Сед­ми­ца пер­вая Ве­ли­ко­го поста

 По­не­дёль­никъ
 Вт0рникъ
 СредA
 Четверт0къ
 Пzт0къ
 Суб­бHта

НАЧА~ЛО СТ&А~ГW
И# ВЕЛИ~КАГW ПОСТА@.

Въ по­не­дёль­никъ
пeр­выz седми1цы.

 На ќтре­ни  На ѕ7-мъ ча­сЁ  На вечeр­ни  На по­вечeріи
Знa­ме­на­етъ па­ра­екк­лисіaрхъ къ свё­ту, к0снэе рa­ди вечeр­нz­гw ўт­э­шeніz, и3 со­би­рaем­сz вси2 по nбh­чаю въ цR­ковь. Поeмъ полy­нощ­ни­цу без8 покл0нwвъ, т0кмw въ конeцъ три2 покл0ны вели1кіz, съ мlт­вою, ГDи и3 вLко: Сіe же бы­вaетъ въ №-й дeнь т0кмw. Въ пр0чыz же дни6 с™aгw и3 вели1кагw по­стA, поeмъ полy­нощ­ни­цу всю2 съ покл0ны ѕ7i, по nбhчаю.

На ќтре­ни.

Тa­же во­стaвъ їерeй твори1тъ nбhч­ное метaніе на­стоs­те­лю, и3 вх0дитъ во с™hй nл­тaрь, и3 пріeмъ кади1льницу, стa­нетъ пред8 с™0ю тра­пe­зою, и3 ка­дS кrтоwбрaз­нw, возгласи1тъ: Бl­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ: И# нaмъ tвэ­щaв­шымъ: Ґми1нь, И#сх0дитъ їерeй и3 кади1тъ. Ґ ўстaв­лен­ный pал­мо­пё­вецъ глаг0летъ: Трис™0е, все­гдA кро­мЁ метaній. По Џ§е нaшъ, воз­гла­шaетъ їерeй: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ, ГDи поми1луй, в7i. Пріиди1те поклони1мсz: три1жды, без8 метaній. И# pал0мъ f7i и3 к7, по кон­цЁ и4хъ, Трис™0е, без8 метaній. По Џ§е нaшъ: Тропари2 nбы6чныz. Си6мъ глаг0лємымъ, кади1тъ їерeй с™hй nл­тaрь, и3 всю2 цR­ковь. Тa­же, є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е: Тa­же, Њ вели1комъ гDи1нэ и3 nт­цE нa­шемъ с™ёйшемъ патріaр­сэ: Воз­глaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ: Чтeцъ: Ґми1нь. И# глаг0летъ: И$менемъ гD­нимъ бlгослови2 џт­че. И# ѓбіе їерeй: Слa­ва с™ёй, и3 є3диносyщнэй: И# прH­чаz. Брaтъ же, є3гHже є4сть дeнь, стaвъ на ўречeн­номъ мё­стэ, глаг0летъ ше­стоpaл­міе со всsкимъ вни­мaніемъ, не борзsсz, но со стрa­хомъ б9іимъ, ћкw къ са­мо­мY бGу бе­сё­ду­ю­щи неви1димw.

И# не и4мать кто2 влa­сти шепты6 твори1ти, ни­жE плю1нути, и3ли2 хрaк­ну­ти: но пa­че вни­мaти t pал0мника глаг0лємымъ, рy­цэ и3мyще сог­бe­ны къ пeр­семъ, главы6 же пре­клонe­ны, и3 џчи и3мyще д0лу, сер­дeч­ны­ма nчи1ма зрs­ще къ вост0кwмъ, да м0лимсz њ гр­э­сёхъ нa­шихъ, по­минa­ю­ще смeрть, и3 бy­ду­щую мyку, и3 жи1знь вёчную.

Въ на­чa­ло же Rв-гw pал­мA, глаг0летъ їерeй ќтрєн­ніz мlт­вы. По скон­чaніи же pал­мHвъ, Слa­ва, и3 нhнэ, Ґлли­лyіа, три1жды. Тa­же, є3ктеніA вели1каz, и3 воз­глaсъ. Поeтъ же ўчинeн­ный монaхъ ґл­ли­лyіа, во глaсъ прилучи1вшагwсz въ nк­тHихэ глa­са. Стjхъ №: T н0щи ќтре­ню­етъ дyхъ м0й къ те­бЁ б9е, за­нE свётъ по­велBніz тво‰. Стjхъ в7: Прaв­дэ научи1тесz живy­щіи на земли2. Стjхъ G: Зaвисть пріи1метъ лю1ди ненак†занныz. Стjхъ д7: Приложи2 и4мъ ѕлA гDи, приложи2 ѕлA сл†внымъ земли2. И# по к0емждо стіхЁ, Ґл­ли­лyіа, три1жды. Тa­же трbч­ны глa­са. Поeмъ же со ўми­лeніемъ ве­лег­лaс­нw и3 к0снw съ пё­ніемъ. На в7-мъ стіхЁ, Слa­ва: Ґ на трeтіемъ, И# нhнэ:

Тa­же стіхосл0вимъ є3ди1ну каfjсму pалти1ра. По ґн­ті­фHнэ же, на ґл­ли­лyіа твори1мъ покл0ны три2, вси2 рaв­нw, по­слё­ду­ю­ще и3гyмену, и3ли2 є3кклисіaрху. По пeр­вой каfjсмэ сэдaль­ны ўмили1тєльныz nсмо­глaс­ни­ка. [зри2] Тa­же чтeніе во с™0мъ є3фрeмэ, за­нE t тогw2 днE на­чинaет­сz с™hй є3фрeмъ, и3 чтeт­сz до пzт­кA цвэтон0сныz недёли.

По в7-мъ стіхосл0віи
сэдa­ленъ тріH­ди господи1на їH­си­фа. Глaсъ в7.
Под0бенъ: Млcр­діz сyщи:

ПостA б9eственнымъ на­чaт­комъ / ўми­лeніе стs­жимъ, t души2 вопію1ще: / вLко хrтE, мlтву нa­шу пріими2, ћкw и3збрaнное кади1ло, / и3 и3збaви нaсъ, м0лимсz, / ѕлосмрaд­ныz тли2, и3 мyки стрaш­ныz, / ћкw є3ди1нъ сhй бlгоувётливый.

Слa­ва, т0йже.

И# нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ: Млcр­діz сy­щи и3ст0чникъ, / млcти спод0би нaсъ бцdе, / при1зри на лю1ди согрэши6вшыz, / kви2 ћкw при1снw си1лу твою2: / на тs бо ўпо­вa­ю­ще, рa­дуй­сz во­піeмъ ти2, / ћко­же и3ногдA гавріи1лъ безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

И# пaки чтeніе во с™ёмъ є3фрeмэ.

По G‑мъ стіхосл0віи
сэдa­ленъ господи1на fе0дwра. Глaсъ в7.
Под0бенъ: Пречcто­му тво­е­мY w4бразу:

Всечcтн0е воз­дер­жaніе нач­нeмъ свёт­лw, / лучa­ми сіs­ю­ще с™hхъ зa­по­вэ­дей хrтA бGа нa­ше­гw, / люб­вE свёт­ло­стію, мlт­вы бли­стaніемъ, / чистоты2 њчи­щeніемъ, бl­го­мy­же­ства крё­по­стію: / ћкw да свэтон0сни предвари1мъ во с™0е и3 трид­нeв­ное вос­кrніе, / њсіzвa­ю­щее нетлёніе мjру.

Слa­ва, т0йже.

И# нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ: Неwбори1мую мlтву твою2 стz­жaвъ въ лю1тыхъ, / сво­бож­дa­юсz t њскорб­лs­ю­щихъ мS пa­че на­дeжди чyд­нw. / q м™и б9іz, пред­варsе­ши все­гдA просs­щымъ тS вёр­нw. / toнy­ду­же бl­годaр­нw во­піeмъ ти2: / пріими2 вLч­це, кр†ткаz бl­годaр­ствєн­наz, / вмё­стw си1хъ бy­ди ми2 во всёхъ п0мощь.

Тa­же чтeніе въ лаvсаи1цэ. pал0мъ н7. И# nбhч­наz мlтва: Сп7си2 б9е лю1ди тво‰: Тa­же воз­глaсъ. По­сeмъ на­чинaемъ: ГDви поeмъ: на глaсъ канH­на минeи, днE с™aгw. И# глаг0лютъ стіхи2 пё­с­ней ск0рw, кjйж­до ли1къ св0й стjхъ: д0ндеже дости1гнутъ до Њгу­с­тё­ша: и3 t тогw2 на­чинa­ютъ стjхъ дер­жaти на д7i. И# поeмъ минeи со їрмос0мъ на ѕ7, поeмъ же си1це: Пeр­вый ли1къ глаг0летъ стjхъ: Њгу­с­тё­ша: и3 поeтъ їрм0съ. Вторhй же ли1къ глаг0летъ в7 стjхъ: РечE врaгъ: И# по нeмъ тро­пaрь канH­на. И# порs­ду стіхи2 по ли­кHмъ до, То­гдA пот­щa­шасz: t стіхa же То­гдA пот­щa­шасz, на­чинaемъ три­пё­с­нецъ господи1на їH­си­фа, на д7. на ГDь же цrтвуzй: поeмъ дру­гjй три­пё­с­нецъ господи1на fе0дwра студjта: и3 поeтъ №-й ли1къ тро­пaрь. в7‑й же ли1къ в7 стjхъ, и3 тро­пaрь. По­сeмъ соедини1вшымсz двyмъ ли­кHмъ, пою1тъ, Слa­ва, трb­ченъ, вh­ш­шимъ глa­сомъ: И# нhнэ, БGор0диченъ. Тa­же глаг0лемъ вы­сочaй­шимъ глa­сомъ: Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ. И# поeмъ и4ный тро­пaрь господи1на fе0дwра. Понe­же бо по пzти2 тро­парeй и4мать пё­снь: Послэди1 же глаг0лемъ ка­тавaсію, їрм0съ вторa­гw канHна.

Си1це поeт­сz nсмaz и3 девsтаz пBсни.

Трeтію же пё­снь поeмъ си1це:

Глаг0летъ пeр­вый ли1къ стjхъ: ГDь взh­де на нб7сA: и3 тро­пaрь канH­на минeи. Вторhй ли1къ стjхъ: И# дaстъ крё­пость царю2: И# вторhй тро­пaрь канH­на минeи. Тa­же, Слa­ва, и3 нhнэ, съ тропари2 канH­на. И# поeтъ пeр­вый ли1къ їрм0съ минeи трeтіz пё­с­ни, послэди2 канHна.

Си1мъ w4бразомъ поeмъ и3 ѕ7‑ю пёснь.

Четвeр­тую же, и3 пsтую,
и3 сед­мyю пBс­ни си1це поeмъ:

Глаг0ли пeр­вэе їрм0съ канH­на минeи, тa­же конє1чныz двA стіх† пё­с­ни поeмъ къ тропарє1мъ канH­на: и3 Слa­ва, и3 нhнэ, їрмос0мъ же не по­кры­вaемъ пё­с­ни: за­нE їрм0съ глаг0летсz прeж­де пё­с­ни. Пою1тсz же їрмосы2 минeи по канHнэ, т0кмw по трeтіей и3 шест0й пё­с­нехъ: за­нe­же ў тёхъ пё­с­ней пeр­вэе їрм0съ не поeт­сz. Въ пр0чыz же дни6 седми1цы кро­мЁ по­не­дёль­ни­ка, тaкw поeт­сz и3 №-z пё­снь, ћко­же ўказaсz њ д7‑й, и3 є7‑й, пё­с­нехъ. Ґ въ ни1хже пё­с­нехъ бy­детъ три­пё­с­нецъ, поeт­сz послэди2 канH­на ка­тавaсіа, їрм0съ три­пё­сн­ца, ћко­же вh­ш­ше и3з8zви1сz.

[зри2] Вё­до­мо же бy­ди: ћкw nсмо­глaс­никъ не поeт­сz во всю2 свzтyю м7-цу, кро­мЁ недёль. Поeт­сz же т0чію минeа, и3 три­пё­с­нецъ. Ґ въ ни1хже пё­с­нехъ нёсть три­пё­сн­ца, поeт­сz т0кмw минeа. По G‑й пё­с­ни глаг0летъ їерeй є3ктенію2 мa­лую. Тa­же сэдa­ленъ с™aгw є3ди1ножды. Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: И# чтeніе въ лаvсаи1цэ. По ѕ7‑й пё­с­ни є3ктеніA мaлаz. Тa­же сэдa­ленъ м§нченъ: ѓще же и4мать с™hй кон­дaкъ, глаг0лемъ є3го2 здЁ: м§нченъ же глаг0лемъ по №-й каfjсмэ съ сэдaль­на­ми, съ при­пё­вомъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: И# чтeніе въ сmнаxарЁ.

КанHнъ и3 три­пё­с­нецъ господи1на їHсифа.
Глaсъ в7. Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те лю1діе:

ЗдЁ стіхосл0витсz пeр­ваz пёснь.

Кaкw нhнэ моегw2 вос­плa­чу tпа­дeніz; / к0е на­чa­ло сотворю2 сп7сeніz моегw2, блyд­нw пожи1вый, щeд­ре; / и4миже судь­бa­ми вё­си, сп7си1 мz.

СE врe­мz по­каsніz, сE дeнь сп7си1тельный, по­щeніz вх0дъ: / ду­шE б0дрствуй, и3 страстeй вх0ды затвори2, / ко гDу взирaющи.

ГрэхHвъ тре­вол­нeніе бурs­ще­е­сz, / во глу­бинY низвлачи1тъ мS tчazніz: / но къ твоeй при­бэ­гaю пучи1нэ млcти, сп7си1 мz гDи.

Е#ди1нъ ѓзъ гр­эхY пораб0тихсz, / є3ди1нъ ѓзъ страстeмъ двє1ри tверз0хъ, бl­го­увёт­ли­ве сл0ве, / њбрати1 мz сп7се бlгоутр0біемъ твои1мъ.

БGор0диченъ: И#ст0чникъ без­стрaстіz р0ждшаz, / ўsзв­ле­на страстьми2 nтрокови1це и3сцэли2, / и3 nгнS вёч­на­гw и3схити2 мS, є3ди1на бGобlгодaтнаz.

И$ный три­пё­с­нецъ
господи1на fе0дwра, глaсъ и3 їрм0съ т0йже:

Грzди1те лю1діе, / днeсь воспріи1мемъ по­щeній да­ро­вaніе, / ћкw бGо­да­ро­вaн­ное врe­мz по­каsніz, / въ сeмъ сп7са ўмлcтивимъ.

При­спЁ нhнэ, введeсz п0двигwвъ врe­мz, по­стA п0прище, / ўсeрд­нw вси2 нач­нeмъ сeй, / доб­ро­дётє­ли гDви ћкw дa­ры носsще.

Слa­ва, трb­ченъ: Е#ди1нице пр0стаz, три­свёт­лаz, на­чaль­ствен­нэй­шаz є3ди1на, / всем0щнэйшаz, всежи1зненнаz, б9е и3 гDи, / џ§е вседержи1телю, сн7е и3 дш7е, сп7сaй чтy­щыz тS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Б9ію с™yю г0ру воспои1мъ, мRjю несквeр­ную, / и3з8 неs­же воз­сіS прaв­ды сlн­це, / сy­щымъ во тьмЁ хrт0съ, всёхъ жи1знь.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Колесни1ца џг­нен­наz пріsтъ и3лію2 чyд­на­го, пост0мъ воwру­жeн­на­го, / мwmсeа по­казA зри1телz неиз­речeн­ныхъ: / и3 мы2 сeй пріи1мше, ќзримъ хrтA.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Брaш­но ґдaмъ kдE, и3 t раS того2 невоз­дер­жaніе и3зри1ну: / нaсъ же, гDи п0стъ пріe­мый, / до­стHй­ны по­каsніz покажи2 чlвэколю1бче.

Їрм0съ: Грzди1те лю1діе, / пои1мъ пё­снь хrтY бGу, / раз­дёль­ше­му м0ре, и3 на­стaв­ль­ше­му лю1ди, / ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz, / ћкw прослaвисz.

По ѕ7‑й пё­с­ни м§нченъ глaса.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џг­нен­ную ко nтро­кHмъ є3врeйскимъ сниз­шeд­ша­го, / и3 плa­мень въ р0су прел0жшаго бGа, / п0йте дэлA ћкw гDа, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Nгне­со­ж­жe­на сластьми2, и3 души2 зри1тельнымъ по­мра­чe­на, / nгнeмъ твоегw2 стрa­ха њбнови1въ хrтE, / свё­томъ мS сп7сeніz њзари2, да тS слaв­лю во вс‰ вёки.

Сhтость возненави1дэвши страстeй, / на­пи­тaй­сz д0брыхъ слa­дост­ною пи1щею, / и3 ўслади1сz пa­че t по­стA слa­до­стію, / г0рести сластeй ўк­лонs­ю­щисz, сми­рeн­наz ду­шE моS, / и3 поживи2 во вёки.

Њсл­эплeнъ ду­шeю, и3 піsн­ствомъ страстeй њтем­нeнъ, / ни­кaко­же взи­рaю къ те­бЁ є3ди1ному бGу. / тём­же мS ўщeд­ри и3 просвэти2, / и3 по­каsніz tвeр­зи ми2 вратA.

БGор0диченъ: Њнб7си1вшаz нa­ше земн0е и3 тлён­ное чcтаz, существо2, / тe­п­лою твоeю мlт­вою, ўпрaви­тисz нa­шымъ моль­бaмъ и3 молeніzмъ сотвори2, / къ тво­е­мY и3 всёхъ бGу и3 цRю2.

И$ный. Їрм0съ: Дрeв­ле њроси1вшаго:

Свёт­лw ўсрs­щимъ по­стA вх0дъ вёр­ніи, и3 да не сё­ту­имъ: / но њмhимъ ли1ца н†ша без­стрaстіz вод0ю, / бl­го­сло­вs­ще и3 пре­воз­носs­ще хrтA во вёки.

Е#лeемъ по­мa­зав­ше млcти души2 главY, / не многосл0вимъ nц7Y нa­ше­му, сy­ще­му на нб7сёхъ, / мlт­вы воз­сы­лa­ю­ще, / бl­го­сло­вs­ще и3 пре­воз­носs­ще є3го2 во вс‰ вёки.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Прис­носyщ­на, без­на­чaль­на nц7A, воспои1мъ вёр­ніи, / сн7а же со­без­на­чaль­на, и3 д¦а со­просіsв­ша и3з8 nц7A, / є3диносyщна ли1ца, / є3ди1нагw сy­ща всеси1льнагw на­чa­ла и3 влaсти.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: МRjе бGозвaн­наz, њчисти1лище вои1стинну вёр­ныхъ, / и3з8 тебe бо њстав­лeніе по­давaет­сz всBмъ бо­гaт­нw: / сн7а твоего2 и3 гDа не пре­стaй молs­щи њ пою1щихъ тS.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Пости1всz гDь че­ты­ре­десsт­ную мё­ру днeй, / сі‰ нhнэ њс™и2 и3 њчи1сти дни6, брaтіе, въ нs­же дости1гше, зо­вeмъ: / бlгослови1те, и3 превозноси1те хrтA во вёки.

Хвa­лимъ, бlгослови1мъ, по­кланsем­сz гDви, пою1ще, и3 пре­воз­носs­ще во вс‰ вёки.

Їрм0съ: Дрeв­ле њроси1вшаго є3врє1йскіz џтро­ки въ плa­ме­ни, / и3 њпали1вшаго гDа халдє1и пре­слaв­нw въ нeмъ, / воспои1мъ, глаг0люще: / бlгослови1те, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

И# стіхосл0витсz ЧCтнёйшую:

Пё­снь f7.

Їрм0съ: T бGа бGа сл0ва, / неиз­речeн­ною мyд­ро­стію при­шeд­ша­го њбнови1ти ґдa­ма, / ћдію въ тлёніе пaд­ша­го лю1тэ: / t с™hz дв7ы неиз­речeн­нw воплоти1вшагосz нaсъ рa­ди, / вёр­ніи є3диномyдреннw пё­с­нь­ми величaемъ.

ПостA дeнь, tло­жeніе гр­эхA да бy­детъ ти2 ду­шE, / и3 къ бGу мaніе вкy­пэ, и3 при­своeніе: / ћкw да ўбэжи1ши ѕл0бныz пр0пасти, / и3 с†мыz т0кмw пути6 возлю1биши, ведy­щыz ко џно­му пок0ю.

И# по­мыш­лeнь­ми по­полз­нyв­сz, / и3 пл0тію прегрэши1въ ры­дaю, и3 стеню2, и3 вопію2: / сп7си1 мz гDи, сп7си1 мz неѕл0биве є3ди1не, / и3 не њсуди2 менE во џгнь геeн­ны џныz, њсуж­дeніz дост0йнаго.

Во свёт­лую по­стA њб­лeк­ше­сz ри1зу, / піsн­ства тeм­ныz и3 ѕло­тsж­кіz со­в­ле­цeм­сz nдeж­ды, / и3 свёт­ли бhв­ше б9eственными доб­ро­дё­тель­ми, / свэтоз†рнаz сп7сwва вё­рою ќзримъ страд†ніz.

БGор0диченъ: И#знем0гшую всё­ми прил0ги ѕл0бныхъ бэс­Hвъ, / стрaст­ную мою2 дy­шу и3сцэли2 пречcтаz вLч­це, / цэли1телz р0ждшаz хrтA, и3збавлeніе нaсъ, / вё­ду­щихъ тS nтрокови1цу, дв7у нетлённу.

И$ный. Їрм0съ: Преестeственнw:

Нhнэ на­стA врe­мz с™hхъ по­стHвъ, / нач­нeмъ сего2 въ д0брыхъ пре­бы­вaніихъ: / въ судaхъ бо и3 кра­молaхъ не пости1тесz глаг0летъ.

Въ го­рЁ хwри1въ пост0мъ њчи1щьсz, ви1дэ бGа и3ліA: / њчи1стимъ и3 мы2 пост0мъ сeрд­це, и3 ќзримъ хrтA.

Слa­ва, трb­ченъ: Е#ди1ному є3стествY по­кланs­юсz, три2 ли1ца пою2, / є3ди1наго бGа всёхъ, / nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, прис­носyщ­ное начaло.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ЧCтаz nтрочA раж­дaе­ши, дв7а млeкомъ дои1ши: / кaкw въ сію6 двою2 дв7ствуеши р0ждши; / бGъ є4сть со­дёz­вый, не взыс­кyй t менE, є4же кaкw;

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Дeнь є3ди1нъ ќбw, речE, жи­тіE всsкw зем­нhхъ: / труж­дa­ю­щым­сz t люб­вE четhре­десzть сyть днeй по­стA, / ±же соверши1мъ свётлw.

Їрм0съ: Пре­естeствен­нw пл0тію за­чeн­шую во чрe­вэ, / t nц7A без­лёт­нw пред­воз­сіsв­шее сл0во, / въ пё­с­нехъ нем0лчныхъ / ве­ли­чaемъ вёрніи.

Тa­же, Дост0йно є4сть: Покл0нъ є3ди1нъ. Е#ктеніA: Пaки, и3 пaки: И# свэти1ленъ трb­ченъ глa­са. На Всsкое ды­хaніе стіхHвъ не поeмъ, но сті­хо­ло­гисyемъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Nбы6чныz pалмы2, G. И# ѓще прилучи1тсz въ минeи на рzдY двA с™hхъ: Поeмъ є3ди1ному вe­черъ стіхи6ры, ґ друг0му на хвали1техъ стіхи6ры на д7, ѓще бy­дутъ. Ѓще же ни2, глаг0летъ ўчинeн­ный брaтъ: Те­бЁ слa­ва по­добaетъ гDи б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. Слa­ва те­бЁ, по­казaв­ше­му нaмъ свётъ. Слa­ва въ вhш­нихъ бGу: И# прH­чаz. И# твори1мъ мет†ніz G, рaв­нw на мё­ст­эхъ нa­шихъ стоs­ще. По­сeмъ їерeй: И#сп0лнимъ ќтрен­нюю: И# воз­глaсъ.

И# со­во­кy­пль­ше­сz џба ли6ка вкy­пэ, поeмъ:

На стіх0внэ са­мо­глa­сенъ, глaсъ є7:

Пріи1де п0стъ, мaти цэ­ло­мyдріz, / њбличи1тель гр­эхHвъ, про­по­вёд­никъ по­каsніz, / жи1тельство ѓгGлwвъ, и3 сп7сeніе че­ло­вёкwвъ, / вёр­ніи возопіи1мъ: б9е, поми1луй нaсъ.

Стjхъ: И#сп0лнихомсz за­yт­ра млcти тво­еS гDи, и3 возрa­до­ва­х­ом­сz, и3 возвесели1хомсz: во вс‰ дни6 нa­шz возвесели1хомсz, за дни6 въ нs­же смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нs­же ви1дэхомъ ѕл†z. и3 при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, / и3 на­стaви сh­ны и4хъ.

И# по­вторsемъ т0йже.

Тa­же стjхъ: И# бy­ди свёт­лость гDа бGа нa­ше­гw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нa­шихъ и3спрaви на нaсъ, / и3 дё­ло рyкъ нa­шихъ и3спрaви.

И# м§нченъ: Бl­го­сло­вe­но в0инство цRS нбc­на­гw, / ѓще бо и3 земнор0дніи бh­ша стrто­тeрп­цы, / но ѓгGль­скій сaнъ пот­щa­шасz дости1гнути, њ тэле­сёхъ небрeг­ше, / и3 страстьми2 свои1ми безпл0тныхъ чe­сти спод0бишасz: / мlтва­ми и4хъ, гDи сп7си2 дy­шы нaшz.

Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ТS б9ію м™рь, дв7у чcтую и3 херув‡мъ с™ёйшую, / во глaс­эхъ пё­с­ней ве­ли­чaемъ: / за­нE ду­шeю и3 тё­ломъ бцdу и3сповёдуемъ, / ћкw вои1стинну р0ждшую бGа во­пло­щeн­на: / моли1сz пречcтаz њ ду­шaхъ нaшихъ.

Тa­же, Бl­го є4сть: двaж­ды. Трис™0е, и3 мет†ніz G. Прес™az трb­це: Џ§е нaшъ: По вне­гдa же рещи2 їерeю: Ћкw твоE є4сть цrтво: глаг0лемъ тро­пaрь: Въ хрaмэ стоs­ще слa­вы тво­еS: И# глаг0лемъ, ГDи поми1луй, м7. Тa­же tх0дитъ сщ7eнникъ, и3 глаг0летъ: Сhй бl­го­сло­вeнъ хrт0съ бGъ нaшъ: Нбc­ный цRю2: По­сeмъ же стои1мъ, и3 м0лимсz въ се­бЁ, во своeмъ по­мыш­лeніи глаг0люще мlтву пр­пdб­на­гw nт­цA нa­ше­гw є3фрeма: ГDи и3 вLко жи­во­тA моегw2: И# покл0ны вели1кіz G: и3 мaлыхъ в7i, глаг0люще въ се­бЁ на є3ди1номъ к0емждо: Б9е, њчи1сти мS грёш­на­го. Тa­же пaки и4нъ покл0нъ вели1кій є3ди1нъ, глаг0люще и3 въ нeмъ предпи1санную мlтву всю2 с™aгw є3фрeма. И# по є4же во­стaти нaмъ, на­чинaетъ пред­стоs­тель: Пріиди1те поклони1мсz: три1жды, и3 мет†ніz три2. И# со­во­куп­лsемъ пeр­вый чaсъ. И# скон­чa­ну трeтіе­му pал­мY, глаг0лемъ Ґл­ли­лyіа, и3 мет†ніz три2.

По­добaетъ вё­да­ти: Ћкw во вс‰ по­не­дёль­ни­ки с™hz че­ты­ре­десsт­ни­цы на №-мъ ча­сЁ каfjсмы не стіхосл0вимъ. Въ пр0чыz же дни6, стіхосл0вимъ каfjсму, и3 твори1мъ на к0емждо ґн­ті­фHнэ мет†ніz три2.

Тaкож­де и3 въ пzт0къ, пeр­вый чaсъ и3 девsтый, без8 каfjсмы. Поeтъ же ўчинeн­ный чтeцъ, и3ли2 їерeй, среди2 цRкве тро­пaрь, на глaсъ ѕ7: За­yт­ра ўслh­ши глaсъ м0й: И# мы2 поeмъ ве­лег­лaс­нw т0жде, и3 твори1мъ кол­эно­при­к­лонeніе на зeм­лю. Тaкож­де и3 на пр0чыz двA стіх†. Стjхъ №: Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, ра­зу­мёй звaніе моE. Стjхъ в7: Ћкw къ те­бЁ помолю1сz гDи. И# пaки: За­yт­ра ўслh­ши глaсъ м0й: Слa­ва, и3 нhнэ: Чт0 тz на­речeмъ, q бl­годaт­наz, И# мет†ніz G. Тa­же: Стwпы2 мо‰ на­прaви по словеси2 тво­е­мY, и3 да не њб­ла­дaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. И# по­вторsемъ т0йжде. Тa­же: И#збaви мS t клеветы2 че­ло­вё­че­скіz, и3 сохраню2 зa­пw­вэ­ди тво‰. Пaки т0йжде: Ли­цE твоE просвэти2 на ра­бA твоего2, и3 научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. Пaки т0йжде. Сіe же глаг0лемъ три1жды, ве­лег­лaс­нw и3 к0снw. Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz твоегw2 гDи: Трис™0е. И# мет†ніz три2. Прес™az трb­це: Џ§е нaшъ: Воз­гла­шaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ глаг0лемъ тро­пaрь. Въ по­не­дёль­никъ ќбw, и3 во вт0рникъ, и3 четверт0къ, глаг0ли бGор0диченъ: Пре­слaв­ную б9ію м™рь: Въ срe­ду же и3 пzт0къ глаг0ли: Ск0рw предвари2, прeж­де дa­же не пораб0тимсz: ГDи поми1луй, И# глаг0лемъ мlтву: И$же на всsкое врe­мz: ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ, ЧCтнёй­шую херув‡мъ: И# покл0нъ є3ди1нъ. И$менемъ гD­нимъ бlгослови2 џт­че. Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeд­ри ны2, и3 бlгослови2 ны2, просвэти2 ли­цE твоE на ны2, и3 поми1луй ны2. И# твори1мъ покл0ны, ћко­же пред­писaсz: и3 пот0мъ глаг0летъ пред­стоs­тель, и3ли2 чтeцъ: Трис™0е, и3 мет†ніz три2. Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, м7. И# мlтва, ХrтE свё­те и4стинный: Їерeй: Слa­ва те­бЁ хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше слa­ва те­бЁ. Мh же, Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. И# tпyстъ. Тa­же, Мно­го­лёт­ное. И# цэлyемъ с™ы6z їкw6ны.

Тa­же и3сх0димъ, літjю творs­ще въ притв0рэ.

И# тa­мw глаг0лютсz nбы6чныz мlт­вы: и3 чтyт­сz њглашє1ніz пр­пdб­на­гw nт­цA нa­ше­гw fе0дwра студjта t пред­стоs­телz, и3ли2 t є3кклисіaрха, ћкw пре­писaсz, си1рэчь, въ срe­ду и3 пzт0къ.

И# бы­вaетъ конeцъ, и3 tпyстъ.

Сeй w4бразъ бы­вaетъ во с™yю че­ты­ре­десsт­ни­цу на ќтре­ни, и3 на пeр­вомъ ча­сЁ. По tпу­щeніи же и3сходsще и3з8 цRкве, и4демъ со всsкимъ безм0лвіемъ въ кє1лліи сво‰, и3ли2 на слyж­бу: и3 не по­добaетъ нaмъ бесB­ды твори1ти дрyгъ со дрy­гомъ на мо­на­сты­рЁ въ пути2, ўдeр­жа­но бо бhсть сіE t с™hхъ nтє1цъ.

Њб8 трeтіемъ же часЁ.

Ўдарsетъ кан­ди­ло­в­жи­гa­тель въ би1ло дов0льнw: И# со­би­рaем­сz въ цR­ковь, творs­ще прeж­де на­чa­ла пё­ніz кjйж­до нaсъ пред8 с™hми двeрь­ми покл0ны G и3 цэлyемъ с™ы6z їкw6ны. И# на џба ли6ка по є3ди1ному мa­лу покл0ну. Бlгослови1вшу же сщ7eннику, И# на­чинa­ю­щымъ нaмъ: ЦRю2 нбc­ный: Трис™0е. и3 мет†ніz G. По Џ§е нaшъ: їерeй: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ, ГDи поми1луй, в7i. Пріиди1те поклони1мсz: три1жды и3 мет†ніz G. И# стіхосл0витсz трeтій чaсъ, ћко­же nбh­чай. Въ кон­цё же трeтіz­гw pал­мA, на ґл­ли­лyіа мет†ніz три2. И# стіхосл0вимъ каfjсму рz­до­вyю: на к0емждо же ґн­ті­фHнэ твори1мъ мет†ніz три2. И# по каfjсмэ чтeцъ, и3ли2 їерeй, стaвъ среди2 цRкве, глаг0летъ тро­пaрь, глaсъ ѕ7: ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а: И# нaмъ про­ти­во­гла­шa­ю­щымъ, твори1мъ кол­эно­при­к­лонeніе до земли2. Тaкож­де и3 на пр0чыz двA стіхA. Стjхъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Стjхъ: Не tвeр­жи менE t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 мет†ніz три2, Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz: И# ѓбіе чтeмъ въ лё­ствич­ни­кэ. На­чинaетъ же t нhнэ ўчинeн­ный монaхъ воз­буж­дaти брaтію, во всю2 с™yю м7-цу: њбх0дитъ же ти1хw, и3 при­зи­рaетъ на спs­щыz, и3 воз­став­лsетъ къ слh­шанію, по по­слё­до­вав­ше­му w4бразу. По чтeніи же, ГDь бGъ бl­го­сло­вeнъ: Трис™0е. и3 мет†ніz три2. И# по Џ§е нaшъ: Воз­гла­шaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ поeмъ тропари2 на глaсъ и3: Бl­го­сло­вeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ: Слa­ва: Ск0рое и3 и3звёстное дaждь ўт­э­шeніе: И# нhнэ: На­дeж­да и3 пред­стa­тель­ство: ГDи поми1луй, м7. И# мlтва, И$же на всsкое врe­мz: ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: ЧCт­нёй­шую херув‡мъ: И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2 џт­че: И# сщ7eнникъ: Б9е ўщeд­ри ны2: Твори1мъ покл0ны, ћко­же пред­писaсz, глаг0летъ пред­стоs­тель мlтву: ВLко б9е џ§е вседержи1телю: Кан­ди­ло­в­жи­гa­тель же сотвори1въ nбhч­ный покл0нъ пред­стоs­те­лю, tх0дитъ и3 ўдарsетъ въ би1ло шeсть крaтъ. И# по и3сполнeніи мlтвы:

На ѕ7-мъ часЁ.

Пріиди1те поклони1мсz: три1жды. И# мет†ніz три2. И# стіхосл0вимъ ше­стhй чaсъ. И# по кон­цЁ, Слa­ва, и3 нhнэ, Ґлли­лyіа, три1жды. и3 мет†ніz три2. И# стіхосл0вимъ каfjсму, и3 по к0емждо ґн­ті­фHнэ, Ґл­ли­лyіа три1жды: и3 мет†ніz G. По стіхосл0віи же тро­пaрь, глaсъ в7: И$же въ ше­стhй дeнь же и3 чaсъ: Стjхъ №: Внуши2 б9е мlтву мою2, и3 не прeзри молeніz моегw2. Стjхъ в7: Ѓзъ къ бGу воз­звaхъ, и3 гDь ўслh­ша мS. Творs­ще и3 покл0ны G, ћкw пред­писaсz. Слa­ва, и3 нhнэ, Ћкw не и4мамы дерз­но­вeніz: и3 мет†ніz три2.

Тa­же поeмъ тро­пaрь прbр0чества, глaсъ є7:

ГDи гDи, / є3гHже вс‰ ўжасa­ют­сz и3 тре­пe­щутъ t ли­цA си1лы тво­еS, / те­бЁ при­пa­да­емъ без­смeртне, те­бЁ м0лимсz с™hй: / сп7си2 дy­шы нa­шz, мlтва­ми с™hхъ твои1хъ.

Слa­ва, и3 нhнэ: и3 по­вторsемъ т0йжде.

Про­кj­менъ, глaсъ д7, pал0мъ №: Вёсть гDь пyть првd­ныхъ, / и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ. Стjхъ: Бl­жeнъ мyжъ, и4же не и4де на со­вётъ нечести1выхъ, и3 на пути2 грёш­ныхъ не стA.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA №, ст. №- к7.]

Видёніе, є4же ви1дэ и3сaіа сhнъ ґмH­совъ, є4же ви1дэ на їудeю, и3 на їеrли1мъ, въ цaр­ство nзjи и3 їwfa­ма, и3 ґхa­за и3 є3зекjи, и5же цaр­ство­ва­ша во їудeи. слh­ши нe­бо, и3 внуши2 зем­лE, ћкw гDь возглаг0ла: сh­ны роди1хъ и3 возвh­сихъ, тjи же tверг0шасz менE. по­знA в0лъ стz­жaв­ша­го и5, и3 nсeлъ ћс­ли господи1на своего2: ї}ль же менE не по­знA, и3 лю1діе мои2 не ра­зу­мё­ша. ўвы2 kзhкъ грёш­ный, лю1діе и3сп0лнени гр­эхHвъ, сё­мz лукaвое сh­но­ве беззак0нніи, њстaви­сте гDа, и3 раз­гнё­ва­сте с™aго ї}лева: tврати1стесz вспsть. что2 є3щE ўzзв­лsе­тесz, при­ла­гa­ю­ще беззак0ніе; всsкаz главA въ бо­лёзнь, и3 всsкое сeрд­це въ пе­чaль. t н0гъ дa­же до главы2 нёсть въ нeмъ цё­ло­сти: ни стрyпъ, ни ћз­ва, ни рa­на палs­щаzсz: нёсть плa­сты­рz приложи1ти, ни­жE є3лeа, ни­жE њбzзaніz. зем­лS вa­ша пу­стA, грa­ди вa­ши nгнeмъ по­жжe­ни, странY вa­шу пред8 вa­ми чуж­дjи поzдa­ютъ, и3 њпу­стЁ низ­вра­щe­на t людeй чужди1хъ. њстaвит­сz дщeрь сіHнz, ћкw кy­ща въ ві­но­грaдэ, и3 ћкw nв0щное храни1лище въ вер­то­грaдэ, ћкw грaдъ вою1емый: ѓще не бы2 гDь са­ваHfъ њстaвилъ нaмъ сё­мене, ћкw сод0ма ќбw бh­ли бh­хомъ, и3 ћкw гом0рру ўпод0билисz бh­хомъ. ўслh­ши­те сл0во гDне, кнs­зи сод0мстіи: внемли1те зак0ну б9ію, лю1діе гом0ррстіи. что2 ми2 мн0жество жeртвъ вa­шихъ; глаг0летъ гDь, и3сп0лненъ є4смь все­со­ж­жeній џв­нихъ и3 тyка ѓгн­цwвъ, и3 кр0ве ю3нцHвъ и3 коз­лHвъ не хо­щY. ни­жE приходи1те kви1тисz ми2: кт0 бо и3зыскA сі‰ и3з8 рyкъ вa­шихъ; ходи1ти по дворY мо­е­мY не при­ло­жи­тE. и3 ѓще при­несe­те ми2 се­мідaлъ, всyе: кади1ло, мeр­зость ми2 є4сть. но­во­мёсzчій вa­шихъ, и3 суб­бHтъ, и3 днE вели1кагw не потерплю2: по­стA, и3 прaзд­но­сти, и3 но­во­мёсzчій вa­шихъ, и3 прaзд­ни­кwвъ вa­шихъ ненави1дитъ ду­шA моS: бh­сте ми2 въ сhтость, кто­мY не стерплю2 гр­эхHвъ вa­шихъ. є3гдA про­стрe­те рyки [вa­шz] ко мнЁ, tвра­щY џчи мои2 t вaсъ: и3 ѓще ўмн0жите молeніе, не ўслh­шу вaсъ: рyки бо вa­шz и3сп0лнены кр0ве. и3змhйтесz, [и3] чи1сти бy­ди­те, tими1те лук†вства t дyшъ вa­шихъ пред8 nчи1ма мои1ма, пре­стa­ни­те t лукaв­ствъ вa­шихъ. научи1тесz добро2 твори1ти, взыщи1те судA, и3збaвите њби1димаго, суди1те си1ру, и3 њправди1те вдови1цу. и3 пріиди1те, и3 и3стsжимсz, глаг0летъ гDь. и3 ѓще бy­дутъ грэси2 вa­ши ћкw баг­рs­ное, ћкw снёгъ ўбэлю2: ѓще же бy­дутъ ћкw черв­лe­ное, ћкw в0лну ўбэлю2. и3 ѓще х0щете, и3 по­слy­ша­е­те менE, благ†z земли2 снё­сте: ѓще же не х0щете, ни­жE по­слy­ша­е­те менE, мeчь вы2 поsстъ: ўстa бо гDнz глаг0лаша сі‰.

Про­кj­менъ, глaсъ з7. pал0мъ в7: Раб0тайте гDви со стрa­хомъ, / и3 рa­дуй­тесz є3мY съ трe­пе­томъ. Стjхъ: Вскyю шатa­шасz kзh­цы, и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ;

И# бы­вaетъ чтeніе въ лё­ствич­ни­кэ. Тa­же тро­пaрь: Ск0рw да пред­варsтъ ны2: Трис™0е. и3 мет†ніz G. По Џ§е нaшъ: Їерeй, воз­глaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# тропари2 на глaсъ в7: Сп7сeніе со­дё­лалъ є3си2: Слa­ва: Пречcто­му w4бразу тво­е­мY: И# нhнэ: Млcр­діz сy­щи: Въ срe­ду же и3 пzт0къ глаг0лемъ кrтобGор0диченъ: Пре­п­ро­слaв­ле­на є3си2 бцdе дв7о: ГDи поми1луй, м7. И$же на всsкое врe­мz: ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: ЧCт­нёй­шую херув‡мъ: И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2 џт­че. Їерeй: Б9е, ўщeд­ри ны2 и3 бlгослови2 ны2: И# твори1мъ покл0ны, ћко­же nбh­чай. И# по и3сполнeніи покл0нwвъ на­чинaетъ пред­стоs­тель конeч­ное Трис™0е, и3 мет†ніz три2. По Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Тa­же їерeй: Слa­ва те­бЁ хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва те­бЁ. И# бы­вaетъ tпyстъ.

[Зри2] Сeй w4бразъ и3 чи1нъ д0лженъ бhти во всю2 с™yю че­ты­ре­десsт­ни­цу, на G‑мъ и3 на ѕ7- мъ ча­сЁ. Ґ и3дёже расх0да не бы­вaетъ, по мlт­вэ: Б9е и3 гDи си1лъ: ѓбіе глаг0лемъ: Пріиди1те поклони1мсz: три1жды, и3 f7‑й чaсъ. Ґ и3дёже бы­вaетъ расх0дъ, њ ча­сЁ f7-мъ біeтъ кан­ди­ло­в­жи­гa­тель девzти1щи, и3 со­би­рaем­сz въ цR­ковь. И# бlгослови1вшу їерeю. На­чинaемъ Трис™0е, и3 мет†ніz три2. По Џ§е нaшъ: Воз­гла­шaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ, ГDи поми1луй, в7i. Пріиди1те поклони1мсz: три1жды, и3 мет†ніz три2, и3 поeмъ чaсъ девsтый триpaлм­ный. Въ конeцъ же трeтіz­гw pал­мA, на Ґл­ли­лyіа, мет†ніz три2. И# на­чинaемъ стіхосл0віе каfjсмы: На всsкій же ґн­ті­фHнъ мет†ніz три2. По и3сполнeніи же стіхосл0віz тро­пaрь, глaсъ }: И$же въ девsтый чaсъ: Стjхъ №: Да прибли1житсz моли1тва моS пред8 тS гDи: Стjхъ в7: Да вни1детъ про­шeніе моE: И# творs­ще покл0ны въ си1хъ. Слa­ва, и3 нhнэ: И$же нaсъ рa­ди рож­дeй­сz t дв7ы: мет†ніz три2. И# бы­вaетъ чтeніе пaки въ лё­ствич­ни­кэ. И# по чтeніи глаг0лемъ стjхъ: Не предaждь нaсъ до кон­цA: Трис™0е, и3 мет†ніz три2. Прес™az трb­це: Џ§е нaшъ: И# воз­гла­шaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ глаг0лемъ тропари2, глaсъ }: Ви1дz разб0йникъ на­чaль­ни­ка жи1зни: Слa­ва: По­сре­дЁ двою2 раз­бHй­ни­ку: И# нhнэ: Ѓгн­ца и3 пa­сты­рz, и3 сп7са мj­ра: ГDи поми1луй, м7. И$же на всsкое врe­мz: ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: ЧCт­нёй­шую херув‡мъ: И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2 џт­че. Сщ7eнникъ: Б9е ўщeд­ри ны2: И# твори1мъ покл0ны вели6кіz три2, глаг0люще въ се­бЁ и3 пред8zвлeнную моли1тву пр­пdб­на­гw є3фрeма: пр0чихъ же в7i не твори1мъ. И# глаг0лемъ мlтву: ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ: И# ѓбіе на­чинaетъ ли1къ, є3мyже прилучи1тсz на­чинaти, на глaсъ и3: Во цrтвіи твоeмъ помzни2 нaсъ гDи: И# поeмъ бl­жeн­ны со слад­ко­пё­ніемъ и3 ве­лег­лaс­нw и3 к0снw, въ т0йже глaсъ: Бl­жe­ни ни1щіи дy­хомъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбc­ное. Помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. И# пр0чыz стіхи2. Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у. Помzни2 нaсъ гDи: И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. Помzни2 нaсъ гDи: Тa­же со­шeд­ше­сz џба ли6ка, и3 поeмъ вh­ш­шимъ глa­сомъ tкро­вeн­ны­ми главa­ми: Помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. Покл0нъ є3ди1нъ. Помzни2 нaсъ вLко, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. Покл0нъ є3ди1нъ. Помzни2 нaсъ с™hй, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. Покл0нъ є3ди1нъ. И# глаг0лемъ: Ли1къ нбc­ный поeтъ тS и3 глаг0летъ: Стjхъ: Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz: И# пaки: Ли1къ нбc­ный: Слa­ва: Ли1къ с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрхa­гGлъ: И# нhнэ: Вё­рую во є3ди1наго бGа: Њслa­би, њстaви: Џ§е нaшъ: Тa­же кон­дaкъ днE и3 хрa­ма. Ѓще ли хрaмъ хrт0въ глаг0лемъ прeж­де хрa­ма, тa­же днE и3 с™aгw рz­до­вa­гw, є3гHже є4сть дeнь, и4же и4мать. Слa­ва: Со с™hми ўпок0й хrтE: И# нhнэ, хрa­ма бцdы, и3ли2: Пред­стa­тель­ство хrтіaнъ непо­стhд­ное: ГDи поми1луй, м7. Слa­ва, и3 нhнэ: ЧCтнёй­шую херув‡мъ: И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2 џт­че. И# глаг0летъ сщ7eнникъ: Б9е ўщeд­ри ны2: И# твори1мъ и3з8wбражє1нныz покл0ны ѕ7i съ мlт­вою с™aгw є3фрeма, ћко­же пред­писaсz. Па­ра­екк­лисіaрхъ же покл0нъ сотвори1въ на­стоs­те­лю, и3 бl­го­сло­вeніе взeмъ, и4детъ и3 звони1тъ. Тa­же на­чинaетъ пред­стоs­тель: Пріиди1те поклони1мсz: три1жды, и3 мет†ніz G. и3 чтeцъ глаг0летъ pал0мъ: Бlгослови2 ду­шE моS гDа: ти1химъ и3 кр0ткимъ глa­сомъ. Їерeй же глаг0летъ nбы6чныz моли6твы вечє1рніz пред8 с™hми враты2. По pал­мЁ, Слa­ва, и3 нhнэ, Ґлли­лyіа, три1жды, и3 покл0ны G. И# є3ктеніA вели1каz. И# стіхосл0вимъ каfjсму: Ко гDу вне­гдA скор­бё­ти ми2: и3 по к0емждо ґн­ті­фHнэ, Слa­ва, и3 нhнэ, Ґлли­лyіа, три1жды. и3 мет†ніz три2.

Въ по­не­дёль­никъ пeр­выz седми1цы,
вeчеръ.

На ГDи воз­звaхъ, стіхи6ры, по­стaвимъ стіхHвъ ѕ7.

Творeніе господи1на їH­си­фа. Глaсъ в7.
Под0бенъ: Вс‰ прейдY:

Всsкій грёхъ со­дёzхъ, всёхъ преид0хъ блуд0мъ: / ѓще вос­хо­щY по­кazтисz, не и4мамъ слeзъ т0ки! / ѓще лё­ност­нw и3 нhнэ по­живY, мy­цэ пови1ненъ є4смь. / но дaждь ми2 и3справлeніе, / є3ди1не бl­гjй б9е, и3 поми1луй мS.

Под0бенъ: Тyчы ми2 подaждь хrтE слeзъ, въ по­стA крaс­ный дeнь, / ћкw да вос­плa­чу, и3 tмhю сквeр­ну ћже t сластeй, / и3 kвлю1сz те­бЁ њчи­щeнъ, / є3гдA судіE съ нб7си2 и4маши пріити2 гDи, / суди1ти че­ло­вёкwмъ, / ћкw судіS, и3 првd­ный є3ди1нъ.

Дру­гjй, глaсъ є7. ГDи1на fе0дwра студjта.
Под0бенъ: Пр­пdбне џтче:

Пріиди1те ўсeрд­нw, / твeр­дое nрy­жіе по­стA и3мyще ћкw щи1тъ, / всsкую к0знь прeле­сти врa­жіz tврати1мъ вёр­ніи. / не њпали1мсz сладостьми2 страстeй, / ни nгнS и3скушeній ўбои1мсz, / и4миже хrт0съ чlвэколю1бецъ / почестьми2 тер­пё­ніz вэн­чaетъ нaсъ. / тём­же со дерз­но­вeніемъ молs­ще­сz, / при­пa­да­емъ зо­вy­ще, / просs­ще ми1ра, и3 ду­шaмъ нa­шымъ вeліz млcти.

И# въ минeи, G. Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Свё­те ти1хій:

Тa­же про­кj­менъ, pал0мъ G, глaсъ ѕ7: ГDне є4сть сп7сeніе, / и3 на лю1дехъ твои1хъ бl­го­сло­вeніе твоE. Стjхъ: ГDи, чт0 сz ўмн0жиша сту­жa­ю­щіи ми2;

Бы­тіS чтeніе.
[ГлавA №, ст. №-Gi.]

Въ на­чaлэ сотвори2 бGъ нe­бо и3 зeм­лю. зем­лs же бЁ неви1дима и3 неустр0ена, и3 тьмA верхY бeзд­ны, и3 д¦ъ б9ій но­шa­ше­сz верхY воды2. и3 речE бGъ: да бy­детъ свётъ. и3 бhсть свётъ. и3 ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2, и3 разлучи2 бGъ меж­дY свё­томъ и3 меж­дY тьм0ю. и3 на­речE бGъ свётъ дeнь, ґ тмY на­речE н0щь. и3 бhсть вe­черъ, и3 бhсть ќт­ро, дeнь є3ди1нъ. и3 речE бGъ: да бy­детъ твeрдь по­сре­дЁ воды2, и3 да бy­детъ раз­лучa­ю­щи по­сре­дЁ воды2 и3 воды2. и3 бhсть тaкw. и3 сотвори2 бGъ твeрдь, и3 разлучи2 бGъ меж­дY вод0ю, ћже бЁ под8 твeр­дію, и3 меж­дY вод0ю, ћже бЁ над8 твeр­дію. и3 на­речE бGъ твeрдь, нe­бо. и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. и3 бhсть вe­черъ, и3 бhсть ќт­ро, дeнь вторhй. и3 речE бGъ: да со­берeт­сz водA, ћже под8 небесeмъ, въ со­брaніе є3ди1но, и3 да kви1тсz сy­ша. и3 бhсть тaкw. и3 со­брaсz водA, ћже под8 нб7сeмъ въ собр†ніz сво‰, и3 kви1сz сy­ша. и3 на­речE бGъ сy­шу, зeм­лю, и3 собр†ніz в0дъ на­речE морS. и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. и3 речE бGъ: да прорасти1тъ зем­лS бhліе травн0е, сё­ю­щее сё­мz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творs­щее пл0дъ, є3мyже сё­мz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2, и3 бhсть тaкw. и3 и3знесE зем­лS бhліе травн0е, сё­ю­щее сё­мz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творs­щее пл0дъ, є3мyже сё­мz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2. и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. и3 бhсть вe­черъ, и3 бhсть ќт­ро, дeнь трeтій.

Про­кj­менъ в7, pал0мъ д7, глaсъ є7: ГDь ўслh­шитъ мS, / вне­гдA воз­звaти ми2 къ немY. Стjхъ: Вне­гдA при­звaти ми2, ўслh­ша мS бGъ прaв­ды моеS.

При1тчей чтeніе.
[ГлавA №, ст. №-к7.]

При6тчи со­ло­мH­на сh­на давj­до­ва, и4же цaр­ство­ва во ї}ли, по­знaти пре­мyд­рость и3 на­казaніе и3 ўра­зу­мё­ти сло­весA мyд­ро­сти: пріsти же и3зви6тіz сло­вeсъ и3 разрэшє1ніz га­дaній, ўра­зу­мё­ти же прaв­ду и4стинную и3 сyдъ и3справлsти: да дaстъ неѕлH­би­вымъ ко­вaр­ство, nтрочaти же ю4ну чyв­ство же и3 смhслъ. си1хъ бо по­слy­шавъ, мyд­рый пре­мyдр­эе бy­детъ, ґ разyм­ный строи1телство стs­жетъ: ўра­зу­мёетъ же при1тчу и3 тeм­ное сл0во, рэчє1ніz же пре­мyд­рыхъ и3 гад†ніz. на­чa­ло пре­мyд­ро­сти стрaхъ гDень, рa­зумъ же блaгъ всBмъ творs­щымъ є3го2: бl­гочeстіе же въ бGа на­чa­ло чyв­ства, пре­мyд­рость же и3 на­казaніе нечести1віи ўни­чи­жaтъ. слh­ши, сhне, на­казaніе nт­цA твоегw2 и3 не tри1ни за­вётwвъ мa­те­ре тво­еS: вэнeцъ бо бl­годa­тей пріи1меши на твоeмъ вер­сЁ и3 гри1вну злaту њ твоeй вhи. сhне, да не пре­ль­стsтъ тебE мy­жіе нечести1віи, ни­жE да восх0щеши, ѓще пом0лzтъ тS, глаг0люще: и3ди2 съ нa­ми, пріwбщи1сz кр0ве, скрhемъ же въ зeм­лю мy­жа првd­на непрaвед­нw: по­жрeмъ же є3го2 ћко­же ѓдъ жи1ва, и3 в0змемъ пa­мzть є3гw2 t земли2. стz­жaніе є3гw2 мно­го­цён­ное пріи1мемъ, и3сп0лнимъ же д0мы нa­шz корh­стей: жрeбій же тв0й положи2 съ нa­ми: џб­ще же вла­гa­ли­ще стs­жемъ вси2, и3 мэ­шeцъ є3ди1нъ да бy­детъ всBмъ нaмъ. не и3ди2 въ пyть съ ни1ми: ўклони1 же н0гу твою2 t стeзь и4хъ: н0зэ бо и4хъ на ѕло2 текyтъ, и3 ск0ри сyть и3зліsти кр0вь. не без8 прaв­ды бо про­сти­рa­ют­сz мрє1жи перн†тымъ: тjи бо ўбjй­ству пріwб­щa­ю­ще­сz, сокр0вищствуютъ се­бЁ ѕл†z: раз­ру­шeніе же му­жeй за­ко­но­пре­стyп­ныхъ ѕло2. сjи путіE сyть всёхъ творs­щихъ без­за­кHн­наz: нечeстіемъ бо свою2 дy­шу teм­лютъ. пре­мyд­рость во и3сх0дэхъ поeт­сz, въ ст0гнахъ же дерз­но­вeніе в0дитъ.

Спод0би гDи въ вe­черъ: И# мет†ніz G. Їерeй: И#сп0лнимъ вечeр­нюю мlтву:

По воз­глaсэ поeмъ џба ли6ка вкyпэ:

На стіх0внэ са­мо­глa­сенъ днE, глaсъ G:

Пости1мсz пост0мъ пріsт­нымъ, бlгоуг0днымъ гDви: / и4стинный п0стъ є4сть, ѕлhхъ tчуж­дeніе, / воз­дер­жaніе љзhка, ћро­сти tло­жeніе, / по­хо­тeй tлучeніе, њглаг0ланіz, лжи2 и3 клzтво­пре­ступлeніz. / си1хъ њску­дёніе, / п0стъ и4стинный є4сть, и3 бlгопріsтный.

Стjхъ: Къ те­бЁ возвед0хъ џчи мои2, живy­ще­му на нб7си2. сE ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи ра­бh­ни въ рукY госпожи2 сво­еS: тaкw џчи нa­ши ко гDу бGу нa­ше­му, / д0ндеже ўщeд­ритъ ны2.

И# по­вторsемъ т0йже.

Стjхъ: Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz ўни­чи­жeніz: наи­пa­че нап0лнисz ду­шA нa­ша по­но­шeніz го­бзy­ю­щихъ, / и3 ўни­чи­жeніz г0рдыхъ.

Тa­же м§нченъ: Вeліz м§нкъ твои1хъ хrтE си1ла: / во гро­бёхъ бо ле­жaтъ, и3 дy­хи про­гонs­ютъ, / и3 ўпраздни1ша врa­жію влaсть, / вё­рою трb­че­скою подви1гшесz њ бlгочeстіи.

Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, пред­стa­тель­ство всёхъ молs­щих­сz, / тоб0ю дерзaемъ, тоб0ю хвa­лим­сz, / въ те­бЁ всE ўпо­вaніе нa­ше є4сть: / моли2 р0ждшагосz и3з8 тебE / њ непо­трeб­ныхъ ра­бёхъ твои1хъ.

Тa­же твори1тъ канwнaрхъ nбhч­ный покл0нъ въ ли1ки, тaкож­де и3 џба ли6ка. Нhнэ tпу­щaе­ши: Трис™0е: И# мет†ніz G. Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ: Бцdе дв7о рa­дуй­сz: Покл0нъ є3ди1нъ. Слa­ва: Кrти1телю хrт0въ: Покл0нъ є3ди1нъ. И# нhнэ: Моли1те за ны2: Покл0нъ є3ди1нъ. Тa­же, Под8 твоE бlгоутр0біе: без8 покл0на. ГDи поми1луй, м7: кр0ткимъ глa­сомъ. Слa­ва, и3 нhнэ: ЧCтнёй­шую херув‡мъ: И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2 џт­че. Сщ7eнникъ: Сhй бl­го­сло­вeнъ хrт0съ бGъ нaшъ: Нбc­ный цRю2: И# глаг0лемъ мlтву тaй­нw пр­пdб­на­гw є3фрeма: ГDи, и3 вLко жи­во­тA моегw2: И# твори1мъ G вели6кіz покл0ны, и3 мaлыхъ в7i. И# пaки предпи1санную мlтву, и3 покл0нъ є3ди1нъ. Трис™0е. ГDи поми1луй, в7i. И# мlтва: Всес™az трb­це, є3диносyщнаz дер­жaво: Тa­же, Бy­ди и4мz гDне бl­го­сло­вeн­но t нhнэ и3 до вё­ка. Три1жды. И# мет†ніz G. Слa­ва, и3 нhнэ: Бlгословлю2 гDа на всsкое врe­мz: По­сeмъ, Дост0йно є4сть: и3 покл0нъ. По­сeмъ дру­гjй ли1къ: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. и3 tпyстъ по nбh­чаю. Е#гдa же по­став­лsемъ тра­пe­зу, глаг0лемъ и3 pал0мъ рм7д: Воз­несy тz б9е м0й: И# бы­вaетъ tпyстъ. И#сходsще же въ пa­перть, поeмъ ћко­же nбh­чай стіхи1ру хрa­ма с™aгw. Глаг0лютсz же и3 t сщ7eнника nбы6чныz моли6твы, и3 по­минaетъ ўс0пшыz.

И# бы­вaетъ со­вер­шeн­ный tпyстъ.

СіE по­слё­до­ваніе бы­вaетъ свэти1льничнагw, во всeй с™ёй че­ты­ре­десsт­ни­цэ, не сy­щей преждеwсщ7eннэй: не пріs­хомъ бо твори1ти преждеwсщ7eнную, дa­же до среды2, за є4же пости1тисz по предaнію все­мY брaт­ству, мо­гy­щіи же да пребy­дутъ по­стs­ще­сz до пzт­кA. С™hz же горы2 ўстaвъ въ пeр­вый ќбw дeнь tню1дъ не по­вел­э­вaетъ ћсти.

Во вт0рникъ же, въ срe­ду, и3 въ четверт0къ ћсти по­добaетъ по є3ди1ной лjтрэ хлё­ба, и3 в0ду, и3 и4но ничт0же, рaз­вэ с0ли трe­буz съ хлёбомъ.

[зри2] По­добaетъ вё­да­ти: Ћкw въ лavрэ пр­пdб­на­гw nт­цA нa­ше­гw сaв­вы, не поeмъ по­вечeрій въ цRк­ви, но въ кeл­ліахъ поeмъ кjйж­до: тaкw бо пріsхомъ.

Во nбщежи1тіzхъ же палестjны
пою1тсz повечє1ріz си1це.

Њ ча­сЁ девsтомъ, вх0дитъ свэ­щев­жи­гa­тель, и3 сотвори1въ покл0нъ пред­стоs­те­лю tи1детъ, и3 біeтъ въ би1ло дванa­десzть. И# со­би­рaем­сz вси2 въ цR­ковь, и3 сотвори1вше кjйж­до вчинє1ныz покл0ны, и3 мaлw сёд­ше, во є4же всBмъ, и3ли2 мн0жайшымъ со­брaтисz: Во­стaвъ сщ7eнникъ t сэдa­ли­ща своегw2 и3 сотвори1въ nбhч­ный покл0нъ и3гyмену, твори1тъ бlгословeніе.

И# мы2 на­чинaемъ: Ґми1нь. Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2 бl­же, дy­шы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Тa­же, ГDи поми1луй, в7i. Слa­ва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2, гDи, помощи1 ми потщи1сz. да по­сты­дsт­сz и3 по­срa­мzт­сz и4щущіи дy­шу мою2. да воз­вратsт­сz вспsть, и3 по­сты­дsт­сz хо­тs­щіи ми2 ѕл†z. да воз­вратsт­сz ѓбіе сты­дs­ще­сz, глаг0лющіи ми2: бl­го­же, бl­го­же. да возрa­ду­ют­сz и3 воз­ве­селsт­сz њ те­бЁ вси2 и4щущіи тебE б9е: и3 да глаг0лютъ вh­ну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е помози1 ми: пом0щникъ м0й, и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не закосни2.

Тa­же на­чинaемъ вели1кій канHнъ, творs­ще и5 на ч†сти четh­ре со їрмос0мъ, ћкw и3сп0лнитисz є3мY въ четверт0къ вeчера.

Творeніе с™aгw nт­цA нa­ше­гw ґн­дрeа кри1тскагw, їеrли1мскагw. Твори1мъ же на кjйж­до тро­пaрь мет†ніz G.

Вели1кій канHнъ. Глaсъ ѕ7.
Пёснь №.

Їрм0съ, по двaж­ды: Пом0щникъ и3 покрови1тель / бhсть мнЁ во сп7сeніе: / сeй м0й бGъ и3 про-слaв­лю є3го2: / бGъ nт­цA моегw2, и3 воз­несY є3го2: / слaв­но бо прослaвисz.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Tкy­ду нач­нY плa­ка­ти њкаsн­на­гw моегw2 жи­тіS дэsній; / к0е ли по­ло­жY на­чa­ло, хrтE, нhнэш­не­му ры­дaнію; / но ћкw бlгоутр0бенъ, / дaждь ми2 пре­гр­э­шeній њставлeніе.

Грzди2 њкаsн­наz ду­шE, съ пл0тію твоeю, / зижди1телю всёхъ и3сповёждьсz, / и3 њстa­нисz пр0чее прeжд­нz­гw без­с­ло­вeсіz, / и3 принеси2 бGу въ по­каsніи слeзы.

Пер­во­здaн­на­гw ґдa­ма пре­ступлeнію по­рев­но­вaвъ, / по­знaхъ себE њб­на­жe­на t бGа / и3 пr­носyщ­на­гw цrтвіz и3 слa­до­сти, / грBхъ рa­ди мои1хъ.

Ўвы2 мнЁ њкаsн­наz ду­шE, / что2 ўпод0биласz є3си2 пeр­вэй є4vэ; / ви1дэла бо є3си2 ѕлЁ, и3 ўzзви1ласz є3си2 г0рцэ, / и3 кос­нyласz є3си2 дрe­ва и3 вкуси1ла є3си2 дeр­зост­нw / без­с­ло­вeс­ныz снёди.

Вмё­стw є4vы чyв­ствен­ныz / мhс­лен­наz ми2 бhсть є4vа, / во пл0ти стрaст­ный п0мыслъ, / по­казyzй сл†дкаz / и3 вку­шazй пrнw / г0рькаго напоeніz.

Дост0йно и3з8 є3дeма и3згнaнъ бhсть, / ћкw не сохрани1въ є3ди1ну твою2, сп7се, зa­по­вэдь ґдaмъ: / ѓзъ же что2 по­ст­раж­дY, / tметaz все­гдA живHт­наz тво‰ словесA;

Слa­ва, трb­ченъ: Пресyщ­наz трb­це, во є3ди1ницэ по­кланsе­маz, / возми2 брe­мz t менE тsж­кое грэх0вное, / и3 ћкw бlгоутр0бна, / дaждь ми2 слe­зы ўмилeніz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, на­дeж­де и3 пред­стa­тель­ство тебE пою1щихъ, / возми2 брe­мz t менE тsж­кое грэх0вное, / и3 ћкw вLч­ца чcтаz, / кa­ю­щасz пріими1 мS.

Пё­снь в7.

Їрм0съ: Вонми2 нб7о, и3 возглаг0лю, / и3 воспою2 хrтA, / t дв7ы пlтію пришeдшаго.

Вонми2 нб7о, и3 возглаг0лю, / зем­лE, вну­шaй глaсъ, / кa­ю­щій­сz къ бGу и3 вос­пэ­вa­ю­щій є3го2.

