Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И сі́и наслѣ́довав­шiи от­ сыно́въ Изра́илевыхъ въ земли́ Ханаа́нстѣй, и́мже раздѣли́ша ю́ въ наслѣ́дiе Елеаза́ръ жре́цъ и иису́съ сы́нъ нави́нъ и кня́зи оте́че­ст­въ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • по жре́биемъ наслѣ́диша, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́омъ да́ти девяти́ племено́мъ и полпле́мени [манассі́ину],
 • даде́ бо Моисе́й наслѣ́дiе дву́ племено́мъ и полпле́мени Манассі́ину объ ону́ страну́ Иорда́на: леви́томъ же не даде́ жре́бiя въ ни́хъ:
 • зане́же бы́ша сы́нове Ио́сифовы два́ племена́, Манассі́ино и Ефре́мле: и не даде́ся ча́сти въ земли́ леви́томъ, но то́кмо гра́ды обита́ти, и предгра́дiя ското́мъ и́хъ, и скоты́ и́хъ.
 • Я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша сы́нове Изра́илевы и раздѣли́ша зе́млю.
 • И прiидо́ша сы́нове Иу́дины ко иису́су въ Галга́лы. И рече́ къ нему́ хале́въ Иефон­ні́инъ Кенезе́й: ты́ вѣ́си сло́во, е́же глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю человѣ́ку Бо́жiю о мнѣ́ и о тебѣ́ въ Ка́дисъ-варни́:
 • четы́редесяти бо лѣ́тъ бѣ́хъ, егда́ посла́ мя Моисе́й ра́бъ Госпо́день от­ Ка́дисъ-варни́ согля́дати зе́млю: и от­вѣща́хъ ему́ сло́во по се́рдцу его́:
 • бра́тiя моя́ ходи́в­шiи со мно́ю преврати́ша се́рдце люді́й, а́зъ же при­­ложи́хся послѣ́довати Го́сподеви Бо́гу мо­ему́:
 • и кля́т­ся Моисе́й въ то́й де́нь, глаго́ля: земля́, на ню́же воз­ше́лъ еси́, тебѣ́ бу́детъ въ жре́бiй и ча́домъ тво­и́мъ во вѣ́къ, я́ко при­­ложи́л­ся еси́ послѣ́довати Го́споду Бо́гу мо­ему́:
 • и ны́нѣ препита́ мя Госпо́дь, я́коже рече́, сiе́ четы́редесять и пя́тое лѣ́то, от­не́лѣже глаго́ла Госпо́дь сло́во сiе́ къ Моисе́ю, и хожда́­ше Изра́иль въ пусты́ни: и ны́нѣ се́, ми́ дне́сь о́смьдесятъ и пя́ть лѣ́тъ:
 • еще́ е́смь дне́сь могі́й, я́коже егда́ посла́ мя Моисе́й: та́ко и ны́нѣ могу́ входи́ти и исходи́ти на бра́нь:
 • и ны́нѣ прошу́ у тебе́ горы́ сея́, я́коже рече́ Госпо́дь въ де́нь о́нъ, я́ко ты́ слы́шалъ еси́ сло́во сiе́ въ де́нь о́ный: ны́нѣ же енаки́ми та́мо су́ть, гра́ды тве́рды и вели́цы: а́ще у́бо бу́детъ Госпо́дь со мно́ю, потреблю́ и́хъ, я́коже рече́ ми Госпо́дь.
 • И благослови́ его́ иису́съ, и даде́ Хевро́нъ хале́ву сы́ну Иефон­ні́ину, сы́ну Кенезе́ину въ жре́бiй.
 • Сего́ ра́ди бы́сть Хевро́нъ хале́ву Иефон­ні́ину Кенезе́ину въ жре́бiй да́же до дне́ сего́: поне́же воз­слѣ́дова повелѣ́нiю Го́спода Бо́га Изра́илева.
 • И́мя же Хевро́ну пре́жде бя́ше гра́дъ Арго́въ: митропо́ль енаки́млянъ се́й. И почи́ земля́ от­ бра́ни.
 • Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Елеазар священник и Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых;
 • по жребию делили они, как повелел Господь чрез Моисея, девяти коленам и половине колена [Манассиина],
 • ибо двум коленам и половине колена [Манассиина] Моисей дал удел за Иорданом, левитам же не дал удела между ними;
 • ибо от сынов Иосифовых произошли два колена: Манассиино и Ефремово; посему они и не дали левитам части в земле, [а только] города для жительства с предместьями их для скота их и для других выгод их.
 • Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю.
 • Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу. И сказал ему Халев, сын Иефоннии, Кенезеянин: ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне;
 • я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце:
 • братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему;
 • и клялся Моисей в тот день и сказал: «земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим на век, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему»;
 • итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил; уже сорок пять лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне; теперь, вот, мне восемьдесят пять лет;
 • но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей: сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить;
 • итак дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день; ибо ты слышал в тот день, что там [живут] сыны Енаковы, и города у них большие и укрепленные; может быть, Господь [будет] со мною, и я изгоню их, как говорил Господь.
 • Иисус благословил его, и дал в удел Халеву, сыну Иефонниину, [Кенезеянину,] Хеврон.
 • Таким образом Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонниина, Кенезеянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал [повелению] Господа Бога Израилева.
 • Имя Хеврону прежде было Кириаф-Арбы, как назывался между сынами Енака один человек великий. И земля успокоилась от войны.
 • καὶ οὗτοι οἱ κατα­κληρο­νο­μήσαν­τες υἱῶν Ισραηλ ἐν τῇ γῇ Χανααν οἷς κατεκληρονόμησεν αὐτοῖς Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυη καὶ οἱ ἄρχον­τες πατριῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ
 • κατα­̀ κλήρους ἐκληρονόμησαν ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος ἐν χειρὶ ᾿Ιησοῦ ταῖς ἐννέα φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς
 • ἀπο­̀ τοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ τοῖς Λευίταις οὐκ ἔδωκεν κλῆρον ἐν αὐτοῖς
 • ὅτι ἦσαν οἱ υἱοὶ Ιωσηφ δύο φυλαί Μανασ­ση καὶ Εφραιμ καὶ οὐκ ἐδόθη μερὶς ἐν τῇ γῇ τοῖς Λευίταις ἀλλ᾿ ἢ πόλεις κατοικεῖν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῶν τοῖς κτήνεσιν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν
 • ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐμέρισαν τὴν γῆν
 • καὶ προ­σήλθοσαν οἱ υἱοὶ Ιουδα προ­̀ς ᾿Ιησοῦν ἐν Γαλγαλ καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτὸν Χαλεβ ὁ τοῦ Ιεφοννη ὁ Κενεζαῖος σὺ ἐπι­́στῃ τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ περὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ ἐν Καδης Βαρνη
 • τεσ­σαράκον­τα γὰρ ἐτῶν ἤμην ὅτε ἀπέστειλέν με Μωυσῆς ὁ παῖς τοῦ θεοῦ ἐκ Καδης Βαρνη κατα­σκοπεῦσαι τὴν γῆν καὶ ἀπεκρίθην αὐτῷ λόγον κατα­̀ τὸν νοῦν αὐτοῦ
 • οἱ δὲ ἀδελφοί μου οἱ ἀναβάν­τες μετ᾿ ἐμοῦ μετέστησαν τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ ἐγὼ δὲ προ­σετέθην ἐπακολουθῆσαι κυρίῳ τῷ θεῷ μου
 • καὶ ὤμοσεν Μωυσῆς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγων ἡ γῆ ἐφ᾿ ἣν ἐπέβης σοὶ ἔσται ἐν κλήρῳ καὶ τοῖς τέκνοις σου εἰς τὸν αἰῶνα ὅτι προ­σετέθης ἐπακολουθῆσαι ὀπίσω κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν
 • καὶ νῦν διέθρεψέν με κύριος ὃν τρόπον εἶπεν τοῦτο τεσ­σαρακοστὸν καὶ πέμπτον ἔτος ἀφ᾿ οὗ ἐλάλησεν κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο προ­̀ς Μωυσῆν καὶ ἐπορεύ­θη Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ σήμερον ὀγδοήκον­τα καὶ πέν­τε ἐτῶν
 • ἔτι εἰμὶ σήμερον ἰσχύων ὡσεὶ ὅτε ἀπέστειλέν με Μωυσῆς ὡσαύτως ἰσχύω νῦν ἐξελθεῖν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πόλεμον
 • καὶ νῦν αἰτοῦμαί σε τὸ ὄρος τοῦτο καθὰ εἶπεν κύριος τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὅτι σὺ ἀκήκοας τὸ ῥῆμα τοῦτο τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ νυνὶ δὲ οἱ Ενακιμ ἐκεῖ εἰσιν πόλεις ὀχυραὶ καὶ μεγά­λαι ἐὰν οὖν κύριος μετ᾿ ἐμοῦ ᾖ ἐξολεθρεύ­σω αὐτούς ὃν τρόπον εἶπέν μοι κύριος
 • καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν ᾿Ιησοῦς καὶ ἔδωκεν τὴν Χεβρων τῷ Χαλεβ υἱῷ Ιεφοννη υἱοῦ Κενεζ ἐν κλήρῳ
 • δια­̀ τοῦτο ἐγενήθη ἡ Χεβρων τῷ Χαλεβ τῷ τοῦ Ιεφοννη τοῦ Κενεζαίου ἐν κλήρῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης δια­̀ τὸ αὐτὸν ἐπακολουθῆσαι τῷ προ­στάγματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ
 • τὸ δὲ ὄνομα τῆς Χεβρων ἦν τὸ προ­́τερον πόλις Αρβοκ μητρόπολις τῶν Ενακιμ αὕτη καὶ ἡ γῆ ἐκόπασεν τοῦ πολέμου
 • А оце те, що посіли Ізраїлеві сини в ханаанському Краї, що дали їм на спадок священик Елеазар, і Ісус, син Навинів, та голови батьків племен Ізраїлевих синів.
 • Жеребком приділили їхній спадок, як наказав був Господь через Мойсея, дев́яти племенам і половині племени.
 • Бо дав Мойсей насліддя двох племен, та половини племени по той бік Йордану, а Левитам спадку не дав серед них.
 • Бо Йосипових синів було двоє поколінь, Манасія та Єфрем, а Левитам не дали спадку в Краю, а тільки міста на оселення та їхні пасовиська для їхньої худоби та для їхнього маєтку.
 • Як наказав був Господь Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини, та й поділили Край.
 • І підійшли Юдині сини до Ісуса в Ґілґалі, та й сказав до нього Калев, син Єфуннеїв, кеназзеянин: Ти знаєш те слово, що Господь говорив до Мойсея, Божого чоловіка, про мене та про тебе в Кадеш-Барнеа.
 • Я був віку сорока літ, коли Мойсей, раб Господній, посилав мене з Кадеш-Барнеа вивідати той Край.
  І я доклав йому справу, як було в серці моїм.
 • А мої браття, що ходили зо мною, знесилили були серце народу, а я обставав за Господом, Богом моїм.
 • І присягнув Мойсей того дня, говорячи: Поправді кажу, той Край, що нога твоя ходила в ньому, буде на спадок тобі та синам твоїм аж навіки, бо ти обставав за Господом, Богом моїм.
 • А тепер оце Господь позоставив мене при житті, як говорив.
  Оце сорок і п́ять літ відтоді, як Господь говорив був це слово Мойсеєві, коли Ізраїль ходив у пустині.
  А тепер ось я віку восьмидесяти й п́яти літ.
 • Сьогодні я ще сильний, як того дня, коли Мойсей посилав мене, яка сила моя тоді, така сила моя й тепер, щоб воювати, і виходити, і приходити.
 • А тепер дай же мені цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні та великі укріплені міста.
  Може Господь буде зо мною, і я повиганяю їх, як говорив був Господь.
 • І поблагословив його Ісус, і дав Калевові, синові Єфуннеєвому, Хеврон за спадок.
 • Тому став Хеврон Калевові, синові Єфуннеєвому, кеназзеянинові, за спадок, і так є аж до цього дня, за те, що він обставав за Господом, Богом Ізраїля.
 • А ім́я Хеврону давніше було Кір́ят-Арба, що між велетнів був найбільший чоловік.
  А Край заспокоївся від війни.