Молитвосло~въ.

Мlт­вы ќтрєнніz.
По­мsн­никъ.
Мlт­вы на с0нъ грzдyщымъ.
Три2 канH­на.
По­слё­до­ваніе ко с™0му причащeнію.
Бl­годaр­ствєн­ныz мlт­вы по с™ёмъ причащeніи.
Прaви­ло t њсквернeніz.
Часы2 с™hz пaсхи.
Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ, ѓще нёсть сщ7eнника.
Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ, ѓще нёсть сщ7eнника, до tдaніz прaзд­ни­ка пaсхи.
Чи1нъ дванa­десzти pалмHвъ.


Мlт­вы ќтрєнніz.

Вос­прzнyвъ без8 лё­но­сти, и3 и3стрезви1всz, во­стaвъ t снA, рцы2 сіE:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь. 

По­сeмъ пост0й мaлw мол­чA, д0ндеже ўти­шaт­сz вс‰ ч{вствіz, и3 то­гдA сотвори2 три2 покл0ны, глаг0лz:

Мlтва мы­тарS:

Б9е, млcтивъ бy­ди мнЁ грёшному. 

Тa­же начни2 си1це.

Мlтва пред­на­чинa­тель­наz:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва тебЁ. 

Мlтва с™0му д¦у:

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2, бl­же, дy­шы нaшz. 

Трис™0е:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва ко прес™ёй трbцэ:

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва гDнz:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

Тропари2 трbч­ны:

Востaв­ше t снA, при­пa­да­емъ ти2, бl­же, и3 ѓгGль­скую пё­снь во­піeмъ ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ. Слa­ва: T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрд­це, и3 ўст­нЁ мои2 tвeр­зи, во є4же пё­ти тS с™az трb­це: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ. И# нhнэ: Внезa­пу судіS пріи1детъ, и3 ко­е­гHж­до дэ‰ніz њб­на­жaт­сz, но стрa­хомъ зо­вeмъ въ полy­но­щи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ. ГDи, поми1луй. [в7i.]

И# мlтву сію2 ко прес™ёй трbцэ:

T снA во­стaвъ, бlгодарю1 тz с™az трb­це, ћкw мн0гіz рa­ди тво­еS бl­го­сти и3 дол­го­тер­пё­ніz, не про­гнё­вал­сz є3си2 на мS лэни1ваго и3 грёш­на­го, ни­жE погуби1лъ мS є3си2 со беззак0ньми мои1ми, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhч­нw, и3 въ нечazніи ле­жa­ща­го воздви1глъ мS є3си2, во є4же ќтре­не­ва­ти, и3 славосл0вити дер­жaву твою2. И# нhнэ просвэти2 мои2 џчи мhслєн­ныz, tвeр­зи мо‰ ўстA, по­учaтисz словесє1мъ твои6мъ, и3 ра­зу­мё­ти зa­пw­вэ­ди тво‰, и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пё­ти тS во и3сповёданіи сер­дeч­нэмъ, и3 вос­пэ­вaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нa­ше­му. [Покл0нъ.]

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. Слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе: возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. Tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. На­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. И#збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. Жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. То­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2. 

Сmмв0лъ пра­во­слaв­ныz вёры:

[№] Вё­рую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, твор­цA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. [в7] И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­на­го прeж­де всёхъ вBкъ: свё­та t свё­та, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeн­на, не со­творeн­на, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бh­ша. [G] Нaсъ рa­ди че­ло­вBкъ, и3 нa­ше­гw рa­ди сп7сeніz сшeд­ша­го съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочlвёч­шасz. [д7] Рас­пs­та­го же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaв­ша, и3 по­гребe­на. [є7] И# вос­кr­ша­го въ трeтій дeнь, по писaніємъ. [ѕ7] И# воз­шeд­ша­го на нб7сA, и3 сэдs­ща њдес­нyю nц7A. [з7] И# пaки грzдy­ща­го со слa­вою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бy­детъ кон­цA. [}] И# въ д¦а с™aго, гDа жи­во­творs­ща­го, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsе­ма и3 сслaви­ма, глаг0лавшаго прbр0ки. [f7] Во є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcль­скую цR­ковь. [‹] И#сповёдую є3ди1но кR­щeніе, во њстав­лeніе гр­эхHвъ. [№i] Чaю вос­кrніz мeрт­выхъ: [в7i] И# жи1зни бy­ду­ща­гw вё­ка. Ґми1нь. 

Мlтва №, с™aгw ма­кaріа вели1кагw:

Б9е, њчи1сти мS грёш­на­го, ћкw николи1же сотвори1хъ бlг0е пред8 тоб0ю, но и3збaви мS t лукa­ва­гw, и3 да бy­детъ во мнЁ в0лz твоS: да неw­суж­дeн­нw tвeр­зу ўстA мо‰ недо­стHй­наz, и3 восхвалю2 и4мz твоE с™0е, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва в7, то­гHж­де с™aгw:

T снA во­стaвъ, полy­нощ­ную пё­снь при­но­шy ти сп7се, и3 при­пa­даz вопію1 ти: не дaждь ми2 ўс­нyти во грэх0внэй смeр­ти, но ўщeд­ри мS, рас­пнhй­сz в0лею, и3 ле­жa­ща­го мS въ лё­но­сти ўскори1въ воз­стaви, и3 сп7си1 мz въ пред­стоsніи и3 мlт­вэ, и3 по снЁ нощ­нёмъ воз­сіsй ми2 дeнь без­грё­шенъ хrтE б9е, и3 сп7си1 мz. 

Мlтва G, то­гHж­де с™aгw:

Къ те­бЁ вLко чlвэколю1бче, t снA во­стaвъ при­бэ­гaю, и3 на дэлA тво‰ под­визa­юсz млcр­діемъ твои1мъ, и3 молю1сz те­бЁ: помози2 мнЁ на всsкое врe­мz, во всsкой вe­щи, и3 и3збaви мS t всsкіz мір­скjz ѕлhz вe­щи, и3 діaволь­ска­гw по­спэ­шeніz, и3 сп7си1 мz, и3 введи2 въ цrтво твоE вёч­ное. Тh бо є3си2 м0й сотвори1тель, и3 всsко­му бl­гу про­мhс­лен­никъ и3 подa­тель: њ те­бё же всE ўпо­вaніе моE, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaю, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва д7, то­гHж­де с™aгw:

ГDи, и4же мн0гою твоeю бl­го­стію и3 вели1кими щедр0тами твои1ми дaлъ є3си2 мнЁ ра­бY тво­е­мY ми­мо­шeд­шее врe­мz н0щи сеS без8 на­пa­сти прейти2 t всsка­гw ѕлA проти1вна: ты2 сaмъ вLко, всs­че­скихъ тв0рче, спод0би мS и4стиннымъ твои1мъ свё­томъ, и3 про­свэ­щeн­нымъ сeрд­цемъ, твори1ти в0лю твою2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва є7, с™aгw васjліа вели1кагw:

ГDи вседержи1телю, б9е си1лъ и3 всsкіz пл0ти, въ вhш­нихъ живhй, и3 на смирє1нныz при­зи­рazй, серд­цa же и3 ўтрH­бы и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz че­ло­вёкwвъ ћвэ пред­вё­дый, без­на­чaль­ный и3 прис­носyщ­ный свё­те, ў негH­же нёсть прем­энeніz, и3ли2 пре­ло­жeніz њс­энeніе: сaмъ без­смeрт­ный цRю2, пріими2 молє1ніz н†ша, ±же въ на­стоs­щее врe­мz, на мн0жество твои1хъ щедр0тъ дерзa­ю­ще, t сквeр­ныхъ къ те­бЁ ўстeнъ твори1мъ: и3 њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, ±же дё­ломъ, и3 сл0вомъ, и3 мhслію, вёд­эніемъ и3ли2 невёд­эніемъ согрэшє1ннаz нa­ми, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны пл0ти и3 дy­ха. И# дaруй нaмъ б0дреннымъ сeрд­цемъ и3 трeз­вен­ною мhслію всю2 на­стоs­ща­гw жи­тіS н0щь прейти2, њжидa­ю­щымъ при­шeствіz свёт­ла­гw и3 kв­лeн­на­гw днE є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гDа и3 бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, в0ньже со слa­вою судіS всёхъ пріи1детъ, ко­мyж­до tдaти по дэлHмъ є3гw2: да не пaд­ше и3 њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3 воздви1жени въ дё­ланіе, њбрs­щем­сz гот0ви, въ рa­дость и3 бжcтвен­ный черт0гъ слa­вы є3гw2 совни1демъ, и3дёже прaзд­ну­ю­щихъ глaсъ непре­стaн­ный, и3 неиз­речeн­наz слa­дость зрs­щихъ твоегw2 ли­цA добр0ту неиз­речeн­ную. Тh бо є3си2 и4стинный свётъ, про­свэ­щazй и3 њсщ7azй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS твaрь во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва ѕ7, то­гHж­де с™aгw:

ТS бlгослови1мъ, вhш­ній б9е и3 гDи млcти, творs­ща­го при1снw съ нa­ми вели6каz же и3 неиз­слёдw­ван­наz, сл†внаz же и3 ўж†снаz, и4хже нёсть числA, подaв­ша­го нaмъ с0нъ во ўпо­коeніе нe­мо­щи нa­шеz, и3 њслаб­лeніе трудHвъ мно­го­трyд­ныz пл0ти. Бlгодари1мъ тS, ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со беззак0ньми нa­ши­ми, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhч­нw, и3 въ нечazніи ле­жa­щыz ны2 воздви1глъ є3си2, во є4же славосл0вити дер­жaву твою2. Тём­же м0лимъ без­мёр­ную твою2 бl­гость: просвэти2 нa­шz мы6сли, nчесA, и3 ќмъ нaшъ t тsж­ка­гw снA лё­но­сти воз­стaви: tвeр­зи н†ша ўстA, и3 и3сп0лни | твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ непо­колeб­ле­мw пё­ти же и3 и3сповёдатисz те­бЁ, во всёхъ и3 t всёхъ слaви­мо­му бGу, без­на­чaль­но­му nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва з7. Пё­снь полy­нощ­наz, ко прес™ёй бцdэ:

Воспэ­вaю бl­годaть твою2 вLч­це, молю1 тz, ќмъ м0й њбlгодати2. Сту­пaти прaвw мS на­стaви, путю2 хrт0выхъ зa­по­вэ­дей. Бдё­ти къ пё­с­ни ўкрэпи2, ўнhніz с0нъ tгонs­ю­щи. Свs­за­на плени1цами гр­э­хо­па­дeній, моль­бa­ми твои1ми разрэши2, бGо­не­вё­сто. Въ нощи2 мS и3 во дни2 со­хранsй, борю1щихъ вр†гъ и3збавлsющи мS. Жиз­нодa­телz бGа р0ждшаz, ўмерщ­влe­на мS страстьми2 њживи2. Ћже свётъ невечeр­ній р0ждшаz, дy­шу мою2 њслёп­шую просвэти2. q ди1внаz вLч­нz палaто, д0мъ д¦а б9eственна менE сотвори2. Вра­чA р0ждшаz, ўвра­чyй души2 мо­еS мно­голBт­ныz стр†сти. Вол­нy­ю­щасz жи­тeй­скою бyрею, ко стези1 мz по­каsніz на­прaви. И#збaви мS nгнS вёч­ну­ю­ща­гw, и3 чeрвіz же ѕлa­гw, и3 тaр­та­ра: да мS не kви1ши бэс­Hмъ рa­до­ваніе, и4же мнH­гимъ гр­эхHмъ пови1нника. Н0ва сотвори1 мz, њбет­шaв­ша­го нечyв­ствен­ны­ми, пренепор0чнаz, согрэшє1ніи. Стрaн­на мyки всsкіz покажи1 мz, и3 всёхъ вLку ўмоли2. Нбc­наz ми2 ўлучи1ти весє1ліz со всё­ми с™hми спод0би. Прес™az дв7о, ўслh­ши глaсъ непо­трeб­на­гw ра­бA твоегw2. Струю2 давaй мнЁ слезaмъ пречcтаz, души2 мо­еS сквeр­ну њчи­щa­ю­щи. Стен†ніz t сeрд­ца при­но­шy ти непре­стaн­нw, ўсeрд­ствуй вLч­це. Молeб­ную слyж­бу мою2 пріими2, и3 бGу бlгоутр0бному принеси2. Превh­ш­шаz ѓгGлъ, мір­скa­гw мS превh­ш­ша сли1тіz сотвори2. Свэтон0снаz сёне нбc­наz, д¦0вную бl­годaть во мнЁ на­прaви. Рy­цэ воз­дёю и3 ўст­нЁ къ по­хвалeнію, њсквер­нe­ны сквeр­ною, всенепор0чнаz. Ду­шет­лён­ныхъ мS пa­ко­стей и3збaви, хrтA при­лёж­нw ўмолs­ю­щи: є3мyже чeсть и3 по­клонeніе по­добaетъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва }, ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY:

Мно­гом­лcти­ве и3 все­м­лcти­ве б9е м0й, гDи ї}се хrтE, мн0гіz рa­ди люб­вE сшeлъ и3 воплоти1лсz є3си2, ћкw да сп7сeши всёхъ. И# пaки, сп7се, сп7си1 мz по бl­годaти, молю1 тz: ѓще бо t дёлъ сп7сeши мS, нёсть сE бl­годaть и3 дaръ, но д0лгъ пa­че. Е$й, мн0гій въ щедр0тахъ, и3 неиз­речeн­ный въ млcти! Вё­руzй бо въ мS, рeклъ є3си2, q хrтE м0й, жи1въ бy­детъ, и3 не ќзритъ смeр­ти во вё­ки. Ѓще ќбw вё­ра, ћже въ тS, сп7сaетъ tч†zнныz, сE вё­рую: сп7си1 мz, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2 и3 со­здa­тель. Вё­ра же вмё­стw дёлъ да вмэни1тсz мнЁ, б9е м0й, не њбрs­ще­ши бо дёлъ tню1дъ њправ­дa­ю­щихъ мS. Но тA вё­ра моS да до­влёетъ вмё­стw всёхъ, тA да tвэ­щaетъ, тA да њправди1тъ мS, тA да по­кa­жетъ мS при­чaст­ни­ка слa­вы тво­еS вёч­ныz. Да не ќбw похи1титъ мS са­танA, и3 по­хвa­лит­сz, сл0ве, є4же tт0ргнути мS t тво­еS руки2 и3 њгрa­ды. Но и3ли2 хо­щY, сп7си1 мz, и3ли2 не хо­щY, хrтE сп7се м0й, предвари2 ск0рw, ск0рw, погиб0хъ: тh бо є3си2 бGъ м0й t чрe­ва мa­те­ре мо­еS. Спод0би мS гDи, нhнэ возлюби1ти тS, ћко­же возлюби1хъ и3ногдA т0й сa­мый грёхъ, и3 пaки пораб0тати те­бЁ без8 лё­но­сти т0щнw, ћко­же пораб0тахъ прeж­де са­та­нЁ льсти1вому. Наи­пa­че же пораб0таю те­бЁ гDу и3 бGу мо­е­мY ї}су хrтY, во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва f7, ко храни1телю че­ло­вё­че­скіz жи1зни ѓгGлу:

С™hй ѓгG­ле, пред­стоsй nкаsн­нэй моeй души2 и3 стрaст­нэй моeй жи1зни, не њстaви менє2 грёш­на­гw, ни­жE tступи2 t менє2 за невоз­дер­жaніе моE: не дaждь мё­ста лукaво­му дe­мо­ну њб­ла­дaти мн0ю, наси1льствомъ смeрт­на­гw сегw2 тэлесE: ўкрэпи2 бёд­ству­ю­щую и3 худyю мою2 рyку, и3 на­стaви мS на пyть сп7сeніz. Е$й, с™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю и3 покрови1телю nкаsн­ныz мо­еS души2 и3 тё­ла, вс‰ мнЁ прости2, є3ли1кими тS њскорби1хъ во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2: и3 ѓще что2 согрэши1хъ въ пре­шeд­шую н0щь сію2, по­крhй мS въ на­стоs­щій дeнь, и3 сохрани1 мz t всsка­гw и3скушeніz проти1внагw, да ни въ к0емъ гр­э­сЁ про­гнё­ваю бGа: и3 моли1сz за мS ко гDу, да ўтверди1тъ мS въ стрaсэ своeмъ, и3 дост0йна по­кa­жетъ мS ра­бA сво­еS бl­го­сти. Ґми1нь. 

Мlтва ‹, ќтрен­нzz конeч­наz, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLч­це моS бцdе, с™hми твои1ми и3 всеси1льными моль­бa­ми tжени2 t менє2 сми­рeн­на­гw и3 nкаsн­на­гw ра­бA твоегw2, ўнhніе, за­бвeніе, неразy­міе, нера­дёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3 х{льнаz помышлє1ніz, t nкаsн­на­гw моегw2 сeрд­ца, и3 t по­мра­чeн­на­гw ўмA моегw2. И# погаси2 плa­мень страстeй мои1хъ, ћкw ни1щъ є4смь и3 nкаs­ненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ вос­по­минaній, и3 пред­пріsтій, и3 t всёхъ дёй­ствъ ѕлhхъ свободи1 мz. Ћкw бl­го­сло­вe­на є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвит­сz пречcтн0е и4мz твоE во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтвен­ное при­зы­вaніе с™aгw, є3гHже и4мz н0сиши:

Моли2 бGа њ мнЁ, с™hй ўг0дниче б9ій [и4м>къ], ћкw ѓзъ ўсeрд­нw къ те­бЁ при­бэ­гaю, ск0рому пом0щнику и3 мlтвен­ни­ку њ души2 моeй. 

Пё­снь прес™ёй бцdэ, глaсъ д7:

Бцdе дв7о рa­дуй­сz, бl­годaт­наz мRjе, гDь съ тоб0ю: бl­го­сло­вe­на ты2 въ женaхъ, и3 бl­го­сло­вeнъ пл0дъ чрe­ва твоегw2, ћкw сп7са ро­ди­лA є3си2 дyшъ нaшихъ. 

Тро­пaрь кrтY, глaсъ №, мlтва за nтeчество:

Сп7си2, гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 до­стоsніе твоE, по­бB­ды правосл†внымъ хrтіaнwмъ на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE со­хранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство. 

Мlтва њ живhхъ:

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nт­цA моего2 дух0внаго [и4м>къ], роди1телей мои1хъ [и4м>къ], ср0дникwвъ [и4м>къ], на­чaль­ни­кwвъ, на­стaв­ни­кwвъ, бl­го­дё­те­лей [и4м>къ], и3 всёхъ пра­во­слaв­ныхъ хrтіaнъ. 

Мlтва њ ўс0пшихъ:

Ўпок0й, гDи, дy­шы ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ: [роди1телей мои1хъ], ср0дникwвъ [и4м>къ], бl­го­дё­те­лей [и4м>къ], и3 всёхъ пра­во­слaв­ныхъ хrтіaнъ, и3 прости2 и5мъ вс‰ согрэшє1ніz вHль­наz и3 невHль­наz, и3 дaруй и5мъ цrтвіе нбcное. 

Ѓще м0жеши, чти2 по­мsн­никъ вмё­стw си1хъ крaт­кихъ мlтвъ њ живhхъ и3 ўс0пшихъ.

Њкон­чаніе мlтвъ:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, прис­нобl­жeн­ную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нa­ше­гw. ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чaемъ. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Tпyстъ:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


По­мsн­никъ.

Е#г0же д0лжно є4сть монa­ху и3ли2 мірzни1ну на всsкъ дeнь по скон­чaніи келeй­на­гw прaви­ла, со всsкимъ ўми­лeніемъ чести2.

Њ живhхъ:

Помzни2, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, млcти и3 щед­рHты тво‰ t вё­ка сy­щыz, и4хже рa­ди и3 вочlвё­чил­сz є3си2, и3 рас­пsтіе и3 смeрть, сп7сeніz рa­ди прaвw въ тS вё­ру­ю­щихъ, пре­тер­пё­ти и3зв0лилъ є3си2: и3 вос­кRсъ и3з8 мeрт­выхъ, воз­нeсл­сz є3си2 на нб7сA, и3 сэди1ши њдес­нyю бGа nц7A, и3 при­зи­рaе­ши на смирє1нныz мольбы6 всёмъ сeрд­цемъ при­зы­вa­ю­щихъ тS: приклони2 ќхо твоE, и3 ўслh­ши сми­рeн­ное молeніе менє2 непо­трeб­на­гw ра­бA твоегw2, въ воню2 бl­го­ухaніz д¦0внагw те­бЁ за вс‰ лю1ди тво‰ при­но­сs­ща­гw. И# въ пeр­выхъ помzни2 цR­ковь твою2 с™yю, соб0рную и3 ґпcль­скую, ю4же снаб­дёлъ є3си2 чcтн0ю твоeю кр0вію, и3 ўтверди2, и3 ўкрэпи2, и3 разшири2, ўмн0жи, ўмири2, и3 непреwбори1му ѓдо­вы­ми враты2 во вё­ки сохрани2: раздир†ніz цRквeй ўтиши2, шат†ніz kзhчєскаz ўгаси2, и3 є3ресeй вост†ніz ск0рw разори2 и3 и3скорени2, и3 въ ничт0же си1лою с™aгw твоегw2 д¦а њбрати2. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй бGохрани1мую странY нa­шу, вл†сти и3 в0инство є3S, да ти1хое и3 безм0лвное жи­тіE по­живeмъ во всsкомъ бl­гочeстіи и3 чи­сто­тЁ. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй вели1каго господи1на и3 nт­цA нa­ше­го с™ёйшаго патріaр­ха [и4м>къ], преwсщ7є1нныz мит­ро­полjты, ґрхіе­пcк­пы и3 є3пcкпы правосл†вныz, їерє1и же и3 діaко­ны, и3 вeсь при1четъ цRк0вный, ±же по­стaвилъ є3си2 пасти2 сло­вeс­ное твоE стa­до: и3 мlтва­ми и4хъ поми1луй, и3 сп7си1 мz грёш­на­го. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nт­цA моего2 дух0внаго [и4м>къ], и3 с™hми є3гw2 мlтва­ми прости2 мо‰ согрэшє1ніz. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй роди1тели мо‰ [и4м>къ], брaтію и3 сестры6, и3 ср0дники мо‰ по пл0ти, и3 вс‰ бли6жніz р0да моегw2, и3 дрy­ги, и3 дaруй и5мъ м‡рнаz тво‰ и3 прем‡рнаz бlг†z. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй стaр­цы и3 ю5ныz, ни1щыz и3 сироты6 и3 вдови6цы, и3 сy­щыz въ бо­лёз­ни и3 въ пе­чaл­эхъ, бэдaхъ же и3 ск0рбехъ, њб­стоsніихъ и3 пл­энeніихъ, темни1цахъ же и3 за­точeніихъ, и3зрsднэе же въ гонeніихъ тебє2 рa­ди и3 вё­ры пра­во­слaв­ныz t kзы6къ безб0жныхъ, t tст{пникъ и3 t є3ретікHвъ, сy­щыz рабы6 тво‰: и3 помzни2 |, посэти2, ўкрэпи2, ўтё­ши, и3 вск0рэ си1лою твоeю њслa­бу, своб0ду и3 и3збaву и5мъ подaждь. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй пHслан­ныz въ слyж­бу, пу­те­шeству­ю­щыz, nтцы2 и3 брaтію нa­шу, и3 сестры6, и3 вс‰ правосл†вныz хrтіa­ны. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй и5хже ѓзъ безy­міемъ мои1мъ соблазни1хъ, и3 t пути2 сп7си1тельнагw tврати1хъ, къ дэлHмъ ѕлы6мъ и3 неподHб­нымъ привед0хъ: бжcтвен­нымъ твои1мъ пр0мысломъ къ пу­ти сп7сeніz пaки возврати2. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй ненави1дzщыz и3 њби1дzщыz мS, и3 творs­щыz ми2 пaкw­сти, и3 не њстaви и5хъ поги1бнути менє2 рa­ди грёш­на­гw. [Покл0нъ.]
Tступи1вшыz t пра­во­слaв­ныz вё­ры, и3 поги1бельными є3ресьми2 њслэплє1нныz, свё­томъ твоегw2 по­знaніz просвэти2, и3 с™ёй твоeй ґпcль­ст­эй соб0рнэй цRк­ви причти2. [Покл0нъ.]

Њ ўс0пшихъ:

Помzни2, гDи, t жи­тіS сегw2 tшeд­шыz с™ёйшыz патріaр­хи, преwсщ7є1нныz мит­ро­полjты, ґрхіе­пcк­пы и3 є3пcкпы правосл†вныz, во їерeй­ст­эмъ же и3 при1чтэ цRк0внэмъ и3 и4ночестэмъ чи1нэ те­бЁ послужи1вшыz, и3 въ вёч­ныхъ твои1хъ селeніихъ со с™hми ўпок0й. [Покл0нъ.]
Помzни2, гDи, дy­шы ўс0пшихъ ра­бHвъ твои1хъ, [роди1телей мои1хъ] [и4м>къ], и3 всёхъ ср0дникwвъ по пл0ти: и3 прости2 и4хъ вс‰ согрэшє1ніz вHль­наz и3 невHль­наz, дaруz и5мъ цrтвіе и3 при­чaстіе вёч­ныхъ твои1хъ бlги1хъ, и3 тво­еS без­ко­нeч­ныz и3 бl­жeн­ныz жи1зни на­сла­ждeніе. [Покл0нъ.]
Помzни2, гDи, и3 вс‰ въ на­дeжди вос­кrніz и3 жи1зни вёч­ныz ўс0пшыz nтцы2 и3 брaтію нa­шу, и3 сестры6, и3 здЁ ле­жa­щыz, и3 повсю1ду, правосл†вныz хrтіa­ны, и3 со с™hми твои1ми, и3дёже при­сэ­щaетъ свётъ ли­цA твоегw2, всели2, и3 нaсъ поми1луй, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. Ґми1нь. [Покл0нъ.]

СіE глаг0ли три1жды:

Подaждь, гDи, њстав­лeніе гр­эхHвъ всBмъ прeж­де tшeд­шымъ въ вёрэ и3 на­дeжди вос­кrніz nтцє1мъ, брaтіzмъ и3 сест­рaмъ нa­шымъ, и3 сотвори2 и5мъ вёч­ную пaмzть.


Мlт­вы на с0нъ грzдyщымъ.

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь. ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ. ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2, бl­же, дy­шы нa­шz. С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

Тропари2, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsка­гw бо tвё­та недо­умё­ю­ще, сію2 ти2 мlтву ћкw вL­цэ грёш­ніи прин0симъ: поми1луй нaсъ. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўпо­вa­хомъ: не про­гнё­вай­сz на ны2 ѕэлw2, ни­жE помzни2 беззак0ній нa­шихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нa­шихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE при­зы­вaемъ. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Млcр­діz двє1ри tвeр­зи нaмъ, бl­го­сло­вeн­наz бцdе: на­дё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaн­ска­гw. ГDи, поми1луй. [в7i.]

