Библиотеке требуются волонтёры

10-й день

Положе́ние ри́зы, я́же есть хито́н, Вели́каго Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́

Преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ния Пече́рскаго, и́же в Ки́еве, бы́вшаго нача́льника всех росси́йских мона́хов

Святы́х четы́редесяти пяти́ му́чеников, и́же в Никопо́ли Арме́нстей

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны, имену́емыя «Коне́вская»

Преподо́бнаго Силуа́на схи́мника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

 

 

Положе́ние ри́зы, я́же есть хито́н, Вели́каго Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́

ВЕ́ЧЕР

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Ри́за честна́я Твоя́, Влады́ко,/ я́же Твое́ Боже́ственное и пречи́стое те́ло покрыва́ющая,/ оде́жду исцеле́ний дарова́ нам/ и исто́чник, источа́ющий благода́ти присноживо́тныя во́ды,/ тоя́ пра́зднуем положе́ние,/ воспева́юще Тя, всех Соде́теля.

Храм Твой, Влады́ко,/ Твою́ свяще́нную ри́зу я́ко сокро́вище спасе́ния/ и исцеле́ния нося́, освяща́ет вся,/ и́же ве́рою притека́ющия/ и Тя по до́лгу пою́щия всегда́,/ упова́ние душа́м на́шим/ и тве́рдый покро́в и держа́ва.

Держа́ва непобеди́мая нам, христиа́ном, дарова́ся –/ ри́за Твоя́, Иису́се Спа́се наш,/ е́юже иноплеме́нных язы́цы при́сно побежда́ются,/ и мир Це́ркви Твое́й, Христе́, осеня́ет./ Сего́ ра́ди ве́рою целу́юще ю,/ покланя́емся Тебе́, Человеколю́бче, и мо́лим/ ча́сти сподо́бити нас святы́х Твои́х.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Кресту́ Твоему́ Честно́му/ и ри́зе святе́й покланя́емся, Преблаги́й,/ и любо́вию облобыза́ем,/ сла́вяще Твое́ е́же па́че ума́ соше́ствие,/ и безме́рную ми́лость, и бога́тую благосты́ню,/ и́миже исцеле́ния подава́еши боля́щим/ и спаса́еши челове́ческое еестесто́,/ содержи́мо бы́вшее во тьме прегреше́ний,/ я́ко Человеколю́бец.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3.

Исхо́да чте́ние (глава́ 15):

Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го/ и веде́ их в пусты́ню Сур,/ и идя́ху три дни в пусты́ни,/ и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли./ Приидо́ша же в Ме́рру/ и не можа́ху пи́ти воды́ от Ме́рры, горька́ бо бе./ Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́ го́ресть./ И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что́ пие́м?/ Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду,/ и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во,/ и вложи́ е в во́ду, и сладка́ бысть вода́./ Та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́./ И та́мо искуша́ше его́ и рече́:/ а́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода Бо́га твоего́,/ и уго́дная пред Ним сотвори́ши,/ и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся оправда́ния Его́,/ вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны, не наведу́ на тя,/ Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя./ И приидо́ша во Ели́м,/ и бя́ху та́мо двана́десять исто́чник вод и се́дмьдесят стебль фи́никовых,/ и ополчи́шася та́мо при вода́х./ И воздви́гшеся от Ели́ма,/ и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Син,/ я́же есть между́ Ели́мом и между́ Си́ною.

При́тчей чте́ние (глава́ 3):

Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня,/ ниже́ ослабева́й от Него́ облича́емый./ Его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет,/ бие́т же вся́каго сы́на, его́же прие́млет./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уведе́ ра́зум,/ лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища,/ честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ не сопротивля́ется ей ничто́же лука́вое,/ благоразу́мна есть всем, лю́бящим ю,/ и вся́кое же честно́е недосто́йно ея́ есть./ Долгота́ бо жития́ и ле́та жи́зни в десни́це ея́,/ в шу́ице же ея́ бога́тство и сла́ва,/ от уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Путие́ ея́ – путие́ добры́,/ и вся стези́ ея́ с ми́ром./ Дре́во живота́ есть всем, держа́щимся ея́/ и восклоня́ющимся на ню, я́ко на Го́спода, тверда́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 60):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме,/ вы́ну день и нощь, и не затворя́тся,/ е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя./ Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут,/ и язы́цы запусте́нием запусте́ют./ И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, в кипари́се, и пе́вке, и ке́дре,/ вку́пе просла́вити ме́сто свято́е Мое́,/ и ме́сто ног Мои́х просла́влю./ И по́йдут к тебе́ боя́щиися,/ сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя,/ и покло́нятся следа́м ног твои́х вси, прогне́вавнши тя,/ и нарече́шися град Госпо́день,/ Сио́н Свята́го Изра́илева./ За е́же бы́ти тебе́ оста́влену и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́,/ и положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в./ И изссе́ши млеко́ языков, и бога́тство царе́й сне́си,/ и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя/ и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.

На лити́и стихи́ры, глас 4, самогла́сны:

Град Москву́, почита́ющий Тя, Спа́се,/ и по до́лгу сла́вящий,/ огражда́еши, Человеколю́бче,/ и лю́ди ри́зою Боже́ственною Твое́ю/ от безбо́жных иноплеме́нник, от гла́да же, и тру́са,/ и междоусо́бныя бра́ни при́сно/ и боля́щим исцеле́ния подава́еши, приходя́щим с ве́рою,/ и́же земны́х не́мощь све́дый,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ри́зу Твою́ Боже́ственную, Влады́ко Христе́,/ дарова́л еси́ гра́ду Твоему́ Москве́, бога́тство неотъе́млемое,/ покро́в же, и сла́ву, и необори́мую сте́ну,/ и исцеле́ний сокро́вище,/ и чуде́с исто́чник приснотеку́щ,/ приста́нище же спаси́тельное обурева́емым всегда́./ Сего́ ра́ди пое́м Ти:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Почерпи́те, челове́цы,/ спасе́ние душа́м и исцеле́ние телесе́м,/ ра́ка бо всем днесь предлежи́т,/ в не́йже положи́ся архиере́йскими рука́ми/ честна́я ри́за Христа́ Бо́га на́шего,/ е́же есть хито́н,/ источа́ющи нам чуде́с струи́ оби́льно,/ и отмыва́ющи серде́ц омраче́ния,/ и страсте́й отъе́млющи скве́рну Боже́ственною благода́тию.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ наг на суде́ стои́т/ и в лани́ту ударе́ние прие́млет от рук, я́же созда́,/ беззако́ннии лю́дие на Кресте́ пригвозди́ша Го́спода сла́вы./ Тогда́ и заве́са церко́вная распаде́ся,/ со́лнце поме́рче, не терпя́ зре́ти Бо́гу досажда́ему,/ Его́же трепе́щут вся́ческая./ Тому́ поклони́мся, глаго́люще:/ Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: я́ко до́бля:

Во гла́сех воскли́кнем, пе́сньми воспои́м,/ Крест Честны́й облобыза́юще, и к нему́ возопии́м:/ Кре́сте преблаже́нне,/ освяти́ на́ша ду́ши и телеса́ си́лою Твое́ю/ и от вся́каго вре́да сопроти́вна соблюди́ неврежде́ны/ благоче́стно покланя́ющияся Тебе́.

Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка,/ соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Приступи́вше, челове́цы,/ почерпи́те неистоща́емыя во́ды,/ Креста́ благода́тию пролива́емы./ Се предложи́ма, зри́тся ны́не/ и ри́за Христа́ Бо́га на́шего,/ дарова́ния исто́чник,/ напое́на кро́вию Боже́ственною Влады́ки всех,/ оде́ющаго не́бо о́блаки,/ И́же в сию́ облещи́ся изво́ливый,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть.

Це́ркве утвержде́ние,/ благове́рных христиа́н держа́ва,/ мона́шествующих похвало́ и спасе́ние,/ ты еси́, Кре́сте всече́стне./ Те́мже покланя́емся тебе́ се́рдцем и душе́ю/ и просвеща́емся днесь ри́зою Боже́ственною,/ ю́же плотска́го ра́ди соше́ствия Своего́/ поноси́ти изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему/ и честне́ю Кро́вию Свое́ю обагри́вшему.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Пре́жде Честна́го Твоего́ Креста́/ во́ином руга́ющимся Тебе́, Го́споди,/ у́мная во́инства дивля́хуся:/ обложи́лся бо еси́ венце́м поруга́ния,/ зе́млю живописа́вый цве́ты,/ багряни́цею поруга́ния оде́ялся еси́,/ облака́ми одева́яй твердь./ Таковы́м бо смотре́нием разуме́ся Твое́ благоутро́бие, Христе́,/ ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь, глас 4:

Днесь притеце́м, ве́рнии,/ к Боже́ственней и цельбоно́сней ри́зе Спаси́теля на́шего Бо́га,/ благоизво́лившаго сию́ пло́тию носи́ти/ и на Кресте́ святу́ю Свою́ Кровь излия́ти,/ е́юже искупи́ нас от рабо́ты вра́жия./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ему́:/ спаси́ оте́чество на́ше! и архиере́ев, и град, и вся лю́ди,/ честно́ю Твое́ю ри́зою защити́/ и спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко Человеколю́бец.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника три́жды.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 6:

Днесь проро́ческое испо́лнися сло́во,/ се бо покланя́емся на ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе Твои́, Го́споди,/ и, Дре́во спасе́ния вкуси́вше, грехо́вных страсте́й свобо́ду улучи́хом/ моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

И чте́ние в толково́м Ева́нгелии, от Матфе́я, зача́ло 112: Тогда́ во́ини иге́моновы, прие́мше Иису́са на суди́ще:

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8:

На Кресте́ Тя возвы́шена ви́девши со́лнце,/ незаходи́маго Со́лнца, Христе́, стра́хом помрачи́ся а́бие,/ земля́ же поколеба́ся, ка́мение тре́петом распада́шеся, и церко́вная раздра́ся заве́са,/ и ме́ртвии от гробо́в воста́ша,/ славосло́вяще стра́шное и Боже́ственное схожде́ние/ еди́наго Тебе́ Бо́га на́шего.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

И чте́ние в толково́м Ева́нгелии, от Ма́рка, зача́ло 67.

Посе́м полиеле́й, та́же припе́в:

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем вси Боже́ственныя ри́зы Твоея́/ честно́е положе́ние

Псало́м избра́нный Воздви́жению.

По полиеле́и седа́лен, глас 6:

На дре́во Кре́стное, Спа́се, за милосе́рдие ми́лости возне́слся еси́/ и, в ре́бра пробо́дься копие́м,/ раздра́л еси́ согреше́ний рукописа́ние лю́тое, я́ко Всеси́лен Бог./ Те́мже Твое́ неизглаго́ланное, Сло́ве, смотре́ние пое́м благоче́стно.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Чте́ние в Луке́, зача́ло 111.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́/ и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. Стих: Да́ша в снедь Мою́ желчь/ и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 112: Во вре́мя о́но, во́ини пое́мше Иису́са на суди́ще:

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Совлеко́ша с Мене́ ри́зы Моя́/ и облеко́ша Мя в ри́зу червле́нную,/ возложи́ша на главу́ Мою́ вене́ц от те́рния/ и в десну́ю Мою́ ру́ку вда́ша трость,/ лице́ же Мое́ не отврати́х от заплева́ния,/ суди́щу Пила́тову предста́х/ и распя́тие претерпе́х за мирско́е спасе́ние.

Кано́н со ирмосы́ на 14, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Отве́рзем уста́, челове́цы, и язы́к уясни́м/ в наро́читый день пра́здника на́шего,/ положе́ние Боже́ственныя ри́зы Христа́ Бо́га на́шего све́тло сла́вяще.

Сказа́ти хотя́ Свою́ благода́ть Вы́шний и прия́т ра́бий о́браз нас ра́ди,/ на увере́ние естества́ челове́ческаго/ честну́ю ри́зу Свою́ ве́рным днесь дарова́.

Ри́зу Твою́ честну́ю, Христе́, дарова́л еси́ нам, свяще́нное огражде́ние,/ вся́кое сопроти́вных настоя́ние/ при́сно побежда́ющую си́лою духо́вною.

Богоро́дичен: Воздви́жена ви́дящи, е́же на Кресте́ Твое́ долготерпе́ние,/ рыда́ше Тебе́ Ро́ждшая, зову́щи:/ ка́ко суди́м ви́дится, хотя́й всем суди́ти сла́вы Госпо́дь?

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Влады́ко сый по существу́, соеди́нился еси́ рабо́м пло́тию/ и, на́ше де́тельствуя разли́чно спасе́ние, Христе́,/ е́же и ны́не промы́шля́я, Твое́ю Боже́ственною ри́зою нам чудоде́йствуеши.

Пло́тию нас ра́ди явле́йся на земли́,/ Боже́ственныя ри́зы Твоея́ приближе́нием нас освяти́л еси́,/ е́йже покланя́ющеся, Христе́, Тя воспева́ем.

Животе́ Ипоста́сный, ны́не вкуси́л еси́ сме́рти плотски́я,/ е́юже живо́т источи́л еси́ ме́ртвым, воста́нием Твои́м, Христе́,/ ны́не же, я́ко животу́ хода́тая,/ ри́зу Твою́ боготеле́снаго одея́ния пода́л еси́ нам.

Богоро́дичен: Из Тебе́, Де́во, обновле́ние я́ве яви́ся,/ вои́стинну Бог, пло́тию ражда́емь, и на Крест возвы́ша́емь,/ низлага́я де́моны, Богора́дованная Влады́чице.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Сше́дый с Небесе́ за милосе́рдие ми́лости, Благоутро́бне Спа́се,/ пло́ти Твоея́ пресвяты́я днесь Боже́ственную ри́зу гра́ду, чту́щему Тя,/ и лю́дем христоимени́тым, сокро́вище пода́л еси́, я́ко тве́рдое всеору́жие,/ от нея́же почерпа́юще освяще́ние, сию́ ве́рою те́пле вси почита́ем.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

И чте́ние во Иоа́нне Евангели́сте толково́м: Во́ини же егда́ распя́ша Иису́са:

Песнь 4

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы, воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ко многоце́нное сокро́вище стяжа́в, Христе́,/ чту́щий Тя град Москва́ ри́зу Твою́, Влады́ко,/ ве́рою облобыза́ет и благода́ть прие́млет.

Ви́дите чу́дная, вси лю́дие, и духо́вно ны́не возвесели́теся, Христа́ пою́ще,/ дарова́вшаго нам, я́ко многоце́нное бога́тство,/ Боже́ственныя пло́ти Своея́ одея́ние.

Боговиде́ния сла́вы дре́вле сено́вно,/ Твои́х за́дних сподо́бися ви́дети Моисе́й, просия́в,/ мы же но́вый Изра́иль ны́не лице́м в лице́,/ Твою́ честну́ю ри́зу, Изба́вителя на́шего, ви́дим я́сно.

Богоро́дичен: Раздра́ся рукописа́ние Ада́мово копие́м прободе́ну Ти, Влады́ко, –/ Богоро́дица вопия́ше, у Креста́ предстоя́щи, Го́споди,/ и боле́зненно восклица́ющи.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Просвети́ся днесь правосла́вных со́нмище,/ ерети́ческий же полк да посрами́тся,/ покланя́емую ви́дя Боже́ственную ри́зу Твою́, Влады́ко,/ пло́тию нам я́вльшагося.

Ты, Влады́ко, нам, Твои́м рабо́м, дарова́л еси́ утвержде́ние,/ ри́зу боговочелове́чения Твоего́ Боже́ственное огражде́ние,/ и душа́м спасе́ние, и телесе́м исцеле́ние.

Воспле́щем днесь рука́ми и воскли́кнем гла́сом хвале́ния Го́сподеви:/ се бо во́истинну прии́де и яви́ся,/ вся озара́я ве́рныя Боже́ственныя ри́зы положе́нием.

Богоро́дичен: Пло́тию, Его́же родила́ еси́, Сы́на, Богора́дованная,/ я́ко ви́де на Дре́ве воздви́жена, пла́чем испо́лнися/ и долготерпе́нию Его́ дивла́шеся вои́стинну,/ те́мже велича́ше Его́ схожде́ние.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Ме́ртвым живо́т возсия́, слепы́м же свет прише́ствова,/ немощны́м лю́те врачевство́ отве́рзеся,/ и всем спасе́ние днесь прибли́жися.

Вода́м Тя животеку́щий исто́чник ве́мы, Влады́ко,/ и почита́ем Боже́ственную ри́зу Твою́,/ от нея́же исщеле́ния всегда́, ве́рнии, почерпа́ем.

Стра́нствует всяк ра́зум,/ живоно́сныя пло́ти Твоея́ ви́дя Боже́ственное одея́ние/ и просвеще́ние источа́ющее покланя́ющимся Тебе́.

Богоро́дичен: Приста́нище бу́ди ми, Всенепоро́чная, в пучи́не лю́тых пла́вающему,/ я́же бе́дствующую всю тварь/ Рождество́м Твои́м, Богороди́тельнице, спасла́ еси́.

Конда́к, глас 4:

Одея́ние нетле́ния, спаси́тельнаго целе́ния/ всем челове́ком, Влады́ко, дарова́л еси́,/ Твое́ Боже́ственное сокро́вище – честну́ю ри́зу,/ я́же есть хито́н,/ е́юже живоно́сную и святу́ю плоть вочелове́чения Твоего́ оде́яти благоволи́л еси́./ Сию́ жела́нием прие́млюще, све́тло пра́зднуем,/ стра́хом же и любо́вию, я́ко Благода́телю воспева́юще, зове́м Ти, Христе́:/ сохрани́ в ми́ре оте́чество на́ше, и архиере́ев, и вся лю́ди,/ по вели́цей Твое́й ми́лости.

И́кос:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Каково́ Бо́жие дарова́ние Росси́йстей земли́ дарова́ся?/ Ри́за, е́юже безгре́шный Госпо́дь оде́емь,/ сию́ неблагода́рнии лю́дие от да́льных стран,/ я́ко дар не́кий, в ца́рствующий град Москву́ принесо́ша./ Тогда́ у́бо ю благове́рный царь Михаи́л со отце́м свои́м Филаре́том Патриа́рхом,/ не я́ко зе́млен дар, но я́ко Небе́сную жизнь,/ вели́ким жела́нием и со свиде́тельством духо́вным ра́достно прия́ша/ и боголе́пным поклоне́нием Влады́це Христу́ Бо́гу на́шему/ благода́рственная хвале́ния возда́ша, си́це глаго́люще:/ сла́ва Ти, Го́споди,/ я́ко премно́гия ра́ди бла́гости Твоея́ Росси́йскую страну́ на́шу назира́еши;/ сла́ва Ти, Влады́ко,/ я́ко благи́м сокро́вищем святы́ни Твоея́ держа́ву, ю́же дал еси́ нам, обогаща́еши;/ сла́ва Ти, Святы́й,/ я́ко боготеле́сную Твою́ ри́зу на спасе́ние нам дарова́л еси́,/ по вели́цей Твое́й ми́лости.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Всяк град ра́дуется, пра́зднуя ве́рно с но́вым Сио́ном,/ мона́си и прости́и, бога́тии и убо́зии,/ я́вльшуся днесь Боже́ственному Твоему́, Христе́, одея́нию светода́тельными исцеле́нии.

Черто́г Бо́жий избра́нный, в честне́м сем черто́зе/ ве́рою ри́зу Твою́, Влады́ко, положе́ну архиере́йскими освяще́нными рука́ми,/ ю́же почита́ем, я́ко благочести́вый покро́в.

Обновля́ется всяк, приступа́яй ве́рою и святы́й облобыза́яй ковче́г,/ держа́щий Твою́, Влады́ко Христе́, светови́дную оде́жду.

Скве́рны вся́кия душе́вныя чисти́тельна есть/ Твоя́, Влады́ко Христе́, Боже́ственная оде́жда,/ покрыва́ющая живоно́сное и пречи́стое те́ло Твое́.

Свяще́нницы, в пра́вду облецы́теся вси,/ и преподо́бнии, возра́дуйтеся све́тло:/ се бо дарова́ нам свет Христо́с,/ святы́я пло́ти Своея́ оде́жду, душа́м и телесе́м во спасе́ние.

Богоро́дичен: Богороди́тельнице Де́во,/ Тебе́ чту́щий град гла́да, и тру́са, и озлобле́ния вся́каго спаса́й,/ и язы́ческаго нахожде́ния, и сопроти́внаго вре́да.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́ емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Соверше́н Сый по существу́ Бог, и Челове́к ви́ден бысть соверше́н,/ спаса́я по обоему́ Своя́ вои́стинну сво́йства:/ я́ко Бог бо, богочелове́ческий о́браз уверя́я,/ и Боже́ственныя пло́ти Своея́ ри́зу нам, я́ко сте́ну и покро́в, дарова́л есть.

Вознеси́ рог, Бо́жий Сло́ве, испове́дающих Тя, Бо́га и Челове́ка,/ и Боже́ственней ри́зе Твое́й покланя́ющихся,/ е́юже исцеле́ние всем ве́рным дарова́ся,/ и упраздни́ пога́нская шата́ния неве́дущих Твоея́ си́лы Боже́ственныя.

Све́тится Твоя́ собо́рная и апо́стольская Це́рковь положе́нием ри́зы Твоея́:/ сла́вы бо свет нам дарова́л еси́, Христе́,/ Боже́ственныя пло́ти Твоея́ одея́ние,/ е́юже нас просвети́ во спасе́ние,/ мы же ве́рою и любо́вию сию́ почита́ем.

Богоро́дичен: Ви́девши усну́вша на Дре́ве Христа́,/ всем бо́дрость подава́ющаго Боже́ственную и спаси́тельную,/ Ма́ти Всенепоро́чная восклица́нием пла́каше и взыва́ше:/ что́ сие́ но́вое чу́до?/ Обновля́яй вся умира́ет хотя́.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Пое́м Бо́гу песнь благода́рную, изво́лившему бога́тство превели́кое нам пода́ти,/ сте́ну необори́мую и небла́зненное утвержде́ние,/ Боже́ственныя пло́ти Своея́ одея́ние,/ е́же чту́ще, ве́рнии, велича́ем.

О, па́че ума́ чуде́с Твои́х, Го́споди, я́же сотвори́л еси́ нам, на Тя наде́ющимся!/ Я́коже бо име́вый неизрече́нное рождество́,/ та́ко стра́нно всем показа́л еси́ Боже́ственныя пло́ти Твоея́ ри́зу,/ ко исцеле́нию и просвеще́нию чту́щим Тя.

Предложи́ся ны́не честна́я ра́ка, держа́щи Боже́ственную ри́зу Изба́вителя на́шего Христа́,/ и, я́ко исто́чник све́та, зарю́ исцеле́ний испуща́ющи,/ и тьму неду́гов отгоня́ющи, ю́же любо́вию целу́ем.

Богоро́дичен: Просвети́, Чи́стая, любо́вию чту́щих и велича́ющих Тя,/ и разруши́ стра́сти на́ша, Отрокови́це, и бу́рю укроти́,/ и лука́ваго собла́зны от среды́ отжени́,/ ага́рянская ча́да Ты, Богоро́дице, покори́ во́инству на́шему моли́твами Твои́ми.

Свети́лен:

Се́рдца моего́ стру́пы, от мно́гих грехо́в прозя́бшия, ми исцели́, Спа́се,/ я́ко душа́м и телесе́м Врач,/ и, подая́ прося́щим прегреше́ний проще́ние и неду́гов всех исцеле́ние,/ от честны́я Твоея́ и боготеле́сныя ри́зы благода́ти сподо́би,/ я́ко Благ и Всеми́лостив.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Зако́ну Творца́ от ученика́ купи́ша беззако́ннии/ и, я́ко законопресту́пника,/ Того́ Пила́тову суди́щу предста́виша, зову́ще:/ распни́, И́же в пусты́ни сим Маннода́вшаго./ Мы же, Христе́, страсте́м Твои́м/ и честне́й ри́зе покланя́ющеся,/ ве́рою, Спа́се, зове́м:/ поми́луй нас.

Живоно́сная Твоя́ ре́бра,/ я́ко из Еде́ма исто́чник источа́ющая,/ Це́рковь Твою́, Христе́,/ я́ко слове́сный напая́ет рай,/ отсю́ду разделя́яся, я́ко в нача́ла, в четы́ре Ева́нгелия,/ мир напая́я, тварь веселя́./ Тем вси притека́ем, покланя́ющеся святе́й ри́зе Твое́й,/ ве́рою зову́ще:/ Спа́се, поми́луй нас.

Распина́ему Тебе́, Христе́,/ вся тварь, ви́дящи, трепета́ше,/ основа́ния земли́ поколеба́шася/ стра́хом держа́вы Твоея́./ Во́ини же тогда́ ри́зы Твоя́ раздели́ша себе́/ и о имати́сме Твое́й мета́ша жре́бия,/ ю́же ны́не предложе́ну зря́ще, ве́рнии,/ стра́хом и любо́вию зове́м:/ тоя́ ра́ди, Спа́се, поми́луй нас.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Избавле́ние це́ну вели́кую,/ пречи́стую кровь Твою́ изво́лил еси́ да́ти нас ра́ди,/ Безгре́шне Христе́ мой,/ всем хотя́й спасе́ние получи́ти./ Те́мже воспева́ем Твое́ сла́вное хоте́ние/ и, покланя́ющеся, чтим копие́, и гу́бу, и трость,/ с си́ми же святу́ю и честну́ю ри́зу Твою́,/ ю́же на боготеле́сней пло́ти Твое́й/ нас ра́ди, гре́шных, носи́л еси́,/ и́миже да́руеши всем нам нетле́ние и жизнь,/ просвеще́ние и ве́лию ми́лость.

Славосло́вие вели́кое. И ектении́. И отпу́ст. И час пе́рвый. И коне́чный отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть. Стих: Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 125: Бра́тие, сло́во Кре́стное погиба́ющим: Аллилу́ия, глас 1: Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва. Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 67: Во вре́мя о́но, во́ини ведо́ша Иису́са внутрь двора́: Прича́стен: Зна́менася на нас:

Моли́тва

Благодари́м Тя, Влады́ко Человеколю́бче, Царя́ веко́в и Пода́теля благи́х, разруши́вшаго вражды́ средосте́ние и мир пода́вшаго ро́ду челове́ческому. Да́руй и нам, рабо́м Твои́м, мир ри́зою Твое́ю честно́ю, вкорени́ во всех страх Твой и друг ко дру́гу любо́вь утверди́, угаси́ вся́кую ра́спрю, вся разногла́сия и собла́зны. Я́ко Ты еси́ мир наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честная Риза Господа нашего Иисуса Христа была перенесена в Москву в 1625 году из Персии. Первоначально честная Риза хранилась в древней столице Иверии (Грузии), городе Мцхета, в ризнице патриаршего собора во имя святых Двенадцати Апостолов Светицховели. После завоевания Иверии персидским шахом Аббасом I в марте 1625 года, в период правления царя Михаила Феодоровича (1613–1645), персидский посол Урусамбек привез честную Ризу в Москву в дар Святейшему Патриарху Филарету (1619–1633) от шаха Аббаса.

Подлинность Ризы Господней была засвидетельствована лицами, знавшими о ее нахождении в Иверии, например, Нектарием, впоследствии архиепископом Вологодским, который, будучи архидиаконом Константинопольского Патриарха, быв в Грузии и видел Ризу Господню в храме, называемом Илета (или Ислета). Святейший Патриарх Филарет установил семидневный пост и особую молитву, а в Неделю Крестопоклонную Великого поста повелел возлагать принесенную Ризу на больных, которые тотчас получали исцеление. Это неоспоримо свидетельствовало о подлинности Ризы Господней. 27 марта честная Риза была торжественно положена в Успенском соборе Московского Кремля, в приделе во имя святых апостолов Петра и Павла.

Хотя Риза Господня была перенесена в Москву в марте, из-за бывшего в те дни Великого поста празднование Положения честной Ризы в Москве было установлено 10 июля в канун дня возведения на царство Михаила Феодоровича. Службу празднику, по благословению Святейшего Патриарха Филарета, составил митрополит Крутицкий и Сарский Киприан. В день праздника Положения Ризы Господней в Москве священнослужители выносили Ризу на середину храма для поклонения верующим. В 1681 году соборным постановлением Риза Господня была переложена в другой ковчег вместе с частью Животворящего Древа. Этот ковчег раз в год, в Великий Пяток, воздвигали в храме. В прежнем ковчеге была оставлена часть Ризы, которая выносилась, как и прежде, в праздник Положения Ризы.

Не следует смешивать Ризу Господню с Его святым Хитоном, который и поныне, по преданию Грузинской Православной Церкви, хранится в мцхетской земле под кафедральным собором Светицховели в Грузии.

Литература:

Извольский С. П. Жития святых. М., 1877, с. 98–99.

Преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ния Пече́рскаго, и́же в Ки́еве, бы́вшаго нача́льника всех росси́йских мона́хов

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 4 и пое́м стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Святы́я горы́ вели́ких отце́в,/ о́тче Анто́ние, стопа́м после́довал еси́/ и, я́ко безпло́тен, в пло́ти подвиза́вся,/ о́браз мно́гим доброде́телию был еси́./ Отону́дуже и даро́в чуде́с от Христа́ сподо́бился еси́,/ исцеля́ти челове́ков разли́чныя неду́ги,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Нача́льник мона́шествующих, о́тче Анто́ние, был еси́,/ себе́ первонача́ток без кро́ве Бо́гу принося́/ воздержа́нием любому́дрия;/ смире́нием, высо́кими нра́вы/ и безме́рным поще́нием врага́ посрами́л еси́, преподо́бне,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Светоно́сная па́мять твоя́,/ о́тче преподо́бне Анто́ние,/ испо́лнена ра́дости и весе́лия яви́ся,/ отону́дуже свяще́нная твоя́ ча́да, соше́дшеся,/ духо́вно пра́зднующе, прославла́ем Го́спода,/ тебе́ и́скренно просла́вльшаго.

Сла́ва, глас 6:

Днесь гора́ Афо́нская,/ я́коже но́ваго Авраа́ма пресе́льника,/ тя пресла́вно, о́тче, прие́мши, ра́дуется,/ оте́чество же твое́, блаже́нне,/ па́ки сожи́теля тя иму́щи,/ зело́ весели́тся,/ и пеще́ра, в не́йже подвиза́лся еси́,/ о тебе́ красу́ется./ Пресве́тлый град Ки́ев, па́мять твою́ пра́зднуя,/ торже́ственная Го́споду воспева́ет,/ тя сте́ну неразоре́нну сему́ дарова́вшаго./ Мы же, ча́да твоя́,/ твои́м науче́нием наставля́еми,/ ны́не пресла́вное твое́ успе́ние пра́зднующе, мо́лимся:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

От земны́х к Небе́сным оби́телем/ пресла́вно, о́тче, преше́л еси́/ и та́мо преподо́бных че́сти сподо́бился еси́:/ с ни́миже моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Теле́сная чу́вства воздержа́нием,/ о́тче, умертви́л еси́,/ тем и в те́мную пеще́ру,/ я́ко в пресве́тлый черто́г, всели́лся еси́,/ иде́же и учени́к мно́жество Христу́ приве́л еси́.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ста́до твое́,/ тебе́ почита́ющее, преподо́бне,/ и твое́ успе́ние пра́зднующее,/ ва́рварскаго наше́ствия избавля́я,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Храм прече́стен Бо́жия Ма́тере,/ я́коже Сама́ Та восхоте́, воздви́гл еси́/ и та́мо мно́жество учени́к собра́л еси́ в нем/ воспева́ти Влады́чицу и Богоро́дицу,/ Юже моли́, мо́лим ти ся, преподо́бне Анто́ние, не оста́вити,/ я́коже обеща́лся еси́, свяще́нное твое́ ста́до,/ избавля́я и спаса́я от проти́вных наше́ствия,/ да тебе́ вси, я́ко чадолюби́ваго отца́,/ пе́сньми непреста́нно почита́ем,/ прося́ще от Христа́ прия́ти тобо́ю ве́лию ми́лость.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8. И пое́м стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Егда́ Боже́ственное раче́ние на́йде на тя, преподо́бне,/ тогда́ мирско́е пристра́стие, я́ко ху́до, вмени́л еси́,/ те́мже и пресе́льник от твоего́ оте́чества/ Святы́я горы́ был еси́/ и та́мо, посреде́ о́нех оте́ц,/ я́ко свети́ло, возсия́л еси́ доброде́телию, Анто́ние./ Христа́, Ему́же от ю́ности послужи́л еси́,/ моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Егда́ Христо́вою любо́вию распали́лся еси́, преподо́бне,/ тогда́ ми́ра сего́ мудрова́ние и сла́ву,/ я́ко преходя́щую, возненави́дел еси́./ Те́мже и пеще́ру себе́ соде́лал еси́/ и в ней подвиза́лся, я́ко безпло́тен,/ те́мже и свы́ше безпло́тных по́чести сподо́бился еси́,/ с ни́миже Христу́ предстоя́,/ моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Егда́ Боже́ственную любо́вь прия́л еси́ в се́рдцы, о́тче,/ тогда́ в те́мную пеще́ру,/ я́ко в пресве́тлый черто́г, вшел еси́,/ и та́мо неизрече́нных ра́зума обогати́лся,/ зре́ти бу́дущая, я́ко настоя́щая,/ и всем я́сно глаго́лати:/ Христа́, Ему́же от ю́ности порабо́тился еси́,/ Того́ моли́, преподо́бне,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И́ны стихи́ры преподо́бнаго, глас 5.

Подо́бен: Преподо́бне о́тче:

Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ благода́тию Пресвяга́го Ду́ха ум твой озари́в,/ тем, я́ко прозорли́в, проро́чески проре́кл еси́/ хотя́щ гнев Бо́жий приити́ на правосла́вие./ Отню́дуже и Си́мону спасе́ние от ра́тных обручи́л еси́/ и пре́жде церко́внаго зда́ния/ тому́ в ней положе́ну бы́ти предре́кл еси́./ Тем я́ко хода́тая тя вы́ну/ всем благи́м воспева́ем,/ прося́ще тобо́ю от Христа́ прия́ти ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ ты, и́стиннаго Па́стыря и Учи́теля Христа́ за́поведи исполня́я,/ любо́вное и по преставле́нии твое́м показа́в,/ Ера́зма о раска́янии име́ния,/ ле́ностно пожи́вшаго,/ моли́твами твои́ми и явле́нием/ сме́ртнаго неду́га премени́л еси́/ и, вре́мя покая́ния тому́ дарова́в,/ ины́х к целому́дрию наста́вил еси́,/ те́мже Христа́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ ты с Бо́гом целому́дренно кора́бль ума́ твоего́ напра́вил еси́/ и страстну́ю пучи́ну мо́ря ми́ра сего́ немяте́жно преплы́л еси́,/ Ду́ха Пресвята́го ве́трилом направля́емь,/ в ти́хое приста́нище поро́ды44 дости́гл еси́,/ иде́же святы́х жили́ще и поко́й пра́ведных./ С ни́миже моли́ся/ и нам та́мо вход получи́ти, мо́лимся.

Сла́ва, глас 6:

Жесто́кое твое́ житие́/ и труды́, я́же по Бо́зе,/ я́ко позна́но бысть отца́ми Святы́я Горы́,/ тогда́ Боже́ственным промышле́нием/ па́ки ко оте́честву твоему́ посыла́емь быва́еши:/ иди́, ча́до, глаго́ля,/ я́ко да и та́мо тобо́ю неве́дущими Бог позна́ется./ Отону́дуже прише́д, преподо́бне,/ оте́чество твое́ просвети́л еси́/ и чинонача́льник мона́хов был еси́,/ тех мно́жества ко Христу́ приве́д./ Те́мже и нас, пресве́тлое твое́ успе́ние пра́зднующих,/ моли́ сохрани́ти от враг нера́тованных/ и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто́ Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три (зри день 5-й).

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Тезоимени́таго ра́ди твоего́ жития́/ Боже́ственным про́мыслом, Анто́ние, нарече́н был еси́,/ именова́ние от дел восприе́м:/ учени́к бо мно́жества собра́в, твои́м уче́нием после́дующих,/ сих Бо́гу приве́л еси́./ Но я́ко преподо́бным сожи́тель и пра́ведным,/ с ни́миже Тро́ице предстоя́й, моли́ о всех,/ пресла́вное твое́ успе́ние пе́сньми сла́вящих.

Я́ко стра́стнаго мра́ка ми́ра сего́ избежа́в,/ Анто́ние преподо́бне,/ тогда́ в пеще́ру всели́лся еси́, пречу́дне,/ и та́мо прини́кл еси́ во глубину́ Боже́ственнаго ра́зума./ Те́мже и сподо́бился еси́,/ я́ко прозорли́в, да́льняя проразумева́ти/ и, я́ко близ су́щая, я́сно глаго́лати,/ и о согреше́ниих людски́х поболе́в,/ и хотя́щая бы́ти за грехи́ челове́ческия/ ва́рварское наше́ствие проро́чески предре́кл еси́./ Но моли́ся, о́тче, мо́лимся,/ изба́витися нам такова́го преще́ния/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 2: Кий ра́зум челове́ческий/ или́ язы́к возмо́жет изрещи́/ или́ похвали́ти по досто́инству житие́ твое́?/ И са́ми бо А́нгели житию́ твоему́,/ е́же на земли́ в телеси́, удиви́шася/ и похвали́ша Христа́,/ толи́кую побе́ду, преподо́бне, тебе́ на стра́сти дарова́вшаго,/ Его́же моли́, прехва́льне,/ спасти́ся похвале́ние, ели́ко мо́щно, тебе́ плету́щу,/ Анто́ние пречу́дне.

Блаже́нна пеще́ра,/ иму́щая в себе́ честны́я мо́щи твой, преподо́бне,/ от ни́хже истека́ют ве́рным исцеле́ния;/ блаже́нни же ученицы́ твои́,/ такова́го учи́теля тебе́ стяжа́вшии/ и такова́ отца́ ча́да наре́кшиися,/ Анто́ние пречу́дне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

Глас 4: Ны́не всечестно́е и свяще́нное те́ло твое́,/ преподо́бне Анто́ние,/ в пеще́ре лежа́щее,/ в не́йже е́же в жи́зни сей мно́го потруди́ся,/ исцеле́ния оби́льно источа́ет ве́рою приходя́щим./ Те́мже мо́лим тя:/ и душе́вное здра́вие моли́твами твои́ми/ при́сно подава́й тебе́ ублажа́ющим.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Вели́ко дерзнове́ние и ве́ра,/ ю́же к Бо́гу, стяжа́л еси́, преподо́бне Анто́ние:/ проро́ку бо Гедео́ну подо́бяся,/ руно́м искуша́ющу побе́ду,/ та́кожде и ты, о́тче,/ росо́ю хоте́л еси́ уве́дети,/ где ме́сто уго́дно есть Влады́чице и Цари́це./ Те́мже и рекл еси́:/ а́ще обрето́х благода́ть пред Тобо́ю,/ да бу́дет по всей земли́ роса́,/ на ме́сте, на не́мже изво́лиши хра́му бы́ти, су́ша да бу́дет./ И па́ки, да бу́дет на ме́сте роса́./ И сия́ обоя́, о́тче, получи́л еси́,/ те́мже и прече́стен храм Ма́тери Бо́жии воздви́гл еси́,/ с Не́юже моли́ся Христу́, мо́лим,/ спасти́ся душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

Стопа́м вели́каго Анто́ния после́довал еси́, преподо́бне,/ он бо в пусты́ню безмо́лвия ра́ди всели́ся/ и А́нгелом собесе́дник бы́ти сподо́бися,/ ты же в подзе́мная ме́ста пеще́ры затвори́лся еси́,/ Свет неизрече́нный сподо́бился еси́ зре́ти./ Те́мже о́наго житию́ поревнова́в,/ именова́ние от де́йства прие́м,/ с ни́мже Тро́ице Святе́й предстоя́,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Я́ко пресве́тлый свети́льник,/ в те́мне ме́сте просия́л еси́,/ и, я́ко фи́никс в дому́ Бо́жии, проро́чески процве́л еси́/ и плод пресвя́т – сам себе́ Влады́це,/ жи́ву же́ртву без кро́ве, прине́сл еси́, о́тче./ Те́мже тя вси, любо́вию соше́дшеся,/ по достоя́нию при́сно ублажа́ем.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Пеще́ра, в не́йже лежи́т свяще́нное те́ло твое́,/ преподо́бне Анто́ние,/ Ду́ха Пресвята́го си́лою/ неду́ги разли́чныя исцеля́ет ве́рою приходя́щих,/ бе́си от челове́к отгони́ми быва́ют,/ и разсла́бленнии, здра́вие прие́млюще, отхо́дят./ Мы же, похваля́юще Го́спода, глаго́лем:/ честна́ пред Го́сподем смерть святы́х Его́.

Сла́ва, глас 6: Ди́вно проше́ние, и ве́ра превели́ка,/ ю́же стяжа́л еси́, преподо́бне Анто́ние,/ проро́ку бо Илии́ подо́бяся./ Он бо огнь с небесе́ сведе́/ в пояде́ние же́ртвы,/ та́кожде и ты моли́твою огнь с небесе́ сво́диши/ в пояде́ние и очище́ние ме́ста,/ иде́же пресла́вный храм Влады́чицы и Богоро́дицы хотя́ше воздви́гнутися./ Те́мже тя, я́ко сожи́теля преподо́бным/ и проро́ком ревни́теля,/ ублажа́юще, мо́лим:/ моли́ся Христу́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго два́жды и Богоро́дице, Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь, преподо́бнаго, глас 4:

От мирска́го мяте́жа изше́д,/ отверже́нием же ми́ра ева́нгельски Христу́ после́довал еси́/ и, равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ в ти́хое приста́нище Святы́я Горы́ Афо́на дости́гл еси́,/ отону́дуже благослове́нием отце́в в го́ру Ки́ева прише́д/ и та́мо трудолю́бно жизнь соверши́в,/ оте́чество твое́ просвети́л еси́/ и, мно́жеству мона́шествующих стезю́, веду́щую к Небе́сному Ца́рствию, показа́в,/ Христу́ сия́ приве́л еси́,/ Его́же моли́, Анто́ние преподо́бне,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го по уста́ву. По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Пресве́тлый и светоно́сный, Богому́дре Анто́ние, твой приспе́ пра́здник,/ созыва́ющий мона́хов мно́жества просла́вити и пе́ти твое́ честно́е успе́ние,/ прося́ще от Христа́ хода́тайством твои́м прия́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Яви́лася еси́ вы́шши Го́рних сил, Влады́ку ро́ждши, Богоро́дице,/ и земны́х естество́ вознесла́ еси́, Богоневе́стная,/ те́мже Тя, и́стинную Богороди́тельницу, душе́ю и язы́ком, ве́рнии, сла́вим.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Собесе́дник и сослужи́тель отце́м Святы́я Горы́, о́тче, был еси́,/ и тех стопа́м после́довав, я́ко безпло́тен, на земли́ пожи́л еси́./ Те́мже преподо́бным яви́лся еси́ единожи́тель,/ с ни́миже и в Вы́шних ликовству́я, моли́ спасти́ся душа́м на́шим,/ тебе́ непреста́нно сла́вящим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря,/ и внима́ше мы́слию, и́же на руно́ дождь,/ в безсе́менном зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/ купину́, огне́м неопали́мую, жезл Ааро́нов прозя́бший,/ и, свиде́тельствуя, обру́чник Твой и храни́тель свяще́нником взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет, и по рождестве́ па́ки Де́ва пребыва́ет.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

В подзе́мныя пеще́ры вшел еси́, преподо́бне,/ и отту́ду я́ко победи́тель страсте́й, на колесни́цу доброде́телей возше́д,/ я́коже други́й Илия́, к Небесе́м возлете́в,/ та́мо пра́ведно пресве́тлым венце́м венча́лся еси́, блаже́нне./ Но я́ко егда́ с на́ми был еси́ в жи́зни сей,/ печа́ся и промышля́я нам поле́зная,/ та́ко и ны́не, о́тче Анто́ние, моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Всенепсто́чная Неве́ста Творцу́,/ я́ко Неискусому́жная Мати Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й и вы́шняго прича́стия сподо́би/ и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Жесто́кое твое́ житие́: пи́сана на вели́цей вече́рни.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, гла́са 8-го. И преподо́бнаго на 8, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери́,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Зе́льным воздержа́нием, и труды́, о́тче Анто́ние, и всено́щным стоя́нием/ ду́шу твою́ царя́ над страстьми́ теле́сными поста́вил еси́./ Те́мже, со святы́ми веселя́щеся, Христа́ пое́м,/ тебе́ такову́ побе́ду на стра́сти дарова́вшаго.

Приспе́ днесь всечестны́й день успе́ния твоего́, о́тче Анто́ние,/ бога́тно веселя́ ча́да твоя́, всече́стне./ Те́мже, помина́юще твое́ дре́внее житие́ и а́нгельскую жизнь,/ све́тло пра́зднующе, тебе́ воспева́ем, о́тче.

От те́мных мест восхи́тився,/ к превы́шним све́тлостем пресла́вно преше́л еси́, преподо́бне,/ и та́мо со святы́ми, я́ко победи́тель страсте́й, о́тче, венча́лся еси́.

Богоро́дичен: Лю́те погружа́емую ду́шу мою́ в пучи́не страсте́й бу́рею безме́рных обстоя́ний,/ спасе́ния просте́рши ми ру́ку, возведи́, Влады́чице, из глубины́ зол мои́х.

Други́й кано́н преподо́бнаго, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всевоинство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Еще́ от ма́лыя версты́45, преподо́бне Анто́ние, вели́ку любо́вь стяжа́л еси́ к Бо́гу,/ и сего́ ра́ди плотска́я взыгра́ния и стра́сти до конца́ умертви́л еси́,/ и чистото́ю, я́коже кри́лы, впери́вся пресла́вно,/ к Небесе́м возлете́л еси́, о́тче.

Влады́чнему любостра́нству, преподо́бне, подо́бяся,/ сам стра́нство́вати изво́лил еси́, Анто́ние,/ те́мже Всеви́дящее Око, ви́дя твое́ благо́е произволе́ние,/ да́ром чуде́с обогати́ тя, я́ко пресла́вна.

Душе́вную ти́хость и любо́вь, я́же к Бо́гу,/ нра́вы и обы́чаи благи́ми укра́шена тя ви́дев,/ твой духо́вный настоя́тель, преподо́бне,/ проро́чески всем пропове́дует хотя́щая напосле́док тобо́ю бы́ти пресла́вная, Анто́ние.

Богоро́дичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цы расто́ргни,/ Твоего́ Сы́на и Бо́га моля́щи, и томя́щий мя грех, Присноде́во, низложи́,/ я́ко да воспева́ю Тя, всегда́, Пренепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стпый Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Пропове́дует пресла́вно и па́че трубы́ вопие́т/ свяще́нная твоя́, о́тче, вели́кая Ла́вра, я́же тобо́ю нача́ло прие́мшая,/ дом же Бо́жия Ма́тере, а́ще и не гла́сом, вещьми́ же хва́лится. глаго́ля:/ утверди́хся Тобо́ю, Го́споди.

Еди́наго Го́спода возлюби́л еси́/ и, Сего́ Крест на ра́мо взем, преподо́бне Анто́ние,/ странноле́пно пожи́л еси́, в посте́х, и бде́ниих, и моли́твах о́браз быв твои́м ученико́м./ Те́мже и от Христа́ просла́вился еси́.

Плотска́го жела́ния, преподо́бне, отве́ргся, го́рдость возненави́дел еси́,/ смире́нием же и нището́ю обогати́вся,/ превысо́кая дости́гл еси́ святы́х жили́ща.

Богоро́дичен: Поми́луй, еди́на Богома́ти, поми́луй и уще́дри ду́шу мою́ окая́нную,/ потопля́емую бе́сы и страстьми́ лука́выми,/ и пре́жде вре́мене исхо́да моего́ сию́ очи́стити умилосе́рдися.

Ин

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ мои́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Прозре́в бу́дущая воздая́ния, зде маловре́менная, я́ко не су́щая, о́тче, оста́вил еси́/ и сего ра́ди сугу́бая воздая́ния прия́л еси́, преподо́бне./ Те́мже со А́нгелы непреста́нно пое́ши Влады́ку твоего́.

Моли́тися, о́тче, не преста́й о ста́де твое́м,/ е́же мно́гими по́ты и труды́ стяжа́л еси́,/ изба́вити всех обстоя́ний, бед же и скорбе́й,/ да вси тебе́, я́ко чадолюби́ва отца́, воспева́ем.

Весе́лием, преподо́бне, с чи́нми святы́х Бо́гу предстои́ши,/ я́же та́мо весе́лия и ра́дости насыща́яся,/ сподо́би и нас та́мошняя ра́дования получи́ти,/ да, веселя́щеся, тебе́ велича́ем, о́тче Анто́ние.

Богоро́дичен: Просте́рши ру́ку благоутро́бия, Богороди́тельнице,/ вся́каго мя изми́ осужде́ния, к Тебе́ прибега́ющаго, и Тебе́ припа́дающа,/ и призыва́юща Твою́ по́мощь.

Ин конда́к, глас 8:

Вми́ре я́ко А́нгел, о́тче, пожи́л еси́,/ в земли́ пеще́ру себе́ соде́лав,/ в не́йже до́бре подвиза́вся проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней,/ и отту́ду, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным черто́гом./ Помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Удиви́ся твой духо́вный настоя́тель, в тебе́ вели́ко воздержа́ние зря,/ и внима́ше мы́слию хотя́щая о тебе́ напосле́док бы́ти, Анто́ние,/ ви́де бо по Бо́зе твое́ вели́кое житие́ и вра́жиими прило́ги ника́коже поколеби́ма./ Те́мже и свиде́тельствует, я́ко оте́ц и храни́тель твоего́ жития́,/ отце́м Святы́я Горы́ вопия́ше:/ сей, и́же посреде́ нас ви́дится ме́ньший/ но последи́ в Росси́и вели́кий свети́льник бу́дет.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря,/ и внима́ше мы́слию, и́же на руно́ дождь,/ в безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/ купину́, огне́м неопали́мую, жезл Ааро́нов проза́бший/ и, свиде́тельствуя, обру́чник Твой и храни́тель свяще́нником взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет, и по рождестве́ па́ки Де́ва пребыва́ет.

Песнь 4

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́и́, Го́споди.

Ме́сто, в не́мже лежи́т честно́е и свяще́нное те́ло твое́, преподо́бне Анто́ние о́тче,/ мно́га исцеле́ния отту́ду прие́млют ве́рнии, Христу́ от души́ вопию́ще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Не устраши́ тебе́, преподо́бне, долгота́ жесто́каго пути́,/ ниже́ та́мо разбо́йническое наше́ствие./ Те́мже Святу́ю Го́ру доше́д, с су́щими та́мо отцы́ воспева́л еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ви́дев Всеблаги́й Бог тве́рдое твое́ и до́брое изволе́ние,/ та́мо во святы́х ме́стех посреде́ оте́ц, сла́вна тя сотворя́ет,/ с ни́миже сподо́би взыва́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Ко́рень из чресл Тя ца́рских, всех Царь, я́ко су́щу, вожделе́в/ и вы́шшу Херуви́м и Серафи́м соде́лав,/ Богоро́дице, всели́ся в Тя.

Ин

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя,/ прославля́ю, Многоми́лостиве.

Про́мыслом Бо́жиим па́ки ко оте́честву твоему́, блаже́нне, посыла́емь быва́еши,/ я́ко да и та́мо мно́гих ко спаси́тельному пути́ наста́виши, Творцу́ воспева́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Упова́нием бу́дущих благ, Анто́ние, укрепля́емь,/ плотско́е стремле́ние обузда́л еси́/ и твое́й пло́ти враг неми́лостив, о́тче, был еси́,/ сего́ ра́ди и по́мощь свы́ше стяжа́л еси́.

В целому́дрии жизнь твою препроводи́в, преподо́бне,/ земна́я Небе́сными измени́л еси́ и нетле́нная тле́нными искупи́л еси́./ Те́мже Христу́ пое́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: До́брых всех обнажи́хся и лежу́ в зло́бе:/ оболки́й всех, дре́вле па́дших, и ны́не мя пре́ждними украси́,/ и вторы́х изба́ви, Богоневе́сто.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тиаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Мона́шествующих о́браз, о́тче, и наказа́тель был еси́,/ те́мже и си́льным запреща́еши на восхище́ние не жела́ти, но па́че маломо́щныя ми́ловати./ И от сего́ просла́вился еси́, Анто́ние,/ и вели́к нарече́н учи́тель яви́лся еси́.

Вы́ше челове́ка, Анто́ние, стяжа́л еси́ житие́, равноа́нгельно пожи́в на земли́,/ те́мже ра́вну я́же А́нгелом по́честь сподо́бился еси́ получи́ти/ и пое́ши с ни́ми Влады́ку твоего́.

Богодарова́нныя твоя́ благода́ти, о́тче Анто́ние,/ всяк слух челове́ческий удиви́ша и научи́ша,/ я́же зде мня́щаяся вели́кая, я́ко ма́ла и ху́да, презре́ти вся и после́довати стопа́м твои́м,/ отону́дуже моли́, преподо́бне, спасти́ся нам.

Богоро́дичен: Упова́ние еси́ мое́, Пречи́стая, и спасе́ние, и похвала́./ Те́мже прибега́ю к покро́ву Твоему́:/ не гнуша́йся мене́, грехи́ мно́гими, и боле́зньми, и скорбьми́ ны́не поглоще́ннаго,/ но, предвари́вши, спаси́ мя.

Ин

Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения/ приведе́ние и́мамы.

Стра́нно твое́ житие́, преподо́бне ; / ку́пно же и смире́ние, е́же стяжа́л еси́, Анто́ние,/ я́ко ни сама́го све́та того́, и́же в ми́ре,/ ниже́ со́лнечнаго сия́ния, досто́йна тебе́ того́ вмени́л еси́ зре́ния,/ но в те́мне ме́сте еди́н тебе́ затвори́л еси́.

Це́рковь и дом Пресвята́го Ду́ха, о́тче Анто́ние, был еси́,/ разли́чными доброде́тельми укра́шен быв,/ смире́нием Го́рнюю высоту́ насле́див,/ нището́ю Небе́сное бога́тство прия́л еси́, преподо́бне.

Па́мять твою́ творя́щих свяще́нную от вся́ких спаси́ прегреше́ний, и печа́лей, и напа́стей,/ твое́ Боже́ственное да́руй заступле́ние,/ всех Царю́ предстоя́й, о́тче Анто́ние.

Богоро́дичен: Я́ко невече́рний Свет, от чре́ва Твоеге́ су́щий возсия́вший,/ отемне́нную ду́шу мою́ озари́, Влады́чице Чи́стая,/ и отжени́ вся́ку мглу се́рдца моего́.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сне́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Всегда́шним к Бо́гу раче́нием вне пло́ти и ми́ра, о́тче Анто́ние, был еси́./ Те́мже и жили́ще досто́йно Ду́ха Пресвята́го показа́лся еси́,/ я́коже и Сам Христо́с рече́:/ прише́д со Отце́м и Ду́хом, та́мо явлю́ся.

Я́ко пресла́дкий не́кий виногра́д, Свята́я Гора́ тебе́, о́тче, израсти́вши,/ пресла́вно тобо́ю красу́ется и, ра́дующися, Христа́ прославля́ет,/ тебе́ сим дарова́вшаго.

Нощь, я́ко день, и день, я́ко нощь, тебе́ вменя́шеся, Анто́ние:/ не дал бо еси́, по проро́ку, сна очи́ма твои́ма, ни ве́ждома дрема́ния,/ ниже́ поко́я телеси́ твоему́, до́ндеже сие́ чи́сто с душе́ю Бо́гу предста́вил еси́.

Богоро́дичен: Твою́ пода́ждь ми по́мощь/ и изба́ви мя бед, и скорбе́й, и прегреше́ний мои́х,/ я́же всех ро́ждшая при́сное Избавле́ние.

Ин

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вией валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Я́ко свобожде́на бы́вши блаже́нная твоя́ душа́ от тя́жести плотски́я/ и от го́рькаго фарао́на мучи́теля, ми́ра сего́ изше́дши,/ в зе́млю обетова́ния ра́йскаго пре́йде немяте́жно,/ со святы́ми пребыва́ет, веселя́щися.

Ны́не свяще́нное те́ло твое́, преподо́бне, в пеще́ре лежа́щее,/ исцеле́ния мно́гая источа́ет ве́рою приходя́щим./ Те́мже мо́лим тя:/ и душе́вная здра́вия мольба́ми твои́ми пода́ждь тебе́ сла́вящим.

Светле́йши со́лнца возсия́ пречестна́я па́мять твоя́, Анто́ние,/ в ню́же соше́дшеся, прославля́ем твое́ успе́ние и труды́,/ я́же претерпе́л еси́ в жи́зни сей,/ прося́ще от Христа́ тобо́ю прия́ти грехо́в оставле́ние.

Богоро́дичен: Красоты́ мя ви́дети сла́вы Твоея́ сподо́би,/ егда́ от пло́ти моея́ хощу́ разлучи́тися,/ я́ко утвержде́ние мое́ еси́, Влады́чице:/ да отсю́ду прииму́ избавле́ние.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Возложи́в себе́ Бо́гу, па́че всех возлю́бленному от ю́ности, преподо́бне,/ Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́,/ ми́ра же тле́нная ни во что́же вмени́в,/ в земли́ пеще́ру соде́лал еси́/ и, в ней до́бре проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней подвиза́вся,/ я́ко светоза́рное со́лнце, во вся концы́ земли́ возсия́л еси́,/ отону́дуже, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со А́нгелы Влады́чню престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих пя́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.

И́кос:

Присносу́щнаго немерца́ющаго све́та Святы́я Тро́ицы наслади́тися жела́я/ и сего́ ра́ди четыредесятоле́тное вре́мя в еди́ной пеще́ре те́мне тебе́ затвори́в,/ отту́ду неисхо́ден, о́тче, пребы́л еси́,/ до́ндеже те́ло твое́ чи́сто с душе́ю Бо́гу предста́вил еси́./ Отону́дуже и по преставле́нии, я́ко жив, от Го́спода дарова́ния чуде́с прия́л еси́,/ исцеля́ти разли́чныя боле́зни зле стра́ждущих/ и бе́сы от челове́к приходя́щих изгони́ти./ Те́мже мо́лим тя:/ моли́ся, о́тче, сохрани́ти без вре́да оте́чество твое́, град же и лю́ди, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Повеле́нием духо́внаго твоего́ настоя́теля, блаже́нне Анто́ние,/ па́ки ко оте́честву твоему́ посыла́емь быва́еши./ Те́мже рече́нная тебе́ отце́м, я́ко от Бо́га повеле́нная, сотвори́л еси́,/ иде́же прише́д, о́тче, мно́гих ду́ши Го́споду приве́л еси́.

Святе́йшаго ме́ста, преподо́бне Анто́ние, я́ко дости́гл,/ мно́гих житие́м твои́м удиви́л еси́:/ вы́ше бо челове́ка восприе́м житие́,/ и́мже мно́гих мирска́я презира́ти сотвори́л еси́.

Святи́теля Иларио́на пеще́ру я́ко обре́т,/ трудолю́бне в ней пожи́л еси́, преподо́бне, в моли́твах и поще́ниих,/ до́ндеже ину́ю пеще́ру себе́ соде́лал еси́,/ в не́йже сподо́бился еси́ го́рняго зва́ния.

Богоро́дичен: Челове́ческия напа́сти и сове́ты, Чи́стая,/ разори́ Боже́ственными моли́твами Твои́ми/ и рабы́ Твоя́ изба́ви боле́зненных прегреше́ний,/ я́ко да Присноде́ву Тя ублажа́ем.

Ин

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Вели́каго трудополо́жника и ревни́теля/ твоему́ житию́, преподо́бне Анто́ние, Феодо́сия блаже́ннаго, стяжа́л еси́,/ а́нгельскому твоему́ житию́ после́дующа,/ с ни́мже в Вы́шних водворя́яся, нас помина́й.

Но́ваго тя Моисе́я, о́тче, позна́хом, страсте́й победи́теля:/ я́коже бо он, дре́вле Амали́ка победи́в, лю́ди изведе́,/ ты же, о́тче, мно́жество мона́шествующих в зе́млю обетова́ния ра́йскаго приве́л еси́.

Гра́да и оте́чества твоего́ пресе́льник, о́тче, был еси́,/ но па́ки Бо́жиим промышле́нием ко оте́честву твоему́ сла́вно свиде́тельствован возвраща́ешися,/ иде́же благода́ть от Го́спода, о́тче, прия́л еси́.

Богоро́дичен: Пещь прообразова́ше Твое́ рождество́, Пренепоро́чная:/ о́троки бо не опали́, я́коже ни ложесна́ Твоя́ Огнь нестерпи́мый./ Те́мже мо́лим Тя: огня́ ве́чнаго изба́ви рабы́ Твоя́.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Влады́ки твоего́ Христа́, преподо́бне Анто́ние, смире́нию поревнова́л еси́/ и сего́ ра́ди смире́нное и жесто́кое житие́ возлюби́л еси́,/ земна́го пристра́стия отрева́яся./ Те́мже по́чести святы́х сподо́бился еси́/ и с ни́ми пое́ши Го́спода во ве́ки.

Твое́ пресла́вное успе́ние пра́зднующим, блаже́нне,/ моли́ся изба́витися всем от разли́чных напа́стей,/ да вси тебе́ прославля́ем, Анто́ние, и превозно́сим Го́спода во ве́ки.

О нас ми́лостивыо о́ко, Анто́ние, простира́й ко Влады́це, чадолю́бное показу́я,/ и неотлу́чно от нас ду́хом пребыва́й, преподо́бне,/ я́коже обеща́лся еси́, егда́ был еси́ с на́ми,/ да вси с тобо́ю Христу́ воспое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: На моле́ние мое умилосе́рдися ны́не и ра́дость ми в печа́ли ме́сто да́руй,/ да пою́ Тя, Влады́чице, Сы́ну Твоему́ воспева́я:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Исцеле́ния оби́льна, преподо́бне, ве́рою приходя́щим ко хра́му твоему́/ и су́щим в ско́рбех утеше́ние подава́й, да вси с тобо́ю Христу́ вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Благода́рное сие́ пе́ние принося́щия ти, о́тче, свы́ше ми́лостивно назира́й/ и моли́ Христа́ Изба́вителя спасти́ всех, вопию́щих Ему́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Принесе́ся дар Вседержи́телю – тобо́ю мно́жество спаса́емых,/ твоему́ житию́ после́дующих, Анто́ние./ Те́мже моли́ спасти́ся всем, с тобо́ю Христу́ вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Вели́кому та́инству рождества́ Твоего́ кто не удиви́тся, Богоро́дице?/ Или́ кий язы́к зе́мен или́ ум безпло́тен изрещи́ возмо́жет?/ Па́че естества́ бо и смы́сла, Богоро́дице, Зижди́теля родила́ еси́.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Анто́ния, дре́вле просия́вшаго,/ того́ житию́ вся́чески поревнова́ти потща́лся еси́:/ он бо в пусты́ню един всели́ся,/ ты же в пеще́ре еди́наго себе́ затвори́л еси́/ и мно́гими ле́ты, о́тче, неисхо́ден пребы́л еси́.

Пече́рскому житию́ первонача́льник и наста́вник, о́тче, был еси́/ и та́мо подвиза́лся еси́, я́ко безпло́тен./ Те́мже и Христо́с дарова́нием чуде́с обогати́ тя, преподо́бне.

Мое́ю руку́ воздея́ние приими́, преподо́бне,/ Влады́чней подо́бяся бла́гости, презира́я прегреше́ния:/ ты бо ду́шу уязви́л еси́ Христо́вою любо́вию и Его́ Пречи́стыя Богома́тере,/ Ю́же умоли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Богоро́дичен: Руко́ю твое́ю, преподо́бне Анто́ние,/ е́же к Бо́гу воздея́нием, пресла́вно чудоде́йствовася:/ моли́твами бо твои́ми огнь с Небесе́ сво́диши, во очище́ние ме́ста хра́ма Пречи́стыя,/ Ю́же вси с тобо́ю велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Пахо́мия Вели́каго, а́нгельскаго виде́ния сподо́бльшагося, житию́, о́тче, подража́в,/ равноа́нгельно в пеще́ре пожи́л еси́./ Те́мже и равноа́нгельную по́честь сподо́бился еси́ прия́ти, Анто́ние.

Иже от Святы́я Горы́ путе́м веду́щим, о́тче, ме́ста Ки́евскаго дости́гл еси́,/ иде́же бя́ше уго́дно Влады́чицы Ма́тере Бо́жия хра́му воздви́гнутися,/ и та́мо храм прече́стен в сла́ву Богома́тере, ку́пно со блаже́нным Феодо́сием, воздви́гл еси́./ Те́мже тя вси с ним велича́ем.

Богоро́дичен: Светороди́тельнице Де́во, души́ моея́ о́блак отжени́/ и дава́й чи́сто зре́ти, Влады́чице, спаси́тельную добро́ту,/ возсия́вшую неизглаго́ланно из Твоея́ пречи́стыя утро́бы,/ во свет язы́ков, Препе́тая.

Свети́лен:

Жите́йское сладостра́стие умертви́л еси́, Анто́ние,/ сла́ву же маловре́менную позна́в, сея́ вско́ре отступи́л еси́,/ те́сным путе́м изво́лив ходи́ти,/ веду́щим к ра́йскому простра́нству./ Те́мже моли́ся, Анто́ние, спасти́ся тебе́ почита́ющим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дицу Тя вои́стинну испове́дающе, Влады́чице, и́же Тобо́ю спаса́емии:/ Ты бо Бо́га родила́ еси́,/ разо́ршаго Кресто́м смерть и к Себе́ привле́кша преподо́бных собо́ры,/ с ни́миже Тя восхваля́ем, Де́во.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Жела́я ви́дети неизрече́нную ра́дость святы́х/ и весе́лия пра́ведных, Бо́гу угоди́вших,/ вся́кое весе́лие, я́же в ми́ре, возненави́дел еси́,/ но в посте́х и слеза́х проводи́в дни твоя́,/ до́ндеже и стра́сти теле́сныя умертви́л еси́./ Те́мже и сподо́бился еси́ пра́ведных ра́дования,/ с ни́миже моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Днесь похва́льную песнь в па́мяти твое́й, Анто́ние,/ тебе́ принося́щих приими́,/ и предвари́ к Бо́гу моли́твами твои́ми,/ и изба́ви нас от шу́яго стоя́ния,/ и избра́нных ча́сти сочета́ти моли́,/ да тебе́ вси, я́ко те́плаго предста́теля,/ досто́йно ублажа́ем.

В те́мном ме́сте, я́ко звезда́, возсия́л еси́, преподо́бне,/ и мра́чная ли́ца бесо́в посрами́л еси́, прему́дре./ Отню́дуже возше́д к Небесе́м,/ со дерзнове́нием престо́лу Христо́ву предстоя́,/ помина́й пра́зднующих па́мять твою́, преподо́бне,/ ми́лость обрести́ нам в День су́дный.

Сла́ва, глас 8:

Оте́чество твое́, преподо́бне о́тче Анто́ние, оста́вив/ и во́льное стра́нство Го́спода ра́ди прие́м,/ труды́ до́лгаго пути́ ше́ствия,/ жа́жду и глад, сту́день же и зной/ Христа́ ра́ди претерпе́л еси́./ Те́мже и слы́шиши:/ благи́й ра́бе и ве́рный,/ вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́./ Сего́ же гла́са и нам услы́шати, о́тче, моли́ся,/ да всегда́ твою́ па́мять любо́вию ублажа́ем.

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́: Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода: Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О до́брый наш па́стырю и наста́вниче, приснопомина́емый и́ноков росси́йских первонача́льниче, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Анто́ние! Ты горе́ на Небеси́ пребыва́еши, мы ни́зу на земли́, удале́ни су́ще от Тебе́ не толи́ко ме́стом, коли́ко грехо́вною нечистото́ю на́шею; оба́че па́мятующе оте́ческую любо́вь твою́ к лю́дем, ти сро́дным, припа́даем и мо́лимтися с умиле́нием и ве́рою: помози́ нам, гре́шным, покая́нием очи́ститися и досто́йным бы́ти поми́лования и проще́ния от Го́спода и Созда́теля на́шего. Умоли́ Его́ бла́гость дарова́ти нам вели́кия и бога́тыя ми́лости: земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, мир глубо́к, братолю́бие и́скреннее, благоче́стие нелицеме́рное, жите́йских потре́б дово́льство, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от щедрода́тельныя Его́ десни́цы, но во сла́ву Имене Его́ свята́го и во спасе́ние на́ше. Соблюди́, чудотво́рче святы́й, благомо́щными твои́ми моли́твами росси́йския гра́ды, оби́тель твою́ и всю страну́ Правосла́вно Росси́йскую невреди́мы от вся́каго зла, и вся лю́ди, жи́тельствующия в оби́тели твое́й и на поклоне́ние в ню приходя́щия, осени́ Небе́сным твои́м благослове́нием, и в ско́рбех, беда́х и боле́знех утеше́ние, избавле́ние и исцеле́ние им пода́ждь, да благода́рно сла́вим, хва́лим и велича́ем просла́вльшаго тя Го́спода, чрез тебе́ ди́вно благоде́тельствующаго нам, Безнача́льнаго Отца́, Единоро́днаго Его́ Сы́на и Единосу́щнаго Его́ Ду́ха, Тро́ицу Живонача́льную и Неразде́льную, и твое́ свято́е заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Антоний Печерский (в миру Антип) является основоположником русского монашества.

Родился в 983 году в местечке Любече близ Чернигова. Помышляя о монашестве, Антипа отправился в ранней юности странствовать и достиг Святой Горы Афон. Это был центр византийского монашества, возвысившийся над пустынями Египта и Палестины, и впитавший духовный опыт родоначальников монашеского делания. Вначале монашество существовало на Афоне в виде отшельничества. В 961 году трудами преподобного Афанасия Великого (память 5 июля) был устроен первый общежительный монастырь, названный впоследствии Великая Лавра, куда стали приходить иноки из разных стран. Вслед за Лаврой святого Афанасия возникли новые монастыри, в том числе болгарский Зограф и русский Ксилургу. Антипа, прибыв на Афон, по всей вероятности, посещал Великую Лавру преподобного Афанасия, затем удалился в уединение. Существует предание, согласно которому он принял иноческий постриг с именем Антоний в небольшом монастыре Есфигмене и проходил монашеское послушание как отшельник, под руководством старца игумена Феоктиста (по другим данным, он был пострижен в Иверском монастыре; есть предположение, что этим местом был русский монастырь). Уединенная жизнь преподобного Антония соответствовала духу афонских традиций.

Мудрый старец Феоктист, прозрев в святом Антонии будущего великого подвижника, благословил его возвратиться на Русь, чтобы передать русским подвижникам иноческие традиции Святой Горы.

По возвращении на Родину преподобный Антоний поселился в пещере в Берестове, близ Киева, и начал свои подвижнические труды. Это было в 1013 году. Своим расположением на Киевских горах место подвигов преподобного Антония напоминало Святую Гору.

В 1015 году преставился святой равноапостольный князь Владимир, начались кровопролитные княжеские междоусобицы. Преподобный Антоний, скорбя душою о нестроениях в Русской земле, вновь отправился на Афон.

После утверждения на великокняжеском престоле князя Ярослава Мудрого преподобный Антоний вновь возвратился на Родину (по одним данным – в 1051, по другим – в 1028 году). Он поселился в пещере в Берестове – на этот раз в той, где до него подвизался пресвитер Иларион, впоследствии святой Митрополит Киевский, автор «Слова о Законе и Благодати». Здесь в полном уединении и безмолвии преподобный Антоний возрастал духовно, совершенствуясь в подвигах богомыслия, поста и молитвы. Святая жизнь преподобного Антония привлекла к нему многих православных, которые стали приходить к нему за советом и благословением; некоторые оставались жить около него. В числе первых были преподобные Никон и Феодосий – двадцатилетний юноша. По словам летописца, преподобный Антоний всех принимал и желающих постригал. Так собралось двенадцать братий. Это было уже во время княжения старшего сына великого князя Киевского Ярослава Мудрого Изяслава. Отношения преподобного Антония с великим князем порой омрачались; однажды князь – Изяслав разгневался из-за ухода в монастырь к преподобному двух знатных людей – боярского сына Варлаама и княжеского домоправителя Ефрема. И только заступничество великой княгини помогло инокам избежать изгнания из обители.

Ученики преподобного Антония под его руководством построили храм и соорудили келлии, первоначально находившиеся в пещерах; поэтому монастырь и получил название Киево-Печерского. Устроив жизнь в обители по строгим иноческим уставам, преподобный Антоний, неизменно стремившийся к отшельничеству, поставил братии игуменом Варлаама, а сам удалился в затвор. Если кто из иноков стремился к более суровой аскетической жизни, он поселялся рядом с преподобным Антонием; так стал образовываться монастырь Ближних, или Антониевых, пещер.

Монастырь же на старом месте постепенно благоустраивался. Число братии росло, пещерный храм стал слишком мал. Иноки выстроили над пещерой небольшую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Затем было решено соорудить монастырь на поверхности земли. Это начинание было осуществлено по благословению преподобного Антония. По его просьбе князь Изяслав отдал инокам гору, на которой был построен новый монастырь. Одновременно со строительством Печерского монастыря происходило основание обители во имя святого Димитрия Солунского князем Изяславом. В нее был поставлен игуменом преподобный Варлаам, а на игуменство Печерского монастыря святой Антоний благословил преподобного Феодосия. Преподобный Феодосий был учеником преподобного Антония, воспринявшим от него весь опыт монашеского делания.

Высота духовности и святости, на которую восшел преподобный Антоний, была засвидетельствована по милости Божией многими чудесами. Известно чудо, связанное с построением соборного храма Печерской обители, когда Сама Пресвятая Богородица предстала преподобным Антонию и Феодосию во Влахернском храме в Константинополе, куда они были чудесно восхищены, и обещала не отлучаться от Печерского монастыря. При этом явлении преподобному Антонию было открыто близкое время его кончины. Однажды к преподобным Антонию и Феодосию явились из Византии мастера-каменщики. Они рассказали, что были вызваны во Влахерну Царицей, Которая, будучи окружена множеством воинов – в числе их были святые Антоний и Феодосий – послала их на Русь строить Ей храм и дала с избытком золота, а также мощи святых мучеников и наместную икону. Слушавшие греков прославили Бога. Преподобный Антоний объяснил им, что произошло чудо –, они со святым Феодосием никуда не выходили из обители. Место будущего соборного храма обители открылось по молитвам преподобного Антония, причем он явил себя духовно подобным древним пророкам Гедеону и Илии. В первую ночь молитвы Господь явился ему и открыл, что преподобный обрел благодать перед Ним. Тогда святой Антоний молитвенно просил, чтобы наутро по всей округе, за исключением места будущего храма, выпала роса. Так и произошло. На другую ночь преподобный Антоний просил, чтобы случилось наоборот – и на святом месте оказалась роса. На третий день, помолившись, измерили золотым поясом длину и ширину храма, и преподобный Антоний низвел молитвой огонь, который очистил означенное место от растительности. Так было положено основание соборного храма Киево-Печерской обители.

В своем затворническом подвиге преподобный Антоний победил немощи падшей человеческой природы и получил от Господа дар исцеления и изгнания бесов. Дар целителя преподобный передал своему ученику святому Агапиту, который прославился как искуснейший врач.

Незадолго до кончины преподобного Антония у него произошло еще одно столкновение с великим князем Изяславом. Преподобный прозорливо предсказал поражение от половцев трем князьям Ярославичам, так и произошло. Против князя Изяслава поднялось народное возмущение, князем Киевским был объявлен князь Полоцкий Всеслав. Святой же Антоний был оклеветан перед Изяславом, и тот обвинил его в сочувствии Всеславу и даже в самой смуте. Тогда преподобный удалился из Киевской земли в Чернигов и поселился близ него в Болдинских горах. Но вскоре Изяслав раскаялся и просил святого Антония вернуться в Печерскую обитель, где в 1073 году преподобный на 90-м году жизни преставился ко Господу. Мощи преподобного Антония по Промыслу Божию остаются сокрытыми.

Литература:

1. Киево-Печерский Патерик. – В кн.: Памятники литературы древней Руси. XII век. М., 1980.

2. Казанский П. История православного русского монашества. М., 1855.

3. Жизнь преподобного Антония Печерского. Киев, 1895.

4. Житие преподобных Антония и Феодосия, чудотворцев Печерских. М., 1900.

5. Шахматов А. Житие Антония и Печерская летопись. – Журнал Министерства Народного Просвещения, 1898, № 3, с. 105–149.

6. Розанов С. П. К вопросу о житии преподобного Антония Печерского. СПб., 1914.

7. Леонид, архиепископ. Афон в истории русского монашества. – Богословские труды, сб. 5. М., 1970, с. 5–24.

8. Молдован А. М. Слово о законе и благодати Илариона. Киев, 1984.

Святы́х четы́редесяти пяти́ му́чеников, и́же в Никопо́ли Арме́нстей

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Всехва́льнии му́ченицы,/ вы, ка́мением сокруша́еми,/ Христа́ ка́мене не отверго́стеся неруши́маго,/ но, победоно́сцы благода́тию бы́вше,/ со а́нгельскими ли́ки ра́дуетеся./ С ни́миже моли́теся/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Добропобе́днии му́ченицы,/ в темни́цах ку́пно затворя́еми,/ я́ко за́поведем Бо́жиим храни́тели,/ и истаява́еми жа́ждею,/ с Небесе́ ро́су прия́сте,/ вас духо́вно прохла́ждшу./ Те́мже моли́теся/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Непобеди́мии му́ченицы,/ жизнь и́стинную жела́юще/ и при́сно пребыва́ющую,/ смерть непра́ведну беззако́нным мече́м,/ ра́дующеся, подъя́сте,/ и ны́не с му́ченики весели́теся,/ с ни́миже моли́теся/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всепе́тая Влады́чице,/ наде́жде ве́рных и утвержде́ние,/ прибе́жище и по́мощь, Тя мо́лим:/ от вся́кия беды́ рабы́ Твоя́ сохрани́,/ ве́рою покланя́ющияся Рождеству́ Твоему́./ Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Своего́ А́гнца А́гница и Непоро́чная Влады́чица/ на Кресте́ я́ко ви́де, зра́ка не иму́ща, ниже добро́ты,/ увы́ Мне, – рыда́ющи, глаго́лаше, –/ где добро́та Твоя́ за́йде, Сладча́йший?/ Где благоле́пие?/ Где благода́ть блиста́ющая о́браза Твоего́,/ Сы́не Мой любе́знейший?

Тропа́рь, глас 1:

Единоу́мне душе́ю свя́зани бы́вше,/ четы́редесять с пятьми́ страда́льцы святи́и,/ на врага́ ополчи́стеся,/ победи́телие же я́вльшеся,/ прия́сте венцы́ от Христа́ Бо́га/ и ве́чное муче́ний ва́ших воздая́ние,/ ты́я и нам улучи́ти моли́те,/ благоче́стно пе́сньми вас велича́ющим.

Ин тропа́рь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

Кано́н, его́же краегране́сие: Боговенча́нный полк пою́ му́чеников. Глас 5.

Песнь 1

Ирмо́с: Спаси́телю Бо́гу,/ в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему/ и фарао́на со всево́инством пото́пльшему,/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Богому́дренно, ве́рнии, во́ини Христо́вы и страстоте́рпцы воспое́м,/ я́ко потреби́тели ле́сти и победи́тели све́тлы,/ Бо́гу побе́дную песнь пою́ще, я́ко просла́вися.

На земли́ страда́льцы подвиза́вшеся све́тло и му́ки претерпе́сте,/ на Небесе́х венцы́ прия́сте,/ согла́сно воспева́юще песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Еди́нством душе́вным свя́зани ве́рно, от ле́сти отврати́стеся/ и победи́тели венцено́сцы яви́стеся,/ согла́сно воспева́юще песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Богоро́дичен: Пречи́стая Ма́ти Бо́жия,/ воплоще́ннаго из Тебе́/ и от недр Роди́тельных не отлучи́вшагося Бо́га непреста́нно моли́/ от вся́каго обстоя́ния спасти́, я́же созда́.

Песнь 3

Ирмо́с: Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́,/ утверди́ мое́ помышле́ние,/ во е́же пе́ти и сла́вити/ спаси́тельное Твое́ Вознесе́ние.

Ра́зумом Христо́вым во́ини укра́шени,/ нечести́ваго врага́ потопи́сте струи́ми крове́й ва́ших.

Те́ло свое́ преда́вше го́рьким и лю́тым му́кам, достохва́льнии му́ченицы,/ и Боже́ственное насле́дие восприя́сте ве́рою.

Ка́менным, страстоте́рпцы, мета́нием повеле́нием мучи́теля сокруша́еми,/ благове́рия держа́ву кре́пко соблюдо́сте.

Богоро́дичен: Непреста́нно моли́, Чи́стая, с му́ченики Проше́дшаго из чресл Твои́х/ изба́вити от ле́сти диа́воли пою́щия Тя, Всенепоро́чная.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Во́ини Христо́вы до́блии, подви́гшеся до́бре,/ лука́ваго врага́ до конца́ потопи́ша кро́вными струя́ми,/ ка́мением сокруша́еми и мечи́ ссека́еми,/ огне́м сожига́еми и в во́ду вмета́еми, венцено́сцы показа́шася я́ве,/ те́мже что́ми суть и ве́рою сла́вими.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

И́же на престо́ле Херуви́мстем седя́й и в не́дрех О́тчих водворя́яся,/ я́ко на престо́ле святе́м седи́т Свое́м, Влады́чице, в не́дрех Твои́х:/ вопло́щся бо, Бог вои́стинну воцари́ся над все́ми язы́ки,/ и разу́мно ны́не пои́м Ему́./ Его́же умоли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

Крестобогоро́дичен:

И́же от Безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго,/ напосле́док Тя пло́тию ро́ждшая, на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́,/ увы́ Мне, любе́знейший Иису́се, вопия́ше, –/ ка́ко сла́вимый я́ко Бог от А́нгел,/ от беззако́нных ны́не челове́к, Сы́не, хотя́ распина́ешися?/ Пою́ Тя, Долготерпели́ве.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах слух си́лы Креста́,/ я́ко рай отве́рзеся им,/ и возопи́х:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Боголюби́выми содержи́ми обы́чаи,/ богопроти́внаго врага́ страда́льческий лик победи́л есть,/ благода́тию Спа́совою укрепля́емь.

Богозва́нный полк страстоте́рпец Христо́вых,/ богопроти́вных мно́жество злочести́вых враг победи́сте, воспева́юще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Свет непристу́пный ви́девше страстоте́рпцы, в темни́це седя́ще,/ многобо́жия тьму и́дольския ле́сти разори́ша,/ Бо́жиею си́лою укрепля́еми.

Богоро́дичен: Осени́ Тя, Де́во, Вы́шняго си́ла и рай соде́ла Тя,/ живо́тное дре́во иму́щи посреде́, Хода́тая и Го́спода.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве бо Тебе́, ино́го не зна́ем.

Словесы́ воспита́ни Ду́ха Свята́го,/ и́дольское безслове́сие му́ченицы упраздни́ша.

Зве́зды светоно́сныя бы́вше страстоте́рпцы/ и цве́ты ве́ры благоуха́ния испуща́юще.

Ни́ва яви́стеся, святи́и, Вы́шняго,/ серпы́ муче́ния пожина́еми, всехва́льнии.

Богоро́дичен: Не преста́й моля́щи, Богоро́дице, Его́же родила́ еси́,/ спасти́ ду́ши на́ша, приле́жно воспева́ющих Тя.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де мя бе́здна,/ гроб мне кит бысть,/ аз же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу,/ и спасе́ мя десни́ца Твои́, Го́споди.

Веселя́щеся, му́ченицы вопия́ху:/ в ру́це Твой, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ ду́хи на́ша и поко́й их:/ Тебе́ бо лю́бим, еди́наго Многоми́лостиваго.

А́нгелов равносе́льницы бы́ша лик му́ченик Твои́х, Человеколю́бче,/ тече́ние бо сконча́вше, ны́не мо́лят спасти́ся душа́м на́шим.

Му́ченическая сла́ва, му́ченическая красота́,/ му́ченический ли́че Богоизбра́нный,/ приле́жно моли́те спасти́ся всем, прибега́ющим к вам.

Богоро́дичен: Зача́тия Твоего́ безсе́меннаго чу́до/ ко́е сло́во изрещи́ мо́жет, Пренепоро́чная?/ Бо́га бо зачала́ еси́, за милосе́рдие к нам прише́дшаго.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Я́ко нача́тки:

Христа́ ра́ди, му́ченицы, мно́гия му́ки подъя́сте,/ и многобо́жие низложи́сте все и́дольское,/ и разруши́сте безбо́жие вся́кия пре́лести,/ Христо́вою си́лою сия́ попра́вше,/ нас всех ве́рно науча́ете вопи́ти я́ве: аллилу́ия.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ о́гненней/ песносло́вцы спасы́й о́троки,/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

В пещи́, Христо́, страстоте́рпцы Твои́ вопия́ху:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Просвеще́ни све́том Тро́ическим, страда́льцы,/ с весе́лием ду́ши своя́ преда́ша, пою́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Предстоя́ще Бо́гу, венцено́сцы страда́льцы, с весе́лием,/ Тому́ за ны моли́теся.

Богоро́дичен: Я́ко спасе́ние на́ше, Тя, Богоро́дице, мо́лим:/ моли́ за ны Вопло́щшагося из Тебе́.

Песнь 8

Ирмо́с: Из Отца́ пре́жде век рожде́ннаго Сы́на и Бо́га/ и в после́дняя ле́та воплоще́ннаго от Де́вы Ма́тере,/ свяще́нницы, по́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

С му́ченики бу́ди проше́ние на́ше ве́рных,/ и тех насле́дия прича́стницы бу́дем,/ Христа́ пою́ще и превознося́ще Его́ во ве́ки.

Ра́достию серде́чною лик терпели́вых страда́лец от Христа́ венцы́ боголе́пно прие́млет,/ и све́тло пое́т, и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Струя́ми крове́й ва́ших обагри́вшеся, достохва́льнии,/ и на Небесе́х во ве́ки со Христо́м ца́рствуете,/ благоче́стно пою́ще и превознося́ще Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Херуви́м вы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице Чи́стая,/ во чре́ве Твое́м Седя́щаго на них поне́сши,/ Его́же со безпло́тными, земни́и, славосло́вим и превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Тя, па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию,/ в ле́то Безле́тнаго/ неизрече́нно ро́ждшую,/ ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

За о́бщее спасе́ние моли́теся, пресла́внии му́ченицы, Христу́ предстоя́ще,/ Его́же ра́ди и му́ки претерпе́сте.

Си́лою кре́пкою преле́стную тве́рдость низложи́сте, непобеди́мии,/ и ны́не в жили́щах Небе́сных со А́нгелы жи́ти сподо́бистеся.

Зако́нными обы́чаи му́ченическими победи́вше го́рдаго мучи́теля/ и венцы́ прия́сте пра́ведныя, всечестни́и.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Богоро́дице, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ Его́же родила́ еси́, моли́ с му́ченики/ грехо́в оставле́ние дарова́ти ве́рою воспева́ющим Тя.

Святые мученики Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоний, Александр, Иоаникий, Сисиний и другие (числом около 45) пострадали за веру в Христа около 319 года в армянском городе Никополе, входившем в восточную часть Римской империи, правителем которой был гонитель христиан император Ликиний (307–324). Когда император издал указ о гонении на христиан во всех восточных областях империи, в Никополе и его окрестностях более сорока христиан решили добровольно отдаться в руки язычников и принять мученическую кончину за Христа Спасителя. Во главе этих мужественных исповедников были именитые и образованные жители города, отличавшиеся добродетельной жизнью, по имени Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоний и Александр. Когда святые пришли к игемону Лисию, он очень удивился и пытался уговорить исповедников отречься от Христа. Святой Леонтий вступил с Лисием в прения о вере, обличил языческих богов и доказал пагубность веры в них. Раздраженный правитель приказал бить камнями по устам святых исповедников, а затем бросил их в темницу в железных веригах. Святой Леонтий утешал своих собратьев и укреплял их решимость пострадать за Христа, рассказывая о подвигах святых, начиная от праведного Иова и кончая христианскими мучениками. Ночь святые провели в молитве и пении псалмов.

На другой день мученики вновь отказались принести жертвы идолам и были подвергнуты пыткам: их подвесили и строгали тело железными крючьями, пока не обнажились кости, а затем бросили в темницу. Святой Леонтий, видя тяжкие страдания святых исповедников от ран, молил Бога, чтобы быстрее кончился их подвиг. Через знакомого вельможу он внушил Лисию мысль предать святых смерти на следующий день. В полночь, когда мученики пропели псалом на свое погребение «Блажени непорочнии», – им явился Ангел с таким благовестием: «Радуйтесь, рабы Христовы, близка кончина ваша, имена ваши записаны на Небе, надейтесь, с вами Бог». Два темничных стража – Меней и Вирилад, увидев свет и услышав слова Ангела, уверовали во Христа и присоединились к святым мученикам.

Утром Лисий огласил приговор: «Представленным мне на суд сорока пяти человекам христианской веры, ослушавшимся царского повеления и хулившим богов своих предков, назначаю достойную по их делам казнь: сначала отсечь им топором руки и ноги, затем бросить на сожжение в огонь и оставшиеся после сожжения их кости бросить в реку». Приказание игемона было тут же исполнено. Многие мученики умерли после отсечения рук и ног, но некоторые были еще живы. Мученик Иоаникий, смотря на свои отрубленные руки и ноги, говорил: «Смотрите, как жатвенный серп сжег мои члены, словно колосья!» Мученик Сисиний, страдавший от боли и жажды, помолился Богу об облегчении страданий. В тот же миг из лежавшего рядом с ним камня истек прохладный источник воды, и мученик утолил жажду. По молитве святого Сисиния источник не прекратился и стал целительным.

Живых и умерших мучеников бросили в костер, а затем оставшиеся кости – в реку Ликос. По Промыслу Божию святые останки не разнесло течение реки; они легли на дно в углубление и затем были обретены христианами и с честью погребены. Позднее на том месте был построен храм в честь сорока пяти мучеников.

Литература:

1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского, кн. 11. М., 1910, с. 250–259.

2. Виноградов П., священник. Жизнь святых, память которых совершается в июле месяце, составленная по руководству: Четьи-Минеи, Патристики, Русских святых, Богослужебных дней Православной Церкви и других книг, с описанием праздников. 3-е изд. М., 1880, с. 40–41.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны, имену́емыя «Коне́вская»

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихиры на 8, глас 6:

Се храм испо́лнен сла́вы!/ Ра́дуйтеся, лю́дие, и весели́теся:/ сия́ет бо к нам све́том благода́тным о́браз Све́та Присносу́щнаго/ и Его́ Безневе́стныя Де́вы Ма́тере,/ и́мже озаря́ющеся, благода́рственно воспева́ем:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ я́ко не оста́ви нас, си́рых,/ но призре́ на ны свы́ше/ возвраще́нием от Новагра́да сего́ неистощи́маго чуде́с сокро́вища,/ Богому́дрым Арсе́нием оста́вленнаго,/ ко спасе́нию душ на́ших.

Ста́нем вси благогове́йно/ и со стра́хом воспои́м вели́чия Бо́жия Ма́тере:/ Та бо храм одушевле́нный/ и престо́л, Небе́с простра́ннейший, яви́ся/ Сопреве́чнаго Отцу́ Сло́ва;/ Та возрасти́ нам дре́во жи́зни,/ всех Жизнь во утро́бе нося́щи;/ То́ю обнови́шася до́льная/ и процвете́ язы́ков пусты́ня безпло́дная;/ То́ю украша́ется де́вственных лик/ и сла́вится оби́тель сия́,/ чудесы́ озаря́ющися от светоза́рныя святы́я ико́ны.

Кто Сия́, превы́шшая Херуви́мов и Сла́внейшая Серафи́мов,/ песнопе́ния на́шего Вино́вная?/ Сия́ Ма́ти Го́спода Небе́сных сил,/ дарова́вшая во отра́ду скорбя́щим и от злых духо́в томи́мым/ Свой святы́й лучеза́рный о́браз/ со Преве́чным на руку́ Младе́нцем,/ Созда́телем всея́ тва́ри./ Тем, я́ко та́йне Послужи́вшей на́шего спасе́ния,/ благода́рственно воспева́ем пра́зднственная.

Хва́лим тя, свята́я Горо́ Афо́не,/ я́ко трудолю́бныма рука́ма свята́го Арсе́ния/ дарова́ла еси́ нам боголе́пный о́браз/ Бо́га Сло́ва и Его́ Пречи́стыя Ма́тере,/ и́мже и вели́кий Но́вград украша́ше себе́./ Но се па́ки возврати́ся, иде́же бе пе́рвее,/ па́ки зрим той во ото́це Нева́ е́зера,/ па́ки све́тло торжеству́ем, весели́мся и ра́дуемся,/ во псалме́х и пе́снех духо́вных пра́зднующе.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Кто не удиви́тся, Богоизбра́нная Де́во,/ Твоему́ о нас всеблаго́му смотре́нию?/ Кто не воспое́т е́же к нам Твое́ ма́тернее благоутро́бие?/ Се нам возврати́ся от преде́лов Новагра́да/ чуде́с исто́чник приснотеку́щий,/ всесвятый о́браз Твой и Твоего́ Сы́на Вседе́теля,/ и́мже украша́ется храм сей/ и процвета́ет оби́тель Твоя́./ Той бо всем ве́рным излива́ет благода́тныя струи́ богоде́йственно,/ цели́тельны душа́м и телесе́м/ и веселя́щия се́рдце, печа́лию сокруше́нное./ О, вои́стинну ми́ро излия́нное и́мя Твое́, Влады́чице,/ благово́ние издаю́щее всей тва́ри!/ Те́мже Ти взыва́ем:/ ра́дуйся, земноро́дных ра́досте;/ ра́дуйся, упова́ние на́ше,/ прибе́жище и спасе́ние душ на́ших.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три Богоро́дичная (зри день 8-й).

На лити́и стихи́ры, глас 2:

Я́ко пред киво́том Дави́д, собра́в чины́, ликовствова́ше,/ ны́не пред Твое́ю, Богоро́дице, ико́ною/ ликовству́ют свяще́нных собо́ри,/ И с чи́нми А́нгел все христоимени́тых люде́й мно́жество/ досто́йно блажа́т Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и прославля́ют раболе́пно, и честву́ют, и покланя́ются,/ и мо́лятся Тебе́ по Бо́зе,/ да мир умири́ши в Правосла́вии,/ страну́ на́шу утверди́ши/ и спасе́ши от всех зол Твоя́ рабы́,/ я́ко еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Под кров Твой, Влады́чице, прибега́ем/ и, Твоему́ свято́му о́бразу припа́дающе, мо́лим Тя:/ при́зри на ны, гре́шныя рабы́ Твоя́,/ и из Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего моли́,/ да препоя́шет нас с высоты́ си́лою Свое́ю,/ е́же твори́ти всегда́ во́лю Его́ святу́ю,/ спаса́я ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

Се блажи́м Тя, ро́ди вси, о Де́во Всепе́тая,/ му́жи, и жены́, и всяк во́зраст благочести́вых,/ и Бо́гу освяще́нных собо́р,/ во святе́м Твое́м хра́ме сем:/ ико́ны бо Твоея́ чудесы́ удивля́еми,/ славосло́вие Тебе́ прино́сим,/ его́же не отри́ни, Влады́чице,/ но, я́ко кади́ло благоуха́ния, приими́,/ и я́ко же́ртву непоро́чную,/ во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

От восто́ка возсия́ нам Со́лнце пра́вды, Христо́с,/ от восто́ка и о́браз Его́ с Пречи́стою Ма́терию,/ я́ко луча́ пресве́тлая, яви́ся/ и чуде́с сия́нием нас озари́,/ его́же ны́не обстоя́ще, о празднолю́бцы,/ упраздни́мся от су́етных помышле́ний/ и возведе́м о́ко у́мное к сия́нию Све́та присносу́щнаго,/ да досто́йно соверша́ем пра́зднственная.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8:

Что Тя нарече́м, Безневе́стная?/ Зарю́ ли у́треннюю,/ из Тебе́ бо Со́лнце мы́сленное, Христо́с, нам возсия́;/ во́ду ли, ду́хом бо жа́ждущих напая́еши чуде́с изли́тием;/ рай ли сла́дости,/ Христо́с бо Тя я́ко дре́во живо́тное дарова́/ и нам Пита́тельницу показа́,/ Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Досто́йно воспе́ти Тя недоуме́ем, Де́во Богоро́дице:/ па́че бо Серафи́мов Твое́ и́мя превознесе́ся/ и па́че Херуви́мов просла́вися./ Ти́и, не терпя́ще зре́ти сла́вы Царя́ ца́рствующих,/ закрыва́юще ли́ца своя́, взыва́ют:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф./ Ты же, Ду́хом Святы́м осене́нная,/ во чре́ве Твое́м вмести́ла еси́ Невмести́маго тва́рию,/ ко спасе́нию душ на́ших.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Ко́е принесе́м песнохвале́ние/ или́ ко́ими Тя венцы́ увязе́м, Де́во Чи́стая?/ Твоего́ бо рождества́ та́инство и а́нгельский лик воспе́ти недоуме́ет:/ ка́ко, Де́ва су́щи,/ Ма́ти Бо́гу возмогла́ еси́ бы́ти/ и па́ки Де́ва пребыва́еши?/ О, та́инства стра́ннаго!/ е́же предви́дев, Иса́ия возопи́:/ даст Госпо́дь вам зна́мение,/ се Де́ва во чре́ве зачне́т/ и роди́т Сы́на Емману́ила.

Сла́ва, и ны́не, глас 4:

Да весели́тся пусты́ня/ и да цвете́т, я́ко крин:/ сла́ва Лива́нова даде́ся ей и Карми́лова,/ се бо зрим вси сла́ву Госпо́дню/ и высоту́ Бо́жия Ма́тере,/ в чудесе́х о́браза свята́го блиста́ющую,/ его́же не терпя́ще зре́ти,/ ужаса́ются де́мони/ и бе́гают от челове́к, жего́ми су́ще невеще́ственным огне́м,/ о́браз святы́й осеня́ющим./ Мы же, благогове́йно лобыза́юще,/ со стра́хом и любо́вию Первообра́зней соверша́ем песнопе́ние.

Тропа́рь Богоро́дицы, глас 1:

Возсия́ нам, я́ко со́лнце светоза́рное от восто́ка в велеле́пии,/ Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ озаря́ющи чуде́с сия́нием пресла́вно/ всех, вы́ну приходя́щих к ней с ве́рою и любо́вию/ и моля́щихся усе́рдно Твоему́, е́же о Сы́не Твое́м и Бо́зе, вели́чию./ Сла́ва Бо́гу, Арсе́нием сию́ да́вшему нам,/ сла́ва возврати́вшему от Нова́града,/ сла́ва де́йствующему то́ю всем исцеле́ния. (Трижды).

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дицы, трижды. По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Боже́ственными заря́ми просвети́ и ве́рою утверди́, Всенепоро́чная Дево, пою́щих Тя умы́,/ да вси любо́вию торжеству́ем, сла́вяще во псалме́х к нам о́браза Твоего́ прише́ствие/ и Тя, я́ко Засту́пницу христиа́н, моля́ще спасти́ рабы́ Твоя́ от вся́кия беды́,/ наста́вити на путь блаже́нныя жи́зни и сохрани́ти от хотя́щих погуби́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная Де́во Богоро́дице,/ я́ко о́браз Твой святы́й, а́ки о́блак росоно́сный, от Небе́с посла́ся нам,/ и́же целе́бныя во́ды благода́тно всем излива́ет и сердца́ ра́дости исполня́ет./ Тем Тя сла́вим, су́щую чуде́с Вино́вницу, и мо́лимся Ти умиле́нно:/ моли́, Влады́чице, из Тебе́ вопло́щшагося Христа́ Бо́га,/ да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Велича́ние о́бщее: Досто́йно есть/ велича́ти Тя,/ Богоро́дице: Псало́м избра́нный: Бо́же, суд Твой царе́ви даждь.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Я́ко многосве́тлая звезда́, от Афо́нския Горы́ ико́на Твоя́, Богоро́дице, возсия́,/ и в Новегра́де не сокры́ся ей сия́ние,/ но се ны́не всех нас озаря́ет, во хра́ме Твое́м све́тло пра́зднующих,/ одержи́мых же скорбьми́ и лю́тыми злострада́нии покрыва́ет благода́тию Сы́на Твоего́,/ со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́вимаго, спаса́ющаго род челове́ческий.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Да ра́дуется с на́ми все Вы́шних ликостоя́ние/ и да игра́ет вся тварь,/ да весели́тся собо́ри ве́рных,/ я́ко всех Зижди́теля Ма́ти,/ Цари́ца су́щи Небесе́ и земли́,/ явля́ет нам неизрече́нное благоутро́бие/ целе́бными Своего́ о́браза чудесы́,/ подаю́щи слепы́м прозре́ние,/ возставля́ющи разсла́бленныя,/ свобожда́ющи от злых духо́в томи́мыя/ и спаса́ющи в ми́ре ду́ши на́ша.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 14, ирмо́с по два́жды, тропари́ на 12. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Сия́ние сла́вы О́тчия, Сый от Све́та, Све́те Присносу́щный,/ озари́, молю́, ум и се́рдце мое́, Иису́се, и напо́лни мя Ду́ха,/ да воспою́, ра́дуяся, Тебе́ Ро́ждшия ди́вная чудеса́.

Пою́ се́рдцем и усты́ не дре́внюю злату́ю ста́мну, в не́йже бе ма́нна,/ но пою́ Де́ву Богоро́дицу, носи́вшую Христа́ во чре́ве,/ и сла́влю Тоя́ о́браза богосоверша́емая чудеса́.

Ты, по Соломо́ну, исто́чник вертогра́да/ и кла́дязь воды́ жи́вы, истека́ющия от Лива́на,/ о Ма́ти Жениха́ Це́ркви,/ от ико́ны бо Твоея́, Влады́чице, благода́тныя струи́ при́сно на нас лию́тся.

Сердца́ на́ша привлекла́ еси́, Де́во Чи́стая,/ и та́йным о́браза Твоего́ благоле́пием,/ и боголе́пными о́наго чудесы́./ Те́мже, пою́ще, мо́лим Тя:/ и на́ша ду́ши благообра́зны соде́лай, Влады́чице.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльпшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Я́коже Богооте́ц дре́вле пред Бо́жиим киво́том ликова́ше,/ си́це Арсе́ний из Афо́на со о́бразом Киво́та одушевле́ннаго,/ в мы́сленнем ликовствова́нии гряды́й в Росси́ю, моля́шеся Первообра́зней,/ да чту́щих Ю ве́чныя сла́вы сподо́бит.

Я́коже но́вая луна́, яви́ся на Росси́йстей тве́рди Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ озаря́ющи су́щия во тьме и приводя́щи ко све́ту богоразу́мия./ И нас, гре́шных, мо́лим Тя со слеза́ми, спаси́ от тьмы неразу́мия/ и Твоя́ певцы́ ве́чныя сла́вы сподо́би.

Утверди́, просла́ви Це́рковь Сы́на Твоего́, ве́рных Помо́щнице,/ оби́тель сию́, и вся гра́ды, и страны́ в ми́ре сохрани́/ и всех, лю́бящих сла́вити честны́й о́браз Твой, венце́в сла́вы сподо́би.

Расто́ргни плени́цы на́ших грехопаде́ний,/ изба́ви от ро́ва стра́стнаго жития́/ и да́руй свобо́ду рабо́м Твои́м, Богоро́дице,/ да сконча́ем про́чее живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии,/ упова́юще насле́дити ве́чную сла́ву.

Седа́лен, глас 4:

Исполне́ние зако́на и проро́ков ро́ждшая, Христа́ Бо́га,/ испо́лни ра́дости и весе́лия всех, чту́щих святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице,/ да, све́тло днесь пра́зднующе, Тя ра́достно воспое́м/ и любо́вию и́мя Твое́ просла́вим,/ я́ко Ты еси́ еди́на от всех родо́в избра́нная, Благослове́нная и Препросла́вленная.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Зря́ще на Твою́, Богороди́тельнице, ико́ну,/ мо́лим Тя, я́ко Ма́терь Све́та Незаходи́маго:/ отжени́ от нас мрак страсте́й Того́ све́тлостию, да, просве́щшеся, воспое́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ты ти́хое обурева́емым, Богоро́дице, приста́нище,/ Ты ра́дость печа́лию погруже́нным,/ боля́щим Ты исцеле́ние/ и покро́в всем, к Тебе́ прибега́ющим, Влады́чице,/ еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Не наде́емся на кня́зи, ни на сы́ны челове́ческия,/ но все на́ше упова́ние на Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, возлага́ем,/ и ве́руем непрело́жно, я́ко Той есть спасе́ние на́ше, и не постыди́мся.

Тя, Богоневе́сто Чи́стая, недосто́йнии раби́, сла́вим,/ лобыза́юще бре́нными устны́ о́браз Твой святы́й, и Тебе́ мо́лимся со слеза́ми:/ спаси́ нас от лю́тых грехопаде́ний,/ да изба́вимся от ве́чныя му́ки.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ и ме́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Неисповеди́мое чуде́с мо́ре ве́мы Тя, Богоро́дице:/ па́че бо ума́ и сло́ва о́ными Ты просла́вилася еси́./ Тем ны́не, я́ко Ма́терь Бо́жию, в пе́снех Тя сла́вим, раби́ Твои́, благода́рственно.

Ди́вный в чудесе́х Бог ди́вен и во святы́х Свои́х,/ Тобо́ю без сравне́ния ди́вен показа́ся, Богоро́дице,/ я́ко во утро́бе Твое́й вмести́тися благоволи́/ и сотвори́ Тя Честне́йшую и Сла́внейшую Серафи́мов.

Тобо́ю возстаю́т разсла́бленнии, неду́гующии исцеля́ются,/ слепи́и прозира́ют, от бесо́в томи́мии свобожда́ются,/ ра́дуйся, Исто́чниче дарова́ний, Богоблагода́тная Де́во.

Сло́во О́тчее Ипоста́сное ро́ждшая, Де́во Пренепоро́чная,/ изба́ви от безслове́сия ду́шу раба́ Твоего́ и да́руй ми сле́зы серде́чныя,/ да ны́не плаче́вныя пролию́ струи́,/ пре́жде не́жели пости́гнет плач неуте́шный.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Све́тлый составля́ет лик ико́на Твоя́, Влады́чице,/ к ней же мы взира́юще,/ се́рдцем и устны́ благослови́м, пое́м и велича́ем Твое́ к нам ма́тернее благоутро́бие/ и ку́пно от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Торжеству́юще ны́не ра́достно во хра́ме Твое́м, Пречи́стая,/ и Твоему́ припа́дающе честно́му о́бразу, мо́лим Тя умиле́нно:/ сотвори́ нас досто́йны бы́ти ли́ка пра́зднующих/ в торжестве́ избра́нных Сы́на Твоего́ рабо́в.

Да рыда́ют де́мони, жего́ми су́ще невеще́ственным огне́м от святы́я ико́ны Де́вы Чи́стыя,/ и да бежа́т от челове́к в бе́здну, им угото́ванную,/ мы же, веселя́щеся, в пе́снех Богоро́дицу велича́ем.

Живоно́сный Исто́чниче, Богоро́дице Де́во,/ зно́ем страсте́й пали́мую ду́шу мою́ напо́й благода́тными струя́ми Сы́на Твоего́/ и услади́ го́ресть се́рдца моего́ зре́нием свята́го о́браза Твоего́.

Конда́к, глас 8:

Препросла́вленная Вы́шняго Ма́ти созыва́ет к песнопе́нию нас/ Своего́ о́браза прише́ствием от Нова́града/ и возбужда́ет зре́нием того́ на по́двиг,/ побежда́ти сопроти́вных си́лу,/ и к Ней, я́ко на́шея ра́дости вино́вней, пе́ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И́кос:

Ка́ко отве́рзу бре́нная уста́ и воспою́ Не́бо одушевле́нное, Де́ву Мари́ю,/ от Нея́же нам возсия́ Со́лнце мы́сленное, Христо́с,/ просвеща́яй вся́каго челове́ка?/ Недоуме́ет бо ум мой, безгла́сием язы́к связу́ется./ Но к чуде́с вино́вней Тоя́ ико́не зря́ще, а́нгельски воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, неистощи́мое сокро́вище благода́ти;/ ра́дуйся, чуде́с неизсле́димая пучи́но./ Ра́дуйся, всем ве́рным Боже́ственное услажде́ние;/ ра́дуйся, скорбя́щим всера́достное весе́лие./ Ра́дуйся, оби́димым ско́рое избавле́ние;/ ра́дуйся, в жите́йстем мо́ри спаси́тельное окормле́ние./ Ра́дуйся, обурева́емым страстьми́ ти́хое приста́нище;/ ра́дуйся, ору́жие, во бра́ни мы́сленней проти́вныя поража́ющее./ Ра́дуйся, мо́лние, попаля́ющая диа́вола;/ ра́дуйся, врачевство́, боле́зни вся исцеля́ющее./ Ра́дуйся, ми́ро благово́нное всему́ ми́ру;/ ра́дуйся, горо́, вся осене́нная Божество́м./ Ра́дуйся, Де́во, всех благи́х вино́вная ве́рным;/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Не тва́ри преклоня́ем коле́на, падо́ша бо истука́ни,/ но Тебе́, во огни́ Спа́сшаго де́ти роди́вшая;/ Тебе́ и, о́браз Твой лобыза́юще, мо́лимся:/ спаси́ ны от огня́ страсте́й, от бед и напа́стей/ руко́ю отце́в Бо́га Благослове́ннаго.

Кумирослуже́ния у́мнаго изба́ви мя, Богоро́дице,/ истребля́ющи от души́ стра́стная помышле́ния,/ и се́рдца моего́ олта́рь освяти́ всегда́ и́мени Сы́на Твоего́, Го́спода Иису́са, да воспою́ Ему́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Похвалу́ свято́му Арсе́нию составля́ет/ и нас, раб Твои́х, радостотвори́т чудотво́рная Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ ея́же ра́ди ны́не мы торжеству́ем/ и Тя в пе́снех, Всепе́тая, велича́ем,/ сла́вяще отце́в Бо́га Благослове́ннаго.

Испо́лни, о Де́во Благода́тная, благи́ми Твою́ оби́тель/ и вся́кому гра́ду и стране́ потре́бная свы́ше низпосыла́й:/ Ты бо еси́ Ма́ти Небесе́ и земли́ Царя́/ и вся от Него́, ели́ка про́сиши, восприе́млеши в по́льзу рабо́м Твои́м.

Песнь 8

Ирмо́с: Отроки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

В пещи́ о́троки ороша́ет дре́вле/ и посреде́ огня́, о, чудесе́! сохраня́ет неопа́льно Сын Твой, Де́во Богоотрокови́це,/ и ны́не Тя, Ма́терь Свою́, чуде́с твори́тельну показу́ет./ Те́мже Тя чтим и превозно́сим и́мя Твое́ во ве́ки.

Рачи́телие чистоты́, пусты́нное сосло́вие, мона́шествующии ли́цы,/ воспо́йте похва́льная Де́ве Чи́стей, Богоизбра́нней/ и, зря́ще ве́лие чуде́с сокро́вище, ико́ну Ея́ святу́ю,/ превозноси́те и́мя Де́вы во ве́ки.

Триипоста́снаго Божества́ Еди́н Сый от Тебе́, Богоблагода́тная, воплоти́ся/ и Тя глави́зну спасе́ния на́шего показа́,/ те́мже спаси́, мо́лим Тя со слеза́ми,/ пою́щих и превознося́щих и́мя Твое́ во ве́ки.

В преми́рном лику́ющи све́те,/ не пре́зри нас, до́лу су́щих во тьме земно́й,/ но, ли́ком Твои́м призира́ющи, при́зри и ма́терним благоутро́бием на рабы́ Твоя́/ и све́том Сы́на Твоего́, Влады́чице,/ отжени́ от нас мра́чныя прило́ги лука́ваго.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́днце,/ Чи́стая Присноде́во.

Ра́дости вино́вна Ты еси́ и торжества́ на́шего, Богоро́дице,/ ико́на бо Твоя́ озаря́ет смысл наш к славосло́вию и возбужда́ет пе́ти Тебе́:/ ра́дуйся, Храни́тельнице на́ша;/ ра́дуйся, тве́рдое огражде́ние и спасе́ние душ на́ших.

Собери́ разстоя́щая во еди́но, мир ми́рови ро́ждшая,/ Правосла́вие утверди́ непоколеби́мо/ и вся ны соблюди́ непреткнове́нны бы́ти во испове́дании Сы́на Твоего́,/ я́ко еди́на ве́рных Помо́щница.

Тя, еди́ну в жена́х Благослове́нную, мы, гре́шнии, пою́ще, мо́лим:/ изба́ви нас, Пречи́стая, от страсте́й грехо́вных благода́тию Сы́на Твоего́/ и укрепи́ ны в за́поведех Его́ ходи́ти вре́мя про́чее непоро́чно,/ спаса́ющи в ми́ре ду́ши на́ша.

Се́рдцем мои́м горя́, пою́ Де́ву Богоотрокови́цу/ и недоумева́юся, благоволи́т ли пе́нию усте́н гре́шника?/ Но, о Влады́чице Всеблага́я, смире́нно молю́ Тя:/ приими́ сию́ же́ртву хвале́ния раба́ Твоего́.

Свети́лен:

Кто Сия́, проница́ющая, а́ки у́тро,/ добра́, я́ко луна́,/ избра́нна, я́ко со́лнце?/ Сия́ храм одушевле́нный Небе́снаго Царя́,/ Сия́ пала́та Сло́ва,/ Сия́ еди́на Чи́стая и Благослове́нная Ма́ти Бо́жия,/ ю́же, пою́ще, велича́ем. (Три́жды).

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ в зна́мение смотре́ния о рабе́х Твои́х/ о́браз Твоея́ Ма́тере, Го́споди,/ на не́мже и Сам, Человеколю́бче, боголе́пно изображе́н еси́./ К нему́ бо чу́вственно взира́юще,/ отво́дим ум наш от злых и су́етных мечта́ний/ и, Твои́м раче́нием воскриля́еми,/ Твое́ и́мя при́сно вообража́ем,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Храм одушевле́нный Небе́снаго Царя́ Христа́,/ Тя, Пречи́стая, ве́дуще,/ во храм Твой прибега́ем,/ и, о́браз светопода́тельный ви́дяще,/ к Тебе́ припа́даем, Влады́чице,/ и се́рдцем сокруше́нным мо́лим Тя/ о спасе́нии всех нас моли́ти Сы́на Твоего́,/ Христа́ Человеколю́бца, Спа́са душ на́ших.

Па́ки нам яви́ся, я́коже пресве́тлая звезда́,/ ико́на Твоя́, Влады́чице,/ ю́же от Афо́нския Горы́ святы́я Арсе́ний/ свои́ма ста́рческима рука́ма принесе́/ и нам оста́ви, ча́дом свои́м,/ да то́ю просвеща́емся, пое́м и сла́вим Тя, я́ко Ма́терь Сы́на Бо́жия,/ Иису́са Человеколю́бца,/ Изба́вителя душ на́ших.

Богохрани́мый о́строве, ра́дуйся,/ ра́дуйся, хра́ме Госпо́день,/ я́ко о́браз чуде́с Де́лателя Бо́га Сло́ва/ и Пречи́стыя Его́ Ма́тере/ внутрь тебе́ чудоде́йствует па́че ума́ и сло́ва/ и всех нас ра́дости исполня́ет./ Сего́ ра́ди, вопию́ще, сла́вим/ Христа́ Человеколю́бца, Искупи́теля душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

О́блаком небе́сным днем,/ но́щию же столпо́м о́гненным/ путевожда́ше дре́вле Бог в пусты́ни Изра́иля;/ нам же вме́сто сих дарова́ святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице,/ па́че огня́ и о́блака сия́ющую не све́том чу́вственным,/ но све́том чуде́с преесте́ственных,/ озаря́ющим на́ша душе́вная чу́вства/ и к Не́бу пра́вый путь показу́ющим./ Сла́ва Тебе́, Небе́сный о́тче,/ сла́ва Тебе́, Единоро́дный Сы́не,/ сла́ва Тебе́, Ду́ше Святы́й,/ Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 3, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 320. Аллилу́ия, глас 8: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́ и Имя Госпо́дне призову́.

Моли́тва

О Всеми́лостивая Госпоже́ Де́во Богоро́дице! Вонми́ смире́нному моле́нию моему́ и сокруше́нно ны́не предстоя́щаго о́бразу Твоему́ услы́ши глас. Вем бо, о Соде́теля моего́ Ма́ти, я́ко Ты предста́тельство христиа́н непосты́дное и хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное. Вем и сие́, я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и, я́ко бре́мя тя́жкое, отяготе́ша на мне, и уже́ несмь досто́ин ви́дети высоту́ Небе́сную, ниже́ воззре́ти ко Престо́лу сла́вы Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, но досто́ин мук и ве́чнаго осужде́ния. Сего́ ра́ди к Тебе́ (со предстоя́щими ку́пно) припа́даю, Тя прошу́ умиле́нно, к Тебе́ со слеза́ми взыва́ю: сотвори́ к Нему́ ма́тернее Твое́ моле́ние, да не отве́ржет нас, гре́шных, от лица́ Своего́, но, я́ко Ми́лостив, да прости́т нам согреше́ния на́ша во́льная и нево́льная, на путь спасе́ния наставля́я нас и свы́ше си́лою укрепля́я к творе́нию за́поведей Свои́х святы́х. Да сохрани́т нас от собла́знов ми́ра, от вожделе́ний грехо́вных, от ко́зней диа́вольских и от нападе́ния ви́димых враго́в. Да благослови́т дела́ рук на́ших, подава́я оби́тели сей и вся́кому гра́ду и стране́ оби́лие благ земны́х. Да сотвори́т нам дни бла́ги и безмяте́жны, да огради́т ми́ром Це́рковь Свою́ святу́ю и разстоя́щая да соедини́т той, я́ко Благ Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив, от всея́ тва́ри со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́вимый во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Коневская икона Божией Матери была принесена со Святого Афона преподобным Арсением, Коневским чудотворцем (†1447, память 12 июня), в 1393 году. Преподобный Арсений провел три года на Афоне, достойно подвизаясь в подвигах поста и молитвы. По истечении этого срока он решил возвратиться в родной Новгород, чтобы возродить там древние традиции афонского иночества. Игумен одного из афонских монастырей преподобный Иоанн Зидон, напутствуя своего любимого ученика, благословил преподобного Арсения в дорогу чудотворной иконой Божией Матери и предсказал ему, что он будет игуменом новоявленной обители. Возвратившись на Русь, преподобный Арсений пришел в Новгород Великий к архиепископу Новгородскому и Псковскому Иоанну (1389–1415) и просил у него разрешения на устроение монастыря. Жизнеописатель преподобного Арсения свидетельствует об этом событии: «Благословение от него (архиепископа Иоанна) приять, отыде на Новоозеро [Ладожское] в Коневский остров, и вселися ту со святою иконою, юже прият во святой горе. И созда церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы и обитель».

С самого начала своих иноческих подвигов на Коневском острове преподобный Арсений постоянно чувствовал благодатную помощь, исходившую от святой иконы. Свидетельством этому является следующее событие. Языческое население этого острова суеверно поклонялось огромному каменному идолу – «конь-камню». Преподобный Арсений с чудотворным образом Богоматери совершил крестный ход вокруг этого камня и, сотворив усердную молитву, изгнал целое скопище бесов, которые, приняв вид воронов, улетели на Выборгский берег. С тех пор «конь-камень» стал символом победы христианства над язычеством в этих местах, а икона получила название Коневской.

После устроения обители преподобный Арсений предпринял второе путешествие на Святую Гору Афонскую, а попечение обителью поручил Самой Преблагословенной Деве Марии. Во время отсутствия преподобного Арсения в обители оскудели запасы пищи и произошли нестроения. Малодушные иноки стали роптать и побуждать братию разойтись. Тогда одному благочестивому монаху явилась Богоматерь и предупредила его о скором возвращении преподобного Арсения и водворении в монастыре мира. Вскоре преподобный Арсений прибыл с Афона и привез запасы для монастыря. Он утешил немощную братию, и в обители с новой силой возродился дух афонского подвижничества.

После блаженной кончины преподобного Арсения в 1447 году (память 12 июня) Матерь Божия продолжала благоволить к Своей обители, являя многие знамения Своей помощи. Так, например, в 1573 году Коневская обитель невидимым предстательством Божией Матери была спасена от нашествия шведов. Опустошая Карелию, шведы хотели разграбить Коневский монастырь, но неожиданно разразилась сильная буря, которая взломала лед вокруг Коневского острова, так что шведы не могли пройти по нему, и обитель осталась невредимой.

В 1577 году началась длительная война России со Швецией. Неподготовленность России к войне вскоре привела к потере всех ее северо-западных земель. Опасаясь нападения шведов, братия Коневского монастыря вместе со святой иконой в 1581 году переселились на жительство в Новгородский Деревяницкий монастырь. В 1595 году, когда опасность миновала, иноки вернулись в обитель. В 1610 году в результате активизации военных действий со стороны шведов иноки Коневской обители вновь вынуждены были укрываться в Деревяницком монастыре, а затем – в Тихвинской обители. Только в 1766 году, после окончательной победы над Швецией, Коневский монастырь был восстановлен. Но чудотворная икона Божией Матери оставалась в Новгороде до 1799 года. Новгородцы установили Ей ежегодное празднование 10 июля. 3 сентября 1799 года, по благословению митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила (1775–1800), при игумене Коневской обители Варфоломее афонская святыня была возвращена в Коневскую обитель и поставлена в храме во имя Святителя Никона.

Начало XIX века – время процветания Коневской обители. В 1802 году над могилой преподобного Арсения был построен храм в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм. Туда перенесли и Коневскую святыню. Несколько позже над этим храмом построили новый – в честь Рождества Божией Матери. В алтаре нового храма поместили список с Коневской иконы. С древней греческой иконы были сделаны и другие списки; один из них находился в Благовещенском храме Московского Кремля, а другой – в Воскресенском храме города Торжка. От этих списков, как и от самой иконы, совершались чудесные исцеления всех, с верою притекающих к покрову и заступлению Божией Матери. В начале XIX века игуменом Иларионом была написана служба Коневской иконе Божией Матери. Указом Священного Синода праздники в честь преподобного Арсения и Коневской иконы Божией Матери, 12 июня и 10 июля, были внесены в церковный календарь 1819 года. В 1893 году для чудотворной Коневской иконы был изготовлен киот и чеканная серебряная риза.

После первой мировой войны территория, на которой находилась Коневская обитель, отошла к Финляндии, а в 1918 году Финская Православная Церковь стала автономной. Эти события оказали огромное влияние на жизнь монастыря. Коневская святыня находилась во Введенском храме обители до 1940 года; когда в связи с военными событиями монастырь эвакуировался, братия Коневского монастыря поселились на ферме Хиекка в местечке Кейтеле. Сюда же привезли и икону Божией Матери. На поклонение иконе приходили сотни православных финнов. В 1956 году несколько оставшихся в живых монахов Коневского монастыря переехали в Хеинавеси, в монастырь Новый Валаам. В 1963 году Коневский монастырь был расформирован, Коневскую святыню отправили в Хельсинки, а в 1969 году – в Москву на реставрацию. Через год икона вернулась в Новый Валаам, где находится и ныне. Изучению Коневской иконы посвящена монография Аунэ Яаскинен, изданная в Хельсинки в 1971 году на финском языке. Впоследствии она была переведена на английский язык. В монографии подробно рассказывается об истоках иконографии Коневской иконы.

На чудотворной Коневской иконе изображена Пресвятая Дева Мария с Предвечным Младенцем на левой руке. В руках у Младенца Иисуса – два голубиных птенца. Коневская икона двусторонняя. На обратной стороне помещено изображение Спаса Нерукотворного. От чудотворной Коневской иконы и ныне совершаются чудеса. В 1916 году архимандрит Никандр, игумен Коневской обители, опубликовал свидетельства об исцелении Дарьи Батраковой от тяжелого недуга, происшедшем в 1912 году. Известны случаи исцеления в более поздние годы.

В литургическом тексте праздника в честь Коневской иконы Божией Матери также свидетельствуется: «Тобою возстают разслабленнии, недугующии исцеляются, слепии прозирают, от бесов томимии свобождаются. Радуйся, Источниче дарований, Богоблагодатная Дево».

Литература:

1. Валаамский скит во имя Коневской иконы Божией Матери. СПб., 1890.

2. Описание Валаамского монастыря и скитов его. М., 1913.

3. Путешествие на Валаам во святую обитель. СПб., 1892.

Преподо́бнаго Силуа́на схи́мника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 3:

Мно́гаго ти ра́ди воздержа́ния и безме́рнаго поще́ния/ прие́мый свы́ше благода́ть чудотворе́ния/ и к Бо́гу ве́лие дерзнове́ние стяжа́вый,/ по́стником удобре́ние, Силуа́не,/ Тому́ моли́ся,/ да пода́ст нам мир и ве́лию ми́лость.

Конда́к, глас 8:

В бде́нном и тре́звенном моле́нии/ и кре́пком всегда́шнем пребыва́я поще́нии,/ те́ло свое́ умерщвля́л еси́, Силуа́не преподо́бне,/ и мно́гих уче́нием твои́м, в ты́яжде доброде́тели наставля́я,/ приве́л еси́ Христо́ви./ Ему́же в весе́лии днесь предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́.

Преподобный Силуан, схимник Киево-Печерский был ревностным хранителем чистоты душевной и телесной, удручал свою плоть постом и бдением, а душу очищал молитвой и Богомыслием. Он сподобился от Господа обильных духовных дарований: особого молитвенного дерзновения к Богу, постоянной радости о Господе, прозорливости и чудотворения. Однажды он силой своей молитвы связал воров, пришедших в монастырский сад, и они три дня не могли двинуться с места. Когда воры раскаялись, преподобный отпустил их.

Жил преподобный Силуан в конце XIII – начале XIV века. Мощи его покоятся в Феодосиевых пещерах. Память преподобного совершается также 10 июня, 28 августа (в Соборе преподобных Дальних пещер) и во 2-ю Неделю Великого Поста (в Соборе всех Киево-Печерских преподобных).

* * *

44

поро́ды – рая, райского блаженства

45

от ма́лыя версты́ – от юного возраста


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июль. - 2002. / Ч. 1. – 632 с.; Ч. 2. – 516 с.

Комментарии для сайта Cackle