Минея. Июль

Источник

Сентябрь * Октябрь * Ноябрь * Декабрь * Январь * Февраль * Март * Апрель * Май * Июнь * Июль * Август * Дополнительная * Богородичное приложение

Име́яй дней 31

 

 

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Содержание

1-й день Святы́х и чудотво́рцев, безсре́бреников Космы́ и Дамиа́на, в Ри́ме му́чившихся Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ и учи́теля Никоди́ма Святого́рца Возвраще́ние моще́й преподо́бнаго Иоа́нна Ры́льскаго из Те́рново в Ры́льский монасты́рь 2-й день Положе́ние честны́я ри́зы Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы во Влахе́рне Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ей, имену́емыя «Ахты́рская» Пренесе́ние моще́й святи́теля Арсе́ния, епи́скопа Тверска́го Святи́теля Ювена́лия, Патриа́рха Иерусали́мскаго Свята́го митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Руси́ Фо́тия, Моско́вскаго чудотво́рца 3-й день И́же во святы́х отца́ на́шего Фили́ппа, митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Росси́и, но́ваго испове́дника Свята́го му́ченика Иаки́нфа Святи́теля Васи́лия, епи́скопа Ряза́нскаго Убие́ние святы́х страстоте́рпцев благове́рных князе́й Васи́лия и Константи́на Яросла́вских чудотво́рцев Пренесе́ние моще́й преподо́бных Иоа́нна и Ло́нгина, Я́ренгских Преподо́бнаго Никоди́ма, Кожеезе́рскаго, Хозью́гскаго пусты́ннника Блаже́ннаго Иоа́нна, Христа́ ра́ди юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца Преподо́бных отце́в Пече́рских Анато́лия, в Бли́жней пеще́ре почива́ющаго, и Анато́лия Затво́рника, в Да́льней пеще́ре почива́ющаго 4-й день И́же во святы́х отца́ на́шего Андре́я, архиепи́скопа Кри́тскаго Иерусалими́та, и преподо́бныя Ма́рфы, ма́тере свята́го Симео́на Дивного́рца Свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Андре́я Боголю́бскаго, Влади́мирскаго чудотво́рца Обре́тение моще́й преподо́бнаго Евфи́мия, Су́ждальскаго чудотво́рца Святы́х ца́рственных страстоте́рпец: Импера́тора Никола́я, Императри́цы Алекса́ндры, Царе́вича Алекси́я, Вели́ких Княже́н Ольги, Татиа́ны, Мари́и, Анастаси́и, от безбо́жныя вла́сти избие́нных На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2. Преподо́бнаго Андре́я Рубле́ва, иконопи́сца 5-й день Обре́тение честны́х моще́й преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Се́ргия, игу́мена Ра́донежскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца Преподо́бнаго Афана́сия Афо́нскаго Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Домострои́тельница» Святы́я преподобному́ченицы вели́кия княги́ни Елисаве́ты 6-й день Преподо́бнаго отца́ на́шего Сисо́я Вели́каго Собо́р Ра́донежских святы́х Слу́жба о́бщая преподо́бным отце́м Се́ргию и Ни́кону, Ра́донежским и всея́ Росси́и чудотво́рцем Святы́я пра́ведныя де́вы Иулиани́и, княжны́ Ольша́нския Свята́го благове́рнаго кня́зя Гле́ба Все́володовича Горо́денскаго, и́же в Ки́еве (†после 1166) Преподо́бнаго Сисо́я, схи́мника Пече́рскаго, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго 7-й день Святы́я благове́рныя вели́кия княги́ни Евдоки́и, во и́нокинях Евфроси́нии Преподо́бных оте́ц на́ших Фомы́, и́же в Мале́и, и Ака́кия, и́же в Ле́ствице Святы́я великому́ченицы Неде́лы (Кириаки́и) 8-й день Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Каза́нская» Свята́го великому́ченика Проко́пия Свята́го блаже́ннаго Проко́пия, Христа́ ра́ди юро́диваго, У́стюжскаго чудотво́рца Пра́зднование в честь зна́мения от ико́ны Бо́жия Ма́тере Благове́щения, и́же во гра́де У́стюге Свята́го пра́веднаго Проко́пия Устья́нскаго 9-й день Свята́го священному́ченика Панкра́тия, епи́скопа Тавромени́йскаго Святи́теля Фео́дора, епи́скопа Еде́сскаго Преподо́бнаго Иоа́нна пеще́рника, и́же в страна́х Вавило́нских Преподо́бнаго Феодо́сия, сто́лпника Еде́сскаго, бра́та свята́го Иоа́нна пеще́рника Свята́го му́ченика Михаи́ла, снови́дца, ученика́ и сро́дника свята́го Фео́дора Свята́го му́ченика Иоа́нна, и́же пре́жде Креще́ния бысть Моа́вий, царь Перси́дский, и и́же с ним трие́х отроко́в му́ченик Свята́го священному́ченика Кири́лла, епи́скопа Горти́нскаго 10-й день Положе́ние ри́зы, я́же есть хито́н, Вели́каго Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ Преподо́бнаго отца́ на́шего Анто́ния Пече́рскаго, и́же в Ки́еве, бы́вшаго нача́льника всех росси́йских мона́хов Святы́х четы́редесяти пяти́ му́чеников, и́же в Никопо́ли Арме́нстей Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны, имену́емыя «Коне́вская» Преподо́бнаго Силуа́на схи́мника, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго 11-й день Преставле́ние святы́я блаже́нныя и равноапо́стольныя О́льги, княги́ни Росси́йския, во свято́м Креще́нии нарече́нныя Еле́ны Святы́я му́ченицы и прехва́льныя Евфи́мии, си́речь преде́ла отце́в Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице, ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Ру́дненская» Обре́тение и пренесе́ние моще́й преподо́бнаго Арка́дия, Вя́земскаго и Новото́ржскаго 12-й день Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице Богоро́дице в честь и па́мять прише́ствия во оби́тель Хиланда́рскую, я́же во святе́й вели́цей Горе́ Афо́нстей, чудотво́рныя ико́ны Ея́, нарица́емыя «Троеру́чица» Святы́х му́ченик Про́кла и Ила́рия и преподо́бнаго отца́ на́шего Михаи́ла Малеина́ Преподобному́ченика Си́мона Во́ломскаго Преподо́бнаго Арсе́ния Новгоро́дскаго Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, нарица́емыя «Самонаписа́вшаяся», в Румы́нстем Предте́ченстем ски́те, и́же на Святе́й Горе́ Афо́нстей Святы́х первому́чеников Росси́йских Фео́дора варя́га и сы́на его́ Иоа́нна 13-й день Собо́р свята́го Арха́нгела Гаврии́ла и преподо́бнаго отца́ на́шего Стефа́на Савваи́та Собо́р преподо́бных оте́ц оби́тели Хиланда́рския, и́же во Святе́й Горе́ Афо́нстей просия́вших 14-й день Свята́го апо́стола Аки́лы Преподо́бнаго Стефа́на, игу́мена Ма́хрищскаго Свята́го благове́рнаго кня́зя Влади́мира и святы́я благове́рныя княги́ни Агриппи́ны, Рже́вских чудотво́рцев 15-й день Свята́го равноапо́стольнаго вели́каго кня́зя Влади́мира, нарече́ннаго во свято́м Креще́нии Васи́лия 16-й день Слу́жба на прославле́ние святы́х чудотво́рцев Росси́йских, просла́вленных святи́телем Мака́рием, Митрополи́том Моско́вским и всея́ Руси́ Свята́го священному́ченика Афинноге́на и десяти́ учени́к его́ Зна́мение Пресвяты́я Влады́чицы Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, е́же в Чирска́х Святы́х оте́ц Вселе́нских Шести́ Собо́ров 17-й день Святы́я великому́ченицы Мари́ны Преподо́бнаго Ирина́рха, игу́мена Солове́цкаго Преподо́бнаго Леони́да Устьнеду́мскаго 18-й день Свята́го му́ченика Емилиа́на Преподо́бнаго Иоа́нна Многострада́льнаго, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Калу́жская» Преподо́бнаго Па́мвы, пусты́нника Нитри́йскаго Преподо́бнаго Па́мвы, затво́рника Пече́рскаго, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго 19-й день Прославле́ние преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего Серафи́ма, Саро́вскаго и всея́ Росси́и чудотво́рца Слу́жба преподо́бному Серафи́му Саро́вскому Преподо́бныя ма́тере на́шея Макри́ны, сестры́ святи́теля Вели́каго Васи́лия, и преподо́бнаго отца́ на́шего Ди́я Свята́го благове́рнаго кня́зя Рома́на, Ряза́нскаго Свята́го пра́веднаго Стефа́на Высо́каго, де́спота Се́рбскаго Трие́х святи́телей: Дими́трия Росто́вскаго, Митрофа́на и Ти́хона Воро́нежских Преподо́бнаго Паи́сия Пече́рскаго, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго 20-й день Свята́го сла́внаго проро́ка Илии́ Преподо́бнаго Авраа́мия, игу́мена Городе́цкаго, Чу́хломскаго Обре́тение моще́й преподобному́ченика Афана́сия Бре́стскаго Свята́го пра́веднаго Ааро́на первосвяще́нника 21-й день Преподо́бных оте́ц на́ших Симео́на, Христа́ ра́ди юро́диваго, и Иоа́нна, спо́стника его́, и свята́го проро́ка Иезеки́иля Обре́тение честны́х моще́й святы́я преподо́бныя благове́рныя вели́кия княги́ни и́нокини А́нны, Ка́шинския чудотво́рицы Преподо́бных Ону́фрия молчали́ваго и Они́сима затво́рника, в Бли́жних пеще́рах почива́ющих 22-й день Святы́я мироно́сицы и равноапо́стольныя Мари́и Магдали́ны и возвраще́ние моще́й свята́го священному́ченика Фо́ки Преподо́бнаго Корни́лия Переясла́вскаго 23-й день Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Поча́евская» Святы́х му́ченик Трофи́ма, Фео́фила и и́же с ни́ми 24-й день Святы́х му́ченик Бори́са и Гле́ба, нарече́нных во свято́м Креще́нии Рома́на и Дави́да Святы́я му́ченицы Христи́ны Преподо́бнаго Полика́рпа, архимандри́та Пече́рскаго, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго Преподо́бнаго о́трока схимона́ха Боголе́па Черноя́рскаго, Астраха́нскаго 25-й день Успе́ние святы́я Анны, ма́тере Святы́я Богоро́дицы, и па́мять святы́х жен Олимпиа́ды и Евпракси́и Преподобная дева Евпраксия Преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия Желтово́дскаго, У́нженскаго чудотво́рца 26-й день Свята́го священному́ченика Ермола́я и и́же с ним Преподо́бнаго Моисе́я У́грина, В Бли́жних пеще́рах почива́ющаго Святы́я преподобному́ченицы Параске́вы Преподо́бнаго Моисе́я, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго 27-й день Свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона Преподо́бнаго Ге́рмана, Аля́скинскаго и всея́ Аме́рики чудотво́рца Блаже́ннаго Никола́я Коча́нова, Христа́ ра́ди юро́диваго, Новгоро́дскаго чудотво́рца Святы́х равноапо́стольных седмочи́сленных славянобо́лгарских просвети́телей Мефо́дия и Кири́лла, Кли́мента и Нау́ма, Са́ввы, Гора́зда и Ангела́рия 28-й день Явле́ние чудотво́рныя ико́ны Смоле́нския Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, честна́го и сла́внаго Ея́ Одиги́трия Собо́р святы́х земли́ Смоле́нския Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Умиле́ние» или́ «Ра́дость всех ра́достей» Святы́х апо́стол и диа́конов Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на Святи́теля Питири́ма, епи́скопа Тамбо́вскаго Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Тамбо́вская» Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Гре́бневская» 29-й день Свята́го му́ченика Каллини́ка Святы́я му́ченицы Серафи́мы Рождество́ святи́теля Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йских Пренесе́ние Великоре́цкия ико́ны святи́теля Никола́я из Вя́тки в Москву́ Преподо́бных Константи́на и Космы́ Ко́синских, Старору́сских Преподо́бнаго Рома́на Киржа́чскаго 30-й день Святы́х апо́стол Си́лы и Силуа́на и и́же с ни́ми Свята́го Иоа́нна, во́ина и чудотво́рца Преподо́бнаго Ге́рмана, Солове́цкаго чудотво́рца Преподо́бныя Ангели́ны, де́спотицы Се́рбския 31-й день Предпра́зднство происхожде́ния Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня и свята́го пра́веднаго Евдоки́ма Священному́ченика Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дскаго Чте́ния Богоро́дичныя Приложение


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июль. - 2002. / Ч. 1. – 632 с.; Ч. 2. – 516 с.

Комментарии для сайта Cackle