По­не­дёль­никъ свёт­лыz седми1цы

По­не­дёль­никъ свёт­лыz седми1цы.

На вели1цэй вечeр­ни  На ќтре­ни  На літур­гjи

Во с™yю и3 вели1кую недё­лю пaсхи
вeчера.

По f7-мъ ча­сЁ, во свэти1льничномъ, њблачи1тсz на­стоs­тель во всю2 свz­щeн­ную nдeж­ду. И# стaвъ пред8 с™0ю тра­пe­зою съ кади1льницею, знa­ме­ну­етъ кrтови1днw, и3 воз­гла­шaетъ глаг0лz:

Бла­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ все­гдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

И# нaмъ tвэ­щa­ю­щымъ: Ґми1нь.

И# т0й на­чинaетъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. три1жды. И# мы2 т0йжде tвэ­щaемъ три1жды.

И# глаг0летъ на­стоs­тель преждеречє1нныz стіхи2:

№-й стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, / и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.

И# на кjйж­до стjхъ мы2 поeмъ тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. Вeсь по є3ди1ножды.

в7‑й стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, / ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

G‑й стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да воз­ве­селsт­сz. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

д7‑й стjхъ: Сeй дeнь є3г0же сотвори2 гDь, / возрa­ду­ем­сz и3 возвесели1мсz в0нь. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Слa­ва: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

И# нhнэ: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Тa­же на­стоs­тель: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть попрaвъ.

Мh же: И# сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Тa­же є3ктеніA вели1каz t діaко­на: Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

[зри2] По­добaетъ вё­да­ти, ћкw по вне­гдA на­чaти їерeю, кади1тъ с™yю тра­пe­зу по nбh­чаю и3 вeсь nл­тaрь, вe­черъ, на ГDи воз­звaхъ: на ќтре­ни, въ на­чaлэ канH­на и3сх0дитъ и3 кади1тъ хрaмъ и3 ли1ки и3 брaтію по nбык­но­вeн­но­му чи1ну.

По­сeмъ, ГDи воззвaхъ:
поeмъ во глaсъ в7. По­стaвимъ стіхHвъ ѕ7,
и3 поeмъ стіхи6ры вос­крeс­ны, G, глaсъ в7.

Стjхъ: Ѓще без­за­кHніz нaзри­ши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчи­щeніе є4сть.

Прeж­де вBкъ t nц7A р0ждшемусz б9ію сл0ву, / вопл0щшемусz t дв7ы мRjи, / пріиди1те поклони1мсz: / кrтъ бо пре­тер­пёвъ, / по­гребeнію пре­да­дeсz, ћкw сaмъ вос­хо­тЁ: / и3 вос­кRсъ и3з8 мeрт­выхъ, / сп7сe мz за­блуж­дa­ю­ща­го человёка.

Стjхъ: И$мене рa­ди твоегw2 по­тер­пёхъ тS, гDи, по­тер­пЁ ду­шA моS въ сл0во твоE, ўпо­вA ду­шA моS на гDа.

Хrт0съ сп7съ нaшъ, / є4же на ны2 ру­ко­писaніе пригвозди1въ на кr­тЁ за­глa­ди, / и3 смeрт­ную дер­жaву ўпраздни2: / по­кланsем­сz є3гw2 трид­нeв­но­му воскrнію.

Стjхъ: T стрa­жи ќтрен­ніz до н0щи, t стрa­жи ќтрен­ніz, да ўпо­вaетъ ї}ль на гDа.

Со ґрхa­гG­лы воспои1мъ хrт0во вос­кrніе: / т0й бо є4сть и3збaвитель и3 сп7съ дyшъ нa­шихъ, / и3 въ слa­вэ стрaш­нэй и3 крёп­ц­эй си1лэ, / пaки грzдeтъ суди1ти мj­ру, є3г0же создA.

И# вост0чны G.

Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

ТебE рас­пeн­ша­госz и3 по­гребeн­на­го, / ѓгGлъ про­по­вё­да вLку, и3 глаг0лаше женaмъ: / пріиди1те ви1дите, и3дёже ле­жa­ше гDь: / вос­кR­се бо, ћко­же речE, ћкw всеси1ленъ. / тём­же те­бЁ по­кланsем­сz є3ди1ному без­смeрт­но­му: / жиз­нодaв­че хrтE, поми1луй нaсъ.

Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзh­цы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

Кrт0мъ твои1мъ ўпраздни1лъ є3си2, / ю4же t дрe­ва клsтву, / по­гребeніемъ твои1мъ ўмертви1лъ є3си2 смeр­ти дер­жaву: / во­стaніемъ же твои1мъ просвэти1лъ є3си2 р0дъ че­ло­вё­че­скій. / сегw2 рa­ди во­піeмъ ти2: / бl­го­дё­те­лю хrтE б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пре­бы­вaетъ во вёкъ.

Tверз0шасz те­бЁ гDи, / стрa­хомъ вратA смє1ртнаz, / врaт­ни­цы же ѓдw­вы ви1дэвше тS, ўбоs­шасz: / вратa бо мBд­наz сокруши1лъ є3си2, / и3 верєи2 желBз­ныz стeрлъ є3си2, / и3 и3звeлъ є3си2 нaсъ t тьмы2 и3 сё­ни смeрт­ныz, / и3 ќзы н†ша рас­терзaлъ є3си2.

Слa­ва: Сп7си1тельную пё­снь пою1ще, t ќстъ воз­слeмъ: / пріиди1те вси2 въ до­мY гD­немъ при­па­дeмъ, глаг0люще: / на дрe­вэ рас­пнhй­сz, и3 и3з8 мeрт­выхъ вос­кRсhй, / и3 сhй въ нёдр­эхъ џ§ихъ, / њчи1сти грэхи2 нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Прeй­де сёнь зак0ннаz, / бl­годaти при­шeд­ши: / ћко­же бо ку­пинA не сгарa­ше њпалsе­ма, / тaкw дв7о ро­ди­лA є3си2, / и3 дв7а пре­бы­лA є3си2. / вмё­стw стол­пA џг­нен­на­гw, / прaвед­ное воз­сіS с0лнце: / вмё­стw мwmсeа, хrт0съ, / сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Вх0дъ со є3ђліемъ. Свё­те ти1хій: Тa­же, про­кj­менъ вели1кій, глaсъ з7: Кто2 бGъ вeлій ћкw бGъ нaшъ; / ты2 є3си2 бGъ творsй чу­десA. Стjхъ №: Сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2. Стjхъ в7: И# рёхъ: нhнэ на­чaхъ, сіS и3змёна десни1цы вhш­нz­гw. Стjхъ G: По­мzнyхъ дэлA гDнz, ћкw по­мzнY t на­чa­ла чу­десA твоS. И# пaки: Кто2 бGъ вeлій ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA.

По про­кjм­нэ же воз­гла­шaетъ діaконъ: И# њ спод0битисz нaмъ слh­шанію с™aгw є3ђліа, гDа бGа м0лимъ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

По­сeмъ чтeтъ є3ђліе на­стоs­тель во nлтари2.

Е#ђліе t їwaн­на, за­чa­ло …є.

