Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И ви́дѣхъ не́бо но́во и зе́млю но́ву: пе́рвое бо не́бо и земля́ пе́рвая преидо́ста, и мо́ря нѣ́сть ктому́.
 • И а́зъ Иоа́н­нъ ви́дѣхъ гра́дъ святы́й, Иерусали́мъ но́въ сходя́щь от­ Бо́га съ небесе́, при­­гото́ванъ я́ко невѣ́сту укра́­шену му́жу сво­ему́.
 • И слы́шахъ гла́съ ве́лiй съ небесе́, глаго́лющь: се́, ски́нiя Бо́жiя съ человѣ́ки, и всели́т­ся съ ни́ми: и ті́и лю́дiе его́ бу́дутъ, и са́мъ Бо́гъ бу́детъ съ ни́ми Бо́гъ и́хъ:
 • и отъ­и́метъ Бо́гъ вся́ку сле́зу от­ о́чiю и́хъ, и сме́рти не бу́детъ ктому́: ни пла́ча, ни во́пля, ни болѣ́зни не бу́детъ ктому́, я́ко пе́рвая мимо­идо́ша.
 • И рече́ сѣдя́й на престо́лѣ: се́, нова́ вся́ творю́. И глаго́ла ми́: напиши́, я́ко сiя́ словеса́ и́стин­на и вѣ́рна су́ть.
 • И рече́ ми: соверши́шася. А́зъ е́смь а́лфа и оме́га, нача́токъ и коне́цъ: а́зъ жа́ждущему да́мъ от­ исто́чника воды́ живо́тныя ту́не.
 • Побѣжда́яй наслѣ́дитъ вся́, и бу́ду ему́ Бо́гъ, и то́й бу́детъ мнѣ́ въ сы́на.
 • Страшли́вымъ же и невѣ́рнымъ, и скве́рнымъ и убі́йцамъ, и блу́дъ творя́щымъ и ча́ры творя́щымъ, идоложе́рцемъ и всѣ́мъ лжи́вымъ, ча́сть и́мъ въ е́зерѣ горя́щемъ огне́мъ и жу́пеломъ, е́же е́сть сме́рть втора́я.
 • И прiи́де ко мнѣ́ еди́нъ от­ седми́ а́нгелъ, иму́щихъ се́дмь фiа́лъ испо́лненыхъ седми́хъ я́звъ послѣ́днихъ, и рече́ ко мнѣ́, глаго́ля: гряди́, покажу́ ти невѣ́сту а́гнчу жену́.
 • И веде́ мя ду́хомъ на гору́ вели́ку и высоку́ и показа́ ми гра́дъ вели́кiй, святы́й Иерусали́мъ низходя́щь съ небесе́ от­ Бо́га,
 • иму́щь сла́ву Бо́жiю: и свѣти́ло его́ подо́бно ка́мени драго́му, я́ко ка́мени Иа́спису кристаллови́дну:
 • иму́щь стѣ́ну вели́ку и высоку́, иму́щь вра́тъ два­на́­де­сять, и на вратѣ́хъ а́нгеловъ два­на́­де­сять и имена́ напи́сана, я́же су́ть имена́ два­на́­де­ся­тимъ колѣ́номъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • от­ восто́ка врата́ тро́я и от­ сѣ́вера врата́ тро́я, от­ ю́га врата́ тро́я и от­ за́пада врата́ тро́я.
 • И стѣна́ гра́да имѣ́яше основа́нiй два­на́­де­сять, и на ни́хъ име́нъ два­на́­де­сять апо́столовъ а́гнчихъ.
 • И глаго́ляй со мно́ю имѣ́яше тро́сть зла́ту, да измѣ́ритъ гра́дъ и врата́ его́ и стѣ́ны его́.
 • И гра́дъ на четы́ри у́глы сто­и́тъ, и долгота́ его́ толи́ка е́сть, ели́ка же и широта́. И измѣ́ри гра́дъ тро́стiю на ста́дiй два­на́­де­сять ты́сящъ: долгота́ и широта́ и высота́ его́ ра́вна су́ть.
 • И размѣ́ри стѣ́ну его́ во сто́ и четы́ридесять и четы́ри ла́кти, въ мѣ́ру человѣ́ческу, я́же е́сть а́нгела.
 • И бѣ́ созда́нiе стѣны́ его́ Иа́списъ: и гра́дъ зла́то чи́сто, подо́бенъ стклу́ чи́сту.
 • И основа́нiя стѣны́ гра́да вся́кимъ драги́мъ ка́менiемъ укра́шена бя́ху: основа́нiе пе́рвое Иа́списъ, второ́е сапфи́ръ, тре́тiе халкидо́нъ, четве́ртое смара́гдъ,
 • пя́тое сардо́никсъ, шесто́е Са́рдiй, седмо́е хрисо́лиѳъ, осмо́е вири́ллъ, девя́тое топа́зiй, деся́тое хрисо́прасъ, перво­е­на́­де­сять иаки́нѳъ, второ­е­на́­де­сять амеѳи́стъ.
 • И два­на́­де­сять вра́тъ два­на́­де­сять би́серовъ: еди́на ка́яждо врата́ бѣ́ша от­ еди́наго би́сера. И сто́гны гра́да зла́то чи́сто, я́ко сткло́ пресвѣ́тло.
 • И хра́ма не ви́дѣхъ въ не́мъ: Госпо́дь бо Бо́гъ Вседержи́тель хра́мъ ему́ е́сть, и а́гнецъ.
 • И гра́дъ не тре́буя со́лнца и луны́, да свѣ́тятъ въ не́мъ, сла́ва бо Бо́жiя просвѣти́ его́, и свѣти́лникъ его́ а́гнецъ.
 • И язы́цы спасе́ни во свѣ́тѣ его́ по́йдутъ, и ца́рiе зе́мстiи при­­несу́тъ сла́ву и че́сть свою́ въ него́.
 • И врата́ его́ не и́мутъ затвори́тися во дни́: но́щи бо не бу́детъ ту́.
 • И при­­несу́тъ сла́ву и че́сть язы́ковъ въ него́:
 • и не и́мать въ него́ вни́ти вся́ко скве́рно, и творя́й ме́рзость и лжу́, но то́кмо напи́саныя въ кни́гахъ живо́тныхъ а́гнца.
 • И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
 • И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
 • И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
 • И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
 • И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.
 • И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
 • Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
 • Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
 • И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.
 • И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.
 • Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.
 • Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:
 • с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.
 • Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
 • Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены́ его.
 • Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.
 • И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.
 • Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.
 • Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,
 • пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.
 • А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло.
 • Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец.
 • И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.
 • Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.
 • Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.
 • И принесут в него славу и честь народов.
 • И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
 • καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν καὶ ἡ θάλασ­σα οὐκ ἔστιν ἔτι
 • καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον κατα­βαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπο­̀ τοῦ θεοῦ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς
 • καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγά­λης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσον­ται καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται αὐτῶν θεός
 • καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν καὶ ὁ θάνα­τος οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν
 • καὶ εἶπεν ὁ καθή­με­νος ἐπι­̀ τῷ θρόνῳ ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάν­τα καὶ λέγει γράψον ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν
 • καὶ εἶπέν μοι γέγοναν ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος ἐγὼ τῷ διψῶν­τι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδα­τος τῆς ζωῆς δωρεάν
 • ὁ νικῶν κληρο­νο­μήσει ταῦτα καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός
 • τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγ­μέ­νοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ ὅ ἐστιν ὁ θάνα­τος ὁ δεύ­τερος
 • καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόν­των τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν γεμόν­των τῶν ἑπτὰ πλη­γῶν τῶν ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν μετ᾿ ἐμοῦ λέγων δεῦρο δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου
 • καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύ­ματι ἐπι­̀ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ κατα­βαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπο­̀ τοῦ θεοῦ
 • ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοι­ος λίθῳ τιμιωτάτῳ ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζον­τι
 • ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα καὶ ἐπι­̀ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα καὶ ὀνόματα ἐπι­γεγραμμένα ἅ ἐστιν τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ
 • ἀπο­̀ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπο­̀ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπο­̀ νότου πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπο­̀ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς
 • καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀπο­στόλων τοῦ ἀρνίου
 • καὶ ὁ λαλῶν μετ᾿ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς
 • καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπι­̀ σταδίων δώδεκα χιλιάδων τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν
 • καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσ­σεράκον­τα τεσ­σάρων πηχῶν μέτρον ἀνθρώπου ὅ ἐστιν ἀγγέλου
 • καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοι­ον ὑάλῳ καθαρῷ
 • οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παν­τὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμη­μέ­νοι ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις ὁ δεύ­τερος σάπφιρος ὁ τρίτος χαλκηδών ὁ τέταρτος σμάραγδος
 • ὁ πέμπτος σαρδόνυξ ὁ ἕκτος σάρδιον ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος ὁ ὄγδοος βήρυλλος ὁ ἔνα­τος τοπάζιον ὁ δέκα­τος χρυσόπρασος ὁ ἑνδέκα­τος ὑάκινθος ὁ δωδέκα­τος ἀμέθυστος
 • καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται ἀνὰ εἷς ἕκασ­τος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος δια­υγής
 • καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παν­τοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν καὶ τὸ ἀρνίον
 • καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον
 • καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη δια­̀ τοῦ φωτὸς αὐτῆς καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν
 • καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ
 • καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν
 • καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος εἰ μὴ οἱ γεγραμ­μέ­νοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου