Мультфильм

Крепость: щитом и мечом

Крепость: щитом и мечом

Исто­ри­ко-при­клю­чен­че­ский мульт­фильм от режис­се­ра Федо­ра Дмит­ри­е­ва. Рос­сия, нача­ло XVII века, Смут­ное вре­мя. Поль­ско-литов­ские вой­ска под коман­до­ва­ни­ем коро­ля Сигиз­мун­да III оса­ди­ли Смоленск.

Щедрик

Щедрик

Щед­рик, щед­рик, щед­рівоч­ка, При­леті­ла ластівоч­ка, Ста­ла собі щебе­та­ти, Гос­по­да­ря викли­ка­ти: — Вий­ди, вий­ди, гос­по­да­рю, Поди­ви­ся на коша­ру, Там овеч­ки покотились,…

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки