Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ і҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика и҆ а҆рхїдїа́кона лаѵре́нтїа.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, гла́съ д҃ Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Дне́сь просїѧ́лъ є҆сѝ ꙳ свѣтови́дѣнъ ꙗ҆́коже со́лнце свѣ́тлое, ꙳ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, ꙳ показꙋ́ѧ дрꙋгѡ́мъ твои̑мъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ, сп҃се, ѻ҆́ч҃ее сло́во, ꙳ и҆́же сꙋщества̀ человѣ́ческагѡ за бл҃гоꙋтро́бїе пло́ть поне́слъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ. ꙳ тѣ́мже твоѐ чл҃вѣколю́бное смотре́нїе сла́вимъ, ꙳ і҆и҃се всеси́льне, ꙳ сп҃се дꙋ́шъ на́шихъ.

Дне́сь ра́дꙋютсѧ нбⷭ҇нїи а҆́гг҃ли, ꙳ съ человѣ̑ки пра́зднꙋюще, ꙳ хрⷭ҇тѐ, твоѐ сла́вное блиста́нїе, ꙳ и҆ зрѣ́нїе є҆́же на ѳавѡ́рѣ: ꙳ на не́мже предста́вилъ є҆сѝ ꙳ мѡѷсе́а и҆ и҆лїю̀, хрⷭ҇тѐ чл҃вѣколю́бче, ꙳ и҆ петра̀ и҆ і҆а́кѡва и҆ і҆ѡа́нна пою́щыѧ тѧ̀: ꙳ і҆и҃се всеси́льне, сп҃се дꙋ́шъ на́шихъ.

Ве́сь ны́нѣ мі́рный ꙳ и҆ премі́рный соста́въ, ꙳ да подви́жетсѧ къ похвале́нїю хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ. ꙳ ме́ртвыми и҆ живы́ми ѡ҆блада́ющагѡ: ꙳ бг҃олѣ́пнѡ бо преѡбразꙋ́ющсѧ, ꙳ себѣ̀ предста́ви зако́на и҆ благода́ти, ꙳ первостоѧ́тели и҆ проповѣ́дники на ѳавѡ́рѣ, ꙗ҆́коже благоизво́ли, сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Послꙋжи́въ сло́вꙋ непоро́чнѡ, прпⷣбне, ꙳ ѻ҆гне́мъ веще́ственнымъ благово́нна же́ртва ꙳ гдⷭ҇еви прине́слсѧ є҆сѝ: ꙳ и҆ ра́дости нбⷭ҇ныѧ сподо́билсѧ є҆сѝ, ꙳ ѡ҆ на́съ молѧ̀ всегда̀, ꙳ чтꙋ́щихъ тѧ̀, лаѵре́нтїе.

Возложи́въ себѐ гдⷭ҇еви ꙗ҆́коже сокро́вище, ꙳ и҆ повинꙋ́ѧсѧ словесє́мъ є҆гѡ̀, бг҃облаже́нне, ꙳ раздѣли́лъ є҆сѝ бога́тнѡ, ꙳ мꙋ́чениче мꙋ́дре, ꙳ ни́щымъ бога́тство некра́домое, ꙳ мꙋчє́нїѧ мꙋ́дрѡ и҆ чꙋ́днѡ ꙳ себѣ̀ притворѧ́ѧ.

Добро́та мꙋ́ченикѡвъ, ꙳ сла́вный и҆ чꙋ́дный ѻ҆рꙋ́жникъ, ꙳ чꙋде́съ и҆сто́чникъ, ꙳ наси́лꙋемыхъ помо́щникъ, ꙳ ѕвѣзда̀ многосвѣ́тлаѧ, ꙳ свѧще́нный мꙋ́ченикъ, ꙳ свѣ́тлѡ да восхва́литсѧ ны́нѣ лаѵре́нтїй.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃. Самогла́сенъ:

Пре́жде крⷭ҇та̀ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, гора̀ нб҃сѝ подо́бѧщисѧ, и҆ ѻ҆́блакъ ꙗ҆́кѡ сѣ́нь протѧза́шесѧ, тебѣ̀ преѡбразꙋ́ющꙋсѧ, ѿ ѻ҆ц҃а́ же свидѣ́тельствꙋемꙋ: та́мѡ бѣ̀ пе́тръ со і҆а́кѡвомъ и҆ і҆ѡа́нномъ, ꙗ҆́кѡ хотѧ́хꙋ бы́ти съ тобо́ю и҆ во вре́мѧ преда́нїѧ твоегѡ̀, да ви́дѣвше чꙋдеса̀ твоѧ̑, не ᲂу҆страша́тсѧ страда́нїй твои́хъ: и҆̀мже поклони́тисѧ на́мъ въ ми́рѣ сподо́би, вели́кїѧ ра́ди твоеѧ̀ ми́лости.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Показа̀ неизрече́ннѡ гдⷭ҇ь ꙳ сла́вꙋ бж҃ества̀, ꙳ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй ꙳ ны́нѣ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ, ꙳ и҆̀мже восхотѣ̀.

Сті́хъ: Твоѧ̑ сꙋ́ть нб҃са̀, и҆ твоѧ̀ є҆́сть землѧ̀.

Прїиди́те, ꙳ со ᲂу҆ч҃никѝ притеце́мъ всѝ ꙳ на высотꙋ̀ добродѣ́телей, ꙳ ꙗ҆́кѡ да сподо́бимсѧ ꙳ съ си́ми и҆ бл҃года́ти.

Сті́хъ: Ѳавѡ́ръ и҆ є҆рмѡ́нъ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋетасѧ.

Всѝ земноро́днїи ꙳ ѡ҆чи́стимъ сердца̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ да а҆́бїе ꙳ прїи́детъ и҆ къ на́мъ сла́ва ꙳ трисо́лнечныѧ бл҃года́ти.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃. Самогла́сенъ:

Пре́жде крⷭ҇та̀ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, пои́мь ᲂу҆ч҃никѝ на го́рꙋ высо́кꙋ, преѡбрази́лсѧ є҆сѝ предъ ни́ми, лꙋче́ю си́лы ѡ҆зарѧ́ѧ и҆́хъ, ѿсю́дꙋ ᲂу҆́бѡ чл҃вѣколю́бїемъ, ѿѻнꙋ́дꙋ вла́стїю, показа́ти хотѧ̀ воскрⷭ҇нїѧ свѣ́тлость: є҆гѡ́же и҆ на́съ, бж҃е, въ ми́рѣ сподо́би, ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мꙋ́ченикъ тво́й, гдⷭ҇и, лаѵре́нтїй, во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти. тогѡ̀ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ з҃.

Преѡбрази́лсѧ є҆сѝ на горѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, показа́вый ᲂу҆ченикѡ́мъ твои̑мъ сла́вꙋ твою̀, ꙗ҆́коже можа́хꙋ. да возсїѧ́етъ и҆ на́мъ грѣ̑шнымъ свѣ́тъ тво́й присносꙋ́щный, моли́твами бцⷣы, свѣтода́вче, сла́ва тебѣ̀.

На ᲂу҆́трени:

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

На горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбразꙋ́ѧсѧ, сп҃се, лꙋ́чшымъ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ показа́лъ є҆сѝ сла́вꙋ твою̀, хрⷭ҇тѐ, неизмѣ́нное ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ бж҃ества̀: ѻ҆́блакъ же свѣ́телъ созва́въ и҆лїю̀ и҆ мѡѷсе́а, глаго́лющѧ съ тобо́ю. тѣ́мже и҆ пе́тръ глаго́лаше: ще́дре, добро̀ є҆́сть здѣ̀ бы́ти съ тобо́ю. и҆́же тогда̀ си̑мъ свѣ́тъ тво́й возсїѧ́вый, просвѣтѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Непристꙋ́пною твое́ю, хрⷭ҇тѐ, сла́вою, бжⷭ҇твеннагѡ твоегѡ̀ свѣ́та преѡбра́жсѧ, твоѧ̑ ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твєнныѧ ᲂу҆ч҃никѝ, і҆ѡа́нна и҆ петра̀ и҆ і҆а́кѡва: ᲂу҆жаси́лъ є҆сѝ тѣ́хъ бжⷭ҇твенною благода́тїю. гла́съ же ѻ҆ч҃ь возлю́бленнаго сн҃а свидѣ́тельствꙋющь слы́шаша, и҆ ви́дѣша лица̀ твоегѡ̀ сла́вꙋ, сп҃се. и҆́же всѣ́хъ, сло́ве, спастѝ хотѧ̀, просвѣтѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на и҃.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Мѡѷсе́й на мо́ри проро́чески ви́дѣвъ ѻ҆́блакомъ и҆ столпо́мъ дре́вле ѻ҆́гненнымъ сла́вꙋ гдⷭ҇ню, вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ꙗ҆́кѡ ка́менемъ тѣ́ломъ покры́всѧ, ѡ҆боже́нїемъ неви́димагѡ зрѧ̀, мѡѷсе́й бг҃ови́децъ, взыва́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ты̀ на горѣ̀ зако́ннѣй, и҆ на ѳавѡ́рстѣй ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ мѡѷсе́емъ во мра́цѣ дре́вле, во свѣ́тѣ же ны́нѣ непристꙋ́пнѣмъ бжⷭ҇тва̀.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃а́гѡ, на д҃, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Лаѵре́нтїа держа́внаго пою̀ премꙋ́дрѣ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Трїста́ты крѣ̑пкїѧ, рожде́йсѧ ѿ дв҃ы, безстра́стїѧ во глꙋбинѣ̀ дꙋшѝ трича́стное потопѝ, молю́сѧ: да тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ въ тѷмпа́нѣ, во ᲂу҆мерщвле́нїи тѣлесѐ побѣ́дное воспою̀ пѣ́нїе.

Въ цвѣ́тницѣ сла́дости ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́въ во́инъ, досто́йнѡ наслажда́ѧсѧ, и҆ а҆́гг҃льскимъ сликовствꙋ́ѧй си́ламъ, сїѧ́нїе мѝ свѣтоно́сное дарова́ти молѝ, воспѣва́ющꙋ тѧ̀, блаже́нне лаѵре́нтїе.

Въ по́двиги вше́дъ честна́гѡ мꙋче́нїѧ побѣдоно́сный страда́лецъ тве́рдостїю дꙋшѝ показа́лсѧ є҆сѝ, лаѵре́нтїе, вѣнце́мъ пра́вды благолѣ́пнѡ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, и҆ дїади́мою побѣ́ды.

Сы́нъ ꙗ҆́кѡ бы́въ свѣ́та и҆ днѐ, пресла́внѡ ѿ за̑падъ ꙗ҆́кѡ со́лнце на́мъ чꙋ́вственнѡ возсїѧ́лъ є҆сѝ, заре́ю пресвѣ́тлою ѡ҆зарѧ́ѧ концы̀, всесла́вный мꙋ́чениче лаѵре́нтїе.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зба́вльшесѧ честны́мъ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, дв҃о, а҆́дскихъ и҆ тлѣ́нныхъ ᲂу҆́зъ, и҆ зако́ннагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ, пречⷭ҇таѧ, ра́дꙋйсѧ ѡ҆бра́дованнаѧ, благода́рнѡ вопїе́мъ тѝ, спаси́тельнаѧ две́ре благода́ти.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ѡ҆сѣнѧ́ющаѧ сла́ва, въ сѣ́ни пе́рвѣе, и҆ мѡѷсе́еви бесѣ́дꙋющи твоемꙋ̀ ᲂу҆го́дникꙋ, ѻ҆́бразъ бы́сть ѡ҆блиста́вшагѡ неизрече́ннѡ, на ѳавѡ́рѣ, влⷣко, твоегѡ̀ преѡбраже́нїѧ.

Совзыдо́ша тѝ, сло́ве є҆диноро́дный, вы́шнїи а҆пⷭ҇льстїи версѝ, на го́рꙋ ѳавѡ́рскꙋю: и҆ сопредста́ша тѝ мѡѷсе́й же и҆ и҆лїа̀, ꙗ҆́кѡ бж҃їѧ слꙋги̑, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Бг҃ъ сло́во сы́й, ве́сь зе́мленъ бы́сть, всемꙋ̀ бжⷭ҇твꙋ̀ смѣси́въ человѣ́чество, во ѵ҆поста́си свое́й: ю҆́же во двою̀ сꙋщєствꙋ̀ мѡѷсе́й и҆ и҆лїа́ же ви́дѣша на горѣ̀ ѳавѡ́рѣ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

И҆мѣ́ѧй крⷭ҇та̀ побѣ́дꙋ къ сопротивобо́рцємъ до́блественнѣ ѡ҆почи́лсѧ 6 є҆сѝ, и҆ побѣ́ды вѣнцено́сецъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, досточꙋ́дне.

Зако́номъ хрⷭ҇то́вымъ ѡ҆гражде́нъ, законоположе́нїю ѕлочести́выхъ, ꙗ҆́кѡ непобѣди́мь сопроти́вилсѧ є҆сѝ, до́блимъ терпѣ́нїемъ, всеблаже́нне.

Си́лою бж҃їею ᲂу҆крѣплѧ́емь, многобо́жїѧ не́мощь разори́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇то́во же превѣ́чное ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ бжⷭ҇тво̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́венъ ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, є҆стество́мъ и҆ сꙋщество́мъ и҆ бж҃ество́мъ бы́сть, человѣ́кѡмъ ра́вно сло́во, вопло́щшеесѧ ѿ тебє̀, всенепоро́чнаѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Ѻ҆гне́мъ бжⷭ҇твеннымъ распали́въ се́рдце твоѐ, ѻ҆́гнь страсте́й до конца̀ и҆спепели́лъ є҆сѝ, страда́льцєвъ ᲂу҆твержде́нїе, бг҃оно́се мꙋ́чениче лаѵре́нтїе, и҆ въ страда́нїихъ вопїѧ́лъ є҆сѝ вѣ́рнѡ: ничто́же мѧ̀ разлꙋчи́тъ любвѐ хрⷭ҇то́вы.