Сyщу п0здэ въ дeнь т0й во є3ди1ну t суб­бHтъ, и3 двeремъ затворє1ннымъ, и3дёже бs­ху ўченицы2 є3гw2 с0брани стрa­ха рa­ди їудeй­ска, пріи1де ї}съ, и3 стA по­сре­дЁ, и3 глаг0ла и5мъ: ми1ръ вaмъ. и3 сіE рeкъ, по­казA и5мъ рy­цэ и3 н0зэ и3 рє1бра своS. возрa­до­ва­шасz же ўченицы2 ви1дэвше гDа. речe же и5мъ ї}съ пaки: ми1ръ вaмъ. ћко­же по­слa мz nц7ъ, и3 ѓзъ по­сы­лaю вы2. и3 сіE рeкъ, дy­ну, и3 глаг0ла и5мъ: пріими1те д¦ъ с™ъ. и5мже tпу­сти­тE грэхи2, tпyстzт­сz и5мъ: и3 и5мже дер­жи­тE, дер­жaт­сz. Fw­мa же, є3ди1нъ t nбо­юнa­десz­те, глаг0лемый близ­нeцъ, не бЁ тY съ ни1ми, є3гдA пріи1де ї}съ. глаг0лаху же є3мY друзjи ўченицы2: ви1дэхомъ гDа. џнъ же речE и5мъ: ѓще не ви1жу на рукY є3гw2 ћз­вы гвозди6нныz, и3 вло­жY пeр­ста моегw2 въ ћз­вы гвозди6нныz, и3 вло­жY рyку мою2 въ рeб­ра є3гw2, не и3мY вёры.

Ли1къ: Слa­ва те­бЁ гDи, слa­ва тебЁ.

По­сeмъ є3ктеніA: Рцeмъ вси2: и3 Спод0би гDи въ вe­черъ сeй: Тa­же: И#сп0лнимъ вечeр­нюю мlтву:

И# по возглaсэ
поeмъ стіхи1ру вос­крeс­ну, глaсъ в7:

Воскrніе твоE хrтE сп7се, / всю2 просвэти2 все­лeн­ную, / и3 при­звaлъ є3си2 твоE со­здaніе: / всеси1льне гDи слa­ва тебЁ.

Тa­же стіхи6ры пaс­хи, глaсъ є7:

Стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, / и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2.

Пaс­ха / сщ7eннаz нaмъ днeсь по­казaсz: / пaс­ха н0ва с™az: / пaс­ха тaин­ствен­наz: / пaс­ха все­чест­нaz: / пaс­ха хrт0съ и3збaвитель: / пaс­ха непор0чнаz: / пaс­ха вели1каz: / пaс­ха вёр­ныхъ: / пaс­ха двє1ри р†йскіz нaмъ tверзa­ю­щаz: / пaс­ха всёхъ њсвz­щa­ю­щаz вёрныхъ.

Стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, / да и3счeзнутъ.

Пріиди1те / t ви­дёніz жєны2 бl­го­вBст­ни­цы, / и3 сіH­ну рцh­те: / пріими2 / t нaсъ рa­до­сти бl­го­вё­щеніz, вос­кресeніz хrт0ва: / красyй­сz, ли­кyй, / и3 рa­дуй­сz їерусали1ме, / цRS хrтA ўзрёвъ и3з8 гр0ба, / ћкw же­ни­хA происходsща.

Стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да возвеселsтсz.

МmронH­си­цы жєны2, / ќт­ру глу­бо­кY, / пред­стaв­шz гр0бу жи­водaв­ца, / њбрэт0ша ѓгG­ла / на кa­ме­ни сэдs­ща, / и3 т0й про­вэ­щaвъ и5мъ / си1це глаг0лаше: / что2 и4щете живa­гw съ мeрт­вы­ми; / что2 плa­че­те нетлён­на­гw во тли2; / шeд­ше про­по­вё­ди­те ўче­ни­кHмъ є3гw2.

Стjхъ: Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, / возрa­ду­ем­сz и3 возвесели1мсz в0нь.

Пaс­ха крaс­наz, / пaс­ха, гDнz пaс­ха, / пaс­ха все­чест­нaz / нaмъ воз­сіS. пaс­ха, / рa­до­стію дрyгъ дрy­га њб8и1мемъ. / q пaс­ха! / и3збавлeніе ск0рби, / и4бо и3з8 гр0ба днeсь / ћкw t черт0га / воз­сіsвъ хrт0съ, / жєны2 рa­до­сти и3сп0лни глаг0лz: / про­по­вё­ди­те ґпcлwмъ.

Слa­ва и3 нhнэ, глaсъ є7: Вос­кrніz дeнь, / и3 просвэти1мсz торжеств0мъ, / и3 дрyгъ дрy­га њб8и1мемъ. / рцeмъ брaтіе, / и3 ненави1дzщымъ нaсъ, / прости1мъ вс‰ вос­кrніемъ, / и3 тaкw возопіи1мъ: / хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Хrт0съ вос­крe­се: три1жды, кро­мЁ кон­цA стіхи1ры.

Тa­же діaконъ: Пре­мyд­рость. Мh же: Бlгослови2. На­стоs­тель: Сhй бl­го­сло­вeнъ хrт0съ бGъ нaшъ: И# мы2: Ўтверди2 б9е: Тa­же на­стоs­тель, вмё­стw: Слa­ва те­бЁ хrтE б9е: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ / смeр­тію смeрть по­прaвъ. И# мы2: И# сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. И# ѓбіе глаг0летъ tпyстъ со кrт0мъ: Хrт0съ вос­кресhй и3з8 мeрт­выхъ: И# пр0чее, ћко­же и3з8zви1сz въ конeцъ ќтрени.

[зри2] И# цэлyемъ с™hz їкH­ны. И# вх0димъ въ тра­пe­зу, и3 глаг0лемъ: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: На­стоs­тель: ХrтE б9е бlгослови2: По во­стaніи же t тра­пe­зы, глаг0лемъ: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: На­стоs­тель: Съ нa­ми бGъ своeю бl­годaтію: И# тaкw твори1мъ во всю2 седми1цу свёт­лую вечeр­ни послёдованіе.

Въ по­не­дёль­никъ свёт­лыz седми1цы
на ќтрени.

Прeж­де на­чa­ла, вжи­гaетъ канди6ла и3 свэщы2 па­ра­екк­лисіaрхъ. Тa­же клe­плетъ въ вели1кій кам­пaнъ, и3 въ пр0чыz. И# со­брaв­шым­сz нaмъ во хрaмъ, їерeй по­ла­гaетъ nбhч­ный покл0нъ на­стоs­те­лю, и3 tх0дитъ во с™hй nл­тaрь, и3 взeмъ кади1льницу стои1тъ пред8 с™0ю тра­пe­зою, кро­мЁ ќбw сщ7eнническіz nдeж­ды, є3пітрахи1лій т0чію возл0жь свeрхъ мaн­тіи, кади1тъ кrтоoбрaз­нw, глаг0лz:

Слa­ва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 жи­во­творs­щей, и3 нераздэли1мэй трb­цэ, все­гдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

И# нaмъ tвэ­щa­ю­щымъ: Ґми1нь.

На­чинaетъ на­стоs­тель, съ пр0чими служи1тели,
ве­лег­лaс­нw на­стоs­щій тро­пaрь, во глaсъ є7:

Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

И# мы2 т0йжде поeмъ под0бнэ, со слад­ко­пё­ніемъ. Поeт­сz же сeй тро­пaрь три1жды t на­стоs­телz, и3 три1жды t нaсъ.

Тa­же на­стоs­тель глаг0летъ стіхи2:

Пeр­вый стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, / и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.

И# на кjйж­до стjхъ мы2 поeмъ тро­пaрь: Хrт0съ вос­кR­се: вeсь по є3ди1ножды.

Вторhй стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, / ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Трeтій стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да воз­ве­селsт­сz. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Четвeр­тый стjхъ: Сeй дeнь є3г0же сотвори2 гDь, / возрa­ду­ем­сz и3 возвесели1мсz в0нь. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Слa­ва: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

И# нhнэ: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Тa­же на­стоs­тель: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть попрaвъ.

Мh же: И# сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Въ мірски1хъ же хрaм­эхъ њблачи1тсz їерeй въ ри1зы. Тa­же є3ктеніA вели1каz. И# по воз­глaсэ ѓбіе поeмъ канHнъ, їрм0съ: Вос­кrніz дeнь: по двaж­ды, тропари1 же на ‹, съ при­пё­вы: Хrт0съ вос­крe­се: Въ Слa­ва, и3 нhнэ: глаг0лемъ бGор0дичны гDи1на fео­фa­на, и3 гDи1на їH­си­фа. Ка­тавaсіа џба ли1ка вкy­пэ: Вос­кrніz дeнь: И# послэди2: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. И# глаг0лемъ сіE во всю2 седми1цу вкy­пэ съ їрмосы2 на д7i.

КанHнъ, глaсъ №.
Пёснь №.

Їрм0съ: Вос­кресeніz дeнь, / просвэти1мсz лю1діе: / пaс­ха, гDнz пaс­ха! / t смeр­ти бо къ жи1зни, / и3 t земли2 къ нб7си2, / хrт0съ бGъ нaсъ пре­ведE, / по­бёд­ную пою1щыz.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Њчи1стимъ ч{вствіz, и3 ќзримъ / непри­стyп­нымъ свё­томъ / вос­кресeніz, хrтA бли­стa­ю­щасz, / и3 рa­дуй­тесz, рекy­ща / ћс­нw да ўслh­шимъ, / по­бёд­ную пою1ще.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Нб7сA u5бо дост0йнw да ве­селsт­сz, / зем­лs же да рa­ду­ет­сz, / да прaзд­ну­етъ же мjръ, / ви1димый же вeсь и3 неви1димый: / хrт0съ бо во­стA, / весeліе вёчное.

И$ный канHнъ бGор0диченъ, под0бенъ.
Е#гHже краестр0чіе на пeр­выхъ тропарёхъ:
Fео­фa­нусъ. Глaсъ т0йже.

Слa­ва: Ўмерщ­влeніz пре­дёлъ сломи1ла є3си2, / вёч­ную жи1знь р0ждшаz хrтA, и3з8 гр0ба воз­сіsв­ша­го днeсь, / дв7о всенепор0чнаz, и3 мjръ просвэти1вшаго.

И# нhнэ: Вос­крeс­ша­го ви1дэвши сн7а твоего2 и3 бGа, / рa­дуй­сz со ґпc­лы бGобl­годaт­наz чcтаz: / и3 є4же рa­дуй­сz пeр­вэе, ћкw всёхъ рa­до­сти винA, / вос­пріs­ла є3си2, бGом™и всенепор0чнаz.

Ка­тавaсіа џба ли1ка вкy­пэ: Вос­кrніz дeнь: И# послэди2: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Пріиди1те пи1во піeмъ н0вое, / не t кa­мене непл0дна чу­до­дёе­мое, / но нетлёніz и3ст0чникъ, / и3з8 гр0ба њдожди1вша хrтA, / въ нeм­же ўтверждaемсz.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Нhнэ вс‰ и3сп0лнишасz свё­та, / нб7о же и3 зем­лS и3 пре­ис­пHд­нzz: / да прaзд­ну­етъ u5бо всS твaрь / во­стaніе хrт0во, / въ нeм­же ўтверждaетсz.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

ВчерA спогреб0хсz те­бЁ хrтE, / совостаю2 днeсь / вос­кr­шу те­бЁ, / срас­пинaх­сz те­бЁ вчерA, / сaмъ мS спро­слaви сп7се во цrтвіи твоeмъ.

Слa­ва: На нетлён­ную жи1знь / при­хож­дY днeсь бl­го­стію р0ждшагwсz и3з8 тебE чи1стаz, / и3 всBмъ концє1мъ свётъ њблистaвшагw.

И# нhнэ: БGа є3г0же ро­ди­лA є3си2 пл0тію, и3з8 мeрт­выхъ, / ћко­же речE, во­стaв­ша ви1дэвши чcтаz, ли­кyй, / и3 сегw2 ћкw бGа пречи1стаz возвеличaй.

Ка­тавaсіа: Пріиди1те пи1во піeмъ н0вое: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Тa­же, є3ктеніA.

V#пакои2, глaсъ д7:

Предвари1вшыz ќт­ро ±же њ марjи, / и3 њбрёт­шыz кa­мень tвалeнъ t гр0ба, / слh­ша­ху t ѓгG­ла: во свётэ прис­носyщ­нэмъ сy­ща­го, / съ мeрт­вы­ми что2 и4щете ћкw че­ло­вё­ка; / ви1дите грHб­ныz пелєны2, те­цh­те, и3 мj­ру про­по­вё­ди­те, / ћкw во­стA гDь, ўмертви1вый смeрть, / ћкw є4сть сн7ъ бGа, спасa­ю­ща­гw р0дъ человёческій.

И# чтeніе на №-ю кни1гу: Въ на­чaлэ бЁ сл0во: T їwaн­на, тол­ко­вaніе зла­тоyс­та­гw, [t се­гH бо днE на­чинaемъ сію2 кни1гу, и3 дa­же до всёхъ с™hхъ совершaемъ].

Пё­снь д7.

Їрм0съ: На б9eственнэй стрa­жи, / бGоглаг0ливый ґв­ва­кyмъ / да стa­нетъ съ нa­ми, и3 по­кa­жетъ / свэтон0сна ѓгG­ла, / ћс­нw глаг0люща: / днeсь спасeніе мj­ру, / ћкw вос­крe­се хrт0съ, / ћкw всеси1ленъ.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Мyже­скій ќбw п0лъ, / ћкw развeр­зый дёв­ствен­ную ўтр0бу, / kви1сz хrт0съ: / ћкw чlвёкъ же, / ѓг­нецъ на­речeсz: / непор0ченъ же, / ћкw нев­кy­сенъ сквeр­ны, / нa­ша пaс­ха, / и3 ћкw бGъ и4стиненъ / со­вер­шeнъ речeсz.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Ћкw є3динолётный ѓг­нецъ, / бl­го­сло­вeн­ный нaмъ вэнeцъ хrт0съ, / в0лею за всёхъ за­клaнъ бhсть, / пaс­ха чисти1тельнаz, / и3 пaки и3з8 гр0ба крaс­ное / прaв­ды нaмъ воз­сіS с0лнце.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

БGоoц7ъ ќбw дв7дъ / пред8 сён­нымъ ков­чe­гомъ ска­кa­ше и3грaz, / лю1діе же б9іи с™jи, / nбразHвъ сбы­тіE зрs­ще, / весели1мсz б9eственнэ, / ћкw вос­крe­се хrт0съ, / ћкw всеси1ленъ.

Слa­ва: Со­здa­вый ґдa­ма твоего2 прaoц7а чи1стаz, / зи1ждетсz t тебE, и3 смeрт­ное жили1ще разори2 своeю смeр­тію днeсь, / и3 њзари2 вс‰ / б9eственными бли­стaнь­ми воскrніz.

И# нhнэ: Е#г0же ро­ди­лA є3си2 хrтA, / пре­крaс­нw и3з8 мeрт­выхъ воз­сіsв­ша чи1стаz зрs­щи, / д0браz и3 непор0чнаz въ женaхъ и3 крaс­наz, / днeсь во спасeніе всёхъ, со ґпc­лы рa­ду­ю­щисz / того2 прославлsй.

Ка­тавaсіа: На б9eственнэй стрa­жи: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Ќтре­ню­емъ ќтрен­нюю глу­бо­кY, / и3 вмё­стw мЂ­ра пё­снь при­несeмъ вL­цэ, / и3 хrтA ќзримъ / прaв­ды с0лнце, / всBмъ жи1знь возсіsюща.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Без­мёр­ное твоE бlгоутр0біе / ѓдо­вы­ми ќза­ми содержи1міи зрs­ще, / къ свё­ту и3дsху хrтE, / весe­лы­ми но­гa­ми, / пaс­ху хвaлz­ще вёчную.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

При­стy­пимъ свэщен0сніи, / и3сходsщу хrтY и3з8 гр0ба ћкw же­ни­хY, / и3 спрaзд­ну­имъ лю­бо­прaздн­ствен­ны­ми чи1нми / пaс­ху б9ію спаси1тельную.

Слa­ва: Про­свэ­щaет­сz б9eственными лучa­ми и3 живон0сными / вос­кресeніz сн7а твоегw2, бGом™и пречи1стаz, / и3 рa­до­сти и3сполнsетсz / бlгочести1выхъ собрaніе.

И# нhнэ: Не развeрзлъ є3си2 вратA дёв­ства въ во­пло­щeніи, / гр0ба не разруши1лъ є3си2 пе­чa­тей цRю2 со­здaніz: / toнy­ду­же вос­крeс­ша­го тS зрs­щи / м™и, рaдовашесz.

Ка­тавaсіа: Ќтре­ню­емъ ќтрен­нюю глу­бо­кY: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Сниз­шeлъ є3си2 въ пре­ис­пHд­нzz земли2, / и3 сокруши1лъ є3си2 верєи2 вёч­ныz, / со­дер­жa­щыz св‰занныz хrтE, / и3 трид­нeвенъ ћкw t ки1та їH­на, / вос­крeслъ є3си2 t гр0ба.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Сохрани1въ цё­ла знa­мєніz хrтE, / вос­крeслъ є3си2 t гр0ба, / ключи2 дв7ы не вреди1вый въ ржcтвЁ твоeмъ, / и3 tвeрзлъ є3си2 нaмъ р†йскіz двє1ри.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Сп7се м0й, / жив0е же и3 нежeрт­вен­ное за­колeніе, / ћкw бGъ сaмъ себE / в0лею при­вeдъ nц7Y, / совоскреси1лъ є3си2 всер0днаго ґдa­ма, / вос­крeсъ t гр0ба.

Слa­ва: Воз­ведeсz дрeв­ле держи1мое смeр­тію и3 тлёніемъ, / воплоти1вшимсz t твоегw2 пречc­та­гw чрe­ва, / къ нетлён­нэй, и3 прис­носyщ­нэй жи1зни, / бцdе дв7о.

И# нhнэ: Сни1де въ пре­ис­пHд­нzz земли2, / въ ло­же­снA тво‰ чcтаz сшe­дый, / и3 всели1выйсz и3 воплоти1выйсz пa­че ўмA, / и3 воздви1же съ соб0ю ґдa­ма, / вос­крeсъ t гр0ба.

Ка­тавaсіа: Сниз­шeлъ є3си2 въ пре­ис­пHд­нzz земли2: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Е#ктеніA.

Тa­же кон­дaкъ, глaсъ }:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2 без­смeртне, / но ѓдо­ву разруши1лъ є3си2 си1лу, / и3 вос­крeслъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, / женaмъ мmрон0сицамъ вэ­щa­вый: рa­дуй­тесz, / и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, / пaд­шымъ по­даsй воскресeніе.

Јкосъ: Е$же прeж­де с0лнца сlн­це за­шeд­шее и3ногдA во гр0бъ, / предвари1ша ко ќт­ру, и4щущыz ћкw днE мmронH­си­цы дB­вы, / и3 дру­гA ко дру­зёй во­піs­ху: / q други1ни! пріиди1те, вонs­ми по­мa­жемъ тё­ло живон0сное и3 по­гребe­ное, / пл0ть воскреси1вшагw пaд­ша­го ґдa­ма, ле­жa­щую во гр0бэ. / и4демъ, потщи1мсz ћко­же волсви2, и3 поклони1мсz, / и3 при­несeмъ м›ра ћкw дa­ры, не въ пе­ленaхъ, но въ плащани1цэ њбви1тому, / и3 плa­чимъ, и3 возопіи1мъ: q вLко, во­стa­ни, / пaд­шымъ по­даsй воскресeніе.

И# чтeніе.

Тa­же глаг0лемъ:

Воскресeніе хrт0во ви1дэвше, / поклони1мсz с™0му гDу ї}су, / є3ди1ному без­грёш­но­му. / кrтY тво­е­мY по­кланsем­сz хrтE, / и3 с™0е вос­кресeніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / рaз­вэ тебE и3н0гw не знaемъ, / и4мz твоE и3менyемъ. / пріиди1те вси2 вёр­ніи, / поклони1мсz с™0му хrт0ву вос­кресeнію: / сe бо пріи1де кrт0мъ рa­дость все­мY мj­ру. / все­гдA бl­го­сло­вs­ще гDа, / поeмъ вос­кресeніе є3гw2: / рас­пsтіе бо пре­тер­пёвъ, / смeр­тію смeрть разруши2. [Три1жды.]

Воскрeсъ ї}съ t гр0ба, / ћко­же про­речE, / да­дE нaмъ жив0тъ вёч­ный / и3 вeлію ми1лость. [Три1жды.]

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Џтро­ки t пe­щи и3збaвивый, / бhвъ че­ло­вёкъ, / стрaж­детъ ћкw смeр­тенъ, / и3 стрaстію смeрт­ное / въ нетлёніz њблачи1тъ бла­го­лё­піе, / є3ди1нъ бl­го­сло­вeнъ / nц7є1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Жєны2 съ мЂ­ры бGом{дрыz въ слёдъ тебE течa­ху: / є3г0же ћкw мeрт­ва со слезa­ми и3скaху, / поклони1шасz рa­ду­ю­щы­zсz жив0му бGу, / и3 пaс­ху тaй­ную / твои1мъ хrтE ўче­ни­кHмъ бlговэсти1ша.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Смeр­ти прaзд­ну­емъ ўмерщ­влeніе, / ѓдо­во раз­ру­шeніе, / и3н0гw жи­тіS вёч­на­гw на­чa­ло, / и3 и3грaюще поeмъ вин0внаго, / є3ди1наго бl­го­сло­вeн­на­го / nц7є1въ бGа, и3 препрослaвленнаго.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Ћкw вои1стинну сщ7eннаz, / и3 все­прaздн­ствен­наz сіS спаси1тельнаz н0щь, / и3 свэ­то­зaр­наz, / свэтон0снагw днE, / во­стaніz сy­щи про­воз­вёст­ни­ца: / въ нeй­же без­лёт­ный свётъ и3з8 гр0ба пл0тски всBмъ возсіS.

Слa­ва: Ўмертви1въ сн7ъ тв0й смeрть, всенепор0чнаz / днeсь, всBмъ смє1ртнымъ пре­бы­вa­ю­щій жив0тъ во вё­ки вэ­кHвъ да­ро­вA, / є3ди1нъ бl­го­сло­вeн­ный / nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленный.

И# нhнэ: Всёмъ цrтвуzй со­здaніемъ, / бhвъ че­ло­вёкъ, / всели1сz во твою2 бGо­бла­годaт­наz ўтр0бу, / и3 рас­пsтіе пре­тер­пёвъ и3 смeрть, / вос­крe­се бGо­лёп­нw, / со­воз­стaвивъ нaсъ ћкw всеси1ленъ.

Ка­тавaсіа: Џтро­ки t пe­щи и3збaвивый2: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Сeй на­речeн­ный и3 с™hй дeнь, / є3ди1нъ суб­бHтъ цRь и3 гDь, / прaзд­ни­кwвъ прaзд­никъ, / и3 торжество2 є4сть тор­жeствъ: / в0ньже благослови1мъ хrтA во вёки.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Пріиди1те н0вагw ві­но­грa­да рож­дeніz, / б9eственнагw весeліz, / въ нар0читомъ дни2 вос­кrніz, / цrтвіz хrт0ва пріwбщи1мсz, / пою1ще є3го2 / ћкw бGа во вёки.

При­пёвъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ.

Возведи2 џкре­стъ џчи твои2 сіHне и3 ви1ждь: / сe бо пріид0ша къ те­бЁ / ћкw бGо­свBт­лаz свэти6ла, / t зa­па­да, и3 сё­ве­ра, и3 м0рz, / и3 вост0ка чa­да тво‰, / въ те­бЁ благослов‰щаz хrтA во вёки.

При­пёвъ: Прес™az трb­це, б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Трb­ченъ: Џ§е вседержи1телю, и3 сл0ве, и3 дш7е, / треми2 со­единsе­мое во v3постaсэхъ є3стество2, / пресy­ще­ственне и3 преб9eственне, / въ тS кrти1хомсz, / и3 тS бlгослови1мъ во всS вёки.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Пріи1де тоб0ю въ мjръ гDь / дв7о бцdе, / и3 чрeво ѓдо­во раст0ргъ, / смє1ртнымъ нaмъ вос­кресeніе да­ро­вA: / тём­же бlгослови1мъ є3го2 во вёки.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Всю2 низложи1въ смeр­ти дер­жaву / сн7ъ тв0й дв7о, свои1мъ вос­кресeніемъ, / ћкw бGъ крёп­кій со­воз­несE нaсъ и3 њбожи2: / тём­же вос­пэ­вaемъ є3го2 во вёки.

Ка­тавaсіа: Сeй на­речeн­ный и3 с™hй дeнь: И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды.

Чест­нёй­шую: не поeмъ до tдaніz пaсхи.

Пё­снь f7.

Діaконъ: Вели1читъ ду­шA моS / вос­крeс­ша­го трид­нeв­нw t гр0ба, / хrтA жизнодaвца.

И# пeр­вый ли1къ поeтъ їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz / н0вый їерусали1ме: / слa­ва бо гDнz / на те­бЁ воз­сіS. / ли­кyй нhнэ, / и3 весели1сz сіHне. / тh же чи1стаz красyй­сz бцdе, / њ во­стaніи рож­де­ствA твоегw2.

Тa­же, вторhй ли1къ поeтъ при­пёвъ: Вели1читъ ду­шA моS / в0лею стра­дaв­ша, и3 по­гребe­на, / и3 вос­крeс­ша­го трид­нeв­нw t гр0ба. И# їрм0съ: Свэти1сz:

Тa­же, пeр­вый ли1къ поeтъ при­пёвъ: Хrт0съ н0ваz пaс­ха, / жeрт­ва живaz, / ѓг­нецъ б9ій / взeм­лzй грэхи2 ми1ра.

Q б9eственнагw, q лю­бeз­на­гw, / q слад­чaй­ша­гw твоегw2 глa­са! / съ нa­ми бо нел0жнw / њб­э­щaл­сz є3си2 бhти, / до скон­чaніz вё­ка хrтE: / є3г0же вёр­ніи, / ўтвер­ждeніе на­дeжди и3мyще, рaдуемсz.

И# вторhй ли1къ поeтъ т0йже при­пёвъ, и3 тропaрь.

Тa­же, пeр­вый ли1къ поeтъ при­пёвъ: ЃгGлъ во­піs­ше бl­годaт­нэй: / чи1стаz дв7о, рa­дуй­сz, / и3 пaки рекY, рa­дуй­сz: / тв0й сн7ъ вос­крe­се / трид­нeвенъ t гр0ба, / и3 мє1ртвыz воздви1гнувый, / лю1діе весели1тесz. И# тро­пaрь: Q б9eственнагw, q любeзнагw:

И# вторhй ли1къ поeтъ т0йже при­пёвъ, и3 тропaрь.

Тa­же, пeр­вый ли1къ: Возбуди1лъ є3си2 ўс­нyвъ мє1ртвыz t вё­ка, / цaр­ски ры­кa­вый ћкw t їy­ды лeвъ. И# тро­пaрь: Q б9eственнагw, q любeзнагw:

Вторhй ли1къ: Магдали1на марjа при­течE ко гр0бу, / и3 хrтA ви1дэвши, / ћкw вер­то­грa­дарz вопрошaше.

Q пaс­ха вeліz и3 сщ7eннэйшаz, хrтE! / q мyд­ро­сте, и3 сл0ве б9ій, и3 си1ло! / по­давaй нaмъ и4стэе тебE при­ча­щaтисz, / въ невечeр­нэмъ дни2 цrтвіz твоегw2.

Тa­же, пeр­вый ли1къ: ЃгGлъ њб­ли­стazй женaмъ во­піs­ше: / пре­стa­ни­те t слeзъ, ћкw хrт0съ вос­крe­се. И# тро­пaрь: Q пaс­ха вeліz и3 сщ7eннэйшаz:

Вторhй ли1къ: Хrт0съ вос­крe­се, смeрть по­прa­вый, / и3 мє1ртвыz воздви1гнувый, / лю1діе весели1тесz. И# тро­пaрь: Q пaс­ха вeліz и3 сщ7eннэйшаz:

Тa­же, пeр­вый ли1къ: Днeсь всsка твaрь весели1тсz и3 рa­ду­ет­сz: / ћкw хrт0съ вос­крe­се, и3 ѓдъ плэни1сz. И# тро­пaрь: Q пaс­ха вeліz и3 сщ7eннэйшаz:

Вторhй ли1къ: Днeсь вLка плэни2 ѓда, / воздви1гнувый ю4зники, ±же t вё­ка и3мsше лю1тэ њдержи6мыz. И# тро­пaрь: Q пaс­ха вeліz и3 сщ7eннэйшаz:

Пeр­вый ли1къ: Вели1читъ ду­шA моS / тріm­по­стaс­на­гw и3 нераз­дёль­на­гw б9ествA держaву.

БGор0диченъ: Со­глaс­нw дв7о, тебE бlжи1мъ вёр­ніи: / рa­дуй­сz двe­ре гDнz: / рa­дуй­сz грa­де њду­шев­лeн­ный: / рa­дуй­сz, є3sже рa­ди нaмъ нhнэ воз­сіS свётъ, / и3з8 тебE рож­дeн­на­гw и3з8 мeрт­выхъ воскресeніz.

Вторhй ли1къ: Рa­дуй­сz дв7о, рa­дуй­сz, / рa­дуй­сz бl­го­сло­вeн­наz, / рa­дуй­сz пре­п­ро­слaв­лен­наz: / тв0й бо сн7ъ вос­крe­се трид­нeвенъ t гр0ба.

БGор0диченъ: Весели1сz и3 рa­дуй­сz бжcтвен­наz двe­ре свё­та: / за­шe­дый бо ї}съ во гр0бъ воз­сіS, / просіsвъ с0лнца свэт­лёе, / и3 вBр­ныz вс‰ њзари1въ, / бGорa­до­ван­наz вLчце.

Тa­же џба ли1ка, со­шeд­ше­сz вкy­пэ, пою1тъ при­пёвъ: Вели1читъ ду­шA моS / вос­крeс­ша­го трид­нeв­нw t гр0ба, / хrтA жизнодaвца.

И# їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz / н0вый їерусали1ме: / слa­ва бо гDнz / на те­бЁ воз­сіS. / ли­кyй нhнэ, / и3 весели1сz сіHне. / тh же чи1стаz красyй­сz бцdе, / њ во­стaніи рож­де­ствA твоегw2.

И# тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се: три1жды. И# є3ктеніA.

Е#xапостілaрій. Са­мо­глa­сенъ:

Пл0тію ўс­нyвъ, / ћкw мeртвъ / цRю2 и3 гDи, / трид­нeвенъ вос­крeслъ є3си2, / ґдa­ма воздви1гъ t тли2, / и3 ўпраздни1въ смeрть: / пaс­ха нетлёніz, / мj­ра спасeніе. [Три1жды.]

На хвали1техъ, Всsкое дыхaніе:
И# поeмъ стіхи6ры вос­крeс­ны, глaсъ в7:

Стjхъ: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, / хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

Всsкое ды­хaніе и3 всS твaрь, / тS слaвитъ гDи, / ћкw кrт0мъ смeрть ўпраздни1лъ є3си2, / да по­кa­же­ши лю1демъ, є4же и3з8 мeрт­выхъ твоE вос­кrніе, / ћкw є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб­нэмъ, / хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

Да рекyтъ їудeе, / кaкw в0ини погуби1ша стре­гy­щіи цRS; / почт0 бо кa­мень не сохрани2 кa­мене жи1зни; / и3ли2 по­гребeн­на­го да да­дsтъ, / и3ли2 вос­кr­ше­му да покл0нzтсz, / глаг0люще съ нa­ми: / слa­ва мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, сп7се нaшъ, слa­ва тебЁ.

Стjхъ: Хвали1те є3го2 въ тmм­пaнэ и3 ли1цэ, / хвали1те є3го2 во стрy­нахъ и3 nргaнэ.

Рaдуй­тесz лю1діе и3 весели1тесz, / ѓгGлъ сэдsй на кa­ме­ни гр0бнэмъ, / т0й нaмъ бlговэсти2, рeкъ: / хrт0съ вос­кR­се и3з8 мeрт­выхъ, сп7съ мj­ра, / и3 и3сп0лни всsчєскаz бl­го­ухaніz: / рa­дуй­тесz лю1діе и3 весели1тесz.

Стjхъ: Хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ доб­ро­глaс­ныхъ, / хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ вос­кли­цaніz, / всsкое ды­хaніе да хвa­литъ гDа.

ЃгGлъ ќбw є4же рa­дуй­сz, / прeж­де твоегw2 за­чaтіz гDи, бl­годaт­нэй при­несE: / ѓгGлъ же кa­мень слaв­на­гw твоегw2 гр0ба / въ твоE вос­кrніе tвали2: / џвъ ќбw въ пе­чa­ли мё­сто, / весeліz w4бразы воз­вэ­щaz: / сeй же въ смeр­ти мё­сто, / вLку жиз­нодaв­ца про­по­вё­дуz нaмъ, / тём­же во­піeмъ ти2: / бl­го­дё­те­лю всёхъ, гDи слa­ва тебЁ.

И# стіхи6ры пaс­хи съ при­пё­вы и4хъ, глaсъ є7.

Стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, / и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2.

Пaс­ха / сщ7eннаz нaмъ днeсь по­казaсz: / пaс­ха н0ва с™az: / пaс­ха тaин­ствен­наz: / пaс­ха все­чест­нaz: / пaс­ха хrт0съ и3збaвитель: / пaс­ха непор0чнаz: / пaс­ха вели1каz: / пaс­ха вёр­ныхъ: / пaс­ха двє1ри р†йскіz нaмъ tверзa­ю­щаz: / пaс­ха всёхъ њсвz­щa­ю­щаz вёрныхъ.

Стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, / да и3счeзнутъ.

Пріиди1те / t ви­дёніz жєны2 бl­го­вBст­ни­цы, / и3 сіH­ну рцh­те: / пріими2 / t нaсъ рa­до­сти бl­го­вё­щеніz, вос­кресeніz хrт0ва: / красyй­сz, ли­кyй, / и3 рa­дуй­сz їерусали1ме, / цRS хrтA ўзрёвъ и3з8 гр0ба, / ћкw же­ни­хA происходsща.

Стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да возвеселsтсz.

МmронH­си­цы жєны2, / ќт­ру глу­бо­кY, / пред­стaв­шz гр0бу жи­водaв­ца, / њбрэт0ша ѓгG­ла / на кa­ме­ни сэдs­ща, / и3 т0й про­вэ­щaвъ и5мъ / си1це глаг0лаше: / что2 и4щете живa­гw съ мeрт­вы­ми; / что2 плa­че­те нетлён­на­гw во тли2; / шeд­ше про­по­вё­ди­те ўче­ни­кHмъ є3гw2.

Стjхъ: Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, / возрa­ду­ем­сz и3 возвесели1мсz в0нь.

Пaс­ха крaс­наz, / пaс­ха, гDнz пaс­ха, / пaс­ха все­чест­нaz / нaмъ воз­сіS. пaс­ха, / рa­до­стію дрyгъ дрy­га њб8и1мемъ. / q пaс­ха! / и3збавлeніе ск0рби, / и4бо и3з8 гр0ба днeсь / ћкw t черт0га / воз­сіsвъ хrт0съ, / жєны2 рa­до­сти и3сп0лни глаг0лz: / про­по­вё­ди­те ґпcлwмъ.

Слa­ва и3 нhнэ, глaсъ є7: Вос­кrніz дeнь, / и3 просвэти1мсz торжеств0мъ, / и3 дрyгъ дрy­га њб8и1мемъ. / рцeмъ брaтіе, / и3 ненави1дzщымъ нaсъ, / прости1мъ вс‰ вос­кrніемъ, / и3 тaкw возопіи1мъ: / хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Тa­же на­стоs­щій тро­пaрь, во глaсъ є7, три1жды:

Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

И# є3ктєніи2, и3 tпyстъ. И# чaсъ №-й. Си1це же бы­вaетъ слyж­ба ќтре­ни во всю2 седми1цу свёт­лую. Твори1мъ же и3 літjю внЁ nби1тели.

[зри2] По­добaетъ вё­да­ти, ћкw твори1мъ и3схождeніе днeсь внЁ мо­на­сты­рS, пред­но­сs­ще хор{гви. Въ рукaхъ же дер­жa­ще с™0е є3ђліе, чест­нhй кrтъ, и3 їкw6ны вос­кrніz хrт0ва, пречcтыz бцdы. Поeмъ канHнъ пaс­хи съ бGор0дичны, на }. И# ка­тавaсіа, їрм0съ т0йже. По ѕ7‑й пё­с­ни, послэди2 є3ђліа глаг0лемъ: Вос­кrніе хrт0во ви1дэвше: три1жды. Тa­же, стіхи1ра: Вос­крeсъ ї}съ t гр0ба: три1жды. Тa­же, з7‑z, }-z и3 f7‑z пё­с­ни. И# пр0чее молeбна.

На літур­гjи.

На­чeн­шу діaко­ну: Бlгослови2 вLко.

На­стоs­те­лю же возгласи1вшу: Бl­го­сло­вe­но цrтво nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

И# мы2: Ґми1нь. На­стоs­тель поeтъ съ пр0чими служи1тели во с™0мъ nл­та­рЁ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. [Три1жды. И# ли1ки т0йжде, три1жды.]

На­стоs­тель глаг0летъ припёвы:

№-й стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, / и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.

И# на кjйж­до стjхъ мы2 поeмъ тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. [Вeсь по є3ди1ножды.]

в7‑й стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, / ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

G‑й стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да воз­ве­селsт­сz. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

д7‑й стjхъ: Сeй дeнь є3г0же сотвори2 гDь, / возрa­ду­ем­сz и3 возвесели1мсz в0нь. Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Слa­ва: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

И# нhнэ: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды.

Тa­же на­стоs­тель поeтъ вh­ш­шимъ глa­сомъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть попрaвъ.

Мh же: И# сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

По­сeмъ глаг0летъ діaконъ є3ктенію2 вели1кую. По є3ктеніи1 же и3 по возглaсэ:

Ґн­ті­фHнъ пeр­вый, pал0мъ …є, глaсъ в7.

Стjхъ №: Воскли1кните гDви всS землS.

При­пёвъ: Мlтва­ми бцdы, / сп7се спаси2 нaсъ.

И# дру­гjй ли1къ т0йжде стjхъ: Воскли1кните гDви всS зем­лS, / п0йте же и4мени є3гw2, дади1те слaву хва­лЁ є3гw2.

При­пёвъ: Мlтва­ми бцdы, / сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ в7: Рцh­те бGу: к0ль стрaш­на дэлA твоS, / во мн0жествэ си1лы тво­еS с0лжутъ те­бЁ врази2 твои2.

При­пёвъ: Мlтва­ми бцdы, / сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ G: ВсS зем­лS да покл0нитсz те­бЁ, / и3 поeтъ те­бЁ, да поeтъ же и4мени тво­е­мY вhшній.

При­пёвъ: Мlтва­ми бцdы, / сп7се спаси2 нaсъ.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, / и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Кyп­нw џба ли1ка вh­ш­шимъ глa­сомъ: Мlтва­ми бцdы, / сп7се спаси2 нaсъ.

Тa­же, є3ктеніA мaлаz.

Ґн­ті­фHнъ вторhй, pал0мъ …ѕ, глaсъ т0йже.

Стjхъ №: Б9е ўщeд­ри ны2, и3 бlгослови1 ны.

При­пёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій, / вос­кресhй и3з8 мeрт­выхъ, пою1щыz ти2: / ґл­ли­лyіа. [Е#ди1ножды.]

Дру­гaz странA, т0йже стjхъ: Б9е, ўщeд­ри ны2, и3 бlгослови1 ны, / просвэти2 ли­цE твоE на ны2, и3 поми1луй ны2.

При­пёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій, / вос­кресhй и3з8 мeрт­выхъ, пою1щыz ти2: / ґллилyіа.

Стjхъ в7: Да по­знaемъ на земли2 пyть тв0й, / во всёхъ kзh­ц­эхъ спасeніе твоE.

При­пёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій, / вос­кресhй и3з8 мeрт­выхъ, пою1щыz ти2: / ґллилyіа.

Стjхъ G: Да и3сповёдzтсz те­бЁ лю1діе б9е, / да и3сповёдzтсz те­бЁ лю1діе вси2.

При­пёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій, / вос­кресhй и3з8 мeрт­выхъ, пою1щыz ти2: / ґллилyіа.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, / и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Вкy­пэ двA ли1ка: Е#динор0дный сн7е и3 сл0ве б9ій, без­смeр­тенъ сhй, / и3 и3зв0ливый сп7сeніz нa­ше­гw рa­ди / воплоти1тисz t с™hz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, / непрел0жнw вочlвё­чи­вый­сz: / рас­пнhй­сz же, хrтE б9е, смeр­тію смeрть по­прa­вый, / є3ди1нъ сhй с™hz трb­цы, / спро­слав­лsе­мый nц7Y, и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

Тa­же, є3ктеніA.

Ґн­ті­фHнъ G‑й, pал0мъ …з, глaсъ є7.

Стjхъ №: Да вос­крeс­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2.

Тро­пaрь, глaсъ є7:

Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

Дру­гaz странA, т0й же стjхъ: Да вос­крeс­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, / и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.

Тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ:

Стjхъ в7: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, / ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS.

Тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ:

Стjхъ G: Тaкw да поги1бнутъ грёш­ни­цы t ли­цA б9іz, / ґ прaвєд­ни­цы да воз­ве­селsт­сz, да возрa­ду­ют­сz пред8 бGомъ.

Тро­пaрь: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeртвыхъ:

И# бы­вaетъ вх0дъ.

И# воз­гла­шaетъ діaконъ, ѓще є4сть, ѓще же ни2, їерeй: Пре­мyд­рость, пр0сти.

Мh же вх0дное: Въ цeрк­вахъ благослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ їзрaилевыхъ.

И# поeмъ тро­пaрь, глaсъ є7:

Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ, / смeр­тію смeрть по­прaвъ, / и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ даровaвъ.

V#пакои2, глaсъ д7:

Предвари1вшыz ќт­ро ±же њ марjи, / и3 њбрёт­шыz кa­мень tвалeнъ t гр0ба, / слh­ша­ху t ѓгG­ла: во свётэ прис­носyщ­нэмъ сy­ща­го, / съ мeрт­вы­ми что2 и4щете ћкw че­ло­вё­ка; / ви1дите грHб­ныz пелєны2, те­цh­те, и3 мj­ру про­по­вё­ди­те, / ћкw во­стA гDь, ўмертви1вый смeрть, / ћкw є4сть сн7ъ бGа, спасa­ю­ща­гw р0дъ человёческій.

Слa­ва, и3 нhнэ: кон­дaкъ, глaсъ }:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2 без­смeртне, / но ѓдо­ву разруши1лъ є3си2 си1лу, / и3 вос­крeслъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, / женaмъ мmрон0сицамъ вэ­щa­вый: рa­дуй­тесz, / и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, / пaд­шымъ по­даsй воскресeніе.

Вмё­стw же трис™aгw:

Е#ли1цы во хrтA крести1стесz, / во хrтA њблек0стесz: / ґллилyіа.

Про­кj­менъ ґпc­ла, глaсъ }: Во всю2 зeм­лю и3зhде вэ­щaніе и4хъ, / и3 въ концы2 все­лeн­ныz глаг0лы и4хъ. Стjхъ: Нб7сA по­вё­да­ютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 воз­вэ­щaетъ твeрдь.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло в7.

Во дни2 џны, возврати1шасz ґпc­ли во їерусали1мъ t горы2 на­ри­цaе­мыz є3леHнъ, ћже є4сть бли1зъ їерусали1ма, суб­бHты и3мyщіz пyть. и3 є3гдA внид0ша, взыд0ша на г0рницу, и3дёже бs­ху пре­бы­вa­ю­ще, пeтръ же и3 їaкwвъ, и3 їwaннъ и3 ґн­дрeй, філjппъ и3 fw­мA, варfо­ло­мeй и3 матfeй, їaкwвъ ґл­фeовъ, и3 сj­мwнъ зи­лHтъ, и3 їy­да їaкwвль: сjи вси2 бs­ху тер­пs­ще є3динодyшнw въ моли1твэ и3 молeніи, съ женa­ми, и3 марjею м™рію ї}совою, и3 съ брaтіею є3гw2. и3 во дни2 тhz, во­стaвъ пeтръ по­сре­дЁ ўчени6къ, речE: бё же и3мeнъ нар0да вкy­пэ, ћкw сто2 и3 двa­десzть: мy­жіе брaтіе, по­добa­ше скон­чaтисz писaнію се­мY, є4же пред­речE д¦ъ с™hй ўсты2 дв7довыми њ їyдэ, бhв­шемъ вожди2 є4мшымъ ї}са: ћкw при­чтeнъ бЁ съ нa­ми, и3 пріsлъ бs­ше жрeбій слyж­бы сеS: по­добaетъ u5бо t сходи1вшихсz съ нa­ми му­жeй, во всsко лё­то, въ нe­же вни1де и3 и3зhде въ нaсъ гDь ї}съ: на­чeнъ t кре­щeніz їwaн­но­ва, дa­же до днE, в0ньже воз­несeсz на нб7о t нaсъ, сви­дё­те­лю вос­кrніz є3гw2 бhти съ нa­ми є3ди1ному t си1хъ. и3 по­стaви­ша двA, їH­си­фа, на­ри­цaе­ма­го вар­сaву, и4же на­речeнъ бhсть їyстъ, и3 матfjа, и3 помоли1вшесz, рё­ша: ты2 гDи серд­це­вёд­че всёхъ, покажи2 є3г0же и3збрaлъ є3си2 t сею2 двою2 є3ди1наго, пріsти жрeбій слу­жeніz сегw2 и3 ґп0стольства, и3з8 негH­же и3спадE їy­да, и3ти2 въ мё­сто своE. и3 дa­ша жрє1біz и4ма: и3 па­дE жрeбій на матfjа, и3 при­чтeнъ бhсть ко є3динонaдесzти ґпcтолwмъ.

Ґл­ли­лyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чу­десA твоS гDи. Стjхъ: БGъ про­слав­лsемь въ со­вётэ с™hхъ.

Е#ђліе t їwaн­на, за­чa­ло в7.

БGа никт0же ви1дэ ни­гдё­же: є3динор0дный сн7ъ, сhй въ л0нэ џ§и, т0й и3сповёда. и3 сіE є4сть сви­дё­тель­ство їwaн­но­во, є3гдA по­слa­ша жи1дове t їерусали1ма їерeєвъ и3 леvjтwвъ, да вопр0сzтъ є3го2: ты2 кт0 є3си; и3 и3сповёда, и3 не tвeр­же­сz, и3 и3сповёда, ћкw нёсмь ѓзъ хrт0съ. и3 вопроси1ша є3го2: что2 ќбw; и3ліa ли є3си2 ты2; и3 глаг0ла: нёсмь. прор0къ ли є3си2; и3 tвэ­щA: ни2. рё­ша же є3мY: кто2 є3си2; да tвётъ дa­мы по­слaв­шымъ ны2: что2 глаг0леши њ те­бЁ сам0мъ; речE: ѓзъ глaсъ вопію1щагw въ пу­стh­ни: и3спрaвите пyть гDнь, ћко­же речE и3сaіа прор0къ. и3 п0сланніи бё­ху t фарісє1й: и3 вопроси1ша є3го2, и3 рё­ша є3мY: что2 ќбw кре­щaе­ши, ѓще ты2 нё­си хrт0съ, ни и3ліA, ни прор0къ; tвэ­щA и5мъ їwaннъ, глаг0лz: ѓзъ кре­щaю вод0ю: по­сре­дё же вaсъ стои1тъ, є3гHже вы2 не вё­сте. т0й є4сть грzдhй по мнЁ, и4же пре­до мн0ю бhсть: є3мyже нёсмь ѓзъ дост0инъ, да tр­э­шY ре­мeнь са­по­гY є3гw2. сі‰ въ виfавaрэ бh­ша њб8 џнъ п0лъ їoр­дa­на, и3дёже бЁ їwaннъ крестS.

И# бы­вaетъ по чи1ну б9eственнаz літур­гjа златоyстагw.

Вмё­стw же Дост0йно: поeмъ:

ЃгGлъ во­піs­ше бl­годaт­нэй, / чи1стаz дв7о рa­дуй­сz, / и3 пaки рекY, рa­дуй­сz: / тв0й сн7ъ вос­крe­се / трид­нeвенъ t гр0ба, / и3 мє1ртвыz воздви1гнувый, / лю1діе весели1тесz.

Тa­же їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz / н0вый їерусали1ме: / слa­ва бо гDнz / на те­бЁ воз­сіS. / ли­кyй нhнэ, / и3 весели1сz сіHне. / тh же чи1стаz красyй­сz бцdе, / њ во­стaніи рож­де­ствA твоегw2.

При­чaст­ный:

Тёло хrт0во пріими1те, / и3ст0чника без­смeрт­на­гw вкуси1те. / Ґлли­лyіа, три1жды.

Е#гдa же на­стоs­тель глаг0летъ: Со стрa­хомъ б9іимъ и3 вё­рою приступи1те. Мы2 вмё­стw, Бl­го­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне: поeмъ: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды. На­стоs­тель глаг0летъ: Спаси2 б9е лю1ди твоS: И# мы2: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды. Е#гдa же и3зглаг0летъ їерeй: Все­гдA нhнэ и3 при1снw: И# мы2: Хrт0съ вос­крe­се: є3ди1ножды. По­сeмъ є3ктеніA. Вмё­стw же, Бy­ди и4мz гDне: и3 вмё­стw pал­мA, Бlгословлю2 гDа: поeмъ: Хrт0съ вос­крe­се: дванa­десzть, и3 мн0жае: д0ндеже ґнаф0ра t и3гyмена раздaст­сz. Тa­же на­стоs­тель, Бl­го­сло­вeніе гDне на вaсъ: Ли1къ: Ґми1нь. По­сeмъ на­стоs­тель вмё­стw, Слa­ва те­бЁ хrтE б9е: поeтъ: Хrт0съ вос­крe­се и3з8 мeрт­выхъ смeр­тію смeрть по­прaвъ. И# ли1къ: И# сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. По­сeмъ на­стоs­тель глаг0летъ tпyстъ со кrт0мъ по nбhчаю.

На тра­пeзэ бы­вaетъ ўт­э­шeніе вели1кое брaтіи.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки