В 13-й день

Преподо́бнаго отца́ на́шего Макси́ма Испове́дника

Святи́теля и чудотво́рца Ти́хона, епи́скопа Воро́нежскаго

Обре́тение честны́х моще́й свята́го пра́веднаго Макси́ма, Христа́ ра́ди юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Страстна́я»

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Семистре́льная» или́ «Умягче́ние злых серде́ц»

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Ми́нская»

 

 

Преподо́бнаго отца́ на́шего Макси́ма Испове́дника

Слу́жба его́ пое́тся во 12-й де́нь с му́ченики, я́коже предписа́ся.

В сей же де́нь отдае́тся пра́здник Госпо́дня Преображе́ния и пое́тся слу́жба вся пра́здника.

Ве́чер, обы́чная кафизма. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника на 6, пое́мыя, на са́мый пра́здник. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. А́ще суббо́та, Сла́ва, пра́здника. И ны́не, догма́тик настоя́щаго гла́са.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Тропа́рь пра́здника, ектения́ и отпу́ст. На повече́рии по трисвято́м конда́к пра́здника. Полу́нощницу же пое́м, по обы́чаю, с тропари́ дневны́ми.

На у́трени, на Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды. По кафи́змах седа́льны пра́здника. Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 8, други́й без ирмосо́в на 6. Катава́сия: Крест начерта́в: О́ба ли́ка вку́пе. По 3-й пе́сни седа́лен, два́жды. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос пра́здника. На 9-й пе́сни Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́в пра́здника. Свети́лен пра́здника, два́жды.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника на 4. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь пра́здника, ектении́, оглаше́ние, и отпу́ст, и обы́чное исхожде́ние, и час пе́рвый в притво́ре.

На Литурги́и: Блаже́нны обои́х кано́нов, пе́снь 9-я, со ирмосо́м на 8, тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́не, конда́к пра́здника. Проки́мен, аллилу́ия и прича́стен пра́здника. Апо́стол и Ева́нгелие дне то́чию.

А́ще ли случи́тся отда́ние пра́здника Преображе́ния Христо́ва в Неде́лю:

На ма́лой ВЕЧЕ́РНИ стихи́ры воскре́сны.

На стихо́вне стихи́ра воскре́сна и пра́здника стихо́вна с припе́вы свои́ми вели́кия вече́рни. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На вели́цей вече́рни, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и восто́чен Анато́лиев еди́н, и пра́здника 6, пое́мыя на са́мый пра́здник. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са.

На лити́и стихи́ры, и Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне, стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По трисвято́м тропа́рь, Богоро́дице Де́во: два́жды, и пра́здника, еди́ножды, и благослове́ние хле́бов, и чте́ние.

На у́трени, на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сный, два́жды. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По кафи́змах седа́льны воскре́сны с Богоро́дичны их, и чте́ние во Ева́нгелии. Неде́ля ряд, и про́чая, по обы́чаю. Кано́н воскре́сный со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 2, и пра́здника О́ба кано́на на 8. Катава́сия: Крест начерта́в: о́ба ли́ка вку́пе. По 3-й пе́сни конда́к пра́здника, и и́кос, и седа́лен пра́здника, два́жды. По 6-й пе́сни конда́к и и́кос воскре́сный. На 9-й пе́сни пое́м: Честне́йшую: Свети́лен воскре́сный. Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех, стихи́ры воскре́сны 4, и пра́здника 4, со Сла́вным, с припе́вы пра́здничными. Сла́ва, стихи́ра ева́нгельская. И ны́не: Преблагослове́нна еси́: Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь воскре́сный то́чию, ектении́, оглаше́ние, и отпу́ст, и час 1-й в притво́ре.

На часе́х, тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, пра́здника. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. Конда́к пра́здника. Та́кожде и на про́чих часе́х, конда́к воскре́сный и пра́здника глаго́лем, пременя́юще.

На Литурги́и: Блаже́нны гла́са на 6 и пра́здника, 4-го гла́са, пе́снь 9 -я, на 4. Тропа́рь воскре́сный и пра́здника. Сла́ва, конда́к воскре́сный. И ны́не, пра́здника. Проки́мен, Аллилу́ия и прича́стен дне и пра́здника. Апо́стол и Ева́нгелие дне.

Святи́теля и чудотво́рца Ти́хона, епи́скопа Воро́нежскаго

На МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1:

Прииди́те, ве́рнии,/ ра́достно соше́дшеся,/ ублажи́м святи́теля Христо́ва Ти́хона,/ па́стыря предо́браго,/ учи́теля златослове́снаго,/ ско́рбных уте́шителя,/ неду́гующих безме́зднаго врача́,/ но́ваго да́ннаго Росси́и чудотво́рца,/ и́же мо́лится о душа́х на́ших.

Па́мять твоя́, святи́телю Ти́хоне,/ я́ко светоза́рное со́лнце, возсия́ нам,/ озаря́ющи приходя́щия к Тебе́ ве́рою:/ све́тлостьми бо доброде́телей/ явля́еши нам свет пра́вды,/ луча́ми слове́с просвеща́еши нас/ и́стинно Христа́ ве́дети,/ предста́тельством твои́м разгоня́еши/ о́блак находя́щих бед,/ нетле́нием же моще́й всем зарю́ безсме́ртия показу́еши,/ Те́мже хва́лим тя.

Хва́лим тя, блажа́ще, Богому́дре о́тче Ти́хоне,/ зане́, любо́вию притека́юще к ра́це моще́й твои́х,/ благода́ть прие́млем:/ прикоснове́нием бо боле́зни врачу́еши,/ те́плым же хода́тайством Спаса́еши души́ на́ша.

Сла́ва, глас то́йже:

О преблаже́нне о́тче Ти́хоне!/ Предстоя́ ны́не Престо́лу Го́спода/ и веселя́ся с Небе́сными ли́ки в ве́чнем Ца́рствии,/ не забу́ди нас, земны́х и ско́рбных,/ мольбы́ принеси́ о ча́дех твоея́ па́ствы,/ и́миже на земли́ боле́зновал еси́,/ испроси́ оте́честву на́шему кре́пость,/ Це́ркви мир,/ всем же ве́рным в ве́ре утвержде́ние,/ грехо́в оставле́ние и от бед избавле́ние.

И ны́не, Богоро́дичен дне.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Ума́ чистоту́ стяжа́в,/ Ду́ха Свята́го жили́ще быв,/ благода́ть святи́тельства прия́л еси́,/ лю́ди просвеща́л еси́ ве́дением Пресвяты́я Тро́ицы,/ себе́ же сама́го Ей приноси́л еси́ во огни́ любве́ Боже́ственныя,/ и, ны́не предстоя́ Престо́лу Бо́жию,/ не преста́й приноси́ти моле́ния о нас,/ чту́щих па́мять твою́.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных его́.

Непоро́чно житие́ твое́,/ честна́ сме́рть твоя́ пред Бо́гом,/ че́стен и гроб, и́же облагода́тствованное твое́ содержи́т те́ло,/ я́ко обогаща́ет чудесы́ притека́ющия к Тебе́ ве́рою,/ святи́телю Ти́хоне,/ те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Апо́столов обще́ния,/ патриа́рхов сопребыва́ния, и ра́дости пра́ведных,/ и всех святы́х с ликова́ния/ в Небе́снем Ца́рствии сподо́бился еси́,/ святи́телю Ти́хоне,/ тех бо доброде́телей и по́двигом подража́я,/ яви́лся еси́ прича́стник Небе́сный сла́вы их.

Сла́ва, глас то́йже:

Пра́вило ве́ры был еси́, святи́телю,/ и сло́вом пра́вой ве́ре и благо́му житию́ учи́л еси́,/ о́браз доброде́телей яви́лся еси́ па́стве твое́й,/ творя́ усе́рдно Христо́вы за́поведи,/ сего́ ра́ди, я́ко сотвори́вый и научи́вый,/ ве́лий наре́клся еси́ в Ца́рствии Небе́снем, святи́телю./ я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние,/ моли́ Христа́ Бо́га/ о чту́щих с ве́рою честну́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен дне.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

На ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8:

Прииди́те, вси Росси́йстии лю́дие,/ воспои́м пе́сньми боже́ственными святи́теля и чудотво́рца Ти́хона,/ богосве́тлаго Це́ркве Христо́вы свети́льника,/ во тьме́ ве́ка сего́ возсия́вшаго,/ правосла́вных догма́тов наста́вника,/ суему́дрых уче́ний обличи́теля,/ покая́ния пропове́дника благоглаго́ливаго,/ за́поведей Христо́вых учи́теля и́стиннаго,/ сотвори́вшаго и научи́вшаго,/ и, припа́дающе к ра́це святы́х и многоцеле́бных моще́й его́,/ со умиле́нием возопии́м к нему́:/ просвети́ нас, о́тче наш,/ све́том твоего́ Богоразу́мия,/ воздви́гни нас от сна грехо́внаго/ стра́хом преще́ния и Суда́ Бо́жия,/ утверди́ стопы́ на́ша на пути́ за́поведей Христо́вых/ и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Богому́дре и Богоно́сне Ти́хоне,/ благода́ти сосу́де избра́нный,/ Тро́ицы чи́стое жили́ще,/ доброде́телей честны́й до́ме,/ от ю́ности Христу́ после́дуя,/ до́бре тече́ние сконча́л еси́,/ ве́ру до конца́ соблю́л еси́,/ Те́мже и прия́л еси́ вене́ц пра́вды от Христа́ Бо́га,/ Его́же непреста́нно моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Па́стырю предо́брый,/ сто́лпе и красото́ Це́ркве,/ све́тлая похвало́ Правосла́вия,/ ты Христо́во ста́до,/ е́же па́сти поста́ви тя Дух Святы́й,/ до́бре упа́сл еси́,/ свяще́нники соверша́я, лю́ди науча́я,/ заблу́ждшия исправля́я,/ оби́димых был еси́ защи́тник,/ си́рых и вдови́ц прибе́жище,/ ни́щия пита́л еси́,/ и ны́не, предстоя́ Пастыренача́льнику,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Учи́телю златослове́сный,/ Ду́ха Свята́го боже́ственный орга́не,/ и́стины Христо́вы провозве́стниче,/ покая́ния пропове́дниче,/ изводя́ честна́я от недосто́йнаго,/ я́ко уста́ Госпо́дня был еси́,/ источа́я всем словеса́ жи́зни ве́чныя,/ Те́мже и ны́не моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ преподо́бных подража́телю,/ по́стников сотру́дниче,/ люби́телю безмо́лвия:/ ты бо, сшед с престо́ла святи́тельскаго,/ в смире́нную оби́тель всели́лся еси́/ и, зря, я́ко наслажде́ние, ско́рби,/ ше́ствовал еси́ те́сным путе́м,/ возлюби́л еси́ смире́ние нелицеме́рное,/ ху́дость ри́зную, труды́ и моли́твы непреста́нныя,/ рыда́ния неумо́лчная, па́мять сме́ртную,/ Ти́хоне преподо́бне о́тче наш,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

При́сный наш засту́пниче,/ те́плый о нас к Бо́гу моли́твенниче,/ благосе́рде о́тче наш Ти́хоне,/ помози́ моли́твами твои́ми нам,/ огради́ Це́рковь Правосла́вную от наве́т суеве́рия и неве́рия,/ сохрани́ оте́чество на́ше от враг ви́димых и неви́димых,/ умири́ мир ве́сь от мяте́жа страсте́й челове́ческих,/ отыми́ от нас вся́кую зло́бу,/ вражду́ и злосло́вие,/ вкорени́ в сердца́х на́ших мир,/ любо́вь и единоду́шие,/ во е́же благоугоди́ти нам Го́споду и Влады́це живота́ на́шего/ и во ве́ки спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас то́йже:

Прииди́те, ве́рнии,/ просла́вим святи́теля блаже́ннаго Ти́хона,/ я́ко, на Небеси́ водворя́лся с ли́ки а́нгельскими,/ с проро́ки и апо́столы ликовству́ет,/ со святи́тели и му́ченики,/ с преподо́бными и пра́ведными весели́тся,/ Христа́ Бо́га созерца́я не в зерца́ле и гада́нии,/ но лице́м к лицу́,/ на земли́ же честно́е его́ те́ло нетле́нием украша́ется,/ источа́я то́ки исцеле́ний с ве́рою и любо́вию притека́ющим,/ Те́мже мо́лим тя, святи́телю,/ бу́ди о нас те́плый предста́тель у Престо́ла Бо́жия,/ я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние.

И ны́не, Богоро́дичен гла́са, а́ще попра́зднство, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 святи́тельская.

При́тчей чте́ние (главы́ 3 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти,/ не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же е́сть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́ е́сть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́ице же ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо мои́ – исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ сего́ ра́ди молю́ вас/ и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим;/ я́ко аз, Прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум, и смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́,/ и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х,/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва су́ть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Научу́ бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние (главы́ 9 и 11):

Уста пра́веднаго ка́плют Прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая, ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же пра́ведный прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются Прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в де́нь я́рости,/ пра́вда же изба́вит от сме́рти./ У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́,/ в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет,/ вме́сто же его́ предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых се́ть гра́жданом,/ чу́вство же пра́ведных благопоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же е́сть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бы́сть,/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бы́сть./ Восхище́н бы́сть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ ле́сть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/. я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных его́/ и посеще́ние во избра́нных его́.

На лити́и стихи́ры, глас 2:

Святи́телей удобре́ние и отце́в сла́ву,/ ве́рных засту́пника вели́каго,/ но́ваго чудотво́рца восхва́лим,/ преблаже́ннаго Ти́хона,/ то́ки чуде́с незави́стно излива́юща,/ неду́ги врачу́юща,/ дарова́ния Боже́ственная неоску́дно подаю́ща,/ и возопии́м:/ о преблаже́нне Ти́хоне,/ благода́ти сосу́де преиспо́лненный/ и ми́лостей исто́чниче,/ о нас моли́ся ко Го́споду,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

О́тче Богому́дре Ти́хоне!/ Ты раб благи́й и ве́рный у Го́спода был еси́,/ не сокры́в в земли́ да́нный Тебе́ от Него́ тала́нт,/ но, уча́ и творя́, умно́жил еси́ его́,/ те́мже, в ма́ле ве́рен быв,/ над мно́гими поста́влен еси́ от Небе́снаго Домовлады́ки,/ Его́же моли́ о чту́щих с ве́рою па́мять твою́.

Слове́с ева́нгельских,/ е́же не стяжа́ти себе́ сокро́вища на земли́,/ ве́рный храни́тель был еси́,/ преблаже́нне Ти́хоне,/ и во́льную нищету́, я́ко сокро́вище,/ себе́ стяжа́л еси́,/ ни́щия же и убо́гия неоску́дно удовля́л еси́,/ Те́мже и ны́не испроси́ нам у Го́спода/ ве́лию и бога́тую ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Дне́сь красу́ется Задо́нская оби́тель,/ ра́дуется воро́нежская па́ства,/ торжеству́ет вся Правосла́вная Це́рковь,/ па́мять твою́ соверша́ющи, святи́телю Ти́хоне:/ в нетле́нии бо моще́й твои́х и чудесе́х/ и́мамы вси ве́лие зна́мение/ благода́ти Свята́го Ду́ха в Це́ркви Правосла́вней,/ и ересе́й и раско́лов обличе́ние,/ и неве́рия посрамле́ние.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:

На стихо́вне стихи́ры, глас 3:

Напита́л еси́ бога́тно души́ а́лчущих пи́щею Небе́сною,/ хлеб бо а́нгельский е́сть сло́во твое́,/ Богому́дре Ти́хоне,/ испо́лнил еси́ Боже́ственнаго весе́лия се́рдца жа́ждущих,/ уче́ние бо твое́ е́сть вино́ Боже́ственное/ и исто́чник благода́ти Свята́го Ду́ха,/ источа́яй жи́знь ве́чную.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют Прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Тя, архиере́я и па́стыря незло́бива и преподо́бна,/ учи́теля ве́рна восхваля́юще любо́вию,/ усе́рдно мо́лим:/ принеси́ Го́споду моле́ния/ о спасе́нии душ на́ших.

Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней.

Пле́велы, я́же всея́ в па́стве твое́й лука́вый враг,/ му́жественно исто́ргл еси́,/ душевре́дныя бо обы́чаи,/ обличи́в безсту́дное язы́ческое и́грище, потреби́л еси́,/ вся науча́я благоче́стно храни́ти за́поведи Христо́вы.

Сла́ва, глас 8:

Что тя нарече́м, святи́телю Ти́хоне?/ Па́стыря до́браго?/ Я́ко ду́шу твою́ за па́ству свою́ положи́ти гото́в был еси́./ Апо́столов сопресто́льника?/ Я́ко писа́ньми твои́ми вся ны наставля́еши./ По́стников похвалу́ и мона́хов украше́ние?/ Я́ко труды́, бде́ния и поще́ния и́ноческия подъя́л еси́./ Земна́го а́нгела и Небе́снаго челове́ка?/ Я́ко в ми́ре преми́рно пожи́л еси́./ Сы́на Бо́жия?/ Я́ко миротвори́ти па́че всего́ возлюби́л еси́./ И ны́не моли́ся Христу́ Бо́гу/ умири́ти мир и утверди́ти Святу́ю Це́рковь.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь, глас 8:

От ю́ности возлюби́л еси́ Христа́, блаже́нне,/ о́браз всем был еси́ сло́вом, житие́м, любо́вию,/ Ду́хом, ве́рою, чистото́ю и смире́нием,/ Те́мже и всели́лся еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ иде́же предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ моли́, святи́телю Ти́хоне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин Тропа́рь, глас 4:

Правосла́вия наста́вниче, благоче́стия учи́телю,/ покая́ния пропове́дниче, Златоу́стаго ревни́телю,/ па́стырю предо́брый,/ но́вый Росси́и свети́льниче и чудотво́рче,/ па́ству твою́ до́бре упа́сл еси́/ и писа́ньми твои́ми вся ны наста́вил еси́,/ Те́мже венце́м нетле́ния/ укра́шен от Пастыренача́льника,/ моли́ его́ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 8:

Вторы́й Моисе́й яви́лся еси́:/ возше́д бо на го́ру доброде́телей,/ а́ки скрижа́ли, руко́ю Бо́жиею пи́санныя, догма́ты чи́стаго богосло́вия прия́л еси́,/ не зна́мении стра́шными удивля́я,/ но Боже́ственных слове́с уче́нии наставля́я к ти́хому приста́нищу но́ваго Изра́иля.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Да ни́жния с Вы́шними совокупи́т,/ еди́ный всех Бог во чре́во Неискусобра́чныя вни́де/ и в подо́бии пло́тстем яви́ся, вражды́ средосте́ние разори́/ и жи́знь подаде́ и Боже́ственное избавле́ние.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8:

Непостижи́мый Свет от Све́та Христо́с Госпо́дь, почи́в в тебе́, святи́телю,/ пресве́тлу свещу́ показа́ тя ми́ру, я́ко блиста́еши све́тлым житие́м,/ озаря́еши луча́ми уче́ний, сия́еши чудесы́:/ Те́мже све́тло пра́зднуем па́мять твою́, преблаже́нне Ти́хоне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Богора́дованная Влады́чице, святи́телем удобре́ние,/ пра́ведным утвержде́ние и преподо́бным всем похвало́,/ спаси́ ны от бед, и скорбе́й, и лю́тых прегреше́ний, ве́рою воспева́ющия Тя.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Воздержа́нием те́ло ду́ху порабо́тил еси́,/ ум влады́ку над страстьми́ поста́вив,/ боле́зньми же по́стническими ду́шу просвети́в, святи́телю,/ я́ко же́ртву чи́сту предста́вил еси́ Христу́,/ И́мже возлю́блен быв, я́ко того́ возлюби́л еси́,/ боже́ственный был еси́ вои́стинну Тро́ицы жили́ще.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

От любве́ душе́вныя вопию́ Ти, Влады́чице,/ Пресве́тлаго Со́лнца заре́, спасе́ния две́рь, Небе́сная врата́,/ мы́сленная ле́ствице всех христиа́н:/ мольбу́ приими́ Тя блажа́щих,/ наде́жду душ на́ших и спасе́ние нам да́руй.

Та́же Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:

Взял еси́ на рамена́ крест,/ сраспя́лся еси́ ми́ру и после́довал еси́ стопа́м Спа́са Христа́,/ любо́вь же жите́йскую и вся́ко пристра́стие оттря́с/ и благи́м житие́м просия́в,/ восприя́л еси́ ве́чное насле́дие,/ и ны́не, Влады́це твоему́ предстоя́,/ помяни́ ста́до твое́, при́сно чту́щее тя,/ святи́телю о́тче Ти́хоне.

Кано́н, его́же краегране́сие сие́: Сла́влю святи́теля и чудотво́рца Ти́хона. Глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ Изра́ильтянин вопия́ше:/Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Святи́телю Христо́в Ти́хоне!/ Сам да́руй ми ум и язы́к,/ да воспою́ по достоя́нию сла́ву,/ е́юже сла́вно просла́ви тя Христо́с Госпо́дь.

Луча́ Боже́ственнаго све́та возсия́ нам,/ прииди́те, ча́да све́та, да озари́мся е́ю,/ да возгори́мся Ду́хом, пе́сньми святи́теля велича́юще.

Апо́столов прее́мника, святи́телей сопресто́льника, преподо́бных сожи́теля,/ просла́вим блаже́ннаго Ти́хона,/ его́же предста́тельством спасе́ние улуча́ем.

Богоро́дичен: Воплоти́вся неизрече́нно Влады́ка всех из Тебе́, Богороди́тельнице Мари́е,/ соверше́н бы́сть челове́к/ и, роди́вся, я́коже пре́жде рождества́, сохрани́ Тя чи́сту,/ Его́же моли́ спасти́ от бед ду́ши на́ша.

Катава́сия по уста́ву.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Любо́вию Христо́вою уязви́вся, блаже́нне,/ тому́ от ю́ности невозвра́тным жела́нием после́довал еси́,/ вся́кое плотско́е наслажде́ние возненави́дев.

Ю́ношеския стра́сти, пло́ть томя́щия, любому́дрия мече́м посе́кл еси́,/ же́ртву себе́ Влады́це Христу́ принося́.

Стра́хом Госпо́дним утвержда́емь, нача́ло бо Прему́дрости сей е́сть,/ любо́вию лу́чшею прилепи́лся еси́ Прему́дрости, о Ти́хоне.

Богоро́дичен: Воспои́м боже́ственный храм Бо́жий,/ ублажи́м Святу́ю Де́ву, обоже́ни бы́вше Е́ю и от бед избавля́ема.

Седа́лен, глас 8:

Храм Свята́го Ду́ха от ю́ности был еси́:/ Уте́шителева бо благода́ть, по ве́ре твое́й очи́стивши ду́шу твою́ от страсте́й,/ я́ве в ней вселя́ется,/ сего́ ра́ди и по преставле́нии соблюде́ся те́ло твое́ нетле́нно./ Моли́ Христа́ Бо́га от тлетво́рных страсте́й изба́витися/ чту́щим любо́вию па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́ти сла́дкаго ми Иису́са, Чи́стая Богоотрокови́це, прия́телище Ду́ха Свята́го,/ очи́сти мою́ ду́шу, беззако́нии оскверне́нную,/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соде́лай,/ Светоно́сная Нетле́нная, отжени́ о́блак страсте́й,/ да и мене́ Твои́ми моли́твами осени́т Уте́шителева благода́ть.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Я́ко овча́, от Христа́ упа́слся еси́,/ я́коже па́стырь, упа́сл еси́ ста́до,/ изводя́ на па́жити живоно́сных твои́х уче́ний.

Таи́нник быв Христо́ва уче́ния,/ сего́ ве́дением просвети́л еси́ лю́ди,/ де́лы и словесы́ явля́я и́стину его́.

И́стинен и ве́рен страж до́му Бо́жия был еси́,/ стреги́й его́ де́лом, я́ко о́браз явля́я житие́м,/ сло́вом, я́ко уча́ усе́рдно,/ помышле́нием, я́ко пеки́йся о бла́зе его́.

Богоро́дичен: Тя приста́нище, и сте́ну, и прибе́жище, и наде́жду, и покро́в,/ и Предста́тельницу те́плую обре́тше, ве́рнии,/ к Тебе́ прибега́ем и вопие́м приле́жно,/ я́коже научи́ нас взыва́ти к тебе́ блаже́нный Ти́хон:/ Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Его́же возлюби́л еси́, Его́же возжеле́л еси́,/ Его́же ра́ди подвиза́лся еси́, святи́телю,/ моли́ ны́не Христа́ о рабе́х,/ да, ми́лостив быв, всем нам ми́рное состоя́ние да́рует,/ почита́ющим па́мять твою́.

Любо́вию и ве́рою Христо́вою испо́лнен сый,/ яви́лся еси́ я́ко река́, оби́льно всю зе́млю Росси́йскую напоя́я/ сло́вом уче́ния, блаже́нне Ти́хоне.

Я́ко пчела́ сла́дкий мед от цвето́в, ско́ро увяда́ющих,/ собра́л еси́, о́тче, от тле́ннаго ми́ра духо́вное сокро́вище,/ и́мже всех нас услажда́еши.

Богоро́дичен: Испо́лни весе́лия се́рдце на́ше, Пречи́стая Богоотрокови́це,/ весе́лия ро́ждшая Вино́внаго,/ грехо́вную печа́ль вся́кую потребля́ющи.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Чист быв се́рдцем,/ чи́стому Христу́ прилепи́лся еси́, святы́й Свято́му,/ люби́тель Люби́тельному, кро́ткий Кро́ткому, взыва́я непреста́нно:/ мне прилепля́тися Бо́гови бла́го е́сть.

Уте́ху, ро́скошь, че́сть, бога́тство, сла́ву/ и все сокро́вище ми́ра презре́л еси́,/ воспаря́я к Го́рнему Иерусали́му, к до́му Отца́ Небе́снаго,/ иде́же оби́тели мно́ги су́ть.

Доса́ды, ско́рби, оби́ды ра́достно терпе́л еси́, помышля́я,/ я́ко вене́ц без побе́ды, побе́да без по́двига,/ по́двиг без бра́ни, бра́нь без враго́в не быва́ет.

Богоро́дичен: О Де́во Госпоже́, Ма́ти Зижди́телева!/ Небе́сных еси́ чино́в ра́дование/ и челове́ческому ро́ду благослове́нная Помо́щнице,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас 8:

Апо́столов прее́мниче,/ святи́телей украше́ние,/ Правосла́вный Це́ркве учи́телю,/ Влады́це всех моли́ся/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И́кос:

Ду́шу твою́ украси́в доброде́телию,/ ум просвети́в любому́дрием,/ па́стырь до́брый яви́лся еси́ ста́ду Христо́ву,/ сло́вом и писа́нием уча́, наказу́я и вразумля́я,/ житие́м свои́м о́браз слове́с явля́я,/ Те́мже на Небеси́ венце́м сла́вы украси́лся еси́ от Пастыренача́льника Христа́,/ на земли́ сия́я нетле́нием моще́й/ и источа́я оби́льныя то́ки чуде́с ве́рою призыва́ющим тя,/ досточу́дне и Богому́дре Ти́хоне./ Моли́ся ко Го́споду дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Терпе́нием стяжа́л еси́ ду́шу твою́, блаже́нне,/ путе́м те́сным, еди́ным веду́щим в жи́знь ве́чную, шел еси́,/ вы́ну взира́я на кре́стный пу́ть подвигополо́жника Христа́/ и сего́ о́браз житию́ твоему́ полага́я.

Всего́ себе́ любви́ Бо́жией пре́дал еси́,/ ду́шу и те́ло, се́рдце и ра́зум,/ па́мять и во́лю, наме́рение, начина́ние,/ сло́во, де́ло и помышле́ние Бо́гу в любо́вь посвяти́л еси́.

Оте́ц сиро́т, и вдов защи́тник, и бога́тство ни́щих,/ боля́щих утеше́ние, и су́щих в бога́тстве наста́вник,/ ста́рости жезл, и наказа́ние ю́ности,/ и мона́шествующим доброде́телей пра́вило яви́лся еси́, блаже́нне Ти́хоне.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Мари́е, ра́дуйся, Спаси́теля ми́ру ро́ждшая,/ приста́нище бу́ди нам, жите́йскою бу́рею волну́емым,/ и оти́шие в пучи́не скорбе́й,/ и води́тельство к Небе́сным селе́нием.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Ца́рствия Небе́снаго еще́ на земли́ сын быв,/ вы́ну воздыха́л еси́ к Сы́ну Бо́жию, вопия́ Ему́:/ бу́ди ми пи́щи и питие́, бу́ди свет души́ мое́й,/ бу́ди отра́да в ско́рби, бу́ди жи́знь ве́чная по воскресе́нии,/ да превозношу́ Тя во ве́ки.

Ада́ма паде́ние, Христо́выми страстьми́ искупле́ние,/ час сме́ртный, Стра́шный Суд, муче́ния гре́шных,/ блаже́нство пра́ведных всегда́ помышля́я, рыда́л еси́,/ нам умиле́ния о́браз показу́я,/ себе́ же предочища́я к бу́дущей сла́ве.

Труды́ по ве́ре и благоче́стию подъе́м в жи́зни сей,/ сла́дце по труде́х почи́л и упоко́ился еси́:/ соше́л бо еси́ во гроб,/ я́ко пшени́ца, для жи́тницы Бо́жия созре́лая, во вре́мя пожа́тая.

Богоро́дичен: Иссо́пом Животворя́щия Кро́ве за спасе́ние ми́ра закла́ннаго А́гнца,/ из Твои́х пречи́стых крове́й пло́ть прие́мшаго,/ окропи́ мя, оскверне́ннаго, Влады́чице, и очи́сти мя,/ да Твои́м ма́терним заступле́нием па́че сне́га убелю́ся.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Хода́тай яви́лся еси́ и моли́твенник те́плый о нас к Бо́гу, святи́телю,/ ми́лостива у́бо моли́твами твои́ми соде́лай Влады́ку,/ испроси́, о́тче, прегреше́ний оставле́ние ве́рою свяще́нную па́мять твою́ пра́зднующим/ и серде́чною любо́вию тя велича́ющим.

От Бо́га Све́та Небе́сным све́том осия́нный,/ просвети́ нас, помраче́нных страстьми́ жите́йскими,/ реши́ти же и вяза́ти вла́сть от Него́ прие́мый,/ разреши́ прегреше́ния на́ша и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би/ па́мять твою́ пра́зднующих и досто́йно тя велича́ющих.

На́ше хвале́ние сие́, от недосто́йныя и окая́нныя души́,/ от усе́рдия же бога́таго приноси́мое Тебе́, приими́ ми́лостивно, святи́телю,/ благода́ть проти́ву воздая́ нам щедрооби́льную.

Богоро́дичен: Ада́ма па́дшаго возста́вила еси́, Богома́ти, ро́ждши Но́ваго Ада́ма,/ возста́ви и нас, па́дших по подо́бию дре́вняго,/ но благода́ти Но́ваго зри́ши ве́рующих.

Свети́лен.

Подо́бен: Пло́тию усну́в:

Пло́тию а́ще и почи́л еси́, святи́телю Ти́хоне,/ но Ду́хом жив сый, в Ца́рствии Невече́рнем со Христо́м Ца́рствуеши/ и мо́лишися Ему́ о призыва́ющих тя ве́рою и любо́вию.

Ин свети́лен.

Подо́бен: Черто́г Твой вни́ду, Спа́се:

В черто́зе Жениха́ Христа́ помышля́я тя, святи́телю, неизрече́нным све́том сия́юща,/ Ца́рствия Небе́снаго приобщи́тися жела́ю,/ но от сна грехо́внаго объюроде́ мой ум, угасе́ свети́льник, я́ко безъеле́ен,/ и души́ моея́ оскверне́на е́сть оде́жда,/ и ви́жду две́ри Ца́рствия мне заключе́нныя,/ но, твои́ми моли́твами возбуди́в мя от сна грехо́внаго,/ еле́й покая́ния ми да́руй и, ри́зою заслу́г Христо́вых прикры́в мою́ наготу́,/ досто́йна мя сотвори́ Невече́рняго Ца́рствия.

На хвали́тех стихи́ры, глас 3:

Ско́рбных уте́шителю,/ оде́янных в ру́бище любе́зно приима́л еси́,/ су́щих в темни́це посеща́л еси́,/ ни́щих, ра́нами смердя́щих, упокоева́л еси́,/ печа́льных убо́гаго ро́да утеша́л еси́,/ друг быв ме́ньшей бра́тии Христо́ве,/ сего́ ра́ди и Христо́с в лице́ друзе́й вчини́ тя,/ Его́же моли́ и на́ше жестосе́рдие умягчи́ти/ и ско́ры ны сотвори́ти на благотворе́ние/ по́мощи и утеше́ния тре́бующим.з

Ми́ра люби́телю,/ вся оби́ды, я́ко нем и не отверза́яй уст,/ терпе́л еси́ ра́достно, вся оставля́я,/ да то́чию ми́рен бу́дет оби́дяй,/ и вражду́ющих миротво́рец яви́лся еси́./ Умири́ у́бо многомяте́жныя на́ша стра́сти,/ и гнев, и за́висть, и рве́ние потребля́я,/ братолю́бию же и терпе́нию науча́я.

Безмо́лвия рачи́телю,/ хране́ние усто́м твои́м полага́вый/ и две́рь огражде́ния о устне́х твои́х,/ да еди́н еди́ному Бо́гу бесе́дуеши,/ удержи́ неудержи́мое зло язы́ка на́шего/ и исцели́ нас от праздносло́вия,/ суесло́вия и осужде́ния,/ принося́ вы́ну за ны/ те́плыя твоя́ моли́твы Го́споду Бо́гу.

Сла́ва, глас 2:

Подража́телю любве́ Отца́ Небе́снаго,/ я́ко сын любве́,/ в любви́ при́сно пребыва́яй,/ любо́вь вы́ше поста́ поста́вил еси́./ Мо́лим тя: уйми́16 и нам от ду́ха любве́ твоея́/ и научи́ нас зре́ти на́ша прегреше́ния/ и не осужда́ти бра́та:/ мо́жеши бо, я́ко в Бо́зе пребыва́еши/ и Бог в Тебе́ пребыва́ет.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Ино́го держа́внаго прибе́жища,/ и кре́пости столпа́, и сте́ны необори́мыя/ вои́стинну не стяжа́хом,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая,/ к Тебе́ прибега́ем и Тебе́ вопие́м:/ Влады́чице, помози́, да не поги́бнем,/ покажи́ Твою́ благода́ть на ны,/ и кре́пости сла́ву,/ и милосе́рдия Твоего́ вели́чество.

А́ще же е́сть попра́зднство, Богоро́дичен пра́здника.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют Прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щии по вселе́нней. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318. Аллилу́ия, глас 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости и язы́к его́ возглаго́лет суд. Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О вели́кий святи́телю Христо́в и чудотво́рче Ти́хоне! Услы́ши нас, многогре́шных, прибега́ющих к Тебе́ с те́плою ве́рою и умиле́нною мольбо́ю. Зане́ ве́мы ангелоподо́бное благо́е житие́ твое́ на земли́, прославля́ем ко всем твою́ ми́лость, благогове́ем пред высото́ю твои́х христиа́нских доброде́телей, и́миже во благовре́мении преуспева́л еси́ к сла́ве ди́вно просла́вившаго тя Го́спода. Ты вои́стинну был еси́ до́брый па́стырь слове́снаго ста́да Христо́ва, та́ин Бо́жиих до́бльственный строи́тель, сто́лпе и украше́ние Це́ркве Правосла́вный, Росси́йский Златоу́сте, язы́ческих обы́чаев кре́пкий искорени́телю, преиску́сный истолкова́телю Ева́нгельскаго уче́ния, ре́вностный блюсти́телю свяще́нных оте́ческих преда́ний, люби́телю мона́шескаго безмо́лвия, богодухнове́нный собира́телю сокро́вища духо́вныя му́дрости от ви́димаго ми́ра сего́, прему́дро Бо́гом сотворе́ннаго. Ты, я́ко избра́нный сосу́д благода́ти, неле́ностно поуча́л еси́ всех жа́ждавших спасе́ния сло́вом, житие́м, любо́вию, Ду́хом, ве́рою, чистото́ю и смире́нием. Ты был еси́ ми́лостивый защи́тник си́рых, призре́ние вдови́ц, убо́гих и всем су́щим в беда́х и напа́стех ско́рый уте́шитель. И ны́не ве́мы, я́ко предстои́ши пред лице́м Го́спода сла́вы и име́еши ве́лие к Нему́ дерзнове́ние; сего́ ра́ди к Тебе́, о́тче, прибега́ем и усе́рдно мо́лим тя: бу́ди о всех нас хода́тай у Престо́ла Всевы́шняго. Да прости́т Он беззако́ния и непра́вды на́ша; да просвети́т омраче́нный суето́ю ум наш и напра́вит к и́стинному све́ту Богопозна́ния; да сохрани́т слабая се́рдца на́ша от любостра́стных грехо́вных увлече́ний и тлетво́рнаго мудрова́ния ве́ка сего́; да пода́ст земли́ благовре́менное ороше́ние дожде́й и плодоноше́ние и вся нам поле́зная, я́же к животу́ вре́менному и ве́чному, да вси притека́ющии к ра́це нетле́нных моще́й твои́х обрету́т мир, любо́вь и безмяте́жие. Це́ркви на́шей испроси́ у Небе́снаго Царя́ ми́лость, благоде́нствие, спасе́ние, на враги́ же побе́ду и одоле́ние. Оте́чество на́ше огради́ споко́йствием и тишино́ю, сохрани́ оби́тель твою́ святу́ю от вся́ких собла́знов и научи́ всех нас благогове́йно и богобоя́зненно ше́ствовати по стезя́м за́поведей Бо́жиих, да сподо́бимся и мы ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми ста́ти одесну́ю Го́спода сил в де́нь стра́шнаго всеми́рнаго Суда́ его́. Помяни́, уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче Ти́хоне, во святы́х свои́х моли́твах и души́ отше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, да упоко́ит их Госпо́дь в Небе́сных селе́ниих; не пре́зри и на́ше воздыха́ние, да вы́ну прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О всехва́льный святи́телю и уго́дниче Христо́в, о́тче наш Ти́хоне! А́нгельски пожи́в на земли́, ты я́ко А́нгел благи́й яви́лся еси́ и в ди́внем твое́м прославле́нии. Ве́руем от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко ты, благосе́рдый наш помо́щниче и моли́твенниче, твои́ми нело́жными хода́тайствы и благода́тию, оби́льно дарова́нною Тебе́ от Го́спода, при́сно спосо́бствуеши на́шему спасе́нию. Приими́ у́бо, ублажа́емый уго́дниче Христо́в, и в час сей на́ша недосто́йная моле́ния: свободи́ ны твои́м заступле́нием от облега́ющаго нас суесло́вия и суему́дрия, неправове́рия и злове́рия челове́ческаго. Потщи́ся, ско́рый о нас предста́телю, благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ти Го́спода, да проба́вит Своя́ вели́кия и бога́тыя ми́лости на нас, гре́шных и недосто́йных рабе́х Свои́х, да уврачу́ет Свое́ю благода́тию неисце́льныя я́звы и стру́ны растле́нных душ и теле́с на́ших, да раствори́т окамене́лая се́рдца на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о премно́гих согреше́ниих на́ших и да изба́вит ны ве́чных мук и огня́ гее́нскаго; всем же ве́рным лю́дем Свои́м да да́рует в ны́нешнем ве́це мир и тишину́, здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся со А́нгелы и со все́ми Святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́ну моли́тву, о́бщую, святи́телем Митрофа́ну и Ти́хону зри в 7-й де́нь.

Святитель Тихон, епископ Воронежский. Святитель Тихон Задонский (в миру Тимофей), сын дьячка Савелия Кириллова, родился в 1724 году в селе Короке Валдайского уезда Новгородской губернии. В младенчестве Тимофей лишился отца и остался на попечении матери Домники и старшего брата Бвфимия. «Как я начал себя помнить, – вспоминал впоследствии святитель Тихон, – в доме, при матери нашей (отца своего́ я не помню), было нас четыре брата и две сестры; большой брат дьячкову должность отправлял, средний же брат был взят в военную службу, а мы все еще малы были и в великой жили бедности...». При таком положении Тимофей едва ли мог надеяться получить достаточное образование даже для исполнения церковной должности пономаря. Некий богатый бездетный ямщик полюбил Тимофея и хотел усыновить его. Он неоднократно просил об этом Домнику, обещая воспитать Тимофея как родного сына. Святитель Тихон вспоминал об этом: «Матушка моя, хотя и отказывала ему́ (ямщику) – жаль ей было отдать меня, но крайний недостаток в пропитании понудил ее отдать... Я хорошо помню, как, взяв за руку, она повела меня к ямщику. Старшего брата в то время не было дома. Когда же он возвратился, то спросил сестру: «Где матушка?» Та отвечала: «Повела Тиму к ямщику». Брат, догнав матушку, стал пред нею на колени и сказал: «Ямщику его отдадите – ямщиком он и будет. Я лучше с сумою по миру пойду, а брата не отдам... Постараемся обучить его грамоте, тогда он сможет к какой-нибудь церкви определиться в дьячки или пономари. И матушка воротилась домой».

В родительском доме Тимофей жил до четырнадцати лет.

В 1737 году были изданы два указа императрицы Анны Иоанновны, которые со всей строгостью предписывали «сделать церковно-служительским детям разбор, и лишних, особливо не учащихся, отдавать на военную службу». В Новгородской епархии, не имевшей тогда епископа, исполнение этих указов было особо ревностным.

Тимофей был привезен матерью в Новгород для поступления в Духовное училище. 11 декабря 1738 года он, по просьбе старшего брата, бывшего причетником в Новгороде, взявшего его на свое иждивение, был зачислен в Новгородскую Духовную славянскую школу при архиерейском доме. От чтения книг ему приходилось переходить к работе, от копания гряд – к школьным занятиям. «Таким образом, еще не будучи подвижником, Тимофей уже начал предвкушать жизнь подвижническую».

В 1740 году старанием нового епископа Новгородского Амвросия Духовная славянская школа была преобразована в Духовную Семинарию. Из общего тысячного состава учащихся Духовной школы Тимофей, как один из способнейших к наукам, был переведен во вновь открытую Семинарию и принят на казенное содержание. Начальство Новгородской Семинарии присвоило ему новую фамилию – Соколовский. О годах семинарской жизни святитель Тихон вспоминал впоследствии: «Я продолжал учение на казенном коште и терпел великую нужду, по недостатку потребного к содержанию, и так бывало: когда получу казенный хлеб, то из оного половину оставлю для продовольствия себе, а другую половину продам; куплю свечу, с нею сяду на печку и читаю книжку». Обучался Тимофей в Семинарии почти 14 лет: два года – грамматике и по четыре года – риторике, философии и богословию. Длительный период обучения связан с тем, что в недавно открытой Семинарии был недостаток учителей.

В 1754 году Тимофей окончил Семинарию. Один из исследователей так характеризует годы его пребывания в ней: «Во время всеобщего увлечения схоластикой, когда в самой Семинарии, воспитавшей святителя, преобладала над всем схоластическая ученость, когда между словом и делом, между мыслью и действительностью не было ничего почти общего, когда о многом и очень хорошо говорили, но очень мало или же совсем ничего не делали, святитель Задонский был человеком совершенно чуждым указанных недостатков и противоречий». Тимофей был назначен преподавателем риторики (1754–1758). Молодого учителя, отличавшегося необыкновенной сердечностью, скромностью и благочестивой жизнью, все очень любили и уважали: и ученики, и семинарское начальство, и Новгородские архиереи.

Будущий святитель в тот период своей жизни все более прилагал ум и сердце Богу, изучая дивные пути его и стремясь к иночеству и богомыслию (16, с. 14). Промысл Божий готовил в нем доблестного подвижника и светильника Церкви Русской и, охраняя его от опасностей, явно указывал на его высокое предназначение.

Святитель Тихон, по милости Божией, стяжал способность особого духовного зрения. Однажды в майскую ночь Тимофей вышел из келлии и увидел разверзшиеся Небеса и дивный свет. Вскоре после бывшего ему видения он окончательно решил стать иноком.

16 апреля 1758 года Тимофей Соколовский был пострижен в монашество с именем Тихон. После пострига он был вызван в Петербург, где Новгородский архиепископ Димитрий (Сеченов) рукоположил Тихона во иеродиакона, а летом того же года – во иеромонаха. В том же году иеромонах Тихон стал преподавать философию, и был назначен префектом Семинарии, но недолго оставался в этой должности. Епископ Тверской Афанасий (Вольховский), хорошо знавший дарования и благочестивую жизнь отца Тихона, ходатайствовал о его переводе в свою епархию. Указом Святейшего Синода от 26 августа 1759 года иеромонах Тихон был переведен в ведение Тверского архиепископа, который возвел его в сан архимандрита и назначил настоятелем Желтикова монастыря. В том же году архимандрит Тихон был назначен ректором Тверской Семинарии и настоятелем Отроча монастыря. Одновременно он состоял присутствующим в Духовной консистории и преподавателем богословия в Семинарии. 13 мая 1761 года архимандрит Тихон был хиротонисан во епископа Кексгольмского и Ладожского, викария Новгородской епархии, с тем, чтобы, управляя Хутынским монастырем, быть викарием архиепископа Новгородского. Так, на 37 -м году жизни, через семь лет по окончании семинарского курса и через три года по принятии монашества, архимандрит Тихон, по воле Божией, был облечен саном архиерейским.

В Новгороде святитель находился немногим более года. 3 февраля 1763 года, после кончины епископа Воронежского и Елецкого Иоанникия (Павлуцкого), он получил новое назначение – на Воронежскую кафедру.

Воронежская епархия, в состав которой, помимо Воронежской губернии, входили некоторые города Тамбовской, Орловской и Курской губерний, а также земля Войска Донского, нуждалась тогда в преобразованиях. Большим бедствием в жизни Воронежского края был раскол. Широкие степи Дона сделались с конца ХVII века удобным и излюбленным местом укрытия преследовавшихся правительством старообрядцев и сектантов. Нелегко было святителю Тихону бороться с нестроениями в церковной жизни. Его добрым намерением ставились препятствия как со стороны отдельных лиц, так и со стороны светской власти и даже духовенства. Но, невзирая на это, святитель стремился преодолеть раскол. Святитель Тихон, в первую очередь, заботился о подготовке достойных пастырей – через развитие и правильную постановку школьного духовного образования – и ввел строго уставное богослужение и требоисполнение. Духовное образование имело решающее значение в борьбе с расколом и сектантством. Святитель обратил особенное внимание на это. Поэтому-то его первой заботой была как организация школ для бедных детей духовенства, так и для самого духовенства. Святитель Тихон также старался ставить на духовные должности лиц достойных, внушал им правильное понятие об обязанностях своего звания. Заботясь о пастырях, святитель не забывал и о церковном благолепии: о ремонте и благоустройстве храмов, о церковной утвари, священных сосудах и святых иконах.

В Воронежском крае еще имели место давние языческие обряды. Особенно сильно возмущался дух святителя существованием «годового торжества» в честь языческого Божества Ярилы, сумасбродством и пьянством во время «масленицы».

В творениях его, появившихся в Воронеже, читаем: «Души многих находятся в худом состоянии... расслаблены, разболелись, требуют врачества и целительного пластыря»; «Христианской веры и жития равного... и следов не видано!»; «Предерзости, злодеяния, насилования, озлобления и прочая беззакония от злых и пагубных людей все более и более умножаются»; «Многие, нынешнего наипаче века, люди то до болезни, то до старости, то до смерти отлагают покаяние... грех тяжкий, и точно прелесть диавольская... Знак есть крайнего о спасении нерадения и сна греховного».

Святитель Тихон против этого принимал самые решительные меры. Однажды он сам явился на праздник Ярилы. Видя перед собою святителя, одни «от стыда... разбежались с площади игрища», другие «в угрызении совести» молча пали к ногам святителя, третьи «в горячности своего покаяния... испрашивали прощения». Игрищные и торжищные палатки в присутствии святителя были разрушены. После этого святитель Тихон произнес в храме проникновенное слово, во время которого народ плакал. Многие, увлеченные древностью языческого обычая, в смысл которого они не вдумывались, приходили к святителю и раскаивались в содеянном. Красноречивыми проповедями святитель Тихон также вернул в Православие не одну тысячу старообрядцев. «Влияние его на раскольников было велико, – отмечает историк. – Даже наиболее упорствовавшие из них, не возвратившиеся в лоно Православия, несомненно, чтили его».

Святитель Тихон был чрезвычайно деятелен, ни одной свободной минуты у него не проходило напрасно, он все слишком близко принимал к своему́ любвеобильному сердцу. Ни одной праздничной церковной службы не пропускал святитель Тихон и не оставлял без назидания свою паству. В своих поучениях он особенно ополчался против сребролюбия и различных видов хищения, безнравственных увеселений, против роскоши, скупости и недостатка любви к ближним. Святитель смело обличал во всей наготе и безобразии эти и им подобные пороки.

В 1765 году святитель преобразовал Воронежскую славяно-латинскую школу в Духовную Семинарию.

Постоянные труды и заботы, от которых святитель Тихон никогда не имел отдыха, а также неприятности и частые затруднения при исполнении благих намерений сильно расстроили здоровье святителя. Епископ Тихон сожалел, что не может с прежней неутомимостью трудиться на пользу Церкви Божией. 17 декабря ему была назначена пенсия и дозволено жить там, где он пожелает.

Недолговременна была церковно-общественная деятельность святителя Тихона на Воронежской кафедре – 4 года и 7 месяцев, но и за такой сравнительно короткий срок он оставил благотворный след и в области духовного просвещения, и в церковном благоустройстве, и в миссионерском деле. После ухода за штат святитель Тихон более 15 лет пребывал на покое в монастырях Воронежской епархии: до 1769 года – в Толшевском Спасо-Преображенском монастыре, а затем – в Задонском монастыре. В те годы святитель Тихон написал свои лучшие духовные произведения.

Во время пребывания святителя Тихона в Задонском монастыре его пастырские и аскетические добродетели достигли наиболее полного выражения.

Своей жизнью святитель учил всех окружающих тому, как надо жить, чтобы спастись. Подвижническая жизнь святителя Тихона, его неземная доброта утверждали людей в мысли о высоком достоинстве христианской веры.

Подвигами святителя Тихона на покое были, прежде всего, молитва и милостыня. После молитвы любимым занятием его была беседа с каждым о спасении души. Он собирал вокруг себя детей и учил их молиться Богу, входил в разговор с крестьянами и учил любви к труду и страху Божию, делил скорби несчастных. Иногда выезжал к знакомым, и чаще тогда, когда не ожидали его, но имели нужду в его советах. Кроме устных бесед, вел благочестивую переписку, излагал мысли в письмах. Плодом размышлений его о природе и о людях, который святитель Тихон завершил на покое, были «Сокровище духовное, от мира собираемое» (1770) и «Об истинном христианстве» (1776).

С годами святитель Тихон все более увеличивал свои подвиги, приготовляя себя к блаженной вечности. В конце жизни он предался уединению и безмолвию.

За три года до кончины святитель Тихон каждый день молился и со слезами просил Бога: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих!» И вот однажды на утренней заре он услыхал тихий голос: «В день недельный будет конец жизни твоей». Это святитель открыл своему ближай­шему другу Отцу Митрофану. Духовный благодатный мир, который наступает после борьбы, в то время уже обитал в святой душе подвижника.

В праздник Рождества Христова 1779 года святитель в последний раз был в храме на Божественной литургии. 29 января 1782 года святитель составил духовное завещание, в котором, воздав славу Богу за все его благодеяния к нему, словами апостола Павла выразил упование на милость Божию и за пределами земной жизни. Свою кончину святитель предузнал и предсказал за три дня, позволив в тот день всем знакомым приходить к нему́ прощаться. 13 августа 1783 года, «в день недельный», в шесть часов сорок пять минут утра душа святителя разлучилась с телом. «Смерть его была столь спокойна, что как бы заснул». Так окончил свою многотрудную жизнь святитель Тихон Задонский.

12 августа 1861 года святитель Тихон был причислен к лику святых Русской Церкви. На следующий день в г. Задонске при огромном стечении паломников со всех концов России митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Исидором (Никольским) в сослужении многочисленных иерархов и духовенства были открыты мощи святителя Тихона. Светильник водружен на свещнице, «да светит всем, иже в храмине суть». Днем памяти святителя Тихона установлено 13 августа.

«Всенародное прославление святителя Тихона в теснейшем смысле принадлежит Церкви Христовой... Настоящее действие благодати Божией убеждает нас, что ...Православная Церковь столь же свята и непорочная пред Богом, как была во дни древние, что в ее сердце хранится в чистоте и неповрежденности истина и благодать Вселенской Апостольской Церкви, что она не есть неплодящая Церковь, но и доныне пребывает Церковью спасительною, делая нас, чад ее, несомненно, сынами Света и наследниками Света и наследниками Царства Вечного. Питать к ней всесовершенное уважение, повиноваться во всем ее установлениям и правилам есть священный и непременный долг каждого православного, ибо всякое отторжение от Православной Церкви, хотя бы оно было лишь внутренним, сокровенным действием души и состояло в несогласии чьих-либо мыслей и чувств с догматами, Духом и учреждениями церковными, ведет, несомненно, к душевной гибели».

Литература:

1. Евгений (Болховитинов), митрополит. Полное жизнеописание Преосвященного Тихона. СПб., 1796.

2. Былов М. Раскол в Воронежской епархии при епископе Тихоне I (1763–1767). – Воронежские епархиальные ведомости, 1890, № 2–8.

3. Панков В., протоиерей. Святитель Тихон, епископ Задонский. – ЖМП, 1983, № 8, с. 20–25.

4. Житие иже во святых отца нашего Тихона, епископа Воронежского и всея России чудотворца. СПб., 1862, ч. 2.

5. Записки о святителе Тихоне его келейника Ивана Ефимова. – Творения святителя. Изд. 6-е. М., 1899, т. V, приложение.

6. Касаткин С. А. Святитель Тихон как проповедник. СПб., 1889.

7. Кратиров П. Святитель Тихон как пастырь и пастыреучитель. Казань, 1897.

8. Лебедев А., протоиерей. Святитель Тихон Задонский и всея России чудотворец. СПб., 1896.

9. Сергиевский Н. Святитель Тихон, епископ Воронежский и Задонский и всея России чудотворец М., 1901.

10. Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Изд. 5-е. М., 1836–1889, т. 1–5.

Обре́тение честны́х моще́й свята́го пра́веднаго Макси́ма, Христа́ ра́ди юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца

ВЕ́ЧЕР

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, Макси́ме преблаже́нне,/ и́же по честне́м твое́м преставле́нии/ Бог соблюде́ те́ло твое́ под земле́ю,/ и мно́га ле́та сокрове́ны бы́ша честны́я мо́щи твоя́,/ ны́не же нам обрето́шася,/ я́ко светоза́рное со́лнце, сия́юще/ и ве́рных люде́й се́рдца просвеща́юще./ Те́мже ра́достно соверша́ем честны́х твои́х моще́й обре́тение/ и, пра́зднующе, моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, Макси́ме Богому́дре,/ ру́сское утвержде́ние,/ моско́вский свети́льниче,/ А́нгелом собесе́дниче,/ обре́тение твое́ многоцеле́бное,/ я́ко не́кое бога́тное сокро́вище,/ провозсия́ посреде́ ца́рствующаго гра́да Москвы́,/ честны́я мо́щи твоя́, блаже́нне,/ я́ко звезда́ многосве́тлая,/ просвеща́ющи ве́сь мир блиста́нии чуде́с./ Те́мже моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, Макси́ме блаже́нне,/ и́же на земли́ во юро́дство претвори́ся Христа́ ра́ди,/ ум несмуще́н посреде́ ми́ра соблю́л еси́./ ны́не же обрето́хом честны́я твоя́ мо́щи,/ весе́лием и любо́вию облобыза́ем/ и почита́ем, пра́зднующе, и ра́дуемся, Христа́ сла́вяще,/ та́ко просла́вльшаго Своего́ уго́дника./ Те́мже моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, Макси́ме блаже́нне,/ о́браз жесто́каго жития́ показа́ся, свя́те,/ и ме́рило воздержа́ния изве́стно./ Кто бо по достоя́нию изочте́т боле́зни и труды́ твоя́,/ горе́ние со́лнечное и сту́день зи́мную,/ бие́ние же и руга́ние от неразу́мных челове́к/ и непокрове́ние теле́сное,/ ему́же удиви́шася А́нгели, и просла́виша челове́цы,/ и вострепета́ша ду́си лука́вии?/ Мы же, ра́дующеся, вопие́м:/ о́тче Макси́ме, моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, вси моско́встии наро́ди,/ соше́дшеся, возвели́чим Христо́ва рачи́теля,/ сей бо измла́да пло́ть свою́ покори́ ду́хови/ и по Госпо́дним стопа́м изво́ли ходи́ти,/ на земли́ жесто́ко житие́ показа́,/ А́нгелы удиви́, и бе́сы устраши́,/ и челове́ки просвети́./ К нему́же си́це рцем:/ ра́дуйся, терпели́вый душе́ю, юро́де предо́блий,/ и́же, оста́вив тле́нное мудрова́ние,/ прие́м нетле́нный вене́ц;/ ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый/ и к Бо́гу моли́твенниче те́плый,/ и́же злоко́зненнаго врага́ до конца́ под нога́ма стерл еси́;/ ра́дуйся, Макси́ме преди́вный,/ Небе́сный челове́че, земны́й а́нгеле./ И ны́не на Небесе́х у Престо́ла предстои́ши всех Царя́ Христа́,/ к Нему́же за ны моли́ся,/ о и́же ве́рою и любо́вию пра́зднующих твое́ честно́е обре́тение,/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри день 3-й).

На стихо́вне стихи́ры пра́здника.

Сла́ва, свята́го, глас 6, самогла́сен:

Возсия́ дне́сь пресве́тлое обре́тение моще́й твои́х,/ о́тче Богоприя́тне Макси́ме,/ ты бо от младе́нства Бо́гови прилепи́ся/ и того́ стопа́м после́довал еси́,/ мирски́й мяте́ж, а́ки ну́ждное волне́ние, преплы́л еси́/ и ны́не на Небесе́х Ца́рствуеши./ Мы же на земли́, поклоня́ющеся моще́м твои́м ве́рно,/ от души́ Христа́ славосло́вим,/ и́же да́вшаго нам Тебе́, те́пла моли́твенника к Бо́гу,/ к Нему́же за ны моли́ся,/ о чту́щих ве́рно твое́ обре́тение,/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 4:

Терпе́нием свои́м ве́лию мзду на Небесе́х стяжа́л еси́,/ в бу́йство во́лею Христа́ ра́ди преложи́ся/ и на Не́бо мы́сленное, я́ко на колесни́це о́гненней,/ возше́л еси́, прему́дре Макси́ме./ Дне́сь мы ны́не чтим честны́х моще́й твои́х обре́тение/ вку́пе с благочести́выми и ве́рными людьми́ Ца́рствующаго гра́да Москвы́,/ да вси вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

На У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, пра́здника.

По 1-й и 2-й сти́хологиям седа́льны пра́здника.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Плотски́я стра́сти воздержа́нием, о́тче, увяди́л еси́,/ и благода́ть духо́вную, му́дре, восприя́л еси́,/ тем сосу́д досто́ин бы́сть,/ и по кончи́не яви́лся еси́ стра́сти очища́я, блаже́нне Макси́ме./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию свято́е твое́ обре́тение.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Та́же Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Челове́че Бо́жий,/ чу́дне Макси́ме,/ ты у́бо, вшед на ле́ствицу доброде́телей,/ по не́йже взы́де к Го́рнему Иерусали́му/ и та́мо узре́ жела́емаго Христа́,/ Его́же ра́ди пло́ть свою́ изнури́л еси́,/ о нас непреста́нно моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6 и свята́го Макси́ма на 8, глас 5, его́же краегране́сие по алфави́ту до 9-я пе́сни.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Зе́млю, на ню́же не возсия́, ни ви́де со́лнце когда́,/ бе́здну, ю́же не ви́де на́гу широта́ Небе́сная,/ Изра́иль про́йде невла́жно, Го́споди,/ и ввел еси́ его́ в го́ру святы́ни Твоея́,/ хва́ляща и пою́ща побе́дную пе́снь.

Аз же, Го́споди мой, я́ко мыта́рь, вопию́ Ти:/ поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й/ и да́ждь ми, Иису́се, Бо́же мой,/ я́ко да и аз, недосто́йный, воспою́ обре́тения Твоего́ рачи́теля, блаже́ннаго Макси́ма, торжество́,/ хва́ляща и пою́ща побе́дную пе́снь.

Безве́стная и та́йная после́днему ро́ду явле́на бы́ша, честны́я мо́щи твоя́, прему́дре Макси́ме,/ к ни́мже прикаса́ющеся, освяще́ние прие́млем,/ Христа́ хва́ляще и пою́ще побе́дную пе́снь.

Вседержи́телеву Престо́лу предстои́ши, му́дре,/ я́ко изря́дный во́ин, подо́бяся своему́ Влады́це,/ Ему́же от ю́ности вожделе́л еси́,/ и бы́сть А́нгелом собесе́дник и пра́ведным единожи́тель, Макси́ме всеблаже́нне.

Богоро́дичен: Господоимени́тая Де́во, Ма́ти Бо́жия Всенепоро́чная,/ стра́стныя моея́ души́ я́звы исцели́,/ сла́сти утоли́ пло́ти моея́,/ и омраче́нное се́рдце мое́ просвети́,/ и умири́ ум мой от вся́каго вре́да,/ вра́жиих мя изба́ви напа́стей.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х,/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Де́нь пра́зднственный дне́сь пра́зднуют моско́встии наро́ди,/ обрето́ша бо мо́щи блаже́ннаго Макси́ма, я́ко не́кое сокро́вище бога́тное,/ непреста́нно Христу́ воспева́юще:/ Це́рковь Свою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Естество́ тле́нное ни во что́же вмени́в,/ в ве́чныя оби́тели взы́де, ра́дуяся,/ житие́ чи́сто име́л еси́, посреде́ ми́ра обнажа́яся./ Те́мже чтим обре́тение твое́, непреста́нно Христу́ зову́ще:/ Це́рковь Свою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Житие́ свое́, о́тче Макси́ме, на земли́ же́стоко показа́л еси́,/ со́лнечным ва́ром и мра́зом зе́льным опаля́емь,/ и сего́ ра́ди насле́довал еси́ Небе́сное селе́ние,/ моли́ и нам получи́ти та́мошнее блаже́нство,/ пра́зднующим твое́ обре́тение.

Богоро́дичен: Зело́ лю́те погружа́емей души́ мое́й в пучи́не жите́йских страсте́й,/ бу́рею одержи́м е́смь безме́рных обстоя́ний,/ спасе́ния ми простри́ ру́ку, Пресвята́я,/ и возведи́ из глубины́ зол мои́х.

Седа́лен, глас 3:

Ко Го́споду жела́нием, преблаже́нне, одержи́м,/ в бу́йство претвори́ся Христа́ ра́ди,/ в Ца́рствующем гра́де посреде́ ми́ра живы́й,/ и ту богоуго́дно житие́ соверши́л еси́, о́тче Макси́ме,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти пра́зднующим честно́е твое́ обре́тение/ оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Дела́ смотре́ния Твоего́, Го́споди,/ ужаси́ша проро́ка Авваку́ма,/ изше́л бо еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х,/ спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Землени́и бо есмы́ и пе́рстнии челове́цы,/ ве́рно припа́даем к пречестны́м моще́м твои́м, блаже́нне Макси́ме, прося́ще отпуще́ния грехо́в,/ моли́ся о пра́зднующих твое́ честно́е обре́тение.

И́же крест взем, блаже́нне,/ и жела́емаго ти оте́чества дости́г, Го́рняго Иерусали́ма,/ и в нем со А́нгелы лику́еши, юро́де прему́дре,/ моли́ся о чту́щих твое́ честно́е обре́тение.

И ны́не на Небесе́х с пра́ведными весели́шися, преблаже́нне Макси́ме,/ с ни́миже Христо́ви предстоя́, моли́ мир ми́рови пода́ти,/ и всем правосла́вным христиа́ном здра́вие и на враги́ победи́тельная,/ и всем скорбя́щим утеше́ние.

Богоро́дичен: Кто не удиви́тся или́ кто не почуди́тся человеколю́бию Бо́жию,/ я́ко соше́дый с Небе́с и воплоти́ся нас ра́ди из Тебе́ без отца́, еди́на Всепе́тая,/ того́ моли́ изба́вится рабо́м Твои́м от вся́кия ско́рби.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Окая́нную ду́шу мою́, нощеборю́щуюся со тьмо́ю страсте́й,/ предвари́в, уще́дри/ и возсия́й мы́сленное со́лнце днесве́тлыя зве́зды во мне,/ во е́же раздели́ти но́щь от све́та.

Любо́вию твое́ обре́тение чту́щии,/ приле́жно тя мо́лим, юро́де прему́дре,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу, да прии́мем грехо́в просты́ню/ и да озари́т нас в нощи́ свет.

Моско́встии наро́ди, соше́дшеся дне́сь в твое́ обре́тение, блаже́нне Макси́ме,/ прикаса́ющеся честны́м моще́м твои́м,/ и от них исцеле́ние прие́млем, Христу́ воспева́юще,/ да озари́т нас в нощи́ свет.

Не то́кмо в житии́ чудеса́ твори́л еси́,/ но и по сме́рти мно́га чудеса́ от честна́го твоего́ гро́ба содева́ются приходя́щим с ве́рою, всеблаже́нне Макси́ме,/ неду́ги прогоня́еши и от бед избавля́еши си́лою Христо́вою./ К Нему́же непреста́нно зове́м,/ да озари́т нас в нощи́ свет.

Богоро́дичен: Он вселука́вый змий по вся дни поощря́ется расто́ргнута смире́нную мою́ ду́шу,/ но сему́ сокруши́ душетле́нныя зу́бы, Богоро́дице,/ да пою́ Твоя́ вели́чия.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Обы́де мя бе́здна,/ гроб мне кит бы́сть,/ аз же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу,/ и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Прииди́те, собери́теся, моско́встии наро́ди,/ све́тло пра́зднующе обре́тение честны́х моще́й блаже́ннаго Макси́ма,/ моля́щася ко Влады́це и Бо́гу на́шему,/ да изба́вит нас от вся́каго озлобле́ния.

Ра́ка моще́й твои́х, му́дре Макси́ме, дража́йши сапфи́ра показа́ся,/ чудотвори́ва бо бе, исцеле́ния источа́ющи./ Ея́же облобыза́юще, ве́рнии, ра́достно от души́ зове́м Христу́:/ спаси́ нас, Го́споди.

Све́тлыми сия́нии провозсия́ша честны́я твоя́ мо́щи, Макси́ме чу́дне,/ от мног лет бы́ша сокрове́ны,/ ны́не же а́ки заря́ пресве́тлая, просвеща́ющи и освеща́ющи чту́щих тя ве́рно/ и ра́достно от души́ Христу́ зову́щих:/ спаси́ нас, Го́споди.

Богоро́дичен: Трепе́щу Суди́ща, Де́во, и незабы́тнаго очесе́ Твоего́ Сы́на,/ соде́лав мно́ги грехи́ на земли́,/ и сего́ ра́ди Ти вопию́:/ Всеми́лостивая Влады́чице, помози́ ми/ и тогда́шния мя ну́жды изми́ неосужде́на, Честна́я.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Ве́рою и любо́вию твое́ честно́е обре́тение пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех Христу́,/ Его́же моли́ спасти́ лю́ди, моля́щия ти ся,/ да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Макси́ме, Ца́рствующему гра́ду Москве́ похвало́.

И́кос:

А́нгел на земли́ житие́м показа́ся,/ а́нгельския полки́ удиви́л еси́, и бе́сы устраши́л еси́,/ и челове́ки просвети́л еси́ чуде́с твои́х заря́ми, Богоно́се и преблаже́нне о́тче наш Макси́ме,/ и ны́не нас вразуми́ воспева́ти пе́снь к твоему́ похвале́нию ра́достным гла́сом, си́це глаго́люще:/ ра́дуйся, оста́вив тле́нное мудрова́ние, прие́м нетле́нный вене́ц;/ ра́дуйся, терпели́вый душе́ю;/ ра́дуйся, целому́дрый ра́зумом и Бо́гу зре́нием;/ ра́дуйся, предо́блий юро́де, и́же злоко́зненнаго врага́ под нога́ма сотры́й;/ ра́дуйся, я́ко ни́жнее мудрова́ние оста́вль и Вы́шняго Ца́рствия дости́г;/ ра́дуйся, цели́телю боле́знем и отгони́телю страсте́м;/ ра́дуйся, о́тче Макси́ме, Ца́рствующему гра́ду Москве́ похвало́.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Огня́ гаси́лище – отроко́в моли́твы,/ ороша́ющая пе́щь, пропове́дница чудесе́,/ не опаля́ющи, ниже́ сожига́ющи/ песносло́вцы Бо́га оте́ц на́ших.

