Источник

6-й день

Свято́е Богоявле́ние. Крещение Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́

При часе́ 5-м дне зна́менует в вели́кое и пото́м во вся тя́жкая. И, собра́вшеся во храм, начина́ем вече́рню и пое́м обы́чный псало́м. Та́же, ектени́я вели́кая, и по ектении́, а́ще бу́дет в суббо́ту, стихосло́вим: Блаже́н муж: кафи́зму всю. А́ще же в неде́лю, пое́м 1-й антифо́н. А́ще ли во ины́я дни, стихоло́гия не быва́ет, но а́бие пое́м: Го́споди, воззва́х: на глас 2. Иере́й же твори́т проскоми́дию. Диа́кон кади́т це́рковь, по обы́чаю.

И мы пое́м стихи́ры пра́здника на 8, глас 2, самогла́сны Иоа́нна мона́ха:

Просвети́теля на́шего,/ просвеща́ющаго вся́каго челове́ка,/ ви́дев Предте́ча крести́тися прише́дша,/ ра́дуется душе́ю и трепе́щет,/ руко́ю показу́ет Его́ и глаго́лет лю́дем./ Сей, избавля́яй Изра́иля,/ свобожда́яй нас от истле́ния./ О безгре́шный Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Изба́вителю на́шему, от раба́ креща́ему/ и Ду́ха прише́ствием свиде́тельствуему,/ ужасо́шася, зря́ще, А́нгельская во́инства./ Глас же с Небесе́ принесе́ся от Oтца́:/ Сей, Его́же Предте́ча руко́ю креща́ет,/ Сын Мой eсть возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х./ Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Иoрда́нския струи́ Тебе́, Исто́чника, прия́ша,/ и Уте́шитель в ви́де голуби́не схожда́ше./ Приклоня́ет верх Приклони́вый Небеса́./ Зове́т и вопие́т бре́ние Зижди́телю:/ что́ ми повелева́еши, я́же вы́ше мене́?/ Аз тре́бую Твоего́ Креще́ния./ О безгре́шный Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Спасти́ хотя́ заблу́ждшаго челове́ка,/ не не сподо́бился еси́ в ра́бий зрак облещи́ся:/ подоба́ше бо Тебе́, Влады́це и Бо́гу, восприя́ти на́ша за ны,/ Тебе́ бо кре́щшуся пло́тию, Изба́вителю,/ оставле́ния сподо́бил еси́ нас./ Те́мже вопие́м Ти:/ Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Византи́ево:

Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи,/ сокруши́л еси́ главы́ змиéв./ Прише́д в струи́, просвети́л еси́ вся́чeская,/ éже сла́вити Тя, Спа́се,/ Просвети́теля душ на́ших.

Вход со Ева́нгелием. Проки́мен дне.

Бытия́ чте́ние (глава 1):

В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю./ Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена,/ и тьма верху́ бе́здны,/ и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́./ И рече́ Бог:/ да бу́дет свет./ И бысть свет./ И ви́де Бог свет, я́ко добро́./ И разлучи́ Бог между́ све́том и между́ тьмо́ю./ И нарече́ Бог свет день, и тьму нарече́ нощь./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н./ И рече́ Бог:/ да бу́дет твердь посреде́ воды́,/ и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́./ И бысть та́ко./ И сотвори́ Бог твердь,/ и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию,/ и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию./ И нарече́ Бог твердь не́бо./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й./ И рече́ Бог:/ да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша./ И бысть та́ко./ И собра́ся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша./ И нарече́ Бог су́шу зе́млю/ и собра́ния вод нарече́ моря́./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И рече́ Бог:/ да прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию,/ и дре́во плодови́тое, творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́./ И бысть та́ко./ И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е, се́ющее по ро́ду и по подо́бию,/ и дре́во плодови́тое, творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий.

Исхо́да чте́ние (глава 14):

Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю:/ что вопие́ши ко Мне?/ Глаго́ли сыново́м Изра́илевым, и да путеше́ствуют./ И ты возми́ жезл твой,/ и простри́ ру́ку твою́ на мо́ре, и расто́ргни е,/ и да вни́дут сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху./ И се Аз ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и слуг его́, и еги́птян всех,/ и вни́дут в след их,/ и просла́влюся в фарао́не, и во всем во́инстве его́, и в колесни́цах, и в ко́нех его́./ И уразуме́ют вси еги́птяне, я́ко Аз Госпо́дь,/ прославля́ющу Ми ся в фарао́не, и в колесни́цах, и в ко́нех его́./ Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре,/ и возгна́ Госпо́дь мо́ре ве́тром ю́жным си́льным всю нощь,/ и сотвори́ мо́ре су́хо, и разступи́ся вода́./ И внидо́ша сы́нове Изра́илевы в посре́д мо́ря по су́ху,/ и вода́ им бысть стена́ одесну́ю и стена́ ошу́юю./ Погна́ша же еги́птяне и внидо́ша созади́ их/ всяк конь фарао́нов, и колесни́цы, и вса́дницы посреде́ мо́ря./ Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре,/ и устро́ися вода́ ко дню на ме́сто,/ еги́птяне же бежа́ша под водо́ю,/ и истрясе́ Госпо́дь еги́птяны посреде́ мо́ря./ И, обрати́вшися, вода́ покры́ колесни́цы, и вса́дники, и триста́ты, и всю си́лу фарао́нову,/ вше́дших в след их в мо́ре,/ и не оста́ от них ни еди́н./ Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша по су́ху посреде́ мо́ря.

Исхо́да чте́ние (главы 15 и 16):

Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ их в пусты́ню Сур./ И идя́ху три дни в пусты́ни, и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли./ Приидо́ша же в Ме́рру,/ и не можа́ху пи́ти воды́ из Ме́рры, горька́ бо бе./ Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́ Го́ресть./ И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м?/ Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду,/ и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во./ И вложи́ е в во́ду, и сладка́ бысть вода́./ Та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́ и та́мо искуша́ше его́./ И рече́: а́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода, Бо́га твоего́,/ и уго́дная пред Ним сотвори́ши,/ и внуши́ши за́поведи Его́,/ и сохрани́ши вся оправда́ния Его́,/ вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны, не наведу́ на тя./ Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя./ И приидо́ша во Ели́м,/ и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников вод и се́дмьдесят стебль фи́ников,/ и ополчи́шася та́мо при вода́х./ И воздви́гшеся от Ели́ма,/ и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Син,/ я́же есть между́ Ели́мом и между́ Си́ною.

Тропарь, глас 5:

Яви́лся еси́ в ми́ре, И́же мир Сотвори́вый,/ да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Стих 1: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны,/ просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны./ Позна́ти на земли́ путь Твой,/ во всех язы́цех спасе́ние Твое́.

Да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же,/ да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси./ Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы,/ я́ко су́диши лю́дем правото́ю/ и язы́ки на земли́ наста́виши.

Да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же,/ да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси./ Земля́ даде́ плод свой,/ благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш./ Благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́.

Да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне:

Яви́лся еси́ в ми́ре, И́же мир сотвори́вый,/ да просвети́ши во тьме седя́щия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Иису́са Нави́на чте́ние (глава 3):

Рече́ Госпо́дь ко Иису́су:/ в день сей начина́ю вознести́ тя пред все́ми сы́нми Изра́илевыми,/ да разуме́ют, зане́ я́коже бех с Моисе́ом, та́ко бу́ду и с тобо́ю./ И ны́не запове́ждь свяще́нником, взима́ющим ковче́г заве́та, глаго́ля:/ да я́ко вни́дите в часть воды́ Иорда́нския и ста́нете при Иорда́не./ Я́коже идя́ху свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня, во Иорда́н,/ и но́ги свяще́нников, нося́щих ковче́г, омочи́шася в ча́сти воды́ Иорда́нския./ Иорда́н же исполня́шеся во всем ло́жи свое́м, я́коже во дни жа́твы пшени́цы./ И ста́ша во́ды низходя́щия свы́ше в сонм еди́н, отстоя́щия дале́че зело́ от Адами́ гра́да, да́же до страны́ Кариафиари́м./ Низходя́щая же сни́де на мо́ре Арави́тское, да́же до мо́ря соли́щнаго,/ до́ндеже вконе́ц оскуде́, и лю́дие стоя́ху пря́мо Иерихо́на./ И ста́ша свяще́нницы, взе́мшии ковче́г заве́та Госпо́дня,/ на су́се, посреде́ Иорда́на, гото́вы./ И вси сы́нове Изра́илевы преидо́ша по су́ху,/ до́ндеже сконча́ша вси лю́дие, преходя́ще Иорда́н.

Царств четве́ртых чте́ние (глава 2):

Рече́ Илия́ к Елиссе́ю:/ седи́ у́бо зде, я́ко Госпо́дь посла́ мя до Иорда́на./ И рече́ Елиссе́й:/ жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тя./ И поидо́ста о́ба,/ и пя́тдесят муже́й от сыно́в проро́ческих приидо́ша и ста́ша пря́мо издале́ча,/ о́ба же ста́ста при Иорда́не./ И прия́т Илия́ ми́лоть свою́, и свит ю, и порази́ е́ю во́ды,/ и раздели́ся вода́ сю́ду и сю́ду, и преидо́ста о́ба по су́ху./ И бысть, я́ко преидо́ста, и рече́ Илия́ Елиссе́ю:/ проси́, что сотворю́ тебе́, пре́жде да́же не взят бу́ду от Тебе́./ И рече́ Елиссе́й:/ да бу́дет у́бо Дух, и́же в тебе́, сугу́б во мне./ И рече́ Илия́: ожесточи́л еси́ проси́ти,/ оба́че а́ще уви́диши мя, взе́млема от Тебе́, бу́дет ти тако;/ а́ще ли же не уви́диши, не бу́дет./ И бысть иду́щим им и глаго́лющим,/ и се колесни́ца о́гненна, и ко́ни о́гненни, и раздели́ между́ обе́ма./ И взя́тся Илия́ тру́сом, я́ко на не́бо./ И Елиссе́й зря́ше, и той вопия́ше:/ о́тче, о́тче, колесни́ца Изра́илева, и ко́ни его́,/ и не ви́де его́ ктому́./ И я́тся Елиссе́й за ри́зы своя́, и раздра́ я на дво́е,/ и взят ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́./ И обрати́ся Елиссе́й, и ста на бре́зе Иорда́на./ И прия́т Елиссе́й ми́лоть Илиину́, па́дшую верху́ его́,/ и уда́ри во́ды, и не раздели́шася./ И рече́ Елиссе́й:/ где у́бо есть Бог Илии́н Апфо́?/ И уда́ри Елиссе́й во́ды второ́е,/ и раздели́шася во́ды, и пре́йде по су́ху.

Царств четве́ртых чте́ние (глава 5):

Прии́де Неема́н, князь царя́ Ассири́йскаго, с колесни́цами и ко́ньми свои́ми/ и ста при две́рех хра́ма Елиссе́ева./ И посла́ Елиссе́й к нему́ ве́стника, глаго́ля:/ шед, измы́йся во Иорда́не седми́жды,/ и обрати́тся плоть твоя́ к тебе́, и очи́стишися./ И разгне́вася Неема́н, и оты́де, и рече́:/ се рех, да изы́дет ко мне, и призове́т о и́мени Го́спода Бо́га своего́,/ и положи́т ру́ку свою́ на прока́зу, и оты́мет ю от пло́ти моея́./ Не добре́йши ли суть Арвана́ и Фарфа́, реце́ Дама́скове,/ па́че Иорда́на и всех вод Изра́илевых?/ Не шед ли, измы́юся в них и очи́щуся?/ И возврати́ся, и оты́де с гне́вом./ И приступи́ша о́троцы его́ и ре́ша к нему́:/ го́споди, а́ще бы ве́лие сло́во глаго́лал к тебе́ проро́к,/ не бы ли сотвори́л, я́коже рече́ к тебе́:/ измы́йся и очи́стишися?/ И сни́де Неема́н, и погрузи́ся во Иорда́не седми́жды, по глаго́лу челове́ка Бо́жия,/ и обрати́ся плоть его к нему́, я́ко отроча́те ма́ла,/ и очи́стися.

Тропарь, глас 6:

Гре́шником и мытаре́м/ за мно́жество ми́лости Твоея́/ яви́лся еси́, Спа́се наш.

Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во тьме?/ Сла́ва Тебе́.

Стих 1: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся,/ облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася,/ и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится./ Гото́в престо́л Твой отто́ле,/ от ве́ка Ты еси́.

Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во тьме?/ Сла́ва Тебе́.

Стих 2: Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́./ Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ от гласо́в вод мно́гих.

Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во тьме?/ Сла́ва Тебе́.

Стих 3: Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь./ Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́./ До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во тьме?/ Сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне:

Гре́шником и мытаре́м/ за мно́жество ми́лости Твоея́/ яви́лся еси́, Спа́се наш.

Где бо име́л бы свет Твой возсия́ти,/ то́кмо на седя́щия во тьме?/ Сла́ва Тебе́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 1):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ измы́йтеся и чи́сти бу́дете,/ отыми́те лука́вствия от душ ва́ших, пред очи́ма Мои́ма/ преста́ните от лука́вствий ва́ших./ Научи́теся до́брое твори́ти,/ изыщи́те суда́, изба́вите оби́дима,/ суди́те си́ру, и оправди́те вдови́цу./ И прииди́те, истя́жимся, – глаго́лет Госпо́дь, -/ и а́ще бу́дут греси́ ва́ши, я́ко багря́ное,/ я́ко снег, убелю́;/ а́ще же бу́дут, я́ко червле́ное,/ я́ко во́лну, убелю́./ И а́ще хо́щете и послу́шаете Мене́,/ блага́я земли́ сне́сте./ А́ще ли же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́,/ меч вас поя́ст./ Уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сия́.

Бытия́ чте́ние (глава 32):

Воззре́в Иа́ков и ви́де полк Бо́жий ополчи́вшийся,/ и срето́ша его́ А́нгели Бо́жии./ Рече́ же Иа́ков, егда́ ви́де их:/ полк Бо́жий сей./ И нарече́ и́мя ме́сту тому́ Полки́./ Посла́ же Иа́ков ве́стники пред собо́ю ко Иса́ву, бра́ту своему́,/ в зе́млю Сии́р, во страну́ Едо́мскую./ И запове́да им, глаго́ля:/ си́це рцы́те господи́ну моему́ Иса́ву:/ та́ко глаго́лет о́трок твой Иа́ков:/ с Лава́ном пожи́х и укосне́х до ны́не,/ и бы́ша ми о́вцы, и воло́ве, и осля́та, и рабы́, и рабы́ни./ И посла́х возвести́ти го́сподеви моему́ Иса́вови,/ да обря́щет благода́ть о́трок твой пред тобо́ю./ И возврати́шася ве́стницы ко Иа́кову, глаго́люще:/ идо́хом ко Иса́ву, бра́ту твоему́,/ и се сам гряде́т в сре́тение твое́/ и четы́ре ста муже́й с ним./ Убоя́ся же Иа́ков зело́, и недоумева́шеся,/ и раздели́ лю́ди, и́же с ним, и волы́, и о́вцы на два полка́./ И рече́ Иа́ков:/ а́ще прии́дет Иса́в на полк еди́н и посече́т и,/ бу́дет полк вторы́й во спасе́ние./ И рече́ Иа́ков:/ Бог отца́ моего́ Авраа́ма/ и Бог отца́ моего́ Исаа́ка, Го́споди, реки́й ми:/ отбежи́ в зе́млю бытия́ твоего́, и добро́ ти сотворю́./ Дово́льно ми да бу́дет от вся́кия пра́вды и от вся́кия и́стины,/ ю́же сотвори́л еси́ о́троку Твоему́, с жезло́м бо мои́м сим преидо́х Иорда́н.

Исхо́да чте́ние (глава 2):

Сни́де дщи фарао́нова измы́тися на реку́,/ и рабы́ни ея́ прехожда́ху при реце́,/ и ви́девши краби́йцу18 в лучи́це19, посла́вши рабы́ню взят ю./ Отве́рзши же, ви́дит отроча́, пла́чущееся в краби́йце,/ и пощади́ е дщи фарао́нова, и рече́:/ от дете́й евре́йских сие́./ И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́нове:/ хо́щеши ли призову́ ти жену́ пита́тельницу от евре́й,/ и воздои́т ти отроча́? И рече́ ей дщи фарао́нова: иди́./ Ше́дши же, отрокови́ца призва́ ма́терь отроча́те./ Рече́ же к ней дщи фарао́нова:/ соблюди́ ми отроча́ сие́ и воздо́й ми е, аз же дам ти мзду./ Прие́мше же жена́ отроча́ и доя́ше е./ Устраби́вшуся20 же отроча́ти, введе́ е ко дще́ри фарао́нове,/ и бысть ей в сы́на./ Именова́ же и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи:/ от воды́ взях его́.

Суде́й чте́ние (глава 6):

Рече́ Гедео́н к Бо́гу:/ а́ще спаса́еши руко́ю мое́ю Изра́иля, и́мже о́бразом рекл еси́:/ Се аз положу́ руно́ о́вчее на гумне́/ и, а́ще бу́дет роса́ на руне́ то́кмо, по всей же земли́ су́ша,/ разуме́ю, я́ко спасе́ши руко́ю мое́ю Изра́иля,/ и́мже о́бразом рекл еси́./ И бысть та́ко./ И ура́нив Гедео́н нау́трие, и исцеди́ руно́,/ и истече́ роса́ от руна́,/ испо́лнен окри́н воды́./ И рече́ Гедео́н к Бо́гу:/ да не прогне́вается у́бо я́рость Твоя́ на мя,/ и возглаго́лю еще́ еди́ною, и искушу́ еще́ еди́ною руно́м:/ да бу́дет у́бо су́ша на руне́ то́кмо, по всей же земли́ роса́./ И сотвори́ Бог та́ко в нощи́ той,/ и бысть су́ша на руне́ то́кмо,/ по всей же земли́ бысть роса́.

Царств тре́тиих чте́ние (глава 18):

Рече́ Илия́ к лю́дем:/ приступи́те ко мне./ И приступи́ша вси лю́дие к нему́./ И взят Илия́ двана́десять ка́мений,/ по числу́ двана́десяти коле́н сыно́в Изра́илевых,/ я́коже глаго́ла Госпо́дь к нему́, глаго́ляй:/ Изра́иль бу́дет и́мя твое́./ И созда́ ка́мение, и исцели́ олта́рь Госпо́день раско́панный,/ и сотвори́ ров, вмеща́ющ по две ме́ры се́мени, о́крест олтаря́./ И положи́ поле́на на олтари́, его́же сотвори́./ И раздроби́ всесожже́ния, и положи́ на поле́на, и обы́де олта́рь./ И рече́ Илия́:/ приими́те ми четы́ре водоно́сы воды́,/ и да пролию́тся на олта́рь, на всесожже́ние же и на поле́на./ И рече́: удво́йте./ И удво́иша./ И рече́: утро́йте. И утро́иша./ И идя́ше вода́ о́крест олтаря́, и ров испо́лнися воды́./ И возопи́ Илия́ на не́бо, и рече́:/ Го́споди Бо́же Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль,/ услы́ши мене́ днесь огне́м,/ и разуме́ют вси лю́дие си́и, я́ко Ты еси́ Еди́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ и аз раб Твой и Тебе́ ра́ди сотвори́х сия́ вся,/ и Ты обрати́ сердца́ люде́й сих в след Тебе́./ И паде́ огнь от Го́спода с Небесе́/ и пояде́ всесожже́ния, и поле́на, и во́ду, я́же на них,/ и во́ду, я́же в ро́ве, и ка́мение, и персть полиза́ огнь./ И падо́ша вси лю́дие на лице́ свое́м и ре́ша:/ вои́стину Госпо́дь Бог, Той есть Бог.

Царств четве́ртых чте́ние (глава 2):

Реко́ша му́жие гра́да Иерихо́нска ко Елиссе́ю:/ се жили́ще гра́да сего́ добро́, я́коже ты, го́споди, ви́диши, и во́ды злы и безча́дны./ И рече́ Елиссе́й:/ приими́те ми водоно́с нов и всы́плите ту соль;/ и прия́ша и./ И изы́де на исхожде́ние вод, и вве́рже та́мо соль, и рече́:/ та́ко глаго́лет Госпо́дь,/ исцели́х во́ды сия́, и не ктому́ бу́дет отню́д умира́я,/ ниже́ безча́дствующая си́ми./ И исцеле́ша во́ды до дне сего́, по глаго́лу, и́же глаго́ла Елиссе́й.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 49):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ во вре́мя прия́тное послу́шах тя,/ и в день спасе́ния помого́х тебе́,/ и созда́х тя, и дах тя, и положи́х тя в заве́т язы́ков,/ е́же устро́ити зе́млю, и насле́дити насле́дие пусты́ни./ Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те́!/ И и́же во тьме: откры́йтеся́!/ На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их./ Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце,/ но Ми́луяй их уте́шит я/ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я./ И положу́ вся́ку го́ру в путь и вся́ку стезю́ в па́ству их./ Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря,/ ини́и же от земли́ Пе́рсския./ Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́,/ да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду,/ я́ко поми́лова Госпо́дь лю́ди Своя́/ и смире́нныя люде́й уте́ши./ Рече́ же Сио́н:/ оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя./ Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́ или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́?/ А́ще ли же и сих забу́дет жена́, но Аз не забу́ду тебе́, -/ глаго́лет Госпо́дь.

Ектения́: Па́ки и па́ки: Возгла́с трисвято́му: и трисвято́е: Та́же проки́мен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой,/ кого́ убою́ся? Стих: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Апостол Коринфяном, зачало 143: Бра́тие, свобо́ден сый от всех: Аще ли несть пост, начина́ем его от полу́: Бра́тие, не хощу́ вас не ве́дети: Аллилуия, глас 6: Отры́гну се́рдце мое сло́во бла́го: Стих: Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих. Евангелие от Луки, зачало 9: В пятоена́десять ле́то: И по ряду Божественная Литургия Великаго Василия. Вме́сто Досто́йно: пое́м: О Тебе́ ра́дуется: Кинони́к: Хвали́те Го́спода с небе́с:

И по заамво́нней моли́тве а́бие исхо́дим вси ко свяще́нной купе́ли в притво́р или́ на исто́чники ца́рскими враты́. Игу́мен или старе́йший иере́й, нося́й на главе́ Честны́й Крест, предъиду́щим ему́ свещено́сцем и ди́аконом с кади́лы. И полага́ет Честны́й Крест на благоукраше́нном столе́, иде́же и воде́, угото́ванней в ча́ше, и свеща́м, о́крест стоя́щим, и даются свещи́ бра́тиям, и настоя́тель кади́т о́крест стола́, та́же о́бразы, и пра́здника на анало́гии, и свяще́нников, и ли́ки по чи́ну, предходя́щу ему́ диа́кону со свеще́ю, кли́риком же пою́щим тропари́ сия́:

Глас 8:

Глас Госпо́день на вода́х вопие́т, глаго́ля:/ прииди́те, приими́те вси/ Ду́ха прему́дрости,/ Ду́ха ра́зума,/ Ду́ха стра́ха Бо́жия,/ я́вльшагося Христа́. (Трижды)

Днесь вод освяща́ется естество́,/ и разделя́ется Иорда́н,/ и свои́х вод возвраща́ет струи́,/ Влады́ку зря креща́ема. (Два́жды)

Я́ко Челове́к, на реку́ прише́л еси́, Христе́ Царю́,/ и ра́бское Креще́ние прия́ти тщи́шися, Бла́же,/ от Предте́чеву руку́/ грех ра́ди на́ших, Человеколю́бче. (Два́жды)

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте путь Госпо́день,/ прише́л еси́, Го́споди, зрак ра́бий прии́м,/ Креще́ния прося́, не ве́дый греха́./ Ви́деша Тя во́ды и убоя́шася./ Тре́петен бысть Предте́ча и возопи́, глаго́ля:/ ка́ко просвети́т свети́льник Све́та?/ Ка́ко руку́ положи́т раб на Влады́ку?/ Освяти́ мене́ и во́ды, Спа́се, взе́мляй ми́ра грех.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 35):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ да возвесели́тся пусты́ня жа́ждущая,/ да возра́дуется пусты́ня и процвете́т, я́ко крин,/ и да прозя́бнет, и вся возвеселя́тся./ И возра́дуются пусты́нная Иорда́нова,/ и сла́ва Лива́нова дана́ бысть ей и честь Карми́лова,/ и лю́дие мои́ у́зрят сла́ву Госпо́дню и высоту́ Бо́жию./ Укрепи́теся, ру́ки осла́бленныя,/ и, коле́на разсла́бленная, уте́шитеся,/ и рцы́те малоду́шным мы́слию:/ укрепи́теся и не бо́йтеся, се Бог наш суд воздае́т,/ Той прии́дет и спасе́т нас./ Тогда́ отве́рзутся очеса́ слепы́х, и ушеса́ глухи́х услы́шат./ Тогда́ ско́чит хромы́й, я́ко еле́нь,/ и я́сен бу́дет язы́к гугни́вых,/ я́ко прорази́ся в пусты́ни вода́ и дебрь в земли́ жа́ждущей./ И бу́дет безво́дная в бла́та,/ и в жа́ждущей земли́ исто́чник воды́ бу́дет./ Та́мо бу́дет весе́лие птиц,/ водворе́ние си́ринов, и тро́стий, и бла́та./ Та́мо бу́дет путь чист, и путь свят нарече́тся,/ и не мимои́дет та́мо нечи́ст,/ ниже́ бу́дет та́мо путь нечи́стый,/ разсе́яннии же по́йдут по нему́, и не заблу́дят./ И не бу́дет та́мо льва,/ ниже́ звере́й лю́тых взы́дет нань, ниже́ обря́щется та́мо,/ но по́йдут по нему́ изба́вленнии и со́браннии от Го́спода,/ и обратя́тся, и прии́дут в Сио́н с весе́лием и ра́достию,/ и весе́лие ве́чное над главо́ю их./ Хвала́, и ра́дование, и весе́лие пости́гнет их,/ отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 55):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ жа́ждущии, на во́ду иди́те,/ и, ели́цы не и́мате сребра́, ше́дше, купи́те,/ и яди́те и пи́йте без сребра́ и цены́ вино́ и тук./ Вску́ю цените́ сребро́ не в хле́бы/ и труд ваш не в сы́тость?/Послу́шайте Мене́ и сне́сте блага́я,/ и наслади́тся во благи́х душа́ ва́ша./ Внима́йте уши́ма ва́шима и после́дуйте путе́м Мои́м,/ услы́шите Мене́, и жива́ бу́дет во благи́х душа́ ва́ша./ И завеща́ю вам заве́т ве́чен,/ преподо́бная Дави́дова ве́рная./ Се свиде́тельство во язы́цех,/ дах Его́ Кня́зя и Повели́теля во язы́цех./ Се язы́цы, и́же не ве́дяху Тя, призову́т Тя,/ и лю́дие, и́же не позна́ша Тя, к Тебе́ прибе́гнут,/ ра́ди Го́спода Твоего́ и Свята́го Изра́илева, я́ко просла́вих Тя./ Взыщи́те Бо́га, и внегда́ вам обрести́ Его́, призови́те./Егда́ же а́ще прибли́жится вам,/ да оста́вит нечести́вый пути́ своя́/ и муж беззако́нный сове́ты своя́./ И обрати́теся ко Го́споду Бо́гу ва́шему и поми́ловани бу́дете,/ я́ко помно́гу оста́вит грехи́ ва́ша./ Не суть бо сове́ти Мои́, я́коже сове́ти ва́ши,/ ниже́ я́коже путие́ ва́ши, путие́ Мои́, – глаго́лет Госпо́дь./ Но я́коже отстои́т Не́бо от земли́, та́ко отстои́т путь Мой от путе́й ва́ших,/ и размышле́ния ва́ша от мы́сли Моея́./ Я́коже бо а́ще сни́дет дождь или́ снег с Небесе́/ и не возврати́тся отту́ду, до́ндеже упои́т зе́млю,/ и роди́т, и прозя́бнет, и даст се́мя се́ющему/ и хлеб в снедь,/ та́ко бу́дет глаго́л Мой,/ и́же а́ще изы́дет из уст Мои́х и не обрати́тся ко Мне тощ,/ до́ндеже а́ще сконча́ет вся, ели́ка восхоте́х,/ и поспешу́ пути́ Моя́ и повеле́ния Моя́./ Весе́лием бо изы́дете и ра́достию научи́теся,/ го́ры бо и хо́лми ско́чат, жду́ще вас в ра́дости,/ и вся древеса́ се́льная воспле́щут ве́твьми./ И вме́сто дра́чия21 взы́дет кипари́с,/ вме́сто же кропи́вы взы́дет мирси́на22 ./ И бу́дет Госпо́дь во и́мя/ и в зна́мение ве́чное и не оскуде́ет.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 12):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чник спасе́ния./ И рече́ши в день он:/ испове́дайтеся Го́сподеви и призови́те И́мя Его́,/ возвести́те во язы́цех сла́ву Его́./ Помяни́те, я́ко вознесе́ся И́мя Его́./ По́йте И́мя Госпо́дне, я́ко высо́кая сотвори́./ Возвести́те сия́ по всей земли́,/ ра́дуйтеся и весели́теся, живу́щии в Сио́не,/ я́ко вознесе́ся Святы́й Изра́илев посреде́ его́.

Прокимен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой,/ кого́ убою́ся? Стих: Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

Апо́стол Кори́нфяном (зача́ло 143 от полу́):

Бра́тие,/ не хощу́ вас не ве́дети,/ я́ко отцы́ на́ши вси под о́блаком бы́ша/ и вси сквозе́ мо́ре проидо́ша./ И вси в Моисе́я крести́шася во о́блаце и в мо́ри./ И вси то́жде бра́шно духо́вное ядо́ша./ И вси то́жде пи́во духо́вное пи́ша,/ пия́ху бо от духо́внаго после́дующаго ка́мене, ка́мень же бе Христо́с.

Аллилу́ия, глас 4: Глас Госпо́день на вода́х:/ Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих.

Ева́нгелие от Марка (зача́ло 2):

Во вре́мя о́но/ прии́де Иису́с от Назаре́та Галиле́йскаго/ и крести́ся от Иоа́нна во Иорда́не./ И а́бие восходя́ от воды́,/ ви́де разводя́щася Небеса́/ и Дух, я́ко го́лубь, сходя́щ Нань./ И глас бысть с Небесе́:/ Ты еси́ Сын Мой возлю́бленный,/ о Не́мже благоволи́х.

Диа́кон же глаго́лет ектению́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших/ Го́споду помо́лимся.

О ми́ре все́го ми́ра,/ благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех/ Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем/ и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь/ Го́споду помо́лимся.

О Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имя рек),/ и о господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имя рек),/ честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве/ и о всем при́чте и лю́дех/ Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́/ Го́споду помо́лимся.

О граде́ сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́/ и ве́рою живу́щих в них/ Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов,/ о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных/ Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих,/ неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных/ и о спасе́нии их/ Го́споду помо́лимся.

О е́же освяти́тися вода́м сим/ си́лою, и де́йствием, и наи́тием Свята́го Ду́ха,/ Го́споду помо́лимся.

О е́же снизходи́ти на во́ды сия́/ очисти́тельному Пресу́щныя Тро́ицы де́йству/ Го́споду помо́лимся.

О е́же дарова́тися им благода́ти избавле́ния, благослове́нию Иорда́нову/ си́лою, и де́йством, и наи́тием Свята́го Ду́ха/ Го́споду помо́лимся.

О е́же сокруши́тися сатане́ под нога́ми на́шими вско́ре/ и разори́тися вся́кому сове́ту лука́вому, дви́жимому на ны,/ Го́споду помо́лимся.

Я́ко да Госпо́дь Бог/ и́змет нас от вся́каго наве́та и искуше́ния сопроти́вника/ и досто́йны соде́лает обе́щанных благ/ Го́споду помо́лимся.

О е́же просвети́тися нам просвеще́нием ра́зума и благоче́стия,/ наи́тием Свята́го Ду́ха/ Го́споду помо́лимся.

О е́же низпосла́ти Го́споду Бо́гу/ благослове́ние Иорда́ново и освяти́ти во́ды сия́/ Го́споду помо́лимся.

О е́же бы́ти воде́ сей/ освяще́ния да́ру, грехо́в избавле́нию,/ во исцеле́ние души́ и те́ла/ и на вся́кую по́льзу изря́дную/ Го́споду помо́лимся.

О е́же бы́ти воде́ сей/ приводя́щей в Жизнь Ве́чную,/ Го́споду помо́лимся.

О е́же яви́тися сей/ отгна́нию вся́каго наве́та ви́димых и неви́димых враг/ Го́споду помо́лимся.

О че́рплющих и е́млющих во освяще́ние домо́в/ Го́споду помо́лимся.

О е́же бы́ти сей/ во очище́ние душ и теле́с всем,/ ве́рою и че́рплющим же и причаща́ющимся от нея́,/ Го́споду помо́лимся.

О е́же сподо́битися нам/ испо́лнитися освяще́ния вод сих прича́щением,/ неви́димым явле́нием Свята́го Ду́ха/ Го́споду помо́лимся.

О е́же услы́шати Го́споду Бо́гу/ глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас/ Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды/ Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй/ и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю Благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную,/ Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю/ со все́ми святы́ми помяну́вше,/ са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Сим глаго́лемым, свяще́нник та́йно моли́тву сию́ глаго́лет:

Го́споди Иису́се Христе́,/ Единоро́дный Сы́не, сый в не́дре О́тчи,/ и́стинный Бо́же, Исто́чниче Жи́зни и безсме́ртия,/ Све́те от Све́та,/ прише́дый в мир, е́же просвети́ти его́,/ озари́ на́шу мысль Святы́м Твои́м Ду́хом/ и приими́ нас, вели́чество и благодаре́ние Тебе́ принося́щих/ о я́же от ве́ка ди́вных Твои́х великоде́йствиих/ и е́же в после́дния ве́ки спаси́тельном Твое́м смотре́нии,/ в не́мже в на́ше немощно́е и ни́щее оде́явся смеше́ние/ и рабо́тным ме́рам снизше́дый,/ И́же всех Царю́,/ еще́ и ра́бскою руко́ю во Иорда́не крести́тися претерпе́л еси́,/ да, водно́е естество́ освяти́в, Безгре́шне,/ путесотвори́ши нам е́же водо́ю и Ду́хом па́ки рожде́ние/ и к пе́рвому нас устро́иши свобожде́нию./ Его́же Боже́ственнаго та́инства воспомина́ние пра́зднующе,/ мо́лимся Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче,/ воскропи́ и на ны, недосто́йныя рабы́ Твоя́,/ по Боже́ственному Твоему́ обеща́нию во́ду чи́сту,/ Твоего́ благоутро́бия дар,/ во е́же над водо́ю сею проше́нию нас, гре́шных,/ благоприя́тну бы́ти Твое́ю бла́гостию и благослове́нию Твоему́ ей,/ нам же и всем ве́рным лю́дем Твои́м дарова́тися/ в сла́ву Свята́го и покланя́емаго Твоего́ И́мене./ Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние/ со Безнача́льным Твои́м Отце́м/ и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И рек в себе́: Ами́нь.

Диа́кону же испо́лнившу ектению́, начина́ет свяще́нник велегла́сно моли́тву сию́:

Ве́лий еси́, Го́споди,/ и чу́дна дела́ Твоя́,/ и ни еди́но же сло́во дово́льно бу́дет/ к пе́нию чуде́с Твои́х. (Трижды)

Ты бо, хоте́нием от не су́щих/ во е́же бы́ти приведы́й вся́ческая,/ и Твое́ю держа́вою содержи́ши тварь,/ и Твои́м про́мыслом стро́иши мир,/ Ты, от четы́рех стихи́й тварь сочини́вый,/ четы́рми времены́ круг ле́та венча́л еси́./ Тебе́ трепе́щут у́мныя вся си́лы,/ Тебе́ пое́т со́лнце,/ Тебе́ сла́вит луна́,/ Тебе́ прису́тствуют зве́зды,/ Тебе́ слу́шает свет,/ Тебе́ трепе́щут бе́здны,/ Тебе́ рабо́тают исто́чницы./ Ты просте́рл еси́ не́бо, я́ко ко́жу,/ Ты утверди́л еси́ зе́млю на вода́х,/ Ты огради́л еси́ мо́ре песко́м,/ Ты ко отдыха́нием возду́х пролия́л еси́./ А́нгельския си́лы Тебе́ слу́жат,/ Арха́нгельстии ли́цы Тебе́ кла́няются,/ многоочи́тии Херуви́ми и шестокрила́тии Серафи́ми,/ о́крест стоя́ще и облета́юще,/ стра́хом непристу́пныя сла́вы Твоея́ покрыва́ются./ Ты бо, Бог Сый Неопи́санный,/ Безнача́льный же и Неизглаго́ланный,/ прише́л еси́ на зе́млю, зрак раба́ прии́м,/ в подо́бии челове́честем быв,/ не бо терпе́л еси́, Влады́ко,/ милосе́рдия ра́ди ми́лости Твоея́/ зре́ти от диа́вола му́чима ро́да челове́ча,/ но прише́л еси́ и спасл еси́ нас./ Испове́дуем благода́ть,/ пропове́дуем ми́лость, не таи́м благодея́ния:/ естества́ на́шего ро́ды свободи́л еси́,/ де́вственную освяти́л еси́ утро́бу рождество́м Твои́м./ Вся тварь воспева́ет Тя, я́вльшагося:/ Ты бо, Бог наш, на земли́ яви́лся еси́/ и с челове́ки пожи́л еси́,/ Ты Иорда́нския струи́ освяти́л еси́,/ с Небесе́ низпосла́вый Свята́го Твоего́ Ду́ха,/ и главы́ та́мо гнездя́щихся сокруши́л еси́ змие́в.

И сие́ у́бо свяще́нник глаго́ля три́жды, и во́ду руко́ю благословля́ет на ки́йждо стих:

Ты у́бо, Человеколю́бче Царю́,/ прииди́ и ны́не наи́тием Свята́го Твоего́ Ду́ха/ и освяти́ во́ду сию́. Сие́ глаго́ли три́жды.

И даждь ей благода́ть избавле́ния,/ благослове́ние Иорда́ново,/ сотвори́ ю нетле́ния исто́чник,/ освяще́ния дар,/ грехо́в разреше́ние, неду́гов исцеле́ние,/ де́монов всегуби́тельство,/ сопроти́вным си́лам непристу́пную,/ А́нгельския кре́пости испо́лненную,/ да вси, почерпа́ющии и причаща́ющиися,/ име́ют ю ко очище́нию душ и теле́с,/ ко исцеле́нию страсте́й,/ ко освяще́нию домо́в/ и ко вся́кой по́льзе изря́дну./ Ты бо еси́ Бог наш,/ И́же водо́ю и Ду́хом обнови́вый обетша́вшее грехо́м естество́ на́ше./ Ты еси́ Бог наш,/ водо́ю потопи́вый при Но́и грех./ Ты еси́ Бог наш,/ И́же мо́рем свободи́вый от рабо́ты фара́они Моисе́ом род евре́йский./ Ты бо еси́ Бог наш,/ разрази́вый ка́мень в пусты́ни/ и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася,/ и жа́ждущия лю́ди Твоя́ насы́тивый./ Ты еси́ Бог наш,/ И́же водо́ю и огне́м премени́вый Илие́ю Изра́иля от пре́лести Ваа́ловы.

Сам и ны́не, Влады́ко,/ освяти́ во́ду сию́ Ду́хом Твои́м Святы́м. (Трижды)

Даждь же всем, прикаса́ющимся ей,/ и причаща́ющимся, и ма́жущимся е́ю,/ освяще́ние, здра́вие, очище́ние и благослове́ние.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (и́мя рек), Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и Преосвяще́ннейшаго епи́скопа (и́мя рек) (его́ же есть о́бласть). И сохрани́ их под кро́вом Твои́м в ми́ре,/ покори́ им вся́каго врага́ и супоста́та,/ да́руй им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и жизнь ве́чную,/ да и стихи́ями, и челове́ки, и А́нгелы,/ и ви́димыми, и неви́димыми/ сла́вится Твое́ Пресвятое́ И́мя,/ со Отце́м и Святы́м Ду́хом,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Свяще́нник: Мир всем.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Свяще́нник, прекло́нься, мо́лится та́йно:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши ны,/ И́же во Иорда́не крести́тися изво́ливый и освяти́вый во́ды,/ благослови́ всех нас,/ и́же приклоне́нием своея́ вы́и назна́менующих рабо́тное воображе́ние,/ и сподо́би нас испо́лнитися освяще́ния Твоего́ причаще́нием воды́ сея́,/ и да бу́дет нам, Го́споди, во здра́вие души́ и те́ла.

Возглаше́ние:

Ты бо еси́ освяще́ние на́ше,/ и Тебе́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем/ со Безнача́льным Твои́м Отце́м/ и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом,/ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И а́бие, благословля́я во́ду крестови́дно Че́стным Кресто́м, погружа́ет его́ пра́во, низводя́ в во́ду и возводя́, держа́ его́ обе́ма рука́ма, поя́ настоя́щий тропа́рь, во глас пе́рвый:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

И в други́й та́кожде Кресто́м зна́менует во́ду, и в тре́тий та́кожде, то́йже тропа́рь поя́, сам настоя́тель, спою́щим ему́ и про́чим свяще́нником; та́же пою́т и ли́ки то́йже тропа́рь. Настоя́тель же, взем свяще́нную во́ду на блю́до и обратя́ся на за́пад лице́м, в ле́вой руце держа́ Че́стный Крест, а в пра́вой васильки́, кропи́т крестообра́зно на вся страны́. И прихо́дят пре́жде к настоя́телю свяще́нницы, два два, и целу́ют Че́стный Крест, и знамену́ет их василько́м по лицу́ со свяще́нною водо́ю крестообра́зно; по тому́ же чи́ну и вся бра́тия. Пое́тся же тогда́ тропа́рь от всех, мно́гажды, до́ндеже освятя́тся вся бра́тия водны́м кропле́нием и причаще́нием. И абие вхо́дим во храм, и пое́м стихи́ру.

Слава, и ныне, глас 6:

Воспои́м, ве́рнии,/ е́же о нас Бо́жия благодея́ния вели́чество:/ о на́шем бо прегреше́нии быв Челове́к,/ на́шим очище́нием очища́ется во Иорда́не,/ Еди́н Чи́стый и Нетле́нный,/ освяща́яй мене́ и во́ды/ и главы́ змие́в сокруша́яй в воде́./ Почерпе́м у́бо во́ду с весе́лием, бра́тие:/ благода́ть бо Ду́ха ве́рно почерпа́ющим/ неви́димо подава́ется от Христа́ Бо́га/ и Спа́са душ на́ших.

Та́же: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Три́жды. И псалом 33: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя:

И дае́тся анти́дор от иере́я и отпу́ст. По отпу́сте, или́ есть Литурги́я, или́ несть, поставля́ется све́щник среди́ це́ркве. Кли́рицы же, ста́вше о́ба ли́ка вку́пе, пою́т тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́не, конда́к. По сконча́нии же кондака́ многоле́тны, я́коже обы́чно.

И входим в тра́пезу, и яди́м с древянома́слием, испива́ем же и вина́. Сы́ра же, и подо́бных ему́, и рыб ника́коже дерзне́м я́сти: возбране́но бо есть Боже́ственными пра́вилы.

Си́це быва́ет слу́жба, по́стному дню су́щу, в на́вечерии Просвеще́ния.

Изве́стно же бу́ди всем о святе́й воде́:

Я́ко не́цыи, суть отлуча́юще себе́ от святыя воды́ вкуше́ния ра́ди, не до́бре творя́т, и́бо благода́ти ра́ди Бо́жия дана́ бысть на освяще́ние ми́ру и всей тва́ри. Те́мже во вся́ких ме́стех, и ска́редных, и всю́ду кропи́тся, я́же и под нога́ми на́шими суть. И где сих ра́зум, е́же не пи́ти сея́? Но да ве́си, я́ко не вкуше́ния ра́ди я́стия нечистота́ в нас есть, но от скве́рных дел на́ших: очище́ни же от сих, пие́м без сомне́ния сию́ святу́ю во́ду.

О сей воде́, Небе́сная она́ слове́сная ла́стовица, златослове́сный вселе́нский учи́тель Иоа́нн, Константиногра́да Патриа́рх, в сло́ве свое́м, о е́же сходи́тися христиа́ном во святу́ю Бо́жию це́рковь и о Креще́нии, егоже нача́ло: Вси вы в благоду́шии есте́ днесь, аз же в печа́ли еди́н боле́зную: свиде́тельствует, глаго́ля: но у́бо чесо́ ра́ди не день, во́ньже роди́ся, но день, во́ньже крести́ся,явле́ние глаго́лется? Сий бо есть день, во́ньже крестися и вод освяти́ естество́.

Сего́ ра́ди и в полу́нощи на пра́здник сей вси, поче́рпше, в домы́ во́ду отно́сят, и соблюда́ют, и чрез ле́то всеце́лое храня́т, поне́же день освяще́нных вод. И зна́мение быва́ет я́вственное: не растлева́ющуся вод о́ных естеству́ до́лгото́ю вре́мене, но на ле́то всеце́лое, и два, и три мно́гащи ле́та, днесь почерпне́нной воде́ це́лой и но́вой пребыва́ющей и по толи́цем вре́мени ны́не от исто́чников е́млемым вода́м сравня́ющейся.

Подоба́ет и сие́ ведати:

ЗРИ:Я́ко аще случи́тся на́вечерие святаго Богоявле́ния в суббо́ту или́ неде́лю, пост не быва́ет.

Литурги́я же быва́ет Златоустаго, во свое́ вре́мя, по обы́чаю, я́коже и всегда́.

И по отпуще́нии Литурги́и в тра́пезу не хо́дим, но в притво́ре церко́внем се́дшим нам тра́пезарь дае́т по уло́мку хле́ба коему́ждо или́ по ма́лу хле́бцу пшени́чному, и ма́ло смо́квий и фи́ников, и по еди́ной ча́ше вина́, я́ко да нарече́тся пост; ожида́ем же вече́рняго собо́ра. Посе́м, отше́дше в ке́ллии своя́, безмо́лвствуем до вре́мене вече́рняго.

Вели́каго же Васи́лия Литурги́я соверша́ется в са́мый пра́здник; вме́сто же Досто́йно: пое́м ирмо́с 9-я пе́сни пра́здника.

При ча́се же вече́рнем дне: Зна́менует в вели́кое и пото́м во вся тя́жкая. И, собра́вшимся нам во храм и благослови́вшу иере́ю, пое́м вече́рню, по обы́чаю. Псало́м: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода: Аще в суббо́ту ве́чера, пое́м Блаже́н муж: кафи́зму всю. Аще же в неде́лю ве́чера, пое́м 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: пое́м стихи́ры пра́здника, на 8, глас 2: Просвети́теля на́шего: Сла́ва, и ны́не, глас то́йже: Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи: Та́же, вход со Ева́нгелием. Све́те Ти́хий: Проки́мен дне и чте́ния по чи́ну их, с тропари́ и со стихи́ их. Трисвято́е же не пое́м, зане́же не соверша́ется Боже́ственная Литурги́я. По чте́нии же пареми́й, ектения́ ма́лая и по возгла́се проки́мен, Апо́стол и Ева́нгелие, я́ко предписа́ся. Ектения́: Рцем вси: и Сподо́би, Го́споди: и Испо́лним вече́рнюю моли́тву: Иере́й возгла́с. И исхо́дим ко крести́льнице, иде́же угото́ван стол, и де́йствует настоя́тель или́ иере́й по чи́ну, я́коже указа́ся пре́жде, по́юще тропари́: Глас Госпо́день на вода́х: И про́чее быва́ет возсле́дование освяще́ния воды́ неизме́нно. По кропле́нии же освяще́нныя воды́ вхо́дим во храм и пое́м стихи́ру: Сла́ва, и ны́не, глас 6: Воспои́м, ве́рнии: и отпу́ст. Пото́м тропа́рь пра́здника: Сла́ва, и ны́не, конда́к: Яви́лся еси днесь: И, пи́вше свяще́нную во́ду, вхо́дим в тра́пезу, и яди́м соверше́нно с древянома́слием, и пие́м вино́.

ЗРИ:Ве́дати подоба́ет, я́ко пра́здник святы́х Богоявле́ний в ки́йлюбо день случи́тся, пое́м повече́рие вели́кое сице:

О часе́ 1-м но́щи быва́ет бла́говест и пото́м трезво́н во вся кампа́ны. Иере́й же со диа́коном, обле́кшеся, творя́т нача́ло, я́коже во вся пра́здники Влады́чни. Диа́кон глаго́лет: Благослови́, влады́ко. Иере́й: Благослове́н Бог наш: и, кадя́щу иере́ю, глаго́лем повече́рие вели́кое от нача́ла: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: трисвято́е, и про́чая. С на́ми Бог: пое́м с пе́нием. И вме́сто тропаре́й обы́чных: Просвети́ о́чи мои́: глаго́лем тропа́рь пра́здника. И вме́сто: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас: глаго́лем конда́к пра́здника. По: Сла́ва в Вы́шних: быва́ет лития́ по обы́чаю.

И пое́м на литии́ стихи́ры самогла́сны, глас 4:

Космы́ мона́ха: Одева́яйся све́том, я́ко ри́зою,/ нас ра́ди по нам бы́ти сподо́бился eсть,/ во струи́ одева́ется днесь Иoрда́нския,/ не Сам сих ко очище́нию тре́буя,/ но нам Собо́ю устроя́яй порожде́ние./ О, чудесе́ / без oгня́ изваря́ет,/ и назида́ет без сокруше́ния,/ и спаса́ет в Него́ просвеща́eмыя/ Христо́с Бог и Спас душ на́ших.

Тебе́, в Ду́се и oгни́ очища́юща грех ми́ра,/ зря Крести́тель гряду́ща к себе́,/ ужаса́яся и трепе́ща, вопия́ше, глаго́ля:/ не сме́ю держа́ти верх Твой пречи́стый,/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/ Боже́ственным явле́нием Твои́м,/ Eди́не Человеколю́бче.

Прииди́те, подража́им му́дрыя де́вы,/ прииди́те, сря́щим я́вльшагося Влады́ку,/ я́ко прии́де, я́ко Жени́х, ко Иоа́нну./ Иoрда́н, ви́дев Тя, убоя́ся и пожда́./ Иоанн вопия́ше:/ не сме́ю держа́ти верха́ Безсме́ртнаго./ Дух низхожда́ше в ви́де голуби́не освяти́ти во́ды,/ и глас с Небесе́:/ Сей eсть Сын Мой,/ прише́дый в мир спасти́ род челове́ческий,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Креща́ется Христо́с и восхо́дит от воды́,/ совозво́дит бо с Собо́ю мир/ и зрит разводя́щаяся Небеса́,/ я́же Ада́м затвори́ себе́ и су́щим с ним,/ и Дух свиде́тельствует Божество́,/ Подо́бному бо предти́чет и глас от Небесе́:/ отту́ду бо свиде́тельствуемый, Спас душ на́ших.

Трепета́ше рука́ Крести́телева,/ егда́ пречи́стому Твоему́ верху́ косну́ся;/ возврати́ся Иорда́н река́ вспять,/ не дерза́я служи́ти Тебе́./ Я́же бо устыде́ся Иису́са Нави́на,/ ка́ко Творца́ своего́ устраши́тися не имя́ше?/ Но все испо́лнил еси́ смотре́ние, Спа́се наш,/ да спасе́ши мир явле́нием Твои́м,/ Еди́не Челове́колюбче.

Слава, глас 8. Иоа́нна мона́ха:

Го́споди, испо́лнити хотя́,/ я́же уста́вил еси́ от ве́ка,/ от всея́ тва́ри служи́тeли та́йны Твоея́ прия́л еси́:/ от А́нгел – Гаврии́ла, от челове́к – Де́ву,/ от Небе́с – звезду́ и от вод – Иoрда́н,/ в не́мже беззако́ние мирско́е потреби́л еси́,/ Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

И ны́не, глас то́йже. Анато́лиево:

Днесь вся́ка тварь просвеща́ется,/ днесь вся́чeская веселя́тся,/ Небе́сная вку́пе и земна́я,/ А́нгели и челове́цы смеша́ются,/ иде́же бо Царе́во прише́ствие, и чин прихо́дит./ Теце́м у́бо на Иoрда́н/ и ви́дим вси Иоа́нна:/ ка́ко креща́ет Верх Нерукотворе́нный и Безгре́шный?/ Те́мже, апо́стольский глас припева́юще, согла́сно возопие́м:/ яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком,/ озаря́ющи и подаю́щи ве́рным ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2.

Анато́лиево: На Иoрда́нстей реце́/ ви́дев Тя Иоа́нн, к себе́ гряду́ща, глаго́лаше:/ Христе́ Бо́же, что к рабу́ прише́л еси́,/ скве́рны не имы́й, Го́споди?/ Во и́мя же чие́ Тя крещу́?/ Oтца́? но Того́ но́сиши в Себе́./ Сы́на? но Сам еси́ воплоти́выйся./ Ду́ха Свята́го?/ и Сего́ ве́си дая́ти ве́рным усты́./ Явле́йся Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иoрда́н возврати́ся вспять.

Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася:/ к Твое́й бо сла́ве противозре́ти Херуви́ми не мо́гут,/ ниже́ взира́ти Серафи́ми,/ но, со стра́хом предстоя́ще,/ óвии у́бо но́сят,/ óвии же сла́вят си́лу Твою́./ С ни́миже, Ще́дре, возвеща́ем хвалу́ Твою́, глаго́люще:/ явле́йся Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Что ти eсть мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иoрда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Днесь Небесе́ и земли́ Творе́ц/ прихо́дит пло́тию на Иoрда́н,/ Креще́ния прося́ Безгре́шный,/ да очи́стит мир от ле́сти вра́жия,/ и креща́ется от раба́ Влады́ка вся́ческих,/ и очище́ние водо́ю ро́ду челове́ческому да́рует./ Тому́ возопие́м:/ явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас 6. Феофа́ново:

Е́же от Де́вы Со́лнце,/ ви́дя и́же от непло́дове свети́льник све́тлый,/ во Иoрда́не прося́ща Креще́ния,/ у́жасом и ра́достию вопия́ше к Нему́:/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/ Боже́ственным явле́нием Твои́м.

Та́же, Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш:

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́. (Трижды)

И благослове́ние хлебо́в по обы́чаю.

Та́же, Бу́ди И́мя Госпо́дне: три́жды. И псало́м: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя: до: не лиша́тся вся́каго бла́га.

И чте́ние пра́здника.

По чте́нии же и по шестопса́лмии, на Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды, и обы́чныя стихоло́гии.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́:

Я́вльшуся Тебе́ во Иорда́не, Спа́се,/ и кре́щшуся Тебе́ от Предте́чи, Христе́,/ возлю́бленный Сын свиде́тельствован был еси́,/ те́мже и Собезнача́лен Отцу́ яви́лся еси́,/ Дух же Святы́й на Тя схожда́ше,/ И́мже и просвети́вшеся, вопие́м:/ сла́ву Бо́гу, Су́щему в Тро́ице.

Сла́ва, и ны́не, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Струи́ освяти́л еси́ Иорда́нския,/ держа́ву сокруши́л еси́ грехо́вную, Христе́ Бо́же наш,/ приклони́л еси́ дла́ни Себе́ Предте́чеве/ и спасл еси́ от ле́сти челове́ческий род./ Те́мже Тя мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.

И чте́ние пра́здника.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Иорда́нскими струя́ми обло́жся,/ И́же све́том пресла́вно одева́яйся,/ в ни́хже Ада́мово естество́ обнови́л еси́,/ сокру́шшееся злым преслуша́нием, Сло́ве Бо́жий./ Те́мже Тя восхваля́ем и свято́е Твое́ вси славосло́вим явле́ние.

Сла́ва, и ны́не, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Иорда́не реко́,/ что удиви́лся еси́, зря Неви́димаго на́га?/ Ви́дех и вострепета́х, – рече́, -/ и ка́ко бо Сего́ не хоте́х устраши́тися и зайти́?/ А́нгели Его́ устраши́шася, зря́ще,/ ужасе́ся Не́бо, и земля́ вострепета́,/ и смяте́ся мо́ре, и вся ви́димая и неви́димая./ Христо́с яви́ся на Иорда́не освяти́ти во́ды.

И чтение праздника.

По полиеле́и седа́лен, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Прииди́те, уви́дим, ве́рнии, где крести́ся Христо́с,/ да после́дуим про́чее ко Иорда́ну реце́,/ ко гла́су вопию́щаго в пусты́ни,/ и уви́дим та́мо Соде́теля Ада́мова,/ дла́нию ра́бскою рукополага́ема за благоутро́бие неизрече́нное,/ и к Нему́ велегла́сно возопии́м:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́ во Иорда́не освяти́ти во́ды.

Сла́ва, и ны́не, то́йже, и чте́ние.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять. Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́, и тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Ма́рка, зача́ло 2.

По 50-м псалме́, сла́ва, глас 2:

Вся́ческая днесь да возра́дуются,/ Христу́ я́вльшуся во Иорда́не.

И ны́не, то́йже.

Та́же, стихи́ра самогла́сна, глас 6:

Бог Сло́во яви́ся пло́тию ро́ду челове́ческому,/ стоя́ше крести́тися во Иорда́не,/ и глаго́лаше к Нему́ Предте́ча:/ ка́ко простру́ ру́ку/ и прикосну́ся верху́ Держа́щаго вся́ческая?/ А́ще и от Мари́и еси́ Младе́нец,/ но вем Тя, Бо́га Преве́чнаго,/ по земли́ хо́диши, пева́емый от Серафи́м,/ и раб Влады́ку креща́ти не научи́хся./ Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кано́ны два: ирмосы́ обою́ кано́нов по два́жды, тропари́ на 12, последи́ же пе́рвый лик пе́рваго кано́на ирмо́с, вторы́й лик 2-го кано́на ирмо́с.

Кано́н пе́рвый, творе́ние кир Космы́ мона́ха, его́же краегране́сие: Креще́ние очище́ние земноро́дных грехо́в. Глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Глубины́ откры́л есть дно/ и су́шею Своя́ влече́т,/ в ней покры́в проти́вныя,/ кре́пкий во бране́х Госпо́дь,/ я́ко просла́вися.

Ада́ма истле́вшаго обновля́ет струя́ми Иорда́нскими/ и змие́в главы́ гнездя́щихся сокруша́ет Царь веко́в, Госпо́дь,/ я́ко просла́вися.

Огне́м Божества́ Невеще́ственным/ в плоть веще́ственну оде́явся, Иорда́нскою облага́ется водо́ю/ воплоще́йся от Де́вы Госпо́дь, я́ко просла́вися.

Скве́рну омыва́яй челове́ков, сим очи́щся во Иорда́не,/ и́мже, восхоте́в, уподо́бися, е́же бе пребы́в,/ су́щия во тьме просвеща́яй Госпо́дь, я́ко просла́вися.

Ин кано́н, творе́ние Иоа́нна Дамаскина́, глас 2.

Ирмо́с: Ше́ствует морску́ю волня́щуюся бу́рю,/ су́шу а́бие Изра́иль я́вльшуюся./ Че́рмный же понт триста́ты еги́петския/ покры́ ку́пно, водостла́нен гроб,/ си́лою кре́пкою десни́цы Влады́чни.

У́тру я́вльшуся челове́ком светоно́сну/ ны́не из пусты́ни, к вода́м Иорда́нским преклони́л еси́, Царю́ со́лнца, Твою́ вы́ю,/ ли́ка мра́чна родонача́льника исхи́тити,/ скве́рны же вся́кия очи́стити тварь.

Безнача́льне, струя́м спогре́бшася Тебе́, Сло́ве,/ но́ваго прево́диши, истле́вшаго ле́стию,/ Сего́ несказа́нно от Отца́ прие́м глас держа́вен:/ Сей возлю́бленный, ра́вен же Мне О́трок естество́м.

Песнь 3

Ирмо́с: Кре́пость дая́й царе́м на́шим Госпо́дь/ и рог пома́занных Свои́х вознося́й/ от Де́вы ражда́ется, гряде́т же ко Креще́нию./ Тому́, ве́рнии, возопие́м:/ несть свят, я́ко Бог наш.

Непло́дная дре́вле и безча́дная лю́те, днесь весели́ся, Христо́ва Це́рковь:/ водо́ю бо и Ду́хом сы́нове тебе́ роди́шася, ве́рою взыва́юще:/ несть свят, я́коже Бог наш.

Ве́лиим гла́сом в пусты́ни вопие́т Предте́ча:/ Христу́ угото́вайте пути́/ и стези́ Бо́гу на́шему пра́вы соде́лайте, ве́рою взыва́юще:/ несть свят, я́коже Бог наш.

Ин

Ирмо́с: Ели́цы дре́вних изреши́хомся се́тей/ бра́шен львов, сотре́нных члено́вными,/ ра́дуимся и разшири́м уста́,/ сло́во плету́ще от слове́с сладкопе́ния,/ и́мже к нам наслажда́ется дарова́ний.

Умерщвле́ние пе́рвее насади́вый тва́ри,/ зве́ря злоде́йственнаго вообра́жься в естество́,/ омрача́ется плотски́м прише́ствием:/ у́тру я́вльшуся, прирази́вся Влады́це сокруши́ти свою́ вражде́бную главу́.

Влече́т к себе́ Богозда́нное естество́, утро́бы мучи́теля, погребе́нное преде́лы;/ ражда́ется па́ки земноро́дных Обновле́ние,/ де́ло держа́вно соверша́я Влады́ка:/ прии́де бо, то́е очи́стити хотя́.

Ипакои́, глас 5:

Егда́ явле́нием Твои́м просвети́л еси́ вся́ческая,/ тогда́ сла́ное неве́рия мо́ре побеже́,/ и Иорда́н, до́ле теки́й, возврати́ся,/ к Небеси́ возвыша́я нас./ Но высото́ю Боже́ственных за́поведей Твои́х/ соблюди́, Христе́ Бо́же, моли́твами Богоро́дицы и поми́луй нас.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, глас Твой, его́же рекл еси́,/ глас вопию́щаго в пусты́ни,/ я́ко возгреме́л еси́ над вода́ми мно́гими,/ Твоему́ свиде́тельствуяй Сы́ну,/ весь быв соше́дшаго Ду́ха, возопи́:/ Ты еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.

Очища́емо со́лнце кто ви́де, -/ пропове́дник вопие́т, – пресве́тлое естество́м?/ Да Тебе́ вода́ми, сия́ние Сла́вы, Отца́ о́браз Присносу́щнаго, омы́ю/ и, се́но сый, Огню́ прикосну́ся Твоего́ Божества́?/ Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.

Яви́ Боже́ственное, е́же име́, благогове́ние Моисе́й, прилучи́вся Тебе́,/ я́ко бо из купины́ Тя, возгласи́вша, разуме́, а́бие отврати́ лице́./ Аз же ка́ко Тя уви́жу я́сно?/ Или́ ка́ко руку́ положу́ на Тя?/ Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.

Душе́вное соверша́я му́дре и сло́вом почте́нный, безду́шных стыжду́ся./ А́ще бо крещу́ Тя, клеве́тна ми есть огне́м дымя́щаяся гора́,/ побе́гшее же мо́ре на дво́е и Иорда́н сей, возврати́выйся:/ Ты бо еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.

Ин

Ирмо́с: Огне́м очи́щся та́йнаго зре́ния,/ поя́ проро́к челове́ков новоде́йство,/ возглаша́ет глас, Ду́хом пле́щущ,/ воплоще́ние явля́ющ неизрече́нна Сло́ва,/ И́мже си́льных держа́вы сотро́шася.

По́слан от Отца́, всесве́тлое Сло́во, но́щи отгна́ти зломра́чное стремле́ние,/ и искорени́ти гряде́ши челове́ков грехи́,/ сы́ны же привлещи́, Твои́м Креще́нием, Бла́же,/ све́тлы от струй Иорда́нских.

Са́мое прови́дев нарече́нное Сло́во, я́сно пропове́дник вопие́т тва́ри:/ Сей пре́жде мене́, вторы́й пло́тию сообра́зен,/ просия́ Боже́ственною си́лою вражде́бный наш отъя́ти грех.

Па́жить у Себе́ животво́рну нося́, уловля́ет змие́в,/ гне́здам натека́я мно́гими сетьми́, низлага́я, Бог Сло́во,/ запина́ет же уязви́вшаго всеми́рный род,/ сего́ потре́бль, избавля́ет тварь.

Песнь 5

Ирмо́с: Иису́с, живота́ Нача́льник,/ разреши́ти осужде́ние гряде́т Ада́ма первозда́ннаго,/ очище́ний же, я́ко Бог, не тре́буя,/ па́дшаго очища́ет во Иорда́не,/ в не́мже вражду́ уби́в,/ преиму́щ всяк ум мир да́рует.

Сше́дшимся без числа́ лю́дем от Иоа́нна крести́тися, сам посреде́ их ста./ Провозгласи́ же предстоя́щим:/ кто показа́, непокори́вии, гне́ва вам уклони́тися, хотя́щаго бы́ти?/ Плоды́ досто́йны Христу́ сотвори́те:/ Предстоя́й бо ны́не мир да́рует.

Де́латель и Зижди́тель, посреде́ стоя́й, я́ко Еди́н всех сердца́ испыту́ет,/ чисти́тельную же лопа́ту руко́ю прие́м,/ всеми́рное гумно́ всему́дре разлуча́ет, непло́дие паля́,/ благопло́дным ве́чный живо́т да́рует.

Ин

Ирмо́с: Врага́ те́мнаго и оскверне́ннаго я́да/ очище́нием Ду́ха измове́ни,/ к но́вой приста́хом небла́зненной стези́,/ вводя́щей в непристу́пную ра́дость, Еди́нем присту́пну,/ и́мже Бог примири́ся.

Ви́дев Зижди́тель во мра́це прегреше́ний плени́цами неизбе́жными/ его́же вообрази́ персты́, поставля́ет на обою́ ра́му, воздвиг горе́, ны́не во многотеку́щих вода́х омыва́я студа́ дре́вняго/ Ада́мова зла́го нра́ва.

Со благоче́стием притеце́м приле́жно ко исто́чником пречи́стым тече́ния спаси́тельнаго,/ Сло́во усмотря́юще от Нетле́нныя,/ почерпа́ла принося́ще жа́жди Боже́ственныя,/ ми́ра сла́достне исцеля́я неду́г.

Песнь 6

Ирмо́с: Глас Словесе́, свети́льник Све́та,/ денни́ца Со́лнца, Предте́ча в пусты́ни, -/ пока́йтеся́ – всем вопие́т лю́дем, – и предочи́ститеся:/ се бо предстои́т Христо́с,/ от тли мир избавля́яй.

Ро́ждься нетле́нно от Бо́га и Отца́,/ от Де́вы кроме́ скве́рны воплоща́ется Христо́с,/ Ему́же реме́нь, я́же от нас Сло́ва сочта́ния, разреши́ти неудо́б, учи́т Предте́ча,/ земноро́дныя от ле́сти избавля́я.

Огне́м крести́т коне́чным Христо́с проти́вныя,/ а не Бо́га му́дрствующих Его́,/ Ду́хом же обновля́ет водо́ю благода́ти разумли́выя Божества́ Его́,/ от прегреше́ний избавля́я.

Ин

Ирмо́с: Вожделе́ннаго я́вствова со всеблаже́нным гла́сом Оте́ц,/ Его́же из чре́ва отры́гну:/ ей, – глаго́лет, – Сей соесте́ствен Сын,/ Сый светоза́рен,/ произни́че из челове́ча ро́да:/ Сло́во же Мое́ жи́во и Челове́к промышле́нием.

От глуби́ннаго льва, тревече́рний стра́нне проро́к во вну́тренних валя́яся,/ а́бие произы́де, пакибытия́ спасе́ние/ от зми́я человекоуби́йцы всем предъявля́я в после́дняя ле́та.

Отве́рсту Не́бу всесве́тлых писа́ний, учени́к зрит от Отца́ посыла́емый,/ пребыва́ющ же Дух на Пречи́стем Сло́ве,/ наше́д я́ко го́лубь неизрече́нным о́бразом,/ лю́дем же явля́ется, прише́дшим ко Влады́це.

Конда́к, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,/ Свет Непристу́пный.

И́кос:

Галиле́и язы́честей, Завуло́нстей стране́ и Неффали́мстей земли́,/ я́коже рече́ проро́к, Свет вели́к возсия́, Христо́с./ Омраче́нным све́тла яви́ся Заря́, из Вифлее́ма облиста́ющая,/ па́че же из Мари́и Госпо́дь, всей вселе́нней возсиява́ет лучи́ Со́лнце пра́вды./ Те́мже, и́же от Ада́ма нази́и, прииди́те вси, облече́мся в Него́, да согре́емся,/ покрыва́ет бо наги́я и просвеща́ет те́мныя./ Прише́л еси́ и яви́лся еси́, Свет Непристу́пный.

Песнь 7

Ирмо́с: Ю́ноши благочести́выя, пе́щи о́гненней приобщи́вшияся,/ шумя́щ дух ро́сный невреди́мы сохрани́/ и Бо́жия А́нгела снизхожде́ние./ Те́мже, в пла́мени ороша́еми, благода́рственно воспева́ху:/ препе́тый отце́в Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

Я́коже на Небеси́, с тре́петом и чу́дом предстоя́ху/ во Иорда́не си́лы А́нгельския, смотря́юще толи́ка Бо́жия схожде́ния:/ я́ко Держа́й превы́шних вод соста́в, в вода́х Плотоно́сец стоя́ше,/ Бог отце́в на́ших.

О́блак дре́вле и мо́ре Боже́ственнаго прообража́ху Креще́ния чу́до,/ в ни́хже дре́внии крести́шася, исходя́ще зако́ннии лю́дие./ Мо́ре же бе о́браз воды́, и о́блак – Ду́ха./ И́миже соверша́еми, – благослове́н еси́, – зове́м, – Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Вси ве́рнии, в Не́мже соверше́ние прия́хом,/ богосло́вяще немо́лчно со А́нгелы, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го:/ се бо – Тро́ица, Ипоста́сьми Единосу́щная, Еди́н же Бог./ Ему́же пое́м: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Опали́ струе́ю зми́евы главы́ пе́щный высо́кий пла́мень,/ ю́ноши нося́щ благочести́выя,/ ути́шивый неудободержи́мую мглу из греха́/ всю же омыва́ет росо́ю Ду́ха.

Тебе́ живопису́ющий ассири́йский пла́мень ужа́сен поставля́еши, в ро́су преведе́н;/ те́мже вода́ ны́не, я́коже пла́мень, одева́яй, вре́дную зло́бу, Христе́, прикрове́нную опаля́ет,/ от поползнове́нныя стези́ призыва́ющи.

Разде́льшуся Иорда́ну дре́вле, по су́ху прехо́дят лю́дие Изра́ильстии,/ Тебе́, Держа́внейшаго, содержа́ща тварь некосни́тельне,/ ны́не в вода́х напису́ющии, к нетле́нней и поле́зней стези́.

Ве́мы, пе́рвее всепа́губный пото́п/ ми́лостивно Тя всех во тлю привести́,/ о, тревели́кия сотворя́я и стра́нная́!/ Ны́не же пото́пльша, Христе́, грех за благосе́рдие и челове́ческое спасе́ние.

Песнь 8

Ирмо́с: Та́йну пресла́вную вавило́нская показа́ пещь,/ источи́вшая ро́су,/ я́ко струя́ми имя́ше невеще́ственный Огнь восприя́ти Иорда́н/ и объя́ти пло́тию креща́ема Зижди́теля,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.

Отложи́ страх весь, – Изба́витель Предте́чи рече́, -/ Мне же повини́ся, я́ко Благо́му,/ Мне приступи́, сие́ бо естество́м бых,/ Мои́м повеле́нием покори́ся и крести́ Мя, соше́дшаго,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.

Глаго́лы я́коже услы́ша Крести́тель Влады́чни, с тре́петом длань простира́ет,/ оба́че же, руко́ю косну́вся верху́ Зижди́теля своего́, Кре́щшемуся вопия́ше:/ освяти́ мя, Ты бо еси Бог мой,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.

Тро́ицы явле́ние во Иорда́не бысть,/ са́мое бо Пребоже́ственное Естество́, Оте́ц, возгласи́:/ Сей креща́емый – Сын возлю́бленный Мой,/ Дух же прии́де к Подо́бному,/ Его́же благословя́т лю́дие и превозно́сят во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Свобо́дна у́бо тварь познава́ется/ и сы́нове Све́та пре́жде омраче́ннии;/ еди́н сте́нет тьмы предста́тель./ Ны́не да благослови́т усе́рдно Вино́внаго/ пре́жде окая́нное язы́ков всенасле́дие.

Трие́ Богови́днии, во огни́ ороша́еми, озаря́ющеся треми́ всесве́тле святы́нями,/ я́ве показова́ху Превы́шнее Естество́ смеше́нием челове́ческим,/ огнепаля́щее росо́ю ми́лостивно вся́ку па́губную лесть.

Да убели́тся вся́кое земно́е естество́,/ от паде́ния ны́не на Не́бо возводи́мо,/ И́мже бо вся соблюда́ются, Сло́вом, теку́щими струя́ми омы́вшеся,/ прегреше́ний пре́жних убеже́, пресве́тло измове́но.

На 9-й пе́сни па́ки вжига́ют свещи́ бра́тия. Честне́йшую: не пое́м, но пое́м припе́вы пра́здника:

Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую го́рних во́инств,/ Де́ву Пречи́стую Богоро́дицу.

И ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице,/ оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу:/ Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.

Посе́м вторы́й лик пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И про́чих шесть припе́вов припева́ют на ки́йждо тропа́рь по еди́ножды:

Велича́й, душе́ моя́,/ от Предте́чи Креще́ния Прося́ща.

Велича́й, душе́ моя́,/ во Иорда́не Прише́дшаго крести́тися.

Дави́де, прииди́ Ду́хом к просвеще́нным,-/ ны́не приступи́те,– пой к Бо́гу,-/ ве́рою, – глаго́ля, – просвети́теся!/ Сей ни́щий воззва́ Ада́м в паде́нии, и́бо Того́ услы́ша Госпо́дь,/ прише́д, струя́ми Иорда́нскими тле́ннаго же обнови́.

Велича́й, душе́ моя́,/ от Оте́ческаго гла́са Свиде́тельствованна.

Велича́й, душе́ моя́,/ Еди́наго от Тро́ицы, прекло́ньшаго вы́ю и Креще́ние прие́мша.

Иса́ия,– измы́йтеся, очи́ститеся – глаго́лет,-/ лука́вствия пред Го́сподем оста́вите./ Жа́ждущии, на во́ду жи́ву иди́те:/ кропи́т бо водо́ю, обновля́я, Христо́с приступа́ющия к Нему́ ве́рою/ и к животу́ нестаре́емому креща́ет Ду́хом.

Проро́че, прииди́ ко Мне,/ простри́ ру́ку и крести́ Мя ско́ро.

Проро́че, оста́ви ны́не и крести́ Мя, хотя́ща:/ испо́лнити бо приидо́х вся́ку пра́вду.

Соблюда́емся благода́тию, ве́рнии, и печа́тию./ Я́ко бо губи́теля, бежа́ша пра́га евре́и, дре́вле окрова́влена,/ та́ко и нам исхо́дное Боже́ственное сие́ пакибытия́ ба́ня бу́дет./ Отсю́ду и Тро́ицы у́зрим Свет Незаходи́мый.

Посе́м пе́рвый лик пое́т втора́го кано́на припе́в:

Днесь Влады́ка/ преклоня́ет вы́ю под ру́ку Предте́чеву.

И ирмо́с: О, па́че ума́ Рождества́ Твоего́ чуде́с/ Неве́сто Всечи́стая, Ма́ти Благослове́нная,/ Е́юже получи́вше всесоверше́нное спасе́ние,/ досто́йно хва́лим, я́ко Благоде́теля,/ дар нося́ще – песнь благодаре́ния.

И вторый лик такожде поет припев и ирмос. И прочия пять припевы, един дважды:

Днесь Иоа́нн креща́ет Влады́ку,/ во струя́х Иорда́нских.

Днесь Влады́ка/ вода́ми погреба́ет челове́ческий грех.

Уве́дехом Моисе́ю купино́ю явле́нная, гряди́, стра́нными уста́вы соде́ланная:/ я́ко бо спасе́ся, Огнь нося́щи, Де́ва, Светоно́сна ро́ждши Благоде́теля,/ во Иорда́нских же струя́х явле́нна.

Днесь Влады́ка свы́ше свиде́тельствуется,/ Сын возлю́бленный.

Днесь Влады́ка/ прии́де освяти́ти естество́ водно́е.

Днесь Влады́ка/ Креще́ние прие́млет руко́ю Предте́чевою.

Помазу́еши, соверша́я челове́ческое существо́, Царю́ Безнача́льне,/ Ду́ха обще́нием, струя́ми чи́стыми отмы́в/ и тьмы кре́пость же посра́мль возвы́шенную,/ ны́не в безпреста́ннем возда́ти житии́.

Та́же о́ба ли́ка, соше́дшеся вку́пе, пою́т пе́рвый припе́в пра́здника. И ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к: Посе́м втора́го кано́на припе́в. И ирмо́с: О, па́че ума́: И покло́н.

Свети́лен:

Подо́бен: Посети́л ны:

Яви́ся Спас, благода́ть и и́стина, во струя́х Иорда́нских/ и су́щия во тьме и се́ни спя́щия просвети́л есть,/ и́бо прии́де и яви́ся Свет Непристу́пный. (Трижды)

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1:

Ге́рмана патриа́рха: Свет от Све́та,/ возсия́ ми́рови Христо́с, Спас наш,/ явле́йся Бог./ Сему́, лю́дие, поклони́мся.

Ка́ко Тя, Христе́,/ раби́, Влады́ку досто́йно почти́м?/ Я́ко в вода́х всех нас обнови́л еси́.

Ты, во Иoрда́не кре́щся, Спа́се наш,/ во́ды освяти́л еси́,/ дла́нию раба́ рукополага́емый/ и стра́сти ми́ра исцеля́яй./ Ве́лие та́инство явле́ния Твоего́,/ Человеколю́бче Го́споди, сла́ва Тебе́.

И́стинный Свет яви́ся/ и всем просвеще́ние да́рует,/ креща́ется Христо́с с на́ми,/ И́же вся́кия вы́шши чистоты́,/ влага́ет свяще́ние воде́,/ и душа́м сие́ очище́ние быва́ет,/ земно́е явля́емое и вы́ше Небе́с разумева́емое./ Ба́нею – спасе́ние, водо́ю же – Дух,/ погруже́ния ра́ди, и́же к Бо́гу, наш восхо́д быва́ет./ Чудéсна дела́ Твоя́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас 6. Анато́лия:

Вода́ми Иoрда́нскими оде́ялся еси́, Спа́се,/ одея́йся Све́том, я́ко ри́зою,/ и приклони́л еси́ главу́ Предте́чи, И́же не́бо изме́ривый пя́дию./ Да обрати́ши мир от ле́сти и спасе́ши,/ я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, глас 2, того́же:

Днесь Христо́с на Иoрда́н прии́де крести́тися,/ днесь Иоа́нн каса́ется верху́ Влады́чню./ Си́лы Небе́сныя ужасо́шася,/ пресла́вное ви́дяще та́инство./ Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иoрда́н, ви́дев, возврати́ся./ Мы же, просве́щшеся, вопие́м:/ сла́ва яви́вшемуся Бо́гу,/ и на земли́ ви́денному,/ и просвети́вшему мир.

Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропарь пра́здника, ектении́ и отпу́ст. И дае́тся святы́й еле́й от канди́ла пою́щим нам стихи́ру пра́здника. Таже час 1-й. На 1-м часе тропарь пра́здника; по трисвято́м конда́к пра́здника, и про́чее, и соверше́нный отпуст. В сий день литургия бывает пора́ну труда́ ра́ди бде́ннаго.

НА ЛИТУРГИИ

Антифо́н 1, псало́м 113, глас 1.

Стих 1: Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта,/ до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар.

Моли́твами Богоро́дицы,/ Спа́се, спаси́ нас.

И другий лик.

Стих 2: Бысть Иуде́я святы́ня Его́,/ Изра́иль о́бласть Его́.

Моли́твами Богоро́дицы,/ Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.

Моли́твами Богоро́дицы,/ Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Моли́твами Богоро́дицы:

Сла́ва,/ и ны́не: Моли́твами Богоро́дицы:

Антифо́н 2, псало́м 114, глас 2.

Стих 1: Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь/ глас моле́ния моего́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ во Иорда́не крести́выйся, пою́щия Ти:/ аллилу́ия.

Стих 2: Я́ко приклони́ у́хо Свое́ мне,/ и во дни моя́ призову́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Стих 3: Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша мя,/ скорбь и боле́знь обрето́х и И́мя Госпо́дне призва́х.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Стих 4: Ми́лостив Госпо́дь и пра́веден,/ и Бог наш ми́лует.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Сла́ва, и ны́не: Единоро́дный Сы́не:

Антифо́н 3, псало́м 117, глас 1.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ,/ я́ко в век ми́лость Его́.

Тропа́рь:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Да рече́т у́бо дом Изра́илев:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:

Стих 3: Да рече́т у́бо дом Ааро́нь:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:

Стих 4: Да реку́т у́бо вси, боя́щиися Го́спода:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:

Входно́е: Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ благослови́хом вы из до́му Госпо́дня,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

Тропа́рь: Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди:

Слава, и ныне.

Конда́к, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,/ Свет Непристу́пный.

Вместо́ же трисвята́го пое́м: Ели́цы во Христа́ крести́стеся,/ во Христа́ облеко́стеся. Аллилу́ия. (трижды).

Проки́мен, глас 4: Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам. Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ,/ я́ко в век ми́лость Его́. Апо́стол к Ти́ту, зача́ло 302. Аллилуия, глас 4: Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии: Стих: Глас Госпо́день на вода́х: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 6. Прича́стен: Яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком.

На трапе́зе быва́ет утеше́ние бра́тии ве́лие. И яди́м ры́бу, и сыр и я́ица, и пие́м вино́; мирсти́и же мя́со, а́ще бу́дет и в сре́ду или пято́к. И чте́тся сло́во Златоу́стаго, ему́же нача́ло: Вси вы, во благоду́шии:

Святое Богоявление

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – великий двунадесятый праздник в воспоминание Крещения Спасителя. Господь Иисус Христос, достигнув, по человеческому естеству, тридцати лет, всенародно вступил в Свое открытое служение для искупления рода человеческого (по ветхозаветному закону ранее тридцати лет принимать сан учителя или священника не дозволялось). Спаситель пришел на реку Иордан, при которой святой пророк Иоанн Предтеча приготовлял народ иудейский к принятию обетованного Искупителя, – и принял от Иоанна крещение в водах Иордана (Мф. 3, 13–17;Мк. 1, 9–11; Лк. 3, 21–22).

Богоявлением этот праздник называется потому, что при крещении Спасителя было особое явление всех Трех Лиц Божества: Бог Отец из отверстых Небес свидетельствовал о крещаемом Сыне, Сын Божий крестился от Иоанна Предтечи, Дух Святой в виде голубя сошел на Сына, подтверждая таким образом Слово Отца (Мф. 3, 17), то есть засвидетельствовал об Иисусе Христе, что Он не пророк, подобный древним пророкам, и не ангел, но Единородный Сын Божий, сущий в лоне Отчем.

Сам Господь, как источник всякой чистоты и святыни, безгрешный и непорочный, рожденный от Пречистой и Пресвятой Девы Марии, не имел нужды креститься, но так как Он взял на Себя грехи всего мира, то и пришел к реке, чтобы очистить их посредством крещения.

Погружением в водную стихию Господь освятил естество воды и для нас устроил купель святого крещения, – изъясняет преподобный Иоанн Дамаскин. По церковному преданию, святой Иоанн Предтеча каждого крестившегося у него человека погружал в воду до шеи и держал его так, пока тот не исповедовал все грехи свои. Христос же, не имевший грехов, не был задержан в воде, поэтому в Евангелии сказано, что Он вышел из воды тотчас (Мф. 3, 16).

По изъяснению святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, «как при Ное голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличную ветвь, так и теперь Дух Святый возвещает разрешение грехов в виде голубя: там ветвь масличная, здесь милость Бога нашего».

С древних времен в церковном уставе и у отцов Церкви праздник Богоявления называется также днем Просвещения и праздником Светов, ибо Бог есть Свет и Воскресение и явился просветить «сидящих во тьме и тени смертной» (Мф. 4, 16), спасти падший род человеческий открывшейся во Христе Божественной благодатью (2Тим. 1, 9–10). Поэтому в древней Церкви в навечерие Богоявления, как и в самый день праздника, был обычай крестить (духовно просвещать) оглашенных. В это время совершается в храмах и на водоемах великое освящение воды. Богоявленская или крещенская вода (агиасма) считается великой святыней, исцеляющей душу и тело. Ее принято сохранять в течение года, окропляя вещи, принимая в случае болезни, давая пить тем, кто не может быть допущен ко Святому Причащению.

На Руси издревле было принято в праздник Богоявления совершать торжественные крестные ходы на реки и водные источники.

* * *

18

Краби́йцу – короб, корзину

19

Лучи́це – излучине, в болоте, низменном месте

20

Устраби́вшуся – успокоившемуся, выздоровевшему

21

Дра́чия – тростник, терн

22

Мирси́на – благовонные травы


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея январь. - 2002. / Ч. 1. – 628; Ч. 2. - 648 с.

Комментарии для сайта Cackle