Источник

9-й день

И́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я архиепи́скопа, Мир Лики́йских чудотво́рца

Перенесение мощей Святителя Чудотворца Николая из Ликийских в Бари

Пра́зднование святи́телю Никола́ю ра́ди чудотво́рнаго его́ о́браза «Зара́йскаго»

Зарайская икона Святителя и Чудотворца Николая.

Свята́го проро́ка Иса́ии, и свята́го му́ченика Христофо́ра

Святой пророк Исаия

Святой мученик Христофор

Преподо́бнаго Ши́о Мгви́мскаго, И́верскаго

Преподобный Шио (Симеон) Мгвимский

 

 

И́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я архиепи́скопа, Мир Лики́йских чудотво́рца

НА ВЕЧЕ́РНИ

Пое́м: Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 5, глас 8.

Подо́бен: На Не́бо теку́щее:

На не́бо доброде́телей возше́д превысо́ких,/ чудотво́рец яви́лся еси́ в Ми́рех, сла́вне:/ те́лом в Ба́ре почива́я,/ ду́хом везде́ ве́рныя посеща́еши/ и вся от бед изыма́еши,/ досто́йно честь прие́мля,/ во святи́телех прославля́ешися,/ Христо́в уго́дниче блаже́нне./ Тя ны́не моле́бно призыва́юще,/ уми́льно глаго́лем:/ помоли́ся, святи́телю Нико́лае, Спа́су всех/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Моле́бными пе́сньми, соше́дшеся, празднолю́бцы,/ на́шего засту́пника честно́е пренесе́ние ра́достно восхва́лим,/ и́же вся страны́ просвеща́ет чудесы́/ и скорбя́щия боже́ственне утеша́ет,/ оби́димыя избавля́ет,/ и́же ми́лостынею Бо́га одолжи́/ и того́ ра́ди прия́т стокра́тное воздая́ние./ К нему́же вси мы взыва́ем:/ помоли́ся, святи́телю Нико́лае, Спа́су всех/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

А́нгельская жили́ща дости́г доброде́тельми,/ предстои́ши Влады́це твоему́ Христу́,/ Ему́же раб благопокори́в был еси́,/ и от ра́ки ми́ро то́чиши,/ ве́рным посо́бствуя чудесы́ твои́ми/ и к Бо́гу приводя́ благочести́выя./ Не от Ба́ра ны́не призыва́ем тя,/ но от го́рнего Иерусали́ма,/ иде́же ра́достно лику́еши со апо́столы, и проро́ки, и святи́тели:/ помоли́ся, Богоно́се Нико́лае, Спа́су всех/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Святи́телей удобре́ние/ и отце́в сла́ву,/ исто́чника чуде́с и ве́рных засту́пника вели́каго,/ соше́дшеся, о празднолю́бцы,/ пе́сненными похвала́ми воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, ми́рянов храни́телю,/ и первоседа́телю честны́й, и сто́лпе неподви́жимый./ Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый,/ и́же мирски́я концы́ просвеща́я чудесы́./ Ра́дуйся, скорбя́щих Боже́ственная ра́досте/ и оби́димых те́плый предста́телю./ И ны́не, всеблаже́нне Нико́лае,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу/ о ве́рою и любо́вию чту́щих приснора́достную/ и всепра́зднственную па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника.

Вход. Проки́мен дне и чте́ния.

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва,/ от уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да!/ честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т, исхо́ди бо мои́ исхо́ди живота́/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас/ и предлагаю́ мой глас сыново́м челове́ческим,/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум, и смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте убо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки,/ честна́я бо реку́, и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х,/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти,/ уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем,/ вес же пра́веден прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие,/ уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их,/ и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в день я́рости,/ пра́вда же изба́вит от сме́рти./ У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние,/ нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́,/ в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их,/ безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну,/ не поги́бнет наде́жда,/ похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет,/ в него́же ме́сто предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом,/ чу́вство же пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град,/ и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град,/ усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума,/ муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть,/ восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше, и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 2:

О́тче Нико́лае,/ а́ще и Ми́рская страна́ молчи́т,/ но мир весь, и́же тобо́ю просвеще́нный,/ ми́ра же благоуха́нии и чуде́с мно́жеством/ взыва́ет благохва́льными пе́сньми,/ и спа́сшиися тобо́ю осужде́ннии/ с су́щими в Ми́рех, и мы, пою́ще, вопие́м:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 4:

О́тче Нико́лае,/ Пресвята́го Ду́ха мирополо́жница сый,/ я́ко в Ми́рех благоуха́еши Боже́ственными арома́ты,/ Христо́вым бо апо́столом подо́бник быв,/ вселе́нную обхо́диши словесы́ чуде́с твои́х./ Те́мже и да́льным, я́ко близ, во сне явля́яся,/ от сме́рти избавля́еши,/ и́же непра́ведным судо́м умре́ти иму́щия,/ спаса́я пресла́вно от бед мно́гих призыва́ющия тя./ Те́мже и нас от находя́щих лю́тых/ свободи́ твои́ми моли́твами,/ при́сно восхваля́ющих тя.

Глас 8:

До́блестей твои́х, преподо́бне о́тче, плод/ просвети́л есть ве́рных сердца́:/ кто бо слы́ша безме́рное твое́ смире́ние/ и терпе́нию не удиви́ся,/ я́же к ни́щим ти́хости,/ к скорбя́щим утеше́нию?/ Вся боголе́пно научи́л еси́,/ святи́телю Нико́лае,/ и ны́не неувяда́емым венце́м увя́злся еси́,/ моли́ся о душа́х на́ших.

На хвалу́ поте́кл еси́ Госпо́дню, Нико́лае,/ во вре́менней жи́зни,/ и Той тя просла́ви на Небе́сней и и́стинней жи́зни./ Те́мже, дерзнове́ние стяжа́в к Нему́,/ моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 6:

Благи́й ра́бе ве́рный,/ де́лателю виногра́да Христо́ва,/ ты и тяготу́ дневну́ю поне́сл еси́,/ ты и да́нный ти тала́нт возрасти́л еси́/ и по тебе́ прише́дшим не зави́дел еси́./ Те́мже врата́ Небе́сная отверзо́шася тебе́,/ вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́/ и моли́ о нас, свя́те Нико́лае.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Звезду́ незаходи́мую всесве́тлаго со́лнца,/ не́бо духо́вное,/ пове́дающее сла́ву Бо́жию спаси́тельную,/ Боже́ственнаго пропове́дника, просве́щника язы́ком,/ реку́, излива́ющую во́ды ра́зума/ и напая́ющую ве́рных сердца́,/ да ублажи́м Никола́я, пресла́внаго святи́теля.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Мо́рем, святи́телю, бы́ша ше́ствия твоя́/ из Мир Лики́йских в Бар град:/ взя́тся бо от гро́ба ковче́г твой/ и к за́падом до́йде от восто́ка,/ благоче́стно после́довавшим мона́хом,/ и́же при гро́бе твое́м честь ти твори́вшим,/ манове́нием Влады́ки всех,/ Нико́лае пресла́вне.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Кораблепла́ванием ти, во́ду блаже́нну соде́я,/ и, ко гра́ду Ба́ру прише́д,/ ми́ро источи́л еси́, сла́вне,/ и, стра́сти неисце́льныя исцеля́я,/ ту су́щим был еси́ прибе́жище,/ и засту́пник, и изба́витель,/ ко всех Царю́ и Спа́су моля́ся,/ Нико́лае святи́телю.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Челове́че Бо́жий/ и ве́рный ра́бе,/ слуго́ Госпо́день,/ му́жу жела́ний,/ сосу́де избра́нный,/ сто́лпе и утвержде́ние Це́ркве,/ Ца́рствия насле́дниче,/ не премолчи́, вопия́ за ны ко Го́споду.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 4:

Приспе́ день све́тлаго торжества́,/ град Ба́рский ра́дуется,/ и с ним вселе́нная вся ликовству́ет/ пе́сньми и пе́ньми духо́вными:/ днесь бо свяще́нное торжество́/ в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й/ святи́теля и чудотво́рца Никола́я,/ я́коже со́лнце незаходи́мое, возсия́ светоза́рными луча́ми,/ разгоня́я тьму искуше́ний же и бед/ от вопию́щих ве́рно:/ спаса́й нас, я́ко предста́тель наш вели́кий, Нико́лае.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Оте́чество свое́, Ми́ры Лики́йския, не оста́вль ду́хом,/ во преми́рный град Ба́рский пресла́вно те́лом пренесе́ся, архиере́ю Нико́лае./ И отту́ду мно́жество челове́ческое свои́м прише́ствием возвесели́л еси́/ и боля́щия исцели́л еси́./ Те́мже тя мо́лим, святи́телю Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника и свята́го.

По 1-й стихоло́гии седа́лен пра́здника, два́жды.

По 2-й стихоло́гии седа́лен святи́теля, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся:

Удиви́л еси́, Влады́ко, святи́теля Твоего́ во страна́х,/ пода́в ему́ чуде́с благода́ть неду́ги разли́чныя от челове́к отгоня́ти/ и су́щия во у́зах избавля́ти,/ оби́димыя же от лю́тых изыма́ти./ Ему́же моле́бно вопие́м:/ святы́й Нико́лае, изба́ви нас от враг на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Нечи́стых помышле́ний мои́х мно́жества/ и безме́стных мы́слей обурева́ния кто изрещи́ мо́жет, Пренепоро́чная?/ Настоя́ния же безпло́тных враг мои́х и сих зло́бу кто испове́сть?/ Но Твое́ю мольбо́ю, Блага́я, сих ми всех избавле́ние да́руй.

По полиеле́и седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Освя́щ себе́ житие́м соверше́нным, яви́лся еси́ святи́тель Бо́га Вы́шнего,/ от Него́же укрепля́емь, ерети́чествующих уста́ загради́л еси́./ Тем твое́ пренесе́ние све́тло пра́зднуем, Христа́ Бо́га велича́юще.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во, еди́на ве́рных предста́тельство и покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний всех изба́ви,/ на Тя упова́ние, Отрокови́це, иму́щих,/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными мольба́ми Твои́ми.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что́ возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Насле́дниче Бо́жий, соприча́стниче Христо́в,/ служи́телю Госпо́день, свя́те Нико́лае,/ по и́мени твоему́ та́ко и житие́ твое́:/ спросия́ бо седи́не ра́зум,/ свиде́тельствоваше све́тлость лица́ твоего́ душе́вное незло́бие,/ изве́ствоваше кро́тость Сло́ва молчали́вое./ Жизнь твоя́ сла́вна,/ и успе́ние со святы́ми,/ моли́ о душа́х на́ших.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6. И свята́го на 8. Кано́н свята́го, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Песнь возсле́м, лю́дие,/ чу́дному Бо́гу на́шему,/ свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты,/ песнь побе́дную пою́ще и вопию́ще:/ пои́м Тебе́, еди́ному Влады́це.

Песнь усте́н мои́х приими́, Благода́телю Христе́,/ и уясни́ ми язы́к, не помина́я мно́гих мои́х грехо́в,/ да воспою́ честно́е житие́ Твоего́ святи́теля/ в па́мять пренесе́ния моще́й его́.

Чудотво́рный дар прие́м и терпе́ния венцы́, святи́тельством украша́яся,/ Бо́гу помоли́ся, о́тче, прегреше́ний проще́ние дарова́ти нам,/ сла́вящим твое́ пренесе́ние.

Па́стырь Христо́ва ста́да, о́тче, ины́м овца́м посыла́ешися, к лати́нскому язы́ку,/ да вся удиви́ши чудесы́ твои́ми и ко Христу́ приведе́ши, блаже́нне,/ Ему́же и о нас моли́ся непреста́нно.

Богоро́дичен: Дале́че бы́вше иногда́,/ язы́честии наро́ди Рождество́м Твои́м, Богоро́дице, к Бо́гу прибли́жихомся:/ Ты бо мене Обожи́вшаго породила́ еси́ и дре́вния кля́твы Свобо́ждшаго Свое́ю кро́вию.

Ин кано́н Никола́я, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Просвети́ ду́шу и се́рдце, молю́ Ти ся, Светода́вче, тва́ри Соде́телю,/ дар пода́ждь ми воспева́нием пе́ти Твоего́ уго́дника пречестна́го,/ и́мже мир от ско́рби изба́ви.

Небе́сную ты обре́т прему́дрость,/ я́ко тала́нта вруче́ннаго, благоупотреби́л еси́:/ то́ю бо, разори́в противобо́жную лесть,/ умудри́л еси́ лю́ди Боже́ственным уче́нием.

Богоро́дичен: Зачина́ется Преве́чный, и соверше́нный обновля́ется,/ из Отрокови́цы Де́тищ ражда́ется,/ Его́же пропове́дал еси́ во двою́ существу́,/ во еди́ной же Ипоста́си, Богоблаже́нне.

Катава́сия пра́здника.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, ́Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ еди́не Человеколюбче.

Незло́бивый нра́вом и кро́ткий о́бразом,/ житие́ име́я а́нгельское, Богоблаже́нне Нико́лае,/ не преста́й о нас моля́ся еди́ному Человеколю́бцу.

Кий град, блаже́нне, не име́ет тебе́ помо́щника?/ Ка́я ли душа́ не призыва́ет твоего́ и́мене?/ Или́ ко́его ме́ста не присеща́еши ду́хом, твои́ми чудесы́ удивля́я вся, Нико́лае?

Ба́рский у́бо град прия́т те́ло твое́, но дух твой в Вы́шнем Иерусали́ме,/ иде́же лику́еши со проро́ки, и апо́столы, и святи́тели ку́пно,/ моля́ся о нас еди́ному Человеколю́бцу.

Богоро́дичен: Просвеще́ние ми испроси́, Пречи́стая Влады́чице,/ омраче́нному грехи́ мно́гими, поро́ждшая Свет всему́ ми́ру,/ и страстну́ю мглу дале́че отжени́, еди́на Богоблаже́нная.

Ин

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Печа́льнии тя обрето́хом кре́пкое утеше́ние,/ помраче́ннии – свет, и злых измене́ние и́же скорбьми́ одержи́мии,/ свяще́ннейший о́тче.

Святи́телю Нико́лае, Бо́жия уста́ быв,/ из уст во́лка неприя́зненна лю́ди изба́вил еси́, сла́вне,/ и приве́л еси́ Творцу́ дар, дая́й исцеле́ние всем.

Богоро́дичен: Еди́н роди́тися изво́ли пло́тию из Тебе́,/ вы́ше сло́ва сый Сло́во, Богома́ти Пречи́стая,/ избра́вый слугу́ Себе́ и учи́теля наро́дом иера́рха Никола́я.

Конда́к пра́здника, и и́кос.

И седа́лен святи́теля, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Пренесе́ние твои́х честны́х моще́й положе́ние нам бысть пра́зднества све́тла,/ святи́телю Госпо́день прехва́льный,/ е́же хва́лим благоче́стно, и ра́достно чту́ще тя све́та незаходи́маго Со́лнца,/ ве́рным добро́то, Нико́лае.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди,/ и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их,/ и спасе́ние бысть ежде́ние Твое́ ве́рно пою́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Све́том Вы́шнего озаря́емь, святи́телю,/ мое́ се́рдце просвети́ и тьму грехо́вную отжени́,/ да, ра́дуяся, пою́ твое́ свято́е пренесе́ние.

Возсту́пль на ле́ствицу доброде́телей, блаже́нне,/ чудотво́рец яви́лся еси́ по всей земли́, Нико́лае,/ и сего́ ра́ди от Мир ба́рстии лю́дие прие́млют святы́я мо́щи твоя́.

Иере́и ве́рнии о тебе́ хва́лятся,/ и лю́дие христолюби́вии призыва́ют тя, во бране́х помо́щника,/ и мы, недосто́йнии, подвиза́ем тя к Бо́гу за ны моли́тися, Нико́лае.

Богоро́дичен: Чи́ны а́нгельския удивля́ет, Богоро́дице, та́йны Твоея́ глубина́,/ бе́сы же смуща́ет Твоя́ ико́на./ Е́йже мы кла́няемся, чту́ще Тя, Бо́жию Ма́терь.

Ин

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Нача́льна, Богогла́се, Све́та Бо́жия прича́стием вторы́й яви́лся еси́,/ сия́нием просвеща́ющ мра́чныя,/ я́ко рачи́тель добродете́ли, преизя́щен сла́вою.

Изба́ви ста́до твое́ от грехо́вныя бу́ри, бед же и волн проти́вных,/ вводя́ ны при́сно к приста́нищем безво́лненным,/ спаси́тельными твои́ми моли́твами.

Богоро́дичен: Естество́м несказа́нно Вы́шнего Све́та,/ милосе́рдием пребога́таго ро́ждшая неизрече́нно,/ обнища́вшия ны, Пречи́стая, Бо́жиими да́ры обогати́.

Песнь 5

Ирмо́с: Мрак души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же,/ началоро́дную тьму изгна́в бе́здны,/ и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х, Сло́ве,/ да, у́тренюя, сла́влю Тя.

В Ми́рех престо́л име́л еси́, в Бар те́ло пресели́л еси́,/ и ду́хом на Небеси́ пребыва́еши, святи́телю Нико́лае, со апо́столы, я́ко прее́мник,/ с ни́миже о нас моли́, пою́щих твое́ пренесе́ние.

Всех христиа́н наде́ждо, и оби́димых ве́лий засту́пниче, и боля́щих цели́телю,/ печа́льных уте́шителю и к Бо́гу от челове́к хода́таю,/ оте́честву на́шему мир испроси́ и спаса́й ны от пога́ных нахожде́ния.

Погруже́нную ду́шу мою́ мно́гими страстьми́, Нико́лае, умерщвле́нную грехопаде́нием,/ оживи́ твои́ми моли́твами и напра́ви на покая́ние,/ да с ве́рными все́ми твое́ сла́влю пренесе́ние.

Богоро́дичен: Его́же тьмы а́нгельския и серафи́мская мно́жества ужаса́ются/ и разу́мная тварь трепе́щет,/ Того́ я́ко Младе́нца, Де́во, пита́еши,/ Его́же обра́зно на руку́ Твое́ю ви́дяще, всегда́ покланя́емся.

Ин

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й;/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Мно́гим чудотворе́нием кра́сне но́зе стяжа́в,/ всем блага́я благовести́л еси́,/ от вражды́ ве́тхия свобо́дны творя́ Боже́ственным уче́нием,/ спаси́ ны, священнонача́льниче.

Бо́га благоволе́нием на хребе́т морски́й всед/ и со благогове́йными му́жи мно́гу пучи́ну преше́д,/ ко гра́ду Ба́рску прише́л еси́, блаже́нне Нико́лае.

Богоро́дичен: Щит ве́рным, Бо́жия Ма́ти Де́во, Тя вои́стинну сла́вим, а́нгельски зову́ще Ти:/ ра́дуйся, Благослове́нная и Благода́тная, слы́шание и глаго́лание стра́шно/ и ди́вно поко́ище Влады́це тва́ри вся́кия.

Песнь 6

Ирмо́с: Я́коже проро́ка изба́вил еси́/ из глубины́ преиспо́дния, Христе́ Боже́,/ и мене́ от грехо́в мои́х изба́ви, я́ко Человеколю́бец,/ и упра́ви живо́т мой, молю́ся.

Я́ко от окри́на30, от Боже́ственныя твоея́ це́ркве неску́дно прие́млем здра́вие телесе́м/ и душа́м очище́ние, святи́телю Нико́лае,/ чудеса́ бо то́чиши благода́тию несомне́нною ве́рою упова́ющим на тя.

От напа́стей разли́чных, и бед лю́тых, и скорбе́й, одержа́щих ны,/ и от разли́чных злых, о́тче, я́ко Христо́в уго́дник пресла́вный, изба́ви рабы́ твоя́,/ достодо́лжно чту́щия твое́ свято́е пренесе́ние.

Грехо́вным мра́зом исте́рп и жите́йским ве́тром порева́емь,/ я́ко друго́е со́лнце, о́тче, подо́бие твоего́ о́браза ви́дев,/ твои́ми моли́твами да согре́юся, служи́телю Христо́в Нико́лае.

Богоро́дичен: Земны́х ум Небе́сныя та́йны не уве́сть, ни тварь Творца́ ра́зума домы́слится:/ прехо́дит бо ум челове́ч от Де́вы рождество́ Госпо́дне./ Е́йже моля́щеся ве́рою, грехо́в проще́ние прии́мем.

Ин

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Лю́ди Бо́жия ко спасе́нию устро́ивый во пло́ти Я́вльшагося мно́гия ра́ди бла́гости,/ пропове́дниче Нико́лае и язы́к учи́телю,/ спаси́ ны наставле́нием твои́м.

Име́вый путь мо́ре и стези́ во́ды,/ умоли́ у Го́спода, е́же нам мо́ре жите́йское преплы́ти без вре́да/ и стезе́ю вод сле́зных дости́гнути Ца́рствие Небе́сное.

Богоро́дичен: Ты дверь Царя́ Небе́с и храм сла́вы Его́, Де́во Всепе́тая,/ отве́рзи нам две́ри милосе́рдия/ и введи́ ны моли́твами Твои́ми в жили́ща Небе́сныя сла́вы.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Взыдо́ша, я́ко звезда́, от восто́ка до за́пада/ твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае,/ мо́ре же освяти́ся ше́ствием твои́м,/ и град Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть:/ нас бо де́ля яви́лся еси́ чудотво́рец изя́щный,/ преди́вный и ми́лостивый.

И́кос:

Воспои́м ны́не святи́теля пе́сньми, Ми́рским лю́дем па́стыря и учи́теля,/ да моли́твами его́ просвети́мся:/ сей бо яви́ся чист весь, нетле́нен ду́хом,/ Христу́ принося́ же́ртву непоро́чну, чи́сту, Бо́гу благоприя́тну,/ я́ко святи́тель, очище́н и душе́ю и те́лом./ Те́мже сый и́стинно Це́ркви предста́тель и побо́рник сея́/ и чудотво́рец изя́щен, преди́вен и ми́лостив.

Песнь 7

Ирмо́с: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пещь поста́ви на муче́ние Богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично воспева́ху, глаго́люще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Днесь ра́дуются А́нгели Бо́жии, рыда́ет же де́монское мно́жество:/ спасл бо еси́ лю́ди от напа́сти и отгна́л еси́ ду́хи те́мныя./ Тем досто́йно одоле́вый нарица́ешися./ Сего́ ра́ди вопие́м Го́сподеви:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Одержи́мии печа́лию не́мощи, разли́чными неду́ги утружде́ни,/ с ве́рою к ра́це твое́й влеку́тся/ и, получи́вше твою́ ми́лость, быстрообра́зно отхо́дят, ра́достно Го́сподеви пою́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Предстоя́т ти, блаже́нне, собо́ри правове́рных люде́й,/ и хва́лятся о тебе́ церко́внии учи́тели,/ прославля́ют же тя цари́, я́ко засту́пника./ Мы же ти мо́лимся, спаси́ ны, Нико́лае, пою́щия Го́сподеви:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: О, ка́ко, Спа́са моего́ воспою́, Его́же тре́петно хва́лят А́нгели?/ Но Ты, Ма́ти, наста́ви мя и милосе́рдие Сыно́внее благоутро́бием Твои́м пону́ди/ поми́ловати ны, на Тя упова́ющия,/ я́ко Ты, за ны моля́щи Его́, от му́ки изба́виши.

Ин

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Веще́й су́етством всему́ уму́ челове́ческому обуя́вшу,/ я́ко со́лию, даждь цельбу́ сло́вом твои́м и пе́ти Го́сподеви научи́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

О, пресла́вная твоя́ чудеса́, я́же сотвори́л еси!/ Неду́ги бо исцеля́еши и бед избавля́еши, всем вопи́ти повелева́я Го́сподеви:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: На́шему смире́нию Засту́пница и стена́, Богороди́тельнице Чи́стая, Ты еси́./ И́же раби́ Твои́ су́ще, всегда́ вопие́м Го́сподеви:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: А́нгели и Небеса́,/ на престо́ле сла́вы седя́щаго и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго/ благослови́те, по́йте/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

А́нгели Небе́с я́ко служи́теля тя восприе́млют,/ проро́цы и апо́столи я́ко клевре́та срета́ют,/ Сам Госпо́дь тебе́ восприе́млет,/ мы же, гре́шнии, ми́лости про́сим.

Вели́ка власть от Бо́га вдана́ ти есть, Нико́лае:/ мо́ре повину́ется, возду́х слу́шает, и язы́цы покаря́ются,/ ви́дяще пресла́вная твоя́ чудеса́.

Но́вому Изра́илю, христиа́нскому наро́ду, Спа́се,/ славне́йши Моисе́я показа́л еси́ Твоего́ святи́теля Никола́я,/ от всех зол нас избавля́юща.

Богоро́дичен: Очище́ние грехо́в я́ко Ма́ти Бо́жия испроси́/ и ру́ку ми простри́, Госпоже́, погруже́нному во глубине́ неча́яния,/ да, наде́ждею воста́в, превозноша́ю Тя во ве́ки вся.

Ин

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Возра́сл еси́, я́ко цвет благоуха́нен, ми́рския земли́, сла́вне,/ всем принося́ благоуха́нныя вони́, целе́бныя да́ры хва́лящим тя и пою́щим:/ Го́спода воспева́йте дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Иска́павый Бо́жия благода́ти сла́дость, я́ко гора́ ма́сличная еле́й,/ мо́ре име́л еси́ путь, безбе́дствен благода́тию Го́спода, Ему́же сла́дце зове́м:/ Го́спода воспева́йте дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Лико́в преми́рных со удивле́нием ражда́еши и пребыва́еши при́сно Де́ва:/ Сло́во бо родила́ еси́, Челове́ка бы́вша непрело́жна Божество́м,/ Ему́же вси пое́м:/ Го́спода воспева́йте дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Благослове́н Госпо́дь Бог наш, я́ко просла́ви святи́теля во страна́х,/ чуде́с струи́ испуща́юща, в Ми́рех и в лати́нех вся исцеля́юща/ и в Росси́и ми́лостивно посеща́юща.

Честны́м сном усну́л еси́ и те́ло в Бар по́льзы ра́ди пусти́л еси́,/ неусы́пный быв засту́пник всем, ве́рою призыва́ющим тя,/ моли́твами твои́ми, Нико́лае.

Тро́ичен: Благослове́н Небесе́ и земли́ Творе́ц,/ Бог Вседержи́тель, Оте́ц Безнача́льный и Всеси́льный,/ и Сын пре́жде век, от недр отрыгнове́нное Сло́во,/ И́мже вся бы́ша, я́же о нас,/ и Дух исходя́й Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Богоро́дичен: Изви́тием слове́с по достоя́нию Тя похвали́ти не достиза́ю,/ Небе́сных сил пребо́льшу и тва́ри всея́ Честне́йшу, Бо́га и Творца́ поро́ждшую пло́тию./ Его́же моли́, Богоро́дице, да поми́лует ны в День су́дный.

Ин

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, ду́хом просвеща́ешь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Па́мять твоя днесь прино́сит пра́зднество,/ апо́стольский лик и му́ченический собо́р ра́дуется и пра́веднии ду́си,/ ве́рнии же тя пе́сньми сла́вим, вопию́ще:/ от всех скорбе́й, святи́телю Христо́в, изба́ви ны.

Пресла́вная па́мять твоя́ нам возсия́,/ све́тло просвеща́ющи ве́рныя, святи́телю Христо́в Нико́лае му́дре./ Те́мже мо́лим тя: помяни́ всех нас/ и от проти́вныя напа́сти вся́кия моли́твами твои́ми изба́ви.

Богоро́дичен: Умертви́ на́ша плотски́я стра́сти и по́хоти, Богороди́тельнице Чи́стая,/ уста́ви и страсте́й на́ших бу́рю, утоли́ волне́ние помысло́в,/ укрепи́, Благослове́нная Пречи́стая, сердца́ ве́рно чту́щих Тя, Засту́пницу.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Вели́ка чудеса́ твоя́, пресвяты́й Нико́лае,/ я́ко яви́лся еси́ во сне богому́дрому Константи́ну/ и три во́ины спасл еси́, без вины́ на смерть осужде́нныя./ Та́ко и нас спаси́ от напра́сныя и ве́чныя сме́рти,/ пресвяты́й Нико́лае, святи́телю Госпо́день.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1. Самогла́сны:

Воззре́в неукло́нно на высоту́ ра́зума/ и узре́в неявле́нныя прему́дрости глубину́,/ уче́нии мир обогати́л еси́, о́тче./ О нас при́сно моли́ся Христу́,/ святи́телю Нико́лае.

Челове́че Бо́жий, и ве́рный уго́дниче,/ и строи́телю Того́ та́ин,/ и му́жу жела́ний духо́вных,/ сто́лпе одушевле́нный и вдохнове́нный о́браз,/ я́ко Боже́ственное бо сокро́вище,/ тя Ми́рская Це́рковь, чудя́щися, прия́ла есть/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

Глас 2:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости/ яви́ тебе́ ста́ду твоему́ Христо́с Бог,/ святи́телю Нико́лае,/ в Ми́рех у́бо благоуха́ющу ти/ всю́ду сия́ют све́тло Боже́ственная твоя́ исправле́ния,/ си́рых и вдови́ц предста́телю./ Те́мже моли́ся непреста́нно/ спасти́ ду́ши на́ша.

О́тче Нико́лае,/ мирополо́жница моще́й твои́х Ми́ры обогаща́ет,/ в ни́хже и свя́занныя непра́ведно осужде́нныя,/ во сне царю́ я́влься,/ и твои́м явле́нием свободи́л еси́ от смерти, и уз, и темни́цы,/ но и ны́не, я́коже тогда́,/ и при́сно явле́нием твои́м яви́ся,/ моля́й о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 5:

Востру́бим трубо́ю пе́сней,/ взыгра́ем пра́зднственная и ликовству́ем, ра́дующеся,/ в моле́бное торжество́ Богоно́снаго отца́,/ цари́ и кня́зи да стеку́тся,/ и́же со́нным стра́шным явле́нием царя́ препира́юща/ непови́нно держи́мыя три отпусти́ти воево́ды да воспою́т;/ па́стыри и учи́тели,/ До́брому Па́стырю подобноревни́тельна па́стыря,/ соше́дшеся, восхва́лим;/ и́же в неду́зех – врача́, в беда́х – изба́вителя,/ гре́шнии – засту́пника, ни́щии – сокро́вище/ и и́же в ско́рбех – уте́шителя,/ спу́тника – путеше́ствующии,/ на мо́ри су́щии – прави́теля/ и вси везде́ те́пле предваря́юща./ Вели́каго святи́теля/ восхваля́юще, си́це рцем:/ пресвяты́й Нико́лае, предвари́, и изба́ви нас от настоя́щия беды́,/ и спаси́ ста́до твое́ моли́твами твои́ми.

И ны́не, пра́здника.

По Трисвято́м тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Славосло́вие вели́кое. Ектении́ и отпу́ст. Зна́менуются же бра́тия святы́м еле́ем от канди́ла свята́го. И час 1-й, и коне́чный отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны: от кано́на пра́здника, песнь рядова́я и свята́го песнь 3-я, на 4. Проки́мен, глас 7: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах сво́их. Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335, Аллилу́ия, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Ева́нгелие от Луки́ зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Моли́тва

О всехва́льный и всечестны́й архиере́ю, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае, челове́че Бо́жий и ве́рный ра́бе, му́жу жела́ний, сосу́де избра́нный, кре́пкий сто́лпе церко́вный, свети́льниче пресве́тлый, звездо́ осиява́ющая и освеща́ющая всю вселе́нную. Ты еси́ пра́ведник, я́ко фи́никс процве́тший, насажде́нный во дво́рех Го́спода своего́, живы́й в Ми́рех, ми́ром облагоуха́л еси́ и ми́ро приснотеку́щее благода́ти Бо́жия источа́яй. Твои́м ше́ствием, пресвяты́й о́тче, мо́ре освяти́ся, егда́ многочуде́сныя твоя́ мо́щи ше́ствоваху во град Ба́рский, от восто́ка до за́пада хвали́ти и́мя Госпо́дне. О преизя́щный и преди́вный чудотво́рче, ско́рый помо́щниче, те́плый засту́пниче, па́стырю предо́брый, спаса́ющий слове́сное ста́до от вся́ких бед! Тебе́ прославля́ем и тебе́ велича́ем, я́ко наде́жду всех христиа́н, исто́чника чуде́с, защи́тителя ве́рных прему́драго учи́теля, а́лчущих корми́теля, пла́чущих весе́лие, наги́х одея́ние, боля́щих врача́, по мо́рю пла́вающих управи́теля, пле́нников свободи́теля, вдов и сиро́т пита́теля и засту́пника, целому́дрия храни́теля, младе́нцев кро́ткаго наказа́теля, ста́рых укрепле́ние, по́стников наста́вника, тружда́ющихся упокое́ние, ни́щих и убо́гих изоби́льное бога́тство. Услыши нас, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кров твой, яви́ предста́тельство твое́ о нас к Вы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми богоприя́тными моли́твами вся поле́зная ко спасе́нию душ и теле́с на́ших: сохрани́ святу́ю оби́тель сию́ (или́ храм сей), вся́кий град и весь, и вся́кую страну́ христиа́нскую, и лю́ди живу́щия от вся́каго озлобле́ния по́мощию твое́ю, ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́ющая во благо́е; тебе́ же пра́веднаго, по Преблагослове́нней Де́ве Мари́и, предста́теля ко Всеми́лостивому Бо́гу и́мамы, и к твоему́, преблаги́й о́тче, те́плому хода́тайству и заступле́нию смире́нно притека́ем: ты нас соблюди́, я́ко бо́дрый и до́брый па́стырь, от вся́ких враго́в, губи́тельства, тру́са, гра́да, гла́да, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, и во вся́ких беда́х и ско́рбех на́ших подава́й нам ру́ку по́мощи, и отве́рзи две́ри милосе́рдия Бо́жия: поне́же недосто́йни есмы́ зре́ти высоту́ небе́сную, от мно́жества непра́вд на́ших, свя́зани у́зами грехо́вными, и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ни сохрани́хом повеле́ний Его́. Те́мже преклоня́ем коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего к Зижди́телю своему́, и твоего́ оте́ческаго заступле́ния к Нему́ про́сим: помози́ нам, уго́дниче Бо́жий, да не поги́бнем со беззако́нии на́шими, изба́ви нас от вся́каго зла и от вся́кия ве́щи сопроти́вныя, упра́ви ум наш и укрепи́ се́рдце на́ше в пра́вой ве́ре, в не́йже твои́м предста́тельством и хода́тайством, ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни ко́им гне́вом от Созда́теля своего́ ума́лени бу́дем, но ми́рное зде поживе́м житие́ и да сподо́бимся ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га и покланя́емаго, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш засту́пниче и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перенесение мощей Святителя Чудотворца Николая из Ликийских в Бари

Честное тело Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца († 345; память 6 декабря), по преставлении его было положено в Мирах (ныне неболыпое селение в Турции), где он завершил свое земное поприще. Вскоре его мощи были прославлены от Господа благодатным истечением целебного мира. Почти семь с половиной веков мощи Святителя Николая хранились под спудом в Сионском храме.

В царствование императора Алексея I Комнина (1081–1118) и при Патриархе Николае III Грамматике (1083–1111) Византийская империя оказалась в состоянии упадка. Опустошительные набеги турок на греческие владения в Малой Азии угрожали не только жизни местного населения, которое жестоко истреблялось, но и самим христианским святыням. Еще в 792 году халиф Гарун Аль-Рашид отправился в Миры с целью осквернить гробницу Святителя Николая. Но это ему не удалось (была взломана другая гробница, находившаяся рядом). Едва святотатцы отплыли от берега, как на море поднялась сильная буря, потопившая почти все суда, на которых они прибыли в Миры. Осквернение святынь возмущало христиан. Единственным выходом в этом скорбном положении было перенесение мощей Святителя в безопасное место.

В 1034 году турки овладели Ликийской областью и городом Миры, вследствие чего опасность поругания мощей Святителя Николая Чудотворца возросла. В 1087 году Святитель Николай явился во сне одному благочестивому пресвитеру в городе Бари (юг Италии, Апулийский полуостров) и открыл ему волю Божию, чтобы его святые мощи были перенесены из Мир в Бари. Пресвитер рассказал об этом клиру и прихожанам, после чего был снаряжен корабль, который отправился в путь под видом торгового судна.

Прибыв в Миры, 47 жителей города Бари скрыли истинные цели своего приезда. Прибегнув к хитрости, они проникли в храм, где покоилось тело Чудотворца, охранявшееся четырьмя монахами. Посланцы г. Бари под руководством двух пресвитеров вскрыли мраморный саркофаг, который был наполовину заполнен благоуханным святым миром, и с благоговением перенесли честные мощи на свой корабль. С плачем и скорбью провожали мирликийские христиане уплывавшие в далекую Италию мощи Святителя Николая. Во время обратного пути барийцы еще раз убедились, сколь великой святыней были мощи. Остановившись на ночлег в ликийском городе Патара, они три дня не могли сдвинуться с места, пока пять человек, похитивших частицы святых мощей, не возвратили их.

9 мая 1087 года путешественники благополучно достигли родного города, которому отныне предназначалось хранить великую святыню. Жители Бари с зажженными светильниками и радостными песнопениями встретили святые мощи; они были положены на время в храме во имя святого пророка Иоанна Предтечи (по другим сведениям – во имя святителя Григория Великого).

В первые же дни после этого более ста больных – хромых и сухоруких, слепых и глухих, немых и одержимых злыми духами – исцелились от одного прикосновения к гробнице с мощами Святителя Николая. Через некоторое время мощи его были перенесены в Бенедиктинский монастырь, где покоились в храме во имя святого мученика Евстафия до тех пор, пока в 1089 году жители города Бари не соорудили для них подземную часовню (крипту). Папа Римский Урбан II (1088–1099) собственноручно положил мощи Святителя Николая в мраморный саркофаг.

Это вторичное перенесение мощей также произошло 9 мая. С тех пор вошло в обычай ежегодно отмечать этот памятный день. В середине ХII века над упомянутой криптой был сооружен большой трехнефный храм, освященный во имя Святителя Николая Чудотворца.

В те времена Апулия находилась в юрисдикции Константинопольских Патриархов. Такое положение существовало до 1196 года, когда норманы завоевали греческие владения в Италии. Таким образом гробница с мощами Святителя Николая оказалась у римокатоликов.

В 1953 году во время капитального ремонта храма по благословению папы Римского Пия XII была открыта гробница (саркофаг) с мощами Святителя Николая. В ней оказалась чудодейственная вода, которую местные монахи-доминиканцы называют манной, уподобляя ее манне ветхозаветной (Исх. 16:33). Эта манна чудесным образом постоянно возобновляется в гробнице Святителя.

Русской Православной Церковью празднование в честь перенесения мощей 9 мая было установлено вскоре после 1087 года при митрополите Киевском Иоанне II (1077–1089). В то же время появилась русская редакция повествования о перенесении мощей Святителя Николая и была составлена торжественная служба в честь этого праздника (по одним сведениям, ее написал Григорий Черноризец – инок Киево-Печерской обители, по другим, – Ефрем, епископ Переяславский).

В честь Святителя Николая Чудотворца на Руси были построены многочисленные храмы и монастыри. В каждом православном храме непременно имеются иконы Святителя – чтимые и чудотворные образы, свидетельствующие о благодатном предстательстве Святителя Николая, явленном им на Русской земле.

На средства русских богомольцев в 1860 году в Мирах на месте разрушенного Сионского храма, где некогда покоились мощи Святителя Николая, был выстроен новый храм в его честь. 9 мая 1913 года в Бари было начато строительство русского храма во имя Святителя Николая и странноприимного дома для православных паломников.

Литература:

1. Жизнь Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского и перенесение честных мощей его. 3-е изд. М., 1910.

2. Волконский А. Н. Воспоминание о городе Бари и о перенесении мощей святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского. М., 1873.

3. Вознесенский А., Гусев Ф. Житие и чудеса святителя Николая Чудотворца и слава его в России. Ч. 1–2. СПб., 1899.

4. Дмитриевский А. А., Юшманов В. Д. Святая Русь и Италия у мироточивой гробницы святителя Николая Мирликийского. Пг., 1915.

5. Успенский Н. Д., профессор. Две недели в Риме. – Журнал Московской Патриархии, 1978, №8, с. 71–72.

Пра́зднование святи́телю Никола́ю ра́ди чудотво́рнаго его́ о́браза «Зара́йскаго»

Тропа́рь, глас 4:

Пресве́тлый хра́ме Свята́го Ду́ха,/ Богому́дре о́тче Нико́лае,/ благода́тию Небе́с освяти́ ду́ши на́ша,/ заступи́ и покры́й всечестны́м твои́м омофо́ром,/ его́ же прия́л еси́ от рук Пречи́стыя Де́вы,/ и просвети́ нас све́том за́поведей Христа́,/ от Него́ бо прия́л еси́ глаго́лы жи́зни./ Моли́ бла́гость Отца́ Небе́снаго,/ во е́же спасти́ся/ правосла́вно чту́щим тя,/ да́руя нам ве́лию ми́лость.

Конда́к, глас 6:

Ди́внаго в чудесе́х чудотво́рца/ воспое́м, вси лю́дие,/ пра́зднующе но́ваго исто́чника щедро́т явле́ние,/ издале́че к нам прите́кшаго,/ вели́каго святи́теля хоте́нием:/ припа́дающе к нему́ ве́рою,/ напоя́ем жа́ждущия ду́ши своя́,/ любо́вию зову́ще:/ о пресла́вный Николае,/ па́стырю наш до́брый,/ помози́ нам, немощны́м и убо́гим,/ в житии́ сем многотру́дном/ и ве́чныя жи́зни насле́дники нас сотвори́.

Зарайская икона Святителя и Чудотворца Николая.

Город Зарайск Московской области на протяжении ряда столетий имел большое значение в защите Русской земли от вражеских набегов. Некоторые победы зарайских дружин отмечены историей.

С былой славой города нерасторжимо связано также событие, происшедшее более семисот лет назад: чудесное перенесение в 1225 году чудотворного образа Святителя Николая из города Корсуни в Зарайск священником Евстафием.

Древние сказания об этой святыне раскрывают дорогие верующему сердцу русского человека страницы далекого прошлого: они рассказывают о силе и славе нашей Родины и Божием к ней благоволении, душевной красоте русского человека, его глубокой вере и христианской любви вплоть до самопожертвования, о глубоком почитании русским народом милостивого Святителя Николы и особенном предстательстве великого Чудотворца за Русскую землю.

Первое летописное сказание о городе, датируемое 1225 годом, связывает основание города Зарайска с перенесением чудотворного образа. «В лето 6733 (1225) июля в 29 день, на память святого мученика Каллиника, при великом князе Георгии Всеволодовиче Владимирском и при великом князе Ярославе Всеволодовиче Новгородском и сыне его Александре Невском и при великом князе Георгии Ингоревиче Рязанском, принесен бысть чудотворный Николин образ из преименитаго града Корсуня в пределы Рязанския (ранее Зарайск относился к Рязани), во область благоверного князя Феодора Георгиевича Рязанского. А стоял той чудотворный образ во граде Корсуни посреде града, идеже бе церковь святого апостола Иакова брата Господня по плоти, в ней же служаше пресвитер Евстафий».

Путь пролегал вначале по морю, затем через многие города и селения, в которых образ Святителя Николая, встречавшийся с честью, являл бесчисленные чудеса. Пресвитер Евстафий дошел наконец до Рязанской земли. «И начал помышляти в себе, глаголя: о великий Чудотворче Николае! Се земля Рязанская, камо хощу итти и покой обрести, понеже земля сия чужда ми есть и людие незнаемы».

В то время в Рязанском княжестве на правом берегу реки Осетра находился небольшой городок, именовавшийся Красным городом. В нем в своем удельном поместье поселился незадолго до того юный князь Феодор, сын великого князя Рязанского Георгия Ингоревича.

В то время как пресвитер Евстафий достиг Рязанских пределов и остановился, не зная куда идти дальше, Святитель Николай явился во сне юному князю Феодору и сказал: «Княже, гряди во сретение чудотворного моего образа. Аз бо хощу зде быти чудеса творити; и умолю о тебе Всемилостиваго Бога, да подарует ти венец Царствия Небесного, и жене твоей и сыну твоему». Видение очень взволновало князя, но ему были непонятны последние слова Святителя, поскольку не имел ни жены, ни сына. С великой славой и честью князь вышел навстречу чудотворной иконе и при стечении множества горожан благоговейно принял икону от пресвитера Евстафия и «принесе во свою область» 29 июля 1225 года.

Князь Феодор не замедлил сообщить своему отцу о принесении «Чудотворного Николина образа из Корсуня града». Великий князь Георгий Ингоревич, получив эту весть, возблагодарил Бога и Его святого угодника, и вместе с епископом Евфросином Святогорцем прибыл на поклонение чудотворной иконе. Видя преславные чудеса, совершавшиеся от иконы, великий князь с радостью отдал распоряжение заложить церковь во имя Святителя Николая. Не прошло и двух недель, как новая церковь была построена. Епископ Евфросин освятил ее, и чудотворный образ с честью был внесен в храм.

1237 год. Прошло двенадцать лет с той поры, когда пресвитер Евстафий пришел со святым образом в пределы Рязанской земли. Все эти годы он тихо и безмятежно жил со своей семьей в городе Красном, служил в Никольском храме. Его глубоко почитали и горожане, и сам князь Феодор. Сын его Евстафий уже третий год служил в сане иерея в церкви, созданной когда-то на его глазах, ревностно помогая отцу в пастырских трудах. Супруга Феодосия заметно постарела, но по-прежнему хлопотала по хозяйству. А его сын Аполоница стал преданным помощником князя. Казалось, ничто не предвещало беды: князь Феодор был далек от междоусобных раздоров, и жизнь в Рязанском княжестве текла спокойно.

Но гром, прогремевший на реке Калке и возвестивший всей Руси о надвигавшейся грозе, не вразумил враждовавших князей: предостерегающий глас Божий не был услышан. Бесконечные распри и братоубийственные войны, коварство и обман, произвол мести и насилия возрастали.

И вновь грянул гром: «В лето 6745 (1237) Богу попустившу за грехи наша, прииде безбожный царь Батый на Русскую землю со многими вой», – сообщает летопись. Ужасная гроза разразилась над Русью. Запылали города и села, кровь потекла по лицу истерзанной земли; вопли и стенания угоняемых в плен людей оглашали багровое небо... Трупы и пепелища оставались там, где проходил жестокий враг. «Се лютая година наступила. Уже бяше Божьего гневу не противитися; недоумение бо и грозу, и страх, и трепет наведена ны за прегрешения наша... Приидоша языца незнаемая безбожныя моавитяне, рекомые татары», – в ужасе восклицает летописец.

Никогда еще Русская земля не испытывала таких великих бедствий, разрушений и безмерного горя, как во время опустошительного нашествия татаро-монгольских орд.

Подобно саранче, уничтожая все на своем пути, несметные полчища хана Батыя внезапно подошли к Рязанским пределам и, угрожая вторжением, стали на реке Воронеже. Ханские послы потребовали от великого князя Георгия Ингоревича «десятины во всем, во князех, и в людех, и в конех». Князь просил подождать с ответом три дня. Сам же, не теряя времени, забыв личную неприязнь, поспешил к своему соседу, Суздальскому князю Юрию Всеволодовичу, с предложением объединиться и отразить нападение общего врага. Но Суздальский князь ответил отказом. Тогда спешно были созваны на совет удельные князья, бояре и воеводы, и решено было с богатыми дарами отправить к хану посольство, в которое вошли несколько князей, бояр, в том числе и князь Феодор Георгиевич, который взял с собою своего воспитателя и друга Аполоницу.

Хан «лукав сый и не милосерд» с жадностью принял дары, обещал «не воевати Рязанские земли», но при этом заявил, чтобы послы выдали ему своих жен и дочерей. Князь Феодор от лица своих земляков с негодованием отверг это дерзкое требование. Кто-то из бояр рязанских, «научен бесом», шепнул хану, что у Феодора очень красивая жена царского рода. «Хан Батый, услышав сия словесы, возжеле жену сию видети, и пореваем в похоти плоти своей, рече князю: даждь ми, княже, видети жены твоея красоты». Феодор усмехнулся бесстыдным словам хана и, мужественно смотря ему в глаза, ответил: «Не подобает нам, христианам, тебе – нечестивому и безбожному царю, отдавать на поругание наших жен и детей». Хан угрожающе встал с места. Но князь Феодор как истинный сын Русской земли бесстрашно добавил: «Когда одолеешь нас и возьмешь нашу землю, тогда и будешь владеть нашими женами и нами». Свирепый хан, перед которым все трепетали, не слышал еще ни от кого подобных слов. Исполненный ярости, он приказал умертвить непокорного князя, а тело его бросить на растерзание зверям и птицам. Безвинно были убиты и все остальные князья и бояре. Только один Аполоница чудом спасся от смерти. Преодолев страх, он нашел тело князя и, надежно спрятав его в дупле большого дерева, отправился с печальным известием к княгине Евпраксии.

Благоверная княгиня, терзаемая беспокойством, пятый день не выходила из своего высокого терема и все глядела с тоской на дорогу, ожидая любимого супруга. Известие о его смерти, принесенное Аполоницей, потрясло ее. Бледная, словно окаменевшая, слушала она Аполоницу и не замечала, как слезы падали на личико малолетнего сына Ивана, мирно спавшего на ее руках. Объятая горем, истерзанная душевными муками, она на глазах Аполоницы кинулась к открытому окну и, крепко прижав к груди сына, произнесла: «Отче Николае, прими», – бросилась на землю и «заразися (убилась) до смерти». «И от того дне, якоже предаша отца, град, идеже сие бысть, Зарайск наречеся». «И от сия вины Чудотворец Корсунский прозвася Заразский, я́ко ту блаженная княгиня Евпраксия с сыном своим князем Иваном сама себе зарази».

И увидел князь великий Юрий Ингоревич братию свою и бояр своих и сказал: «О государи мои и братия! Если из рук Господних благое приняли, то и злое не потерпим ли? Лучше нам смертью славу вечную добыть, нежели во власти поганых быть. Вот я, брат ваш, вперед вас выпью чашу смертную за святые Божии церкви, и за веру христианскую, и за отчизну...» «И пошел в церковь Успения Пресвятой Владычицы Богородицы, и плакал много перед образом Пречистой, и молился великому чудотворцу Николе Заразскому».

Несмотря на малочисленность своего войска, князь решил, следуя примеру родного сына, вступить в бой с несметными полчищами врага. В неравном бою доблестно полегли все рязанские воины, воеводы и князья.

Беспощадно убивая жителей городов и сел Рязанской земли, татары скоро приблизились к самой Рязани. На шестой день осады город пал. «Веселяся отчаянием и муками людей, варвары Батыевы распинали пленников, или, связав им руки, стреляли в них, как в цель, для забавы; оскверняли святыни храмов, насиловали юных монахинь, знаменитых жен и девиц... жгли иереев или кровью их обагряли алтари. Весь город с окрестными монастырями обратился в пепел. Несколько дней продолжались убийства. Наконец исчез вопль отчаяния, ибо уже некому было стонать и плакать»...

Из всего дома рязанских князей уцелел лишь Игорь Игоревич, находившийся во время нашествия в Чернигове. Вместе с Аполоницей поехал он на реку Воронеж, на то место, где злодейски был убит князь Феодор. Аполоница быстро отыскал дерево, в дупле которого спрятано было тело князя. И каково же было их удивление, когда они увидели, что тело совершенно не подверглось тлению. С чувством глубокой скорби и благоговения они доставили тело блаженного князя Феодора в его город и там погребли в одной могиле с супругой и сыном недалеко от стен обгоревшей Никольской церкви, где неврежденно находилась чудотворная икона Святителя, по обещанию которого все семейство князя Феодора удостоилось Небесных венцов. Погребение совершил священник Евстафий – сын пресвитера Евстафия. Князь Игорь поставил три каменных креста над почившими. Примерно через год преставился и пресвитер корсунский Евстафий.

С тех пор и примерно до начала XVI столетия история умалчивает о чудотворной иконе в Зарайске.

В начале XVI столетия город Зарайск успешно развивался. Росту города способствовало то обстоятельство, что наши благочестивые предки, глубоко почитая святителя Николая, приходили под его покровительство. Они помнили о многочисленных чудесах, явленных от образа Святителя Николы Зарайского их отцам и прадедам, и за свое твердое упование на него удостаивались милости великого Чудотворца. Они стали свидетелями и новых дивных событий. «В лето 7021 (1513), егда приидоша крымские людие на Рязанския земли и на город Николы Зарайского, взяша священницы Зарайския чудотворный образ Николы и приидоша на Коломну ради татарского нахождения», – так начинает неизвестный составитель свое повествование «О принесении чудотворного образа Николы Корсунского из Зарайска на Коломну и паки пришествии в Зарайск».

В 1513 году во время разбойничьего набега крымских татар на Рязанскую землю священники Зарайска, желая спасти чтимый образ от поругания, отправили его для безопасности в город Коломну, который в то время был хорошо укреплен и вооружен. Коломенский епископ Митрофан и жители города с благоговением приняли икону и поставили ее в церкви святителя Петра чудотворца. Там от иконы совершилось много исцелений и чудес. Епископ Митрофан подробно сообщил обо всем этом в письме великому князю Московскому Василию III Иоанновичу (1505–1533). Князь, узнав о великой милости Святителя Николая Чудотворца, обрадовался и повелел епископу Митрофану построить в Коломне на площади каменную церковь во имя Святителя Николая Чудотворца и поставить туда его Зарайский образ. За этим следовало и другое указание великого князя: «с него же (чудотворного образа) списав список (т. е. копию), послать в Зарайск». Получив повеление князя, епископ Митрофан немедленно приступил к его осуществлению. Многие жители города приняли горячее участие в возведении храма. Менее чем за год храм был построен. Чтимый образ установили в драгоценной ризе под высоким медным шатром, перед образом непрерывно служили молебные пения. Вскоре по благословению владыки Митрофана в Зарайск в сопровождении двух священнослужителей был отправлен тщательно выполненный список со святого образа. «Священницы зарайские ведяще изволение царя и великого князя, приняша сей список и поставиша его у старого (прежнего) престола».

Более двух лет находился чудотворный образ в Коломне, «целя всяк недуг и язю в людех». Но «ненавистник роду человеческому диавол, устрелив в сердце некоего ковача», по прозвищу Козлок, хорошо известного горожанам искусного серебряных дел мастера «и вложи ему мысль скрасти церковь», где находилась чудная икона Святителя Николая. Однажды ночью, прельщенный богатым украшением, он похитил с нее ризу, «одра весь приклад».

Когда епископ Митрофан и все жители узнали об этом, их объял ужас от совершенного злодейства. Скорбя и недоумевая, кто мог совершить неслыханное святотатство, они вопрошали друг друга: «Кий бесстрашный враг явися, и како дерзну прострети руку на чудотворный образ, како не усше рука его, о како не расслабеша уды телесе его...».

Прошло более месяца, но обнаружить вора не удавалось. О судьбе ризы никто ничего не знал, хотя все были твердо убеждены в том, что не может быть поруган образ великого угодника Божия. Действительно, на шестой неделе после похищения Святитель Николай явился во сне благочестивому жителю города Созонту Киселеву, который восемь лет неподвижно лежал тяжело больной, ибо «не можаше владети ни руками, ни ногами, и ни единым составом согибатися». Святитель дал ему строгий наказ идти к епископу Митрофану и сказать, что украшение с иконы унес Козлок, живший за рекой Коломной, и сокрыл его в корчаге на берегу пруда, близ своего дома. Созонт стал говорить о невозможности исполнения святительского повеления, ссылаясь на свою болезнь. Но Святитель взял его за руки и поднял с постели. Очнувшись от сновидения, Созонт увидел, что стоит у своей постели, а болезнь прошла. Не помня себя от радости, он тотчас поспешил к епископу, которому слово в слово передал повеление Святителя. Владыка Митрофан тут же приказал колокольным звоном собрать горожан. Облачившись в священные одежды, епископ взял чудотворный образ угодника Божия и направился на указанное место, не говоря никому, куда и зачем идет. Народ, видевший Созонта, прославлял великого Святителя за новое чудо, но недоумевал «камо и чесо ради грядет епископ с чудотворным образом». Когда необычное и торжественное шествие приблизилось к дому Козлока, похититель поспешно выбежал навстречу и пред всем народом сознался в своем преступлении. Вернув драгоценный оклад с иконы, он раскаялся в своем грехе. Радостные коломенцы великодушно простили Козлока и возвратились в город. На пути шествия у Ивановских ворот, прося подаяния, сидел нищий, глухонемой от рождения. Взглянув с мольбою на икону Святителя, он неожиданно услышал громкое славословие, исходившее из уст тысячи радостных богомольцев. В порыве душевного восторга, он разверз уста и вдруг пропел: «Радуйся, Николае, святителю великий, Зарайский Чудотворче!..»

Епископ Митрофан, побуждаемый ревностью о славе Божией и Его угодника, вторично отправил великому князю Московскому Василию Иоанновичу пространное послание с описанием новых чудес, происшедших от Зарайского образа Святителя Николая: «Како расслабленного здрава сотвори, яко яви приклад свой, и како глухонемого исцели, и ина много чудеса сотвори».

Великий князь в ответном письме повелел Преосвященному Митрофану отныне трижды в год приезжать в Москву с честным образом и святой водой, освященной на молебне пред ним. По прошествии некоторого времени после этих событий, «Чудотворцу благоизволившу», список с его чудотворного образа, который был отправлен в Зарайск, «никем носим» оказался в Коломне, а подлинный чудотворный образ Корсунский, «такожде никем носим», чудесно возвратился в Зарайск.

«Той и до днесь стоит в соборной Заразской церкви, идеже подает милость и здравие приходящим к нему с верою о Христе Господе нашем, Ему же слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Так заканчивается дошедшее до нас сказание о древней святыне Русской земли.

Литература:

1. Антонова В. И. Московская икона начала XIV в. из Киева и «Повесть о Николе Зарайском». – ТОДРЛ, т. XIII. М., 1957, с. 375–392.

2. Зарайский Николаевский собор. – Прибавление к Рязанским епархиальным ведомостям, 1877, №15; 1878, №1, 6 и др.

3. Изюмский Василий, протоиерей. Древняя святыня Зарайска. – Журнал Московской Патриархии, 1980, № 5, с. 71–78.

4. Повести о Николе Заразском. Тексты. Под ред. академика Д. С. Лихачева. – ТОДРЛ, т. VII. М.–Л., 1949, с. 257–405.

Свята́го проро́ка Иса́ии, и свята́го му́ченика Христофо́ра

Стихи́ры проро́ка, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

У́глем Божества́ воплоще́нному очище́н,/ проро́честву уве́рися вели́кий и сла́вный Иса́ия,/ и, Боже́ственную сла́ву ви́дети сподо́блься,/ мно́гим доброде́тели бога́тством и чистото́ю/ пропове́дник предполага́ется/ и провозвеща́ет бу́дущее спасе́ние язы́ком/ и Боже́ственное явле́ние.

Ум же и мысль очи́щ, досточу́дне Иса́ие,/ Ду́ха благоуго́ден орга́н,/ де́йствы сего́ и дохнове́ньми ударя́емь при́сно,/ и богому́дренно сложе́н был еси́, пресла́вне,/ на престо́ле Седя́щаго превознесе́нне зря/ и Боже́ственным науча́яся.

Еди́но Госпо́дство Триипоста́снаго Божества́,/ Трисвяты́м ра́зумом,/ непреста́нно сла́вящия Серафи́мы Боже́ственныя,/ блаже́нне, ви́дев и научи́вся,/ проро́честей уве́рился еси́ благода́ти, чу́дне./ Те́мже, твою́ всесвяще́нную соверша́юще па́мять,/ Христу́ тя приво́дим, моли́твенника си́льнейшаго.

И́ны стихи́ры му́ченика, глас то́йже.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Христофо́ре пресла́вне,/ христоимени́тый сто́лпе,/ честно́е украше́ние благода́ти,/ ты, си́льных держа́ву низве́рг,/ мучи́телей посрами́л еси́/ и Христа́ я́ко и́стинна Царя́ и Зиждителя твоего́ пропове́дал еси́./ Его́же Боже́ственною си́лою/ с Небесе́ вене́ц Боже́ственный прия́л еси́/ и пребыва́ющую сла́ву.

Непристу́пным Божество́м, неизрече́нною бла́гостию/ и тве́рдою све́тлостию, просвеща́емь,/ мрак и́дольский разори́в,/ беззако́нных шата́ния низложи́л еси́ све́тло/ и, огне́м и ра́нами одержи́мь,/ супроти́внаго стрельца́ на суди́щи низло́жь,/ победоно́сец и победи́тель яви́лся еси́.

Си́лы Вы́шних во́инств тебе́ удиви́шася,/ и му́ченичестии чи́ни совозвесели́шася,/ пра́ведных собо́ри согла́сно возопи́ша,/ и руко́ю Богонача́льною Бог свы́ше венча́./ Темже зове́м:/ Христофо́ра моли́твами, я́ко Щедр/ спаси́ вся, творя́щия сего́ Боже́ственное торжество́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Иса́ии па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.

Други́й тропа́рь му́ченика, глас 4:

Оде́ждами от крове́й украша́яся,/ Го́сподеви предстои́ши, Царю́ сил, Христофо́ре приснопа́мятне,/ отону́дуже со Безпло́тными и му́ченики пое́ши/ трисвяты́м и стра́шным сладкопе́нием./ Те́мже моли́твами твои́ми спаса́й ста́до твое́.

Кано́н святы́х, проро́ка и му́ченика. Творе́ние Феофа́ново, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Просвети́ мя, Го́споди Бо́же мой,/ и наста́ви све́тло Боже́ственнаго проро́ка Твоего́/ сла́вное и честно́е восхвали́ти торжество́.

Боговеща́нная труба́ Иса́иина, огласи́вшая зе́млю,/ церко́вныя пита́тели созва́ пра́здновати па́мять его́.

Стра́сти теле́сныя, Богоно́се, помысло́м душе́вным тве́рдо покори́в,/ сла́ву сподо́бился еси́ ви́дети Вседержи́теля.

Мученика: Прииди́те вси днесь, христоно́сцы,/ Христофо́ра па́мять, и́стины свиде́теля Богому́драго,/ благоче́стно воспои́м.

Му́жески подвиза́вся на лесть,/ мучи́телей преще́ния, му́чениче страстоно́сче,/ кре́постию Христо́вою утвержда́емь, попра́л еси́.

Богоро́дичен: Жезл прозря́ Тя, Богоро́дице,/ цвет же па́ки из Тебе́ воплоще́нное Сло́во,/ провозвести́ сла́вный Иса́ия, Пречи́стая.

Песнь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Всю зарю́ духо́вную восприе́м,/ провозгласи́л еси́, сла́вне, Сло́ва смотре́ния неизрече́нное та́инство.

Взя́лся еси́ к высоте́ Небе́сней, и благоче́стия све́тлость показа́л еси́,/ и́дольскаго су́етия ты изобличи́в не́мощь.

Ка́меня в Сио́не пречестна́го, краеуго́льнаго,/ вселе́нную содержа́щаго Влады́ку Христа́/ Иса́ия проро́чествует, полага́ема.

Мученика: Ору́жием Креста́ огражда́емь, му́чениче Христофо́ре, ра́ны претерпе́л еси́,/ присножела́емаго наслажда́ешися, ра́дуяся.

Плоть у́бо ра́нами ссеца́шеся,/ боголюби́вая же твоя́ душа́ любо́вию пита́шеся,/ поуча́ющися Ца́рствия, Христофо́ре, наслажде́нию.

Богоро́дичен: Рече́ние вои́стинну испо́лнися Иса́иино:/ Де́ва бо роди́ воплоще́нна Жизнода́вца и Спа́са душ на́ших.

Конда́к му́ченика, глас 2:

Свы́ше, прему́дре, зва́ние прия́л еси́,/ Христу́ тезоимени́т быв, Христофо́ре сла́вне,/ му́чеником Боже́ственная добро́то./ С ни́ми же всегда́ моли́/ согреше́ний разреше́ние дарова́ти нам.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

От страсте́й теле́сных преочи́стив ду́шу,/ сла́ву ви́дел еси́ над все́ми су́щаго Бо́га, проро́че пребога́те./ Просия́в проро́чества светоно́сными заря́ми,/ Мла́до, – рекл еси́, – Отроча́ роди́тся, Зижди́тель,/ спаса́ющий нас от тли моли́твами твои́ми.

Сла́ва, седа́лен му́ченика, глас то́йже.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

По́двиг, сла́вне, муче́ния сконча́в,/ прия́л еси́ вене́ц побе́ды от Бо́га, Христофо́ре блаже́нне,/ Его́же умоли́ от бед изба́вити нас.

И ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Твоего́ на земли́ явле́ния, Христе́ Бо́же,/ пропове́дуя проро́к прише́ствие, с весе́лием вопия́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

На доброде́тельный возше́д верх,/ чи́сто жела́емому бесе́довал еси́ и ра́достно пел еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Проро́честей Иса́ия благода́ти вве́рен бысть, и Бо́жие жили́ще показа́ся,/ и Небе́сных сел сла́вы нетле́нныя сподо́бися.

Обнови́тися острово́м рекл еси́ при́точно31, язы́ческим це́рквам,/ Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнен, сла́вне,/ таи́нник неизрече́нных был еси́.

Мученика: Небе́сное насле́дие, му́чениче, восприя́л еси́,/ на земли́ по Христе́ подвиза́вся,/ и́дольскую же погаси́л еси́ пре́лесть му́жески лю́таго де́мона.

Же́нское тебе́ искуше́ние, му́чениче, приноша́ше,/ я́коже Ада́му пра́отцу змий пре́жде,/ но, побежде́н быв, стыдя́шеся, удавле́ния на тя простира́я.

Богоро́дичен: Отроча́ нам даде́ся от проро́чицы,/ рожде́нное без боле́зни Богома́тере,/ Его́же нача́льство на ра́ме Боже́ственный Иса́ия пропове́да.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ нам/ и от мглы прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же,/ Твой мир да́руяй.

Сокрове́нное свы́ше та́инство зря и дре́вний сове́т Вы́шняго,/ е́же о нас смотре́ние, Богоглаго́ливе, возвести́л еси́.

Страсте́й Твои́х, Го́споди, приснотеку́щий исто́чник страсте́й нас отмыва́ет,/ прише́л бо еси́, Спа́се, я́коже Иса́ия проро́к научи́.

Богочести́вый Иса́ия, от Бо́га изше́д,/ Отца́, Сло́ва и Свята́го Ду́ха в Естестве́ Еди́ном,/ Тро́ицу Еди́ну неве́дущим пропове́да.

Му́ченика: Просвеще́нием благода́ти улови́л еси́ лю́ди/ и неи́стовство безбо́жных мучи́телей разори́л еси́ я́ве,/ на земли́, му́дре, оде́ян свы́ше де́йством.

Небе́сное изво́лив наслажде́ние я́ве па́че земна́го, му́дре Христофо́ре,/ претерпе́л еси́ кре́пко муче́ния боле́зни, Кресто́м укрепля́емь.

Богоро́дичен: На о́блаце, Го́споди, седя́щаго чи́сте Всепе́тыя Ма́тере/ Иса́ия ви́де Тя я́сно, еги́петския низлага́юща и́долы.

Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.

Ду́хом воображе́н, Иса́ия узре́ на престо́ле госпо́дьства сла́ву блеща́щуся,/ песносло́вимую трисвяты́м гла́сом, тричи́сленную.

Ко усто́м боя́щимся твои́м прино́сит угль, Иса́ие, Серафи́м, клеща́ми взем,/ и Бо́гу проро́ка соверша́ет, та́йно освяще́на.

Сбытие́ издале́ча зря прорече́ний,/ Иса́ия у́мно со А́нгелы ра́дуется/ и, игра́я, сла́вит испо́лнившаго его́ пропове́дания.

Му́ченика: Не к кро́ви, ни к пло́ти брань взем до́блий,/ но нача́ла побежда́ше и де́моны,/ неви́димою си́лою Сы́на Бо́жия укрепля́емь.

Возлюби́в благоле́пно жела́ний край, страстоте́рпче, не чул еси́ боле́зней струже́мь,/ мысль твою́ возвыша́я всегда́ ко Влады́це твоему́.

Богоро́дичен: Де́ву, во утро́бе заче́ншу зря и ро́ждшую,/ Иса́ия, проро́к сла́вный, воплоще́нна Сло́ва, Сы́на Бо́жия, ны́не ра́дуется.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: В моли́твах:

Проро́чества дарова́ние прие́м, пророкому́чениче, Иса́ие Богопропове́дниче,/ всем изъясни́л еси́ вочелове́чение Го́сподне,/ возгласи́в велегла́сно конце́м:/ се Де́ва во чре́ве прии́мет.

И́кос:

Вси сни́демся, и́же во страна́х, воспе́ти досто́йно Иса́ию, ве́рнии, во проро́цех ди́внаго:/ той бо, коне́ц проро́чества восприи́м, мир просвеща́ет,/ всем вку́пе та́йну Боже́ственнаго соедине́ния провозвести́в,/ с те́ми все́ми возопи́в:/ с на́ми Бог неви́димый, се Де́ва во чре́ве прии́мет.

Песнь 7

Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень попра́ша,/ пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Спаси́тельное нам приходя́щее зря Иса́ия избавле́ние, прии́дет, возопи́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Проро́чества благода́тию и муче́ния венце́м Иса́ия увязе́ся,/ кре́пость моя́ и пе́ние мое́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Благоче́стия преде́лы и жития́ зако́ны богоно́сным язы́ком положи́л еси́, проро́че Богодухнове́нне:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Му́ченика: Муче́ния путь терпе́нием теки́й,/ Христофо́р в Небе́сных живе́т се́лех, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Нече́стия пла́мень благоче́стия росо́ю Христофо́р увяди́, в пе́снех зовы́й:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Де́вства ви́дев пачеесте́ственное рождество́/ и чистоты́ све́тлость, Иса́ия возопи́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: В Вавило́не о́троцы,/ Боже́ственною распала́еми ре́вностию,/ мучи́теля и пла́мене преще́ние му́жески попра́ша/ и, посреде́ огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Весе́лия ри́зою женихо́вою обложе́н обра́зно,/ ра́дуется ны́не ве́село Иса́ия сла́вный/ и, Боже́ственныя пи́щи наслажда́яся, со А́нгелы веща́ет:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Бо́га пе́рвее отлучи́вшиися, де́монскими прельще́ннии словесы́,/ пра́ведно отступи́ша земли́ чи́стыя, окая́ннии,/ проро́ка гласово́м после́дованно, и пе́ти не мо́гут:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пре́лесть оста́вивше, к Боже́ственному притеко́ша сия́нию мно́жества язы́к/ и Христо́ве Це́ркви обручи́шася, я́коже дре́вле рече́ Иса́ия,/ и пе́сньми ны́не пою́т:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Мученика: Идолонеи́стовства на́гло приража́ема волна́,/ му́ченическими отсека́шеся тве́рдыми супротивообра́зными противле́нии/ за Христа́ прие́млющих бе́ды и вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

В ца́рскую багряни́цу обагре́нную от крове́й твои́х, му́чениче,/ красно́ оде́ян ны́не, Христофо́ре непобеди́ме,/ со А́нгельскими ли́ки лику́еши и пое́ши Соде́телю твоему́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Де́ва Богома́ти Отрокови́ца/ я́ко Младе́нца держи́т Сло́ва, всем даю́щаго жизнь/ и вся сотво́ршаго, я́коже рече́ пре́жде Иса́ия, и, ра́дуяся, взыва́ше:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния/ ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Престо́лу предста́л еси́ све́тло, Богоприя́тне, Влады́ки сил,/ сла́вы же Того́ наслади́вся, твоего́ благоче́стия собира́я плоды́, всеблаже́нне сла́вне./ Тем тя вси велича́ем.

Прииди́те ны́не, све́та проро́ческаго дарова́ния жела́ющии,/ прия́ти кни́гу усе́рдно Иса́ии, богоразу́мия испо́лнену:/ тве́рдым жела́нием внима́ем, да Боже́ственныя зари́ испо́лнимся.

Ду́хом све́тлости я́ве осия́емь, Иса́ие Богоно́се,/ вся, ве́рою творя́щия честну́ю твою́ и светоно́сную па́мять,/ моли́ спасе́ние получи́ти, да тя вси велича́ем.

Му́ченика: Вене́ц све́тел я́ко победи́тель прие́м, Христофо́ре всесла́вне,/ сца́рствуеши Влады́це, тя в му́ках укре́пльшему/ и ру́ку живоно́сну пода́вшему одоле́ти злонача́льника.

Кро́вию му́ченическою све́тло омы́вся, озари́лся еси́, пречу́дне,/ ны́не же в де́вственнем черто́зе, с Женихо́м ра́дуяся, вшел еси́,/ ми́ра же ми́ру прося́, не преста́й, му́чениче сла́вне.

Богоро́дичен: У́гля мы́сленнаго, Чи́стая Богоневе́сто,/ Иса́ия Его́же ви́де но́сиши на руку́, Богома́ти,/ зра́ку на́шему соединя́ема и ми́ру спасе́ние све́тло подаю́ща,/ тем Тя вси велича́ем.

Святой пророк Исаия

Святой пророк Исаия вместе с пророками Иеремией, Иезекиилем и Даниилом относится к числу четырех великих ветхозаветных пророков. Священное Писание свидетельствует о нем: «Пророк Исаия – великий и верный в видениях своих. В его дни солнце отступило назад, и он прибавил жизни царю. Великим духом своим он провидел отдаленное будущее и утешал сетующих в Сионе; до века возвещал он будущее и сокровенное, прежде нежели оно исполнилось» (Сир. 48, 25–28). Вследствие особой ясности его пророчеств о Мессии и о Его Царстве святые отцы (блаженный Иероним, блаженный Августин) называют его ветхозаветным апостолом и евангелистом. «Мне кажется, – пишет святой Кирилл Александрийский, – что блаженный пророк Исаия не только обладал в высшей степени благодатью пророчества, но и преимуществами апостольскими. Ибо он – пророк и вместе апостол; и изречениям его пророческого писания нельзя отказать в ясности евангельской проповеди».

Пророк Исаия родился около 780 года до Рождества Христова. Отец его Амос был, вероятнее всего, сыном Иоаса и братом Амассии, царей Иудейских (4 Цар., 12–14). Соответственно этому пророк Исаия получил хорошее образование и в течение всей своей жизни оказывал немалое влияние на государственные дела. По благодати Божией он был призван к пророческому служению в год смерти царя Озии (Азарии) в 758 году и пророчествовал около 60 лет при четырех последующих иудейских царях – Иоафаме, Ахазе, Езекии и Манассии.

Начало его служения было ознаменовано следующим видением: он видел Господа Бога, сидящего в величественном небесном храме на высоком престоле. Его окружали шестикрылатые Серафимы. Двумя крылами они закрывали лица свои, двумя прикрывали ноги и двумя летали, взывая друг ко другу: – Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна Славы Его!« (Ис. 6:1–3). Столпы храма небесного потрясались от их восклицаний, и дом наполнился благоуханием фимиама. Пророк в ужасе воскликнул: «Горе мне! погиб я! ибо человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа!» (Ис. 6,5). Тогда послан был к нему один из Серафимов, имевший в руке раскаленный уголь, который он взял клещами от алтаря Господня. Он прикоснулся к устам пророка Исаии и сказал: «Вот, я прикоснулся к твоим устам и отымет Господь беззакония твои и грехи твои очистит». После этого услышал Исаия голос Господа, обращенный к нему: «Кого пошлю и кто пойдет к иудеям, кто пойдет для Нас?». Исаия отвечал: «Вот я, пошли меня, Господи, я пойду». И послал его Господь к иудеям убеждать их обратиться от путей нечестия и идолопоклонства и принести покаяние. Тем, которые покаются и обратятся к Истинному Богу, Господь обещал милость и прощение, а упорным предназначены кары и казни Божии. Тогда Исаия спросил Господа, долго ли продолжится отступление иудейского народа от Бога. Господь отвечал: «До тех пор, пока не запустеют города, не будет людей в домах и эта земля не сделается пустыней. Впрочем, когда срубят дерево, то от пня его идут новые побеги, так и по истреблении народа останется святой остаток, от которого возникнет новое племя».

В религиозно-нравственном состоянии иудейского народа в то время были значительные колебания – от некоторого подъема благочестия до полного развращения и уклонения в идолопоклонство. Соответственно, и пророческие речи святого Исаии то содержат грозные обличения, то полны любви и сострадания (Ис. 1–12, 24–35). В царствование Ахаза нечестие дошло до крайней степени, когда храм был закрыт, огонь на жертвеннике погашен, а царь вместе с народом поклонялся финикийскому языческому божеству Молоху. Обличая царя за его нравственную развращенность, святой пророк Исаия не оставил его без утешения. В минуту крайней опасности для страны, когда Иерусалиму угрожали войска Сирии и Самарии, пророк Исаия успокаивал Ахаза тем, что род Давида сохранится до пришествия Мессии, и изрек знаменитое пророчество о рождении Спасителя от Девы. – Се Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Эммануил» (Ис. 7, 14).

При царе Езекии, отличавшемся глубоким и искренним благочестием, пророк Исаия стал советником и близким другом царя. Под его руководством образовалась пророческая школа, призванная служить делу духовно-нравственного просвещения народа. Благодаря влиянию пророка Исаии, Езекия восстановил храмовое богослужение (2Пар. 29, 3–36), уничтожил остатки идолопоклонства (4Цар. 18, 4). При Езекии особенно ярко проявилась сила молитвы святого пророка Исаии. Так, по его заступничеству ангел истребил в одну ночь 185 тысяч воинов армии ассирийского царя Сеннахирима, угрожавшаго захватить Иерусалим (4Цар. 18–19; 2Пар. 32, 20). Когда царю Езекии угрожала смертельная болезнь и он молился Богу о выздоровлении, пророк Исаия возвестил царю, что он проживет еще 15 лет и что Господь дает ему знамение в свидетельство исполнения его просьбы – солнечная тень возвратится на десять ступеней назад (4Цар. 20, 8–11).

При преемнике Езекии – царе Манассии святой пророк Исаия претерпел мученическую кончину. Он обличал царя и его вельмож за их нечестие, за это Манассия преследовал его. Пророк скрылся, по преданию, от преследований царя в дупле большого дуба, но был обнаружен и вместе с дубом перепилен деревянной пилой. Блаженный Иероним слова апостола Павла «претрени быша» (Евр. 11, 37) относит именно к страданию святого пророка Исаии, а богослужебные тексты называют его «пророкомучеником» (кондак святого).

Живя на земле, не чуждаясь семейной жизни, деятельно участвуя в государственных делах, в судьбах своего народа, пророк Исаия духом был весь устремлен к жизни иного Небесного отечества, к созерцанию тайн Горнего мира. Его пророчества по глубине и возвышенности, можно сказать, проникнуты духом Нового Завета. Так, в своем видении Бога, когда Господь призвал его к пророческому служению (Ис. 6), Ему, несомненно, была открыта тайна Пресвятой Троицы (Ис. 6:3 и Ин. 12:40–41, Деян. 28:25–26). В его пророчествах много родственного с тайнозрителем Нового Завета – апостолом Иоанном Богословом. Это и высокое понятие о Божественной любви к человеку, превышающей материнскую любовь (Ис. 49:15, 66:13), и необыкновенно ясные пророчества о Мессии (Ис. 7:14, 9:6, 11:1), с которыми созвучны апостольские слова: «Мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). Это и особенно проникновенное изображение страданий Мессии (Ис. 52, 53) – как будто пророк Исаия был вместе с Иоанном Богословом у подножия Креста Господня. Наконец, когда святой пророк Исаия описывает будущее царство Мессии, то сходство с Откровением апостола Иоанна Богослова доходит до совпадения в выражениях – (Откр. 3, 7Ис. 22, 22; Откр. 7, 16Ис. 49, 10; Откр. 21, 1Ис. 65,17; Откр. 21, 2Ис. 52:1, 54:5).

Новозаветный характер книги пророка Исаии свидетельствуется также и тем, что Сам Спаситель и его Ученики особенно часто упоминали именно его пророчества, а также тем, что эта книга широко употребляется в Богослужении Православной Церкви: молитвы священника на проскомидии, песнопения на Литургии, паремии в навечерие Рождества Христова, Богоявления, на Великий четверг, Великую пятницу; во время святой Четыредесятницы читается почти вся книга пророка Исаии. Сердцу каждого христианина понятны и близки слова из этой книги: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко» (Ис. 55, 6).

Святой пророк Исаия был погребен недалеко от известного Силоамского источника. Впоследствии мощи святого пророка Исаии были перенесены царем Феодосией Младшим в Константинополь и положены в храме святого Лаврентия во Влахерне. В настоящее время часть главы святого пророка Исаии хранится на Афоне в Хилендарском монастыре.

О времени и событиях, происходивших при жизни пророка Исаии, повествуется в 4-й книге Царств (гл. 16, 17, 19, 20, 23 и др.), а также во 2-й книге Паралипоменон (гл. 26–32).

Святой мученик Христофор

Святой мученик Христофор жил в III веке и пострадал около 250 года, при императоре Декии (249–251). О жизни и чудесах его существует много различных сказаний, память его чтится и в Восточной, и в Западной Церквах. (Память мученика Христофора особенно чтится в Испании, где к его молитвам прибегают при заразных болезнях.) О происхождении его в источниках говорится по-разному. По одним источникам – он происходил из хананеев, по другим – киноцефалов.

Святой Христофор был человеком высокого роста и необычайной силы, лицо же его было зверообразно. По преданию, святой Христофор первоначально имел красивую наружность, но, желая избегнуть соблазнов для себя и окружающих, просил Господа дать ему безобразное лицо, что и исполнилось. До своего Крещения он носил имя Репрев (негодный), что было связано с его обезображенной внешностью. Еще до Крещения Репрев исповедовал веру во Христа и обличал тех, кто преследовал христиан. За это он однажды был избит неким Вакхом и принял побои со смирением. Вскоре после этого были присланы 200 воинов, чтобы привести его, известного силача, к императору Декию. Репрев подчинился без сопротивления. В пути произошли чудеса: сухая трость в руке святого расцвела, по молитве его умножились хлебы, которых недоставало у путников, подобно умножению хлебов Спасителем в пустыне. Воины, сопровождавшие Репрева, были поражены чудесами, уверовали во Христа и вместе с Репревом были крещены антиохийским епископом Вавилой.

Когда святой Христофор был приведен к императору, тот ужаснулся его наружности и решил заставить его отречься от Христа не насилием, а хитростью. Он призвал двух женщин-блудниц, Каллиникию и Акилину, приказал им склонить Христофора к отречению от Христа и добиться согласия его принести жертву идолам. Но женщины были сами обращены святым Христофором к вере во Христа и, вернувшись к императору, объявили себя христианками, за что были подвергнуты жестоким истязаниям и скончались мученицами. Декий приговорил к казни также посланных за святым Христофором воинов, которые уверовали во Христа. Император приказал бросить мученика в медный раскаленный ящик. Однако святой Христофор не испытывал страданий и остался невредим. После многих жестоких истязаний святому мученику отсекли голову мечом. Это произошло в 250 году в Ликии. Своими чудесами святой мученик Христофор обратил ко Христу до 50 тысяч язычников, о чем свидетельствует святой Амвросий. Впоследствии мощи святого Христофора были перенесены в Толедо, а позднее – в аббатство Сен-Дени.

Преподо́бнаго Ши́о Мгви́мскаго, И́верскаго

Сию́ слу́жбу твори́м и в четверто́к сыропу́стныя седми́цы.

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 5:

Ра́дуйся, житие́ отце́в и со́лнце многосве́тлое мона́хов,/ цве́те пусты́нный, ве́нче подви́жников,/ Ши́о блаже́нный./ Антиохи́я тобо́ю хва́лится,/ и Картли́ ра́дуется зело́,/ мы же, ве́рнии, свя́то храни́м честны́й гроб твой,/ я́ко сокро́вище многоце́нное,/ ра́ди изгна́ния лука́ваго,/ исцеле́ния боле́зней и избавле́ния от враг,/ защи́тника бо и́мамы тя проти́ву враг ви́димых и неви́димых./ И ны́не предстоя́ Христу́ и ра́дуяся на Небесе́х,/ помяни́ ча́да твоя́, сладча́йший о́тче,/ па́мять твою́ торжеству́ющия.

Пусты́ню безпло́дную и камени́стую до́бре возде́лал еси́,/ прозорли́вый му́дростию, о́тче Ши́о,/ и напо́лнил еси́ ю насажде́нии,/ бога́тно исто́чники слез твои́х ороша́емыми,/ и, я́ко Еде́м, украси́л еси́ слове́сными цве́ты,/ и я́ко же́ртву благоприя́тну прине́сл еси́/ во сла́ву Влады́це Христу́ со А́нгелы./ Не забу́ди святу́ю па́ству твою́, о́тче отце́в Ши́о.

Храм очище́нный и оби́тель Свою́/ обре́те тя Всесвята́я Богоро́дица, о́тче,/ и вни́де в дом души́ твоея́,/ и украси́ тя целому́дрием,/ одари́ тя хле́бом Небе́сным руко́ю Влады́ки А́нгелов,/ зри́вшаго твое́ доброде́лание,/ и возвели́чи тя исполне́нием ди́вных чудотворе́ний,/ в зало́г бу́дущих чуде́с,/ и́хже ны́не, назирая́ нас свы́ше, твори́ши./ Достоблаже́нне Ши́о, не преста́й моли́тися о нас.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов мно́жества/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Ши́о,/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче и преподо́бных соприча́стниче и пра́ведных./ С ни́миже моли́ся Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и, де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Ши́о, дух твой.

Кано́н, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Внеза́пу дре́вле мо́ре Изра́иль,/ я́ко в пусты́ни, ного́ю пра́шною32 проше́д, вопия́ше:/ Го́сподеви Бо́гу на́шему, кре́пкому в бране́х, пои́м песнь но́вую.

Осени́ твое́ю благода́тию от сокро́вищ Госпо́дних,/ и́хже прия́л еси́ бога́тно,/ во е́же плод усте́н мои́х жела́нием ду́ха принести́ ти, Ши́о.

Десни́ца Госпо́дня пома́за тя,/ Его́же Дух даде́ ти жизнь/ и наста́ви тя позна́ти испыта́ния та́инств Его́ и храни́ти за́поведи Его́,/ и́хже в свя́тости соблю́л еси́, Ши́о.

Я́коже А́вель, пе́рвыя плоды́ прине́сл еси́ Го́споду,/ дух и ра́зум со все́ю пра́вдою,/ да яви́шися побо́рник с пе́рвыми, треблаже́нный о́тче Ши́о.

Ны́не, обстоя́ще ра́ку моще́й твои́х, преподо́бне Ши́о,/ про́сим тя умоли́ти Бо́га,/ воздежи́ святы́я ру́це твои́ и вознеси́ Ему́ на́ша моле́ния.

Богоро́дичен: Сло́ва О́тчаго селе́ние, Мари́е,/ Тобо́ю бо Челове́ком Бог среди́ челове́ки яви́ся,/ Всесвята́я Богоро́дице, бу́ди ми́лостива к нам, Тебе́ покланя́ющимся.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й, Сло́ве, Небеса́ сло́вом,/ утверди́ наш ум и се́рдце,/ во е́же сла́вити Тя, Спа́са душ на́ших.

Ено́ха Бог просла́ви, и сей преста́вися во сла́ве еди́ножды;/ ты же, ди́вне, ки́йждый день преставля́лся еси́, сме́ртный час во уме́ помышля́я,/ и сло́вом Бо́жиим спаса́лся еси́.

Я́коже Но́я, пра́ведна тя обре́те Бог/ и яви́ отца́ тя втора́го ми́ра, блаже́нне,/ И́же спасе́ лю́ди ковче́гом,/ и тогда́ уте́рянных подвиго́в Новозда́тель благовести́ тя ми́ру голуби́цею.

Си́мово благослове́ние и благу́ю часть прия́л еси́, о Ши́о досто́йне,/ оте́ческим разделе́нием разда́л еси́ нам, сыно́м твои́м,/ при́сно лику́ющим изоби́лием уче́ний твои́х, о́тче.

Упова́я на тя, тве́рдаго моли́твенника и защи́тника, да не постыди́мся,/ дерзнове́ние бо и́маши пред Бо́гом, о сла́вный о́тче,/ приими́ я́ко же́ртву на́ша моли́твы и испроси́ у Христа́ Бо́га нам ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Сла́внейшая всех Ма́ти Бо́жия, Ра́досте ми́ра,/ принося́щия ве́рно же́ртву Бо́гу и испове́дующия Тя Богоро́дицу/ осени́ Твое́ю благода́тию и моли́твы на́ша испра́ви ко Го́споду.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х неизрече́нное Твое́ смотре́ние/ и просла́вих, Сло́ве, снизхожде́ние Твое́.

Я́коже Авраа́м, услади́лся еси́ хва́льным отше́льничеством,/ и Бог посети́ тя, Ши́о,/ и обетова́ния Его́ удосто́ился еси́,/ и препо́дал еси́ Его́ благослове́ние умноже́нию пото́мства.

Я́коже Исаа́к, ди́вною си́лою свя́зан бысть ра́ди же́ртвы всесожже́ния Бо́гу,/ возве́л еси́ горе́ ра́зум твой,/ отоню́дуже и получи́л еси́ му́дрость.

О́тче, предста́телю и моли́твенниче, непоколеби́мый Ши́о,/ вознеси́ моле́ния чад твои́х Ми́лостивому Бо́гу/ и испроси́ нам ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Вы́шшая небе́с Ты еси́, Всесвятая Влады́чице, Ма́ти Бо́жия,/ ка́ко хвали́ти Тя земны́м язы́ком?/ То́кмо жела́нием хва́лим Тебе́, Де́во.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще к Тебе́, Человеколю́бцу,/ воспева́ем Тя, Христе́ Бо́же,/ да́руй нам ми́лости Твоя́.

Целому́дрие и свя́тость Ио́сифову услади́л еси́/ и разшири́л еси́ попра́нием еги́петских су́етных страсте́й/ и раздели́л еси́ хлеб пра́вды, Ши́о.

Уподо́бися Моисе́ю любо́вию к бра́тии и ученико́м,/ егда́ умертви́л еси́ еги́петскую не́нависть/ и па́стве твое́й дал еси́ пи́ти от исто́чника жи́зни, Богоподо́бне.

Бо́га узре́л еси́ в же́стости жи́зни33, я́ко в купине́,/ и запеча́тал еси́ в се́рдцы свое́м/ Бо́гом пи́санную скрижа́ль, Богому́дре о́тче.

Богоро́дичен: от Тебе́ рожде́ннаго Христа́ Бо́га моли́ о нас, Богома́ти,/ сохрани́ти лю́ди Твоя́,/ испове́дающия Тя и покланя́ющияся о́бразу Твоему́.

Песнь 6

Ирмо́с: Я́ко Ио́ну проро́ка от ки́та возве́л еси́, Го́споди,/ изба́ви мя от лови́твы чужда́го/ и спаси́ мя, Ще́дре, я́ко Многоми́лостив.

Ааро́н Бо́жественным огне́м небе́сным священножря́ше,/ ты же сугу́бо приноси́л еси́ Бо́гу/ пла́мень стра́ха Бо́жия, тобо́ю одушевле́нный, жела́нный Ши́о.

Финее́су уподо́бися, ре́вностию ко Христу́ испо́лненный,/ и порази́л еси́ копие́м жела́ния велиа́ра возста́вшая,/ велича́емый о́тче Ши́о.

По стопа́м Илии́ ше́ствуя и ре́вность того́ восприя́в,/ возлюби́л еси́ пусты́ню, я́ко той, порази́в служи́телей Ваа́ла,/ и пра́вде Госпо́дней сле́довал еси́.

Богоро́дичен: Упова́ние тве́рдое и непоколеби́мое Ты еси́ ве́рным, о Ма́ти Бо́жия,/ к Тебе́ прибега́ющия спаси́ от бед ны́нешних и гряду́щих.

Конда́к, глас 4:

Житие́ твое́ служе́нием Госпо́дним испра́вил еси́/ и, взем крест, оста́вил еси́ вся жите́йская,/ красото́ пусты́ни, преподо́бне Ши́о./ Кого́ убо па́че тя, и по сме́рти жи́ва су́ща/ страна́ И́верская почита́ет/ и мощми́ твои́ми, от гро́ба явле́нными услажда́ется,/ те́мже не преста́й моля́ся о нас ко Го́споду.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы,/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Я́коже на Елиссе́я,/ сугу́бо на́йде на тя дух проро́чества и чудотворе́ния,/ вели́кий Ши́о, слуго́ Госпо́день.

Я́коже Дании́л, от ю́ности испо́лнися Ду́ха Бо́жия,/ И́же соде́ла тя судие́ю зако́на ду́ха ра́ди изнуре́ния пло́ти,/ и, я́ко той, и ты покори́ зве́ри.

Иереми́и и Иса́ии подража́л еси́, о́тче:/ о́вому – низхожде́нием в гроб во́лею и ско́рбию жела́нною,/ о́вому же – досто́йным возвыше́нием.

Богоро́дичен: Вочелове́чся во́лею от Тебе́,/ спасл есть Госпо́дь всю вселе́нную,/ Мари́е, Всесвята́я Ма́ти Бо́жия,/ и дарова́ Тя нам отра́ду, гре́шным, Всепе́тая.

Песнь 8

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Я́коже Самуи́л, Ду́хом бысть зрим и царе́й пома́заше, о́тче,/ вооружи́выйся свои́м уче́нием и бо́дренными моли́твами,/ чудотво́рче Ши́о, Иве́рии свети́ло.

Дави́ду уподо́бися непоро́чностию и прямоду́шием/ и уби́ Голиа́фа страсте́й мета́нием камне́й смире́ния, Боговенча́нный Ши́о,/ и спасл еси́ от сме́рти твоя́ послу́шники.

Соломо́нову му́дрость обре́те, досто́йне,/ и Бо́гу моли́твенный храм созда́л еси́ в телесе́ свое́м,/ и красото́ю ду́ха твоего́ украси́л еси́,/ во е́же велича́ти Святу́ю Тро́ицу во ве́ки.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, Помо́щнице и Покрови́тельнице моля́щихся Тебе́,/ услы́ши моле́ния на́ша, раб Твои́х, и принеси́ ко Христу́,/ да спасе́т нас от бед, скорбе́й и страда́ний.

Песнь 9

Ирмо́с: Чи́стую сла́вно почти́м, лю́дие, Богоро́дицу,/ Огнь Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно,/ пе́сньми велича́ем.

Я́коже Иоа́нн Крести́тель, по стопа́м его́ ше́ствуя,/ яви́лся еси́ в пусты́ни А́нгел, пропове́дник покая́ния,/ омыва́я слеза́ми ду́ши, я́дом поро́ка поврежде́нныя,/ пра́вило доброде́телей, Ши́о.

Узре́ша вселе́нскаго наста́вника тя,/ Христо́вым апо́столом и ученико́м подо́бна,/ безчи́сленное бо мно́жество люде́й призва́л еси́ рабо́тати Го́споду,/ па́дшия возставля́я, стоя́щия утвержда́я,/ и вся вку́пе приве́л еси́ Богу.

Я́коже страстоте́рпец и му́ченик подвиза́лся еси́, о́тче,/ и украси́л еси́ ликостоя́ния преподо́бных, я́ко глава́ их,/ всех осия́л еси́, Бо́жие достоя́ние,/ защи́тник всем бу́ди, о Ши́о.

Богоро́дичен: О благода́тная Мари́е, Мати Бо́жия, упова́ние всех христиа́н,/ укрепи́ му́жеством ве́рныя проти́ву ага́рян/ и лю́ди Твоя́ и град Твой спаси́ от вся́каго зла.

Преподобный Шио (Симеон) Мгвимский

Преподобный Шио (Симеон) Мгвимский родился в Антиохии Сирской. Родители его были христианами и воспитывали своего сына как единственного наследника. Юноша получил хорошее образование, изучил Священное Писание и уже в ранние годы был одарен способностью толкования Слова Божия. Узнав о святом подвижнике Иоанне, Шио тайно покинул родительский дом и направился к святому. Преподобный Иоанн отправил юношу к родителям, предсказав, что его родители станут иноками. Предсказание скоро исполнилось. Шио раздал наследство и принял постриг от святого Иоанна.

Спустя 20 лет преподобный Шио, в числе 12-ти других избранных учеников святого Иоанна, отправился в Иверию (Грузию) для проповеди Слова Божия. По благословению Католикоса Грузии Евлавия и своего учителя преподобный Шио поселился в пещере, западнее города Мцхета, где нес суровый аскетический подвиг, за который удостоился чудесных видений. Об уединенной жизни подвижника стало известно, и вскоре место подвига святого превратилось в обитель, в которой преподобным был основан Троицкий храм. Преставился преподобный Шио 9 мая, приобщившись накануне Святых Тайн и преподав братии последние спасительные наставления. Преподобный Шио известен, как автор 160 поучений для братии.

* * *

30

От окри́на – от сосуда, чаши.

31

При́точно – иносказательно, при́тчами.

32

Прашною – покрытый прахом, запыленной.

33

В же́стости жи́зни – в жесткости, суровости жизни.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея май. - 2002. / Ч. 1. – 456 с.; Ч. 2. – 536 с.; Ч. 3. - 400 с.

Комментарии для сайта Cackle