Юро́д яви́ся изволе́нием, о́тче,/ и о́ному ди́вному Андре́ю после́дователь,/ и, я́коже той ви́де духо́вными очи́ма Богоро́дицу на возду́се, за мир моля́щуся,/ та́ко и ты ны́не зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ Е́йже ны́не ра́достно пое́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Фарисе́йски не лицеме́руем,/ но со смире́нием и ра́достию, притека́юще к честне́й ра́це твое́й, прему́дре Макси́ме,/ про́сим проще́ния грехо́в, Христо́ви от души́ вопию́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Храни́тель бу́ди Це́ркве на́шея и вели́кия Руси́, Богому́дре Макси́ме,/ сохраня́й от пога́ных наше́ствия и междоусо́бныя бра́ни, гла́да же и па́губы,/ да, моли́твами твои́ми изба́вльшеся, ра́достно Христу́ зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Отча́явшимся ве́лие прибе́жище,/ обурева́емым ти́хое приста́нище еси́, Богоро́дице,/ Те́мже и мы припа́даем, благодаря́ще, да не постыди́мся,/ Ма́ти И́стиннаго Живота́, Тебе́ пое́м:/ благослове́на Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Ороси́вшаго пе́щь и о́троки Сохра́ншаго посреде́ горя́щаго пла́мене,/ о́троцы, славосло́вите,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Це́ркви Ру́сстей моли́твенника тя те́пла стяжа́хом и ско́раго помо́щника/ и я́ко сте́ну тве́рду и забра́ло недви́жимо и необурева́емо,/ не забу́ди и моли́твенник твои́х,/ избавля́я нас от вся́кия ну́жды и печа́ли, да, ра́дующеся, зове́м:/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Чудесе́м исто́чник ра́ка твоя́ яви́ся, Макси́ме преблаже́нне,/ от нея́же вси, оби́льно притека́ющим,/ прие́млют телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние твои́ми моли́твами,/ да, ра́дующеся, зове́м:/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Ше́ствие свое́ до́бре сконча́л еси́,/ и мирски́й мяте́ж, а́ки безбу́рное приста́нище, преплы́л еси́,/ и а́нгельски на земли́ пожи́л еси́,/ пло́ть свою́ ду́хови покори́л еси́,/ и ны́не на Небесе́х предстои́ши всех Царю́ Христу́,/ помина́й нас, чту́щих твое́ обре́тение, зову́щих:/ лю́дие, превозноси́те его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Ще́драго и Человеколюби́ваго Спа́са поро́ждши, Чи́стая,/ того́ моли́ уще́дрити раба́ Твоего́ и к покая́ния пути́ наста́ви,/ лука́ваго собла́зны от се́рдца моего́ отжени́,/ того́же изба́ви ловле́ния и огня́ ве́чнаго исхити́,/ я́ко да непреста́нно Тя пою́, Чи́стую, во вся ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Исайе, лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве и ро́ди Сы́на Еманну́ила,/ Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Источа́ет чудеса́ честна́я ра́ка твоя́, преблаже́нне, преизоби́лующи благода́тию,/ и ве́рою приходя́щим здра́вие подае́т,/ тем вси единогла́сно Человеколю́бца Бо́га в пе́снех велича́ем.

Ва́ром со́лнечным и зе́льным мра́зом, о́тче, лю́те опаля́емь,/ и нас, пали́мых грехо́вными страстьми́, ороси́ твои́ми моли́твами/ и изба́ви настоя́щаго гне́ва и скорбе́й,/ да тя непреста́нно велича́ем.

Недосто́йною мое́ю руко́ю принесо́х ти таково́е слове́с изви́тие, Богому́дре Макси́ме,/ не пре́зри, но приими́ сия́ и моли́ за мя Творца́, своего́ Влады́ку и Го́спода,/ та́мошняго мя изба́вити муче́ния/ и ми́лость обрести́ в де́нь стра́шнаго испыта́ния.

Богоро́дичен: Влады́чице ми́ру, Богоро́дице,/ и́же во глубине́ зол поги́бели мене́ погруже́ннаго злоу́мно/ сластьми́ плотски́ми и пристра́стием, вещми́ жития́,/ изведи́, Пресвята́я Де́во, Свои́м милосе́рдием,/ не и́мам бо наде́жды отню́д спасе́ния,/ ве́сь бо е́смь, Чи́стая, во отча́янии,/ да Тя непреста́нно велича́ю.

Свети́лен:

Ревни́тель бы́сть ди́вному Симео́ну,/ пусты́ню и све́рстника оста́вившему,/ и юро́дство на ся возло́жшему, и Го́рния митропо́лии дости́гшу./ С ни́мже ты ны́не наслажда́ешися, и нас помина́й,/ пра́зднующих твои́х честны́х моще́й обре́тение, Макси́ме Богому́дре.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О́тче Макси́ме блаже́нне,/ ты от утро́бы мате́рии к Бо́гу прибли́жился еси́/ и во юро́дство во́лею преложи́ся Христа́ ра́ди,/ же́стоко житие́ на земли́ показа́л еси́/ и мно́гих тем удиви́л еси́,/ отню́дуже и дарова́ния чуде́с от Христа́ прия́л еси́,/ исцеля́ти разли́чныя неду́ги/ притека́ющим к ра́це моще́й твои́х./ Ему́же моли́ся спасти́ души́ на́ша.

Со́лнца светле́йша, просвеще́на душе́ю/ и Боже́ственными блиста́нии/ Ру́сскую зе́млю просвеща́юща,/ Макси́ма вседо́бляго ублажа́ем,/ тьму́ нече́стия отгоня́ща,/ ве́рным засту́пника и помо́щника в беда́х и в печа́лех,/ и я́ко оте́честву лю́бца,/ и предста́теля и моли́твенника о душа́х на́ших.

Благоуха́ет ра́ка честны́х моще́й твои́х,/ Богоблаже́нне Макси́ме,/ Святы́я бо Тро́ицы дом себе́ соде́лал еси́,/ и словесы́ твои́ми богодухнове́нными лю́ди удиви́л еси́,/ и Ру́сскую зе́млю облагоуха́л еси́,/ и ны́не мо́лим тя:/ поми́луй нас всех,/ и́же ве́рою обре́тение моще́й твои́х почита́ющих,/ к Бо́гу дерзнове́ние я́ко стяжа́в, Богоблаже́нне.

Сла́ва, глас 6:

Рачи́тель быв, о́тче, Небе́снаго жития́/ и равностоя́тель Безпло́тных сил,/ Макси́ме преблаже́нне,/ ру́сское утвержде́ние,/ моско́вский свети́льниче и вселе́нныя удобре́ние,/ прииди́ ны́не к нам,/ пра́зднующим пресве́тлое обре́тение моще́й твои́х,/ и приими́ ма́лое на́ше моле́ние,/ и испроси́ нам у Христа́ ми́ра и ве́лия ми́лости.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ПРЕПОДО́БНИЧЕСКАЯ.

Моли́тва

Уго́дниче Бо́жий, моли́твенниче наш те́плый и ско́рый помо́щниче, блаже́нне Макси́ме! Припа́дающе к ра́це моще́й твои́х, прославля́ем многотру́дныя по́двиги юро́дства твоего́ Христа́ ра́ди, возлюби́в бо Еди́наго Бо́га от всея́ души́ твоея́, ты мирски́ми красо́тами не восхоте́л еси́ наслажда́тися; родна́го жили́ща, любве́ сро́дник, бога́тства и сла́вы вре́менныя отре́клся еси́ и безприю́тное житие́ возлюби́л еси́. Прилежа́в о спасе́нии души́, пло́ть твою́ нагото́ю теле́сною, мра́зом и зно́ем, посто́м и бде́нием, долговре́менным на земли́ лежа́нием изнури́л еси́ и вся стра́сти ея́ ду́хови покори́л еси́, на земли́ пожи́в небе́сно, во пло́ти духо́вно. Умо́м ве́сь к преми́рным взе́мся, плотску́ю му́дрость отри́нул еси́ и, быв мудр о Христе́, юро́д ми́рови показа́лся еси́, от неразу́мных мно́гия оби́ды и бие́ния благоду́шно претерпева́я и мно́гих нечести́вых на пу́ть спасе́ния наставля́я. Те́мже, по сконча́нии твои́х по́двигов, Всепра́ведный Судия́ нетле́нием честны́х твои́х моще́й и мно́гими чудесы́ тя просла́ви, ду́шу же твою́ святу́ю в Небе́сныя оби́тели всели́, иде́же, предстоя́ Престо́лу Непристу́пнаго Боже́ственнаго Све́та, в нем, я́ко в зерца́ле, ви́диши на́ша ну́жды, слы́шиши на́ша к Тебе́ проше́ния и, я́ко друг Христо́в, и́маши ве́лие к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о нас. сего́ ра́ди усе́рдно про́сим тя: помоли́ся Го́споду Бо́гу о нас, к земли́ приве́рженных, да и мы, в подража́ние твоему́ ангелоподо́бному на земли́ житию́, не погря́знем в су́етных жите́йских попече́ниих и в земны́х наслажде́ниих, не прельща́емся и не прилепля́емся все́ю душе́ю к тле́нным ми́ра сего́ благо́м, но да обрати́т Госпо́дь Свое́ю благода́тию на́ша мы́сли и жела́ния к Небе́сным и укрепи́т жела́ти восприя́тия бу́дущих нетле́нных сокро́вищ, да пода́ст нам, сла́бым, си́лу к побежде́нию страсте́й, мы́слей и жела́ний грехо́вных, да плени́т наш кичли́вый ум в послуша́ние ве́ры, изба́вит от высокоу́мия, суему́дрия, ло́жных па́губных уче́ний и да́рует нам му́дрость духо́вную, да раствори́т окамене́нная се́рдца на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о на́ших согреше́ниих, согре́ет их любо́вию к Нему́, на́шему Созда́телю, и к бли́жним на́шим. Испроси́ всем, во вся́кой ну́жди су́щим и к твоему́ заступле́нию прибега́ющим, вся́кий дар, коему́ждо благопотре́бен: больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, бе́дствующим по́мощь, оби́женным защи́ту. Принеси́ ко Го́споду святу́ю моли́тву о всех нас, многогре́шных, я́ко да не по грехо́м на́шим возда́ст нам, ниже́ по беззако́ниим на́шим нака́жет нас, но отврати́т вся́кий гнев, пра́ведно дви́жимый на ны, и проба́вит ми́лость Свою́, вся́ких нужд, бед, напа́стей, скорбе́й и боле́зней нас избавля́я, и и́миже ве́сть судьба́ми да наста́вит нас на пу́ть спасе́ния, пода́ст про́чее вре́мя живота́ на́шего в покая́нии и благоче́стии преити́ и христиа́нскую кончи́ну, неболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Блаженный Максим преставился 11 ноября 1433 года и был погребен у храма во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба на Варваринской улице в Москве. Господу было угодно прославить чудесами Своего угодника: у гроба святого стали совершаться исцеления. 13 августа 1547 года были обретены нетленные мощи блаженного Максима и тогда же ему́ было установлено церковное праздно­вание. В окружной грамоте Митрополита Московского Макария сказано: «Пети и праздновати на Москве, августа в 13 день, новому чудотворцу Максиму, Христа ради юродивому». Но святые мощи блаженного Максима оставались под спудом. Благоговейные чтители памяти святого построили над его могилой придел в честь преподобного Максима Исповедника.

В 1698 году, по усердию московских жителей Максима Верховитина и Максима Шаровникова, старый Борисоглебский храм был разобран. При этом отвалившийся от стены камень открыл великое сокровище – целебные мощи святого блаженного Максима. Они были с честью перенесены в один из Московских соборов, где и находились во все время постройки нового храма. По окончании строительства он был освящен во имя блаженного Максима Московского с приделом в честь преподобного Максима Исповедника. Около сорока лет хранились мощи блаженного в этом храме. 1737 году произошел сильный пожар, во время которого сгорел храм во имя блаженного Максима Московского. Уцелевшие части мощей блаженного Максима были благоговейно собраны и переданы в Максимовский храм в 1768 году. Священнику этого храма Никите Иванову было поручено изготовить кипарисовый ковчег, украшенный серебром, что и было им исполнено в 1770 году.

В «Повести» о перенесении мощей блаженного Максима сказано: «О святом же житии его и чудесех глаголют мнози, еже была не малая книга написанная, но не вем, како из церкви изгибе или кто у прежде бывших священников взял ради списания».

В Иконописном подлиннике о блаженном Максиме Московском говорится: «Подобием сед, брада и власы аки Петра апостола, главою плешив, наг, препоясан ширинкою, руки молебны. Преставися в лето 6942».

В «Уставе церковных обрядов, совершавшихся в Московском Успенском соборе» (около 1634 г.) под 11 ноября и 13 августа сказано: «Максиму Уродивому, благовест лебедь, звон середней».

Литература:

1. Скворцов Н. Краткие исторические сведения о Максимовской, что на Варварке, церкви. – Московские церковные ведомости. 1898, № 31,32.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Страстна́я»

Тропа́рь, глас 4:

Дне́сь возсия́ неизрече́нно Ца́рствующему гра́ду на́шему Москве́/ ико́на Богома́тере,/ и, я́ко светоза́рным со́лнцем, прише́ствием той озари́ся ве́сь мир,/ Небе́сныя си́лы и души́ пра́ведных мы́сленно торжеству́ют, ра́дующеся,/ мы же, на ню взира́юще, к Богоро́дице со слеза́ми вопие́м:/ о Всеми́лостивая Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́, Бо́гу на́шему,/ да пода́ст мир и здра́вие всем христиа́ном/ по вели́цей и неизрече́нней Свое́й ми́лости.

Ин Тропа́рь, глас то́йже:

Животворя́щей Прему́дрости исто́чник чуде́с/ честны́й о́браз Твой, Богоро́дице Де́во,/ моля́щеся, к нему́ любо́вию усе́рдно притека́юще, све́тло пра́зднуем/ и из глубины́ души́ вопие́м Ти:/ спаси́, Влады́чице, ве́рою покланя́ющихся цельбоно́сному Твоему́ свято́му о́бразу,/ тем, благодаря́ще, Тя велича́ем, я́ко Ма́терь Бо́жию,/ спаси́ архиере́и правосла́вныя,/ и сохрани́ зе́млю Ру́сскую,/ и вся лю́ди, и́же Тебе́ чту́щия, соблюди́,/ да хвале́бныя Ти да́ры, гре́шнии, прино́сим, Благода́тная:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Конда́к, глас 3:

Благода́ть прия́хом нетле́ния,/ е́же дарова́ла еси́ нам, спаси́тельнаго Твоего́ целе́ния/ чудотво́рным Твои́м о́бразом честны́м, Богоро́дице Де́во,/ те́мже вопие́м Ти и с ра́достию зове́м, Госпоже́ Цари́це,/ мо́лимтися уми́льно, гре́шнии, со слеза́ми глаго́люще:/ о Пресвята́я Влады́чице,/ ско́рое нам яви́ заступле́ние и по́мощь,/ спаси́ ны от супоста́т на́ших/ и от вся́кия ско́рби соблюди́,/ зе́млю на́шу ми́ром огради́,/ и вся лю́ди Твоя́ покры́й,/ и соблюди́ на Тя упова́ющия,/ потщи́ся изба́вити,/ да не поги́бнем зле, раби́ Твои́,/ но да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Моли́тва

О Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, вы́шши еси́ всех А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, Помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих Засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих Корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н всех поможе́ние и заступле́ние. О Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице, Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй раб Твои́х, Вели́каго Господи́на и отца́ на́шего Святе́йшаго Патриа́рха (и́мя рек), и преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и ве́сь свяще́ннический и и́ноческий чин, Богохрани́мую страну́ на́шу, военача́льники, градонача́льники и христолюби́вое во́инство и доброхо́ты, и вся правосла́вныя христиа́ны ри́зою твое́ю честно́ю защити́, и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет нас си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша. О Всеми́лостивая Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и изба́ви нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Пода́ждь, Госпоже́, мир и здра́вие рабо́м Твои́м, всем правосла́вным христиа́ном, и просвети́ им ум и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию, и сподо́би ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, я́ко держа́ва его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Икона Божией Матери Страстная получила свое название от того, что около лика Пресвятой Богородицы изображаются два Ангела с орудиями страстей Господних. Прославлен был святой образ следующим образом. Одна благочестивая женщина, Екатерина, крестьянка села Палицы Нижегородской губернии (ныне Горьковская область), после вступления в брак стала подвергаться, по Божию попущению, припадкам беснования. Она, лишившись ума, убегала в лес и не раз покушалась на самоубийство. Однажды больная пришла в чувство и стала горячо молиться Божией Матери. Она дала обет в случае выздоровления окончить свою земную жизнь в иноческих трудах, поступив в монастырь. Молитва была услышана и, заступлением Богоматери, Екатерина получила исцеление. Но вскоре она забыла о данном обещании, вернулась к мужу и стала продолжать семейную жизнь.

По прошествии продолжительного времени Екатерина вспомнила о своем обете, почувствовала страх и от душевного волнения заболела. В ту же ночь ей явилась Пресвятая Богородица и сказала: «Екатерина! Почему ты не исполнила данного обета – в иноческом чине послужить Сыну Моему и Богу? Иди же теперь, возвести всем о Моем явлении тебе и скажи, чтобы живущие в мире воздерживались от злобы, зависти, пьянства и всякой нечистоты, пребывая в целомудрии и нелицемерной любви друг ко другу, почитая воскресные и праздничные дни». Подобное явление повторялось трижды, но Екатерина, боясь, что ей не поверят, не исполнила повеления, и болезнь еще более усилилась. Тогда ей вновь явилась Божия Матерь и повелела идти в Нижний Новгород и купить у иконописца Григория Ее икону. Екатерина исполнила повеление.

После усердной молитвы пред иконой она получила исцеление. С тех пор от иконы стали совершаться многие чудеса. 13 августа 1641 года она была торжественно перенесена в Москву, где на месте ее встречи у Тверской заставы был построен храм, а в 1654 году основан Страстной монастырь.

Известен другой чудотворный Страстной образ Богоматери, который прославился 20 февраля 1547 года в Москве. В тот день случились два пожара, сгорело множество домов, остался невредимым лишь деревянный дом, в котором находилась Страстная икона Божией Матери. По приказанию Иоанна IV Грозного икону принесли во дворец, где она также прославилась чудотворениями. Вскоре, по повелению царя, икона была перенесена в храм в честь зачатия святой Анны, что в Китай-городе в Москве. Празднование Страстной иконе Божией Матери совершается также в Неделю 6-ю по Пасхе, в Неделю о слепом.

Литература:

Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ее земной жизни и посвященных Ее имени чудотворных икон. Под ред. Поселянина Е. СПб., 1909.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Семистре́льная» или́ «Умягче́ние злых серде́ц»

Тропа́рь, глас 5:

Умягчи́ на́ша зла́я се́рдца, Богоро́дице,/ и напа́сти ненави́дящих нас угаси́,/ и вся́кую тесноту́ души́ на́шея разреши́,/ на Твой бо святы́й о́браз взира́юще,/ Твои́м страда́нием и милосе́рдием о нас умиля́емся/ и ра́ны Твоя́ лобыза́ем,/ стрел же на́ших, Тя терзающих, ужаса́емся./ Не да́ждь нам, Ма́ти Благосе́рдая,/ в жестокосе́рдии на́шем и от жестокосе́рдия бли́жних поги́бнути,/ Ты бо еси́ вои́стинну злых серде́ц умягче́ние.

Конда́к, глас 2:

Благода́тию Твое́ю, Влады́чице,/ умягчи́ се́рдца злоде́ев,/ низпосли́ благоде́телей,/ соблюда́ющи их от вся́каго зла,/ благомоля́щимся Ти усе́рдно/ пред честны́ми ико́нами Твои́ми.

Моли́тва

О Многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, превы́шшая всех дще́рей земли́ по чистоте́ Свое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на земли́ пренесе́нных! Приими́ многоболе́зненная воздыха́ния на́ша и сохрани́ нас под кро́вом Твоея́ ми́лости, ина́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства, ра́зве тебе́, не ве́мы, но, я́ко дерзнове́ние иму́щи к и́же от Тебе́ Рожде́нному, помози́ и спаси́ ны моли́твами Свои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ти хвалу́ в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Икона Божией Матери именуемая «Семистрельная» или «Умягчение злых сердец». На этой иконе изображена Пресвятая Богородица, пронзенная семью стрелами, от чего икона получила и другое название свое – Семистрельная.

Икона отображает евангельское повествование о том, как в сороковой день по Рождестве Христовом праведный Иосиф и Пресвятая Дева Мария принесли Богомладенца в храм для совершения над Ним обрядов по закону Моисееву. Их встретил в храме святой старец Симеон, который возвестил присутствовавшим, что Сей Младенец есть обетованный Мессия. Обращаясь к Божией Матери, праведный Симеон сказал: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк.2:34–35). Символически скорбь Богоматери изображена на иконе семью пронзающими Ее сердце стрелами.

Долгое время святой образ находился на повороте лестницы колокольни храма во имя святого апостола Иоанна Богослова, близ Вологды. Обращенную ликом вниз икону принимали за обыкновенную доску, по которой обыкновенно ходили звонари этой церкви. Однажды некий крестьянин города Кадникова тяжело заболел расслаблением и, не получив исцеления от врачебной помощи, обратился с молитвой к Царице Небесной. Ночью ему было видение, в котором неизвестный голос повелел отыскать на колокольне образ Божией Матери и молиться пред Ним. Икона была найдена, вычищена и перенесена в храм. Пред обретенным образом отслужили молебен, после чего больной совершенно выздоровел.

Особенно прославилась икона в 1830 году во время свирепствовавшей в Вологде холеры. Это бедствие навело страх на жителей и побудило их искать помощи у Пресвятой Богородицы. Чудотворная икона «Умягчение злых сердец» была обнесена вокруг города с крестным ходом, после чего заболевания стали заметно уменьшаться, и вскоре эпидемия со­вершенно прекратилась.

Празднование иконе совершается 13 августа и в Неделю Всех святых.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Ми́нская»

Тропа́рь, глас 5:

На дре́ве кре́стнем яви́лася еси́, Пренепоро́чная Отрокови́це,/ от Царьгра́да и Ки́ева/ Богоспаса́емому гра́ду Ми́нску ми́лость показа́вши./ Просвети́ нас, гре́шных, сия́нием Свои́м,/ яви́, я́ко при́сно, си́лу Свою́,/ спаси́ нас предста́тельством Свои́м/ и избавля́й от наве́т вра́жиих,/ Тя бо Необори́мую Сте́ну и еди́ну Наде́жду и́мамы.

Минская икона Пресвятой Богородицы была вывезена святым равноапостольным князем Владимиром из Корсуни и поставлена в Киевской Десятинной церкви (память освящения церкви в 996 году – 12 мая). В 1500 году, во время взятия Киева ханом Менгли-Гиреем, один татарин, содрав с иконы ризу и украшения, бросил ее в Днепр. Через некоторое время она оказалась плывущей по реке Свислочи. Приставшую к берегу икону, окруженную необычайным светом, торжественно перенесли в церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, находившуюся в замке минских удельных князей. Это было 13 августа 1500 г.

* * *

16

уйми – удели


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея август. - 2002. / Ч. 1. – 448 с.; Ч. 2. – 432 с.; Ч. 3. – 384 с.

Комментарии для сайта Cackle