и певчими, отправляется прямо в павильон мира. Отсюда, когда сосуды с миром будут розданы на руки пресвитерам, торжественная литания в храме совершается в таком порядке: впереди идет блюститель порядка (кавас), очищающий дорогу от народа, за ним клирик в стихаре с крестом, по бокам его клирики в стихарях с рипидами, далее священники рядами с сосудами, наполненными сваренным миром, которое безпрерывно кадят диаконы, идущие по бокам священников, потом епископы и патриарх, предшествуемые певчими с пением тропаря храма. По входе в храм, священники с сосудами мира направляются через северные двери в алтарь и ставят один алавастр с новым миром на жертвенник, где стоит уже другой алавастр с преждеосвященным миром, прочие же сосуды с новым миром располагаются на полу близ жертвенника.

Литургию торжественно служит патриарх со всеми епископами-синодалами и многочисленным духовенством. Во время великого выхода процессия перенесения нового мира с жертвенника на престол совершается таким образом: во главе процессии идет клирик с крестом, за ним диаконы с кадильницами, далее великий архимандрит с алавастром преждеосвященного мира, потом протосинкелл с алавастром нового мира, и наконец, священники с сосудами нового мира. По бокам священников, несущих миро, идут диаконы с рипидами. Процессию замыкают священнослужители со св. Дарами. В царских дверях патриарх встречает великого архимандрита, поцеловав предварительно, принимает от него алавастр преждеосвященного мира, и ставитъ его на престол по правую сторону св. потира. На левую сторону потира помещается им алавастр нового мира, который принимает патриарх от протосинкелла тоже в царских дверях. Престол окружают другие сосуды с новым миром.

После возгласов патриарха: „И даждь нам единеми усты“ и „И да будут милости великого Бога“, архидиакон возглашает: „Вонмем“. Патриарх приближается к престолу, сламывает печать с алавастра нового мира и, благословляя его трижды рукою, про- износит: „Во имя Отца, и Сына, и святого Духа“. Подобным же образом он благословляет и остальные сосуды с новым миром, стоящие вокруг престола. В это время певчие поют следующие тропари: „Страх и радость и святая ревность да воодушевляют нас, христиан, в селениях Господних“, „Сонм святых иереев, вожди народа вернаго во граде Бога живого“, „Радуйся, непорочная Жена Божия, сей Дух, излияние коего дает возможность рещи Авва – Отче“, Слава Отцу, „Ты, иже в недрах Отчих, Слово Боже, низпосли благодать Духа Твоего Святаго на сие миро, приготовленное во имя Твое, совершити и освятити“. По окончании тропарей архидиакон произносит: „Вонмем“, патриарх снова трижды благословляет крестообразно миро со словами: „Во имя Отца“. Второй диакон произносит высоким голосом следующие стихи, прерываемые ответами на них патриарха и епископов, на глас 7:

„Се что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе“.

Патриарх и епископы поют: „Да почиет благодать безначальнаго Отца на тебе, миро божественное“.

Диакон: „Яко миро на главе, сходящее на браду, браду Аароню“.

Патриарх и епископы: „Да почиет благодать Сына, Слова Божия, на тебе, божественное миро“.

Диакон: „Сходящее на ометы одежды его: яко роса аермонская, сходящая на горы Сионския“.

Патриарх и епископы: „Да почиет благодать Духа Святости и совершенства на тебе, божественное миро“.

Третий диакон возглашает: „Господу помолимся“. Патриарх и епископы становятся на колена и читают следующую молитву (патриарх громко, а прочие шопотом): „Господи милости и Отче светов, от Тебе всякое даяние благо и всяк дар совершен дается“. По прочтении этой молитвы, патриарх возглашает: „Мир всем“, диакон произносит: „Главы ваша“, и читается молитва: „Тебе Богу, всех и Царю, выю сердца благодаряще преклоняем“. Духовенство поет следующие тропари: „Вся подает Дух Святый, точит пророчествия, священники совершает“, „Во пророцех возвестил еси нам путь спасения“, „Днесь освящается твоею благодатию миро, смертные, получая крещение Христово, освящаются Духом“, Слава, „Бог, иже бе прежде веков, Отецъ всемогущий, Сын единородный, сияние Отчее“, И ныне, „Видехом свет истинный, прияхом Духа небеснаго“. Патриарх в это время в последний раз благословляет по трижды св. миро в сосудах, с произнееснием слов: „Во имя Отца“ и покрывает алавастр и другие сосуды. Затем выходит патриарх из алтаря, благословляет народ трикирием, который и передает диакону, начинающему ектенью литургии: „Вся святыя помянувше“.

По окончании литургии, патриарх вручает алавастры, стоявшие на престоле, епископам, а прочие сосуды с миром берут наруки пресвитеры и, при пении 44 псалма „Отрыгну сердце мое“, в торжественной процессии несут в хранительницу мира (μυρο&έκη), роскошно реставрированную нынешним патриархом Иоакимом III, в первое его правление константинопольскою церковью. Здесь стоят двенадцать амфор (πίθοι), в которые патриарх вливает сначала понемногу преждеосвященного мира, потом наполняет их с большою осторожностию новым миром и, наконец, запечатывает их восковыми печатями, предварительно заключив амфоры эти в особо для сего изготовленные, с нашитыми на них с боку из шелковых лент крестами, чехлы, которые стягиваются у горлышек такими же шелковыми лентами, для удобства наложения на них печатей. Это миро, по требованию епархий, рассылается потом патриаршею канцеляриею, которая заменила особое должностное лицо при патриархе заведывавшее в древнее время рассылкою мира по епархиям и называвшееся „Αυροδότη;“.

Освящепное миро в амфорах в патриаршей хранительнице (μοροΙΙέχη)

Из представленного нами изложеноя особенностей чина приготовленоя, вареноя и освящения мира в Константинополе в Великой Церкви ясно видно, что чин этот имеет сравнительно с нашим современным чином немного особенностей, которые состоят лишь в большем сравнительно количестве веществ, входящих в состав мира (57, а у нас 31 вещество), в большей торжественности обрядов, при варении мира в течение трех первых дней страстной седьмицы (у нас митрополит принимает участие лишь в понедельник, а в прочие дни все совершают синодальный ризничий с соборными ключарями, тогда как на Востоке патриарх с синодом и духовенством появляются в павильоне мира каждодневно, имеют тщательный надзор и непосредственное участие за приготовлением мира и читают евангелия), в введении в чин особых тропарей и стихов, которых наш чин не знает и которые составлены были специально патриархом константинопольским Констанцием I133. Впрочем, некоторые тропари нынешнего греческого чина позаимствованы и из службы Пятидесятницы. К числу особенностей константинопольского чина нужно отнести также опущение молитвы, читаемой у нас в понедельник после малого водоосвящения, а именно: „Господи Иисусе Христе, Сыне единородный безначальнаго Отца“ и ношение в процессии алавастра с миром преждеосвященным.

* * *

126

Последнее издание этого чина, в 8 долю листа, в Константинополе было сделано в патриаршей типографии в 1890 г. марта 17 числа, на 16 страницах, и представляет болышую библиографическую редкость.

127

Echos d’Orient 1899, t. III, pag. 7.

128

Чин этот освящения мира, сделавшийся нам известным, благодаря любезности о. аббата Л. Пети, которому мы приносим глубокую благодарность за сообщение, с чином Великой константинопольской Церкви, напечатанным у Гоара (Εύχολόγ., pag. 509), общего имеет весьма мало.

129

Арх. Амвросий. История российской иepapxии. M. 1807 ч. 1, стр. 34.

130

Обычай этот практикуется на Востоке с древнейших времен. «И оттоле (т.е. от алтаря св. Софии), говорит наш паломннкъ XII в. архиепископ новгородский Антоний, близ места, идеже миро священное варят иконами ветхими, иже не знати святых; и тем же миром дети крестят» (П. Саваитов. Путе-шеств. новгор. apxиeп. Антония в Царьград в конце XII столетия. Спб. 1872, ст. 71–72).

131

Око турецкое равняется нашим почти трем фунтам. Каждое око содержит 400 ливров.

132

Драма равняется 3/4 золотника.

133

θ. "Αριστοκλέους. Κωνσταντίου α» βιογραφία χαι συγγραφαί κ. τ. λ. Έν Κωνσταντινου-ολε». 1866, σελ. 332–334


Источник: Церковные торжества в дни великих праздников на православном Востоке. : С русскими паломниками по Святой земле и на Афонской горе : очерки, заметки, наблюдения и впечатления / А. А. Дмитриевский. - Санкт-Петербург : Имп. Православное Палестинское о-во, 1909-1920. / Ч. 1. - 1909. - [4], XII, 312, с., [18] л. ил.

Комментарии для сайта Cackle