В 25-й день

Е́же по пло́ти Рождество́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́

При часе 7-м дне ударяет в вели́кий кампа́н и во вся тяжкая; и, собра́вшеся во храм, начина́ем ве́черню по обы́чаю. Диа́кон глаго́лет: Благослови́, влады́ко.

Иере́й:

Благослове́но Ца́рство:

и по

Ами́нь:

предстоя́тель:

Царю́ Небе́сный:

Трисвято́е и

по О́тче наш: Го́споди, поми́луй:

12,

Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся:

трижды. И псало́м:

Благослови́, душе моя́, Го́спода:

Посем диа́кон глаго́лет ектению́ вели́кую. И а́ще у́бо в суббо́ту ве́чера, поем Блаже́н муж: кафизму всю, а́ще же в неде́лю ве́чера, поем то́чию 1-й антифо́н. а́ще ли ин день, стихология не быва́ет, но по ектении́ а́бие поем:

Го́споди, воззва́х к Тебе́: на глас 2.

Иере́й же твори́т проскоми́дию. та́же диа́кон кадит храм по обы́чаю, ли́кове же пою́т стихи́ры пра́здника на 8.

Глас 2, самогла́сны. Ге́рманово

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, настоя́щую та́йну сказу́юще:/ средосте́ние граде́жа разруши́ся,/ пла́менное ору́жие плещи́ дае́т,/ и Херуви́м отступа́ет от дре́ва жи́зни,/ и аз ра́йския пи́щи причаща́юся,/ от него́же произгна́н бых преслуша́ния ра́ди;/ неизме́нный бо о́браз Оте́чь,/ о́браз присносу́щия его́,/ зрак раба́ прие́млет,/ от Неискусобра́чныя Ма́тере проше́д,/ не преложе́ние претерпе́в,/ е́же бо бе пребы́сть, Бог Сый и́стинен,/ и е́же не бе прия́т, Челове́к быв Человеколю́бия ра́ди./ тому́ возопии́м:/ рожде́йся от Де́вы Бо́же, поми́луй нас.

Анато́лиево: Го́споду Иису́су ро́ждшуся от Святы́я Де́вы,/ просвети́шася вся́ческая:/ па́стырем бо свиря́ющим и волхво́м покланя́ющимся,/ А́нгелом воспева́ющим, И́род мятя́шеся,/ я́ко Бог во пло́ти яви́ся,/ Спас душ на́ших.

Ца́рство Твое́, Христе́ Бо́же,/ Ца́рство всех веко́в,/ и Влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де,/ воплоти́выйся от ду́ха Свята́го/ и от Присноде́вы Мари́и вочелове́чивыйся,/ свет нам возсия́, Христе́ Бо́же,/ Твое́ прише́ствие;/ Свет от Све́та, О́тчее сия́ние,/ всю тварь просвети́л еси́,/ вся́кое дыха́ние хва́лит Тя./ О́браз сла́вы О́тчия,/ Сый,и пре́жде Сый,/ и возсия́вый от Де́вы, Бо́же, поми́луй нас.

Что Тебе́ принесе́м, Христе́,/ я́ко яви́лся еси́ на земли́/ я́ко Челове́к нас ра́ди?/ Ка́яждо бо от Тебе́ бы́вших тв́арей благодаре́ние Тебе́ прино́сит:/ А́нгели – пе́ние; небеса ́– звезду́;/ волсви́ – да́ры; па́стырие – чудо;/ земля́ – верте́п; пусты́ня– я́сли;/ мы же – Ма́терь Де́ву./ и́же пре́жде век, Бо́же, поми́луй нас.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Касси́ино:

А́вгусту единонача́льствующу на земли́,/ многонача́лие челове́ков преста́;/ и Тебе́ вочелове́чшуся от Чи́стыя,/ многобо́жие и́долов упраздни́ся,/ под еди́нем ца́рством мирски́м гра́ди бы́ша,/ и во Еди́но Влады́чество Божества́ язы́цы ве́роваша./ Написа́шася лю́дие повеле́нием ке́саревым,/ написа́хомся, ве́рнии, И́менем Божества́,/ Тебе́, вочелове́чшагося Бо́га на́шего./ Ве́лия Твоя́ ми́лость, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Вход со Ева́нгелием. Све́те Ти́хий:

Проки́мен дне. И чте́ние по чину их, с тропари и со стихи их.

А́ще прилучи́тся на́вечерие Рождества́ Христо́ва в пяток, проки́мен поется:Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш: со стихи свои́ми.

Дневны́й же оставля́ется.

Бы́тия́ чте́ние

(глава 1):

В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю./ Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена,/ и тьма верху́ бе́здны,/ и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́./ И рече́ Бог:/ да бу́дет свет./ И бысть свет./ И ви́де Бог свет, я́ко добро́;/ и разлучи́ Бог между́ све́том и между́ тьмо́ю./ И нарече́ Бог свет день,/ и тьму нарече́ нощь./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н./ И рече́ Бог:/ да бу́дет твердь посреде́ воды,/ и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́./ И бысть та́ко./ И сотвори́ Бог твердь;/ и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию,/ и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию./ И нарече́ Бог твердь не́бо;/ и ви́де Бог, я́ко добро́./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й./ И рече́ Бог:/ да собере́тся вода́, я́же под Небесе́м, в собра́ние еди́но,/ и да яви́тся суша./ И бысть та́ко./ И собра́ся вода́, я́же под Небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся суша./ И нарече́ Бог су́шу зе́млю/ и собра́ния вод нарече́ моря́./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И рече́ Бог:/ да прорасти́т земля́ быи́лие травно́е,/ се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию,/ и дре́во плодови́тое, творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́./ И бысть та́ко./ И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е,/ се́ющее по ро́ду и по подо́бию,/ и дре́во плодови́тое, творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро,/ день тре́тий.

Числ чте́ние

(глава 24):

Бысть Дух Бо́жий на Валаа́ме и, восприе́м при́тчи своя́, рече́:/ коль добри́ до́ми твои́, Иа́кове,/ и ски́ния твоя́, Изра́илю?/ Я́ко стра́ны осеня́ющия,/ я́ко са́дие при река́х,/ и я́ко ски́ния, я́же водрузи́ Госпо́дь,/ и я́ко ке́дри при вода́х./ Изы́дет челове́к от се́мене его́,/ и облада́ет язы́ки мно́гими,/ и возвы́сится ца́рство его́, и возрасте́т./ Бог наста́вит его́ из Еги́пта,/ я́ко сла́ву единоро́га его́./ Поя́ст язы́ки враг свои́х,/ и то́лщу их изможди́т,/ и стрела́ми свои́ми устрели́т врага́./ Возле́г, почи́, я́ко лев и я́ко ски́мен,/ кто возста́вит его́?/ Благословя́щии Тя благослове́ни,/ и проклина́ющии Тя про́кляти./ Возсия́ет звезда́ от Иа́кова,/ и воста́нет челове́к от Изра́иля,/ и ссече́т кня́зи Моави́тския,/ и плени́т вся сы́ны Си́фовы,/ и бу́дет Едо́м достоя́ние,/ и бу́дет насле́дие Иса́в враг его́,/ и Изра́иль сотвори́ кре́пость.

Проро́чества Михе́ина чте́ние

(главы́ 4 и 5):

Во днех о́нех глаго́лет Госпо́дь:/ соберу сокруше́нную и отринове́нную прии́му,/ я́же отри́нух./ И положу́ сотре́нную во оста́нок/ и отринове́нную в язы́к кре́пок,/ и воцари́тся Госпо́дь над ни́ми в горе Сио́6нстей/ от ны́не и во ве́ки./ И ты, Вифлее́ме, До́ме Евфра́фов,/ еда́ мал еси́, е́же бы́ти в ты́сящах Иу́довых./ Из тебе́ бо Мне изы́дет Старе́йшина,/ е́же бы́ти в Кня́зя во Изра́или;/ и исхо́ди его́ из нача́ла, от дней ве́ка./ Сего́ ра́ди даст я,/ до вре́мене ражда́ющия породи́т,/ и про́чии от бра́тий его́ обратя́тся к сыно́м Изра́илевым./ И ста́нет, и у́зрит,/ и упасе́т па́ству Свою́ кре́постию Госпо́дь./ И в сла́ве И́мене Го́спода Бо́га своего́ пребу́дут,/ за́не ны́не возвели́чится да́же до коне́ц земли́.

Та́же возгласи́т чтец, глас 6, и нам, воста́вшим, глаго́лет тропа́рь сей:

Та́йно роди́лся еси́ в верте́пе,/ но Не́бо Тя всем пропове́да,/ я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се,/ и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́;/ с ни́миже поми́луй нас.

Стих 1: Основа́ния его́ на гора́х святы́х,/ лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих,/ пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, гра́де Бо́жий./ Помяну Ра́ав и Вавило́на, ве́дущим мя.

И поем коне́ц:

И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

Стих 2: И се инопле́менницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии,/ си́и бы́ша та́мо./ Ма́ти Сио́н рече́т:/ Челове́к и Челове́к роди́ся в нем,/ и Той основа́ и Вы́шний.

И па́ки:

И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

Стих 3: Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й/ и князе́й сих, бы́вших в нем,/ я́ко веселя́щихся всех жили́ще в Тебе́.

И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

Та́же,Сла́ва:

поет лик пра́вый коне́ц тропаря.

И ны́не:

левый поет та́кожде коне́ц. Посем глаго́лет чтец весь тропа́рь. И поет сам коне́ц его́:

Тайно роди́лся еси́ в верте́пе,/ но Не́бо Тя всем пропове́да,/ я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се,/ и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

И чтутся па́ки по обы́чаю чте́ния сия́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние

(глава 11):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ изы́дет Жезл от ко́рене Иессе́ова,/ и Цвет от ко́рене его́ взы́дет,/ и почи́ет на Нем Дух Бо́жий,/ Дух му́дрости и ра́зума,/ Дух сове́та и кре́пости,/ Дух ве́дения и благоче́стия,/ Дух стра́ха Бо́жия испо́лнит его́./ Не по сла́ве су́дит,/ ниже́ по глаго́ланию обличи́т,/ но су́дит пра́вдою смире́нных суд,/ и обличи́т пра́востию сла́вныя земли́,/ и порази́т зе́млю сло́вом уст Свои́х,/ и Ду́хом усте́н убие́т нечести́ваго./ И бу́дет пра́вдою препоя́сан по чре́слех Свои́х/ и и́стиною обви́т по ре́бром Свои́м./ Тогда́ пожиру́ет волк со а́гнцем,/ и рысь почи́ет с ко́злищем,/ и теле́ц, и лев, и юне́ц вку́пе пожиру́ют,/ и отроча́ ма́ло поведе́т их./ Теле́ц и лев вку́пе пасу́тся,/ и вку́пе ча́да их бу́дут;/ и лев, я́ко вол,/ снесть пле́вы./ И отроча́ мла́до на пеще́ру а́спидску/ и на ло́же пле́мене а́спидска ру́ку возложи́т./ И не сотворя́т зла,/ ниже́ и́мут погуби́ти ни еди́наго же на горе́ свя́тей Мое́й,/ зане́же напо́лнися вся земля́ позна́ти Го́спода,/ я́ко воде́ мио́зе покры́ти моря́./ И бу́дет в день он ко́рень Иессе́ев/ и возста́яй владе́ти язы́ки;/ на него́ язы́цы упова́ют,/ и бу́дет поко́й его́ честь.

Проро́чества Варухов а чте́ние

(главы́ 3 и 4):

Сей Бог наш,/ и не приложи́тся ин к Нему́./ Изобре́те всяк путь худо́жества,/ и даде́ и́ Иа́кову, о́троку Своему́,/ и Изра́илю, возлю́бленному от него́./ Посе́м же на земли́ яви́ся/ и с челове́ки поживе́./ Сия́ кни́га повеле́ний Бо́жиих,/ и зако́н сый во ве́ки,/ вси, держа́щиися ея́, в живо́т вни́дут,/ оста́вившим же ю, у́мрут./ Обрати́ся, Иа́кове, и ими́ся ея́./ Пойди́ к сия́нию пря́мо све́та ея́./ Не даждь ино́му сла́вы твоея́/ и поле́зных тебе́ язы́ку чужде́му./ Блаже́ни есмы́, Изра́илю,/ я́ко уго́дная Бо́гу нам разу́мна суть.

Проро́чества Дании́лова чте́ние

(глава 2):

Рече́ Дани́ил Навуходоно́сору:/ ты, царю́, ви́дел еси́,/ и се о́браз еди́н,/ о́браз о́ный вели́к,/ и обли́чие его́ окру́гло,/ стоя́ще пред лице́м твои́м,/ и виде́ние его́ стра́шно./ о́браз, его́же глава́ от зла́та чи́ста;/ ру́це, и пе́рси, и мы́шцы его́ сре́бряны;/ чре́во и сте́гны ме́дяны;/ го́лени желе́зны;/ но́зе часть у́бо желе́зна, и часть не́кая скуде́льна./ Ви́дел еси́,/ до́ндеже отто́ржеся ка́мень от горы́ без рук/ и порази́ о́браз, на но́ги желе́зныя и скуде́льныя,/ и истни́ я до конца́./ Тогда́ истни́шася во еди́но/ скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то,/ и бы́ша, я́ко прах от гумна́ жа́твеннаго,/ и взят я мно́жество дохнове́ния,/ и ме́сто не обре́теся им;/ ка́мень же, порази́вый о́браз,/ бысть в го́ру ве́лию/ и испо́лни всю зе́млю./ Сие́ есть со́ние,/ и сказа́ние его́ рече́м пред царе́м:/ возста́вит Бог Небе́сный Ца́рство,/ е́же во ве́ки не истле́ет,/ и Ца́рство его́ лю́дем и́ным не оста́вится./ И истни́т, и изможди́т вся ца́рствия,/ и то воста́нет во ве́ки./ И́мже о́бразом ви́дел еси́,/ я́ко от горы́ отсече́ся ка́мень без рук/ и сотры́ скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то./ Бог вели́кий сказа́ царю́,/ и́мже подоба́ет бы́ти по сих,/ и и́стинно со́ние и ве́рно сказа́ние его́.

Посем чтец глаго́лет тропа́рь сей, глас 6:

Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды,/ и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго./ Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 1, псало́м 92: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся,/ облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася,/ и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится./ Гото́в престо́л Твой отто́ле,/ от ве́ка Ты еси́.

Та́же па́ки:

Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди,/ воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́./ Во́змут реки сотре́ния своя́/ от гласо́в вод мно́гих.

Та́же па́ки:

Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 3: Ди́вны высоты́ морски́я,/ ди́вен в высо́ких Госпо́дь./ Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́:/ до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня. Го́споди, в долготу́ дний.

Сла́ва,

коне́ц тропаря.

И ны́не,

па́ки коне́ц.

Та́же тропа́рь, весь:

Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды,/ и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго./ Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Коне́ц же тропаря поет чтец сам и посем чтет:

Проро́чества Иса́иина чте́ние

(глава 9):

Отроча́ роди́ся нам,/ Сын, и даде́ся нам,/ его́же нача́льство бысть на ра́ме его́;/ и нарица́ется И́мя его́:/ Вели́каго Сове́та А́нгел,/ чу́ден Сове́тник,/ Бог кре́пок,/ Власти́тель,/ Нача́льник ми́ра,/ Оте́ц бу́дущаго ве́ка,/ приведе́т бо ми́р на нача́льники,/ и здра́вие его́,/ и ве́лие нача́льство его́,/ и ми́ра его́ несть преде́ла,/ на престо́л Дави́дов и на ца́рство его́,/ испра́вити е́ и заступи́ти е́ судьбо́ю и пра́вдою/ от ны́не и до ве́ка./ Ре́вность Го́спода Савао́фа сотвори́т сия́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние

(главы́ 7 и 8):

Приложи́ Госпо́дь глаго́лати ко Аха́зу, глаго́ля:/ проси́ себе́ зна́мения у Го́спода Бо́га твоего́/ во глубину́ или́ в высоту́./ И рече́ Аха́з:/ не и́мам проси́ти, ниже́ искуси́ти Го́спода./ И рече́ Иса́ия:/ услы́шите у́бо, до́ме Дави́дов:/ еда́ мало вам труд подая́ти челове́ком,/ и ка́ко Го́споду труд даете́?/ сего́ ра́ди даст Госпо́дь Сам вам зна́мение:/ се Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на,/ и нареку́т и́мя его́ Емману́ил;/ ма́сло и мед и́мать сне́сти,/ пре́жде не́же уве́дети ему́ или́ изво́лити лука́вое,/ избере́т благо́е./ Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти Отроча́ти благо́е или́ злое,/ отри́нет лука́вая, избере́т благо́е./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ приими́ себе́ сви́ток нов, вели́к/ и напиши́ в нем писа́лом челове́ческим,/ е́же ско́ро плене́ние сотвори́ти коры́стем, настоя́т бо./ И свиде́тели мне сотвори́ ве́рны челове́ки,/ Ури́ю иере́я и Заха́рию, сы́на Варахи́ина./ И приступи́х ко проро́чице,/ и во чре́ве прия́т и роди́ сы́на./ И рече́ мне Госпо́дь:/ нарцы́ и́мя ему́,/ ско́ро плени́ и напра́сно испрове́рзи./ Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти отроча́ти прозва́ти отца́ или́ ма́терь,/ прии́мет си́лу дама́скову/ и коры́сти самари́йския пря́мо царю́ ассири́йскому./ С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся./ Услы́шите да́же до после́дних земли́,/ могу́щии, покаря́йтеся:/ а́ще бо па́ки возмо́жете/ и па́ки побежде́ни бу́дете./ И и́же а́ще сове́т совеща́ваете, разори́т Госпо́дь,/ и сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас,/ я́ко с на́ми Бог.

Посем ектении́ ма́лая и по возгла́се Трисвято́е. И проки́мен, глас 1: Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты,/ Аз днесь роди́х Тя.

Стих:

Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки, достоя́ние Твое́ и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.

Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 303:

Многоча́стне и многообра́зие:

Коне́ц: И

ле́та Твоя́ не оскудеют. Аллилу́ия,

глас 5:

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́,/ до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х.

Стих:

Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на.

Стих:

Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя.

Ева́нгелие от Луки, зача́ло 5:

Во днех о́нех изы́де повеле́ние от ке́саря А́вгуста:

Коне́ц:

Я́коже глаго́лано бысть к ним

. (Дне же ряд: проки́мен, апо́стол и Ева́нгелие в на́вечерии Рождества́ Христо́ва и Богоявле́ния не чтется). И поряду Боже́ственная Литургия Вели́каго Василия. Вме́сто

Досто́йно: поем: О Тебе́ ра́дуется:

Прича́стен еди́н:

Хвали́те Го́спода с Небе́с: алллилу́ия,

трижды.

И по отпу́сте Литурги́и вжига́ет параекклиси́арх све́щник и поставля́ет среди́ це́ркве. Кли́рицы же, ставше оба ли́ка вку́пе, пою́т возгла́сно тропа́рь пра́здника, глас 4: Рождество Твое́, Христе́ Бо́же наш: Слава, и ны́не,

Конда́к, глас 3:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет:

По окончании же конда́ка, многолетие. И входим в трапе́зу, и яди́м варение с елеем, рыбы же не яди́м, вино́ же пие́м, благодаря́ще Бо́га.

Вестно бу́ди:

А́ще случи́тся на́вечерие Христо́ва Рождества́ в суббо́ту или́ неде́лю, пост не быва́ет, и тропари ца́рских часов со чте́ниями в суббо́ту и неде́лю не пою́тся, но поем часы ца́рския пре́жде в пяток, по обы́чаю, я́коже указася на ряду, глаго́лем же: Ве́рую во Еди́наго Бо́га:

и псало́м 33:

Благословлю Го́спода:

и отпу́ст. Литургия же в той день не быва́ет, но поем ве́черню во свое время. В суббо́ту же и неде́лю Литургия быва́ет во свое время Златоустаго. По отпущении же снедаем по уло́мку хлеба, и от вина вкушаем мало, и отхо́дим в келлии своя́.

При часе же 7-м дне начина́ем ве́черню. а́ще ли в суббо́ту ве́чера, поем: Блаже́н муж:

кафизму всю. А́ще ли в неде́лю ве́чера, 1-й антифо́н. Посем на

Го́споди, воззва́х:

поем стихи́ры на 8, глас 2, самогла́сны:

Прииди́те, возра́дуемся:

и проча́я.

Сла́ва, и ны́не,

глас то́йже:

А́вгусту единонача́льствующу на земли́:

Вход со Ева́нгелием.

Свете Ти́хий:

Проки́мен дне. А́ще в суббо́ту ве́чера, поем проки́мен:

Госпо́дь воцари́ся:

и чте́ния по чину их. По сконча́нии же чтений трисвято́е не поем, но быва́ет по паремия́х ектения ма́лая и по возгла́се проки́мен, глас 1:

Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты:

Стих:

Проси́ от Мене́:

Апо́стол к Гала́том, зачало 207:

По челове́ку глаго́лю: аллилу́ия,

глас 5:

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:

Стих:

Жезл си́лы послет ти Госпо́дь:

Стих:

Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 53:

Подо́бно есть Ца́рствие Небе́сное зерну гору́шичну:

Посе́м ектения́

Рцем вси:

Та́же:

Сподо́би, Го́споди:

и

Испо́лним ве́чернюю моли́тву:

и возгла́с. И посем диа́кон глаго́лет:

Прему́дрость.

Лик: Благослови́. И про́чее по обы́чаю. И отпу́ст. По отпу́сте же вжига́ем свещник среди́ це́ркве, и ставше оба ли́ка вку́пе пою́т тропа́рь пра́здника,

Сла́ва, и ны́не,

конда́к. И входим в трапе́зу, и яди́м соверше́нно, рыбы же не яди́м, но со древянома́слием, и со́чиво обварено́ или́ кутию́ с медом; испиваем же и вина в сла́ву Бо́жию, в неиму́щих же страна́х пием пи́во. Предлага́ется же и чте́ние, поуче́ние Кири́лла, архиепи́скопа Иерусали́мскаго, ему́же нача́ло:

Я́коже у́бо во Иису́са Христа́ наде́емся:

Ве́дати подоба́ет: я́ко пра́здник Рождества́ Христо́ва в кий день ни случи́тся, поется пове́черие вели́кое си́це:

О часе десятом но́щи быва́ет благове́ст и потом трезвон во вся кампа́ны, иере́й же со диако́ном, обо́лкшеся, творя́т нача́ло, я́коже во вся пра́здники Влады́чни. Диа́кон глаго́лет: Благослови, влады́ко.

Иере́й:

Благослове́н Бог наш:

И кадя́щу иере́ю, глаго́лем пове́черие вели́кое от нача́ла:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный:

Трисвято́е, и про́чее:

С на́ми Бог:

поем с пе́нием. И вме́сто тропарей обы́чных:

Просвети́ о́чи мои:

глаго́лем тропа́рь пра́здника; и вме́сто:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас:

глаго́лем конда́к пра́здника. По

Сла́ва в Вы́шних:

исхо́дим в притвор, пою́ще.

На литии́ стихи́ры самогла́сны, глас 1.

Иоа́нна мона́ха: Не́бо и земля́ днесь проро́чески да возвеселя́тся,/ А́нгели и челове́цы духо́вно да торжеству́ют,/ я́ко Бог во пло́ти яви́ся/ су́щим во тьме и се́ни седя́щим, рожде́йся от Де́вы;/ верте́п и я́сли прия́ша того́;/ па́стырие чу́до пропове́дуют;/ волсви́ от восто́к в Вифлее́м да́ры прино́сят./ Мы же хвалу́ недосто́йными устна́ми а́нгельски тому́ принесе́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ прии́де бо Ча́яние язы́ков,/ прише́д, спасе́ нас от рабо́ты вра́жия.

Не́бо и земля́ днесь совокупи́шася,/ ро́ждшуся Христу́./ Днесь Бог на зе́млю прии́де,/ и челове́к на Небеса ́взы́де./ Днесь ви́димь есть пло́тию,/ естество́м неви́димый, челове́ка ра́ди./ Сего́ ра́ди и мы, славосло́вяще, возопии́м ему́:/ Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ дарова́ бо прише́ствие Твое́,/ Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ в Вифлее́ме слы́шу от Безпло́тных днесь,/ на земли́ ми́р благоволи́вшему бы́ти./ Ны́не Де́ва Небе́с ши́рши:/ возсия́ бо свет омраче́нным/ и смире́нныя возвы́си, а́нгельски пою́щия:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

По о́бразу и по подо́бию, истле́вша преступле́нием/ ви́дев, Иису́с, приклони́в Небеса́, сни́де/ и всели́ся во утро́бу де́вственную неизме́нно,/ да в ней истле́вшаго Ада́ма обнови́т, зову́ща:/ сла́ва я́вле́нию Твоему́, Изба́вителю мой и Бо́же.

Сла́ва глас 5. Иоа́нна мона́ха:

Волсви́, перси́дстии ца́рие,/ позна́вше я́ве на земли́ ро́ждшагося Царя́ Небе́снаго,/ от све́тлыя звезды води́ми,/ достиго́ша в Вифлее́м, да́ры нося́ще избра́нныя,/ зла́то, и лива́н, и сми́рну,/ и, па́дше, поклони́шася:/ ви́деша бо в верте́пе Младе́нца лежа́ща безле́тнаго.

И ны́не, глас 6. Ге́рманово:

Лику́ют А́нгели вси на Небеси́,/ и ра́дуются челове́цы днесь,/ игра́ет же вся тварь ро́ждшагося ра́ди в Вифлее́ме Спа́са Го́спода,/ я́ко вся́кая лесть и́дольская преста́,/ и ца́рствует Христо́с во ве́ки.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2.

Ге́рманово: Ве́лие и пресла́вное чу́до соверши́ся днесь:/ Де́ва ражда́ет, и утро́ба не истлева́ет,/ Сло́во воплоща́ется и Отца́ не отлуча́ется,/ А́нгели с па́стырьми сла́вят,/ и мы с ни́ми вопие́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир.

Глас 3:

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя:/ кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Днесь ражда́ет Де́ва Творца́ всех,/ Еде́м прино́сит верте́п,/ и звезда́ показу́ет Христа́ со́лнца су́щим во тьме;/ с да́ры волсви́ поклони́шася,/ ве́рою просвеща́еми,/ и па́стырие ви́деша чу́до,/ А́нгелом воспева́ющим и глаго́лющим:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

Глас то́йже. Стих:Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:/ седи́ одесну́ю Мене́.

Анато́лиево: Го́споду Иису́су ро́ждшуся в Вифлее́ме Иуде́йстем,/ от восто́к прише́дше, волсви́/ поклони́шася Бо́гу вочелове́чшуся/ и, сокро́вища своя́ усе́рдно отве́рзше,/ да́ры честны́я приноша́ху:/ искуше́но зла́то, я́ко Царю́ веков;/ и лива́н, я́ко Бо́гу всех;/ я́ко тридне́вному же мертвецу́, сми́рну Безсме́ртному./ Вси язы́цы, прииди́те, поклони́мся ро́ждшемуся/ спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 4. Иоа́нна мона́ха:

Весели́ся, Иерусали́ме,/ торжеству́йте, вси, лю́бящий Сио́на:/ днесь вре́менный разреши́ся соу́з осужде́ния Ада́мова./ Рай нам отве́рзеся./ Змий упраздни́ся,/ ю́же бо прельсти́ пе́рвее,/ ны́не узре́ Соде́телеву бы́вшу Ма́терь./ О, глубина́ бога́тства, и прему́дрости, и ра́зума Бо́жия!/ Я́же исхода́таивши смерть всей пло́ти, грехо́вный сосу́д/ спасе́ния нача́ло бысть ми́ру всему́ Богоро́дицы ра́ди./ Младе́нец бо ражда́ется из Нея́ Всесоверше́нный Бог,/ и Рождество́м де́вство печа́тствует,/ плени́цы грехо́вныя разреша́яй пелена́ми,/ и младе́нства ра́ди Е́вины врачу́ет я́же в печа́лех боле́зни;/ да ликовству́ет у́бо вся тварь и да игра́ет,/ обнови́ти бо ю прии́де Христо́с и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, глас то́йже:

В верте́п всели́лся еси́, Христе́ Бо́же,/ я́сли Тя восприя́ша,/ па́стырие же и волсви́ поклони́шася./ Тогда́ у́бо проро́ческая испо́лнися про́поведь,/ и А́нгельския си́лы дивля́хуся, вопию́ще и глаго́люще:/ сла́ва схожде́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Та́же: Ны́не отпущаеши:

Трисвято́е. По

О́тче наш:

Тропа́рь, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка./ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Трижды.

Та́же: Бу́ди и́мя Госпо́дне:

пе́нием трижды; псало́м 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя:

Коне́ц:

Не лиша́тся вся́каго бла́га.

Та́же чте́ние пра́здника в толковании, е́же от Матфе́я, сло́во 4.

Посем, Сла́ва в Вы́шних Бо́гу

: и ексапсалмы́, по обы́чаю.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:

тропа́рь пра́здника трижды.

По 1-й стихологии, седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Во я́слех нас ра́ди безслове́сных положи́лся еси́,/ Долготерпели́ве Спа́се, младе́нствовав во́лею;/ па́стырие же Тя воспе́ша со А́нгелы, зову́ще:/ сла́ва и хвала́ на земли́ рожде́нному/ и обожи́вшему земноро́дных существо́/ Христу́ Бо́гу на́шему.

Сла́ва, и ны́не, то́йже и чте́ние.

По 2-й стихологии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Преве́чнаго и Непостижи́маго,/ Соприсносу́щнаго Неви́димому Отцу́,/ во утро́бе пло́тски носи́ла еси́, Богоро́дице,/ еди́но и неслия́нное Тро́ицы Божество́./ Просия́ благода́ть Твоя́ в ми́ре, Всепе́тая./ Те́мже непреста́нно вопие́м:/ ра́дуйся, Чи́стая Де́во Ма́ти.

Сла́ва, и ны́не, то́йже и чте́ние.

Велича́ние:

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию ро́ждшагося/ от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

По полиелеи седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Прииди́те, ви́дим, ве́рнии, где роди́ся Христо́с,/ после́дуем про́чее, а́може и́дет звезда́ с волхвы́, восто́чными цари́;/ его́же А́нгели пою́т непреста́нно та́мо,/ па́стырие свиря́ют песнь досто́йную,/ сла́ва в Вы́шних, глаго́люще,/ днесь в верте́пе Ро́ждшемуся от Де́вы и Богоро́дицы/ в Вифлее́ме Иуде́йстем.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Стих:

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Хвали́те Бо́га во святы́х его́:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 2

. Иису́с Христо́во Рождество́ си́це бе:

По 50-м псалме́, вме́сто, Моли́твами:

поем:

Сла́ва: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются,/ Христо́с роди́ся от Де́вы.

И ны́не: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются,/ Христо́с роди́ся в Вифлее́ме.

Та́же: Поми́луй мя, Бо́же:

и стихи́ра, глас 6:

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ и на земли́ мир,/ днесь восприе́млет Вифлее́м седя́щаго при́сно со Отце́м,/ днесь А́нгели Младе́нца, рожде́ннаго боголе́пно, славосло́вят:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ в челове́цех благоволе́ние.

Кано́на два. Ирмосы́ обою кано́нов по два́жды. Тропари же на 12. Кано́н первый, глас 1, творе́ние кир Космы, его́же краегранесие: Христо́с вочелове́чився, е́же бе, Бог пребыва́ет.

Песнь 1

Ирмо́с:

Христо́с ражда́ется – сла́вите!/ Христо́с с Небе́с – сря́щите!/ Христо́с на земли́ – возно́ситеся!/ По́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и весе́лием воспо́йте, лю́дие,/ я́ко просла́вися.

Истле́вша преступлени́ем, по Бо́жию о́бразу бы́вшаго, всего́ тле́ния су́ща,/ лу́чшия отпа́дша Боже́ственныя жи́зни,/ па́ки обновля́ет му́дрый Соде́тель, я́ко просла́вися.

Ви́дев Зижди́тель ги́блема челове́ка, рука́ми его́же созда́,/ приклони́в Небеса́, схо́дит;/ сего́ же от Де́вы Боже́ственныя Чи́стыя/ всего́ осуществу́ет, вои́стинну вопло́щся, я́ко просла́вися.

Му́дрость, Сло́во и си́ла,/ Сын Сый О́тчий и сия́ние, Христо́с Бог, сил утаи́вся,/ ели́ко преми́рных и ели́ко на земли́,/ и, вочелове́чся, обнови́л есть нас,/ я́ко просла́вися.

Други́й кано́н, глас то́йже.

Творе́ние кир Иоа́нна.

Ирмо́с:

Спа́се лю́ди чудоде́йствуяй Влады́ка,/ м

о́

крую мо́ря в

о́

лну оземлени́в дре́вле;/ во́лею же ро́ждся от Де́вы,/ стезю́ прохо́дну Небесе́ полага́ет нам./ его́же, по существу́ ра́вна же Отцу́ и челове́ком, сла́вим.

Изнесе́ чре́во свяще́нное Сло́во, я́ве неопа́льно живопи́санное купино́ю,/ смеше́на зра́ком челове́чим Бо́га,/ Е́вы окая́нную утро́бу кля́твы дре́вния разреша́ющее го́рькия,/ его́же, земни́и, сла́вим.

Показа́ звезда́ пре́жде со́лнца Сло́во, прише́дшее уста́вити грехи́,/ волхво́м я́ве во у́бозем верте́пе, ми́лостиваго Тебе́, пелена́ми пови́та,/ его́же, ра́дующеся, ви́дяху Самого́ – и Челове́ка, и Го́спода.

Катава́сия перваго кано́на, ирмос, 1-й лик, и втораго, вторый лик.

Песнь 3

Ирмо́с:

Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному безсе́менно,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й рог наш,/ Свят еси́, Го́споди.

И́же дохнове́ния прича́щся лу́чшаго Ада́м пе́рстный/ и к тле́нию попо́лзся же́нскою ле́стию,/ Христа́ от Жены́ ви́дя, вопие́т:/ и́же мене́ ра́ди по мне быв, Свят еси́, Го́споди.

Соо́бразен бре́нному умале́нию растворе́нием, Христе́, быв/ и причасти́ем пло́ти го́ршия, пода́в Боже́ственнаго естества́,/ зе́млен быв, и пребы́в Бог,/ и возвы́сивый рог наш,/ Свят еси́, Го́споди.

Вифлее́ме, весели́ся, князе́й Иу́довых Сый Царь:/ Изра́иля бо пасы́й на ра́мех Херуви́мских, из тебе́ про́йде Христо́с я́ве/ и вознесы́й рог наш над все́ми воцари́ся.

Ин

Ирмо́с:

При́зри на пе́ния рабо́в, Благоде́телю,/ врага́ смиря́я вознесе́нную горды́ню,/ нося́й же, Всеви́дче, греха́ превы́шше,/ непоколе́блемо утвержде́нныя́, Бла́же, певцы́/ основа́нием ве́ры.

Неве́сты Пречи́стыя пребога́тое Рождество́ ви́дети па́че ума́ сподо́бився,/ лик свиря́ющих преклоня́шеся стра́нным о́бразом,/ чин же пою́щих Безпло́тных, Царя́ Христа́, безсе́менно вопло́щшагося.

Высотою ца́рствуяй Небе́с/ милосе́рдием соверша́ет о нас из Безневе́стныя Отрокови́цы:/ невеще́ствен Сый пре́жде,/ но по́слежде Сло́во, одебеле́вшо пло́тию,/ да па́дшаго к Себе́ привлече́т первозда́ннаго.

Ипакои́, глас 8:

Нача́ток язы́ков Не́бо Тебе́ принесе́, лежа́щему Младе́нцу во я́слех,/ звездо́ю волхвы́ призва́вый, я́же и ужаса́ше/ не ски́птры и престо́ли, но после́дняя ни́щета́:/ что бо ху́ждше верте́па?/ Что же смире́ншее пеле́н?/ в ни́хже просия́ Божества́ Твоего́ бога́тство./ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Песнь 4

Ирмо́с:

Жезл из ко́рене Иессе́ова/ и цвет от него́, Христе́,/ от Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи/ прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя,/ Невеще́ственный и Бо́же,/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Егоже дре́вле прорече́ Иа́ков,/ язы́ков ожида́ние, Христе́, от коле́на Иу́дова возсия́л еси́/ и си́лу Дама́скову, Самари́йскую же коры́сть прише́л еси́ испроврещи́,/ лесть пременя́я в ве́ру боголе́пну:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Волхва́ дре́вле Валаа́ма словесы́ ученики́,/ му́дрыя звездоблюсти́тели,/ ра́дости испо́лнил еси́,/ звезда́ от Иа́кова, возсия́в, Влады́ко,/ язы́ков нача́ток вво́димый прия́л же еси́ я́ве:/ сла́ва си́ле Твоей, Го́споди.

Я́ко на руно́, во чре́во Де́вы сшел еси́ дождь, Христе́,/ и я́ко ка́пли, на зе́млю ка́плющия./ Ефио́пия, и Фарси́с, и Арави́тстии о́строви же,/ Сава́, Ми́дов всю зе́млю держа́щии, припа́доша Тебе́, Спа́се:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ин

Ирмо́с:

Ро́да челове́ча обновле́ние/ дре́вле, поя́, проро́к Авваку́м предвозвеща́ет,/ ви́дети неизрече́нно сподо́бився образ:/ млады́й Младе́нец бо из горы́ – Де́вы изы́де/ люде́й во обновле́ние, Сло́во.

Ра́вен произы́де челове́ком Вы́шний,/ во́лею плоть прии́м от Де́вы,/ яд очи́стити зми́евы главы́,/ приводя́ вся к Све́ту живоно́сному,/ Бог Сый, от врат безсо́лнечных.

Язы́цы, и́же дре́вле тле́ю погруже́ни,/ па́губы зело́ вра́жия убежа́вше,/ возно́сят ру́ки с похва́льными пе́сньми,/ еди́наго чту́ще Христа́, я́ко Благоде́теля,/ к нам ми́лостивно прише́дшаго.

Из ко́рене изра́стши Иессе́ева, Де́во,/ уста́вы прешла еси́ челове́ческаго су́щества,/ О́тчее ро́ждши Преве́чное Сло́во,/ я́ко благоволи́ Сам запеча́танную утро́бу проити́/ истоща́нием стра́нным.

Песнь 5

Ирмо́с:

Бог Сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела,/ ми́р подава́юща, посла́л еси́ нам;/ тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

В рабе́х ке́саревым повеле́нием написа́тися поко́рься,/ и нас, рабы́ су́щия, врага́ и греха́ свободи́л еси́, Христе́,/ весь же по нам обнища́в,/ и пе́рстнаго от сама́го еди́нения и обще́ния богосоде́лал еси́.

Се Де́ва, я́коже дре́вле рече́,/ во чре́ве прие́мши, родила́ есть Бо́га вочелове́чшася и пребыва́ет Де́ва./ Ея́же ра́ди примири́вшеся Бо́гу, гре́шнии,/ Богоро́дицу су́щую вои́стинну, ве́рнии, воспои́м.

Ин

Ирмо́с:

Из но́щи дел омраче́нный пре́лести/ очище́ние нам, Христе́,/ бо́дренно ны́не соверша́ющим песнь, я́ко Благоде́телю,/ прииди́, подава́яй удо́бну стезю́,/ по не́йже востека́юще, обря́щем сла́ву.

Лю́тую вражду́, ю́же к нам Влады́ка отсека́я па́ки плотски́м прише́ствием,/ да держа́щаго разруши́т душетле́ющаго,/ ми́р сочета́я с невеще́ственными су́ществы,/ положи́в присту́пна, Ро́ждшаго, тва́ри.

Лю́дие ви́деша, дре́вле омраче́ннии, по днех свет вы́шния све́тлости,/ язы́ки же Бо́гу насле́дие Сын прино́сит,/ подая́ та́мо неизрече́нную благода́ть,/ иде́же мно́жайший процвете́ грех.

Песнь 6

Ирмо́с:

Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/ якова́ прия́т;/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну:/ его́же, бо не пострада́ истле́ния,/ Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Прии́де, вопло́щся, Христо́с Бог наш из чре́ва,/ его́же Оте́ц пре́жде денни́цы ражда́ет;/ правле́ния же держа́ Пречи́стых сил,/ в я́слех ско́тиях возлежи́т и пелена́ми повива́ется,/ разреша́ет же многоплете́нныя плени́цы прегреше́ний.

Ю́но из Ада́ма отроча́ смеше́ния, роди́ся Сын и ве́рным даде́ся,/ бу́дущаго ве́ка Сей есть Оте́ц и Нача́льник/ и нарица́ется Вели́каго Сове́та А́нгел./ Сей кре́пок Бог есть/ и держа́й о́бластию всю тварь.

Ин

Ирмо́с:

Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х,/ приити́ моля́шеся и бу́рю утоли́ти;/ унзе́н же аз муча́щаго стрело́ю,/ Христу́ воспева́ю, зол губи́телю,/ ско́ро приити́ Тебе́ к мое́й ле́ности.

И́же бе испе́рва к Бо́гу, Бог Сло́во/ ны́не утвержда́ет немощно́е дре́вле/ ви́дев сохрани́ти, е́же по нам существо́,/ и́мже Себе́ вторы́м обще́нием а́бие проявля́я страсте́й свобо́дное.

Гряде́т нас ра́ди из Авраа́млих чресл/ темнопа́дшия во мра́це прегреше́ний/ сы́ны воздви́гнути, до́лу пони́кших,/ и́же во све́те обита́яй и я́слех чрез достоя́ние,/ ны́не благоволи́в в челове́ческое спасе́ние.

Конда́к, глас 3. Самоподо́бен:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит./ А́нгели с па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют:/ нас бо ра́ди роди́ся/ Отроча́ мла́до, Преве́чный Бог.

И́кос:

Еде́м Вифлее́м отве́рзе,/ прииди́те, ви́дим, пи́щу в та́йне обрето́хом;/ прииди́те, прии́мем су́щая ра́йская внутрь верте́па:/ та́мо яви́ся ко́рень ненапое́н,/ прозяба́я отпуще́ние,/ та́мо обре́теся кла́дязь неиско́пан,/ из него́же Дави́д пи́ти дре́вле возжада́ся./ Та́мо Де́ва ро́ждши Младе́нца,/ жа́жду уста́ви а́бие Ада́мову и Дави́дову./ Сего́ ра́ди к Нему́ и́дем,/ где роди́ся Отроча́ мла́до, Преве́чный Бог.

Песнь 7

Ирмо́с:

О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене стоя́ще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Па́стырие, свиря́юще, ужа́сно светоявле́ние получи́ша:/ сла́ва бо Госпо́дня облиста́ их, и А́нгел, воспо́йте, – вопия́, – я́ко роди́ся Христо́с, отце́в Бог благослове́нный.

Внеза́пу с сло́вом А́нгеловым Небе́сная во́инства,/ сла́ва, – вопия́ху, – Бо́гу в Вы́шних, на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние:/ Христо́с возсия́, отце́в Бог благослове́нный.

Глаго́л что сей? – реко́ша па́стырие, –/ прише́дше, уви́дим бы́вшее, Боже́ственнаго Христа́./ Вифлее́ма же доше́дше, с Ро́ждшею покланя́хуся, воспева́юще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с:

Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, о́троцы/ укори́ша безчи́сленно яря́щася мучи́теля злобо́жное языковре́дие,/ и́мже повину́ся огнь мно́гий,/ Влады́це глаго́лющим:/ во ве́ки благослове́н еси́.

Слуги́ у́бо неи́стовно попаля́ет,/ спа́сает же всепаля́щая со стра́хом ю́ныя,/ седмочи́сленным разжже́нием возвы́шена;/ и́хже венча́ пла́мень, незави́стно Го́споду подаю́щу благоче́стия ра́ди ро́су.

По́мощниче, Христе́, челове́ком,/ проти́вное гада́ние, вопло́щение неизглаго́ланное име́яй, посрами́л еси́;/ бога́тство обоже́ния нося́й, вообра́жся ны́не,/ его́же ра́ди упова́нием свы́ше в преиспо́дний приидо́хом мрак.

Зле неуде́ржа́нно возвыша́емый,/ нечестно́ беся́щийся от развраще́ния ми́ра,/ низложи́л еси́ всемо́щне грех,/ я́же привлече́ пре́жде, днесь же от се́тей спа́саеши,/ вопло́щся во́лею, Благоде́телю.

Песнь 8

Ирмо́с:

Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́ пещь о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́ огнь Божества́ – Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем, воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.

Влече́т Вавило́ня дщи о́троки плене́нныя Дави́довы от Сио́на к себе́,/ дароно́сцы же слет волхвы́ де́ти,/ Дави́дове Богоприя́тней дще́ри моля́щияся./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Орга́ны уклони́ша плаче́вныя пе́сни,/ не поя́ху бо в земли́ чужде́й о́троцы Сио́новы,/ Вавило́нскую же разреша́ет лесть всю и мусики́йския соста́вы,/ в Вифлее́ме возсия́в, Христо́с./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Коры́сти Вавило́н ца́рства Сио́ня и плене́нное бога́тство прия́т,/ сокро́вища же Христо́с в Сио́н сего́,/ и цари́ звездо́ю наставля́я, звездоблюсти́тели влече́т./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с:

Утро́бу неопа́льну образу́ют Отрокови́цы/ и́же в Ве́тсем опаля́емии ю́ноши,/ преесте́ственно ражда́ющую запечатле́нну./ Обоя́ же, содева́ющи чудоде́йство еди́но,/ лю́ди к пе́нию возста́вляет благода́ть.

Па́губы убежа́вши,/ е́же обожи́тися пре́лестию, непреста́нно пое́т излия́вшагося Сло́ва/ ю́ношески вся с тре́петом тварь,/ несла́вну хвалу́, боя́щися, прино́сит, тле́нна су́щи,/ а́ще и му́дре терпя́ше.

Гряде́ши, заблу́ждшее на па́жить обраща́я цветотво́рную/ из пусты́нных холмо́в язы́ков воста́ние, челове́ческое естество́,/ си́лу ну́жную человекоуби́йцы угаси́ти,/ муж же яви́вся и Бог промышле́нием.

На 9-й пе́сни вжига́ют свещи́ бра́тия.Честне́йшую: не поем,

но поем припевы пра́здника.

Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Песнь 9

Ирмо́с:

Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо – верте́п,/ престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́ Невмести́мый – Христо́с Бог,/ его́же, воспева́юще, велича́ем.

Та́же вторый лик поет то́йже припев и ирмо́с. И прочих шесть припевов припева́ем на ки́йждо тропа́рь по еди́ножды.

Велича́й, душе́ моя́,/ от Де́вы Бо́га, пло́тию ро́ждшагося.

Велича́й, душе́ моя́,/ в верте́пе ро́ждшагося Царя́.

Изря́дное тече́ние зря́ще/ волсви́ необы́чныя но́выя звезды новосия́ющия,/ Небеса ́просвеща́ющия, Христа́ Царя́ зна́менующия на земли́,/ ро́ждшагося в Вифлее́ме на спасе́ние на́ше.

Велича́й, душе́ моя́,/ от волхво́в Бо́га покланя́емаго.

Велича́й, душе́ моя́,/ от звезды волхво́м Возвеще́ннаго.

Новорожде́нное, – волхво́м, глаго́лющим, –/ Отроча́ Царь, Его́же звезда́ яви́, где есть?/ Тому́ бо поклони́тися приидо́хом./ Яряся, И́род смуща́шеся,/ Христа́ уби́ти богоборе́ц шата́яся.

Велича́й, душе́ моя́,/ Чи́стую Де́ву и Еди́ну Богоро́дицу, ро́ждшую Христа́ Царя́.

Волсви́ и па́стырие приидо́ша поклони́тися Христу́,/ ро́ждшемуся во Вифлее́ме гра́де.

Испыта́ И́род вре́мя звезды,/ ея́же вожде́нием волсви́ в Вифлее́ме покланя́хуся Христу́ с да́ры;/ е́юже, ко оте́честву наставля́еми,/ лю́таго детоуби́йцу оста́виша пору́гана.

Та́же первый лик поет втораго кано́на припев:

Днесь Де́ва ражда́ет Влады́ку/ внутрь верте́па.

Ин

Ирмо́с:

Лю́бити у́бо нам я́ко безбе́дное стра́хом/ удо́бее молча́ние,/ любо́вию же, Де́во,/ пе́сни тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно есть;/ но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние, даждь.

Вторый же лик поет припев:

Днесь Влады́ка ражда́ется, я́ко Младе́нец,/ от Ма́тере Де́вы.

И ирмо́с то́йже:Лю́бити у́бо нам:

Прочии же припева́ем к тропаре́м:

Днесь па́стырие ви́дят Спа́са, пелена́ми обви́та/ и лежа́ща во я́слех.

Днесь Влады́ка ру́бищем пелена́ется, неося́занный,/ я́ко Младе́нец.

Днесь всяка тварь весели́тся и ра́дуется,/ я́ко Христо́с роди́ся от Де́вы Отрокови́цы.

О́бразы несве́тлы и се́ни приведе́ны,/ о Ма́ти Чи́стая, ви́девше Сло́ва,/ но́ва я́вльшагося от врат заключе́нных,/ мня́щии же и́стинную све́тлость, досто́йно твою́ благослови́м утро́бу.

Небе́сныя си́лы ро́ждшагося Спа́са Го́спода и Влады́ку/ возвеща́ют ми́ру.

Вме́сто Сла́вы:

Велича́й, душе́ моя́,/ Три ипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву.

Вме́сто же И ны́не:

Велича́й, душе́ моя́,/ Избавльшую нас от кля́твы.

Жела́ние получи́вше и Бо́жия прише́ствия христокра́снии лю́дие сподо́бльшеся,/ ны́не утешаются па́ки бытие́м:/ я́ко живоно́сну благода́ть дае́ши, Де́во Чи́стая,/ поклони́тися сла́ве.

Та́же оба ли́ка, сошедшеся вку́пе, пою́т первый припев пра́здника и ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу:

Посем втораго кано́на припев и ирмо́с: Люби́ти у́бо нам:

И поклон.

Свети́лен:

Посети́л ны есть свы́ше Спас наш, Восто́к восто́ков,/ и су́щии во тьме и се́ни обрето́хом и́стину,/ и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь.

Трижды

На хвали́тех поем стихи́ры самогла́сны 4, Андрея Иерусали́мскаго, глас 4:

Весели́теся, пра́веднии,/ Небеса́, ра́дуйтеся,/ взыгра́йте, горы, Христу́ ро́ждшуся;/ Де́ва седи́т, Херуви́мов подо́бящися,/ нося́щи в не́дрех Бо́га Сло́ва воплоще́нна;/ па́стырие рожде́нному дивя́тся;/ волсви́ Влады́це да́ры прино́сят,/ А́нгели, воспева́юще, глаго́лют:/ Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Спа́са,/ упраздни́ла еси́ пе́рвую кля́тву Е́вину,/ я́ко Ма́ти была́ еси́ благоволе́ния О́тча,/ нося́щи в не́дрех Бо́жие Сло́во воплоще́нное./ Не терпи́т та́йна испыта́ния./ Ве́рою еди́ною сию́ вси сла́вим,/ зову́ще с Тобо́ю и глаго́люще:/ Неизрече́нне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Прииди́те, воспои́м Ма́терь Спа́сову,/ по Рождестве́ па́ки я́вльшуюся Де́ву:/ ра́дуйся, гра́де одушевле́нный Царя́ и Бо́га,/ в не́мже Христо́с пожи́в, спасе́ние соде́ла./ С Гаврии́лом воспое́м,/ с па́стырьми просла́вим, зову́ще:/ Богоро́дице, моли́ из Тебе́ Воплоще́ннаго спасти́ся нам.

Оте́ц благоизво́ли,/ Сло́во плоть бысть,/ и Де́ва роди́ Бо́га вочелове́чшася;/ звезда́ возвеща́ет, волсви́ покланя́ются,/ па́стырие чудя́тся, и тварь ра́дуется.

Сла́ва, глас 6. Ге́рманово:

Егда́ время е́же на зе́млю прише́ствия Твоего́/ пе́рвое написа́ние вселе́нней бысть,/ тогда́ восхоте́л еси́ челове́ков написа́ти и́мена,/ ве́рующих Рождеству́ Твоему́./ Сего́ ра́ди таково́е повеле́ние от ке́саря возгласи́ся,/ ве́чнаго бо Твоего́ Ца́рствия безнача́льное/ Рождество́м Твои́м обнови́ся./ Тем Тебе́ прино́сим и мы па́че име́ннаго да́ннословия/ правосла́внаго бога́тства Богосло́вие,/ я́ко Бо́гу и Спа́су душ на́ших.

И ны́не, глас 2: Иоа́нна мона́ха:

Днесь Христо́с в Вифлее́ме ражда́ется от Де́вы;/ днесь Безнача́льный начина́ется,/ и Сло́во воплоща́ется;/ си́лы Небе́сныя ра́дуются,/ и земля́ с челове́ки весели́тся;/ волсви́ Влады́це да́ры прино́сят,/ па́стырие Рожде́нному дивя́тся./ Мы же непреста́нно вопие́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ в челове́цех бла́гово́ление.

Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь пра́здника. Ектении́ и отпу́ст. И зна́менует игу́мен святы́м елеем бра́тию от свята́го канди́ла, е́же пред пра́здничною иконою, пою́щим нам стихи́ру самогла́сну пра́здника и час 1. На 1-м часе тропа́рь пра́здника. По трисвято́м конда́к пра́здника. И проча́я, и соверше́нный отпу́ст.

Ведомо же бу́ди и сие: я́ко а́ще на́вечерие Рождества́ Христо́ва бу́дет в суббо́ту и неде́лю, не быва́ет поста; Литургия же Златоустаго во свое время, а на самый пра́здник Литургия поется Василиева непременно. Такожде быва́ет и в пра́здник Просвеще́ния. Вме́сто же: О Тебе́ ра́дуется:

поем ирмо́с 9-й пе́сни. В сей день быва́ет Литургия порану, труда ра́ди бденнаго.

НА ЛИТУРГИ́И

Антифо́н 1-й, псало́м 110, глас 2:

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: В сове́те пра́вых и со́нме/ ве́лия дела́ Госпо́дня.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Изы́скана во всех во́лях его́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Испове́дание и великоле́пие де́ло его́,/ и пра́вда его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Та́же оба ли́ка: Сла́ва, и ны́не: моли́твами Богоро́дицы:

Антифо́н 2-й, псало́м 111, глас 2:

Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех его́ восхо́щет зело́.

Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 2: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́,/ род пра́вых благослови́тся.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Стих 3: Слава и бога́тство в дому́ его́,/ и пра́вда его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Стих 4: Возсия́ во тьме свет пра́вым,/ ми́лостив и щедр, и пра́веден.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Та́же оба ли́ка вку́пе: Сла́ва, и ны́не.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий:

Антифо́н 3-й, псало́м 109, глас 4.

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:/ седи́ одесну́ю Мене́.

Тропа́рь:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́ии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка./ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих 2: До́ндеже положу́ враги́ Твоя́/ подно́жие ног Твои́х.

Тропа́рь: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Стих 3: Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на,/ и госпо́дствуй посреде́ враго́в Твои́х.

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Стих 4: С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоей,/ во све́тлостех святы́х Твои́х./

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Вхо́дное:

Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся Госпо́дь и не раска́ется:/ Ты Иере́й во век по чину Мелхиседе́кову.

Тропа́рь высочайшим гла́сом: Рождество Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Сла́ва, и ны́не,

конда́к:

Де́ва днесь:

Вме́сто трисвята́го: Ели́цы во Христа́ крести́стеся:

Проки́мен, глас 8:

Вся земля́ да поклони́тся Тебе́ и пое́т Тебе́:

Стих:

Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́:

апо́стол к Гала́том, зача́ло 209:

Егда́ прии́де кончи́на ле́та: Аллилу́ия,

глас 1:

Небеса ́пове́дают сла́ву Бо́жию:

Стих:

День дни отрыга́ет глаго́л:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 3:

Иису́су ро́ждшуся:

Прича́стен:

Избавле́ние посла́ Госпо́дь лю́дем Свои́м. Аллилу́ия,

трижды.

На трапе́зе быва́ет утеше́ние бра́тии вели́кое, и чтем сло́во Златоустаго, ему́же нача́ло: Дре́вле у́бо патриа́рх:

А́ще пра́здник Рождества́ Христо́ва случи́тся бы́ти в среду и пяток, разреша́ем у́бо ми́ряне – на мясо, мона́си же – на сыр и яйца; и яди́м у́бо от Рождества́ Христо́ва по вся дни до на́вечерия Свята́го Богоявле́ния, мирсти́и у́бо – мясо, мона́си же – сыр и яйца.

Слово на Рождество Господне преподобного Ефрема Сирина. Ныне Дева родила Еммануила в Городе Вифлееме. Родился Тот, Кто исполнил пророчество Исаии (Ис.7:14)... Что воспевал пророк Давид как будущее, то настоящий день представляет в самом событии. Совершилось и пророчество Михея, что из дома Евфрафова изыдет Пастырь, Который упасет души Своим жезлом (Мих.5:2–4). Валаам предсказал, что воссияет звезда от Иакова и восстанет вождь от Израиля (Чис.24:17), и вот, что он предвидел в будущем, то представляет день сей в настоящем. Так, Эта Звезда, столь долго не являвшаяся, наконец, явилась, и Божественное сияние Ее возблистало из человеческого тела. Восток, будущее рождение Которого предвидел Захария, воссиял днесь в Вифлееме, и после того, как просияла в Евфрафе заря Царя Грядущего, Иаков на самом деле увидел блага, о которых молился.

Ныне родился нам Сын, и справедливо дано ему имя – Чудный; ибо это – чудо, достойное всякого удивления, что Бог является младенцем... Взыдет, предсказывал пророк, как корень пред ним, корень в земли жаждущей (Ис.53:2); Царь, Которого провидела Фамарь в чреслах Иуды и как бы восхитила (Быт.38:18–30; Мф.1:3), в настоящий день принимает образ, приличнейший сокровенному Божеству. Руфь припала к ногам Вооза в надежде найти в нем врачевство жизни, и в сей исполняется ее надежда, ибо из ее племени родился Тот, силою и манием Которого живет все.

Восхвалим же Поборника истины, Который, снизшедши к нам, исполнил предсказания пророков и подтвердил их важность. И мы воздадим Тебе, Господи, хвалу, если из сокровищницы Писаний Твоих Ты представишь нам сонм древних праведников, которые желали видеть день Твоего пришествия.

Но кто в состоянии исчислить имена всех праведников, в которых обетование пришествия Сына Божия возбуждало к себе ожидание? И кто мог бы достойно восхвалить родившегося нам истинного Сына, Бога истинного? Ограничусь одною, вместо многих, хвалою, что все, сколько ни было праведников, – все они желали видеть рождение Господа в их время. Так, Адам воздыхал о пришествии его, зная, что Он есть Господь Херувимов и что ему Одному принадлежит власть возвратить райского изгнанника под сень древа жизни... Труд многих строителей башни предызображал и предзнаменовал Единого, Который имел прийти свыше и воздвигнуть такое высокое здание, которое обеспечит нам восход на небо. Ковчег, построенный для спасения существ, как образ, представлял собою Господа, созидающего Церковь Свою и тем промышляющего о спасении душ разумных. Фалек, видя землю разделенною на семьдесят языков, в этом образе созерцал пришествие того, Который разделит землю Своим апостолам по различию языков. Мир, покрытый водами, безмолвием, предвозвещал Господа, имеющего прийти свыше и установить таинство Крещения, которое выше звезд превознесет верующих. Сиф, Энос, Каинан, Энох, будучи названными сынами Божиими, по сему самому сильно желали пришествия того, по удостоению и благодати Которого могли бы в самом деле, вместе с таким именем, соделаться братиями Сына Божия. Мафусаил прожил почти тысячу лет и все ожидал Сына Божия, Который Один может даровать бессмертие смертным. Самая благодать тайным неким внушением молила за них, чтобы Господь их в то время, когда каждый из них жил, пришел и помог труждающимся. Дух Святый, Который в них обитал, тем самым, что внушал им мысль о молитве, уже молился за них и вместе возвышал их туда, где чрез того же духа они зрели как бы присущим грядущего и ожидаемого ими Спасителя. Итак, души праведников предощущали в Сыне Божием врачевство бессмертия и потому желали, чтобы Он пришел в их время и напоил их сладчайшим питием Своим. Энох, горя желанием к неявляющемуся Сыну Божию и не получая возможности видеть его на земле, всемерно старался стяжать себе такую веру и праведность, при помощи которых мог бы взойти на небо и там увидеть его лицом к лицу. Ныне, когда потомки без труда получили то, чего предки при великих усилиях не могли достигнуть, – ужели кто ныне будет обвинять благость Божию в несправедливости? Тем же желанием сгорал Ламех: он ожидал пришествия того, Кто по своей благости облегчит его заботы и скорби и утешит его – странника на земле, которую проклял праведный Бог (Быт.5:29); но когда увидел образ Сына Божия, напечатленный на своем сыне Ное, получил от видения сего образа утешение, которого не получил от пришествия Господа. Подобное желание родилось и в Ное, как скоро он испытал благость Господа: ибо если образ Сына Божия (ковчег) был причиною спасения существ одушевленных, то как было ему не ожидать того, пришествие Которого, по вере его, имело быть весьма спасительно для душ разумных? Что другое, кроме этого, мог чувствовать он, когда по самому опыту знал, что ковчег был построен по одному благоволению Господа? И если образ Господа был причиною такого благодеяния, то сколько больших благодеяний он ожидал от явления его Самого? Авраам духом провидел, что рождение Сына Божия имеет последовать во времена отдаленные, и потому желал, вместо его Самого, по крайней мере видеть день его; и видел, и возрадовался (Ин.8:56). Подобным желанием горел и Исаак, особенно же тогда, когда увидел, что Им только он сохранен, – и веровал, что если Он одним Своим образом сохранил ему жизнь, то сколько явил бы к нему милостей, если бы, вместо образа, Сам предстал в лице Своем?

Нынешний день есть день спасения, научающий нас мудрости в слове. Поэтому будем воздерживаться от праздных разговоров, чтобы не показалось, что мы не имеем никакого участия в настоящем дне. Настоящая ночь доставляет мир и тишину вселенной. Эта ночь принадлежит Кроткому, поэтому пусть каждый отложит ярость и суровость; принадлежит смиренному, пусть каждый обуздает свою гордость и смирит свое высокомерие. Ныне воссиял день милости, да не преследует же никто мщением нанесенной ему обиды; настал день радости, да не будет же никто виною печали и скорби для другого. Это – день благоволения, да удержится же всякая лютость; это – день безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия; это – день, в который Бог нисшел к грешникам, да устыдится же праведник превозноситься пред грешником... Это – день, в который туне ниспослан нам дар, которого мы и не просили, поэтому справедливо ли было бы, если бы мы отказали своим братьям, вопиющим к нам и просящим у нас милостыни? Это – день, в который отверзлась дверь неба нашим молитвам; прилично ли было бы, если бы мы затворили дверь просящим у нас прощения обид или облегчения бедствий? Господь природы, не изменив Своего естества, изменил Себя; что же? Неужели нам покажется трудным изменить свою волю, поврежденную грехом? Конечно, плоть наша по собственной своей природе не может быть ни больше, ни меньше, но воля по своему произволу может возрастать до какой угодно меры; для сего-то ныне Само Божество заключилось в человеческую природу, чтобы эта природа устремилась ко всему святому.

(Церковная проповедь на двунадесятые праздники. Киев, 1904, страницы 197, 198. Печатается в сокращении.)


Комментарии для сайта Cackle