Бlгословeніе р0євъ пчeльныхъ

Бlгословeніе р0євъ пчeльныхъ,
во ќліz нHва всаждeнныхъ.

Начaло ћкоже и3 въ пред8идyщей главЁ, по pалмёхъ же мlтва сіS:

Б9е всемогjй, предвёчный, содержaй г0рстію всю2 твaрь, њбладazй нб7омъ и3 землeю, и3 всёми ±же на ни1хъ, всsкому же создaнію, є4же на п0льзу бhти щeдрw подаsй: ўмилeннw м0лимъ ти сz всебlже, ћкоже дрeвле ї}льтzнwмъ зeмлю мeдомъ и3 млек0мъ текyщую даровaти, въ пустhни їwaнна кrти1телz твоего2 ди1віимъ мeдомъ воспитaти бlгоизв0лилъ є3си2: тaкожде нhнэ призрёніz твоегw2 бlговолeніемъ къ живопитaнію нaшему. сeй пчeльникъ и3 є3гw2 ќліz бlгослови2, ўмножaz преумн0жи въ нeмъ пчeлы, и3 бlгодaтію твоeю | соблюдaющи, тyчнагw нaсъ мeда и3сп0лни: да никaкw сeй пчeльникъ создaній твои1хъ пчeльныхъ лишeнъ, но всегдA преисп0лненъ сHты мeда бyдетъ: и3 по премн0гой бlгостhни и3 непобэди1мэй крёпости твоeй, да kви1тсz неподви1жимь мн0гими лукaвствы, и3 непоколеби1мь заз0рными њбаsніи, но твоeю всеси1льною њграждeнъ держaвою, и3 њстэнeнъ њполчeніемъ, t всsкагw ковaрства волшeбнагw сохранeнъ, и3 всегдA въ твоeй хrтE рукоsти невреди1мь пребyдетъ. Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти ны2 хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, во вёки, ґми1нь.

И# кропи1тъ їерeй пчeлъ и3 ќліz вод0ю сщ7eнною:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Посeмъ глаг0летъ nбhчный дневнhй tпyстъ.