І҆́косъ:

Возсїѧ́вшаго ꙗ҆́кѡ свѣти́ло неле́стное въ мі́рѣ, соше́дшесѧ вѣ́рнїи всѝ пѣ́сньми почти́мъ лаѵре́нтїа страстоте́рпца, ꙗ҆́кѡ таи́нника неизрече́нныхъ: тогѡ̀ моли́твами и҆збавлѧ́емсѧ лю́тыхъ прегрѣше́нїй, сердца̀ ѡ҆чи́стивше, просла́вимъ хрⷭ҇та̀, того̀ прославлѧ́ющаго, крѣ́пка въ страда́нїи, и҆ глаго́люща: ничто́же мѧ̀ разлꙋчи́тъ ѿ любвѐ хрⷭ҇то́вы.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Нбⷭ҇ное бога́тство собра́въ, и҆ ни́щымъ сїѐ прине́съ, расточи́лъ є҆сѝ, да́лъ є҆сѝ а҆́лчꙋщымъ хлѣ́бъ тво́й, и҆ си́мъ стѧжа́въ жи́знь нетлѣ́ннꙋю, во хрⷭ҇то́вѣ и҆сповѣ́данїи просїѧ́лъ є҆сѝ, сла́вне. тѣ́мже мꙋ́жествовавъ, и҆ зако́ннѡ пострада́въ, вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ бг҃а трꙋдѡ́въ твои́хъ, страстоно́сче лаѵре́нтїе: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Повелѣ́нное:

Сокрове́ннꙋю мо́лнїю подъ пло́тїю сꙋщества̀ твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ благолѣ́пїѧ, на ст҃ѣ́й показа́лъ є҆сѝ горѣ̀, бл҃годѣ́телю, просїѧ́въ сꙋ́щымъ съ тобо́ю ᲂу҆ченикѡ́мъ: и҆ разꙋмѣ́вше нестерпи́мꙋ сꙋ́щꙋ сла́вꙋ твою̀, свѧ́тъ є҆сѝ, возопи́ша, ꙗ҆́кѡ непристꙋ́пенъ сы́й, ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ пло́тїю мі́рови, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пло́ти твоеѧ̀ лꙋчѝ бжⷭ҇тва̀ и҆схожда́хꙋ, прⷪ҇ро́кѡмъ и҆ а҆пⷭ҇толѡмъ. тѣ́мъ нача̑льницы пою́ще взыва́хꙋ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

И҆́же кꙋпинꙋ̀ сохрани́вый неврежде́нꙋ, прикоснꙋ́вшꙋюсѧ ѻ҆гню̀, мѡѷсе́ю бг҃осїѧ́ннꙋю пло́ть показа́лъ є҆сѝ, влⷣко, пою́щемꙋ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Скры́сѧ заре́ю бжⷭ҇тва̀ чꙋ́вственное со́лнце, ꙗ҆́кѡ на горѣ̀ ѳавѡ́рѣ ви́дѣвъ тѧ̀ преѡбразꙋ́ющасѧ, і҆и҃се мо́й: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ѻ҆́гнь не ѡ҆палѧ́ѧ ве́щи тѣле́сныѧ, ви́дѣнъ бы́сть невеще́ственъ: ꙗ҆́коже мѡѷсе́ю и҆ а҆по́столѡмъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆лїи́ же, влⷣко, є҆ди́нъ ѿ двою̀, во двꙋ̀ соверше́ннꙋ є҆стєствꙋ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ, прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Слꙋжи́тель сло́ва, и҆ сло́вомъ ᲂу҆кра́шенъ, сло́ва любо́вїю, нра́вомъ дꙋше́внымъ закала́етсѧ, и҆ съ сло́вомъ пра́веднѡ црⷭ҇твꙋетъ ны́нѣ, весе́лїѧ и҆ сла́вы є҆гѡ̀ насыща́ѧсѧ.

Дрема́нїемъ нече́стїѧ, благоче́стнѡ не воздрема́сѧ, бо́дростїю бжⷭ҇твенною, мꙋ́ченическимъ твои́мъ стоѧ́нїемъ, ѿ ѻ҆́чїю со́нъ и҆́же въ сме́рть ѿтрѧ́слъ є҆сѝ, мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ свѧще́нне.

На сопротивобо́рныхъ ѕлочести́вагѡ противле́нїѧ, и҆́стинными ѻ҆рꙋ́жїи благоче́стїѧ ѡ҆гра́ждсѧ, си́хъ до конца̀ низложи́лъ є҆сѝ па́мѧть, вѣ́ры ра́ди, и҆ нра́ва любо́вїю.

Бг҃оро́диченъ:

Скве́рнꙋ всю̀ пе́рвыѧ ѿложи́вше снѣ́ди, живо́тнымъ хлѣ́бомъ съ нб҃сѐ напита́емсѧ, ѿ землѝ дв҃ы возсїѧ́вшагѡ: ю҆́же ꙗ҆́кѡ хода́таицꙋ благи́хъ воспои́мъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ, пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Вѣті́йствꙋющїй ѧ҆зы́къ твоегѡ̀ вели́чества не мо́жетъ вѣща́ти: ꙗ҆́кѡ бо держа́й живо́тъ, и҆ сме́ртїю влады́чествꙋѧй, предста́вилъ є҆сѝ на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀ мѡѷсе́а и҆ и҆лїю̀, свидѣ́тельствꙋющыѧ твоѐ бж҃ество̀.

И҆́же рꙋка́ми неви́димыми созда́въ по ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀, хрⷭ҇тѐ, человѣ́ка, началоѻбра́знꙋю твою̀ въ созда́нїи добро́тꙋ показа́лъ є҆сѝ: не ꙗ҆́кѡ во ѻ҆́бразѣ, но ꙗ҆́кѡ са́мъ сы́й по сꙋществꙋ̀, бг҃ъ бы́лъ є҆сѝ и҆ чл҃вѣ́къ.

Сраствори́всѧ неслїѧ́ннѡ, ᲂу҆́гль горѧ́щь показа́лъ є҆сѝ на́мъ бжⷭ҇тва̀, попалѧ́ющь ᲂу҆́бѡ грѣхѝ, дꙋ́шы же просвѣща́ющь, на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀: мѡѷсе́а со и҆лїе́ю, ᲂу҆ч҃никѡ́въ же старѣ́йшыѧ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нечести́вїи не ᲂу҆́зрѧтъ сла́вы твоеѧ̀, хрⷭ҇тѐ, но мы̀ тѧ̀, є҆диноро́дне, ѻ҆ч҃ескїѧ сла́вы сїѧ́нїе бжⷭ҇тва̀, ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, воспѣва́емъ тѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Неꙋкло́ннымъ видѣ́нїемъ бжⷭ҇твенныѧ добрѡ́ты зрѧ̀, всѧ̑ кра̑снаѧ ꙗ҆̀же на землѝ, лаѵре́нтїе, ты̀ преѡби́дѣлъ є҆сѝ, и҆ лю̑тыѧ тѣ́ла болѣ̑зни, досточꙋ́дне.

Хрⷭ҇та̀ слꙋжи́телѧ бы́вша на́мъ, да́ры ѿ ѻ҆ц҃а̀ позна́въ, слꙋжи́тель тогѡ̀ бы́въ, къ немꙋ́же кро́вїю ѿше́лъ є҆сѝ, преблаже́нне.

Свѧще́нно возложе́нїе, и҆ ᲂу҆краше́нїе благолѣ́пно хрⷭ҇тꙋ̀, блаже́нне, прине́слсѧ є҆сѝ, сѣ́нь ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ нбⷭ҇нꙋю, и҆дѣ́же ны́нѣ быва́ѧ, наслажда́ешисѧ сїѧ́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Соесте́ственъ и҆ соѻбра́зенъ сы́й ѻ҆ц҃ꙋ̀, сн҃ъ є҆диноро́дный, человѣ́кѡмъ бы́сть во́лею сро́денъ, вопло́щсѧ вы́шнїй и҆зъ чре́ва твоегѡ̀, мт҃и дв҃о.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Ꙗ҆́кѡ ве́лїе и҆ стра́шное ᲂу҆зрѣ́сѧ видѣ́нїе дне́сь, съ нб҃сѐ ᲂу҆́бѡ чꙋ́вственное, ѿ земли́ же несравне́нное, ѡ҆блиста̀ сл҃нце пра́вды мы́сленное на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй.

Пре́йде ᲂу҆́бѡ сѣ́нь зако́ннаѧ, и҆знемо́гшаѧ, прїи́де же ꙗ҆́вѣ хрⷭ҇то́съ и҆́стина, мѡѷсе́й возопѝ на ѳавѡ́рѣ, ви́дѣвъ твоѐ бж҃ество̀.

Сто́лпъ ѻ҆́гненный, хрⷭ҇та̀ преѡбразꙋ́ема, ѻ҆́блакъ же ꙗ҆́вѣ благода́ть дх҃а, ѡ҆сѣни́вшꙋю на ѳавѡ́рѣ, предсказа́ша ꙗ҆вле́ннѣйше.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Прїидо́хъ во глꙋбины̑ морскі̑ѧ, и҆ потопи́ла мѧ̀ є҆́сть бꙋ́рѧ мно́гихъ грѣхѡ́въ: но, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, и҆зъ глꙋбины̀ возведѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Веще́ственный ѻ҆́гнь тѧ̀ и҆спе́къ, цр҃ю̀ всѣ́хъ ᲂу҆стро́и сла́дко бра́шно, на́ше спасе́нїе лю́бѧщемꙋ, и҆ а҆́лчꙋщꙋ, всесла́вне.

Ве́сь свѣ́тꙋ прибли́жилсѧ є҆сѝ нача́льныѧ трⷪ҇цы, ꙗ҆́кѡ слꙋжи́тель тоѧ̀ сы́й свѣтови́дѣнъ, страстоте́рпче, бы́лъ є҆сѝ, ѡ҆зарѧ́ѧ пою́щыѧ тѧ̀.

Оу҆крѣплѧ́емь бжⷭ҇твенною си́лою на разжже́ннѣй сковрадѣ̀ лежа̀, терпѣ́лъ є҆сѝ, мч҃ниче, любо́вїю хрⷭ҇то́вою, дꙋ́шꙋ ѻ҆гне́мъ разжига́ѧ и҆ росо́ю дꙋхо́вною.

Бг҃оро́диченъ:

Была̀ є҆сѝ бж҃їѧ мт҃и, дв҃о, вмѣсти́тельно прїѧ́телище, прⷭ҇то́лъ ѡ҆дꙋшевле́нъ, гора̀ свѧта̀, и҆ кївѡ́тъ, и҆ сѣ́нь богодѣ́лана, и҆ свѣ́щникъ златоза́ренъ.

Конда́къ, гла́съ з҃:

На горѣ̀ преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́коже вмѣща́хꙋ ᲂу҆ченицы̀ твоѝ, сла́вꙋ твою̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ви́дѣша: да є҆гда́ тѧ ᲂу҆́зрѧтъ распина́ема, страда́нїе ᲂу҆́бѡ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ во́льное, мі́рови же проповѣ́дѧтъ: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе.

І҆́косъ:

Воста́ните, лѣни́вїи, и҆̀же всегда̀ ни́зꙋ пони́кшїи въ зе́млю, дꙋшѝ моеѧ̀ по́мыслы возми́тесѧ и҆ возвы́ситесѧ на высотꙋ̀ бжⷭ҇твеннагѡ восхожде́нїѧ. притеце́мъ къ петрꙋ̀ и҆ къ зеведе́євымъ, и҆ вкꙋ́пѣ со ѻ҆́нѣми ѳавѡ́рскꙋю го́рꙋ дости́гнемъ, да ви́димъ съ ни́ми сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ, гла́съ же ᲂу҆слы́шимъ, и҆́же свы́ше слы́шаша, и҆ проповѣ́даша ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ны́нѣ ви́дѣна бы́ша а҆пⷭ҇лѡмъ неви̑димаѧ, бж҃ество̀ во пло́ти, на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй ѡ҆блиста́вша, вопїю́щымъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Оу҆жасо́шасѧ стра́хомъ, ᲂу҆ди́вльшесѧ благолѣ́пїю бж҃е́ственнагѡ црⷭ҇тва, на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй а҆пⷭ҇ли, вопїю́ще: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ны́нѣ неꙋслы̑шаннаѧ ᲂу҆слы́шана бы́ша: безъ ѻ҆ц҃а́ бо сн҃ъ ѿ дв҃ы, ѻ҆т҃ческимъ гла́сомъ сла́внѡ свидѣ́тельствꙋетсѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆ чл҃вѣ́къ, то́йже во вѣ́ки.

Положе́нїемъ не бы́лъ є҆сѝ вы́шнѧгѡ, сꙋщество́мъ же сн҃ъ возлю́бленъ, пре́жде сы́й, на́мъ прибли́жилсѧ є҆сѝ непрело́жнѡ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Спасы́й во ѻ҆гнѝ а҆враа̑мскїѧ твоѧ̑ ѻ҆́троки, и҆ халдє́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Тайноводи́ти пред̾избра́нъ, и҆ слꙋжи́ти сло́вꙋ, сосꙋ́дъ показа́сѧ сщ҃е́нъ нбⷭ҇нагѡ хра́ма, и҆ возложе́нїе, воспѣва́ѧ сотво́ршемꙋ: препѣ́тый гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Зако́номъ живота̀ и҆́же во хрⷭ҇тѣ̀ ѡ҆гражда́емь, преблаже́нне, сꙋ́щымъ сме́рти и҆ тлѝ законоположи́телємъ, ᲂу҆ма̀ не подклони́лъ є҆сѝ, воспѣва́ѧ, лаѵре́нтїе: препѣ́тый гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́коже нѣ́кїй безболѣ́зненъ ꙗ҆́вѣ, тѣ́ломъ ѡ҆бложе́нъ, пребл҃же́нне, до́блимъ по́мысломъ на всеѧ́дца ѻ҆гнѧ̀ дерзнꙋ́лъ є҆сѝ, взыва́ѧ, пребога́те: препѣ́тый гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Две́рь показа́ласѧ є҆сѝ мы́сленнаѧ восто́ка вы́шнѧгѡ, ꙗ҆́вльшагѡсѧ на землѝ человѣ́кѡмъ и҆зъ тебє̀, бг҃оневѣ́сто, па́че сло́ва и҆ ᲂу҆ма̀, бг҃а ѻ҆тцє́въ бл҃гослове́ннагѡ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆слы́шавше, влⷣко, ѿ ѻ҆ц҃а̀ свидѣ́тельствꙋема, и҆ ꙗ҆́кѡ человѣ́ческа твердѣ́йша зра́ка, зрѣ́ти лица̀ твоегѡ̀ блиста́нїѧ не терпѧ́ще, твоѝ ᲂу҆ч҃ницы̀ на зе́млю ни́цъ па́дахꙋ, со стра́хомъ пою́ще: свѧще́нницы благослови́те, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ца́рствꙋющихъ є҆сѝ цр҃ь прекра́сенъ, и҆ всю́дꙋ владѧ́щихъ гдⷭ҇ь си́ленъ, бл҃же́нъ, и҆ во свѣ́тѣ живы́й непристꙋ́пнѣмъ, є҆мꙋ́же ᲂу҆ч҃ницы̀ ᲂу҆ди́вльшесѧ, мѡѷсе́й же и҆ и҆лїа̀, вопїѧ́хꙋ: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ нб҃омъ влⷣчествꙋющемꙋ, и҆ земле́ю гдⷭ҇ьствꙋющемꙋ, и҆ преиспо́дними ѻ҆́бласть и҆мꙋ́щемꙋ, хрⷭ҇тѐ, предста́ша тѝ: ѿ землѝ ᲂу҆́бѡ а҆пⷭ҇ли, ꙗ҆́кѡ съ нб҃се́ же ѳесві́тѧнинъ и҆лїа̀, мѡѷсе́й же ѿ ме́ртвыхъ, пою́ще согла́снѡ: лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки. (с. 224)

Оу҆ны́нїѧ ражда́ющыѧ печа̑ли на землѝ ѡ҆ста́виша а҆пⷭ҇лѡвъ и҆збра́ннїи, чл҃вѣколю́бче: ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ послѣ́доваша, ко и҆́же ѿ землѝ преложе́нїю бжⷭ҇твеннагѡ житїѧ̀. тѣ́мже и҆ по достоѧ́нїю твоегѡ̀ бг҃оѧвле́нїѧ ᲂу҆лꙋчи́вше, поѧ́хꙋ: лю́дїе, превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зба́вителю всѣ́хъ всеси́льне, посредѣ̀ пла́мене благоче́ствовавшыѧ, снизше́дъ ѡ҆роси́лъ є҆сѝ, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: всѧ̑ дѣла̀ благослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Тве́рдымъ ᲂу҆мо́мъ бы́лъ є҆сѝ нестерпи́магѡ пла́мене крѣпча́йшїй, ꙗ҆́кѡ въ чꙋжде́мъ тѣлесѝ сожига́емь, бл҃же́нне, вѣ́рою поѧ̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ѻ҆трокѡ́мъ трїе́мъ подо́бѧсѧ, и҆ ѻ҆гнѧ̀ погаси́лъ є҆сѝ ᲂу҆́глїе, росо́ю бжⷭ҇твенныѧ благода́ти, взыва́ѧ и҆ поѧ̀: всѧ̑ дѣла̀ благослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Просвѣще́нїе хрⷭ҇то́съ тебѣ̀ бы́въ, свое́ю крѣ́постїю препоѧ́са тѧ̀, и҆ къ себѣ̀ возведѐ, благоче́стнѡ пою́ще: всѧ̑ дѣла̀ благослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Ко́рене і҆ессе́ова же́злъ была̀ є҆сѝ, и҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а моегѡ̀ и҆ гдⷭ҇а, па́че є҆стества̀ прозѧбла̀ є҆сѝ бжⷭ҇тва̀ цвѣ́тъ. всѧ̑ дѣла̀ да благословѧ́тъ, дв҃о, ржⷭ҇тво̀ твоѐ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Да твоѐ пока́жеши ꙗ҆́вѣ неизрече́нное второ́е сни́тїе, ꙗ҆́кѡ да вы́шнїй бг҃ъ ꙗ҆ви́шисѧ: стоѧ̀ посредѣ̀ богѡ́въ а҆пⷭ҇лъ на ѳавѡ́рѣ, мѡѷсе́а же и҆ и҆лїю̀ неизрече́ннѡ ѡ҆сїѧ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже всѝ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, велича́емъ.

Прїи́дите, мнѣ̀ покори́тесѧ лю́дїе, возше́дше на го́рꙋ ст҃ꙋ́ю пренбⷭ҇нꙋю, невеще́ственнѡ ста́немъ во гра́дѣ жива́гѡ бг҃а, и҆ ᲂу҆́зримъ мы́сленнѡ бж҃ество̀ невеще́ственное, ѻ҆ц҃а̀ и҆ дх҃а, въ сн҃ѣ є҆диноро́днѣмъ ѡ҆блиста́ющее.

Привле́клъ є҆сѝ любо́вїю мѧ̀, сп҃се, и҆ премѣни́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннымъ твои́мъ жела́нїемъ: но попалѝ ѻ҆гне́мъ невеще́ственнымъ грѣхѝ моѧ̑, и҆ насы́титисѧ твоеѧ̀ пи́щи сподо́би: да ѻ҆боѐ и҆гра́ѧ, велича́ю, бл҃же, вели̑чїѧ твоѧ̑.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гомъ преслꙋша́нїѧ клѧ́твꙋ всели́ла є҆́сть: ты́ же, дв҃о бцⷣе, прозѧбе́нїемъ чревоноше́нїѧ, мі́рови благослове́нїе процвѣла̀ є҆сѝ. тѣ́мъ тѧ̀ всѝ велича́емъ.

Соверше́нно заколе́нїе, и҆ прїѧ́тно кади́ло влⷣцѣ прине́слсѧ є҆сѝ: ꙗ҆́коже зла́то въ горни́лѣ, ѻ҆гне́мъ и҆скꙋси́всѧ страда́нїѧ, и҆ ᲂу҆краше́нїе цр҃кве бы́въ пе́рвенецъ, досточꙋ́дне.

Зрѣ́нїемъ неꙋкло́ннымъ къ бг҃ꙋ ѡ҆божа́емь, и҆ соедине́нїемъ лꙋ́чшимъ, сло́вомъ и҆ бжⷭ҇твеннымъ видѣ́нїемъ, свѣ́томъ кра́йнимъ, лаѵре́нтїе, просвѣти́лъ є҆сѝ свѣ́тлѡ. тѣ́мже тѧ̀ всѝ ᲂу҆блажа́емъ.

Ꙗ҆́кѡ со́лнце, бл҃же́нне, ѿ за́пада возсїѧ́лъ є҆сѝ, чꙋ́до ве́лїе и҆ пресла́вно, всю̀ просвѣща́ѧ цр҃ковь твои́ми блиста́ньми, досточꙋ́дне, и҆ согрѣва́ѧ всѧ̑ теплото́ю вѣ́ры. тѣ́мже тѧ̀ всѝ ᲂу҆блажа́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆́бразы, всенепоро́чнаѧ, твоегѡ̀ рождества̀, прⷪ҇ро́цы ᲂу҆зрѣ́вше, и҆здале́ча си̑мъ наꙋчи́вшесѧ, ѿ бжⷭ҇твеннагѡ вдохнове́нїѧ дх҃а, и҆ мі́рꙋ велегла́снѡ проповѣ́даша, и҆́хже сбытїє́мъ ны́нѣ чꙋди́мсѧ.

Свѣти́ленъ пра́здника:

Свѣ́те неизмѣ́нный сло́ве, свѣ́та ѻ҆ц҃а̀ нерожде́нна, въ ꙗ҆вле́ннѣмъ свѣ́тѣ твое́мъ дне́сь на ѳавѡ́рѣ свѣ́тъ ви́дѣхомъ, ѻ҆ц҃а̀, свѣ́тъ и҆ дх҃а, свѣ́томъ наставлѧ́ющаго всю̀ тва́рь.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: А҆́гг҃льскїѧ:

Возсїѧ́въ па́че ᲂу҆ма̀, ѿ дв҃ы прест҃ы́ѧ, сло́ве бж҃їй, во а҆да́ма ве́сь ѡ҆бле́ксѧ, и҆́же пре́жде ѡ҆мрачи́вшеесѧ є҆стество̀ всѐ просвѣти́лъ є҆сѝ, бжⷭ҇твеннымъ зра́ка твоегѡ̀ и҆змѣне́нїемъ, преѡбра́жсѧ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, влⷣко, пре́жде честна́гѡ твоегѡ̀ крⷭ҇та̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

Сті́хъ: Твоѧ̑ сꙋ́ть нб҃са̀, и҆ твоѧ̑ є҆́сть землѧ̀.

Гора̀, ꙗ҆́же и҆ногда̀ бѧ́ше мра́чна и҆ ды́мна, сѐ ны́нѣ честна̀ и҆ ст҃а̀ є҆́сть. и҆́же пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ і҆и҃лѧ наста́вивый, ꙗ҆́коже пи́шетъ, столпо́мъ ѻ҆гнезра́чнымъ и҆ ѻ҆́блакомъ, дне́сь просїѧ̀ неизрече́ннѡ, па́че со́лнца хрⷭ҇то́съ на се́й, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ просвѣти́въ всѧ́чєскаѧ.

Сті́хъ: Ѳавѡ́ръ и҆ є҆рмѡ́нъ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋетасѧ.

Ны́нѣ раболѣ́пнѡ бесѣ́дꙋющꙋ влⷣцѣ, ви́дѣ ки́фа на ѳавѡ́рѣ два̀ мꙋ́жа, добро̀ є҆́сть, вопїѧ́ше, здѣ̀ бы́ти: сотвори́мъ трѝ сѣ́ни, а҆́ще хо́щеши комꙋ́ждо, тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ мо́й, є҆ди́нꙋ, съ мѡѷсе́емъ же и҆ и҆лїѝ твои̑мъ рабѡ́мъ: є҆́же глаго́лаше не вѣ́дый, ᲂу҆́жасомъ же содержи́мь бѧ́ше.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Влⷣчце чⷭ҇таѧ бцⷣе прест҃а́ѧ, и҆зба́ви на тѧ̀ надѣ́ющыѧсѧ ѿ бѣ́дъ, и҆ спасѝ ѿ всѧ́кагѡ вре́да, въ нощи́ тѧ и҆ во днѝ, ны́нѣ же и҆ при́снѡ молѧ́щыѧ, и҆ бꙋ́дꙋщагѡ сꙋда̀ и҆зба́вити, молѧ́щи твоего̀ сн҃а, на ѳавѡ́рѣ неизрече́ннѡ ѡ҆блиста́вшаго.

На лїтꙋргі́и, Бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь є҃, ѻ҆бои́хъ канѡ́нѡвъ, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃.

* * *

6

ѡ҆полчи́лсѧ?

Комментарии для сайта Cackle