Мlтва №, с™aгw ма­кaріа вели1кагw, къ бGу nц7Y:

Б9е вёч­ный и3 цRю2 всsка­гw со­здaніz, спод0бивый мS дa­же въ чaсъ сeй до­спё­ти, прости1 ми грэхи2, ±же сотвори1хъ въ сeй дeнь, дё­ломъ, сл0вомъ и3 по­мыш­лeніемъ: и3 њчи1сти, гDи, сми­рeн­ную мою2 дy­шу t всsкіz сквeр­ны пл0ти и3 дy­ха, и3 дaждь ми2, гDи, въ нощи2 сeй с0нъ прейти2 въ ми1рэ: да во­стaвъ t сми­рeн­на­гw ми2 л0жа, бl­го­уго­ждY прес™0му и4мени тво­е­мY во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2, и3 по­пе­рY борю1щыz мS враги2, плотск‡z и3 без­плHт­ныz: и3 и3збaви мS, гDи, t по­мыш­лeній сyет­ныхъ, њсквер­нs­ю­щихъ мS, и3 п0хотей лукa­выхъ. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слa­ва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва в7, с™aгw ґнті0ха, ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY:

Вседержи1телю, сл0во џ§ее, сaмъ со­вер­шeнъ сhй, ї}се хrтE, мн0гагw рa­ди млcр­діz твоегw2 ни­ко­гдa­же tлучaй­сz менє2 ра­бA твоегw2, но все­гдA во мнЁ по­чивaй. Ї}се, д0брый пa­сты­рю твои1хъ nвeцъ, не предaждь менє2 кра­мо­лЁ ѕміи1нэ, и3 желaнію са­та­нинY не њстaви менє2, ћкw сё­мz тли2 во мнЁ є4сть. Ты2 ќбw гDи б9е по­кланsе­мый, цRю2 с™hй ї}се хrтE, спs­ща мS сохрани2 немер­цa­ю­щимъ свё­томъ, д¦омъ твои1мъ с™hмъ, и4мже њс™и1лъ є3си2 тво‰ ў§нки2. Дaждь гDи и3 мнЁ, недост0йному ра­бY тво­е­мY, сп7сeніе твоE на л0жи моeмъ: просвэти2 ќмъ м0й свё­томъ рa­зу­ма с™aгw є3ђліа твоегw2, дy­шу люб0вію кrтA твоегw2, сeрд­це чcтот0ю сло­весE твоегw2, тё­ло моE твоeю стrтію без­стрaст­ною: мhсль мою2 твои1мъ сми­рeніемъ сохрани2, и3 воздви1гни мS во врe­мz под0бно на твоE славосл0віе. Ћкw пре­п­ро­слaв­ленъ є3си2 со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ д¦омъ, во вё­ки. Ґми1нь. 

Мlтва G, ко прес™0му д¦у:

ГDи, цRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, ўм­лcр­дисz, и3 поми1луй мS грёш­на­го ра­бA твоего2, и3 tпусти1 ми недост0йному, и3 прости2 вс‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ днeсь ћкw че­ло­вёкъ, пa­че же и3 не ћкw че­ло­вёкъ, но и3 го­рёе ско­тA: вHль­ныz мо‰ грэхи2 и3 невHль­ныz, вёдw­мыz и3 невёдw­мыz, ±же t ю4ности, и3 t наyки ѕлы2, и3 ±же сyть t нa­гль­ства и3 ўнhніz. Ѓще и4менемъ твои1мъ клsх­сz, и3ли2 по­хy­лихъ є5 въ по­мыш­лeніи моeмъ: и3ли2 кого2 ўкори1хъ, и3ли2 њкле­ветaхъ кого2 гнё­вомъ мои1мъ, и3ли2 њпе­чa­лихъ: и3ли2 њ чeмъ про­гнё­вах­сz, и3ли2 со­лгaхъ, и3ли2 безг0днw спaхъ: и3ли2 ни1щъ пріи1де ко мнЁ, и3 пре­зрёхъ є3го2: и3ли2 брaта моего2 њпе­чa­лихъ, и3ли2 свa­дихъ, и3ли2 кого2 њсуди1хъ: и3ли2 раз­ве­ли­чaх­сz, и3ли2 раз­гор­дёх­сz, и3ли2 раз­гнё­вах­сz: и3ли2 стоs­щу ми2 на мlт­вэ, ќмъ м0й њ лукaв­ствіи мj­ра сегw2 подви1жесz: и3ли2 раз­вра­щeніе по­мhс­лихъ, и3ли2 њб8zд0хсz, и3ли2 њпи1хсz, и3ли2 без8 ўмA см­эsх­сz: и3ли2 лукaвое по­мhс­лихъ, и3ли2 добр0ту чуж­дyю ви1дэвъ, и3 т0ю ўsзв­ленъ бhхъ сeрд­цемъ: и3ли2 неподHб­наz глаг0лахъ, и3ли2 гр­эхY брaта моегw2 по­см­эsх­сz, мо‰ же сyть безчи1слєннаz согрэшє1ніz: и3ли2 њ мlт­вэ неради1хъ, и3ли2 и4но что2 со­дёzхъ лукaвое, не п0мню: т† бо вс‰ и3 бHль­ша си1хъ со­дёzхъ. Поми1луй мS тв0рче м0й вLко, ўнhла­го и3 недост0йнаго ра­бA твоего2: и3 њстaви ми2, и3 tпусти2, и3 прости1 мz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: да съ ми1ромъ лs­гу, ўс­нY и3 почjю, блyд­ный, грёш­ный и3 nкаsн­ный ѓзъ: и3 поклоню1сz, и3 воспою2, и3 про­слaв­лю пречcтн0е и4мz твоE, со nц7eмъ, и3 є3динор0днымъ є3гw2 сн7омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки. Ґми1нь. 

Мlтва д7, с™aгw ма­кaріа вели1кагw:

Чт0 ти при­несY, и3ли2 чт0 ти воздaмъ, великодарови1тый без­смeрт­ный цRю2, щeд­ре и3 чlвэколю1бче гDи; ћкw лэнs­щасz менE на твоE ўго­ждeніе, и3 ничт0же бl­го сотв0рша, при­вeлъ є3си2 на конeцъ ми­мо­шeд­ша­гw днE сегw2, њбра­щeніе и3 сп7сeніе души2 моeй стр0z. Млcтивъ ми2 бy­ди грёш­но­му, и3 њб­на­жeн­но­му всsка­гw дё­ла бl­га: воз­стaви пaд­шую мою2 дy­шу, њскверни1вшуюсz въ без­мёр­ныхъ со­гр­э­шeніихъ, и3 tими2 t менє2 вeсь п0мыслъ лукa­вый ви1димагw сегw2 жи­тіS. Прости2 мо‰ согрэшє1ніz, є3ди1не без­грёшне, є4же ти2 согрэши1хъ въ сeй дeнь, вёд­эніемъ и3 невёд­эніемъ, сл0вомъ, и3 дё­ломъ, и3 по­мыш­лeніемъ, и3 всё­ми мои1ми чyв­ст­вы. Ты2 сaмъ по­кры­вaz сохрани1 мz t всsка­гw сопроти1внагw њб­стоsніz, бжcтвен­ною твоeю влaстію, и3 неиз­речeн­нымъ чlвэколю1біемъ, и3 си1лою. Њчи1сти б9е, њчи1сти мн0жество гр­эхHвъ мои1хъ. Бlговоли2 гDи и3збaвити мS t сё­ти лукa­ва­гw, и3 сп7си2 стрaст­ную мою2 дy­шу, и3 њсэни1 мz свё­томъ ли­цA твоегw2, є3гдA пріи1деши во слa­вэ: и3 неw­суж­дeн­на нhнэ сн0мъ ўс­нyти сотвори2, и3 без8 меч­тaніz: и3 несму­щeнъ п0мыслъ ра­бA твоегw2 соблюди2, и3 всю2 са­та­нинY дё­тель tжени2 t менє2: и3 просвэти1 ми раз{мныz џчи сердє1чныz, да не ўс­нY въ смeрть. И# посли1 ми ѓгG­ла ми1рна, храни1телz и3 на­стaв­ни­ка души2 и3 тё­лу мо­е­мY, да и3збaвитъ мS t вр†гъ мои1хъ: да во­стaвъ со nдрA моегw2, при­несy ти бl­годaр­ствєн­ныz мольбы6. Е$й гDи, ўслh­ши мS грёш­на­го и3 ўб0гаго ра­бA твоего2, и3зволeніемъ и3 с0вэстію: дaруй ми2 во­стaв­шу словесє1мъ твои6мъ поучи1тисz, и3 ўнhніе бэс0вское далe­че t менє2 tгнa­но бhти сотвори2 твои1ми ѓгG­лы: да бlгословлю2 и4мz твоE с™0е, и3 про­слaв­лю, и3 слaв­лю пречcтую бцdу мRjю, ю4же дaлъ є3си2 нaмъ грBш­нымъ за­ступлeніе, и3 пріими2 сію2 молs­щу­юсz за ны2: вёмъ бо, ћкw под­ра­жaетъ твоE чlвэколю1біе, и3 молs­щисz не пре­стаeтъ. ТоS за­ступлeніемъ, и3 чcт­нa­гw кrтA знa­меніемъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ рa­ди, ўб0гую дy­шу мою2 соблюди2 ї}се хrтE б9е нaшъ: ћкw с™ъ є3си2, и3 пре­п­ро­слaв­ленъ во вё­ки. Ґми1нь. 

Мlтва є7:

ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во дни2 сeмъ сл0вомъ, дё­ломъ и3 по­мыш­лeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ прости1 ми. Ми1ренъ с0нъ и3 без­мzтe­женъ дaруй ми2, ѓгG­ла твоего2 храни1телz посли2, по­кры­вa­ю­ща и3 со­блюдa­ю­ща мS t всsка­гw ѕлA: ћкw ты2 є3си2 храни1тель ду­шaмъ и3 тэлесє1мъ нa­шымъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва ѕ7:

ГDи б9е нaшъ, въ нег0же вё­ро­ва­х­омъ, и3 є3гHже и4мz пa­че всsка­гw и4мене при­зы­вaемъ: дaждь нaмъ, ко снY tходs­щымъ, њслa­бу души2 и3 тё­лу, и3 соблюди2 нaсъ t всsка­гw меч­тaніz, и3 тeм­ныz слa­сти кро­мЁ: ўстaви стрем­лeніе страстeй, ўгаси2 разжжє1ніz во­стaніz тэлeс­на­гw. Дaждь нaмъ цэ­ло­мyд­рен­нэ пожи1ти дё­лы и3 словесы2: да доб­ро­дё­тель­ное жи1тельство вос­пріeм­лю­ще, њб­это­вaн­ныхъ не tпа­дeмъ бlги1хъ твои1хъ, ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки. Ґми1нь. 

Мlтва з7, с™aгw їwaн­на зла­тоyс­та­гw: мlт­вы молє1бныz, числ0мъ двa­десzтимъ четhремъ часHмъ, дневны6мъ и3 нощны6мъ.

[№] ГDи, не лиши2 менє2 нбc­ныхъ твои1хъ бл†гъ. [в7] ГDи, и3збaви мS вёч­ныхъ мyкъ. [G] ГDи, ўм0мъ ли и3ли2 по­мыш­лeніемъ, сл0вомъ и3ли2 дё­ломъ согрэши1хъ, прости1 мz. [д7] ГDи, и3збaви мS всsка­гw невёд­эніz, и3 за­бвeніz, и3 ма­лодy­шіz, и3 њка­менeн­на­гw нечyв­ствіz. [є7] ГDи, и3збaви мS t всsка­гw и3скушeніz. [ѕ7] ГDи, просвэти2 моE сeрд­це, є4же помрачи2 лукaвое по­хо­тёніе. [з7] ГDи, ѓзъ ћкw че­ло­вёкъ согрэши1хъ, тh же ћкw бGъ щeдръ, поми1луй мS, ви1дz нe­мощь души2 мо­еS. [}] ГDи, посли2 бl­годaть твою2 въ п0мощь мнЁ, да про­слaв­лю и4мz твоE с™0е. [f7] ГDи ї}се хrтE, напиши1 мz ра­бA твоего2 въ кни1зэ жив0тнэй, и3 дaруй ми2 конeцъ бl­гjй. [‹] ГDи б9е м0й, ѓще и3 ничт0же бl­го сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но дaждь ми2 по бl­годaти твоeй, положи1ти на­чa­ло бlг0е. [№i] ГDи, њкропи2 въ сeрд­цэ моeмъ р0су бl­годaти тво­еS. [в7i] ГDи нб7сE и3 земли2, помzни1 мz грёш­на­го ра­бA твоего2, стyд­на­го и3 нечи1стаго, во цrтвіи твоeмъ. Ґми1нь. [№] ГDи, въ по­каsніи пріими1 мz. [в7] ГDи, не њстaви менє2. [G] ГDи, не введи2 менє2 въ на­пaсть. [д7] ГDи, дaждь ми2 мhсль бl­гу. [є7] ГDи, дaждь ми2 слe­зы, и3 пa­мzть смeрт­ную, и3 ўми­лeніе. [ѕ7] ГDи, дaждь ми2 п0мыслъ и3сповёданіz гр­эхHвъ мои1хъ. [з7] ГDи, дaждь ми2 сми­рeніе, цэ­ло­мyдріе и3 по­слу­шaніе. [}] ГDи, дaждь ми2 тер­пё­ніе, ве­ли­кодy­шіе и3 кр0тость. [f7] ГDи, всели2 въ мS к0рень бlги1хъ, стрaхъ тв0й въ сeрд­це моE. [‹] ГDи, спод0би мS люби1ти тS t всеS души2 мо­еS и3 по­мыш­лeніz, и3 твори1ти во всeмъ в0лю твою2. [№i] ГDи, по­крhй мS t че­ло­вBкъ нё­ко­то­рыхъ, и3 бэс­Hвъ, и3 страстeй, и3 t всsкіz и3нhz непод0бныz вe­щи. [в7i] ГDи, вё­си, ћкw твори1ши, ћко­же ты2 в0лиши, да бy­детъ в0лz твоS и3 во мнЁ грёш­нэмъ: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки. Ґми1нь. 

Мlтва }, ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, рa­ди чcт­нёй­шіz м™ре тво­еS, и3 безпл0тныхъ твои1хъ ѓгGлъ, прbр0ка же и3 п®тeчи и3 кrти1телz твоегw2, бGоглаг0ливыхъ же ґпcлъ, свёт­лыхъ и3 доб­ро­по­бёд­ныхъ м§нкъ, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ, и3 всёхъ с™hхъ мlтва­ми, и3збaви мS на­стоs­ща­гw њб­стоsніz бэс0вскагw. Е$й, гDи м0й и3 тв0рче, не хо­тsй смeр­ти грёш­на­гw, но ћко­же њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY, дaждь и3 мнЁ њбра­щeніе nкаsн­но­му и3 недост0йному: и3зми1 мz t ќстъ пa­губ­на­гw ѕмjz, зіs­ю­ща­гw по­жрeти мS, и3 свести2 во ѓдъ жи1ва. Е$й, гDи м0й, ўт­э­шeніе моE, и4же менє2 рa­ди nкаsн­на­гw въ тлён­ную пл0ть њбол­кjй­сz, и3ст0ргни мS t nкаsн­ства, и3 ўт­э­шeніе подaждь души2 моeй nкаsн­нэй. Всади2 въ сeрд­це моE твори1ти тво‰ по­велBніz, и3 њстaви­ти лук†ваz дэ‰ніz, и3 получи1ти бlжє1нства тво‰: на тs бо гDи ўпо­вaхъ, сп7си1 мz. 

Мlтва f7, ко прес™ёй бцdэ, с™aгw пет­рA студjйскагw:

Къ те­бЁ пре­чтc­эй б9іей м™ри ѓзъ nкаsн­ный при­пa­даz молю1сz: вё­си, цRи1це, ћкw без­пре­стa­ни со­гр­э­шaю и3 про­гнэ­в­лsю сн7а твоего2 и3 бGа моего2, и3 мн0гажды ѓще кa­юсz, л0жъ пред8 бGомъ њбр­этa­юсz, и3 кa­юсz тре­пe­щz: не ўжe­ли гDь порази1тъ мS, и3 по ча­сЁ пaки т†zжде творю2. Вё­ду­щи сі‰, вLч­це моS гпc­жE бцdе, молю2, да поми1луеши, да ўкрэпи1ши, и3 бlг†z твори1ти да подa­си ми2. Вё­си бо, вLч­це моS бцdе, ћкw tню1дъ и4мамъ въ нe­на­ви­сти ѕл†z мо‰ дэлA, и3 всeю мhслію люблю2 зак0нъ бGа моегw2: но не вёмъ, гпc­жE пре­чтcаz, tкy­ду ±же ненави1жду, т† и3 люблю2, ґ бlг†z пре­сту­пaю. Не по­пу­щaй, пре­чтcаz, в0ли моeй со­вер­шaтисz, не ўг0дна бо є4сть: но да бy­детъ в0лz сн7а твоегw2 и3 бGа моегw2: да мS сп7сeтъ, и3 вразуми1тъ, и3 подaстъ бl­годaть с™aгw д¦а, да бhхъ ѓзъ tсeлэ пре­стaлъ сквер­но­дёй­ства, и3 пр0чее пожи1лъ бhхъ въ по­ве­лёніи сн7а твоегw2, є3мyже по­добaетъ всsкаz слa­ва, чeсть и3 дер­жa­ва, со без­на­чaль­нымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва ‹, ко прес™ёй бцdэ:

Бlгa­гw цRS бl­гaz м™и, пречcтаz и3 бl­го­сло­вeн­наz бцdе мRjе, млcть сн7а твоегw2 и3 бGа нa­ше­гw и3злeй на стрaст­ную мою2 дy­шу, и3 твои1ми мlтва­ми на­стaви мS на дэ‰ніz бlг†z: да пр0чее врe­мz жи­во­тA моегw2 без8 пор0ка прейдY, и3 тоб0ю рaй да њбрs­щу, бцdе дв7о, є3ди1на чcтаz и3 бlгословeннаz. 

Мlтва №i, ко с™0му ѓгG­лу храни1телю:

ЃгG­ле хrт0въ, храни1телю м0й с™hй, и3 покрови1телю души2 и3 тё­ла моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ во днeш­ній дeнь, и3 t всsка­гw лукaв­ствіz проти1внагw ми2 вра­гA и3збaви мS, да ни въ к0емже гр­э­сЁ про­гнё­ваю бGа моего2: но моли2 за мS грёш­на­го и3 недост0йнаго ра­бA, ћкw да дост0йна мS по­кa­же­ши бl­го­сти и3 млcти всес™hz трb­цы, и3 м™ре гDа моегw2 ї}са хrтA, и3 всёхъ с™hхъ. Ґми1нь. 

Кон­дaкъ бцdэ, глaсъ }:

Взбрaн­ной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бl­годaр­ствєн­наz вос­писyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw и3мyщаz дер­жaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зо­вeмъ ти2: рa­дуй­сz, невё­сто нене­вёст­наz. Пре­слaв­наz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нa­шу мlтву сн7у тво­е­мY и3 бGу нa­ше­му, да сп7сeтъ тоб0ю дy­шы нa­шz. ВсE ўпо­вaніе моE на тS воз­ла­гaю, м™и б9іz, сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ. Бцdе дв7о, не прeзри менє2 грёш­на­гw, трe­бу­ю­ща тво­еS п0мощи и3 твоегw2 за­ступлeніz: на тs бо ўпо­вA ду­шA моS, и3 поми1луй мS. 

Мlтва с™aгw їwаннjкіа:

Ўпо­вaніе моE nц7ъ, при­бё­жи­ще моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй: трb­це с™az, слa­ва тебЁ. 

Њкон­чаніе мlтвъ:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, прис­нобl­жeн­ную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нa­ше­гw. ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чaемъ. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. 

Тa­же, вмё­стw прощeніz:

Њслa­би, њстaви, прости2 б9е прегрэшє1ніz н†ша, вHль­наz и3 невHль­наz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ вёд­эніи и3 не въ вёд­эніи, ±же во дни2 и3 въ нощи2, ±же во ўмЁ и3 въ по­мыш­лeніи: вс‰ нaмъ прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. 

Мlтва:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2, гDи чlвэколю1бче. Бl­го­творs­щымъ бlгосотвори2. Брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нa­шымъ дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. Въ нe­мо­щехъ сy­щыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. Я%же въ м0ри ўпрaви. Пу­те­шeству­ю­щымъ спу­те­шeствуй. Хrтіaнwмъ споб0рствуй. Слу­жa­щымъ и3 ми1лующымъ нaсъ гр­эхHвъ њстав­лeніе дaруй. За­по­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй млcти. Помzни2 гDи, прeж­де ўс0пшихъ nтє1цъ и3 брaтій нa­шихъ, и3 ўпок0й и5хъ, и3дёже при­сэ­щaетъ свётъ ли­цA твоегw2. Помzни2 гDи, брaтій нa­шихъ пл­энeн­ныхъ, и3 и3збaви | t всsка­гw њб­стоsніz. Помzни2 гDи, пло­до­носs­щихъ и3 доб­ро­дё­ла­ю­щихъ во с™hхъ твои1хъ цRк­вахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. Помzни2 гDи и3 нaсъ, сми­рeн­ныхъ, и3 грёш­ныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свё­томъ рa­зу­ма твоегw2, и3 на­стaви нaсъ на стезю2 зa­по­вэ­дей твои1хъ: мlтва­ми пречcтыz вLч­цы нa­шеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

И#сповёданіе гр­эхHвъ повседнeвное:

И#спо­вё­даю те­бЁ гDу бGу мо­е­мY и3 твор­цY, во с™ёй трb­цэ є3ди1ному, слaви­мо­му и3 по­кланsе­мо­му, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, вс‰ мо‰ грэхи2, ±же со­дёzхъ во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2, и3 на всsкій чaсъ, и3 въ на­стоs­щее врe­мz, и3 въ пре­шeд­шыz дни6 и3 нH­щи: дё­ломъ, сл0вомъ, по­мыш­лeніемъ, њб8zдeніемъ, піsн­ствомъ, тай­но­zдeніемъ, праздносл0віемъ, ўнhніемъ, лё­но­стію, прекосл0віемъ, непо­слу­шaніемъ, њкле­ветaніемъ, њсуж­дeніемъ, небре­жeніемъ, самолю1біемъ, мно­го­стz­жaніемъ, хи­щeніемъ, неправдоглаг0ланіемъ, сквер­но­при­бhт­че­ствомъ, мшелои1мствомъ, рев­но­вaніемъ, зaви­стію, гнё­вомъ, памzтоѕл0біемъ, нe­на­ви­стію, лихои1мствомъ, и3 всё­ми мои1ми чyв­ст­вы: зрёніемъ, слy­хомъ, њбонsніемъ, вкy­сомъ, њсzзaніемъ, и3 пр0чими мои1ми грэхи6, ду­шeв­ны­ми вкy­пэ и3 тэлeс­ны­ми, и4миже тебE бGа моего2 и3 твор­цA про­гнё­вахъ, и3 бли1жнzго моего2 њне­прaв­до­вахъ. Њ си1хъ жа­лёz, ви1нна себE те­бЁ, бGу мо­е­мY, пред­став­лsю, и3 и3мёю в0лю кazтисz: т0чію, гDи б9е м0й, помози1 ми, со слезa­ми сми­рeн­нw молю1 тz: прешє1дшаz же согрэшє1ніz мо‰ млcр­діемъ твои1мъ прости1 ми, и3 разрэши2 t всёхъ си1хъ, ±же и3зглаг0лахъ пред8 тоб0ю, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. 

Мlтва с™aгw їwaн­на дамаски1на, ю4же ўказyz на џдръ тв0й, глаг0ли:

ВLко чlвэколю1бче, не ўжe­ли мнЁ џдръ сeй гр0бъ бy­детъ; и3ли2 є3щE nкаsн­ную мою2 дy­шу просвэти1ши днeмъ; Сe ми гр0бъ предлежи1тъ, сe ми смeрть предстои1тъ. СудA твоегw2 гDи бою1сz, и3 мyки без­ко­нeч­ныz, ѕл0е же творS не престаю2: тебE гDа бGа моего2 все­гдA про­гнэ­в­лsю, и3 пречcтую твою2 м™рь, и3 вс‰ нбc­ныz си6лы, и3 с™aго ѓгG­ла храни1телz моего2. Вёмъ u5бо гDи, ћкw недост0инъ є4смь чlвэколю1біz твоегw2, но дост0инъ є4смь всsка­гw њсуж­дeніz и3 мyки. Но гDи, и3ли2 хо­щY, и3ли2 не хо­щY, сп7си1 мz. Ѓще бо прaвед­ни­ка сп7сeши, ничт0же вeліе, и3 ѓще чи1стаго поми1луеши, ничт0же ди1вно: дост0йни бо сyть млcти тво­еS. Но на мнЁ грёш­нэмъ ўдиви2 млcть твою2: њ сeмъ kви2 чlвэколю1біе твоE, да не њдо­лёетъ моS ѕл0ба твоeй неизглаг0ланнэй бl­го­сти и3 млcр­дію: и3 ћко­же х0щеши, ўстр0й њ мнЁ вeщь. 

И# тaкw хо­тsй возлещи2 на по­стe­лю, глаг0ли тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е: да не ко­гдA ўс­нY въ смeрть, да не ко­гдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Застyп­никъ души2 мо­еS бy­ди б9е, ћкw по­сре­дЁ хож­дY сэтeй мн0гихъ: и3збaви мS t ни1хъ, и3 сп7си1 мz бl­же, ћкw чlвэколю1бецъ. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Пре­слaв­ную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёйшую, нем0лчнw воспои1мъ сeрд­цемъ и3 ўсты2, бцdу сію2 и3сповёдающе, ћкw вои1стинну р0ждшую нaмъ бGа во­пло­щeн­на, и3 молs­щу­юсz непре­стaн­нw њ ду­шaхъ нaшихъ. 

Тa­же цэлyй кrтъ тв0й, и3 прекрести2 кrт0мъ мё­сто твоE t главы2 и3 до н0гъ, тaкож­де и3 t всёхъ стрaнъ, глаг0лz:

Мlтва чcтн0му кrтY:

Да вос­кr­нетъ бGъ, и3 рас­точaт­сz врази2 є3гw2, и3 да бэ­жaтъ t ли­цA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тaетъ в0скъ t ли­цA nгнS, тaкw да поги1бнутъ бё­си t ли­цA лю1бzщихъ бGа, и3 знa­ме­ну­ю­щих­сz кrт­нымъ знa­меніемъ, и3 въ весeліи глаг0лющихъ: рa­дуй­сz, пречcт­нhй и3 жи­во­творs­щій кr­те гDень, про­гонszй бё­сы си1лою на те­бЁ про­пs­та­гw гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, во ѓдъ сшeд­ша­гw, и3 по­прaв­ша­гw си1лу діaво­лю, и3 да­ро­вaв­ша­гw нaмъ тебE, кrтъ св0й чcт­нhй, на про­гнaніе всsка­гw су­по­стaта. Q пречcт­нhй и3 жи­во­творs­щій кr­те гDень! по­мо­гaй ми2 со с™0ю гпc­жeю дв7ою бцdею, и3 со всё­ми с™hми во вё­ки. Ґми1нь. 

И#ли крaт­кw:

Њгради1 мz гDи си1лою чcт­нa­гw и3 жи­во­творs­ща­гw твоегw2 кrтA, и3 сохрани1 мz t всsка­гw ѕлA. 

Е#гдA tх0диши ко снY, глаг0ли:

Въ рy­цэ твои2, гDи ї}се хrтE б9е м0й, предаю2 дyхъ м0й: тh же мS бlгослови2, ты2 мS поми1луй, и3 жив0тъ вёч­ный дaруй ми2. Ґми1нь.


Три2 канH­на: По­каsн­ный ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY, молeб­ный ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгG­лу храни1телю.

Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ. ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2, бl­же, дy­шы нa­шz. С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды и3 покл0ны три2.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукa­ва­гw. ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нa­ше­му. [Покл0нъ.]

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслh­ши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслh­ши мS въ прaв­дэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. ћкw по­гнA врaгъ дy­шу мою2, смири1лъ є4сть въ зeм­лю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeм­ныхъ, ћкw мє1ртвыz вё­ка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрд­це моE. по­мzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёл­эхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю по­учaх­сz. воз­дёхъ къ те­бЁ рy­цэ мои2: ду­шA моS ћкw зем­лS безв0днаz те­бЁ. ск0рw ўслh­ши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 ли­цA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низ­ходs­щымъ въ р0въ. слh­ша­ну сотвори2 мнЁ за­yт­ра млcть твою2, ћкw на тS ўпо­вaхъ. скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пой­дY, ћкw къ те­бЁ взsхъ дy­шу мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи къ те­бЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бl­гjй на­стaвитъ мS на зeм­лю прaву. и4мене твоегw2 рa­ди гDи, живи1ши мS, прaв­дою твоeю и3зведeши t пе­чa­ли дy­шу мою2: и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ сту­жa­ю­щыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь. Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Ґлли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. [Три1жды и3 покл0ны три2.]

Тa­же БGъ гDь во глaсъ }:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl­го­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне. Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDе­ви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl­го­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ в7: Њбы­шeд­ше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гD­нимъ про­тив­лsх­сz и5мъ. 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl­го­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ G: Не ўмрY, но жи1въ бy­ду, и3 по­вёмъ дэлA гDнz. 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl­го­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ д7: Кa­мень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќг­ла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nче­сёхъ нaшихъ. 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl­го­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне.

По­сeмъ тро­пaрь всеми1лостивагw сп7са, глaсъ }:

Съ вhш­нихъ при­зи­рaz, ўбH­гіz пріeм­лz, посэти2 нaсъ њѕл0блєнныz грэхи6, вLко всеми1лостиве, моли1твами бцdы, дaруй ду­шaмъ нa­шымъ вeлію ми1лость. 

Тро­пaрь бцdэ, глaсъ д7:

Къ бцdэ при­лёж­нw нhнэ при­те­цeмъ грёш­ніи и3 сми­рeн­ніи, и3 при­па­дeмъ въ по­каsніи зо­вy­ще и3з8 глубины2 души2: вLч­це, помози2, на ны2 ми­лосeр­до­вав­ши, потщи1сz, по­ги­бaемъ t мн0жества пре­гр­э­шeній, не tврати2 тво‰ рабы6 тщы2, тs бо и3 є3ди1ну на­дeж­ду и4мамы. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

И# тро­пaрь ѓгG­лу храни1телю, глaсъ ѕ7:

ЃгG­ле б9ій, храни1телю м0й с™hй, жив0тъ м0й соблюди2 во стрaсэ хrтA бGа, ќмъ м0й ўтверди2 во и4стиннэмъ пути2, и3 къ любви2 г0рнэй ўzзви2 дy­шу мою2, да тоб0ю на­прав­лsемь, по­лучY t хrтA бGа вeлію млcть. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Не ўмолчи1мъ ни­ко­гдA бцdе, си6лы тво‰ глаг0лати недост0йніи: ѓще бо ты2 не бы2 пред­стоs­ла молs­щи, кто2 бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; кт0 же бы сохрани1лъ до нhнэ своб0дны; не tстy­пимъ вLч­це, t тебE, тво‰ бо рабы6 сп7сaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ. 

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе, возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. на­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. и3збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. гDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. то­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2. 

КанHнъ по­каsн­ный, глaсъ ѕ7. Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сy­ху пэ­ше­шeство­вавъ ї}ль, / по бeзд­нэ сто­пa­ми, / гони1телz фа­раH­на / ви1дz по­то­плsе­ма, / бGу по­бёд­ную пё­снь пои1мъ, во­піs­ше. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ приступи1хъ ѓзъ грёш­ный и3 њбре­менeн­ный къ те­бЁ вL­цэ и3 бGу мо­е­мY: не смёю же взи­рaти на нб7о, т0кмw молю1сz, глаг0лz: дaждь ми2 гDи ќмъ, да плa­чусz дёлъ мои1хъ г0рькw. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Q г0ре мнЁ грёш­но­му! пa­че всёхъ че­ло­вBкъ nкаs­ненъ є4смь: по­каsніz нёсть во мнЁ: дaждь ми2 гDи слe­зы, да плa­чусz дёлъ мои1хъ г0рькw. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Безyмне nкаsнне че­ло­вё­че, въ лё­но­сти врe­мz губи1ши: по­мhс­ли жи­тіE твоE, и3 њбрати1сz ко гDу бGу, и3 плa­чисz њ дёл­эхъ твои1хъ г0рькw. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
М™и б9іz пречcтаz, воззри2 на мS грёш­на­го, и3 t сё­ти діaво­ли и3збaви мS, и3 на пyть по­каsніz на­стaви мS, да плa­чусz дёлъ мои1хъ г0рькw. 

И$нъ канHнъ ко прест7ёй бцdэ, творeніе fео­сти­рjк­та монa­ха. Глaсъ }.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Мн0гими содержи1мь на­пaстьми, къ те­бЁ при­бэ­гaю сп7сeніz и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о, t тsж­кихъ и3 лю1тыхъ мS сп7си2. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Страс­тeй мS сму­щa­ютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити мою2 дy­шу: ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2, всенепор0чнаz. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2 дв7о, и3збaвитисz ми2 лю1тыхъ: къ те­бё бо нhнэ при­бэ­гaz, про­сти­рaю и3 дy­шу и3 по­мыш­лeніе. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Недy­гу­ю­ща тё­ломъ и3 ду­шeю, по­сэ­щeніz бжcтвен­на­гw и3 про­мыш­лeніz t тебє2 спод0би, є3ди1на бGом™и, ћкw бl­гaz, бl­гa­гw же роди1тельница. 

И$нъ канHнъ ѓгG­лу храни1телю, глaсъ }.

При­пёвъ ї}су: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.
Пёснь вос­пё­ти и3 восхвали1ти, сп7се, твоего2 ра­бA дост0йнw спод0би, безпл0тному ѓгG­лу, на­стaв­ни­ку и3 храни1телю мо­е­мY. При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Е#ди1нъ ѓзъ въ неразy­міи и3 въ лё­но­сти нhнэ ле­жY, на­стaв­ни­че м0й и3 храни1телю, не њстaви менє2 погибaюща. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ќмъ м0й твоeю мlт­вою на­прaви, твори1ти ми2 б9іz по­велBніz, да по­лучY t бGа tдaніе гр­эхHвъ, и3 ненави1дэти ми2 ѕлhхъ на­стaви мS, молю1сz ти2. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Моли1сz дв7и1це њ мнЁ ра­бЁ твоeмъ ко бl­годa­те­лю, со храни1телемъ мои1мъ ѓгG­ломъ, и3 на­стaви мS твори1ти зa­пw­вэ­ди сн7а твоегw2, и3 твор­цA моегw2. 

Пё­снь G.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ / ћко­же ты2 гDи б9е м0й, / воз­несhй р0гъ вёр­ныхъ твои1хъ бl­же, / и3 ўтверди1вый нaсъ на кa­ме­ни / и3сповёданіz твоегw2. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
ВнегдA по­стaв­ле­ни бy­дутъ прест0ли на суди1щи стрaш­нэмъ, то­гдA всёхъ че­ло­вBкъ дэлA њб­ли­чaт­сz: г0ре тa­мw бy­детъ грBш­нымъ, въ мyку tсы­лaє­мымъ: и3 то2 вё­ду­щи, ду­шE моS, по­кaй­сz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Првd­ни­цы возрa­ду­ют­сz, ґ грёш­ніи вос­плa­чут­сz: то­гдA никт0же возм0жетъ помощи2 нaмъ, но дэлA н†ша њсyдzтъ нaсъ. Тём­же прeж­де кон­цA по­кaй­сz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Ўвы2 мнЁ ве­ли­ко­грёш­но­му! и4же дё­лы и3 мhсль­ми њскверни1всz, ни кa­п­ли слeзъ и3мёю t же­стосeр­діz: нhнэ возни1кни t земли2, ду­шE моS, и3 по­кaй­сz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
СE взы­вaетъ, гпc­жE, сн7ъ тв0й, и3 по­учaетъ нaсъ на д0брое, ѓзъ же грёш­ный доб­рA все­гдA бё­гаю: но ты2, млcти­ваz, поми1луй мS, да по­кa­юсz t ѕлhхъ мои1хъ дёлъ. 

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Пред­стa­тель­ство и3 покр0въ жи1зни мо­еS по­ла­гaю тS, бGороди1тельнице дв7о: тh мz њкорми2 ко при­стa­ни­щу тво­е­мY, бlги1хъ вин0вна, вёр­ныхъ ўтвер­ждeніе, є3ди1на все­пё­таz. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Молю2 дв7о, ду­шeв­ное сму­щeніе и3 пе­чa­ли мо­еS бy­рю разори1ти: тh бо бGо­не­вёст­наz, на­чaль­ни­ка тишины2 хrтA ро­ди­лA є3си2, є3ди1на пречcтаz. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Бlго­дё­телz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бl­год­эsніz бо­гaт­ство всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ крё­по­сти хrтA р0ждши, бGобl­жeн­наz. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Лю1тыми недy­ги, и3 бо­лёз­нен­ны­ми страстьми2 и3стzзaему, дв7о, тh ми помози2: и3сцэлeній бо неwскyд­ное тS знaю сокр0вище, пренепор0чнаz, неиждивaемое. 

И$нъ, ѓгG­лу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
ВсE по­мыш­лeніе моE и3 дy­шу мою2 къ те­бЁ возложи1хъ, храни1телю м0й, ты2 t всsкіz мS на­пa­сти врa­жіz и3збaви. При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Врaгъ по­пи­рaетъ мS и3 њѕ­лоб­лsетъ, и3 по­учaетъ все­гдA твори1ти сво‰ хо­тBніz: но ты2, на­стaв­ни­че м0й, не њстaви менє2 погибaюща. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Пёти пё­снь со бl­го­дарeніемъ и3 ўсeр­діемъ твор­цY и3 бGу дaждь ми2, и3 те­бЁ бlг0му ѓгG­лу храни1телю мо­е­мY: и3збaвителю м0й, и3зми1 мz t вр†гъ њѕ­лоб­лs­ю­щихъ мS. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

И#сцэли2 пречcтаz, мо‰ многонед{жныz стрy­пы, ±же въ души2, прожени2 враги2, и5же при1снw б0рютсz со мн0ю. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Кон­дaкъ прест7ёй бцdэ, глaсъ ѕ7:

Пред­стa­тель­ство хrтіaнъ непо­стhд­ное, ходaтай­ство ко твор­цY непрел0жное, не прeзри грёш­ныхъ молeній глa­сы, но предвари2 ћкw бl­гaz на п0мощь нaсъ, вёр­нw зо­вy­щихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, пред­стa­тель­ству­ю­щи при1снw бцdе, чтy­щихъ тS. Јкосъ: Простри2 дл†ни тво‰, и4миже всёхъ вLку ћкw мLн­ца пріs­ла є3си2, за мн0жество блa­го­сти: не њстaви нaсъ все­гдA на­дё­ю­щих­сz на тS, б0дренною твоeю моли1твою, и3 неисчeст­ною про­стh­нею ўщeд­ри нaсъ, и3 подaждь ду­шaмъ нa­шымъ ми­лосeр­діе твоE, во вё­ки и3сточaющи: тебe бо и4мамы грёш­ніи за­стyп­ни­цу t на­ходs­щихъ на ны2 бёдъ и3 ѕHлъ. но, ћкw и3мyщи ми­лосeр­діz щед­рHты, ўскори2 на моли1тву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, пред­стa­тель­ству­ю­щи при1снw, бцdе, чтy­щихъ тS. 

Кон­дaкъ ѓгG­лу храни1телю, глaсъ д7:

Kви1сz мнЁ млcрдъ, с™hй ѓгG­ле гDень, храни1телю м0й, и3 не tлучaй­сz t менє2 сквeр­на­гw, но просвэти1 мz свё­томъ непри­кос­но­вeн­нымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбc­на­гw. Јкосъ: Ўни­чи­жeн­ную дy­шу мою2 мн0гими соб­лaз­ны, ты2 с™hй пред­стa­те­лю, неиз­речeн­ныz слa­вы нбc­ныz спод0би, и3 пэвє1цъ съ ли1ки безпл0тныхъ си1лъ б9іихъ, поми1луй мS и3 сохрани2, и3 п0мыслы д0брыми дy­шу мою2 просвэти2, да твоeю слa­вою ѓгG­ле м0й њбо­га­щyсz, и3 низложи2 ѕло­мhслz­щыz мнЁ враги2, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбcнагw. 

Сэдa­ленъ ї}су хrтY, глaсъ ѕ7:

Помыш­лsю дeнь стрaш­ный, и3 плa­чусz дэsній мои1хъ лукa­выхъ: кaкw tвэ­щaю без­смeрт­но­му цRю2; и3ли2 к0имъ дерз­но­вeніемъ воззрю2 на судію2, блyд­ный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е є3динор0дный, и3 дш7е с™hй, поми1луй мS. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Сэдa­ленъ ѓгG­лу храни1телю, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhш­нихъ и3щS:

T люб­вE ду­шeв­ныz вопію1 ти, храни1телю мо­еS души2, всес™hй м0й ѓгG­ле: по­крhй мS и3 соблюди2 t лукa­ва­гw лов­лeніz все­гдA, и3 къ жи1зни на­стaви нбcнэй, вра­зум­лsz, и3 про­свэ­щaz, и3 ўкр­эплsz мS. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ: Молeніе тe­п­лое, и3 стэнA неwбори1маz, млcти и3ст0чниче, мjро­ви при­бё­жи­ще, при­лёж­нw во­піeмъ ти2: бцdе вLч­це, предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz. 

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, / бGъ и3 гDь, / чест­нaz цR­ковь / бGо­лёп­нw поeтъ взы­вa­ю­щи, / t смhс­ла чи1ста, њ гDэ прaзд­ну­ю­щи. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Шир0къ пyть здЁ и3 ўг0дный сл†сти твори1ти, но г0рькw бy­детъ въ по­слёд­ній дeнь, є3гдA ду­шA t тё­ла раз­лучaтисz бy­детъ: блюди1сz t си1хъ, че­ло­вё­че, цrтвіz рa­ди б9іz. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Почто2 ўб0гаго њби1диши; мздY наeм­ни­чу ўдeр­жу­е­ши; брaта твоего2 не лю1биши; блyдъ и3 г0рдость г0ниши; њстaви ќбw сі‰, ду­шE моS, и3 по­кaй­сz цrтвіz рa­ди б9іz. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Q безyм­ный че­ло­вё­че, док0лэ ўгл­эбaе­ши ћкw пчелA, со­би­рa­ю­щи бо­гaт­ство твоE; вск0рэ бо поги1бнетъ ћкw прaхъ и3 пe­пелъ: но б0лэе взыщи2 цrтвіz б9іz. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Гпc­жE бцdе, поми1луй мS грёш­на­го, и3 въ доб­ро­дё­те­ли ўкрэпи2, и3 соблюди1 мz, да нa­глаz смeрть не похи1титъ мS негот0ваго, и3 доведи1 мz, дв7о, цrтвіz б9іz. 

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Страс­тeй мои1хъ сму­щeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бy­рю ўтиши2 мои1хъ пре­гр­э­шeній, бGо­не­вёст­наz. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Млcр­діz твоегw2 бeзд­ну при­зы­вa­ю­щу подaждь ми2, ћже бl­госeр­да­го р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Насла­ждa­ю­ще­сz пречcтаz, твои1хъ да­ро­вaній, бl­годaр­ствен­ное вос­пэ­вaемъ пё­ніе, вё­ду­ще тS бGом™рь. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
На nд­рЁ бо­лёз­ни мо­еS и3 нe­мо­щи низ­ле­жa­щу ми2, ћкw бlголюби1ва, помози2 бцdе, є3ди1на приснодв7о. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Надeж­ду и3 ўтвер­ждeніе, и3 сп7сeніz стё­ну недви1жиму, и3мyще тS все­пё­таz, неуд0бства всsка­гw и3збавлsемсz. 

И$нъ, ѓгG­лу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Моли2 чlвэколю1бца бGа ты2, храни1телю м0й, и3 не њстaви менє2: но при1снw въ ми1рэ жи­тіE моE соблюди2, и3 подaждь ми2 сп7сeніе неwбори1мое. При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Ћкw за­стyп­ни­ка и3 храни1телz жи­во­тY мо­е­мY пріeмъ тS t бGа ѓгG­ле, молю1 тz, с™hй: t всsкихъ мS бёдъ свободи2. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Мою2 сквeр­ность твоeю с™hнею њчи1сти, храни1телю м0й, и3 t чa­сти шyіz да tлучeнъ бy­ду мlтва­ми твои1ми, и3 при­чaст­никъ слa­вы kвлю1сz. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Недо­умёніе предлежи1тъ ми2 t њбы­шeд­шихъ мS ѕHлъ, пречcтаz: но и3збaви мS t ни1хъ ск0рw, къ те­бё бо є3ди1нэй прибэг0хъ. 

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ / свё­томъ твои1мъ бl­же, / ќтре­ню­ю­щихъ ти2 дy­шы / люб0вію њзари2, молю1сz, / тS вёд­эти сл0ве б9ій, / и4стиннаго бGа, / t мрaка грэх0внагw взы­вa­ю­ща. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Воспомzни2, nкаsн­ный че­ло­вё­че, кaкw лжaмъ, кле­ветaмъ, разб0ю, нe­мо­щемъ, лю6тымъ ѕвэрє1мъ, гр­эхHвъ рa­ди по­ра­бо­щeнъ є3си2; ду­шE моS грёш­наz, то­гH ли вос­хо­тё­ла є3си2; При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Тре­пe­щутъ ми2 ќди, всё­ми бо сотвори1хъ винY: nчи1ма взи­рazй, ўши1ма слh­шай, љзhкомъ ѕл†z глаг0лzй, всего2 себE геeн­нэ пре­даsй: ду­шE моS грёш­наz, се­гH ли вос­хо­тё­ла є3си2; При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Блуд­ни­кA и3 разб0йника кa­ю­щасz пріsлъ є3си2, сп7се: ѓзъ же є3ди1нъ лё­но­стію грэх0вною њтzгчи1хсz, и3 ѕлы6мъ дэлHмъ пораб0тихсz: ду­шE моS грёш­наz, се­гH ли вос­хо­тё­ла є3си2; При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Ди1внаz и3 ск0раz пом0щнице всBмъ че­ло­вёкwмъ, м™и б9іz, помози2 мнЁ недост0йному, ду­шa бо моS грёш­наz тогw2 восхотЁ. 

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#сп0лни чcтаz, весeліz сeрд­це моE, твою2 нетлён­ную даю1щи рa­дость, весeліz р0ждшаz вин0внаго. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz, вёч­ное р0ждши и3збавлeніе, и3 ми1ръ всsкъ ќмъ пре­имy­щій. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Разрэши2 мглY пре­гр­э­шeній мои1хъ, бGо­не­вё­сто, про­свэ­щeніемъ тво­еS свёт­ло­сти, свётъ р0ждшаz бжcтвен­ный и3 пре­вёч­ный. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#сцэли2 чcтаz, души2 мо­еS немо­жeніе, по­сэ­щeніz твоегw2 спод0бльшаz, и3 здрaвіе мlтва­ми твои1ми подaждь ми2. 

И$нъ, ѓгG­лу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Ћкw и3мёz дерз­но­вeніе къ бGу, храни1телю м0й с™hй, сего2 ўмоли2 t њскорб­лs­ю­щихъ мS ѕHлъ и3збaвити. При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Свё­те свёт­лый, свёт­лw просвэти2 дy­шу мою2, на­стaв­ни­че м0й и3 храни1телю, t бGа дaн­ный ми2 ѓгGле. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Спs­ща мS ѕлЁ тzгот0ю грэх0вною ћкw бдs­ща сохрани2, ѓгG­ле б9ій, и3 воз­стaви мS на славосл0віе молeніемъ твои1мъ. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

МRjе, гпc­жE бцdе без­не­вёст­наz, на­дeж­до вёр­ныхъ, вр†жіz возношє1ніz низложи2, пою1щыz же тS возвесели2. 

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Жи­тeй­ское м0ре / воздвизaе­мое зрS на­пa­стей бyрею, / къ ти1хому при­стa­ни­щу тво­е­мY при­тeкъ вопію1 ти: / возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, / мно­гом­лcти­ве. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
ЖитіE на земли2 блyд­нw пожи1хъ, и3 дy­шу во тьмY предaхъ: нhнэ ќбw молю1 тz, млcти­вый вLко: свободи1 мz t раб0ты сеS врa­жіz, и3 дaждь ми2 рa­зумъ твори1ти в0лю твою2. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Кто2 твори1тъ та­кwвaz, ћко­же ѓзъ; ћко­же бо свиніS лежи1тъ въ калY, тaкw и3 ѓзъ гр­эхY слу­жY: но ты2 гDи, и3ст0ргни мS t гнy­са сегw2, и3 дaждь ми2 сeрд­це твори1ти зa­пw­вэ­ди тво‰. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Воспрzни2, nкаsн­ный че­ло­вё­че, къ бGу, вос­по­мzнyвъ сво‰ согрэшє1ніz, при­пa­даz ко твор­цY, слезS и3 стенS, т0йже ћкw млcрдъ, дaстъ ти2 ќмъ знaти в0лю свою2. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Бцdе дв7о, t ви1димагw и3 неви1димагw ѕлA сохрани1 мz, пре­чтcаz, и3 пріими2 мlт­вы мо‰, и3 донеси2 | сн7у тво­е­мY, да дaстъ ми2 ќмъ твори1ти в0лю свою2. 

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Смeр­ти и3 тли2 ћкw сп7слъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ смeр­ти, тлёніемъ и3 смeр­тію моE є3стество2 ћто бhв­шее, дв7о, моли2 гDа и3 сн7а твоего2, вра­гHвъ ѕло­дёй­ствіz мS и3збaвити. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Пред­стa­тель­ни­цу тS жи­во­тA вёмъ, и3 храни1тельницу твeр­ду дв7о, и3 на­пa­стей рэ­шa­щу молвы6, и3 нал0ги бэс­Hвъ tгонs­ю­щу, и3 молю1сz все­гдA, t тли2 страстeй мои1хъ и3збaвити мS. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Ћкw стё­ну при­бё­жи­ща стz­жa­хомъ, и3 дyшъ все­со­вер­шeн­ное сп7сeніе, и3 про­стрaн­ство въ ск0рбехъ, nтрокови1це, и3 про­свэ­щeніемъ твои1мъ при1снw рa­ду­ем­сz: q вLч­це, и3 нhнэ нaсъ t страстeй и3 бёдъ сп7си2. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
На nд­рЁ нhнэ немо­щствyzй ле­жY, и3 нёсть и3сцэлeніz пл0ти моeй: но бGа и3 сп7са мj­ру, и3 и3збaвителz недy­гwвъ р0ждшаz, те­бЁ молю1сz бlг0й: t тли2 нед{гъ воз­стaви мS. 

И$нъ, ѓгG­лу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Всsкихъ мS на­пa­стей свободи2, и3 t пе­чaлей сп7си2, молю1сz ти2 с™hй ѓгG­ле, дaн­ный ми2 t бGа, храни1телю м0й д0брый. При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Њсвэти2 ќмъ м0й, бl­же, и3 просвэти1 мz, молю1сz ти2 с™hй ѓгG­ле, и3 мhс­ли­ти ми2 полє1знаz все­гдA на­стaви мS. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ўстaви сeрд­це моE t на­стоs­ща­гw мzтe­жа, и3 бдё­ти ўкрэпи1 мz во бlги1хъ, храни1телю м0й, и3 на­стaви мS чyд­нw къ ти­ши­нЁ жив0тнэй. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Сл0во б9іе въ тS всели1сz бцdе, и3 че­ло­вёкwмъ тS по­казA нбc­ную лё­стви­цу: тоб0ю бо къ нaмъ вhш­ній со­шeлъ є4сть. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Кон­дaкъ ї}су хrтY, глaсъ ѕ7:

ДушE моS, почто2 гр­эхa­ми бо­га­тёе­ши; почто2 в0лю діaво­лю твори1ши; въ чес0мъ на­дeж­ду по­ла­гaе­ши; пре­стa­ни t си1хъ, и3 њбрати1сz къ бGу съ плa­чемъ, зо­вy­щи: млcр­де гDи, поми1луй мS грёш­на­го. Јкосъ: По­мhс­ли, ду­шE моS, г0рькій чaсъ смeр­ти, и3 стрaш­ный сyдъ твор­цA твоегw2 и3 бGа: ѓгG­ли бо гр0зніи п0ймутъ тS, ду­шE, и3 въ вёч­ный џгнь введyтъ: u5бо прeж­де смeр­ти по­кaй­сz, вопію1щи: гDи, поми1луй мS грёшнаго. 

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Ро­со­дa­тель­ну ќбw пeщь / со­дё­ла ѓгGлъ / пр­пdб­нымъ nтро­кHмъ, / хал­дeи же њпалs­ю­щее / ве­лёніе б9іе / мучи1телz ўвэ­щA вопи1ти: / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нa­шихъ. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Не на­дёй­сz, ду­шE моS, на тлён­ное бо­гaт­ство, и3 на непрaвед­ное со­брaніе, вс‰ бо сі‰ не вё­си ко­мY њстaви­ши, но возо­пjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Не ўпо­вaй, ду­шE моS, на тэлeс­ное здрaвіе, и3 на ско­ро­ми­мо­ходs­щую кра­со­тY: ви1диши бо, ћкw си1льніи и3 мла­дjи ўми­рa­ютъ, но возо­пjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Воспомzни2, ду­шE моS, вёч­ное жи­тіE, цrтво нбc­ное, ўгот0ванное с™ы6мъ, и3 тьмY кро­мёш­нюю, и3 гнёвъ б9ій ѕлы6мъ, и3 возо­пjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Припади2, ду­шE моS, къ б9іей м™ри, и3 помоли1сz т0й, є4сть бо ск0раz пом0щница кa­ю­щым­сz, ўм0литъ сн7а хrтA бGа, и3 поми1луетъ мS недост0йнаго. 

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Нaше сп7сeніе ћко­же вос­хо­тёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мj­ру пред­стa­тель­ни­цу по­казaлъ є3си2: nтє1цъ нa­шихъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Воли1телz млcти, є3г0же ро­ди­лA є3си2 м™и чcтаz, ўмоли2 и3збaвитисz t пре­гр­э­шeній и3 ду­шeв­ныхъ сквeрнъ вё­рою зо­вy­щымъ: nтє1цъ нa­шихъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тS р0ждшую, и3 ст0лпъ ўтвер­ждeніz, и3 двeрь по­каsніz, зо­вy­щымъ по­казaлъ є3си2: nтє1цъ нa­шихъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Тэлє1сныz слaбw­сти и3 душє1вныz недy­ги, бGороди1тельнице, люб0вію при­сту­пa­ю­щихъ къ кр0ву тво­е­мY, дв7о, и3сцэли1ти спод0би, сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz. 

И$нъ, ѓгG­лу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Млcтивъ бy­ди ми2 и3 ўмоли2 бGа, гDень ѓгG­ле: и3мёю бо тS за­стyп­ни­ка во всeмъ жи­во­тЁ моeмъ, на­стaв­ни­ка же и3 храни1телz, t бGа да­ро­вaн­на­го ми2 во вё­ки. При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Не њстaви въ пyть шeству­ю­щіz души2 мо­еS nкаsн­ныz ўби1ти разб0йникwмъ, с™hй ѓгG­ле, ћже ти2 t бGа пре­данA бhсть непор0чнэ: но на­стaви ю5 на пyть покаsніz. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Всю2 по­срaм­ле­ну дy­шу мою2 при­вож­дY t лукa­выхъ ми2 пH­мыслъ и3 дёлъ: но предвари2 на­стaв­ни­че м0й, и3 и3сцэлeніе ми2 подaждь бlги1ми п0мыслы, ўк­лонsти ми сz все­гдA на пр†выz стєзи2. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Пре­мyд­ро­сти и3сп0лни всёхъ, и3 крё­по­сти бжcтвен­ныz, v3постaснаz пре­мdро­сте вhш­нz­гw, бцdы рa­ди, вё­рою вопію1щихъ: nтє1цъ нa­шихъ б9е, бl­го­сло­вeнъ є3си2. 

Пё­снь }.

Їрм0съ: И#з8 плa­мене пре­подHб­нымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, / и3 прaвед­на­гw жeрт­ву вод0ю попали1лъ є3си2: / вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же хо­тё­ти, / тS превозн0симъ во вс‰ вё­ки. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Кaкw не и4мамъ плa­ка­тисz, є3гдA по­мыш­лsю смeрть; ви1дэхъ бо во гр0бэ ле­жa­ща брaта моего2, без­слaв­на и3 безwбрaз­на: что2 ќбw чaю; и3 на что2 на­дё­юсz; т0кмw дaждь ми2 гDи прeж­де кон­цA по­каsніе. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Кaкw не и4мамъ плa­ка­тисz, є3гдA по­мыш­лsю смeрть; ви1дэхъ бо во гр0бэ ле­жa­ща брaта моего2, без­слaв­на и3 безwбрaз­на: что2 ќбw чaю; и3 на что2 на­дё­юсz; т0кмw дaждь ми2 гDи прeж­де кон­цA по­каsніе. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Вёрую, ћкw пріи1деши суди1ти живhхъ и3 мeрт­выхъ, и3 вси2 во своeмъ чи1ну стa­нутъ, стaріи и3 мла­дjи, влады6ки и3 кнs­зи, дB­вы и3 сщ7eнницы: гдЁ њбрs­щусz ѓзъ; сегw2 рa­ди вопію2: дaждь ми2 гDи прeж­де кон­цA по­каsніе. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Пречcтаz бцdе, пріими2 недост0йную мlтву мою2, и3 сохрани1 мz t нaг­лыz смeр­ти, и3 дaруй ми2 прeж­де кон­цA покаsніе. 

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
П0мощи ћже t тебє2 трe­бу­ю­щыz не прeзри, дв7о, пою1щыz и3 пре­воз­носs­щыz тS во вё­ки. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Немо­жeніе души2 мо­еS и3сцэлsеши, и3 тэлє1сныz болBз­ни, дв7о: да тS про­слaв­лю, чcтаz, во вё­ки. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#сц­элeній бо­гaт­ство и3зливaеши вёр­нw пою1щымъ тS, дв7о, и3 пре­воз­носs­щымъ неиз­речeн­ное твоE ржcтво2. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Напa­стей ты2 прил0ги tгонsе­ши, и3 страстeй нах0ды, дв7о: тём­же тS поeмъ во вс‰ вёки. 

И$нъ, ѓгG­лу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
T бGа п0сланный, ўтверди2 жив0тъ м0й, ра­бA твоегw2, пребl­гjй ѓгG­ле, и3 не њстaви менє2 во вё­ки. При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
ЃгG­ла тS сy­ща бl­га, души2 мо­еS на­стaв­ни­ка и3 храни1телz, пребl­жeнне, вос­пэ­вaю во вёки. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Бyди ми2 покр0въ и3 за­брa­ло въ дeнь и3спытaніz всёхъ че­ло­вBкъ, в0ньже nгнeмъ и3скушaютсz дэлA бlг†z же и3 ѕл†z.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Бyди ми2 пом0щница и3 ти­шинA, бцdе приснодв7о, ра­бY тво­е­мY, и3 не њстaви менє2 ли­шe­на бhти твоегw2 владhчества. 

Пё­снь f7.

Їрм0съ: БGа / че­ло­вёкwмъ невозм0жно ви1дэти / на нег0же не смё­ютъ чи1ни ѓгGль­стіи взи­рaти: / тоб0ю же все­чcтаz, kви1сz че­ло­вёкwмъ / сл0во во­пло­щeн­но: / є3г0же ве­ли­чa­ю­ще, / съ нбc­ны­ми вHи / тS ўбl­жaемъ. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ къ вaмъ при­бэ­гaю, ѓгG­ли, ґрхa­гG­ли, и3 вс‰ нбc­ныz си6лы, ў пrт0ла б9іz стоs­щіи, моли1тесz ко твор­цY сво­е­мY, да и3збaвитъ дy­шу мою2 t мyки вёч­ныz. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ плa­чусz къ вaмъ, с™jи патріaр­си, цaріе и3 прbр0цы, ґпc­ли и3 с™и1тели, и3 вси2 и3збрaнніи хrтH­вы: помози1те ми2 на су­дЁ, да сп7сeтъ дy­шу мою2 t си1лы врa­жіz. При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ къ вaмъ возд­э­жY рy­цэ, с™jи м§нцы, пусты6нницы, дёв­ствєн­ни­цы, првd­ни­цы, и3 вси2 с™jи, молs­щіисz ко гDу за вeсь мjръ, да поми1луетъ мS въ чaсъ смeр­ти мо­еS. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
М™и б9іz, помози1 ми, на тS си1льнэ на­дё­ю­ще­мусz, ўмоли2 сн7а своего2, да по­стaвитъ мS недост0йнаго њдес­нyю себє2, є3гдA сs­детъ судsй живhхъ и3 мeрт­выхъ. Ґми1нь. 

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsка­гw ли­цA всsку слe­зу teм­ша­го, дв7о, хrтA р0ждшаz. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Рaдо­сти моE сeрд­це и3сп0лни, дв7о, ћже рa­до­сти пріeм­шаz и3сполнeніе, грэх0вную пе­чaль по­треб­лs­ю­щи. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
При­стa­ни­ще и3 пред­стa­тель­ство те­бЁ при­бэ­гa­ю­щихъ бy­ди, дв7о, и3 стэнA неруши1маz, при­бё­жи­ще же и3 покр0въ и3 весeліе. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Свё­та твоегw2 за­рs­ми просвэти2, дв7о, мрaкъ невёд­эніz tгонs­ю­щи, бl­го­вёр­нw бцdу тS и3сповёдающихъ. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
На мё­стэ њѕ­лоб­лeніz нe­мо­щи, смири1вшагосz дв7о, и3сцэли2, и3з8 незд­рaвіz во здрaвіе претворsющи. 

И$нъ, ѓгG­лу храни1телю.

При­пёвъ: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.
Поми1луй мS, є3ди1не сп7се м0й, ћкw млcтивъ є3си2 и3 млcрдъ, и3 првd­ныхъ ли­кHвъ сотвори1 мz при­чaст­ни­ка. При­пёвъ: С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Мhс­ли­ти ми2 при1снw и3 твори1ти, гDень ѓгG­ле, бlг†z и3 полє1знаz дaруй, ћкw си1льна kви2 въ нe­мо­щи и3 непор0чна. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ћкw и3мёz дерз­но­вeніе къ цRю2 нбc­но­му, того2 моли2, съ пр0чими безпл0тными, поми1ловати мS nкаsннаго. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Мн0го дерз­но­вeніе и3мyщи дв7о, къ вопл0щшемусz и3з8 тебє2, преложи1 мz t ќзъ, и3 раз­р­э­шeніе ми2 подaждь и3 сп7сeніе, мlтва­ми твои1ми. 

По скон­чaніи же канH­на глаг0лемъ:

Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, / бlжи1ти тS бцdу, / прис­нобl­жeн­ную и3 пренепор0чную, / и3 м™рь бGа нa­ше­гw. / чcт­нёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ. 

Трис™0е:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды и3 покл0ны три2.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва ко прес™ёй трbцэ:

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва гDнz:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

И# тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsка­гw бо tвё­та недо­умё­ю­ще, сію2 ти2 мlтву ћкw вL­цэ грёш­ніи прин0симъ: поми1луй нaсъ. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўпо­вa­хомъ: не про­гнё­вай­сz на ны2 ѕэлw2, ни­жE помzни2 беззак0ній нa­шихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нa­шихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Млcр­діz двє1ри tвeр­зи нaмъ, бl­го­сло­вeн­наz бцdе: на­дё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaн­ска­гw. ГDи, поми1луй. [м7.]

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS.

Мlтва ко гDу нa­ше­му ї}су хrтY:

ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1ми стр†сти мо‰ и3сцэли1вый, и3 ћз­ва­ми твои1ми ћз­вы мо‰ ўвра­чевa­вый, дaруй мнЁ, мн0гw те­бЁ прегрэши1вшему, слe­зы ўми­лeніz, сраствори2 мо­е­мY тё­лу t њбонsніz жи­во­творs­ща­гw тё­ла твоегw2, и3 наслади2 дy­шу мою2 твоeю чcтн0ю кр0вію, t г0рести, є4юже мS сопроти1вникъ напои2: возвh­си м0й ќмъ къ те­бЁ, д0лу пони1кшій, и3 возведи2 t пр0пасти поги1бели, ћкw не и4мамъ по­каsніz, не и4мамъ ўми­лeніz, не и4мамъ слезы2 ўтё­ши­тель­ныz, воз­водs­щіz ч†да ко сво­е­мY на­слёдію. њмрачи1хсz ўм0мъ въ жи­тeй­скихъ страстeхъ, не мо­гY воз­зрё­ти къ те­бЁ въ бо­лёз­ни, не мо­гY со­грё­тисz слезa­ми ±же къ те­бЁ люб­вE. но вLко гDи ї}се хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй мнЁ по­каsніе все­цё­лое, и3 сeрд­це лю­бо­трyд­ное во взыс­кaніе твоE: дaруй мнЁ бl­годaть твою2, и3 њбнови2 во мнЁ зрaки твоегw2 w4браза. њстaвихъ тS, не њстaви менє2: и3зhди на взыс­кaніе моE: возведи2 къ пa­жи­ти твоeй, и3 сопричти1 мz nв­цaмъ и3збрaннагw твоегw2 стa­да: вос­пи­тaй мS съ ни1ми t ѕлaка бжcтвен­ныхъ твои1хъ тaин­ствъ, мlтва­ми пречcтыz тво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ. aми1нь. 

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Мlтва ко прес™ёй бцdэ:

Пріими2, всебlгом0щнаz, пре­чтcаz гпc­жE, вLч­це бGороди1тельнице, сі‰ честны6z дa­ры, те­бЁ є3ди1нэй прикл†дныz, t нaсъ недост0йныхъ ра­бHвъ твои1хъ, t всёхъ родHвъ и3збрaннаz, всёхъ твaрей нбc­ныхъ и3 зем­нhхъ вh­ш­шаz ћв­ль­шаzсz. Понe­же бо тебє2 рa­ди бhсть гDи си1лъ съ нa­ми, и3 тоб0ю сн7а б9іz по­знa­хомъ, и3 спод0бихомсz с™aгw тё­ла є3гw2 и3 пре­чтcыz кр0ве є3гw2. Тём­же бl­жeн­на є3си2 въ р0дэхъ родHвъ, бGобl­жeн­наz, хе­рувj­мwвъ свэт­лёй­ши и3 се­ра­фj­мwвъ чтc­нёй­ши сy­щаz. И# нhнэ, все­пё­таz прес™az бцdе, не пре­стaй молs­щисz њ нaсъ недост0йныхъ ра­бёхъ твои1хъ, є4же и3збaвитисz нaмъ t всsка­гw со­вё­та лукa­ва­гw и3 t всsка­гw њб­стоsніz, и3 сохрани1тисz нaмъ невреждє1нымъ t всsка­гw kдови1тагw прил0га діaволь­ска­гw. Но дa­же до кон­цA мlтва­ми твои1ми неw­суж­дeн­ныхъ нaсъ соблюди2: ћкw да твои1мъ за­ступлeніемъ и3 п0мощію сп7сaеми, слaву, хвалY, бl­го­дарeніе и3 по­клонeніе за вс‰ въ трb­цэ є3ди1ному бGу и3 всёхъ со­здa­те­лю воз­сы­лaемъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

С™hй ѓгG­ле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Мlтва ко ѓгG­лу храни1телю:

ЃгG­ле хrт0въ с™hй, къ те­бЁ при­пa­даz молю1сz, храни1телю м0й с™hй, при­дaн­ный мнЁ на со­блюдeніе души2 и3 тё­лу мо­е­мY грёш­но­му t с™aгw кR­щeніz. ѓзъ же своeю лё­но­стію и3 свои1мъ ѕлhмъ nбh­ча­емъ про­гнё­вахъ твою2 пречcтую свёт­лость, и3 tгнaхъ тS t себє2 всё­ми стyд­ны­ми дё­лы: лжa­ми, кле­ветa­ми, зaви­стію, њсуж­дeніемъ, през0рствомъ, непок0рствомъ, бра­то­не­на­ви­дёніемъ и3 ѕло­пом­нёніемъ, сребролю1біемъ, пре­лю­бод­эsніемъ, ћро­стію, скy­по­стію, њб8zдeніемъ без8 сhто­сти и3 њпи1вствомъ, многоглаг0ланіемъ, ѕлh­ми п0мыслы и3 лукa­вы­ми, г0рдымъ nбh­ча­емъ и3 блyд­нымъ воз­бэ­шeніемъ, и3мhй са­мо­хо­тёніе на всsкое плотск0е во­жде­лёніе. q ѕл0е моE про­из­волeніе, є3гHже и3 ск0ти без­с­ло­вeс­ніи не творsтъ! да кaкw возм0жеши воз­зрё­ти на мS, и3ли2 приступи1ти ко мнЁ ѓки псY смер­дs­ще­му; кот0рыма nчи1ма, ѓгG­ле хrт0въ, воззри1ши на мS, њплeт­шасz ѕлЁ во гнyс­ныхъ дёл­эхъ; да кaкw ўжE воз­мо­гY tпу­щeніz проси1ти гHрь­кимъ и3 ѕлы6мъ мои6мъ и3 лук†вымъ дэsніємъ, въ нs­же впa­даю по вс‰ дни6 и3 нH­щи, и3 на всsкъ чaсъ; но молю1сz ти2 при­пa­даz, храни1телю м0й с™hй, ўм­лcр­дисz на мS грёш­на­го и3 недост0йнаго ра­бA твоего2 [и4м>къ], бy­ди ми2 пом0щникъ и3 за­стyп­никъ на ѕлa­го моего2 сопроти1вника, с™hми твои1ми мlтва­ми, и3 цrтвіz б9іz при­чaст­ни­ка мS сотвори2, со всё­ми с™hми, все­гдA, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. aми1нь. 

Њкон­чaніе:

ГDи, поми1луй. [в7i.]
ЧCтнёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чaемъ. Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


По­слё­до­ваніе ко с™0му причащeнію.

Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ. ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2, бl­же, дy­шы нa­шz. С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукa­ва­гw. ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нa­ше­му. [Покл0нъ.]

Pал0мъ к7в.

ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ. На мё­стэ ѕлaч­нэ, тa­мw всели1 мz, на во­дЁ пок0йнэ вос­пи­тa мz. Дy­шу мою2 њбрати2, на­стaви мS на стєзи2 прaв­ды, и4мене рa­ди своегw2. Ѓще бо и3 пой­дY по­сре­дЁ сё­ни смeрт­ныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пa­ли­ца твоS, т† мS ўтё­ши­ста. Ўгот0валъ є3си2 пре­до мн0ю тра­пe­зу, сопроти1въ сту­жa­ю­щымъ мнЁ: ўмa­стилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чa­ша твоS ўпоzвa­ю­щи мS, ћкw дер­жaв­на. И# млcть твоS по­женeтъ мS вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2: и3 є4же всели1ти ми сz въ д0мъ гDень въ дол­го­тY днjй. 

Pал0мъ к7г.

ГDнz зем­лS, и3 и3сполнeніе є3S, все­лeн­наz, и3 вси2 живy­щіи на нeй. Т0й на морsхъ њс­но­вaлъ ю5 є4сть, и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть. Кто2 взh­детъ на г0ру гD­ню; и3ли2 кто2 стa­нетъ на мё­стэ с™ёмъ є3гw2; Непови1ненъ рукa­ма и3 чи1стъ сeрд­цемъ, и4же не пріsтъ всyе дy­шу свою2, и3 не клsт­сz лeстію и4скреннему сво­е­мY. Сeй пріи1метъ бl­го­сло­вeніе t гDа, и3 млcты­ню t бGа сп7са своегw2. Сeй р0дъ и4щущихъ гDа, и4щущихъ ли­цE бGа їaкwв­лz. Возми1те вратA кнs­зи вa­шz, и3 возми1тесz вратA вBч­наz: и3 вни1детъ цRь слa­вы. Кт0 є3сть сeй цRь слa­вы; гDь крё­покъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брa­ни. Возми1те вратA кнs­зи вa­шz, и3 возми1тесz вратA вBч­наz: и3 вни1детъ цRь слa­вы. Кт0 є3сть сeй цRь слa­вы; гDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы. 

Pал0мъ рє7i.

Вёро­вахъ, тём­же возглаг0лахъ: ѓзъ же смири1хсz ѕэлw2. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ: всsкъ че­ло­вёкъ л0жъ. Что2 воздaмъ гDе­ви њ всёхъ, ±же воз­да­дE ми2; Чa­шу сп7сeніz пріи­мY, и3 и4мz гDне при­зо­вY: мlт­вы мо‰ гDе­ви воздaмъ пред8 всё­ми людьми2 є3гw2. ЧCт­нA пред8 гDемъ смeрть пр­пdб­ныхъ є3гw2. q гDи, ѓзъ рaбъ тв0й, ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ ра­бh­ни тво­еS: рас­терзaлъ є3си2 ќзы мо‰. Те­бЁ по­жрY жeрт­ву хвалы2, и3 во и4мz гDне при­зо­вY: мlт­вы мо‰ гDе­ви воздaмъ пред8 всё­ми людьми2 є3гw, во дв0рэхъ д0му гDнz, по­сре­дЁ тебє2 їеrли1ме. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Ґлли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. [Три1жды.] И# покл0ны три2.

Тропари2, глaсъ }:

Без­за­кHніz мо‰ прeзри гDи, t дв7ы рож­дeй­сz, и3 сeрд­це моE њчи1сти, хрaмъ то2 творS пречcто­му тво­е­мY тё­лу и3 кр0ви: ни­жE tри1ни менE t твоегw2 ли­цA, без8 числA и3мёzй вeлію млcть. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Во при­чaстіе с™hнь твои1хъ кaкw дерз­нY недост0йный; Ѓще бо дерз­нY къ те­бЁ приступи1ти съ дост0йными, хітHнъ мS њб­ли­чaетъ, ћкw нёсть вечeр­ній, и3 њсуж­дeніе и3сходaтайствую мно­го­грёш­нэй души2 моeй. Њчи1сти гDи сквeр­ну души2 мо­еS, и3 сп7си2 мS, ћкw чlвэколю1бецъ. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. МнH­гаz мн0жєства мои1хъ, бцdе, пре­гр­э­шeній, къ те­бЁ прибэг0хъ чcтаz, сп7сeніz трe­буz: посэти2 немо­щствy­ю­щую мою2 дy­шу, и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нa­ше­го дaти ми2 њстав­лeніе, ±же со­дёzхъ лю1тыхъ, є3ди1на бlгословeннаz. 

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. Слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе: возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. Tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. На­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. И#збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. Жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. То­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2. 

КанHнъ, глaсъ в7.

Пё­снь №.

Їрм0съ: Грzди1те лю1діе, пои1мъ пё­снь хrтY бGу, раз­дёль­ше­му м0ре, и3 на­стaв­ль­ше­му лю1ди, ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw про­слaвисz. При­пёвъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Хлёбъ жи­во­тA вёч­ну­ю­ща­гw да бy­детъ ми2 тё­ло твоE с™0е, бlгоутр0бне гDи, и3 чcт­нaz кр0вь, и3 нед{гъ мно­гоwбрaз­ныхъ и3сцэлeніе. При­пёвъ: Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Њсквер­нeнъ дё­лы без­мёст­ны­ми nкаsн­ный, твоегw2 пречc­та­гw тё­ла и3 бжcтвен­ныz кр0ве недост0инъ є4смь, хrтE, при­ча­щeніz: є3гHже мS спод0би. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Зем­лE бl­гaz, бl­го­сло­вeн­наz бGо­не­вё­сто, клaсъ про­зsб­шаz неwрaн­ный и3 сп7си1тельный мj­ру, спод0би мS сeй kдy­ща сп7сти1сz. 

Пё­снь G.

Їрм0съ: На кa­ме­ни мS вё­ры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰. Возвесели1 бо сz дyхъ м0й, вне­гдA пё­ти: нёсть с™ъ ћко­же бGъ нaшъ, и3 нёсть прaве­денъ пa­че тебє2, гDи. При­пёвъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Слє1зныz ми2 подaждь хrтE к†пли, сквeр­ну сeрд­ца моегw2 њчи­щa­ю­щыz: ћкw да бlг0ю с0вэстію њчи­щeнъ, вё­рою при­хож­дY и3 стрa­хомъ вLко, ко при­ча­щeнію бжcтвен­ныхъ дарHвъ твои1хъ. При­пёвъ: Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Во њстав­лeніе да бy­детъ ми2 пре­гр­э­шeній пречcтое тё­ло твоE и3 бжcтвен­наz кр0вь, д¦а же с™aгw nб­щeніе, и3 въ жи1знь вёч­ную, чlвэколю1бче, и3 страстeй и3 скор­бeй tчуж­дeніе. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Хлё­ба жив0тнагw тра­пe­за прес™az, свh­ше млcти рa­ди сшeд­ша­гw, и3 мjро­ви н0вый жив0тъ даю1щагw, и3 менE нhнэ спод0би недост0йнаго, со стрa­хомъ вкуси1ти сегw2, и3 жи1ву бhти. 

Пё­снь д7.

Їрм0съ: При­шeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz че­ло­вё­ка. Тёмъ зо­вy ти: слa­ва си1лэ твоeй гDи. При­пёвъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Вос­хо­тёлъ є3си2 нaсъ рa­ди вопл0щьсz мно­гом­лcти­ве, за­клaнъ бhти ћкw nв­чA, грBхъ рa­ди че­ло­вё­че­скихъ: тём­же молю1 тz, и3 мо‰ њчи1сти согрэшє1ніz. При­пёвъ: Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. И#сцэли2 души2 мо­еS ћз­вы гDи, и3 всего2 њс™и2: и3 спод0би вLко, ћкw да при­ча­щyсz тaй­ныz тво­еS бжcтвен­ныz вe­че­ри nкаsн­ный. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Ўми1лостиви и3 мнЁ сy­ща­го t ўтр0бы тво­еS вLч­це, и3 соблюди1 мz несквeр­на ра­бA твоего2 и3 непор0чна, ћкw да пріeмъ ќм­на­го би1сера, њсщ7yсz. 

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Свё­та подa­те­лю и3 вэ­кHвъ тв0рче гDи, во свётэ твои1хъ по­ве­лёній на­стaви нaсъ: рaз­вэ бо тебє2 и3н0гw бGа не знaемъ. При­пёвъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Ћко­же предрeклъ є3си2 хrтE, да бy­детъ ќбw худ0му ра­бY тво­е­мY, и3 во мнЁ пребy­ди, ћко­же њб­э­щaл­сz є3си2: сe бо тё­ло твоE ћмъ бжcтвен­ное, и3 пію2 кр0вь твою2. При­пёвъ: Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Сл0ве б9ій и3 б9е, ќгль тё­ла твоегw2 да бy­детъ мнЁ по­мра­чeн­но­му въ про­свэ­щeніе, и3 њчи­щeніе њсквер­нeн­ной души2 моeй кр0вь твоS. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. МRjе м™и б9іz, бl­го­ухaніz чcтн0е селeніе, твои1ми мlтва­ми сосyдъ мS и3збрaнный со­дё­лай, ћкw да њсщ7eній при­ча­щyсz сн7а твоегw2. 

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзд­нэ грэх0внэй валszсz, неиз­слёд­ную млcр­діz твоегw2 при­зы­вaю бeзд­ну: t тли2 б9е мS возведи2. При­пёвъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Ќмъ, дy­шу и3 сeрд­це њс™и2 сп7се, и3 тё­ло моE, и3 спод0би неw­суж­дeн­нw вLко къ стр†шнымъ тaй­намъ приступи1ти. При­пёвъ: Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Да бhхъ ўстрани1лсz t страстeй, и3 тво­еS бl­годaти и3мёлъ бы при­ло­жeніе, жи­во­тa же ўтвер­жeніе, при­ча­щeніемъ с™hхъ хrтE т†инъ твои1хъ. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Б9іе б9е сл0во с™0е, всег0 мz њс™и2, нhнэ при­ходs­ща­го къ бжcтвєн­нымъ твои6мъ тaй­намъ, с™hz м™ре тво­еS мольбaми. 

Кон­дaкъ, глaсъ в7:

Хлёбъ хrтE взsти не прeзри мS, тё­ло твоE, и3 бжcтвен­ную твою2 нhнэ кр0вь, пречcтыхъ вLко, и3 стрaш­ныхъ твои1хъ т†инъ причасти1тисz nкаsн­на­го: да не бy­детъ ми2 въ сyдъ, да бy­детъ же ми2 въ жив0тъ вёч­ный и3 безсмeртный. 

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Тe­лу злат0му прем{дрыz дё­ти не послужи1ша, и3 въ плa­мень сa­ми поид0ша, и3 б0ги и4хъ њб­ру­гa­ша, среди2 плa­мене возопи1ша, и3 њроси2 | ѓгGлъ: ўслh­шасz ўжE ќстъ вa­шихъ мlтва. При­пёвъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. И#ст0чникъ бlги1хъ, при­ча­щeніе, хrтE, без­смeрт­ныхъ твои1хъ нhнэ тaин­ствъ, да бy­детъ ми2 свётъ, и3 жив0тъ, и3 без­стрaстіе, и3 къ пре­спё­zнію же и3 ўмно­жeнію доб­ро­дё­те­ли бжcтвен­нэй­шіz ходaтай­ствен­но, є3ди1не бl­же, ћкw да слaв­лю тS. При­пёвъ: Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Да и3збaвлюсz t страстeй, и3 вра­гHвъ, и3 нyж­ды, и3 всsкіz ск0рби, трe­пе­томъ и3 люб0вію, со бl­го­го­вёніемъ, чlвэколю1бче, при­сту­пazй нhнэ къ твои6мъ безсмє1ртнымъ и3 бжcтвєн­нымъ тaй­намъ, и3 пё­ти те­бЁ спод0би: бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa­шихъ. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Сп7са хrтA р0ждшаz пa­че ўмA, бGобl­годaт­наz, молю1 тz нhнэ рaбъ тв0й, чcтую нечи1стый: хо­тs­ща­го мS нhнэ къ пречcтымъ тaй­намъ приступи1ти, њчи1сти всего2 t сквeр­ны пл0ти и3 дyха. 

Пё­снь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џг­нен­ную ко nтро­кHмъ є3врє1йскимъ сниз­шeд­ша­го, и3 плa­мень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вё­ки. При­пёвъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Нбc­ныхъ и3 стрaш­ныхъ и3 с™hхъ твои1хъ, хrтE, нhнэ т†инъ, и3 бжcтвен­ныz тво­еS и3 тaй­ныz вe­че­ри, џбщ­ни­ка бhти и3 менE спод0би tчazн­на­го, б9е сп7се м0й. При­пёвъ: Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Под8 твоE при­бёгъ бlгоутр0біе бl­же, со стрa­хомъ зо­вy ти: во мнЁ пребy­ди сп7се, и3 ѓзъ, ћко­же рeклъ є3си2, въ те­бЁ: сe бо дерзaz на млcть твою2, ћмъ тё­ло твоE, и3 пію2 кр0вь твою2. При­пёвъ: Прес™az трb­це б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ. Тре­пe­щу пріeм­лz џгнь, да не њпалю1сz ћкw в0скъ и3 ћкw травA. qле стрaш­на­гw тaин­ства! qле бlгоутр0біz б9іz! кaкw бжcтвен­на­гw тё­ла и3 кр0ве брeніе при­ча­щa­юсz, и3 нетлё­ненъ сотворsюсz. 

Пё­снь f7.

Їрм0съ: Без­на­чaль­на роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щьсz t дв7ы нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, со­брaти расточє1ннаz: тёмъ все­пё­тую бцdу ве­ли­чaемъ. При­пёвъ: Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Хrт0съ є4сть, вкуси1те и3 ви1дите: гDь нaсъ рa­ди, по нaмъ бо дрeв­ле бh­вый, є3ди1ною себE при­нeсъ, ћкw при­но­шeніе nц7Y сво­е­мY, при1снw за­калaет­сz, њсщ7azй при­ча­щa­ю­щы­zсz. При­пёвъ: Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Душeю и3 тё­ломъ да њсщ7yсz вLко, да про­свэ­щyсz, да сп7сyсz, да бy­ду д0мъ тв0й, при­ча­щeніемъ сщ7eнныхъ т†инъ, живy­ща­го тS и3мёz въ се­бЁ со nц7eмъ и3 д¦омъ, бl­го­дё­те­лю мно­гом­лcти­ве. При­пёвъ: Воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. Ћко­же џгнь да бy­детъ ми2, и3 ћкw свётъ тё­ло твоE, и3 кр0вь сп7се м0й пречcт­нaz: њпалsz грэх0вное вещество2, сжи­гaz же страстeй тeр­ніе, и3 всег0 мz про­свэ­щaz, по­кланsтисz бжcтвY тво­е­мY. При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. БGъ воплоти1сz t чcтыхъ кро­вeй твои1хъ, тём­же всsкій р0дъ поeтъ тS вLч­це, ќм­наz же мн0жєства слaвzтъ, ћкw тоб0ю ћвэ ўзрё­ша всё­ми вL­че­ству­ю­ща­го, њсу­ще­ство­вaв­ша­госz чlвёчествомъ. 

И# ѓбіе:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, прис­нобl­жeн­ную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нa­ше­гw. ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чaемъ. С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

Тро­пaрь прaзд­ни­ка. Ѓще недёлz, тро­пaрь вос­кrнъ глaса.

Ѓще же ни2, тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsка­гw бо tвё­та недо­умё­ю­ще, сію2 ти2 мlтву ћкw вL­цэ грёш­ніи прин0симъ: поми1луй нaсъ. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўпо­вa­хомъ: не про­гнё­вай­сz на ны2 ѕэлw2, ни­жE помzни2 беззак0ній нa­шихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нa­шихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE при­зы­вaемъ. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Млcр­діz двє1ри tвeр­зи нaмъ, бl­го­сло­вeн­наz бцdе: на­дё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaн­ска­гw. ГDи, поми1луй. [м7.] И# покл0ны, є3ли1кw х0щеши.

И# ѓбіе на­стоs­щыz стіхи2:

ХотS ћсти, че­ло­вё­че, тё­ло вLчне, Стрa­хомъ приступи2, да не њпали1шисz: џгнь бо є4сть. Бжcтвен­ную же піS кр0вь ко nб­щeнію, Пeр­вэе примири1сz тS њпе­чa­лив­шымъ. Тaже дерзaz тaин­ствен­ное брaш­но ћждь. 

И#ны6z стіхи2:

Прeж­де при­чaстіz стрaш­ныz жeрт­вы, Живо­творs­ща­гw тё­ла вLч­нz, Си1мъ помоли1сz w4бразомъ со трeпетомъ. 

Мlтва №, с™aгw васjліа вели1кагw:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, и3ст0чниче жи1зни и3 без­смeр­тіz, всеS твaри ви1димыz и3 неви1димыz со­дё­те­лю, без­на­чaль­на­гw nц7A со­прис­носyщ­ный сн7е и3 со­без­на­чaль­ный, премн0гіz рa­ди бl­го­сти въ по­слBд­ніz дни6 въ пл0ть њбол­кjй­сz, и3 рас­пнhй­сz, и3 по­гребhй­сz за ны2 неблагод†рныz и3 ѕлонр†вныz, и3 твоeю кр0вію њбнови1вый рас­тлёв­шее грэх0мъ є3стество2 нa­ше: сaмъ, без­смeрт­ный цRю2, пріими2 и3 моE грёш­на­гw по­каsніе, и3 приклони2 ќхо твоE мнЁ, и3 ўслh­ши глаг0лы мо‰: согрэши1хъ бо, гDи, согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю, и3 нёсмь дост0инъ воз­зрё­ти на вы­со­тY слa­вы тво­еS: про­гнё­вахъ бо твою2 бl­гость, тво‰ зa­пw­вэ­ди преступи1въ, и3 не по­слy­шавъ твои1хъ по­ве­лёній. Но ты2 гDи, неѕл0бивъ сhй, долготерпэли1въ же и3 мно­гом­лcтивъ, не прe­далъ є3си2 мS поги1бнути со беззак0ньми мои1ми, моегw2 всs­че­ски њжидaz њбра­щeніz. Тh бо рeклъ є3си2, чlвэколю1бче, прbр0комъ твои1мъ: ћкw хо­тёніемъ не хо­щY смeр­ти грёш­ни­ка, но є4же њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY . Не х0щеши бо вLко, со­здaніz твоє1ю рукY погуби1ти, ни­жE бlговоли1ши њ поги1бели че­ло­вё­че­ст­эй, но х0щеши всBмъ сп7сти1сz, и3 въ рa­зумъ и4стины пріити2. Тём­же и3 ѓзъ, ѓще и3 недост0инъ є4смь нб7сE и3 земли2, и3 сеS при­врe­мен­ныz жи1зни, всего2 себE по­винyвъ гр­эхY, и3 сластeмъ пораб0тивъ, и3 тв0й њскверни1въ w4бразъ: но творeніе и3 со­здaніе твоE бhвъ, не tчаzвaю своегw2 сп7сeніz nкаsн­ный, на твоe же без­мёр­ное бlгоутр0біе дерзaz при­хож­дY. Пріими2 u5бо и3 менE, чlвэколю1бче гDи, ћко­же блудни1цу, ћкw разб0йника, ћкw мы­тарS, и3 ћкw блyд­на­го, и3 возми2 моE тsж­кое брe­мz гр­эхHвъ, грёхъ взeм­лzй мj­ра, и3 нe­мw­щи че­ло­вёчєскіz и3сцэлszй, труж­дa­ю­щы­zсz и3 њбременє1нныz къ се­бЁ при­зы­вazй и3 ўпо­ко­евazй, не при­шe­дый при­звaти првd­ныz, но грBш­ныz на по­каsніе: и3 њчи1сти мS t всsкіz сквeр­ны пл0ти и3 дy­ха, и3 научи1 мz со­вер­шaти с™hню во стрaсэ твоeмъ: ћкw да чи1стымъ свёд­эніемъ с0вэсти мо­еS, с™hнь твои1хъ чaсть пріeм­лz, соединю1сz с™0му тё­лу тво­е­мY и3 кр0ви, и3 и3мёю тебE во мнЁ живy­ща и3 пре­бы­вa­ю­ща, со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ д¦омъ. Е$й, гDи ї}се хrтE б9е м0й, и3 да не въ сyдъ ми2 бy­детъ при­чaстіе пречcтыхъ и3 жи­во­творs­щихъ т†инъ твои1хъ, ни­жE да нe­мо­щенъ бy­ду ду­шeю же и3 тё­ломъ, t є4же недост0йнэ тBмъ при­ча­щaтисz: но дaждь ми2 дa­же до конeч­на­гw моегw2 и3здыхaніz, неw­суж­дeн­нw вос­пріи­мaти чaсть с™hнь твои1хъ, въ д¦а с™aгw nб­щeніе, въ на­пyтіе жи­во­тA вёч­на­гw, и3 во бl­го­пріs­тенъ tвётъ на стрaш­нэмъ суди1щи твоeмъ: ћкw да и3 ѓзъ со всё­ми и3збрaнными твои1ми џбщ­никъ бy­ду нетлён­ныхъ твои1хъ бlгъ, ±же ўгот0валъ є3си2 лю1бzщымъ тS гDи: въ ни1хже пре­п­ро­слaв­ленъ є3си2 во вё­ки. Ґми1нь. 

Мlтва в7, с™aгw їwaн­на златоyстагw:

ГDи б9е м0й, вёмъ, ћкw нёсмь дост0инъ, ни­жE дов0ленъ, да под8 кр0въ вни1деши хрa­ма души2 мо­еS, за­нe­же вeсь пyстъ и3 пaл­сz є4сть, и3 не и4маши во мнЁ мё­ста дост0йна, є4же главY подклони1ти: но ћко­же съ высоты2 нaсъ рa­ди смири1лъ є3си2 себE, смири1сz и3 нhнэ сми­рeнію мо­е­мY. и3 ћко­же вос­пріsлъ є3си2 въ вер­тe­пэ и3 въ ћс­лехъ без­с­ло­вeс­ныхъ возлещи2: си1це воспріими2 и3 въ ћс­лехъ без­с­ло­вeс­ныz мо­еS души2, и3 во њсквер­нeн­ное моE тё­ло вни1ти. и3 ћко­же не неудост0илъ є3си2 вни1ти, и3 све­черsти со грёш­ни­ки въ до­мY сj­мw­на про­ка­жeн­на­гw: тaкw и3зв0ли вни1ти и3 въ д0мъ сми­рeн­ныz мо­еS души2, про­ка­жeн­ныz и3 грёш­ныz. и3 ћко­же не tри1нулъ є3си2 под0бную мнЁ блудни1цу и3 грёш­ную, при­шeд­шую и3 при­кос­нyв­шу­юсz те­бЁ: си1це ўм­лcр­дисz и3 њ мнЁ грёш­нэмъ, при­ходs­щемъ и3 при­ка­сa­ю­щемъ ти сz. и3 ћко­же не возг­ну­шaл­сz є3си2 сквeр­ныхъ є3S ќстъ и3 нечи1стыхъ, цэлy­ю­щихъ тS: ни­жE мои1хъ возг­ну­шaй­сz сквeрн­шихъ џныz ќстъ и3 нечи1стшихъ, ни­жE мeрз­кихъ мои1хъ и3 нечи1стыхъ ўстeнъ, и3 сквeр­на­гw и3 нечи1стэйшагw моегw2 љзhка. но да бy­детъ ми2 ќгль прес™aгw твоегw2 тё­ла, и3 чcт­нhz тво­еS кр0ве, во њсщ7eніе, и3 про­свэ­щeніе, и3 здрaвіе сми­рeн­нэй моeй души2 и3 тё­лу, во њб­лег­чeніе тs­же­стей мн0гихъ мои1хъ со­гр­э­шeній, въ со­блюдeніе t всsка­гw діaволь­ска­гw дёй­ства, во tгнaніе и3 воз­бранeніе ѕлa­гw моегw2 и3 лукa­ва­гw nбh­чаz, во ўмерщ­влeніе страстeй, въ снаб­дёніе зa­по­вэ­дей твои1хъ, въ при­ло­жeніе бжcтвен­ныz тво­еS бl­годaти, и3 твоегw2 цrтвіz при­своeніе. не бо2 ћкw пре­зи­рazй при­хож­дY къ те­бЁ хrтE б9е, но ћкw дерзaz на неиз­речeн­ную твою2 бl­гость: и3 да не на мн0зэ ўдалszй­сz nб­щeніz твоегw2, t мhс­лен­на­гw в0лка ѕвэ­ро­улов­лeнъ бy­ду. Тём­же молю1сz те­бЁ: ћкw є3ди1нъ сhй с™ъ вLко, њс™и2 мою2 дy­шу и3 тё­ло, ќмъ и3 сeрд­це, чре­весA и3 ўтрH­бы, и3 всег0 мz њбнови2, и3 вкорени2 стрaхъ тв0й во ўде­сёхъ мои1хъ, и3 њсщ7eніе твоE неteм­ле­мо t менє2 сотвори2: и3 бy­ди ми2 пом0щникъ и3 за­стyп­никъ, њкорм­лsz въ ми1рэ жив0тъ м0й, спо­доб­лsz мS и3 њдес­нyю тебє2 пред­стоsніz, со с™hми твои1ми: мlтва­ми и3 молeнь­ми пречcтыz тво­еS м™ре, неве­щeствен­ныхъ твои1хъ служи1телей и3 пречcтыхъ си1лъ, и3 всёхъ с™hхъ, t вё­ка тебE бlгоугоди1вшихъ. Ґми1нь. 

Мlтва G, с™aгw сm­меH­на метафрaста:

Е#ди1не чcтый и3 нетлён­ный гDи, за неиз­речeн­ную млcть чlвэколю1біz, нa­ше всE вос­пріe­мый см­э­шeніе t чcтыхъ и3 двcтвен­ныхъ кро­вeй, пa­че є3стествA р0ждшіz тS, д¦а бжcтвен­на­гw на­шeствіемъ, и3 бl­го­волeніемъ nц7A прис­носyщ­на­гw, хrтE ї}се, пре­мdро­сте б9іz, и3 ми1ре, и3 си1ло: твои1мъ вос­пріsтіемъ животвор‰щаz и3 сп7си1тєльнаz страд†ніz вос­пріe­мый, кrтъ, гвHздіz, ко­піE, смeрть, ўмертви2 мо‰ ду­шет­лBн­ныz стр†сти тэлє1сныz. По­гребeніемъ твои1мъ ѓдw­ва плэни1вый ц†рствіz, погреби2 мо‰ бlги1ми п0мыслы лук†ваz со­вётw­ваніz, и3 лукaв­ствіz дy­хи разори2. Трид­нeв­нымъ твои1мъ и3 живон0снымъ вос­кrніемъ пaд­ша­го прaoт­ца воз­стaви­вый, воз­стaви мS грэх0мъ поп0лзшагосz, w4бразы мнЁ по­каsніz пред­ла­гaz. Пре­слaв­нымъ твои1мъ воз­несeніемъ, плотск0е њбожи1вый вос­пріsтіе, и3 сіE дес­нhмъ nц7A сэ­дёніемъ по­чтhй, спод0би мS при­чaстіемъ с™hхъ твои1хъ т†инъ дес­нyю чaсть сп7сaемыхъ получи1ти. Сни1тіемъ ўтё­ши­телz твоегw2 д¦а, сосy­ды чeст­ны сщ7є1нныz тво‰ ў§нки2 со­дё­ла­вый, пріs­те­ли­ще и3 менE покажи2 тогw2 при­шeствіz. Хо­тsй пaки пріити2 суди1ти все­лeн­нэй прaв­дою, бlговоли2 и3 мнЁ ўсрё­сти тS на џб­ла­ц­эхъ, судію2 и3 со­здa­телz моего2, со всё­ми с™hми твои1ми: да без­ко­нeч­нw славосл0влю и3 вос­пэ­вaю тS, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва д7, с™aгw їwaн­на дамаски1на:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, є3ди1не и3мёzй влaсть че­ло­вёкwмъ њстав­лsти грэхи2: ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ, прeзри мо‰ вс‰ въ вёд­эніи и3 не въ вёд­эніи прегрэшє1ніz: и3 спод0би мS неw­суж­дeн­нw причасти1тисz бжcтвен­ныхъ, и3 пре­слaв­ныхъ, и3 пречcтыхъ, и3 жи­во­творs­щихъ твои1хъ т†инъ: не въ тs­жесть, ни въ мyку, ни въ при­ло­жeніе гр­эхHвъ, но во њчи­щeніе, и3 њсщ7eніе, и3 њб­ручeніе бy­ду­ща­гw жи­во­тA и3 цrтвіz: въ стё­ну и3 п0мощь, и3 въ воз­ра­жeніе сопроти1вныхъ, во и3стреблeніе мн0гихъ мои1хъ со­гр­э­шeній. Тh бо є3си2 бGъ млcти, и3 щедр0тъ, и3 чlвэколю1біz: и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва є7, с™aгw васjліа вели1кагw:

Вёмъ гDи, ћкw недост0йнэ при­ча­щa­юсz пречc­та­гw твоегw2 тё­ла и3 чcт­нhz тво­еS кр0ве: и3 пови1ненъ є4смь, и3 сyдъ се­бЁ ћмъ и3 пію2, не раз­суж­дaz тё­ла и3 кр0ве тебє2 хrтA и3 бGа моегw2: но на щед­рHты тво‰ дерзaz, при­хож­дY къ те­бЁ рeк­ше­му: kдhй мою2 пл0ть, и3 піsй мою2 кр0вь, во мнЁ пре­бы­вaетъ, и3 ѓзъ въ нeмъ. Ўм­лcр­дисz u5бо гDи, и3 не њбличи1 мz грёш­на­го, но сотвори2 со мн0ю по млcти твоeй: и3 да бy­дутъ ми2 с™†z сі‰ во и3сцэлeніе, и3 њчи­щeніе, и3 про­свэ­щeніе, и3 со­хранeніе, и3 сп7сeніе, и3 во њсщ7eніе души2 и3 тё­ла: во tгнaніе всsка­гw меч­тaніz, и3 лукa­ва­гw дэsніz, и3 дёй­ства діaволь­ска­гw, мhс­лен­нэ во ўде­сёхъ мои1хъ дёй­ству­е­ма­гw: въ дерз­но­вeніе и3 люб0вь, ћже къ те­бЁ, во и3справлeніе жи­тіS и3 ўтвер­ждeніе, въ воз­ра­щeніе доб­ро­дё­те­ли и3 со­вер­шeн­ства: во и3сполнeніе зa­по­вэ­дей, въ д¦а с™aгw nб­щeніе, въ на­пyтіе жи­во­тA вёч­на­гw, во tвётъ бl­го­пріs­тенъ на стрaш­нэмъ суди1щи твоeмъ: не въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе. 

Мlтва ѕ7, с™aгw сm­меH­на н0вагw бGосл0ва:

T сквeр­ныхъ ўстeнъ, t мeрз­ка­го сeрд­ца, t нечи1стагw љзhка, t души2 њсквер­нe­ны, пріими2 молeніе хrтE м0й, и3 не прeзри мои1хъ ни сло­вeсъ, ни­жE њбразHвъ, ни­жE без­стyдіz. Дaждь ми2 дерз­но­вeн­нw глаг0лати, ±же хо­щY, хrтE м0й. Пa­че же и3 научи1 мz, чт0 ми по­добaетъ твори1ти и3 глаг0лати. Согрэши1хъ пa­че блудни1цы, ћже ўвёдэ, гдЁ њби­тaе­ши, мЂ­ро купи1вши, пріи1де дeр­зост­нэ по­мa­за­ти твои2 н0зэ, бGа моегw2, вLки и3 хrтA моегw2. Ћко­же џну не tри1нулъ є3си2 при­шeд­шую t сeрд­ца, ни­жE менє2 возг­ну­шaй­сz, сл0ве: твои1 же ми2 подaждь н0зэ, и3 дер­жaти, и3 цэ­ло­вaти, и3 струs­ми слeз­ны­ми, ћкw мно­го­цён­нымъ мЂромъ, сі‰ дeр­зост­нw по­мa­за­ти. Њмhй мS слезa­ми мои1ми, њчи1сти мS и4ми, сл0ве: њстaви и3 прегрэшє1ніz мо‰, и3 про­щeніе ми2 подaждь. Вё­си ѕHлъ мн0жество, вё­си и3 стрy­пы мо‰, и3 ћз­вы зри1ши мо‰: но и3 вё­ру вё­си, и3 про­из­волeніе зри1ши, и3 воз­ды­хaніе слh­ши­ши. Не таи1тсz тебє2, б9е м0й, тв0рче м0й, и3збaвителю м0й, ни­жE кa­плz слeз­наz, ни­жE кa­п­ли чaсть нё­каz. Несо­дё­лан­ное моE ви1дэстэ џчи твои2: въ кни1зэ же твоeй и3 є3щE несо­дBzн­наz напи6сана те­бЁ сyть. Ви1ждь сми­рeніе моE, ви1ждь трyдъ м0й є3ли1къ, и3 грэхи2 вс‰ њстaви ми2, б9е всs­че­скихъ: да чи1стымъ сeрд­цемъ, при­трe­пет­ною мhслію, и3 ду­шeю со­кру­шeн­ною, несквeр­ныхъ твои1хъ при­ча­щyсz и3 прес™hхъ т†инъ, и4миже њжив­лsет­сz и3 њбо­жaет­сz всsкъ kдhй же и3 піsй чи1стымъ сeрд­цемъ. Тh бо рeклъ є3си2, вLко м0й: всsкъ kдhй мою2 пл0ть, и3 піsй мою2 кр0вь, во мнЁ ќбw сeй пре­бы­вaетъ, въ нeм­же и3 ѓзъ є4смь. И$стинно сл0во всsко вLки и3 бGа моегw2: бжcтвен­ныхъ бо при­ча­щazй­сz и3 бGо­творs­щихъ бl­годa­тей, не ќбw є4смь є3ди1нъ, но съ тоб0ю хrтE м0й, свё­томъ трис0лнечнымъ, про­свэ­щa­ю­щимъ мjръ. Да ќбw не є3ди1нъ пребy­ду кро­мЁ тебє2 жи­водaв­ца, ды­хaніz моегw2, жи­во­тA моегw2, рa­до­ваніz моегw2, сп7сeніz мj­ру. Сегw2 рa­ди къ те­бЁ приступи1хъ, ћко­же зри1ши, со слезa­ми, и3 ду­шeю со­кру­шeн­ною, и3збавлeніе мои1хъ пре­гр­э­шeній про­шY пріsти ми2, и3 твои1хъ жи­водa­тель­ныхъ и3 непор0чныхъ тaин­ствъ причасти1тисz неw­суж­дeн­нw. Да пребy­де­ши, ћко­же рeклъ є3си2, со мн0ю треoкаsн­нымъ: да не кро­мЁ њбрётъ мS тво­еS бl­годaти, пре­лeст­никъ восхи1титъ мS льсти1внэ, и3 прельсти1въ tведeтъ бGо­творs­щихъ твои1хъ сло­вeсъ. Сегw2 рa­ди къ те­бЁ при­пa­даю, и3 тe­плэ вопію1 ти: ћко­же блyд­на­го пріsлъ є3си2, и3 блудни1цу при­шeд­шую, тaкw пріими1 мz блyд­на­го и3 сквeр­на­го, щeд­ре. Ду­шeю со­кру­шeн­ною, нhнэ бо къ те­бЁ при­ходS, вёмъ сп7се, ћкw и3нhй, ћко­же ѓзъ, не прегрэши2 те­бЁ, ни­жE со­дёz дэ‰ніz, ±же ѓзъ со­дёzхъ. Но сіE пaки вёмъ, ћкw ни вели1чество пре­гр­э­шeній, ни гр­эхHвъ мн0жество превосх0дитъ бGа моегw2 мн0гое дол­го­тер­пё­ніе и3 чlвэколю1біе крaй­нее: но млcтію со­стрaстіz тe­плэ кa­ю­щы­zсz, и3 чи1стиши, и3 свёт­ли­ши, и3 свё­та твори1ши при­чaст­ни­ки, џбщ­ни­ки бжcтвA твоегw2 со­дё­ло­ваzй незави1стнw: и3 стрaн­ное и3 ѓгGлwмъ, и3 че­ло­вёчєскимъ мhслемъ, бе­сё­ду­е­ши и5мъ мн0гажды, ћко­же дру­гHмъ твои6мъ и4стиннымъ. Сі‰ дeр­зост­на творsтъ мS, сі‰ впе­рs­ютъ мS, хrтE м0й. И# дерзaz твои6мъ бог†тымъ къ нaмъ бl­год­эsніємъ, рa­дуzсz вкy­пэ и3 тре­пe­щz, nгнeви при­ча­щa­юсz, травA сhй, и3 стрaн­но чy­до, њро­шaемь неw­пaль­нw, ћко­же ќбw ку­пинA дрeв­ле неw­пaль­нэ горs­щи. Нhнэ бl­годaр­ною мhслію, бl­годaр­нымъ же сeрд­цемъ, бl­годaр­ны­ми ўдесы2 мои1ми, души2 и3 тё­ла моегw2, по­кланs­юсz, и3 ве­ли­чaю, и3 славосл0влю тS б9е м0й, ћкw бl­го­сло­вe­на сy­ща, нhнэ же и3 во вёки. 

Мlтва з7, с™aгw їwaн­на златоyстагw:

Б9е, њслa­би, њстaви, прости1 ми согрэшє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ, ѓще сл0вомъ, ѓще дё­ломъ, ѓще по­мыш­лeніемъ, в0лею и3ли2 нев0лею, рa­з­умомъ и3ли2 неразy­міемъ, вс‰ ми2 прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: и3 мlтва­ми пречcтыz тво­еS м™ре, ќм­ныхъ твои1хъ служи1телей и3 с™hхъ си1лъ, и3 всёхъ с™hхъ t вё­ка те­бЁ бlгоугоди1вшихъ, неw­суж­дeн­нw бlговоли2 пріsти ми2 с™0е и3 пречcтое твоE тё­ло, и3 чcт­нyю кр0вь, во и3сцэлeніе души1 же и3 тё­ла, и3 во њчи­щeніе лукa­выхъ мои1хъ по­мыш­лeній. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слa­ва, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва }, то­гHж­де с™aгw:

Нёсмь дов0ленъ, вLко гDи, да вни1деши под8 кр0въ души2 мо­еS: но понe­же х0щеши ты2 ћкw чlвэколю1бецъ жи1ти во мнЁ, дерзaz при­сту­пaю: по­вел­э­вaе­ши, да tвeр­зу двє1ри, ±же ты2 є3ди1нъ со­здaлъ є3си2, и3 вни1деши со чlвэколю1біемъ ћко­же є3си2: вни1деши и3 про­свэ­щaе­ши по­мра­чeн­ный м0й п0мыслъ. Вё­рую, ћкw сіE сотвори1ши: не бо2 блудни1цу со слезa­ми при­шeд­шую къ те­бЁ tгнaлъ є3си2, ни­жE мы­тарS tвeрглъ є3си2 по­кazв­шасz, ни­жE разб0йника по­знaв­ша цrтво твоE tгнaлъ є3си2, ни­жE гони1телz по­кazв­шасz њстaвилъ є3си2 є4же бЁ: но t по­каsніz те­бЁ при­шeд­шыz, вс‰ въ ли1цэ твои1хъ дру­гHвъ вчини1лъ є3си2, є3ди1нъ сhй бl­го­сло­вeн­ный все­гдA, нhнэ и3 въ безконє1чныz вё­ки. Ґми1нь. 

Мlтва f7, то­гHж­де с™aгw:

ГDи ї}се хrтE б9е м0й, њслa­би, њстaви, њчи1сти и3 прости1 ми грёш­но­му, и3 непо­трeб­но­му, и3 недост0йному ра­бY тво­е­мY прегрэшє1ніz, и3 согрэшє1ніz, и3 грэхопадє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 t ю4ности мо­еS дa­же до на­стоs­ща­гw днE и3 часA согрэши1хъ, ѓще въ рa­зумэ и3 въ неразy­міи, ѓще въ сло­ве­сёхъ и3ли2 дёл­эхъ, и3ли2 по­мыш­лeніихъ и3 мhс­лехъ и3 на­чинaніихъ, и3 всёхъ мои1хъ чyв­ствахъ. И# мlтва­ми без­сё­мен­нw р0ждшіz тS, пречcтыz и3 приснодв7ы мRjи м™ре тво­еS, є3ди1ныz непо­стhд­ныz на­дeж­ды и3 пред­стa­тель­ства и3 сп7сeніz моегw2, спод0би мS неw­суж­дeн­нw причасти1тисz пречcтыхъ, без­смeрт­ныхъ, жи­во­творs­щихъ, и3 стрaш­ныхъ твои1хъ тaин­ствъ, во њстав­лeніе гр­эхHвъ и3 въ жи1знь вёч­ную: во њсщ7eніе, и3 про­свэ­щeніе, крё­пость, и3сцэлeніе, и3 здрaвіе души1 же и3 тё­ла, и3 въ по­треб­лeніе и3 все­со­вер­шeн­ное по­губ­лeніе лукa­выхъ мои1хъ по­мыслHвъ, и3 по­мыш­лeній, и3 пред­пріsтій, и3 нощ­нhхъ меч­тaній, тeм­ныхъ и3 лукa­выхъ ду­хHвъ: ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слa­ва, и3 чeсть, и3 по­клонeніе, со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва ‹, с™aгw їwaн­на дамаски1на:

Пред8 двeрь­ми хрa­ма твоегw2 предстою2, и3 лю1тыхъ по­мыш­лeній не tсту­пaю: но ты2 хrтE б9е, мы­тарS њправди1вый, и3 ха­нанeю поми1ловавый, и3 разб0йнику раS двє1ри tвeр­зый, tвeр­зи ми2 ўтрH­бы чlвэколю1біz твоегw2, и3 пріими1 мz при­ходs­ща и3 при­ка­сa­ю­щасz те­бЁ, ћкw блудни1цу, и3 кровоточи1вую: џва ќбw крaz ри1зы тво­еS кос­нyв­шисz, ўд0бь и3сцэлeніе пріsтъ: џва же пречcт­эи твои2 н0зэ ўдер­жaв­ши, раз­р­э­шeніе гр­эхHвъ по­несE. Ѓзъ же nкаsн­ный всE твоE тё­ло дерзaz вос­пріsти, да не њпалeнъ бy­ду: но пріими1 мz ћко­же џныz, и3 просвэти2 мо‰ душє1внаz ч{вства, по­палsz мо‰ гр­эхHв­ныz вины6, мlтва­ми без­сё­мен­нw р0ждшіz тS, и3 нбc­ныхъ си1лъ: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва №i, с™aгw їwaн­на златоyстагw:

Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую, ћкw ты2 є3си2 вои1стинну хrт0съ сн7ъ бGа живa­гw, при­шe­дый въ мjръ грBш­ныz сп7сти2, t ни1хже пeр­вый є4смь ѓзъ. Е#щE вё­рую, ћкw сіE є4сть сa­мое пречcтое тё­ло твоE, и3 сіS є4сть сa­маz чcт­нaz кр0вь твоS. Молю1сz u5бо те­бЁ: поми1луй мS, и3 прости1 ми прегрэшє1ніz мо‰, вHль­наz и3 невHль­наz, ±же сл0вомъ, ±же дё­ломъ, ±же вёд­эніемъ и3 невёд­эніемъ, и3 спод0би мS неw­суж­дeн­нw причасти1тисz пречcтыхъ твои1хъ тaин­ствъ, во њстав­лeніе гр­эхHвъ, и3 въ жи1знь вёч­ную. Ґми1нь. 

При­ходsй же причасти1тисz, глаг0ли въ се­бЁ на­стоs­щыz стіхи2 метафрaста:

СE при­сту­пaю къ бжcтвен­но­му при­ча­щeнію. Содё­те­лю, да не њпали1ши мS пріwб­щeніемъ: Џгнь бо є3си2 недо­стHй­ныz по­палszй. Но ќбw њчи1сти мS t всsкіz сквeрны. 

Тa­же глаг0ли:

Вeче­ри тво­еS тaй­ныz днeсь, сн7е б9ій, при­чaст­ни­ка мS пріими2: не бо2 вра­гHмъ твои6мъ тaй­ну по­вёмъ, ни лоб­зaніz ти2 дaмъ ћкw їy­да, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ. 

Пaки стіхи2 сі‰:

БGо­творs­щую кр0вь ўжасни1сz, че­ло­вё­че, зрS: Џгнь бо є4сть недо­стHй­ныz по­палszй. Бжcтвен­ное тё­ло и3 њбо­жaетъ мS, и3 пи­тaетъ: Њбо­жaетъ дyхъ, ќмъ же пи­тaетъ стрaннw. 

Тa­же тропари2:

Ўслади1лъ мS є3си2 люб0вію хrтE, и3 и3змэни1лъ мS є3си2 бжcтвен­нымъ твои1мъ ра­чeніемъ: но попали2 nгнeмъ неве­щeствен­нымъ грэхи2 мо‰, и3 на­сhти­тисz є4же въ те­бЁ на­сла­ждeніz спод0би, да ли­кyz воз­ве­ли­чaю бl­же, двA пришє1ствіz тво‰. Во свёт­ло­стехъ с™hхъ твои1хъ кaкw вни1ду недост0йный; ѓще бо дерз­нY совни1ти въ черт0гъ, nдeж­да мS њб­ли­чaетъ, ћкw нёсть брaч­на, и3 свs­занъ и3звeрженъ бy­ду t ѓгGлwвъ: њчи1сти гDи, сквeр­ну души2 мо­еS, и3 сп7си1 мz, ћкw чlвэколю1бецъ. 

Тa­же мlтву:

ВLко чlвэколю1бче, гDи ї}се хrтE б9е м0й, да не въ сyдъ ми2 бy­дутъ с™†z сі‰, за є4же недост0йну ми2 бhти: но во њчи­щeніе и3 њсщ7eніе души1 же и3 тё­ла, и3 во њб­ручeніе бy­ду­щіz жи1зни и3 цrтвіz. Мнё же є4же при­л­эплsтисz бGу бl­го є4сть, по­ла­гaти во гDэ ўпо­вaніе сп7сeніz моегw2. И# пaки: Вe­че­ри тво­еS тaй­ныz днeсь, сн7е б9ій, при­чaст­ни­ка мS пріими2: не бо2 вра­гHмъ твои6мъ тaй­ну по­вёмъ, ни лоб­зaніz ти2 дaмъ ћкw їy­да, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.


Бl­годaр­ствєн­ныz мlт­вы по с™ёмъ причащeніи.

Е#гдA полy­чи­ши д0брагw при­ча­щeніz жи­во­творs­щихъ тaин­ствен­ныхъ да­ро­вaній, восп0й ѓбіе, бlгодари2 вельми2, и3 сі‰ тe­плэ t души2 бGу глаг0ли:

Слa­ва те­бЁ, б9е. Слa­ва те­бЁ, б9е. Слa­ва те­бЁ, б9е. 

Бl­годaр­ствен­наz мlтва, №:

Бlгодарю1 тz гDи б9е м0й, ћкw не tри1нулъ мS є3си2 грёш­на­гw, но џбщ­ни­ка мS бhти с™hнь твои1хъ спод0билъ є3си2. Бlгодарю1 тz, ћкw менE недост0йнаго причасти1тисz пречcтыхъ твои1хъ и3 нбc­ныхъ дарHвъ спод0билъ є3си2. Но вLко чlвэколю1бче, нaсъ рa­ди ўмeрый же и3 вос­кRсhй, и3 да­ро­вa­вый нaмъ стр†шнаz сі‰ и3 животвор‰щаz т†инства, во бла­год­эsніе и3 њсщ7eніе дyшъ и3 тэлeсъ нa­шихъ, дaждь бhти си6мъ и3 мнЁ во и3сцэлeніе души1 же и3 тё­ла, во tгнaніе всsка­гw сопроти1внагw, въ про­свэ­щeніе џчію сeрд­ца моегw2, въ ми1ръ ду­шeв­ныхъ мои1хъ си1лъ, въ вё­ру непо­стhд­ну, въ люб0вь нели­це­мёр­ну, во и3сполнeніе пре­мyд­ро­сти, въ со­блюдeніе зa­по­вэ­дей твои1хъ, въ при­ло­жeніе бжcтвен­ныz тво­еS бl­годaти, и3 твоегw2 цrтвіz при­своeніе: да во с™hни твоeй тё­ми со­хранsемь, твою2 бl­годaть по­минaю все­гдA, и3 не кто­мY се­бЁ живY, но те­бЁ нa­ше­му вL­цэ и3 бl­го­дё­те­лю. И# тaкw сегw2 жи­тіS и3зшeдъ њ на­дeжди жи­во­тA вёч­на­гw, въ прис­носyщ­ный дости1гну пок0й, и3дёже прaзд­ну­ю­щихъ глaсъ непре­стaн­ный, и3 без­ко­нeч­наz слa­дость зрs­щихъ твоегw2 ли­цA добр0ту неиз­речeн­ную. Тh бо є3си2 и4стинное желaніе, и3 неиз­речeн­ное весeліе лю1бzщихъ тS, хrтE б9е нaшъ, и3 тS поeтъ всS твaрь во вё­ки. Ґми1нь. 

Мlтва с™aгw васjліа вели1кагw, в7:

ВLко хrтE б9е, цRю2 вэ­кHвъ, и3 со­дё­те­лю всёхъ, благодарю1 тz њ всёхъ, ±же ми2 є3си2 п0далъ бlги1хъ, и3 њ при­ча­щeніи пречcтыхъ и3 жи­во­творs­щихъ твои1хъ тaин­ствъ. Молю2 u5бо тS, бl­же и3 чlвэколю1бче, сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ, и3 въ сё­ни крил{ твоє1ю: и3 дaруй ми2 чи1стою с0вэстію дa­же до по­слёд­нz­гw моегw2 и3здыхaніz, дост0йнw при­ча­щaтисz с™hнь твои1хъ, во њстав­лeніе гр­эхHвъ, и3 въ жи1знь вёч­ную. Тh бо є3си2 хлёбъ жив0тный, и3ст0чникъ с™hни, подa­тель бlги1хъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со nц7eмъ, и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва с™aгw сm­меH­на ме­та­фрa­ста, G:

Дaвый пи1щу мнЁ пл0ть твою2 в0лею, џгнь сhй и3 њпалszй недо­стHй­ныz, да не њпали1ши менє2, со­дё­те­лю м0й: пa­че же пройди2 во ќды мо‰, во вс‰ со­стa­вы, во ўтр0бу, въ сeрд­це. Попали2 тeр­ніе всёхъ мои1хъ пре­гр­э­шeній. Дy­шу њчи1сти, њс™и2 помышлє1ніz. Со­стa­вы ўтверди2 съ костьми2 вкy­пэ. Чyв­ствъ просвэти2 про­стyю пzтери1цу. Всего2 мS спригвозди2 стрa­ху тво­е­мY. При1снw по­крhй, соблюди1 же, и3 сохрани1 мz t всsка­гw дё­ла и3 сл0ва ду­шет­лён­на­гw. Њчи1сти, и3 њмhй, и3 ўкраси1 мz: ўдобри2, вразуми2, и3 просвэти1 мz. Покажи1 мz твоE селeніе є3ди1нагw д¦а, и3 не кто­мY селeніе гр­эхA. Да ћкw твоегw2 д0му вх0домъ при­ча­щeніz, ћкw nгнS менє2 бэжи1тъ всsкъ ѕло­дёй, всsка стрaсть. Мlтвен­ни­ки те­бЁ при­но­шY вс‰ с™ы6z, чинонач†ліz же безпл0тныхъ, п®тeчу твоего2, прем{дрыz ґпc­лы, къ си6мъ же твою2 несквeр­ную чcтую м™рь: и4хже мольбы6, бlгоутр0бне, пріими2 хrтE м0й, и3 сh­номъ свё­та со­дё­лай твоего2 служи1телz. Тh бо є3си2 њсщ7eніе, и3 є3ди1ный нa­шихъ бl­же дyшъ и3 свёт­лость: и3 те­бЁ лэпопод0бнw ћкw бGу и3 вL­цэ слaву вси2 воз­сы­лaемъ на всsкъ дeнь. 

Мlтва д7:

Тёло твоE с™0е, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, да бy­детъ ми2 въ жив0тъ вёч­ный, и3 кр0вь твоS чcт­нaz во њстав­лeніе гр­эхHвъ: бy­ди же ми2 бl­го­дарeніе сіE въ рa­дость, здрaвіе и3 весeліе: въ стрaш­ное же и3 втор0е при­шeствіе твоE спод0би мS грёш­на­го стaти њдес­нyю слa­вы тво­еS, мlтва­ми пречcтыz тво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ.

Мlтва є7, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLч­це бцdе, свё­те по­мра­чeн­ныz мо­еS души2, на­дeж­до, покр0ве, при­бё­жи­ще, ўт­э­шeніе, рa­до­ваніе моE, бlгодарю1 тz, ћкw спод0била мS є3си2 недост0йнаго, при­чaст­ни­ка бhти пречc­та­гw тё­ла, и3 чcт­нhz кр0ве сн7а твоегw2. Но р0ждшаz и4стинный свётъ, просвэти2 мо‰ ќм­ныz џчи сeрд­ца: ћже и3ст0чникъ без­смeр­тіz р0ждшаz, њживотвори1 мz ўмерщ­влeн­на­го грэх0мъ: ћже млcти­ва­гw бGа любобlгоутр0бнаz м™и, поми1луй мS, и3 дaждь ми2 ўми­лeніе, и3 со­кру­шeніе въ сeрд­цэ моeмъ, и3 сми­рeніе въ мhс­лехъ мои1хъ, и3 воз­звaніе въ пл­энeніихъ по­мыш­лeній мои1хъ: и3 спод0би мS до по­слёд­нz­гw и3здыхaніz неw­суж­дeн­нw пріи­мaти пречcтыхъ т†инъ њсщ7eніе, во и3сцэлeніе души1 же и3 тё­ла: и3 подaждь ми2 слe­зы по­каsніz и3 и3сповёданіz, во є4же пё­ти и3 слaви­ти тS во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2, ћкw бl­го­сло­вe­на и3 пре­п­ро­слaв­ле­на є3си2 во вё­ки. Ґми1нь. 

Тa­же:

Нhнэ tпу­щaе­ши ра­бA твоего2 вLко, по глаг0лу тво­е­мY съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 ли­цeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкро­вeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ:

Ѓще с™aгw їwaн­на зла­тоyс­та­гw літур­гjа, чти2 с™0му їwaн­ну: Тро­пaрь, глaсъ }:

Ќстъ твои1хъ ћко­же свёт­лость nгнS воз­сіsв­ши бl­годaть, все­лeн­ную просвэти2: не сребролю1біz мjро­ви со­крHви­ща снис­кA, вы­со­тY нaмъ сми­ре­но­мyдріz по­казA. Но твои1ми словесы2 на­казyz, џт­че їwaнне зла­тоy­сте, моли2 сл0ва хrтA бGа, спасти1сz ду­шaмъ нa­шымъ. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кон­дaкъ, глaсъ ѕ7:

T нб7съ пріsлъ є3си2 бжcтвен­ную бl­годaть, и3 твои1ма ўст­нa­ма вс‰ ўчи1ши по­кланsтисz въ трb­цэ є3ди1ному бGу, їwaнне зла­тоy­сте все­бl­жeнне, пр­пdбне, дост0йнw хвa­лимъ тS: є3си1 бо на­стaв­никъ, ћкw бжcтвєн­наz kв­лsz. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

БGор0диченъ:

Пред­стa­тель­ство хrтіaнъ непо­стhд­ное, ходaтай­ство ко твор­цY непрел0жное, не прeзри грёш­ныхъ молeній глa­сы, но предвари2 ћкw бl­гaz на п0мощь нaсъ, вёр­нw зо­вy­щихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, пред­стa­тель­ству­ю­щи при1снw бцdе, чтy­щихъ тS. 

Тa­же:

ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. ЧCтнёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чaемъ. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. 

Ѓще же с™aгw васjліа вели1кагw літур­гjа, чти2 с™0му васjлію: Тро­пaрь, глaсъ №:

Во всю2 зeм­лю и3зhде вэ­щaніе твоE, ћкw пріeм­шую сл0во твоE, и4мже бGо­лёп­нw научи1лъ є3си2, є3стество2 сy­щихъ ўzсни1лъ є3си2, че­ло­вёчєскіz nбh­чаи ўкраси1лъ є3си2. ЦRское сщ7eніе, џт­че пр­пdбне, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz ду­шaмъ нa­шымъ. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кон­дaкъ, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 њс­но­вaніе непоколеби1мое цRкве, по­даS всёмъ некрa­до­мое гDство че­ло­вёкwмъ, за­пе­чат­лёz твои1ми ве­лёнь­ми, нб7оzвлeнне васjліе пр­пdбне. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. БGор0диченъ: Пред­стa­тель­ство хrтіaнъ непостhдное: 

Ѓще же літур­гjа преждеwсщ7eнныхъ, чти2 с™0му григ0рію: Тро­пaрь, глaсъ д7:

И$же t бGа свh­ше бжcтвен­ную бl­годaть вос­пріeмъ, слaвне григ0ріе, и3 тогw2 си1лою ўкр­эплsемь, є3ђльски шeство­ва­ти и3зв0лилъ є3си2. toнy­ду­же ў хrтA воз­мeздіе трудHвъ пріsлъ є3си2, все­бl­жeнне: є3г0же моли2, да сп7сeтъ дy­шы нa­шz. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кон­дaкъ, глaсъ G:

Подо­бо­на­чaль­никъ по­казaл­сz є3си2 на­чaль­ни­ка пa­сты­рємъ хrтA, и4нокwвъ чреды6, џт­че григ0ріе, ко њгрaдэ нбcнэй на­став­лsz, и3 tтy­ду научи1лъ є3си2 стa­до хrт0во зa­по­вэ­демъ є3гw2: нhнэ же съ ни1ми рa­ду­е­шисz, и3 ли­кyе­ши въ нбc­ныхъ кр0вэхъ. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. БGор0диченъ: Пред­стa­тель­ство хrтіaнъ непостhдное:


Прaви­ло t њсквернeніz.

Вне­гдA случи1тсz ко­мY и3скуси1тисz во снЁ по дёй­ству діaво­лю, во­стaвъ t л0жа твори1тъ покл0ны, глаг0лz:

Б9е, млcтивъ бy­ди мнЁ грёшному. 

Глаг0летъ же мlтву сію2 со ўми­лeніемъ, и3 со­кру­шeн­нымъ сeрд­цемъ, ћкw њсyж­ден­никъ: по­трe­ба же то­гдA и3 слезaмъ бhти.

Тa­же глаг0летъ: Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ. ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2, бl­же, дy­шы нa­шz. С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукa­ва­гw. ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нa­ше­му. [Покл0нъ.]

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS, и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. Слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе: возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. Tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeр­жи менє2 t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. На­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. И#збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. Жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. То­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2. 

И# тропари2 сі‰, глaсъ з7:

Пaсты­рю д0брый, дy­шу твою2 положи1вый њ нaсъ, свё­дый сокровє1нннаz, со­дBzн­наz мн0ю, є3ди1не бl­же, ўпаси1 мz рa­з­умомъ за­блyжд­ша­го, и3 и3схити1 мz t в0лка, ѓгн­че б9ій, и3 поми1луй мS. Њтzг­чeнъ сн0мъ ўнhніz, по­мра­чa­юсz прeле­стію грэх0вною: но дaруй ми2 ќт­ро по­каsніz, про­свэ­щaz џчи мhслєн­ныz, хrтE б9е, про­свэ­щeніе души2 мо­еS, и3 сп7си1 мz. Мгл0ю грэх0вною и3 сластьми2 жи­тeй­ски­ми сплетaемь ќмъ nкаsн­ныz души2 мо­еS, стр†сти разли6чныz раж­дaетъ, и3 въ п0мыслъ ўми­лeніz не прих0дитъ. Но ўщeд­ри, сп7се, сми­рeніе моE, и3 дaждь ми2 п0мыслъ ўми­лeніz, да и3 ѓзъ спасaемь прeж­де кон­цA воз­зо­вY бlгоутр0бію тво­е­мY: гDи хrтE сп7се м0й, tчazн­на­го спаси1 мz и3 недост0йнаго. Ћкw впа­дhй въ разб0йники, и3 ўsз­венъ, тaкw и3 ѓзъ впад0хъ во мнH­гіz грэхи2, и3 ўsз­ве­на ми2 є4сть ду­шA. Къ ко­мY при­бё­г­ну пови1нный ѓзъ; т0кмw къ те­бЁ млcр­до­му дyшъ вра­чY: и3злeй на мS б9е, вели1кую твою2 млcть. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Ћкw блyд­ный сhнъ, пріид0хъ и3 ѓзъ щeд­ре: пріими1 мz, џ§е, воз­вра­щa­ю­щасz, ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ б9е, и3 поми1луй мS. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. И#збaви, бцdе, t њб­дер­жa­щихъ нaсъ гр­эхHвъ: ћкw и3н0гw ўпо­вaніz вёр­ніи не и4мамы, рaз­вэ тебє2, и3 t тебє2 р0ждшагосz гDа. ГDи, поми1луй. [м7.] И# покл0новъ }, съ мlтвою:
Б9е, млcтивъ ми2 бy­ди, и3 прости1 мz блyд­на­го за и4мz твоE с™0е.

