В 9-й день

Празднество Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди Афо́нския чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя Скоропослу́шница

На Вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:

Днесь любо́вию пра́зднующе Богоро́дице,/ честно́му образу Ея́ поклони́мся/ и те́пле возопии́м:/ Ма́тернее дерзнове́ние к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, Де́во, иму́щи,/ испроси́ нам у Него́ проще́ние грехо́в,/ мир и ве́лию ми́лость.

Храм Божества́ су́щая,/ вмести́лище простра́нное благода́ти и милосе́рдия/ яви́лася еси́, Богоневе́сто./ Услы́ши у́бо ско́ро рабо́в Твои́х, Всеблага́я Скоропослу́шнице,/ и пода́ждь скорбя́щим утеше́ние,/ бе́дствующим от бед избавле́ние,/ боля́щим здра́вие/ и всем ве́рным ве́лию ми́лость.

При́зри с Небесе́, Богоро́дице,/ на предстоя́щия пред свято́ю ико́ною Твое́ю/ и Тебе́ с ве́рою призыва́ющия/ и благода́ть Твою́ ниспосли́ нам,/ да богоуго́дно по́прище жи́зни на́шея пре́йдем/ и да сподо́бимся Твои́м хода́тайством/ от Сы́на Твоего́ прия́ти ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 4:

Весели́ся, Дохиа́рская оби́тель Арха́нгелов,/ ра́дуйтеся, су́щии во Афо́не и повсю́ду, ве́рнии:/ о́бщая бо всех Засту́пница/ восхоте́ бы́ти ско́рая моля́щихся Услы́шательница/ вели́кия ра́ди Своея́ ми́лости.

Прите́кше под кров крил Небе́сных во́инств Архистрати́гов,/ притеце́м и под кров Небесе́ и земли́ Влады́чицы,/ благоутро́бно бо прие́млет и скоро́ вне́млет проше́нием,/ я́ко Всеблага́я Скоропослу́шница,/ к о́бразу Ея́ со благогове́нием прибега́ющих/ вели́кия ра́ди Своея́ ми́лости.

Богоизбра́нная Де́во Всецари́це,/ и́ноков необори́мый покро́ве/ и всех христиа́н непосты́дное прибе́жище,/ храни́ жре́бий Твой,/ Росси́ю и вся гра́ды,/ ве́си и оби́тели правосла́вныя/ невреди́мы от враг ви́димых и неви́димых,/ и всех нас заступи́/ и спаси́ вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Сла́ва, и ны́не, глас 7:

Егда́ трапеза́рь Дохиа́рский Нил лиши́ся зре́ния/ за е́же не вня́ти гла́су Твоему́, Пречи́стая,/ и принесе́ Тебе́ покая́ние пред свято́ю ико́ною Твое́ю,/ благоволи́ла еси́ рещи́ ему́:/ о и́ноче, услы́шася моле́ние твое́ ко Мне,/ бу́ди проще́н и зряй, я́ко и пре́жде,/ возвести́ же и про́чим подвиза́ющимся отце́м и собра́тиям твои́м,/ я́ко Аз есмь Ма́терь Бо́га Сло́ва/ и свяще́нныя оби́тели Арха́нгелов по Бо́зе покро́в,/ и по́мощь, и держа́вное предста́тельство,/ промышля́ющая о ней, я́ко Взбра́нная Прави́тельница./ И впредь и́ноцы да прибега́ют ко Мне во вся́кой их ну́жде,/ и ско́ро и́мам слу́шати их/ и всех, со благогове́нием прибега́ющих ко Мне правосла́вных христиа́н,/ се бо Скоропослу́шница нарица́юся.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго,/ и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа́ та́мо,/ за́йде бо со́лнце,/ и взя́т от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа́ на ме́сте о́ном; и сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и нисхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней, и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся,/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю́, и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки./ И возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я, и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може аще по́йдеши./ И возвращу́ тя в зе́млю сию,/ яко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, е́лика глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна́ своего́ и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но до́м Бо́жий,/ и сия́ врата́ небе́сная.

Проро́чества Иезекии́лева чте́ние: (гла́вы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего, и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут, и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их:/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет, и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му,/ и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом,/ и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб, и пи́йте вино́,/ е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́:/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет:/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день, и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н – по́мысла есть блага́го,/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

А́ще изво́лит настоя́тель пе́ти литию́, на о́ной стихи́ры:

Глас 1:

Собра́вшеся днесь, бра́тие, на моле́бное песнопе́ние/ пред о́бразом Богома́тере Скоропослу́шницы,/ ду́ховное торжество́ соста́вим/ и благода́ть незави́стную почерпе́м/ от неистощи́маго исто́чника дарова́ний./ Благая́ бо Ма́терь су́щи Всеблага́го Бо́га на́шего/ Богоподо́бными сия́ет чудесы́,/ стра́сти и боле́зни исцеля́ет,/ в мо́ри и на су́ши спаса́ет/ с ве́рою к Ней прибега́ющия.

Глас 2:

Я́же всем удо́бь послу́шная в ско́рби/ и в печа́ли ско́ро помога́ющая/ призыва́ющим Тя от души́ нело́жно,/ умилосе́рдитися потщи́ся, Влады́чице,/ и заступи́ рабы́ Твоя́,/ избавля́ющи нас от бед моли́твами Твои́ми.

Глас 3:

Богоизбра́нная Присноде́во,/ Боже́ственных даро́в сокро́вище,/ ми́ра Предста́тельнице,/ ско́рая моля́щихся Послу́шательнице,/ не лиши́ нас щедро́т Твои́х/ и проше́ния на́ша ускори́ испо́лнити/ во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 7:

Ми́лостива, Благопребы́тна и Скоропослу́шна нам, Госпоже́, яви́ся,/ призыва́ющим Боже́ственную Твою благода́ть/ во всех, случа́ющихся нам:/ всю бо наде́жду душ на́ших возложи́хом к Тебе́, Благосе́рдой,/ и во всех упова́ем на про́мысл Твой,/ Ты и бу́дущия нас сла́вы,/ и живота́ Боже́ственнаго сподо́би.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5:

Прииди́те, ве́рнии,/ восхва́лим Присноде́ву Богоро́дицу,/ ра́дуйся,– глаго́люще,– киво́те пресвяты́й/ и всесве́тлая ски́ния Царя́ царе́й, Христа́, Бо́га на́шего;/ ра́дуйся, А́нгелов удивле́ние и сла́во;/ ра́дуйся, земноро́дных похвало́ и весе́лие,/ спаса́ющая в ми́ре ду́ши на́ша.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Ра́дуйся, Благослове́нная в жена́х,/ прароди́тельския кля́твы разреше́ние/ и о всем ми́ре умилостивле́ние;/ ра́дуйся, христиа́н те́плое предста́тельство/ и услы́шательнице ско́рая моля́щихся к Тебе́ с ве́рою;/ ра́дуйся, покро́ве и спасе́ние душ на́ших.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Ра́дуйся, Госпоже́ всеми́лостивая,/ живоно́сный исто́чниче,/ струи́ щедро́т точа́щий ве́рным;/ ра́дуйся, Афо́на тве́рдое огражде́ние,/ и́ноков наста́внице и промышле́ние;/ ра́дуйся, всех по́моще,/ ра́досте и спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

О, мно́гих Тво́их чуде́с, Богоблагода́тная,/ соде́ланных о́бразом Твои́м, Скоропослу́шнице!/ Всяк бо, прите́кший к Тебе́ с ве́рою,/ не оты́де от ли́ка Твоего́ тощ и не услы́шан:/ слепи́и у святы́я Твоея́ ико́ны прозре́ша,/ хроми́и, разсла́блении и глуси́и исцели́шася,/ безча́дия, пле́на, пру́жия,/ треволне́ния морска́го и ины́х бед и неду́гов/ изба́вила еси́ призыва́ющих Тя,/ Ма́терь Всеще́драго Бо́га на́шего,/ подаю́щаго нам Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Тропа́рь, глас 4:

К Богоро́дице притеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не припаде́м,/ с ве́рою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́ро на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоропослу́шница наре́кшаяся./ Тебе́ бо раби́ Твои́ в ну́ждах/ гото́вую Помо́щницу и́мамы.

На У́трени

По 1-й кафи́зме седа́лен, глас 2:

Вчера́ воспе́ Свята́я Це́рковь собо́р Небе́сных Сил,/ благи́х покрови́телей на́ших;/ днесь пое́м песнь Тебе́, Всепе́той Богоро́дице, ми́ра держа́вному покро́ву,/ и прославля́ем ра́достно бла́гость Твою́./ Со Безпло́тными у́бо моли́ся во е́же спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 3:

Я́ко многосве́тлая луна́,/ показа́ся в честне́й оби́тели Арха́нгелов свята́я ико́на Твоя́, Де́во Скоропослу́шнице:/ свети́ши бо благода́тию чуде́с в нощи́ бед су́щим/ и ско́рую по́мощь подае́ши во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На полиеле́и велича́ние:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чти́м о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем, с ве́рою притека́ющим.

Псалом избра́нный: Помяни́, Го́споди, Дави́да:

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Благогове́йно обстоя́ще честны́й о́браз Ма́тере Све́та,/ моли́твы Ей я́ко Всеблаго́й Скоропослу́шнице усе́рдно принесе́м./ Сию́ бо Не́бо одушевле́нное человеколю́бием Госпо́дь соде́ла,/ излива́я То́ю, я́ко дождь, да́ры Своя́ во спасе́ние душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 7:

Проше́ния исполни́ рабо́в Твои́х,/ Тебе́, Пресвята́я Де́во, с ве́рою призыва́ющих./ От вся́кия ско́рби, неду́гов и озлобле́ния всех нас свободи́,/ да благода́рственно воспева́ем Тя,/ ско́рую моля́щихся Услы́шательницу,/ подаю́щую ве́рным ве́лию ми́лость.

Кано́на два. Кано́н пе́рвый, творе́ние преподо́бнаго Никоди́ма Святого́рца. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Чуде́с Твои́х Боже́ственных мно́жество благохвали́ти предпринима́я,/ Тя молю́, Де́во, от се́рдца, Скоропослу́шнице,/ благода́ть пода́ждь ми.

Кто не изуми́тся Твоего́ о́браза чудесе́м, Де́во?/ От него́ бо служи́телю трапе́зы возгласи́ла еси́ три́жды,/ Скоропослу́шница наре́кшися.

Ка́ко чудодея́ние Твое́ изрещи́ возмогу́, Отрокови́це?/ Ты бо пре́жде непоко́рнаго и́нока безо́чна соде́лала еси́/ и па́ки сего́ устро́ила еси́ ви́дяща.

Ра́дуйся, свяще́нная оби́тель Дохиа́рская:/ ты бо и́маши всех Госпожу́ Предста́тельницу и покро́в,/ я́коже Сама́ Она́ я́сно возвести́.

Други́й кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́:

Ма́ти Присносу́щнаго Све́та и о́тчия Прему́дрости,/ умудри́ неразу́мие мое́/ и просвети́ мя на пе́ние и моли́тву пред свято́ю ико́ною Твое́ю, Скоропослу́шнице.

Обре́тши сокро́вище ра́дуются,/ те́мже и мы, иму́ще Тя, Всецари́це,/ милосе́рдия сокро́вище Небе́сное и неиждива́емое,/ воспева́ем, ра́дующеся, Твоя́ чудеса́.

Лицу́ Твоему́, – предрече́ Дави́д, – помо́лятся бога́тии лю́дстии;/ исполня́ющуся сему́, вку́пе с бога́тыми и мы, доброде́тельми убо́зии,/ мо́лимся Тебе́, Де́во, пред ли́ком Твои́м.

Я́коже о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х,/ та́ко о́чи на́ши устремле́ни суть к Тебе́/ и к о́бразу Твоему́, Всеблага́я Влады́чице,/ до́ндеже уще́дриши рабы́ Твоя́.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Безча́дных благоча́дных Ты, Ма́рие, показа́ла еси́/ и непло́дных жен соде́лала еси́, Скоропослу́шнице, веселя́щихся о ча́дех./ Кто у́бо не изуми́тся, Де́во, вели́чию Твоему́?

Булга́рия пропове́дует Твоего́ о́браза чудеса́, о Скоропослу́шнице,/ восто́к же и за́пад./ Исто́чник бо соде́лалася еси́,/ точа́щий благода́ти всем призыва́ющим и́мя Твое́.

Ра́ка боле́знь от руки́ исчеза́ет честны́я жены́, Де́во, посеще́нием Твои́м,/ те́мже стра́ждущая, от неду́га свободи́вшися,/ ра́дующися, пропове́да благода́рственная.

Чу́дно украси́ся ико́на Твоя́, Скоропослу́шнице,/ и па́че луче́й со́лнечных освеща́ет всех благода́тию Твое́ю, Пречи́стая./ Кто у́бо не восхва́лит Тя, на Небеси́ и на земли́ сла́вимую!

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы:

Воззри́ Твои́ми очесы́, Мари́е,/ и виждь благоутро́бно пред ико́ною Твое́ю предстоя́щих и Тя с ве́рою призыва́ющих,/ и услы́ши сих, Скоропослу́шнице.

Кре́пость да́руй нам, Чи́стая, да твори́м во́лю Сы́на Твоего́ со стра́хом и любо́вию,/ укрепля́еши бо рабы́ Твоя́ я́ко Ма́терь Всеси́льнаго Бо́га на́шего.

Страстьми́ бори́мии и неви́димыми се́ятелями зол,/ при́сно нужда́емся в Твое́й, Влады́чице, необори́мой по́мощи,/ ея́же не лиши́ нас, Богоблагода́тная.

Спаси́тельный щит пода́ждь нам, Госпоже́,/ Твое́ держа́вное заступле́ние,/ и́мже началозло́бнаго побежда́юще кова́рства,/ венце́в сла́вы сподо́бимся.

Катава́сия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственнеи́ Твое́и́ сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

По 3-й песни седа́лен:

Влады́чицу Тя ми́ра ве́мы, Мари́е Всепе́тая,/ я́ко родила́ еси́ нам всех Творца́, Спаси́теля ми́ра,/ И́же и просла́ви Тебе́, Пречи́стую Ма́терь Свою́,/ подая́ Тобо́ю благода́ть и ми́лость чту́щим Тя/ и моля́щимся Тебе́, Богоро́дице.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Во всех конце́х чудотво́рный Твой о́браз просла́вися,/ и ны́не вси уста́ми Скоропослу́шницу произно́сят.

И во сне, Всецари́це, и я́ве, Скоропослу́шнице, явля́яся,/ чудеса́ соверша́еши в ми́ре пресла́вная.

Кто Твое́, Де́во, и́мя в нужде́ вся́кой призыва́ше,/ и ско́ро того́ не услы́шала еси́, я́ко Скоропослу́шница су́щая?

Блаже́нна еси́ Дохиа́рская оби́тель сла́вная,/ ико́ною бо обогати́лася еси́ Скоропослу́шницы всечестно́ю.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве:

Припа́дая ко святе́й ико́не Твое́й, Де́во,/ вопию́ Ти от се́рдца сокруше́нна:/ не попусти́ ми поги́бнути, Всеми́лостивая Госпоже́,/ житие́ мое́ во гресе́х ижди́вшему.

Грехолюби́в сый, удали́хся, Влады́чице, Сы́на Твоего́,/ и лише́н есмь дерзнове́ния к Нему́./ Те́мже к покая́нию мя напра́вив,/ сподо́би получи́ти, е́же погуби́х.

Богоизбра́нная Отрокови́це, в руне́ ороше́нном предви́денная,/ окропи́ росо́ю благода́ти изсо́хшую зе́млю се́рдца моего́/ и благопло́дну соде́лай ду́шу мою́.

Ра́дуйся, Богоневе́сто, доброде́тельми, я́ко ря́сны златы́ми, преукра́шенная;/ ра́дуйся, сосу́де ми́ра, и́мже врачу́ются зову́щии:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Катава́сия: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ нетле́нною дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой ми́р пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Ка́ко на Твой пречи́стый о́браз/ аз, недосто́йный, воззрю́, Скоропослу́шнице,/ нечи́стыми очесы́ мои́ми!

Мо́ре и земля́, Всецари́це,/ Твоея́ ико́ны чудеса́ пропове́дуют:/ Твои́х бо благода́тей сия́ обоя́ наслади́шася.

Та́тя явля́еши, пе́нязи похи́тивша бли́жняго, Матероде́во,/ и возвраща́еши пра́ведно сия́ иму́щему.

Что воздади́м Тебе́, Всеблага́я, за благода́ть мно́гую,/ ю́же яви́ла еси́ нам,/ дарова́в ико́ну Твою́, бога́тство свяще́нное.

Ин. Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая:

Несть, Всеми́лостивая Госпоже́, такова́го,/ и́же бы лиши́ся щедро́т Твои́х, прибе́г с ве́рою к Твоему́ благоутро́бию./ Те́мже приле́жно мо́лим Тя:/ сподо́би и нас гре́шных ми́лости Твоея́.

Умилостивле́ние о всем ми́ре су́щая,/ умоли́, Де́во, Сы́на Твоего́, всех Судию́,/ да не помяне́т грехо́в на́ших,/ и да изба́вимся Тобо́ю вся́каго преще́ния Его́,/ находя́щаго на лю́ди согреши́вшия.

Примири́теля вся́ческих ро́ждшая,/ всемо́щным предста́тельством Твои́м, Влады́чице, умиротвори́ нас к Нему́,/ к бли́жним и к себе́ сами́м, я́ко воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Катава́сия: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ исполни́ся/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Яко любвеоби́льная Ма́терь я́вльшися, призыва́ла еси́ о́трока к Себе́,/ до́ндеже изба́вила еси́ от руки́ разбо́йников, Матероде́во./ Но да обрете́м Тя и мы, Ма́терь любвеоби́льную!

Не и́мамы раби́ Твои́ ино́го, ра́зве Тебе́, предста́тельства и покро́ва./ Те́мже, Чи́стая, от се́рдца вопие́м:/ вся́кия беды́ свободи́ ста́до Твое́/ и ве́рных, к Тебе́ прибега́ющих.

Я́коже спасла́ еси́ от морски́я бу́ри призва́вших Боже́ственное и́мя Твое́,/ та́ко и нас от чу́вственнаго круше́ния и мы́сленнаго, Де́во, спаси́/ и в ти́хия приста́нища спасе́ния упра́ви.

Мир Тя прибе́жище стяжа́ и спасе́ние;/ тем, Чи́стая, к честне́й Твое́й ико́не отвсю́ду притека́ют лю́дие,/ и вси ско́ро их слу́шающуто обрета́ют Тя.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е:

Ты – рабо́в Твои́х утеше́ние, Всеблаже́нная,/ Ты – свет, удобре́ние и наде́жда спасе́ния;/ Ты у́бо промышле́нием Твои́м вся́кия ну́жды и ско́рби изба́ви нас.

Ве́дущи не́мощи на́ша, Богороди́тельнице,/ восполня́й духо́вную и веще́ственную ску́дость на́шу,/ да подаю́щаго нам Тобо́ю вся блага́я Бо́га сла́вим.

Не оста́ви нас, Всеще́драя, внегда́ оскудева́ти кре́пости на́шей,/ не отступи́ от упова́ющих на Тя во исхо́де/ и по исхо́де яви́ нам бла́гости Твоея́ си́лу.

Преблагослове́нная Мари́е, кни́га Бо́жия запечатле́нная,/ в кни́зе живота́ ве́чнаго написа́тися нам сподо́би,/ да от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Катава́сия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим:/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Конда́к, глас 8:

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Всеблага́я Скоропослу́шнице.

И́кос:

Иде́же осени́т благода́ть Твоя́, Влады́чице,/ та́мо неду́жнии здра́ви быва́ют, бе́дствующии во благополу́чие прихо́дят,/ и всяк скорбя́щий ра́дости исполня́ется./ Те́мже благода́тию Твое́ю осени́ и нас, сицева́я ра́достная Тебе́ глаго́лющих:/ ра́дуйся, Богоблагода́тная, Непристу́пнаго Божества́ селе́ние;/ ра́дуйся, свята́я трапе́зо, хле́бом жи́зни нас снабдева́ющая;/ ра́дуйся, ми́ро многоце́нное, облагоуха́ющее ве́рных;/ ра́дуйся, ма́слино, еле́ем милосе́рдия нас умаща́ющая;/ ра́дуйся, неистощи́мое сокро́вище даро́в;/ ра́дуйся, приснотеку́щий исто́чниче чуде́с;/ ра́дуйся, оби́димых заступле́ние;/ ра́дуйся, обурева́емых благоути́шное приста́нище;/ ра́дуйся, глухи́х слы́шание и све́те слепы́х;/ ра́дуйся, разсла́бленных укрепле́ние;/ ра́дуйся, свобожде́ние плене́нных;/ ра́дуйся, ми́ра всего́ упова́ние;/ ра́дуйся, Всеблага́я Скоропослу́шнице.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Слепы́м дарова́ла еси́ де́йствие очесе́м, Де́во, е́же ви́дети,/ но и на́ша зе́ницы души́ и телесе́ просвети́,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Глухи́м слы́шание дарова́ла еси́, Мари́е Скоропослу́шнице,/ но и нас всех отве́рзи ушеса́ души́ и телесе́,/ я́ко да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Я́коже дре́вле от пруго́в изба́вила еси́ прибе́гших к Тебе́, Пречи́стая,/ та́ко и нас от сих и вся́каго вре́да изба́ви,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Я́ко испра́вила еси́ пре́жде разсла́бленнаго,/ та́ко и нас, по обою́ разсла́бленных, те́плым Твои́м предста́тельством испра́ви,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии:

Наста́внице ко спасе́нию рабо́в Твои́х,/ души́ трича́стное, Госпоже́, испра́ви,/ да благода́ти безстра́стия сподо́бльшеся, пое́м:/ препе́тый отце́в Го́сподь и Бог, благослове́н еси́.

Жела́тельную си́лу души́ к Боже́ственному раче́нию напра́ви,/ да то́ю Бо́га всеце́ло возлю́бим/ и к Нему́ при́сно стреми́мся,/ я́ко всеблаже́нному жела́ний кра́ю.

Я́ростную си́лу души́/ помози́ нам, Де́во, обраща́ти на неви́димыя враги́ спасе́ния на́шего/ и спаси́тельныя любве́ испо́лни сердца́ на́ша к бли́жним и к Бо́гу.

Слове́сное души́ к Богоуго́дному созерца́нию воскрыли́, Влады́чице,/ богопроти́вных помышле́ний избавля́ющи,/ и всех нас благо́е мы́слити, глаго́лати и твори́ти укрепи́.

Катава́сия: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

От вся́ких боле́зней, Скоропослу́шнице, нас изба́ви,/ я́коже от сих мно́гих изба́вила еси́.

Ико́на Твоя́, Де́во, показа́ся исто́чник чуде́с,/ от него́же жа́ждущии снабдева́ются изоби́льно.

Поги́бшаго Ты явля́еши, Госпоже́,/ и подае́ши ра́дость обре́тшим./ Коль мно́гая есть о́браза Твоего́ благода́ть!

Повеле́нию Твоему́, Влады́чице, повиную́тся вся стихи́и,/ от ни́хже вре́да да избавля́еши Тя призыва́ющих.

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя:

Па́жить плодоно́сну обрета́ет ста́до под Твои́м, Богома́ти, управле́нием,/ и душетле́ннии во́лцы не мо́щны расхи́тити слове́сных ове́ц,/ храни́мых благода́тию Сы́на Твоего́ и Бо́га.

Блаже́н челове́к, ему́же есть заступле́ние его́ от Тебе́, Богоневе́сто,/ при́сно бо полага́ет таковы́й восхожде́ния в се́рдце свое́м,/ до́ндеже у́зрит себе́ спасе́нна и воспое́т:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Седмисве́щный свети́льниче, седмию́ дара́ми Ду́ха светя́щий,/ сподо́би и нам украси́тися духо́вными плода́ми,/ да, уще́дреннии чрез Тебе́ Бо́гом, пое́м:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Горо́ Бо́жия, в Не́йже благоволи́ жи́ти Бог,/ моли́ся к Нему́ о нас,/ да по́мощию Его́ благо́е творя́ще,/ сподо́бимся узре́ти преми́рныя го́ры и та́мо пе́ти:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Катава́сия: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́и́ствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Собери́теся усе́рдно в оби́тель Боже́ственную Арха́нгелов, боля́щии:/ Врач бо в ней пребыва́ет безме́здный.

Свяще́нная ико́на Твоя́ друга́я показа́ся Силоа́мская купе́ль, Де́во,/ очища́ющая и целя́щая боле́зни души́ и телесе́.

Воспламеня́ет мя раче́ние зре́ти Твоего́ о́браза благода́тную ле́поту,/ и насыще́ния не и́мам велича́ти Тя!

Да уви́жду Тя, Всеблага́я Скоропослу́шнице, во вре́мя сме́рти утеша́ющую мя/ и зра́ки де́монов отгоня́ющую!

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный:

Помяни́, Госпоже́, рабы́ Твоя́, любо́вию сла́вящия Тя,/ услы́ши моля́щихся к Тебе́/ и моли́твами Твои́ми благоуве́тлива нам соде́лай Сы́на Твоего́ и Бо́га/ зде и на Стра́шном Суде́ Его́,/ Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ра́досте А́нгелов и челове́ков, свобо́дны нас печа́лей жите́йских сотвори́/ и хода́тайством Твои́м не конча́емых мук изба́ви,/ да вре́менных и ве́чных бед Тобо́ю избы́вше, вопие́м:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ви́димо пред о́бразом Твои́м предстоя́ще,/ неви́димо же к Тебе́, одесну́ю Сы́на Твоего́ стоя́щей,/ ум возводя́ще, мо́лим Ти ся приле́жно:/ сподо́битися нам ра́йскаго блаже́нства умоли́,/ Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Блага́го Царя́ Блага́я Ма́ти,/ осени́ ны необори́мым покро́вом Твои́м,/ Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Катавасия: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная/ Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Свети́лен:

Зря́щии Тя ны́не на ико́не с Предве́чным Младе́нцем,/ про́сим Тебе́, Богоневе́сто:/ не лиши́ нас и в бу́дущем ве́це всеблаже́ннаго лицезре́ния Твоего́/ и воплоти́вшагося от Тебе́ Сы́на Бо́жия,/ да со благоугоди́вшими Ему́ И́мя Его́ и Твое́ велича́ем.

На хвали́тех стихи́ры, глас 5:

Ди́вна дела́ Твои́, Го́споди!/ Пресвяту́ю Ма́терь Твою́ дарова́л еси́/ безпомо́щным ско́рую Помо́щницу,/ си́льную Защи́тницу беззащи́тным/ и предста́тельство те́плое безотве́тным:/ предстоя́ бо Тебе́, всех Влады́це,/ мо́лится при́сно о всех нас.

Ко́е досто́йное благодаре́ние/ принесе́м Ти, Богоизбра́нная Присноде́во?/ За мно́жество даро́в Твоего́ милосе́рдия,/ явля́емаго с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим,/ неду́ги бо душ и теле́с врачу́еши/ и избавля́еши от бед,/ моля́щися Бо́гу при́сно о всех нас.

Держа́вная Влады́чице ми́ра,/ назира́ющая су́щих в Горе́ Твое́й и повсю́ду ве́рных/ я́ко Взбра́нная Прави́тельница,/ не преста́й благоутро́бно промышля́ти о рабе́х Твои́х/ и вся блага́я нам ниспосыла́ти,/ вре́менная же и ве́чная,/ и моли́ся Бо́гу при́сно о всех нас.

Сла́ва, и ны́не, глас 3:

Све́тел преше́дший пра́здник,/ озаре́нный сла́вою Архистрати́гов,/ ра́достен дне́шний, свети́ся благода́тию А́нгелом гове́йнаго94 о́браза Богома́тере/ и на рука́х Ея́ держи́маго Вседержи́теля./ Я́коже бо Он рече́ нам:/ проси́те, и да́стся вам,–/ тако и Всеблага́я Ма́терь Его́/ повеле́ прибега́ти к Ней во вся́кой ну́жде/ и обеща́ ско́ро слу́шати/ со благогове́нием моля́щихся пред свято́ю Ея́ ико́ною,/ ю́же и просла́ви чудесы́ мно́гими,/ подаю́щи ве́рным ве́лию ми́лость.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На Литурги́и

Блаже́нны пе́рваго кано́на, песнь 3-я, и втора́го, песнь 6-я. Проки́мен, Апо́стол, Ева́нгелие и прича́стен Богоро́дицы.

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница», находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. Святой образ был написан в X веке, во время жизни настоятеля обители преподобного Неофита.

Через много веков, в 1664 году, трапезарь Нил, проходя в ночное время с зажженной лучиной в трапезную, услышал голос от образа Богородицы, висевшего над дверью, призывавший его впредь не ходить там с зажженной лучиной и не коптить образ. Однако монах пренебрег этим предупреждением и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной, за что был наказан слепотой.

День и ночь молился он перед образом Матери Божией, в раскаянии испрашивая себе прощения и исцеления. Милостивая Богородица услышала молитву покаявшегося инока и возвестила ему о прощении и возвращении зрения, повелев рассказать всей братии об этой милости: «С этой поры будет именоваться сия Моя икона Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим ко Мне, буду оказывать милость и исполнение прошений».

Через эту святую икону «Скоропослушницы» Пресвятая Богородица и в последующие времена совершала многие исцеления: слепым даровала зрение, восставляла расслабленных. Особо отмечались случаи исцеления от падучей и беснования. Многих избавляла Богородица от кораблекрушения, освобождала из плена.

Пресвятая Матерь Божия поныне исполняет Свое обещание – являет скорую помощь и утешение всем, прибегающим к Ней с верою.

На Руси списки с чудотворной Афонской иконы «Скоропослушница» всегда пользовалась большой любовью и почитанием. Многие из них прославились чудесами.

В то́йже день Святы́х му́ченик Ониси́фора и Порфи́рия, и преподо́бныя ма́тери на́шея Матро́ны, и преподо́бныя Феокти́сты, я́же от Ле́звы

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́чеников, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Му́чениче страда́льче, блаже́нне Ониси́форе,/ Христа́ Бо́га испове́дал еси́,/ стражда́ крепча́йше беззако́ннующих пред суди́щем,/ ра́ны язв претерпе́в/ и пожже́ния всего́ телесе́./ Те́мже венча́лся еси́ побе́ды венце́м/ живонача́льнейшею руко́ю, всехва́льне.

Му́чениче страда́льче Порфи́рие,/ крове́й обагре́ньми себе́ пома́зал еси́ порфи́ру,/ благода́тию и си́лою Ду́ха,/ в ню́же оде́явся,/ яви́лся еси́ светле́йший,/ сца́рствуя ца́рствующему еди́ному Бо́гу на́шему во ве́ки, сла́вне./ Его́же приле́жно всегда́ моли́/ е́же спасти́ся всем нам.

Му́ченицы достосла́внии,/ за всех Жизнь свяще́нно умерщвля́еми,/ на сковраде́, ра́дующеся, разжже́нней простро́стеся/ и, привя́зани, ко́ньми влачи́ми,/ блаже́нный коне́ц прия́сте./ Тем прославля́етеся и ублажа́етеся,/ о нас всегда́ моля́щеся, присноблаже́ннии.

И́ны стихи́ры преподо́бныя, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Пло́ти игра́ния/ по́стными по́двиги души́ любоче́стне покори́ла еси́,/ и Христу́ после́довала еси́,/ и посреде́ по́стников всели́лася еси́ всегове́йно, о Матро́но,/ угаша́ющи распале́ния сластна́я Боже́ственными ту́чами слез/ и зе́льнейшее жела́ние к Зижди́телю возжига́ющи.

Свяще́нное жили́ще/ во мно́гих по́льзу Бо́гу воздви́гла еси́,/ бы́вши храм Ду́ха, всему́драя, чистото́ю душе́вною,/ и путево́дствила еси́ ду́ши к поле́зным подвиго́м по́стным,/ и привела́ еси́ сия́, я́коже ве́но, спасе́ны, о Матро́но, Влады́це./ С ни́миже ве́рою тя почита́ем.

Отрокови́цы возлюби́ша Неве́стника и Го́спода,/ уче́нию твоему́ покаря́ющияся/ и плотску́ю презре́вше сла́бость в ду́се,/ усе́рдием стра́сти благоче́стно удержа́ша/ и введо́шася с тобо́ю, о Матро́но,/ в черто́г Небе́сный и Боже́ственный,/ всегда́ веселя́щеся.

Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен.

Подо́бен то́йже.

Я́же Бо́га невмести́маго во чре́ве Твое́м вмести́вшая,/ человеколю́бно Челове́ка бы́вша,/ и на́ше смеше́ние из Тебе́ прии́мша,/ и обожи́вша я́ве95 ./ Не пре́зри мене́, Всечи́стая, ны́не скорбя́ща,/ но уще́дри ско́ро/ и разли́чныя вражды́ же и вре́да лука́ваго свободи́.

Крестобогоро́дичен:

Подо́бен то́йже.

На Кресте́ Тя яко узре́ пригвожде́на, Го́споди,/ А́гница и Ма́ти Твоя́ дивля́шеся:/ и что виде́ние сие́, взыва́ше, Сы́не вожделе́ннейше?/ сия́ Ти неве́рный собо́р воздаде́, пребеззако́нный,/ и́же мно́гих Твои́х чуде́с наслади́выйся,/ но сла́ва неизглаго́ланному соше́ствию Твоему́, Влады́ко.

Тропа́рь му́чеников, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, преподо́бныя, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Мужескому́дрено утаи́вшися вра́жиих лука́вых путе́й, Матро́но,/ к жи́зни вои́стину ше́ствовавши несумне́нною во́лею/ и неукло́нное тече́ние Богому́дро сконча́вши,/ от Христа́ прия́ла еси́ благода́ть духо́вную,/ тем и во́ду цельба́м источа́еши/ любо́вию притека́ющим в па́мять твою́ сла́вную,/ мни́хом96 похвала́,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

В то́йже день Преподо́бныя Феокти́сты

Восле́дование пое́тся на повече́рии. Кано́н, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав, Изра́иль,/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу, побе́дную песнь/ пои́м, вопия́ше.

Я́ко чу́дна твоя́ жизнь и житие́,/ А́нгелом каса́ющися невеще́ственным но́вым и необы́чным нра́вом,/ тесното́ю па́че естества́, Феокти́сто, жи́тельства твоего́.

От младе́нства мирску́ю пи́щу отню́д возненави́дела еси́ и плотску́ю сласть,/ пост возлюби́вши,/ и́мже обузда́ла еси́ стремле́ния вся теле́сная.

Благу́ю зе́млю души́ твоея́ во мла́дости незло́бия обре́те Се́ятель благи́х/ и вложи́ се́мя жизни,/ собра́ плод стори́чествующий.

Богоро́дичен: Тя, Пречи́стую Отрокови́цу и ве́рным кре́пкое Заступле́ние,/ Феокти́ста, от души́ изде́тска возлюби́вши,/ всем доброде́телем па́че естества́ прия́телище бысть.

Песнь 3

Ирмо́с: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Не утаи́ся лука́ваго, Богоуго́дне живу́щи,/ сего́ ра́ди содева́ет на плещи́ твои́ зла́я/ и мно́жество Ара́влян наво́дит Ле́зве, оте́честву́ твоему́.

Плене́ну тя враги́ пра́ведных враг преда́ти тщи́тся,/ но близ Изба́витель,/ И́же а́бие от ме́рзких исхи́тив, чи́сту Себе́ соблюде́.

В Па́ре о́строве, враго́в избе́гши руки́,/ изво́лила еси́ мона́шествовати, я́ко пти́ца, в нем,/ и в та́мо су́щем хра́ме Присноде́вы Богома́тере/ я́ко служе́бница пребыва́ющи всегда́.

Богоро́дичен: Всю наде́жду на Тя Феокти́ста возложи́вши, Ма́ти Де́во Отрокови́це,/ и Тя, покро́в, и пи́щу, и питие́,/ и кре́пкое заступле́ние, в лю́тых стяжа́.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Тай отше́дши во вну́тренняя и веще́ственная о́строва,/ ви́димых враго́в избе́гла еси́,/ неви́димых же зе́льна приложи́ся тебе́ рать.

Кто возмо́жет твоя́, преподо́бная, отню́д изрещи́ по́двиги,/ я́же име́ла еси́, к нача́льником тьмы стра́ждущи?/ и́хже и стре́лы пла́менны, и словеса́ неудобопости́жна.

О, и́же храня́щия тя Боже́ственныя благода́ти!/ Ка́ко и еди́на, и млада́, разу́мных ефио́плян ополче́ние/ в же́нстем естестве́ победи́вши, посрами́ла еси́.

Богоро́дичен: Соверше́нным ра́зумом в ю́ности телесе́, Феокти́ста, пожи́вши,/ к Твое́й Ма́тери, Бо́же, утверди́ все упова́ние свое́/ и приспе́ в ста́рость до́брую.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Ум возвы́сивши к Бо́гу,/ вся прешла́ еси́ жела́емая паде́ний и ну́жная телесе́./ Тем ни глад тя, ни жа́жда, сла́вная,/ ни мраз, ни нагота́, ни зной победи́.

Стра́нное твое́ житие́ враг ви́дя, яря́ся за́вистию,/ смуща́я тя и искуша́я ко́зньми вся́кими,/ но не возмо́же запя́ти, непоро́чная, стопы́ твоя́.

Стре́лы младе́нец лука́ваго вся́ко приложе́ний вмени́вши,/ невозвра́тно соверши́ла еси́ но́вое поще́ния твоего́ обхожде́ние/ и посрами́ла еси́ сего́ тще́е97 шата́ние.

Богоро́дичен: Я́ко блаже́нная в жена́х, Тя, преблаже́нная Богоро́дице,/ разу́мное заступле́ние себе́ положи́,/ о Тебе́ сотво́рши си́лу, оскорбля́ющия же изничто́жи.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря/ напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Уста́вы есте́ственныя превзы́де, кроме́ потре́бных жи́вши./ Тем я́ко прикаса́ющися, во пло́ти безвеще́ственна пребыва́ше,/ и́мже хотя́ше су́щих неви́димых.

Проуве́дела98 еси́ Ду́хом Святы́м твою́ кончи́ну прибли́жившуся./ Тем и ви́дена была́ еси́ ловце́м, Бо́гу благоволи́вшу,/ я́ко да не утаи́тся твое́ житие́ страннообра́зное.

Я́ко ви́де тя, преподо́бная, в це́ркви лове́ц,/ зрак зе́млен иму́щу, кроме́ пло́ти и кро́ве,/ уди́влься, мечта́ние зре́ти мня́ше,/ в толи́ко иста́явшу, о, чудесе́!

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице,/ не отри́ни мене́, лю́тыя нечистоты́ по́лна су́ща,/ но ми́лостива бу́ди мне и уве́тлива,/ приими́ принося́щаго Твоея́ Феокти́сты в моли́твы моле́ние.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Измла́да Бо́гу, Феокти́сто, вдана́ бы́вши,/ я́ко зда́ние благо́е и созда́вшему подо́бно,/ усе́рдно и́го Его́ благо́е от ю́ности взе́мши,/ не вкуси́ла еси́ мяте́жа жите́йскаго, храня́щи вся чу́вства./ Тем, я́ко безпло́тна, стра́нно на земли́ жи́тельствоваше.

Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ еди́на ве́рных Предста́тельнице и Покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний вся изба́ви/ на Тя наде́жду, Отрокови́це, иму́щия/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными моли́твами Твои́ми.

Или́ Крестобогоро́дичен:

Нескве́рная А́гница,/ А́гнца и Па́стыря пове́шена на Дре́ве ме́ртва зря́щи,/ пла́чущи, веща́ше, ма́терски восклица́ющи:/ ка́ко претерплю́ Твое́, е́же па́че сло́ва, Сы́не Мой, сни́тие/ и во́льныя стра́сти, Бо́же Преблаги́й?

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ско́ро разреши́ла еси́ устраши́вшемуся виде́ния твоего́ боя́знь,/ объяви́вши приклю́чшаяся тебе́ по Боже́ственному Про́мыслу, чи́стая,/ о ни́хже и пред ним дала́ еси́ сла́ву Бо́гу благода́рственно.

3а ше́сть лет и три́десять пости́вшися,/ спаси́тельнаго Те́ла и Кро́ве причасти́тися не иму́щи,/ про́сиши приклю́чшемуся ти/ от него́ Часть еди́ну благогове́йно принести́ к тебе́.

Прии́де, нося́ Жела́емое, и вложи́ всегове́йно в ру́ку твою́,/ е́же и прие́мши, и, веселя́щися, глаго́лала еси́ к Бо́гу:/ ны́не отпуща́еши мя Твою́, Влады́ко, рабу́ ми́лостивно по глаго́лу Твоему́.

Богоро́дичен: Благоуго́дно Тебе́ пожи́вшую, Всепе́тая, прия́ла еси́ служе́бницу Твою́/ и сподо́била еси́ неизрече́нных Боже́ственных благ;/ тоя́ моли́твами и нас прича́стники сотвори́, Чи́стая, нетле́нныя пищи.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Стра́шных Та́ин причасти́вшися ве́рно,/ я́коже жела́ла еси́, ма́ти преподо́бная,/ оста́вила еси́ персть у́бо пе́рсти,/ честны́й же дух твой А́нгели че́стно принесо́ша Го́споду.

Приступи́в к тебе́ и па́ки лове́ц ве́рный,/ благослове́ния я́ко получи́ти от Тебе́ шед,/ обре́те ме́ртву лежа́щу тя зако́ном есте́ственным и дивля́шеся,/ что подо́бно ему́ соде́яти.

Помышле́нием я́ко мня́ше, и́же не навы́к до́браго,/ Богоуго́дно взем твою́ де́рзостно ру́ку честну́ю,/ обеща́ся прия́ти на честь святы́я твоея́ па́мяти, блаже́нная,/ и жития́ соблюде́ние име́ти.

Богоро́дичен: Доброде́тели святы́х почита́ю, Влады́чице,/ доброде́тели же де́лания отню́д не стяжа́х,/ но, я́ко ми́лостива, уще́дри моя́ чу́вствия/ и изба́ви мя всезло́бнаго обы́чая.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти:/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.

Ру́ку укра́дену взе́мшаго/ с корабле́м, и бре́менем, и плову́щими удержа́ла еси́/ пребыва́ти во о́строве Па́ре, до́ндеже уразуме́в, он,/ нося́ сию́, положи́ с мольбо́ю к про́чему честно́му твоему́ телеси́.

Отпуще́ннии и удержа́ннии, су́щия в тебе́ си́лы во иску́се бы́вши,/ ку́пно вси притеко́ша к моще́м твои́м/ до́бре поклони́тися и объя́ти, ничто́же обрето́ша:/ неви́дима бо бы́вше о́бразом, и́мже весть Бог.

Вели́ких боле́зней измене́ние бо́льшим от Христа́, преподо́бная, прие́мши/ и иму́щи дерзнове́ние вели́ко моли́тися Ему́,/ помяни́ почита́ющия Боже́ственную па́мять твою́/ и испроси́ нам грехо́в очище́ние и жития́ исправле́ние.

Богоро́дичен: Вся хотя́ спасти́, Госпо́дь,/ Тя Себе́ Ма́терь избра́в, положи́ ве́рным вину́ вся́каго бла́га./ Сего́ беззако́нием огорчи́вши,/ Тобо́ю упова́ем обрести́ ми́лость, Ми́лостивая Влады́чице.

Стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Ве́чных жела́ющи получи́ти благ,/ тле́ющих все сладостра́стие,/ зло́е мне́ла еси́ ку́плю/ и пи́щу страсте́й разжже́ние./ Тем изде́тска ли́ку мона́шествующих сочета́лася еси́, чи́стая.

Нечи́стых духо́в не неве́дящи ко́зней всех,/ проти́вилася еси́ до́блественно,/ из ко́рене истерза́ющи стра́стная возраще́ния,/ и младе́нцы зло́бы держа́щи Дави́дски,/ и разбива́ющи к ка́мени Христу́.

Ма́нием Бо́жиим избе́гши ра́тных рук,/ водвори́лася еси́ в пусты́ни, Христа́ и́щущи,/ претекла́ еси́ разу́мно мирско́е страсте́й мо́ре жития́/ и в приста́нищи вы́шняго оти́шия./ Его́же возжеле́ла еси́, Христа́ зри́ши.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, ту́чная горо́;/ радуйся, седа́лище Бо́жие;/ ра́дуйся, Боже́ственная держа́во;/ ра́дуйся, неопали́мая купино́;/ ра́дуйся, Богоро́дице;/ ра́дуйся, черто́же;/ ра́дуйся, ле́ствице Небе́сная;/ ра́дуйся, хра́ме; ра́дуйся, ру́чко;/ ра́дуйся, ски́ние;/ ра́дуйся, не престаю́щая ми́ру ра́дость.

Крестобогоро́дичен:

Воздви́жена я́ко ви́де на Кресте́ А́гнца/ Непоро́чная Де́ва, пла́чущи, вопия́ше:/ сла́дкое Мое́ Ча́до,/ что но́вое и пресла́вное виде́ние?/ Ка́ко содержа́й вся́ческая го́рстию/ на Дре́ве пригвожда́ешися пло́тию?

На У́трени

Кано́н Окто́иха еди́н и святы́х два. Кано́н му́чеников, его́же краегране́сие: Но́сиши по́льзу твои́м похва́льником, блаже́нне. Ио́сиф. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Нося́щи ве́рою благохва́лящим по́льзу Боже́ственную,/ честна́я наста́ па́мять твоя́,/ в не́йже тя мо́лим, блаже́нне:/ всех нас помяни́.

Име́я дерзнове́ния испо́лнено твое́ до́блественное помышле́ние,/ безслове́снаго повеле́ния небре́гл еси́, Богодухнове́нне,/ и, ра́дуяся, блаже́нне, страда́л еси́.

Си́лою возмога́емь Небе́сною, Ониси́форе,/ к лю́тым устреми́лся еси́ му́кам/ и всю победи́л еси́ кре́пость ра́тующаго.

Богоро́дичен: Уста́вила еси́ сме́рти мучи́тельство,/ безсмертную Жизнь, Созда́теля, ро́ждши, Христа́, Изба́вителя на́шего,/ Де́во Неискусобра́чная.

Ин кано́н преподо́бныя, его́же краегране́сие: Матро́ны подо́бно пою́ сла́ву. Ио́сиф. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви, вси лю́дие,/ в мо́ре Чермне́м фарао́на погрузи́вшему,/ побе́дную песнь пою́ще, я́ко просла́вися.

С чи́ны Небе́сными всегда́ су́щи/ и прича́стием Боже́ственным обожа́ема,/ чту́щия тя спаса́й моли́твами твои́ми.

Вся, Боже́ственным жела́нием распала́емая,/ разжже́ния сласте́й душетле́нных воздержа́ния ту́чами угаси́ла еси́.

Че́стен Влады́ки сосу́д яви́лася еси́,/ очи́стивши се́рдце, Матро́но, страсте́й плотски́х поще́нием.

Богоро́дичен: Обра́дованная,/ из Тебе́ роди́тися Благоволи́вшаго па́че естества́ моли́/ умири́ти и спасти́ вся́ческая.

Песнь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Ра́вно Отцу́ и Ду́ху, Сло́во на три́знищи испове́дающе, му́ченицы,/ треволне́ния мук му́жески отрази́ша.

Поста́вив тве́рдо но́ги твоя́, му́чениче, на ка́мени испове́дания и ве́ры,/ ве́тры, Ониси́форе, ран не поколеба́лся еси́.

Всем умо́м, блаже́нне му́чениче, изступи́в ко Христу́ жела́емому,/ не чу́вствовал еси́ и́же от ран боле́зней, всеблаже́нне.

Богородичен: При́зри, Пречи́стая, спасти́ мя,/ и́бо Боже́ственным ма́нием все стро́ящаго воплоти́ла еси́ Бо́га Сло́ва/ па́че сло́ва и помышле́ния.

Ин

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т тя дух мой.

Жезло́м Боже́ственныя ве́ры страсте́й пресе́кла еси́ мо́ре,/ Боже́ственне душа́м предпутетворя́щи пра́вое прехожде́ние.

Яви́лася еси́ удобре́ние еди́нствующих я́ве, всечестная́,/ и мона́хов житие́ стяжа́вши чи́стое и непоро́чное.

Ме́ртвости совлекла́ся еси́ тлетво́рных страсте́й, сла́вная,/ и врага́ житие́м благоче́стным обнажи́ла еси́.

Богоро́дичен: Соедини́ся во утро́бе Твое́й Созда́тель пло́ти, Пречи́стая,/ пребы́в е́же бе,/ я́ко да е́же бла́го бы́ти челове́ком да́рует.

Конда́к преподо́бныя, глас 2.

Подо́бен: Бла́гость прии́мше:

За любо́вь Госпо́дню, преподо́бная Матро́но,/ поко́я жела́ние возненави́дела еси́,/ поще́нием дух твой просвети́вши,/ но твои́ми моли́твами и проти́вных шата́ния разори́,/ кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́.

И́кос:

Струю́ мне сло́ва даждь, Бо́же мой,/ и исто́чник благочи́ния сотвори́ мой ум,/ и благослови́ язы́к мой, да воспою́ Твою́ а́гницу,/ ю́же венча́л еси́ Ты бла́гостию Твое́ю./ А́ще бо Сам не да́си мне сло́во досто́йное,/ ка́ко принесу́ дар ни́щий бога́тней в словесе́х и дея́ниих?/ Тем пода́ждь мне си́лу испове́дати ея́ натрижне́ния,/ кре́пко бо зве́ри победи́ла есть.

Седа́лен му́чеников, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Огне́м Боже́ственнаго распала́еми жела́ния,/ огня́ чу́вственнаго прикоснове́нием отню́д не опали́стеся, блаже́ннии,/ пре́лесть же пожго́сте/ и, влеко́ми неми́лостивно, страстоте́рпцы,/ приснопа́мятный прия́сте коне́ц и сла́ву получи́сте.

Сла́ва преподо́бныя, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное:

Предъизбра́нная от Бо́га ма́ти,/ к приста́нищу жи́зни наставля́ема,/ без волне́ния жития́ бу́рю претекла́ еси́,/ со А́нгелы песносло́вящи Изба́вителя/ и моля́щися непреста́нно о нас,/ я́ко да благода́ть и ми́лость Христо́с да́рует нам,/ сохраня́ющи па́ству, ю́же боле́знию соста́вила еси́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Непреме́ннаго Бо́га поро́ждшая,/ пременя́емое при́сно се́рдце мое́ грехо́м и ле́ностию, прило́гми льсти́ваго,/ утверди́, Блага́я, моли́твами ма́терними Твои́ми,/ я́ко да и аз благода́рно сла́влю Тя, Богороди́тельнице Мари́е,/ поми́луй ста́до Твое́, е́же стяжа́ла еси́, Всенепоро́чная.

Крестобогоро́дичен:

Сы́на Твоего́ и Бо́га Кресто́м, Де́во, сохраня́еми при́сно,/ де́монския прило́ги и ко́зни побежда́ем,/ су́щую Богоро́дицу, Тя и́стинно воспева́юще,/ и любо́вию вси ро́ди блажи́м, Пречи́стая, я́коже прорекла́ еси́./ Те́мже согреше́ний на́ших оставле́ние моли́твами Твои́ми да́руй.

Песнь 4

Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Облиста́ющее светозаре́ние боле́зней твои́х, Ониси́форе му́чениче,/ привлече́ любо́вию, блаже́нне, спострада́ти тебе́ блаже́ннаго Порфи́рия.

Возложи́вше на сковраду́ разжже́нную,/ протяза́ют мучи́тели ку́пно Христо́вы во́ины,/ ра́дующияся и горя́щия ду́хом.

Заколе́ние я́ко соверше́нно, страстоте́рпцы,/ и чи́стыя же́ртвы Влады́це всех, ра́дующеся, приведо́стеся,/ тем блажи́ми есте́.

Разу́мно тя, возложе́ннаго Влады́це,/ льсти́выя бесе́ды прельсти́ти отню́д не возмого́ша, Порфи́рие Богому́дре,/ всему́дре и всебога́те.

Богоро́дичен: Воплоща́ема родила́ еси́ Бо́га Сло́ва,/ уподо́битися, Отрокови́це, за милосе́рдие ми́лости всем благоволи́вша,/ Всенепоро́чная Влады́чице.

Ин

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Ка́плями слез твои́х напои́вши се́рдце твое́,/ и возде́лала еси́ доброде́телей стори́чествующий, о Матро́но, клас/ Боже́ственною благода́тию.

Ко Христу́ возве́ргши помышле́ния степе́ни,/ пребы́сть напа́стьми непревра́тна лука́вых де́монов, достосла́вная.

До́блественною му́дростию сопру́га оста́вивши и жития́ мяте́ж,/ и́го Христо́во возлюби́ла еси́/ и Того́ в след после́довала еси́.

Богоро́дичен: Не оста́вив небе́сных, Пречи́стая, Бог/ истощава́ется во утро́бе Твое́й и ме́рится Безме́рный,/ безме́рная ми́ра разреши́в прегреше́ния.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Столпи́ Христо́вы Це́ркве непоколеби́мии/ колеба́ньми мук непревра́тни кре́постию ду́ха яви́стеся.

Куми́ры бого́в скве́рных истни́сте99/ и яви́стеся благоче́стия и му́жества о́бразы, честни́и великому́ченицы.

Во́инством и́стинным от Бо́га препоя́састеся,/ привре́менное могу́тство оста́вивше ве́рою,/ ра́дующеся, пострада́сте.

Богоро́дичен: Всели́ся в Тя, вмести́вся, Невме́стный/ и показа́ Тя, Небе́с ши́ршую, Де́во:/ тем Тя ублажа́ем.

Ин

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе, ино́го не ве́мы.

Оде́явшися во о́браз святы́й, о Матро́но!/ Врага́ злотво́рнаго в студ оде́яла еси́.

Теку́щими измени́ла еси́ бу́дущая/ и сопру́жником Жениха́ безсме́ртнаго,/ Невестоводи́теля душ на́ших.

Всено́щную принося́щи хвалу́ Влады́це, Матро́но,/ успи́ла еси́ сла́сти теле́сныя.

Богоро́дичен: Ме́ртвых и живы́х Влады́ку родила́ еси́,/ стра́сти, Всенепоро́чная, се́рдца моего́ умертви́.

Песнь 6

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя е́сть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но я́ко Бог из глубины́ возведи́ живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Боле́зни ран претерпе́л еси́, Ониси́форе му́чениче,/ тече́ние соверши́в свиде́тельства и победи́тель быв,/ прия́л еси́ по́чести небе́сныя.

Друг дру́гу содержа́щеся,/ ве́рою привяза́еми ку́пно и влеко́ми,/ разреше́ние телесе́, я́ко кре́пцыи страда́льцы, прия́сте,/ Го́споду совокупля́еми.

К ко́нем привя́зани и ну́ждно100 влеко́ми/ нра́вом судя́щаго люте́йшим, благосла́внии му́ченицы Госпо́дни,/ Боже́ственнаго конца́ сподо́бистеся.

Богоро́дичен: Зако́нов кроме́ есте́ственных, Де́во, Законода́вца ражда́еши,/ обновля́ющаго сокруше́ное естество́ на́ше,/ Его́же моли́ спасти́ мя, грехи́ сокруше́наго.

Ин

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися,/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на,/ от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Я́ко пти́ца добропе́снива, в лу́зе по́стничества сла́дко возглаша́ющи,/ я́ко у́мныя привлекла́ еси вра́бии101 свяще́ннейших жен собор,/ мреж102 вра́жиих избе́гши, Матро́но, ду́хом.

Плоть у́бо любому́дрием держа́щи и обуздова́ющи стра́сти, преподо́бная,/ души́ же красне́йшую добро́ту све́тло Христу́ благоукраша́ющи,/ красна́ же и благоле́пна, Матро́но, ду́хом позна́лася еси́.

А́нгельское жи́тельство на земли́ возлюби́ла еси́,/ пою́щи непреста́нно нас ра́ди от Святы́я Де́вы за мно́жество бла́гости Воплоти́вшася/ и естество́ же́нское на врага́ лука́ваго Укрепи́вша.

Богоро́дичен: Порабо́тися грехо́м естество́ челове́ческое,/ но сие́ изба́вила еси́, Богоро́дице, лука́выя рабо́ты,/ вся́ческих Влады́ку ро́ждши, показа́вшаго нам жи́зии вхо́ды, Всенепоро́чная.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Му́ченик дво́ица, пострада́вше кре́пко,/ вра́жию горды́ню на зе́млю низложи́сте,/ озари́вшеся благода́тию несозда́нныя Тро́ицы,/ сла́внии Ониси́форе и Порфи́рие,/ моли́теся непреста́нно о всех нас.

И́кос:

Возмого́ша, Боже́ственною кре́постию утве́рждшеся, Христо́вы во́ини/ низложи́ти вра́жия сове́ты и ухищре́ния,/ к свире́пым ко́нем ку́пно привя́зани/ и стра́ждуще зако́нно,/ нам про́сят от Бога долго́в проще́ния,/ и разреше́ния гряду́щих искуше́ний,/ и лю́тых избавле́ния./ Тем ты́я хва́лим при́сно,/ я́ко при́сныя к Богу уго́дники,/ моля́щияся непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень попра́ша,/ пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Благоро́днейшия твоея́ души́ благоро́дныя твоя́ нра́вы явля́я,/ испове́дал еси́ пред мучи́тели, Ониси́форе му́чениче, Бо́га воплоще́нна.

Ве́чную Боже́ственную свобо́ду любя́,/ твоему́ Вла́дыце, я́ко благопослушли́в раб, спострада́л еси́/ и с Ним лику́еши, Порфи́рие всеблаже́нне.

Боже́ственными кровьми́ ва́шими/ разжже́нный пла́мень безбо́жия угаси́вше, вопие́те, всехва́льнии:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Да блаже́нныя и безсме́ртныя сла́вы сподо́битеся,/ блаже́нную пострада́сте смерть,/ Богосве́тлыя зве́зды мы́сленнаго Со́лнца.

Богоро́дичен: Воплоще́нно Сло́во от Твои́х крове́й ражда́еши,/ земны́я обожи́ти благоволи́вшаго, Де́во, воспева́ющия:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: О́троцы евре́и́стии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Я́ко го́рлица красне́йша, соблюла́ еси́ Бо́гу целому́дрия благоча́дие,/ страсте́й непло́дством, блаже́нная,/ я́ко и́стинно обогати́вши тобо́ю спаса́емыя.

Мир, честна́я, и я́же в ми́ре оста́вивши в Бо́жией наде́жди,/ преми́рное ны́не насле́довала еси́ насле́дие,/ еди́нствующих су́щая и́стинно, Матро́но, красота́.

Богоро́дичен: Разреша́я Е́вину кля́тву, в Пренепоро́чную всели́ся Деви́цу,/ благослове́ния исто́чник источа́я вопию́щим:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод Твоего́ чре́ва.

Песнь 8

Ирмо́с: На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго/ и показа́вшаго нам ору́жие во спасе́ние,/ о́троцы, превозноси́те Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки.

Удеса́ терза́нием преда́вше,/ растерза́сте врага́ несмы́сленное се́рдце,/ пребы́вше непоколе́блени умо́м, великоимени́тии венцено́сцы.

Кровьми́ ва́шими огнь угасе́ неве́дения, страда́льцы,/ ве́рных же напои́сте всех и сердца́, и ду́ши возраще́нием Богозна́ния.

Во́лны лю́тых муче́ний окормле́нием Христо́вым преидо́сте/ и к приста́нищу Боже́ственнаго Ца́рствия Небе́снаго приста́сте в нетле́ние.

У́глие, огне́м Паракли́та распаля́еми, я́ве, му́ченицы, я́вльшеся,/ пожго́ша лесть вра́жию и просвети́ша вселе́нную.

Богоро́дичен: Цвет избра́нный во удо́лиих, Отрокови́це, жития́ обре́т,/ возжеле́ Твоея́ добро́ты Сло́во Бо́жие/ и, воплоти́вся, облагово́нстви вселе́нную.

Ин

Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Благоче́стия нра́вы ду́шу украси́вши, Матро́но,/ Ду́хом Боже́ственным Бо́гу привела́ еси́, чи́стая, лик дев, пою́щий:/ благослови́те вся дела́ Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Твои́х по́тов ту́чи Боже́ственною благода́тию/ страсте́й ту́чи, Матро́но, му́тныя изсуша́ют,/ сердца́ же ве́рно приходя́щих всегда́ напая́ют./ Тем тя почита́ем во вся ве́ки.

Тебе́ саму́ю ору́жии ве́ры вооружи́вши воздержа́ния,/ не уязви́лася еси́ стрело́ю сла́сти, пребыва́ющи посреде́ муже́й./ И дре́вле Е́ву уязви́вшаго уязви́ла еси́ копие́м целому́дрия, Матро́но блаже́нная.

Богоро́дичен: Се Де́ва, я́ко глаго́лет Ду́хом Иса́ия,/ име́ во чре́ве Изба́вльшаго ны от а́дова чре́ва, благоче́стно вопию́щия:/ благослови́те вся дела́ Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Возмого́ша, си́лою Христо́вою вжиля́еми,/ безпло́тныя с те́лом побори́ти, до́блии адама́нти, столпи́ ве́ры,/ и ны́не на Небесе́х весели́тся от ве́ка с пострада́вшими.

Я́ко колесни́ца Словесе́ свяще́нная бы́вше,/ к безслове́сным привя́зани бы́сте, Боже́ственнии му́ченицы,/ и к приста́нищу Небе́сному достиго́сте, ра́дующеся, и побе́ды по́чести прия́сте./ Тем досто́йно блажи́ми есте́.

Телеса́ ва́ша Пангеа́нов сла́вный ны́не и́мать град, му́ченицы Боже́ственнии,/ обога́щся засту́пники ва́ми и врачи́, цели́щими теле́с и душ неду́ги/ приходи́щих ве́рою всегда́.

Боже́ственная дво́ица и светоза́рная,/ Порфи́рие, страстоте́рпче присносла́вный, и Ониси́форе доблему́дрый,/ Тро́ице Пресвяте́й моли́теся мир и лю́тых избавле́ние пода́ти душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Оде́явся во всего́ мя во́лею, Влады́ка/ от Твои́х происхо́дит, Всенепоро́чная, Боже́ственных чресл, я́ко жени́х,/ и млеко́м пита́ется, И́же всю тварь пита́яй ма́нием, Благослове́нная Присноде́во.

Ин

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв челове́к/ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Я́ко Боже́ственная ты голуби́ца,/ доброде́телей позлаще́нными кри́лы, Матро́но сла́вная,/ выспрь возлете́ла еси́/ и ны́не воспочива́еши, иде́же преподо́бных ли́цы, и пра́ведных чи́ни,/ и ве́чное весе́лие, и ра́дость неизглаго́ланная.

Лю́бящи от Жены́ за утро́бы щедро́т Возсия́вшаго, незаходи́маго Со́лнца,/ разжже́нную и неудо́бь прохо́дную удо́бно про́йде, чи́стая, стезю́ по́стную,/ де́моны попаля́ющи и стра́сти плотски́я изсуша́ющи.

Боже́ственная па́мять твоя́ нам светле́йши со́лнца возсия́,/ просвеща́ющи на́ша сердца́ и помышле́ния,/ в ню́же помина́й нас, ве́рою творя́щих ю, Матро́но сла́вная,/ дерзнове́ние к Бо́гу и́стинно иму́щи.

Богоро́дичен: Нося́щи, Отрокови́це, рука́ми вся́ческая ма́нием Нося́щаго,/ руки́ мя изба́ви чужда́го хода́тайством Твои́м,/ и све́том Твои́м мое́ помышле́ние просвети́,/ и отчужди́ страсте́й, неосла́бно борю́щих мя.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Му́ченики почти́м, страда́нии возсия́вших/ и озари́вших мир му́ченическими светлостьми́,/ Ониси́фора сла́внаго и с ним Порфи́рия,/ и́бо си́и мо́лятся о нас,/ любо́вию соверша́ющих па́мять их.

Сла́ва, преподо́бныя:

Посреде́ муже́й всели́лася еси́, Матро́но, присносла́вная,/ прие́мши о́браз, о, стра́нно чу́до! преподо́бная,/ ка́ко утаи́лася еси́ мучи́теля, тве́рдо при́сно огорча́ющася,/ поще́нием, и моли́твами, и бде́нии непреста́нными сего́ главу́ сокруши́ла еси́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Бо́жия пала́то;/ ра́дуйся, горо́ осене́нная;/ ра́дуйся, неопали́мая купино́;/ ра́дуйся, престо́ле сла́вы;/ ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо;/ ра́дуйся, ста́мно всезлата́я;/ ра́дуйся, све́щниче всесве́тлый;/ ра́дуйся, ле́гкий о́блаче, Девома́ти Мари́е.

На хвали́тех стихи́ры преподо́бныя Матро́ны, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Прииди́те, бра́тия,/ при́точно из духоно́снаго исто́чника вкуси́м,/ се бо поставля́ет нам Матро́на я́ве,/ с высо́ким пропове́данием зову́щи, вопие́т./ Возра́дуимся и возвесели́мся све́тло сию́ согла́сно сла́вяще,/ честна́ смерть вои́стину благоуго́ждшим Ти, Человеколю́бче.

Егда́ Безпло́тных ти ли́цы зря́ху,/ свы́ше преподо́бныя му́жествующе,/ устраша́хуся и кова́рствию твоему́ непрело́жному,/ и подвиго́м дивля́хуся,/ и житию́ стра́нному,/ кро́тости и безмо́лвию./ Тем та́йно ти вопия́ху:/ гряди́, неве́сто, и вни́ди,/ иде́же ра́дость Жениха́ Христа́.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Егда́ Жени́х твой Христо́с/ венчава́ше тя венце́м нетле́нным,/ главу́ твою́ честну́ю,/ ра́довахуся чи́ни Ангельстии, проро́к соста́в,/ преподо́бных мно́жество, младе́нцы веселя́хуся./ Еди́н диа́вол пла́кашеся:/ ны́не низве́ржен ви́жуся,/ жене́ побежда́ющи си́лы моя́.

Святые мученики Онисифор и Порфирий пострадали во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане (284–305). Их били, жгли огнем. После этого святых привязали к диким коням, которые волочили их по камням, вследствие чего мученики Онисифор и Порфирий скончались. Верующие собрали растерзанные останки святых и с честью погребли.

Преподобная Матронародилась в городе Пергии Памфилийской (Малая Азия) в V веке. Ее выдали замуж за состоятельного человека по имени Дометиан. Когда у супругов родилась дочь Феодотия, они переселились в Константинополь. Двадцатипятилетняя Матрона любила ходить в храм Божий. Целые дни проводила она там, горячо молясь Господу и плача о своих грехах.

В храме святая познакомилась с двумя благочестивыми старицами Евгенией и Сусанной, которые с юности подвизались при нем в трудах и молитве. Преподобная Матрона стала подражать Богоугодной жизни подвижниц, смиряя свою плоть воздержанием и постом, за что ей приходилось претерпевать нападки со стороны мужа. Душа ее стремилась к полному отречению от мира. Господь услышал молитвы рабы Своей. Однажды в тонком сне ей было видение, что она убегает от мужа, который догоняет ее. Святая спряталась в толпе иноков, шедших навстречу, и муж ее не заметил. Этот сон преподобная Матрона приняла как Божие указание поступить в мужской монастырь, чтобы муж не нашел ее. Свою дочь она отдала на воспитание старице Сусанне, а сама остригла волосы, и, переодевшись в мужское платье, пришла в монастырь преподобного Вассиана (память 10 октября). Там преподобная Матрона выдала себя за евнуха Вавилу и была принята в число братии. Святая пребывала в постоянном молчании и многих трудах. Братия удивлялась великим добродетелям Вавилы. Однажды святая с другими монахами трудилась в монастырском винограднике. Новоначальный инок Варнава заметил, что у нее проколоты мочки ушей и спросил об этом. «Надо, брат, землю возделывать, а не на чужие лица смотреть, это не подобает иноку»,– ответила святая.

Через некоторое время игумену монастыря, преподобному Вассиану, было во сне откровение, что евнух Вавила – женщина. Такое же откровение было и блаженному Акакию, игумену соседнего Авраамиева монастыря. Преподобный Вассиан призвал святую Матрону и сурово потребовал ответа. Убедившись в том, что намерения ее были чисты и непорочны, и благословив ее, преподобный Вассиан отправил святую Матрону в город Емес в женский монастырь. В той обители святая пробыла многие годы, поражая сестер высотой своего иноческого подвига. Когда умерла игумения, по единодушному желанию инокинь, настоятельницей обители стала преподобная Матрона.

Слава о ее добродетелях, о чудесном даре исцелений, который она стяжала от Господа, распространилась далеко за стенами монастыря. Услышал о подвигах преподобной и Дометиан. Когда святая Матрона узнала, что ее муж пришел к монастырю и хочет ее видеть, она тайно ушла в Иерусалим, затем на гору Синай, оттуда в Берит, где поселилась в заброшенном языческом храме. Местные жители узнали о ее затворе, стали приходить к ней. Многих святая подвижница отвратила от языческого нечестия и обратила ко Христу. Возле жилища преподобной стали селиться женщины и девицы и вскоре возник новый монастырь. Исполняя волю Божию, открытую ей в видении, святая покинула Берит и отправилась в Константинополь, где узнала, что муж ее умер. По благословению своего духовного отца, преподобного Вассиана, подвижница основала в Константинополе женский монастырь, куда переехали и сестры из основанной ею Беритской обители. Константинопольский монастырь преподобной Матроны был известен строгостью иноческого устава, добродетельной жизнью сестер.

В глубокой старости святая Матрона удостоилась видения пресветлого рая и уготованного ей там места за 75-летний иноческий подвиг. В возрасте ста лет преподобная Матрона, благословив сестер, тихо отошла ко Господу (†ок. 492).

Преподобная Феоктиста родилась на острове Лезвий (или Лесбос) в городе Мифимне (Малая Азия). В раннем детстве она осталась круглой сиротой, и родственники отдали ее на воспитание в монастырь. Девочка полюбила удаленное от мира греха и соблазна иноческое житие, долгие церковные службы, монастырские послушания, суровый пост и неустанную молитву. Многие песнопения, молитвы и псалмы она выучила наизусть. В 846 году, когда ей было уже 18 лет, она, по благословению игумении, отправилась на праздник Воскресения Христова в соседнюю деревню посетить свою родную сестру, и там остановилась на ночлег. Ночью на селение напали арабы, пленили всех жителей, посадили на корабль и утром вышли в море.

Разбойники высадили пленников на пустынном острове Парос, чтобы, рассмотрев их, назначить за каждого цену и увезти на невольничий рынок. Господь помог юной девице убежать, и арабы не догнали ее. С тех пор преподобная Феоктиста прожила на острове 35 лет (†881). Жилищем ей служил древний храм во имя Пресвятой Богородицы, пищей – семена подсолнечника. Всё время она проводила в молитве.

Однажды группа охотников высадилась на острове. Один из них, преследуя добычу, далеко ушел от берега в лес и вдруг увидел церковь. Он зашел в храм, чтобы вознести молитву Господу. После молитвы охотник увидел в полутемном углу, недалеко от святого престола, за густой паутиной нечто похожее на человеческую фигуру. Он пошел поближе и услышал голос: «Стой, человек, не ходи дальше, мне стыдно, потому что я – нагая женщина». Охотник дал женщине верхнюю одежду, и она вышла из укрытия. Он увидел седую женщину с изможденным лицом, назвавшую себя Феоктистой. Она слабым голосом рассказала о своей полной благодеяний Божиих жизни.

Окончив рассказ, святая попросила охотника, чтобы тот, если ему только случится побывать на этом острове вновь, привез ей частицу Преждеосвященных Даров. За всё время пустынножительства она ни разу не сподобилась причаститься Святых Христовых Таин. Через год охотник вновь прибыл на остров и привез небольшой сосуд с частицей Святых Таин. Святая Феоктиста встретила Святыню в храме, пала на землю и долго с плачем молилась. Поднявшись, она приняла сосуд и с благоговением и страхом Божиим причастилась Тела и Крови Христовой. На следующий день охотник увидел посреди храма мертвое тело преподобной Феоктисты. Выкопав неглубокую могилу, охотник положил в нее честно́е тело преподобной и при этом дерзнул отделить ее руку, чтобы взять с собой часть мощей великой угодницы Божией. Всю ночь плыл корабль по неспокойному морю, а наутро оказался на том же месте, откуда начал путь. Тогда человек, взявший мощи, понял, что это неугодно Богу. Он вернулся к могиле и приложил руку к телу преподобной. После этого корабль беспрепятственно отплыл. В пути охотник рассказал спутникам обо всём, что было с ним на острове. Выслушав его, все решили немедленно вернуться на Парос, чтобы вместе поклониться мощам великой подвижницы, но ее святого тела в могиле не оказалось.

В то́йже день Святи́теля Некта́рия, митрополи́та Пентапо́льскаго (†1920)

Тропа́рь, глас 4

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Преподо́бнически пожи́в, я́ко му́дрый иера́рх,/ просла́вил еси́ Го́спода/ доброде́тельным житие́м, Некта́рие преподо́бне./ Те́мже, Уте́шителя просла́влен си́лою,/ Боже́ственными мощми́ твои́ми,/ де́моны отго́ниши и боля́щия исцеля́еши,/ ве́рою приходя́щия ти.

* * *

94

гове́йнный – достойный уважения, почитания

95

я́ве – истинно

96

мни́хом – монахам

97

тще́е – напрасное

98

проуве́дела – провидела

99

истни́сте – сокрушили

100

ну́ждно – насильственно

101

вра́бий – воробей

102

мреж – сетей


Источник: Минея - М. : Издат. совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея ноябрь. - 2002. / Ч. 1. – 464; Ч. 2. - 576 с.

Комментарии для сайта Cackle