Вонми1 ми, б9е, сп7се м0й / млcтив­нымъ твои1мъ џкомъ, / и3 пріими2 моE тe­п­лое и3сповёданіе.

Согрэши1хъ пa­че всёхъ че­ло­вBкъ, / є3ди1нъ согрэши1хъ те­бЁ: / но ўщeд­ри ћкw бGъ, сп7се, творeніе твоE.

Воwбрази1въ мои1хъ страстeй без8wбрaзіе, / лю­бо­слaст­ны­ми стрем­лeнь­ми / погуби1хъ ўмA красотY.

Бyрz мS ѕлhхъ њбдержи1тъ, / бlгоутр0бне гDи: / но ћкw пет­рY, / и3 мнЁ рyку простри2.

Њскверни1хъ пл0ти мо­еS ри1зу / и3 њкалsхъ / є4же по w4бразу, сп7се, / и3 по под0бію.

Њмрачи1хъ дш7eвную кра­со­тY / страстeй сластьми2, / и3 всs­че­ски вeсь ќмъ / пeрсть сотвори1хъ.

Раз­дрaхъ нhнэ њдeж­ду мою2 пeрвую, / ю4же ми2 и3зткA зижди1тель и3з8 на­чa­ла, / и3 tтy­ду ле­жY нaгъ.

Њблек0хсz въ раз­дрaн­ную ри1зу, / ю4же и3зткa ми ѕмjй со­вё­томъ, / и3 стыждyсz.

Слe­зы блудни1цы, щeд­ре, / и3 ѓзъ пред­ла­гaю: / њчcти мS, сп7се, / бlгоутр0біемъ твои1мъ.

Воззрёхъ на сад0вную кра­со­тY / и3 прельсти1хсz ўм0мъ: / и3 tтy­ду ле­жY нaгъ, и3 срамлsюсz.

Дёла­ша на хреб­тЁ моeмъ / вси2 на­чaль­ни­цы страстeй, / про­дол­жa­ю­ще на мS / беззак0ніе и4хъ.

Слa­ва, трb­ченъ: Е#ди1наго тS въ тріeхъ ли1цэхъ, / бGа всёхъ пою2, / nц7A и3 сн7а и3 д¦а с™aго.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пречcтаz бцdе дв7о, / є3ди1на все­пё­таz, / моли2 при­лёж­нw во є4же сп7сти1сz нaмъ.

Пё­снь G.

Їрм0съ: На недви1жимэмъ хrтE, кa­ме­ни зa­по­вэ­дей твои1хъ / ўтверди2 моE помышлeніе.

Џгнь t гDа и3ногдA / гDь њдожди1въ, / зeм­лю сод0мскую / прeж­де попали2.

На го­рЁ спасaй­сz, ду­шE, / ћко­же лHтъ џный, / и3 въ си­гHръ ўгонзaй.

Бёгай за­палeніz, q ду­шE, / бё­гай сод0мскагw го­рёніz, / бё­гай тлёніz бжcтвен­на­гw плaмене.

Согрэши1хъ те­бЁ є3ди1нъ ѓзъ, / согрэши1хъ пa­че всёхъ, хrтE сп7се, / да не прeзри­ши менE.

Ты2 є3си2 пa­стырь д0брый, / взыщи2 менE ѓгн­ца, / и3 за­блyжд­ша­гw да не прeзри­ши менE.

Ты2 є3си2 слaд­кій, ї}се, / ты2 є3си2 со­здa­тель м0й: / въ те­бЁ, сп7се, њправдaюсz.

И#спо­вё­да­юсz те­бЁ, сп7се: / согрэши1хъ, согрэши1хъ ти2: / но њслa­би, њстaви ми2, / ћкw бlгоутр0бенъ.

Слa­ва, трb­ченъ: Q трb­це є3ди1нице б9е! / сп7си2 нaсъ t прeле­сти, / и3 и3скушeній, и3 њбстоsній.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Рa­дуй­сz, бGо­пріsт­наz ўтр0бо, / рa­дуй­сz, пrт0ле гDнь, / рa­дуй­сz, м™и жи1зни нaшеz.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Ўслh­ша прbр0къ при­шeствіе твоE гDи, и3 ўбоsсz, / ћкw х0щеши t дв7ы роди1тисz, / и3 че­ло­вёкwмъ kви1тисz, и3 глаг0лаше: / ўслh­шахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsх­сz, / слa­ва си1лэ твоeй гDи.

Дёлъ твои1хъ да не прeзри­ши, / со­здaніz твоегw2 да не њстaви­ши, пра­во­сy­де, / ѓще и3 є3ди1нъ согрэши1хъ, ћкw че­ло­вёкъ, / пa­че всsка­гw че­ло­вё­ка, чlвэколю1бче, / но и4маши, ћкw гDь всёхъ, / влaсть њстав­лsти грэхи2.

При­бли­жaет­сz, ду­шE, конeцъ, при­бли­жaет­сz, / и3 неради1ши, ни гот0вишисz: / врe­мz со­кра­щaет­сz, во­стa­ни, бли1зъ при двeрехъ судіS є4сть: / ћкw с0ніе, ћкw цвётъ, врe­мz жи­тіS течeтъ: / что2 всyе мzтeмсz;

Воспрzни2, q ду­шE моS, / дэ‰ніz тво‰, ±же со­дё­ла­ла є3си2, по­мыш­лsй, / и3 сі‰ пред8 ли­цE твоE принеси2, / и3 к†пли и3спусти2 слeзъ твои1хъ: / рцы2 со дерз­но­вeніемъ дэ‰ніz и3 помышлє1ніz хrтY, / и3 nправдaйсz.

Не бhсть въ житіи2 гр­эхA, ни дэsніz, ни ѕл0бы, / є3sже ѓзъ, сп7се, не согрэши1хъ / ўм0мъ и3 сл0вомъ, и3 про­из­волeніемъ / и3 пред­ло­жeніемъ, и3 мhслію и3 дэsніемъ согрэши1въ, / ћкw и4нъ никт0же когдA.

Tсю1ду и3 њсуж­дeнъ бhхъ, / tсю1ду пре­прёнъ бhхъ ѓзъ њкаsн­ный t сво­еS с0вэсти, / є3sже ничт0же въ мjрэ нyж­нэй­ше: / судіE и3збaвителю м0й, и3 вёд­че, / пощади2 и3 и3збaви, и3 сп7си1 мz ра­бA твоего2.

Лёстви­ца, ю4же ви1дэ дрeв­ле / вели1кій въ патріaр­с­эхъ, / ўказaніе є4сть ду­шE моS, / дёz­тель­на­гw вос­хож­дeніz, разyм­на­гw воз­шeствіz: / ѓще х0щеши ќбw, дэsніемъ, и3 рa­з­умомъ, / и3 зрёніемъ пожи1ти, њбнови1сz.

Зн0й днев­нhй пре­тер­пЁ / ли­шeніz рa­ди патріaрхъ, / и3 мрaзъ нощ­нhй по­несE, / на всsкъ дeнь снаб­дBніz творS, / пасhй, труж­дazй­сz, раб0таzй, / да двЁ жє­нЁ сочетaетъ.

Жєнh ми двЁ ра­зу­мёй, / дэsніе же и3 рa­зумъ въ зрёніи, / лjю ќбw дэsніе, ћкw мно­гочaд­ную: / рахи1ль же рa­зумъ, ћкw мно­го­трyд­ную: / и4бо кро­мЁ трудHвъ, ни дэsніе, ни зрёніе ду­шE, и3спрaвитсz.

Слa­ва, трb­ченъ: Нераз­дёль­ное существ0мъ, / несли1тное ли1цы / бGосл0влю тS, трb­че­ское є3ди1но б9ество2, / ћкw є3диноцaрственное и3 сопrт0льное, / вопію1 ти пё­снь вели1кую, / въ вhш­нихъ тре­гyбw пэсносл0вимую.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И# раж­дaе­ши и3 дёв­ству­е­ши, / и3 пре­бы­вaе­ши nбою1ду є3стеств0мъ дв7а: / рож­дeй­сz њб­нов­лsетъ зак0ны є3стествA, / ўтр0ба же раж­дaетъ, не раж­дa­ю­щаz. / бGъ и3дёже х0щетъ, по­бэж­дaет­сz є3стествA чи1нъ: / твори1тъ бо є3ли6ка х0щетъ.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: T нощи2 ќтре­ню­ю­ща, / чlвэколю1бче, просвэти2 молю1сz, / и3 на­стaви и3 менE на по­велBніz тво‰: / и3 научи1 мz сп7се, / твори1ти в0лю твою2.

Въ нощи2 жи­тіE моE преид0хъ при1снw, / тьмa бо бhсть и3 глу­бо­кA мнЁ мглA, н0щь гр­эхA: / но ћкw днE сh­на сп7се покажи1 мz.

Рувj­ма под­ра­жaz њкаsн­ный ѓзъ, / со­дёzхъ беззак0нный и3 за­ко­но­пре­стyп­ный со­вётъ на бGа вhш­нz­го, / њскверни1въ л0же моE, ћкw џт­чее џнъ.

И#спо­вё­да­юсz те­бЁ хrтE цRю2, / согрэши1хъ, согрэши1хъ, / ћкw прeж­де їH­си­фа брaтіz продaв­шіи, / чистоты2 пл0дъ и3 цэломyдріz.

T ср0дникwвъ прaвед­наz ду­шA свzзaсz, / продaсz въ раб0ту слaд­кій, / во w4бразъ гDнь: / тh же всS ду­шE, про­далaсz є3си2 / ѕлh­ми твои1ми.

ЇHси­фа прaвед­на­гw и3 цэ­ло­мyд­рен­на­гw ўмA / под­ра­жaй њкаsн­наz, и3 неис­кyс­наz ду­шE, / и3 не њсквер­нsй­сz без­с­ло­вeс­ны­ми стрем­лeнь­ми / при1снw беззак0ннующи.

Ѓще и3 въ р0вэ по­живE и3ногдA їH­сифъ, / вLко гDи, / но во w4бразъ по­гребeніz и3 во­стaніz твоегw2: / ѓзъ же что2 те­бЁ ко­гдA сицев0е принесY;

Слa­ва, трb­ченъ: ТS трb­це слaвимъ, є3ди1наго бGа: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 џ§е, сн7е и3 дш7е, / пр0стое существо2, / є3ди1нице при1снw покланsемаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И#з8 тебE њб­лечeсz въ моE см­э­шeніе, / нетлён­наz, без­мyж­наz м™и дв7о, / бGъ со­здa­вый вё­ки, / и3 соедини2 се­бЁ чlвё­че­ское є3стество2.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи1хъ всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ / къ щeдро­му бGу, / и3 ўслh­ша мS t ѓда преисп0днzгw, / и3 воз­ведE t тли2 жив0тъ м0й.

Слe­зы сп7се џчію моє1ю, / и3 и3з8 глубины2 воздых†ніz / чи1стэ при­но­шY, вопію1щу сeрд­цу: / б9е, согрэши1хъ ти2 / њчи1сти мS.

Ўклони1ласz є3си2 ду­шE, t гDа твоегw2, / ћко­же даfaнъ и3 ґвірHнъ: / но пощади2, воззови2 и3з8 ѓда преисп0днzгw, / да не пр0пасть зем­нaz тебE покрhетъ.

Ћкw ю4ница ду­шE раз­сви­рё­п­эв­шаz, / ўпод0биласz є3си2 є3фрeму, / ћкw сeр­на t тенeтъ сохрани2 жи­тіE, / впери1вши дэsніемъ ќмъ, и3 зрёніемъ.

РукA нaсъ мwmсeо­ва да ўвё­ритъ ду­шE, / кaкw м0жетъ бGъ про­ка­жeн­ное жи­тіE / ўбэли1ти, и3 њчи1стити: / и3 не tчaй­сz са­мA себE, / ѓще и3 про­ка­жeн­на є3си2.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­ца є4мь пр0ста, нераз­дёль­на, / раз­дёль­на ли1чнэ, / и3 є3ди1ница є4смь є3стеств0мъ со­единe­на, / nц7ъ глаг0летъ и3 сн7ъ и3 б9eственный д¦ъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ўтр0ба твоS бGа нaмъ роди2, / воwбра­жe­на по нaмъ: / є3г0же ћкw со­здa­телz всёхъ, моли2 бцdе, / да мlтва­ми твои1ми њправди1мсz.

Тa­же, ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Кон­дaкъ, глaсъ ѕ7:

ДушE моS, ду­шE моS, / во­стa­ни, что2 спи1ши; / конeцъ при­бли­жaет­сz, / и3 и4маши смути1тисz: / воспрzни2 ќбw, / да пощади1тъ тS хrт0съ бGъ, / вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй.

Сm­наxaрь.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, / непрaв­до­ва­х­омъ пред8 тоб0ю, / ни­жE соблюд0хомъ, ни­жE сотвори1хомъ, / ћко­же за­по­вё­далъ є3си2 нaмъ: / но не предaждь нaсъ до кон­цA, nтцє1въ б9е.

Согрэши1хъ, беззак0нновахъ, / и3 tверг0хъ зa­по­вэдь твою2, / ћкw во гр­э­сёхъ произвед0хсz и3 приложи1хъ ћз­вамъ стрy­пы се­бЁ: / но сaмъ мS поми1луй, / ћкw бlгоутр0бенъ, nтцє1въ б9е.

Т†йнаz сeрд­ца моегw2 и3сповёдахъ те­бЁ судіи2 мо­е­мY, / ви1ждь моE сми­рeніе, / ви1ждь и3 ск0рбь мою2, / и3 вонми2 судY мо­е­мY нhнэ, / и3 сaмъ мS поми1луй, ћкw бlгоутр0бенъ, / nтцє1въ б9е.

Саyлъ и3ногдA ћкw погуби2 nт­цA своегw2 ду­шE nсл‰та, / внезa­пу цrтво њбрё­те къ про­слyтію: / но блюди2, не за­бы­вaй себE, / скHт­скіz п0хwти тво‰ / произв0ливши пa­че цrтва хrт0ва.

Дв7дъ и3ногдA бGоoтeцъ, / ѓще и3 согрэши2 су­гyбw ду­шE моS, / стрэл0ю ќбw ўстр­э­лeнъ бhвъ пре­лю­бо­дёй­ства, / ко­піeмъ же пл­энeнъ бhвъ ўбjй­ства том­лeніемъ: / но ты2 са­мA тzж­чaй­ши­ми дё­лы недy­гу­е­ши, / самох0тными стремлeньми.

Совокупи2 ќбw дв7дъ и3ногдA беззак0нію беззак0ніе: / ўбjй­ству же лю­бо­дёй­ство раствори1въ, / по­каsніе су­гy­бое по­казA ѓбіе: / но са­мa ты лукaв­нэй­шаz ду­шE со­дё­ла­ла є3си2, / не по­кazв­шисz бGу.

Дв7дъ и3ногдA воwбрази2, / списaвъ ћкw на їкHнэ пё­снь, / є4юже дэsніе њб­ли­чaетъ, є4же со­дёz, зо­вhй: / поми1луй мS. те­бё бо є3ди1ному согрэши1хъ всёхъ бGу, / сaмъ њчи1сти мS.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­це пр0стаz, нераз­дёль­наz, / є3диносyщнаz, и3 є3стество2 є3ди1но, / свё­то­ве, и3 свётъ, и3 с™а три2, и3 є3ди1но с™о / поeт­сz бGъ трb­ца: / но восп0й, про­слaви, жив0тъ и3 животы2, ду­шE, / всёхъ бGа.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Поeмъ тS, бlгослови1мъ тS, / по­кланsем­сz ти2 бGороди1тельнице, / ћкw нераз­дёль­ныz трb­цы породи1ла є3си2 є3ди1наго хrтA бGа / и3 са­мA tвeрз­ла є3си2 нaмъ / сy­щымъ на земли2 нбcнаz.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Е#г0же вHин­ства нбc­наz слaвzтъ, / и3 тре­пe­щутъ хе­рувj­ми и3 се­ра­фj­ми, / всsко ды­хaніе и3 твaрь, / п0йте, бlгослови1те / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Согрэши1вша сп7се поми1луй, / воздви1гни м0й ќмъ ко њбра­щeнію, / пріими1 мz кa­ю­ща­госz, ўщeд­ри вопію1ща: / согрэши1хъ ти2, сп7си2, / беззак0нновахъ, поми1луй мS.

Колесни1чникъ и3ліA, / колесни1цею доб­ро­дё­те­лей вшeдъ, / ћкw на нб7сA, но­шa­ше­сz / превh­ше и3ногдA t зем­нhхъ: / сегw2 ќбw ду­шE моS, восх0дъ помышлsй.

Е#ліс­сeй и3ногдA пріeмъ ми1лwть и3ліинY, / пріsтъ су­гy­бую бl­годaть t бGа: / тh же q ду­шE моS, сеS не причасти1ласz є3си2 бl­годaти / за невоздержaніе.

Їoр­дa­но­ва струS пeр­вэе, ми1лwтію и3ліин0ю / є3ліссeемъ, стA сю1ду и3 сю1ду: / тh же, q ду­шE моS, сеS не причасти1ласz є3си2 бl­годaти / за невоздержaніе.

Сwманjті­да и3ногдA / прaвед­на­го ўчреди2, q ду­шE, нрaвомъ бlги1мъ: / тh же не ввелA є3си2 въ д0мъ, / ни стрaн­на, ни пyт­ни­ка. / тём­же черт0га и3зри1нешисz в0нъ, рыдaющи.

Гіезjевъ под­ра­жa­ла є3си2 nкаsн­наz / рa­зумъ сквeр­ный все­гдA ду­шE, / є3гHже сребролю1біе tложи2 понE на стaрость: / бё­гай геeн­ска­гw nгнS, / tступи1вши ѕлhхъ твои1хъ.

Слa­ва, трb­ченъ: Без­на­чaльне џ§е, сн7е со­без­на­чaльне, / ўтё­ши­те­лю бl­гjй, дш7е прa­вый: / сл0ва б9іz роди1телю, / nц7A без­на­чaль­на сл0ве, / дш7е живhй и3 зи1ждай, / трb­це є3ди1нице поми1луй мS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw t њбро­щeніz червлени1цы пречcтаz, / ќм­наz багрzни1ца є3мманyилева, / внyтрь во чрe­вэ твоeмъ пл0ть и3сткaсz: / тём­же бцdу вои1стинну тS почитaемъ.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Без­сё­мен­на­гw за­чaтіz ржcтво2 несказaн­ное, / м™ре без­мyж­ныz нетлё­ненъ пл0дъ: / б9іе бо рож­дeніе њб­нов­лsетъ є3стествA. / тём­же тS вси2 р0ди, ћкw бGо­не­вёст­ную м™рь, / пра­во­слaв­нw величaемъ.

Ќмъ њструпи1сz, тё­ло њбо­лёз­нисz, / недy­гу­етъ дyхъ, сл0во и3знем0же, / жи­тіE ўмертви1сz, конeцъ при двeрехъ. / тём­же моS nкаsн­наz ду­шE, что2 сотвори1ши, / є3гдA пріи1детъ судіS и3спытaти тво‰;

Мwmсeо­во привед0хъ ти2 ду­шE, міробhтіе, / и3 t тогw2 всE за­вёт­ное писaніе, / по­вё­да­ю­щее те­бЁ прaвєд­ныz и3 непрaвєд­ныz: / t ни1хже вторы6z, q ду­шE, под­ра­жa­ла є3си2, ґ не пє1рвыz, / въ бGа согрэши1вши.

Зак0нъ и3знем0же, прaзд­ну­етъ є3ђліе, / писaніе же всE въ те­бЁ небре­жe­но бhсть, / прbр0цы и3знемог0ша, и3 всE прaвед­ное сл0во: / стрy­пи твои2, q ду­шE, ўмн0жишасz, / не сy­щу вра­чY и3сцэлsющему тS.

Н0вагw при­вож­дy ти писaніz ўказ†ніz, / ввод‰щаz тS ду­шE, ко ўми­лeнію: / прaвєд­нымъ ќбw по­рев­нyй, грёш­ныхъ же tвра­щaй­сz, / и3 ўм­лcти­ви хrтA мlтва­ми же и3 по­щeнь­ми, / и3 чистот0ю, и3 говёніемъ.

Хrт0съ вочlвё­чисz, / при­звaвъ къ по­каsнію разб0йники, и3 блудни6цы: / ду­шE по­кaй­сz, двeрь tвeр­зесz цrтвіz ўжE, / и3 пред­вос­хи­щa­ютъ є5 фарісeє и3 мытари2 / и3 пре­лю­бо­дёи кaющіисz.

Хrт0съ вочlвё­чисz, / пл0ти пріwбщи1всz ми2, / и3 вс‰, є3ли6ка сyть є3стествA хо­тёніемъ / и3сп0лни гр­эхA кро­мЁ, / под0біе те­бЁ, q ду­шE, / и3 w4бразъ пред­по­казyz своегw2 снизх0жденіz.

Хrт0съ волхвы2 сп7сE, / пa­сты­ри со­звA, / мла­дeнєцъ мн0жєства по­казA мy­че­ни­ки, / стaр­цы про­слaви, и3 ст†рыz вдови6цы, / и4хже не по­рев­но­вa­ла є3си2 ду­шE, ни дэsніємъ, ни житію2: / но г0ре те­бЁ, вне­гдA бy­де­ши суди1тисz.

Пости1всz гDь днjй четhре­десzть въ пу­стh­ни, / послэди2 взал­кA, по­казyz чlвё­че­ское: / ду­шE, да не разлэни1шисz, ѓще те­бЁ приложи1тсz врaгъ, / мlт­вою же и3 пост0мъ t н0гъ твои1хъ да tрази1тсz.

Слa­ва, трb­ченъ: Nц7A про­слaвимъ, сн7а пре­воз­несeмъ, / б9eственному д¦у вёр­нw поклони1мсz, / трb­цэ нераз­дёль­нэй, є3ди1ницэ по су­ще­ствY, / ћкw свё­ту и3 свётwмъ, и3 жи­во­тY и3 жи­во­тHмъ, / жи­во­творs­ще­му и3 про­свэ­щa­ю­ще­му концы2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Грaдъ тв0й со­хранsй / бGороди1тельнице пречcтаz, / въ те­бё бо сeй вёр­нw цaр­ствуzй, / въ те­бЁ и3 ўтвер­ждaет­сz, / и3 тоб0ю по­бэж­дazй, / по­бэж­дaетъ всsкое и3скушeніе, / и3 пл­энsетъ рaт­ни­ки, / и3 прох0дитъ послушaніе.

При­пёвъ: Пр­пdбне џт­че ґн­дрeе, моли2 бGа њ нaсъ.

Ґн­дрeю: Ґн­дрeе чест­нhй, и3 џт­че требl­жeн­нэй­шій, / пa­сты­рю кри1тскій, / не пре­стaй молsсz њ вос­пэ­вa­ю­щихъ тS: / да и3збaвимсz вси2 гнё­ва и3 ск0рби, и3 тлёніz, / и3 пре­гр­э­шeній без­мёр­ныхъ, / чтy­щіи твою2 пa­мzть вёрнw.

Тa­же поeмъ џба ли6ка їрм0съ: Без­сё­мен­на­гw за­чaтіz ржcтво2 несказaн­ное, / м™ре без­мyж­ныz нетлё­ненъ пл0дъ: / б9іе бо рож­дeніе њб­нов­лsетъ є3стествA. / тём­же тS вси2 р0ди, ћкw бGо­не­вёст­ную м™рь, / пра­во­слaв­нw величaемъ.

По скон­чaніи же канH­на глаг0лемъ пр0чее по­слё­до­ваніе повечeріz:

Pал0мъ д7.

ВнегдA при­звaти ми2, ўслh­ша мS бGъ прaв­ды мо­еS: въ ск0рби распространи1лъ мS є3си2. ўщeд­ри мS, и3 ўслh­ши мlтву мою2. сh­но­ве че­ло­вё­че­стіи, док0лэ тzж­косeр­діи; вскyю лю1бите су­етY, и3 и4щете лжи2; и3 ўвё­ди­те, ћкw ўдиви2 гDь пр­пdб­на­го своего2: гDь ўслh­шитъ мS, вне­гдA воз­звaти ми2 къ немY. гнё­вай­тесz, и3 не со­гр­э­шaй­те: ±же глаг0лете въ серд­цaхъ вa­шихъ, на л0жахъ вa­шихъ ўмили1тесz. пожри1те жeрт­ву прaв­ды, и3 ўпо­вaй­те на гDа. мнH­зи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знa­ме­на­сz на нaсъ свётъ ли­цA твоегw2, гDи. дaлъ є3си2 весeліе въ сeрд­цэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz. въ ми1рэ вкy­пэ ўс­нY и3 почjю: ћкw ты2 гDи, є3ди1наго на ўпо­вaніи всели1лъ мS є3си2.

Pал0мъ ѕ7.

ГDи, да не ћро­стію твоeю њбличи1ши менE, ни­жE гнё­вомъ твои1мъ на­кa­же­ши менE. поми1луй мS гDи, ћкw нe­мо­щенъ є4смь: и3сцэли1 мz гDи, ћкw смzт0шасz кH­сти мо‰. и3 ду­шA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2 гDи, док0лэ; њбрати1сz гDи, и3збaви дy­шу мою2, сп7си1 мz рa­ди млcти тво­еS: ћкw нёсть въ смeр­ти по­минazй тебE, во ѓдэ же кто2 и3сповёстсz те­бЁ; ўтруди1хсz воз­ды­хaніемъ мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, слезa­ми мои1ми по­стe­лю мою2 њмочY. смzтeсz t ћро­сти џко моE, њбет­шaхъ во всёхъ вра­зёхъ мои1хъ. tступи1те t менE вси2 дё­ла­ю­щіи беззак0ніе, ћкw ўслh­ша гDь глaсъ плa­ча моегw2. ўслh­ша гDь молeніе моE, гDь мlтву мою2 пріsтъ. да по­сты­дsт­сz, и3 смzтyт­сz вси2 врази2 мои2: да воз­вратsт­сz, и3 ўсты­дsт­сz ѕэлw2 вск0рэ.

Pал0мъ в7i.

Док0лэ, гDи, за­бy­де­ши мS до кон­цA; док0лэ tвра­щaе­ши ли­цE твоE t менE; док0лэ по­ло­жY со­вё­ты въ души2 моeй, болBз­ни въ сeрд­цэ моeмъ дeнь и3 н0щь; док0лэ воз­несeт­сz врaгъ м0й на мS; при1зри, ўслh­ши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть. да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. сту­жa­ю­щіи ми2 возрa­ду­ют­сz, ѓще подви1жусz. ѓзъ же на млcть твою2 ўпо­вaхъ: возрa­ду­ет­сz сeрд­це моE њ сп7сeніи твоeмъ. воспою2 гDе­ви бl­го­дёzв­ше­му мнЁ, и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw.

При1зри, ўслh­ши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть: да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. три1жды. И# покл0ны G. ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Pал0мъ к7д.

Къ те­бЁ гDи, воздвиг0хъ дy­шу мою2, б9е м0й на тS ўпо­вaхъ, да не по­сты­жyсz во вёкъ, ни­жE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2: и4бо вси2 тер­пs­щіи тS, не по­сты­дsт­сz. да по­сты­дsт­сz беззак0ннующіи вот­щE. пути6 тво‰ гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. на­стaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE тер­пёхъ вeсь дeнь. помzни2 щед­рHты тво‰ гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вё­ка сyть. грBхъ ю4ности мо­еS, и3 невёд­эніz моегw2 не помzни2, по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рa­ди бl­го­сти тво­еS гDи. бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рa­ди законоположи1тъ со­гр­э­шa­ю­щымъ на пути2. на­стaвитъ крHт­кіz на сyдъ, научи1тъ крHт­кіz путє1мъ свои6мъ. вси2 путіE гD­ни млcть и3 и4стина, взыс­кa­ю­щымъ за­вё­та є3гw2 и3 сви­дёніz є3гw2. рa­ди и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть. кт0 є3сть че­ло­вёкъ боsй­сz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. ду­шA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сё­мz є3гw2 на­слё­дитъ зeм­лю. дер­жa­ва гDь боs­щих­сz є3гw2, и3 за­вётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. џчи мои2 вh­ну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сё­ти н0зэ мои2. при1зри на мS, и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щъ є4смь ѓзъ. скHр­би сeрд­ца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. ви1ждь сми­рeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 нена­ви­дёніемъ непрaвед­нымъ возненави1дэша мS. сохрани2 дy­шу мою2, и3 и3збaви мS, да не по­сты­жyсz, ћкw ўпо­вaхъ на тS. неѕл0бивіи и3 прaвіи при­л­эплs­хусz мнЁ, ћкw по­тер­пёхъ тS гDи. и3збaви б9е, ї}лz t всёхъ скор­бeй є3гw2.

Pал0мъ l.

На тS гDи ўпо­вaхъ, да не по­сты­жyсz во вёкъ, прaв­дою твоeю и3збaви мS, и3 и3зми1 мz. приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти мS. бy­ди ми2 въ бGа защи1тителz, и3 въ д0мъ при­бё­жи­ща, є4же сп7сти1 мz. ћкw дер­жa­ва моS, и3 при­бё­жи­ще моE є3си2 ты2: и3 и4мене твоегw2 рa­ди на­стaви­ши мS, и3 пре­пи­тaе­ши мS. и3зведeши мS t сё­ти сеS, ю4же скрh­ша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й гDи. въ рy­цэ твои2 пред­ло­жY дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2 гDи б9е и4стины. возненави1дэлъ є3си2 хранs­щыz суеты2 вот­щE: ѓзъ же на гDа ўпо­вaхъ. возрa­ду­юсz и3 возвеселю1сz њ млcти твоeй, ћкw при­з­рёлъ є3си2 на сми­рeніе моE, спaслъ є3си2 t нyждъ дy­шу мою2. и3 нё­си менE затвори1лъ въ рукaхъ врa­жіихъ, по­стaвилъ є3си2 на про­стрaн­нэ н0зэ мои2. поми1луй мS гDи, ћкw скорблю2, смzтeсz ћро­стію џко моE, ду­шA моS и3 ўтр0ба моS. ћкw и3счезE въ бо­лёз­ни жив0тъ м0й, и3 лBта мо‰ въ воз­ды­хaніихъ: и3знем0же нищет0ю крё­пость моS, и3 кH­сти мо‰ смzт0шасz. t всёхъ вр†гъ мои1хъ бhхъ по­но­шeніе, и3 со­сёдwмъ мои6мъ ѕэлw2, и3 стрaхъ знaє­мымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэ­жa­ша t менE. за­бвeнъ бhхъ ћкw мeртвъ t сeрд­ца, бhхъ ћкw сосyдъ по­губ­лeнъ. ћкw слh­шахъ гаж­дeніе мн0гихъ живy­щихъ џкре­стъ: вне­гдA со­брaтисz и5мъ вкy­пэ на мS, пріsти дy­шу мою2 со­вэ­щa­ша. ѓзъ же на тS гDи ўпо­вaхъ, рёхъ: ты2 є3си2 бGъ м0й. въ рукY твоє1ю жрeбіи мои2, и3збaви мS и3з8 руки2 вр†гъ мои1хъ, и3 t гонs­щихъ мS. просвэти2 ли­цE твоE на ра­бA твоего2, сп7си1 мz млcтію твоeю. гDи, да не по­сты­жyсz, ћкw при­звaхъ тS, да по­сты­дsт­сz нечести1віи, и3 сни1дутъ во ѓдъ. нё­мы да бy­дутъ ўстны2 льсти6выz, глаг0лющыz на прaвед­на­го беззак0ніе, гор­дh­нею и3 ўни­чи­жeніемъ. к0ль мн0гое мн0жество бl­го­сти тво­еS гDи, ю4же скрhлъ є3си2 боs­щым­сz тебE, со­дё­лалъ є3си2 ўпо­вa­ю­щымъ на тS, пред8 сh­ны че­ло­вё­че­ски­ми. скрhе­ши и5хъ въ тaй­нэ ли­цA твоегw2 t мzтe­жа че­ло­вё­чес­ка: по­крhе­ши и5хъ въ кр0вэ t пре­рэкaніz kзы6къ. бl­го­сло­вeнъ гDь, ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграж­дeніz. ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ, tвeр­женъ є4смь t ли­цA џчію твоeю: сегw2 рa­ди ўслh­шалъ є3си2 глaсъ мlт­вы мо­еS, вне­гдA воз­звaхъ къ те­бЁ. возлюби1те гDа вси2 пр­пdб­ніи є3гw2, ћкw и4стины взыс­кaетъ гDь и3 воз­даeтъ и3зли1ше творs­щымъ гор­дh­ню. му­жaй­тесz, и3 да крэпи1тсz сeрд­це вa­ше, вси2 ўпо­вa­ю­щіи на гDа.

Pал0мъ §.

Живhй въ п0мощи вhш­нz­гw, въ кр0вэ бGа нбc­на­гw водвори1тсz. речeтъ гDе­ви: за­стyп­никъ м0й є3си2, и3 при­бё­жи­ще моE, бGъ м0й, и3 ўпо­вaю на него2. ћкw т0й и3збaвитъ тS t сё­ти л0вчи, и3 t сло­весE мzтeж­на. плещ­мA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 кри­лЁ є3гw2 на­дёе­шисz. nрy­жіемъ њбh­детъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t стрa­ха нощ­нa­гw, t стрэлы2 летs­щіz во дни2, t вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz, t срs­ща и3 бё­са полy­ден­на­гw. па­дeтъ t страны2 тво­еS тhсz­ща, и3 тьмA њдес­нyю тебE, къ те­бё же не прибли1житсz. nбa­че nчи1ма твои1ма см0триши, и3 воз­даsніе грёш­ни­кwвъ ќзри­ши. ћкw ты2 гDи, ўпо­вaніе моE, вhш­нz­го положи1лъ є3си2 при­бё­жи­ще твоE. не пріи1детъ къ те­бЁ ѕло2, и3 рa­на не прибли1житсz тэлеси2 тво­е­мY. ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ за­по­вёсть њ те­бЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. на рукaхъ в0змутъ тS, да не ко­гдA пре­ткнe­ши њ кa­мень н0гу твою2. на ѓс­пі­да и3 васілjска на­стy­пи­ши, и3 по­пе­рe­ши львA и3 ѕмjz. ћкw на мS ўпо­вA, и3 и3збaвлю и5: по­крhю и5, ћкw по­знA и4мz моE: воз­зо­вeтъ ко мнЁ, и3 ўслh­шу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2: и3 про­слaв­лю є3го2: долгот0ю днeй и3сп0лню є3го2, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: И# покл0ны три2.

Тa­же на­чинaемъ глаг0лати стіхи2 со слад­ко­пё­ніемъ, не ск0рw, и3 вели1кимъ глaсомъ.

Пeр­вый ли1къ: Съ нa­ми бGъ, ра­зу­мёй­те kзh­цы, / и3 по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Вторhй ли1къ, т0жде. Тa­же по чи1ну кjйж­до ли1къ св0й стjхъ.

Пeр­вый ли1къ: Ўслh­ши­те до по­слёд­нихъ земли2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Вторhй ли1къ: Мо­гy­щіи по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Ѓще бо пaки возм0жете, / и3 пaки по­бэж­дe­ни бy­де­те: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# и4же ѓще со­вётъ со­вэ­щавaе­те, / разори1тъ гDь: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# сл0во, є4же ѓще возглаг0лете, / не пребy­детъ въ вaсъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Стрa­ха же вa­ше­гw не ўбои1мсz, / ни­жE смути1мсz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

ГDа же бGа нa­ше­го того2 њс™и1мъ, / и3 т0й бy­детъ нaмъ въ стрaхъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ѓще на него2 на­дёzсz бy­ду, / бy­детъ мнЁ во њсщ7eніе: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ўпо­вaz бy­ду на него2, / и3 спасyсz и4мъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

СE ѓзъ и3 дё­ти, ±же ми2 да­дE бGъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Лю1діе ходs­щіи во тьмЁ, / ви1дэша свётъ вeлій: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Живy­щіи во стра­нЁ и3 сё­ни смeрт­нэй, / свётъ воз­сіsетъ на вы2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ, / сн7ъ, и3 да­дeсz нaмъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Е#гH­же на­чaль­ство бhсть на рaмэ є3гw2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ми1ра є3гw2 нёсть пре­дё­ла: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# на­ри­цaет­сz и4мz є3гw2, / вели1ка со­вё­та ѓгGлъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Чyденъ со­вёт­никъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

БGъ крё­покъ, власти1тель, / на­чaль­никъ ми1ра: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Nц7ъ бy­ду­ща­гw вё­ка: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И#сп0лнившымъ же сz стіхHмъ, ћкw пред­речeсz, поeтсz:

Съ нa­ми бGъ, ра­зу­мёй­те kзh­цы, / и3 по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# пaки є3ди1ницею t nбою2 ли6ку.

Слa­ва: Пeр­вый ли1къ: Съ нa­ми бGъ:

И# нhнэ: Вторhй, т0жде.

Тa­же двA ли6ка вкy­пэ: Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ѓбіе на­стоs­щыz тропари2.

Пeр­вый ли1къ: Дeнь пре­шeдъ, бlгодарю1 тz гDи, вe­черъ, про­шY, съ н0щію без8 гр­эхA подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

Вторhй ли1къ. Слa­ва: Дeнь пре­шeдъ, славосл0влю тS вLко, вe­черъ, про­шY, съ н0щію без­соб­лaзн­ство подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

ДвA ли6ка. И# нhнэ: Дeнь пре­шeдъ, пэсносл0влю тS с™hй, вe­черъ, про­шY, съ н0щію нена­вё­тенъ подaждь ми2 сп7се, и3 спаси1 мz.

Вкy­пэ двA ли6ка: Безпл0тное є3стество2 хе­рувjм­ское, нем0лчными пё­с­нь­ми тS славосл0вzтъ. шестокри6льнаz живHт­наz се­ра­фj­ми, непре­стaн­ны­ми глa­сы тS превозн0сzтъ: ѓгGлwвъ же вс‰ вHин­ства трис™hми пё­с­нь­ми тS вос­хвалs­ютъ. прeж­де бо всёхъ є3си2 сhй nц7ъ, и3 со­без­на­чaль­на и4маши твоего2 сн7а: и3 рав­но­чeст­на носsй д¦а жи1зни, трb­цы kв­лsе­ши нераз­дёль­ное. прес™az дв7о м™и б9іz, и3 и5же сл0ва самови1дцы и3 слуги6: прbрHкъ же и3 м§нкъ вси2 ли1цы, ћкw без­смeрт­ну и3мyще жи1знь: њ всёхъ моли1тесz при­лёж­нw, ћкw вси2 є3смы2 въ бэдaхъ. да прeле­сти и3збaвльшесz лукa­ва­гw, ѓгGль­скую во­піeмъ пё­снь: с™hй, с™hй, с™hй, трис™hй гDи, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ, ґми1нь.

И# ѓбіе ни1зкимъ глa­сомъ, и3сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, твор­цA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­на­го прeж­де всёхъ вBкъ: свё­та t свё­та, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeн­на, не со­творeн­на, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бh­ша. нaсъ рa­ди че­ло­вBкъ, и3 нa­ше­гw рa­ди спасeніz, сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 во­че­ло­вёч­шасz. рас­пs­та­го же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaв­ша, и3 по­гребeн­на, и3 вос­кr­ша­го въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 воз­шeд­ша­го на нб7сA, и3 сэдs­ща њдес­нyю nц7A. и3 пaки грzдy­ща­го со слa­вою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бy­детъ кон­цA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, жи­во­творs­ща­го, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsе­ма и3 сслaви­ма, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcль­скую цR­ковь. и3сповёдую є3ди1но кR­щeніе, во њстав­лeніе гр­эхHвъ. чaю вос­кrніz мeрт­выхъ: и3 жи1зни бy­ду­ща­гw вё­ка. ґми1нь.

И# ѓбіе, Прес™az: вс‰ глаг0лютсz по двaж­ды, кро­мЁ Прес™az вLч­це, є4же глаг0летсz три1жды.

Прес™az вLч­це бцdе, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

Вс‰ нбc­ныz си6лы с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

С™hй їwaнне прbр0че, и3 п®тeче, и3 кrти1телю гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

С™jи слaв­ніи ґпc­ли, прbр0цы и3 м§нцы, и3 вси2 с™jи, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Прпdб­ніи и3 бGон0сніи nтцы2 нa­ши, пa­сты­ріе и3 ўчи1теліе все­лeн­ныz, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Здё же глаг0летсz и3 с™hй хрaма.

Непобэди1маz, и3 непостижи1маz, и3 б9eственнаz си1ло чcт­нa­гw и3 жи­во­творs­ща­гw кrтA, не њстaви нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёш­ныхъ, и3 поми1луй нaсъ.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# поeмъ тропари2 сі‰
въ по­не­дёль­никъ и3 въ срe­ду вe­че­ра, во глaсъ в7.

Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е, / да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть, / да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: / ўкрэпи1хсz на него2.

Слa­ва: За­стyп­никъ души2 мо­еS бy­ди б9е, / ћкw по­сре­дЁ хож­дY сэтeй мн0гихъ, / и3збaви мS t ни1хъ, и3 сп7си1 мz бl­же, / ћкw чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw не и4мамы дерз­но­вeніz за прем­нH­гіz грэхи2 нa­шz, / ты2 и4же t тебE р0ждшагосz моли2, бцdе дв7о: / мн0гw бо м0жетъ молeніе м™рнее ко бl­госeр­дію вLки. / не прeзри грёш­ныхъ мольбы6 все­чcтаz, / ћкw млcтивъ є4сть, и3 спасти2 мо­гjй, / и4же и3 стра­дaти њ нaсъ и3зв0ливый.

ГDи поми1луй, м7. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Їерeй: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# мlтву сію2 вели1кагw васjліа:

ГDи гDи, и3збавлeй нaсъ t всsкіz стрэлы2 летs­щіz во дни2, и3збaви нaсъ и3 t всsкіz вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz. пріими2 жeрт­ву вечeр­нюю рyкъ нa­шихъ возд­эsніе. спод0би же нaсъ и3 нощн0е п0прище без8 пор0ка прейти2, неис­ку­шe­ны t ѕлhхъ. и3 и3збaви нaсъ t всsка­гw сму­щeніz и3 боsз­ни, ћже t діaво­ла нaмъ при­бы­вa­ю­щіz. дaруй ду­шaмъ нa­шымъ ўми­лeніе, и3 по­мыслHмъ нa­шымъ по­пе­чeніе, є4же на стрaш­нэмъ и3 прaвед­нэмъ твоeмъ су­дЁ и3спытaніz. пригвозди2 стрa­ху тво­е­мY плHти нa­шz, и3 ўмертви2 ќды нa­шz сy­щыz на земли2: да и3 с0ннымъ безм0лвіемъ просвэти1мсz зрёніемъ судeбъ твои1хъ. tими1 же t нaсъ всsкое меч­тaніе непод0бное, и3 п0хоть врeд­ну. воз­стaви же нaсъ во врe­мz моли1твы, ўтвер­ждe­ны въ вёрэ, и3 пре­спэ­вa­ю­щыz въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ, бl­го­волeніемъ, и3 блa­го­стію є3динор0днагw сн7а твоегw2: съ ни1мже бl­го­сло­вeнъ є3си2, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

И# ѓбіе: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# покл0ны G.

Тa­же pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе, возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. на­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. и3збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. гDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. то­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2.

Pал0мъ Rа.

ГDи, ўслh­ши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ те­бЁ да пріи1детъ. не tврати2 ли­цA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь при­зо­вy тz, ск0рw ўслh­ши мS. ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кH­сти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz. ўsз­венъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрд­це моE, ћкw за­бhхъ снё­сти хлёбъ м0й. t глa­са воз­ды­хaніz моегw2, при­льпE к0сть моS пл0ти моeй. ўпод0бихсz неs­сы­ти пу­стhн­нэй, бhхъ ћкw нощ­нhй врaнъ на нhри­щи. бдёхъ, и3 бhхъ ћкw пти1ца, њс0бzщаzсz на здЁ. вeсь дeнь по­но­шa­ху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлz­щіи мS мн0ю кленs­хусz. за­нE пe­пелъ ћкw хлёбъ kдsхъ, и3 пи­тіE моE съ плa­чемъ рас­творsхъ. t ли­цA гнё­ва твоегw2 и3 ћро­сти тво­еS, ћкw воз­нeсъ низ­вeрглъ мS є3си2. днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сё­но и3зсх0хъ. тh же гDи, во вёкъ пре­бы­вaе­ши, и3 пa­мzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. ты2 вос­крeсъ ўщeд­ри­ши сіH­на: ћкw врe­мz ўщeд­ри­ти є3го2, ћкw пріи1де врe­мz. ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 кa­меніе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. и3 ўбоsт­сz kзh­цы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeм­стіи слa­вы тво­еS. ћкw сози1ждетъ гDь сіH­на, и3 kви1тсz во слa­вэ во слa­вэ своeй. при­з­рЁ на моли1тву сми­рeн­ныхъ, и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи вос­хвaлzтъ гDа. ћкw прини1че съ высоты2 с™hz сво­еS, гDь съ нб7сE на зeм­лю при­з­рЁ: ўслh­ша­ти воз­ды­хaніе њко­вaн­ныхъ, разрэши1ти сh­ны ўмерщ­влeн­ныхъ: возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне, и3 хвалY є3гw2 во їерусали1мэ. вне­гдA со­брaтисz лю1демъ вкy­пэ, и3 царє1мъ є4же раб0тати гDе­ви. tвэ­щA є3мY на пути2 крё­по­сти є3гw2, ўмалeніе днeй мои1хъ возвэсти1 ми. не возведи2 менE въ пре­по­ло­вeніе днeй мои1хъ, въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. въ на­чaл­эхъ ты2 гDи, зeм­лю њс­но­вaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть нб7сA. т† поги1бнутъ, тh же пре­бы­вaе­ши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбет­шa­ютъ, и3 ћкw nдeж­ду свіe­ши |, и3 и3змэнsтсz. тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њску­дё­ютъ. сh­но­ве р†бъ твои1хъ все­лsт­сz, и3 сё­мz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz.

Мlтва ма­нассjи ца­рS їудeйска:

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нa­шихъ, ґвраa­мовъ, и3 їсаa­ковъ, и3 їaкwвль, и3 сё­мене и4хъ прaвед­на­гw: сотвори1вый нб7о и3 зeм­лю со всeю лё­по­тою и4хъ, свzзa­вый м0ре сл0вомъ по­ве­лёніz твоегw2, заключи1вый бeзд­ну, и3 за­пе­чaт­ство­ва­вый ю5 стрaш­нымъ и3 слaв­нымъ и4менемъ твои1мъ, є3г0же вс‰ боsт­сz, и3 тре­пe­щутъ t ли­цA си1лы тво­еS ћкw непо­стоsн­но ве­ли­ко­лё­піе слa­вы тво­еS , и3 не стерпи1мь гнёвъ, є4же на грёш­ни­ки пре­щeніz твоегw2. без­мёр­на же и3 неиз­слё­до­ван­на ми1лость њб­э­щaніz твоегw2: тh бо є3си2 гDь вhш­ній, бlгоутр0бенъ. долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ, и3 кazй­сz њ ѕл0бахъ че­ло­вё­че­скихъ. ты2 гDи, по мн0жеству бl­го­сти тво­еS, њб­э­щaлъ є3си2 по­каsніе и3 њстав­лeніе согрэши1вшымъ те­бЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ, њпредэли1лъ є3си2 по­каsніе грёш­ни­кwмъ во сп7сeніе. ты2 ќбw гDи б9е си1лъ, не положи1лъ є3си2 по­каsніе прaвєд­нымъ, ґвраa­му и3 їсаaку и3 їaкwву, не согрэши1вшымъ те­бЁ. но положи1лъ є3си2 по­каsніе на мнЁ грёш­нэмъ: за­нE согрэши1хъ пa­че числA пес­кA мор­скa­гw. ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰, гDи, ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰: и3 нёсмь дост0инъ воз­зрё­ти, и3 ви1дэти вы­со­тY нбc­ную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. слs­ченъ є4смь мн0гими ќза­ми же­лёз­ны­ми, во є4же не возвести2 главы2 мо­еS, и3 нёсть ми2 њслаб­лeніz: за­нE про­гнё­вахъ ћрость твою2, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, не сотвори1вый в0ли тво­еS, и3 не сохрани1вый по­ве­лёній твои1хъ. и3 нhнэ при­к­лонsю колB­на сeрд­ца, трe­буz t тебE блa­го­сти: согрэши1хъ гDи, согрэши1хъ, и3 без­за­кHніz мо‰ ѓзъ вёмъ: но про­шY молsсz, њслa­би ми2 гDи, њслa­би ми2, и3 не погуби2 менE со беззак0ньми мои1ми. ни­жE въ вёкъ враж­до­вaвъ со­блюдe­ши ѕHлъ мои1хъ, ни­жE њсy­ди­ши мS въ преисп0днихъ земли2. за­нE ты2 є3си2 б9е, бGъ кa­ю­щих­сz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бl­гость твою2, ћкw недост0йна сy­ща сп7сeши мS, по мн0зэй ми1лости твоeй, и3 восхвалю1 тz вh­ну во днeхъ жи­во­тA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла нбc­наz, и3 твоS є4сть слa­ва во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰, во глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: / всsка­гw бо tвё­та недо­умё­ю­ще, / сію2 ти2 мlтву ћкw вL­цэ грёш­ніи прин0симъ: / поми1луй нaсъ.

Слa­ва: ГDи, поми1луй нaсъ, / на тs бо ўпо­вa­хомъ, / не про­гнё­вай­сz на ны2 ѕэлw2, / ни­жE помzни2 беззак0ній нa­шихъ: / но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, / и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нa­шихъ. / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / и3 мы2 лю1діе твои2, / вси2 дэлA рукY твоє1ю, / и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ: Млcр­діz двє1ри tвeр­зи нaмъ / бl­го­сло­вeн­наz бцdе, / на­дё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, / но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: / тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи поми1луй, м7. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# моли1тву:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи, сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёш­на­го: и3 и4миже вё­си судь­бa­ми, сп7си1 мz недост0йнаго ра­бA твоего2, ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслh­ши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслh­ши мS въ прaв­дэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. ћкw по­гнA врaгъ дy­шу мою2, смири1лъ є4сть въ зeм­лю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeм­ныхъ, ћкw мє1ртвыz вё­ка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрд­це моE. по­мzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёл­эхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю по­учaх­сz. воз­дёхъ къ те­бЁ рy­цэ мои2: ду­шA моS ћкw зем­лS безв0днаz те­бЁ. ск0рw ўслh­ши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 ли­цA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низ­ходs­щымъ въ р0въ. слh­ша­ну сотвори2 мнЁ за­yт­ра млcть твою2, ћкw на тS ўпо­вaхъ. скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пой­дY, ћкw къ те­бЁ взsхъ дy­шу мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи къ те­бЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бl­гjй на­стaвитъ мS на зeм­лю прaву. и4мене твоегw2 рa­ди гDи, живи1ши мS, прaв­дою твоeю и3зведeши t пе­чa­ли дy­шу мою2: и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ сту­жa­ю­щыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Славосл0віе все­д­нeв­ное.

Слa­ва въ вhш­нихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ че­ло­вё­ц­эхъ бl­го­волeніе. хвa­лимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рa­ди слa­вы тво­еS. гDи цRю2 нбc­ный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е: гDи б9е, ѓгн­че б9ій, сн7е n§ь, взeм­лzй грёхъ мj­ра, поми1луй нaсъ: взeм­лzй грэхи2 мj­ра, пріими2 мlтву нa­шу, сэдsй њдес­нyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsку н0щь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вё­ки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, при­бё­жи­ще бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дy­шу мою2, ћкw согрэши1хъ те­бЁ. гDи, къ те­бЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ жи­во­тA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вё­ду­щымъ тS.

Тa­же: Спод0би гDи въ н0щь сію2 без8 гр­эхA сохрани1тисz нaмъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нa­шихъ, и3 хвaль­но, и3 про­слaв­ле­но и4мz твоE во вё­ки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћко­же ўпо­вa­хомъ на тS. бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправ­дaніи твои1ми. гDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри. те­бЁ по­добaетъ хвалA, те­бЁ по­добaетъ пё­ніе, те­бЁ слa­ва по­добaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Тa­же поeмъ ве­лег­лaс­нw и3 к0снw, на глaсъ ѕ7:

ГDи си1лъ съ нa­ми бy­ди, / и3н0гw бо рaз­вэ тебE / пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: / гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

И# tвэ­щaетъ т0жде дру­гjй ли1къ. И# поeтъ на­чeн­шій ли1къ:

Стjхъ №: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвер­жeніи си1лы є3гw2. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Вторhй ли1къ:

Стjхъ в7: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, / хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ G: Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб­нэмъ, / хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyс­лехъ. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ д7: Хвали1те є3го2 въ тmм­пaнэ и3 ли1цэ, / хвали1те є3го2 во стрy­нахъ и3 nр­гaнэ. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ є7: Хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ доб­ро­глaс­ныхъ, / хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ вос­кли­цaніz: / всsкое ды­хaніе да хвa­литъ гDа. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Тa­же џба ли6ка вкyпэ:

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвер­жeніи си1лы є3гw2.

ГDи си1лъ, съ нa­ми бy­ди, / и3н0гw бо рaз­вэ тебE / пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: / гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

Слa­ва: ГDи, ѓще не бh­хомъ с™ы6z тво‰ и3мёли мlтвен­ни­ки, / и3 бl­го­стh­ню твою2 ми1лующую нaсъ: / кaкw смё­ли бh­хомъ сп7се, пё­ти тS, / є3г0же славосл0вzтъ непре­стaн­нw ѓгG­ли; / серд­це­вёд­че, пощади2 дy­шы нaшz.

И# нhнэ: МнH­гаz мн0жєства мои1хъ бцdе пре­гр­э­шeній, / къ те­бЁ прибэг0хъ чи1стаz, сп7сeніz трe­буz. / посэти2 немо­щствy­ю­щую мою2 дy­шу, / и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нa­ше­го, / дaти ми2 њстав­лeніе, / ±же со­дёzхъ лю1тыхъ, / є3ди1на бlгословeннаz.

Всес™az бцdе, / во врe­мz жи­во­тA моегw2 не њстaви менE, / че­ло­вё­че­ско­му пред­стa­тель­ству не ввё­ри мS: / но са­мA заступи2, и3 поми1луй мS.

ВсE ўпо­вaніе моE / на тS воз­ла­гaю, / м™и б9іz, / сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врe­мz и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 по­кланsе­мый и3 слaви­мый хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно­гом­лcти­ве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєд­ныz лю­бsй и3 грBш­ныz ми1луzй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сeнію њб­э­щaніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlт­вы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ: дy­шы нa­шz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгG­лы, да њпол­чeніемъ и4хъ со­блюдaе­ми и3 на­став­лsе­ми, дости1гнемъ въ со­единeніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ непри­стyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeд­ри ны2: И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

И# твори1мъ G покл0ны вели6кіz,
съ мlт­вою с™aгw є3фрeма, и3 пр0чихъ в7i:

ГDи и3 вLко жи­во­тA моегw2, дyхъ прaзд­но­сти, ўнhніz, лю­бо­на­чaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэ­ло­мyдріz, сми­ре­но­мyдріz, тер­пё­ніz и3 люб­вE, дaруй ми2 ра­бY тво­е­мY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрё­ти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуж­дaти брaта моегw2: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. Покл0нъ.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтва молeб­наz ко прес™ёй бцdэ,
пav­ла монa­ха nби1тели є3vергетjды,
си1рэчь, бlгодётельницы:

Несквeр­наz, неблaз­наz, нетлён­наz, пречcтаz, чcтаz дв7о, бGо­не­вё­сто вLч­це, ћже бGа сл0ва че­ло­вёкwмъ пре­слaв­нымъ твои1мъ ржcтв0мъ соедини1вшаz, и3 tри1нувшеесz є3стество2 р0да нa­ше­гw нбc­нымъ со­во­кy­пль­шаz: ћже нена­дeж­ныхъ є3ди1на на­дeж­да, и3 бори1мыхъ п0моще, гот0вое за­ступлeніе къ те­бЁ при­текa­ю­щихъ, и3 всёхъ хrтіaнъ при­бё­жи­ще. не гну­шaй­сz менE грёш­на­гw, сквeр­на­гw, сквeр­ны­ми п0мыслы, и3 словесы2, и3 дэsнь­ми всего2 себE непо­трeб­на сотв0рша, и3 рa­з­умомъ лё­но­сти сластeй жи­тіS ра­бA бhв­ша: но ћкw чlвэколюби1вагw бGа м™и, человэколю1бнэ ўми­лосeр­дисz њ мнЁ грёш­нэмъ и3 блyд­нэмъ, и3 пріими2 моE, є4же t сквeр­ныхъ ўстeнъ приноси1мое те­бЁ молeніе: и3 твоего2 сн7а, и3 нa­ше­го вLку и3 гDа, мa­тер­нее твоE дерз­но­вeніе ўпо­треб­лs­ю­щи, моли2, да tвeр­зетъ и3 мнЁ чlвэколю1бныz ўтрH­бы сво­еS бl­го­сти, и3 пре­зрёвъ мо‰ безчи1слєннаz прегрэшє1ніz, њбрати1тъ мS къ по­каsнію, и3 свои1хъ зa­по­вэ­дей дё­ла­телz и3скyсна kви1тъ мS. и3 пред­стa­ни мнЁ при1снw, ћкw млcти­ваz, и3 ми­лосeр­даz, и3 бlголюби1ваz, въ на­стоs­щемъ ќбw житіи2 тe­плаz пред­стa­тель­ни­це и3 пом0щнице, сопроти1вныхъ нашє1ствіz tгонs­ю­щи, и3 ко сп7сeнію на­став­лs­ю­щи мS: и3 во врe­мz и3сх0да моегw2 њкаsн­ную мою2 дy­шу со­блюдa­ю­щи, и3 тє1мныz зрaки лукa­выхъ бэс­Hвъ далe­че t неS tгонs­ю­щи: въ стрaш­ный же дeнь судA вёч­ныz мS и3збавлsющи мyки, и3 неиз­речeн­ныz слa­вы твоегw2 сн7а и3 бGа нa­ше­гw на­слёд­ни­ка мS по­казy­ю­щи. ю4же и3 да ўлучY вLч­це моS, прес™az бцdе, твои1мъ ходaтай­ствомъ и3 за­ступлeніемъ бl­годaтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA: є3мyже по­добaетъ всsкаz слa­ва, чeсть и3 по­клонeніе, со без­на­чaль­нымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Мlтва и3нaz ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY,
ґнті0ха монa­ха пандeкта:

И# дaждь нaмъ вLко, на с0нъ грzдy­щымъ пок0й тё­ла и3 души2, и3 сохрани2 нaсъ t мрaч­на­гw снA грэх0внагw, и3 t всsка­гw тeм­на­гw и3 нощ­нa­гw сла­до­стрaстіz: ўкроти2 стремлє1ніz страстeй, ўгаси2 разжжє1нныz стрё­лы лукa­ва­гw, ±же на ны2 льсти1внw дви6жимыz: пл0ти нa­шеz вост†ніz ўтоли2, и3 всsкое земн0е и3 ве­щeствен­ное нa­ше муд­ро­вaніе ўспи2. и3 дaруй нaмъ б9е, б0дръ ќмъ, цэ­ло­мyдръ п0мыслъ, сeрд­це трезвs­ще­е­сz, с0нъ лег0къ и3 всsка­гw са­та­нинA меч­тaніz и3змэнeнъ. воз­стaви же нaсъ во врe­мz мlт­вы ўтверждє1ны въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ, и3 пa­мzть судeбъ твои1хъ въ се­бЁ твeр­ду и3мyщz: всен0щное славосл0віе нaмъ дaруй, во є4же пё­ти и3 бlгослови1ти и3 слaви­ти пречcтн0е и3 ве­ли­ко­лё­пое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Пре­слaв­наz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нa­шу мlтву сн7у тво­е­мY, и3 бGу нa­ше­му, да сп7сeтъ тоб0ю дy­шы нaшz.

Мlтва и3нaz с™aгw їwаннjкіа:

Ўпо­вaніе моE nц7ъ, при­бё­жи­ще моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй, трb­це с™az, слa­ва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва тебЁ.

И# мы2: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# ѓбіе сщ7eнникъ воз­гла­шaетъ, нaмъ на зeм­лю прикл0ншымсz:

ВLко мно­гом­лcти­ве, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтва­ми все­пречcтыz вLч­цы нa­шеz бцdы, и3 приснодв7ы марjи: си1лою чcт­нa­гw и3 жи­во­творs­ща­гw кrтA: пред­стa­тель­ст­вы чcт­нhхъ нбc­ныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcт­нa­гw слaв­на­гw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaн­на: с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ: с™hхъ слaв­ныхъ и3 доб­ро­по­бёд­ныхъ мy­че­ни­кwвъ: пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ: с™hхъ и3 прaвед­ныхъ бGоoтє1цъ, їwа­кj­ма и3 ѓн­ны, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, бl­го­пріsт­ну сотвори2 мlтву нa­шу. дaруй нaмъ њстав­лeніе пре­гр­э­шeній нa­шихъ. по­крhй нaсъ кр0вомъ кри­лY твоє1ю. tжени2 t нaсъ всsка­го вра­гA и3 со­по­стaта. ўмири2 нa­шу жи1знь. гDи, поми1луй нaсъ, и3 мjръ тв0й, и3 сп7си2 дy­шы нa­шz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тa­же сотвори1въ пред­стоs­тель покл0нъ на зeм­лю, глаг0летъ брaтіи:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному.

И# брaтіz: БGъ прости1тъ ти2, џт­че с™hй.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ:

Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нa­шемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa­шемъ преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіе­пcк­пэ, и3ли2 мит­ро­полjтэ] и4м>къ.

И# мы2: ГDи поми1луй, чaстw.

Њ богохрани1мэй стра­нЁ нa­шей, вла­стёхъ и3 в0инствэ є3S. Њ nт­цЁ нa­шемъ, и4м>къ, и3 всeй во хr­тЁ брaтіи нa­шей. Њ ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ. Њ ми1лующихъ и3 слу­жa­щихъ нaмъ. Њ за­по­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ. Њ и3збавлeніи пл­энeн­ныхъ. Њ tшeд­шихъ nт­цёхъ и3 брaтіzхъ нa­шихъ. Њ въ м0ри плa­ва­ю­щихъ. Њ въ нe­мо­щехъ ле­жa­щихъ. Пом0лимсz и3 њ и3з8oби1ліи плодHвъ зем­нhхъ. И# њ всsкой души2 хrтіaнъ пра­во­слaв­ныхъ. Ўбlжи1мъ правосл†вныz ґрхіерeи, и3 кти1торы с™aгw хрa­ма сегw2 [с™hz nби1тели сеS]. Роди1тели нa­шz, и3 вс‰ прeж­де tшeд­шыz nтцы2 и3 брaтію нa­шу, здЁ ле­жa­щыz и3 повсю1ду правосл†вныz.

Пред­стоs­тель: Рцeмъ и3 њ се­бЁ самёхъ.

И# мы2: ГDи поми1луй, три1жды.

И# сщ7eнникъ: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# на­чинa­ютъ брaтіz t дес­нa­гw и3 лё­ва­гw ли1ка по чи1ну. є3ди1нъ по є3ди1ному, твори1ти покл0нъ, и3 проси1ти и3 пріsти про­щeніе t пред­стоs­телz, под0бнэ глаг0люще:

Бlгослови2 џт­че с™hй, и3 прости1 мz грёш­на­го. И# прH­чаz.

Стоs­щу пред­стоs­те­лю посреди2 цRкве, д0ндеже и3сп0лнzтсz вс‰.

И# пріeм­ше про­щeніе t пред­стоs­телz, tх0димъ въ кє1лліи нa­шz, глаг0люще мlтву сію2, ћже и3 t всsка­гw че­ло­вё­ка глаг0летсz:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2 гDи, чlвэколю1бче. бl­го­творs­щымъ бlгосотвори2. брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нa­шымъ, дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. въ нe­мо­щехъ сy­щыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. я5же въ м0ри ўпрaви. съ пу­те­шeству­ю­щи­ми спу­те­шeствуй. слу­жa­щымъ, и3 ми1лующымъ нaсъ, гр­эхHвъ њстав­лeніе дaруй. за­по­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй ми1лости. помzни2 гDи, прeж­де ўс0пшыz nтцы2, и3 брaтію нa­шу, и3 ўпок0й |, и3дёже при­сэ­щaетъ свётъ ли­цA твоегw2. помzни2 гDи, брaтій нa­шихъ пл­энeн­ныхъ, и3 и3збaви | t всsка­гw њб­стоsніz. помzни2 гDи, пло­до­носs­щихъ, и3 доб­ро­дё­ла­ю­щихъ во с™hхъ твои1хъ цRк­вахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. помzни2 гDи и3 нaсъ сми­рeн­ныхъ, и3 грёш­ныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ: и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свё­томъ рa­зу­ма твоегw2, и3 на­стaви нaсъ на стезю2 зa­по­вэ­дей твои1хъ. мlтва­ми пречcтыz вLч­цы нa­шеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ. ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Сeй чи1нъ бы­вaетъ во всю2 с™yю че­ты­ре­десsт­ни­цу въ повечeріzхъ.

Вё­до­мо бy­ди, пред­стоs­те­лю стjхъ глаг0лющу, мы2: Бlгослови2, tвэ­щавaемъ, пріeм­ше про­щeніе. По­добaетъ же є3кклисіaрху и3 сіE смотри1ти при­лёж­нw, да є3гдA повечє1ріz tпу­щa­ютъ бhти знa­менію днE, си1рэчь прeж­де со­мрaка. СE ќбw ћкw пред­писaсz, є3ди1нъ дeнь с™hхъ по­стHвъ при­лёж­нw и3спытaвше, предложи1хомъ любви2 вa­шей, коли1чество пё­ніz, и3 въ нeмъ воwбражє1нныz t с™hхъ nтцє1въ покл0ны, ћже нёсть лё­по пре­зи­рaти, ни­жE вели1кому законоположи1телю. Коли1чество же днен0щныхъ бы­вaе­мыхъ въ цRк­ви покл0нwвъ, сyть ™, кро­мЁ полy­нощ­ни­цы. Пріs­хомъ же въ па­ле­стjнэ и3 въ свои1хъ кeл­ліzхъ ко­е­мyж­до пё­ти pалти1рь: и3 мо­гy­щіи ќбw со­вер­шa­ютъ ю5 днен0щнw: џви же три1жды въ седми1цэ: џви же двaж­ды. Покл0ны же твори1ти, є3ли6ки ко­е­мyж­до по своeй си1лэ пред­стоs­тель воwбрази1тъ.

Во вт0рникъ
пeр­выz седми1цы с™hхъ постHвъ.

 На ќтре­ни  На ѕ7-мъ ча­сЁ  На вечeр­ни  На по­вечeріи

На ќтре­ни.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaль­ны, глaсъ в7.
Под0бенъ: Пребlгословeнна:

Пребl­го­сло­вeн­на бl­годaть все­чcт­нa­гw по­стA: / мwmсeй бо тёмъ про­слaвисz, / и3 зак0нъ въ пи1смени на скри­жa­лехъ пріsтъ. / nгнS си1льнэйшіи џт­ро­цы ю4ніи kви1шасz: / въ т0мъ ќбw погаси1мъ плwт­скjz стр†сти пла­ме­нё­ю­щыz, / хrтY сп7су вопію1ще: / њбра­щeніе нaмъ всBмъ дaруй, и3 и3збaви геeнны.

Слa­ва и4ный, глaсъ т0йже.
Под0бенъ: Млcр­діz сyщи:

Покаsніz на­стA врe­мz, / воз­дер­жaніz покажи2 плоды2, q ду­шE моS! / воззри2 къ пре­жде­по­кazв­шым­сz, воззови2 хrтY: / согрэши1хъ, сп7си1 мz, / ћко­же сп7слъ є3си2 вLко мы­тарS, воз­дох­нyв­ша t сeрд­ца, бl­гjй, / є3ди1нъ сhй многомлcтивый.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пред­стa­тель­ство тe­п­лое хrтіaнъ, / сн7а твоего2 моли2 при1снw, бцdе, / всsка­гw ѕло­дёй­ства и3 лю1тости и3збaвити нaсъ бори1телz, / и3 дaти нaмъ про­щeніе, и4хже согрэши1хомъ, / бlгоутр0біz рa­ди щедр0тъ, / твои1ми мlтва­ми м™и дв7о.

По G‑мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ є7.
Под0бенъ: ГDи, чa­шу мyки:

ГDи, сп7си1тельное воз­дер­жaніе дво­едeн­ству­ю­ще во­піeмъ ти2: / ўмили2 серд­цA нaсъ ра­бHвъ твои1хъ, / и3 пріими2 сy­щыz со стрa­хомъ мlт­вы нa­шz, / по­даS нaмъ бl­го­течeн­ное по­стA п0прище, / њчи­щeніе и3 вeлію млcть.

Слa­ва, т0йже.

И# нhнэ, бGор0диченъ.
Под0бенъ: Со­без­на­чaль­ное сл0во:

Цвётъ б9eственный, к0реню про­зsб­шій, / ківH­те и3 свёщ­ни­че, и3 стaм­но все­златaz, / с™az тра­пeзо, хлёбъ жи­во­тA носs­щаz, / ћкw сн7а твоего2 и3 бGа ўмоли2 є3го2, со с™hмъ п®тeчею, / є4же ўщeд­ри­ти и3 сп7сти2, бцdу и3сповёдающыz тS.

КанHнъ минeи и3 тріHди.
Пё­снь в7, глaсъ в7.
И# стіхосл0витсz вторaz пё­снь pалти1рz.

Їрм0съ: Ви1дите ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь въ м0ри сп7сhй, / и3 въ пу­стh­ни на­сhти­вый ї}льтєскіz лю1ди, / и3 в0ду и3з8 кa­мене и3сточи1вый че­ло­вёкwмъ, / да дрeв­ле во тлю2 пaд­ша­го понeсъ, / при­влекY ко мнЁ за неиз­речeн­ную млcть.

Трезви1сz, б0дрствуй, / воздохни2, прослези1сz, / пост0мъ всE брe­мz гр­эхA ду­шE tвeрг­ни, / тeп­лымъ по­каsніемъ tбё­г­ни nгнS, / и3 плa­чемъ страстeй пла­чeв­ную ри1зу раздери2, / nдeж­ду б9eственную пріeмлющи.

Къ го­рЁ при­стy­пимъ, и3зрsдныхъ дэsній по­щeніемъ вси2, / до­лурeв­нwст­ныz њстaв­ль­ше сластeй прил0ги: / и3 въ со­мрaкъ вшeд­ше чcт­нhхъ ви­дёній, / є3ди1ну ќзримъ хrт0ву рачи1тельную добр0ту, / њбо­жaе­ми тaй­нw б9eственными восхождeніи.

Ўвы2 мнЁ, кто2 бy­ду; / что2 со­дёю, грёхъ со­дё­ло­ваz, / и3 вLки не ўстра­шazсz безс0вэстный; / сегw2 рa­ди прeж­де судA њсуж­дeнъ є4смь: / пра­во­сy­де бl­гjй, њбрати1въ мS сп7си2, / пa­че всёхъ че­ло­вBкъ тебE преwгорчи1вшаго.

БGор0диченъ: Неwрaн­наz зем­лE, прорасти1вшаz всёхъ пи­тa­телz, / tверзa­ю­ща­го рyку, и3 бl­го­волeніемъ свои1мъ на­сы­щa­ю­ща / всsкое жив0тное крё­по­стію б9eственною: / ўтверди2 хлё­бомъ жи1зненнымъ, њсла­бBв­шаz серд­цA / сhто­стію лю1тыхъ нa­шихъ прегрэшeній.

И$ный. Глaсъ є7.

Їрм0съ: Ви1дите ви1дите:

Пріиди1те сни1демъ въ клёть ду­шeв­ную, / гDви моли6твы воздаю1ще и3 вопію1ще: / џ§е нaшъ, и4же на нб7сёхъ, / д0лги нa­шz њслa­би и3 њстaви, / ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ.

Души2 нa­шеz въ по­стЁ ти1хое по­казy­ю­ще, / не сё­ту­имъ во­жде­лён­ныхъ днeй и3змэнeніz, / ћкw просіs­ша нaмъ бl­гочeстіz и3справлє1ніz.

Слa­ва, трb­ченъ: Без­на­чaль­наz, несо­здaн­наz тріm­по­стaс­наz є3ди1нице, / гпc­жE, цrтво вэ­кHвъ: / тебE слaвитъ, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, / мн0жество ѓгGлъ, / и3 всE є3стество2 человёческое.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ТебE все­доб­ро­дё­тель­ную слaву р0да нa­ше­гw поeмъ, / тоб0ю бо њбожи1хомсz дв7о: / и4бо ро­ди­лA є3си2 нaмъ сп7са и3 бGа хrтA, / разрэши1вшаго нaсъ t клsтвы.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Кто2 џгнь ўгаси2; кто2 затчE ўстA ѕвэ­рeй; / п0стъ, џтро­ки и3з8 пe­щи и3збавлeй, / и3 прbр0ка даніи1ла t львHвъ снё­ди: / є3г0же ло­бы­зaимъ и3 мы2 брaтіе.

Їрм0съ: Ви1дите ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, / въ пл0ть њб­лекjй­сz в0лею своeю, / да сп7сY ґдa­ма, / t лe­сти пaд­ша­го въ пре­ступлeніе ѕмjемъ.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Въ ку­пи­нЁ мwmсeю дв7ы чy­до, / на сінaй­ст­эй го­рЁ, проwбрази1вшаго и3ногдA, / п0йте, бlгослови1те / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

С0нъ tложи2 ду­шE, лю1тыz лё­но­сти, / и3 ўсeрд­нw б0дрствуй къ б9eствєннымъ зa­по­вэ­демъ: / при­бли­жaет­сz жени1хъ свэщен0сецъ, потщи1сz того2 пред8усрёсти.

Ўsзв­ле­на лю1тэ сластeй nрy­жіемъ, / лэчб0ю щедр0тъ бlгоутр0бнагw твоегw2 ма­но­вeніz / и3сцэли1 мz сл0ве, / ћкw да тS бl­годaр­нw слaв­лю во вёки.

T страстeй врeд­ныхъ, t зaви­сти и3 нe­на­ви­сти, / t всsкіz ѕл0бы воздержи1сz ду­шE, пи1щами пи­тa­ю­щисz, / пи1щу г0рнюю неве­щeствен­нw ходaтайствующими.

БGор0диченъ: БGороди1тельнице чcтаz, / души2 мо­еS гноє1ніz, и3 сeрд­ца стр†сти, и3 ўмA прем­энeніе и3сцэли2, / ћкw є3ди1на грёш­ныхъ пом0щница, и3 разорsе­мыхъ стэнA.

И$ный.

Їрм0съ: Твор­цA твaри:

Воздер­жaніемъ вси2 дy­шы впери1вше, / на нб7сA мlт­вы бlгопрі‰тныz / при­несeмъ гDви.

Д¦ъ ўми­лeніz пріeм­ше, / прослези1мъ ко и3збавлeнію дyшъ, / пэсносл0вzще хrтA во вёки.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Трb­ченъ: Трb­це є3диносyщнаz, и3 є3ди1нице несо­здaн­наz, и3 всёхъ б9е, / тебE превозн0симъ во вс‰ вёки.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Мlтву сотвори2 њ пою1щихъ тS пречcтаz, / и3збaвитисz всs­че­скихъ и3скушeній и3 бёдъ.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Пи1щу бо­гa­та­гw њплевaв­ше, / пріиди1те съ лa­за­ремъ пости1мсz, / да и3 нaсъ њгрёетъ ґвраa­мо­во нёдро.

Хвa­лимъ, бlгослови1мъ, по­кланsем­сz гDви, пою1ще, и3 пре­воз­носs­ще во вс‰ вёки.

Їрм0съ: Твор­цA твaри, / є3гHже ўжасa­ют­сz ѓгG­ли, / п0йте лю1діе, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: T земнор0дныхъ кто2 слh­ша таков0е; и3ли2 кто2 ви1дэ ко­гдA, / ћкw дв7а њбрё­тесz во чрe­вэ и3мyщаz, / и3 без­бо­лёз­нен­нw мла­дeн­ца пор0ждшаz; / таков0е твоE чy­до, / и3 тS чcтаz бцdе величaемъ.

Земнор0дныхъ кто2 тaкw по­полз­нyв­сz, бGа про­гнё­ва ко­гдA; / кто2 стрем­лeнь­ми ѕл0бы по­слё­до­ва, / и3 пре­бы­вa­ли­ще kви1сz ћко­же ѓзъ nкаsн­ный, / но б9е воли1телю млcти, / тh мz ўщeдри.

БGови1дныхъ ѓгGлъ си6лы, / бl­го­увёт­ли­ва­го бGа ўмоли1те, / сп7сти2 дy­шу, въ пучи1нэ жи­тeй­скихъ сластeй, / и3 тре­вол­нeніихъ страстeй њбу­ревaе­мую, / и3 въ прил0зэхъ сопроти1вныхъ ду­хHвъ бёдствующую.

Грzди2 ду­шE кри1лы њб­лег­чaе­ма, / пост0мъ доб­ро­дё­те­лей њ до­лу­влекy­щіz ѕл0бы во­стa­ни, / и3 ви­дёнь­ми наслади1сz свэт­лёй­ши­ми, / пи1щу ходaтай­ству­ю­щи­ми доб­ро­дё­те­лей, / бGови1дна бы­вa­ю­щи вёрою.

БGор0диченъ: Кто2 слh­ша­ны сотвори1тъ хвалы6, / тебE р0ждшіz пa­че ўмA, хвали1маго вLку, чcтаz, и3 гDа, / є3г0же хвaлzтъ ѓгGль­скаz чинонач†ліz; / того2 ќбw моли2 њ лю1дехъ согрэши1вшихъ, / дв7о неискусобрaчнаz.

И$ный.

Їрм0съ: И#сaіе ликyй:

Врe­мz бl­го­пріsт­ное, дeнь сп7сeній, / при­несeмъ бGу дa­ры доб­ро­дё­те­лей, / въ нeм­же tложи1вше дэлA тьмы2, брaтіе, / њб­ле­цeм­сz во nрy­жіе свё­та, / ћко­же пavелъ вопіeтъ.

Пріиди1те, ћко­же гDь пост0мъ ўби2 вра­гA, / си1мъ и3 мы2 сокруши1мъ є3гw2 стрё­лы, и3 ловлє1ніz: / за мS и3ди2 сатано2, кjйж­до глаг0люще, / вне­гдA х0щетъ и3скушaти нaсъ.

Слa­ва, трb­ченъ: Е#диносyщіемъ вос­пэ­вaю тS, без­на­чaль­наz трb­це чcт­нaz, / жи­во­на­чaль­наz, несэк0маz є3ди1нице, / џ§е нерож­дeнне, и3 рож­дeнне сл0ве и3 сн7е и3 дш7е с™hй, / сп7си1 ны пою1щыz тS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пa­че ўмA ржcтво2 твоE бGом™и, / без8 мy­жа бо за­чaтіе въ те­бЁ, / и3 дв7и1чески рож­дeніе бhсть: / и4бо бGъ є4сть роди1выйсz: / є3г0же ве­ли­чa­ю­ще, тS дв7о ўбlжaемъ.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Пост0мъ приложи1вшесz къ мlтвъ го­рЁ, / и3 мы2 сeрд­цемъ чи1стымъ ви1димъ бGа, / скриж†ли пріeм­лю­ще зa­по­вэ­дей внyтрь, ћко­же мwmсeй, / слa­вою њб­ли­стa­ю­ще­сz, ли­цeмъ люб­вE є3гw2.

Їрм0съ: И#сaіе ли­кyй, / дв7а и3мЁ во чрe­вэ, и3 роди2 сн7а є3мманyила, / бGа же и3 чlвё­ка, вост0къ и4мz є3мY: / є3г0же ве­ли­чa­ю­ще, дв7у ўбlжaемъ.

Свэти1ленъ.

На стіх0внэ са­мо­глa­сенъ днE, глaсъ G:

Нач­нeмъ лю1діе непор0чный п0стъ, / и4же є4сть ду­шaмъ сп7сeніе, / пораб0таимъ гDви со стрa­хомъ, / є3лeемъ бl­го­творeніz главы6 по­мa­жемъ, / и3 вод0ю чистоты2 ли1ца ўмhемъ, / не многоглаг0лемъ въ мlтвахъ, / но ћкw научи1хомсz, тaкw возопіи1мъ: / џ§е нaшъ, и4же на нб7сёхъ, / њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, / ћкw чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: И#сп0лнихомсz за­yт­ра млcти тво­еS гDи, и3 возрa­до­ва­х­ом­сz, и3 возвесели1хомсz: во вс‰ дни6 нa­шz возвесели1хомсz, за дни6 въ нs­же смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нs­же ви1дэхомъ ѕл†z. и3 при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, / и3 на­стaви сh­ны и4хъ.

Пaки т0йже самоглaсенъ.

Стjхъ в7: И# бy­ди свёт­лость гDа бGа нa­ше­гw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нa­шихъ и3спрaви на нaсъ, / и3 дё­ло рyкъ нa­шихъ и3спрaви.

Тa­же мy­че­ни­ченъ: Ца­рeй и3 мучи1телей стрaхъ / tри1нуша хrтH­вы в0ини, / и3 бl­го­дерз­но­вeн­нw и3 мy­же­ствен­нw того2 и3сповёдаша, / всёхъ гDа бGа, и3 цRS нa­ше­го, / и3 м0лzтсz њ ду­шaхъ нaшихъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, пред­стa­тель­ство всёхъ молs­щихъ те­бЁ, / тоб0ю дерзaемъ, и3 тоб0ю хвa­лим­сz, / и3 къ те­бЁ всE ўпо­вaніе нa­ше є4сть, / моли2 р0ждшагосz и3з8 тебE / за непотрє1бныz рабы6 тво‰.

На ѕ7-мъ часЁ.

Тро­пaрь прbр0чества, глaсъ №:

Ћкw при­шeль­цы є3смы2 на земли2, ћко­же вси2 nтцы2 нa­ши, / крaт­кое жи­во­тA нa­ше­гw без­грёш­нw сохрани2 сп7се нaшъ, / и3 поми1луй нaсъ ћкw чlвэколю1бецъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, и3 по­вторsемъ т0йже.

Про­кj­менъ, pал0мъ є7, глaсъ д7: Вонми2 глa­су молeніz моегw2, / цRю2 м0й и3 б9е м0й. Стjхъ: Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, ра­зу­мёй звaніе моE.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA №, ст. f7i ‑lа. ГлавA в7, ст. №-G.]

Тaкw глаг0летъ гDь: ѓще х0щете, и3 по­слy­ша­е­те менE, бlг†z земли2 снё­сте. ѓще же не х0щете, ни­жE по­слy­ша­е­те менE, мeчь вы2 поsстъ: ўстa бо гDнz глаг0лаша сі‰. кaкw бhсть блудни1ца, грaдъ вёр­ный сіHнъ, п0лнъ судA, въ нeм­же прaв­да по­чивa­ше, нhнэ же [въ нeмъ] ўб‡йцы; сребро2 вa­ше неис­ку­шe­но, корчє1мницы твои2 мэ­шa­ютъ віно2 съ вод0ю. кнs­зи твои2 не по­карs­ют­сz, џбщ­ни­цы татє1мъ, лю1бzще дa­ры, гонs­ще воз­даsніе, си6рымъ не судs­щіи, и3 судY вдови1цъ не вни­мa­ю­щіи. сегw2 рa­ди тaкw глаг0летъ вLка гDь са­ваHfъ: г0ре крBп­кимъ во ї}ли: не пре­стa­нетъ бо ћрость моS на проти6вныz, и3 сyдъ вра­гHмъ мои6мъ сотворю2: и3 на­ведY рyку мою2 на тS, и3 раз­же­гY въ чи­сто­тY, непо­карs­ю­щих­сz же погублю2, и3 tи­мY всёхъ беззак0нныхъ t тебE, и3 всёхъ г0рдыхъ смирю2. и3 при­стaв­лю судіи6 твои2 ћко­же прeж­де, и3 со­вёт­ни­ки тво‰ ћкw t на­чa­ла: и3 по си1хъ на­речe­шисz грaдъ прaв­ды, мaти гра­до­вHмъ, вёр­ный сіHнъ. съ суд0мъ бо сп7сeтсz пл­энeніе є3гw2 и3 съ ми1лостынею. и3 со­кру­шaт­сz беззак0нніи и3 грBш­ни­цы вкy­пэ: и3 њстaвив­шіи гDа скон­чa­ют­сz. за­нe­же по­сты­дsт­сz њ јдwл­эхъ свои1хъ, и4хже сa­ми вос­хо­тё­ша, и3 по­срa­мzт­сz њ са­дёхъ свои1хъ, и4хже воз­же­лё­ша: бy­дутъ бо ћкw те­ревjнfъ tмeт­нув­шій ли1ствіz [сво‰,] и3 ћкw вер­то­грaдъ не и3мhй воды2. и3 бy­детъ крё­пость и4хъ ћкw стeбль и3згрeбіz и3 дBланіz и4хъ ћкw и4скры џгнєн­ныz, и3 со­ж­гyт­сz без­за­кHн­ни­цы и3 грBш­ни­цы вкy­пэ, и3 не бy­детъ ўга­шazй. сл0во бhв­шее t гDа ко и3сaіи сh­ну ґмH­со­ву њ їудeи, и3 њ їеrли1мэ. ћкw бy­детъ въ по­слBд­нzz дни6 kв­лe­на горA гDнz, и3 д0мъ б9ій на вер­сЁ г0ръ, и3 возвh­сит­сz превh­ше хол­мHвъ: и3 пріи1дутъ къ нeй вси2 kзh­цы. и3 п0йдутъ kзh­цы мн0зи, и3 рекyтъ: пріиди1те, и3 взh­демъ на г0ру гD­ню, и3 въ д0мъ бGа їaкwв­лz, и3 возвести1тъ нaмъ пyть св0й, и3 п0йдемъ по немY.

Про­кj­менъ, pал0мъ ѕ7, глaсъ д7: ГDи, да не ћро­стію твоeю / њбличи1ши менE. Стjхъ: Поми1луй мS гDи, ћкw нe­мо­щенъ є4смь.

Во вт0рникъ вeчера.

На ГDи воз­звaхъ стіхи6ры, глaсъ в7.
Под0бенъ, тріH­ди: Ћкw kви1сz:

Снёдію дрeв­ле г0рькою, и3зри1нувшесz и3з8 раS, / воз­дер­жaніемъ страстeй потщи1мсz вни1ти, / взы­вa­ю­ще бGу нa­ше­му: / на кr­тЁ про­стрhй дл†ни тво‰, / џцетъ пи1вый и3 жeлчь вкуси1вый, / и3 бwлёз­ни пре­тер­пё­вый t гвоздeй, / гор­чaй­шыz сл†сти вс‰ t дyшъ нa­шихъ и3згвозди1вый, / рa­ди бlгоутр0біz щедр0тъ, сп7си2 рабы6 тво‰.

Дрe­ва снёдію и3ногдA и3згнaни бhв­ше и3з8 раS, / кrт0мъ твои1мъ в0нь всели1хомсz, / є3г0же въ мlтву те­бЁ при­водs­ще мно­гом­лcти­ве, / и3 вёр­нw ти2 вси2 м0лимсz: / и3ст0чники слeзъ нhнэ нaмъ низпосли2, во врe­мz воз­дер­жaніz, / сквeр­ну всю2 њчи­щa­ю­щыz страстeй, и3 пре­гр­э­шeній нa­шихъ, / да вси1 ти во­піeмъ при­лёж­нw: / гDи, слa­ва тебЁ.

И$на стіхи1ра, глaсъ в7.
Под0бенъ: Со­дёzн­ныхъ ми2:

Воздер­жaніz на­сла­ждeніе и3 мнЁ сл0ве дaруй, / ћко­же ґдa­му рaй и3ногдA, / t всsкіz тво­еS вку­шaти зa­по­вэ­ди б9е нaшъ, / и3 њшazтисz при1снw плодA, / є3г0же tрeклъ є3си2 гр­эхA, / да живон0сную стrть твою2 кrт­ную въ рa­до­сти предварю2.

И# въ минeи, G. Слa­ва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ.

Про­кj­менъ, pал0мъ з7, глaсъ ѕ7: ГDи б9е м0й, / на тS ўпо­вaхъ, сп7си1 мz. Стjхъ: T всёхъ гонs­щихъ мS и3збaви мS.

Бы­тіS чтeніе.
[ГлавA №, ст. д7i-к7г]

РечE бGъ, да бy­дутъ свэти1ла на твeр­ди нбcнэй, њсвэ­щaти зeм­лю, и3 раз­лучaти меж­дY днeмъ, и3 меж­дY н0щію: и3 да бy­дутъ въ знa­мєніz, и3 во вре­менA, и3 во дни6, и3 въ лBта. и3 да бy­дутъ въ про­свэ­щeніе на твeр­ди нбcнэй, ћкw свэти1ти по земли2: и3 бhсть тaкw. и3 сотвори2 бGъ двA свэти6ла вели6каz: свэти1ло вели1кое въ на­чa­ла днE, и3 свэти1ло мeнь­шее въ на­чa­ла н0щи, и3 ѕвёз­ды. и3 положи2 | бGъ на твeр­ди нбcнэй, ћкw свэти1ти на зeм­лю, и3 вла­дё­ти днeмъ и3 н0щію, и3 раз­лучaти меж­дY свё­томъ, и3 меж­дY тьм0ю: и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. и3 бhсть вe­черъ, и3 бhсть ќт­ро, дeнь четвeр­тый. и3 речE бGъ: да и3зведyтъ в0ды гa­ды дyшъ живhхъ, и3 пти6цы летa­ю­щыz по земли2, по твeр­ди нбcнэй: и3 бhсть тaкw. и3 сотвори2 бGъ ки1ты вели6кіz, и3 всsку дy­шу жив0тныхъ га­дHвъ, ћже и3звед0ша в0ды по родHмъ и4хъ, и3 всsку пти1цу пер­нaту по р0ду: и3 ви1дэ бGъ ћкw дwбрA. и3 бlгослови2 | бGъ, глаг0лz: расти1тесz, и3 мн0житесz, и3 нап0лните в0ды ±же въ морsхъ: и3 пти6цы да ўмн0жатсz на земли2. и3 бhсть вe­черъ, и3 бhсть ќт­ро, дeнь пsтый.

Про­кj­менъ, pал0мъ }, глaсъ є7: ГDи гDь нaшъ, / ћкw чyд­но и4мz твоE по всeй земли2. Стjхъ: Ћкw взsт­сz ве­ли­ко­лё­піе твоE превh­ше небeсъ.

При1тчей чтeніе.
[ГлавA №, ст. к7-lг.]

Пре­мyд­рость во и3сх0дэхъ поeт­сz, въ ст0гнахъ же дерз­но­вeніе в0дитъ. на крaехъ же стёнъ про­по­вё­ду­ет­сz, ў врaтъ же си1льныхъ присэди1тъ, во вра­тёхъ же грa­да дерзa­ю­щи глаг0летъ. є3ли1ко ќбw врe­мz неѕл0бивіи дер­жaт­сz прaв­ды, не по­сты­дsт­сz: безyм­ніи же до­сa­ды сy­ще желa­теліе, нечести1віи бhв­ше, возненави1дэша чyв­ство, и3 пови1нни бh­ша њб­ли­чeніємъ. сE пред­ло­жY вaмъ моегw2 ды­хaніz речeніе: на­учy же вaсъ мо­е­мY словеси2. понe­же звaхъ, и3 не по­слy­ша­сте, и3 про­сти­рaхъ сло­весA, и3 не вни­мa­сте, но tметa­сте мо‰ со­вё­ты, и3 мои6мъ њб­ли­чeніємъ не вни­мa­сте: u5бо и3 ѓзъ вa­шей поги1бели посмэю1сz, порa­ду­юсz же, є3гдA пріи1детъ вaмъ пa­гу­ба. и3 є3гдA пріи1детъ на вы2 внезa­пу мzтeжъ, низ­вра­щeніе же под0бнw бyри пріи1детъ, и3ли2 є3гдA пріи1детъ вaмъ пе­чaль и3 гра­до­разорeніе, и3ли2 є3гдA нaй­детъ на вы2 пa­гу­ба. бy­детъ бо, є3гдA при­зо­вe­те мS, ѓзъ же не по­слy­шаю вaсъ: взh­щутъ менE ѕлjи, и3 не њбрs­щутъ. возненави1дэша бо пре­мyд­рость, сло­весe же гDнz не пріs­ша: ни­жE хо­тё­ша вни­мaти мои6мъ со­вётwмъ, ру­гa­хусz же мои6мъ њб­ли­чeніємъ. тём­же снэдsтъ свои1хъ путeй плоды2, и3 своегw2 нечeстіz на­сhтzт­сz. и4бо, за­нE њби1дэша мла­дeн­цєвъ, ўбіe­ни бy­дутъ, и3 и3стzзaніе нечести6выz погуби1тъ. менe же слy­шаzй всели1тсz на ўпо­вaніи, и3 почjетъ без8 стрa­ха t всsка­гw ѕлA.

Тa­же, Спод0би гDи:

На стіх0внэ
стіхи1ра са­мо­глaс­на днE, глaсъ }:

П0стъ не њшazніе брa­шенъ т0чію соверши1мъ, / но всsкіz ве­щeствен­ныz стрa­сти tчуж­дeніе: / да на нaсъ мучи1тельствующую пл0ть пораб0тивше, / дост0йни бy­демъ при­чaстіz, ѓгн­ца / за мjръ за­клaн­на­гw в0лею сн7а б9іz, / и3 д¦0внw прaзд­ну­емъ и3з8 мeрт­выхъ сп7сово вос­кресeніе: / на вы­со­тY взeм­ше­сz доб­ро­дё­те­лей, / во свёт­ло­сти, и3 на­сла­ждeніи и3зрsдныхъ дёлъ, / ве­селs­ще чlвэколю1бца.

Стjхъ: Къ те­бЁ возвед0хъ џчи мои2, живy­ще­му на нб7си2. сE ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи ра­бh­ни въ рукY госпожи2 сво­еS: тaкw џчи нa­ши ко гDу бGу нa­ше­му, / д0ндеже ўщeд­ритъ ны2.

Пaки тy­же стіхи1ру.

Стjхъ в7: Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz ўни­чи­жeніz: наи­пa­че нап0лнисz ду­шA нa­ша по­но­шeніz го­бзy­ю­щихъ, / и3 ўни­чи­жeніz г0рдыхъ.

Мy­че­ни­ченъ: Мyчє­ни­цы твои2 гDи, / за­бhв­ше сy­щаz въ житіи2, / неради1вше и3 њ мy­кахъ, бy­ду­щіz рa­ди жи1зни, / сеS на­слBд­ни­цы kви1шасz: / тём­же и3 со ѓгG­лы рa­ду­ют­сz. / тёхъ мlтва­ми, / дaруй лю1демъ твои6мъ вeлію млcть.

Слa­ва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Q пре­слaв­на­гw чу­десE! / q тaин­ства н0вагw! / q ўжaс­на­гw на­чинaніz! / дв7а глаг0лаше, на кr­тё тz ћкw ви1дэ, / по­сре­дЁ двою2 раз­бHй­ни­ку њбё­ше­на. / є3г0же небо­лёз­нен­нw ўжaс­нw породи2, / плaка­ше глаг0лющи: / ўвы2 мнЁ чa­до лю­бeз­нэй­шее, / кaкw тS лю1тый нар0дъ и3 небl­годaр­ный, ко кrтY пригвозди2;

И# пр0чее по­слё­до­ваніе, ћко­же и3з8zви1сz.

Во вт0рникъ пeр­выz седми1цы,
на повечeріи.

Глаг0летъ сщ7eнникъ: Бl­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ:

И# на­чинa­ютъ брaтіz: Ґми1нь. Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2 бl­же, дy­шы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Тa­же, ГDи поми1луй, в7i. Слa­ва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2, гDи, помощи1 ми потщи1сz. да по­сты­дsт­сz и3 по­срa­мzт­сz и4щущіи дy­шу мою2. да воз­вратsт­сz вспsть, и3 по­сты­дsт­сz хо­тs­щіи ми2 ѕл†z. да воз­вратsт­сz ѓбіе сты­дs­ще­сz, глаг0лющіи ми2: бl­го­же, бl­го­же. да возрa­ду­ют­сz и3 воз­ве­селsт­сz њ те­бЁ вси2 и4щущіи тебE б9е: и3 да глаг0лютъ вh­ну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е помози1 ми: пом0щникъ м0й, и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не закосни2.

И# и3сп0лнившусz се­мY, поeмъ на­стоs­щій вели1кій канHнъ пр­пdб­на­гw nт­цA нa­ше­гw ґн­дрeа кри1тскагw и3 їерусали1мскагw. Твори1мъ же на кjйж­до тро­пaрь покл0ны G, глаг0люще и3 стjхъ: Поми1луй мS б9е, поми1луй мS.

Вели1кій канHнъ. Глaсъ ѕ7.
Пёснь №.

Їрм0съ, по двaж­ды: Пом0щникъ и3 покрови1тель / бhсть мнЁ во сп7сeніе: / сeй м0й бGъ и3 про-слaв­лю є3го2: / бGъ nт­цA моегw2, и3 воз­несY є3го2: / слaв­но бо прослaвисz.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Кaі­но­во пре­шeдъ ўбjй­ство, / про­из­волeніемъ бhхъ ўбjй­ца с0вэсти ду­шeв­нэй, / њживи1въ пл0ть, и3 во­евaвъ на ню2 / лукa­вы­ми мои1ми дэsньми.

Ѓве­ле­вэ ї}се, не ўпод0бихсz прaв­дэ, / дa­ра те­бЁ пріsт­на не принес0хъ ко­гдA, / ни дэsніz б9eственна, ни жeрт­вы чи1стыz, / ни жи­тіS непор0чнагw.

Ћкw кaінъ и3 мы2, ду­шE nкаsн­наz, / всёхъ со­дё­те­лю дэsніz сквє1рнаz, / и3 жeрт­ву пор0чную, / и3 непо­трeб­ное жи­тіE принес0хомъ вкy­пэ: / тём­же и3 њсуди1хомсz.

Брeніе здa­тель жи­во­со­здaвъ, / вложи1лъ є3си2 мнЁ пл0ть и3 кH­сти, / и3 ды­хaніе и3 жи1знь: / но q тв0рче м0й, и3збaвителю м0й, и3 судіE / кa­ю­щасz пріими1 мz.

И#звэ­щaю ти2 сп7се, грэхи2, ±же со­дёzхъ, / и3 души2 и3 тё­ла моегw2 ћз­вы, / ±же внyтрь ўбjй­ствен­ніи п0мыслы / разб0йнически на мS возложи1ша.

Ѓще и3 согрэши1хъ, сп7се, / но вёмъ, ћкw чlвэколю1бецъ є3си2, / на­казyе­ши млcтив­нw, и3 ми­лосeрд­ству­е­ши тe­плэ: / слезs­ща зри1ши, / и3 при­текaе­ши ћкw nц7ъ, при­зы­вaz блyднаго.

Слa­ва, трb­ченъ: Пресyщ­наz трb­це, во є3ди1ницэ по­кланsе­маz, / возми2 брe­мz t менE тsж­кое грэх0вное, / и3 ћкw бlгоутр0бна, / дaждь ми2 слe­зы ўмилeніz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, на­дeж­де и3 пред­стa­тель­ство тебE пою1щихъ, / возми2 брe­мz t менE тsж­кое грэх0вное, / и3 ћкw вLч­ца чcтаz, / кa­ю­щасz пріими1 мz.

Пё­снь в7.

Їрм0съ: Вонми2 нб7о, и3 возглаг0лю, / и3 воспою2 хrтA, / t дв7ы пlтію пришeдшаго.

Сшивa­ше кHж­ныz ри6зы грёхъ мнЁ, / њбнажи1вый мS пeр­выz / бGот­кaн­ныz nдeжды.

Њбло­жeнъ є4смь њд­эsніемъ студA, / ћко­же ли1ствіемъ смок0внымъ, / во њб­ли­чeніе мои1хъ са­мо­в­лaст­ныхъ страстeй.

Њдёzх­сz въ срaм­ную ри1зу, / и3 њкро­вав­лeн­ную стyд­нw, / течeніемъ стрaст­на­гw и3 лю­бо­слaст­на­гw животA.

Впад0хъ въ стрaст­ную пa­гу­бу / и3 въ ве­щeствен­ную тлю2, / и3 tт0лэ до нhнэ врaгъ мнЁ досаждaетъ.

Любо­вeщ­ное и3 лю­бо­имён­ное жи­тіE, / невоз­дер­жaніемъ сп7се пред­почeтъ нhнэ, / тsж­кимъ брe­ме­немъ њб­ло­жeнъ є4смь.

Ўкраси1хъ плот­скjй w4бразъ / сквeр­ныхъ по­мыш­лeній разли1чнымъ њб­ло­жeніемъ, / и3 њсуждaюсz.

Внёш­нимъ при­лёж­нw бl­го­укра­шeніемъ / є3ди1нэмъ попек0хсz, / внyтрен­нюю пре­зрёвъ / бGоwбрaз­ную ски1нію.

Погреб0хъ пeр­ва­гw w4браза добр0ту сп7се страстьми2, / ю4же ћкw и3ногдA дрa­хму, / взыс­кaвъ њбрsщи.

Согрэши1хъ, ћко­же блудни1ца вопію1 ти: / є3ди1нъ согрэши1хъ те­бЁ, / ћкw мЂ­ро пріими2 сп7се / и3 мо‰ слeзы.

Њчи1сти, ћко­же мы­тaрь вопію1 ти: / сп7се њчи1сти мS, / никт0же бо сy­щихъ и3з8 ґдa­ма, ћко­же ѓзъ / согрэши1хъ тебЁ.

Слa­ва, трb­ченъ: Е#ди1наго тS въ тріeхъ ли1цахъ, / бGа всёхъ пою2, / nц7A и3 сн7а и3 д¦а с™aго.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пречcтаz бцdе дв7о, / є3ди1на все­пё­таz, / моли2 при­лёж­нw, во є4же сп7сти1сz нaмъ.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 гDи, на кa­ме­ни зa­по­вэ­дей твои1хъ / подви1гшеесz сeрд­це моE, / ћкw є3ди1нъ с™ъ є3си2, и3 гDь.

И#ст0чникъ жи­во­тA стz­жaхъ тебE, / смeр­ти низложи1телz, / и3 вопію1 ти t сeрд­ца моегw2 прeж­де кон­цA: / согрэши1хъ, њчи1сти и3 сп7си1 мz.

Согрэши1хъ, гDи, / согрэши1хъ те­бЁ, њчи1сти мS: / нёсть бо и4же кто2 согрэши2 въ че­ло­вё­ц­эхъ, / є3г0же не превзыд0хъ прегрэшeньми.

При нHи, сп7се, / блyд­ство­вав­шыz под­ра­жaхъ, / џнэхъ на­слёд­ство­вавъ њсуж­дeніе, / въ пот0пэ погружeніz.

Хaма џна­го ду­шE, / nт­це­убjй­ца под­ра­жaв­ши, / срa­ма не по­крh­ла є3си2 и4скреннzгw, / вспsть зрS возврати1вшисz.

Запалeніz ћко­же лHтъ, / бё­гай ду­шE моS гр­эхA: / бё­гай сод0мы и3 гом0рры, / бё­гай плa­мене всsка­гw без­с­ло­вeс­на­гw желaніz.

Поми1луй гDи, поми1луй мS, вопію1 ти, / є3гдA пріи1деши со ѓгG­лы твои1ми, / воздaти всBмъ по до­стоsнію дэsній.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­це пр0стаz, несо­здaн­наz, / без­на­чaль­ное є3стество2, / въ трb­цэ пэ­вaе­маz v3постaсей, / сп7си1 ны вё­рою по­кланs­ю­щы­zсz / дер­жa­вэ твоeй.

И# нhнэ, бGор0диченъ: T nц7A без­лёт­на сн7а, / въ лё­то, бGороди1тельнице, / неис­ку­со­мyж­нw ро­ди­лA є3си2, / стрaн­ное чy­до, / пребhв­ши дв7а, доsщи.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Ўслh­ша прbр0къ при­шeствіе твоE гDи, и3 ўбоsсz, / ћкw х0щеши t дв7ы роди1тисz, / и3 че­ло­вёкwмъ kви1тисz, и3 глаг0лаше: / ўслh­шахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsх­сz, / слa­ва си1лэ твоeй гDи.

Бди2 q ду­шE моS! / и3зрsдствуй ћко­же дрeв­ле вели1кій въ патріaр­с­эхъ, / да стs­же­ши дэsніе съ рa­з­умомъ, / да бy­де­ши ќмъ зрsй бGа / и3 дости1гнеши неза­ходs­щій мрaкъ въ ви­дёніи, / и3 бy­де­ши вели1кій купeцъ.

Дванa­десzть патріaрхwвъ, / вели1кій въ патріaр­с­эхъ дэтотвори1въ, / тaй­нw ўтверди2 те­бЁ / лё­стви­цу дёz­тель­на­гw ду­шE моS вос­хож­дeніz: / дё­ти, ћкw њснов†ніz: степє1ни, / ћкw восхождє1ніz, пре­мyд­рен­нw подложи1въ.

И#сavа возненави1дэннаго под­ра­жa­ла є3си2 ду­шE, / tдалA є3си2 пре­лeст­ни­ку тво­е­мY / пeр­выz добр0ты пeрвен­ство, / и3 nтe­че­скіz мlт­вы tпa­ла є3си2, / и3 двaж­ды по­полз­нyласz є3си2 nкаsн­наz, / дэsніемъ и3 рa­з­умомъ: / тём­же нhнэ покaйсz.

Е#дHмъ и3сavъ на­речeсz, / крaй­нz­гw рa­ди женонеи1стовнагw см­э­шeніz: / невоз­дер­жaніемъ бо при1снw раз­жи­гaемь, / и3 сластьми2 њсквер­нsемь, / є3дHмъ и3меновaсz, / є4же глаг0летсz раз­жжeніе души2 любогрэх0вныz.

Јwва на гн0ищи слh­шав­ши, / q ду­шE моS, њправ­дaв­ша­госz, / тогw2 мy­же­ству не по­рев­но­вa­ла є3си2, / твeр­да­гw не и3мёла є3си2 пред­ло­жeніz, во всёхъ ±же вё­си, / и3 и4миже и3скуси1ласz є3си2, / но kви1ласz є3си2 нетерпэли1ва.

И$же пeр­вэе на прест0лэ, / нaгъ нhнэ на гн0ищи гн0енъ: / мн0гій въ чaд­эхъ и3 слaв­ный, / без­чa­денъ и3 безд0мокъ на­прaс­нw: / палaту ќбw гн0ище, / и3 би1серіе стрy­пы вмэнsше.

Слa­ва, трb­ченъ: Нераз­дёль­ное существ0мъ, / несли1тное ли1цы / бGосл0влю тS, трb­че­ское є3ди1но б9ество2, / ћкw є3диноцrтвенное и3 сопrт0льное, / вопію1 ти пё­снь вели1кую, / въ вhш­нихъ тре­гyбw пэсносл0вимую.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И# раж­дaе­ши, и3 дв7ствуеши, / и3 пре­бы­вaе­ши nбою1ду є3стеств0мъ дв7а: / рож­дeй­сz њб­нов­лsетъ зак0ны є3стествA, / ўтр0ба же раж­дaетъ нераж­дa­ю­щаz. / бGъ и3дёже х0щетъ, по­бэж­дaет­сz є3стествA чи1нъ: / твори1тъ бо, є3ли6ка х0щетъ.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: T н0щи ќтре­ню­ю­ща, / чlвэколю1бче, просвэти2, молю1сz, / и3 на­стaви и3 менE на по­велBніz тво‰, / и3 научи1 мz сп7се, твори1ти в0лю твою2.

Мwmсeовъ слh­ша­ла є3си2 ков­чe­жецъ ду­шE, / водa­ми, вол­нa­ми носи1мъ рёч­ны­ми, / ћкw въ черт0зэ дрeв­ле бё­га­ю­щій дё­ла г0рькагw / со­вё­та фараwни1тска.

Ѓще б†бы слh­ша­ла є3си2, ўбивa­ю­щыz и3ногдA / без­возрaст­ное мy­же­ское, ду­шE nкаsн­наz, цэ­ло­мyдріz дэsніе, / нhнэ ћкw вели1кій мwmсeй, / сси2 премyдрость.

Ћкw мwmсeй вели1кій / є3гЂптzнина, ўмA ўzзви1вши / nкаsн­наz, не ўби1ла є3си2 ду­шE: / и3 кaкw всели1шисz, глаг0ли, / въ пу­стh­ню страстeй покаsніемъ;

Въ пу­стh­ню всели1сz вели1кій мwmсeй, / грzди2 ќбw под­ра­жaй тогw2 жи­тіE, / да и3 въ ку­пи­нЁ бGоzв­лeніz ду­шE, / въ ви­дёніи бyдеши.

Мwmсeовъ жeзлъ воwбра­жaй ду­шE, / ўдарs­ю­щій м0ре, и3 њгу­ст­э­вa­ю­щій глу­бинY, / во w4бразъ кrтA б9eственнагw: / и4мже м0жеши и3 ты2 / вели6каz соверши1ти.

ҐарHнъ при­но­шa­ше џгнь бGу, непор0чный, нелeст­ный: / но nфни2 и3 фі­неeсъ, ћкw ты2 ду­шE, / при­но­шa­ху чуж­дeе бGу њсквер­нeн­ное житіE.

Слa­ва, трb­ченъ: ТS трb­це слaвимъ, є3ди1наго бGа: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 џ§е, сн7е, и3 дш7е, / пр0стое существо2, / є3ди1нице при1снw покланsемаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И#з8 тебE њб­лечeсz въ моE см­э­шeніе, / нетлён­наz без­мyж­наz м™и дв7о, / бGъ со­здa­вый вё­ки, / и3 соедини2 се­бЁ че­ло­вё­че­ское є3стество2.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи1хъ всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ / къ щeдро­му бGу, / и3 ўслh­ша мS t ѓда преисп0днzгw, / и3 воз­ведE t тли2 жив0тъ м0й.

В0лны сп7се пре­гр­э­шeній мои1хъ / ћкw въ м0ри черм­нёмъ воз­вра­щa­ю­ще­сz, / по­крh­ша мS внезa­пу, / ћкw є3гЂптzны и3ногдA, и3 трістaты.

Неразyм­ное ду­шE про­из­волeніе и3мёла є3си2, / ћкw прeж­де ї}ль: / б9eственныz бо мaн­ны предсуди1ла є3си2 без­с­ло­вeс­нw, / лю­бо­слaст­ное страстeй њб8zдeніе.

Кладенцы2 ду­шE, пред­почлA є3си2 ха­нанeй­скихъ мhс­лей, / пa­че жи1лы кa­мене, / и3з8 негH­же пре­мyд­ро­сти рэкA, ћкw чa­ша / про­ливaетъ т0ки бGосл0віz.

Свин†z мzсA и3 котлы2, и3 є3гЂпетскую пи1щу, / пa­че небeс­ныz предсуди1ла є3си2 ду­шE моS, / ћко­же дрeв­ле неразyм­ніи лю1діе въ пустhни.

Ћкw ўдaри мwmсeй рaбъ тв0й / жезл0мъ кa­мень, / њбрaз­нw животвори6ваz рє1бра тво‰ проwбра­зо­вa­ше, / и3з8 ни1хже вси2 / пи­тіE жи1зни сп7се, почерпaемъ.

И#спы­тaй ду­шE и3 смот­рsй, ћко­же їисyсъ наvи1нъ / њб­это­вaніz зeм­лю, ка­ко­вA є4сть, / и3 всели1сz въ ню2 бlгозак0ніемъ.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­ца є4мь пр0ста, нераз­дёль­на, / раз­дёль­на ли1чнэ, / и3 є3ди1ница є4смь є3стеств0мъ со­единe­на, / nц7ъ глаг0летъ и3 сн7ъ и3 б9eственный д¦ъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ўтр0ба твоS бGа нaмъ роди2, / воwбра­жe­на по нaмъ: / є3г0же ћкw со­здa­телz всёхъ, моли2 бцdе, / да мlтва­ми твои1ми њправди1мсz.

Тa­же, ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Кон­дaкъ, глaсъ ѕ7:

ДушE моS, ду­шE моS, / во­стa­ни, что2 спи1ши; / конeцъ при­бли­жaет­сz, / и3 и4маши смути1тисz: / воспрzни2 ќбw, / да пощади1тъ тS хrт0съ бGъ, / вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, / непрaв­до­ва­х­омъ пред8 тоб0ю, / ни­жE соблюд0хомъ, ни­жE сотвори1хомъ, / ћко­же за­по­вё­далъ є3си2 нaмъ: / но не предaждь нaсъ до кон­цA, nтцє1въ б9е.

КівHтъ ћкw но­шa­ше­сz на колесни1цэ, / зaнъ џный, / є3гдA пре­врa­щ­шусz тель­цY, / т0чію кос­нyсz, б9іимъ и3скуси1сz гнё­вомъ: / но тогw2 дерз­но­вeніz ўб­э­жaв­ши ду­шE, / по­чи­тaй б9eствєннаz чeстнэ.

Слh­ша­ла є3си2 ґвес­салH­ма, / кaкw на є3стество2 во­стA; / по­знa­ла є3си2 тогw2 сквє1рнаz дэ‰ніz, / и4миже њскверни2 л0же дв7да nт­цA: / но ты2 под­ра­жa­ла є3си2 тогw2 стр†стнаz / и3 любосл†стнаz стремлє1ніz.

Покори1ла є3си2 нераб0тное твоE дост0инство тё­лу тво­е­мY: / и3н0го бо ґхіто­фe­ла њбрёт­ши вра­гA, ду­шE, / сниз­шлA є3си2 сегw2 со­вётwмъ: / но сі‰ раз­сh­па сaмъ хrт0съ, / да ты2 всsкw сп7сeшисz.

Соло­мHнъ чyд­ный, / и3 бl­годaти пре­мyд­ро­сти и3сп0лненный, / сeй лукaвое и3ногдA пред8 бGомъ сотвори1въ, / tступи2 t негw2: / є3мyже ты2 про­клsтымъ твои1мъ жи­тіeмъ, ду­шE / ўпод0биласz є3си2.

Сластьми2 влек0мь страстeй свои1хъ њсквер­нs­ше­сz, / ўвы2 мнЁ, рачи1тель пре­мyд­ро­сти, / рачи1тель блyд­ныхъ жeнъ, и3 стрa­ненъ t бGа: / є3г0же ты2 под­ра­жa­ла є3си2 ўм0мъ q ду­шE! / сла­до­стрaстьми сквeрными.

Рово­a­му по­рев­но­вa­ла є3си2 / не по­слy­шав­ше­му со­вё­та џ§а, / кyп­нw же и3 ѕлёй­ше­му ра­бY їе­ро­воa­му, прeж­не­му tстyп­ни­ку ду­шE: / но бё­гай под­ра­жaніz, и3 зови2 бGу: / согрэши1хъ, ўщeд­ри мS.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­це пр0стаz, нераз­дёль­наz, / є3диносyщнаz, и3 є3стество2 є3ди1но, / свё­то­ве и3 свётъ, и3 с™а три2, и3 є3ди1но с™о / поeт­сz бGъ трb­ца: / но восп0й, про­слaви жив0тъ и3 животы2, ду­шE / всёхъ бGа.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Поeмъ тS, бlгослови1мъ тS, / по­кланsем­сz ти2 бGороди1тельнице: / ћкw нераз­лyч­ныz трb­цы по­ро­ди­лA є3си2 / є3ди1наго хrтA бGа, / и3 са­мA tвeрз­ла є3си2 нaмъ / сy­щымъ на земли2 небє1снаz.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Е#г0же вHин­ства нбc­наz слaвzтъ, / и3 тре­пe­щутъ хе­рувj­ми и3 се­ра­фj­ми, / всsко ды­хaніе и3 твaрь, / п0йте, бlгослови1те / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ты2 nзjи ду­шE по­рев­но­вaв­ши, / сегw2 про­ка­жeніе въ се­бЁ стz­жa­ла є3си2 су­гy­бо: / без­мBст­наz бо мhс­ли­ши, без­за­кHн­наz же дёе­ши: / њстaви ±же и4маши, / и3 притецы2 къ покаsнію.

Нінеvjтz­ны ду­шE слh­ша­ла є3си2 / кa­ю­щы­zсz бGу, врeти­щемъ и3 пe­пе­ломъ, / си1хъ не под­ра­жa­ла є3си2: но kви1ласz є3си2 ѕлёй­шаz всёхъ, / прeж­де зак0на, и3 по зак0нэ прегрэши1вшихъ.

Въ р0вэ блaта слh­ша­ла є3си2 їе­ре­мjю, ду­шE, / грa­да сіHнz ры­дaнь­ми вопію1ща, / и3 слeзъ и4щуща, / под­ра­жaй сегw2 пла­чeв­ное жи­тіE и3 сп7сeшисz.

ЇHна въ fар­сjсъ по­бэ­жE, / про­ра­зу­мёвъ њбра­щeніе ні­неvjтzнwвъ, / ра­зу­мё бо ћкw прbр0къ б9іе бlгоутр0біе, / тём­же рев­но­вa­ше / прbр0честву не солгaтисz.

Даніи1ла въ р0вэ слh­ша­ла є3си2, / кaкw загради2 ўстA, q ду­шE ѕвэ­рeй: / ўвёд­э­ла є3си2, кaкw џт­ро­цы и5же њ ґзaріи, / погаси1ша вё­рою пe­щи плa­мень горsщій.

Вeт­ха­гw за­вё­та вс‰ / привед0хъ ти2 ду­шE, къ под0бію, / под­ра­жaй прaвед­ныхъ бGолюби6ваz дэ‰ніz, / и3збёгни же пaки лукa­выхъ грэхHвъ.

Слa­ва, трb­ченъ: Без­на­чaльне џ§е, сн7е со­без­на­чaльне, / ўтё­ши­те­лю бl­гjй, дш7е прa­вый: / сл0ва б9іz роди1телю, / nц7A без­на­чaль­на сл0ве, / дш7е живhй, и3 зи1ждzй, / трb­це є3ди1нице поми1луй мS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw t њбро­щeніz червлени1цы пречcтаz, / ќм­наz багрzни1ца є3мманyилева, / внyтрь во чрe­вэ твоeмъ пл0ть и3сткaсz. / тём­же бцdу / вои1стинну тS почитaемъ.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Без­сё­мен­на­гw за­чaтіz ржcтво2 несказaн­ное, / м™ре без­мyж­ныz нетлё­ненъ пл0дъ: / б9іе бо рож­дeніе њб­нов­лsетъ є3стествA. / тём­же тS вси2 р0ди, ћкw бGо­не­вёст­ную м™рь, / пра­во­слaв­нw величaемъ.

Хrт0съ и3скушaшесz, / діaволъ и3скушaше, / по­казyz кa­меніе, / да хлё­би бy­дутъ: / на г0ру воз­ведE / ви1дэти вс‰ ц†рствіz мj­ра во мгно­вeніи. / ўб0йсz q ду­шE, лов­лeніz, / трезви1сz моли1сz на всsкій чaсъ бGу.

Г0рлица пустынолю1бнаz, / глaсъ вопію1щагw возгласи2, / хrт0въ свэти1льникъ, про­по­вё­дуzй по­каsніе, / и4рwдъ беззак0ннова со и3рwдіaдою. / зри,2 ду­шE моS, да не ўвsз­не­ши въ без­за­кHн­ныz сBти, / но њб­ло­бы­зaй покаsніе.

Въ пу­стh­ню всели1сz бl­годaти п®тeча, / и3 їудeа всS и3 са­марjа / слh­шав­ше течa­ху, / и3 и3сповёдаху грэхи2 сво‰, / кре­щa­ю­ще­сz ўсeрд­нw: / и4хже ты2 не под­ра­жa­ла є3си2 душE.

Брaкъ ќбw чест­нhй, и3 л0же несквeр­но: / nбо‰ бо хrт0съ прeж­де бlгослови2, / пл0тію kдhй, / и3 въ кaнэ же на брa­цэ в0ду въ віно2 со­вер­шaz, / и3 по­казyz пeр­вое чy­до: / да ты2 и3змени1шисz q душE.

Раз­слaб­лен­на­го стz­гнY хrт0съ, / џдръ взeм­ша, / и3 ю4ношу ўмeр­ша воздви1же, вдови1че рож­дeніе, / и3 с0тнича џтро­ка, / и3 са­марzнhнэ kви1сz, / въ д©э слyж­бу / те­бЁ, ду­шE предживописA.

Кровоточи1вую и3сцэли2 / при­кос­но­вeніемъ крaz ри1зна гDь: / прокажє1нныz њчи1сти: / слэпы6z и3 хрw­мhz просвэти1въ, и3спрaви: / глух‡z же и3 нэмы6z, и3 ни­чa­щыz ни1зу и3сцэли2 сл0вомъ: / да ты2 сп7сeшисz nкаsн­наz душE.

Слa­ва, трb­ченъ: Nц7A про­слaвимъ, сн7а пре­воз­несeмъ, / б9eственному д¦у вёр­нw поклони1мсz, / трb­цэ нераз­дёль­нэй, є3ди1ницэ по су­ще­ствY, / ћкw свё­ту, и3 свётwмъ, и3 жи­во­тY, и3 жи­во­тHмъ: / жи­во­творs­ще­му, и3 про­свэ­щa­ю­ще­му концы2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Грaдъ тв0й со­хранsй / бGороди1тельнице пречcтаz: / въ те­бё бо сeй вёр­нw цaр­ствуzй, / въ те­бЁ и3 ўтвер­ждaет­сz, / и3 тоб0ю по­бэж­дazй, / по­бэж­дaетъ всsкое и3скушeніе, / и3 пл­энsетъ рaт­ни­ки, / и3 прох0дитъ послушaніе.

При­пёвъ: Пр­пdбне џт­че ґн­дрeе, моли2 бGа њ нaсъ.

Ґн­дрeю: Ґн­дрeе чест­нhй, и3 џт­че требl­жeн­нэй­шій, / пa­сты­рю кри1тскій, / не пре­стaй молsсz њ вос­пэ­вa­ю­щихъ тS: / да и3збaвимсz вси2 гнё­ва и3 ск0рби, и3 тлёніz, / и3 пре­гр­э­шeній без­мёр­ныхъ, / чтy­щіи твою2 пa­мzть вёрнw.

Тa­же поeмъ џба ли6ка їрм0съ: Без­сё­мен­на­гw за­чaтіz ржcтво2 несказaн­ное, / м™ре без­мyж­ныz нетлё­ненъ пл0дъ: / б9іе бо рож­дeніе њб­нов­лsетъ є3стествA. / тём­же тS вси2 р0ди, ћкw бGо­не­вёст­ную м™рь, / пра­во­слaв­нw величaемъ.

По скон­чaніи же канH­на глаг0лемъ пр0чее по­слё­до­ваніе повечeріz:

Pал0мъ д7.

ВнегдA при­звaти ми2, ўслh­ша мS бGъ прaв­ды мо­еS: въ ск0рби распространи1лъ мS є3си2. ўщeд­ри мS, и3 ўслh­ши мlтву мою2. сh­но­ве че­ло­вё­че­стіи, док0лэ тzж­косeр­діи; вскyю лю1бите су­етY, и3 и4щете лжи2; и3 ўвё­ди­те, ћкw ўдиви2 гDь пр­пdб­на­го своего2: гDь ўслh­шитъ мS, вне­гдA воз­звaти ми2 къ немY. гнё­вай­тесz, и3 не со­гр­э­шaй­те: ±же глаг0лете въ серд­цaхъ вa­шихъ, на л0жахъ вa­шихъ ўмили1тесz. пожри1те жeрт­ву прaв­ды, и3 ўпо­вaй­те на гDа. мнH­зи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знa­ме­на­сz на нaсъ свётъ ли­цA твоегw2, гDи. дaлъ є3си2 весeліе въ сeрд­цэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz. въ ми1рэ вкy­пэ ўс­нY и3 почjю: ћкw ты2 гDи, є3ди1наго на ўпо­вaніи всели1лъ мS є3си2.

Pал0мъ ѕ7.

ГDи, да не ћро­стію твоeю њбличи1ши менE, ни­жE гнё­вомъ твои1мъ на­кa­же­ши менE. поми1луй мS гDи, ћкw нe­мо­щенъ є4смь: и3сцэли1 мz гDи, ћкw смzт0шасz кH­сти мо‰. и3 ду­шA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2 гDи, док0лэ; њбрати1сz гDи, и3збaви дy­шу мою2, сп7си1 мz рa­ди млcти тво­еS: ћкw нёсть въ смeр­ти по­минazй тебE, во ѓдэ же кто2 и3сповёстсz те­бЁ; ўтруди1хсz воз­ды­хaніемъ мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, слезa­ми мои1ми по­стe­лю мою2 њмочY. смzтeсz t ћро­сти џко моE, њбет­шaхъ во всёхъ вра­зёхъ мои1хъ. tступи1те t менE вси2 дё­ла­ю­щіи беззак0ніе, ћкw ўслh­ша гDь глaсъ плa­ча моегw2. ўслh­ша гDь молeніе моE, гDь мlтву мою2 пріsтъ. да по­сты­дsт­сz, и3 смzтyт­сz вси2 врази2 мои2: да воз­вратsт­сz, и3 ўсты­дsт­сz ѕэлw2 вск0рэ.

Pал0мъ в7i.

Док0лэ, гDи, за­бy­де­ши мS до кон­цA; док0лэ tвра­щaе­ши ли­цE твоE t менE; док0лэ по­ло­жY со­вё­ты въ души2 моeй, болBз­ни въ сeрд­цэ моeмъ дeнь и3 н0щь; док0лэ воз­несeт­сz врaгъ м0й на мS; при1зри, ўслh­ши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть. да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. сту­жa­ю­щіи ми2 возрa­ду­ют­сz, ѓще подви1жусz. ѓзъ же на млcть твою2 ўпо­вaхъ: возрa­ду­ет­сz сeрд­це моE њ сп7сeніи твоeмъ. воспою2 гDе­ви бl­го­дёzв­ше­му мнЁ, и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw.

При1зри, ўслh­ши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть: да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. три1жды. И# покл0ны G. ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Pал0мъ к7д.

Къ те­бЁ гDи, воздвиг0хъ дy­шу мою2, б9е м0й на тS ўпо­вaхъ, да не по­сты­жyсz во вёкъ, ни­жE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2: и4бо вси2 тер­пs­щіи тS, не по­сты­дsт­сz. да по­сты­дsт­сz беззак0ннующіи вот­щE. пути6 тво‰ гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. на­стaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE тер­пёхъ вeсь дeнь. помzни2 щед­рHты тво‰ гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вё­ка сyть. грBхъ ю4ности мо­еS, и3 невёд­эніz моегw2 не помzни2, по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рa­ди бl­го­сти тво­еS гDи. бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рa­ди законоположи1тъ со­гр­э­шa­ю­щымъ на пути2. на­стaвитъ крHт­кіz на сyдъ, научи1тъ крHт­кіz путє1мъ свои6мъ. вси2 путіE гD­ни млcть и3 и4стина, взыс­кa­ю­щымъ за­вё­та є3гw2 и3 сви­дёніz є3гw2. рa­ди и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть. кт0 є3сть че­ло­вёкъ боsй­сz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. ду­шA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сё­мz є3гw2 на­слё­дитъ зeм­лю. дер­жa­ва гDь боs­щих­сz є3гw2, и3 за­вётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. џчи мои2 вh­ну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сё­ти н0зэ мои2. при1зри на мS, и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щъ є4смь ѓзъ. скHр­би сeрд­ца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. ви1ждь сми­рeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 нена­ви­дёніемъ непрaвед­нымъ возненави1дэша мS. сохрани2 дy­шу мою2, и3 и3збaви мS, да не по­сты­жyсz, ћкw ўпо­вaхъ на тS. неѕл0бивіи и3 прaвіи при­л­эплs­хусz мнЁ, ћкw по­тер­пёхъ тS гDи. и3збaви б9е, ї}лz t всёхъ скор­бeй є3гw2.

Pал0мъ l.

На тS гDи ўпо­вaхъ, да не по­сты­жyсz во вёкъ, прaв­дою твоeю и3збaви мS, и3 и3зми1 мz. приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти мS. бy­ди ми2 въ бGа защи1тителz, и3 въ д0мъ при­бё­жи­ща, є4же сп7сти1 мz. ћкw дер­жa­ва моS, и3 при­бё­жи­ще моE є3си2 ты2: и3 и4мене твоегw2 рa­ди на­стaви­ши мS, и3 пре­пи­тaе­ши мS. и3зведeши мS t сё­ти сеS, ю4же скрh­ша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й гDи. въ рy­цэ твои2 пред­ло­жY дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2 гDи б9е и4стины. возненави1дэлъ є3си2 хранs­щыz суеты2 вот­щE: ѓзъ же на гDа ўпо­вaхъ. возрa­ду­юсz и3 возвеселю1сz њ млcти твоeй, ћкw при­з­рёлъ є3си2 на сми­рeніе моE, спaслъ є3си2 t нyждъ дy­шу мою2. и3 нё­си менE затвори1лъ въ рукaхъ врa­жіихъ, по­стaвилъ є3си2 на про­стрaн­нэ н0зэ мои2. поми1луй мS гDи, ћкw скорблю2, смzтeсz ћро­стію џко моE, ду­шA моS и3 ўтр0ба моS. ћкw и3счезE въ бо­лёз­ни жив0тъ м0й, и3 лBта мо‰ въ воз­ды­хaніихъ: и3знем0же нищет0ю крё­пость моS, и3 кH­сти мо‰ смzт0шасz. t всёхъ вр†гъ мои1хъ бhхъ по­но­шeніе, и3 со­сёдwмъ мои6мъ ѕэлw2, и3 стрaхъ знaє­мымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэ­жa­ша t менE. за­бвeнъ бhхъ ћкw мeртвъ t сeрд­ца, бhхъ ћкw сосyдъ по­губ­лeнъ. ћкw слh­шахъ гаж­дeніе мн0гихъ живy­щихъ џкре­стъ: вне­гдA со­брaтисz и5мъ вкy­пэ на мS, пріsти дy­шу мою2 со­вэ­щa­ша. ѓзъ же на тS гDи ўпо­вaхъ, рёхъ: ты2 є3си2 бGъ м0й. въ рукY твоє1ю жрeбіи мои2, и3збaви мS и3з8 руки2 вр†гъ мои1хъ, и3 t гонs­щихъ мS. просвэти2 ли­цE твоE на ра­бA твоего2, сп7си1 мz млcтію твоeю. гDи, да не по­сты­жyсz, ћкw при­звaхъ тS, да по­сты­дsт­сz нечести1віи, и3 сни1дутъ во ѓдъ. нё­мы да бy­дутъ ўстны2 льсти6выz, глаг0лющыz на прaвед­на­го беззак0ніе, гор­дh­нею и3 ўни­чи­жeніемъ. к0ль мн0гое мн0жество бl­го­сти тво­еS гDи, ю4же скрhлъ є3си2 боs­щым­сz тебE, со­дё­лалъ є3си2 ўпо­вa­ю­щымъ на тS, пред8 сh­ны че­ло­вё­че­ски­ми. скрhе­ши и5хъ въ тaй­нэ ли­цA твоегw2 t мzтe­жа че­ло­вё­чес­ка: по­крhе­ши и5хъ въ кр0вэ t пре­рэкaніz kзы6къ. бl­го­сло­вeнъ гDь, ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграж­дeніz. ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ, tвeр­женъ є4смь t ли­цA џчію твоeю: сегw2 рa­ди ўслh­шалъ є3си2 глaсъ мlт­вы мо­еS, вне­гдA воз­звaхъ къ те­бЁ. возлюби1те гDа вси2 пр­пdб­ніи є3гw2, ћкw и4стины взыс­кaетъ гDь и3 воз­даeтъ и3зли1ше творs­щымъ гор­дh­ню. му­жaй­тесz, и3 да крэпи1тсz сeрд­це вa­ше, вси2 ўпо­вa­ю­щіи на гDа.

Pал0мъ §.

Живhй въ п0мощи вhш­нz­гw, въ кр0вэ бGа нбc­на­гw водвори1тсz. речeтъ гDе­ви: за­стyп­никъ м0й є3си2, и3 при­бё­жи­ще моE, бGъ м0й, и3 ўпо­вaю на него2. ћкw т0й и3збaвитъ тS t сё­ти л0вчи, и3 t сло­весE мzтeж­на. плещ­мA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 кри­лЁ є3гw2 на­дёе­шисz. nрy­жіемъ њбh­детъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t стрa­ха нощ­нa­гw, t стрэлы2 летs­щіz во дни2, t вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz, t срs­ща и3 бё­са полy­ден­на­гw. па­дeтъ t страны2 тво­еS тhсz­ща, и3 тьмA њдес­нyю тебE, къ те­бё же не прибли1житсz. nбa­че nчи1ма твои1ма см0триши, и3 воз­даsніе грёш­ни­кwвъ ќзри­ши. ћкw ты2 гDи, ўпо­вaніе моE, вhш­нz­го положи1лъ є3си2 при­бё­жи­ще твоE. не пріи1детъ къ те­бЁ ѕло2, и3 рa­на не прибли1житсz тэлеси2 тво­е­мY. ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ за­по­вёсть њ те­бЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. на рукaхъ в0змутъ тS, да не ко­гдA пре­ткнe­ши њ кa­мень н0гу твою2. на ѓс­пі­да и3 васілjска на­стy­пи­ши, и3 по­пе­рe­ши львA и3 ѕмjz. ћкw на мS ўпо­вA, и3 и3збaвлю и5: по­крhю и5, ћкw по­знA и4мz моE: воз­зо­вeтъ ко мнЁ, и3 ўслh­шу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2: и3 про­слaв­лю є3го2: долгот0ю днeй и3сп0лню є3го2, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: И# покл0ны три2.

Тa­же на­чинaемъ глаг0лати стіхи2 со слад­ко­пё­ніемъ, не ск0рw, и3 вели1кимъ глaсомъ.

Пeр­вый ли1къ: Съ нa­ми бGъ, ра­зу­мёй­те kзh­цы, / и3 по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Вторhй ли1къ, т0жде. Тa­же по чи1ну кjйж­до ли1къ св0й стjхъ.

Пeр­вый ли1къ: Ўслh­ши­те до по­слёд­нихъ земли2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Вторhй ли1къ: Мо­гy­щіи по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Ѓще бо пaки возм0жете, / и3 пaки по­бэж­дe­ни бy­де­те: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# и4же ѓще со­вётъ со­вэ­щавaе­те, / разори1тъ гDь: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# сл0во, є4же ѓще возглаг0лете, / не пребy­детъ въ вaсъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Стрa­ха же вa­ше­гw не ўбои1мсz, / ни­жE смути1мсz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

ГDа же бGа нa­ше­го того2 њс™и1мъ, / и3 т0й бy­детъ нaмъ въ стрaхъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ѓще на него2 на­дёzсz бy­ду, / бy­детъ мнЁ во њсщ7eніе: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ўпо­вaz бy­ду на него2, / и3 спасyсz и4мъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

СE ѓзъ и3 дё­ти, ±же ми2 да­дE бGъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Лю1діе ходs­щіи во тьмЁ, / ви1дэша свётъ вeлій: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Живy­щіи во стра­нЁ и3 сё­ни смeрт­нэй, / свётъ воз­сіsетъ на вы2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ, / сн7ъ, и3 да­дeсz нaмъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Е#гH­же на­чaль­ство бhсть на рaмэ є3гw2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ми1ра є3гw2 нёсть пре­дё­ла: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# на­ри­цaет­сz и4мz є3гw2, / вели1ка со­вё­та ѓгGлъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Чyденъ со­вёт­никъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

БGъ крё­покъ, власти1тель, / на­чaль­никъ ми1ра: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Nц7ъ бy­ду­ща­гw вё­ка: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И#сп0лнившымъ же сz стіхHмъ, ћкw пред­речeсz, поeтсz:

Съ нa­ми бGъ, ра­зу­мёй­те kзh­цы, / и3 по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# пaки є3ди1ницею t nбою2 ли6ку.

Слa­ва: Пeр­вый ли1къ: Съ нa­ми бGъ:

И# нhнэ: Вторhй, т0жде.

Тa­же двA ли6ка вкy­пэ: Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ѓбіе на­стоs­щыz тропари2.

Пeр­вый ли1къ: Дeнь пре­шeдъ, бlгодарю1 тz гDи, вe­черъ, про­шY, съ н0щію без8 гр­эхA подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

Вторhй ли1къ. Слa­ва: Дeнь пре­шeдъ, славосл0влю тS вLко, вe­черъ, про­шY, съ н0щію без­соб­лaзн­ство подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

ДвA ли6ка. И# нhнэ: Дeнь пре­шeдъ, пэсносл0влю тS с™hй, вe­черъ, про­шY, съ н0щію нена­вё­тенъ подaждь ми2 сп7се, и3 спаси1 мz.

Вкy­пэ двA ли6ка: Безпл0тное є3стество2 хе­рувjм­ское, нем0лчными пё­с­нь­ми тS славосл0вzтъ. шестокри6льнаz живHт­наz се­ра­фj­ми, непре­стaн­ны­ми глa­сы тS превозн0сzтъ: ѓгGлwвъ же вс‰ вHин­ства трис™hми пё­с­нь­ми тS вос­хвалs­ютъ. прeж­де бо всёхъ є3си2 сhй nц7ъ, и3 со­без­на­чaль­на и4маши твоего2 сн7а: и3 рав­но­чeст­на носsй д¦а жи1зни, трb­цы kв­лsе­ши нераз­дёль­ное. прес™az дв7о м™и б9іz, и3 и5же сл0ва самови1дцы и3 слуги6: прbрHкъ же и3 м§нкъ вси2 ли1цы, ћкw без­смeрт­ну и3мyще жи1знь: њ всёхъ моли1тесz при­лёж­нw, ћкw вси2 є3смы2 въ бэдaхъ. да прeле­сти и3збaвльшесz лукa­ва­гw, ѓгGль­скую во­піeмъ пё­снь: с™hй, с™hй, с™hй, трис™hй гDи, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ, ґми1нь.

И# ѓбіе ни1зкимъ глa­сомъ, и3сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, твор­цA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­на­го прeж­де всёхъ вBкъ: свё­та t свё­та, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeн­на, не со­творeн­на, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бh­ша. нaсъ рa­ди че­ло­вBкъ, и3 нa­ше­гw рa­ди спасeніz, сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 во­че­ло­вёч­шасz. рас­пs­та­го же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaв­ша, и3 по­гребeн­на, и3 вос­кr­ша­го въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 воз­шeд­ша­го на нб7сA, и3 сэдs­ща њдес­нyю nц7A. и3 пaки грzдy­ща­го со слa­вою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бy­детъ кон­цA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, жи­во­творs­ща­го, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsе­ма и3 сслaви­ма, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcль­скую цR­ковь. и3сповёдую є3ди1но кR­щeніе, во њстав­лeніе гр­эхHвъ. чaю вос­кrніz мeрт­выхъ: и3 жи1зни бy­ду­ща­гw вё­ка. ґми1нь.

И# ѓбіе, Прес™az: вс‰ глаг0лютсz по двaж­ды, кро­мЁ Прес™az вLч­це, є4же глаг0летсz три1жды.

Прес™az вLч­це бцdе, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

Вс‰ нбc­ныz си6лы с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

С™hй їwaнне прbр0че, и3 п®тeче, и3 кrти1телю гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

С™jи слaв­ніи ґпc­ли, прbр0цы и3 м§нцы, и3 вси2 с™jи, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Прпdб­ніи и3 бGон0сніи nтцы2 нa­ши, пa­сты­ріе и3 ўчи1теліе все­лeн­ныz, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Здё же глаг0летсz и3 с™hй хрaма.

Непобэди1маz, и3 непостижи1маz, и3 б9eственнаz си1ло чcт­нa­гw и3 жи­во­творs­ща­гw кrтA, не њстaви нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёш­ныхъ, и3 поми1луй нaсъ.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# поeмъ тропари2 сі‰
во вт0рникъ и3 въ четверт0къ вeчера,
во глaсъ }:

Неви1димыхъ вр†гъ мои1хъ неусы­пaніе вё­си гDи, / и3 nкаsн­ныz пл0ти мо­еS немо­жeніе вё­си со­здa­вый мS. / тём­же въ рy­цэ твои2 предаю2 дyхъ м0й, / по­крhй мS крил0ма тво­еS бl­го­сти, / да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть, / и3 ќм­ныz мои2 џчи просвэти2 / въ на­сла­ждeніе б9eственныхъ сло­вeсъ твои1хъ, / и3 воздви1гни мS во врe­мz бl­го­по­трeб­но къ тво­е­мY славосл0вію, / ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: При1зри, и3 ўслh­ши мS, гDи б9е м0й:

Ћкw стрa­шенъ сyдъ тв0й гDи, ѓгGлwмъ пред­стоs­щымъ, / че­ло­вёкwмъ вводи6мымъ, кни1гамъ раз­ги­бaє­мымъ, / дэлHмъ и3спытyємымъ, по­мыслHмъ и3стzзyємымъ: / кjй сyдъ бy­детъ мнЁ за­чaто­му во гр­э­сёхъ; / кт0 ми плa­мень ўгаси1тъ; кт0 ми тьмY просвэти1тъ; / ѓще не ты2 гDи, поми1луеши мS, / ћкw чlвэколю1бецъ.

Слa­ва: Слe­зы ми2 дaждь б9е, / ћко­же и3ногдA же­нЁ грёш­ни­цэ: / и3 спод0би мS њмочи1ти н0зэ твои2, / ±же мS t пути2 прeле­сти свободи1вшыz, / и3 мЂ­ро бl­го­ухaніz те­бЁ приноси1ти, / жи­тіE чи1сто, по­каsніемъ ми2 со­здaн­ное, / да ўслh­шу и3 ѓзъ желaе­мый тв0й глaсъ: / вё­ра твоS сп7сe тz, и3ди2 въ ми1рэ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Непо­стhд­ную, бцdе, на­дeж­ду твою2 и3мёz, спасyсz, / пред­стa­тель­ство твоE стz­жaвъ, пречcтаz, не ўбою1сz: / по­женY враги2 мо‰, и3 по­бэж­дY |, во є3ди1нъ њбол­кjй­сz, / ћкw въ бронS кр0въ тв0й, и3 все­мо­гy­щую твою2 п0мощь, / молsсz вопію1 ти: / вLч­це, сп7си1 мz мlтва­ми твои1ми, / и3 воз­стaви мS t мрaч­на­гw снA къ тво­е­мY славосл0вію, / си1лою и3з8 тебE воплоти1вшагwсz сн7а б9іz.

ГDи поми1луй, м7. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Їерeй: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# мlтву сію2 вели1кагw васjліа:

ГDи гDи, и3збавлeй нaсъ t всsкіz стрэлы2 летs­щіz во дни2, и3збaви нaсъ и3 t всsкіz вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz. пріими2 жeрт­ву вечeр­нюю рyкъ нa­шихъ возд­эsніе. спод0би же нaсъ и3 нощн0е п0прище без8 пор0ка прейти2, неис­ку­шe­ны t ѕлhхъ. и3 и3збaви нaсъ t всsка­гw сму­щeніz и3 боsз­ни, ћже t діaво­ла нaмъ при­бы­вa­ю­щіz. дaруй ду­шaмъ нa­шымъ ўми­лeніе, и3 по­мыслHмъ нa­шымъ по­пе­чeніе, є4же на стрaш­нэмъ и3 прaвед­нэмъ твоeмъ су­дЁ и3спытaніz. пригвозди2 стрa­ху тво­е­мY плHти нa­шz, и3 ўмертви2 ќды нa­шz сy­щыz на земли2: да и3 с0ннымъ безм0лвіемъ просвэти1мсz зрёніемъ судeбъ твои1хъ. tими1 же t нaсъ всsкое меч­тaніе непод0бное, и3 п0хоть врeд­ну. воз­стaви же нaсъ во врe­мz моли1твы, ўтвер­ждe­ны въ вёрэ, и3 пре­спэ­вa­ю­щыz въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ, бl­го­волeніемъ, и3 блa­го­стію є3динор0днагw сн7а твоегw2: съ ни1мже бl­го­сло­вeнъ є3си2, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

И# ѓбіе: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# покл0ны G.

Тa­же pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе, возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. на­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. и3збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. гDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. то­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2.

Pал0мъ Rа.

ГDи, ўслh­ши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ те­бЁ да пріи1детъ. не tврати2 ли­цA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь при­зо­вy тz, ск0рw ўслh­ши мS. ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кH­сти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz. ўsз­венъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрд­це моE, ћкw за­бhхъ снё­сти хлёбъ м0й. t глa­са воз­ды­хaніz моегw2, при­льпE к0сть моS пл0ти моeй. ўпод0бихсz неs­сы­ти пу­стhн­нэй, бhхъ ћкw нощ­нhй врaнъ на нhри­щи. бдёхъ, и3 бhхъ ћкw пти1ца, њс0бzщаzсz на здЁ. вeсь дeнь по­но­шa­ху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлz­щіи мS мн0ю кленs­хусz. за­нE пe­пелъ ћкw хлёбъ kдsхъ, и3 пи­тіE моE съ плa­чемъ рас­творsхъ. t ли­цA гнё­ва твоегw2 и3 ћро­сти тво­еS, ћкw воз­нeсъ низ­вeрглъ мS є3си2. днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сё­но и3зсх0хъ. тh же гDи, во вёкъ пре­бы­вaе­ши, и3 пa­мzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. ты2 вос­крeсъ ўщeд­ри­ши сіH­на: ћкw врe­мz ўщeд­ри­ти є3го2, ћкw пріи1де врe­мz. ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 кa­меніе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. и3 ўбоsт­сz kзh­цы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeм­стіи слa­вы тво­еS. ћкw сози1ждетъ гDь сіH­на, и3 kви1тсz во слa­вэ во слa­вэ своeй. при­з­рЁ на моли1тву сми­рeн­ныхъ, и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи вос­хвaлzтъ гDа. ћкw прини1че съ высоты2 с™hz сво­еS, гDь съ нб7сE на зeм­лю при­з­рЁ: ўслh­ша­ти воз­ды­хaніе њко­вaн­ныхъ, разрэши1ти сh­ны ўмерщ­влeн­ныхъ: возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне, и3 хвалY є3гw2 во їерусали1мэ. вне­гдA со­брaтисz лю1демъ вкy­пэ, и3 царє1мъ є4же раб0тати гDе­ви. tвэ­щA є3мY на пути2 крё­по­сти є3гw2, ўмалeніе днeй мои1хъ возвэсти1 ми. не возведи2 менE въ пре­по­ло­вeніе днeй мои1хъ, въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. въ на­чaл­эхъ ты2 гDи, зeм­лю њс­но­вaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть нб7сA. т† поги1бнутъ, тh же пре­бы­вaе­ши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбет­шa­ютъ, и3 ћкw nдeж­ду свіe­ши |, и3 и3змэнsтсz. тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њску­дё­ютъ. сh­но­ве р†бъ твои1хъ все­лsт­сz, и3 сё­мz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz.

Мlтва ма­нассjи ца­рS їудeйска:

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нa­шихъ, ґвраa­мовъ, и3 їсаa­ковъ, и3 їaкwвль, и3 сё­мене и4хъ прaвед­на­гw: сотвори1вый нб7о и3 зeм­лю со всeю лё­по­тою и4хъ, свzзa­вый м0ре сл0вомъ по­ве­лёніz твоегw2, заключи1вый бeзд­ну, и3 за­пе­чaт­ство­ва­вый ю5 стрaш­нымъ и3 слaв­нымъ и4менемъ твои1мъ, є3г0же вс‰ боsт­сz, и3 тре­пe­щутъ t ли­цA си1лы тво­еS ћкw непо­стоsн­но ве­ли­ко­лё­піе слa­вы тво­еS , и3 не стерпи1мь гнёвъ, є4же на грёш­ни­ки пре­щeніz твоегw2. без­мёр­на же и3 неиз­слё­до­ван­на ми1лость њб­э­щaніz твоегw2: тh бо є3си2 гDь вhш­ній, бlгоутр0бенъ. долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ, и3 кazй­сz њ ѕл0бахъ че­ло­вё­че­скихъ. ты2 гDи, по мн0жеству бl­го­сти тво­еS, њб­э­щaлъ є3си2 по­каsніе и3 њстав­лeніе согрэши1вшымъ те­бЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ, њпредэли1лъ є3си2 по­каsніе грёш­ни­кwмъ во сп7сeніе. ты2 ќбw гDи б9е си1лъ, не положи1лъ є3си2 по­каsніе прaвєд­нымъ, ґвраa­му и3 їсаaку и3 їaкwву, не согрэши1вшымъ те­бЁ. но положи1лъ є3си2 по­каsніе на мнЁ грёш­нэмъ: за­нE согрэши1хъ пa­че числA пес­кA мор­скa­гw. ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰, гDи, ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰: и3 нёсмь дост0инъ воз­зрё­ти, и3 ви1дэти вы­со­тY нбc­ную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. слs­ченъ є4смь мн0гими ќза­ми же­лёз­ны­ми, во є4же не возвести2 главы2 мо­еS, и3 нёсть ми2 њслаб­лeніz: за­нE про­гнё­вахъ ћрость твою2, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, не сотвори1вый в0ли тво­еS, и3 не сохрани1вый по­ве­лёній твои1хъ. и3 нhнэ при­к­лонsю колB­на сeрд­ца, трe­буz t тебE блa­го­сти: согрэши1хъ гDи, согрэши1хъ, и3 без­за­кHніz мо‰ ѓзъ вёмъ: но про­шY молsсz, њслa­би ми2 гDи, њслa­би ми2, и3 не погуби2 менE со беззак0ньми мои1ми. ни­жE въ вёкъ враж­до­вaвъ со­блюдe­ши ѕHлъ мои1хъ, ни­жE њсy­ди­ши мS въ преисп0днихъ земли2. за­нE ты2 є3си2 б9е, бGъ кa­ю­щих­сz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бl­гость твою2, ћкw недост0йна сy­ща сп7сeши мS, по мн0зэй ми1лости твоeй, и3 восхвалю1 тz вh­ну во днeхъ жи­во­тA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла нбc­наz, и3 твоS є4сть слa­ва во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰, во глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: / всsка­гw бо tвё­та недо­умё­ю­ще, / сію2 ти2 мlтву ћкw вL­цэ грёш­ніи прин0симъ: / поми1луй нaсъ.

Слa­ва: ГDи, поми1луй нaсъ, / на тs бо ўпо­вa­хомъ, / не про­гнё­вай­сz на ны2 ѕэлw2, / ни­жE помzни2 беззак0ній нa­шихъ: / но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, / и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нa­шихъ. / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / и3 мы2 лю1діе твои2, / вси2 дэлA рукY твоє1ю, / и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ: Млcр­діz двє1ри tвeр­зи нaмъ / бl­го­сло­вeн­наz бцdе, / на­дё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, / но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: / тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи поми1луй, м7. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# моли1тву:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи, сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёш­на­го: и3 и4миже вё­си судь­бa­ми, сп7си1 мz недост0йнаго ра­бA твоего2, ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслh­ши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслh­ши мS въ прaв­дэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. ћкw по­гнA врaгъ дy­шу мою2, смири1лъ є4сть въ зeм­лю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeм­ныхъ, ћкw мє1ртвыz вё­ка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрд­це моE. по­мzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёл­эхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю по­учaх­сz. воз­дёхъ къ те­бЁ рy­цэ мои2: ду­шA моS ћкw зем­лS безв0днаz те­бЁ. ск0рw ўслh­ши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 ли­цA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низ­ходs­щымъ въ р0въ. слh­ша­ну сотвори2 мнЁ за­yт­ра млcть твою2, ћкw на тS ўпо­вaхъ. скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пой­дY, ћкw къ те­бЁ взsхъ дy­шу мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи къ те­бЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бl­гjй на­стaвитъ мS на зeм­лю прaву. и4мене твоегw2 рa­ди гDи, живи1ши мS, прaв­дою твоeю и3зведeши t пе­чa­ли дy­шу мою2: и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ сту­жa­ю­щыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Славосл0віе все­д­нeв­ное.

Слa­ва въ вhш­нихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ че­ло­вё­ц­эхъ бl­го­волeніе. хвa­лимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рa­ди слa­вы тво­еS. гDи цRю2 нбc­ный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е: гDи б9е, ѓгн­че б9ій, сн7е n§ь, взeм­лzй грёхъ мj­ра, поми1луй нaсъ: взeм­лzй грэхи2 мj­ра, пріими2 мlтву нa­шу, сэдsй њдес­нyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsку н0щь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вё­ки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, при­бё­жи­ще бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дy­шу мою2, ћкw согрэши1хъ те­бЁ. гDи, къ те­бЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ жи­во­тA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вё­ду­щымъ тS.

Тa­же: Спод0би гDи въ н0щь сію2 без8 гр­эхA сохрани1тисz нaмъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нa­шихъ, и3 хвaль­но, и3 про­слaв­ле­но и4мz твоE во вё­ки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћко­же ўпо­вa­хомъ на тS. бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправ­дaніи твои1ми. гDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри. те­бЁ по­добaетъ хвалA, те­бЁ по­добaетъ пё­ніе, те­бЁ слa­ва по­добaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Тa­же поeмъ ве­лег­лaс­нw и3 к0снw, на глaсъ ѕ7:

ГDи си1лъ съ нa­ми бy­ди, / и3н0гw бо рaз­вэ тебE / пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: / гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

И# tвэ­щaетъ т0жде дру­гjй ли1къ. И# поeтъ на­чeн­шій ли1къ:

Стjхъ №: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвер­жeніи си1лы є3гw2. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Вторhй ли1къ:

Стjхъ в7: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, / хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ G: Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб­нэмъ, / хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyс­лехъ. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ д7: Хвали1те є3го2 въ тmм­пaнэ и3 ли1цэ, / хвали1те є3го2 во стрy­нахъ и3 nр­гaнэ. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ є7: Хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ доб­ро­глaс­ныхъ, / хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ вос­кли­цaніz: / всsкое ды­хaніе да хвa­литъ гDа. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Тa­же џба ли6ка вкyпэ:

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвер­жeніи си1лы є3гw2.

ГDи си1лъ, съ нa­ми бy­ди, / и3н0гw бо рaз­вэ тебE / пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: / гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

Слa­ва: ГDи, ѓще не бh­хомъ с™ы6z тво‰ и3мёли мlтвен­ни­ки, / и3 бl­го­стh­ню твою2 ми1лующую нaсъ: / кaкw смё­ли бh­хомъ сп7се, пё­ти тS, / є3г0же славосл0вzтъ непре­стaн­нw ѓгG­ли; / серд­це­вёд­че, пощади2 дy­шы нaшz.

И# нhнэ: МнH­гаz мн0жєства мои1хъ бцdе пре­гр­э­шeній, / къ те­бЁ прибэг0хъ чи1стаz, сп7сeніz трe­буz. / посэти2 немо­щствy­ю­щую мою2 дy­шу, / и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нa­ше­го, / дaти ми2 њстав­лeніе, / ±же со­дёzхъ лю1тыхъ, / є3ди1на бlгословeннаz.

Всес™az бцdе, / во врe­мz жи­во­тA моегw2 не њстaви менE, / че­ло­вё­че­ско­му пред­стa­тель­ству не ввё­ри мS: / но са­мA заступи2, и3 поми1луй мS.

ВсE ўпо­вaніе моE / на тS воз­ла­гaю, / м™и б9іz, / сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врe­мz и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 по­кланsе­мый и3 слaви­мый хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно­гом­лcти­ве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєд­ныz лю­бsй и3 грBш­ныz ми1луzй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сeнію њб­э­щaніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlт­вы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ: дy­шы нa­шz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгG­лы, да њпол­чeніемъ и4хъ со­блюдaе­ми и3 на­став­лsе­ми, дости1гнемъ въ со­единeніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ непри­стyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeд­ри ны2: И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

И# твори1мъ G покл0ны вели6кіz,
съ мlт­вою с™aгw є3фрeма, и3 пр0чихъ в7i:

ГDи и3 вLко жи­во­тA моегw2, дyхъ прaзд­но­сти, ўнhніz, лю­бо­на­чaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэ­ло­мyдріz, сми­ре­но­мyдріz, тер­пё­ніz и3 люб­вE, дaруй ми2 ра­бY тво­е­мY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрё­ти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуж­дaти брaта моегw2: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. Покл0нъ.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтва молeб­наz ко прес™ёй бцdэ,
пav­ла монa­ха nби1тели є3vергетjды,
си1рэчь, бlгодётельницы:

Несквeр­наz, неблaз­наz, нетлён­наz, пречcтаz, чcтаz дв7о, бGо­не­вё­сто вLч­це, ћже бGа сл0ва че­ло­вёкwмъ пре­слaв­нымъ твои1мъ ржcтв0мъ соедини1вшаz, и3 tри1нувшеесz є3стество2 р0да нa­ше­гw нбc­нымъ со­во­кy­пль­шаz: ћже нена­дeж­ныхъ є3ди1на на­дeж­да, и3 бори1мыхъ п0моще, гот0вое за­ступлeніе къ те­бЁ при­текa­ю­щихъ, и3 всёхъ хrтіaнъ при­бё­жи­ще. не гну­шaй­сz менE грёш­на­гw, сквeр­на­гw, сквeр­ны­ми п0мыслы, и3 словесы2, и3 дэsнь­ми всего2 себE непо­трeб­на сотв0рша, и3 рa­з­умомъ лё­но­сти сластeй жи­тіS ра­бA бhв­ша: но ћкw чlвэколюби1вагw бGа м™и, человэколю1бнэ ўми­лосeр­дисz њ мнЁ грёш­нэмъ и3 блyд­нэмъ, и3 пріими2 моE, є4же t сквeр­ныхъ ўстeнъ приноси1мое те­бЁ молeніе: и3 твоего2 сн7а, и3 нa­ше­го вLку и3 гDа, мa­тер­нее твоE дерз­но­вeніе ўпо­треб­лs­ю­щи, моли2, да tвeр­зетъ и3 мнЁ чlвэколю1бныz ўтрH­бы сво­еS бl­го­сти, и3 пре­зрёвъ мо‰ безчи1слєннаz прегрэшє1ніz, њбрати1тъ мS къ по­каsнію, и3 свои1хъ зa­по­вэ­дей дё­ла­телz и3скyсна kви1тъ мS. и3 пред­стa­ни мнЁ при1снw, ћкw млcти­ваz, и3 ми­лосeр­даz, и3 бlголюби1ваz, въ на­стоs­щемъ ќбw житіи2 тe­плаz пред­стa­тель­ни­це и3 пом0щнице, сопроти1вныхъ нашє1ствіz tгонs­ю­щи, и3 ко сп7сeнію на­став­лs­ю­щи мS: и3 во врe­мz и3сх0да моегw2 њкаsн­ную мою2 дy­шу со­блюдa­ю­щи, и3 тє1мныz зрaки лукa­выхъ бэс­Hвъ далe­че t неS tгонs­ю­щи: въ стрaш­ный же дeнь судA вёч­ныz мS и3збавлsющи мyки, и3 неиз­речeн­ныz слa­вы твоегw2 сн7а и3 бGа нa­ше­гw на­слёд­ни­ка мS по­казy­ю­щи. ю4же и3 да ўлучY вLч­це моS, прес™az бцdе, твои1мъ ходaтай­ствомъ и3 за­ступлeніемъ бl­годaтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA: є3мyже по­добaетъ всsкаz слa­ва, чeсть и3 по­клонeніе, со без­на­чaль­нымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Мlтва и3нaz ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY,
ґнті0ха монa­ха пандeкта:

И# дaждь нaмъ вLко, на с0нъ грzдy­щымъ пок0й тё­ла и3 души2, и3 сохрани2 нaсъ t мрaч­на­гw снA грэх0внагw, и3 t всsка­гw тeм­на­гw и3 нощ­нa­гw сла­до­стрaстіz: ўкроти2 стремлє1ніz страстeй, ўгаси2 разжжє1нныz стрё­лы лукa­ва­гw, ±же на ны2 льсти1внw дви6жимыz: пл0ти нa­шеz вост†ніz ўтоли2, и3 всsкое земн0е и3 ве­щeствен­ное нa­ше муд­ро­вaніе ўспи2. и3 дaруй нaмъ б9е, б0дръ ќмъ, цэ­ло­мyдръ п0мыслъ, сeрд­це трезвs­ще­е­сz, с0нъ лег0къ и3 всsка­гw са­та­нинA меч­тaніz и3змэнeнъ. воз­стaви же нaсъ во врe­мz мlт­вы ўтверждє1ны въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ, и3 пa­мzть судeбъ твои1хъ въ се­бЁ твeр­ду и3мyщz: всен0щное славосл0віе нaмъ дaруй, во є4же пё­ти и3 бlгослови1ти и3 слaви­ти пречcтн0е и3 ве­ли­ко­лё­пое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Пре­слaв­наz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нa­шу мlтву сн7у тво­е­мY, и3 бGу нa­ше­му, да сп7сeтъ тоб0ю дy­шы нaшz.

Мlтва и3нaz с™aгw їwаннjкіа:

Ўпо­вaніе моE nц7ъ, при­бё­жи­ще моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй, трb­це с™az, слa­ва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва тебЁ.

И# мы2: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# ѓбіе сщ7eнникъ воз­гла­шaетъ, нaмъ на зeм­лю прикл0ншымсz:

ВLко мно­гом­лcти­ве, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтва­ми все­пречcтыz вLч­цы нa­шеz бцdы, и3 приснодв7ы марjи: си1лою чcт­нa­гw и3 жи­во­творs­ща­гw кrтA: пред­стa­тель­ст­вы чcт­нhхъ нбc­ныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcт­нa­гw слaв­на­гw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaн­на: с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ: с™hхъ слaв­ныхъ и3 доб­ро­по­бёд­ныхъ мy­че­ни­кwвъ: пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ: с™hхъ и3 прaвед­ныхъ бGоoтє1цъ, їwа­кj­ма и3 ѓн­ны, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, бl­го­пріsт­ну сотвори2 мlтву нa­шу. дaруй нaмъ њстав­лeніе пре­гр­э­шeній нa­шихъ. по­крhй нaсъ кр0вомъ кри­лY твоє1ю. tжени2 t нaсъ всsка­го вра­гA и3 со­по­стaта. ўмири2 нa­шу жи1знь. гDи, поми1луй нaсъ, и3 мjръ тв0й, и3 сп7си2 дy­шы нa­шz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тa­же сотвори1въ пред­стоs­тель покл0нъ на зeм­лю, глаг0летъ брaтіи:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному.

И# брaтіz: БGъ прости1тъ ти2, џт­че с™hй.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ:

Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нa­шемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa­шемъ преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіе­пcк­пэ, и3ли2 мит­ро­полjтэ] и4м>къ.

И# мы2: ГDи поми1луй, чaстw.

Њ богохрани1мэй стра­нЁ нa­шей, вла­стёхъ и3 в0инствэ є3S. Њ nт­цЁ нa­шемъ, и4м>къ, и3 всeй во хr­тЁ брaтіи нa­шей. Њ ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ. Њ ми1лующихъ и3 слу­жa­щихъ нaмъ. Њ за­по­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ. Њ и3збавлeніи пл­энeн­ныхъ. Њ tшeд­шихъ nт­цёхъ и3 брaтіzхъ нa­шихъ. Њ въ м0ри плa­ва­ю­щихъ. Њ въ нe­мо­щехъ ле­жa­щихъ. Пом0лимсz и3 њ и3з8oби1ліи плодHвъ зем­нhхъ. И# њ всsкой души2 хrтіaнъ пра­во­слaв­ныхъ. Ўбlжи1мъ правосл†вныz ґрхіерeи, и3 кти1торы с™aгw хрa­ма сегw2 [с™hz nби1тели сеS]. Роди1тели нa­шz, и3 вс‰ прeж­де tшeд­шыz nтцы2 и3 брaтію нa­шу, здЁ ле­жa­щыz и3 повсю1ду правосл†вныz.

Пред­стоs­тель: Рцeмъ и3 њ се­бЁ самёхъ.

И# мы2: ГDи поми1луй, три1жды.

И# сщ7eнникъ: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# на­чинa­ютъ брaтіz t дес­нa­гw и3 лё­ва­гw ли1ка по чи1ну. є3ди1нъ по є3ди1ному, твори1ти покл0нъ, и3 проси1ти и3 пріsти про­щeніе t пред­стоs­телz, под0бнэ глаг0люще:

Бlгослови2 џт­че с™hй, и3 прости1 мz грёш­на­го. И# прH­чаz.

Стоs­щу пред­стоs­те­лю посреди2 цRкве, д0ндеже и3сп0лнzтсz вс‰.

И# пріeм­ше про­щeніе t пред­стоs­телz, tх0димъ въ кє1лліи нa­шz, глаг0люще мlтву сію2, ћже и3 t всsка­гw че­ло­вё­ка глаг0летсz:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2 гDи, чlвэколю1бче. бl­го­творs­щымъ бlгосотвори2. брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нa­шымъ, дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. въ нe­мо­щехъ сy­щыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. я5же въ м0ри ўпрaви. съ пу­те­шeству­ю­щи­ми спу­те­шeствуй. слу­жa­щымъ, и3 ми1лующымъ нaсъ, гр­эхHвъ њстав­лeніе дaруй. за­по­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй ми1лости. помzни2 гDи, прeж­де ўс0пшыz nтцы2, и3 брaтію нa­шу, и3 ўпок0й |, и3дёже при­сэ­щaетъ свётъ ли­цA твоегw2. помzни2 гDи, брaтій нa­шихъ пл­энeн­ныхъ, и3 и3збaви | t всsка­гw њб­стоsніz. помzни2 гDи, пло­до­носs­щихъ, и3 доб­ро­дё­ла­ю­щихъ во с™hхъ твои1хъ цRк­вахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. помzни2 гDи и3 нaсъ сми­рeн­ныхъ, и3 грёш­ныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ: и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свё­томъ рa­зу­ма твоегw2, и3 на­стaви нaсъ на стезю2 зa­по­вэ­дей твои1хъ. мlтва­ми пречcтыz вLч­цы нa­шеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ. ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Въ срe­ду
пeр­выz седми1цы с™hхъ постHвъ.

 На ќтре­ни  На ѕ7-мъ ча­сЁ  На вечeр­ни  На по­вечeріи

На ќтре­ни.

По №-мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ nсмоглaсника.

По в7-мъ же стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ в7:
Под0бенъ: Бl­гоwбрaз­ный їHсифъ:

Страстьми2 твои1ми всBмъ без­стрaстіе дa­вый человэколю1бче, / стр†сти пл0ти мо­еS ўмертви1въ твои1мъ кrт0мъ, / б9eственную спод0би стrть ви1дэти, / пост0мъ бl­го­уго­ждa­ю­ща слa­вэ твоeй, / да пріи­мY бо­гaт­нw вeлію млcть.

Слa­ва, т0йже:

И# нhнэ, кrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже.
Под0бенъ: Млcр­діz сyщи:

Дв7а и3 м™и твоS хrтE, / на дрe­вэ зрs­щи тS мeрт­ва про­стeр­та, / плa­чу­щи г0рькw, сн7е м0й, глаг0лаше, / что2 стрaш­ное сіE тaин­ство, / всBмъ дaруzй жив0тъ вёч­ный, / в0лею на кr­тЁ кaкw ўми­рaе­ши, / смeр­тію пон0сною;

По G‑мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Животворsщій:

Свэтотв0рное врe­мz, є3г0же нhнэ њсвzти1лъ є3си2 / и3 да­ро­вaлъ є3си2 нaмъ воз­дер­жaніz гDи, / ты2 спод0би нaсъ во ўми­лeніи / всёхъ чи1стэ прейти2 ми1рствующихъ, кrтA крё­по­стію, / є3ди1не чlвэколю1бче.

Слa­ва, т0йже:

И# нhнэ, кrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже.
Под0бенъ: Млcр­діz двє1ри:

ЧCтнhмъ кrт0мъ сн7а твоегw2 со­хранsе­ми / вLч­це чcтаz бцdе, / всsкій прил0гъ бори1телz вси2 ўд0бнw низ­ла­гaемъ. / тём­же тS по д0лгу ўбl­жaемъ, ћкw м™рь свё­та, / є3ди1ну на­дeж­ду дyшъ нaшихъ.

Тa­же чтeніе въ лаvсаи1цэ. pал0мъ н7.

КанHнъ въ минeи. И# три­пё­с­нецъ, глaсъ в7.
Пё­снь G.

Їрм0съ: Про­ц­вэ­лA є4сть пу­стhнz, ћкw крjнъ гDи, / kзh­че­скаz неплодs­щаz цR­ковь / при­шeствіемъ твои1мъ, / въ нeй­же ўтверди1сz моE сeрдце.

Рас­пнeмъ ќды воз­дер­жaніемъ, / трезви1мсz въ мlтвахъ, ћко­же пи1сано є4сть, / и3 по слё­ду жи1тельствуимъ по­стра­дaв­ша­гw, и3 стр†сти ўмертви1вшагw.

И#зблевaв­ше г0рькій грёхъ, / потщи1мсz в0лею жeлчь вкуси1вшему ўгоди1ти хrтY, / кrт0мъ низложи1вшу ѕлоначaльника.

Nбh­чай взeмъ грёхъ, / влечeтъ мS во все­конeч­ную пa­гу­бу: / но тh мz t сеS и3збaви кrт0мъ твои1мъ, / щeд­ре многомлcтиве.

БGор0диченъ: Вла­дh­че­ству­ю­щаz всё­ми твaрь­ми вLч­це, / ћкw вLку р0ждши, / раб0ты мS свободи2 льсти1вагw, и3 є3ди1нагw борцA.

И$ный, глaсъ т0йже.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ:

Дрeво кrт­ное воз­дер­жaніе мj­ру про­ц­вэ­тE, / є4же люб0вію њб­ло­бы­зaв­ше, / наслади1мсz всепл0діz б9eственныхъ зa­по­вэ­дей хrт0выхъ.

Воздер­жaніе страстeй и3 нhнэ носs­ще, / пл0ть рас­пнeмъ гDви, / и3 мeрт­вен­но тоS муд­ро­вaніе / по­кa­жемъ вси2 б9eственнэй жи1зни.

Слa­ва, трb­ченъ: Три2 ли6ца є3ди1нагw зрaка слaв­лю, / nц7A, сн7а, и3 д¦а, / є3ди1ну дер­жaву б9ествA, / цrтво всёхъ, и3 свётлость.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ржcтво2 твоE, чcтаz, стрaш­но бhсть: / бGъ бо є4сть вочlвё­чи­вый­сz, / без­на­чaль­нw и3з8 nц7A роди1выйсz, / и3 и3з8 тебE на­по­слё­докъ кро­мЁ мy­жа р0ждьсz.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Рас­пsтіе пою2 и3 про­бодeніе б9eственныхъ рeбръ твои1хъ, / и3з8 ни1хже пи­тіE без­смeрт­ное чeрп­лю все­гдA хrтE, и3 њсвzщaюсz.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ те­бЁ гDи, / дрeвомъ ўмерщ­вeй грёхъ, / и3 стрaхъ тв0й всади2 / въ серд­цA нaсъ пою1щихъ тS.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џг­нен­наz въ вавmлHнэ дBй­ства разд­элs­ше, / б9іимъ ве­лёніемъ халдє1и њпалs­ю­щаz, / вёр­ныz же њро­шa­ю­щаz, пою1щыz: / бlгослови1те вс‰ дё­ла гDнz гDа.

Пeщь страстeй рас­палsетъ дy­шу мою2, / но рос0ю млcти тво­еS сію2 ўвzди2, / и3сточи1вый без­стрaстіz т0ки и3з8 нетлён­ныхъ твои1хъ рeбръ, / рас­пинaемь бl­го­дё­те­лю мн0гагw рa­ди снизхождeніz.

Вознeслъ є3си1 ны пaд­шыz въ ѕл0бу / на кr­тЁ твои1мъ воз­несeніемъ хrтE: / тём­же поп0лзшасz въ пр0пасть гр­эхA, возведи2, / и3 ўтверди1 мz на кa­ме­ни сп7сeніz, / ћкw да слaв­лю дер­жaву твою2.

Копіeмъ твои1мъ хrтE, / страстeй гноeніе њчи1стивъ t сeрд­ца моегw2, / всег0 мz и3сцэли2, / є3г0же ѕмjй ўzзви2 зубы2 kдови1тыми, / и3 дaждь ми2 непоколеби1мw / къ б9eствєннымъ стезsмъ ходи1ти.

БGор0диченъ: ТебE свёт­лую свэ­щY, и3 свёщ­никъ, / въ нeй­же џгнь б9ествA всeль­сz, / просвэти2 нощн0ю њдержи1мыхъ тлeю, несквeр­наz: / чти1мъ вси2 бl­го­сло­вs­ще, бl­го­сло­вeн­наz / ржcтво2 твоE.

И$ный.

Їрм0съ: Въ ку­пи­нЁ мwmсeю:

Посре­дЁ раз­бHй­никъ рас­пs­та­го на дрeве, / и3 ко­піeмъ про­бодe­на­го въ жи­во­тHч­наz рє1бра, / п0йте, бlгослови1те, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Судsй всeй земли2, суди1щу пред­стaлъ є3си2, / за­ушeнъ бhлъ є3си2, и3 порy­ганъ, / на кr­тЁ по­вё­шенъ бhлъ є3си2, / t тли1 мz прем­энsz дрeв­нz­гw гр­эхA во вс‰ вёки.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Трb­ченъ: Б9ество2 є3ди1но трb­ца, / нераз­дёль­ное є3стество2, раз­дёль­ное же ли1цы, / непоколеби1маz дер­жaво, џ§е, сн7е, и3 дш7е, / тебE пэсносл0вимъ во вс‰ вёки.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: БGороди1тельнице чcтаz, нбc­наz вратA, / сп7си1тельнаz двe­ре всёхъ хrтіaнъ / молє1ніz пріими2, бl­жa­щихъ тS во вс‰ вёки.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Кrте хrт0въ, разб0йника на­стaви­вый къ вёрэ, / и3 менE къ течeнію бlгоси1льнw пост0мъ спод0би / предвари1ти на по­клонeніе твоE, и3 њживотвори1тисz.

Хвa­лимъ, бlгослови1мъ, по­кланsем­сz гDви, пою1ще, и3 пре­воз­носs­ще во вс‰ вёки.

Їрм0съ: Въ ку­пи­нЁ мwmсeю дв7ы чy­до, / на сінaй­ст­эй го­рЁ, проwбрази1вшаго и3ногдA, / п0йте, бlгослови1те, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Без­на­чaль­на роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, / вопл0щьсz t дв7ы нaмъ kви1сz, / њмрачє1ннаz просвэти1ти, со­брaти расточє1ннаz. / тёмъ все­пё­тую бцdу величaемъ.

С0лнца свэт­лёе п0стъ воз­сіs­вый мно­го­свёт­лаz бl­годaть, / бl­го­вэ­с­твyетъ всBмъ кrт­ныz лучи2, и3 зари6 чест­нhz стрa­сти, / и3 вос­кrніz дeнь сп7си1тельный.

Чис­то­тY возлю1бимъ, блудA tбэжи1мъ, / чрє1сла цэ­ло­мyдріемъ пре­поs­шимъ: / ћкw да чи1сти kви1мсz чcто­му, и3 / є3ди1ному t всёхъ и4щущему чистоты2, / сп7су дyшъ нaшихъ.

ХrтE, стрa­ху тво­е­мY пригвозди2 плHти мо‰, / кrтY пригвозди1вый грёхъ ґдa­мовъ, / разрэши2 ѕHлъ мои1хъ соy­зы / лукa­ва­гw сокруши2 стрё­лы, ко­піeмъ твои1мъ вLко, / и3 сегw2 врe­да и3збaви мS.

БGор0диченъ: Судію2 првdнэй­ша­го и3 є3ди1наго бl­го­увёт­ли­ва­го / р0ждшаz дв7о хrтA гDа, / и3збaви мS судA nтрокови1це, и3 nгнS и3 мучeніz, / ±же ми2 и3сходaтаи гр­эхA наслаждeніе.

И$ный.

Їрм0съ: ЧCтую и3 пречcтую:

Q бlгоутр0біz твоегw2! / ћкw кrтъ пре­тер­пёлъ є3си2, гв0здіе и3 ко­піE гDи, / менE рa­ди њсуж­дeн­на­гw тлeю: / тём­же пою1 тz хrтE.

КrтY, тр0сти, гв0здіємъ и3 копію2, / жи1знєннымъ твои6мъ стrтє1мъ, вси2 лю1діе по­кланs­ю­ще­сz / пё­с­нь­ми хrтE поeмъ тS.

Слa­ва, трb­ченъ: Е#ди1нице тріm­по­стaс­наz / трb­це є3ди1нственнаz, гDо­на­чaль­наz! / є3стество2 рав­но­слaв­ное, / џ§е, сн7е, и3 б9eственный дш7е, сп7си2 всёхъ нaсъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Рa­дуй­сz њчисти1лище мj­ру бцdе, / въ нe­же при­бёг­ше вси2 грёш­ніи, / къ бGу примирє1ніz при1снw њбрэтaемъ.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Кrт0мъ твои1мъ гDи, и3 менE ўкрэпи1въ, / по­стHвъ мнЁ дaруй бl­гjй / бlгом0щнw скон­чaти њбхождeніе.

Їрм0съ: ЧCтую и3 пречcтую / м™рь и3 дв7у, / пё­с­нь­ми пё­с­ней вси2 вёр­ніи / бl­гочeст­нw ћкw бцdу величaемъ.

Свэти1ленъ.

На стіх0внэ са­мо­глa­сенъ двaж­ды. Глaсъ }:

Пост0мъ, по­мыш­лeній стр†сти, / пріиди1те пораб0тимъ, / д¦0вными себE кри1лы по­крhв­ше: / да врa­жію дви1жимую бy­рю лe­г­цэ пре­шeд­ше, / дост0йни бy­демъ кrт­на­гw по­клонeніz, / њ мjрэ за­клaн­на­гw в0лею сн7а б9іz: / и3 д¦0внw прaзд­ну­имъ и3з8 мeрт­выхъ сп7сово вос­кrніе, / на г0ру взeм­ше­сz, со ў§нки2 про­слaвимъ, / влaсть пріи1мшаго всю2, / сн7а t nц7A, чlвэколю1бца.

М§нченъ: М§нцы хrтH­вы непобэди1міи, / побэди1вше прeлесть си1лою кrт­ною, / вос­пріs­сте бl­годaть вёч­ныz жи1зни, / мучи1телей пре­щeніz не ўбоsстесz, / мy­ка­ми ўранsе­ми ве­се­ли­тeсz: / и3 нhнэ крHви вa­шz, / бh­ша и3сцэлeніz дyшъ нa­шихъ: / моли1те сп7сти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже: Что2 зри1мое ви­дёніе, / є4же мои1ми nчесы2 зри1тсz, q вLко; / со­дер­жaй всю2 твaрь, на дрeво воз­несeнъ є3си2, / и3 ўмерщ­влeнъ всBмъ дaруzй жив0тъ: / бцdа плa­чу­щи глаг0лаше, / є3гдA зрs­ше на кr­тЁ все­чcтаz, / и3з8 неS неиз­речeн­нw / воз­сіsв­ша­го бGа и3 чlвёка.

И# чaсъ №-й, со стіхосл0віемъ и3 nбhч­ны­ми покл0ны: и3 tпyстъ.

На ѕ7-мъ часЁ.

Тро­пaрь прbр0чества, глaсъ д7:

Вёси со­здaніе нa­ше, вё­си нe­мощь нa­шу чlвэколю1бче: / согрэши1хомъ, но не tступи1хомъ t тебE б9е, / ни­жE воз­дё­хомъ рyки нa­шz къ б0гу чуж­дe­му, / пощади2 нaсъ твоeю бl­го­стію бlгоутр0бне.

Слa­ва, и3 нhнэ, и3 по­вторsемъ т0йже.

Тa­же про­кj­менъ, pал0мъ f7, глaсъ д7: И#сповёмсz те­бЁ гDи, / всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ. Стjхъ: Возвеселю1сz и3 возрa­ду­юсz њ тебЁ.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA в7, ст. G- №i.]

Тaкw глаг0летъ гDь: t сіH­на и3зhдетъ зак0нъ, и3 сл0во гDне и3з8 їеrли1ма. и3 суди1ти бy­детъ по­сре­дЁ kзы6къ, и3 и3з8wбличи1тъ лю1ди мнH­ги: и3 раскую1тъ мечи2 сво‰ на nр†ла, и3 кH­піz сво‰ на серпы2, и3 не в0зметъ kзhкъ на kзhкъ мечA, и3 не на­вhк­нутъ кто­мY рaто­ва­тисz. и3 нhнэ д0ме їaкwвль, пріиди1те, п0йдемъ свё­томъ гD­нимъ. њстaви бо лю1ди сво‰ д0мъ їaкwвль: за­нE ћко­же и3з8 на­чa­ла нап0лнисz странA и4хъ волх­во­вaній, ћко­же и3ноплемeнникwвъ, и3 ч†да мнH­га и3ноплемє1ннича роди1шасz и4мъ. нап0лнисz бо странA и4хъ среб­рA и3 злaта, и3 не бs­ше числA сокр0вищъ и4хъ: и3 нап0лнисz зем­лS и4хъ к0ней, и3 не бs­ше числA колесни1цъ и4хъ. и3 нап0лнисz зем­лS мeр­зо­стей дёлъ рyкъ и4хъ, и3 поклони1шасz тBмъ, ±же сотвори1ша персты2 и4хъ: и3 преклони1сz че­ло­вёкъ, и3 смири1сz мyжъ, и3 не претерплю2 и5мъ. и3 нhнэ вни1дите въ кa­мєніz, и3 скрhй­тесz въ зeм­лю t ли­цA стрa­ха гDнz, и3 t слa­вы крё­по­сти є3гw2, є3гдA во­стa­нетъ сокруши1ти зeм­лю. џчи бо гD­ни выс0цы, че­ло­вёкъ же сми­рeнъ: и3 смири1тсz вы­со­тA че­ло­вё­че­скаz, и3 воз­несeт­сz гDь є3ди1нъ въ дeнь џный.

Про­кj­менъ, pал0мъ ‹. Глaсъ ѕ7: Првdнъ гDь, и3 пр†вды возлюби2, / правоты6 ви1дэ ли­цE є3гw2. Стjхъ: На гDа ўпо­вaхъ, кaкw речe­те души2 моeй;

И# пр0чее по­слё­до­ваніе часHвъ, ћкw пред8учини1сz, и3 tпyстъ.

Въ срe­ду пeр­выz седми1цы вeчера.

Е#гдA бы­вaетъ преждеwсщ7eннаz, твори1тъ сщ7eнникъ на є3ди1номъ к0емждо ґн­ті­фHнэ стіхосл0віz мa­лую є3ктенію2. На ГDи воз­звaхъ, по­стaвимъ стіхHвъ ‹. T И#зведи2 и3з8 темни1цы дy­шу мою2: На глaсъ са­мо­глaс­на днE, по­вторs­ю­ще т0йжде. Тa­же м§нченъ въ т0йже глaсъ: тa­же G под0бны тріH­ди: и3 G минeи, по­вторs­ю­ще є3ди1нъ. Са­мо­глa­сенъ днE.

Глaсъ }: По­стs­ще­сz брaтіе тэлeс­нэ, / пости1мсz и3 д¦0внэ: / разрэши1мъ всsкій сою1зъ непрaв­ды: / раст0ргнемъ стро­пHт­наz нyжд­ныхъ и3змэнeній. / всsкое списaніе непрaвед­ное раз­дерeмъ, / дади1мъ ѓл­чу­щымъ хлёбъ / и3 ни1щыz без­крHв­ныz введeмъ въ д0мы: / да пріи1мемъ t хrтA бGа / вeлію млcть. [Двaж­ды.]

Тa­же м§нченъ: Ѓще кaz доб­ро­дё­тель; / и3 ѓще кaz по­хвалA по­добaетъ с™ы6мъ; мечє1мъ бо преклони1ша вы6и, / тебE рa­ди прекл0ншагw нб7сA и3 со­шeд­ша­гw: / и3зліsша крHви сво‰, тебE рa­ди / и3стощи1вшагw себE, и3 зрaкъ рaбій пріи1мша: / смири1шасz дa­же до смeр­ти, / ни­щетY твою2 под­ра­жa­ю­ще / и4хже мlтва­ми, по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, / б9е поми1луй нaсъ.

Тa­же господи1на їH­си­фа, глaсъ в7.
Под0бенъ: Ћкw kви1сz:

Свэтол{чныz вaсъ ћкw мHл­ніи, въ вeсь мjръ ї}съ, / мhс­лен­ное вои1стинну с0лнце по­слaвъ, / tгнaлъ є4сть свэтлостьми2 вa­шеz б9eственныz пр0повэди / прeле­сти тьмY, бGови1дцы ґпc­ли, / и3 просвэти2 во мрa­цэ невёд­эніz держи6мыz лю1тэ. / є3г0же u5бо моли1те, низ­по­слaти и3 нaмъ / про­свэ­щeніе и3 вeлію млcть.

Дру­гjй то­гH­же. Под0бенъ:

Доб­ро­дё­тель­ми и3ліA воз­шeдъ на колесни1цу б9eственную, / пост0мъ просвэти1всz, / воз­но­шa­ше­сz на вы­со­тY нбc­ную: / се­мY по­рев­нyй, сми­рeн­наz ду­шE моS, / и3 пости1сz t всsкіz ѕл0бы, и3 зaви­сти, и3 свa­ра, / и3 слa­до­сти текy­щіz и3 слaст­ныz: / ћкw да бо­лёз­ни лю1тыz и3збёгнеши, / вёч­ну­ю­щіz геeн­ны, вопію1щи хrтY: / гDи, слa­ва тебЁ.

Дру­гjй господи1на fе0дwра, глaсъ є7,
Под0бенъ: Пр­пdбне џтче:

Ґпc­ли б9eственніи, / мj­ру теп­лёй­шіи мlтвен­ни­цы, / и3 правосл†внымъ защити1теліе, / и3мyще дерз­но­вeніz дер­жaву ко хrтY бGу нa­ше­му, / њ нaсъ моли1тесz, м0лимъ вы2 все­чест­нjи, / да по­стHвъ бlг0е врe­мz свёт­лw сотвори1мъ, / и3 є3диносyщныz трb­цы бl­годaть пріи1мемъ: / ве­ли­ко­про­по­вёд­ни­цы слaв­ніи, / моли1тесz њ ду­шaхъ нaшихъ.

И# минeи д7. Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# бы­вaетъ вх0дъ съ кади1льницею, без8 є3ђліа. [є3гдa же и4мать чести1сz є3ђліе, то­гдA и3 со є3ђліемъ.] Свё­те ти1хій:

Про­кj­менъ, pал0мъ №i, глaсъ є7: Ты2 гDи сохрани1ши ны2, и3 со­блюдe­ши ны2 / t р0да сегw2 и3 во вёкъ. Стjхъ: Сп7си1 мz гDи, ћкw њску­дЁ прпdбный.

Бы­тіS чтeніе.
[ГлавA №, к7д-lа. ГлавA в7, №- G.]

РечE бGъ: да и3зведeтъ зем­лS дy­шу жи1ву по р0ду, чет­ве­ронH­гаz и3 гa­ды, и3 ѕвё­ри земли2 по р0ду: и3 бhсть тaкw. и3 сотвори2 бGъ ѕвё­ри земли2 по р0ду, и3 скоты2 по р0ду и4хъ: и3 вс‰ гa­ды земли2 по р0ду и4хъ: и3 ви1дэ бGъ, ћкw дwбрA. и3 речE бGъ: сотвори1мъ че­ло­вё­ка по w4бразу нa­ше­му и3 по под0бію: и3 да њб­ла­дaетъ рh­ба­ми морски1ми, и3 пти1цами нбc­ны­ми, [и3 ѕвэрьми2,] и3 ско­тa­ми, и3 всeю зем­лeю, и3 всё­ми гa­ды пре­смы­кa­ю­щи­мисz по земли2. и3 сотвори2 бGъ че­ло­вё­ка, по w4бразу б9ію сотвори2 є3го2: мy­жа и3 женY сотвори2 и4хъ. и3 бlгослови2 и4хъ бGъ глаг0лz: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните зeм­лю, и3 госп0дствуйте є4ю, и3 њб­ла­дaй­те рh­ба­ми морски1ми, [и3 ѕвэрьми2,] и3 пти1цами нбc­ны­ми, и3 всё­ми ско­тa­ми, и3 всeю зем­лeю, и3 всё­ми гa­да­ми пре­смы­кa­ю­щи­мисz по земли2. и3 речE бGъ: сE дaхъ вaмъ всsкую травY сё­мен­ную, сё­ю­щую сё­мz, є4же є4сть верхY земли2 всеS: и3 всsкое дрeво, є4же и4мать въ се­бЁ пл0дъ сё­мене сё­мен­на­гw, вaмъ бy­детъ въ снёдь: и3 всBмъ ѕвэрє1мъ земны6мъ, и3 всBмъ пти1цамъ нбc­нымъ, и3 всsко­му гa­ду пре­смы­кa­ю­ще­мусz по земли2, и4же и4мать въ се­бЁ дy­шу жи­во­тA, и3 всsку травY зелe­ную въ снёдь: и3 бhсть тaкw. и3 ви1дэ бGъ вс‰ є3ли6ка сотвори2: и3 сE дwбрA ѕэлw2. и3 бhсть вe­черъ, и3 бhсть ќт­ро, дeнь ше­стhй. и3 соверши1шасz нe­бо и3 зем­лS, и3 всE ўкра­шeніе и4хъ. и3 соверши2 бGъ въ дeнь ше­стhй дэлA сво‰, ±же сотвори2: и3 почи2 въ дeнь седь­мhй t всёхъ дёлъ свои1хъ, ±же сотвори2. и3 бlгослови2 бGъ дeнь седь­мhй, и3 њс™и2 є3го2, ћкw въ т0й почи2 t всёхъ дёлъ свои1хъ, ±же на­чaтъ бGъ твори1ти.

Про­кj­менъ, pал0мъ в7i, глaсъ ѕ7: При1зри и3 ўслh­ши мS, / гDи б9е м0й. Стjхъ: Док0лэ гDи за­бy­де­ши мS до кон­цA, док0лэ tвра­щaе­ши ли­цE твоE t менE;

И# по­сeмъ воз­гла­шaетъ діaконъ: Повели1те. Сщ7eнникъ же взeмъ nбё­ма рукa­ма кади1льницу, и3 свёщ­никъ со свэ­щeю, стои1тъ пред8 с™0ю тра­пe­зою зрS къ вост0кwмъ, и3 на­знa­ме­нуz кrтъ, глаг0летъ: Пре­мyд­рость пр0сти. Тa­же њбратsсz на зa­падъ къ нар0ду, глаг0летъ: Свётъ хrт0въ про­свэ­щaетъ всёхъ.

Чтeцъ: При1тчей чтeніе.

Діaконъ: В0нмемъ.

[ГлавA в7, ст. №-к7в]

Сhне, ѓще пріи1мъ глаг0лъ мо­еS зa­по­вэ­ди, скрhе­ши въ се­бЁ: по­слy­ша­етъ пре­мyд­ро­сти твоE ќхо, и3 приложи1ши сeрд­це твоE къ рa­зу­му: приложи1ши же є5 въ на­казaніе сh­ну тво­е­мY. ѓще бо пре­мyд­рость при­зо­вe­ши, и3 рa­зу­му дa­си глaсъ тв0й, чyв­ство же взh­ще­ши вели1кимъ глa­сомъ: и3 ѓще взh­ще­ши є3S ћкw среб­рA, и3 ћко­же сокр0вища и3спытaеши ю5: то­гдA ўра­зу­мёе­ши стрaхъ гDнь, и3 по­знaніе б9іе њбрs­ще­ши. ћкw гDь даeтъ пре­мyд­рость, и3 t ли­цA є3гw2 по­знaніе и3 рa­зумъ. и3 сокр0виществуетъ и3справлsющымъ сп7сeніе, за­щи­щaетъ же шeствіе и4хъ, є4же сохрани1ти пути6 њправ­дaній: и3 пyть бl­го­го­вёин­ству­ю­щихъ є3гw2 сохрани1тъ. то­гдA ўра­зу­мёе­ши прaв­ду и3 сyдъ, и3 и3спрaвиши вс‰ стєзи2 бlг‡z. ѓще бо пріи1детъ пре­мyд­рость въ твою2 мhсль, чyв­ство же твоeй души2 добро2 бhти возмни1тсz: со­вётъ д0бръ сохрани1тъ тS, по­мыш­лeніе же пр­пdб­ное со­блюдeтъ тS: да и3збaвитъ тS t пути2 ѕлa­гw, и3 t мy­жа глаг0люща ничт0же вёр­но. q њстaвив­шіи пути6 пр†выz, є4же ходи1ти въ путeхъ тьмы2! q ве­селs­щіисz њ ѕлhхъ, и3 рa­ду­ю­щіисz њ раз­вра­щeніи ѕлёмъ! и4хже стєзи2 стр0пwтни, и3 кри6ва течє1ніz и4хъ: є4же далe­че тS сотвори1ти t пути2 прa­ва­гw, и3 чyж­да t прaвед­на­гw рa­зу­ма. сhне, да тS не пости1гнетъ со­вётъ ѕлhй, њстав­лs­ю­щій ўчeніе ю4ности, и3 за­вё­та б9eственнагw за­бhв­шій. по­стaви бо при смeр­ти д0мъ св0й, и3 при ѓдэ съ зем­нh­ми дэ‰ніz сво‰. вси2 ходs­щіи по немY не воз­вратsт­сz, ни­жE пости1гнутъ стeзь прa­выхъ: ни бо дости1гнутъ лётъ жи1зни. ѓще бо бh­ша ходи1ли въ стєзи2 бlг‡z, њбрэли2 ќбw бh­ша стєзи2 прa­вы глaд­ки: блa­зи бy­дутъ жи1тели на земли2, неѕл0бивіи же њстa­нутъ на нeй. ћкw прaвіи все­лsт­сz на земли2, и3 пр­пdб­ніи њстa­нутъ на нeй. путіE нечести1выхъ t земли2 поги1бнутъ, пребеззак0нніи же и3зри1нутсz t неS.

И# по и3сполнeніи па­ре­мjй, глаг0летъ сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2: И# діaконъ: Пре­мyд­рость. Чтeцъ: Да и3спрaвитсz мlтва моS: То­гдA прa­ва­гw и3 лё­ва­гw кли1росwвъ, и3 пред­стоs­щій нар0дъ, џбэ страны6 во всeй цeрк­ви стоsтъ на ко­лё­нахъ молs­ще­сz. И# по пё­ніи чте­цA, пeр­вый ли1къ поeтъ т0жде: Да и3спрaвитсz мlтва моS: И# чтeцъ, и3 дру­гaz странA ли1ка, и3 пред­стоs­щій нар0дъ, стоsтъ на ко­лё­нахъ, д0ндеже пропою1тъ. Тa­же чтeцъ поeтъ № стjхъ: ГDи воз­звaхъ къ те­бЁ, ўслh­ши мS: И# по про­пё­тіи стіхA, поeтъ вторhй ли1къ: Да и3спрaвитсz мlтва моS: То­гдA чтeцъ, и3 пeр­вый ли1къ, и3 тоS страны2 пред­стоs­щій нар0дъ, при­пa­да­ютъ на колB­на. Тa­же чтeцъ поeтъ вторhй стjхъ: Положи2 гDи хранeніе: И# пeр­вый ли1къ пaки поeтъ: Да и3спрaвитсz мlтва моS: И# чтeцъ, и3 вторhй ли1къ, и3 пред­стоs­щій нар0дъ пaки при­к­лонs­ютъ кw­лё­на. И# пaки чтeцъ поeтъ трeтій стjхъ: Не ўклони2 сeрд­це моE: И# вторhй ли1къ поeтъ: Да и3спрaвитсz мlтва моS: И# при­к­лонsетъ кw­лё­на чтeцъ, и3 пeр­вый ли1къ, и3 нар0дъ. И# пaки чтeцъ поeтъ: Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю: И# то­гдA џба ли6ка, и3 въ цeрк­ви пред­стоs­щій вeсь нар0дъ, при­пa­да­ютъ на кw­лё­на, и3 стоsтъ, д0ндеже чтeцъ поeтъ, и3 во­стaв­ше до­пэ­вa­ютъ на кли1росэ: Возд­эsніе рукY моє1ю жeрт­ва вечeр­нzz. И# по и3сполнeніи твори1мъ покл0ны G.

[зри2] Ѓще прaзд­никъ њбрё­теніz чcт­нhz главы2, и3ли2 с™hхъ м7 м§нкwвъ, То­гдA по скон­чaніи, Да и3спрaвитсz мlтва моS: Ѓбіе с™ы6мъ вратHмъ tвє1рзстымъ, Поeмъ про­кj­менъ, ґп0столъ, ґл­ли­лyіа, є3ђліе, и3 пр0чее по nбh­чаю: Кро­мё же прaзд­ни­ка, по Да и3спрaвитсz: Діaконъ є3ктенію2, и3 сщ7eнникъ мlт­вы при­лBж­ныz. Мh же твори1мъ покл0ны G. И# пр0чее бы­вaетъ по­слё­до­ваніе преждеwсщ7eнныхъ, по чи1ну ћко­же въ слу­жeб­ни­кахъ и3з8zви1сz.

[зри2] Вё­да­ти по­добaетъ: Ћкw по про­ис­хож­дeніи с™hхъ дарHвъ и3сполнsему, Нhнэ си6лы нбc­ныz: Твори1мъ покл0ны G, непо­кро­вe­ни сyще.

[зри2] Вёст­но же бy­ди: ћкw є3гдA б9eственныz прен0сzтсz т†йны, вси2 лю1діе по­клонeніе бGопод0бное, и3 пэвцы2 ни1цъ пaд­ше, хrтY бGу въ тaй­нахъ сy­ще­му, творsтъ: понe­же со­вер­шeн­нw пред8wсщ7eнны сyть.

Кінони1къ: Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь. Ґлли­лyіа, три1жды. По tверзeніи же врaтъ, речeтъ діaконъ: Со стрa­хомъ б9іимъ, и3 вё­рою приступи1те. Мh же покл0нъ є3ди1нъ: И# поeмъ, Бlгословлю2 гDа на всsкое врe­мz, хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ: Ґлли­лyіа, три1жды. По воз­гла­шeніи же t їерeа, Все­гдA, нhнэ и3 при1снw: ли1къ: Да и3сп0лнzтсz ўстA н†ша: Ґлли­лyіа, три1жды. По за­ам­вHн­ной же мlт­вэ: Бy­ди и4мz гDне: И# мет†ніz три2. Бlгословлю2 гDа на всsкое врe­мz: И# по­даeт­сz нaмъ ґн­тjдwръ. И# со­вер­шeн­ный tпyстъ.

СіE по­слё­до­ваніе бы­вaетъ во всю2 че­ты­ре­десsт­ни­цу, преждесщ7eннэй сy­щей. Ґ и3дёже нёсть преждесщ7eнныz, пою1тсz на вечeр­ни стіхи6ры на ѕ7: под0бенъ въ тріH­ди, и3 въ минeи. Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, по глa­су минeи. На стіх0внэ, въ тріH­ди са­мо­глa­сенъ днE двaж­ды: и3 м§нченъ, и4же є4сть на ГDи воз­звaхъ: Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, то­гH­же глa­са. И# nбhч­ное кон­чaніе. Входs­ще же въ тра­пe­зу, kди1мъ су­хоzдeніе, піeмъ и3 с0къ съ мe­домъ. Въ четверт0къ же тоS седми1цы тра­пe­зы не пред­став­лsемъ, но бы­вaемъ по­стs­ще­сz дa­же до пzт­кA: то­гдa бо kди1мъ входs­ще въ трапeзу.

Въ срe­ду №-z седми1цы,
на повечeріи.

Глаг0летъ сщ7eнникъ: Бl­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ:

И# на­чинa­ютъ брaтіz: Ґми1нь. Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2 бl­же, дy­шы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Тa­же, ГDи поми1луй, в7i. Слa­ва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2, гDи, помощи1 ми потщи1сz. да по­сты­дsт­сz и3 по­срa­мzт­сz и4щущіи дy­шу мою2. да воз­вратsт­сz вспsть, и3 по­сты­дsт­сz хо­тs­щіи ми2 ѕл†z. да воз­вратsт­сz ѓбіе сты­дs­ще­сz, глаг0лющіи ми2: бl­го­же, бl­го­же. да возрa­ду­ют­сz и3 воз­ве­селsт­сz њ те­бЁ вси2 и4щущіи тебE б9е: и3 да глаг0лютъ вh­ну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е помози1 ми: пом0щникъ м0й, и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не закосни2.

И# и3сп0лнившусz се­мY, поeмъ на­стоs­щій вели1кій канHнъ пр­пdб­на­гw nт­цA нa­ше­гw ґн­дрeа кри1тскагw и3 їерусали1мскагw. Твори1мъ же на кjйж­до тро­пaрь покл0ны G, глаг0люще и3 стjхъ: Поми1луй мS б9е, поми1луй мS.

Вели1кій канHнъ. Глaсъ ѕ7.
Пёснь №.

Їрм0съ, по двaж­ды: Пом0щникъ и3 покрови1тель / бhсть мнЁ во сп7сeніе: / сeй м0й бGъ и3 про-слaв­лю є3го2: / бGъ nт­цA моегw2, и3 воз­несY є3го2: / слaв­но бо прослaвисz.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

T ю4ности хrтE, зa­пw­вэ­ди тво‰ преступи1хъ, / все­ст­рaст­нw небре­гjй, / ўнhніемъ преид0хъ жи­тіE. / тём­же зо­вy ти сп7се: / понE на конeцъ сп7си1 мz.

Повeр­же­на мS сп7се, пред8 враты2 твои1ми, / понE на стaрость не tри1ни менE во ѓдъ тщA, / но прeж­де кон­цA, ћкw чlвэколю1бецъ, / дaждь ми2 пре­гр­э­шeній њставлeніе.

Богaт­ство моE сп7се, и3знури1въ въ блу­дЁ, / пyстъ є4смь плодHвъ бlгочести1выхъ, / ѓл­ченъ же зо­вY: / џ§е щедр0тъ, предвари1въ / тh мz ўщeдри.

Въ разб0йники впа­дhй ѓзъ є4смь, / по­мыш­лeнь­ми мои1ми, / вeсь t ни1хъ ўzзви1хсz нhнэ, и3 и3сп0лнихсz рaнъ: / но сaмъ ми2 пред­стaвъ, / хrтE сп7се и3сцэли2.

Сщ7eнникъ мS предви1дэвъ ми1мw и4де, / и3 леvjтъ ви1дz въ лю1тыхъ нa­га пре­зрЁ: / но и3з8 мRjи воз­сіs­вый ї}се, / ты2 пред­стaвъ ўщeд­ри мS.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Пр­пdб­ныz: Тh ми дaждь свэ­то­зaр­ную бl­годaть / t б9eственнагw свh­ше про­мыш­лeніz, / и3збэжaти страстeй њмра­чeніz, / и3 пё­ти ўсeрд­нw, твоегw2 марjе жи­тіS, / кр†снаz и3справлє1ніz.

Слa­ва, трb­ченъ: Пресyщ­наz трb­це, / во є3ди1ницэ по­кланsе­маz, / возми2 брe­мz t менE тsж­кое грэх0вное, / и3 ћкw бlгоутр0бна / дaждь ми2 слe­зы ўмилeніz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, на­дeж­де и3 пред­стa­тель­ство тебE пою1щихъ, / возми2 брe­мz t менE тsж­кое грэх0вное, / и3 ћкw вLч­ца чcтаz, / кa­ю­щасz пріими1 мz.

Пё­снь в7.

Їрм0съ: Вонми2 нб7о, и3 возглаг0лю, / и3 воспою2 хrтA, / t дв7ы пlтію пришeдшаго.

Пополз0хсz ћкw дв7дъ блyд­нw, и3 њскверни1хсz: / но њмhй и3 менE сп7се, слезaми.

Ни слeзъ, ни­жE по­каsніz и4мамъ, ни­жE ўми­лeніz: / сaмъ ми2 сі‰ сп7се, / ћкw бGъ дaруй.

Погуби1хъ пер­во­здaн­ную добр0ту / и3 бl­го­лё­піе моE, / и3 нhнэ ле­жY нaгъ, и3 стыждyсz.

Двeрь твою2 не затвори2 мнЁ то­гдA, / гDи, гDи: / но tвeр­зи ми2 сію2 / кa­ю­ще­мусz тебЁ.

Внуши2 воздых†ніz души2 мо­еS, / и3 џчію моє1ю пріими2 к†пли сп7се, / и3 сп7си1 мz.

Чlвэколю1бче хо­тsй всBмъ сп7сти1сz, / ты2 воззови1 мz, / и3 пріими2 ћкw бlгъ кaющагосz.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

БGор0диченъ: Пречcтаz бцdе дв7о, / є3ди1на все­пё­таz, / моли2 при­лёж­нw, во є4же сп7сти1сz нaмъ.

Їрм0съ: Ви1дите ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ: / мaн­ну њдожди1вый, / и3 в0ду и3з8 кa­мене и3сточи1вый / дрeв­ле въ пу­стh­ни лю1демъ мои6мъ / десни1цею є3ди1ною, и3 крё­по­стію моeю.

Ви1дите ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ: / вну­шaй ду­шE моS гDа вопію1ща, / и3 ўдали1сz прeж­нz­гw гр­эхA, / и3 б0йсz ћкw неумhт­на­гw, / и3 ћкw судіи2 и3 бGа.

КомY ўпод0биласz є3си2 мно­го­грёш­наz ду­шE, / т0кмw пeр­во­му кaі­ну, и3 ла­мe­ху џно­му, / ка­ме­но­вaв­шаz тё­ло ѕло­дёй­ст­вы, / и3 ўби1вшаz ќмъ без­с­ло­вeс­ны­ми стремлeньми.

Вс‰ прeж­де зак0на претeк­ши, q ду­шE! / си1fу не ўпод0биласz є3си2, / ни є3нHса под­ра­жa­ла є3си2, / ни є3нHха пре­ло­жeніемъ, ни нHz: / но kви1ласz є3си2 ўб0га прaвед­ныхъ жи1зни.

Е#ди1на tвeрз­ла є3си2 хл‰би гнё­ва, / бGа твоегw2, ду­шE моS, / и3 потопи1ла є3си2 всю2, ћко­же зeм­лю пл0ть, и3 дэ‰ніz и3 жи­тіE, / и3 пре­бы­лA є3си2 внЁ сп7си1тельнагw ковчeга.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Пр­пdб­ныz: Всёмъ ўсeр­діемъ и3 люб0вію / при­тек­лA є3си2 хrтY, / пeр­вый гр­эхA пyть tврa­щ­ши, / и3 въ пу­стhнzхъ непроходи1мыхъ пи­тa­ю­щисz, / и3 тогw2 чи1стэ со­вер­шa­ю­щи б9eствєнныz зaпwвэди.

Слa­ва, трb­ченъ: Без­на­чaль­наz, несо­здaн­наz трb­це, / нераз­дёль­наz є3ди1нице, / кa­ю­щасz мS пріими2, / согрэши1вша сп7си2, / твоE є4смь со­здaніе, не прeзри: / но пощади2 и3 и3збaви / џг­нен­на­гw мS њсуждeніz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пречcтаz вLч­це, бGороди1тельнице, / на­дeж­до къ те­бЁ при­текa­ю­щихъ, / и3 при­стa­ни­ще сy­щихъ въ бyри, / млcти­ва­го и3 со­здa­телz и3 сн7а твоего2 / ўми1лостиви и3 мнЁ / мlтва­ми твои1ми.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 гDи, на кa­ме­ни зa­по­вэ­дей твои1хъ / подви1гшеесz сeрд­це моE, / ћкw є3ди1нъ с™ъ є3си2, и3 гDь.

Бlго­сло­вeніz си1мова не на­слё­до­ва­ла є3си2 ду­шE nкаsн­наz: / ни про­стрaн­ное њдер­жaніе, / ћко­же їa­феfъ и3мёла є3си2 на земли2 њставлeніz.

T земли2 хар­рaнъ, / и3зhди t гр­эхA ду­шE моS, / грzди2 въ зeм­лю точa­щую присножив0тное нетлёніе, / є4же ґвраaмъ наслёдствова.

Ґвраa­ма слh­ша­ла є3си2 ду­шE моS, / дрeв­ле њстaв­ль­ша зeм­лю nтe­че­ства, / и3 бhв­ша при­шeль­ца, / сегw2 про­из­волeнію подражaй.

Ў дy­ба мам­врjй­ска­гw / ўчреди1въ патріaрхъ ѓгG­лы, / на­слёд­ство­ва по стaро­сти / њб­это­вaніz лови1тву.

Їсаaка nкаsн­наz ду­шE моS, / ра­зу­мёв­ши н0вую жeрт­ву, / тaй­нw все­со­ж­жeн­ную гDви, / под­ра­жaй є3гw2 произволeнію.

Їсмaи­ла слh­ша­ла є3си2, трезви1сz ду­шE моS, / и3згнaна ћкw ра­бh­ни­но tрож­дeніе, / ви1ждь, да не кaкw под0бно что2 / по­стрaж­де­ши ласкосeрдствующи.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Содержи1мь є4смь бyрею, и3 тре­вол­нeніемъ со­гр­э­шeній, / но са­мa мz мaти нhнэ сп7си2, / и3 къ при­стa­ни­щу б9eственнагw по­каsніz возведи2.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Рaб­ское молeніе и3 нhнэ пр­пdб­наz / при­нeс­ши ко бlгоутр0бнэй мlтва­ми твои1ми бцdэ, / tвeр­зи ми2 б9eствєнныz вх0ды.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­це пр0стаz, несо­здaн­наz, / без­на­чaль­ное є3стество2, / въ трb­цэ пэ­вaе­маz v3постaсей, / сп7си1 ны вё­рою по­кланs­ю­щы­zсz / дер­жa­вэ твоeй.

И# нhнэ, бGор0диченъ: T nц7A без­лёт­на сн7а, / въ лё­то бGороди1тельнице / неис­ку­со­мyж­нw ро­ди­лA є3си2, / стрaн­ное чy­до, / пребhв­ши дв7а доsщи.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Ўслh­ша прbр0къ / при­шeствіе твоE гDи, и3 ўбоsсz, / ћкw х0щеши t дв7ы роди1тисz, / и3 че­ло­вёкwмъ kви1тисz, и3 глаг0лаше: / ўслh­шахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsх­сz, / слa­ва си1лэ твоeй гDи.

Тёло њскверни1сz, дyхъ њкалsсz, / вeсь њструпи1хсz: / но ћкw врaчь хrтE, / nбо‰ по­каsніемъ мои1мъ ўвра­чyй, / њмhй, њчи1сти, / покажи2 сп7се м0й, / пa­че снё­га чистёйша.

Тёло твоE и3 кр0вь рас­пинaе­мый њ всёхъ / положи1лъ є3си2 сл0ве: / тё­ло ќбw, да мS њбнови1ши: / кр0вь, да њмhе­ши мS: / дyхъ же прe­далъ є3си2, / да мS при­ведe­ши хrтE, / тво­е­мY роди1телю.

Содё­лалъ є3си2 сп7сeніе / по­сре­дЁ земли2 щeд­ре, / да сп7сeмсz. / в0лею на дрe­вэ рас­пsл­сz є3си2. / є3дeмъ за­творeн­ный tвeр­зесz, / г0рнzz и3 д0льнzz твaрь, / kзh­цы вси2 сп7сeни / по­кланs­ют­сz тебЁ.

Да бy­детъ ми2 ку­пёль, / кр0вь и3з8 рeбръ твои1хъ, / вкy­пэ и3 пи­тіE, / и3сточи1вшее в0ду њстав­лeніz, / да nбою1ду њчи­щa­юсz, / по­мазyzсz и3 піS: / ћкw по­мa­за­ніе и3 пи­тіE сл0ве, / жи­во­тHч­наz тво‰ словесA.

Чaшу цR­ковь стz­жA, / рє1бра тво‰ жи­вонHс­наz, / и3з8 ни1хже суг{быz нaмъ и3сточи2 т0ки, / њстав­лeніz и3 рa­зу­ма, / во w4бразъ дрeв­нz­гw и3 н0вагw / двои1хъ вкy­пэ за­вётwвъ, сп7се нaшъ.

Нaгъ є4смь черт0га, / нaгъ є4смь и3 брaка, кyп­нw и3 вe­че­ри: / свэти1льникъ ўгасE, ћкw без8елeйный, / черт0гъ заключи1сz мнЁ спs­щу, / вe­черz снэдeсz: / ѓзъ же по рукY и3 нH­гу свs­занъ, / в0нъ низ­вeр­женъ є4смь.

Слa­ва, трb­ченъ: Нераз­дёль­ное существ0мъ, / несли1тное ли1цы, / бGосл0влю тS, трb­че­ское є3ди1но б9ество2, / ћкw є3диноцrтвенное и3 сопrт0льное, / вопію1 ти пё­снь вели1кую, / въ вhш­нихъ тре­гyбw пэсносл0вимую.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И# раж­дaе­ши, и3 дёв­ству­е­ши, / и3 пре­бы­вaе­ши nбою1ду є3стеств0мъ дв7а, / рож­дeй­сz њб­нов­лsетъ зак0ны є3стествA, / ўтр0ба же раж­дaетъ нераж­дa­ю­щаz. / бGъ и3дёже х0щетъ, по­бэж­дaет­сz є3стествA чи1нъ, / твори1тъ бо, є3ли6ка х0щетъ.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: T н0щи ќтре­ню­ю­ща, / чlвэколю1бче, просвэти2, молю1сz, / и3 на­стaви и3 менE на по­велBніz тво‰, / и3 научи1 мz сп7се, твори1ти в0лю твою2.

Ћкw тsж­кій нрaвомъ, / фа­раH­ну г0рькому бhхъ вLко, / їанни2, и3 їамври2, ду­шeю и3 тё­ломъ, / и3 по­гру­жeнъ ўм0мъ: но помози1 ми.

Кaломъ смэси1хсz њкаsн­ный ўм0мъ, / њмhй мS вLко, бa­нею мои1хъ слeзъ, / молю1 тz, пл0ти мо­еS nдeж­ду / ўбэли1въ ћкw снёгъ.

Ѓще и3спытaю мо‰ дэлA сп7се, / всsка­го че­ло­вё­ка пре­воз­шeд­ша гр­эхa­ми себE зрю2, / ћкw рa­з­умомъ мyдр­ствуzй согрэши1хъ, / не невёдэніемъ.

Пощади2 пощади2 гDи, со­здaніе твоE, / согрэши1хъ, њслa­би ми2, / ћкw є3стеств0мъ чcтый сaмъ сhй є3ди1нъ, / и3 и4нъ рaз­вэ тебE / никт0же є4сть кро­мЁ сквeрны.

МенE рa­ди бGъ сhй, / воwбрази1лсz є3си2 въ мS, / по­казaлъ є3си2 чу­десA, и3сцэли1въ прокажє1нныz, / и3 раз­слaб­лен­на­го стz­гнyвъ, / кровоточи1выz т0къ ўстaвилъ є3си2 сп7се, / при­кос­но­вeніемъ ри1зъ.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Пр­пdб­ныz: Струи6 їoрд†нскіz пре­шeд­ши, / њбр­э­лA є3си2 пок0й без­бо­лёз­нен­ный, / пл0ти слa­сти и3збэжaвши, / є3sже и3 нaсъ и3зми2 / твои1ми мlтва­ми прпdбнаz.

Слa­ва, трb­ченъ: ТS трb­це слaвимъ, є3ди1наго бGа, / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 / џ§е, сн7е, и3 дш7е, / пр0стое существо2, / є3ди1нице при1снw покланsемаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И#з8 тебE њб­лечeсz въ моE см­э­шeніе, / нетлён­наz без­мyж­наz м™и дв7о, / бGъ со­здa­вый вё­ки, / и3 соедини2 се­бЁ че­ло­вё­че­ское є3стество2.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи1хъ всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ / къ щeдро­му бGу, / и3 ўслh­ша мS t ѓда преисп0днzгw, / и3 воз­ведE t тли2 жив0тъ м0й.

Востa­ни и3 побори2, / ћкw їисyсъ ґмали1ка, плотск‡z стр†сти, / и3 га­ваwнjты, лє1стныz п0мыслы / при1снw побэждaющи.

Преиди2 врe­мене текy­щее є3стество2, / ћкw прeж­де ков­чeгъ, / и3 земли2 џныz бy­ди во њдер­жaніи њб­это­вaніz ду­шE, / бGъ повелэвaетъ.

Ћкw сп7слъ є3си2 пет­рA возопи1вша, / сп7си2, предвари1въ мS сп7се, / t ѕвёрz и3збaви, про­стeръ твою2 рyку, / и3 возведи2 и3з8 глубины2 грэх0вныz.

При­стa­ни­ще тS вёмъ ўти1шное, / вLко, вLко хrтE: / но t незаходи1мыхъ глуби1нъ гр­эхA, и3 tчazніz / мS предвари1въ и3збaви.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­ца є4мь пр0ста, нераз­дёль­на, / раз­дёль­на ли1чнэ, / и3 є3ди1ница є4смь є3стеств0мъ со­единe­на, / nц7ъ глаг0летъ и3 сн7ъ и3 б9eственный д¦ъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ўтр0ба твоS бGа нaмъ роди2, / воwбра­жe­на по нaмъ: / є3г0же ћкw со­здa­телz всёхъ, моли2 бцdе, / да мlтва­ми твои1ми њправди1мсz.

Тa­же, ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Кон­дaкъ, глaсъ ѕ7:

ДушE моS, ду­шE моS, / во­стa­ни, что2 спи1ши; / конeцъ при­бли­жaет­сz, / и3 и4маши смути1тисz: / воспрzни2 ќбw, / да пощади1тъ тS хrт0съ бGъ, / вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, / непрaв­до­ва­х­омъ пред8 тоб0ю, / ни­жE соблюд0хомъ, ни­жE сотвори1хомъ, / ћко­же за­по­вё­далъ є3си2 нaмъ: / но не предaждь нaсъ до кон­цA, / nтцє1въ б9е.

Манассjе­ва со­бралA є3си2 согрэшє1ніz и3зволeніемъ, / по­стaв­ль­ши ћкw мeрзw­сти стр†сти, / и3 ўмн0живши ду­шE него­до­вaніе: / но тогw2 по­каsнію рев­нy­ю­щи тe­плэ, / стzжи2 ўмилeніе.

Ґхаaвw­вымъ по­рев­но­вa­ла є3си2 / сквeр­намъ, ду­шE моS, ўвы2 мнЁ, / бы­лA є3си2 плотски1хъ сквeрнъ пре­бы­вa­ли­ще, / и3 сосyдъ срaм­ленъ страстeй: / но и3з8 глубины2 тво­еS воздохни2, / и3 глаг0ли бGу грэхи2 тво‰.

Заключи1сz те­бЁ нб7о ду­шE, / и3 глaдъ б9ій пости1же тS: / є3гдA и3ліи2 fе­свjтz­ни­на ћко­же ґхаaвъ, / не покори1сz словесє1мъ и3ногдA: / но сарa­фfіи ўпод0бивсz, / на­пи­тaй прbр0чу дyшу.

Попали2 и3ліA и3ногдA двa­щи / пzть­десsтъ їе­за­вe­ли­ныхъ, / є3гдA ст{дныz прор0ки погуби2, / во њб­ли­чeніе ґхаaво­во: / но бё­гай под­ра­жaніz двою2 ду­шE, / и3 ўкрэплsйсz.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­це пр0стаz, нераз­дёль­наz, / є3диносyщнаz, и3 є3стество2 є3ди1но, / свё­то­ве и3 свётъ, и3 с™а три2: и3 є3ди1но с™о / поeт­сz бGъ трb­ца. / но восп0й, про­слaви жив0тъ и3 животы2, ду­шE / всёхъ бGа.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Поeмъ тS, бlгослови1мъ тS, / по­кланsем­сz ти2 бGороди1тельнице: / ћкw нераз­дёль­ныz трb­цы, / по­ро­ди­лA є3си2 є3ди1наго хrтA бGа, / и3 са­мA tвeрз­ла є3си2 нaмъ / сy­щымъ на земли2 нбcнаz.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Е#г0же вHин­ства нбc­наz слaвzтъ, / и3 тре­пe­щутъ хе­рувj­ми и3 се­ра­фj­ми, / всsко ды­хaніе и3 твaрь, / п0йте, бlгослови1те / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пра­во­сy­де сп7се поми1луй, / и3 и3збaви мS nгнS, и3 пре­щeніz, / є4же и4мамъ на су­дЁ прaвед­нw пре­тер­пё­ти: / њслa­би ми2 прeж­де кон­цA, / доб­ро­дё­телію и3 покаsніемъ.

Ћкw разб0йникъ вопію1 ти: помzни1 мz. / ћкw пeтръ плa­чу г0рцэ: / њслa­би ми2 сп7се. зо­вY ћкw мы­тaрь: / слезю2 ћкw блудни1ца. / пріими2 моE ры­дaніе, / ћко­же и3ногдA хананeино.

Гноeніе, сп7се, и3сцэли2 / сми­рeн­ныz мо­еS души2: є3ди1не вра­чY, / плa­стырь мнЁ наложи2, и3 є3лeй и3 віно2, дэлA по­каsніz, / ўми­лeніе со слезaми.

Хананeю и3 ѓзъ под­ра­жaz, / поми1луй мS, вопію2, сн7е дв7довъ: / касa­юсz крaz ри1зы, ћкw кровоточи1ваz: / плa­чу, ћкw мaрfа и3 марjа над8 лaзаремъ.

Слa­ва, трb­ченъ: Без­на­чaльне џ§е, сн7е со­без­на­чaльне, / ўтё­ши­те­лю бl­гjй, дш7е прa­вый: / сл0ва б9іz роди1телю, / nц7A без­на­чaль­на сл0ве, / дш7е живhй и3 зи1ждzй, / трb­це є3ди1нице поми1луй мS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw t њбро­щeніz червлени1цы пречcтаz, / ќм­наz багрzни1ца є3мманyилева, / внyтрь во чрe­вэ твоeмъ пл0ть и3сткaсz, / тём­же бцdу / вои1стинну тS почитaемъ.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Без­сё­мен­на­гw за­чaтіz ржcтво2 несказaн­ное, / м™ре без­мyж­ныz нетлё­ненъ пл0дъ: / б9іе бо рож­дeніе њб­нов­лsетъ є3стествA. / тём­же тS вси2 р0ди, ћкw бGо­не­вёст­ную м™рь, / пра­во­слaв­нw величaемъ.

Недy­ги и3сцэлsz, / ни1щымъ бl­го­вэ­с­тво­вa­ше, хrт0съ сл0во, / врє1дныz ўвра­чевA, съ мытари2 kдs­ше, / со грёш­ни­ки бе­сё­до­ва­ше, / їаjро­вы дщe­ре дy­шу пред8умeршую / возврати2 њсzзaніемъ руки2.

Мытaрь сп7сaшесz, и3 блудни1ца цэ­ло­мyдр­ство­ва­ше, / и3 фарісeй хвалsсz њсуж­дa­ше­сz: / џвъ ќбw, њчи1сти мS: / џва же, поми1луй мS. / сeй же ве­ли­чa­ше­сz во­піS: б9е, бlгодарю1 тz: / и3 пр0чыz без{мныz глаг0лы.

Зак­хeй мы­тaрь бЁ, но nбa­че сп7сaшесz, / и3 фарісeй сj­мwнъ соб­лаж­нs­ше­сz, / и3 блудни1ца пріи­мa­ше њстaви­тєль­наz разрэшє1ніz, / t и3мyщагw крё­пость њстав­лsти грэхи2: / ю4же ду­шE потщи1сz подражaти.

Блудни1цэ, q nкаsн­наz ду­шE моS, / не по­рев­но­вa­ла є3си2, / ћже пріи1мши мЂ­ра ґлавaстръ, / со слезa­ми мa­за­ше н0зэ сп7совэ, / њтрe же власы2 / дрeв­нихъ со­гр­э­шeній ру­ко­писaніе раз­ди­рa­ю­ща­гw є3S.

Грa­ды, и5мже да­дE хrт0съ бl­го­вё­стіе, / ду­шE моS, ўвё­да­ла є3си2, кaкw пр0клzти бh­ша. / ўб0йсz ўказaніz, да не бy­де­ши ћко­же џны, / и4хже сод0млzнwмъ вLко ўпод0бивъ, / дa­же до ѓда њсуди2.

Да не г0ршаz q ду­шE моS, / kви1шисz tчazніемъ ха­нанeи / вё­ру слh­шав­шаz, / є3sже дщи2 сл0вомъ б9іимъ и3сцэли1сz: / сн7е дв7довъ, сп7си2 и3 менE, / воззови2 и3з8 глубины2 сeрд­ца, / ћко­же nнA хrтY.

Слa­ва, трb­ченъ: Nц7A про­слaвимъ, сн7а пре­воз­несeмъ, / б9eственному д¦у вёр­нw поклони1мсz, / трb­цэ нераз­дёль­нэй є3ди1ницэ по су­ще­ствY, / ћкw свё­ту и3 свётwмъ, и3 жи­во­тY и3 жи­во­тHмъ, / жи­во­творs­ще­му, и3 про­свэ­щa­ю­ще­му концы2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Грaдъ тв0й со­хранsй / бGороди1тельнице пречcтаz, / въ те­бё бо сeй вёр­нw цrтвуzй, / въ те­бЁ и3 ўтвер­ждaет­сz, / и3 тоб0ю по­бэж­дazй, / по­бэж­дaетъ всsкое и3скушeніе, / и3 пл­энsетъ рaт­ни­ки, / и3 прох0дитъ послушaніе.

При­пёвъ: Пр­пdбне џт­че ґн­дрeе, моли2 бGа њ нaсъ.

Ґндрeе чест­нhй, и3 џт­че требl­жeн­нэй­шій, / пa­сты­рю кри1тскій. / не пре­стaй молsсz, њ вос­пэ­вa­ю­щихъ тS, / да и3збaвимсz вси2 гнё­ва, и3 ск0рби, и3 тлёніz, / и3 пре­гр­э­шeній без­мёр­ныхъ, / чтy­щіи твою2 пa­мzть вёрнw.

Тa­же поeмъ џба ли6ка: Без­сё­мен­на­гw за­чaтіz ржcтво2 несказaн­ное, / м™ре без­мyж­ныz нетлё­ненъ пл0дъ: / б9іе бо рож­дeніе њб­нов­лsетъ є3стествA. / тём­же тS вси2 р0ди, ћкw бGо­не­вёст­ную м™рь, / пра­во­слaв­нw величaемъ.

По скон­чaніи же канH­на глаг0лемъ пр0чее по­слё­до­ваніе повечeріz:

Pал0мъ д7.

ВнегдA при­звaти ми2, ўслh­ша мS бGъ прaв­ды мо­еS: въ ск0рби распространи1лъ мS є3си2. ўщeд­ри мS, и3 ўслh­ши мlтву мою2. сh­но­ве че­ло­вё­че­стіи, док0лэ тzж­косeр­діи; вскyю лю1бите су­етY, и3 и4щете лжи2; и3 ўвё­ди­те, ћкw ўдиви2 гDь пр­пdб­на­го своего2: гDь ўслh­шитъ мS, вне­гдA воз­звaти ми2 къ немY. гнё­вай­тесz, и3 не со­гр­э­шaй­те: ±же глаг0лете въ серд­цaхъ вa­шихъ, на л0жахъ вa­шихъ ўмили1тесz. пожри1те жeрт­ву прaв­ды, и3 ўпо­вaй­те на гDа. мнH­зи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знa­ме­на­сz на нaсъ свётъ ли­цA твоегw2, гDи. дaлъ є3си2 весeліе въ сeрд­цэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz. въ ми1рэ вкy­пэ ўс­нY и3 почjю: ћкw ты2 гDи, є3ди1наго на ўпо­вaніи всели1лъ мS є3си2.

Pал0мъ ѕ7.

ГDи, да не ћро­стію твоeю њбличи1ши менE, ни­жE гнё­вомъ твои1мъ на­кa­же­ши менE. поми1луй мS гDи, ћкw нe­мо­щенъ є4смь: и3сцэли1 мz гDи, ћкw смzт0шасz кH­сти мо‰. и3 ду­шA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2 гDи, док0лэ; њбрати1сz гDи, и3збaви дy­шу мою2, сп7си1 мz рa­ди млcти тво­еS: ћкw нёсть въ смeр­ти по­минazй тебE, во ѓдэ же кто2 и3сповёстсz те­бЁ; ўтруди1хсz воз­ды­хaніемъ мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, слезa­ми мои1ми по­стe­лю мою2 њмочY. смzтeсz t ћро­сти џко моE, њбет­шaхъ во всёхъ вра­зёхъ мои1хъ. tступи1те t менE вси2 дё­ла­ю­щіи беззак0ніе, ћкw ўслh­ша гDь глaсъ плa­ча моегw2. ўслh­ша гDь молeніе моE, гDь мlтву мою2 пріsтъ. да по­сты­дsт­сz, и3 смzтyт­сz вси2 врази2 мои2: да воз­вратsт­сz, и3 ўсты­дsт­сz ѕэлw2 вск0рэ.

Pал0мъ в7i.

Док0лэ, гDи, за­бy­де­ши мS до кон­цA; док0лэ tвра­щaе­ши ли­цE твоE t менE; док0лэ по­ло­жY со­вё­ты въ души2 моeй, болBз­ни въ сeрд­цэ моeмъ дeнь и3 н0щь; док0лэ воз­несeт­сz врaгъ м0й на мS; при1зри, ўслh­ши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть. да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. сту­жa­ю­щіи ми2 возрa­ду­ют­сz, ѓще подви1жусz. ѓзъ же на млcть твою2 ўпо­вaхъ: возрa­ду­ет­сz сeрд­це моE њ сп7сeніи твоeмъ. воспою2 гDе­ви бl­го­дёzв­ше­му мнЁ, и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw.

При1зри, ўслh­ши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть: да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. три1жды. И# покл0ны G. ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Pал0мъ к7д.

Къ те­бЁ гDи, воздвиг0хъ дy­шу мою2, б9е м0й на тS ўпо­вaхъ, да не по­сты­жyсz во вёкъ, ни­жE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2: и4бо вси2 тер­пs­щіи тS, не по­сты­дsт­сz. да по­сты­дsт­сz беззак0ннующіи вот­щE. пути6 тво‰ гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. на­стaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE тер­пёхъ вeсь дeнь. помzни2 щед­рHты тво‰ гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вё­ка сyть. грBхъ ю4ности мо­еS, и3 невёд­эніz моегw2 не помzни2, по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рa­ди бl­го­сти тво­еS гDи. бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рa­ди законоположи1тъ со­гр­э­шa­ю­щымъ на пути2. на­стaвитъ крHт­кіz на сyдъ, научи1тъ крHт­кіz путє1мъ свои6мъ. вси2 путіE гD­ни млcть и3 и4стина, взыс­кa­ю­щымъ за­вё­та є3гw2 и3 сви­дёніz є3гw2. рa­ди и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть. кт0 є3сть че­ло­вёкъ боsй­сz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. ду­шA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сё­мz є3гw2 на­слё­дитъ зeм­лю. дер­жa­ва гDь боs­щих­сz є3гw2, и3 за­вётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. џчи мои2 вh­ну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сё­ти н0зэ мои2. при1зри на мS, и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щъ є4смь ѓзъ. скHр­би сeрд­ца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. ви1ждь сми­рeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 нена­ви­дёніемъ непрaвед­нымъ возненави1дэша мS. сохрани2 дy­шу мою2, и3 и3збaви мS, да не по­сты­жyсz, ћкw ўпо­вaхъ на тS. неѕл0бивіи и3 прaвіи при­л­эплs­хусz мнЁ, ћкw по­тер­пёхъ тS гDи. и3збaви б9е, ї}лz t всёхъ скор­бeй є3гw2.

Pал0мъ l.

На тS гDи ўпо­вaхъ, да не по­сты­жyсz во вёкъ, прaв­дою твоeю и3збaви мS, и3 и3зми1 мz. приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти мS. бy­ди ми2 въ бGа защи1тителz, и3 въ д0мъ при­бё­жи­ща, є4же сп7сти1 мz. ћкw дер­жa­ва моS, и3 при­бё­жи­ще моE є3си2 ты2: и3 и4мене твоегw2 рa­ди на­стaви­ши мS, и3 пре­пи­тaе­ши мS. и3зведeши мS t сё­ти сеS, ю4же скрh­ша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й гDи. въ рy­цэ твои2 пред­ло­жY дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2 гDи б9е и4стины. возненави1дэлъ є3си2 хранs­щыz суеты2 вот­щE: ѓзъ же на гDа ўпо­вaхъ. возрa­ду­юсz и3 возвеселю1сz њ млcти твоeй, ћкw при­з­рёлъ є3си2 на сми­рeніе моE, спaслъ є3си2 t нyждъ дy­шу мою2. и3 нё­си менE затвори1лъ въ рукaхъ врa­жіихъ, по­стaвилъ є3си2 на про­стрaн­нэ н0зэ мои2. поми1луй мS гDи, ћкw скорблю2, смzтeсz ћро­стію џко моE, ду­шA моS и3 ўтр0ба моS. ћкw и3счезE въ бо­лёз­ни жив0тъ м0й, и3 лBта мо‰ въ воз­ды­хaніихъ: и3знем0же нищет0ю крё­пость моS, и3 кH­сти мо‰ смzт0шасz. t всёхъ вр†гъ мои1хъ бhхъ по­но­шeніе, и3 со­сёдwмъ мои6мъ ѕэлw2, и3 стрaхъ знaє­мымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэ­жa­ша t менE. за­бвeнъ бhхъ ћкw мeртвъ t сeрд­ца, бhхъ ћкw сосyдъ по­губ­лeнъ. ћкw слh­шахъ гаж­дeніе мн0гихъ живy­щихъ џкре­стъ: вне­гдA со­брaтисz и5мъ вкy­пэ на мS, пріsти дy­шу мою2 со­вэ­щa­ша. ѓзъ же на тS гDи ўпо­вaхъ, рёхъ: ты2 є3си2 бGъ м0й. въ рукY твоє1ю жрeбіи мои2, и3збaви мS и3з8 руки2 вр†гъ мои1хъ, и3 t гонs­щихъ мS. просвэти2 ли­цE твоE на ра­бA твоего2, сп7си1 мz млcтію твоeю. гDи, да не по­сты­жyсz, ћкw при­звaхъ тS, да по­сты­дsт­сz нечести1віи, и3 сни1дутъ во ѓдъ. нё­мы да бy­дутъ ўстны2 льсти6выz, глаг0лющыz на прaвед­на­го беззак0ніе, гор­дh­нею и3 ўни­чи­жeніемъ. к0ль мн0гое мн0жество бl­го­сти тво­еS гDи, ю4же скрhлъ є3си2 боs­щым­сz тебE, со­дё­лалъ є3си2 ўпо­вa­ю­щымъ на тS, пред8 сh­ны че­ло­вё­че­ски­ми. скрhе­ши и5хъ въ тaй­нэ ли­цA твоегw2 t мzтe­жа че­ло­вё­чес­ка: по­крhе­ши и5хъ въ кр0вэ t пре­рэкaніz kзы6къ. бl­го­сло­вeнъ гDь, ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграж­дeніz. ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ, tвeр­женъ є4смь t ли­цA џчію твоeю: сегw2 рa­ди ўслh­шалъ є3си2 глaсъ мlт­вы мо­еS, вне­гдA воз­звaхъ къ те­бЁ. возлюби1те гDа вси2 пр­пdб­ніи є3гw2, ћкw и4стины взыс­кaетъ гDь и3 воз­даeтъ и3зли1ше творs­щымъ гор­дh­ню. му­жaй­тесz, и3 да крэпи1тсz сeрд­це вa­ше, вси2 ўпо­вa­ю­щіи на гDа.

Pал0мъ §.

Живhй въ п0мощи вhш­нz­гw, въ кр0вэ бGа нбc­на­гw водвори1тсz. речeтъ гDе­ви: за­стyп­никъ м0й є3си2, и3 при­бё­жи­ще моE, бGъ м0й, и3 ўпо­вaю на него2. ћкw т0й и3збaвитъ тS t сё­ти л0вчи, и3 t сло­весE мzтeж­на. плещ­мA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 кри­лЁ є3гw2 на­дёе­шисz. nрy­жіемъ њбh­детъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t стрa­ха нощ­нa­гw, t стрэлы2 летs­щіz во дни2, t вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz, t срs­ща и3 бё­са полy­ден­на­гw. па­дeтъ t страны2 тво­еS тhсz­ща, и3 тьмA њдес­нyю тебE, къ те­бё же не прибли1житсz. nбa­че nчи1ма твои1ма см0триши, и3 воз­даsніе грёш­ни­кwвъ ќзри­ши. ћкw ты2 гDи, ўпо­вaніе моE, вhш­нz­го положи1лъ є3си2 при­бё­жи­ще твоE. не пріи1детъ къ те­бЁ ѕло2, и3 рa­на не прибли1житсz тэлеси2 тво­е­мY. ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ за­по­вёсть њ те­бЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. на рукaхъ в0змутъ тS, да не ко­гдA пре­ткнe­ши њ кa­мень н0гу твою2. на ѓс­пі­да и3 васілjска на­стy­пи­ши, и3 по­пе­рe­ши львA и3 ѕмjz. ћкw на мS ўпо­вA, и3 и3збaвлю и5: по­крhю и5, ћкw по­знA и4мz моE: воз­зо­вeтъ ко мнЁ, и3 ўслh­шу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2: и3 про­слaв­лю є3го2: долгот0ю днeй и3сп0лню є3го2, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: И# покл0ны три2.

Тa­же на­чинaемъ глаг0лати стіхи2 со слад­ко­пё­ніемъ, не ск0рw, и3 вели1кимъ глaсомъ.

Пeр­вый ли1къ: Съ нa­ми бGъ, ра­зу­мёй­те kзh­цы, / и3 по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Вторhй ли1къ, т0жде. Тa­же по чи1ну кjйж­до ли1къ св0й стjхъ.

Пeр­вый ли1къ: Ўслh­ши­те до по­слёд­нихъ земли2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Вторhй ли1къ: Мо­гy­щіи по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Ѓще бо пaки возм0жете, / и3 пaки по­бэж­дe­ни бy­де­те: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# и4же ѓще со­вётъ со­вэ­щавaе­те, / разори1тъ гDь: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# сл0во, є4же ѓще возглаг0лете, / не пребy­детъ въ вaсъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Стрa­ха же вa­ше­гw не ўбои1мсz, / ни­жE смути1мсz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

ГDа же бGа нa­ше­го того2 њс™и1мъ, / и3 т0й бy­детъ нaмъ въ стрaхъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ѓще на него2 на­дёzсz бy­ду, / бy­детъ мнЁ во њсщ7eніе: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ўпо­вaz бy­ду на него2, / и3 спасyсz и4мъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

СE ѓзъ и3 дё­ти, ±же ми2 да­дE бGъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Лю1діе ходs­щіи во тьмЁ, / ви1дэша свётъ вeлій: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Живy­щіи во стра­нЁ и3 сё­ни смeрт­нэй, / свётъ воз­сіsетъ на вы2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ, / сн7ъ, и3 да­дeсz нaмъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Е#гH­же на­чaль­ство бhсть на рaмэ є3гw2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ми1ра є3гw2 нёсть пре­дё­ла: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# на­ри­цaет­сz и4мz є3гw2, / вели1ка со­вё­та ѓгGлъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Чyденъ со­вёт­никъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

БGъ крё­покъ, власти1тель, / на­чaль­никъ ми1ра: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Nц7ъ бy­ду­ща­гw вё­ка: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И#сп0лнившымъ же сz стіхHмъ, ћкw пред­речeсz, поeтсz:

Съ нa­ми бGъ, ра­зу­мёй­те kзh­цы, / и3 по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# пaки є3ди1ницею t nбою2 ли6ку.

Слa­ва: Пeр­вый ли1къ: Съ нa­ми бGъ:

И# нhнэ: Вторhй, т0жде.

Тa­же двA ли6ка вкy­пэ: Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ѓбіе на­стоs­щыz тропари2.

Пeр­вый ли1къ: Дeнь пре­шeдъ, бlгодарю1 тz гDи, вe­черъ, про­шY, съ н0щію без8 гр­эхA подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

Вторhй ли1къ. Слa­ва: Дeнь пре­шeдъ, славосл0влю тS вLко, вe­черъ, про­шY, съ н0щію без­соб­лaзн­ство подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

ДвA ли6ка. И# нhнэ: Дeнь пре­шeдъ, пэсносл0влю тS с™hй, вe­черъ, про­шY, съ н0щію нена­вё­тенъ подaждь ми2 сп7се, и3 спаси1 мz.

Вкy­пэ двA ли6ка: Безпл0тное є3стество2 хе­рувjм­ское, нем0лчными пё­с­нь­ми тS славосл0вzтъ. шестокри6льнаz живHт­наz се­ра­фj­ми, непре­стaн­ны­ми глa­сы тS превозн0сzтъ: ѓгGлwвъ же вс‰ вHин­ства трис™hми пё­с­нь­ми тS вос­хвалs­ютъ. прeж­де бо всёхъ є3си2 сhй nц7ъ, и3 со­без­на­чaль­на и4маши твоего2 сн7а: и3 рав­но­чeст­на носsй д¦а жи1зни, трb­цы kв­лsе­ши нераз­дёль­ное. прес™az дв7о м™и б9іz, и3 и5же сл0ва самови1дцы и3 слуги6: прbрHкъ же и3 м§нкъ вси2 ли1цы, ћкw без­смeрт­ну и3мyще жи1знь: њ всёхъ моли1тесz при­лёж­нw, ћкw вси2 є3смы2 въ бэдaхъ. да прeле­сти и3збaвльшесz лукa­ва­гw, ѓгGль­скую во­піeмъ пё­снь: с™hй, с™hй, с™hй, трис™hй гDи, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ, ґми1нь.

И# ѓбіе ни1зкимъ глa­сомъ, и3сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, твор­цA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­на­го прeж­де всёхъ вBкъ: свё­та t свё­та, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeн­на, не со­творeн­на, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бh­ша. нaсъ рa­ди че­ло­вBкъ, и3 нa­ше­гw рa­ди спасeніz, сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 во­че­ло­вёч­шасz. рас­пs­та­го же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaв­ша, и3 по­гребeн­на, и3 вос­кr­ша­го въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 воз­шeд­ша­го на нб7сA, и3 сэдs­ща њдес­нyю nц7A. и3 пaки грzдy­ща­го со слa­вою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бy­детъ кон­цA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, жи­во­творs­ща­го, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsе­ма и3 сслaви­ма, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcль­скую цR­ковь. и3сповёдую є3ди1но кR­щeніе, во њстав­лeніе гр­эхHвъ. чaю вос­кrніz мeрт­выхъ: и3 жи1зни бy­ду­ща­гw вё­ка. ґми1нь.

И# ѓбіе, Прес™az: вс‰ глаг0лютсz по двaж­ды, кро­мЁ Прес™az вLч­це, є4же глаг0летсz три1жды.

Прес™az вLч­це бцdе, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

Вс‰ нбc­ныz си6лы с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

С™hй їwaнне прbр0че, и3 п®тeче, и3 кrти1телю гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

С™jи слaв­ніи ґпc­ли, прbр0цы и3 м§нцы, и3 вси2 с™jи, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Прпdб­ніи и3 бGон0сніи nтцы2 нa­ши, пa­сты­ріе и3 ўчи1теліе все­лeн­ныz, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Здё же глаг0летсz и3 с™hй хрaма.

Непобэди1маz, и3 непостижи1маz, и3 б9eственнаz си1ло чcт­нa­гw и3 жи­во­творs­ща­гw кrтA, не њстaви нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёш­ныхъ, и3 поми1луй нaсъ.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# поeмъ тропари2 сі‰
въ по­не­дёль­никъ и3 въ срe­ду вe­че­ра, во глaсъ в7.

Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е, / да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть, / да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: / ўкрэпи1хсz на него2.

Слa­ва: За­стyп­никъ души2 мо­еS бy­ди б9е, / ћкw по­сре­дЁ хож­дY сэтeй мн0гихъ, / и3збaви мS t ни1хъ, и3 сп7си1 мz бl­же, / ћкw чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw не и4мамы дерз­но­вeніz за прем­нH­гіz грэхи2 нa­шz, / ты2 и4же t тебE р0ждшагосz моли2, бцdе дв7о: / мн0гw бо м0жетъ молeніе м™рнее ко бl­госeр­дію вLки. / не прeзри грёш­ныхъ мольбы6 все­чcтаz, / ћкw млcтивъ є4сть, и3 спасти2 мо­гjй, / и4же и3 стра­дaти њ нaсъ и3зв0ливый.

ГDи поми1луй, м7. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Їерeй: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# мlтву сію2 вели1кагw васjліа:

ГDи гDи, и3збавлeй нaсъ t всsкіz стрэлы2 летs­щіz во дни2, и3збaви нaсъ и3 t всsкіz вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz. пріими2 жeрт­ву вечeр­нюю рyкъ нa­шихъ возд­эsніе. спод0би же нaсъ и3 нощн0е п0прище без8 пор0ка прейти2, неис­ку­шe­ны t ѕлhхъ. и3 и3збaви нaсъ t всsка­гw сму­щeніz и3 боsз­ни, ћже t діaво­ла нaмъ при­бы­вa­ю­щіz. дaруй ду­шaмъ нa­шымъ ўми­лeніе, и3 по­мыслHмъ нa­шымъ по­пе­чeніе, є4же на стрaш­нэмъ и3 прaвед­нэмъ твоeмъ су­дЁ и3спытaніz. пригвозди2 стрa­ху тво­е­мY плHти нa­шz, и3 ўмертви2 ќды нa­шz сy­щыz на земли2: да и3 с0ннымъ безм0лвіемъ просвэти1мсz зрёніемъ судeбъ твои1хъ. tими1 же t нaсъ всsкое меч­тaніе непод0бное, и3 п0хоть врeд­ну. воз­стaви же нaсъ во врe­мz моли1твы, ўтвер­ждe­ны въ вёрэ, и3 пре­спэ­вa­ю­щыz въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ, бl­го­волeніемъ, и3 блa­го­стію є3динор0днагw сн7а твоегw2: съ ни1мже бl­го­сло­вeнъ є3си2, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

И# ѓбіе: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# покл0ны G.

Тa­же pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе, возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. на­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. и3збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. гDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. то­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2.

Pал0мъ Rа.

ГDи, ўслh­ши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ те­бЁ да пріи1детъ. не tврати2 ли­цA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь при­зо­вy тz, ск0рw ўслh­ши мS. ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кH­сти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz. ўsз­венъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрд­це моE, ћкw за­бhхъ снё­сти хлёбъ м0й. t глa­са воз­ды­хaніz моегw2, при­льпE к0сть моS пл0ти моeй. ўпод0бихсz неs­сы­ти пу­стhн­нэй, бhхъ ћкw нощ­нhй врaнъ на нhри­щи. бдёхъ, и3 бhхъ ћкw пти1ца, њс0бzщаzсz на здЁ. вeсь дeнь по­но­шa­ху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлz­щіи мS мн0ю кленs­хусz. за­нE пe­пелъ ћкw хлёбъ kдsхъ, и3 пи­тіE моE съ плa­чемъ рас­творsхъ. t ли­цA гнё­ва твоегw2 и3 ћро­сти тво­еS, ћкw воз­нeсъ низ­вeрглъ мS є3си2. днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сё­но и3зсх0хъ. тh же гDи, во вёкъ пре­бы­вaе­ши, и3 пa­мzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. ты2 вос­крeсъ ўщeд­ри­ши сіH­на: ћкw врe­мz ўщeд­ри­ти є3го2, ћкw пріи1де врe­мz. ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 кa­меніе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. и3 ўбоsт­сz kзh­цы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeм­стіи слa­вы тво­еS. ћкw сози1ждетъ гDь сіH­на, и3 kви1тсz во слa­вэ во слa­вэ своeй. при­з­рЁ на моли1тву сми­рeн­ныхъ, и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи вос­хвaлzтъ гDа. ћкw прини1че съ высоты2 с™hz сво­еS, гDь съ нб7сE на зeм­лю при­з­рЁ: ўслh­ша­ти воз­ды­хaніе њко­вaн­ныхъ, разрэши1ти сh­ны ўмерщ­влeн­ныхъ: возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне, и3 хвалY є3гw2 во їерусали1мэ. вне­гдA со­брaтисz лю1демъ вкy­пэ, и3 царє1мъ є4же раб0тати гDе­ви. tвэ­щA є3мY на пути2 крё­по­сти є3гw2, ўмалeніе днeй мои1хъ возвэсти1 ми. не возведи2 менE въ пре­по­ло­вeніе днeй мои1хъ, въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. въ на­чaл­эхъ ты2 гDи, зeм­лю њс­но­вaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть нб7сA. т† поги1бнутъ, тh же пре­бы­вaе­ши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбет­шa­ютъ, и3 ћкw nдeж­ду свіe­ши |, и3 и3змэнsтсz. тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њску­дё­ютъ. сh­но­ве р†бъ твои1хъ все­лsт­сz, и3 сё­мz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz.

Мlтва ма­нассjи ца­рS їудeйска:

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нa­шихъ, ґвраa­мовъ, и3 їсаa­ковъ, и3 їaкwвль, и3 сё­мене и4хъ прaвед­на­гw: сотвори1вый нб7о и3 зeм­лю со всeю лё­по­тою и4хъ, свzзa­вый м0ре сл0вомъ по­ве­лёніz твоегw2, заключи1вый бeзд­ну, и3 за­пе­чaт­ство­ва­вый ю5 стрaш­нымъ и3 слaв­нымъ и4менемъ твои1мъ, є3г0же вс‰ боsт­сz, и3 тре­пe­щутъ t ли­цA си1лы тво­еS ћкw непо­стоsн­но ве­ли­ко­лё­піе слa­вы тво­еS , и3 не стерпи1мь гнёвъ, є4же на грёш­ни­ки пре­щeніz твоегw2. без­мёр­на же и3 неиз­слё­до­ван­на ми1лость њб­э­щaніz твоегw2: тh бо є3си2 гDь вhш­ній, бlгоутр0бенъ. долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ, и3 кazй­сz њ ѕл0бахъ че­ло­вё­че­скихъ. ты2 гDи, по мн0жеству бl­го­сти тво­еS, њб­э­щaлъ є3си2 по­каsніе и3 њстав­лeніе согрэши1вшымъ те­бЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ, њпредэли1лъ є3си2 по­каsніе грёш­ни­кwмъ во сп7сeніе. ты2 ќбw гDи б9е си1лъ, не положи1лъ є3си2 по­каsніе прaвєд­нымъ, ґвраa­му и3 їсаaку и3 їaкwву, не согрэши1вшымъ те­бЁ. но положи1лъ є3си2 по­каsніе на мнЁ грёш­нэмъ: за­нE согрэши1хъ пa­че числA пес­кA мор­скa­гw. ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰, гDи, ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰: и3 нёсмь дост0инъ воз­зрё­ти, и3 ви1дэти вы­со­тY нбc­ную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. слs­ченъ є4смь мн0гими ќза­ми же­лёз­ны­ми, во є4же не возвести2 главы2 мо­еS, и3 нёсть ми2 њслаб­лeніz: за­нE про­гнё­вахъ ћрость твою2, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, не сотвори1вый в0ли тво­еS, и3 не сохрани1вый по­ве­лёній твои1хъ. и3 нhнэ при­к­лонsю колB­на сeрд­ца, трe­буz t тебE блa­го­сти: согрэши1хъ гDи, согрэши1хъ, и3 без­за­кHніz мо‰ ѓзъ вёмъ: но про­шY молsсz, њслa­би ми2 гDи, њслa­би ми2, и3 не погуби2 менE со беззак0ньми мои1ми. ни­жE въ вёкъ враж­до­вaвъ со­блюдe­ши ѕHлъ мои1хъ, ни­жE њсy­ди­ши мS въ преисп0днихъ земли2. за­нE ты2 є3си2 б9е, бGъ кa­ю­щих­сz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бl­гость твою2, ћкw недост0йна сy­ща сп7сeши мS, по мн0зэй ми1лости твоeй, и3 восхвалю1 тz вh­ну во днeхъ жи­во­тA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла нбc­наz, и3 твоS є4сть слa­ва во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰, во глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: / всsка­гw бо tвё­та недо­умё­ю­ще, / сію2 ти2 мlтву ћкw вL­цэ грёш­ніи прин0симъ: / поми1луй нaсъ.

Слa­ва: ГDи, поми1луй нaсъ, / на тs бо ўпо­вa­хомъ, / не про­гнё­вай­сz на ны2 ѕэлw2, / ни­жE помzни2 беззак0ній нa­шихъ: / но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, / и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нa­шихъ. / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / и3 мы2 лю1діе твои2, / вси2 дэлA рукY твоє1ю, / и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ: Млcр­діz двє1ри tвeр­зи нaмъ / бl­го­сло­вeн­наz бцdе, / на­дё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, / но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: / тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи поми1луй, м7. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# моли1тву:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи, сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёш­на­го: и3 и4миже вё­си судь­бa­ми, сп7си1 мz недост0йнаго ра­бA твоего2, ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслh­ши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслh­ши мS въ прaв­дэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. ћкw по­гнA врaгъ дy­шу мою2, смири1лъ є4сть въ зeм­лю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeм­ныхъ, ћкw мє1ртвыz вё­ка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрд­це моE. по­мzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёл­эхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю по­учaх­сz. воз­дёхъ къ те­бЁ рy­цэ мои2: ду­шA моS ћкw зем­лS безв0днаz те­бЁ. ск0рw ўслh­ши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 ли­цA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низ­ходs­щымъ въ р0въ. слh­ша­ну сотвори2 мнЁ за­yт­ра млcть твою2, ћкw на тS ўпо­вaхъ. скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пой­дY, ћкw къ те­бЁ взsхъ дy­шу мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи къ те­бЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бl­гjй на­стaвитъ мS на зeм­лю прaву. и4мене твоегw2 рa­ди гDи, живи1ши мS, прaв­дою твоeю и3зведeши t пе­чa­ли дy­шу мою2: и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ сту­жa­ю­щыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Славосл0віе все­д­нeв­ное.

Слa­ва въ вhш­нихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ че­ло­вё­ц­эхъ бl­го­волeніе. хвa­лимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рa­ди слa­вы тво­еS. гDи цRю2 нбc­ный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е: гDи б9е, ѓгн­че б9ій, сн7е n§ь, взeм­лzй грёхъ мj­ра, поми1луй нaсъ: взeм­лzй грэхи2 мj­ра, пріими2 мlтву нa­шу, сэдsй њдес­нyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsку н0щь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вё­ки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, при­бё­жи­ще бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дy­шу мою2, ћкw согрэши1хъ те­бЁ. гDи, къ те­бЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ жи­во­тA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вё­ду­щымъ тS.

Тa­же: Спод0би гDи въ н0щь сію2 без8 гр­эхA сохрани1тисz нaмъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нa­шихъ, и3 хвaль­но, и3 про­слaв­ле­но и4мz твоE во вё­ки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћко­же ўпо­вa­хомъ на тS. бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправ­дaніи твои1ми. гDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри. те­бЁ по­добaетъ хвалA, те­бЁ по­добaетъ пё­ніе, те­бЁ слa­ва по­добaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Тa­же поeмъ ве­лег­лaс­нw и3 к0снw, на глaсъ ѕ7:

ГDи си1лъ съ нa­ми бy­ди, / и3н0гw бо рaз­вэ тебE / пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: / гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

И# tвэ­щaетъ т0жде дру­гjй ли1къ. И# поeтъ на­чeн­шій ли1къ:

Стjхъ №: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвер­жeніи си1лы є3гw2. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Вторhй ли1къ:

Стjхъ в7: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, / хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ G: Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб­нэмъ, / хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyс­лехъ. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ д7: Хвали1те є3го2 въ тmм­пaнэ и3 ли1цэ, / хвали1те є3го2 во стрy­нахъ и3 nр­гaнэ. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ є7: Хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ доб­ро­глaс­ныхъ, / хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ вос­кли­цaніz: / всsкое ды­хaніе да хвa­литъ гDа. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Тa­же џба ли6ка вкyпэ:

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвер­жeніи си1лы є3гw2.

ГDи си1лъ, съ нa­ми бy­ди, / и3н0гw бо рaз­вэ тебE / пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: / гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

Слa­ва: ГDи, ѓще не бh­хомъ с™ы6z тво‰ и3мёли мlтвен­ни­ки, / и3 бl­го­стh­ню твою2 ми1лующую нaсъ: / кaкw смё­ли бh­хомъ сп7се, пё­ти тS, / є3г0же славосл0вzтъ непре­стaн­нw ѓгG­ли; / серд­це­вёд­че, пощади2 дy­шы нaшz.

И# нhнэ: МнH­гаz мн0жєства мои1хъ бцdе пре­гр­э­шeній, / къ те­бЁ прибэг0хъ чи1стаz, сп7сeніz трe­буz. / посэти2 немо­щствy­ю­щую мою2 дy­шу, / и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нa­ше­го, / дaти ми2 њстав­лeніе, / ±же со­дёzхъ лю1тыхъ, / є3ди1на бlгословeннаz.

Всес™az бцdе, / во врe­мz жи­во­тA моегw2 не њстaви менE, / че­ло­вё­че­ско­му пред­стa­тель­ству не ввё­ри мS: / но са­мA заступи2, и3 поми1луй мS.

ВсE ўпо­вaніе моE / на тS воз­ла­гaю, / м™и б9іz, / сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врe­мz и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 по­кланsе­мый и3 слaви­мый хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно­гом­лcти­ве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєд­ныz лю­бsй и3 грBш­ныz ми1луzй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сeнію њб­э­щaніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlт­вы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ: дy­шы нa­шz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгG­лы, да њпол­чeніемъ и4хъ со­блюдaе­ми и3 на­став­лsе­ми, дости1гнемъ въ со­единeніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ непри­стyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeд­ри ны2: И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

И# твори1мъ G покл0ны вели6кіz,
съ мlт­вою с™aгw є3фрeма, и3 пр0чихъ в7i:

ГDи и3 вLко жи­во­тA моегw2, дyхъ прaзд­но­сти, ўнhніz, лю­бо­на­чaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэ­ло­мyдріz, сми­ре­но­мyдріz, тер­пё­ніz и3 люб­вE, дaруй ми2 ра­бY тво­е­мY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрё­ти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуж­дaти брaта моегw2: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. Покл0нъ.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтва молeб­наz ко прес™ёй бцdэ,
пav­ла монa­ха nби1тели є3vергетjды,
си1рэчь, бlгодётельницы:

Несквeр­наz, неблaз­наz, нетлён­наz, пречcтаz, чcтаz дв7о, бGо­не­вё­сто вLч­це, ћже бGа сл0ва че­ло­вёкwмъ пре­слaв­нымъ твои1мъ ржcтв0мъ соедини1вшаz, и3 tри1нувшеесz є3стество2 р0да нa­ше­гw нбc­нымъ со­во­кy­пль­шаz: ћже нена­дeж­ныхъ є3ди1на на­дeж­да, и3 бори1мыхъ п0моще, гот0вое за­ступлeніе къ те­бЁ при­текa­ю­щихъ, и3 всёхъ хrтіaнъ при­бё­жи­ще. не гну­шaй­сz менE грёш­на­гw, сквeр­на­гw, сквeр­ны­ми п0мыслы, и3 словесы2, и3 дэsнь­ми всего2 себE непо­трeб­на сотв0рша, и3 рa­з­умомъ лё­но­сти сластeй жи­тіS ра­бA бhв­ша: но ћкw чlвэколюби1вагw бGа м™и, человэколю1бнэ ўми­лосeр­дисz њ мнЁ грёш­нэмъ и3 блyд­нэмъ, и3 пріими2 моE, є4же t сквeр­ныхъ ўстeнъ приноси1мое те­бЁ молeніе: и3 твоего2 сн7а, и3 нa­ше­го вLку и3 гDа, мa­тер­нее твоE дерз­но­вeніе ўпо­треб­лs­ю­щи, моли2, да tвeр­зетъ и3 мнЁ чlвэколю1бныz ўтрH­бы сво­еS бl­го­сти, и3 пре­зрёвъ мо‰ безчи1слєннаz прегрэшє1ніz, њбрати1тъ мS къ по­каsнію, и3 свои1хъ зa­по­вэ­дей дё­ла­телz и3скyсна kви1тъ мS. и3 пред­стa­ни мнЁ при1снw, ћкw млcти­ваz, и3 ми­лосeр­даz, и3 бlголюби1ваz, въ на­стоs­щемъ ќбw житіи2 тe­плаz пред­стa­тель­ни­це и3 пом0щнице, сопроти1вныхъ нашє1ствіz tгонs­ю­щи, и3 ко сп7сeнію на­став­лs­ю­щи мS: и3 во врe­мz и3сх0да моегw2 њкаsн­ную мою2 дy­шу со­блюдa­ю­щи, и3 тє1мныz зрaки лукa­выхъ бэс­Hвъ далe­че t неS tгонs­ю­щи: въ стрaш­ный же дeнь судA вёч­ныz мS и3збавлsющи мyки, и3 неиз­речeн­ныz слa­вы твоегw2 сн7а и3 бGа нa­ше­гw на­слёд­ни­ка мS по­казy­ю­щи. ю4же и3 да ўлучY вLч­це моS, прес™az бцdе, твои1мъ ходaтай­ствомъ и3 за­ступлeніемъ бl­годaтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA: є3мyже по­добaетъ всsкаz слa­ва, чeсть и3 по­клонeніе, со без­на­чaль­нымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Мlтва и3нaz ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY,
ґнті0ха монa­ха пандeкта:

И# дaждь нaмъ вLко, на с0нъ грzдy­щымъ пок0й тё­ла и3 души2, и3 сохрани2 нaсъ t мрaч­на­гw снA грэх0внагw, и3 t всsка­гw тeм­на­гw и3 нощ­нa­гw сла­до­стрaстіz: ўкроти2 стремлє1ніz страстeй, ўгаси2 разжжє1нныz стрё­лы лукa­ва­гw, ±же на ны2 льсти1внw дви6жимыz: пл0ти нa­шеz вост†ніz ўтоли2, и3 всsкое земн0е и3 ве­щeствен­ное нa­ше муд­ро­вaніе ўспи2. и3 дaруй нaмъ б9е, б0дръ ќмъ, цэ­ло­мyдръ п0мыслъ, сeрд­це трезвs­ще­е­сz, с0нъ лег0къ и3 всsка­гw са­та­нинA меч­тaніz и3змэнeнъ. воз­стaви же нaсъ во врe­мz мlт­вы ўтверждє1ны въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ, и3 пa­мzть судeбъ твои1хъ въ се­бЁ твeр­ду и3мyщz: всен0щное славосл0віе нaмъ дaруй, во є4же пё­ти и3 бlгослови1ти и3 слaви­ти пречcтн0е и3 ве­ли­ко­лё­пое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Пре­слaв­наz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нa­шу мlтву сн7у тво­е­мY, и3 бGу нa­ше­му, да сп7сeтъ тоб0ю дy­шы нaшz.

Мlтва и3нaz с™aгw їwаннjкіа:

Ўпо­вaніе моE nц7ъ, при­бё­жи­ще моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй, трb­це с™az, слa­ва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва тебЁ.

И# мы2: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# ѓбіе сщ7eнникъ воз­гла­шaетъ, нaмъ на зeм­лю прикл0ншымсz:

ВLко мно­гом­лcти­ве, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтва­ми все­пречcтыz вLч­цы нa­шеz бцdы, и3 приснодв7ы марjи: си1лою чcт­нa­гw и3 жи­во­творs­ща­гw кrтA: пред­стa­тель­ст­вы чcт­нhхъ нбc­ныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcт­нa­гw слaв­на­гw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaн­на: с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ: с™hхъ слaв­ныхъ и3 доб­ро­по­бёд­ныхъ мy­че­ни­кwвъ: пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ: с™hхъ и3 прaвед­ныхъ бGоoтє1цъ, їwа­кj­ма и3 ѓн­ны, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, бl­го­пріsт­ну сотвори2 мlтву нa­шу. дaруй нaмъ њстав­лeніе пре­гр­э­шeній нa­шихъ. по­крhй нaсъ кр0вомъ кри­лY твоє1ю. tжени2 t нaсъ всsка­го вра­гA и3 со­по­стaта. ўмири2 нa­шу жи1знь. гDи, поми1луй нaсъ, и3 мjръ тв0й, и3 сп7си2 дy­шы нa­шz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тa­же сотвори1въ пред­стоs­тель покл0нъ на зeм­лю, глаг0летъ брaтіи:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному.

И# брaтіz: БGъ прости1тъ ти2, џт­че с™hй.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ:

Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нa­шемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa­шемъ преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіе­пcк­пэ, и3ли2 мит­ро­полjтэ] и4м>къ.

И# мы2: ГDи поми1луй, чaстw.

Њ богохрани1мэй стра­нЁ нa­шей, вла­стёхъ и3 в0инствэ є3S. Њ nт­цЁ нa­шемъ, и4м>къ, и3 всeй во хr­тЁ брaтіи нa­шей. Њ ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ. Њ ми1лующихъ и3 слу­жa­щихъ нaмъ. Њ за­по­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ. Њ и3збавлeніи пл­энeн­ныхъ. Њ tшeд­шихъ nт­цёхъ и3 брaтіzхъ нa­шихъ. Њ въ м0ри плa­ва­ю­щихъ. Њ въ нe­мо­щехъ ле­жa­щихъ. Пом0лимсz и3 њ и3з8oби1ліи плодHвъ зем­нhхъ. И# њ всsкой души2 хrтіaнъ пра­во­слaв­ныхъ. Ўбlжи1мъ правосл†вныz ґрхіерeи, и3 кти1торы с™aгw хрa­ма сегw2 [с™hz nби1тели сеS]. Роди1тели нa­шz, и3 вс‰ прeж­де tшeд­шыz nтцы2 и3 брaтію нa­шу, здЁ ле­жa­щыz и3 повсю1ду правосл†вныz.

Пред­стоs­тель: Рцeмъ и3 њ се­бЁ самёхъ.

И# мы2: ГDи поми1луй, три1жды.

И# сщ7eнникъ: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# на­чинa­ютъ брaтіz t дес­нa­гw и3 лё­ва­гw ли1ка по чи1ну. є3ди1нъ по є3ди1ному, твори1ти покл0нъ, и3 проси1ти и3 пріsти про­щeніе t пред­стоs­телz, под0бнэ глаг0люще:

Бслови2 џт­че с™hй, и3 прости1 мz грёш­на­го. И# прH­чаz.

Стоs­щу пред­стоs­те­лю посреди2 цRкве, д0ндеже и3сп0лнzтсz вс‰.

И# пріeм­ше про­щeніе t пред­стоs­телz, tх0димъ въ кє1лліи нa­шz, глаг0люще мlтву сію2, ћже и3 t всsка­гw че­ло­вё­ка глаг0летсz:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2 гDи, чlвэколю1бче. бl­го­творs­щымъ бlгосотвори2. брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нa­шымъ, дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. въ нe­мо­щехъ сy­щыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. я5же въ м0ри ўпрaви. съ пу­те­шeству­ю­щи­ми спу­те­шeствуй. слу­жa­щымъ, и3 ми1лующымъ нaсъ, гр­эхHвъ њстав­лeніе дaруй. за­по­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй ми1лости. помzни2 гDи, прeж­де ўс0пшыz nтцы2, и3 брaтію нa­шу, и3 ўпок0й |, и3дёже при­сэ­щaетъ свётъ ли­цA твоегw2. помzни2 гDи, брaтій нa­шихъ пл­энeн­ныхъ, и3 и3збaви | t всsка­гw њб­стоsніz. помzни2 гDи, пло­до­носs­щихъ, и3 доб­ро­дё­ла­ю­щихъ во с™hхъ твои1хъ цRк­вахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. помzни2 гDи и3 нaсъ сми­рeн­ныхъ, и3 грёш­ныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ: и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свё­томъ рa­зу­ма твоегw2, и3 на­стaви нaсъ на стезю2 зa­по­вэ­дей твои1хъ. мlтва­ми пречcтыz вLч­цы нa­шеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ. ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Въ четверт0къ
пeр­выz седми1цы с™hхъ постHвъ.

 На ќтре­ни  На ѕ7-мъ ча­сЁ  На вечeр­ни  На по­вечeріи

На ќтре­ни.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaль­ны ґпcль­скіz, nсмо­глaс­ни­ка двA, и3 бGор0диченъ. Тa­же чтeніе.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Ўмудри1вый пaче:

Свэти6ла въ кон­цёхъ ў§нки2 / по­казa­вый про­по­вё­даніемъ, сл0ве б9ій, / серд­цA н†ша просвэти2 свё­томъ доб­ро­дё­те­лей, / и3 пост0мъ њчи1сти, / даS по­каsніе њбра­щeніz ра­бHмъ твои6мъ, / во є4же слaви­ти тS сп7се, / є3ди1не сhй пребlгjй.

Слa­ва, т0йже.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: Бцdе не прeзри мS / трe­бу­ю­ща­го за­ступлeніz твоегw2: / на тs бо ўпо­вA ду­шA моS, поми1луй мS.

По G‑мъ стіхосл0віи сэдa­ленъ, глaсъ є7.
Под0бенъ: С™ёйшаz херув‡мъ:

Свэт­лёй­шее доб­ро­дё­те­лей, / сожи1тельницу нбc­ную / воз­дер­жaніе, м0лимъ тS, ґпcль­скаz дво­е­на­десsти­це, / моли1сz ми1рнw нaмъ соверши1ти, / и3 пріsти плоды2 сп7сeніz: / вh бо вои1стинну земны6мъ є3стE дер­жa­ва, / и3 при­бё­жи­ще ду­шaмъ нaшымъ.

Слa­ва, т0йже.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: С™ёйшаz херув‡мъ, / вh­ш­шаz нб7съ все­пё­таz бцdе, / тS вои1стинну и3сповёдающе / и4мамы грёш­ніи сп7сeніе, / и3 њбр­этaемъ во и3скушeніихъ пред­стa­тель­ство. / тём­же не пре­стaй њ нaсъ молs­щи, / дер­жaво и3 при­бё­жи­ще дyшъ нaшихъ.

КанHнъ въ минeи.
И# три­пё­с­нецъ господи1на їHсифа.
И# стіхосл0витсz пё­снь pалти1ри. Глaсъ в7.
Пё­снь д7.

Їрм0съ: При­шeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, / но сaмъ гDи вопл0щьсz, / и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz че­ло­вё­ка. / тёмъ зо­вy ти: / слa­ва си1лэ твоeй гDи.

Воздер­жaніz зари2 пріeм­лю­щи, њб­ли­стaй­сz ду­шE, / и3 tбё­г­ни грэх0внагw њмра­чeніz: / ћкw да воз­сіsетъ ти2 њстав­лeніz свётъ, б9eственнымъ д¦омъ.

Ќди­цею мS слa­сти прельсти1въ льсти1вый, плён­ни­ка восхи1ти: / но мjръ ґпc­ли сл0вомъ ўлови1вшіи, / t тогw2 мS ѕл0бы и3збaвите.

Kви1стесz с0лнца слa­вы зарє1ніz ґпc­ли слaв­ніи, / прeле­сти тьмY tгонs­ще: / и3 менE ќбw просвэти1те, / всsкою ѕл0бою њмрачeннаго.

БGор0диченъ: Воз­зо­вY въ нощи2 и3 во дни2 њскорб­лsемь къ те­бЁ, и3 спасyсz, / и3 сл†сти прейдY, стэно2 и3 п0моще, / твоeю дв7о си1лою њграждaемый.

И$ный, господи1на fе0дwра. Глaсъ є7.

Їрм0съ: ДэлA смот­рeніz твоегw2 гDи:

С0лнца прaв­ды сy­ще ґпc­ли, свэти6ла все­свBт­лаz, / про­свэ­щaе­те зем­нhй мjръ, / мрaкъ прeле­сти tгонsще.

ЛЂра сy­ще сп7сова д¦одви1жимаz ґпc­ли, по­знaв­ше­сz на земли2, / доб­ро­глaс­ную поe­те нaмъ пё­снь, / и3 мjръ къ бGу њбращaете.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­цу во є3ди1нственномъ су­ще­ствЁ слaвz­ще, / є3ди1наго гDа бGа воспои1мъ, / нерож­дeн­на nц7A, сн7а рож­дeн­на­го, и3 д¦а живyщаго.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Дв7а за­чaтъ во чрe­вэ гDи, / и3 роди2 тебE є3мманyила: / и3зшeлъ бо є3си2 во сп7сeніе людeй твои1хъ, / сп7сти2 бlг‡z тво‰ чlвэколю1бче.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Ґпcль­скаz дво­е­на­десsти­це, б9eственнаz и3 все­чcт­нaz, / моли2 хrтA њ нaсъ, м0лимсz, / прейти2 нaмъ бlгом0щнw че­ты­ре­десzтод­нeв­ное п0прище.

Їрм0съ: ДэлA смот­рeніz твоегw2 гDи, / ўжаси1ша прbр0ка ґв­ва­кy­ма: / и3зшeлъ бо є3си2 на сп7сeніе людeй твои1хъ, / сп7сти2 пом†занныz тво‰ при­шeлъ є3си2.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Ве­лёнію мучи1телеву / пр­пdб­ніи тріE џт­ро­цы не по­винyв­ше­сz, / въ пeщь ввeр­же­ни, бGа и3сповёдаху пою1ще: / бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Пости1мсz t всsкіz сл†сти, / ўтуч­нs­ю­ще ч{вства пост0мъ, / и3 ўми­лeніz пи­тіE тe­плэ піeмъ, пою1ще: / бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Стоsніz њдес­нyю џбщ­ни­ка мS бhти моли1тесz, / є3гдA сs­де­те суди1ти че­ло­вёкwмъ со хrт0мъ ґпc­ли, / мнH­гимъ гр­эхHмъ и3 судY пови1ннаго.

На колесни1цу б9eственныхъ доб­ро­дё­те­лей, / пост0мъ њчи1стившесz взh­демъ, / и3 на воздyш­ную вы­со­тY ќмъ впери1мъ, пою1ще: / бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

БGор0диченъ: Пре­бы­лA є3си2 неwпали1ма, / џгнь р0ждши б9ествA дв7о: / но попали2 стр†сти дyшъ / вё­рою пою1щихъ ти2 глaсъ ѓгG­ловъ, / рa­до­сти є3ди1на ходaтаице.

И$ный.

Їрм0съ: Пр­пdб­ніи твои2 џтроцы:

Д¦а трубы6 хrтH­вы ў§нки2, / вос­пэ­вa­ю­ще во­піeмъ: / бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Ћкw мlтвен­ни­ки мj­ра, / и3 прeле­сти прогони1тели, / ў§нки2 пои1мъ хrтH­вы, / бlгослови1те, вопію1ще, дэлA гDнz гDа.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Трb­ченъ: Трb­цу всес™yю, / во nц7Ё и3 сн7э и3 д©э, / вос­пэ­вa­ю­ще поeмъ: / бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Неизглаг0ланное твоE ржcтво2 вси2 поeмъ че­ло­вё­цы, / бl­гочeст­нw взы­вa­ю­ще чcтаz: / бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Ґпc­ли моли1тесz, / въ ми1рэ нaмъ њчисти1тєльныz дни6 скон­чaти, / бlгослови1те, вопію1щымъ, дэлA гDнz гDа.

Хвa­лимъ, бlгослови1мъ, по­кланsем­сz гDви, пою1ще, и3 пре­воз­носs­ще во вс‰ вёки.

Їрм0съ: Пр­пdб­ніи твои2 џт­ро­цы, / въ пещи2 хrтE / вос­пэ­вa­ю­ще глаг0лаху: / бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Невмэсти1маго бGа / во чрe­вэ вмэсти1вшаz, / и3 рa­дость мj­ру роди1вшаz, / тS поeмъ бцdе дв7о.

Tвeр­женъ въ глуб0кую пучи1ну сластeй, / твоегw2 бlгоутр0біz бeзд­ну при­зы­вaю, / к0рмчій, сп7си1 мz.

Бlгоутр0біz и3ст0чниче, / дaждь ми2 нhнэ ўми­лeніе, воз­ды­хaніе, / ћкw да вос­плa­чу ѕлhхъ мои1хъ без­мёр­наz морS.

Ў§нкHвъ твои1хъ ї}се чcт­нh­ми молeніи / чcтн0му дaждь ми2 вос­кrнію поклони1тисz, / и3 б9eствєннымъ твои6мъ стrтє1мъ.

БGор0диченъ: Њнебеси1вшаz нa­ше земн0е см­э­шeніе, / въ те­бЁ всенепор0чнаz, б9іимъ все­лeніемъ, / и3збaви вс‰ t бёдъ.

И$ный.

Їрм0съ: Ве­ли­чaемъ хrтE:

И#з8 и3ст0чникwвъ прbр0чески сп7совыхъ, / почeрп­ше ґпcто­ли в0ду без­смeр­тіz, / жaж­ду­щыz предaніz­ми жи1зни на­паs­ютъ всегдA.

ЦRS нбc­на­гw ћв­ль­ше­сz кнs­зи ґпc­ли, / по­винy­сте все­лeн­ную всю2, / сего2 є3ди1наго чести2, / по­кланsтисz и3 славосл0вити ћкw бGа.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­це нераз­дёль­наz, є3ди1нице все­дё­тель­наz и3 всеси1льнаz, / џ§е, сн7е и3 с™hй дш7е: / ты2 бGъ м0й гDь и3 свётъ, / и3 те­бЁ вос­пэ­вaz покланsюсz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ТS м™и и3 дв7о чcтаz, ўбl­жaемъ р0ди родHвъ, / ћкw бы­лA є3си2 њчисти1лище мj­ра, / сп7са и3 со­дё­телz неизглаг0ланнw р0ждши.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Ґпcтоль­скій ли1че, вос­пэ­вa­ю­щыz тS сп7сaй, / и3 спод0би во ўми­лeніи сeрд­ца, / дни6 вс‰ прейти2 свэтотв0рныхъ постHвъ.

Їрм0съ: Ве­ли­чaемъ хrтE, / твою2 всенепор0чную м™рь чcтую: / ћкw роди1 тz пре­естeствен­нw пл0тію, / t всsкіz лe­сти и3 тли2 нaсъ и3збавлsюща.

Свэти1ленъ глa­са.

На стіх0внэ
са­мо­глa­сенъ днE, двaж­ды, глaсъ G:

ГDи, мнЁ грёш­но­му положи1лъ є3си2 по­каsніе, / менE недост0йнаго спасти2 хо­тS без­мёр­ною млcтію твоeю. / къ те­бЁ при­пa­даю молsсz: / пост0мъ дy­шу мою2 приклони2, / ћкw къ те­бЁ прибэг0хъ / є3ди1ному многомлcтивому.

Мy­че­ни­ченъ: Ћкw свэти6ла въ мjрэ сіsе­те, / и3 по смeр­ти с™jи м§нцы, / п0двигомъ д0брымъ подви1гшесz, / и3мyще дерз­но­вeніе, хrтA моли1те, / поми1ловатисz ду­шaмъ нaшымъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: Бцdе, пред­стa­тель­ни­це всёхъ молs­щих­сz те­бЁ, / тоб0ю дерзaемъ, и3 тоб0ю хвa­лим­сz, / и3 къ те­бЁ всE ўпо­вaніе нa­ше є4сть: / моли2 р0ждшагосz и3з8 тебE / за непотрє1бныz рабы6 тво‰.

На ѕ7-мъ часЁ.

Тро­пaрь прbр0чества, глaсъ №:

Ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ и3збaви нaсъ гDи, / да не ко­гдA рекyтъ kзh­цы: / гдё є3сть бGъ и4хъ; / да ра­зу­мё­ютъ вLко, / ћкw пре­зи­рaе­ши / грэхи2 людeй твои1хъ кaющихсz.

Слa­ва, и3 нhнэ, и3 по­вторsемъ т0йже.

Про­кj­менъ, pал0мъ G, глaсъ №: Вне­гдA возврати1тъ гDь / пл­энeніе людeй свои1хъ. Стjхъ: РечE безy­менъ въ сeрд­цэ своeмъ: нёсть бGъ.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA в7, ст. №- к7а.]

Вознесeт­сz гDь є3ди1нъ въ дeнь џный. дeнь бо гDа са­ваHfа на всsка­го досади1телz, и3 гордели1ваго, и3 на всsка­го выс0каго и3 ве­ли­чa­ва­го, и3 сми­рsт­сz. и3 на всsкъ кeдръ лівaн­скій выс0кихъ и3 пре­воз­несeн­ныхъ, и3 на всsко дрeво жeлудz васaн­ска: и3 на всsкую г0ру выс0кую, и3 на всsкій х0лмъ выс0кій: и3 на всsкій ст0лпъ выс0къ, и3 на всsкую стё­ну выс0кую: и3 на всsкій корaбль мор­скjй, и3 на всsко ви­дёніе добр0ты ко­раб­лeй. и3 смири1тсz всsкій че­ло­вёкъ, и3 па­дeт­сz вы­со­тA че­ло­вё­ча, и3 воз­несeт­сz гDь є3ди1нъ въ дeнь џный. и3 рукотворє1ннаz вс‰ скрh­ютъ, внeс­ше въ пещє1ры, и3 въ раз­сB­ли­ны кa­меній, и3 въ вер­тe­пы земны6z, t ли­цA стрa­ха гDнz, и3 t слa­вы крё­по­сти є3гw2, є3гдA во­стa­нетъ сокруши1ти зeм­лю. въ дeнь бо џный и3зри1нетъ че­ло­вёкъ мeрзw­сти сво‰ златы6z и3 срє1брzныz, ±же сотвори1ша, да по­кланs­ют­сz сyєт­нымъ и3 нетопырє1мъ. є4же вни1ти въ вер­тe­пы твeр­да­гw кa­мене, и3 въ раз­сB­ли­ны кa­меній t ли­цA стрa­ха гDнz, и3 t слa­вы крё­по­сти є3гw2, є3гдA во­стa­нетъ сокруши1ти зeмлю.

Про­кj­менъ, pал0мъ д7, глaсъ д7: ГDи, кто2 њби­тaетъ / въ жили1щи твоeмъ; Стjхъ: Ходsй без8 пор0ка, и3 дё­лаzй прaвду.

Въ четверт0къ вeчера.

Во свэти1льничномъ nбhч­ное стіхосл0віе. На ГDи воз­звaхъ, стіхи6ры подHб­ны тріH­ди. ЇH­си­фа. Глaсъ в7: Просвэти1телz нaшего:

Њмра­чe­на мS прeле­стьми бор­цA, / хrтE м0й просвэти2, / њмрачи1вый на кr­тЁ ви1сzй с0лнце и3ногдA, / и3 просвэти1вый вBр­нымъ свётъ и4стинный, њстав­лeніz ћвэ, / ћкw да ходsй во свётэ твои1хъ по­ве­лёній, дости1гну чи1стэ / вос­кrніz твоегw2 зарю2 сп7си1тельную.

Под0бенъ: Ћко­же ві­но­грaдъ на дрe­вэ сп7се ви1сz, / він0мъ напои1лъ є3си2 нетлёніz хrтE концы2. / тём­же вопію2: / піsн­ствомъ мS грэх0внымъ лю1тэ њмра­чaе­ма при1снw, / слa­до­стію ўми­лeніz и4стиннагw напои1въ, / пости1тисz мS нhнэ t сластeй ўкрэпи2 сп7се, / ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И$нъ под0бенъ кЂръ fе0дwра, глaсъ т0йже.
Под0бенъ: Q вели1кагw тaинства:

Q кrтA твоегw2 си1лы! / сeй про­ц­вэ­тE цeрк­ви воз­дер­жaніе, / во є3дeмэ и3ногдA ґдa­мо­во невоз­дер­жaніе и3з8 к0рене и3ст0ргъ: / смeрть ќбw џное при­несE че­ло­вёкwмъ, / но сeй нетлён­нw и3сточaетъ без­смeр­тіе мj­ру, / ћко­же и3з8 и3ст0чника и3нaгw рaй­ска­гw, / и3зліsніемъ тво­еS живот0чныz кр0ве, вкy­пэ же и3 воды2: / toнy­ду­же вс‰ њживотвори1шасz. / и4мже нaмъ п0стную пи1щу ўслади2 б9е ї}левъ, / и3мёzй вeлію млcть.

И# въ минeи G. Слa­ва и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ.

Про­кj­менъ, pал0мъ є7i, глaсъ д7: Бlгословлю2 гDа / вразуми1вшаго мS. Стjхъ: Сохрани1 мz гDи, ћкw на тS ўповaхъ.

Бы­тіS чтeніе.
[ГлавA в7, ст. д7-f7i.]

СіS кни1га бы­тіS нб7сE и3 земли2, є3гдA бhсть, в0ньже дeнь сотвори2 гDь бGъ нб7о и3 зeм­лю: и3 всsкій ѕлaкъ сeль­ный, прeж­де дa­же бhти на земли2, и3 всsкую травY сeль­ную, прeж­де дa­же про­зsб­ну­ти: не бо2 њдожди2 гDь бGъ на зeм­лю, и3 че­ло­вёкъ не бs­ше дё­ла­ти ю5. и3ст0чникъ же и3схождaше и3з8 земли2, и3 на­паs­ше всE ли­цE земли2. и3 со­здA бGъ че­ло­вё­ка, пeрсть [взeмъ] t земли2, и3 вдy­ну въ ли­цE є3гw2 ды­хaніе жи1зни: и3 бhсть че­ло­вёкъ въ дy­шу жи1ву. и3 насади2 гDь бGъ рaй во є3дeмэ на вост0цэхъ, и3 введE тa­мw че­ло­вё­ка, є3г0же со­здA. и3 про­зzбE бGъ є3щE t земли2 всsкое дрeво крaс­ное въ ви­дёніе, и3 д0брое въ снёдь: и3 дрeво жи1зни по­сре­дЁ раS, и3 дрeво є4же вёд­эти ра­зу­мё­тель­ное д0брагw и3 лукa­ва­гw. рэкa же и3сх0дитъ и3з8 є3дeма, на­паsти рaй: tтy­ду раз­лучaет­сz въ четhри нач†ла. и4мz є3ди1ной фісHнъ: сіS њкру­жa­ю­щаz всю2 зeм­лю є3vілaтскую: тa­мw ќбw є4сть злaто. злaто же џныz земли2 д0брое: и3 тa­мw є4сть ѓнfраxъ, и3 кa­мень зелe­ный. и3 и4мz рэцЁ втор0й геHнъ: сіS њкру­жa­ю­щаz всю2 зeм­лю є3fі0пскую. и3 рэкA трeтіz, тj­гръ: сіS про­ходs­щаz прs­мw ґс­сmрjwмъ. рэкa же четвeр­таz є3vфрaтъ. и3 взS гDь бGъ че­ло­вё­ка, є3г0же со­здA, и3 введE є3го2 въ рaй слa­до­сти, дё­ла­ти є3го2 и3 храни1ти. и3 за­по­вё­да гDь бGъ ґдa­му, глаг0лz: t всsка­гw дрe­ва, є4же въ раи2, снёдію снё­си: t дрe­ва же, є4же ра­зу­мё­ти д0брое и3 лукaвое, не снё­сте t негw2: ґ в0ньже ѓще дeнь снё­сте t негw2, смeр­тію ќмре­те. и3 речE гDь бGъ: не добро2 бhти че­ло­вё­ку є3ди1ному: сотвори1мъ є3мY пом0щника по немY. и3 со­здA бGъ є3щE t земли2 вс‰ ѕвё­ри сє1льныz, и3 вс‰ пти6цы небeс­ныz, и3 при­ведE | ко ґдa­му, ви1дэти, что2 на­речeтъ |: и3 всsко є4же ѓще на­речE ґдaмъ дy­шу жи1ву, сіE и4мz є3мY.

Про­кj­менъ в7, pал0мъ ѕ7i, глaсъ д7: Сохрани1 мz гDи, / ћкw зё­ни­цу џка. Стjхъ: Ўслh­ши гDи прaв­ду мою2.

При1тчей чтeніе.
[ГлавA G, ст. №-}i.]

Сhне, мои1хъ зак0нwвъ не за­бы­вaй, глаг0лы же мо‰ да со­блюдaетъ твоE сeрд­це: дол­го­тy бо жи­тіS, и3 лBта жи1зни, и3 ми1ръ при­ло­жaтъ те­бЁ. млcты­ни и3 вё­ра да не њскуд­э­вa­ютъ те­бЁ: њбложи1 же | на твоeй вhи, и3 напиши2 | на скри­жa­ли сeрд­ца твоегw2: и3 њбрs­ще­ши бl­годaть. и3 про­мыш­лsй дHбраz пред8 гDемъ [бGомъ] и3 че­ло­вё­ки. бy­ди ўпо­вaz всёмъ сeрд­цемъ на бGа, њ твоeй же пре­мyд­ро­сти не возноси1сz: во всёхъ путeхъ твои1хъ по­знавaй ю5, да и3справлsетъ пути6 тво‰. не бy­ди мyдръ њ се­бЁ: б0йсz же бGа, и3 ўк­лонsй­сz t всsка­гw ѕлA: то­гдA и3сцэлeніе бy­детъ тё­лу тво­е­мY, и3 ўвра­чевaніе ко­стeмъ твои6мъ. чти2 гDа t прaвед­ныхъ твои1хъ трудHвъ, и3 на­чaт­ки давaй є3мY t твои1хъ плодHвъ прaв­ды: да и3сп0лнzтсz жи6тницы тво‰ мн0жествомъ пшени1цы, він0 же точи6ла тво‰ да и3сточaютъ. сhне, не пре­не­бре­гaй на­казaніz гDнz, ни­жE њсла­б­э­вaй t негw2 њб­ли­чaе­мый: є3г0же бо лю1битъ гDь, на­казyетъ, біeтъ же всsка­го сh­на, є3г0же пріeм­летъ. бl­жeнъ че­ло­вёкъ, и4же њбрё­те пре­мyд­рость, и3 смeр­тенъ, и4же ўвёдэ рa­зумъ. лyч­ше бо сію2 ку­по­вaти, нe­же­ли злaта и3 среб­рA со­крHви­ща. чcт­нёй­ша же є4сть кa­меній мно­го­цён­ныхъ: не со­про­тив­лsет­сz є4й ничт0же лукaво. бl­го­знaт­на є4сть всBмъ при­бли­жa­ю­щым­сz є4й, всsко же честн0е недост0йно є3S є4сть. дол­го­тa бо жи­тіS и3 лё­та жи1зни въ десни1цэ є3S, въ шyй­цэ же є3S бо­гaт­ство и3 слa­ва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaв­да, зак0нъ же и3 млcть на љзh­цэ н0ситъ. путіE є3S путіE добри2, и3 вс‰ стєзи2 є3S ми6рны. дрeво жи­во­тA є4сть всBмъ дер­жa­щым­сz є3S, и3 вос­кланs­ю­щым­сz на ню2, ћкw на гDа, твердA.

На стіх0внэ
са­мо­глa­сенъ днE, двaж­ды, глaсъ д7:

Желa­ю­ще б9eственныz пaс­хи причасти1тисz, / не t є3гЂпта, но и3з8 сіH­на грzдy­щіz, / грэх0вный квaсъ tи1мемъ по­каsніемъ: / пре­поs­шимъ чрeс­ла н†ша ўмерщ­влeніемъ сластeй: / ўкраси1мъ н0ги сапогми2, / возбрани1тельными t всsка­гw дё­ла лукa­ва­гw, / и3 ўтверди1мсz пa­ли­цею вё­ры: / не рев­нyимъ вра­гHмъ вLч­нz­гw кrтA бGо­творs­ще чрeво, / но по­слё­ду­имъ пост0мъ, / на діaво­ла по­бё­ду нaмъ по­казaв­ше­му, / сп7су дyшъ нaшихъ.

Мy­че­ни­ченъ: Про­слав­лsе­мый въ пa­мz­техъ с™hхъ твои1хъ хrтE б9е, / t ни1хъ ўмолsемь, / низпосли2 нaмъ вeлію млcть.

Слa­ва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ,
глaсъ т0йже. Под0бенъ: Ћкw д0блz:

На кr­тё тz ћкw ўзрЁ при­гвож­дe­на гDи, / ѓг­ни­ца и3 м™и твоS див­лs­ше­сz. / и3 что2 ви­дёніе, глаг0лаше, сн7е воз­же­лённе; / сі‰ ти2 невёр­ный соб0ръ воз­даeтъ беззак0нный, / мн0гихъ твои1хъ чудeсъ наслади1выйсz: / но слa­ва неиз­речeн­но­му / схож­дeнію тво­е­мY вLко.

И# пр0чее по­слё­до­ваніе по nбhчаю.

Въ четверт0къ пeр­выz седми1цы
на повечeріи.

Глаг0летъ сщ7eнникъ: Бl­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ:

И# на­чинa­ютъ брaтіz: Ґми1нь. Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2 бl­же, дy­шы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. Тa­же, ГDи поми1луй, в7i. Слa­ва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2, гDи, помощи1 ми потщи1сz. да по­сты­дsт­сz и3 по­срa­мzт­сz и4щущіи дy­шу мою2. да воз­вратsт­сz вспsть, и3 по­сты­дsт­сz хо­тs­щіи ми2 ѕл†z. да воз­вратsт­сz ѓбіе сты­дs­ще­сz, глаг0лющіи ми2: бl­го­же, бl­го­же. да возрa­ду­ют­сz и3 воз­ве­селsт­сz њ те­бЁ вси2 и4щущіи тебE б9е: и3 да глаг0лютъ вh­ну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е помози1 ми: пом0щникъ м0й, и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи не закосни2.

И# и3сп0лнившусz се­мY, поeмъ на­стоs­щій вели1кій канHнъ пр­пdб­на­гw nт­цA нa­ше­гw ґн­дрeа кри1тскагw и3 їерусали1мскагw. Твори1мъ же на кjйж­до тро­пaрь покл0ны G, глаг0люще и3 стjхъ: Поми1луй мS б9е, поми1луй мS.

Вели1кій канHнъ. Глaсъ ѕ7.
Пёснь №.

Їрм0съ, по двaж­ды: Пом0щникъ и3 покрови1тель / бhсть мнЁ во сп7сeніе: / сeй м0й бGъ и3 про-слaв­лю є3го2: / бGъ nт­цA моегw2, и3 воз­несY є3го2: / слaв­но бо прослaвисz.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Ѓгн­че б9ій, взeм­лzй грэхи2 всёхъ, / возми2 брe­мz t менE тsж­кое грэх0вное, / и3 ћкw бlгоутр0бенъ, / дaждь ми2 слe­зы ўмилeніz.

ТебЁ при­пa­даю ї}се, / согрэши1хъ ти2, њчи1сти мS, / возми2 брe­мz t менE тsж­кое грэх0вное, / и3 ћкw бlгоутр0бенъ, / дaждь ми2 слe­зы ўмилeніz.

Не вни1ди со мн0ю въ сyдъ / носS мо‰ дэ‰ніz, / сло­весA и3зыскyz, и3 и3справлsz стремлє1ніz: / но въ щедр0тахъ твои1хъ пре­зи­рaz мо‰ лю6таz, / сп7си1 мz всеси1льне.

Покаsніz врe­мz, / при­хож­дy ти со­здa­те­лю мо­е­мY, / возми2 брe­мz t менE тsж­кое грэх0вное, / и3 ћкw бlгоутр0бенъ, / дaждь ми2 слe­зы ўмилeніz.

Богaт­ство ду­шeв­ное и3жди1въ грэх0мъ, / пyстъ є4смь доб­ро­дё­те­лей бlгочести1выхъ, / глaд­ствуz же зо­вY: / млcти подa­те­лю гDи, сп7си1 мz.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Прикл0ньшисz хrтH­вымъ б9eственнымъ зак0нwмъ, / къ се­мY приступи1ла є3си2, / слa­до­стей неудержи6маz стремлє1ніz њстaвив­ши, / и3 всsкую доб­ро­дё­тель все­бl­го­го­вёй­нw, / ћкw є3ди1ну и3спрaвила є3си2.

Слa­ва, трb­ченъ: Пресy­ще­ствен­наz трb­це, / во є3ди1ницэ по­кланsе­маz, / возми2 брe­мz њ менE тsж­кое грэх0вное, / и3 ћкw бlгоутр0бна, / дaждь ми2 слe­зы ўмилeніz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, на­дeж­де и3 пред­стa­тель­ство тебE пою1щихъ, / возми2 брe­мz t менE тsж­кое грэх0вное, / и3 ћкw вLч­ца чcтаz, / кa­ю­щасz пріими1 мz.

Пё­снь в7.

Їрм0съ: Ви1дите ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, / мaн­ну њдожди1вый, / и3 в0ду и3з8 кa­мене и3сточи1вый / дрeв­ле въ пу­стh­ни лю1демъ мои6мъ, / десни1цею є3ди1ною, и3 крё­по­стію моeю.

Мyжа ўби1хъ, глаг0летъ, / въ ћзву мнЁ, и3 ю4ношу въ стрyпъ, / ла­мeхъ ры­дaz во­піs­ше, / тh же не тре­пe­ще­ши q ду­шE моS, / њкалsв­ши пл0ть, и3 ќмъ њскверни1вши.

Ст0лпъ ўмудри1ла є3си2 со­здaти q ду­шE, / и3 ўтвер­ждeніе водрузи1ти твои1ми похотьми2, / ѓще не бы2 зижди1тель ўдер­жaлъ со­вё­ты тво‰, / и3 низ­вeрглъ на зeм­лю ўхищрє1ніz тво‰.

Q кaкw по­рев­но­вaхъ ла­мe­ху, пeр­во­му ўбjй­цэ, / дy­шу ћкw мy­жа, ќмъ ћкw ю4ношу, / ћкw брaта же моегw2 тё­ло ўби1въ, / ћкw кaінъ ўбjй­ца, лю­бо­слaст­ны­ми стремлeньми.

Њдожди2 гDь / t гDа џгнь и3ногдA, / на беззак0ніе гнё­ва­ю­щее со­жeгъ сод0млzны: / тh же џгнь вже­глA є3си2 геeн­скій, / въ нeм­же и4маши, q ду­шE, сожещи1сz.

Ўzзви1хсz, ўрa­них­сz, / сE стрё­лы вр†жіz ўzзви1вшыz мою2 дy­шу и3 тё­ло: / сE стрy­пи, гноє1ніz, њмрачє1ніz, / вопію1тъ р†ны самов0льныхъ мои1хъ страстeй.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Про­стeр­ла є3си2 рy­цэ твои2 / къ щeдро­му бGу, марjе, / въ бeзд­нэ ѕHлъ по­гру­жaе­маz: / и3 ћко­же пет­рY чlвэколю1бнw, / рyку б9eственную про­стрE, / твоE њбра­щeніе всs­че­ски и3скjй.

Слa­ва, трb­ченъ: Без­на­чaль­наz, несо­здaн­наz трb­це, / нераз­дёль­наz є3ди1нице, / кa­ю­щасz мS пріими2, / согрэши1вша сп7си2: / твоE є4смь со­здaніе, не прeзри, / но пощади2, и3 и3збaви мS / џг­нен­на­гw њсуждeніz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пречcтаz вLч­це бGороди1тельнице, / на­дeж­до къ те­бЁ при­текa­ю­щихъ, / и3 при­стa­ни­ще сy­щихъ въ бyри, / млcти­ва­го и3 со­здa­телz, и3 сн7а твоего2, / ўми1лостиви и3 мнЁ / мlтва­ми твои1ми.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 гDи, на кa­ме­ни зa­по­вэ­дей твои1хъ / подви1гшеесz сeрд­це моE, / ћкw є3ди1нъ с™ъ є3си2, и3 гDь.

Ґгaрэ дрeв­лэ ду­шE, є3гЂптzнынэ ўпод0биласz є3си2, / пораб0тившисz про­из­волeніемъ, и3 р0ждши / н0ваго їсмaи­ла, през0рство.

Їaкwв­лю лё­стви­цу / ра­зу­мё­ла є3си2 ду­шE моS, / kв­лsе­мую t земли2 къ небесє1мъ, / почто2 не и3мёла є3си2 / восх0да твeр­да, бlгочeстіz;

Сщ7eнника б9іz, и3 цRS ўе­динe­на, / хrт0во под0біе, / въ ми1рэ жи­тіS, въ че­ло­вё­ц­эхъ подражaй.

Њбрати1сz, постени2 ду­шE nкаsн­наz, / прeж­де дa­же не пріи1метъ конeцъ жи­тіS торжество2: / прeж­де дa­же двeрь не заключи1тъ черт0га гDь.

Не бy­ди ст0лпъ слa­ный ду­шE, / возврати1вшисz вспsть: / w4бразъ да ўстраши1тъ тS сод0мскій, / го­рЁ въ си­гHръ сп7сaйсz.

Молeніz вLко, / тебE пою1щихъ не tвeр­жи: / но ўщeд­ри чlвэколю1бче, / и3 подaждь вё­рою просs­щымъ њставлeніе.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­це пр0стаz, несо­здaн­наz, / без­на­чaль­ное є3стество2 / въ трb­цэ пэ­вaе­маz v3постaсей, / сп7си1 ны вё­рою по­кланs­ю­щы­zсz / дер­жa­вэ твоeй.

И# нhнэ, бGор0диченъ: T nц7A без­лёт­нw сн7а, / въ лё­то бGороди1тельнице, / неис­ку­со­мyж­нw ро­ди­лA є3си2: / стрaн­ное чy­до, / пребhв­ши дв7а доsщи.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Ўслh­ша прbр0къ / при­шeствіе твоE гDи, и3 ўбоsсz, / ћкw х0щеши t дв7ы роди1тисz, / и3 че­ло­вёкwмъ kви1тисz, и3 глаг0лаше: / ўслh­шахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsх­сz, / слa­ва си1лэ твоeй гDи.

Врe­мz жи­во­тA моегw2 мa­ло, / и3 и3сп0лнено бо­лёз­ней и3 лукaв­ства: / но въ по­каsніи мS пріими2, / и3 въ рa­зумъ призови2, / да не бy­ду стz­жaніе, ни брaш­но чуж­дe­му, / сп7се, сaмъ мS ўщeдри.

Цaр­скимъ дост0инствомъ, вэн­цeмъ и3 багрzни1цею њдёzнъ, / мно­го­имён­ный че­ло­вёкъ и3 првd­ный, / бо­гaт­ствомъ ки­пS и3 стa­ды, / внезa­пу бо­гaт­ства, слa­вы цaр­ства / њб­ни­щaвъ лиши1сz.

Ѓще прaве­денъ бs­ше џнъ, и3 непор0ченъ пa­че всёхъ, / и3 не ўб­э­жE лов­лeніz льсти1вагw и3 сё­ти: / тh же грэхолюби1ва сy­щи nкаsн­наz ду­шE, что2 сотвори1ши, / ѓще чес0му њ недо­вё­до­мыхъ / случи1тсz наити2 тебЁ;

Высокоглаг0ливъ нhнэ є4смь, / жест0къ же и3 сeрд­цемъ, / вот­щE и3 всyе, / да не съ фарісeемъ њсy­ди­ши мS, / пa­че же мы­тарeво сми­рeніе подaждь ми2 / є3ди1не щeд­ре, пра­во­сy­де, / и3 се­мy мz сочисли2.

Согрэши1хъ, досади1въ сосy­ду пл0ти мо­еS, / вёмъ щeд­ре: / но въ по­каsніи мS пріими2, / и3 въ рa­зумъ призови2, / да не бy­ду стz­жaніе, ни брaш­но чуж­дe­му, / сп7се, сaмъ мS ўщeдри.

Само­ис­тукaнъ бhхъ страстьми2, / дy­шу мою2 вредS щeд­ре, / но въ по­каsніи мS пріими2, / и3 въ рa­зумъ призови2, / да не бy­ду стz­жaніе, ни брaш­но чуж­дe­му, / сп7се, сaмъ мS ўщeдри.

Не по­слy­шахъ глa­са твоегw2, / пре­слy­шахъ писaніе твоE законопол0жника: / но въ по­каsніи мS пріими2, / и3 въ рa­зумъ призови2, / да не бy­ду стz­жaніе, ни брaш­но чуж­дe­му, / сп7се, сaмъ мS ўщeдри.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Вели1кихъ без­мё­стій во глу­бинY низ­вeд­шисz, / неwдержи1ма бы­лA є3си2, / но во­стек­лA є3си2 п0мысломъ лyч­шимъ, / къ крaй­нэй дэsнь­ми ћвэ доб­ро­дё­те­ли пре­слaв­нw, / ѓгGль­ское є3стество2 марjе, ўдиви1вши.

Слa­ва, трb­ченъ: Нераз­дёль­ное существ0мъ, / несли1тное ли1цы, / бGосл0влю тS трb­че­ское є3ди1но б9ество2, / ћкw є3диноцaрственное и3 сопрест0льное, / вопію1 ти пё­снь вели1кую, / въ вhш­нихъ тре­гyбw пэсносл0вимую.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И# раж­дaе­ши, и3 двcтву­е­ши, / и3 пре­бы­вaе­ши nбою1ду є3стеств0мъ дв7а: / рож­дeй­сz њб­нов­лsетъ зак0ны є3стествA, / ўтр0ба же раж­дaетъ нераж­дa­ю­щаz. / бGъ и3дёже х0щетъ, по­бэж­дaет­сz є3стествA чи1нъ: / твори1тъ бо є3ли6ка х0щетъ.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: T н0щи ќтре­ню­ю­ща, / чlвэколю1бче, просвэти2, молю1сz, / и3 на­стaви и3 менE на по­велBніz тво‰, / и3 научи1 мz сп7се, твори1ти в0лю твою2.

Ни1зу сни­чa­щую под­ра­жaй q ду­шE, / пріиди2, припади2 къ но­гa­ма ї}совыма, / да тS и3спрaвитъ, / и3 да х0диши прaвw / стєзи2 гDни.

Ѓще и3 клaдzзь є3си2 глуб0кій вLко, / и3сточи1 ми в0ду и3з8 пречи1стыхъ твои1хъ жи1лъ, / да ћкw са­марzнhнz, не кто­мY піsй жaж­ду: / жи1зни бо струи6 и3сточaеши.

Сілwaмъ да бy­дутъ ми2 / слe­зы мо‰, вLко гDи, / да ўмhю и3 ѓзъ зB­ни­цы сeрд­ца, / и3 ви1жду тS ќм­нw, свё­та превёчна.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Несрав­нeн­нымъ желaніемъ все­бо­гaтаz, / дрeву воз­же­лёв­ши поклони1тисz жив0тному, / спод0биласz є3си2 желaніz, / спод0би ќбw и3 менE / ўлучи1ти вhш­ніz слaвы.

Слa­ва, трb­ченъ: ТS трb­це слaвимъ, є3ди1наго бGа, / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 / џ§е, сн7е и3 дш7е, / пр0стое существо2, / є3ди1нице при1снw покланsемаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И#з8 тебE њб­лечeсz въ моE см­э­шeніе, / нетлён­наz без­мyж­наz м™и дв7о, / бGъ со­здa­вый вё­ки, / и3 соедини2 се­бЁ че­ло­вё­че­ское є3стество2.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи1хъ всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ / къ щeдро­му бGу, / и3 ўслh­ша мS t ѓда преисп0днzгw, / и3 воз­ведE t тли2 жив0тъ м0й.

Ѓзъ є4смь, сп7се, / ю4же погуби1лъ є3си2 дрeв­ле цaр­скую дрa­хму, / но вжeгъ свэти1льникъ п®тeчу твоего2 сл0ве, / взыщи2 и3 њбрs­щи тв0й w4бразъ.

Востa­ни и3 побори2, / ћкw їисyсъ ґмали1ка, плотск‡z стр†сти, / и3 га­ваwнjты, лє1стныz п0мыслы, / при1снw побэждaющи.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Да страстeй плa­мень ўгаси1ши, / слeзъ к†пли и3сточи1ла є3си2 при1снw марjе, / ду­шeю рас­палsе­ма, / и4хже бl­годaть подaждь и3 мнЁ / тво­е­мY рабY.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Без­стрaстіе нбc­ное стz­жa­ла є3си2, / крaй­нимъ на земли2 жи­тіeмъ мaти. / тём­же тебE пою1щымъ, / страстeй и3збaвитисz / мlтва­ми твои1ми, моли1сz.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­ца є4мь пр0ста, нераз­дёль­на, / раз­дёль­на ли1чнэ, / и3 є3ди1ница є4смь є3стеств0мъ со­единe­на, / nц7ъ глаг0летъ и3 сн7ъ и3 б9eственный д¦ъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ўтр0ба твоS бGа нaмъ роди2, / воwбра­жe­на по нaмъ: / є3г0же ћкw со­здa­телz всёхъ, моли2 бцdе, / да мlтва­ми твои1ми њправди1мсz.

Тa­же, ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Кон­дaкъ, глaсъ ѕ7:

ДушE моS, ду­шE моS, / во­стa­ни, что2 спи1ши; / конeцъ при­бли­жaет­сz, / и3 и4маши смути1тисz: / воспрzни2 ќбw, / да пощади1тъ тS хrт0съ бGъ, / вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, / непрaв­до­ва­х­омъ пред8 тоб0ю, / ни­жE соблюд0хомъ, ни­жE сотвори1хомъ, / ћко­же за­по­вё­далъ є3си2 нaмъ: / но не предaждь нaсъ до кон­цA, nтцє1въ б9е.

И#счез0ша днjи мои2, ћкw с0ніе востаю1щагw: / тём­же ћкw є3зекjа слезю2 на л0жи моeмъ, / приложи1тисz мнЁ лётwмъ жи­во­тA. / но кjй и3сaіа пред­стa­нетъ те­бЁ ду­шE, / ѓще не всёхъ бGъ;

При­пa­даю ти2, / и3 при­но­шY те­бЁ, ћко­же слe­зы глаг0лы мо‰: / согрэши1хъ, ћкw не согрэши2 блудни1ца, / и3 беззак0нновахъ, ћкw и4ный никт0же на земли2: / но ўщeд­ри вLко, творeніе твоE, / и3 воззови1 мz.

Погреб0хъ w4бразъ тв0й, / и3 растли1хъ зa­по­вэдь твою2, / всS помрачи1сz добр0та, / и3 страстьми2 ўгаси1сz, сп7се, свэ­щA: / но ўщeд­ривъ воздaждь ми2 / ћко­же поeтъ дв7дъ, рaдованіе.

Њбрати1сz, по­кaй­сz, tкрhй сокровє1ннаz, / глаг0ли бGу вс‰ вё­ду­ще­му: / ты2 вё­си мо‰ т†йнаz, є3ди1не сп7се: / но сaмъ мS поми1луй, ћко­же поeтъ дв7дъ / по млcти твоeй.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Возопи1вши къ пречcт­эй бGом™ри, / пeр­вэе tри1нула є3си2 неи1стовство страстeй, / нyж­но сту­жa­ю­щихъ, / и3 посрами1ла є3си2 вра­гA за­пeн­ша­го: / но дaждь нhнэ п0мощь t ск0рби, / и3 мнЁ ра­бY твоемY.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Е#г0же возлюби1ла є3си2, є3г0же воз­же­лё­ла є3си2, / є3гHже рa­ди пл0ть и3знури1ла є3си2 пр­пdб­наz, / моли2 нhнэ хrтA њ ра­бёхъ: / ћкw да млcтивъ бhвъ всBмъ нaмъ, / ми1рное со­стоsніе дaру­етъ / по­чи­тa­ю­щымъ є3го2.

Слa­ва, трb­ченъ: Трb­це пр0стаz, нераз­дёль­наz, / є3диносyщнаz, и3 є3стество2 є3ди1но, / свё­то­ве и3 свётъ, и3 с™а три2, и3 є3ди1но с™о / поeт­сz бGъ трb­ца, / но восп0й, про­слaви, жив0тъ и3 животы2, ду­шE, / всёхъ бGа.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Поeмъ тS, бlгослови1мъ тS, / по­кланsем­сz ти2 бGороди1тельнице, / ћкw нераз­лyч­ныz трb­цы по­ро­ди­лA є3си2 є3ди1наго хrтA бGа, / и3 са­мA tвeрз­ла є3си2 нaмъ / сy­щымъ на земли2 небє1снаz.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Е#г0же вHин­ства нбc­наz слaвzтъ, / и3 тре­пe­щутъ хе­рувj­ми и3 се­ра­фj­ми, / всsко ды­хaніе и3 твaрь, / п0йте, бlгослови1те / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Слeз­ную сп7се стклs­ни­цу, / ћкw мЂ­ро и3стощавaz на главY, / зо­вy ти ћко­же блудни1ца, млcти и4щущаz, / моль­бY при­но­шY, / и3 њстав­лeніе про­шY пріsти.

Ѓще и3 никт0же, ћко­же ѓзъ согрэши2 те­бЁ, / но nбa­че пріими2 и3 менE, бlгоутр0бне сп7се, / стрa­хомъ кa­ю­щасz, и3 люб0вію зо­вy­ща: / согрэши1хъ те­бЁ є3ди1ному: / поми1луй мS млcтиве.

Пощади2 сп7се твоE со­здaніе, / и3 взыщи2 ћкw пa­стырь поги1бшее, / предвари2 за­блyжд­ша­го, восхи1ти t в0лка, / сотвори1 мz nв­чA / на пaст­вэ твои1хъ nвeцъ.

Е#гдA судіE сs­де­ши ћкw бlгоутр0бенъ, / и3 по­кa­же­ши стрaш­ную слaву твою2 сп7се: / q ка­ко­вhй стрaхъ то­гдA! пe­щи горs­щей, / всBмъ боs­щым­сz нестерпи1магw суди1ща твоегw2.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Свё­та незаходи1магw м™и, тS просвэти1вши, / t њмра­чeніz страстeй разрэши2. / тём­же вшeд­ши въ д¦0вную бl­годaть, / просвэти2 марjе, / тS вёр­нw восхвалsющыz.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Чy­до н0во ви1дэвъ, ўжасa­ше­сz б9eственный въ те­бЁ вои1стинну мaти зwсj­ма: / ѓгG­ла бо зрs­ше во пл0ти, / и3 ќжа­сомъ вeсь и3сполнsшесz, / хrтA поS во вёки.

Слa­ва, трb­ченъ: Без­на­чaльне џ§е, сн7е со­без­на­чaльне, / ўтё­ши­те­лю бl­гjй, дш7е прa­вый: / сл0ва б9іz роди1телю, / nц7A без­на­чaль­на сл0ве, / дш7е живhй и3 зи1ждzй, / трb­це є3ди1нице, поми1луй мS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw t њбро­щeніz червлени1цы пречcтаz, / ќм­наz багрzни1ца є3мманyилева, / внyтрь во чрe­вэ твоeмъ пл0ть и3сткaсz. / тём­же бцdу / вои1стинну тS почитaемъ.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Без­сё­мен­на­гw за­чaтіz ржcтво2 несказaн­ное, / м™ре без­мyж­ныz нетлё­ненъ пл0дъ: / б9іе бо рож­дeніе њб­нов­лsетъ є3стествA. / тём­же тS вси2 р0ди, ћкw бGо­не­вёст­ную м™рь, / пра­во­слaв­нw величaемъ.

Ўмлcр­дисz сп7си1 мz, / сн7е дв7довъ поми1луй, / бэс­нy­ю­щы­zсz сл0вомъ и3сцэли1вый, / глaсъ же бlгоутр0бный ћкw разб0йнику мнЁ рцы2: / ґми1нь глаг0лю те­бЁ, со мн0ю бy­де­ши въ раи2, / є3гдA пріидY во слa­вэ моeй.

Разб0йникъ њглаг0ловаше тS, / разб0йникъ бGосл0вzше тS, / џба бо на кr­тЁ сви1сzста: / но q бlгоутр0бне, ћкw вёр­но­му разб0йнику тво­е­мY, / по­знaв­ше­му тS бGа, / и3 мнЁ tвeр­зи двeрь / слaв­на­гw цrтвіz твоегw2.

Твaрь со­дро­гa­ше­сz рас­пинaе­ма тS ви1дzщи, / г0ры и3 кa­мєніz стрa­хомъ рас­па­дa­хусz, / и3 зем­лS со­трzсa­ше­сz, и3 ѓдъ њб­на­жa­ше­сz, / и3 соw­мра­чa­ше­сz свётъ во дни2, / зрS тебE ї}се / при­гвож­дe­на ко крестY.

Дост0йныхъ по­каsніz плодHвъ не и3стzжи2 t менE: / и4бо крё­пость моS во мнЁ њску­дЁ, / сeрд­це мнЁ дaруй при1снw со­кру­шeн­ное, / ни­щетy же д¦0вную, / да сі‰ те­бЁ при­несY, / ћкw пріsт­ную жeрт­ву, є3ди1не сп7се.

СудіE м0й, и3 вёд­че м0й, / хо­тsй пaки пріити2 со ѓгG­лы, / суди1ти мj­ру все­мY, / млcтив­нымъ твои1мъ џкомъ то­гдA ви1дэвъ мS, / пощади2 и3 ўщeд­ри мS ї}се, / пa­че всsка­гw є3стествA че­ло­вё­ча согрэши1вша.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Ўдиви1ла є3си2 всёхъ / стрaн­нымъ жи­тіeмъ твои1мъ, / ѓгGлwвъ чи1ны, и3 че­ло­вёкwвъ соб0ры, / неве­щeствен­нw пожи1вши, и3 є3стество2 пре­шeд­ши: / и4мже, ћкw неве­щeствен­ны­ма но­гa­ма вшeд­ши марjе, / їoр­дaнъ пре­шлA є3си2.

При­пёвъ: Пр­пdб­наz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Ўми1лостиви со­здa­телz / њ хвaлz­щихъ тS, пр­пdб­наz мaти, / и3збaвитисz њѕ­лоб­лeній и3 скор­бeй / џкре­стъ на­пa­да­ю­щихъ: / да и3збaвившесz t на­пa­стей, возвели1чимъ непре­стaн­нw / про­слaв­ль­ша­го тS гDа.

При­пёвъ: Пр­пdбне џт­че ґн­дрeе, моли2 бGа њ нaсъ.

Ґн­дрeю: Ґн­дрeе чест­нhй, и3 џт­че требl­жeн­нэй­шій, / пa­сты­рю кри1тскій, / не пре­стaй молsсz њ вос­пэ­вa­ю­щихъ тS: / да и3збaвимсz вси2 гнё­ва и3 ск0рби, и3 тлёніz, / и3 пре­гр­э­шeній без­мёр­ныхъ, / чтy­щіи твою2 пa­мzть вёрнw.

Слa­ва, трb­ченъ: Nц7A про­слaвимъ, сн7а пре­воз­несeмъ, / б9eственному д¦у вёр­нw поклони1мсz, / трb­цэ нераз­дёль­нэй, є3ди1ницэ по су­ще­ствY, / ћкw свё­ту и3 свётwмъ, и3 жи­во­тY и3 жи­во­тHмъ, / жи­во­творs­ще­му и3 про­свэ­щa­ю­ще­му концы2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Грaдъ тв0й со­хранsй / бGороди1тельнице пречcтаz: / въ те­бё бо сeй вёр­нw цaр­ствуzй, / въ те­бЁ и3 ўтвер­ждaет­сz: / и3 тоб0ю по­бэж­дazй, / по­бэж­дaетъ всsкое и3скушeніе, / и3 пл­энsетъ рaт­ни­ки, / и3 прох0дитъ послушaніе.

Тa­же поeмъ џба ли6ка: Без­сё­мен­на­гw за­чaтіz ржcтво2 несказaн­ное, / м™ре без­мyж­ныz нетлё­ненъ пл0дъ: / б9іе бо рож­дeніе њб­нов­лsетъ є3стествA. / тём­же тS вси2 р0ди, ћкw бGо­не­вёст­ную м™рь, / пра­во­слaв­нw величaемъ.

По скон­чaніи же канH­на глаг0лемъ пр0чее по­слё­до­ваніе повечeріz:

Pал0мъ д7.

ВнегдA при­звaти ми2, ўслh­ша мS бGъ прaв­ды мо­еS: въ ск0рби распространи1лъ мS є3си2. ўщeд­ри мS, и3 ўслh­ши мlтву мою2. сh­но­ве че­ло­вё­че­стіи, док0лэ тzж­косeр­діи; вскyю лю1бите су­етY, и3 и4щете лжи2; и3 ўвё­ди­те, ћкw ўдиви2 гDь пр­пdб­на­го своего2: гDь ўслh­шитъ мS, вне­гдA воз­звaти ми2 къ немY. гнё­вай­тесz, и3 не со­гр­э­шaй­те: ±же глаг0лете въ серд­цaхъ вa­шихъ, на л0жахъ вa­шихъ ўмили1тесz. пожри1те жeрт­ву прaв­ды, и3 ўпо­вaй­те на гDа. мнH­зи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знa­ме­на­сz на нaсъ свётъ ли­цA твоегw2, гDи. дaлъ є3си2 весeліе въ сeрд­цэ моeмъ, t плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz. въ ми1рэ вкy­пэ ўс­нY и3 почjю: ћкw ты2 гDи, є3ди1наго на ўпо­вaніи всели1лъ мS є3си2.

Pал0мъ ѕ7.

ГDи, да не ћро­стію твоeю њбличи1ши менE, ни­жE гнё­вомъ твои1мъ на­кa­же­ши менE. поми1луй мS гDи, ћкw нe­мо­щенъ є4смь: и3сцэли1 мz гDи, ћкw смzт0шасz кH­сти мо‰. и3 ду­шA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2 гDи, док0лэ; њбрати1сz гDи, и3збaви дy­шу мою2, сп7си1 мz рa­ди млcти тво­еS: ћкw нёсть въ смeр­ти по­минazй тебE, во ѓдэ же кто2 и3сповёстсz те­бЁ; ўтруди1хсz воз­ды­хaніемъ мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, слезa­ми мои1ми по­стe­лю мою2 њмочY. смzтeсz t ћро­сти џко моE, њбет­шaхъ во всёхъ вра­зёхъ мои1хъ. tступи1те t менE вси2 дё­ла­ю­щіи беззак0ніе, ћкw ўслh­ша гDь глaсъ плa­ча моегw2. ўслh­ша гDь молeніе моE, гDь мlтву мою2 пріsтъ. да по­сты­дsт­сz, и3 смzтyт­сz вси2 врази2 мои2: да воз­вратsт­сz, и3 ўсты­дsт­сz ѕэлw2 вск0рэ.

Pал0мъ в7i.

Док0лэ, гDи, за­бy­де­ши мS до кон­цA; док0лэ tвра­щaе­ши ли­цE твоE t менE; док0лэ по­ло­жY со­вё­ты въ души2 моeй, болBз­ни въ сeрд­цэ моeмъ дeнь и3 н0щь; док0лэ воз­несeт­сz врaгъ м0й на мS; при1зри, ўслh­ши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть. да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. сту­жa­ю­щіи ми2 возрa­ду­ют­сz, ѓще подви1жусz. ѓзъ же на млcть твою2 ўпо­вaхъ: возрa­ду­ет­сz сeрд­це моE њ сп7сeніи твоeмъ. воспою2 гDе­ви бl­го­дёzв­ше­му мнЁ, и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw.

При1зри, ўслh­ши мS гDи б9е м0й, просвэти2 џчи мои2, да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть: да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. три1жды. И# покл0ны G. ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Pал0мъ к7д.

Къ те­бЁ гDи, воздвиг0хъ дy­шу мою2, б9е м0й на тS ўпо­вaхъ, да не по­сты­жyсz во вёкъ, ни­жE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2: и4бо вси2 тер­пs­щіи тS, не по­сты­дsт­сz. да по­сты­дsт­сz беззак0ннующіи вот­щE. пути6 тво‰ гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. на­стaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE тер­пёхъ вeсь дeнь. помzни2 щед­рHты тво‰ гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вё­ка сyть. грBхъ ю4ности мо­еS, и3 невёд­эніz моегw2 не помzни2, по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рa­ди бl­го­сти тво­еS гDи. бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рa­ди законоположи1тъ со­гр­э­шa­ю­щымъ на пути2. на­стaвитъ крHт­кіz на сyдъ, научи1тъ крHт­кіz путє1мъ свои6мъ. вси2 путіE гD­ни млcть и3 и4стина, взыс­кa­ю­щымъ за­вё­та є3гw2 и3 сви­дёніz є3гw2. рa­ди и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть. кт0 є3сть че­ло­вёкъ боsй­сz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. ду­шA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сё­мz є3гw2 на­слё­дитъ зeм­лю. дер­жa­ва гDь боs­щих­сz є3гw2, и3 за­вётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. џчи мои2 вh­ну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сё­ти н0зэ мои2. при1зри на мS, и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щъ є4смь ѓзъ. скHр­би сeрд­ца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. ви1ждь сми­рeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 нена­ви­дёніемъ непрaвед­нымъ возненави1дэша мS. сохрани2 дy­шу мою2, и3 и3збaви мS, да не по­сты­жyсz, ћкw ўпо­вaхъ на тS. неѕл0бивіи и3 прaвіи при­л­эплs­хусz мнЁ, ћкw по­тер­пёхъ тS гDи. и3збaви б9е, ї}лz t всёхъ скор­бeй є3гw2.

Pал0мъ l.

На тS гDи ўпо­вaхъ, да не по­сты­жyсz во вёкъ, прaв­дою твоeю и3збaви мS, и3 и3зми1 мz. приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти мS. бy­ди ми2 въ бGа защи1тителz, и3 въ д0мъ при­бё­жи­ща, є4же сп7сти1 мz. ћкw дер­жa­ва моS, и3 при­бё­жи­ще моE є3си2 ты2: и3 и4мене твоегw2 рa­ди на­стaви­ши мS, и3 пре­пи­тaе­ши мS. и3зведeши мS t сё­ти сеS, ю4же скрh­ша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й гDи. въ рy­цэ твои2 пред­ло­жY дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2 гDи б9е и4стины. возненави1дэлъ є3си2 хранs­щыz суеты2 вот­щE: ѓзъ же на гDа ўпо­вaхъ. возрa­ду­юсz и3 возвеселю1сz њ млcти твоeй, ћкw при­з­рёлъ є3си2 на сми­рeніе моE, спaслъ є3си2 t нyждъ дy­шу мою2. и3 нё­си менE затвори1лъ въ рукaхъ врa­жіихъ, по­стaвилъ є3си2 на про­стрaн­нэ н0зэ мои2. поми1луй мS гDи, ћкw скорблю2, смzтeсz ћро­стію џко моE, ду­шA моS и3 ўтр0ба моS. ћкw и3счезE въ бо­лёз­ни жив0тъ м0й, и3 лBта мо‰ въ воз­ды­хaніихъ: и3знем0же нищет0ю крё­пость моS, и3 кH­сти мо‰ смzт0шасz. t всёхъ вр†гъ мои1хъ бhхъ по­но­шeніе, и3 со­сёдwмъ мои6мъ ѕэлw2, и3 стрaхъ знaє­мымъ мои6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэ­жa­ша t менE. за­бвeнъ бhхъ ћкw мeртвъ t сeрд­ца, бhхъ ћкw сосyдъ по­губ­лeнъ. ћкw слh­шахъ гаж­дeніе мн0гихъ живy­щихъ џкре­стъ: вне­гдA со­брaтисz и5мъ вкy­пэ на мS, пріsти дy­шу мою2 со­вэ­щa­ша. ѓзъ же на тS гDи ўпо­вaхъ, рёхъ: ты2 є3си2 бGъ м0й. въ рукY твоє1ю жрeбіи мои2, и3збaви мS и3з8 руки2 вр†гъ мои1хъ, и3 t гонs­щихъ мS. просвэти2 ли­цE твоE на ра­бA твоего2, сп7си1 мz млcтію твоeю. гDи, да не по­сты­жyсz, ћкw при­звaхъ тS, да по­сты­дsт­сz нечести1віи, и3 сни1дутъ во ѓдъ. нё­мы да бy­дутъ ўстны2 льсти6выz, глаг0лющыz на прaвед­на­го беззак0ніе, гор­дh­нею и3 ўни­чи­жeніемъ. к0ль мн0гое мн0жество бl­го­сти тво­еS гDи, ю4же скрhлъ є3си2 боs­щым­сz тебE, со­дё­лалъ є3си2 ўпо­вa­ю­щымъ на тS, пред8 сh­ны че­ло­вё­че­ски­ми. скрhе­ши и5хъ въ тaй­нэ ли­цA твоегw2 t мzтe­жа че­ло­вё­чес­ка: по­крhе­ши и5хъ въ кр0вэ t пре­рэкaніz kзы6къ. бl­го­сло­вeнъ гDь, ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграж­дeніz. ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ, tвeр­женъ є4смь t ли­цA џчію твоeю: сегw2 рa­ди ўслh­шалъ є3си2 глaсъ мlт­вы мо­еS, вне­гдA воз­звaхъ къ те­бЁ. возлюби1те гDа вси2 пр­пdб­ніи є3гw2, ћкw и4стины взыс­кaетъ гDь и3 воз­даeтъ и3зли1ше творs­щымъ гор­дh­ню. му­жaй­тесz, и3 да крэпи1тсz сeрд­це вa­ше, вси2 ўпо­вa­ю­щіи на гDа.

Pал0мъ §.

Живhй въ п0мощи вhш­нz­гw, въ кр0вэ бGа нбc­на­гw водвори1тсz. речeтъ гDе­ви: за­стyп­никъ м0й є3си2, и3 при­бё­жи­ще моE, бGъ м0й, и3 ўпо­вaю на него2. ћкw т0й и3збaвитъ тS t сё­ти л0вчи, и3 t сло­весE мzтeж­на. плещ­мA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 кри­лЁ є3гw2 на­дёе­шисz. nрy­жіемъ њбh­детъ тS и4стина є3гw2, не ўбои1шисz t стрa­ха нощ­нa­гw, t стрэлы2 летs­щіz во дни2, t вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz, t срs­ща и3 бё­са полy­ден­на­гw. па­дeтъ t страны2 тво­еS тhсz­ща, и3 тьмA њдес­нyю тебE, къ те­бё же не прибли1житсz. nбa­че nчи1ма твои1ма см0триши, и3 воз­даsніе грёш­ни­кwвъ ќзри­ши. ћкw ты2 гDи, ўпо­вaніе моE, вhш­нz­го положи1лъ є3си2 при­бё­жи­ще твоE. не пріи1детъ къ те­бЁ ѕло2, и3 рa­на не прибли1житсz тэлеси2 тво­е­мY. ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ за­по­вёсть њ те­бЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. на рукaхъ в0змутъ тS, да не ко­гдA пре­ткнe­ши њ кa­мень н0гу твою2. на ѓс­пі­да и3 васілjска на­стy­пи­ши, и3 по­пе­рe­ши львA и3 ѕмjz. ћкw на мS ўпо­вA, и3 и3збaвлю и5: по­крhю и5, ћкw по­знA и4мz моE: воз­зо­вeтъ ко мнЁ, и3 ўслh­шу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2: и3 про­слaв­лю є3го2: долгот0ю днeй и3сп0лню є3го2, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ: И# покл0ны три2.

Тa­же на­чинaемъ глаг0лати стіхи2 со слад­ко­пё­ніемъ, не ск0рw, и3 вели1кимъ глaсомъ.

Пeр­вый ли1къ: Съ нa­ми бGъ, ра­зу­мёй­те kзh­цы, / и3 по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Вторhй ли1къ, т0жде. Тa­же по чи1ну кjйж­до ли1къ св0й стjхъ.

Пeр­вый ли1къ: Ўслh­ши­те до по­слёд­нихъ земли2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Вторhй ли1къ: Мо­гy­щіи по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Ѓще бо пaки возм0жете, / и3 пaки по­бэж­дe­ни бy­де­те: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# и4же ѓще со­вётъ со­вэ­щавaе­те, / разори1тъ гDь: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# сл0во, є4же ѓще возглаг0лете, / не пребy­детъ въ вaсъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Стрa­ха же вa­ше­гw не ўбои1мсz, / ни­жE смути1мсz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

ГDа же бGа нa­ше­го того2 њс™и1мъ, / и3 т0й бy­детъ нaмъ въ стрaхъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ѓще на него2 на­дёzсz бy­ду, / бy­детъ мнЁ во њсщ7eніе: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ўпо­вaz бy­ду на него2, / и3 спасyсz и4мъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

СE ѓзъ и3 дё­ти, ±же ми2 да­дE бGъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Лю1діе ходs­щіи во тьмЁ, / ви1дэша свётъ вeлій: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Живy­щіи во стра­нЁ и3 сё­ни смeрт­нэй, / свётъ воз­сіsетъ на вы2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ, / сн7ъ, и3 да­дeсz нaмъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Е#гH­же на­чaль­ство бhсть на рaмэ є3гw2: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ми1ра є3гw2 нёсть пре­дё­ла: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# на­ри­цaет­сz и4мz є3гw2, / вели1ка со­вё­та ѓгGлъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Чyденъ со­вёт­никъ: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

БGъ крё­покъ, власти1тель, / на­чaль­никъ ми1ра: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

Nц7ъ бy­ду­ща­гw вё­ка: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И#сп0лнившымъ же сz стіхHмъ, ћкw пред­речeсz, поeтсz:

Съ нa­ми бGъ, ра­зу­мёй­те kзh­цы, / и3 по­карsй­тесz: / Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# пaки є3ди1ницею t nбою2 ли6ку.

Слa­ва: Пeр­вый ли1къ: Съ нa­ми бGъ:

И# нhнэ: Вторhй, т0жде.

Тa­же двA ли6ка вкy­пэ: Ћкw съ нa­ми бGъ.

И# ѓбіе на­стоs­щыz тропари2.

Пeр­вый ли1къ: Дeнь пре­шeдъ, бlгодарю1 тz гDи, вe­черъ, про­шY, съ н0щію без8 гр­эхA подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

Вторhй ли1къ. Слa­ва: Дeнь пре­шeдъ, славосл0влю тS вLко, вe­черъ, про­шY, съ н0щію без­соб­лaзн­ство подaждь ми2 сп7се, и3 сп7си1 мz.

ДвA ли6ка. И# нhнэ: Дeнь пре­шeдъ, пэсносл0влю тS с™hй, вe­черъ, про­шY, съ н0щію нена­вё­тенъ подaждь ми2 сп7се, и3 спаси1 мz.

Вкy­пэ двA ли6ка: Безпл0тное є3стество2 хе­рувjм­ское, нем0лчными пё­с­нь­ми тS славосл0вzтъ. шестокри6льнаz живHт­наz се­ра­фj­ми, непре­стaн­ны­ми глa­сы тS превозн0сzтъ: ѓгGлwвъ же вс‰ вHин­ства трис™hми пё­с­нь­ми тS вос­хвалs­ютъ. прeж­де бо всёхъ є3си2 сhй nц7ъ, и3 со­без­на­чaль­на и4маши твоего2 сн7а: и3 рав­но­чeст­на носsй д¦а жи1зни, трb­цы kв­лsе­ши нераз­дёль­ное. прес™az дв7о м™и б9іz, и3 и5же сл0ва самови1дцы и3 слуги6: прbрHкъ же и3 м§нкъ вси2 ли1цы, ћкw без­смeрт­ну и3мyще жи1знь: њ всёхъ моли1тесz при­лёж­нw, ћкw вси2 є3смы2 въ бэдaхъ. да прeле­сти и3збaвльшесz лукa­ва­гw, ѓгGль­скую во­піeмъ пё­снь: с™hй, с™hй, с™hй, трис™hй гDи, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ, ґми1нь.

И# ѓбіе ни1зкимъ глa­сомъ, и3сповёданіе вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, твор­цA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. и3 во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­на­го прeж­де всёхъ вBкъ: свё­та t свё­та, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeн­на, не со­творeн­на, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бh­ша. нaсъ рa­ди че­ло­вBкъ, и3 нa­ше­гw рa­ди спасeніz, сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 во­че­ло­вёч­шасz. рас­пs­та­го же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaв­ша, и3 по­гребeн­на, и3 вос­кr­ша­го въ трeтій дeнь по писaніємъ. и3 воз­шeд­ша­го на нб7сA, и3 сэдs­ща њдес­нyю nц7A. и3 пaки грzдy­ща­го со слa­вою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бy­детъ кон­цA. и3 въ д¦а с™aго, гDа, жи­во­творs­ща­го, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsе­ма и3 сслaви­ма, глаг0лавшаго прbр0ки. во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcль­скую цR­ковь. и3сповёдую є3ди1но кR­щeніе, во њстав­лeніе гр­эхHвъ. чaю вос­кrніz мeрт­выхъ: и3 жи1зни бy­ду­ща­гw вё­ка. ґми1нь.

И# ѓбіе, Прес™az: вс‰ глаг0лютсz по двaж­ды, кро­мЁ Прес™az вLч­це, є4же глаг0летсz три1жды.

Прес™az вLч­це бцdе, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

Вс‰ нбc­ныz си6лы с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

С™hй їwaнне прbр0че, и3 п®тeче, и3 кrти1телю гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, моли2 њ нaсъ грёшныхъ.

С™jи слaв­ніи ґпc­ли, прbр0цы и3 м§нцы, и3 вси2 с™jи, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Прпdб­ніи и3 бGон0сніи nтцы2 нa­ши, пa­сты­ріе и3 ўчи1теліе все­лeн­ныz, моли1те њ нaсъ грёшныхъ.

Здё же глаг0летсz и3 с™hй хрaма.

Непобэди1маz, и3 непостижи1маz, и3 б9eственнаz си1ло чcт­нa­гw и3 жи­во­творs­ща­гw кrтA, не њстaви нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёшныхъ.

Б9е, њчи1сти нaсъ грёш­ныхъ, и3 поми1луй нaсъ.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# поeмъ тропари2 сі‰
во вт0рникъ и3 въ четверт0къ вeчера,
во глaсъ }:

Неви1димыхъ вр†гъ мои1хъ неусы­пaніе вё­си гDи, / и3 nкаsн­ныz пл0ти мо­еS немо­жeніе вё­си со­здa­вый мS. / тём­же въ рy­цэ твои2 предаю2 дyхъ м0й, / по­крhй мS крил0ма тво­еS бl­го­сти, / да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть, / и3 ќм­ныz мои2 џчи просвэти2 / въ на­сла­ждeніе б9eственныхъ сло­вeсъ твои1хъ, / и3 воздви1гни мS во врe­мz бl­го­по­трeб­но къ тво­е­мY славосл0вію, / ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: При1зри, и3 ўслh­ши мS, гDи б9е м0й:

Ћкw стрa­шенъ сyдъ тв0й гDи, ѓгGлwмъ пред­стоs­щымъ, / че­ло­вёкwмъ вводи6мымъ, кни1гамъ раз­ги­бaє­мымъ, / дэлHмъ и3спытyємымъ, по­мыслHмъ и3стzзyємымъ: / кjй сyдъ бy­детъ мнЁ за­чaто­му во гр­э­сёхъ; / кт0 ми плa­мень ўгаси1тъ; кт0 ми тьмY просвэти1тъ; / ѓще не ты2 гDи, поми1луеши мS, / ћкw чlвэколю1бецъ.

Слa­ва: Слe­зы ми2 дaждь б9е, / ћко­же и3ногдA же­нЁ грёш­ни­цэ: / и3 спод0би мS њмочи1ти н0зэ твои2, / ±же мS t пути2 прeле­сти свободи1вшыz, / и3 мЂ­ро бl­го­ухaніz те­бЁ приноси1ти, / жи­тіE чи1сто, по­каsніемъ ми2 со­здaн­ное, / да ўслh­шу и3 ѓзъ желaе­мый тв0й глaсъ: / вё­ра твоS сп7сe тz, и3ди2 въ ми1рэ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Непо­стhд­ную, бцdе, на­дeж­ду твою2 и3мёz, спасyсz, / пред­стa­тель­ство твоE стz­жaвъ, пречcтаz, не ўбою1сz: / по­женY враги2 мо‰, и3 по­бэж­дY |, во є3ди1нъ њбол­кjй­сz, / ћкw въ бронS кр0въ тв0й, и3 все­мо­гy­щую твою2 п0мощь, / молsсz вопію1 ти: / вLч­це, сп7си1 мz мlтва­ми твои1ми, / и3 воз­стaви мS t мрaч­на­гw снA къ тво­е­мY славосл0вію, / си1лою и3з8 тебE воплоти1вшагwсz сн7а б9іz.

ГDи поми1луй, м7. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Їерeй: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# мlтву сію2 вели1кагw васjліа:

ГDи гDи, и3збавлeй нaсъ t всsкіz стрэлы2 летs­щіz во дни2, и3збaви нaсъ и3 t всsкіz вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz. пріими2 жeрт­ву вечeр­нюю рyкъ нa­шихъ возд­эsніе. спод0би же нaсъ и3 нощн0е п0прище без8 пор0ка прейти2, неис­ку­шe­ны t ѕлhхъ. и3 и3збaви нaсъ t всsка­гw сму­щeніz и3 боsз­ни, ћже t діaво­ла нaмъ при­бы­вa­ю­щіz. дaруй ду­шaмъ нa­шымъ ўми­лeніе, и3 по­мыслHмъ нa­шымъ по­пе­чeніе, є4же на стрaш­нэмъ и3 прaвед­нэмъ твоeмъ су­дЁ и3спытaніz. пригвозди2 стрa­ху тво­е­мY плHти нa­шz, и3 ўмертви2 ќды нa­шz сy­щыz на земли2: да и3 с0ннымъ безм0лвіемъ просвэти1мсz зрёніемъ судeбъ твои1хъ. tими1 же t нaсъ всsкое меч­тaніе непод0бное, и3 п0хоть врeд­ну. воз­стaви же нaсъ во врe­мz моли1твы, ўтвер­ждe­ны въ вёрэ, и3 пре­спэ­вa­ю­щыz въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ, бl­го­волeніемъ, и3 блa­го­стію є3динор0днагw сн7а твоегw2: съ ни1мже бl­го­сло­вeнъ є3си2, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

И# ѓбіе: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# покл0ны G.

Тa­же pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе, возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. на­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. и3збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. гDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. то­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2.

Pал0мъ Rа.

ГDи, ўслh­ши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ те­бЁ да пріи1детъ. не tврати2 ли­цA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь при­зо­вy тz, ск0рw ўслh­ши мS. ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кH­сти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz. ўsз­венъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрд­це моE, ћкw за­бhхъ снё­сти хлёбъ м0й. t глa­са воз­ды­хaніz моегw2, при­льпE к0сть моS пл0ти моeй. ўпод0бихсz неs­сы­ти пу­стhн­нэй, бhхъ ћкw нощ­нhй врaнъ на нhри­щи. бдёхъ, и3 бhхъ ћкw пти1ца, њс0бzщаzсz на здЁ. вeсь дeнь по­но­шa­ху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлz­щіи мS мн0ю кленs­хусz. за­нE пe­пелъ ћкw хлёбъ kдsхъ, и3 пи­тіE моE съ плa­чемъ рас­творsхъ. t ли­цA гнё­ва твоегw2 и3 ћро­сти тво­еS, ћкw воз­нeсъ низ­вeрглъ мS є3си2. днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сё­но и3зсх0хъ. тh же гDи, во вёкъ пре­бы­вaе­ши, и3 пa­мzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. ты2 вос­крeсъ ўщeд­ри­ши сіH­на: ћкw врe­мz ўщeд­ри­ти є3го2, ћкw пріи1де врe­мz. ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 кa­меніе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. и3 ўбоsт­сz kзh­цы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeм­стіи слa­вы тво­еS. ћкw сози1ждетъ гDь сіH­на, и3 kви1тсz во слa­вэ во слa­вэ своeй. при­з­рЁ на моли1тву сми­рeн­ныхъ, и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи вос­хвaлzтъ гDа. ћкw прини1че съ высоты2 с™hz сво­еS, гDь съ нб7сE на зeм­лю при­з­рЁ: ўслh­ша­ти воз­ды­хaніе њко­вaн­ныхъ, разрэши1ти сh­ны ўмерщ­влeн­ныхъ: возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне, и3 хвалY є3гw2 во їерусали1мэ. вне­гдA со­брaтисz лю1демъ вкy­пэ, и3 царє1мъ є4же раб0тати гDе­ви. tвэ­щA є3мY на пути2 крё­по­сти є3гw2, ўмалeніе днeй мои1хъ возвэсти1 ми. не возведи2 менE въ пре­по­ло­вeніе днeй мои1хъ, въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. въ на­чaл­эхъ ты2 гDи, зeм­лю њс­но­вaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть нб7сA. т† поги1бнутъ, тh же пре­бы­вaе­ши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбет­шa­ютъ, и3 ћкw nдeж­ду свіe­ши |, и3 и3змэнsтсz. тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њску­дё­ютъ. сh­но­ве р†бъ твои1хъ все­лsт­сz, и3 сё­мz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz.

Мlтва ма­нассjи ца­рS їудeйска:

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нa­шихъ, ґвраa­мовъ, и3 їсаa­ковъ, и3 їaкwвль, и3 сё­мене и4хъ прaвед­на­гw: сотвори1вый нб7о и3 зeм­лю со всeю лё­по­тою и4хъ, свzзa­вый м0ре сл0вомъ по­ве­лёніz твоегw2, заключи1вый бeзд­ну, и3 за­пе­чaт­ство­ва­вый ю5 стрaш­нымъ и3 слaв­нымъ и4менемъ твои1мъ, є3г0же вс‰ боsт­сz, и3 тре­пe­щутъ t ли­цA си1лы тво­еS ћкw непо­стоsн­но ве­ли­ко­лё­піе слa­вы тво­еS , и3 не стерпи1мь гнёвъ, є4же на грёш­ни­ки пре­щeніz твоегw2. без­мёр­на же и3 неиз­слё­до­ван­на ми1лость њб­э­щaніz твоегw2: тh бо є3си2 гDь вhш­ній, бlгоутр0бенъ. долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ, и3 кazй­сz њ ѕл0бахъ че­ло­вё­че­скихъ. ты2 гDи, по мн0жеству бl­го­сти тво­еS, њб­э­щaлъ є3си2 по­каsніе и3 њстав­лeніе согрэши1вшымъ те­бЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ, њпредэли1лъ є3си2 по­каsніе грёш­ни­кwмъ во сп7сeніе. ты2 ќбw гDи б9е си1лъ, не положи1лъ є3си2 по­каsніе прaвєд­нымъ, ґвраa­му и3 їсаaку и3 їaкwву, не согрэши1вшымъ те­бЁ. но положи1лъ є3си2 по­каsніе на мнЁ грёш­нэмъ: за­нE согрэши1хъ пa­че числA пес­кA мор­скa­гw. ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰, гDи, ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰: и3 нёсмь дост0инъ воз­зрё­ти, и3 ви1дэти вы­со­тY нбc­ную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. слs­ченъ є4смь мн0гими ќза­ми же­лёз­ны­ми, во є4же не возвести2 главы2 мо­еS, и3 нёсть ми2 њслаб­лeніz: за­нE про­гнё­вахъ ћрость твою2, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, не сотвори1вый в0ли тво­еS, и3 не сохрани1вый по­ве­лёній твои1хъ. и3 нhнэ при­к­лонsю колB­на сeрд­ца, трe­буz t тебE блa­го­сти: согрэши1хъ гDи, согрэши1хъ, и3 без­за­кHніz мо‰ ѓзъ вёмъ: но про­шY молsсz, њслa­би ми2 гDи, њслa­би ми2, и3 не погуби2 менE со беззак0ньми мои1ми. ни­жE въ вёкъ враж­до­вaвъ со­блюдe­ши ѕHлъ мои1хъ, ни­жE њсy­ди­ши мS въ преисп0днихъ земли2. за­нE ты2 є3си2 б9е, бGъ кa­ю­щих­сz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бl­гость твою2, ћкw недост0йна сy­ща сп7сeши мS, по мн0зэй ми1лости твоeй, и3 восхвалю1 тz вh­ну во днeхъ жи­во­тA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла нбc­наz, и3 твоS є4сть слa­ва во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰, во глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: / всsка­гw бо tвё­та недо­умё­ю­ще, / сію2 ти2 мlтву ћкw вL­цэ грёш­ніи прин0симъ: / поми1луй нaсъ.

Слa­ва: ГDи, поми1луй нaсъ, / на тs бо ўпо­вa­хомъ, / не про­гнё­вай­сz на ны2 ѕэлw2, / ни­жE помzни2 беззак0ній нa­шихъ: / но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, / и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нa­шихъ. / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / и3 мы2 лю1діе твои2, / вси2 дэлA рукY твоє1ю, / и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ: Млcр­діz двє1ри tвeр­зи нaмъ / бl­го­сло­вeн­наz бцdе, / на­дё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, / но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: / тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи поми1луй, м7. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# моли1тву:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи, сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёш­на­го: и3 и4миже вё­си судь­бa­ми, сп7си1 мz недост0йнаго ра­бA твоего2, ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслh­ши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслh­ши мS въ прaв­дэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. ћкw по­гнA врaгъ дy­шу мою2, смири1лъ є4сть въ зeм­лю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeм­ныхъ, ћкw мє1ртвыz вё­ка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрд­це моE. по­мzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёл­эхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю по­учaх­сz. воз­дёхъ къ те­бЁ рy­цэ мои2: ду­шA моS ћкw зем­лS безв0днаz те­бЁ. ск0рw ўслh­ши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 ли­цA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низ­ходs­щымъ въ р0въ. слh­ша­ну сотвори2 мнЁ за­yт­ра млcть твою2, ћкw на тS ўпо­вaхъ. скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пой­дY, ћкw къ те­бЁ взsхъ дy­шу мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи къ те­бЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бl­гjй на­стaвитъ мS на зeм­лю прaву. и4мене твоегw2 рa­ди гDи, живи1ши мS, прaв­дою твоeю и3зведeши t пе­чa­ли дy­шу мою2: и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ сту­жa­ю­щыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Славосл0віе все­д­нeв­ное.

Слa­ва въ вhш­нихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ че­ло­вё­ц­эхъ бl­го­волeніе. хвa­лимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рa­ди слa­вы тво­еS. гDи цRю2 нбc­ный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е: гDи б9е, ѓгн­че б9ій, сн7е n§ь, взeм­лzй грёхъ мj­ра, поми1луй нaсъ: взeм­лzй грэхи2 мj­ра, пріими2 мlтву нa­шу, сэдsй њдес­нyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, въ слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsку н0щь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вё­ки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, при­бё­жи­ще бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дy­шу мою2, ћкw согрэши1хъ те­бЁ. гDи, къ те­бЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ жи­во­тA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вё­ду­щымъ тS.

Тa­же: Спод0би гDи въ н0щь сію2 без8 гр­эхA сохрани1тисz нaмъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нa­шихъ, и3 хвaль­но, и3 про­слaв­ле­но и4мz твоE во вё­ки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћко­же ўпо­вa­хомъ на тS. бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправ­дaніи твои1ми. гDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри. те­бЁ по­добaетъ хвалA, те­бЁ по­добaетъ пё­ніе, те­бЁ слa­ва по­добaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Тa­же поeмъ ве­лег­лaс­нw и3 к0снw, на глaсъ ѕ7:

ГDи си1лъ съ нa­ми бy­ди, / и3н0гw бо рaз­вэ тебE / пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: / гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

И# tвэ­щaетъ т0жде дру­гjй ли1къ. И# поeтъ на­чeн­шій ли1къ:

Стjхъ №: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвер­жeніи си1лы є3гw2. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Вторhй ли1къ:

Стjхъ в7: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, / хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ G: Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб­нэмъ, / хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyс­лехъ. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ д7: Хвали1те є3го2 въ тmм­пaнэ и3 ли1цэ, / хвали1те є3го2 во стрy­нахъ и3 nр­гaнэ. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Стjхъ є7: Хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ доб­ро­глaс­ныхъ, / хвали1те є3го2 въ кmм­вaл­эхъ вос­кли­цaніz: / всsкое ды­хaніе да хвa­литъ гDа. / ГDи си1лъ, съ нa­ми бyди:

Тa­же џба ли6ка вкyпэ:

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвер­жeніи си1лы є3гw2.

ГDи си1лъ, съ нa­ми бy­ди, / и3н0гw бо рaз­вэ тебE / пом0щника въ ск0рбехъ не и4мамы: / гDи си1лъ, поми1луй нaсъ.

Слa­ва: ГDи, ѓще не бh­хомъ с™ы6z тво‰ и3мёли мlтвен­ни­ки, / и3 бl­го­стh­ню твою2 ми1лующую нaсъ: / кaкw смё­ли бh­хомъ сп7се, пё­ти тS, / є3г0же славосл0вzтъ непре­стaн­нw ѓгG­ли; / серд­це­вёд­че, пощади2 дy­шы нaшz.

И# нhнэ: МнH­гаz мн0жєства мои1хъ бцdе пре­гр­э­шeній, / къ те­бЁ прибэг0хъ чи1стаz, сп7сeніz трe­буz. / посэти2 немо­щствy­ю­щую мою2 дy­шу, / и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нa­ше­го, / дaти ми2 њстав­лeніе, / ±же со­дёzхъ лю1тыхъ, / є3ди1на бlгословeннаz.

Всес™az бцdе, / во врe­мz жи­во­тA моегw2 не њстaви менE, / че­ло­вё­че­ско­му пред­стa­тель­ству не ввё­ри мS: / но са­мA заступи2, и3 поми1луй мS.

ВсE ўпо­вaніе моE / на тS воз­ла­гaю, / м™и б9іz, / сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врe­мz и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 по­кланsе­мый и3 слaви­мый хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно­гом­лcти­ве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєд­ныz лю­бsй и3 грBш­ныz ми1луzй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сeнію њб­э­щaніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlт­вы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ: дy­шы нa­шz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгG­лы, да њпол­чeніемъ и4хъ со­блюдaе­ми и3 на­став­лsе­ми, дости1гнемъ въ со­единeніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ непри­стyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeд­ри ны2: И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

И# твори1мъ G покл0ны вели6кіz,
съ мlт­вою с™aгw є3фрeма, и3 пр0чихъ в7i:

ГDи и3 вLко жи­во­тA моегw2, дyхъ прaзд­но­сти, ўнhніz, лю­бо­на­чaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэ­ло­мyдріz, сми­ре­но­мyдріz, тер­пё­ніz и3 люб­вE, дaруй ми2 ра­бY тво­е­мY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрё­ти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуж­дaти брaта моегw2: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. Покл0нъ.

Тa­же: С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

ГDи поми1луй, в7i.

И# мlтва молeб­наz ко прес™ёй бцdэ,
пav­ла монa­ха nби1тели є3vергетjды,
си1рэчь, бlгодётельницы:

Несквeр­наz, неблaз­наz, нетлён­наz, пречcтаz, чcтаz дв7о, бGо­не­вё­сто вLч­це, ћже бGа сл0ва че­ло­вёкwмъ пре­слaв­нымъ твои1мъ ржcтв0мъ соедини1вшаz, и3 tри1нувшеесz є3стество2 р0да нa­ше­гw нбc­нымъ со­во­кy­пль­шаz: ћже нена­дeж­ныхъ є3ди1на на­дeж­да, и3 бори1мыхъ п0моще, гот0вое за­ступлeніе къ те­бЁ при­текa­ю­щихъ, и3 всёхъ хrтіaнъ при­бё­жи­ще. не гну­шaй­сz менE грёш­на­гw, сквeр­на­гw, сквeр­ны­ми п0мыслы, и3 словесы2, и3 дэsнь­ми всего2 себE непо­трeб­на сотв0рша, и3 рa­з­умомъ лё­но­сти сластeй жи­тіS ра­бA бhв­ша: но ћкw чlвэколюби1вагw бGа м™и, человэколю1бнэ ўми­лосeр­дисz њ мнЁ грёш­нэмъ и3 блyд­нэмъ, и3 пріими2 моE, є4же t сквeр­ныхъ ўстeнъ приноси1мое те­бЁ молeніе: и3 твоего2 сн7а, и3 нa­ше­го вLку и3 гDа, мa­тер­нее твоE дерз­но­вeніе ўпо­треб­лs­ю­щи, моли2, да tвeр­зетъ и3 мнЁ чlвэколю1бныz ўтрH­бы сво­еS бl­го­сти, и3 пре­зрёвъ мо‰ безчи1слєннаz прегрэшє1ніz, њбрати1тъ мS къ по­каsнію, и3 свои1хъ зa­по­вэ­дей дё­ла­телz и3скyсна kви1тъ мS. и3 пред­стa­ни мнЁ при1снw, ћкw млcти­ваz, и3 ми­лосeр­даz, и3 бlголюби1ваz, въ на­стоs­щемъ ќбw житіи2 тe­плаz пред­стa­тель­ни­це и3 пом0щнице, сопроти1вныхъ нашє1ствіz tгонs­ю­щи, и3 ко сп7сeнію на­став­лs­ю­щи мS: и3 во врe­мz и3сх0да моегw2 њкаsн­ную мою2 дy­шу со­блюдa­ю­щи, и3 тє1мныz зрaки лукa­выхъ бэс­Hвъ далe­че t неS tгонs­ю­щи: въ стрaш­ный же дeнь судA вёч­ныz мS и3збавлsющи мyки, и3 неиз­речeн­ныz слa­вы твоегw2 сн7а и3 бGа нa­ше­гw на­слёд­ни­ка мS по­казy­ю­щи. ю4же и3 да ўлучY вLч­це моS, прес™az бцdе, твои1мъ ходaтай­ствомъ и3 за­ступлeніемъ бl­годaтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA: є3мyже по­добaетъ всsкаz слa­ва, чeсть и3 по­клонeніе, со без­на­чaль­нымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Мlтва и3нaz ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY,
ґнті0ха монa­ха пандeкта:

И# дaждь нaмъ вLко, на с0нъ грzдy­щымъ пок0й тё­ла и3 души2, и3 сохрани2 нaсъ t мрaч­на­гw снA грэх0внагw, и3 t всsка­гw тeм­на­гw и3 нощ­нa­гw сла­до­стрaстіz: ўкроти2 стремлє1ніz страстeй, ўгаси2 разжжє1нныz стрё­лы лукa­ва­гw, ±же на ны2 льсти1внw дви6жимыz: пл0ти нa­шеz вост†ніz ўтоли2, и3 всsкое земн0е и3 ве­щeствен­ное нa­ше муд­ро­вaніе ўспи2. и3 дaруй нaмъ б9е, б0дръ ќмъ, цэ­ло­мyдръ п0мыслъ, сeрд­це трезвs­ще­е­сz, с0нъ лег0къ и3 всsка­гw са­та­нинA меч­тaніz и3змэнeнъ. воз­стaви же нaсъ во врe­мz мlт­вы ўтверждє1ны въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ, и3 пa­мzть судeбъ твои1хъ въ се­бЁ твeр­ду и3мyщz: всен0щное славосл0віе нaмъ дaруй, во є4же пё­ти и3 бlгослови1ти и3 слaви­ти пречcтн0е и3 ве­ли­ко­лё­пое и4мz твоE, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Пре­слaв­наz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нa­шу мlтву сн7у тво­е­мY, и3 бGу нa­ше­му, да сп7сeтъ тоб0ю дy­шы нaшz.

Мlтва и3нaz с™aгw їwаннjкіа:

Ўпо­вaніе моE nц7ъ, при­бё­жи­ще моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй, трb­це с™az, слa­ва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва тебЁ.

И# мы2: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# ѓбіе сщ7eнникъ воз­гла­шaетъ, нaмъ на зeм­лю прикл0ншымсz:

ВLко мно­гом­лcти­ве, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтва­ми все­пречcтыz вLч­цы нa­шеz бцdы, и3 приснодв7ы марjи: си1лою чcт­нa­гw и3 жи­во­творs­ща­гw кrтA: пред­стa­тель­ст­вы чcт­нhхъ нбc­ныхъ си1лъ безпл0тныхъ: чcт­нa­гw слaв­на­гw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaн­на: с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ: с™hхъ слaв­ныхъ и3 доб­ро­по­бёд­ныхъ мy­че­ни­кwвъ: пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ: с™hхъ и3 прaвед­ныхъ бGоoтє1цъ, їwа­кj­ма и3 ѓн­ны, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, бl­го­пріsт­ну сотвори2 мlтву нa­шу. дaруй нaмъ њстав­лeніе пре­гр­э­шeній нa­шихъ. по­крhй нaсъ кр0вомъ кри­лY твоє1ю. tжени2 t нaсъ всsка­го вра­гA и3 со­по­стaта. ўмири2 нa­шу жи1знь. гDи, поми1луй нaсъ, и3 мjръ тв0й, и3 сп7си2 дy­шы нa­шz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тa­же сотвори1въ пред­стоs­тель покл0нъ на зeм­лю, глаг0летъ брaтіи:

Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному.

И# брaтіz: БGъ прости1тъ ти2, џт­че с™hй.

Сщ7eнникъ же глаг0летъ:

Пом0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нa­шемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскомъ и3 всеS руси2 и4м>къ, и3 њ господи1нэ нa­шемъ преwсщ7eннэйшемъ є3пcкпэ [и3ли2 ґрхіе­пcк­пэ, и3ли2 мит­ро­полjтэ] и4м>къ.

И# мы2: ГDи поми1луй, чaстw.

Њ богохрани1мэй стра­нЁ нa­шей, вла­стёхъ и3 в0инствэ є3S. Њ nт­цЁ нa­шемъ, и4м>къ, и3 всeй во хr­тЁ брaтіи нa­шей. Њ ненави1дzщихъ и3 лю1бzщихъ нaсъ. Њ ми1лующихъ и3 слу­жa­щихъ нaмъ. Њ за­по­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ. Њ и3збавлeніи пл­энeн­ныхъ. Њ tшeд­шихъ nт­цёхъ и3 брaтіzхъ нa­шихъ. Њ въ м0ри плa­ва­ю­щихъ. Њ въ нe­мо­щехъ ле­жa­щихъ. Пом0лимсz и3 њ и3з8oби1ліи плодHвъ зем­нhхъ. И# њ всsкой души2 хrтіaнъ пра­во­слaв­ныхъ. Ўбlжи1мъ правосл†вныz ґрхіерeи, и3 кти1торы с™aгw хрa­ма сегw2 [с™hz nби1тели сеS]. Роди1тели нa­шz, и3 вс‰ прeж­де tшeд­шыz nтцы2 и3 брaтію нa­шу, здЁ ле­жa­щыz и3 повсю1ду правосл†вныz.

Пред­стоs­тель: Рцeмъ и3 њ се­бЁ самёхъ.

И# мы2: ГDи поми1луй, три1жды.

И# сщ7eнникъ: Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

И# на­чинa­ютъ брaтіz t дес­нa­гw и3 лё­ва­гw ли1ка по чи1ну. є3ди1нъ по є3ди1ному, твори1ти покл0нъ, и3 проси1ти и3 пріsти про­щeніе t пред­стоs­телz, под0бнэ глаг0люще:

Бlгослови2 џт­че с™hй, и3 прости1 мz грёш­на­го. И# прH­чаz.

Стоs­щу пред­стоs­те­лю посреди2 цRкве, д0ндеже и3сп0лнzтсz вс‰.

И# пріeм­ше про­щeніе t пред­стоs­телz, tх0димъ въ кє1лліи нa­шz, глаг0люще мlтву сію2, ћже и3 t всsка­гw че­ло­вё­ка глаг0летсz:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2 гDи, чlвэколю1бче. бl­го­творs­щымъ бlгосотвори2. брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нa­шымъ, дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. въ нe­мо­щехъ сy­щыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. я5же въ м0ри ўпрaви. съ пу­те­шeству­ю­щи­ми спу­те­шeствуй. слу­жa­щымъ, и3 ми1лующымъ нaсъ, гр­эхHвъ њстав­лeніе дaруй. за­по­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй ми1лости. помzни2 гDи, прeж­де ўс0пшыz nтцы2, и3 брaтію нa­шу, и3 ўпок0й |, и3дёже при­сэ­щaетъ свётъ ли­цA твоегw2. помzни2 гDи, брaтій нa­шихъ пл­энeн­ныхъ, и3 и3збaви | t всsка­гw њб­стоsніz. помzни2 гDи, пло­до­носs­щихъ, и3 доб­ро­дё­ла­ю­щихъ во с™hхъ твои1хъ цRк­вахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. помzни2 гDи и3 нaсъ сми­рeн­ныхъ, и3 грёш­ныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ: и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свё­томъ рa­зу­ма твоегw2, и3 на­стaви нaсъ на стезю2 зa­по­вэ­дей твои1хъ. мlтва­ми пречcтыz вLч­цы нa­шеz бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ. ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Въ пzт0къ
пeр­выz седми1цы с™hхъ постHвъ.

 На ќтре­ни  На ѕ7-мъ ча­сЁ  На вечeр­ни

На ќтре­ни.

Трbч­ны. По пeр­вомъ стіхосл0віи глаг0лемъ сэдaль­ны крє1стныz nсмо­глaс­ни­ка, и3 бGор0диченъ.

По в7-мъ же стіхосл0віи
сэдa­ленъ господи1на їH­си­фа. Глaсъ в7.
Под0бенъ: Бl­гоwбрaз­ный їHсифъ:

Стrтьми2 твои1ми без­стрaстіе всBмъ даsй чlвэколю1бче, / стр†сти пл0ти мо­еS ўмертви1въ кrт0мъ б9eственнымъ, / спод0би ви1дэти и3 с™0е вос­кrніе твоE гDи.

Слa­ва, т0йже:

И# нhнэ, кrтобGор0диченъ: ЧCт­нhмъ кrт0мъ сн7а твоегw2 со­хранsе­ми, / вLч­це чcтаz бцdе, / всsкій прил0гъ бор­цA, вси2 ўд0бь по­бэж­дaемъ: / тём­же тS по д0лгу при1снw ўбl­жaемъ, / ћкw м™рь б9ію, / и3 є3ди1ну на­дeж­ду дyшъ нaшихъ.

По G‑мъ же стіхосл0віи
сэдa­ленъ господи1на fе0дwра. Глaсъ в7.
Под0бенъ: Млcр­діz сyщи:

Чистоты2 сhй и3ст0чникъ, / пост0мъ соблюди2 нaсъ млcти­ве, / при1зри на ны2 те­бЁ при­пa­да­ю­щыz, / вонми2 возд­эsнію рyкъ нa­шихъ, / про­стрhй дл†ни твои2 на дрe­вэ / рас­пинaемь њ всёхъ земнор0дныхъ, / безпл0тныхъ є3ди1не гDи.

Слa­ва, т0йже:

И# нhнэ, кrтобGор0диченъ. Под0бенъ: Дв7а и3 м™и твоS хrтE, / на дрe­вэ зрs­ще тS мeрт­ва про­стeр­та, / плa­чу­щи г0рцэ, сн7е м0й, глаг0лаше, / что2 стрaш­ное сіE тaин­ство; / всBмъ дaруzй жи1знь вёч­ную, / в0лею на кr­тЁ кaкw ўми­рaе­ши / смeр­тію пон0сною;

КанHнъ въ минeи на ѕ7.
И# три­пё­сн­цы по чи1ну и4хъ.
Стіхосл0вимъ и3 пsтую пё­снь nбhчнw.
Глaсъ в7. Пё­снь є7.

Їрм0съ: Про­свэ­щeніе во тьмЁ ле­жa­щихъ, / сп7сeніе tчazн­ныхъ хrтE сп7се м0й, / къ те­бЁ ќтре­нюю цRю2 ми1ра, / просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: / и3н0гw бо рaз­вэ тебE бGа не знaю.

Во мнЁ зрS грёхъ, льсти­во­мyд­рый, / спэши1тсz и3 со­дёй­ству­етъ гр­эхY: / рa­ду­ет­сz бо вои1стинну њ моeй поги1бели: / но тh ми дaждь и3справлeніе сп7се, / во џна­гw ўбіeніе, молю1сz.

Нач†ла побэди1вый тьмы2, на кr­тЁ твоeмъ, / си1хъ и3зми2 мS ѕлод­эsніz, пaд­ша­го во глу­бинY гр­эхA, / и3 въ ћму без­мёст­ныхъ дэsній, / твоeю же млcтію сп7сти1сz ўповaюща.

Ўмертви1выйсz на кr­тЁ про­стeртъ, / ўмерщ­влeн­ную грэх0мъ њживи2 дy­шу мою2, / и3 честн0е твоE вос­кrніе дости1гнути, / въ ми1рэ хrтE спод0би, / дё­ла­ю­ща ўсeрд­нw тво‰ њправд†ніz.

БGор0диченъ: Про­свэ­щeніе мо­еS нe­мо­щи, / сп7сeніе њмра­чeн­ныz души2 мо­еS чcтаz, / сп7си1 мz, сп7си2 по­ги­бa­ю­ща nтрокови1це, / и3 въ ри1зу нетлёніz мS њблецы2, / и3стлёвшаго лю1тыми прегрэшeньми.

И$ный, глaсъ т0йже.

Їрм0съ: Н0щи прешeдшей:

Ты2 на мё­стэ л0бнэмъ / пл0тію рас­пsтисz и3зв0лилъ є3си2, є3ди1не без­смeртне, / че­ло­вё­че­скій р0дъ њбез­смeрт­ствуz, и3 воз8wбражaz гDи.

Стrти тво­еS до­сa­ду, твaрь зрs­щи / всS прем­энs­ше­сz, гDи, / їудeй­ска­гw ры­дa­ю­щи ўбjй­ства: / но пре­тер­пёлъ є3си2 сп7сти2 всsчєскаz.

Слa­ва, трb­ченъ: Q трb­це всес™az! / ты2 нa­ше слу­жeніе, / ты2 и3 при­бё­жи­ще и3 дер­жa­ва, / въ є3стествЁ є3ди1номъ тS вос­пэ­вa­ю­щымъ, / њчи­щeніе пре­гр­э­шeній низпосли2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Многоимени1таz nтрокови1це, рa­дуй­сz бцdе, / ков­чe­же, и3 стaм­но и3 тра­пeзо, / свэтон0сный свёщ­ни­че, nг­не­зрaч­наz купино2, / горо2 б9іz присённаz.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Мjру и3 сy­щымъ въ мjрэ рa­до­ва­тисz при­рeк­шіи, / нhнэ ћкw хrтY срас­пинaе­ми, / претeр­пимъ до­сa­ду, ру­гaніе, / и3 друг†z, да съ ни1мъ прослaвимсz.

Їрм0съ: Н0щи пре­шeд­шей, прибли1жисz дeнь, / и3 свётъ мj­ру воз­сіS: / сегw2 рa­ди хвaлzтъ тS ѓгGль­стіи чи1ни, / и3 славосл0вzтъ тS всsчєскаz.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џг­нен­ную ко nтро­кHмъ є3врeйскимъ сниз­шeд­ша­го, / и3 плa­мень въ р0су прел0жшаго бGа, / п0йте дэлA ћкw гDа, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Смири1вый себE, воз­нeсл­сz є3си2 за бlгоутр0біе на кrтъ, / воз­вы­шazй пaд­ша­го снёдію дрe­ва и3ногдA: / тём­же тS є3ди1не пребl­гjй, / про­слaв­лен­на­го поeмъ во вёки.

Невни­мaніz дре­мaніемъ гр­эхA тsж­кій под8sхъ с0нъ: / но ты2 ўс­нy­вый на кr­тЁ менE рa­ди хrтE м0й, / воздви1гни мS пaд­ша­го, / да мS не пріи1метъ н0щь смeртнаz.

Њслэпи1всz сластьми2, њб­но­шY дy­шу њмра­чeн­ную, / и3 см­эeт­сz зрs мz льсти­во­мyд­рый врaгъ: / тём­же мS просвэти2, и3 и3збaви сегw2 ѕл0бы, хrтE во вёки.

БGор0диченъ: Въ лё­но­сти жи1знь и3жди1въ, / дре­мaніемъ гр­эхA дy­шу њтzгчи1хъ: / неусhп­ной же твоeй мlт­вэ при­текaю, / не дaждь мнЁ въ смeр­ти дв7о пречcтаz, ўснyти.

И$ный.

Їрм0съ: Въ ку­пи­нЁ мwmсeю:

Тeр­ніемъ вэн­чaв­сz, и3 во nдeж­ду t пор­фЂ­ры њб0лксz, / kви1лсz є3си2 крас­нёй­шій хrтE, добр0тою / пa­че всёхъ сы­нHвъ че­ло­вё­че­скихъ, слa­вою њблиставaz.

Жeлчь и3 џцетъ піS, / двЁ струи6 про­ливaе­ши, жи­во­тA и3 нетлёніz, / и3з8 б9eственныхъ твои1хъ рeбръ, вё­рою тS пою1щымъ, / и3 славосл0вzщымъ хrтE во вс‰ вёки.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Трb­ченъ: Б9ество2 є3ди1но трb­це, / нераздэли1мое є3стество2, раз­дёль­наz же ли1цы, / неги1блющаz дер­жaво, џ§е сн7е и3 дш7е, / тS пэсносл0вимъ во вс‰ вёки.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: БGороди1тельнице чcтаz, / нбc­наz двe­ре, сп7си1тєльнаz вратA, / всёхъ хrтіaнъ молeніе пріими2, / тебE бl­жa­щихъ во вс‰ вёки.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

Кrте ски1птре хrт0въ, цRкве р0ге, / ца­рeй по­бё­до, храни1телю хrтіaнъ, / ты2 є3си2 про­свэ­щeніе моE, / ты2 и3 по­хвалA моS во вс‰ вёки.

Хвa­лимъ, бlгослови1мъ, по­кланsем­сz гDви, пою1ще, и3 пре­воз­носs­ще во вс‰ вёки.

Їрм0съ: Въ ку­пи­нЁ мwmсeю, дв7ы чy­до, / на сінaй­ст­эй го­рЁ проwбрази1вшаго и3ногдA, / п0йте, бlгослови1те / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Ћже прeж­де с0лнца свэти1льника бGа воз­сіsв­ша­го, / пл0тски къ нaмъ при­шeд­ша­го / и3з8 бо­кY дв7и1чу, неиз­речeн­нw воплоти1вшаz, / бl­го­сло­вeн­наz все­чcтаz, / тS бцdе величaемъ.

Про­ка­жeн­ную дy­шу мою2 без­мёст­ны­ми по­мыш­лeніи, / њкро­плeніемъ кр0ве тво­еS њчи1сти б9ій сл0ве, / и3 џбщ­ни­ка мS слa­вы тво­еS сотвори2, / менE рa­ди без­слaв­ное пре­тер­пё­вый хrтE распsтіе.

Вeсь слzк0хсz тzгот0ю без­мёст­ныхъ, хrтE, дэsній, / и3 сё­туz зо­вy ти, чlвэколю1бче: / души2 мо­еS неис­цBль­ныz ћз­вы / и3сцэли2 твоeю честн0ю кр0вію, / да пою2 твоE б9ество2.

Снёдь ѕл0бу, и3 пи­тіE небре­жeніе творS, / по все­мY пре­бы­вaю неис­прaв­ленъ, / снё­дей њшazніемъ без­врe­мен­нw рa­ду­юсz: / не сицев0му бо по­стY речE гDь бhти.

БGор0диченъ: Лю1тагw дрeв­нz­гw tречeніz губи1тельницу, / и3 пра­мa­те­ре и3справлeніе, / р0да къ бGу винY при­своeніz, / къ зижди1телю м0стъ, / тS, бцdе, величaемъ.

И$ный.

Їрм0съ: ЧCтую и3 пречcтую:

На дрe­вэ рас­пeн­шусz ти2 твaрь ко­лебa­ше­сz, / бGъ сhй по­стра­дaлъ є3си2 пл0тски, / за бlгоутр0біе щедр0тъ, да сп7сeши нaсъ.

КrтA твоегw2 гDи, си1ла вели1каz: / и4бо њбразy­ю­ще сего2 въ се­бЁ, / ѓбіе дe­монwвъ крё­пость tражaемъ.

Слa­ва, трb­ченъ: Е#ди1нице тріm­по­стaс­наz, трb­це є3ди1нственнаz, / гDо­на­чaліе, є3стество2 рав­но­слaв­ное, / џ§е, сн7е, и3 б9eственный дш7е, / сп7си2 всёхъ нaсъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Рa­дуй­сz њчисти1лище мj­ру бцdе, / въ нe­же при­текa­ю­ще вси2 грёш­ніи, / къ бGу при­ми­рeніе при1снw њбрэтaемъ.

Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ.

КrтA твоегw2 гDи, / б9eственнымъ мо­гyт­ствомъ ўкрэпи1 мz, / непор0чное и3 чи1стое врe­мz по­стA, те­бЁ приноси1ти.

Їрм0съ: ЧCтую и3 пречcтую / м™рь и3 дв7у, / пё­с­нь­ми пё­с­ней, вси2 вёр­ніи, / бl­гочeст­нw ћкw бцdу величaемъ.

Свэти1ленъ глa­са.

На стіх0внэ
са­мо­глa­сенъ днE, двaж­ды, глaсъ }:

П0стное за­вэ­щaніе рa­дост­нw воспріи1мемъ: / ѓще бо бы сіE прao­тецъ сохрани1лъ, / є3дeмскагw tпа­дeніz не пріs­ли бh­хомъ. / крaс­ный бЁ въ ви­дёніе, и3 д0брый въ снёдь, / ўмори1вый менE пл0дъ: / да не восхи1тимсz вёж­да­ми, / ни да ўслади1тсz нa­ша гор­тaнь по­чи­тaе­мы­ми брaш­ны, / по пріsтіи же без­чeству­е­мы­ми. / бэжи1мъ невоз­дер­жaніz, / и3 по на­сы­щeніи страстeмъ не покори1мсz. / на­знa­ме­на­им­сz кр0вію, / њ нaсъ ведe­на­гw на смeрть в0лею, / и3 не к0снетсz нaсъ губи1тель: / и3 снё­мы пaс­ху хrт0ву сщ7eннэйшую, / во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

М§нченъ: Чт0 вы на­речeмъ с™jи; / хе­рувj­мы ли; ћкw на вaсъ почи1лъ є4сть хrт0съ. / се­ра­фj­мы ли; ћкw непре­стaн­нw про­слaви­сте є3го2. / ѓгG­лы ли; тё­ла бо tврати1стесz. / си6лы ли; дёй­ству­е­те бо чудесы2. / мнH­гаz в†ша и3менA, и3 бHль­шаz даров†ніz, / моли1те сп7сти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ, глaсъ т0йже.
Под0бенъ: Q пре­слaв­на­гw чудесE!

Ћкw ви1дэ тS рас­пинaе­ма на л0бнэмъ сп7се, / и3змэнsшесz всS твaрь, / и3 со­дро­гa­ше­сz дви1жущесz не тер­пs­щи. / дв7а же чcтаz и3 м™и твоS, / ры­дa­ю­щи те­бЁ во­піs­ше: / ўвы2 мнЁ, q чa­до моE, сп7се м0й слад­чaй­шій, / что2 н0вое сіE и3 пре­слaв­ное и3 стрaн­ное видёніе;

Бlго є4сть: и3 пр0чее по­слё­до­ваніе. Чaсъ №-й без8 стіхосл0віz: тaкож­де и3 въ пр0чыz пzтки2 с™hz вели1кіz м7-цы.

На ѕ7-мъ часЁ.

Тро­пaрь, глaсъ є7:

Многогрэх0вное нa­ше жи­тіE, / и3 непо­каsн­ный нрaвъ / щедр0тами предвари2 гDи: / рaз­вэ бо тебE и3н0гw не вё­мы, / живот0мъ и3 смeр­тію вL­че­ству­ю­ща, / сп7си2 ћкw чlвэколю1бецъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, и3 по­вторsемъ т0йже.

Про­кj­менъ, pал0мъ з7i, глaсъ з7: Возлюблю1 тz гDи крё­по­сте моS, / гDь ўтвер­ждeніе моE. Стjхъ: БGъ м0й, пом0щникъ м0й.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
[ГлавA G, ст. №- д7i.]

СE вLка гDь са­ваHfъ tи1метъ t їеrли1ма и3 t їудeи крёп­ка­го, и3 крёп­кую, крё­пость хлё­ба, и3 крё­пость воды2: и3споли1на, и3 крёп­ка­го, и3 че­ло­вё­ка рaт­ни­ка, и3 судію2, и3 прbр0ка, и3 смотрели1ваго, и3 стaр­ца: и3 пzть­десzто­на­чaль­ни­ка, и3 ди1внаго со­вёт­ни­ка, и3 пре­мyдра­го ґрхітeк­то­на, и3 разyм­на­го по­слy­ша­телz. и3 по­стaв­лю ю4ношы кнs­зи и4хъ, и3 ру­гa­те­ли госп0дствовати бy­дутъ и4ми: и3 на­па­дaти и4мутъ лю1діе, че­ло­вёкъ на че­ло­вё­ка, и3 че­ло­вёкъ на бли1жнzго своего2: прирази1тсz nтрочA къ стaр­цу, и3 без­чeст­ный къ честн0му. ћкw и4метсz че­ло­вёкъ брaта своегw2, и3ли2 до­мaш­нz­гw nт­цA своегw2, глаг0лz: ри1зу и4маши, началов0ждь нaмъ бy­ди, и3 брaш­но моE под8 тоб0ю да бy­детъ. и3 tвэ­щaвъ въ дeнь џный речeтъ: не бy­ду тв0й началов0ждь, нёсть бо въ до­мY моeмъ ни хлё­ба, ни ри1зы: не бy­ду началов0ждь лю1демъ си6мъ. ћкw њстaв­ленъ бhсть їеrли1мъ и3 їудeа па­дE, и3 kзhкъ и4хъ со беззак0ніемъ, не по­карs­ют­сz гDви. сегw2 рa­ди нhнэ смири1сz слa­ва и4хъ, и3 стyдъ ли­цA и4хъ проти1ву стA и5мъ: грёхъ же св0й ћкw сод0мскій возвэсти1ша, и3 kви1ша. г0ре души2 и4хъ, за­нE ўмhс­ли­ша со­вётъ лукa­вый на себE сами1хъ, рeк­ше: свs­жемъ првd­на­го, ћкw непо­трe­бенъ нaмъ є4сть: u5бо плоды2 дёлъ свои1хъ снэдsтъ. г0ре беззак0нному, лук†ваz бо при­клю­чaт­сz є3мY по дэлHмъ рyкъ є3гw2. лю1діе мои2, прист†вницы вa­ши по­жинa­ютъ вaсъ, и3 и3стzзaющіи њб­ла­дa­ютъ вa­ми: лю1діе мои2, бl­жa­щіи вaсъ льстsтъ вы2, и3 стєзи2 н0гъ вa­шихъ воз­му­щa­ютъ. но нhнэ ўстр0итсz гDь на сyдъ, и3 по­стaвитъ на сyдъ лю1ди сво‰. сaмъ гDь на сyдъ пріи1детъ со старBй­ши­ны людeй, и3 съ кнs­зи и4хъ.

Про­кj­менъ, pал0мъ }i, глaсъ ѕ7: ГDи, пом0щниче м0й, / и3 и3збaвителю м0й. Стjхъ: Нб7сA по­вё­да­ютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 воз­вэ­щaетъ твeрдь.

Вё­до­мо да є4сть, ћкw по­слё­до­ваніе минeи прилучи1вшагwсz с™aгw въ суб­бHту и3 въ недё­лю поeт­сz на по­вечeріи, и3ли2 є3гдA х0щетъ є3кклисіaрхъ.

Въ пzт0къ вeчера.

Во свэти1льничное, по nбhч­номъ стіхосл0віи, на ГDи воз­звaхъ, по­стaвимъ стіхHвъ ‹, и3 поeмъ стіхи6ры, са­мо­глa­сенъ днE, двaж­ды. Глaсъ є7:

Пріиди1те вёр­ніи, / дё­ла­имъ во свётэ дэлA б9іz, / ћкw во дни2 бl­гоwбрaз­нw х0димъ, / всsкое непрaвед­ное списaніе t себE бли1жнzгw tи1мемъ, / не по­ла­гa­ю­ще пре­ты­кaніz се­мY въ соб­лaзнъ. / њстaвимъ пл0ти сла­до­стрaстіе, / возрасти1мъ души2 даров†ніz, / дади1мъ трe­бу­ю­щымъ хлёбъ, / и3 при­стy­пимъ хrтY въ по­каsніи вопію1ще: / б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

Тa­же поeмъ и3 четh­ре м§ничны nк­тHи­ха, прилучи1вшагwсz глaса.

Тa­же са­мо­глaс­ны д7, с™aгw fе0дwра.
Глaсъ в7:

Пріиди1те м§нколю1бцы вси2, / д¦0внw возвесели1мсz, и3 тор­же­ствyимъ: / днeсь бо пред­ла­гaетъ тра­пe­зу тaй­ную м§нкъ fе0дwръ, / ве­селs­щую празднолю1бцєвъ нaсъ, є4же вопи1ти къ немY: / рa­дуй­сz стrто­тeрп­че непобэди1мый, / прещє1ніz мучи1телей на земли2 разори1вый. / рa­дуй­сz, брeн­ное твоE тё­ло за хrтA tдa­вый мy­камъ. / рa­дуй­сz, въ разли1чныхъ бэдaхъ, и3скyсный в0инъ kви1выйсz нбc­на­гw в0инства. / тём­же м0лимъ тS м§нкwвъ ўкра­шeніе, / моли1сz њ ду­шaхъ нaшихъ.

БGо­да­ро­вaн­ную бl­годaть чудeсъ твои1хъ, м§нче fе0дwре, / всBмъ про­сти­рaе­ши, вё­рою къ те­бЁ при­текa­ю­щымъ, / є4юже хвa­лимъ тS, глаг0люще: / плэнє1нныz и3збавлsеши, и3сцэлsеши болs­щыz, / ни1щыz њбо­га­щaе­ши: и3 сп7сaеши плa­ва­ю­щыz, / сyет­ное течeніе ўдер­жавaе­ши ра­бHвъ, / и3 тщеты2 kв­лeніе твори1ши ўкра­дa­ю­щымъ стра­дaль­че, / и3 в0ины на­казyе­ши вос­хи­щeніz њгребaтисz, / мла­дeн­цємъ дaру­е­ши ми1лостивнw прошє1ніz, / тeп­лый њбр­этaе­шисz пред­стa­тель творs­щымъ твою2 сщ7eнную пa­мzть. / съ ни1миже и3 нaсъ стра­дaль­че сщ7eннэйшій, / вос­пэ­вa­ю­щымъ твоE мучeніе, / проси2 ў хrтA вeлію млcть.

Дaръ б9ій превh­ш­шій по­казaл­сz є3си2 м§нче fе0дwре: / за­нE и3 по кончи1нэ ћкw жи1въ / при­текa­ю­щымъ даe­ши прошє1ніz. / тём­же сh­ну вос­хи­щeн­ну жены2 и3ногдA, / пл­энeн­ну и3новёрными в0ины, / пред­стaв­ши вдови1ца слезa­ми хрaмъ тв0й мочa­ше: / тh же ћкw млcтивъ на ко­нЁ бё­ломъ на­шeдъ, / сеS џтро­ка пред­стaвилъ є3си2 неви1димw: / и3 по сeмъ и3 съ си1мъ дёй­ствуzй чудесы2, не пре­стaлъ є3си2. / но моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

Б9eственныхъ дарHвъ тезоимени1та тS чтY, требl­жeнне fе0дwре: / свё­та бо б9eственнагw незаходи1мое свэти1ло kв­лeй­сz, / ўzсни1лъ є3си2 стра­дaнь­ми твои1ми всю2 твaрь: / и3 nгнS си1льнэйшій kви1всz, плa­мень ўгаси1лъ є3си2, / и3 льсти1вагw ѕмjz главY сокруши1лъ є3си2. / тём­же во стра­дaніихъ твои1хъ хrт0съ приклони1всz, / вэн­чA б9eственную главY твою2 великом§нче стра­дaль­че, / ћкw и3мёzй дерз­но­вeніе къ бGу, / при­лёж­нw моли1сz њ ду­шaхъ нaшихъ.

Слa­ва, глaсъ ѕ7: Сосy­да ўпотреби1въ врaгъ соtстyп­ни­ка мучи1телz, / ўмыш­лeніемъ лю1тымъ, / пост0мъ њчи­щa­ю­щы­zсz лю1ди бlгочести6выz, / t сквeр­ныхъ жeртвъ, њсквер­нeн­ны­ми брaш­ны tку­шa­ше­сz њскверни1ти: / но ты2 џна­гw ўхищ­рeніе муд­рёй­шимъ разруши1лъ є3си2 ўмыш­лeніемъ, / во снЁ пред­стaлъ є3си2 то­гдaш­не­му ґрхіерeю, / и3 глуб0кое рa­зу­ма tкры­вaz, / и3 без­мёст­ное на­чинaніе kв­лsz, / и3 те­бЁ ќбw бl­годaр­ствєн­наz при­но­сs­ще, сп7са на­писyемъ, / лёт­ное вос­по­минaніе бhв­ша­гw чу­десE творs­ще: / и3 пр0чее молs­ще­сz, / t ўмыш­лeній лукa­ва­гw невреди6мымъ сп7сти1сz, / къ бGу твои1ми мlтва­ми м§нче fе0дwре.

И# нhнэ, бGор0диченъ глa­са. Вх0дъ без8 є3ђліа. Свё­те ти1хій:

Про­кj­менъ, pал0мъ f7i. Глaсъ є7: Ўслh­шитъ тS гDь / въ дeнь пе­чa­ли. Стjхъ: Защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz.

Бы­тіS чтeніе.
[ГлавA в7, ст. к7-к7є. главA G, ст. №- к7.]

НаречE ґдaмъ и3менA всBмъ ско­тHмъ, и3 всBмъ пти1цамъ нбc­нымъ, и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зєм­нhмъ, ґдa­му же не њбрё­тесz пом0щникъ под0бный є3мY. и3 наложи2 бGъ и3зступлeніе на ґдa­ма, и3 ќс­пе: и3 взS є3ди1но t рeбръ є3гw2, и3 и3сп0лни пл0тію вмё­стw є3гw2. и3 со­здA гDь бGъ ребро2, є4же взS t ґдa­ма, въ женY, и3 при­ведE ю5 ко ґдa­му. и3 речE ґдaмъ: сE нhнэ к0сть t ко­стeй мои1хъ, и3 пл0ть t пл0ти мо­еS: сіS на­речeт­сz женA, ћкw t мy­жа своегw2 взzтA бhсть сіS. сегw2 рa­ди њстaвитъ че­ло­вёкъ nт­цA своего2 и3 мa­терь, и3 прилэпи1тсz къ же­нЁ своeй, и3 бy­де­та двA въ пл0ть є3ди1ну. и3 бё­ста џба н†га, ґдaмъ же и3 женA є3гw2, и3 не сты­дsс­тасz. ѕмjй же бЁ муд­рёй­шій всёхъ ѕвэ­рeй сy­щихъ на земли2, и5хже сотвори2 гDь бGъ. и3 речE ѕмjй же­нЁ: что2 ћкw речE бGъ: да не ћсте t всsка­гw дрe­ва рaй­ска­гw; и3 речE женA ѕмjю: t всsка­гw дрe­ва рaй­ска­гw ћсти бy­демъ: t плодa же дрe­ва, є4же є4сть по­сре­дЁ раS, речE бGъ, да не ћсте t негw2, ни­жE при­кос­нe­тесz є3мY, да не ќмре­те. и3 речE ѕмjй же­нЁ: не смeр­тію ќмре­те. вёдz­ше бо бGъ, ћкw в0ньже ѓще дeнь снё­сте t негw2, tвeр­зут­сz џчи вa­ши, и3 бy­де­те ћкw б0зи, вёдz­ще д0брое и3 лукaвое. и3 ви1дэ женA, ћкw добро2 дрeво въ снёдь, и3 ћкw ўг0дно nчи1ма ви1дэти, и3 красно2 є4сть, є4же ра­зу­мё­ти: и3 взeм­ши t плодA є3гw2, kдE: и3 да­дE мy­жу сво­е­мY съ соб0ю, и3 kд0ста. и3 tверз0шасz џчи nбё­ма, и3 ра­зу­мё­ша, ћкw нa­зи бё­ша, и3 сши1ста ли1ствіе смок0вное, и3 сотвори1ста се­бЁ препо‰саніz. и3 ўслh­ша­ста глaсъ гDа бGа, ходs­ща въ раи2 по полyд­ни: и3 скрhс­тасz ґдaмъ же и3 женA є3гw2 t ли­цA гDа бGа по­сре­дЁ дрe­ва рaй­ска­гw. и3 при­звA гDь бGъ ґдa­ма, и3 речE є3мY: ґдa­ме, гдЁ є3си2; и3 речE є3мY: глaсъ слh­шахъ тебE ходs­ща въ раи2, и3 ўбоsх­сz ћкw нaгъ є4смь, и3 скрhх­сz. и3 речE є3мY бGъ: кто2 возвэсти2 те­бЁ, ћкw нaгъ є3си2, ѓще не бы2 t дрe­ва, є3г0же за­по­вё­дахъ те­бЁ, сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ є3си2; и3 речE ґдaмъ: женA, ю4же дaлъ є3си2 со мн0ю, тa ми да­дE t древA, и3 kд0хъ. и3 речE гDь бGъ же­нЁ: что2 сіE сотвори1ла є3си2; и3 речE женA: ѕмjй прельсти1 мz, и3 kд0хъ. и3 речE гDь бGъ ѕмjю: ћкw сотвори1лъ є3си2 сіE, пр0клzтъ ты2 t всёхъ ско­тHвъ, и3 t всёхъ ѕвэ­рeй зем­нhхъ: на пeр­сехъ твои1хъ и3 чрe­вэ ходи1ти бy­де­ши, и3 зeм­лю снё­си вс‰ дни6 жи­во­тA твоегw2. и3 враж­дY по­ло­жY меж­дY тоб0ю, и3 меж­дY жен0ю, и3 меж­дY сё­ме­немъ твои1мъ, и3 меж­дY сё­ме­немъ тоS: т0й твою2 блюсти2 бy­детъ главY, и3 ты2 блюсти2 бy­де­ши є3гw2 пsту. и3 же­нЁ речE: ўмно­жaz ўмн0жу пе­чa­ли тво‰, и3 воздых†ніz тво‰, въ бо­лёз­нехъ роди1ши ч†да, и3 къ мy­жу тво­е­мY њбра­щeніе твоE, и3 т0й тоб0ю њб­ла­дaти бy­детъ. и3 ґдa­му речE: ћкw по­слy­шалъ є3си2 глa­са жены2 тво­еS, и3 ћлъ є3си2 t дрe­ва, є3г0же за­по­вё­дахъ те­бЁ сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ є3си2: про­клzтA зем­лS въ дёл­эхъ твои1хъ, въ пе­чa­лехъ снё­си тyю вс‰ дни6 жи­во­тA твоегw2. тє1рніz и3 волчцы2 возрасти1тъ те­бЁ, и3 снё­си травY сeль­ную. въ п0тэ ли­цA твоегw2 снё­си хлёбъ тв0й, д0ндеже возврати1шисz въ зeм­лю, t неs­же взsтъ є3си2: ћкw зем­лS є3си2, и3 въ зeм­лю tи1деши. и3 на­речE ґдaмъ и4мz же­нЁ своeй жи1знь, ћкw тA мaти всёхъ живyщихъ.

Про­кj­менъ, pал0мъ к7, глaсъ ѕ7: Вознеси1сz гDи, си1лою твоeю, / вос­поeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰. Стjхъ: ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь.

При1тчей чтeніе.
[ГлавA G, ст. f7i-lд.]

БGъ пре­мyд­ро­стію њс­но­вA зeм­лю, ўгот0ва же нб7сA рa­з­умомъ: въ чyв­ст­вэ є3гw2 бє1здны разверз0шасz, џб­ла­цы же и3сточи1ша р0су. сhне да не пре­минe­ши, соблюди1 же м0й со­вётъ, и3 мhсль: да живA бy­детъ ду­шA твоS, и3 бl­годaть бy­детъ на твоeй вhи: [бy­детъ же и3сцэлeніе пл0темъ твои6мъ, и3 ўвра­чевaніе ко­стeмъ твои6мъ:] да х0диши на­дёzсz въ ми1рэ во всёхъ путeхъ твои1хъ, но­гa же твоS не п0ткнетсz, ѓще бо сs­де­ши, без­боsз­ненъ бy­де­ши, ѓще же поспи1ши слa­дост­нw поспи1ши: и3 не ўбои1шисz стрa­ха на­шeд­ша­гw, ни­жE ўстрем­лeніz нечести1выхъ на­ходs­ща­гw. гDь бо бy­детъ на всёхъ путeхъ твои1хъ, и3 ўтверди1тъ н0гу твою2, да не по­полз­нe­шисz. не tре­цhсz бlготвори1ти трe­бу­ю­ще­му, є3гдA и4мать рукA твоS по­мо­гaти. не рцы2: tшeдъ возврати1сz, и3 за­yт­ра дaмъ, си1льну ти2 сy­щу бlготвори1ти: не вё­си бо что2 породи1тъ на­ходs­щій дeнь. не со­плетaй на дрy­га твоегw2 ѕлA, при­шeль­ца сy­ща и3 ўпо­вa­ю­ща на тS. не враж­дyй на че­ло­вё­ка тyне, да не что2 на тS со­дёетъ ѕл0е. не стzжи2 ѕлhхъ му­жeй поношє1ніz, не возрев­нyй путє1мъ и4хъ. нечи1стъ бо пред8 гDемъ всsкъ за­ко­но­пре­стyп­никъ и3 съ првd­ны­ми не со­че­тавaет­сz. клsтва гDнz въ до­мёхъ нечести1выхъ: дворh же првd­ныхъ бl­го­слов­лs­ют­сz. гDь гHр­дымъ проти1витсz: смирє1ннымъ же даeтъ бlгодaть.

Тa­же, Да и3спрaвитсz мlтва моS:

И# пр0чее по­слё­до­ваніе преждесщ7eнныхъ.

По за­ам­вHн­ной мlтвэ

поeмъ на­стоs­щій молeб­ный канHнъ с™aгw fе0дwра. Предл0жши же к0лmво, глаг0лемъ pал0мъ рм7в: ГDи, ўслh­ши мlтву мою2: Тa­же, БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

И# ѓбіе тро­пaрь, глaсъ в7:

Вє1ліz вё­ры и3справлє1ніz, / во и3ст0чницэ плa­мене, ћкw на во­дЁ ўпо­коeніz, / с™hй м§нкъ fе0дwръ рa­до­ва­ше­сz: / nгнeмъ бо все­со­ж­жeг­сz, / ћкw хлёбъ слaд­кій трb­цэ при­несeсz. / тогw2 мlтва­ми хrтE б9е / сп7си2 дy­шы нaшz.

Слa­ва, т0йже.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Вс‰ пa­че смh­ла, / вс‰ пресл†внаz тво‰ бцdе т†инства, / чи­сто­тЁ за­пе­чaтан­ной, и3 дв7ству храни1му, / м™и по­знaласz є3си2 нел0жна / бGа р0ждши и4стиннаго: / того2 моли2 сп7сти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

И# ѓбіе pал0мъ н7.

Тa­же на­стоs­щій канHнъ, глaсъ }.
Творeніе їwaн­на дамаски1на, є3гHже краестр0чіе:
Б9іихъ тS пою2 дарHвъ тезоимени1те.
Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду про­шeдъ ћкw сy­шу, / и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, / ї}льтzнинъ во­піs­ше: / и3збaвителю и3 бGу нa­ше­му пои1мъ.

Б9іz тS рачи1телz fе0дwре вё­дый / и3 люб0вію неиз­бёж­ною твоeю за­пeн­сz, / дy­шу же и3 тё­ло, и3 сло­весA по­хвaлъ возлагaю.

Пис­a­ше­сz по­ве­лёніе бGо­мeрз­кое, / жeрт­ву јдwлwмъ, ґ не жив0му бGу приноси1ти: / но при­ведeнъ бhлъ є3си2, не по­жрsй стrто­тeрп­че, / бGу же и3мhй при­ведeнъ бhти.

Слa­ва: Ра­чeніемъ б9eственнымъ при­гвож­дeнъ, бGа вhш­нz­гw / сн7у є3динор0дному, fе0дwре м§нче вв0инилсz є3си2, / и3 п0честей не погрэши1лъ є3си2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Чи1ни тS ѓгGлwвъ и3 че­ло­вёкwвъ без­не­вёст­наz м™и / вос­хвалs­ютъ непре­стaн­нw: / со­дё­телz бо си1хъ, ћкw мLн­ца / во њб8sтіихъ твои1хъ носи1ла є3си2.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтвер­ждeніе при­текa­ю­щихъ къ те­бЁ гDи, / ты2 є3си2 свётъ њмра­чeн­ныхъ, / и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Пёніе и3з8 ўстeнъ мои1хъ, / и3 и3з8 бо­лёз­нен­ныz души2 моль­бY при­но­шY, / ю4же ўщeд­ри стrто­тeрп­че fе0дwре.

Пл0ть покори1лъ є3си2 са­модeрж­цу, слaвне м§нче, ўмY, / и3 nбои1ми ўго­ждaе­ши создaвшему.

Слa­ва: Стaлъ є3си2 на суди1щи мучи1тельскомъ, / хrтA цRS бGосл0вz: / жрeти бо сквє1рнымъ tрeкл­сz є3си2 fе0дwре.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ТS вси2 стz­жa­хомъ при­бё­жи­ще и3 стё­ну при1снw хrтіaне: / тS славосл0вимъ нем0лчнw безневёстнаz.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Ўслh­шахъ гDи / смот­рeніz твоегw2 тaин­ство, / ра­зу­мёхъ дэлA тво‰, / и3 про­слaвихъ твоE б9ество2.

Т†инъ б9eственныхъ вкуси1въ, въ рa­зумэ м§нче fе0дwре, / непо­стhд­ную пр0повэдь б9іz рож­дeніz и3сповёдалъ є3си2.

Стрaст­ное б9ество2 непщевa­ху, страстeмъ слу­жa­щіи, / и5хже д¦омъ и3з8wбличи1лъ є3си2, / стра­дaль­че fе0дwре просвэщaемь.

Слa­ва: И#збaвителz мlт­вою, тебE вос­пэ­вa­ю­щымъ бl­жeнне fе0дwре, / t разли1чныхъ њб­стоsній и3 страстeй бhти м0лимъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Клaсъ возрасти1вшаz жи­во­творs­щій, неwрaн­наz ни1во, / подаю1щій мjро­ви жи1знь бцdе, / сп7си2 пою1щыz тS.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Ќтре­ню­ю­ще во­піeмъ ти2 / гDи, сп7си1 ны. / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / рaз­вэ тебE и3н0гw не вёмы.

Люби1те возлюби1вшаго гDа, / воз­гла­шaлъ є3си2 стра­дaль­че fе0дwре, / стрaж­ду­щымъ съ тоб0ю м§нкwмъ.

Ћкw рeв­но­стію стrто­тeрп­че раз­жизazсz сeрд­цемъ, / боги1ню лжеимени1тую съ трe­би­щемъ попали1лъ є3си2.

Слa­ва: Си1лою непобэди1мою fе0дwре стrто­тeрп­че, / вaр­вар­скую дeр­зость, / и3 мо‰ стр†сти погуби2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Дв7у по ржcтвЁ поeмъ тS бцdе: / тh бо бGа сл0ва пл0тію мjро­ви ро­ди­лA є3си2.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS сп7се, / мнH­га бо без­за­кHніz мо‰, / и3 и3з8 глубины2 ѕHлъ возведи2 молю1сz, / къ те­бё бо возопи1хъ, / и3 ўслh­ши мS, / б9е сп7сeніz моегw2.

К0ль слa­бое, к0ль немощн0е, бо­гHвъ сyет­ныхъ шатaніе! / на tм­щeніе своE, че­ло­вёкwмъ молs­ше­сz въ стоsніи по­бэж­дaе­мое, / нел0жныхъ м§нкwвъ про­по­вё­да­ю­щихъ и4стину. [Двaж­ды.]

Слa­ва: Ўкрэпи1всz си1лою б9іею, м§нкwвъ слaво fе0дwре, / м{ки ѕлочести1выхъ, мла­дeнєцъ стр­э­лsніz зрeлъ є3си2 бl­жeнне, / вёч­ну­ю­щее бy­ду­щихъ предзрS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Да и3збaвимсz t лю1тыхъ пре­гр­э­шeній / мlтва­ми твои1ми бGороди1тельнице чcтаz, / и3 да ўлучи1мъ все­чcтаz б9eственнагw њсіsніz, / и3з8 тебE неиз­речeн­нw воплоти1вшагwсz сн7а б9іz.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Вёру хrт0ву ћкw щи1тъ внyтрь пріи1мъ въ сeрд­цы твоeмъ, / проти6вныz си6лы по­прaлъ є3си2 мно­го­стра­дaль­че, / и3 вэн­цeмъ нбc­нымъ вэн­чaл­сz є3си2 вёч­нw fе0дwре, ћкw непобэди1мый.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: T їудeи до­шeд­ше џт­ро­цы, / въ вавmлHнэ и3ногдA, / вё­рою трb­че­скою плa­мень пeщ­ный по­прa­ша пою1ще: / nтцє1въ б9е бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Ўрa­ненъ бhлъ є3си2 тё­ломъ, / за ўрa­нен­на­го сл0ва пл0тію нaсъ рa­ди, / и3 се­мY бl­годaр­ствен­нw ве­селsсz возопи1лъ є3си2, стrто­тeрп­че fе0дwре: / nтє1цъ нa­шихъ б9е бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Ћкw во гр0бэ положи1сz, и3 в0лею за­пе­чат­лёсz и3збaвителю всёхъ, въ темни1цэ за­пе­чат­лён­ной / всели1лсz є3си2, во­піS стrто­тeрп­че fе0дwре: / nтє1цъ нa­шихъ б9е бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Ўмерщ­влeнъ бhвъ, и3 стр†сти плотск‡z про­из­волeніемъ tтрsсъ, / не снёдію стра­сто­тeрп­че, но люб0вію б9eственною пи­тazсz пёлъ є3си2: / nтє1цъ нa­шихъ б9е бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Слa­ва: Въ темни1цэ стrто­тeрп­че, ћко­же въ пещи2 ю4ношы и3ногдA, / є3ди1нъ нетлён­ныz трb­цы тебE ўкр­эплsетъ, ви1дэнъ бhвъ, вопію1ща: / nтє1цъ нa­шихъ б9е бl­го­сло­вeнъ є3си2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Нa­ше сп7сeніе, ћко­же вос­хо­тёлъ є3си2 сп7се ўстр0ити, / во ўтр0бу дв7ы всели1лсz є3си2, / ю4же мj­ру пред­стa­тель­ни­цу по­казaлъ є3си2: / nтє1цъ нa­шихъ б9е бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Пё­снь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь, хал­дeй­скій мучи1тель, / бGочести6вымъ неи1стовнw раз­жжE, / си1лою же лyч­шею, сп7сeны сі‰ ви1дэвъ, / твор­цY и3 и3збaвителю во­піs­ше: / џт­ро­цы, бlгослови1те, / сщ7eнницы, восп0йте, / лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Њсл­эплeнъ ўм0мъ, беззак0нныхъ на­чaль­никъ, / бGочести1ву те­бЁ нечести1внw претs­ше: / что2 всyе на че­ло­вё­ка нyж­дею ўмeр­ша, безyмне, возложи1лъ є3си2 на­дeж­ду; / но ты2 возопи1лъ є3си2: / џт­ро­цы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Ћкw смhс­лен­ный и3 пре­мyд­рый строи1тель бl­годaти, / дaн­ною те­бЁ t бGа бl­годaтію, / возопи1лъ є3си2 fе0дwре, по­вел­э­вa­ю­ще­му нечести1внw: / сeй стyдъ мнЁ и3 пою1щымъ бy­ди: / џт­ро­цы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Слa­ва: Ю$ношески под­визaл­сz є3си2, дeр­зост­нw и3з8wбличи1лъ є3си2: / что2 безyм­ству­е­ши, мучи1телю взы­вaлъ є3си2, / по­вел­э­вaz твaрємъ служи1ти л0жнw, њстaв­ль­шымъ со­здaв­ша­го; / но ѓзъ вос­пэ­вaю: џт­ро­цы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Плотски1ми и3з8wбражeньми, и3 разли1чными ган†ніи, / и3 зна­менa­тель­ны­ми и3 њбрази1тельными и3зречeньми, / твоE пред­вэ­щa­ху бGоглаг0ливіи ржcтво2, / пре­естeствен­ное и3 чyд­ное дв7о: / тём­же тS ве­селs­ще­сz бl­гочeст­нw вос­хвалsемъ, / хrтA пре­воз­носs­ще во вс‰ вёки.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: ТS неискусобрaчную:

Вещество2 мучeніz твоегw2, б9іе fе0дwре желaніе. / тём­же ти2 и3 вещество2 бhсть ве­щeствен­но­му тё­ло nгню2: / и4мже къ б9eственному рa­дуzсz nгню2 и3зшeлъ є3си2, / стrто­тeрп­че ўг0дниче б9ій fе0дwре.

М§нче все­чeстне, попали1въ, не попали1лсz є3си2: / тh бо прeлесть попали1лъ є3си2, / бGу же предстои1ши живhй, / и3 въ нeмъ м§нчески ве­селsсz, / стrто­тeрп­че и3 ўг0дниче fе0дwре.

Слa­ва: Е#ди1наго тS знaемъ хrтA, є3ди1наго t трb­цы, / во двою2 совершє1нну є3стєствY, / лю1ди тво‰ сп7си2 сі‰, / ±же стz­жaлъ є3си2 честн0ю твоeю кр0вію, / fе0дwра стра­сто­тeрп­ца мlтвами.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ТS неви1димаго бGа носи1вшую њб8sтіи, / на нб7сёхъ вос­пэ­вaе­ма­го t всеS си1лы: / и3 тоб0ю нaмъ дaру­е­мое вh­ну сп7сeніе / во њб­стоsніи величaемъ.

Їрм0съ: ТS неис­ку­со­брaч­ную м™рь бGа вhш­нz­гw: / тS пa­че ўмA р0ждшую сл0вомъ вои1стинну бGа, / вh­ш­шую пречcтыхъ си1лъ, / нем0лчными сла­во­слов­лeніи величaемъ.

И# ѓбіе, Трис™0е.

И# тро­пaрь с™aгw, глaсъ в7:

Вє1ліz вё­ры и3справлє1ніz, / во и3ст0чницэ плa­мене, ћкw на во­дЁ ўпо­коeніz, / с™hй м§нкъ fе0дwръ рa­до­ва­ше­сz: / nгнeмъ бо все­со­ж­жeг­сz, / ћкw хлёбъ слaд­кій трb­цэ при­несeсz. / тогw2 мlтва­ми хrтE б9е / сп7си2 дy­шы нaшz.

Слa­ва, кон­дaкъ, глaсъ }: Вё­ру хrт0ву ћкw щи1тъ внyтрь пріи1мъ въ сeрд­цы твоeмъ, / проти6вныz си6лы по­прaлъ є3си2 мно­го­стра­дaль­че, / и3 вэн­цeмъ нбc­нымъ вэн­чaл­сz є3си2 вёч­нw fе0дwре, ћкw непобэди1мый.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: Ћко­же пред­стa­тель­ство вси2, и3 дер­жaв­ное за­ступлeніе, / пре­грё­ш­шіи стz­жa­хомъ все­чcтаz, твою2 тe­п­лую п0мощь / дв7о м™и мRjе, хrтіaнъ сп7сeніе. / тёмъ не пре­стaй њ нaсъ молs­щи сп7са, да­ро­вaтисz прощeнію.

И# бы­вaетъ бl­го­сло­вeніе к0лmва. Тa­же, Бy­ди и4мz гDне: И# Бlгословлю2 гDа: И# даeт­сz пре­лом­лeніе t їерeа. И# tпyстъ. Ґ и3дёже не бhти преждесщ7eнной, кон­чaемъ часы2 си1це. По Њслa­би, њстaви: И# по конeч­нэхъ покл0нэхъ глаг0лемъ Трис™0е по Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Тa­же мlтва, Всес™az трb­це: И# на­чинaемъ вечeр­ню: Пріиди1те поклони1мсz: три1жды. pал0мъ Rг. Каfjсма. И# поeмъ на ГDи воз­звaхъ, стіхи6ры на ѕ7. М§нчны G, во nк­тHихэ глa­са, и4же на рzдY: И# с™0му fе0дwру G, Слa­ва, fе0дwру: Сосy­да ўпотреби1въ: И# нhнэ, бGор0диченъ, глa­са рz­до­вa­гw. Свё­те ти1хій: без8 вх0да. Чтeніе. На стіх0внэ тріH­ди са­мо­глa­сенъ днE двaж­ды, и3 м§нченъ, глaсъ є7: Бl­го­сло­вe­но в0инство: Слa­ва, fе0дwру, глaсъ в7: Б9eственныхъ дарHвъ: Пи1санъ въ стіхи1рахъ. И# нhнэ, бGор0диченъ: ВсE ўпо­вaніе: Нhнэ tпу­щaе­ши: Трис™0е по Џ§е нaшъ: Тро­пaрь: Вє1ліz вё­ры: Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Вс‰ пa­че смhс­ла: Тa­же є3ктеніA, Поми1луй нaсъ б9е: И# покл0ны, G. И# њблачи1тсz сщ7eнникъ въ баг­рs­ный фелHнь, и3 на­чинaетъ: Бl­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ: И# мы2 глаг0лемъ pал0мъ рм7в: ГDи ўслh­ши мlтву: И# пр0чее ћко­же ўкa­за­но прeж­де. КанHнъ на д7. И# по со­вер­шeніи канH­на, вмё­стw: Дост0йнw є4сть: Поeмъ їрм0съ f7 пё­с­ни: ТS неис­ку­со­брaч­ную: Тa­же Трис™0е по Џ§е нaшъ: Тро­пaрь: Вє1ліz вё­ры: Слa­ва, кон­дaкъ: Вё­ру хrт0ву: И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћко­же пред­стa­тель­ство: Тa­же мlтву над8 к0лmвомъ, бl­го­сло­вeніе к0лmва. По­сeмъ, Бy­ди и4мz гDне: И# Бlгословлю2 гDа: И# tпyстъ. И# вх0димъ въ тра­пe­зу, и3 вку­шaемъ вінA и3 є3лeа, рa­ди с™aгw. СіE пріs­хомъ въ лavрэ пр­пdб­на­гw nт­цA нa­ше­гw сaв­вы, и3 кін0віи пр­пdб­на­гw вели1кагw є3vfЂміа: но не твори1мъ сегw2 нhнэ за чeст­ность днE. Nбa­че kди1мъ варeніе съ сли1вами, без8 мaс­ла и3 ґр­мeа: про­из­волs­ю­щіи же kдsтъ су­хоzдeніе, ћко­же и3 въ срeду.

По­добaетъ вё­да­ти, ћкw во всёхъ пzт­кaхъ с™hz и3 вели1кіz че­ты­ре­десsт­ни­цы, на вечeр­нzхъ и3 по­вечeріzхъ покл0нwвъ не твори1мъ, т0кмw воwбражє1нныz въ преждеwсщ7eнной, є4же є4сть по Да и3спрaвитсz: покл0ны G. По вх0дэ с™hхъ дарHвъ, покл0ны G. И# на Бy­ди и4мz гDне, покл0ны G.

Повечє1ріz же поeмъ вели6каz, на ни1хже поeмъ по­кHй­ныz канH­ны на­стоs­ща­гw глa­са, въ гробни1цэ.

КанH­ны же въ минeи на­стоs­щіz суб­бHты и3 недё­ли поeмъ, є3гдA и3зв0литъ є3кклисіaрхъ: є3ди1нъ ќбw поeмъ въ по­вечeріи пzт­кA, дру­гjй же канHнъ поeмъ въ по­вечeріи недёли.

Тaкw твори1мъ во всёхъ пzт­кaхъ, въ вe­черъ с™hz и3 вели1кіz четыредесsтницы.

Въ суб­бHту пeрвую с™hхъ постHвъ.

 На ќтре­ни  На літур­гjи

На ќтре­ни.

По ше­стоpaл­міи, поeмъ БGъ гDь, на глaсъ в7.

И# тро­пaрь с™aгw fе0дwра, двaж­ды, глaсъ в7:

Вє1ліz вё­ры и3справлє1ніz, / во и3ст0чницэ плa­мене, ћкw на во­дЁ ўпо­коeніz, / с™hй м§нкъ fе0дwръ рa­до­ва­ше­сz: / nгнeмъ бо все­со­ж­жeг­сz, / ћкw хлёбъ слaд­кій трb­цэ при­несeсz. / тогw2 мlтва­ми хrтE б9е / сп7си2 дy­шы нaшz.

Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3ди1ножды: Вс‰ пa­че смhс­ла, / вс‰ пресл†внаz тво‰ бцdе т†инства, / чи­сто­тЁ за­пе­чaтан­ной, и3 дв7ству храни1му, / м™и по­знaласz є3си2 нел0жна, / бGа р0ждши и4стиннаго: / того2 моли2 сп7сти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

И# nбhч­ное стіхосл0віе. По №-мъ же стіхосл0віи поeмъ сэдaль­ны м§ничны, nсмо­глaс­ни­ка, случи1вшагwсz глa­са, съ бGор0дичнымъ.

По в7-мъ же стіхосл0віи
поeмъ на­стоs­щыz сэдaль­ны с™aгw fе0дwра.
Глaсъ G. Под0бенъ: Б9іz вёры:

КипS вё­ры пра­во­слaвіемъ, / прeлесть ўгаси1лъ є3си2 ѕло­слaвіz, / ўпраздни1въ јдwль­ское безб0жіе: / и3 все­со­ж­жeніе б9eственное бhвъ, / чу­до­дёй­ствіи њро­шaе­ши концы2 м§ниче пре­слaвне, / хrтA бGа моли2, / да­ро­вaти нaмъ вeлію млcть.

Дру­гjй сэдa­ленъ с™aгw, под0бенъ:

Б9eственный дaръ, тS ко сп7сeнію всeй да­дE все­лeн­нэй, / въ стра­дaль­че­ствахъ ўкрэпи1вый тS гDь, / душє1вныz нa­шz болBз­ни и3сцэлsz, / и3 тэлє1сныz стр†сти по­бэж­дaz, / м§нче fе0дwре, хrтA бGа моли2, / да­ро­вaти нaмъ вeлію млcть.

БGор0диченъ, под0бенъ: Невмэсти1маго бGа, во ўтр0бэ твоeй дв7о пречcтаz носи1вшаz, / прeж­де вBкъ t nц7A нетлён­нw воз­сіsв­ша­го, / сл0ва v3постaснагw, и3 сн7а є3диносyщнаго, / сего2 моли2 съ прbр0ки и3 м§нки, / пр­пdб­ны­ми, п0стники и3 првd­ны­ми, / да­ро­вaти нaмъ раз­р­э­шeніе прегрэшeній.

Тa­же чтeмъ мучeніе с™aгw. Тa­же pал0мъ н7. И# канHнъ с™aгw nби1тели со їрмосы2 на ѕ7. И# с™aгw fе0дwра на }: Стіхосл0вимъ же и3 ГDви поeмъ.

КанHнъ, є3гHже краестр0чіе: ТЂрwнъ пре­слaв­ный, слa­ва пeр­вэй суб­бHтэ. Въ пeр­выхъ же тро­па­рёхъ канH­на, и4ное краегранeсіе.

КанHнъ, творeніе їwaнна,
мит­ро­полjта є3vхаjтскагw, глaсъ д7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeр­зу ўстA мо‰:

Всёхъ превh­ш­шій, / тS неиз­речeн­нw роди1вшую, / всёхъ предположи2 вh­ш­шую свои1хъ и3збрaнныхъ. / тём­же днeсь сего2 вэнeч­ни­ка пою1ще все­пё­таz, / те­бЁ предначинaемъ.

Вели1каго въ м§нцэхъ, стра­дaль­ца пре­свётла­го, / и3мени1таго, и3 пре­слaв­на­го въ чу­де­сёхъ, / t конє1цъ земли2 и3 до конє1цъ знамени1таго, / пё­с­нь­ми воспою2 fе0дwра.

Дeнь весe­лый въ ск0рбехъ воз­сіS, / и3 сё­то­ваніе си1хъ ўzсни2, / пред­прaздн­ствєн­наz предп{тіz и3здалeча, / просіsв­ша бl­годaтію б9eственнагw м§нка.

Кропи1тъ њчищє1ніz цR­ковь, кровьми2 с™0е за­колeніе, / є4же пріsтъ по­жрeн­ный и3 въ жeрт­ву пріsтый, / стра­дaль­че­ство­вав­ша­го б9eственныz рa­ди слa­вы є3гw2.

БGор0диченъ: Красно2 ѓще и3 незрё­ло, є4же прaзд­но­ва­ти ўзак0нисz: / ўкраси1вшаz бо вс‰ вLч­ца, / и3 нhнэ по­казA сеS пa­мzти пріwб­щa­ю­щы­zсz пред­бёд­ству­ю­ще­му кр0вію.

И$ный канHнъ, то­гH­же є3vхаjтскагw, глaсъ ѕ7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху:

Чyд­ный во с™hхъ вои1стинну б9е, / во мнЁ ўдиви2 млcти тво‰ хrтE, / сл0во ми2 дaруz, / ћкw да ч{днаz восхвалю2 твоегw2 м§нка.

Твeр­дое въ стра­дaль­че­ст­вэ, / и3 терпэли1вое въ бо­лёз­нехъ по­казaлъ є3си2 стrто­тeрп­че хrт0въ: / ск0рое же пaки на нaсъ п0мощи kв­лsz тво­еS, fе0дwре.

Слa­ва: Бlгочести1вую nтє1цъ вё­ру, t души2 є3гw2 мучи1тель tр­э­вaz ѕлЁ, / нечести1вый со­вётъ бGу прирази1въ, / вос­хо­тЁ при1снw и3ти2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: БGо­рё­чи­выхъ проречє1ніz дрeв­ле му­жeй, / на те­бЁ и3сп0лнишасz м™и дв7о ћвэ, / ћкw бGа р0ждшаz и4стиннаго, и3 чlвё­ка и4стиннаго, / пa­че є3стествA и3 ўжaснw.

Ка­тавaсіа: Tвeр­зу ўстA мо‰, / и3 нап0лнzтсz д¦а, / и3 сл0во tрh­г­ну цRи1цэ м™ри, / и3 kвлю1сz свёт­лw тор­же­ствyz, / и3 воспою2 рa­дуzсz тоS чудесA.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы:

Ви1дэти дeнь сн7а твоегw2, / желa­ю­ще хrтоимени1тіи лю1діе, / во w4бразъ сегw2 вLч­це, / то­мY нhнэ пред­прaздн­ству­ютъ, / тебE носs­ще по­казaніе, / и3 слaв­на­го стrто­тeрп­ца твоего2.

Поб­эж­дa­ютъ всsки­ми w4бразы л{чшаz: / вели1кій бо во стра­дaль­ц­эхъ / въ весeліе и3змэни2 врe­мен­ную ск0рбь, / с™aгw ѕёль­ное по­стA њбрати1въ во њслаблeніе.

Св0йственный и3 под0бный те­бЁ дaръ, / и4бо t свои1хъ стра­дaль­че: / и5хже бо сaмъ всели1лъ є3си2 въ сeй чa­сти­цэ твоeй, / њбрa­до­ван­нw дa­ры те­бЁ по­хвaлъ прин0симъ.

Доб­рёй­шее њс­но­вaніе положи1лъ є3си2, твои1ми и3зрsдствы и3зрsдне, / ѕвёрz всегуби1тельна, nгнeмъ и3 ўбjй­ствомъ дh­шу­ща, / низложи1въ ћкw без­дёль­на пре­естeствен­ною д0блестію.

Неи1стовствовавъ н0вый tстyп­никъ, по рaв­но­му лю1тэ дрeв­не­му, / жє1ртвы брaш­номъ ћко­же ћдомъ смэси2: / но л0жный nкаsн­никъ премудри1сz м§нкомъ.

БGор0диченъ: И#сп0лнисz ќбw вс‰ дв7о, знaти гDа зем­лS, / и3з8 тебE мj­ру ћв­ль­шасz: / но б9є1ственнымъ м§нкwмъ бl­годaть мн0гаz, / ўтверди1вшымъ са­мё­ми соб0ю и4стину.

И$ный.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ:

Пeр­вэе въ є4vины ќши по­шеп­тa­вый лeст­нw, / и3 ґдa­ма т0юже прельсти1вый лeст­нw, / т0й и3 нhнэ ћдъ ѕл0бы къ лe­сти и3зліS.

Лест­цA и3мsше на него2, / пи­тa­ше неи1стовство проти1ву пра­во­живy­щымъ, / врe­мz взыс­кa­ше прaвое, / в0ньже мeр­зость сотвори1ти по­учa­ше­сz пребеззак0ннэйшій.

Слa­ва: Днeй на­чaтокъ с™hхъ на­стA по­стHвъ: / въ ни1хже всsкій хrтіa­н­инъ самаго2 себE / воз­дер­жaніемъ мн0гимъ њчи1стивъ, всёхъ њшazсz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: На­дeж­до мj­ру дер­жaв­наz, / покр0ве и3 пред­стa­тель­ство всес™az дв7о, / не прeзри бl­гaz молє1ніz ра­бHвъ, / t люб­вE тS при1снw ўбlжaющихъ.

Ка­тавaсіа: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, / живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, / ли1къ се­бЁ со­во­кy­пль­шыz д¦0внw ўтверди2, / въ б9eственнэй твоeй слa­вэ, / вэнцє1въ слa­вы спод0би.

Сэдa­ленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Пре­мyд­ро­сти сл0во:

Б9eственное все­oрy­жіе воспріи1мъ, и3 јдwлwвъ лeсть низложи1въ, / ѓгG­лы воздви1глъ є3си2 вос­хвалsти п0двиги тво‰: / б9eственнымъ бо желaніемъ ќмъ распали1въ, / смeрть во nгни2 д0блественнw пре­зрёлъ є3си2. / тём­же и3менон0снw просs­щымъ тS дaруй б9eствєнныz дары2, / и3сцэлeній пода‰ніz стrто­тeрп­че fе0дwре: / моли1сz хrтY бGу, со­гр­э­шeній њстав­лeніе да­ро­вaти, / прaзд­ну­ю­щымъ люб0вію с™yю пa­мzть твою2.

Слa­ва, под0бенъ: Маxі­міa­но­вы­ми лас­кaнь­ми не ўклони1всz, / хrт0выми же словесы2 мy­же­ство­вавъ, / јдwль­ское кa­пи­ще во nгни2 и3спепели1лъ є3си2, / стра­дaль­че­ски побэди1въ д0брэ сопроти1вника, / прbр0чески пре­шeлъ є3си2 џгнь, ћко­же въ во­дЁ. / тём­же дост0йнw воз­даsніе по­дви­гHвъ, / и3сточaеши и3сцэлє1ніz, стра­сто­тeрп­че fе0дwре: / моли1сz хrтY бGу, пре­гр­э­шeній њстав­лeнію да­ро­вaтисz, / прaзд­ну­ю­щымъ люб0вію с™yю пa­мzть твою2.

И# нhнэ, БGор0диченъ, под0бенъ: Ћкw всенепор0чнаz невё­ста твор­цA, ћкw неис­ку­со­мyж­наz м™и и3збaвителz, / ћкw пріs­те­ли­ще сy­щи вhш­нz­гw все­пё­таz, / беззак0ніz мS сy­ща сквeр­ное жили1ще, / и3 въ рa­зумэ бhв­ша бэс­Hвъ и3грaлище: / потщи1сz и3 си1хъ ѕло­дёй­ствіz мS и3збaвити, / свёт­лое жили1ще доб­ро­дё­телію стz­жaв­шаz, свэ­то­пріeм­ни­це нетлён­наz: / разжени2 џб­лакъ страстeй, и3 г0рніz свёт­ло­сти спод0би, / и3 свё­та невечeр­нz­гw мlтва­ми твои1ми.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ:

Q н0вагw и3 пре­слaв­на­гw см­э­шeніz же и3 рас­творeніz! / двcтву ржcтво2 соедини2 роди1выйсz бGо­че­ло­вёкъ: / сётw­ван­нымъ же днє1мъ весeліе, / своего2 по­чи­тaz стра­дaль­ца вмэси2.

Ви1ждь, кaкw хrтA лю­бs­ше, хrт0ви в0инствуzй, / враги1 бо сегw2 рeв­но­стію и3 nгнeмъ погуби2, / и3 себE конeч­нэ д0брую и3 пріsт­ную є3мY жeрт­ву ўсeрд­нw tдадE.

Побэдон0сный t стра­дaль­че­ствъ д0блій разрэши2, дерз­но­вeн­нw глаг0лz, / и3 пре­зрёніемъ мучeній зри1тели ўдиви1въ, / и3 бhвъ всeй твaри н0вое и3 пре­слaв­ное поз0рище.

К0сть ќбw не сокруши1сz бGа и3 вLки моегw2, / q дол­го­тер­пё­ніz, и3 по ўмерщ­влeніи стрaж­ду­ща! / в0ина же є3гw2 џгнь пріeмъ, и3 к0ло ўсты­дёсz, ўмeр­шу прикоснyтисz.

БGор0диченъ: Со­умeр­шіи вL­цэ, жи­во­тA служи1тели, / и3 со­во­стaв­шіи живyтъ ў негw2 нhнэ вёч­нw: / и3 сн7у м™рь спро­слав­лs­ютъ / бl­го­сло­вs­ще nц7A, сн7а и3 д¦а с™aго.

И$ный.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла:

Совётъ со­вэ­щавaетъ нечести1вэйшій, / зри1те, ћкw вои1стинну є4сть стрaш­но: / ра­зу­мё бо nкаsн­ный мeрз­ки­ми брaш­ны, / лю1ди хrтH­вы њскверни1ти.

Въ дё­ло при­ведE со­вётъ беззак0нный: / возбрани1ти бо по­ве­лёвъ чи1стыхъ kдeній брaш­но, / и3 предложи1ти, ±же џнъ њскверни2 кровьми2.

Слa­ва: Бhсть ћв­ствен­но и3 њгла­шeн­но беззак0ніе всBмъ хrтіaнwмъ: / тём­же ћко­же ўвёд­э­ша, / стек0шасz вси2 кyп­нw въ хрaмъ гDнь с™hй.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ТS р0ждшую пред­вёч­на­го t nц7A рож­дeн­на­го, / нhнэ вёр­ніи мlтвен­ни­цу пред­ла­гaемъ: / тоS мlтва­ми хrтE пре­клонeнъ, / бl­го­увёт­ливъ бy­ди ра­бHмъ твои6мъ.

Ка­тавaсіа: Сэдsй въ слa­вэ, / на пrт0лэ б9ествA, / во џб­ла­цэ лe­г­цэ / пріи1де ї}съ преб9eственный, / нетлён­ною длaнію, / и3 сп7се зо­вy­щыz: / слa­ва хrтE си1лэ твоeй.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz:

Tверзa­ют­сz днeсь преддвє1ріz бl­годaти, / и3 ўпо­коeніе нhнэ сa­мое проwбра­жaетъ вос­кrніе: / си1це свэтон0снэ свёт­лую вLч­цу по­чи­тa­ю­ще, / и3 слaв­на­го м§нка.

Дaру­етъ тезоимени1тый дaръ, бGъ, fе0дwра, / возлюби1вшымъ ћв­ль­ша­го возлю1бленнагw kв­лeніе, / пре­слaв­ныхъ дёлъ твор­цA, / и3 б9eственныхъ си1лъ са­мо­дё­телz содэвaемагw.

Ничт0же къ м§нку лy­цы и3 стрё­лы тво‰ / врa­же че­ло­вё­че­ска­гw сп7сeніz: / и3 ўмeрый бо живeтъ, и3 возб­нY, / и3 ѕло­дёй­ствwмъ твои1мъ про­тив­лszй­сz, / сп7сaетъ всsка­го правослaвнаго.

БGор0диченъ: Стрaн­ное бs­ше прeж­де чy­до бGоoтрокови1це, / стра­дaль­че­ски­ми же сви­дё­тель­ст­вы пріsтъ вё­ру несум­нён­ну, / и3 вё­ру­е­мое при1снw пре­бы­вaетъ чуди1мое, / и3 вёр­нэ покланsемое.

И$ный.

Їрм0съ: Б9іимъ свё­томъ твои1мъ:

Тогдaш­ній ќбw ґрхіерeй вeсь ўжас­нyв­сz, / нечести1вагw ћко­же ўвёдэ со­вётъ, / пё­с­нь­ми всен0щными бGа молs­ше, / не пре­зрё­ти въ конeцъ людeй жрeбіz є3гw2.

Но ск0рый вои1стинну пом0щникъ, / во и4стинэ и3 теп­ло­тЁ при­зы­вa­ю­щихъ, / молeніz и4хъ не пре­зрЁ всsка­гw: / но ско­рёй­шее и4мъ со­дё­ло­ва­етъ раз­р­э­шeніе начинaніz.

Слa­ва: T вhш­нихъ пом0щникъ по­сы­лaет­сz ћкw ско­рёе на зeм­лю, / стра­сто­тeр­пецъ fе0дwръ, / и3 пас­ты­ре­на­чaль­никъ kв­лsет­сz, / раз­р­э­шeніе на­учaz беззак0ннагw совёта.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Никт0же при­текaz къ тво­е­мY вLч­це, за­ступлeнію тe­плэ, посрами1тсz ко­гдA, / но пр0ситъ бl­годaти, и3 дaръ пріeм­летъ къ полeз­но­му ско­рёй­шій прошeніz.

Ка­тавaсіа: Ўжас0шасz всsчєскаz / њ б9eственнэй слa­вэ твоeй: / тh бо неис­ку­со­брaч­наz дв7о, / и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всё­ми бGа, / и3 ро­ди­лA є3си2 без­лёт­на­го сн7а, / всBмъ вос­пэ­вa­ю­щымъ тS, / ми1ръ подавaющаz.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечестн0е:

Пости1тисz, сп7се, не м0гутъ дрy­зи и3 сh­но­ве черт0га твоегw2: / тебe бо же­ни­хA съ мa­терію и3 съ дрy­гомъ твои1мъ, / ўчре­ждa­ютъ пред­стоs­ща и3 слyжатъ.

Tступи2 бGа сп7сaющагw, / tступи2 и3 t рa­зу­ма ѕлоимени1тый, / и3 ки­чeніемъ во­стA на вё­ру: / но вмё­стw сегw2 њбрё­те великоимени1таго.

Постра­дaвъ пред­стA мyдр­шій, и3 сотв0рь д0блій тe­пль­шій, / къ мучи1телємъ бо брaнію, и3 по­бё­дою д0брэ њбучи1всz, / ни­жE ќмеръ tступи2 и3справлeніz.

БGор0диченъ: И#збaвльшесz днeсь, вLч­це, бэды2 ду­шет­лён­ныz, / чу­десeмъ стра­сто­тeрп­ца твоегw2, / по тво­е­мY б9eственному про­мыш­лeнію, / бl­годaть nбои1мъ возлагaемъ.

И$ный.

Їрм0съ: Жи­тeй­ское м0ре:

Стрaн­но­му ўжасazсz ви­дёніz твоегw2, / ґрхіерeй проти1вw речE: / ты2 кто2 є3си2 гDи, глаг0лzй мнЁ; / вразуми2 и3 научи2, кaкw њбрs­щемъ ско­рёй­шую п0мощь;

Fе0дwръ речE: ѓзъ є4смь ћв­ствен­нw стра­сто­тeр­пецъ, и3 слh­ши, / пшени1цу свари1въ раздэли2 лю1демъ, / и3 тaкw сп7сyтсz t сквeр­ныхъ брa­шенъ прелeстника.

Слa­ва: К0ль вeліе чy­до твоE, / и3 пре­слaв­ное твоE за­ступлeніе fе0дwре! / тём­же дерзa­ю­ще вси2 чи1стw къ те­бЁ при­бэ­гaемъ, / и3 м0лимсz, сп7си2 рабы6 тво‰.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Свё­та жили1ще, и3 пріs­те­ли­ще чи1стое сл0ва бы­лA є3си2, / nц7A бl­го­волeніемъ, и3 къ те­бЁ по­сэ­щeніемъ д¦а с™aгw: / тём­же мS просвэти2.

Ка­тавaсіа: Б9eственное сіE и3 всечестн0е, / со­вер­шa­ю­ще прaзд­не­ство, / бGо­мyдріи бGом™ре, / пріиди1те рукa­ми вос­плe­щимъ, / t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Вёру хrт0ву ћкw щи1тъ внyтрь пріeмъ въ сeрд­цэ твоeмъ, / проти6вныz си6лы по­прaлъ є3си2 мно­го­стра­дaль­че: / и3 вэн­цeмъ нбc­нымъ вэн­чaл­сz є3си2 вёч­нw fе0дwре, ћкw непобэди1мый.

Јкосъ: На пrт0лэ свё­та носи1маго, / бl­годaр­ствен­нw вё­рою вос­пэ­вaемъ тS, / ћкw да­ро­вaніе б9eственное да­ро­вaлъ є3си2, / д0блzго стра­дaнь­ми fе0дwра, / въ житіи2 требl­жeн­на­го, ћкw поб0рника сy­ща и4стины: / и4же бlгочести1вымъ по­мыш­лeніемъ стz­жaвъ хrтA, дер­жaв­ный, / бhсть побэди1тель на лeст­на­го, ћкw непобэди1мый.

Сm­наxaрій.

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри:

Зак0ну рeклъ є3си2 не ле­жaти првd­ни­кwмъ твои6мъ, првd­ный вLко: / тём­же м™и твоS, и3 мно­гочyд­ный сeй рaбъ тв0й, / свёт­ло­стію пa­мzти си1хъ днeсь зак0ны разорs­ютъ пощeніz.

К0ль слaд­кое, и3 вели1кое, и3 рa­дост­ное нhнэш­нее торжество2! / є4же м§нкwвъ нaмъ д0блэйшій и3 превeлій нhнэ воwбрази2, / є3ди1нэмъ чу­десeмъ t нечи1стыхъ чи6стыz лю1ди хrтH­вы соверши1въ.

Къ ѕміє1мъ лю6тымъ сопроти1вльшагосz, / и3 возм0гшаго на ду­шет­лён­на­го же и3 њсквер­нs­ю­ща­го њдушевлє1ннаz тэлесA, / вэн­чaимъ по­бёд­ны­ми пё­с­нь­ми, и3 вэнцє1въ похвалaми.

БGор0диченъ: Ро­до­на­чaль­никъ ќбw про­увёд­эвъ ду­шет­лён­ное брaш­но не ўб­э­жE: / твои1 же вёр­ніи лю1діе t твоегw2 м§нка преднаучи1вшесz, и3 и3збёгше все­пa­губ­ныz пи1щи, / съ си1мъ, вLч­це, сп7си1тєльнаz те­бЁ жрyтъ.

И$ный.

Їрм0съ: Ро­со­дa­тель­ну ќбw пeщь:

Росо­дa­вецъ пе­чa­ли, и3 рас­палeніz џб­лакъ kви1лсz є3си2 пре­слaвне, / и3 сп7слъ є3си2 t пe­щи мучи1тельскіz, зо­вy­щыz вс‰ вBр­ныz: / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Царю2 пребеззак0ннэйшій посрами1сz, / и3 да за­гра­дsт­сz ўстA тво‰, по­учa­ю­щаzсz на нaсъ беззак0нному со­вё­ту: / разруши1 бо твою2 крё­пость цrтвуzй цRь и3 всёхъ гDь.

Слa­ва: Їуліaне безyмне, сeрд­це твоE всE ѕл0бы и3сп0лнисz, / њбавaет­сz же t пре­мyдра­гw бGа нa­ше­гw, / и3зліsвшеесz лeст­нw на нaсъ, вопію1щихъ къ немY: / бl­годaть по­давaе­ши нaмъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пa­че сл0ва твоE бhсть за­чaтіе, / и3 пa­че ўмA ржcтво2 твоE всенепор0чнаz: / бGа бо ро­ди­лA є3си2 пл0тію, / сп7сшаго вс‰ t тлёніz, бl­го­сло­вeн­наz. / тём­же нhнэ бцdе тS слaвимъ.

Ка­тавaсіа: Не послужи1ша твaри бGо­мyдріи / пa­че со­здaв­ша­гw, / но џг­нен­ное пре­щeніе мy­же­ски по­прaв­ше, / рa­до­ва­х­усz пою1ще: / пре­пё­тый nтцє1въ гDь и3 бGъ бl­го­сло­вeнъ є3си2.

Пё­снь }.

Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ:

Рaдо­сти ржcтв0мъ и3сп0лнившаz нбc­наz и3 земн†z, / врe­мен­нымъ сё­то­ваніемъ бl­годaть бl­го­врe­мен­ную по­даeтъ вэнeч­ни­ку, / сплe­щу­щи свёт­лw прaзднствєннаz.

СуббHт­ству­имъ че­ло­вё­цы днeсь, / t трудHвъ вчерaш­нихъ почи1вше, / за бlгослови1вшаго на­стоs­щій дeнь ўпо­коeніемъ, / и3 нhнэ торжеств0мъ м§нка.

Вои1стинну сіS пeр­ваz въ суб­бHтахъ, / и3 суб­бHтъ бы глаг0лаласz суб­бHта: / м§нческіz же бl­годaти и3 си1лы б9eственныz и3сп0лнена, / сп7сeніz вели1кагw воспоминaніе.

ЦRS бGа чи1стыми брaш­ны, / цaр­ствіz беззак0ннагw сквер­нeніz, чи1стый ўпраздни2, / и3 пре­слaв­нымъ w4бразомъ чу­до­дёй­ства с™yю седми1цу њс™и2.

БGор0диченъ: И#звэщaетъ твоE nтрокови1це тaин­ство, / м§нкwвъ ўсeрд­наz смeрть: / ћкw бо бGу вё­ро­вав­ше р0ждшемусz, / ѓще и3 стrть в0лею пре­тер­пЁ, / са­мёхъ себE д0бліи пожр0ша.

И$ный.

Їрм0съ: И#з8 плa­мене прпdбнымъ:

И#з8 плa­мене ћкw и3збaвилсz є3си2 м§нче fе0дwре, б9eственною си1лою: / си1це и3 нhнэ нaсъ сп7слъ є3си2 сaмъ пред­стa­тель­ствомъ б9eственнымъ твои1мъ, / беззак0ннагw со­вё­та ѕлок0зненнагw.

Вeчеръ водвори1сz плaчь ра­бHмъ твои6мъ, / t лукa­ва­гw лови1тельства су­по­стaта нa­ше­гw: / но во ќтріе рa­дость воз­сіS, м§нче терпэливон0сче, / тe­п­лою твоeю п0мощію.

Слa­ва: И#збaвителz тS њбрёт­ше, въ бэды6 мы2 впaд­ше, / и3 и3збaвителz к0зни врa­жіz, / м§нче хrт0въ стра­сто­тeрп­че fе0дwре, / тS славосл0вимъ во вс‰ вёки.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Недо­ум­э­вaетъ ќмъ че­ло­вё­че­скій / твоегw2 ржcтвA чcтаz, тaин­ство и3зрещи2: / и3 сегw2 рa­ди тS вё­рою бl­гочeст­нw, ћкw бцdу по­чи­тaемъ, / и3 славосл0вимъ во вс‰ вёки.

Ка­тавaсіа: Џтро­ки бlгочєсти1выz въ пещи2 / ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2 є4сть, / то­гдA ќбw њбразyе­мое: / нhнэ же дёй­ству­е­мое, / все­лeн­ную всю2 воздвизaетъ пё­ти те­бЁ: / гDа п0йте дэлA / и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Ржcтво2 твоE нетлённо:

Стекaет­сz мн0жество tвсю1ду, въ сёнь свэ­дёніz, и3 живy­щую бl­годaть, / пред­просіsв­ша­гw въ слa­вэ всёхъ м§нкwвъ, / со вLч­цею всёхъ величaемъ.

Мужaй­сz хrт0ва цR­ковь, / и3 дер­жaв­ствуй всyе борю1щими: / хrтH­вы бо дрy­зи и3 пред­стоs­щіи њ те­бЁ пе­кyт­сz / и3 tстоs­щіи ћко­же д0бліи, / є3мyже со­вер­шaе­ши бlгодaрствєннаz.

Возмнёв­шасz дрeв­ле ўмрeти, / вє1щи по­казy­ютъ жи1ти и3 по кончи1нэ, / и3 вё­ры пaки пред­стa­тель­ство­ва­ти съ рaв­ною рeв­но­стію. / є4юже бо­гатs­ще­сz бl­го­дё­телz величaемъ.

БGор0диченъ: Ћкw б9eственную тS пе­чaть пё­с­нь­ми, / за­пе­чaтан­ную б9ію кни1гу на­ла­гaю носS, / и3 со­би­рaю похвалы6 въ те­бЁ дв7о: / си1це про­слав­лsz наи­пa­че твоего2 м§нка.

И$ный.

Їрм0съ: БGа че­ло­вёкwмъ невозм0жно:

Д0брэ kви1лсz є3си2 поб0рникъ пре­слaвне, и3 дер­жaв­ное за­ступлeніе нaмъ / чтy­щымъ твою2 чест­нyю и3 вёч­ную пa­мzть нhнэ, / и3 твои1хъ стра­дaль­че­ствъ и3справлє1ніz, / и3 бhв­шее въ нaсъ б9eственное заступлeніе.

ТвоE все­бl­жeнне чy­до fе0дwре со­вер­шeн­ное, / с™hми тy­ча­ми поeт­сz, на вeсь мjръ бl­жeнне: / тём­же и3 лёт­нw со­би­рa­ю­ще­сz, / слaву воз­сы­лaемъ хrтY, тебE прослaвльшему.

Слa­ва: ЗрS люб0вь вос­хвалs­ю­щихъ тS м§нче хrт0въ, / бl­годaть воздaр­ствуй вs­щ­шую: / и3 вё­ру вё­дый є3ли1ка є4сть пре­слaвне, / не пре­стaй мlтвен­ни­че теп­лёй­шій м§нче, / и3 ходaтай къ бGу нa­ше­му kвлszсz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пё­ти дв7о, тS не пре­стаeмъ, / пом0щницу, покр0въ, ск0рое за­ступлeніе, / и3 пред­стa­тель­ни­цу нa­шу непо­стhд­ную: / соблюди2 тво‰ рабы6, всsка­гw њѕ­лоб­лeніz, / всsкіz к0зни лукa­ва­гw сво­бож­дa­ю­щи при1снw.

Ка­тавaсіа: Всsкъ земнор0дный / да взыг­рaет­сz д¦омъ про­свэ­щaемь, / да тор­же­ствyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, / по­чи­тa­ю­щее сщ7eнное торжество2 бGом™ре, / и3 да во­піeтъ: / рa­дуй­сz все­бl­жeн­наz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Е#xапостілaрій.
Под0бенъ: Со ў§нки2:

Вэнчен0сче с™е, пред­стоsй со ѓгG­лы хrт0ву нhнэ пrт0лу, / и3 свё­та tтy­ду и3сполнszйсz страстон0сче, / ми1ръ мjро­ви непре­стaн­нw и3сходaтайствуй, и3 нaмъ сп7сeніе, / бl­гочeст­нw свэтон0сную пa­мzть твою2 со­вер­шa­ю­щымъ, / fе0дwре все­бо­гa­те, м§нче преукрашeнне.

БGор0диченъ: Во чрe­вэ твоeмъ гDь, / по­ги­бa­ю­щій мjръ t тлёніz при­звaти вос­хо­тёвъ, / ћко­же вёдz­ше, всели1сz бцdе. / сп7сeніе ќбw вси2 њбрёт­ше, / возопіи1мъ те­бЁ ѓгG­ло­во, є4же рa­дуй­сz все­пё­таz, / во всёхъ женaхъ бl­го­сло­вeн­наz: / и4бо рa­дость по­ро­ди­лA є3си2 всeй вселeннэй.

На хвали1техъ по­стaвимъ стіхи2 д7, глaсъ №.
Под0бенъ: Нбc­ныхъ чинHвъ:

Мyжа и3зрsдна вhш­нz­гw воинствосл0віz вёр­ніи, / ћкw терпэли1ваго nрyж­ни­ка нa­ше­гw бl­гочeстіz, со­глaс­нw со­шeд­ше­сz, / пё­с­нь­ми тaин­ствен­ны­ми вос­хвa­лимъ, глаг0люще: / до­сточyдне м§нче ї}совъ, / моли1сz њ чтy­щихъ тS.

Тезоимени1тымъ твои1мъ звaніемъ, дa­ре б9ій вои1стинну, / скор­бs­щымъ всBмъ ўт­э­шeніе подaл­сz є3си2 fе0дwре требl­жeнне, / всsкій бо къ тво­е­мY при­бли­жazсz хрa­му вои1стинну, / съ весeліемъ пріeм­лz возда‰ніz чудeсъ твои1хъ, / по­чи­тaетъ хrтA.

Бlгочeстіz бо­гaт­ство и3 свёт­лость, / стра­дaль­че­ски­ми п0двиги, се­бЁ сокр0виществовавъ, / всю2 крё­пость твою2 дaръ пріsт­ный бGу при­нeслъ є3си2, / и3сполнsz въ п0двизэхъ со тщaніемъ / бGо­да­ро­вaн­ное твоE призывaніе.

Все­свёт­лымъ торжеств0мъ б9eственнагw м§нка, на­пи­тaим­сz вси2, / и3 вёр­нw возвесели1мсz празднолю1бцы, / по­чи­тa­ю­ще свёт­лое празднество2 є3гw2 скон­чaніz, / пё­с­нен­нw вос­пэ­вa­ю­ще ї}са, / про­слaвив­ша­го пa­мzть є3гw2.

Слa­ва, глaсъ ѕ7: Сщ7eніz дaръ и3 бо­гaт­ство б9eственныz жи1зни, / по­казaл­сz є3си2 мj­ру fе0дwре: / хrт0съ бо мyдрэ твою2 пa­мzть про­слaви, / въ ню1же со­глaс­нw вёр­ніи рa­ду­ю­ще­сz, / поeмъ п0двиги бо­лёз­ней твои1хъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, / возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ жи­во­тA, / те­бЁ м0лимсz, моли1сz вLч­це, / со стра­сто­тeрп­цемъ, и3 всё­ми с™hми, / поми1ловатисz ду­шaмъ нaшымъ.

На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw,
глaсъ д7. Самоглaсны:

Ликy­ютъ соб0ры м§нкwвъ рa­дост­нw, / нhнэ въ хрaмэ твоeмъ, стра­сто­тeрп­че fе0дwре, / и3 ѓгGль­стіи чи1нове, / стра­дaль­чєства плe­щутъ тер­пё­ніz твоегw2: / и3 сaмъ вэн­цедa­вецъ хrт0съ предстои1тъ, / богатотв0рнаz даров†ніz твои6мъ пэвцє1мъ десни1цею по­даS, / є3г0же воз­же­лёвъ взыс­кaлъ є3си2, / и3 њбрётъ бе­сё­до­валъ є3си2, / є3г0же желaлъ є3си2: / є3г0же моли2, сп7сти2 и3 просвэти1ти дy­шы нaшz.

Стjхъ: Првd­никъ ћкw фjніxъ про­ц­вэ­тeтъ, ћкw кeдръ и4же въ лівaнэ ўмн0житсz.

Чи1стый и3 непор0чный п0стъ при­шe­дый нhнэ къ нaмъ, / м§нческихъ чудeсъ со­вер­шeн­ство со­введE: / пост0мъ бо душє1вныz сквє1рны њчи1стимъ, / и3 м§нческими знa­мень­ми, и3 страдальчествы2, / д0блественнw на стр†сти вмужи1мсz: / toнy­ду­же и3 сщ7eннагw воз­дер­жaніz бl­годaтію про­свэ­щa­ю­ще­сz, / и3 чу­до­дёй­ст­вы fе0дwра м§нка, / ко хrтY ўтвер­ждaем­сz вё­рою, / просs­ще є3го2, / сп7сeніе подaти ду­шaмъ нaшымъ.

Стjхъ: На­саж­дe­ни въ до­мY гD­ни, во дв0рэхъ д0му бGа нa­ше­гw процвэтyтъ.

М§нче­скимъ твои1мъ дерз­но­вeніемъ къ бGу fе0дwре, / tстyп­ни­че­скую на вё­ру хrт0ву к0знь / сyет­ну сотвори1лъ є3си2, / поб0рникъ бl­гочeству­ю­щымъ бhлъ є3си2 лю1демъ, / пред­стaніемъ ўжaс­нымъ, / сквeр­ныхъ брa­шенъ жє1ртвы јдwль­ски­ми и5хъ и3збaвль. / тём­же тS ћкw јдwлwвъ потреби1телz, / и3 ћкw стa­да хrт0ва сп7си1телz и3 храни1телz, / и3 пред­стa­телz нa­ше­го бlгопослушли1ваго, / чтy­ще въ пё­с­нехъ м0лимъ, / њчи­щeнію и3 про­свэ­щeнію / тоб0ю да­ро­вaтисz ду­шaмъ нaшымъ.

Слa­ва, глaсъ }: Стра­дaль­че­скимъ мy­же­ствомъ / бl­гочeст­нw воwружи1всz стра­сто­тeрп­че хrт0въ, / и3 сло­вeс­ное слу­жeніе тaй­нw / по­борaz си1лою є3гw2, / јдwлwвъ нечeстіе и3 мучи1телей пре­щeніе нe­мощ­но по­казaлъ є3си2, / пре­зи­рaz мучє1ніz и3 врe­мен­ный џгнь. / но, q б9eственныхъ дарHвъ и3 вeщь, и3 и4мz! / t всsка­гw њб­стоsніz мlт­вою твоeю сп7сaй / со­вер­шa­ю­щыz пa­мzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ВLч­це, пріими2 мlт­вы ра­бHвъ твои1хъ, / и3 и3збaви нaсъ / t всsкіz нyж­ды и3 печaли.

И# пр0чее по­слё­до­ваніе ќтре­ни. Со­во­куп­лsемъ и3 чaсъ №.

На літур­гjи.

И#з8wбрази1тєльнаz, и3 t канH­на с™aгw пё­снь G и3 ѕ7.

Тро­пaрь с™aгw fе0дwра, глaсъ в7:

Вє1ліz вё­ры и3справлє1ніz, / во и3ст0чницэ плa­мене, ћкw на во­дЁ ўпо­коeніz, / с™hй м§нкъ fе0дwръ рa­до­ва­ше­сz: / nгнeмъ бо все­со­ж­жeг­сz, / ћкw хлёбъ слaд­кій трb­цэ при­несeсz. / тогw2 мlтва­ми хrтE б9е / сп7си2 дy­шы нaшz.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Вёру хrт0ву ћкw щи1тъ внyтрь пріeмъ въ сeрд­цэ твоeмъ, / проти6вныz си6лы по­прaлъ є3си2 мно­го­стра­дaль­че: / и3 вэн­цeмъ нбc­нымъ вэн­чaл­сz є3си2 вёч­нw fе0дwре, ћкw непобэди1мый.

Про­кj­менъ глaсъ з7:

Возвесели1тсz првd­никъ њ гDэ, / и3 ўпо­вaетъ на него2: Стjхъ: Ўслh­ши б9е глaсъ м0й, вне­гдA моли1ти ми1 сz къ тебЁ.

Ґп0столъ днE, ко є3врeємъ, за­чa­ло ™г.

Мно­гочaст­нэ и3 мно­гоoбрaз­нэ дрeв­ле бGъ глаг0лавый nц7є1мъ во прор0цэхъ, въ по­слё­докъ днjй си1хъ глаг0ла нaмъ въ сн7э, є3г0же положи2 на­слёд­ни­ка всBмъ, и4мже и3 вё­ки сотвори2. и4же сhй сіsніе слa­вы, и3 џбразъ v3постaси є3гw2: носs же всsчєскаz глаг0ломъ си1лы сво­еS, соб0ю њчи­щeніе сотвори1въ гр­эхHвъ нa­шихъ, сё­де њдес­нyю прест0ла вели1чествіz на выс0кихъ. толи1кw лyч­шій бhвъ ѓгGлъ, є3ли1кw пре­слaв­нэе пa­че и4хъ на­слёд­ство­ва и4мz. ко­мy бо речE ко­гдA t ѓгGлъ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS; и3 пaки: ѓзъ бy­ду є3мY во nц7A, и3 т0й бy­детъ мнЁ въ сн7а; є3гдa же пaки вв0дитъ первор0днаго во все­лeн­ную, глаг0летъ: и3 да покл0нzтсz є3мY вси2 ѓгG­ли б9іи. и3 ко ѓгGлwмъ ќбw глаг0летъ: творsй ѓгG­лы своS д¦и, и3 слуги6 своS џгнь палsщь. къ сн7у же: прест0лъ тв0й б9е, въ вёкъ вё­ка: жeзлъ прaво­сти, жeзлъ цaр­ствіz твоегw2. возлюби1лъ є3си2 прaв­ду, и3 возненави1дэлъ є3си2 беззак0ніе: сегw2 рa­ди по­мa­за тS б9е, бGъ тв0й, є3лeемъ рa­до­сти, пa­че прич†стникъ твои1хъ. и3 пaки: въ на­чaлэ ты2 гDи зeм­лю њс­но­вaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоeю сyть нб7сA: т† поги1бнутъ, тh же пре­бы­вaе­ши, и3 вс‰ ћко­же ри1за њбет­шa­ютъ: и3 ћкw nдeж­ду свіe­ши и5хъ, и3 и3змэнsтсz: тh же т0йжде є3си2, и3 лBта твоS не њскудёютъ.

С™0му ґп0столъ, къ ті­моfeю, за­чa­ло с§в.

Чaдо ті­моfeе, воз­мо­гaй њ бла­годaти, ћже њ хr­тЁ ї}сэ: и3 ±же слh­шалъ є3си2 t менE мн0гими сви­дё­те­ли, сі‰ предaждь вBр­нымъ че­ло­вёкwмъ, и5же дов0льни бy­дутъ и3 и3нhхъ научи1ти. ты2 u5бо ѕлопостражди2 ћкw д0бръ в0инъ ї}съ хrт0въ. никт0же бо в0инъ бы­вaz њбzзyет­сz кy­плz­ми жи­тeй­ски­ми, да воев0дэ ўг0денъ бy­детъ. ѓще же и3 по­стрaж­детъ кто2, не вэн­чaет­сz, ѓще не зак0ннw мy­ченъ бy­детъ. труж­дa­ю­ще­мусz дё­ла­те­лю прeж­де по­добaетъ t плодA вкуси1ти. ра­зу­мёй ±же глаг0лю: да дaстъ ќбw те­бЁ гDь рa­зумъ њ всeмъ. по­минaй гDа ї}са хrтA во­стaв­ша­го t мeрт­выхъ, t сё­мене дв7дова, по бl­го­вэ­с­тво­вaнію мо­е­мY: въ нeм­же ѕло­ст­раж­дY дa­же до ќзъ, ћкw ѕло­дёй: но сл0во б9іе не вs­жет­сz. сегw2 рa­ди вс‰ терплю2 и3збрaнныхъ рa­ди, да и3 тjи спасeніе ўлучaтъ є4же њ хr­тЁ ї}сэ, со слa­вою вёчною.

Ґл­ли­лyіа, глaсъ д7.

Стjхъ: Првd­никъ ћкw фjніxъ про­ц­вэ­тeтъ, ћкw кeдръ и4же въ лівaнэ ўмн0житсz. Стjхъ: На­саж­дe­ни въ до­мY гD­ни, во дв0рэхъ д0му бGа нa­ше­гw процвэтyтъ.

Е#ђліе t мaр­ка, зачaло ‹.

Во врe­мz џно, и3дsше ї}съ въ суб­бHты скво­зЁ сёzніz, и3 на­чa­ша ўченицы2 є3гw2 пyть твори1ти, во­с­терзa­ю­ще клa­сы. и3 фарісeє глаг0лаху є3мY: ви1ждь, что2 творsтъ въ суб­бHты, є4же не дост0итъ; и3 т0й глаг0лаше и5мъ: нё­сте ли николи1же чли2, что2 сотвори2 дв7дъ, є3гдA трe­бо­ваніе и3мЁ, и3 взал­кA сaмъ, и3 и5же съ ни1мъ; кaкw вни1де въ д0мъ б9ій при ґвіаfaрэ ґрхіерeи, и3 хлё­бы пред­ло­жeніz снэдE, и4хже не дост0zше ћсти, т0кмw їерeємъ, и3 да­дE и3 сy­щымъ съ ни1мъ; и3 глаг0лаше и5мъ: суб­бHта че­ло­вё­ка рa­ди бhсть, ґ не че­ло­вёкъ суб­бHты рa­ди. тём­же гDь є4сть сн7ъ че­ло­вё­че­скій и3 суб­бHтэ. и3 вни1де пaки въ с0нмище: и3 бЁ тa­мw че­ло­вёкъ сy­ху и3мhй рyку. и3 на­зи­рa­ху є3го2, ѓще въ суб­бHты и3сцэли1тъ є3го2, да нaнь возглаг0лютъ. и3 глаг0ла че­ло­вё­ку сy­ху и3мyщему рyку: стa­ни по­сре­дЁ. и3 глаг0ла и5мъ: дост0итъ ли въ суб­бHты добро2 твори1ти, и3ли2 ѕло2 твори1ти; дy­шу спасти2, и3ли2 погуби1ти; nни1 же мол­чa­ху. и3 воз­зрёвъ на ни1хъ со гнё­вомъ, скор­бS њ њка­менeніи сер­дeцъ и4хъ, глаг0ла че­ло­вё­ку: простри2 рyку твою2. и3 про­стрE: и3 ўтверди1сz рукA є3гw2 цэлA, ћкw другaz.

И# с™aгw, t їwaн­на, за­чa­ло н7в.

РечE гDь свои1мъ ўче­ни­кHмъ: си2 за­по­вё­даю вaмъ, да лю1бите дрyгъ дрy­га. ѓще мjръ вaсъ ненави1дитъ, вё­ди­те, ћкw менE прeж­де вaсъ возненави1дэ. ѓще t мj­ра бh­сте бh­ли, мjръ ќбw своE люби1лъ бы: ћко­же t мj­ра нё­сте, но ѓзъ и3збрaхъ вы2 t мj­ра, сегw2 рa­ди ненави1дитъ вaсъ мjръ. по­минaй­те сл0во, є4же ѓзъ рёхъ вaмъ: нёсть рaбъ б0лій гDа своегw2. ѓще менE и3згнaша, и3 вaсъ и3зженyтъ: ѓще сл0во моE соблюд0ша, и3 вa­ше со­блюдyтъ. но сі‰ вс‰ творsтъ вaмъ за и4мz моE, ћкw не вёдzтъ по­слaв­ша­гw мS. ѓще не бhхъ при­шeлъ, и3 глаг0лалъ и5мъ, гр­эхA не бh­ша и3мёли: нhнэ же вины2 не и4мутъ њ гр­э­сЁ своeмъ. ненави1дzй менE, и3 nц7A моего2 ненави1дитъ. ѓще дёлъ не бhхъ сотвори1лъ въ ни1хъ, и5хже и4нъ никт0же сотвори2, гр­эхA не бh­ша и3мёли: нhнэ же и3 ви1дэша, и3 возненави1дэша менE, и3 nц7A моего2. но да сбy­дет­сz сл0во пи1санное въ зак0нэ и4хъ: ћкw возненави1дэша мS тyне. є3гдa же пріи1детъ ўтё­ши­тель, є3г0же ѓзъ послю2 вaмъ t nц7A, д¦ъ и4стины, и4же t nц7A и3сх0дитъ, т0й сви­дё­тель­ству­етъ њ мнЁ. и3 вh же сви­дё­тель­ству­е­те, ћкw и3скони2 со мн0ю є3стE. сі‰ глаг0лахъ вaмъ, да не со­блаз­ни­тeсz. t с0нмищъ и3жденyтъ вы2: но пріи1детъ чaсъ, да всsкъ и4же ўбіeтъ вы2 мни1тсz слyж­бу приноси1ти бGу.

При­чaстенъ: Въ пa­мzть вёч­ную бy­детъ првd­никъ: / t слy­ха ѕлA не ўбои1тсz.

На тра­пeзэ чтeмъ сл0во по­хвaль­ное њ с™ёмъ fе0дwрэ, с™aгw григ0ріа нЂс­ска­гw. И# kди1мъ б0бъ њб­варeн­ный, съ мaс­ли­на­ми бё­лы­ми и3 чeр­ны­ми. При­ча­щaем­сz же и3 варeніz съ мaс­ломъ прилучи1вшагwсz, и3 к0лmва: вінa же и3спивaемъ по красов0лю, рa­ди с™aгw. Сіe же пріs­хомъ t лav­ры пр­пdб­на­гw nт­цA нa­ше­гw сaв­вы, и3 t бGон0снагw nт­цA нa­ше­гw є3vfЂміа.

Вё­да­ти по­добaетъ, ћкw двaж­ды пріs­хомъ ћсти ры6бы въ сeй вели1кій п0стъ, въ прaзд­никъ бl­го­вё­щеніz, и3 цвэтон0сіz.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки