5-й день

Пра́зднование Пресвя́тей Богоро́дице в честь Ея ико́ны, имену́емый Взыска́ние поги́бших

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, пра́здника 3, и Богоро́дицы 5.

Стихи́ры пра́здника, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Богоявления неизреченнаго/ ны́не празднуем спаси́тельную благода́ть:/ от Де́вы бо Отрокови́цы непрело́жно младенствовав, Христо́с Бог/ в це́рковь Бо́гу и Отцу́/ Мате́рию ны́не прино́сится,/ егоже прии́м, Симео́н рука́ми объят.

Во пророцех ви́ден был еси́,/ я́коже мо́щно бяше, Иису́се, Тебе́ ви́дети древле,/ но ны́не, Бо́жий Сло́ве, плотию всему́ ми́ру яви́лся еси́ во́лею/ от Де́вы Мари́и, Христе́,/ Твое́ спасе́ние всем су́щим от А́дама яви́л еси́,/ я́ко Человеколю́бец.

На Синайстей го́ре зако́н учинйвый древле,/ ны́не в Сионе гра́де исполня́я зако́нная,/ рука́ми Богоро́дицы,/ Младе́нец Христе́, со всесожже́нии/ на рука́х Симео́на/ во храм внести́ся восхоте́л еси́ плотию.

Стихи́ры, Богоро́дицы, глас 1:

Сия́ние сла́вы Отчия,/ Сын от Све́та, Све́те присносущный,/ озари́, мо́лим Тя, ум и се́рдце на́ше, Иису́се,/ и напо́лни нас Ду́ха,/ да воспева́ем, радующеся, рождшую Тя Де́ву Чи́стую/ и воспеваем ди́вная Ея чудеса́.

Све́тлый составля́ет лик ико́на Твоя́, Владычице,/ к Ней же мы взирающе,/ се́рдцем и усты благослови́м,/ пое́м и велича́ем Твое́ Ма́тернее благоутробие/ и ку́пно от Тебе́ рождшагося Бо́га сла́вим.

Пое́м се́рдцем и усты не дре́внюю злату́ю стамну,/ в ней же бе ма́нна,/ но пое́м Де́ву Богоро́дицу,/ Христа́ во чре́ве носи́вшую,/ и сла́вим Твоего́ о́браза Богосовершаемая чудеса́.

Я́коже луна́ светоза́рная,/ яви́ся Твоя́, Владычице, ико́на,/ озаря́я сущия во тьме и приводя́ к све́ту Богоразумия;/ и нас, во гресех погиба́ющих,/ мо́лим Тя со слеза́ми:/ спаси́ от тьмы неразу́мия/ и Твоя́ певцы́ ве́чной сла́вы сподоби.

Тя, Еди́ну в же́нах благослове́нную,/ мы, грешнии, поюще, мо́лим:/ избави нас, Пречи́стая, от страсте́й грехо́вных благодатию Сы́на Твоего́/ и укрепи́ нас в заповедех Его́ ходи́ти вре́мя про́чее непоро́чно,/ спаса́я в ми́ре ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 5:

Исполне́ние зако́на и проро́ков,/ Рождшая Христа Бо́га,/ испо́лни ра́дости и весе́лия всех,/ чтущих святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице,/ да, светло́ днесь празднующе,/ Тя ра́достно воспое́м и любовию и́мя Твое́ просла́вим,/ я́ко Ты еси́ Еди́на, от всех ро́дов и́збранная,/ Благослове́нная и Препрославленная.

И ны́не, пра́здника, глас 5, Ге́рманово:

Ве́тхий деньми младе́нствовав пло́тию,/ Ма́терию Де́вою в це́рковь прино́сится,/ Своего́ зако́на исполня́я обеща́ние,/ егоже Симео́н прии́м, глагола́ше:/ ны́не отпущаеши с ми́ром, по глаго́лу Твоему́, раба́ Твоего́,/ вйдеша бо о́чи мой спасе́ние Твое́, Святый.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Бытия чте́ние (глава́ 28):

Изыде Иаков от студенца клятвеннаго и и́де в Харрань./ И обрете ме́сто и спа тамо, зайде бо со́лнце,/ и взят от камения ме́ста того́ и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном,/ и сон ви́де:/ и се лествица утверждена́ на зе́мли, ея́же глава́ досязаше до Небе́с,/ и Ангели Бо́жии восхождаху и низхождаху по ней,/ Госпо́дь же утверждашеся на ней и рече:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, идеже ты спиши́ на ней, тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́ я́ко песо́к земный,/ и распространи́тся на мо́ре и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословятся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, аможе аще по́йдеши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не има́м тебе́ оставити,/ дóндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста Иаков от сна своего́ и рече:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте се́м, аз же не ведех./ И у́бояся, и рече:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий, и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезекии́лева чте́ние (гла́вы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осмаго и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего,/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму вы, глаго́лет Адонай Госпо́дь,/ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бяху затворена́./ И рече Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затво́рена бу́дут и не отве́рзутся,/ и никтоже пройде́т сквозе их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев пройде́т и́ми, и бу́дут затво́рена./ Я́ко игу́мен ся́дет в них снести́ хлеб,/ по пути́ Еламских врат внидет и по пути́ его́ изыдет./ И введе мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и видех,/и се исполнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь./ Закла Своя́ же́ртвенная и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и уготова Свою́ тра́пезу./ Посла́ Своя́ рабы́, созывающи с высо́ким проповеданием на ча́шу, глаголющи:/ и́же есть безу́мен, да укло́нится ко Мне./ И тре́бующим ума́ рече:/ прииди́те, ядо́те Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и живи́ бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживе́те,/ и испра́вите ра́зум в ведении./ Наказуяй злыя, приимет себе́ безчестие:/ облича́ли же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличения бо нечести́вому, ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказуй пра́ведному, и прило́жит приима́ти./ Нача́ло прему́дрости ? страх Господень, и сове́т святы́х – ра́зум:/ разумети бо зако́н, по́мысла есть благаго./ Сим бо о́бразом мно́гое поживеши вре́мя,/ и прило́жатся тебе́ ле́та живота́.

На ли́тии стихи́ры, глас 4:

Торжеству́юще ны́не ра́достно во хра́ме Твое́м, Пречи́стая,/ и Твоему́ припадающе че́стному обра́зу,/ мо́лим Тя умиле́нно:/ сотвори́ нас досто́йны быти ли́ка пра́зднующих/ и в торжестве́ и́збранных Сы́на Твоего́.

Сердца́ на́ша привлекла́ еси́, Де́во Чи́стая,/ и ди́вным о́браза Твоего́ благоле́пием/ и Боголе́пными онаго чудесы;/ тем же, поюще, мо́лим Тя:/ и на́ши ду́ши светлы́ соделай, Влады́чице.

В преми́рном лику́я све́те,/ не презри́ нас, до́лу су́щих во тьме земно́й,/ но, осеня́я ико́ною,/ призри́ Ма́терним благоутробием на рабы́ Твоя́/ и Све́том Сы́на Твоего́, Влады́чице,/ отжени́ от нас мрачныя прилоги лукаваго.

Утверди́, прослави, вознеси́ верныя лю́ди Твоя́,/ ве́рных Помо́щнице,/ град сей и вся гра́ды и стра́ны в ми́ре сохрани́/ и всех, лю́бящих славити че́стный о́браз Твой,/ ве́нцев сла́вы сподоби.

Сла́ва, глас 6:

Не наде́емся на князи, на сыны́ человеческия,/ но все на́ше упова́ние на Твоего́ Сы́на, Богородице, возлага́ем/ и ве́руем непрело́жно,/ я́ко Той есть спасе́ние на́ше,/ и да не постыди́мся.

И ны́не пра́здника, глас 6:

Да отве́рзется дверь Небе́сная днесь:/ Безначальное бо Сло́во О́тчее,/ нача́ло прии́м под ле́ты,/ не отступль Своего́ Божества́,/ от Де́вы я́ко Младе́нец четыредесятодневен/ Мате́рию вольне прино́сится в це́рковь зако́нную,/ и Сего́ на ру́ки приемлет ста́рец,/ отпусти́, – зовый, – раба́, Владыко,/ и́бо о́чи мои ви́деста спасе́ние Твое́./ Пришедый в мир спасти́ род человечь,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стихо́вна Богоро́дицы, глас 5:

Неисповеди́мое чуде́с мо́ре, вемы Тя, Богородице,/ па́че бо Херуви́мов и Серафи́мов просла́вилася еси́,/ тем же и ны́не Тя я́ко Ма́терь Божию/ в песнех велича́ем, рабй Твой, благода́рственно.

Стих: Слыши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Не тва́ри преклоня́ем коле́на,/ падоша бо истуканы,/ но Тебе́, Пренепорочная Де́во,/ и, о́браз Твой лобызающе, мо́лимся:/ спаси́ лю́ди Твоя́ от огня́ страсте́й,/ от бед и напа́стей руко́ю Бо́га благословеннаго.

Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея,/ искренняя Ея приведу́тся Тебе́.

Ты ти́хое обурева́емым, Богоро́дице, при́станище,/ Ты ра́дость в печа́ль погруже́нным,/ боля́щим Ты исцеле́ние/ и покро́в всем, к Тебе́ прибегающим, Влады́чице,/ Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Стих: Приведу́тся в весе́лии и радовании,/ введутся в храм Царе́в.

Тобо́ю возстают разслаблении,/ недугующии исцеля́ются,/ слепи́и прозирают,/ от бе́сов томи́мии свобождаются;/ ра́дуйся, источниче дарований, Богоблагодатная.

Сла́ва, глас 6:

Собери́ разстоящия во еди́но,/ Мир ми́рови Рождшая,/ Правосла́вие утверди́ непоколеби́мо/ и всех нас соблюди́ непреткновенных быти во испове́дании Сы́на Твоего́,/ я́ко Еди́на ве́рных Помо́щнице.

И ны́не, пра́здника, глас 6:

На рука́х ста́рческих во днешний день,/ я́ко на колесни́це Херуви́мстей,/ восклони́тися благоизволивый, Христе́ Бо́же,/ и нас, пою́щих Тя,/ страсте́й мучи́тельства призыва́емый избави/ и спаси́, я́ко Человеколю́бец.

Стихо́вна пра́здника, глас 6:

Подо́бен: Тридне́вен:

Восприими́, рече, Симео́не,/ Зижди́теля всяческих рука́ми,/ о старче, подыми́ Христа́,/ егоже Де́ва Отрокови́ца роди́ безсеменно/ на ра́дость ро́да на́шего

Стих: Ны́не отпущаеши раба́ Твоего́, Владыко,/ по глаго́лу Твоему́ с ми́ром.

Закону Творца́ и Бо́га,/ егоже трепе́щут Ангельская мно́жества,/ сошедшеся, воспои́м, людие,/ Еди́наго Благоде́теля/ и зако́на Законода́теля/ во спасе́ние душ на́ших.

Стих: Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Ны́не отпущаеши, Владыко, раба́ Твоего́,/ рекл еси́, с ми́ром,/ я́ко ви́дех Тя, Христе́,/ Све́та Первовечнаго, соуз мя пло́тских,/ во открове́ние язы́ков и Изра́илю.

Сла́ва, и ны́не, глас 2. Андре́я Пи́рра:

Емуже вы́шнии служи́телие с тре́петом мо́лятся,/ до́лу ны́не Симео́н ве́щными рука́ми прие́м,/ Бо́га челове́ком соедини́тися проповеда,/ и Челове́ка Небе́сна Бо́га ви́дяй,/ отлуча́яся су́щих на земли́, ра́достно взываше:/ И́же во тьме су́щим Невечерний Свет открыва́яй,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь, глас 7:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ во объя́тиях Свои́х Превечнаго Младе́нца и Бо́га носи́вшая,/ проси́ Его́ дати ми́ру умирение/ и ду́шам на́шим спасе́ние./ Сын бо Тебе́, Богома́ти, веща́ет,/ я́ко вся проше́ния Твоя́ во благо́е исполнит./ Сего́ ра́ди и мы, припадающе, мо́лимся/ и, наде́ющияся на Тя, да не поги́бнем,/ и́мя Твое́ имену́ем:/ Ты бо еси́, Влады́чице,/ Взыска́ние поги́бших.

Ин тропа́рь, глас 4:

Взыщи́ нас, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во,/ не по грехо́м бо на́шим наказу́еши нас,/ но по человеколю́бию ми́луеши,/ избави нас от а́да, боле́зни и ну́жды/ и спаси́ нас.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ просвеща́яй сущия во тьме./ Весели́ся и ты, старче пра́ведный,/ приемый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,/ дару́ющаго нам воскресе́ние.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды.

Сла́ва, Богоро́дицы. И ны́не, пра́здника.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Самоподо́бен:

Лик А́нгельский да удиви́тся чудеси́,/ земни́и же гла́сы, возопием пе́ние,/ зряще неизрече́нное Божие снизхождение./ Его́же бо трепе́щут Небесныя си́лы,/ ны́не ста́рчи объе́млют ру́це Еди́наго Человеколю́бца.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Свире́лей па́стырских:

Роди́лся еси́ на земли́, Собезначальный Отцу́,/ принеслся еси́ в це́рковь, Непостижи́мый,/ ра́дуяся же, ста́рец на ру́ки Тя восприят, зовый:/ ны́не отпущаеши, егоже посети́л еси́ по глаго́лу Твоему́,/ благоизволивый спасти́ я́ко Бог род челове́ческий.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиелеи седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удивися Ио́сиф:

Младе́нствуеши ме́не ра́ди, Ве́тхий деньми,/ чищением приобщаешися, Чисте́йший Бо́же,/ да плоть увериши мне, ю́же от Де́вы./ И сим Симео́н, поучаяся, позна Тя, Бо́га, явльшагося плотию,/ и, я́ко жизнь, лобзаше и радуяся, ста́рчески взываше:/ отпусти́ ме́не, Тебе́ бо видех, Живота́ вся́ческих.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Таже степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Стих: Отрыгну сердце мое слово благо: Вся́кое дыхание: Евангелие от Луки, зачало 4. По 50-м псалме стихира литийная на Славе, глас 6 (зри страницу 178)

Каноны праздника с ирмосом на 6, ирмосы по дважды и Богородицы на 8. Катавасия праздника. По 3-й песни кондак и икос праздника, седален Богородицы. По 6-й песни кондак и икос Богородицы. Канон праздника, глас 3 (зри страницу 30)

Кано́н Пресвятыя Богоро́дицы, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́/и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отрыгну́ Цари́це Ма́тери,/ и явлюся, светло́ торжеству́я,/ и воспою́, радуяся, То́я чудеса́.

Умилосердися о нас, гре́шных, погиба́ющих, Пресвята́я Богоро́дице,/ но вме́сто печа́ли дару́й нам ра́дость,/ да воспева́ем Тя, Всесвята́я Вла́дычице.

Утиши́ душ на́ших свире́пство,/ поне́же мно́гая ско́рби и печа́ли нападоша на нас, гре́шных,/ да не поги́бнем во зле, окаяннии.

Ты еси́ на́ша кре́пость и утвержде́ние и от врагов защищение,/ и сего́ ра́ди не бои́мся вражия наве́та,/ но при́сно пое́м Тя и сла́вим, Всеславная.

Напа́сти, и бе́ды, и ско́рби многи приидоша на нас и отяготи́ша нас,/ и от всего́ се́рдца мо́лим Тя, вопию́ще:/ избави, Богороди́тельнице, от обдержащих нас зол и весе́лия испо́лни.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песнословцы, Богоро́дице,/ живый и незави́стный источниче,/ лик себе́ совокупльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ ве́нцев сла́вы сподоби.

Ты еси́ те́плая Предста́тельница и тве́рдое заступле́ние,/ избави нас, Всесвята́я, от нашедших на нас напа́стей,/ Ты бо еси́, Влады́чице, па́дших исправле́ние.

Избави нас, Пречи́стая, от напа́стей, и бед,/ и омрачения душевнаго, и уны́ния,/ вся стра́сти отжени́ от нас, Чи́стая,/ да при́сно Тя сла́вим.

К Тебе́ притека́ем, Пречи́стая,/ не презри́ нашея боле́зни и воздыха́ния,/ но призри́ на нас, су́щих в ско́рби,/ и сию́ на́шу печа́ль на ра́дость преложи́, Богоблаженная.

Виждь, Влады́чице, беду́ на́шу и ско́рби,/ я́ко в тех лука́вый враг поглоти́ти нас тщи́тся,/ но Ты, Пречи́стая, препни́ его́ злохи́трое кова́рство,/ да, избавльшися, сла́вим Тя, тве́рдую Засту́пницу за ны, во гресех погиба́ющих.

Седа́лен, глас 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости источниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопи́ем Ти:/ Богоро́дице, Влады́чице, предвари́/ и от бед избави нас,/ Еди́на, вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмо́с: Седяй в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во облаце легце,/ прии́де Иису́с Пребожественный/ Нетле́нною Дланию и спа́се зовущия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, надеждо и утверждение на́ше неруши́мое,/ и лю́тых бед освобожде́ние, и от печа́ли утеше́ние,/ и душ на́ших просвещение,/ и во упова́нии на́шем непоколеби́мый столпе́.

В сих печалех буди́ сла́дкое утеше́ние,/и в бе́дах ско́рая Помо́щница, и в моли́твах Предстательница,/ Тя бо, Ма́ти Божия, стяжа́вши,/ от вся́ких бед избавля́емся и ко спасе́нию Тобо́ю наставля́емся.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, су́щим в бе́дах прибежище,/ не́мощным помога́еши, гре́шных исправля́еши/ и ко спасе́нию наставляеши, я́ко Ма́ти Божия су́щая.

Суди́ оби́дящих, и побори́ борющих нас,/ и от напраснаго оскорбле́ния избави нас, осужде́нных,/ я́ко Ты Судию Праведнаго родила́ еси́, Всенепорочная,/ И́же хощет суди́ти комуждо по де́лом его́.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасошася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобрачная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/и родила́ еси́ Безлетнаго Сы́на/ всем воспева́ющим Тя/ мир подавающая.

Преклони́ся к мольба́м рабо́в Твои́х, Владычице,/ и не закосни́ избавити нас от всех скорбе́й и бед, я́же обде́ржат нас,/ ви́димых и неви́димых враго́в отжени́ от нас,/ да не зле поги́бнем, окаяннии.

Ты в напастех и скорбех ми́лостиво защищаеши,/ и́же под кров Твой прибега́ют;/ приими́, Пречи́стая, и на́ше сие́ ма́лое от унылаго сердца моле́ние,/ да не зле в отча́янии поги́бнем.

Ми́лостивым и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице,/ и милосе́рдием Твои́м призри́ на нас, недостойных,/ и от обстоящия напа́сти нас свободи́,/ призыва́ющих Тя на по́мощь, Всепречи́стая.

Первозда́нный Ада́м и Е́ва Тобо́ю, Влады́чице, избавистася от слез,/ с ни́ми же и нас, припадающих и моля́щихся Ти,/ избави слез, печа́лей и скорбе́й/ и подаждь поле́зное нам утеше́ние о Бозе, Спа́се на́шем.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестное/ совершающе пра́зднество,/ Богомудрии, Богоматере,/ прииди́те, рука́ми восплещи́м,/ от Не́я рождшагося Бо́га сла́вим,

Услыши печа́льный вопль раб Твои́х, тре́бующих по́мощи Твое́й, Богома́ти,/ Ты бо еси́ упование на́ше,/ потщи́ся печа́ль на́шу на ра́дость преложи́ти.

Избави нас, Влады́чице, от языка́ льсти́ва/ и от челове́ка непра́ведна изми́ нас,/ вся бо Ты можеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля на́шего су́щи.

Вемы Тя, Богоблагодатная, ско́рое поги́бших взыска́ние,/ нас, не́мощных, кре́пость и утверждение;/ ду́хом, усты и се́рдцем зове́м Ти:/ от напа́стей и печа́ли свободи́ нас, Влады́чице, к Тебе́ прибегающих.

Избави нас от напа́стей и бед, Богоневесто,/ Тя бо устро́й Бог на спасе́ние и заступле́ние на́ше Ходатаицу,/ сего́ ра́ди и нам, недосто́йным, исходатайствуй от печа́ли избавле́ние.

Конда́к, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непостыдное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не презри́ гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоление,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чтущих Тя.

Другий конда́к, глас то́йже:

Не има́мы иныя по́мощи,/ не има́мы иныя наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся:/ Твои́ бо есмы раби́,/ да не постыди́мся.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богомудрии,/па́че Создавшаго,/ но, о́гненное прещение мужески попра́вше,/ радовахуся, поюще:/ препетый отце́в Госпо́дь и Бог, благословен еси́.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, Покрови́тельница наша и непреста́нное радование душ на́ших,/ не презри́ нас, одержи́мых лю́тою бедо́ю и неутеши́мо́ю печалию,/ но заступи́ и поми́луй рабы́ Твоя́.

Ты еси́ кре́пость на́ша, Пречи́стая Влады́чице,/ и в наше́дших неча́емых скорбех утеше́ние,/ и сего́ ра́ди мы, недостойнии раби́ Твоя́, всенадежно вопием Ти:/ поми́луй нас, па́дших.

Исцели́ душевныя я́звы, Влады́чице, и заступи́ нас, рабо́в Твои́х,/ избави нас от пагубныя се́ти лукаваго,/ от всякаго паде́ния и от развраще́ния изми́ нас, Преблагословенная.

Сокруши́ сове́ты непра́ведныя, и́же изощрены́ суть на ны,/ мы бо иныя по́мощи не има́мы, ра́зве Тебе́, Чи́стая,/ и к Тебе́ прибега́ем:/ не попусти́ поги́бнути, я́ко вся Тебе́ возмо́жна суть.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество Богородичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо о́бразуемое,/ ны́не же действуемое,/ вселе́нную всю воздвизает пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ду́ши на́ша сохрани́ под кро́вом Твои́м, Преблагословенная Богоро́дице,/ и от разли́чных на́лежащих на нас бед и скорбе́й избави нас,/ да не пора́дуется враг наш о на́шей поги́бели,/ но да сла́вим Тя, Божию Ма́терь, во ве́ки.

Убояхомся по́мощи человеческия искати,/ прибегохом к Тебе́, Всенепорочная,/ Ты еси́ Храни́тельница христианом,/ днесь к покро́ву притекохом, надеяся на ми́лость благоутробия Твоего́;/ матерински поми́луй нас, да сла́вим Тя во ве́ки.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, просвеще́ние и избавление,/ Ты еси́ Помо́щница на́ша всерадостная и стена́ неруши́мая,/ сла́ва и хвала́ на́ша, Всенепорочная, да просла́вим Тя во ве́ки.

На Тя всю наде́жду спасе́ния на́шего возложи́хом, Неискусобрачная Богороди́тельнице,/ и на по́мощь призыва́ем Тя:/ спаси́ нас от печа́ли сия́ и напа́сти и от всех скорбе́й избави нас,/ да сла́вим Тя во ве́ки.

На 9-й пе́сни пое́м припе́вы пра́здника

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Духом просвещаемь,/ да торжеству́ет же Безплотных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество Богоматере,/ и да вопиет:/ ра́дуйся, Всеблаженная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Изсше, я́ко скуде́ль, от печа́ли кре́пость на́ша, и ко а́ду прибли́жихомся;/ от язы́к душепагубных предвари́, Ма́ти Божия, заступле́нием Твои́м/ и от обдержащих нас скорбе́й руко́ю, Ма́ти, Твое́ю избави нас,/ да сла́вим Тя, Чи́стая Присноде́во. (Два́жды.)

Всенепорочная Отрокови́це,/ всем ве́рным крепкая Помо́щнице, и упова́ние христианом,/ буди́ и о нас неотсту́пная Молебница к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу/ о освобожде́нии от нашедшия сия́ напа́сти, да вопием Ти:/ ра́дуйся, Чи́стая Присноде́во.

Ты еси́ кре́пость на́ша, прибе́жище и стена́ необори́мая,/ Ты еси́ те́плая к Бо́гу Моли́твенница,/ вся́ких напа́стей и бед свободи́, Еди́на Бла́гословенная, да вопием Ти:/ ра́дуйся, Преблаженная Богоро́дице, Присноде́во!

Свети́лен пра́здника.

На хвалитех стихи́ры пра́здника 3 и Богоро́дицы 3, литийныя.

Стихи́ры пра́здника, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Стра́хом же и радостию/ на рука́х Влады́ку/ Симео́н держа́,/ живота́ прошаше разреше́ния,/ поя́ Богороди́тельницу.

Ны́не мя к жи́зни/ отпусти́ и́стинней,/ Симео́н вопияше, Спа́се мой,/ ви́дех бо Тя,/ Све́та, ми́ра Владыко.

А́нна проро́чески,/ целому́дренная и преподобная,/ ны́не исповедашеся/ от Де́вы Прозя́бшему/ земны́х на избавле́ние.

Сла́ва, Богоро́дицы.

И ны́не, пра́здника, глас 2:

Ра́дуйся, Я́же ра́дость/ ми́ру прие́мшая,/ Христа́ Жизнода́вца,/ и уста́вльшая печа́ль,/ Де́во, праматернюю.

Моли́тва 1-я

О, Пресвята́я и Преблагословенная Де́во, Владычице Богоро́дице! Призри́ ми́лостивым Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не има́мы иныя по́мощи, не има́мы иныя наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице, Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопием: не остави нас Твое́ю Небе́сною помощию, но предстани нам при́сно и Твои́м неизреченным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и помилуй нас, погиба́ющих. Дару́й нам исправле́ние греховныя жи́зни нашея и избави нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от напра́сный сме́рти, а́да и вечныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница всем, притека́ющим к Тебе́, и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Подаждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепорочная Де́во, христиа́нский коне́ц живота́ на́шего, ми́рен и непостыден, и сподоби нас Твои́м хода́тайством всели́тися в оби́телях Небе́сных, идеже непрестанный глас пра́зднующих радостию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Святаго Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2-я

Засту́пнице усе́рдная, Благоутробная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший, вонми́ гла́су моле́ния моего, вопль мой и стена́ния услыши, я́ко беззако́ния моя́ превзыдоша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружаюся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не презри́ ме́не, отчаяннаго и во гресех погиба́ющего; помилуй мя, кающагося в злых делех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблуждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Божия, сохрани́ и соблюди мя под кро́вом Твои́м, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 3-я

О Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и честне́йшая Серафи́м, Богои́збранная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Радосте, подаждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим, ра́зве бо Тебе́, ино́го прибе́жища и по́мощи не има́мы. Ты Еди́на еси́ ра́дости нашея Ходатаица и я́ко Ма́терь Божия и Ма́ти Милосердия, предстоя́ у Престо́ла Пресвятыя Тро́ицы, можеши нам по́мощи: никтоже бо, притекаяй к Тебе́, посрамле́н отхо́дит. Услыши у́бо и нас ны́не, в день поги́бели и печа́ли, пред Твое́ю ико́ною припада́ющих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належащия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лишены́ же ны сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и вечныя нескончаемыя ра́дости в Ца́рствии Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Прежде нежели существовал мир, Дева Мария была предъизбрана в Предвечном Совете Пресвятой Троицы послужить спасению рода человеческого. Прошли века, отошли в жизнь Вечную миллионы людей. – И чудесам и благодеяниям Матери Божией нет конца. Она как неиссякаемый живой источник по-прежнему милосердует о человеческом роде! Русский народ свято верит во всесильную помощь Пресвятой Богородицы. Среди множества именований он усвоил Ей также именование «Взыскание погибших», как последнему Прибежищу, последней Надежде погибающих людей.

Под этим названием известно несколько чудотворных икон, через которые Матерь Божия являла Свою милость людям, казалось, уже погибшим.

Наиболее ранним из образов Пресвятой Богородицы, называемых «Взыскание погибших», можно считать образ, некогда находившийся в Георгиевском храме в г. Волхове Орловской губернии. По преданию, он был написан в 1707 году. Прославилась икона позднее, в середине ХVIII века, через чудесное избавление от гибели благочестивого крестьянина села Бор Калужской губернии Феодота Обухова.

Однажды, в день Крещения Господня, по пути из города Волхова этого крестьянина застигла страшная пурга с сильным морозом. Потеряв дорогу, лошади остановились у оврага. Обухов от стужи продрог и, не видя средств ко спасению, выпряг лошадь и привязал к саням; сам укутался, лег в сани и стал засыпать, сознавая, что совсем замерзает. В эти страшные минуты он обратился к Божией Матери с молитвой о спасении и дал обет заказать список с иконы «Взыскание погибших», находившейся в Георгиевском храме в г. Волхове. Сердечная молитва его была услышана: в соседнем селении под окном одного крестьянина вдруг раздался чей-то голос: «Возьмите!» Крестьянин вышел и увидел в санях своего полузамерзшего друга Феодота Обухова.

По выздоровлении Феодот Обухов немедленно выполнил свой обет. С того времениБорская икона «Взыскание погибших» стала почитаться верующим народом.

Известны следующие чудотворные списки с иконы «Взыскание погибших»: из села Малижина Харьковской губернии, явленная в 1770 году, троекратно избавившая жителей от холеры; из села Красное Черниговской губернии, из Воронежа, а также из г. Козлова Тамбовской губернии. В 1835 году при Московском Александровском Сиротском институте был освящен храм в честь иконы «Взыскание погибших».

Другая чтимая икона Божией Матери «Взыскание погибших» находится в храме в честь Воскресения словущего, что на Успенском Вражке (ныне – ул. Неждановой) в Москве. Она была перенесена из храма в честь Рождества Христова, что в Палашах, куда была передана благочестивым прихожанином того храма. По преданию, последний ее владелец был вдовец и один воспитывал своих сирот. Он находился в полной нищете. Усердная молитва к Пресвятой Богородице спасла его от отчаяния и устроила жизнь его дочерей. Владелец иконы передал образ в храм Рождества Христова по особому указанию, полученному в сновидении. В 1812 году этот храм был разграблен французами. Икона Божией Матери «Взыскание погибших» была найдена расколотой на три части среди поруганного церковного имущества. При обретении иконы совершилось множество чудесных исцелений.

Вскоре чтимая икона Божией Матери была реставрирована.

На полях иконы изображены святые – Небесные покровители прежних владельцев иконы: мученик Мамант, апостол Филипп, святая праведная Анна, Святитель Николай, преподобномученица Параскева, великомученица Екатерина.

Праздник Божией Матери «Взыскание погибших» в храме Воскресения словущего стал одним из наиболее любимых верующими москвичами.

К этой иконе обращались невесты, выходя замуж, с молитвой о том, чтобы брак был благодатным; приходили к ней люди, с мольбой об освобождении от пороков, страждущие в болезнях, а также матери с ходатайством о погибающих детях. И всем Царица Небесная ниспосылает помощь и заступление.

Святи́теля Феодо́сия, архиепи́скопа Черни́говскаго

Службу зри 9 сентября

Тропа́рь, глас 4:

Преудобре́н во архиере́ех, святи́телю Феодо́сие был еси́ свети́ло своему́ ста́ду,/ та́же преста́вился еси́ в ве́чныя оби́тели,/ умоли́ у Престо́ла Царя́ Сла́вы изба́витися нам от находя́щих на ны зол/ и спасти́ся душа́м на́шим, свя́те, моли́твами твои́ми.

Конда́к, глас 4:

Па́стырей Нача́льнику Христу́ труди́лся еси́,/ святи́телю Феодо́сие,/ на па́жити духо́вней слове́сныя твоя́ о́вцы пита́я,/ и целе́бен дар от Христа́ Спа́са прия́л еси́,/ во е́же не́мощи душе́вныя и теле́сныя цели́ти всех,/ с ве́рою к тебе́ приходя́щих./ Те́мже и ны́не, свя́те, моли́ся,/ всем, и́мя твое́ призыва́ющим,/ от наве́тов вра́жиих спасти́ся/ и поми́ловатися душа́м на́шим.

Родился в начале 30-х годов XVII в. в Подольском крае. Происходил из древнего дворянского рода Полоницких-Углицких. Родителями его были иерей Никита и Мария. Имя, данное святителю Феодосию при Крещении, осталось неизвестным.

Благочестие родителей способствовало духовному развитию и добрым склонностям мальчика: с детства он прилежал молитве и отличался кротким характером.

Юношей он вступил в духовное училище, так называемую Киево-Братскую коллегию, при Киевском Богоявленском монастыре. Конец 40-х годов ХVII в. был временем расцвета коллегии. Ректорами в то время были архимандрит Иннокентий (Гизель), а затем игумен Лазарь (Баранович), впоследствии архиепископ Черниговский. В числе наставников были такие просвещенные люди, как иеромонахи Епифаний (Славинецкий), Арсений (Сатановский), игумен Феодосии (Сафонович), игумен Мелетий (Дзик) и епископ Белорусский Феодосии (Баевский). Товарищами святого по Коллегии были будущие выдающиеся ученые и пастыри – Симеон Полоцкий, Иоанникий Голятовский, Антоний Радивилловский, Варлаам Ясинский.

Киево-Братская Коллегия являлась в то время главным центром борьбы Православия против напора и нападок католического духовенства – иезуитов и униатов.

В годы обучения окончательно определилось призвание святого к иноческому подвигу. Свободное от занятий время он отдавал молитве, чтению Священного Писания и Богомыслию.

Можно предположить, что святому Феодосию не пришлось пройти полного курса Коллегии, так как во время разорения Киева поляками Коллегия на несколько лет прекратила свою деятельность.

После получения образования будущий святитель принял постриг в Киево-Печерской Лавре и был назван Феодосием в честь преподобного Феодосия Печерского (память 3 мая).

Выдающиеся способности и высокая духовная настроенность молодого инока были сразу отмечены митрополитом Дионисием Балабаном, который поставил его архидиаконом Киево-Софийского собора, а затем назначил наместником митрополичьего кафедрального дома.

Однако святой Феодосии испросил благословения на поселение в отдаленном Крутицком монастыре Черниговской епархии, возле Батурина, славившемся строгостью своего устава. Там он был посвящен в сан иеромонаха, а в 1662 году был назначен игуменом Корсунского монастыря Киевской епархии.

В 1664 году его назначили настоятелем знаменитого Киево–Выдубицкого монастыря. Эта обитель незадолго до того находилась в руках униатов, приведших ее в полное разорение. Святой Феодосии с усердием принялся за дело, и, благодаря своей энергии и трудолюбию, быстро восстановил иноческую жизнь в Выдубицком монастыре. Заботясь о церковном благолепии, он организовал прекрасный хор, который славился не только в Малороссии, но и в Москве, куда святой Феодосии посылал своих певчих в 1685 году.

Для успешного возрастания иноков в духовной жизни святой игумен основал вблизи обители, на острове Михайловщине, небольшой скит, куда могли уединяться иноки для подвигов безмолвия. Наместником и строителем скита он назначил одного из самых строгих и ревностных иноков обители – иеромонаха Иова (Опалинского).

В те годы святому Феодосию пришлось пережить тяжкое испытание: вместе с другими игуменами он был обвинен Мефодием, епископом Мстиславским и Оршанским, в измене русскому правительству и мнимой переписке с изменниками. 20 сентября 1668 года он был вызван давать объяснения по этому делу. Однако 17 ноября того же года клевета была обнаружена, и святой Феодосии вместе с другими был оправдан.

Особо оценил духовные дарования святого Феодосия Преосвященный Лазарь (Баранович) и приблизил его к себе, называя «овцой стада Христова, научившейся покорности».

Когда епископ Лазарь был назначен местоблюстителем Киевской митрополии, он назначил святого Феодосия своим наместником в Киеве, а сам оставался в Чернигове. В этом звании святой Феодосии принимал деятельное участие во многих церковных событиях.

В 1685 году он участвовал с правом решающего голоса в избрании епископа Гедеона (Четвертинского) митрополитом Киевским и вместе с игуменом Иеронимом (Дубиною) Переяславским был послан в Москву с известием об избрании. В Москве они были приняты с почетом. Результатом этого посольства было воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью.

В 1688 году святой Феодосии был назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря на место скончавшегося архимандрита Иоанникия (Голятовского). Там ему пришлось много потрудиться над благоустройством обители, также приведенной в разорение иезуитами и доминиканцами.

С того времени деятельность святого переносится в Чернигов, где он становится ближайшим помощником Преосвященного Лазаря (Барановича), помогая ему во всех трудах по управлению и благоустроению епархии.

Так, он участвовал в составлении Соборного ответа Московскому Патриарху Иоакиму по поводу отношения Киевской митрополии к Флорентийскому Собору и поднятого на нем вопроса о времени пресуществления Святых Даров.

В начале 1689 г. святой Феодосии вместе с Батуринским игуменом святым Димитрием (Туптало), будущим митрополитом Ростовским, ездил в Москву по тому же делу к Патриарху Иоакиму.

В 1692 году 11 сентября святой Феодосии был торжественно хиротонисан в Успенском Московском соборе Кремля в сан архиепископа Черниговского.

Управляя Черниговской епархией, святитель Феодосии особенно заботился о духовном просвещении своей паствы. Он поддерживал старые и создавал новые иноческие обители, среди них: Печеникский женский монастырь, где он сам освящал храм. В 1694 году им был основан Любецкий скит, в том же году святитель освятил храм в Домницком мужском монастыре, а в 1695 году – величественный храм в честь Пресвятой Богородицы, построенный на вершине Болдинской горы, близ Ильинского монастыря.

Святитель Феодосии поддерживал существование в Чернигове типографии, выпустившей многие печатные издания Богослужебных книг.

При святителе Феодосии в Черниговской епархии замечается особый подъем и усиление иночества. Большое внимание Святитель уделял духовенству и был строго разборчив в выборе кандидатов. Покровительствовал духовным школам, приглашая из Киева ученых монахов, среди которых был снятой Иоанн (Максимович), будущий митрополит Тобольский. Последний стал деятельным помощником и преемником святителя Феодосия в устройстве Духовных школ.

Отличительными чертами личности святителя Феодосия были – снисходительность, миролюбие, строгая справедливость, глубокое сострадание ко всем, обращавшимся к нему за помощью и советом, не только православным, но и людям других исповеданий.

Чувствуя приближение смерти и готовя себе преемника, святитель вызвал к себе святого Иоанна (Максимовича), бывшего в то время наместником Брянского Свенского монастыря, возвел его в сан архимандрита и назначил настоятелем Елецкого монастыря в Чернигове.

В 1696 году 5 февраля святитель Феодосии скончался и был погребен в Черниговском Борисоглебском соборе, за правым клиросом, в устроенном для того склепе.

Святитель Иоанн Максимович построил над его гробом кирпичный свод с хвалебной надписью в стихах, в благодарность за чудесное избавление по молитвам святителя Феодосия от тяжкой болезни.

Прославление святителя Феодосия совершилось 9 сентября 1896 года.

Святыя мученицы Ага́фии

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника 3 (зри страни́цу 175) и святыя 3, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Нетленно соблюла́ еси́ те́ло/ Христу́, Жениху́ твоему́,/ де́вства добротами,/ Агафие Богоневесто, укра́шена/ и просвещена́ мученическими блистаньми,/ и в черто́г Бо́жественный вмести́лася еси́./ Темже твое́ всеми́рное соверша́ем торжество́,/ Спа́са славяще,/ при́сно Тя славящаго.

Сосцев отрезание,/ и огня́ опаление,/ и строга́ния телесе претерпела еси́, сла́вная,/ вечнующая, очи́ма сердечныма смотряя воздая́ния,/ и отонудно́е блаже́нство,/ и вене́ц неувяда́емый,/ е́же тебе́ Христо́с ны́не дарова,/ за Него́же пострада́вши,/ страстоте́рпице многострада́льная.

Стремле́ние неудержное/ огня́ свирепаго уста́вила́ еси́,/ моли́твами твои́ми, благоимени́тая,/ и град спасла́ еси́,/ честныя твоя́, му́ченице, мо́щи чтущий,/ от ни́хже объемлет ре́ки исцеле́ний/ Боже́ственным Ду́хом./ В сем бо пострада́вши, врага́ смири́ла еси́/ и побе́ды вене́ц прия́ла еси́, всехвальная.

Аще есть пост, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или Крестобогоро́дичен (пи́саны в 28 день).

Аще ли несть поста́, пое́м самогла́сен святы́я.

Сла́ва, глас 8: Сикеота:

Пресла́вно чу́до быстъ во страда́нии всеславныя Агафии/ и му́ченицы Христа́ Бо́га,/ подо́бно Моисеови./ Он бо, людем законополагая,/ на горе́ напи́сана на скрижалех/ Богоначертанная племена прият;/ зде же А́нгел с Небесе/ на гроб скрижа́ль принесе напи́сану,/ ум преподо́бен самоизволен,/ честь от Бо́га и оте́честву избавле́ние.

И ны́не, пра́здника, глас 8, Андре́я Кри́тскаго:

И́же на Херуви́мех носи́мый и пева́емый от Серафи́м,/ днесь в Боже́ственное святи́лище по зако́ну прино́сим,/ на ста́рческих, я́ко на пре́столе, седи́т рука́х/ и от Ио́сифа приемлет дары́ Боголе́пно,/ я́ко супру́г горличищ,/ нескверную Це́рковь и от язы́к новои́збранный лю́ди,/ голуби́на же два,птенца́,/ я́ко Нача́льник Ветхаго же и Новаго./ Е́же к Нему́ обеща́ния Симео́н коне́ц прие́м,/ благословя Де́ву Мари́ю Богоро́дицу,/ страсте́й о́бразы, и́же из Ней, провозгласи́/ и от Него́ прошаше отпуще́ния, вопия:/ ны́не отпусти́ мя, Владыко,/ я́коже пре́жде возвести́ ми,/ я́ко ви́дех Тя, Первовечнаго Све́та/ и Спа́са Го́спода христоимени́тым людем.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 6 (зри страни́цы 179–180).

Тропа́рь святы́я, глас 4:

Агница Твоя́, Иису́се, Агафия,/ зове́т велиим гла́сом:/ Тебе́, Женише мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страдальчествую,/ и сраспинаюся, и спогребаюся Креще́нию Твоему́,/ и стражду Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любовию пожершуюся Тебе́./ Той моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На у́трени

Седальны по 1-м и по 2-м стихословиях (зри на странице 181).

Канон праздника на 8 и святыя на 4, егоже краегранесие: Благую благими воспоим песньми. Феофаново. Глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, людие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ раздельшему мо́ре и наставльшему лю́ди,/ я́же изведе из рабо́ты еги́петския,/ я́ко прославися.

Благи́х пе́рвую вину́ возжела́вши,/ благоимени́таго зва́ния, му́ченице, сподобилася еси́, несказанна́го промышления,/ нра́вов твои́х проразумевши благосты́ню.

Взялася еси́, чи́стая, к житию пресве́тлому, пло́тское мудрова́ние презре́вши/ и к жела́ннейшему Жениху́ твоему́ кре́пко взирающи.

Неве́ста Христо́ва, Боже́ственною благостию украси́лася еси́, и де́вства добротами,/ и Бо́жественными кровьми́ честнаго муче́ния,/ сугу́быми венцы́ венча́ема, сла́вная.

Богоро́дичен: Боголе́пное селе́ние, Чи́стая, Ты была́ еси́,/ Небе́с простра́ннейшее и чисте́йшее, Богоро́дице Де́во,/ и ны́не о Тебе́ ра́дуется девственный лик.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Агафие, я́сный и краснейший Боже́ственных му́ченик цвет и сла́ва,/ души́ мое́й ты озлобле́ние исцели́вши, му́ченице, удо́бри.

Родны́ми добродетельми себе́ уясни́ла еси́, Ага́фие,/ и му́ченица пронареклася еси́,/ о привременных небре́гши и Божие Ца́рство возлюби́вши.

Всех кра́сных Христа́ предпочла́ еси́, Агафие,/ привлечена́ Боже́ственным жела́нием,/ и му́чителей свире́пства благодерзостно и мужески попрала еси́.

Богоро́дичен: Богоневесто Чи́стая, Бо́га, егоже родила́ еси́,/ моли́ избавити Тя поющия/ от искуше́ний, и обстояний, и страсте́й, и бед,/ Всеблаженная.

Конда́к святыя, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Да укра́сится днесь Це́рковь порфи́рою славно́ю, омоченою от чи́стых крове́й Агафии му́ченицы:/ ра́дуйся, вопию́щи, Ка́танская похвало.

Седа́лен святы́я, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственный ве́ры:

Сла́вою ве́ры и благоче́стием,/ преподобством, и де́вством, и усе́рдием укра́шена страда́ния,/ нареклася еси́ ум преподо́бен, самоизволен,/ вои́стинну честь к Бо́гу, оте́честву избавле́ние,/ Христу́ я́ко неве́ста молящися даровати нам велию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас то́йже:

От Де́вы Тя воплоще́нна, Христе́,/ радуяся, подъят свяще́нный Симео́н, – ны́не отпущаеши, – вопия, – раба́ Твоего́, Владыко./ А́нна же непорочная, проро́чица и сла́вная,/ ны́не испове́дание и пе́ние прино́сит Тебе́./ Мы же, Жизнодавче, вопи́ем Ти:/ сла́ва та́ко благоволи́вшему.

А́ще есть пост, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен; аще ли среда́ или́ пято́к, Крестобогоро́дичен (пи́саны сего́ ме́сяца в 18 день).

Песнь 4

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Господи, услышах и ужасохся,/ до ме́не бо и́деши, ме́не ища́, заблуждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхождение, е́же на мя,/ прославля́ю, Многоми́лостиве.

Посрами́ся льсти́ваго зми́я безу́мие и обличи́ся,/ де́вы бо сего́ ны́не свире́пство попира́ют,/ Христу́, от Де́вы возсиявшу на земли́ и всех озари́вшу.

Зако́нно целому́дрие нескверно удержа́вши, страстоте́рпице,/ ду́хи, радующися, низложи́ла еси́ лукавствия,/ Христо́вою вооружи́вшися благодатию/ и Крест Сего́ на рамех вземши.

Буди́ ми предста́тельница всемудрая, лю́тых мя изымающи и напа́стей,/ бу́ри же, и ско́рби, и наси́лия избави вражия,/ я́ко да избавлься, воспою́ тя,/ я́ко благу́ю предста́тельницу, благоимени́тая.

Богоро́дичен: Неизмерно Ангельския, Пречиста́я, све́тлости превозшла еси́,/ мысленнаго Со́лнца рождши несказа́нно, Христа́,/ зарями Божества́ ве́рных мы́сли озаряющаго.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Творче Господи/во све́те Твои́х повеле́ний настави нас:/ра́зве бо Тебе́ ино́го бо́га не зна́ем.

Боже́ственными веле́нии пра́вима сла́вная,/ обра́зно плотскаго пристра́стия разреши́ла еси́ юз Агафие,/ масли́на явльшися плодови́та.

Все́ю любовию Христо́вою светле́йшая, блистания зрящи,/ я́же на земли́ до́лу влекущия презре́ла еси́ сла́сти,/ Онаго и Еди́наго желающи красоты́.

Да неизрече́нную сподобишися жизнь, сла́вная,/ и́збранных ви́дети,/ му́ки претерпела еси́ кре́пко, радующися/ Агафие всехвальная.

Богоро́дичен: Тебе́, рождшей Христа́, всех Со́детеля́, зове́м:/ ра́дуйся, Чи́стая, ра́дуйся, Свет возсиявшая нам;/ ра́дуйся, вмести́вшая Бо́га Невмести́маго.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валяяся,/ неизследную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Суему́дрен сый мучи́тель тя, до́брую де́ву, украсти надеяшеся,/ но безстуден обличи́ся, прирази́вся тве́рдому твоему́ ра́зуму.

Излияся благода́ть во устнах твои́х, му́ченице благоимени́тая,/ я́сно бо обличи́ла еси́ я́ве безстуднаго,/ Богонаученным сло́вом обогатившися.

Ка́мень всечестен яви́лася еси́, всехвальная,/ ум самоизволен преподо́бен иму́щи/ и оте́честву избавле́ние тве́рдо бывши,/ Агафие че́стная.

Богоро́дичен: Псаломски, восхваляюще, вопием Ти:/ ра́дуйся, тучнейшая горо́ Христа́ Бо́га,/ в нюже всели́тися благоволи́ за на́ше спасе́ние, Богоневесто.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Песнь 7

Ирмо́с: Образу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие Твои́ отроцы небрегоша безбожнаго веления,/ посреде же огня́ ввержени, орошаеми, пояху:/ благословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Яко зело́ светло́ вешающи/ и я́ве мучи́теля устраши́ла еси́ сло́вом прему́дрости и благода́ти, терпе́нием же мук углие о́гненное неболезненно терпящи, взыва́ла еси́:/ благословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Неи́стовством лю́тым содержи́мь, злосердый недоумеваше люте,/ твою́ ви́дя ю́ность и сосцев твои́х прозябение,/ радующи бо ся, му́ченице, вопияла еси́ твоему́ Жениху́, взывающи:/ бла́гословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Предста светло́ Христо́в учени́к тебе́, стрегомей,/ твоя́ исцеля́я лютыя ра́ны, я́же подъя́ла еси́,/ непобеди́мая му́ченице, Спасова деви́це,/ ра́дующися и глаголющи:/ благословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Умерщвля́ется Ада́м, преступи́в за́поведь Вседержи́теля,/ Ты же, рождши ве́чную Жизнь, Де́во Всенепорочная,/ сего́ изба́вила еси́ от сме́рти, Сы́ну Твоему́ взывающа:/ благословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко о́троком евре́йским снизшедшаго/ и пламень в росу́ преложшаго Бо́га,/ по́йте дела́ я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

В весе́лии и ра́дости превечней жи́ти сподо́бившися,/ неизрече́нною твое́ю сла́вою озари́тися чтущим тя, Агафие, Господеви помоли́ся/ и нетленныя жи́зни наслади́тися.

Умо́м, и се́рдцем, и душею возлюбльши Христа́ па́че сло́ва,/ Многорачи́тельнаго, Еди́наго, впери́лася еси́ Тому́, вопию́щи:/ теку́ в след Тебе́ и вселюся с Тобо́ю во ве́ки.

Преестественными ряснами и кра́сною одеждею укра́шена, я́ко царе́ва дщи,/ в че́сти Христове предстои́ши, Агафие, взывающи:/ Тя превозносим, Го́спода, во ве́ки.

Богоро́дичен: Ми́ро излиянное нам, Богоро́дице, Христа́ во чре́ве носящи,/ облагоухала еси́ мир Богодохновенными во́нями./ Темже Тебе́, Де́во, взыва́ем:/ ра́дуйся, мироположнице мировоннаго ми́ра.

Песнь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною мудростию, пришедшаго обнови́ти Ада́ма,/ядию в тле́ние падшаго люте,/ от Святыя Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ вернии, единомудренно песньми велича́ем.

Победи́тельными венцы́ украси́вшися, Богомудра́я Агафие, десни́цею живонача́льною/ ны́не избавитися помоли́ся я́коже оте́честву твоему́ от бу́ри,/ я́ко первее огня́ уста́вила еси́ стремле́ние,/ да вси тя песньми непреста́нно велича́ем.

Боже́ственным про́мыслом снабдевая вся́ческая, Христо́с,/ ны́не воздая твое́й, му́ченице, доблести,/ вселя́ет тя в селех Небе́сных я́ко неве́сту всенепорочную Свою́/ и радоватися со А́нгелы и с му́ченики сподо́бил есть.

Ми́лостивна, о страстоте́рпице, Судию всяческих – Христа́ сотвори́ мне, че́стная,/ мольба́ми твои́ми, пресла́вная,/ и прегреше́ний мои́х множество очи́стити/ Благоутробнаго при́сно молящи не престай, му́чеников удобре́ние.

Богоро́дичен: Воплощься неизрече́нно от чистых Твои́х крове́й,/ я́ко со́лнце, яви́ся нам, Пречи́стая Ма́ти безневестная,/ пре́жде всех век Отцу́ Собезначальный Сын/ и, тьму отгнав, просвети́ вся́ческая.

Свети́лен му́ченице.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Сосцев твои́х отъятие претерпела еси́, до́брая деви́це,/ и вся́ки иныя му́ки Христа́ ра́ди, страстотерпице,/ тем и в черто́г тя кра́сный всели́ твой Жени́х, сла́вная,/ ликующу со А́нгелы, де́во мученице Агафие.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника (зри страни́цу 186) со стиха́ми пра́здничными: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром. Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Пострадала в 251 году. Она происходила из благородной богатой христианской семьи г. Палермо (прежнее название Панорм) в Сицилии, правителем которого в то время был Кинтиан, поставленный злочестивым императором-гонителем Декием (249–251).

В то время император разослал по всем областям указание о преследовании христиан.

С горячей молитвой святая Агафия отправилась на суд. Когда она вышла из города, у нее развязалась сандалия. Поставив ногу на камень, чтобы завязать ее, святая оглянулась и увидела, что все провожающие покинули ее и вернулись домой.

Заплакав, она обратилась к Богу: «Всемогущий Господи, ради моих соотечественников, не поверивших рабе Твоей, что хочет пострадать за Твое Святое Имя, покажи чудо на этом месте». И тотчас на том месте выросла дивная, но бесплодная маслина, которая своим бесплодием говорила о неверии палермцев.

По приказанию Кинтиана, прослышавшего о красоте и богатстве святой Агафий, она не была сразу предана суду. Ее поместили у одной богатой женщины-язычницы Афродисии, надеясь, что в обществе пяти ее дочерей, развлекаясь удовольствиями, нарядами и угощениями, святая Агафия откажется от Христа и принесет жертвы идолам, а Кинтиан склонит ее к своему преступному желанию и завладеет оставшимся после кончины ее родителей большим ее богатством. Однако эти надежды не оправдались. Тогда ее посадили в смрадную темницу. Наутро, не добившись отречения святой Агафий от Христа, разгневанный мучитель велел повесить ее нагою на дереве и бить. Ее грудь рвали железными клещами, а затем отрезали сосцы.

Во время этой страшной пытки святая обратилась к мучителю со словами: «Безбожный и бесчеловечный мучитель, как можешь ты отрезать у женщины сосцы, ведь ты сам питался молоком своей матери, терзая мое тело, ты не можешь коснуться моей души, которая от юности посвящена Богу».

Святую Агафию бросили в темницу. В полночь ей явился святой апостол Петр, в виде старца, который нес в руках врачевания для нее. Впереди старца шел прекрасный юноша с горящей свечой. Святая подумала, что это врач. Апостол сказал, что пришел исцелить ее от ран, и предрек, что Кинтиан умрет страшной смертью и будет вечно мучиться.

Святая Агафия, не подозревая, что видит пред собой апостола Петра, преданная Жениху-Христу, отказалась обнажить свое тело перед врачом-мужчиной. Она сказала ему, что врачевание от рук человеческих никогда не касалось ее тела и, если угодно Господу, то Он ее исцелит Сам. Обрадованный твердой верой святой Агафий, апостол назвал свое имя и с улыбкой сказал, что он послан от Бога исцелить ее, и стал невидим.

Всю ту ночь необычайный Свет наполнял темницу, где находилась совершенно исцеленная мученица.

На пятый день святую Агафию снова привели к мучителю, и она по-прежнему оставалась непреклонной и не соглашалась принести жертвы идолам. Чудо исцеления мученицы не вразумило правителя, и по его приказанию она была подвергнута вновь страшным пыткам: ее положили на острые раскаленные черепицы, посыпанные горячими углями. В то время во всем городе началось землетрясение; разверзнувшаяся земля поглотила друзей Кинтиана, производивших пытку. По настоятельному требованию испуганных горожан Кинтиан приказал прекратить мучения святой Агафий и отвести ее в темницу, где она возблагодарила Господа за дарованное ей терпение в страданиях и просила принять ее душу с миром. Молитва святой Агафий тотчас была услышана, и мученица предала дух свой Богу.

Во время погребения святой мученицы явился прекрасный незнакомый юноша в сопровождении ста отроков. Он вложил в ее гроб каменную дощечку с надписью «Непорочный ум, добровольная жертва Богу и отечеству избавление», и стал невидим – все поняли, что это был Ангел.

Мучитель Кинтиан вскоре получил возмездие. После кончины святой Агафий он дерзнул поехать в г. Панорм с целью овладеть ее богатством. Во время переправы через реку на пароме один из внезапно взбесившихся коней изгрыз зубами его лицо, а другой столкнул в воду, убив ногами. После этого ни один из царских правителей не дерзал причинять обиды родственникам святой Агафий. Над ее мощами была построена церковь. Написанные, во время погребения святой Агафий, Ангелом на дощечке слова – «...отечеству избавление» – подтвердились, когда через год после кончины мученицы по молитвам к ней христиан и язычников прекратилось страшное извержение вулкана на горе Этна, близ города Катаны, где почивают мощи этой святой. Это чудо произошло в пятый день февраля.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея февраль. - 2002. - 812 с.

Комментарии для сайта Cackle