Мlтва с™aгw васjліа вели1кагw:

Пaки за­пsтъ бhхъ nкаsн­ный ўм0мъ и3 лукa­вымъ nбh­ча­емъ, раб0таz гр­эхY. Пaки кнsзь тьмы2 и3 стрaст­ныхъ слa­до­стей роди1тель, пл­энe­на мS сотвори2, и3 ћко­же ра­бA сми­рeн­на­го, тогw2 хо­тёніємъ, и3 желaніємъ плотски6мъ раб0тати при­нуж­дaетъ мS. И# что2 сотворю2, гDи м0й, и3 и3збaвителю, и3 за­стyп­ни­че ўпо­вa­ю­щымъ на тS, ѓще не къ те­бЁ пaки воз­вра­щyсz и3 постеню2, и3 млcти и3спрошY њ со­дёzн­ныхъ мн0ю; Но бою1сz и3 тре­пe­щу, да не кaкw все­гдA и3сповёдаzсz, и3 tступи1ти ѕлhхъ њб­э­щавazсz, и3 на кjйж­до чaсъ со­гр­э­шaz: и3 не воздaвъ мlт­вы мо­еS те­бЁ бGу мо­е­мY, дол­го­тер­пё­ніе твоE воздви1гну къ него­до­вaнію. И# кто2 стерпи1тъ гнё­ва твоегw2, гDи; Вё­дый ќбw мн0жество щедр0тъ твои1хъ, и3 пучи1ну чlвэколю1біz твоегw2, пaки воз­верзaю себE на млcть твою2, и3 взы­вaю ти2: є4же согрэши1хъ, прости2. Поми1луй мS пaд­ша­го, дaждь ми2 рyку п0мощи, въ ти1нэ сластeй по­гру­жeн­но­му. Не њстaви, гDи, со­здaніе твоE растли1тисz беззак0ньми мои1ми и3 грэхи2 мои1ми: но nбhч­нымъ твои1мъ млcр­діемъ и3 бl­го­стію при­нуж­дaемь, и3збaви t кa­ла и3 сквeр­ны тэлeс­ныz и3 стрaст­ныхъ по­мыш­лeній, њсквер­нs­ю­щихъ все­гдA дy­шу мою2 nкаsн­ную: сe бо, гDи, ћко­же зри1ши, нёсть въ нeй мё­ста чи1ста, но всS прокази1сz, и3 всE тё­ло њб8sтъ я4зва. Сaмъ ќбw, чlвэколю1бче, вра­чY дyшъ и3 тэлeсъ и3 млcти и3ст0чниче, њчи1сти тY слeзъ мои1хъ течeніемъ, си1хъ и3зливaz на мS nби1льнw: и3злeй на мS чlвэколю1біе твоE, и3 дaждь ми2 и3сцэлeніе и3 њчи­щeніе, и3 и3сцэли2 со­кру­шeніе моE, и3 не tврати2 ли­цA твоегw2 t менє2, да не ћко­же вeщь, поsстъ мS tчazніz џгнь: но ћко­же рeклъ є3си2, нел0жный б9е, ћкw вeліz рa­дость бы­вaетъ на нб7си2 њ є3ди1номъ грёш­ни­цэ кa­ю­щем­сz, сіE сотвори2 и3 на мнЁ грёш­нэмъ, и3 не затвори2 ќшію бlгоутр0біz твоегw2, въ мlт­вэ по­каsніz моегw2, но tвeр­зи и5хъ, и3 ћкw кади1ло и3спрaви тY пред8 тоб0ю: вё­си бо нe­мощь є3стествA со­здa­те­лю, и3 ўд0бь по­полз­но­вeніе ю4ности, и3 тs­жесть тё­ла, и3 пре­зи­рaе­ши грэхи2, и3 по­каsніе пріeм­ле­ши при­зы­вa­ю­щихъ тS и4стиною. Ћкw бlгослови1сz и3 про­слaвисz пречcтн0е и3 ве­ли­ко­лё­пое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва то­гHж­де с™aгw васjліа:

Мно­гом­лcти­ве, нетлённе, несквeрне, без­грёшне гDи, њчи1сти мS непо­трeб­на­го ра­бA твоего2 t всsкіz сквeр­ны плот­скjz и3 ду­шeв­ныz, и3 t невни­мaніz и3 ўнhніz моегw2 при­бhв­шую ми2 нечи­сто­тY, со и3нёми всё­ми без­за­кHніи мои1ми, и3 kви1 мz несквeр­на вLко, за бl­гость хrтA твоегw2, и3 њс™и1 мz на­шeствіемъ прес™aгw твоегw2 д¦а: ћкw да возб­нyвъ t мглы2 нечи1стыхъ при­ви­дёній діaволь­скихъ, и3 всsкіz сквeр­ны, спод0блюсz чи1стою с0вэстію tвeр­сти сквє1рнаz мо‰ и3 нечи6стаz ўстA, и3 вос­пэ­вaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва G:

ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во дни2 сeмъ сл0вомъ, дё­ломъ и3 по­мыш­лeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ прости1 ми. Ми1ренъ с0нъ и3 без­мzтe­женъ дaруй ми2, ѓгG­ла твоего2 храни1телz посли2, по­кры­вa­ю­ща и3 со­блюдa­ю­ща мS t всsка­гw ѕлA: ћкw ты2 є3си2 храни1тель ду­шaмъ и3 тэлесє1мъ нa­шымъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва д7, с™aгw їwaн­на златоyстагw:

ГDи, не лиши2 менє2 нбc­ныхъ твои1хъ бл†гъ. ГDи, и3збaви мS вёч­ныхъ мyкъ. ГDи, ўм0мъ ли и3ли2 по­мыш­лeніемъ, сл0вомъ и3ли2 дё­ломъ согрэши1хъ, прости1 мz. ГDи, и3збaви мS всsка­гw невёд­эніz, и3 за­бвeніz, и3 ма­лодy­шіz, и3 њка­менeн­на­гw нечyв­ствіz. ГDи, и3збaви мS t всsка­гw и3скушeніz. ГDи, просвэти2 моE сeрд­це, є4же помрачи2 лукaвое по­хо­тёніе. ГDи, ѓзъ ћкw че­ло­вёкъ согрэши1хъ, тh же ћкw бGъ, щeдръ поми1луй мS, ви1дz нe­мощь души2 мо­еS. ГDи, посли2 бl­годaть твою2 въ п0мощь мнЁ, да про­слaв­лю и4мz твоE с™0е. ГDи ї}се хrтE, напиши1 мz ра­бA твоего2 въ кни1зэ жив0тнэй, и3 дaруй ми2 конeцъ бl­гjй. ГDи б9е м0й, ѓще и3 ничт0же бl­го сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но дaждь ми2 по бl­годaти твоeй, положи1ти на­чa­ло бlг0е. ГDи, њкропи2 въ сeрд­цэ моeмъ р0су бl­годaти тво­еS. ГDи нб7сE и3 земли2, помzни1 мz грёш­на­го ра­бA твоего2, стyд­на­го и3 нечи1стаго, во цrтвіи твоeмъ. Ґми1нь. ГDи, въ по­каsніи пріими1 мz. ГDи, не њстaви менє2. ГDи, не введи2 менє2 въ на­пaсть. ГDи, дaждь ми2 мhсль бl­гу. ГDи, дaждь ми2 слe­зы, и3 пa­мzть смeрт­ную, и3 ўми­лeніе. ГDи, дaждь ми2 п0мыслъ и3сповёданіz гр­эхHвъ мои1хъ. ГDи, дaждь ми2 сми­рeніе, цэ­ло­мyдріе и3 по­слу­шaніе. ГDи, дaждь ми2 тер­пё­ніе, ве­ли­кодy­шіе и3 кр0тость. ГDи, всели2 въ мS к0рень бlги1хъ, стрaхъ тв0й въ сeрд­це моE. ГDи, спод0би мS люби1ти тS t всеS души2 мо­еS и3 по­мыш­лeніz, и3 твори1ти во всeмъ в0лю твою2. ГDи, по­крhй мS t че­ло­вBкъ нё­ко­то­рыхъ, и3 бэс­Hвъ, и3 страстeй, и3 t всsкіz и3нhz непод0бныz вe­щи. ГDи, вё­си, ћкw твори1ши, ћко­же ты2 в0лиши, да бy­детъ в0лz твоS и3 во мнЁ грёш­нэмъ: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки. Ґми1нь. 

Мlтва є7, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLч­це моS бцdе, с™hми твои1ми и3 всеси1льными моль­бa­ми tжени2 t менє2 сми­рeн­на­гw и3 nкаsн­на­гw ра­бA твоегw2, ўнhніе, за­бвeніе, неразy­міе, нера­дёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3 х{льнаz помышлє1ніz, t nкаsн­на­гw моегw2 сeрд­ца, и3 t по­мра­чeн­на­гw ўмA моегw2. И# погаси2 плa­мень страстeй мои1хъ, ћкw ни1щъ є4смь и3 nкаs­ненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ вос­по­минaній, и3 пред­пріsтій, и3 t всёхъ дёй­ствъ ѕлhхъ свободи1 мz. Ћкw бl­го­сло­вe­на є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвит­сz пречcтн0е и4мz твоE во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. ЧCтнёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чaемъ. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи, бlгослови2.

И# tпyстъ:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, спаси1 мz грёшнаго. 

Моли1тва t њсквернeніz:

ГDи б9е нaшъ, є3ди1не бl­гjй и3 чlвэколю1бче, є3ди1не с™hй и3 на с™hхъ по­чивazй, и4же верх0вному тво­е­мY ґпc­лу пет­рY kви1вый ви­дёніемъ, ничт0же сквeр­но и3ли2 нечи1сто мнё­ти, t тебє2 со­творeн­ныхъ на пи1щу и3 въ на­сла­ждeніе че­ло­вёкwмъ, и3 сосy­домъ твои1мъ и3збрaннымъ, ґпc­ломъ пav­ломъ, вс‰ чи6ста чи6стымъ за­по­вё­да­вый: ты2 сaмъ вLко прес™hй, при­зы­вaніемъ стрaш­на­гw и3 пречc­та­гw твоегw2 и4мене, и3 знa­меніемъ чcт­нa­гw и3 жи­во­творs­ща­гw кrтA, бlгослови2 и3 њчи1сти мS ра­бA твоего2 [и4м>къ] њсквeрн­ша­госz t всsка­гw непріsз­нен­на­гw дy­ха, t всsка­гw меч­тaніz и3 гa­да kдови1тагw, t всsка­гw беззак0ніz и3 всsкіz лe­сти, t всsка­гw потв0ра и3 t всsкіz суеты2, и3 t всsка­гw недy­га, и3 всsкіz ћзи, и3 t всsка­гw проти1внагw ѕло­дёй­ства діaволz. И# нhнэ недост0йнаго менE ра­бA твоего2 [и4м>къ], спод0би по тво­е­мY млcр­дію служи1ти пречcтымъ твои6мъ тaй­намъ. И# прeж­де w3чи1сти ми2 дy­шу и3 тё­ло t всsкіz сквeр­ны, и3 њстaви всsкое пре­гр­э­шeніе, в0льное и3 нев0льное, є4же согрэши1хъ во вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2, дё­ломъ, сл0вомъ и3 по­мыш­лeніемъ, во дни2 и3 въ нощи2, и3 до нhнэш­нz­гw часA. И# дaждь ми2 гDи, слу­жeніе сіE стрaш­ное нбc­ныхъ чинHвъ, и3 при­чaстіе пречcтыхъ твои1хъ т†инъ, не въ сyдъ, ни во њсуж­дeніе, но въ про­щeніе гр­эхHвъ, и3 въ д¦а с™aгw при­шeствіе, и3 жив0тъ прис­носyщ­ныz рa­до­сти, є3г0же ўгот0валъ є3си2 и4стиннымъ твои6мъ слу­жeб­ни­кwмъ. Сохрани1 мz, вLко всеси1льне, t всsка­гw гр­эхA и3 ѕл0бы, соблюди2 несквeр­на и3 непор0чна t всsкіz про­кa­зы проти1внагw діaво­ла: и3 дaждь ми2 гDи, служи1ти те­бЁ въ препод0біи и3 прaв­дэ до по­слёд­нz­гw днE и3 часA и3 скон­чaніz моегw2: тh бо є3си2 бl­го­слов­лszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. 

Вины6, и5хже рa­ди при­клю­чaет­сz во снЁ соблажнeніе:

Њ є4же суди1ти и4скреннzго, си1речь брaта своего2, є4же є4сть грэшно2 вельми2: t вы­со­коy­міz и3 г0рдости, и3 то2 тaкож­де грэшно2. t мно­гоzдeніz и3 пи­тіS, то­мy­же прили1чно: t є3стествA без8 двизaніz и3 без8 меч­тaніz и3зливaетсz, ћко­же и3 и4на и3зли6шіz: t слa­бо­сти тэлeс­ныz, и3 бо­лёз­ни нёкіz: t зaви­сти бэс0вскіz: ±же сyть без­грBш­на u5бо, но nбa­че сквє1рна и3менyютсz.


Часы2 с™hz пaсхи.

По­добaетъ вё­да­ти, ћкw t сегw2 днE с™hz и3 вели1кіz недё­ли пaс­хи, дa­же до суб­бHты, часы2 и3 по­вечeріе си1це пою1тсz.

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь. ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Хrт0съ вос­кR­се и3з8 мeрт­выхъ, смeр­тію смeрть по­прaвъ, и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. [Три1жды.]

Глaсъ ѕ7:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу ї}су, є3ди1ному без­грёш­но­му. КrтY тво­е­мY по­кланsем­сz хrтE, и3 с™0е вос­кrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaз­вэ тебє2 и3н0гw не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ. Пріиди1те вси2 вёр­ніи, поклони1мсz с™0му хrт0ву вос­кrнію: сe бо пріи1де кrт0мъ рa­дость все­мY мj­ру. Все­гдA бl­го­сло­вs­ще гDа, поeмъ вос­кrніе є3гw2: рас­пsтіе бо пре­тер­пёвъ, смeр­тію смeрть разруши2. [Три1жды.]

V#пакои2, глaсъ д7:

Предвари1вшыz ќт­ро ±же њ марjи, и3 њбрёт­шыz кa­мень tвалeнъ t гр0ба, слh­ша­ху t ѓгG­ла: во свётэ прис­носyщ­нэмъ сy­ща­го, съ мeрт­вы­ми что2 и4щете ћкw че­ло­вё­ка; ви1дите грHб­ныz пелєны2, те­цh­те, и3 мj­ру про­по­вё­ди­те, ћкw во­стA гDь, ўмертви1вый смeрть, ћкw є4сть сн7ъ бGа, сп7сaющагw р0дъ че­ло­вё­че­скій. [Е#ди1нощи.]

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2, без­смeртне, но ѓдо­ву разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 вос­кrлъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ вэ­щa­вый: рa­дуй­тесz! и3 твои6мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, пaд­шымъ по­даsй вос­кrніе. [Е#ди1нощи.]

И# тропари2:

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ ду­шeю ћкw бGъ, въ раи1 же съ разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный. Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Ћкw живон0сецъ, ћкw раS крас­нёй­шій, вои1стинну и3 черт0га всsка­гw цaр­ска­гw по­казaсz свэт­лёй­шій, хrтE, гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нa­ше­гw вос­кrніz. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Вhш­нz­гw њсщ7eнное бжcтвен­ное селeніе, рa­дуй­сz. Тоб0ю бо да­дeсz рa­дость, бцdе, зо­вy­щымъ: бl­го­сло­вe­на ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz вLч­це. Тa­же, ГDи, поми1луй. [м7.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. ЧCтнёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чaемъ. Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. И# пaки глаг0лемъ под0бнэ: Хrт0съ вос­кR­се и3з8 мeрт­выхъ, смeр­тію смeрть по­прaвъ, и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ, ѓще нёсть сщ7eнника.

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ. ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2, бl­же, дy­шы нa­шz. С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукa­ва­гw. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нa­ше­му. [Покл0нъ.]

Pал0мъ §:

Живhй въ п0мощи вhш­нz­гw, въ кр0вэ бGа нбc­на­гw водвори1тсz, речeтъ гDе­ви: за­стyп­никъ м0й є3си2 и3 при­бё­жи­ще моE, бGъ м0й, и3 ўпо­вaю на него2. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сё­ти л0вчи и3 t сло­весE мzтeж­на: плещ­мA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 кри­лB є3гw2 на­дёе­шисz: nрy­жіемъ њбh­детъ тS и4стина є3гw2. Не ўбои1шисz t стрa­ха нощ­нa­гw, t стрэлы2 летs­щіz во дни2, t вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz, t срs­ща и3 бё­са полy­ден­на­гw. Па­дeтъ t страны2 тво­еS тhсz­ща, и3 тьмA њдес­нyю тебє2, къ те­бё же не прибли1житсz: nбa­че nчи1ма твои1ма см0триши и3 воз­даsніе грёш­ни­кwвъ ќзри­ши. Ћкw ты2, гDи, ўпо­вaніе моE: вhш­нz­го положи1лъ є3си2 при­бё­жи­ще твоE. Не пріи1детъ къ те­бЁ ѕло2, и3 рa­на не прибли1житсz тэлеси2 тво­е­мY: ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ за­по­вёсть њ те­бЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. На рукaхъ в0змутъ тS, да не ко­гдA пре­ткнe­ши њ кa­мень н0гу твою2: на ѓс­пі­да и3 васілjска на­стy­пи­ши, и3 по­пе­рe­ши львA и3 ѕмjz. Ћкw на мS ўпо­вA, и3 и3збaвлю и5: по­крhю и5, ћкw по­знA и4мz моE. Воз­зо­вeтъ ко мнЁ, и3 ўслh­шу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2 и3 про­слaв­лю є3го2: долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY спcніе моE. Слa­ва, и3 нhнэ: Ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва тебE б9е, три1жды.

И# тропари2 сі‰, глaсъ д7:

Со дy­хи првd­ныхъ скон­чaв­ших­сz, дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] сп7се ўпок0й, со­хранsz ю5 во бl­жeн­ной жи1зни, ћже ў тебE чlвэколю1бче. Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпо­ко­евa­ют­сz, ўпок0й и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS], ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ. Слa­ва: Ты2 є3си2 бGъ со­шe­дый во ѓдъ, и3 ќзы њко­вaн­ныхъ разрэши1вый, сaмъ и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] ўпок0й. И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сё­мене р0ждшаz, моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2 [и3ли2: єS].

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й хrтE дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS], и3дёже нёсть бо­лёзнь, ни пе­чaль, ни воз­ды­хaніе, но жи1знь без­ко­нeч­наz. Јкосъ: Сaмъ є3ди1нъ є3си2 без­смeрт­ный, сотвори1вый и3 со­здa­вый че­ло­вё­ка, зем­нjи ќбw t земли2 со­здa­хом­сz, и3 въ зeм­лю тy­юж­де п0йдемъ, ћко­же по­ве­лёлъ є3си2 со­здa­вый мS и3 рекjй ми2: ћкw зем­лS є3си2 и3 въ зeм­лю tи1деши, ѓмо­же вси2 че­ло­вё­цы п0йдемъ, надгр0бное ры­дaніе творs­ще пё­снь: ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа. ЧCтнёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS ве­ли­чaемъ. Тa­же: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь. Вёч­наz вa­шz пa­мzть, до­сто­бl­жeн­ніи nтцы2 и3 брaтіz нa­шz, прис­но­по­минaе­міи. Три1жды.
ДушA є3гw2 [и3ли2: єS] во бlги1хъ водвори1тсz, и3 пa­мzть є3гw2 [и3ли2: єS] въ р0дъ и3 р0дъ. С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]


Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ, ѓще нёсть сщ7eнника t недё­ли н0выz и3 до tдaніz прaзд­ни­ка пaсхи.

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Хrт0съ вос­кR­се и3з8 мeрт­выхъ, смeр­тію смeрть по­прaвъ, и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. [Три1жды.]

И# тропари2 сі‰, глaсъ д7:

Со дy­хи првd­ныхъ скон­чaв­ших­сz, дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] сп7се ўпок0й, со­хранsz ю5 во бl­жeн­ной жи1зни, ћже ў тебE чlвэколю1бче. Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпо­ко­евa­ют­сz, ўпок0й и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS], ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ. Слa­ва: Ты2 є3си2 бGъ со­шe­дый во ѓдъ, и3 ќзы њко­вaн­ныхъ разрэши1вый, сaмъ и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] ўпок0й. И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сё­мене р0ждшаz, моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2 [и3ли2: єS].

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й хrтE дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS], и3дёже нёсть бо­лёзнь, ни пе­чaль, ни воз­ды­хaніе, но жи1знь безконeчнаz. 

Тa­же кон­дaкъ, глaсъ т0йже:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2 без­смeртне, но ѓдо­ву разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 вос­крeслъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ вэ­щa­вый: рa­дуй­тесz, и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, пaд­шымъ по­даsй воскресeніе. 

Мlтва њ ўс0пшихъ:

Ўпок0й гDи, дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2 рабы2 твоеz2] и4м>къ и3 прости2 є3мY [и3ли2 є4й] всS согрэшє1ніz вHль­наz и3 невHль­наz, и3 дaруй є3мY [и3ли2 є4й] цrтвіе нбcное. 

И# їрм0съ, глaсъ №:

Свэти1сz, свэти1сz н0вый їерусали1ме: слa­ва бо гDнz на те­бЁ воз­сіS. ли­кyй нhнэ, и3 весели1сz сіHне. тh же чи1стаz красyй­сz бцdе, њ во­стaніи рож­де­ствA твоегw2. Тa­же: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь. Хrт0съ вос­кR­се и3з8 мeрт­выхъ, смeр­тію смeрть по­прaвъ, и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. [Три1жды.]
И# нaмъ да­ро­вA жив0тъ вёч­ный, по­кланsем­сz є3гw2 трид­нeв­но­му вос­кrнію. И# глаг0лемъ ко ўс0пшему: Хrт0съ воскрeсе.


ЧИ~НЪ, кaкw по­добaетъ пё­ти дванa­десzть pал­мHвъ nс0бь, и4хже поs­ху препод0бніи nтцы2 пу­стhн­ніи во дни2, и3 въ нощи2: њ ни1хже вос­по­минaет­сz въ кни1гахъ nтe­че­скихъ, и3 въ жи­тіsхъ и3 мучeніzхъ свzтhхъ мн0гихъ.

Сeй же чи1нъ при­несE t свzтhz горы2 пр­пdб­ный до­сіfeй, ґрхі­манд­рjтъ пе­чeр­скій. Е#гHже начaло:

Ѓще їерeй: Бl­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ, все­гдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. И# ўчинeн­ный чтeцъ глаг0летъ: Ґми1нь. 

Ѓще несщ7eнный:

Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слa­ва те­бЁ б9е нaшъ, слa­ва те­бЁ. ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­те­лю, дш7е и4стины, и4же вез­дЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­те­лю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeр­ны, и3 сп7си2, бl­же, дy­шы нa­шz. С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды и3 покл0ны три2.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукa­ва­гw. ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нa­ше­му. [Покл0нъ.]

Тa­же pал0мъ к7ѕ.

ГDь про­свэ­щeніе моE и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz; гDь защи1титель жи­во­тA моегw2, t когw2 ўстра­шyсz; вне­гдA при­бли­жaтисz на мS ѕл0бующымъ, є4же снё­сти плHти мо‰, њскорб­лs­ю­щіи мS и3 врази2 мои2, тjи и3знемог0ша и3 пад0ша. ѓще њполчи1тсz на мS п0лкъ, не ўбои1тсz сeрд­це моE: ѓще во­стa­нетъ на мS брaнь, на него2 ѓзъ ўпо­вaю. є3ди1но проси1хъ t гDа, то2 взы­щY: є4же жи1ти ми2 въ до­мY гD­ни вс‰ дни6 жи­во­тA моегw2, зрё­ти ми2 кра­со­тY гD­ню и3 по­сэ­щaти хрaмъ с™hй є3гw2. ћкw скрh мz въ селeніи своeмъ въ дeнь ѕHлъ мои1хъ, по­крh мz въ тaй­нэ селeніz своегw2, на кa­мень воз­несe мz. и3 нhнэ сE, воз­несE главY мою2 на враги2 мо‰: њбыд0хъ и3 пожр0хъ въ селeніи є3гw2 жeрт­ву хвалeніz и3 вос­клик­но­вeніz: пою2 и3 воспою2 гDе­ви. ўслh­ши, гDи, глaсъ м0й, и4мже воз­звaхъ, поми1луй мS и3 ўслh­ши мS. те­бЁ речE сeрд­це моE: гDа взы­щY, взыс­кA тебE ли­цE моE, ли­цA твоегw2, гDи, взы­щY. не tврати2 ли­цA твоегw2 t менE и3 не ўклони1сz гнё­вомъ t ра­бA твоегw2: пом0щникъ м0й бy­ди, не tри1ни менE и3 не њстaви менE, б9е, сп7си1телю м0й. ћкw nтeцъ м0й и3 мaти моS њстaви­ста мS, гDь же вос­пріsтъ мS. законоположи1 ми, гDи, въ пути2 твоeмъ, и3 на­стaви мS на стезю2 прaвую вр†гъ мои1хъ рa­ди. не предaждь менE въ дy­шы сту­жa­ю­щихъ ми2: ћкw во­стa­ша на мS сви­дё­телє непрaвед­ніи, и3 со­лгA непрaв­да се­бЁ. вё­рую ви1дэти бlг†z гDнz на земли2 живhхъ. потерпи2 гDа, му­жaй­сz, и3 да крэпи1тсz сeрд­це твоE, и3 потерпи2 гDа. 

Pал0мъ lа.

Бlжe­ни, и4хже њстaви­шасz без­за­кHніz, и3 и4хже при­крh­шасz грэси2. бl­жeнъ мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь гр­эхA, ни­жE є4сть во ўстёхъ є3гw2 лeсть. ћкw ўмол­чaхъ, њбет­шa­ша кH­сти мо‰, t є4же звaти ми2 вeсь дeнь, ћкw дeнь и3 н0щь њтz­го­тЁ на мнЁ рукA твоS: возврати1хсz на стрaсть, є3гдA ўн­зe ми тeрнъ. беззак0ніе моE по­знaхъ и3 гр­эхA моегw2 не по­крhхъ, рёхъ: и3сповёмъ на мS беззак0ніе моE гDе­ви: и3 ты2 њстaвилъ є3си2 нечeстіе сeрд­ца моегw2. за то2 пом0литсz къ те­бЁ всsкъ пр­пdб­ный во врe­мz бl­го­по­трeб­но: nбa­че въ пот0пэ в0дъ мн0гихъ къ немY не прибли1жатсz. ты2 є3си2 при­бё­жи­ще моE t ск0рби њб­дер­жa­щіz мS: рa­до­сте моS, и3збaви мS t њбы­шeд­шихъ мS. вразумлю1 тz, и3 на­стaв­лю тS на пyть сeй, в0ньже п0йдеши: ўтвер­жY на тS џчи мои2. не бy­ди­те ћкw к0нь и3 мeскъ, и4мже нёсть рa­зу­ма: броздa­ми и3 ўзд0ю чє1люсти и4хъ во­стs­г­не­ши, не при­бли­жa­ю­щих­сz къ те­бЁ. мнH­ги р†ны грёш­но­му: ўпо­вa­ю­ща­го же на гDа млcть њбh­детъ. весели1тесz њ гDэ и3 рa­дуй­тесz првdніи, и3 хвали1тесz, вси2 прaвіи с®цемъ.

Pал0мъ н7ѕ.

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS: ћкw на тS ўпо­вA ду­шA моS, и3 на сёнь крил{ твоє1ю на­дё­юсz, д0ндеже прeй­детъ беззак0ніе. воз­зо­вY къ бGу вhш­не­му, бGу бl­го­дёzв­ше­му мнЁ. по­слA съ нб7сE и3 сп7сe мz, да­дE въ по­но­шeніе по­пи­рa­ю­щыz мS: по­слA бGъ млcть свою2 и3 и4стину свою2, и3 и3збaви дy­шу мою2 t среды2 скЂм­нwвъ. по­спaхъ сму­щeнъ: сh­но­ве че­ло­вё­че­стіи, зy­бы и4хъ nр{жіz и3 стрё­лы, и3 љзhкъ и4хъ мeчь џстръ. вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слa­ва твоS. сёть ўгот0ваша но­гaмъ мои6мъ, и3 слzк0ша дy­шу мою2: и3скопaша пред8 ли­цeмъ мои1мъ ћму, и3 впад0ша въ ню2. гот0во сeрд­це моE, б9е, гот0во сeрд­це моE: воспою2 и3 пою2 во слa­вэ моeй. во­стa­ни, слa­ва моS, во­стa­ни, pалти1рю и3 гyс­ли: во­стa­ну рaнw. и3сповёмсz те­бЁ въ лю1дехъ, гDи, воспою2 те­бЁ во kзh­ц­эхъ: ћкw возвели1чисz до нб7съ млcть твоS и3 дa­же до џб­лакъ и4стина твоS. вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слa­ва твоS. 

Тa­же, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь. Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

Тропари2, глaсъ №:

Њб8‰тіz џ§а tвeр­сти ми2 потощи1сz, блyд­но моE и3жди1хъ жи­тіE, на бо­гaт­ство неи­ждивaе­мое взи­рazй щедр0тъ твои1хъ, сп7се: нhнэ њб­ни­щaв­шее моE да не прeзри­ши сeрд­це. те­бЁ бо, гDи, ўми­лeніемъ зо­вY: согрэши1хъ на нe­бо и3 пред8 тоб0ю. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Е#гдA пріи1деши б9е, на зeм­лю со слa­ваю, и3 тре­пe­щутъ всsчєскаz, рэкa же џг­нен­наz пред8 суди1щемъ влечeтъ, кни6ги раз­ги­бa­ют­сz, и3 т†йнаz kв­лs­ют­сz: то­гдA и3збaви мS t nгнS неугаси1магw, и3 спод0би мS њдес­нyю тебE стaти, судіE прaведнейшій. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Мaтерь тS б9ію вё­мы вси2 дё­ву вои1стинну и3 по рож­де­ствЁ ћв­ль­шу­юсz, люб0вію при­бэ­гa­ю­щіи къ твоeй бl­го­сти: тебE бо и4мамы грёш­ніи пред­стa­тель­ство, тебE стz­жa­хомъ въ на­пaстехъ сп7сeніе, є3ди1ну всенепор0чную. По­сeмъ, ГDи поми1луй, l.
Тa­же, Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нa­ше­му. [Покл0нъ.]

Pал0мъ lг.

Бlгословлю2 гDа на всsкое врe­мz, вh­ну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. њ гDэ по­хвa­лит­сz ду­шA моS: да ўслh­шатъ кр0тцыи и3 воз­ве­селsт­сz. возвели1чите гDа со мн0ю, и3 воз­несeмъ и4мz є3гw2 вкy­пэ. взыс­кaхъ гDа, и3 ўслh­ша мS и3 t всёхъ скор­бeй мои1хъ и3збaви мS. приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не по­сты­дsт­сz. сeй ни1щій воз­звA, и3 гDь ўслh­ша и5, и3 t всёхъ скор­бeй є3гw2 сп7сE и5. њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боs­щих­сz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ. вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бl­жeнъ мyжъ, и4же ўпо­вaетъ нaнь. б0йтесz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть ли­шeніz боs­щым­сz є3гw2. бо­гaтіи њб­ни­щa­ша и3 взал­кa­ша: взыс­кa­ю­щіи же гDа не ли­шaт­сz всsка­гw блa­га. пріиди1те, ч†да, по­слy­шай­те менE, стрa­ху гD­ню на­учY вaсъ. кт0 є3сть че­ло­вёкъ хо­тsй жив0тъ, лю­бsй дни6 ви1дэти блa­ги; ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA и3 ўст­нЁ твои2, є4же не глаг0лати льсти2. ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 блa­го: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. џчи гD­ни на првd­ныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ. ли­цe же гDне на творs­щыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пa­мzть и4хъ. воз­звa­ша првdніи, и3 гDь ўслh­ша и5хъ и3 t всёхъ скор­бeй и4хъ и3збaви и5хъ. бли1з8 гDь со­кру­шeн­ныхъ сeрд­цемъ, и3 смирє1нныz дy­хомъ сп7сeтъ. мнH­ги скHр­би првd­нымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. храни1тъ гDь вс‰ кH­сти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. смeрть грёш­ни­кwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи првd­на­го пре­гр­э­шaтъ. и3збaвитъ гDь дy­шы р†бъ свои1хъ, и3 не пре­гр­э­шaтъ вси2 ўпо­вa­ю­щіи на него2. 

Pал0мъ lи.

Рёхъ: сохраню2 пути6 мо‰, є4же не со­гр­э­шaти ми2 љзhкомъ мои1мъ: положи1хъ ўстHмъ мои6мъ храни1ло, вне­гдA во­стaти грёш­но­му пре­до мн0ю. њнэмёхъ и3 смири1хсz, и3 ўмол­чaхъ t бл†гъ, и3 бо­лёзнь моS њбнови1сz. со­грёzсz сeрд­це моE во мнЁ, и3 въ по­учeніи моeмъ разгори1тсz џгнь: глаг0лахъ љзhкомъ мои1мъ: скажи1 ми, гDи, кончи1ну мою2 и3 число2 днjй мои1хъ, к0е є4сть, да ра­зу­мёю, что2 ли­шa­юсz ѓзъ. сE, п‰ди положи1лъ є3си2 дни6 мо‰, и3 со­стaвъ м0й ћкw ничт0же пред8 тоб0ю: nбa­че всsчєскаz су­етA всsкъ че­ло­вёкъ живhй. u5бо w4бразомъ х0дитъ че­ло­вёкъ, nбa­че всyе мzтeт­сz: сокр0вищствуетъ, и3 не вёсть, ко­мY со­берeтъ |. и3 нhнэ кто2 тер­пё­ніе моE; не гDь ли; и3 со­стaвъ м0й t тебє2 є4сть. t всёхъ беззак0ній мои1хъ и3збaви мS: по­но­шeніе безyм­но­му дaлъ мS є3си2. њнэмёхъ и3 не tверз0хъ ќстъ мои1хъ, ћкw ты2 сотвори1лъ є3си2. tстaви t менE р†ны тво‰: t крё­по­сти бо руки2 тво­еS ѓзъ и3счез0хъ. во њб­ли­чeніихъ њ беззак0ніи на­казaлъ є3си2 че­ло­вё­ка, и3 и3стazлъ є3си2 ћкw паучи1ну дy­шу є3гw2: nбa­че всyе всsкъ че­ло­вёкъ. ўслh­ши моли1тву мою2, гDи, и3 молeніе моE внуши2, слeзъ мои1хъ не премолчи2: ћкw пресeль­никъ ѓзъ є4смь ў тебє2 и3 при­шлeцъ, ћко­же вси2 nтцы2 мои2. њслa­би ми2, да почjю, прeж­де дa­же не tидY, и3 кто­мY не бyду. 

Pал0мъ м7.

Бlжeнъ ра­зум­э­вazй на ни1ща и3 ўб0га, въ дeнь лю1тъ и3збaвитъ є3го2 гDь. гDь да сохрани1тъ є3го2 и3 живи1тъ є3го2, и3 да ўбlжи1тъ є3го2 на земли2 и3 да не предaстъ є3гw2 въ рyки вра­гHвъ є3гw2. гDь да пом0жетъ є3мY на nд­рЁ бо­лёз­ни є3гw2: всE л0же є3гw2 њбрати1лъ є3си2 въ болBз­ни є3гw2. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дy­шу мою2, ћкw согрэши1хъ ти2. врази2 мои2 рё­ша мнЁ ѕл†z: ко­гдA ќмретъ, и3 поги1бнетъ и4мz є3гw2; и3 вхож­дa­ше ви1дэти, всyе глаг0лаше сeрд­це є3гw2: со­брA беззак0ніе се­бЁ, и3схождaше в0нъ и3 глаг0лаше вкy­пэ. на мS шеп­тa­ху вси2 врази2 мои2, на мS по­мыш­лs­ху ѕл†z мнЁ. сл0во за­ко­но­пре­стyп­ное возложи1ша на мS: є3дA спsй не приложи1тъ вос­крес­нyти; и4бо че­ло­вёкъ ми1ра моегw2, на нег0же ўпо­вaхъ, kдhй хлё­бы мо‰, возвели1чи на мS за­пинaніе. тh же, гDи, поми1луй мS и3 воз­стaви мS, и3 воздaмъ и5мъ. въ сeмъ по­знaхъ, ћкw вос­хо­тёлъ мS є3си2, ћкw не возрa­ду­ет­сz врaгъ м0й њ мнЁ. менe же за неѕл0біе пріsлъ, и3 ўтверди1лъ мS є3си2 пред8 тоб0ю въ вёкъ. бl­го­сло­вeнъ гDь бGъ ї}левъ t вё­ка и3 до вё­ка, бy­ди, бyди. 

Тa­же, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь. Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

Тропари2, глaсъ д7:

Сми­рeн­ную мою2 дy­шу посэти2 гDи, во гр­э­сёхъ всE жи­тіE и3ждившую: и4мже w4бразомъ блудни1цу, пріими2 и3 менE, и3 сп7си1 мz. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

ВсE жи­тіE моE срaм­нw и3жди1хъ, гDи, со блудни1цами nкаsн­ный, ћко­же блyд­ный ўми­лeніемъ зо­вY: џ§е небeс­ный, согрэши1хъ, њчи1сти и3 сп7си1 мz, и3 не tри1ни менE, са­мa­го себE t тебE ўдали1вшаго, и3 безпл0дныхъ рa­ди дёлъ нhнэ њбнищaвшаго. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Къ бцdе при­лёж­но нhнэ при­те­цeмъ, грёш­ніи и3 сми­рeн­ніи, и3 при­па­дeмъ въ по­каsніи зо­вy­ще и3з8 глубины2 души2: вLч­це, помози2, на ны2 ми­лосeр­до­вав­ши, потщи1сz, по­ги­бaемъ t мн0жества пре­гр­э­шeній, не tврати2 твоS рабы6 тщы2, тS бо и3 є3ди1ну на­дeж­ду и4мамы. По­сeмъ, ГDи поми1луй, l.
Тa­же, Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нa­ше­му. [Покл0нъ.]

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: гDи, помощи1 ми потщи1сz. да по­сты­дsт­сz и3 по­срa­мzт­сz и4щущіи дy­шу мою2, да воз­вратsт­сz вспsть и3 по­сты­дsт­сz хо­тs­щіи ми2 ѕл†z: да воз­ратsт­сz ѓбіе сты­дs­ще­сz глаг0лющіи ми2: блa­го­же, блa­го­же. да возрa­ду­ют­сz и3 воз­ве­селsт­сz њ те­бЁ вси2 и4щущіи тебE, б9е: и3 да глаг0лютъ вh­ну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е, помози1 ми: пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи, не закосни2. 

Pал0мъ o7.

На тS гDи, ўпо­вaхъ, да не по­сты­жyсz въ вёкъ. прaв­дою твоeю и3збaви мS и3 и3зми1 мz: приклони2 ко мнЁ ќхо твоE и3 сп7си1 мz. бy­ди ми2 въ бGа защи1тителz и3 въ мё­сто крёп­ко сп7сти1 мz: ћкw ўтвер­ждeніе моE и3 при­бё­жи­ще моE є3си2 ты2. б9е м0й, и3збaви мS и3з8 руки2 грёш­на­гw, и3з8 руки2 за­ко­но­пре­стyп­на­гw и3 њби1дzщагw: ћкw ты2 є3си2 тер­пё­ніе моE, гDи, гDи, ўпо­вaніе моE t ю4ности мо­еS. въ те­бЁ ўтверди1хсz t ўтр0бы, t чрe­ва мa­те­ре мо­еS ты2 є3си2 м0й покрови1тель: њ те­бЁ пё­ніе моE вh­ну. ћкw чy­до бhхъ мнH­гимъ: и3 ты2 пом0щникъ м0й крё­покъ. да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь ве­ли­ко­лё­піе твоE. не tвeр­жи менE во врe­мz стaро­сти: вне­гдA њскуд­э­вaти крё­по­сти моeй, не њстaви менE. ћкw рё­ша врази2 мои2 мнЁ, и3 стре­гy­щіи дy­шу мою2 со­вэ­щa­ша вкy­пэ, глаг0люще: бGъ њстaвилъ є4сть є3го2, пожени1те и3 и3ми1те є3го2, ћкw нёсть и3збавлszй. б9е м0й, не ўдали1сz t менE: б9е м0й, въ п0мощь мою2 вонми2. да по­сты­дsт­сz и3 и3счeзнутъ њкле­ветa­ю­щіи дy­шу мою2, да њб­лекyт­сz въ стyдъ и3 срaмъ и4щущіи ѕл†z мнЁ. ѓзъ же все­гдA воз8уповaю на тS, и3 при­ло­жY на всsку по­хвалY твою2. ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ прaв­ду твою2, вeсь дeнь сп7сeніе твоE, ћкw не по­знaхъ кни6жнаz. вни1ду въ си1лэ гD­ни: гDи, по­мzнY прaв­ду тебє2 є3ди1нагw. б9е м0й, и5мже научи1лъ мS є3си2 t ю4ности мо­еS, и3 до нhнэ воз­вэ­щY чу­десA тво‰. и3 дa­же до стaро­сти и3 пре­ста­рёніz, б9е м0й, не њстaви менE, д0ндеже воз­вэ­щY мhш­цу твою2 р0ду все­мY грzдy­ще­му, си1лу твою2 и3 прaв­ду твою2, б9е, дa­же до вhш­нихъ, ±же сотвори1лъ ми2 є3си2 вели6чіz: б9е, кто2 под0бенъ те­бЁ; є3ли6ки kви1лъ ми2 є3си2 скHр­би мнH­ги и3 ѕлы2; и3 њбрa­щь­сz њживотвори1лъ мS є3си2 и3 t бeзднъ земли2 возвeлъ мS є3си2. ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1чествіе твоE, и3 њбрa­щь­сz ўтё­шилъ мS є3си2, и3 t бeзднъ земли2 пaки возвeлъ мS є3си2. и4бо ѓзъ и3сповёмсz те­бЁ въ лю1дехъ, гDи, въ сосyд­эхъ pал0мскихъ и4стину твою2, б9е: воспою2 те­бЁ въ гyс­лехъ, с™hй ї}левъ. возрa­ду­ет­эсz ўст­нЁ мои2, є3гдA воспою2 те­бЁ, и3 ду­шA моS, ю4же є3си2 и3збaвилъ: є3щe же и3 љзhкъ м0й вeсь дeнь поучи1тсz прaв­дэ твоeй, є3гдA по­сты­дsт­сz и3 по­срa­мzт­сz и4щущій ѕл†z мнЁ. 

Pал0мъ o7ѕ.

Глa­сомъ мои1мъ ко гDу воз­звaхъ, глa­сомъ мои1мъ къ бGу, и3 внsтъ ми2. въ дeнь ск0рби мо­еS бGа взыс­кaхъ рукa­ма мои1ма, н0щію пред8 ни1мъ, и3 не пре­ль­щeнъ бhхъ: tвeр­же­сz ўтё­ши­тисz ду­шA моS. по­мzнyхъ бGа и3 возвесели1хсz, по­глум­лsх­сz, и3 ма­лодyш­ство­ва­ше дyхъ м0й. предвари1стэ стражбы6 џчи мои2: смzт0хсz и3 не глаг0лахъ. по­мhс­лихъ дни6 пє1рвыz, и3 лBта вBч­наz по­мzнyхъ, и3 по­учaх­сz: н0щію сeрд­цемъ мои1мъ глум­лsх­сz, и3 ту­жa­ше дyхъ м0й: є3дA во вё­ки tри1нетъ гDь и3 не приложи1тъ бlговоли1ти пaки; и3ли2 до кон­цA млcть свою2 tс­эчeтъ, скон­чA глаг0лъ t р0да въ р0дъ; є3дA за­бy­детъ ўщeд­ри­ти бGъ; и3ли2 ўдержи1тъ во гнё­вэ своeмъ щед­рHты сво‰; и3 рёхъ: нhнэ на­чaхъ, сіS и3змёна десни1цы вhш­нz­гw. по­мzнyхъ дэлA гDнz: ћкw по­мzнY t на­чa­ла чу­десA тво‰, и3 по­учyсz во всёхъ дёл­эхъ твои1хъ, и3 въ на­чинaніихъ твои1хъ поглумлю1сz. б9е, во с™ёмъ пyть тв0й: кто2 бGъ вeлій, ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ творsй чу­десA: сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2, и3збaвилъ є3си2 мhш­цею твоeю лю1ди тво‰, сh­ны ї†кwвли и3 їH­си­фw­вы. ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды и3 ўбоs­шасz: смzт0шасz бє1здны. мн0жество шy­ма в0дъ: глaсъ дa­ша џб­ла­цы, и4бо стрё­лы тво‰ прех0дzтъ. глaсъ гр0ма твоегw2 въ колеси2, њсвэти1ша мHл­ніz тво‰ все­лeн­ную: подви1жесz и3 трe­пет­на бhсть зем­лS. въ м0ри путіE твои2, и3 стєзи2 тво‰ въ водaхъ мн0гихъ, и3 слэды2 твои2 не по­знa­ют­сz. на­стaвилъ є3си2 ћкw џв­цы лю1ди тво‰ рук0ю мwmсeо­вою и3 ґарHнею. 

Тa­же, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь. Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

Тропари2, глaсъ ѕ7:

Помыш­лsю дeнь стрaш­ный, и3 плa­чу дэsній мои1хъ лукa­выхъ: кaкw tвэ­щaю без­смeрт­но­му цRю2: и3ли2 к0имъ дерз­но­вeніемъ воззрю2 на судію2 блyд­ный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е є3динор0дный, дш7е с™hй, поми1луй мS. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Во ю3д0ли пла­чeв­нэ, на мё­стэ, є4же за­вэ­щaлъ є3си2, є3гдA сs­де­ши, ми1лостиве, сотвори1ти прaвед­ный сyдъ, не њбличи2 моS сокровє1ннаz, ни­жE посрами2 менE прeдъ ѓгG­лы, но пощади1 мz, б9е, и3 поми1луй мS. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Милосeр­діz двє1ри tвeр­зи нaмъ, бl­го­сло­вeн­наz бцcе, на­дё­ю­щіесz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: ты2 бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіан­ска­гw. ГDи поми1луй, l.
Тa­же, Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нa­ше­му. [Покл0нъ.]

По­сeмъ: моли1тва ни1щагw, є3гдA ўнhетъ и3 пред8 гDемъ проліeтъ молeніе своE, Rа.

ГDи, ўслh­ши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ те­бЁ да пріи1детъ. не tврати2 ли­цA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь при­зо­вy тz, ск0рw ўслh­ши мS. ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кH­сти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz. ўsзв­ленъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрд­це моE, ћкw за­бhхъ снё­сти хлёбъ м0й. t глa­са воз­ды­хaніz моегw2 при­льпE к0сть моS пл0ти моeй. ўпод0бихсz неs­сы­ти пу­стhн­нэй, бhхъ ћкw нощ­нhй врaнъ на нhри­щи. бдёхъ и3 бhхъ ћкw пти1ца њс0бzщаzсz на здЁ. вeсь дeнь по­но­шa­ху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлz­щіи мS мн0ю кленs­хусz. за­нE пe­пелъ ћкw хлёбъ kдsхъ и3 пи­тіE моE съ плa­чемъ рас­творsхъ, t ли­цA гнё­ва твоегw2 и3 ћро­сти тво­еS: ћкw воз­нeсъ низ­вeрглъ мS є3си2. днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сё­но и3зсх0хъ. тh же, гDи, во вёкъ пре­бы­вaе­ши, и3 пa­мzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. ты2 вос­кRсъ ўщeд­ри­ши сіH­на: ћкw врe­мz ўщeд­ри­ти є3го2, ћкw пріи1де врe­мz. ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 кa­меніе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. и3 ўбоsт­сz kзh­цы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeм­стіи слa­вы тво­еS: ћкw сози1ждетъ гDь сіH­на и3 kви1тсz во слa­вэ своeй. при­з­рЁ на моли1тву сми­рeн­ныхъ и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи вос­хвaлzтъ гDа: ћкw прини1че съ высоты2 с™hz сво­еS, гDь съ нб7сE на зeм­лю при­з­рЁ, ўслh­ша­ти воз­ды­хaніе њко­вaн­ныхъ, разрэши1ти сh­ны ўмерщ­влeн­ныхъ: возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне и3 хвалY є3гw2 во їеrли1мэ, вне­гдA со­брaтисz лю1демъ вкy­пэ и3 царє1мъ, є4же раб0тати гDе­ви. tвэ­щA є3мY на пути2 крё­по­сти є3гw2: ўмалeніе днjй мои1хъ возвэсти1 ми: не возведи2 менE во пре­по­ло­вeніе днjй мои1хъ: въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. въ на­чaл­эхъ ты2, гDи, зeм­лю њс­но­вaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть небесA. т† поги1бнутъ, тh же пре­бы­вaе­ши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбет­шa­ютъ, и3 ћкw nдeж­ду свіe­ши |, и3 и3змэнsтсz. тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њску­дё­ютъ. сh­но­ве р†бъ твои1хъ все­лsт­сz, и3 сё­мz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz. 

Мlтва ма­нассjи, ца­рS їудeйска.

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нa­шихъ, ґвраa­мовъ, и3 їсаa­ковъ, и3 їaкwвль, и3 сё­мене и4хъ прaвед­на­гw: сотвори1вый нб7о и3 зeм­лю со всeю лё­по­тою и4хъ, свzзa­вый м0ре сл0вомъ по­ве­лёніz твоегw2, заключи1вый бeзд­ну, и3 за­пе­чaт­ство­ва­вый ю5 стрaш­нымъ и3 слaв­нымъ и4менемъ твои1мъ, є3г0же вс‰ боsт­сz, и3 тре­пe­щутъ t ли­цA си1лы тво­еS ћкw непо­стоsн­но ве­ли­ко­лё­піе слa­вы тво­еS , и3 не стерпи1мь гнёвъ, є4же на грёш­ни­ки пре­щeніz твоегw2. без­мёр­на же и3 неиз­слё­до­ван­на ми1лость њб­э­щaніz твоегw2: тh бо є3си2 гDь вhш­ній, бlгоутр0бенъ. долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ, и3 кazй­сz њ ѕл0бахъ че­ло­вё­че­скихъ. ты2 гDи, по мн0жеству бl­го­сти тво­еS, њб­э­щaлъ є3си2 по­каsніе и3 њстав­лeніе согрэши1вшымъ те­бЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ, њпредэли1лъ є3си2 по­каsніе грёш­ни­кwмъ во сп7сeніе. ты2 ќбw гDи б9е си1лъ, не положи1лъ є3си2 по­каsніе прaвєд­нымъ, ґвраa­му и3 їсаaку и3 їaкwву, не согрэши1вшымъ те­бЁ. но положи1лъ є3си2 по­каsніе на мнЁ грёш­нэмъ: за­нE согрэши1хъ пa­че числA пес­кA мор­скa­гw. ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰, гDи, ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰: и3 нёсмь дост0инъ воз­зрё­ти, и3 ви1дэти вы­со­тY нбc­ную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. слs­ченъ є4смь мн0гими ќза­ми же­лёз­ны­ми, во є4же не возвести2 главы2 мо­еS, и3 нёсть ми2 њслаб­лeніz: за­нE про­гнё­вахъ ћрость твою2, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, не сотвори1вый в0ли тво­еS, и3 не сохрани1вый по­ве­лёній твои1хъ. и3 нhнэ при­к­лонsю колB­на сeрд­ца, трe­буz t тебE блa­го­сти: согрэши1хъ гDи, согрэши1хъ, и3 без­за­кHніz мо‰ ѓзъ вёмъ: но про­шY молsсz, њслa­би ми2 гDи, њслa­би ми2, и3 не погуби2 менE со беззак0ньми мои1ми. ни­жE въ вёкъ враж­до­вaвъ со­блюдe­ши ѕHлъ мои1хъ, ни­жE њсy­ди­ши мS въ преисп0днихъ земли2. за­нE ты2 є3си2 б9е, бGъ кa­ю­щих­сz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бl­гость твою2, ћкw недост0йна сy­ща сп7сeши мS, по мн0зэй ми1лости твоeй, и3 восхвалю1 тz вh­ну во днeхъ жи­во­тA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла нбc­наz, и3 твоS є4сть слa­ва во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. 

Тa­же, славосл0віе вседнeвное.

Слa­ва въ вhш­нихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ че­ло­вё­ц­эхъ бl­го­волeніе. хвa­лимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рa­ди слa­вы тво­еS. гDи цRю2 нбc­ный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный, ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. гDи б9е, ѓгн­че б9ій, сн7е n§ь, взeм­лzй грёхъ мj­ра, поми1луй нaсъ: взeм­лzй грэхи2 мj­ра, пріими2 мlтву нa­шу: сэдsй њдес­нyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь. На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вё­ки, и3 въ вёкъ вё­ка. ГDи, при­бё­жи­ще бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дy­шу мою2, ћкw согрэши1хъ те­бЁ. гDи, къ те­бЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ жи­во­тA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вё­ду­щымъ тS. Тa­же: Спод0би гDи, въ дeнь сeй без8 гр­эхA сохрани1тисz нaмъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa­шихъ, и3 хвaль­но и3 про­слaв­ле­но и4мz твоE во вё­ки, ґми1нь. Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћко­же ўпо­вa­хомъ на тS. бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бl­го­сло­вeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправ­дaніи твои1ми. ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: те­бЁ по­добaетъ хвалA, те­бЁ по­добaетъ пё­ніе, те­бЁ слa­ва по­добaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. 

И# на­стоs­щаz мlтва с™aгw є3vстрaтіа:

Вели­чaz ве­ли­чaю тS гDи, ћкw при­з­рёлъ є3си2 на сми­рeніе моE, и3 нё­си менE затвори1лъ въ рукaхъ врa­жіихъ: но спaслъ є3си2 t нyждъ дy­шу мою2. и3 нhнэ вLко, да по­крhетъ мS рукA твоS, и3 да пріи1детъ на мS ми1лость твоS, ћкw смzтeсz ду­шA моS, и3 бо­лёз­нен­на є4сть во и3схождeніи своeмъ, t nкаsн­на­гw моегw2 и3 сквeр­на­гw тэлесE сегw2: да не ко­гдA лукa­вый со­по­стaта со­вётъ срs­щетъ и3 преп­нeтъ ю5 во тьмЁ, за невёдw­мыz и3 вёдw­мыz въ житіи2 сeмъ бhв­шыz ми2 грэхи2, млcтивъ бy­ди ми2 вLко, и3 да не ќзритъ ду­шA моS мрaч­на­гw вз0ра лукa­выхъ дe­монwвъ: но да пріи1мутъ ю5 ѓгG­ли твои2 свёт­ліи и3 пре­свёт­ліи. дaждь слaву и4мени тво­е­мY с™0му, и3 твоeю си1лою возведи1 мz на б9eственное твоE суди1ще. вне­гдA суди1тисz ми2, да не пріи1метъ мS рукA кнsзz мj­ра сегw2, є4же и3ст0ргнути мS грёш­ни­ка во глу­бинY ѓдо­ву, но пред­стa­ни ми2, и3 бy­ди ми2 сп7съ и3 за­стyп­никъ: тэлє1снаz бо и3 сі‰ мучє1ніz весeліz сyть ра­бHмъ твои6мъ. поми1луй гDи, њскверни1вшуюсz страстьми2 жи­тіS сегw2, дy­шу мою2, и3 чи1сту ю5 по­каsніемъ и3 и3сповёданіемъ пріими2, ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. 

Тa­же, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь. Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рa­ди. ГDи поми1луй. [Три1жды.]
Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

Тропари2, глaсъ }:

Џкомъ бlгоутр0бнымъ, гDи, ви1ждь моE сми­рeніе: ћкw по мaлэ жи1знь моS и3ждивaетсz, и3 t дёлъ нёсть мнЁ сп7сeніz. сегw2 рa­ди молю1сz: џкомъ бlгоутр0бнымъ, гDи, ви1ждь моE сми­рeніе, и3 сп7си1 мz. 

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Вёкъ м0й скон­чавaет­сz, и3 стрaш­ный тв0й прест0лъ гот0витсz, жи­тіE моE мимох0дитъ, сyдъ менE ждeтъ, претS мнЁ џг­нен­ную мyкою, и3 плa­ме­немъ негаси1мымъ: слeзъ тy­чу подaждь ми2, и3 ўгаси2 є3гw2 си1лу, хо­тsй сп7сти1сz всёмъ человёкwмъ. 

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

И$же нaсъ рa­ди рож­дeй­сz t дв7ы, и3 рас­пsтіе пре­тер­пёвъ, бl­гjй, и3спровeргій смeр­тію смeрть, и3 вос­кресeніе kв­лeй ћкw бGъ, не прeзри ћже со­здaлъ є3си2 рук0ю твоeю, kви2 человэколю1біе твоE, мно­гом­лcти­ве, пріими2 р0ждшую тS бцdу молs­щу­юсz за ны2, и3 спаси2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz. Та­же, ГDи поми1луй, l.

И# tпyстъ.

Ѓще їерeй: Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтва­ми пречcтыz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ. И# мы2: Ґми1нь. Ѓще несщ7eнный: ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтва­ми пречcтыz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, спаси2 нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ. ґми1нь.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки