Недёлz ґн­ті­пaс­хи

Недёлz ґн­ті­пaс­хи.

Е$же є4сть њсzзaніе с™aгw слaв­на­гw ґпc­ла fwмы2. Вё­да­ти по­добaетъ, ћкw въ сeй с™0й втор0й недё­ли ґн­ті­пaс­хи не пою1тсz вос­крeс­наz, но всS прaздника.

 На мaл­эй вечeр­ни  На вели1цэй вечeр­ни  На ќтре­ни  На літур­гjи

Въ суб­бHту вeчера.

Клe­плетъ па­ра­екк­лисіaрхъ, и3 со­брaв­ше­сz въ притв0ръ, бlгослови1вшу їерeю, глаг0лемъ: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. И# nбhч­ный f7‑й чaсъ триpaлм­ный, ћко­же на всsкъ дeнь.

И# глаг0лемъ тро­пaрь, глaсъ }.

Съ высоты2 сниз­шeлъ є3си2 благоутр0бне, / по­гребeніе пріsлъ є3си2 трид­нeв­ное, / да нaсъ свободи1ши страстeй, / жи­во­тE и3 вос­кресeніе нa­ше, / гDи слa­ва тебЁ.

И# кон­дaкъ, глaсъ т0йже:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2 без­смeртне, / но ѓдо­ву разруши1лъ є3си2 си1лу, / и3 вос­крeслъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, / женaмъ мmрон0сицамъ вэ­щa­вый: рa­дуй­тесz, / и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, / пaд­шымъ по­даsй воскресeніе.

На мaл­эй вечeрни.

Благослови1вшу їерeю, глаг0лемъ: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. Тa­же pал0мъ: Блгcви2 дш7E моS гDа:

На ГDи воз­звaхъ: стіхи6ры на д7. Глaсъ №.
Под0бенъ: Нбc­ныхъ чинHвъ:

Терпи1тъ хrт0съ человэколю1бнw и3 њсzз†ніz, / ћко­же и3 кrтъ прeж­де сегw2, / и3 непрaвед­ное ўбіeніе, / и3з8 гр0ба трид­нeв­нw вос­кRсhй, / пе­чaти не разруши2, / и3 двeремъ заключє1ннымъ, / ў§нкHмъ пред­стaвъ ћкw всеси1ленъ. [Двaж­ды].

Fwмино2 невёр­ствіе, / міроспаси1тельное бGо­че­ло­вё­ка сл0ва, / є4же и3з8 ѓд­скихъ преисп0днихъ во­стaніе ўвэ­рsетъ, / ћз­вы рyкъ и3 н0гъ дeр­зост­нэе њсzзaв­шее / ко ўвэ­рeнію мірск0му, / десни1цею любопhтною.

Собр†ннымъ стрa­хомъ, и5же t стрa­сти тво­еS, ґпcлwмъ сл0ве, / и3 двeремъ заключє1ннымъ / внезa­пу сов­шeлъ є3си2 по­сре­дЁ и4хъ, ми1ръ дaруz, / и3 fw­мЁ про­тzзaz њсzзaти / честны6z рeбръ твои1хъ ћзвы.

Слa­ва, и3 нhнэ, глaсъ в7: По во­стaніи твоeмъ гDи, / собр†ннымъ ўче­ни­кHмъ твои1мъ, и3 двeремъ заключє1ннымъ, / по­сре­дЁ стaлъ є3си2, ми1ръ по­даS и5мъ. / ўвё­ри­всz же и3 fw­мA, ви­дёніемъ рукY и3 рeбръ твои1хъ, / гDа и3 бGа тS и3сповёда, / спасa­ю­ща­го ўпо­вa­ю­щыz на тS чlвэколю1бче.

Свё­те ти1хій: Про­кj­менъ: ГDь воцRи1сz:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.
Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Ўстнa­ми чи1стыми / п0йте со ѓгG­лы че­ло­вё­цы / вос­крeс­ша­го трид­нeв­нw и3з8 гр0ба, / и3 мjръ совоздви1гшаго.

Стjхъ: Похвали2 їерусали1ме гDа, хвали2 бGа твоегw2 сіHне.

Kви1лсz є3си2 сщ7є1ннымъ твои6мъ сп7се ґпcлwмъ, / двeремъ заключє1ннымъ, / тё­ми њб­нов­лsz нaмъ / б9eственный тв0й д¦ъ.

Стjхъ: Ћкw ўкрэпи2 верєи2 врaтъ твои1хъ, и3 бlгослови2 сh­ны тво‰ въ тебЁ.

Нhнэ тS всецRю2, / ви1дэвше не nчи1ма, / но сер­дeч­ною люб0вію, / бGа вё­ро­вав­ше, / въ пё­ніихъ величaемъ.

Слa­ва, и3 нhнэ:
глaсъ и3 под0бенъ т0йжде:

Даe­ши, q и3збaвителю, / ми1ръ лю1демъ твои6мъ, / и3 дол­гHвъ раз­р­э­шeніе, / моли1твами всечи1стыz, / и3 є3ди1ныz бGомaтере.

Тa­же: Нhнэ tпу­щaе­ши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тро­пaрь, глaсъ з7:

Запе­чaта­ну гр0бу, / жив0тъ t гр0ба воз­сіsлъ є3си2 хrтE б9е, / и3 двeремъ заключє1ннымъ, / ўче­ни­кHмъ пред­стaлъ є3си2, / всёхъ вос­кресeніе: / д¦ъ прa­вый тё­ми њб­нов­лsz нaмъ, / по вели1цэй твоeй ми1лости.

[зри2] По­добaетъ вё­да­ти: Ѓще ли гдЁ нёсть бдёніz въ недё­лю: въ суб­бHту вe­че­ра на по­вечeріи по трис™0мъ кон­дaкъ тріH­ди прaзд­ни­ка: Слa­ва, и3 нhнэ: Пaс­хи: Ѓще и3 во гр0бъ: Си1це же глаг0лемъ и3 до tдaніz пaсхи.

На вели1цэй вечeрни.

По­вне­гдA блгcви1ти їерeю. Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. И# ѓбіе поeмъ пред­на­чинa­тель­ный pал0мъ: Бlгослови2 ду­шE моS гDа: съ пё­ніемъ, ћко­же є4сть nбh­чай: И# по и3сполнeніи сегw2, стіхосл0вимъ: Бl­жeнъ мyжъ: Каfjсму №-ю всю2. ГDи воз­звaхъ: поeмъ во глaсъ №, по­стaвимъ стіхHвъ, ‹. И# поeмъ стіхи6ры са­мо­глaс­ны, н0выz недёли.

Глaсъ №. Їwaн­на монaха:

Двeремъ заключє1ннымъ, / ўче­ни­кHмъ собр†ннымъ, / вшeлъ є3си2 внезa­пу всеси1льне ї}се б9е нaшъ, / и3 стaвъ по­сре­дЁ и5хъ / ми1ръ дaвъ, и3сп0лнилъ є3си2 с™aгw д¦а: / ждaти же по­ве­лёлъ є3си2, / и3 ни­кaко­же раз­лучaтисz t їерусали1ма, / д0ндеже њб­лекyт­сz є4же съ высоты2 си1лою. / Тём­же во­піeмъ ти2: / про­свэ­щeніе и3 вос­кресeніе и3 ми1ре нaшъ, слa­ва те­бЁ. [Двaж­ды].

По днeхъ nсми1хъ во­стaніz твоегw2 гDи, / kви1лсz є3си2 ўче­ни­кHмъ твои1мъ / на мё­стэ, и3дёже бs­ху с0брани, / и3 возгласи1въ и5мъ: ми1ръ вaмъ, / невё­ру­ю­ще­му ўче­ни­кY рy­цэ по­казaлъ є3си2, / и3 пречcтое ребро2. / џнъ же вё­ро­вавъ во­піs­ше те­бЁ: / гDь м0й и3 бGъ м0й, слa­ва те­бЁ. [Двaж­ды].

FwмA, глаг0лемый близ­нeцъ, не бЁ съ ни1ми, / є3гдA вшeлъ є3си2 хrтE, заключє1ннымъ двeремъ: / тём­же и3 не вё­ро­ва­ше речє1ннымъ є3мY, / t невёріz въ вё­ру и3звэствyz. / не неспод0билъ же є3си2 бl­же, / по­казaти є3мY пречcтое ребро2 твоE, / и3 рукY и3 но­гY ћз­вы: / џнъ же њсzзaвъ и3 ви1дэвъ, / и3сповёда тебE бhти бGа не нa­га, / и3 че­ло­вё­ка не пр0ста, и3 во­піs­ше: / гDь м0й и3 бGъ м0й, слa­ва те­бЁ. [Двaж­ды].

Ўче­ни­кHмъ со­мнs­щым­сz, / во nсмhй дeнь пред­стA сп7съ, и3дёже бs­ху с0брани, / и3 ми1ръ дaвъ, fw­мЁ возопи2: / пріиди2 ґпc­ле, / њсzжи2 дл†ни, въ ни1хже гвHздіz вонз0ша. / q д0брое невёріе fwмино2, / вёр­ныхъ серд­цA въ по­знaніе при­ведE, / и3 со стрa­хомъ возопи2: / гDь м0й и3 бGъ м0й, слa­ва те­бЁ. [Двaж­ды].

Глaсъ в7:

По во­стaніи твоeмъ гDи, / собр†ннымъ ўче­ни­кHмъ твои1мъ, и3 двeремъ заключє1ннымъ, / по­сре­дЁ стaлъ є3си2, ми1ръ по­даS и5мъ. / вё­ро­вавъ же и3 fw­мA зрёніемъ рукY и3 рeбръ твои1хъ, / гDа и3 бGа тS и3сповёда, / спасa­ю­ща­го ўпо­вa­ю­щыz на тS чlвэколю1бче. [Е#ди1ножды].

Двeремъ заключє1ннымъ, / пред­стaвъ ї}съ ўче­ни­кHмъ, / без­стрa­шіе и3 ми1ръ даs­ше, / тa­же глаг0летъ fw­мЁ: / почто2 мнЁ не вё­ру­е­ши, ћкw воскрес0хъ и3з8 мeрт­выхъ; / принеси2 сё­мw рyку твою2, / и3 вложи2 въ рeб­ра моS, и3 ви1ждь. / те­бё бо невё­ру­ю­щу, / вси2 навык0ша стрa­сти и3 вос­кресeніе моE звaти съ тоб0ю: / гDь м0й и3 бGъ м0й, слa­ва те­бЁ. [Е#ди1ножды].

Слa­ва, и3 нhнэ: глaсъ ѕ7.
Їwaн­на монaха:

Двeремъ заключє1ннымъ, / при­шeлъ є3си2 хrтE ко ўче­ни­кHмъ, / то­гдA fw­мA смотри1тельнw не њбрё­тесz съ ни1ми. / глаг0лаше бо: не и3мY вё­ры, / ѓще не ўви1жду и3 ѓзъ вLки. / ўви1жду ребро2, toнy­ду­же и3зhде кр0вь, водA, кре­щeніе. / ўви1жду ћзву, t неs­же и3сцэлЁ вели1кій стрyпъ че­ло­вё­че­скій. / ўви1жду, кaкw не бЁ, ћко­же дyхъ, но пл0ть и3 кH­сти. / смeрть по­прa­вый, и3 fw­мY ўвё­ри­вый, / гDи слa­ва тебЁ.

Вх0дъ. Свё­те ти1хій: Про­кj­менъ днE: ГDь воцRи1сz:

На літjи стіхи6ры. Глaсъ д7:

ГDи, нестерпи1мымъ твоегw2 бжcтвA бли­стaніемъ, / двeремъ при­шeлъ є3си2 заключє1ннымъ сy­щымъ, / и3 стaвъ по­сре­дЁ ўче­ни­кHвъ. / ребро2 њбнажи1лъ є3си2, / и3 ћзвъ твоeю рукY и3 но­гY стрy­пы kв­лsz: / пе­чaль же и3 ск0рбь раз­р­э­шaz, / ћвэ возгласи1лъ є3си2: / и4мже џбра­зомъ во мнЁ ви1дите, q дрy­зи, пл0ти пріsтіе, / не дy­ха но­шY є3стество2. / со­мнs­ще­мусz же ў§нкY, / по­вел­э­вaлъ є3си2 њсzзaти трe­пет­нw, рeкъ: / и3спытaвъ вс‰, грzди2, пр0чее не сумни1сz. / џнъ же њщу­щaz рук0ю твоE су­гy­бое существо2, / со стрa­хомъ во­піs­ше вёр­нw, вё­рою влек0мь: / гDь м0й и3 бGъ м0й, слa­ва тебЁ.

Глaсъ }: Прикосни1сz fwмо2 ребрY рук0ю, глаг0летъ хrт0съ, / и3 џбра­зы гвоздeй пріиди2 њсzжи2, / вё­рою и3спытaй, и3 бy­ди ми2 вё­ренъ, / и3 не бy­ди невё­ренъ. / fw­мa же пeр­стомъ ћкw при­кос­нyсz вL­цэ, вельми2 возопи2: / ты2 бGъ м0й и3 гDь, бlгоутр0бне слa­ва тебЁ.

Слa­ва, и3 нhнэ: глaсъ }. Ґнат0ліа:

Двeремъ заключє1ннымъ, / ўче­ни­кHмъ собр†ннымъ, / пред­стA сп7съ, и3дёже бs­ху с0брани, / и3 стaвъ по­сре­дЁ и5хъ, глаг0летъ fw­мЁ: / пріиди2 њсzжи2, и3 ви1ждь џбра­зы гвоздeй, / простри2 рyку твою2, и3 косни1сz ребрY мо­е­мY, / и3 не бy­ди невё­ренъ: но вё­рою про­по­вёждь, / є4же и3з8 мeрт­выхъ моE воскресeніе.

На стіх0внэ стіхи6ры са­мо­глaс­ны, глaсъ д7:

Q пре­слaв­на­гw чу­десE! / невёріе вё­ру и3звёстную роди2. / рeкъ бо fw­мA: ѓще не ви1жду, не и3мY вё­ры. / њсzзaвъ же рeб­ра, бGосл0витъ воплоти1вшагосz, / тог0жде сн7а б9іz по­знA, / ћкw по­стра­дaв­ша пл0тію, / про­по­вё­да вос­крeс­ша­го бGа, / и3 возопи2 свёт­лымъ глa­сомъ: / гDь м0й и3 бGъ м0й, слa­ва тебЁ.

Стjхъ: Похвали2 їерусали1ме гDа хвали2 бGа твоего2 сіHне.

Q пре­слaв­на­гw чу­десE! / nгню2 сё­но кос­нyв­ше­е­сz спасeсz / вложи1въ бо fw­мA во џгнєн­наz рeб­ра рyку / ї}са хrтA бGа, / не њпали1сz њсzзaніемъ. / души1 бо ѕло­вёр­ство преложи2 на бла­го­вёріе, / тe­плэ возопи2 t глубины2 ду­шeв­ныz: / вLка ты2 є3си2 и3 бGъ м0й, / и3з8 мeрт­выхъ вос­кресhй, слa­ва тебЁ.

Стjхъ: Ћкw ўкрэпи2 верєи2 врaтъ твои1хъ, и3 благослови2 сh­ны тво‰ въ тебЁ.

Q пре­слaв­на­гw чу­десE! / їwaннъ на пє1рси сл0ва воз­ле­жE, / fw­мa же рeб­ра њсzзaти спод0бисz: / но џвъ ќбw toнy­ду стрaш­нw / бGосл0віz глуб0кое и3звлечE смот­рeніе: / џвъ же спод0бисz тайнонаучи1ти нaсъ. / пред­став­лsетъ бо показ†ніz ћс­нw / во­стaніz є3гw2, во­піS: / гDь м0й и3 бGъ м0й, слa­ва тебЁ.

Слa­ва и3 нhнэ, глaсъ є7: Чlвэколю1бче, вeліе и3 без­при­клaд­ное мн0жество щедр0тъ твои1хъ: / ћкw дол­го­тер­пёлъ є3си2, t їудє1й за­ушaемь, / t ґпc­ла њсzзaемь, / и3 t tметa­ю­щих­сz тебE мно­го­ис­пы­тyемь, / кaкw воплоти1лсz є3си2; / кaкw рас­пsл­сz є3си2 без­грёшне; / но вразуми1 ны ћкw fw­мY вопи1ти те­бЁ: / гDь м0й и3 бGъ м0й, слa­ва тебЁ.

Тa­же: Нhнэ tпу­щaе­ши: Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ:

Тро­пaрь прaзд­ни­ка, глaсъ з7, три1жды:

Запе­чaта­ну гр0бу, / жив0тъ t гр0ба воз­сіsлъ є3си2 хrтE б9е, / и3 двeремъ заключє1ннымъ, / ўче­ни­кHмъ пред­стaлъ є3си2, / всёхъ вос­кресeніе: / д¦ъ прa­вый тё­ми њб­нов­лsz нaмъ, / по вели1цэй твоeй ми1лости.

И# бла­го­сло­вeніе хлёбwвъ. И# чтeніе дэsній с™hхъ ґпcлъ. Чтyт­сz же дэ‰ніz t на­чa­ла: и3ли2 бесB­ды зла­тоyс­та­гw t начaла.

[зри2] [Ѓще нёсть бдёніz, по Нhнэ tпу­щaе­ши: и3 по Џ§е нaшъ: Тро­пaрь: За­пе­чaта­ну гр0бу: И# tпyстъ. Во ќтріи же поeмъ полy­нощ­ни­цу вос­крeс­ную, на нeй­же поeмъ канHнъ трbч­ный, nк­тHи­ха №-гw глa­са, пэ­вaе­мый по полy­нощ­ни­цэ. По канHнэ же Дост0йно є4сть: трbч­ное. И# пр0чее. Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Тро­пaрь: За­пе­чaта­ну гр0бу: ГDи поми1луй. м7. Слa­ва и3 нhнэ: Чест­нёй­шую херув‡мъ: Стjхъ: Б9е ўщeд­ри ны2: И# моли1тва: Все­мо­гy­щаz и3 жи­во­творs­щаz: И# tпyстъ.]

На ќтре­ни.

По скон­чaніи же чтeніz, глаг0лемъ ше­стоpaл­міе. И# по и3сполнeніи си1хъ є3ктеніA вели1каz. И# БGъ гDь: поeмъ во глaсъ з7.

Тро­пaрь прaзд­ни­ка, глaсъ з7, три1жды:

Запе­чaта­ну гр0бу, / жив0тъ t гр0ба воз­сіsлъ є3си2 хrтE б9е, / и3 двeремъ заключє1ннымъ, / ўче­ни­кHмъ пред­стaлъ є3си2, / всёхъ вос­кресeніе: / д¦ъ прa­вый тё­ми њб­нов­лsz нaмъ, / по вели1цэй твоeй ми1лости.

По №-мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Кa­ме­ни запечaтану:

Стрa­ха рa­ди їудeй­ска, сокровє1ннымъ ўче­ни­кHмъ, / и3 въ сіHнэ со­брaн­нымъ, / вшeлъ є3си2 къ ни1мъ бl­же, / и3 стaлъ є3си2 по­сре­дЁ и5хъ, двeремъ заключє1ннымъ / ра­до­сто­творsй и3 по­казaлъ є3си2 и5мъ рy­цэ, / и3 пречи1стыхъ твои1хъ рeбръ ћз­вы, / глаг0лz невё­ру­ю­ще­му ўче­ни­кY: / принеси2 рyку твою2 и3 и3спытaй, / ћкw сaмъ ѓзъ є4смь, тебE рa­ди пострадaвый.

Слa­ва, и3 нhнэ: т0йже. И# чтeніе прaздника.

По в7-мъ стіхосл0віи, сэдa­ленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

Пред­стaлъ є3си2 жи­во­тE, / двeремъ заключє1ннымъ хrтE, ўче­ни­кHмъ, / и3 рeб­ра по­казaвъ и3 рy­цэ твои2 и3 н0зэ твои2, / є4же t гр0ба твоE во­стaніе пред8увэрsz: / но fw­мA не њбрё­тесz, тём­же глаг0лаше: / ѓще не ўзрю2 є3гw2, не вё­рую словесє1мъ вaшымъ.

Слa­ва, и3 нhнэ: т0йже. И# чтeніе прaзд­ни­ка. Тa­же полmелeй.

Ве­ли­чaніе:

Вели­чaемъ тS жи­водaв­че хrтE, / нaсъ рa­ди во ѓдъ сшeд­ша­го, / и3 съ соб0ю вс‰ воскRси1вшаго.

Pал0мъ и3збр†нный.

№ ли1къ: ГDь воцRи1сz, въ лё­по­ту њб­лечeсz: в7. њб­лечeсz гDь въ си1лу, и3 пре­поs­сасz. №. и4бо ўтверди2 все­лeн­ную, ћже не подви1житсz. в7. кто2 возглаг0летъ си6лы гD­ни, слh­ша­ны сотвори1тъ вс‰ хвалы6 є3гw2; №. да и3сповёдzтсz гDе­ви млcти є3гw2, и3 чу­десA є3гw2 сы­но­вHмъ че­ло­вёчєскимъ. в7. и3 и3звeлъ є3си2 ны2 t тьмы2, и3 сё­ни смeрт­ныz. №. ћкw сокруши2 вратA мBд­наz, и3 верєи2 желBз­ныz сломи2. в7. и3 и3збaви | t рас­тлёній и4хъ, и3 ќзы и4хъ рас­терзA. №. ћкw ўслh­ша ўбH­гіz гDь, в7. и3 њков†нныz сво‰ не ўничижи2. №. во­стA ћкw спS гDь, и3 порази2 враги2 сво‰. в7. ћкw џчи гD­ни на ўпо­вa­ю­щыz на млcть є3гw2: №. ўслh­ша­ти воз­ды­хaніе њко­вaн­ныхъ. в7. разрэши1ти сh­ны ўмерщ­влeн­ныхъ. №. да вос­кr­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2. в7. сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, возрa­ду­ем­сz и3 возвесели1мсz в0нь. №. воскrни2 гDи б9е м0й, да воз­несeт­сz рукA твоS, не за­бy­ди ўб0гихъ твои1хъ до кон­цA. в7. гDи б9е м0й, въ вёкъ и3сповёмсz тебЁ.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, три1жды.

И# сэдa­ленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

Ви1дz мо‰ рeб­ра, и3 ћз­вы гвоздeй, fwмо2, / что2 не вё­ру­е­ши мо­е­мY вос­кресeнію; / гDь глаг0лаше, вос­крeсъ t гр0ба, / kв­лszсz ґпcлwмъ неиз­речeн­нw. / близ­нeцъ же вё­ро­вавъ, во­піs­ше со­здa­те­лю: / бGъ м0й є3си2 и3 гDь.

Слa­ва, и3 нhнэ: т0йже. И# чтeніе прaздника:

По­сeмъ степє1нна, №-й ґн­ті­фHнъ д7-гw глaса.

T ю4ности мо­еS / мн0зи б0рютъ мS стр†сти, / но сaмъ мS заступи2, / и3 сп7си2 сп7се м0й.

Ненави1дzщіи сіH­на, / посрами1тесz t гDа, / ћкw травa бо nгнeмъ / бy­де­те и3зс0хше.

Слa­ва: С™hмъ д¦омъ / всsка ду­шA живи1тсz, / и3 чистот0ю воз­вы­шaет­сz, / свэт­лёет­сz трb­че­скимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

И# нhнэ, т0йже.

Про­кj­менъ, глaсъ д7:

Похвали2 їерусали1ме гDа, / хвали2 бGа твоего2 сіHне. Стjхъ: Ћкw ўкрэпи2 верєи2 врaтъ твои1хъ.

Тa­же дру­гjй про­кj­менъ: Всsкое ды­хaніе / да хвa­литъ гDа. Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвер­ждeніи си1лы є3гw2.

Е#ђліе t матfeа, за­чa­ло рѕ7i,
ќтрен­нее воскрeсно, №:

Во врe­мz џно, є3диніинaдесzть ўченицы2 и3д0ша въ галілeю, въ г0ру, ѓмо­же по­ве­лЁ и5мъ ї}съ: и3 ви1дэвше є3го2 поклони1шасz є3мY: џви же ўсу­мнё­шасz. и3 при­стy­пль ї}съ речE и5мъ, глаг0лz: да­дeсz ми2 всsка влaсть на нб7си2 и3 на земли2. шeд­ше научи1те всS kзhки, кре­стs­ще и5хъ во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а: ўчa­ще и5хъ блюсти2 вс‰, є3ли6ка за­по­вё­дахъ вaмъ. и3 сE ѓзъ съ вa­ми є4смь во всS дни2, до скон­чaніz вё­ка, ґми1нь.

Тa­же глаг0лемъ:

Воскресeніе хrт0во ви1дэвше, / поклони1мсz с™0му гDу ї}су, / є3ди1ному без­грёш­но­му. / кrтY тво­е­мY по­кланsем­сz хrтE, / и3 с™0е вос­кресeніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / рaз­вэ тебE и3н0гw не знaемъ, / и4мz твоE и3менyемъ. / пріиди1те вси2 вёр­ніи, / поклони1мсz с™0му хrт0ву вос­кресeнію: / сe бо пріи1де кrт0мъ рa­дость все­мY мj­ру. / все­гдA бl­го­сло­вs­ще гDа, / поeмъ вос­кресeніе є3гw2: / рас­пsтіе бо пре­тер­пёвъ, / смeр­тію смeрть разруши2. [Три1жды.]

Pал0мъ н7. И# цэ­ло­вaніе є3ђліа.

Тa­же, Слa­ва: Мlтва­ми ґпcлwвъ, / млcти­ве, њчи1сти / мн0жєства со­гр­э­шeній нaшихъ.

И# нhнэ: Мlтва­ми бцdы, / млcти­ве, њчи1сти / мн0жєства со­гр­э­шeній нaшихъ.

Тa­же, глaсъ ѕ7: Поми1луй мS б9е / по вели1цэй млcти твоeй, / и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ / њчи1сти беззак0ніе моE.

По­сeмъ стіхи1ра: Вос­крeсъ ї}съ t гр0ба, / ћко­же про­речE, / да­дE нaмъ жив0тъ вёч­ный / и3 вeлію ми1лость.

Тa­же, Спаси2 б9е лю1ди твоS: И# ѓбіе канHнъ прaзд­ни­ка, творeніе їwaн­на монa­ха. Глaсъ №. Їрм0съ по двaж­ды, тропари1 же на в7i. Ка­тавaсіа: Вос­кrніz дeнь: џба ли1ка вкy­пэ. T днeсь на­чинaемъ глаг0лати: Пои1мъ гDви: во всю2 пzтдесsтницу.

Пё­снь №.

Їрм0съ: Пои1мъ вси2 лю1діе, / t г0ркіz раб0ты фа­раH­ни ї}лz и3змёншему, / и3 во глу­би­нЁ мор­стёй но­гa­ми нем0крыми на­стaв­ль­ше­му, / пё­снь по­бёд­ную: ћкw прослaвисz.

Днeсь вес­нA ду­шaмъ, / за­нE хrт0съ t гр0ба ћко­же с0лнце воз­сіsвъ трид­нeв­ный, / мрaч­ную бy­рю tгнA гр­эхA нa­ше­гw. / того2 воспои1мъ, ћкw прослaвисz.

Цари1ца вре­мeнъ, свэтон0сному дню2, / днeй же цRю2 ћв­ствен­нэй­ши да­ро­носS, / крa­ситъ и3збр†нныz лю1ди цер­кHв­ныz, / непре­стaн­нw поS вос­крeс­ша­го хrтA.

ВратA смeр­ти хrтE, / ни­жE грHб­ныz печ†ти, ни­жE ключи2 дверeй те­бЁ проти1вишасz: / но вос­крeсъ пред­стaлъ є3си2 дру­гHмъ твои6мъ вLко, / ми1ръ дaруzй, всsкъ ќмъ преимyщъ.

Ка­тавaсіа: Вос­кресeніz дeнь, / просвэти1мсz лю1діе: / пaс­ха, гDнz пaс­ха! / t смeр­ти бо къ жи1зни, / и3 t земли2 къ нб7си2, / хrт0съ бGъ нaсъ пре­ведE, / по­бёд­ную пою1щыz.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 менE хrтE, / на недви1жимомъ кa­ме­ни зa­по­вэ­дей твои1хъ, / и3 просвэти1 мz свё­томъ ли­цA твоегw2: / нёсть бо с™ъ пa­че тебE чlвэколю1бче.

НHвыz вмё­стw вeт­хихъ, / вмё­стw же тлён­ныхъ нетлBн­ныz, / кrт0мъ твои1мъ хrтE соверши1въ нaсъ, / во њб­нов­лeніи жи1зни жи1тельствовати дост0йнw по­ве­лёлъ є3си2.

Во гр0бэ за­клю­чeнъ њпи1санною пл0тію твоeю, / неwпи1санный хrтE вос­крeслъ є3си2: / двeремъ же заключє1ннымъ, / пред­стaлъ є3си2 твои6мъ ўче­ни­кHмъ всеси1льне.

Ћзвы твоS хrтE, / ±же в0лею пре­тер­пёлъ є3си2 за нaсъ, / ўче­ни­кHмъ твои1мъ сохрани1въ, сви­дё­тель­ство по­казaлъ є3си2 / твоегw2 слaв­на­гw воскресeніz.

Ка­тавaсіа: Пріиди1те пи1во піeмъ н0вое, / не t кa­мене непл0дна чу­до­дёе­мое, / но нетлёніz и3ст0чникъ, / и3з8 гр0ба њдожди1вша хrтA, / въ нeм­же ўтверждaемсz.

V#пакои2, глaсъ ѕ7:

Ћкw по­сре­дЁ ўче­ни­кHвъ твои1хъ при­шeлъ є3си2 сп7се, ми1ръ даS и5мъ: / пріиди2 и3 къ нaмъ и3 спаси2 нaсъ.

И# чтeніе въ бGосл0вэ, є3гHже на­чa­ло: Њб­нов­лeніемъ чти1тисz:

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Вeліz тaй­на твоегw2 хrтE, смот­рeніz: / сію1 бо свh­ше прови1дz, бGозри1тельнw ґв­ва­кyмъ, / и3зшeлъ є3си2, во­піs­ше те­бЁ, / во спасeніе людeй твои1хъ чlвэколю1бче.

Жeл­чи ќбw вкуси2, дрeв­нее вку­шeніе и3сцэлsz, / нhнэ же съ с0томъ мe­да, про­свэ­щeніе по­даS хrт0съ прaoц7у, / и3 своE слaд­кое причaстіе.

Рaду­е­шисz и3спытaемь: / тём­же чlвэколю1бче на сіE по­вел­э­вaе­ши fw­мЁ, / про­сти­рaz невё­ру­ю­щу рeб­ра, / мjро­ви ўвэ­рsz твоE хrтE, трид­нeв­ное востaніе.

Богaт­ство почeрпъ / t сокр0вища некрa­до­ма­гw б9eственнагw, бла­го­дё­те­лю, / ко­піeмъ про­бодeн­на­гw твоегw2 ребрA, / пре­мyд­ро­сти и3 рa­зу­ма на­пол­нsетъ мjръ близнeцъ.

Тв0й все­б­ла­жeн­ный хвa­лит­сz љзhкъ, q бли1знче! / пeр­вый бо бла­гочeст­нw про­по­вё­ду­етъ / жиз­нодaв­ца ї}са, бGа же и3 гDа, / t њсzзaніz и3сп0лньсz бlгодaти.

Ка­тавaсіа: На б9eственнэй стрa­жи, / бGоглаг0ливый ґв­ва­кyмъ / да стa­нетъ съ нa­ми, и3 по­кa­жетъ / свэтон0сна ѓгG­ла, / ћс­нw глаг0люща: / днeсь спасeніе мj­ру, / ћкw вос­крe­се хrт0съ, / ћкw всеси1ленъ.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: T н0щи ќтре­ню­ю­ще поeмъ тS хrтE, / nц7Y со­без­на­чaль­на, и3 сп7са дyшъ нa­шихъ: / ми1ръ мjро­ви подaждь чlвэколю1бче.

Пред­стaвъ дру­гHмъ скор­бs­щымъ сп7съ, / при­шeствіемъ всю2 teм­летъ ск0рбь, / и3 и3грaти воздвизaетъ свои1мъ воскrніемъ.

Q вои1стинну по­хвалsе­ма­гw fwмы2 стрaш­на­гw на­чинaніz! / дeр­зост­нw бо њсzзA рeб­ра, / б9eственнымъ nгнeмъ блист†ющаz.

Невёріе fwмино2, вё­ры роди1тельное нaмъ по­казaлъ є3си2: / тh бо вс‰ пре­мyд­ро­стію твоeю / про­мыш­лsе­ши полeз­нw хrтE, ћкw человэколю1бецъ.

Ка­тавaсіа: Ќтре­ню­емъ ќтрен­нюю глу­бо­кY, / и3 вмё­стw мЂ­ра пё­снь при­несeмъ вL­цэ, / и3 хrтA ќзримъ / прaв­ды с0лнце, / всBмъ жи1знь возсіsюща.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Прор0ка спaслъ є3си2 t ки1та, чlвэколю1бче, / и3 менE и3з8 глубины2 пре­гр­э­шeній возведи2, молю1сz.

Fwмы2 не њстaвилъ є3си2 вLко, / по­гру­жaе­ма глубин0ю невёріz, / дл†ни про­стeръ на и3спытaніе.

Сп7съ нaшъ глаг0лаше: / њсzзaв­ше мS ви1дите кH­сти пл0ть носs­ща, / ѓзъ не премэни1хсz.

Рє1бра њсzзA, и3 вё­ро­вавъ по­знA fw­мA, / не сhй въ пeр­вомъ вх0дэ твоeмъ, сп7се нaшъ.

Ка­тавaсіа: Сниз­шeлъ є3си2 въ пре­ис­пHд­нzz земли2, / и3 сокруши1лъ є3си2 верєи2 вёч­ныz, / со­дер­жa­щыz св‰занныz хrтE, / и3 трид­нeвенъ ћкw t ки1та їH­на, / вос­крeслъ є3си2 t гр0ба.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Любо­пhт­ною десни1цею, / жиз­но­подaтєль­наz тво‰ рeб­ра fw­мA и3спытA хrтE б9е: / созаключє1ннымъ бо двeремъ ћкw вшeлъ є3си2, / съ пр0чими ґпc­лы во­піs­ше те­бЁ: / гDь є3си2 и3 бGъ м0й.

Јкосъ: Кто2 сохрани2 ўчени1чу длaнь то­гдA неwпали1му, / є3гдA ко џг­нен­нымъ рeбрwмъ приступи2 гD­нимъ; / кто2 да­дE є4й дeр­зость, и3 возм0же њсzзaти / плa­мен­ную к0сть, всsкw неwсzжи1мую; / ѓще бо не бы2 ребро2 си1лу п0дало брeн­нэй десни1цэ, / кaкw мо­жa­ше њсzзaти, / стра­дaнь­ми поколеб†вшаz ±же вh­ше, и3 ±же ни1зу; / сіS бl­годaть fw­мЁ да­дeсz, є4же сі‰ њсzзaти, / хrт0ви же вопи1ти: гDь є3си2 и3 бGъ м0й.

Сm­наxaрь въ недё­лю fwминY.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Џбра­зу служи1ти мусікjй­ско­му со­глaсію со­зы­вa­ю­щу лю1ди, / t пё­с­ней сіHн­скихъ пою1ще nтe­че­ски џт­ро­цы дв7довы, / мучи1телево разори1ша ѕлочести1вое ве­лёніе, / и3 плa­мень въ р0су преложи1ша, пё­снь вос­пэ­вa­ю­ще: / превозноси1мый nц7є1въ и3 нaшъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Ћкw пeр­вый є4сть днeй и3 гDствен­ный свэтон0сный сjй, / в0ньже рa­до­ва­тисz дост0йнw нH­вымъ и3 б9eствєннымъ лю1демъ съ трe­пе­томъ: / прин0ситъ бо и3 вё­ка џбразъ, / ћкw nсми1ца со­вер­шaz бy­ду­ща­гw, / превозноси1мый nц7є1въ и3 нaшъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Е#ди1нъ дерз­нy­вый, невёр­ною же вё­рою / њбла­го­дё­тель­ство­ва­вый нaсъ fw­мA близ­нeцъ, / рэши1тъ ќбw мрaч­ное невёд­эніе всёхъ концє1въ, вёр­нымъ невёр­ствіемъ, / се­бё же вэнeцъ плетeтъ ћвэ глаг0лz. / ты2 є3си2 гDь превозноси1мый nц7є1въ и3 нaшъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Не всyе ўсум­нёв­сz fw­мA њ во­стaніи твоeмъ, не низложи1сz: / но несум­нё­тель­ное тщa­ше­сz по­казaти сіE хrтE, всBмъ kзhкwмъ. / toнy­ду­же невёріемъ ўвё­ривъ, всёхъ научи2 глаг0лати: / ты2 є3си2 гDь превозноси1мый nц7є1въ и3 нaшъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Со стрa­хомъ рyку fw­мA въ рeб­ра твоS жи­вонHс­наz хrтE, вложи1въ, / трe­пе­тенъ њщути2 дёй­ство сп7се, / су­гy­бое двэмA є3стеств0ма въ те­бЁ со­единsе­мы­ма несліsн­нw, / и3 вё­рою взы­вa­ше глаг0лz: / ты2 є3си2 гDь превозноси1мый nц7є1въ и3 нaшъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Ка­тавaсіа: Џтро­ки t пe­щи и3збaвивый, / бhвъ че­ло­вёкъ, / стрaж­детъ ћкw смeр­тенъ, / и3 стрaстію смeрт­ное / въ нетлёніz њблачи1тъ бла­го­лё­піе, / є3ди1нъ бl­го­сло­вeнъ / nц7є1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Въ плa­ме­ни џг­нен­нэ горs­щіz пe­щи со­хрaн­ша­го дё­ти, / и3 во зрa­цэ ѓгG­ла сниз­шeд­ша­го къ ни1мъ, / п0йте гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Возже­лё­вый твоE рa­дост­ное ви­дёніе, / прeж­де не вё­ро­ва­ше fw­мA: / спод0бльсz же тогw2, бGа и3 гDа тS на­ри­цa­ше вLко, / є3г0же превозн0симъ во всS вёки.

Пре­тер­пёв­ша­го fwмино2 невёріе, и3 по­казaв­ша­го рeб­ра, / и3 тогw2 длaнію њсzзaн­на бhв­ша, / п0йте гDа, и3 превозноси1те є3го2 во всS вёки.

ТвоE неуд0бное сокр0вище, ўтаe­ное нaмъ tвeр­зе fw­мA: / бGосл0вивъ бо љзhкомъ бGон0снымъ, / п0йте гDа, глаг0лаше, / и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Ка­тавaсіа: Сeй на­речeн­ный и3 с™hй дeнь, / є3ди1нъ суб­бHтъ цRь и3 гDь, / прaзд­ни­кwвъ прaзд­никъ, / и3 торжество2 є4сть тор­жeствъ: / в0ньже благослови1мъ хrтA во вёки.

На f7‑й пё­с­ни, ЧCт­нёй­шую: не поeмъ: но їрм0съ кjйж­до ли1къ.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: ТебE свёт­лую свэ­щY, и3 м™рь б9ію, / пречyд­ную слaву, и3 вh­ш­шую всёхъ твaрей, / пё­с­нь­ми величaемъ.

Тв0й свёт­лый дeнь и3 пре­свёт­лый хrтE, все­свёт­лую бl­годaть, / в0ньже крaс­ный добр0тою ўче­ни­кHмъ твои1мъ пред­стaлъ є3си2, / въ пё­с­нехъ величaемъ.

ТебE брeн­ною длaнію њсzзaе­ма въ рeб­ра, / и3 не њпали1вша сію2, nгнeмъ неве­щeствен­на­гw б9eственнагw су­ще­ствA, / въ пё­с­нехъ величaемъ.

ТS ћкw бGа и3з8 гр0ба вос­крeс­ша хrтA, / не nчи1ма ви1дэвше, но сер­дeч­ною люб0вію вё­ро­вав­ше, / пё­с­нь­ми величaемъ.

Ка­тавaсіа: Свэти1сz, свэти1сz / н0вый їерусали1ме: / слa­ва бо гDнz / на те­бЁ воз­сіS. / ли­кyй нhнэ, / и3 весели1сz сіHне. / тh же чи1стаz красyй­сz бцdе, / њ во­стaніи рож­де­ствA твоегw2. И# покл0нъ.

Тa­же, С™ъ гDь бGъ нaшъ: на глaсъ №, три1жды.

Е#xапостілaрій, глaсъ №.
Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

Мои1хъ ўдHвъ рук0ю твоeю и3спытaвый ћз­вы, / не не вё­руй ми2 fwмо2, / ўsзв­лен­но­му тебE рa­ди: / со ўченики2 є3диномyдрствуй, / и3 живy­ща­го про­по­вё­дуй бGа. [Двaж­ды].

Слa­ва, и3 нhнэ: Днeсь вес­нA бла­го­ухaетъ, / и3 н0ваz твaрь ли­кyетъ. / днeсь взи­мa­ют­сz ключи2 дверeй, / и3 невёріz fwмы2 дрy­га вопію1ща: / гDь и3 бGъ м0й.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ №.
Под0бенъ: Пре­хвaль­ніи мyчєницы:

По є4же и3з8 гр0ба твоeмъ стрaш­номъ, жиз­нодaв­че, во­стaніи, / ћко­же пе­чa­тей не разруши1лъ є3си2 хrтE гр0бныхъ, / тaкw заключє1ннымъ двeремъ вшeлъ є3си2 къ пресл†внымъ ґпcлwмъ твои6мъ, / ра­до­сто­творS и5хъ, и3 прa­вый тв0й д¦ъ по­даS и5мъ, / за без­мёр­ную твою2 ми1лость.

FwмA и4же и3 близ­нeцъ не бЁ при­шeлъ, / є3гдA ты2 ўче­ни­кHмъ kви1лсz є3си2 гDи. / тём­же не вё­ро­ва тво­е­мY вос­кресeнію, / и3 ви1дэвшымъ тS во­піs­ше: / ѓще не вло­жY пeр­ста въ рeб­ра є3гw2 и3 гвоздeй ћз­вы, / не вё­рую, ћкw во­стaлъ є4сть.

Ћко­же х0щеши њсzжи2, хrт0съ fw­мЁ во­піs­ше: / вложи2 рyку, и3 по­знaй мS кH­сти и3мyща и3 земн0е тё­ло, / и3 не бy­ди невё­ренъ, рaв­нw же со и3нёми ўвё­ри­сz. / џнъ же возопи2: / бGъ м0й и3 гDь ты2 є3си2, / слa­ва во­стaнію твоемY.

Слa­ва, глaсъ ѕ7: По днeхъ nсми1хъ во­стaніz твоегw2 ї}се цRю2, / є3динор0дный сл0ве џ§ій / kви1лсz є3си2 ўче­ни­кHмъ твои1мъ, заключє1ннымъ двeремъ, / ми1ръ тв0й по­даS, / и3 невё­ру­ю­ще­му ўче­ни­кY знa­мєніz по­казaлъ є3си2: / пріиди2 и3 њсzжи2 рy­цэ и3 н0зэ, и3 нетлBн­наz мо‰ рeб­ра. / џнъ же вё­ро­вавъ, во­піs­ше те­бЁ: / гDь м0й и3 бGъ м0й, слa­ва тебЁ.

И# нhнэ: Пре­бла­го­сло­вeн­на є3си2:

Славосл0віе вели1кое. И# тро­пaрь прaзд­ни­ка. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. На­чинa­ют­сz же t днeсь літ‡и, си1рэчь и3схождє1ніz въ притв0ръ. Тaкож­де и3 њглашє1ніz препод0бнагw nц7A нa­ше­гw fе0дwра студjта, въ ни1хже поeмъ:

Слa­ва, и3 нhнэ, стіхи1ру є3ђльскую, глaсъ №:

На г0ру ўче­ни­кHмъ и3дyщымъ, за земн0е воз­несeніе, / пред­стA гDь: и3 поклони1вшесz є3мY, / и3 дaн­ныz влa­сти вез­дЁ научи1вшесz, / въ под­не­бeс­ную по­сы­лa­хусz, / про­по­вё­да­ти є4же и3з8 мeрт­выхъ вос­кресeніе, / и3 є4же на нб7сA воз­шeствіе. / и5мже и3 во вё­ки спре­бы­вaти нел0жный њб­э­щaсz хrт0съ бGъ, / и3 сп7съ дyшъ нaшихъ.

[зри2] Внемли2, ћкw літ‡и въ притв0рэ прeж­де пeр­ва­гw часA бы­вa­ютъ и3 њглашє1ніz студjто­ва. И# чaсъ №. И# пр0чее nбhч­ное. И# со­вер­шeн­ный tпyстъ.

Вё­до­мо бy­ди, ћкw во­слё­до­ваніе случи1вшихсz с™hхъ во всёхъ недёлzхъ с™hz пzт­десsт­ни­цы поeмъ въ повечeріzхъ.

Літур­гjа бы­вaетъ порa­ну трудA рa­ди бдён­на­гw. Часы2 пою1тсz триpaлм­ніи по ўстaву въ притв0рэ, на ни1хже глаг0лемъ тро­пaрь и3 кон­дaкъ прaздника.

Вё­до­мо бy­ди, ћкw t недё­ли н0выz и3 до tдaніz прaзд­ни­ка пaс­хи, на­чa­ло літур­гjи си1це бывaетъ:

По є4же рещи2 діaко­ну: Бlгослови2 вLко: И# їерeю: Бl­го­сло­вe­но цrтво: Поeтъ їерeй: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды, вeсь тро­пaрь кро­мЁ стіхHвъ. Да вос­крeс­нетъ бGъ: Тa­же, є3ктеніA, и3 прH­чаz літур­гjи. Вмё­стw же Дост0йно: поeмъ: ЃгGлъ во­піs­ше бl­годaт­нэй: Тa­же їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz: Е#гдa же речeтъ їерeй: Со стрa­хомъ б9іимъ: И# мы2: Бl­го­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне, бGъ гDь и3 kви1сz нaмъ. Їерeй: Спаси2 б9е лю1ди твоS: И# мы2 вмё­стw тро­парS: Ви1дэхомъ свётъ и4стинный: поeмъ: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды: и3 до tдaніz пaс­хи. Бы­вaетъ же и3 пр0чее літур­гjи по nбh­чаю. Во tпyстэ же є3гдA речeтъ: Слa­ва те­бЁ хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва те­бЁ. И# мы2: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. Тa­же tпyстъ літур­гjи по nбhчаю.

На літур­гjи.

На­чинaемъ и3з8wбрази1тєльнаz, и3 поeмъ во бl­жeн­нахъ, t канH­на прaзд­ни­ка, пё­снь G и3 ѕ7.

По вх0дэ тро­пaрь, глaсъ з7:

Запе­чaта­ну гр0бу, / жив0тъ t гр0ба воз­сіsлъ є3си2 хrтE б9е, / и3 двeремъ заключє1ннымъ, / ўче­ни­кHмъ пред­стaлъ є3си2, / всёхъ вос­кресeніе: / д¦ъ прa­вый тё­ми њб­нов­лsz нaмъ, / по вели1цэй твоeй ми1лости.

Слa­ва, и3 нhнэ: кон­дaкъ, глaсъ }:

Любо­пhт­ною десни1цею, / жиз­но­подaтєль­наz тво‰ рeб­ра fw­мA и3спытA хrтE б9е: / созаключє1ннымъ бо двeремъ ћкw вшeлъ є3си2, / съ пр0чими ґпc­лы во­піs­ше те­бЁ: / гDь є3си2 и3 бGъ м0й.

Про­кj­менъ ґпc­ла, глaсъ G: Вeлій гDь нaшъ, и3 вeліz крё­пость є3гw2, / и3 рa­зу­ма є3гw2 нёсть числA. Стjхъ: Хвали1те гDа ћкw бlгъ pал0мъ: бGо­ви нa­ше­му да ўслади1тсz хвалeніе.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло д7i.

Во дни2 џны, рукa­ми ґпcль­ски­ми бh­ша знa­мєніz и3 чу­десA въ лю1дехъ мнH­га: и3 бs­ху є3динодyшнw вси2 въ притв0рэ со­ло­мH­ни. t пр0чихъ же никт0же смёz­ше при­л­эплsтисz и5мъ, но ве­ли­чa­ху и5хъ лю1діе. пa­че же при­ла­гa­хусz вё­ру­ю­щіи гDви, мн0жество му­жeй и3 жeнъ. ћкw и3 на ст0гны и3зноси1ти нед{жныz, и3 по­ла­гaти на по­стeлzхъ и3 на nд­рёхъ: да грzдy­щу пет­рY, понE сёнь є3гw2 њсэни1тъ нё­ко­е­го t ни1хъ. схож­дa­ше же сz и3 мн0жество t nкрeст­ныхъ гра­дHвъ во їеrли1мъ, при­но­сs­ще нед{жныz и3 стрaж­ду­щыz t д{хъ нечи1стыхъ, и5же и3сцэлэвaхусz вси2. во­стaвъ же ґрхіерeй, и3 вси2 и5же съ ни1мъ, сy­щаz є4ресь сад­дукeй­скаz, и3сп0лнишасz зaви­сти. и3 возложи1ша рyки своS на ґпc­лы, и3 по­слa­ша и5хъ въ со­блюдeніе џб­щее. ѓгGлъ же гDнь н0щію tвeр­зе двє1ри темни1цы, и3звeдъ же и5хъ, речE: и3ди1те, и3 стaв­ше глаг0лите въ цeрк­ви лю1демъ всS глаг0лы жи1зни сеS.

Ґл­ли­лyіа, глaсъ }: Пріиди1те возрa­ду­ем­сz гDви, воскли1кнемъ бGу сп7си1телю нa­ше­му. Стjхъ: Ћкw бGъ вeлій гDь, и3 цRь вeлій по всeй земли2.

Е#ђліе t їwaн­на, за­чa­ло …є.

Сyщу п0здэ въ дeнь т0й во є3ди1ну t суб­бHтъ, и3 двeремъ затворє1ннымъ, и3дёже бs­ху ўченицы2 є3гw2 с0брани стрa­ха рa­ди їудeй­ска, пріи1де ї}съ, и3 стA по­сре­дЁ, и3 глаг0ла и5мъ: ми1ръ вaмъ. и3 сіE рeкъ, по­казA и5мъ рy­цэ и3 н0зэ и3 рє1бра своS. возрa­до­ва­шасz же ўченицы2 ви1дэвше гDа. речe же и5мъ ї}съ пaки: ми1ръ вaмъ. ћко­же по­слa мz nц7ъ, и3 ѓзъ по­сы­лaю вы2. и3 сіE рeкъ, дy­ну, и3 глаг0ла и5мъ: пріими1те д¦ъ с™ъ. и5мже tпу­сти­тE грэхи2, tпyстzт­сz и5мъ: и3 и5мже дер­жи­тE, дер­жaт­сz. Fw­мa же, є3ди1нъ t nбо­юнa­десz­те, глаг0лемый близ­нeцъ, не бЁ тY съ ни1ми, є3гдA пріи1де ї}съ. глаг0лаху же є3мY друзjи ўченицы2: ви1дэхомъ гDа. џнъ же речE и5мъ: ѓще не ви1жу на рукY є3гw2 ћз­вы гвозди6нныz, и3 вло­жY пeр­ста моегw2 въ ћз­вы гвозди6нныz, и3 вло­жY рyку мою2 въ рeб­ра є3гw2, не и3мY вё­ры. и3 по днeхъ nсми1хъ пaки бs­ху внyтрь ўченицы2 є3гw2, и3 fw­мA съ ни1ми. пріи1де ї}съ двeремъ затворє1ннымъ, и3 стA по­сре­дЁ и4хъ, и3 речE: ми1ръ вaмъ. пот0мъ глаг0ла fw­мЁ: принеси2 пeр­стъ тв0й сё­мw, и3 ви1ждь рy­цэ мои2, и3 принеси2 рyку твою2, и3 вложи2 въ рeб­ра моS, и3 не бy­ди невё­ренъ, но вё­ренъ. и3 tвэ­щA fw­мA, и3 речE є3мY: гDь м0й, и3 бGъ м0й. глаг0ла є3мY ї}съ: ћкw ви1дэвъ мS, вё­ро­ва, бла­жe­ни не ви1дэвшіи, и3 вё­ро­вав­ше. мнH­га же и3 и4на знa­мєніz сотвори2 ї}съ пред8 ўченики2 свои1ми, ±же не сyть пи1сана въ кни1гахъ си1хъ. сі‰ же пи1сана бh­ша, да вё­ру­е­те, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ сн7ъ б9ій: и3 да вё­ру­ю­ще, жи­во­тA и4мате во и4мz є3гw2.

Вмё­стw же Дост0йно: поeмъ:

ЃгGлъ во­піs­ше бl­годaт­нэй, / чи1стаz дв7о рa­дуй­сz, / и3 пaки рекY, рa­дуй­сz: / тв0й сн7ъ вос­крe­се / трид­нeвенъ t гр0ба, / и3 мє1ртвыz воздви1гнувый, / лю1діе весели1тесz.

Тa­же їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz / н0вый їерусали1ме: / слa­ва бо гDнz / на те­бЁ воз­сіS. / ли­кyй нhнэ, / и3 весели1сz сіHне. / тh же чи1стаz красyй­сz бцdе, / њ во­стaніи рож­де­ствA твоегw2.

При­чaст­ный:

Похвали2 їерусали1ме гDа, / хвали2 бGа твоего2 сіHне. / Ґлли­лyіа, три1жды.

На тра­пeзэ бы­вaетъ ўт­э­шeніе брaтіи вeліе. И# во­стaв­ше, t тра­пe­зы, глаг0лемъ преждепи6саннаz вс‰ въ суб­бHту свёт­лыz седми1цы.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки