Молитвосло~въ.

Мlтвы ќтрєнніz.
Помsнникъ.
Мlтвы на с0нъ грzдyщымъ.
Три2 канHна.
Послёдованіе ко с™0му причащeнію.
Бlгодaрствєнныz мlтвы по с™ёмъ причащeніи.
Прaвило t њсквернeніz.
Часы2 с™hz пaсхи.
Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ, ѓще нёсть сщ7eнника.
Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ, ѓще нёсть сщ7eнника, до tдaніz прaздника пaсхи.
Чи1нъ дванaдесzти pалмHвъ.


Мlтвы ќтрєнніz.

Воспрzнyвъ без8 лёности, и3 и3стрезви1всz, востaвъ t снA, рцы2 сіE:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

Посeмъ пост0й мaлw молчA, д0ндеже ўтишaтсz вс‰ ч{вствіz, и3 тогдA сотвори2 три2 покл0ны, глаг0лz:

Мlтва мытарS:

Б9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшному.

Тaже начни2 си1це.

Мlтва предначинaтельнаz:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Мlтва с™0му д¦у:

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

Трис™0е:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ко прес™ёй трbцэ:

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва гDнz:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2 трbчны:

Востaвше t снA, припaдаемъ ти2, бlже, и3 ѓгGльскую пёснь вопіeмъ ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ. Слaва: T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, во є4же пёти тS с™az трbце: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ. И# нhнэ: Внезaпу судіS пріи1детъ, и3 коегHждо дэ‰ніz њбнажaтсz, но стрaхомъ зовeмъ въ полyнощи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ. ГDи, поми1луй. [в7i.]

И# мlтву сію2 ко прес™ёй трbцэ:

T снA востaвъ, бlгодарю1 тz с™az трbце, ћкw мн0гіz рaди твоеS бlгости и3 долготерпёніz, не прогнёвалсz є3си2 на мS лэни1ваго и3 грёшнаго, нижE погуби1лъ мS є3си2 со беззак0ньми мои1ми, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежaщаго воздви1глъ мS є3си2, во є4же ќтреневати, и3 славосл0вити держaву твою2. И# нhнэ просвэти2 мои2 џчи мhслєнныz, tвeрзи мо‰ ўстA, поучaтисz словесє1мъ твои6мъ, и3 разумёти зaпwвэди тво‰, и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пёти тS во и3сповёданіи сердeчнэмъ, и3 воспэвaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Сmмв0лъ правослaвныz вёры:

[№] Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. [в7] И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. [G] Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочlвёчшасz. [д7] Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeна. [є7] И# воскrшаго въ трeтій дeнь, по писaніємъ. [ѕ7] И# возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. [з7] И# пaки грzдyщаго со слaвою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. [}] И# въ д¦а с™aго, гDа животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. [f7] Во є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcльскую цRковь. [‹] И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ. [№i] Чaю воскrніz мeртвыхъ: [в7i] И# жи1зни бyдущагw вёка. Ґми1нь.

Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw:

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго, ћкw николи1же сотвори1хъ бlг0е пред8 тоб0ю, но и3збaви мS t лукaвагw, и3 да бyдетъ во мнЁ в0лz твоS: да неwсуждeннw tвeрзу ўстA мо‰ недостHйнаz, и3 восхвалю2 и4мz твоE с™0е, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7, тогHжде с™aгw:

T снA востaвъ, полyнощную пёснь приношy ти сп7се, и3 припaдаz вопію1 ти: не дaждь ми2 ўснyти во грэх0внэй смeрти, но ўщeдри мS, распнhйсz в0лею, и3 лежaщаго мS въ лёности ўскори1въ возстaви, и3 сп7си1 мz въ предстоsніи и3 мlтвэ, и3 по снЁ нощнёмъ возсіsй ми2 дeнь безгрёшенъ хrтE б9е, и3 сп7си1 мz.

Мlтва G, тогHжде с™aгw:

Къ тебЁ вLко чlвэколю1бче, t снA востaвъ прибэгaю, и3 на дэлA тво‰ подвизaюсz млcрдіемъ твои1мъ, и3 молю1сz тебЁ: помози2 мнЁ на всsкое врeмz, во всsкой вeщи, и3 и3збaви мS t всsкіz мірскjz ѕлhz вeщи, и3 діaвольскагw поспэшeніz, и3 сп7си1 мz, и3 введи2 въ цrтво твоE вёчное. Тh бо є3си2 м0й сотвори1тель, и3 всsкому бlгу промhсленникъ и3 подaтель: њ тебё же всE ўповaніе моE, и3 тебЁ слaву возсылaю, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7, тогHжде с™aгw:

ГDи, и4же мн0гою твоeю бlгостію и3 вели1кими щедр0тами твои1ми дaлъ є3си2 мнЁ рабY твоемY мимошeдшее врeмz н0щи сеS без8 напaсти прейти2 t всsкагw ѕлA проти1вна: ты2 сaмъ вLко, всsческихъ тв0рче, спод0би мS и4стиннымъ твои1мъ свётомъ, и3 просвэщeннымъ сeрдцемъ, твори1ти в0лю твою2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва є7, с™aгw васjліа вели1кагw:

ГDи вседержи1телю, б9е си1лъ и3 всsкіz пл0ти, въ вhшнихъ живhй, и3 на смирє1нныz призирazй, сердцa же и3 ўтрHбы и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz человёкwвъ ћвэ предвёдый, безначaльный и3 присносyщный свёте, ў негHже нёсть премэнeніz, и3ли2 преложeніz њсэнeніе: сaмъ безсмeртный цRю2, пріими2 молє1ніz н†ша, ±же въ настоsщее врeмz, на мн0жество твои1хъ щедр0тъ дерзaюще, t сквeрныхъ къ тебЁ ўстeнъ твори1мъ: и3 њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, ±же дёломъ, и3 сл0вомъ, и3 мhслію, вёдэніемъ и3ли2 невёдэніемъ согрэшє1ннаz нaми, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха. И# дaруй нaмъ б0дреннымъ сeрдцемъ и3 трeзвенною мhслію всю2 настоsщагw житіS н0щь прейти2, њжидaющымъ пришeствіz свётлагw и3 kвлeннагw днE є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, в0ньже со слaвою судіS всёхъ пріи1детъ, комyждо tдaти по дэлHмъ є3гw2: да не пaдше и3 њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3 воздви1жени въ дёланіе, њбрsщемсz гот0ви, въ рaдость и3 бжcтвенный черт0гъ слaвы є3гw2 совни1демъ, и3дёже прaзднующихъ глaсъ непрестaнный, и3 неизречeннаz слaдость зрsщихъ твоегw2 лицA добр0ту неизречeнную. Тh бо є3си2 и4стинный свётъ, просвэщazй и3 њсщ7azй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ѕ7, тогHжде с™aгw:

ТS бlгослови1мъ, вhшній б9е и3 гDи млcти, творsщаго при1снw съ нaми вели6каz же и3 неизслёдwваннаz, сл†внаz же и3 ўж†снаz, и4хже нёсть числA, подaвшаго нaмъ с0нъ во ўпокоeніе нeмощи нaшеz, и3 њслаблeніе трудHвъ многотрyдныz пл0ти. Бlгодари1мъ тS, ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со беззак0ньми нaшими, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежaщыz ны2 воздви1глъ є3си2, во є4же славосл0вити держaву твою2. Тёмже м0лимъ безмёрную твою2 бlгость: просвэти2 нaшz мы6сли, nчесA, и3 ќмъ нaшъ t тsжкагw снA лёности возстaви: tвeрзи н†ша ўстA, и3 и3сп0лни | твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ непоколeблемw пёти же и3 и3сповёдатисz тебЁ, во всёхъ и3 t всёхъ слaвимому бGу, безначaльному nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва з7. Пёснь полyнощнаz, ко прес™ёй бцdэ:

Воспэвaю бlгодaть твою2 вLчце, молю1 тz, ќмъ м0й њбlгодати2. Ступaти прaвw мS настaви, путю2 хrт0выхъ зaповэдей. Бдёти къ пёсни ўкрэпи2, ўнhніz с0нъ tгонsющи. Свsзана плени1цами грэхопадeній, мольбaми твои1ми разрэши2, бGоневёсто. Въ нощи2 мS и3 во дни2 сохранsй, борю1щихъ вр†гъ и3збавлsющи мS. Жизнодaтелz бGа р0ждшаz, ўмерщвлeна мS страстьми2 њживи2. Ћже свётъ невечeрній р0ждшаz, дyшу мою2 њслёпшую просвэти2. q ди1внаz вLчнz палaто, д0мъ д¦а б9eственна менE сотвори2. ВрачA р0ждшаz, ўврачyй души2 моеS многолBтныz стр†сти. Волнyющасz житeйскою бyрею, ко стези1 мz покаsніz напрaви. И#збaви мS nгнS вёчнующагw, и3 чeрвіz же ѕлaгw, и3 тaртара: да мS не kви1ши бэсHмъ рaдованіе, и4же мнHгимъ грэхHмъ пови1нника. Н0ва сотвори1 мz, њбетшaвшаго нечyвственными, пренепор0чнаz, согрэшє1ніи. Стрaнна мyки всsкіz покажи1 мz, и3 всёхъ вLку ўмоли2. Нбcнаz ми2 ўлучи1ти весє1ліz со всёми с™hми спод0би. Прес™az дв7о, ўслhши глaсъ непотрeбнагw рабA твоегw2. Струю2 давaй мнЁ слезaмъ пречcтаz, души2 моеS сквeрну њчищaющи. Стен†ніz t сeрдца приношy ти непрестaннw, ўсeрдствуй вLчце. Молeбную слyжбу мою2 пріими2, и3 бGу бlгоутр0бному принеси2. Превhшшаz ѓгGлъ, мірскaгw мS превhшша сли1тіz сотвори2. Свэтон0снаz сёне нбcнаz, д¦0вную бlгодaть во мнЁ напрaви. Рyцэ воздёю и3 ўстнЁ къ похвалeнію, њсквернeны сквeрною, всенепор0чнаz. Душетлённыхъ мS пaкостей и3збaви, хrтA прилёжнw ўмолsющи: є3мyже чeсть и3 поклонeніе подобaетъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва }, ко гDу нaшему ї}су хrтY:

Многомлcтиве и3 всемлcтиве б9е м0й, гDи ї}се хrтE, мн0гіz рaди любвE сшeлъ и3 воплоти1лсz є3си2, ћкw да сп7сeши всёхъ. И# пaки, сп7се, сп7си1 мz по бlгодaти, молю1 тz: ѓще бо t дёлъ сп7сeши мS, нёсть сE бlгодaть и3 дaръ, но д0лгъ пaче. Е$й, мн0гій въ щедр0тахъ, и3 неизречeнный въ млcти! Вёруzй бо въ мS, рeклъ є3си2, q хrтE м0й, жи1въ бyдетъ, и3 не ќзритъ смeрти во вёки. Ѓще ќбw вёра, ћже въ тS, сп7сaетъ tч†zнныz, сE вёрую: сп7си1 мz, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2 и3 создaтель. Вёра же вмёстw дёлъ да вмэни1тсz мнЁ, б9е м0й, не њбрsщеши бо дёлъ tню1дъ њправдaющихъ мS. Но тA вёра моS да довлёетъ вмёстw всёхъ, тA да tвэщaетъ, тA да њправди1тъ мS, тA да покaжетъ мS причaстника слaвы твоеS вёчныz. Да не ќбw похи1титъ мS сатанA, и3 похвaлитсz, сл0ве, є4же tт0ргнути мS t твоеS руки2 и3 њгрaды. Но и3ли2 хощY, сп7си1 мz, и3ли2 не хощY, хrтE сп7се м0й, предвари2 ск0рw, ск0рw, погиб0хъ: тh бо є3си2 бGъ м0й t чрeва мaтере моеS. Спод0би мS гDи, нhнэ возлюби1ти тS, ћкоже возлюби1хъ и3ногдA т0й сaмый грёхъ, и3 пaки пораб0тати тебЁ без8 лёности т0щнw, ћкоже пораб0тахъ прeжде сатанЁ льсти1вому. Наипaче же пораб0таю тебЁ гDу и3 бGу моемY ї}су хrтY, во вс‰ дни6 животA моегw2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва f7, ко храни1телю человёческіz жи1зни ѓгGлу:

С™hй ѓгGле, предстоsй nкаsннэй моeй души2 и3 стрaстнэй моeй жи1зни, не њстaви менє2 грёшнагw, нижE tступи2 t менє2 за невоздержaніе моE: не дaждь мёста лукaвому дeмону њбладaти мн0ю, наси1льствомъ смeртнагw сегw2 тэлесE: ўкрэпи2 бёдствующую и3 худyю мою2 рyку, и3 настaви мS на пyть сп7сeніz. Е$й, с™hй ѓгGле б9ій, храни1телю и3 покрови1телю nкаsнныz моеS души2 и3 тёла, вс‰ мнЁ прости2, є3ли1кими тS њскорби1хъ во вс‰ дни6 животA моегw2: и3 ѓще что2 согрэши1хъ въ прешeдшую н0щь сію2, покрhй мS въ настоsщій дeнь, и3 сохрани1 мz t всsкагw и3скушeніz проти1внагw, да ни въ к0емъ грэсЁ прогнёваю бGа: и3 моли1сz за мS ко гDу, да ўтверди1тъ мS въ стрaсэ своeмъ, и3 дост0йна покaжетъ мS рабA своеS бlгости. Ґми1нь.

Мlтва ‹, ќтреннzz конeчнаz, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце моS бцdе, с™hми твои1ми и3 всеси1льными мольбaми tжени2 t менє2 смирeннагw и3 nкаsннагw рабA твоегw2, ўнhніе, забвeніе, неразyміе, нерадёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3 х{льнаz помышлє1ніz, t nкаsннагw моегw2 сeрдца, и3 t помрачeннагw ўмA моегw2. И# погаси2 плaмень страстeй мои1хъ, ћкw ни1щъ є4смь и3 nкаsненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ воспоминaній, и3 предпріsтій, и3 t всёхъ дёйствъ ѕлhхъ свободи1 мz. Ћкw бlгословeна є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвитсz пречcтн0е и4мz твоE во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтвенное призывaніе с™aгw, є3гHже и4мz н0сиши:

Моли2 бGа њ мнЁ, с™hй ўг0дниче б9ій [и4м>къ], ћкw ѓзъ ўсeрднw къ тебЁ прибэгaю, ск0рому пом0щнику и3 мlтвеннику њ души2 моeй.

Пёснь прес™ёй бцdэ, глaсъ д7:

Бцdе дв7о рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.

Тропaрь кrтY, глaсъ №, мlтва за nтeчество:

Сп7си2, гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды правосл†внымъ хrтіaнwмъ на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Мlтва њ живhхъ:

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nтцA моего2 дух0внаго [и4м>къ], роди1телей мои1хъ [и4м>къ], ср0дникwвъ [и4м>къ], начaльникwвъ, настaвникwвъ, бlгодётелей [и4м>къ], и3 всёхъ правослaвныхъ хrтіaнъ.

Мlтва њ ўс0пшихъ:

Ўпок0й, гDи, дyшы ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ: [роди1телей мои1хъ], ср0дникwвъ [и4м>къ], бlгодётелей [и4м>къ], и3 всёхъ правослaвныхъ хrтіaнъ, и3 прости2 и5мъ вс‰ согрэшє1ніz вHльнаz и3 невHльнаz, и3 дaруй и5мъ цrтвіе нбcное.

Ѓще м0жеши, чти2 помsнникъ вмёстw си1хъ крaткихъ мlтвъ њ живhхъ и3 ўс0пшихъ.

Њкончаніе мlтвъ:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Tпyстъ:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


Помsнникъ.

Е#г0же д0лжно є4сть монaху и3ли2 мірzни1ну на всsкъ дeнь по скончaніи келeйнагw прaвила, со всsкимъ ўмилeніемъ чести2.

Њ живhхъ:

Помzни2, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, млcти и3 щедрHты тво‰ t вёка сyщыz, и4хже рaди и3 вочlвёчилсz є3си2, и3 распsтіе и3 смeрть, сп7сeніz рaди прaвw въ тS вёрующихъ, претерпёти и3зв0лилъ є3си2: и3 воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, вознeслсz є3си2 на нб7сA, и3 сэди1ши њдеснyю бGа nц7A, и3 призирaеши на смирє1нныz мольбы6 всёмъ сeрдцемъ призывaющихъ тS: приклони2 ќхо твоE, и3 ўслhши смирeнное молeніе менє2 непотрeбнагw рабA твоегw2, въ воню2 бlгоухaніz д¦0внагw тебЁ за вс‰ лю1ди тво‰ приносsщагw. И# въ пeрвыхъ помzни2 цRковь твою2 с™yю, соб0рную и3 ґпcльскую, ю4же снабдёлъ є3си2 чcтн0ю твоeю кр0вію, и3 ўтверди2, и3 ўкрэпи2, и3 разшири2, ўмн0жи, ўмири2, и3 непреwбори1му ѓдовыми враты2 во вёки сохрани2: раздир†ніz цRквeй ўтиши2, шат†ніz kзhчєскаz ўгаси2, и3 є3ресeй вост†ніz ск0рw разори2 и3 и3скорени2, и3 въ ничт0же си1лою с™aгw твоегw2 д¦а њбрати2. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй бGохрани1мую странY нaшу, вл†сти и3 в0инство є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего с™ёйшаго патріaрха [и4м>къ], преwсщ7є1нныz митрополjты, ґрхіепcкпы и3 є3пcкпы правосл†вныz, їерє1и же и3 діaконы, и3 вeсь при1четъ цRк0вный, ±же постaвилъ є3си2 пасти2 словeсное твоE стaдо: и3 мlтвами и4хъ поми1луй, и3 сп7си1 мz грёшнаго. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nтцA моего2 дух0внаго [и4м>къ], и3 с™hми є3гw2 мlтвами прости2 мо‰ согрэшє1ніz. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй роди1тели мо‰ [и4м>къ], брaтію и3 сестры6, и3 ср0дники мо‰ по пл0ти, и3 вс‰ бли6жніz р0да моегw2, и3 дрyги, и3 дaруй и5мъ м‡рнаz тво‰ и3 прем‡рнаz бlг†z. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй стaрцы и3 ю5ныz, ни1щыz и3 сироты6 и3 вдови6цы, и3 сyщыz въ болёзни и3 въ печaлэхъ, бэдaхъ же и3 ск0рбехъ, њбстоsніихъ и3 плэнeніихъ, темни1цахъ же и3 заточeніихъ, и3зрsднэе же въ гонeніихъ тебє2 рaди и3 вёры правослaвныz t kзы6къ безб0жныхъ, t tст{пникъ и3 t є3ретікHвъ, сyщыz рабы6 тво‰: и3 помzни2 |, посэти2, ўкрэпи2, ўтёши, и3 вск0рэ си1лою твоeю њслaбу, своб0ду и3 и3збaву и5мъ подaждь. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй пHсланныz въ слyжбу, путешeствующыz, nтцы2 и3 брaтію нaшу, и3 сестры6, и3 вс‰ правосл†вныz хrтіaны. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй и5хже ѓзъ безyміемъ мои1мъ соблазни1хъ, и3 t пути2 сп7си1тельнагw tврати1хъ, къ дэлHмъ ѕлы6мъ и3 неподHбнымъ привед0хъ: бжcтвеннымъ твои1мъ пр0мысломъ къ пути сп7сeніz пaки возврати2. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй ненави1дzщыz и3 њби1дzщыz мS, и3 творsщыz ми2 пaкwсти, и3 не њстaви и5хъ поги1бнути менє2 рaди грёшнагw. [Покл0нъ.]
Tступи1вшыz t правослaвныz вёры, и3 поги1бельными є3ресьми2 њслэплє1нныz, свётомъ твоегw2 познaніz просвэти2, и3 с™ёй твоeй ґпcльстэй соб0рнэй цRкви причти2. [Покл0нъ.]

Њ ўс0пшихъ:

Помzни2, гDи, t житіS сегw2 tшeдшыz с™ёйшыz патріaрхи, преwсщ7є1нныz митрополjты, ґрхіепcкпы и3 є3пcкпы правосл†вныz, во їерeйстэмъ же и3 при1чтэ цRк0внэмъ и3 и4ночестэмъ чи1нэ тебЁ послужи1вшыz, и3 въ вёчныхъ твои1хъ селeніихъ со с™hми ўпок0й. [Покл0нъ.]
Помzни2, гDи, дyшы ўс0пшихъ рабHвъ твои1хъ, [роди1телей мои1хъ] [и4м>къ], и3 всёхъ ср0дникwвъ по пл0ти: и3 прости2 и4хъ вс‰ согрэшє1ніz вHльнаz и3 невHльнаz, дaруz и5мъ цrтвіе и3 причaстіе вёчныхъ твои1хъ бlги1хъ, и3 твоеS безконeчныz и3 бlжeнныz жи1зни наслаждeніе. [Покл0нъ.]
Помzни2, гDи, и3 вс‰ въ надeжди воскrніz и3 жи1зни вёчныz ўс0пшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, и3 сестры6, и3 здЁ лежaщыz, и3 повсю1ду, правосл†вныz хrтіaны, и3 со с™hми твои1ми, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2, всели2, и3 нaсъ поми1луй, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. Ґми1нь. [Покл0нъ.]

СіE глаг0ли три1жды:

Подaждь, гDи, њставлeніе грэхHвъ всBмъ прeжде tшeдшымъ въ вёрэ и3 надeжди воскrніz nтцє1мъ, брaтіzмъ и3 сестрaмъ нaшымъ, и3 сотвори2 и5мъ вёчную пaмzть.


Мlтвы на с0нъ грzдyщымъ.

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь. ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz. С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ: не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе: надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw. ГDи, поми1луй. [в7i.]

Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw, къ бGу nц7Y:

Б9е вёчный и3 цRю2 всsкагw создaніz, спод0бивый мS дaже въ чaсъ сeй доспёти, прости1 ми грэхи2, ±же сотвори1хъ въ сeй дeнь, дёломъ, сл0вомъ и3 помышлeніемъ: и3 њчи1сти, гDи, смирeнную мою2 дyшу t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 дaждь ми2, гDи, въ нощи2 сeй с0нъ прейти2 въ ми1рэ: да востaвъ t смирeннагw ми2 л0жа, бlгоугождY прес™0му и4мени твоемY во вс‰ дни6 животA моегw2, и3 поперY борю1щыz мS враги2, плотск‡z и3 безплHтныz: и3 и3збaви мS, гDи, t помышлeній сyетныхъ, њсквернsющихъ мS, и3 п0хотей лукaвыхъ. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7, с™aгw ґнті0ха, ко гDу нaшему ї}су хrтY:

Вседержи1телю, сл0во џ§ее, сaмъ совершeнъ сhй, ї}се хrтE, мн0гагw рaди млcрдіz твоегw2 никогдaже tлучaйсz менє2 рабA твоегw2, но всегдA во мнЁ почивaй. Ї}се, д0брый пaстырю твои1хъ nвeцъ, не предaждь менє2 крамолЁ ѕміи1нэ, и3 желaнію сатанинY не њстaви менє2, ћкw сёмz тли2 во мнЁ є4сть. Ты2 ќбw гDи б9е покланsемый, цRю2 с™hй ї}се хrтE, спsща мS сохрани2 немерцaющимъ свётомъ, д¦омъ твои1мъ с™hмъ, и4мже њс™и1лъ є3си2 тво‰ ў§нки2. Дaждь гDи и3 мнЁ, недост0йному рабY твоемY, сп7сeніе твоE на л0жи моeмъ: просвэти2 ќмъ м0й свётомъ рaзума с™aгw є3ђліа твоегw2, дyшу люб0вію кrтA твоегw2, сeрдце чcтот0ю словесE твоегw2, тёло моE твоeю стrтію безстрaстною: мhсль мою2 твои1мъ смирeніемъ сохрани2, и3 воздви1гни мS во врeмz под0бно на твоE славосл0віе. Ћкw препрослaвленъ є3си2 со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ д¦омъ, во вёки. Ґми1нь.

Мlтва G, ко прес™0му д¦у:

ГDи, цRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, ўмлcрдисz, и3 поми1луй мS грёшнаго рабA твоего2, и3 tпусти1 ми недост0йному, и3 прости2 вс‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ днeсь ћкw человёкъ, пaче же и3 не ћкw человёкъ, но и3 горёе скотA: вHльныz мо‰ грэхи2 и3 невHльныz, вёдwмыz и3 невёдwмыz, ±же t ю4ности, и3 t наyки ѕлы2, и3 ±же сyть t нaгльства и3 ўнhніz. Ѓще и4менемъ твои1мъ клsхсz, и3ли2 похyлихъ є5 въ помышлeніи моeмъ: и3ли2 кого2 ўкори1хъ, и3ли2 њклеветaхъ кого2 гнёвомъ мои1мъ, и3ли2 њпечaлихъ: и3ли2 њ чeмъ прогнёвахсz, и3ли2 солгaхъ, и3ли2 безг0днw спaхъ: и3ли2 ни1щъ пріи1де ко мнЁ, и3 презрёхъ є3го2: и3ли2 брaта моего2 њпечaлихъ, и3ли2 свaдихъ, и3ли2 кого2 њсуди1хъ: и3ли2 развеличaхсz, и3ли2 разгордёхсz, и3ли2 разгнёвахсz: и3ли2 стоsщу ми2 на мlтвэ, ќмъ м0й њ лукaвствіи мjра сегw2 подви1жесz: и3ли2 развращeніе помhслихъ, и3ли2 њб8zд0хсz, и3ли2 њпи1хсz, и3ли2 без8 ўмA смэsхсz: и3ли2 лукaвое помhслихъ, и3ли2 добр0ту чуждyю ви1дэвъ, и3 т0ю ўsзвленъ бhхъ сeрдцемъ: и3ли2 неподHбнаz глаг0лахъ, и3ли2 грэхY брaта моегw2 посмэsхсz, мо‰ же сyть безчи1слєннаz согрэшє1ніz: и3ли2 њ мlтвэ неради1хъ, и3ли2 и4но что2 содёzхъ лукaвое, не п0мню: т† бо вс‰ и3 бHльша си1хъ содёzхъ. Поми1луй мS тв0рче м0й вLко, ўнhлаго и3 недост0йнаго рабA твоего2: и3 њстaви ми2, и3 tпусти2, и3 прости1 мz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: да съ ми1ромъ лsгу, ўснY и3 почjю, блyдный, грёшный и3 nкаsнный ѓзъ: и3 поклоню1сz, и3 воспою2, и3 прослaвлю пречcтн0е и4мz твоE, со nц7eмъ, и3 є3динор0днымъ є3гw2 сн7омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва д7, с™aгw макaріа вели1кагw:

Чт0 ти принесY, и3ли2 чт0 ти воздaмъ, великодарови1тый безсмeртный цRю2, щeдре и3 чlвэколю1бче гDи; ћкw лэнsщасz менE на твоE ўгождeніе, и3 ничт0же бlго сотв0рша, привeлъ є3си2 на конeцъ мимошeдшагw днE сегw2, њбращeніе и3 сп7сeніе души2 моeй стр0z. Млcтивъ ми2 бyди грёшному, и3 њбнажeнному всsкагw дёла бlга: возстaви пaдшую мою2 дyшу, њскверни1вшуюсz въ безмёрныхъ согрэшeніихъ, и3 tими2 t менє2 вeсь п0мыслъ лукaвый ви1димагw сегw2 житіS. Прости2 мо‰ согрэшє1ніz, є3ди1не безгрёшне, є4же ти2 согрэши1хъ въ сeй дeнь, вёдэніемъ и3 невёдэніемъ, сл0вомъ, и3 дёломъ, и3 помышлeніемъ, и3 всёми мои1ми чyвствы. Ты2 сaмъ покрывaz сохрани1 мz t всsкагw сопроти1внагw њбстоsніz, бжcтвенною твоeю влaстію, и3 неизречeннымъ чlвэколю1біемъ, и3 си1лою. Њчи1сти б9е, њчи1сти мн0жество грэхHвъ мои1хъ. Бlговоли2 гDи и3збaвити мS t сёти лукaвагw, и3 сп7си2 стрaстную мою2 дyшу, и3 њсэни1 мz свётомъ лицA твоегw2, є3гдA пріи1деши во слaвэ: и3 неwсуждeнна нhнэ сн0мъ ўснyти сотвори2, и3 без8 мечтaніz: и3 несмущeнъ п0мыслъ рабA твоегw2 соблюди2, и3 всю2 сатанинY дётель tжени2 t менє2: и3 просвэти1 ми раз{мныz џчи сердє1чныz, да не ўснY въ смeрть. И# посли1 ми ѓгGла ми1рна, храни1телz и3 настaвника души2 и3 тёлу моемY, да и3збaвитъ мS t вр†гъ мои1хъ: да востaвъ со nдрA моегw2, принесy ти бlгодaрствєнныz мольбы6. Е$й гDи, ўслhши мS грёшнаго и3 ўб0гаго рабA твоего2, и3зволeніемъ и3 с0вэстію: дaруй ми2 востaвшу словесє1мъ твои6мъ поучи1тисz, и3 ўнhніе бэс0вское далeче t менє2 tгнaно бhти сотвори2 твои1ми ѓгGлы: да бlгословлю2 и4мz твоE с™0е, и3 прослaвлю, и3 слaвлю пречcтую бцdу мRjю, ю4же дaлъ є3си2 нaмъ грBшнымъ заступлeніе, и3 пріими2 сію2 молsщуюсz за ны2: вёмъ бо, ћкw подражaетъ твоE чlвэколю1біе, и3 молsщисz не престаeтъ. ТоS заступлeніемъ, и3 чcтнaгw кrтA знaменіемъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ рaди, ўб0гую дyшу мою2 соблюди2 ї}се хrтE б9е нaшъ: ћкw с™ъ є3си2, и3 препрослaвленъ во вёки. Ґми1нь.

Мlтва є7:

ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во дни2 сeмъ сл0вомъ, дёломъ и3 помышлeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ прости1 ми. Ми1ренъ с0нъ и3 безмzтeженъ дaруй ми2, ѓгGла твоего2 храни1телz посли2, покрывaюща и3 соблюдaюща мS t всsкагw ѕлA: ћкw ты2 є3си2 храни1тель душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ѕ7:

ГDи б9е нaшъ, въ нег0же вёровахомъ, и3 є3гHже и4мz пaче всsкагw и4мене призывaемъ: дaждь нaмъ, ко снY tходsщымъ, њслaбу души2 и3 тёлу, и3 соблюди2 нaсъ t всsкагw мечтaніz, и3 тeмныz слaсти кромЁ: ўстaви стремлeніе страстeй, ўгаси2 разжжє1ніz востaніz тэлeснагw. Дaждь нaмъ цэломyдреннэ пожи1ти дёлы и3 словесы2: да добродётельное жи1тельство воспріeмлюще, њбэтовaнныхъ не tпадeмъ бlги1хъ твои1хъ, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва з7, с™aгw їwaнна златоyстагw: мlтвы молє1бныz, числ0мъ двaдесzтимъ четhремъ часHмъ, дневны6мъ и3 нощны6мъ.

[№] ГDи, не лиши2 менє2 нбcныхъ твои1хъ бл†гъ. [в7] ГDи, и3збaви мS вёчныхъ мyкъ. [G] ГDи, ўм0мъ ли и3ли2 помышлeніемъ, сл0вомъ и3ли2 дёломъ согрэши1хъ, прости1 мz. [д7] ГDи, и3збaви мS всsкагw невёдэніz, и3 забвeніz, и3 малодyшіz, и3 њкаменeннагw нечyвствіz. [є7] ГDи, и3збaви мS t всsкагw и3скушeніz. [ѕ7] ГDи, просвэти2 моE сeрдце, є4же помрачи2 лукaвое похотёніе. [з7] ГDи, ѓзъ ћкw человёкъ согрэши1хъ, тh же ћкw бGъ щeдръ, поми1луй мS, ви1дz нeмощь души2 моеS. [}] ГDи, посли2 бlгодaть твою2 въ п0мощь мнЁ, да прослaвлю и4мz твоE с™0е. [f7] ГDи ї}се хrтE, напиши1 мz рабA твоего2 въ кни1зэ жив0тнэй, и3 дaруй ми2 конeцъ бlгjй. [‹] ГDи б9е м0й, ѓще и3 ничт0же бlго сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но дaждь ми2 по бlгодaти твоeй, положи1ти начaло бlг0е. [№i] ГDи, њкропи2 въ сeрдцэ моeмъ р0су бlгодaти твоеS. [в7i] ГDи нб7сE и3 земли2, помzни1 мz грёшнаго рабA твоего2, стyднаго и3 нечи1стаго, во цrтвіи твоeмъ. Ґми1нь. [№] ГDи, въ покаsніи пріими1 мz. [в7] ГDи, не њстaви менє2. [G] ГDи, не введи2 менє2 въ напaсть. [д7] ГDи, дaждь ми2 мhсль бlгу. [є7] ГDи, дaждь ми2 слeзы, и3 пaмzть смeртную, и3 ўмилeніе. [ѕ7] ГDи, дaждь ми2 п0мыслъ и3сповёданіz грэхHвъ мои1хъ. [з7] ГDи, дaждь ми2 смирeніе, цэломyдріе и3 послушaніе. [}] ГDи, дaждь ми2 терпёніе, великодyшіе и3 кр0тость. [f7] ГDи, всели2 въ мS к0рень бlги1хъ, стрaхъ тв0й въ сeрдце моE. [‹] ГDи, спод0би мS люби1ти тS t всеS души2 моеS и3 помышлeніz, и3 твори1ти во всeмъ в0лю твою2. [№i] ГDи, покрhй мS t человBкъ нёкоторыхъ, и3 бэсHвъ, и3 страстeй, и3 t всsкіz и3нhz непод0бныz вeщи. [в7i] ГDи, вёси, ћкw твори1ши, ћкоже ты2 в0лиши, да бyдетъ в0лz твоS и3 во мнЁ грёшнэмъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва }, ко гDу нaшему ї}су хrтY:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, рaди чcтнёйшіz м™ре твоеS, и3 безпл0тныхъ твои1хъ ѓгGлъ, прbр0ка же и3 п®тeчи и3 кrти1телz твоегw2, бGоглаг0ливыхъ же ґпcлъ, свётлыхъ и3 добропобёдныхъ м§нкъ, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ, и3 всёхъ с™hхъ мlтвами, и3збaви мS настоsщагw њбстоsніz бэс0вскагw. Е$й, гDи м0й и3 тв0рче, не хотsй смeрти грёшнагw, но ћкоже њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY, дaждь и3 мнЁ њбращeніе nкаsнному и3 недост0йному: и3зми1 мz t ќстъ пaгубнагw ѕмjz, зіsющагw пожрeти мS, и3 свести2 во ѓдъ жи1ва. Е$й, гDи м0й, ўтэшeніе моE, и4же менє2 рaди nкаsннагw въ тлённую пл0ть њболкjйсz, и3ст0ргни мS t nкаsнства, и3 ўтэшeніе подaждь души2 моeй nкаsннэй. Всади2 въ сeрдце моE твори1ти тво‰ повелBніz, и3 њстaвити лук†ваz дэ‰ніz, и3 получи1ти бlжє1нства тво‰: на тs бо гDи ўповaхъ, сп7си1 мz.

Мlтва f7, ко прес™ёй бцdэ, с™aгw петрA студjйскагw:

Къ тебЁ пречтcэй б9іей м™ри ѓзъ nкаsнный припaдаz молю1сz: вёси, цRи1це, ћкw безпрестaни согрэшaю и3 прогнэвлsю сн7а твоего2 и3 бGа моего2, и3 мн0гажды ѓще кaюсz, л0жъ пред8 бGомъ њбрэтaюсz, и3 кaюсz трепeщz: не ўжeли гDь порази1тъ мS, и3 по часЁ пaки т†zжде творю2. Вёдущи сі‰, вLчце моS гпcжE бцdе, молю2, да поми1луеши, да ўкрэпи1ши, и3 бlг†z твори1ти да подaси ми2. Вёси бо, вLчце моS бцdе, ћкw tню1дъ и4мамъ въ нeнависти ѕл†z мо‰ дэлA, и3 всeю мhслію люблю2 зак0нъ бGа моегw2: но не вёмъ, гпcжE пречтcаz, tкyду ±же ненави1жду, т† и3 люблю2, ґ бlг†z преступaю. Не попущaй, пречтcаz, в0ли моeй совершaтисz, не ўг0дна бо є4сть: но да бyдетъ в0лz сн7а твоегw2 и3 бGа моегw2: да мS сп7сeтъ, и3 вразуми1тъ, и3 подaстъ бlгодaть с™aгw д¦а, да бhхъ ѓзъ tсeлэ престaлъ сквернодёйства, и3 пр0чее пожи1лъ бhхъ въ повелёніи сн7а твоегw2, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 держaва, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ‹, ко прес™ёй бцdэ:

Бlгaгw цRS бlгaz м™и, пречcтаz и3 бlгословeннаz бцdе мRjе, млcть сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw и3злeй на стрaстную мою2 дyшу, и3 твои1ми мlтвами настaви мS на дэ‰ніz бlг†z: да пр0чее врeмz животA моегw2 без8 пор0ка прейдY, и3 тоб0ю рaй да њбрsщу, бцdе дв7о, є3ди1на чcтаz и3 бlгословeннаz.

Мlтва №i, ко с™0му ѓгGлу храни1телю:

ЃгGле хrт0въ, храни1телю м0й с™hй, и3 покрови1телю души2 и3 тёла моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ во днeшній дeнь, и3 t всsкагw лукaвствіz проти1внагw ми2 врагA и3збaви мS, да ни въ к0емже грэсЁ прогнёваю бGа моего2: но моли2 за мS грёшнаго и3 недост0йнаго рабA, ћкw да дост0йна мS покaжеши бlгости и3 млcти всес™hz трbцы, и3 м™ре гDа моегw2 ї}са хrтA, и3 всёхъ с™hхъ. Ґми1нь.

Кондaкъ бцdэ, глaсъ }:

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz. Преслaвнаz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нaшу мlтву сн7у твоемY и3 бGу нaшему, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz. ВсE ўповaніе моE на тS возлагaю, м™и б9іz, сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ. Бцdе дв7о, не прeзри менє2 грёшнагw, трeбующа твоеS п0мощи и3 твоегw2 заступлeніz: на тs бо ўповA душA моS, и3 поми1луй мS.

Мlтва с™aгw їwаннjкіа:

Ўповaніе моE nц7ъ, прибёжище моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй: трbце с™az, слaва тебЁ.

Њкончаніе мlтвъ:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Тaже, вмёстw прощeніz:

Њслaби, њстaви, прости2 б9е прегрэшє1ніz н†ша, вHльнаz и3 невHльнаz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, ±же во дни2 и3 въ нощи2, ±же во ўмЁ и3 въ помышлeніи: вс‰ нaмъ прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Мlтва:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2, гDи чlвэколю1бче. Бlготворsщымъ бlгосотвори2. Брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нaшымъ дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. Въ нeмощехъ сyщыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. Я%же въ м0ри ўпрaви. Путешeствующымъ спутешeствуй. Хrтіaнwмъ споб0рствуй. Служaщымъ и3 ми1лующымъ нaсъ грэхHвъ њставлeніе дaруй. Заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй млcти. Помzни2 гDи, прeжде ўс0пшихъ nтє1цъ и3 брaтій нaшихъ, и3 ўпок0й и5хъ, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA твоегw2. Помzни2 гDи, брaтій нaшихъ плэнeнныхъ, и3 и3збaви | t всsкагw њбстоsніz. Помzни2 гDи, плодоносsщихъ и3 добродёлающихъ во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. Помzни2 гDи и3 нaсъ, смирeнныхъ, и3 грёшныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свётомъ рaзума твоегw2, и3 настaви нaсъ на стезю2 зaповэдей твои1хъ: мlтвами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

И#сповёданіе грэхHвъ повседнeвное:

И#сповёдаю тебЁ гDу бGу моемY и3 творцY, во с™ёй трbцэ є3ди1ному, слaвимому и3 покланsемому, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, вс‰ мо‰ грэхи2, ±же содёzхъ во вс‰ дни6 животA моегw2, и3 на всsкій чaсъ, и3 въ настоsщее врeмz, и3 въ прешeдшыz дни6 и3 нHщи: дёломъ, сл0вомъ, помышлeніемъ, њб8zдeніемъ, піsнствомъ, тайноzдeніемъ, праздносл0віемъ, ўнhніемъ, лёностію, прекосл0віемъ, непослушaніемъ, њклеветaніемъ, њсуждeніемъ, небрежeніемъ, самолю1біемъ, многостzжaніемъ, хищeніемъ, неправдоглаг0ланіемъ, скверноприбhтчествомъ, мшелои1мствомъ, ревновaніемъ, зaвистію, гнёвомъ, памzтоѕл0біемъ, нeнавистію, лихои1мствомъ, и3 всёми мои1ми чyвствы: зрёніемъ, слyхомъ, њбонsніемъ, вкyсомъ, њсzзaніемъ, и3 пр0чими мои1ми грэхи6, душeвными вкyпэ и3 тэлeсными, и4миже тебE бGа моего2 и3 творцA прогнёвахъ, и3 бли1жнzго моего2 њнепрaвдовахъ. Њ си1хъ жалёz, ви1нна себE тебЁ, бGу моемY, представлsю, и3 и3мёю в0лю кazтисz: т0чію, гDи б9е м0й, помози1 ми, со слезaми смирeннw молю1 тz: прешє1дшаz же согрэшє1ніz мо‰ млcрдіемъ твои1мъ прости1 ми, и3 разрэши2 t всёхъ си1хъ, ±же и3зглаг0лахъ пред8 тоб0ю, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Мlтва с™aгw їwaнна дамаски1на, ю4же ўказyz на џдръ тв0й, глаг0ли:

ВLко чlвэколю1бче, не ўжeли мнЁ џдръ сeй гр0бъ бyдетъ; и3ли2 є3щE nкаsнную мою2 дyшу просвэти1ши днeмъ; Сe ми гр0бъ предлежи1тъ, сe ми смeрть предстои1тъ. СудA твоегw2 гDи бою1сz, и3 мyки безконeчныz, ѕл0е же творS не престаю2: тебE гDа бGа моего2 всегдA прогнэвлsю, и3 пречcтую твою2 м™рь, и3 вс‰ нбcныz си6лы, и3 с™aго ѓгGла храни1телz моего2. Вёмъ u5бо гDи, ћкw недост0инъ є4смь чlвэколю1біz твоегw2, но дост0инъ є4смь всsкагw њсуждeніz и3 мyки. Но гDи, и3ли2 хощY, и3ли2 не хощY, сп7си1 мz. Ѓще бо прaведника сп7сeши, ничт0же вeліе, и3 ѓще чи1стаго поми1луеши, ничт0же ди1вно: дост0йни бо сyть млcти твоеS. Но на мнЁ грёшнэмъ ўдиви2 млcть твою2: њ сeмъ kви2 чlвэколю1біе твоE, да не њдолёетъ моS ѕл0ба твоeй неизглаг0ланнэй бlгости и3 млcрдію: и3 ћкоже х0щеши, ўстр0й њ мнЁ вeщь.

И# тaкw хотsй возлещи2 на постeлю, глаг0ли тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е: да не когдA ўснY въ смeрть, да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Застyпникъ души2 моеS бyди б9е, ћкw посредЁ хождY сэтeй мн0гихъ: и3збaви мS t ни1хъ, и3 сп7си1 мz бlже, ћкw чlвэколю1бецъ. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Преслaвную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёйшую, нем0лчнw воспои1мъ сeрдцемъ и3 ўсты2, бцdу сію2 и3сповёдающе, ћкw вои1стинну р0ждшую нaмъ бGа воплощeнна, и3 молsщуюсz непрестaннw њ душaхъ нaшихъ.

Тaже цэлyй кrтъ тв0й, и3 прекрести2 кrт0мъ мёсто твоE t главы2 и3 до н0гъ, тaкожде и3 t всёхъ стрaнъ, глаг0лz:

Мlтва чcтн0му кrтY:

Да воскrнетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ бёси t лицA лю1бzщихъ бGа, и3 знaменующихсz кrтнымъ знaменіемъ, и3 въ весeліи глаг0лющихъ: рaдуйсz, пречcтнhй и3 животворsщій кrте гDень, прогонszй бёсы си1лою на тебЁ пропsтагw гDа нaшегw ї}са хrтA, во ѓдъ сшeдшагw, и3 попрaвшагw си1лу діaволю, и3 даровaвшагw нaмъ тебE, кrтъ св0й чcтнhй, на прогнaніе всsкагw супостaта. Q пречcтнhй и3 животворsщій кrте гDень! помогaй ми2 со с™0ю гпcжeю дв7ою бцdею, и3 со всёми с™hми во вёки. Ґми1нь.

И#ли крaткw:

Њгради1 мz гDи си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw твоегw2 кrтA, и3 сохрани1 мz t всsкагw ѕлA.

Е#гдA tх0диши ко снY, глаг0ли:

Въ рyцэ твои2, гDи ї}се хrтE б9е м0й, предаю2 дyхъ м0й: тh же мS бlгослови2, ты2 мS поми1луй, и3 жив0тъ вёчный дaруй ми2. Ґми1нь.


Три2 канHна: Покаsнный ко гDу нaшему ї}су хrтY, молeбный ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz. С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды и3 покл0ны три2.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. и4мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь. Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. [Три1жды и3 покл0ны три2.]

Тaже БGъ гDь во глaсъ }:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне. Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ в7: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ G: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ д7: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Посeмъ тропaрь всеми1лостивагw сп7са, глaсъ }:

Съ вhшнихъ призирaz, ўбHгіz пріeмлz, посэти2 нaсъ њѕл0блєнныz грэхи6, вLко всеми1лостиве, моли1твами бцdы, дaруй душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Тропaрь бцdэ, глaсъ д7:

Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце, помози2, на ны2 милосeрдовавши, потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній, не tврати2 тво‰ рабы6 тщы2, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

И# тропaрь ѓгGлу храни1телю, глaсъ ѕ7:

ЃгGле б9ій, храни1телю м0й с™hй, жив0тъ м0й соблюди2 во стрaсэ хrтA бGа, ќмъ м0й ўтверди2 во и4стиннэмъ пути2, и3 къ любви2 г0рнэй ўzзви2 дyшу мою2, да тоб0ю направлsемь, получY t хrтA бGа вeлію млcть.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Не ўмолчи1мъ никогдA бцdе, си6лы тво‰ глаг0лати недост0йніи: ѓще бо ты2 не бы2 предстоsла молsщи, кто2 бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; кт0 же бы сохрани1лъ до нhнэ своб0дны; не tстyпимъ вLчце, t тебE, тво‰ бо рабы6 сп7сaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ.

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. научY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. и3збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

КанHнъ покаsнный, глaсъ ѕ7. Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, / по бeзднэ стопaми, / гони1телz фараHна / ви1дz потоплsема, / бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ приступи1хъ ѓзъ грёшный и3 њбременeнный къ тебЁ вLцэ и3 бGу моемY: не смёю же взирaти на нб7о, т0кмw молю1сz, глаг0лz: дaждь ми2 гDи ќмъ, да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Q г0ре мнЁ грёшному! пaче всёхъ человBкъ nкаsненъ є4смь: покаsніz нёсть во мнЁ: дaждь ми2 гDи слeзы, да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Безyмне nкаsнне человёче, въ лёности врeмz губи1ши: помhсли житіE твоE, и3 њбрати1сz ко гDу бGу, и3 плaчисz њ дёлэхъ твои1хъ г0рькw. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
М™и б9іz пречcтаz, воззри2 на мS грёшнаго, и3 t сёти діaволи и3збaви мS, и3 на пyть покаsніz настaви мS, да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw.

И$нъ канHнъ ко прест7ёй бцdэ, творeніе fеостирjкта монaха. Глaсъ }.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ тебЁ прибэгaю сп7сeніz и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о, t тsжкихъ и3 лю1тыхъ мS сп7си2. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Страстeй мS смущaютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити мою2 дyшу: ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2, всенепор0чнаz. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2 дв7о, и3збaвитисz ми2 лю1тыхъ: къ тебё бо нhнэ прибэгaz, простирaю и3 дyшу и3 помышлeніе. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Недyгующа тёломъ и3 душeю, посэщeніz бжcтвеннагw и3 промышлeніz t тебє2 спод0би, є3ди1на бGом™и, ћкw бlгaz, бlгaгw же роди1тельница.

И$нъ канHнъ ѓгGлу храни1телю, глaсъ }.

Припёвъ ї}су: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.
Пёснь воспёти и3 восхвали1ти, сп7се, твоего2 рабA дост0йнw спод0би, безпл0тному ѓгGлу, настaвнику и3 храни1телю моемY. Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Е#ди1нъ ѓзъ въ неразyміи и3 въ лёности нhнэ лежY, настaвниче м0й и3 храни1телю, не њстaви менє2 погибaюща.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ќмъ м0й твоeю мlтвою напрaви, твори1ти ми2 б9іz повелBніz, да получY t бGа tдaніе грэхHвъ, и3 ненави1дэти ми2 ѕлhхъ настaви мS, молю1сz ти2.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Моли1сz дв7и1це њ мнЁ рабЁ твоeмъ ко бlгодaтелю, со храни1телемъ мои1мъ ѓгGломъ, и3 настaви мS твори1ти зaпwвэди сн7а твоегw2, и3 творцA моегw2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ / ћкоже ты2 гDи б9е м0й, / вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ бlже, / и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени / и3сповёданіz твоегw2. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
ВнегдA постaвлени бyдутъ прест0ли на суди1щи стрaшнэмъ, тогдA всёхъ человBкъ дэлA њбличaтсz: г0ре тaмw бyдетъ грBшнымъ, въ мyку tсылaємымъ: и3 то2 вёдущи, душE моS, покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Првdницы возрaдуютсz, ґ грёшніи восплaчутсz: тогдA никт0же возм0жетъ помощи2 нaмъ, но дэлA н†ша њсyдzтъ нaсъ. Тёмже прeжде концA покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Ўвы2 мнЁ великогрёшному! и4же дёлы и3 мhсльми њскверни1всz, ни кaпли слeзъ и3мёю t жестосeрдіz: нhнэ возни1кни t земли2, душE моS, и3 покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
СE взывaетъ, гпcжE, сн7ъ тв0й, и3 поучaетъ нaсъ на д0брое, ѓзъ же грёшный добрA всегдA бёгаю: но ты2, млcтиваz, поми1луй мS, да покaюсz t ѕлhхъ мои1хъ дёлъ.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS полагaю тS, бGороди1тельнице дв7о: тh мz њкорми2 ко пристaнищу твоемY, бlги1хъ вин0вна, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всепётаz. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Молю2 дв7о, душeвное смущeніе и3 печaли моеS бyрю разори1ти: тh бо бGоневёстнаz, начaльника тишины2 хrтA родилA є3си2, є3ди1на пречcтаz. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Бlгодётелz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бlгодэsніz богaтство всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ крёпости хrтA р0ждши, бGобlжeннаz. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Лю1тыми недyги, и3 болёзненными страстьми2 и3стzзaему, дв7о, тh ми помози2: и3сцэлeній бо неwскyдное тS знaю сокр0вище, пренепор0чнаz, неиждивaемое.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
ВсE помышлeніе моE и3 дyшу мою2 къ тебЁ возложи1хъ, храни1телю м0й, ты2 t всsкіz мS напaсти врaжіz и3збaви. Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Врaгъ попирaетъ мS и3 њѕлоблsетъ, и3 поучaетъ всегдA твори1ти сво‰ хотBніz: но ты2, настaвниче м0й, не њстaви менє2 погибaюща.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Пёти пёснь со бlгодарeніемъ и3 ўсeрдіемъ творцY и3 бGу дaждь ми2, и3 тебЁ бlг0му ѓгGлу храни1телю моемY: и3збaвителю м0й, и3зми1 мz t вр†гъ њѕлоблsющихъ мS.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

И#сцэли2 пречcтаz, мо‰ многонед{жныz стрyпы, ±же въ души2, прожени2 враги2, и5же при1снw б0рютсz со мн0ю. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Кондaкъ прест7ёй бцdэ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS. Јкосъ: Простри2 дл†ни тво‰, и4миже всёхъ вLку ћкw мLнца пріsла є3си2, за мн0жество блaгости: не њстaви нaсъ всегдA надёющихсz на тS, б0дренною твоeю моли1твою, и3 неисчeстною простhнею ўщeдри нaсъ, и3 подaждь душaмъ нaшымъ милосeрдіе твоE, во вёки и3сточaющи: тебe бо и4мамы грёшніи застyпницу t находsщихъ на ны2 бёдъ и3 ѕHлъ. но, ћкw и3мyщи милосeрдіz щедрHты, ўскори2 на моли1тву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.

Кондaкъ ѓгGлу храни1телю, глaсъ д7:

Kви1сz мнЁ млcрдъ, с™hй ѓгGле гDень, храни1телю м0й, и3 не tлучaйсz t менє2 сквeрнагw, но просвэти1 мz свётомъ неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбcнагw. Јкосъ: Ўничижeнную дyшу мою2 мн0гими соблaзны, ты2 с™hй предстaтелю, неизречeнныz слaвы нбcныz спод0би, и3 пэвє1цъ съ ли1ки безпл0тныхъ си1лъ б9іихъ, поми1луй мS и3 сохрани2, и3 п0мыслы д0брыми дyшу мою2 просвэти2, да твоeю слaвою ѓгGле м0й њбогащyсz, и3 низложи2 ѕломhслzщыz мнЁ враги2, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбcнагw.

Сэдaленъ ї}су хrтY, глaсъ ѕ7:

Помышлsю дeнь стрaшный, и3 плaчусz дэsній мои1хъ лукaвыхъ: кaкw tвэщaю безсмeртному цRю2; и3ли2 к0имъ дерзновeніемъ воззрю2 на судію2, блyдный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е є3динор0дный, и3 дш7е с™hй, поми1луй мS.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Сэдaленъ ѓгGлу храни1телю, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

T любвE душeвныz вопію1 ти, храни1телю моеS души2, всес™hй м0й ѓгGле: покрhй мS и3 соблюди2 t лукaвагw ловлeніz всегдA, и3 къ жи1зни настaви нбcнэй, вразумлsz, и3 просвэщaz, и3 ўкрэплsz мS.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ: Молeніе тeплое, и3 стэнA неwбори1маz, млcти и3ст0чниче, мjрови прибёжище, прилёжнw вопіeмъ ти2: бцdе вLчце, предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, / бGъ и3 гDь, / честнaz цRковь / бGолёпнw поeтъ взывaющи, / t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Шир0къ пyть здЁ и3 ўг0дный сл†сти твори1ти, но г0рькw бyдетъ въ послёдній дeнь, є3гдA душA t тёла разлучaтисz бyдетъ: блюди1сz t си1хъ, человёче, цrтвіz рaди б9іz. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Почто2 ўб0гаго њби1диши; мздY наeмничу ўдeржуеши; брaта твоего2 не лю1биши; блyдъ и3 г0рдость г0ниши; њстaви ќбw сі‰, душE моS, и3 покaйсz цrтвіz рaди б9іz. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Q безyмный человёче, док0лэ ўглэбaеши ћкw пчелA, собирaющи богaтство твоE; вск0рэ бо поги1бнетъ ћкw прaхъ и3 пeпелъ: но б0лэе взыщи2 цrтвіz б9іz. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
ГпcжE бцdе, поми1луй мS грёшнаго, и3 въ добродётели ўкрэпи2, и3 соблюди1 мz, да нaглаz смeрть не похи1титъ мS негот0ваго, и3 доведи1 мz, дв7о, цrтвіz б9іz.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2 мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Млcрдіz твоегw2 бeздну призывaющу подaждь ми2, ћже бlгосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Наслаждaющесz пречcтаz, твои1хъ даровaній, бlгодaрственное воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGом™рь. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
На nдрЁ болёзни моеS и3 нeмощи низлежaщу ми2, ћкw бlголюби1ва, помози2 бцdе, є3ди1на приснодв7о. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Надeжду и3 ўтверждeніе, и3 сп7сeніz стёну недви1жиму, и3мyще тS всепётаz, неуд0бства всsкагw и3збавлsемсz.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Моли2 чlвэколю1бца бGа ты2, храни1телю м0й, и3 не њстaви менє2: но при1снw въ ми1рэ житіE моE соблюди2, и3 подaждь ми2 сп7сeніе неwбори1мое. Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Ћкw застyпника и3 храни1телz животY моемY пріeмъ тS t бGа ѓгGле, молю1 тz, с™hй: t всsкихъ мS бёдъ свободи2.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Мою2 сквeрность твоeю с™hнею њчи1сти, храни1телю м0й, и3 t чaсти шyіz да tлучeнъ бyду мlтвами твои1ми, и3 причaстникъ слaвы kвлю1сz.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Недоумёніе предлежи1тъ ми2 t њбышeдшихъ мS ѕHлъ, пречcтаz: но и3збaви мS t ни1хъ ск0рw, къ тебё бо є3ди1нэй прибэг0хъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ / свётомъ твои1мъ бlже, / ќтренюющихъ ти2 дyшы / люб0вію њзари2, молю1сz, / тS вёдэти сл0ве б9ій, / и4стиннаго бGа, / t мрaка грэх0внагw взывaюща. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Воспомzни2, nкаsнный человёче, кaкw лжaмъ, клеветaмъ, разб0ю, нeмощемъ, лю6тымъ ѕвэрє1мъ, грэхHвъ рaди порабощeнъ є3си2; душE моS грёшнаz, тогH ли восхотёла є3си2; Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Трепeщутъ ми2 ќди, всёми бо сотвори1хъ винY: nчи1ма взирazй, ўши1ма слhшай, љзhкомъ ѕл†z глаг0лzй, всего2 себE геeннэ предаsй: душE моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2; Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
БлудникA и3 разб0йника кaющасz пріsлъ є3си2, сп7се: ѓзъ же є3ди1нъ лёностію грэх0вною њтzгчи1хсz, и3 ѕлы6мъ дэлHмъ пораб0тихсz: душE моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2; Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Ди1внаz и3 ск0раz пом0щнице всBмъ человёкwмъ, м™и б9іz, помози2 мнЁ недост0йному, душa бо моS грёшнаz тогw2 восхотЁ.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#сп0лни чcтаz, весeліz сeрдце моE, твою2 нетлённую даю1щи рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz, вёчное р0ждши и3збавлeніе, и3 ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ, бGоневёсто, просвэщeніемъ твоеS свётлости, свётъ р0ждшаz бжcтвенный и3 превёчный. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#сцэли2 чcтаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніz твоегw2 спод0бльшаz, и3 здрaвіе мlтвами твои1ми подaждь ми2.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Ћкw и3мёz дерзновeніе къ бGу, храни1телю м0й с™hй, сего2 ўмоли2 t њскорблsющихъ мS ѕHлъ и3збaвити. Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Свёте свётлый, свётлw просвэти2 дyшу мою2, настaвниче м0й и3 храни1телю, t бGа дaнный ми2 ѓгGле.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Спsща мS ѕлЁ тzгот0ю грэх0вною ћкw бдsща сохрани2, ѓгGле б9ій, и3 возстaви мS на славосл0віе молeніемъ твои1мъ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

МRjе, гпcжE бцdе безневёстнаz, надeждо вёрныхъ, вр†жіz возношє1ніz низложи2, пою1щыz же тS возвесели2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре / воздвизaемое зрS напaстей бyрею, / къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ вопію1 ти: / возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, / многомлcтиве. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
ЖитіE на земли2 блyднw пожи1хъ, и3 дyшу во тьмY предaхъ: нhнэ ќбw молю1 тz, млcтивый вLко: свободи1 мz t раб0ты сеS врaжіz, и3 дaждь ми2 рaзумъ твори1ти в0лю твою2. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Кто2 твори1тъ такwвaz, ћкоже ѓзъ; ћкоже бо свиніS лежи1тъ въ калY, тaкw и3 ѓзъ грэхY служY: но ты2 гDи, и3ст0ргни мS t гнyса сегw2, и3 дaждь ми2 сeрдце твори1ти зaпwвэди тво‰. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Воспрzни2, nкаsнный человёче, къ бGу, воспомzнyвъ сво‰ согрэшє1ніz, припaдаz ко творцY, слезS и3 стенS, т0йже ћкw млcрдъ, дaстъ ти2 ќмъ знaти в0лю свою2. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Бцdе дв7о, t ви1димагw и3 неви1димагw ѕлA сохрани1 мz, пречтcаz, и3 пріими2 мlтвы мо‰, и3 донеси2 | сн7у твоемY, да дaстъ ми2 ќмъ твори1ти в0лю свою2.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Смeрти и3 тли2 ћкw сп7слъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ смeрти, тлёніемъ и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее, дв7о, моли2 гDа и3 сн7а твоего2, врагHвъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Предстaтельницу тS животA вёмъ, и3 храни1тельницу твeрду дв7о, и3 напaстей рэшaщу молвы6, и3 нал0ги бэсHвъ tгонsющу, и3 молю1сz всегдA, t тли2 страстeй мои1хъ и3збaвити мS. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Ћкw стёну прибёжища стzжaхомъ, и3 дyшъ всесовершeнное сп7сeніе, и3 прострaнство въ ск0рбехъ, nтрокови1це, и3 просвэщeніемъ твои1мъ при1снw рaдуемсz: q вLчце, и3 нhнэ нaсъ t страстeй и3 бёдъ сп7си2. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
На nдрЁ нhнэ немощствyzй лежY, и3 нёсть и3сцэлeніz пл0ти моeй: но бGа и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недyгwвъ р0ждшаz, тебЁ молю1сz бlг0й: t тли2 нед{гъ возстaви мS.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Всsкихъ мS напaстей свободи2, и3 t печaлей сп7си2, молю1сz ти2 с™hй ѓгGле, дaнный ми2 t бGа, храни1телю м0й д0брый. Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Њсвэти2 ќмъ м0й, бlже, и3 просвэти1 мz, молю1сz ти2 с™hй ѓгGле, и3 мhслити ми2 полє1знаz всегдA настaви мS.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ўстaви сeрдце моE t настоsщагw мzтeжа, и3 бдёти ўкрэпи1 мz во бlги1хъ, храни1телю м0й, и3 настaви мS чyднw къ тишинЁ жив0тнэй.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Сл0во б9іе въ тS всели1сz бцdе, и3 человёкwмъ тS показA нбcную лёствицу: тоб0ю бо къ нaмъ вhшній сошeлъ є4сть. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Кондaкъ ї}су хrтY, глaсъ ѕ7:

ДушE моS, почто2 грэхaми богатёеши; почто2 в0лю діaволю твори1ши; въ чес0мъ надeжду полагaеши; престaни t си1хъ, и3 њбрати1сz къ бGу съ плaчемъ, зовyщи: млcрде гDи, поми1луй мS грёшнаго. Јкосъ: Помhсли, душE моS, г0рькій чaсъ смeрти, и3 стрaшный сyдъ творцA твоегw2 и3 бGа: ѓгGли бо гр0зніи п0ймутъ тS, душE, и3 въ вёчный џгнь введyтъ: u5бо прeжде смeрти покaйсz, вопію1щи: гDи, поми1луй мS грёшнаго.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь / содёла ѓгGлъ / прпdбнымъ nтрокHмъ, / халдeи же њпалsющее / велёніе б9іе / мучи1телz ўвэщA вопи1ти: / бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Не надёйсz, душE моS, на тлённое богaтство, и3 на непрaведное собрaніе, вс‰ бо сі‰ не вёси комY њстaвиши, но возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Не ўповaй, душE моS, на тэлeсное здрaвіе, и3 на скоромимоходsщую красотY: ви1диши бо, ћкw си1льніи и3 младjи ўмирaютъ, но возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Воспомzни2, душE моS, вёчное житіE, цrтво нбcное, ўгот0ванное с™ы6мъ, и3 тьмY кромёшнюю, и3 гнёвъ б9ій ѕлы6мъ, и3 возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Припади2, душE моS, къ б9іей м™ри, и3 помоли1сz т0й, є4сть бо ск0раz пом0щница кaющымсz, ўм0литъ сн7а хrтA бGа, и3 поми1луетъ мS недост0йнаго.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Нaше сп7сeніе ћкоже восхотёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Воли1телz млcти, є3г0же родилA є3си2 м™и чcтаz, ўмоли2 и3збaвитисz t прегрэшeній и3 душeвныхъ сквeрнъ вёрою зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тS р0ждшую, и3 ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz, зовyщымъ показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Тэлє1сныz слaбwсти и3 душє1вныz недyги, бGороди1тельнице, люб0вію приступaющихъ къ кр0ву твоемY, дв7о, и3сцэли1ти спод0би, сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Млcтивъ бyди ми2 и3 ўмоли2 бGа, гDень ѓгGле: и3мёю бо тS застyпника во всeмъ животЁ моeмъ, настaвника же и3 храни1телz, t бGа даровaннаго ми2 во вёки. Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Не њстaви въ пyть шeствующіz души2 моеS nкаsнныz ўби1ти разб0йникwмъ, с™hй ѓгGле, ћже ти2 t бGа преданA бhсть непор0чнэ: но настaви ю5 на пyть покаsніz.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Всю2 посрaмлену дyшу мою2 привождY t лукaвыхъ ми2 пHмыслъ и3 дёлъ: но предвари2 настaвниче м0й, и3 и3сцэлeніе ми2 подaждь бlги1ми п0мыслы, ўклонsти ми сz всегдA на пр†выz стєзи2.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Премyдрости и3сп0лни всёхъ, и3 крёпости бжcтвенныz, v3постaснаz премdросте вhшнzгw, бцdы рaди, вёрою вопію1щихъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#з8 плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, / и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: / вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же хотёти, / тS превозн0симъ во вс‰ вёки. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Кaкw не и4мамъ плaкатисz, є3гдA помышлsю смeрть; ви1дэхъ бо во гр0бэ лежaща брaта моего2, безслaвна и3 безwбрaзна: что2 ќбw чaю; и3 на что2 надёюсz; т0кмw дaждь ми2 гDи прeжде концA покаsніе. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Кaкw не и4мамъ плaкатисz, є3гдA помышлsю смeрть; ви1дэхъ бо во гр0бэ лежaща брaта моего2, безслaвна и3 безwбрaзна: что2 ќбw чaю; и3 на что2 надёюсz; т0кмw дaждь ми2 гDи прeжде концA покаsніе. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Вёрую, ћкw пріи1деши суди1ти живhхъ и3 мeртвыхъ, и3 вси2 во своeмъ чи1ну стaнутъ, стaріи и3 младjи, влады6ки и3 кнsзи, дBвы и3 сщ7eнницы: гдЁ њбрsщусz ѓзъ; сегw2 рaди вопію2: дaждь ми2 гDи прeжде концA покаsніе. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Пречcтаz бцdе, пріими2 недост0йную мlтву мою2, и3 сохрани1 мz t нaглыz смeрти, и3 дaруй ми2 прeжде концA покаsніе.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
П0мощи ћже t тебє2 трeбующыz не прeзри, дв7о, пою1щыz и3 превозносsщыz тS во вёки. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлє1сныz болBзни, дв7о: да тS прослaвлю, чcтаz, во вёки. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#сцэлeній богaтство и3зливaеши вёрнw пою1щымъ тS, дв7о, и3 превозносsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши, и3 страстeй нах0ды, дв7о: тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
T бGа п0сланный, ўтверди2 жив0тъ м0й, рабA твоегw2, пребlгjй ѓгGле, и3 не њстaви менє2 во вёки. Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
ЃгGла тS сyща бlга, души2 моеS настaвника и3 храни1телz, пребlжeнне, воспэвaю во вёки.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Бyди ми2 покр0въ и3 забрaло въ дeнь и3спытaніz всёхъ человBкъ, в0ньже nгнeмъ и3скушaютсz дэлA бlг†z же и3 ѕл†z.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Бyди ми2 пом0щница и3 тишинA, бцdе приснодв7о, рабY твоемY, и3 не њстaви менє2 лишeна бhти твоегw2 владhчества.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа / человёкwмъ невозм0жно ви1дэти / на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: / тоб0ю же всечcтаz, kви1сz человёкwмъ / сл0во воплощeнно: / є3г0же величaюще, / съ нбcными вHи / тS ўбlжaемъ. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ къ вaмъ прибэгaю, ѓгGли, ґрхaгGли, и3 вс‰ нбcныz си6лы, ў пrт0ла б9іz стоsщіи, моли1тесz ко творцY своемY, да и3збaвитъ дyшу мою2 t мyки вёчныz. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ плaчусz къ вaмъ, с™jи патріaрси, цaріе и3 прbр0цы, ґпcли и3 с™и1тели, и3 вси2 и3збрaнніи хrтHвы: помози1те ми2 на судЁ, да сп7сeтъ дyшу мою2 t си1лы врaжіz. Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ къ вaмъ воздэжY рyцэ, с™jи м§нцы, пусты6нницы, дёвствєнницы, првdницы, и3 вси2 с™jи, молsщіисz ко гDу за вeсь мjръ, да поми1луетъ мS въ чaсъ смeрти моеS. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
М™и б9іz, помози1 ми, на тS си1льнэ надёющемусz, ўмоли2 сн7а своего2, да постaвитъ мS недост0йнаго њдеснyю себє2, є3гдA сsдетъ судsй живhхъ и3 мeртвыхъ. Ґми1нь.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Рaдости моE сeрдце и3сп0лни, дв7о, ћже рaдости пріeмшаz и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Пристaнище и3 предстaтельство тебЁ прибэгaющихъ бyди, дв7о, и3 стэнA неруши1маz, прибёжище же и3 покр0въ и3 весeліе. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Свёта твоегw2 зарsми просвэти2, дв7о, мрaкъ невёдэніz tгонsющи, бlговёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
На мёстэ њѕлоблeніz нeмощи, смири1вшагосz дв7о, и3сцэли2, и3з8 нездрaвіz во здрaвіе претворsющи.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

Припёвъ: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.
Поми1луй мS, є3ди1не сп7се м0й, ћкw млcтивъ є3си2 и3 млcрдъ, и3 првdныхъ ликHвъ сотвори1 мz причaстника. Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Мhслити ми2 при1снw и3 твори1ти, гDень ѓгGле, бlг†z и3 полє1знаz дaруй, ћкw си1льна kви2 въ нeмощи и3 непор0чна.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ћкw и3мёz дерзновeніе къ цRю2 нбcному, того2 моли2, съ пр0чими безпл0тными, поми1ловати мS nкаsннаго.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мн0го дерзновeніе и3мyщи дв7о, къ вопл0щшемусz и3з8 тебє2, преложи1 мz t ќзъ, и3 разрэшeніе ми2 подaждь и3 сп7сeніе, мlтвами твои1ми.

По скончaніи же канHна глаг0лемъ:

Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, / бlжи1ти тS бцdу, / приснобlжeнную и3 пренепор0чную, / и3 м™рь бGа нaшегw. / чcтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Трис™0е:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды и3 покл0ны три2.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ко прес™ёй трbцэ:

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва гDнz:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

И# тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ: не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе: надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw. ГDи, поми1луй. [м7.]

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS.

Мlтва ко гDу нaшему ї}су хrтY:

ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1ми стр†сти мо‰ и3сцэли1вый, и3 ћзвами твои1ми ћзвы мо‰ ўврачевaвый, дaруй мнЁ, мн0гw тебЁ прегрэши1вшему, слeзы ўмилeніz, сраствори2 моемY тёлу t њбонsніz животворsщагw тёла твоегw2, и3 наслади2 дyшу мою2 твоeю чcтн0ю кр0вію, t г0рести, є4юже мS сопроти1вникъ напои2: возвhси м0й ќмъ къ тебЁ, д0лу пони1кшій, и3 возведи2 t пр0пасти поги1бели, ћкw не и4мамъ покаsніz, не и4мамъ ўмилeніz, не и4мамъ слезы2 ўтёшительныz, возводsщіz ч†да ко своемY наслёдію. њмрачи1хсz ўм0мъ въ житeйскихъ страстeхъ, не могY воззрёти къ тебЁ въ болёзни, не могY согрётисz слезaми ±же къ тебЁ любвE. но вLко гDи ї}се хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй мнЁ покаsніе всецёлое, и3 сeрдце люботрyдное во взыскaніе твоE: дaруй мнЁ бlгодaть твою2, и3 њбнови2 во мнЁ зрaки твоегw2 w4браза. њстaвихъ тS, не њстaви менє2: и3зhди на взыскaніе моE: возведи2 къ пaжити твоeй, и3 сопричти1 мz nвцaмъ и3збрaннагw твоегw2 стaда: воспитaй мS съ ни1ми t ѕлaка бжcтвенныхъ твои1хъ тaинствъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ. aми1нь.

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Мlтва ко прес™ёй бцdэ:

Пріими2, всебlгом0щнаz, пречтcаz гпcжE, вLчце бGороди1тельнице, сі‰ честны6z дaры, тебЁ є3ди1нэй прикл†дныz, t нaсъ недост0йныхъ рабHвъ твои1хъ, t всёхъ родHвъ и3збрaннаz, всёхъ твaрей нбcныхъ и3 земнhхъ вhшшаz ћвльшаzсz. Понeже бо тебє2 рaди бhсть гDи си1лъ съ нaми, и3 тоб0ю сн7а б9іz познaхомъ, и3 спод0бихомсz с™aгw тёла є3гw2 и3 пречтcыz кр0ве є3гw2. Тёмже бlжeнна є3си2 въ р0дэхъ родHвъ, бGобlжeннаz, херувjмwвъ свэтлёйши и3 серафjмwвъ чтcнёйши сyщаz. И# нhнэ, всепётаz прес™az бцdе, не престaй молsщисz њ нaсъ недост0йныхъ рабёхъ твои1хъ, є4же и3збaвитисz нaмъ t всsкагw совёта лукaвагw и3 t всsкагw њбстоsніz, и3 сохрани1тисz нaмъ невреждє1нымъ t всsкагw kдови1тагw прил0га діaвольскагw. Но дaже до концA мlтвами твои1ми неwсуждeнныхъ нaсъ соблюди2: ћкw да твои1мъ заступлeніемъ и3 п0мощію сп7сaеми, слaву, хвалY, бlгодарeніе и3 поклонeніе за вс‰ въ трbцэ є3ди1ному бGу и3 всёхъ создaтелю возсылaемъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Мlтва ко ѓгGлу храни1телю:

ЃгGле хrт0въ с™hй, къ тебЁ припaдаz молю1сz, храни1телю м0й с™hй, придaнный мнЁ на соблюдeніе души2 и3 тёлу моемY грёшному t с™aгw кRщeніz. ѓзъ же своeю лёностію и3 свои1мъ ѕлhмъ nбhчаемъ прогнёвахъ твою2 пречcтую свётлость, и3 tгнaхъ тS t себє2 всёми стyдными дёлы: лжaми, клеветaми, зaвистію, њсуждeніемъ, през0рствомъ, непок0рствомъ, братоненавидёніемъ и3 ѕлопомнёніемъ, сребролю1біемъ, прелюбодэsніемъ, ћростію, скyпостію, њб8zдeніемъ без8 сhтости и3 њпи1вствомъ, многоглаг0ланіемъ, ѕлhми п0мыслы и3 лукaвыми, г0рдымъ nбhчаемъ и3 блyднымъ возбэшeніемъ, и3мhй самохотёніе на всsкое плотск0е вожделёніе. q ѕл0е моE произволeніе, є3гHже и3 ск0ти безсловeсніи не творsтъ! да кaкw возм0жеши воззрёти на мS, и3ли2 приступи1ти ко мнЁ ѓки псY смердsщему; кот0рыма nчи1ма, ѓгGле хrт0въ, воззри1ши на мS, њплeтшасz ѕлЁ во гнyсныхъ дёлэхъ; да кaкw ўжE возмогY tпущeніz проси1ти гHрькимъ и3 ѕлы6мъ мои6мъ и3 лук†вымъ дэsніємъ, въ нsже впaдаю по вс‰ дни6 и3 нHщи, и3 на всsкъ чaсъ; но молю1сz ти2 припaдаz, храни1телю м0й с™hй, ўмлcрдисz на мS грёшнаго и3 недост0йнаго рабA твоего2 [и4м>къ], бyди ми2 пом0щникъ и3 застyпникъ на ѕлaго моего2 сопроти1вника, с™hми твои1ми мlтвами, и3 цrтвіz б9іz причaстника мS сотвори2, со всёми с™hми, всегдA, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. aми1нь.

Њкончaніе:

ГDи, поми1луй. [в7i.]
ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


Послёдованіе ко с™0му причащeнію.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz. С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ к7в.

ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ. На мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz, на водЁ пок0йнэ воспитa мz. Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS на стєзи2 прaвды, и4мене рaди своегw2. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёни смeртныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т† мS ўтёшиста. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу, сопроти1въ стужaющымъ мнЁ: ўмaстилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чaша твоS ўпоzвaющи мS, ћкw держaвна. И# млcть твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2: и3 є4же всели1ти ми сz въ д0мъ гDень въ долготY днjй.

Pал0мъ к7г.

ГDнz землS, и3 и3сполнeніе є3S, вселeннаz, и3 вси2 живyщіи на нeй. Т0й на морsхъ њсновaлъ ю5 є4сть, и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть. Кто2 взhдетъ на г0ру гDню; и3ли2 кто2 стaнетъ на мёстэ с™ёмъ є3гw2; Непови1ненъ рукaма и3 чи1стъ сeрдцемъ, и4же не пріsтъ всyе дyшу свою2, и3 не клsтсz лeстію и4скреннему своемY. Сeй пріи1метъ бlгословeніе t гDа, и3 млcтыню t бGа сп7са своегw2. Сeй р0дъ и4щущихъ гDа, и4щущихъ лицE бGа їaкwвлz. Возми1те вратA кнsзи вaшz, и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь крёпокъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брaни. Возми1те вратA кнsзи вaшz, и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы.

Pал0мъ рє7i.

Вёровахъ, тёмже возглаг0лахъ: ѓзъ же смири1хсz ѕэлw2. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ: всsкъ человёкъ л0жъ. Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадE ми2; Чaшу сп7сeніz пріимY, и3 и4мz гDне призовY: мlтвы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2. ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2. q гDи, ѓзъ рaбъ тв0й, ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS: растерзaлъ є3си2 ќзы мо‰. ТебЁ пожрY жeртву хвалы2, и3 во и4мz гDне призовY: мlтвы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw, во дв0рэхъ д0му гDнz, посредЁ тебє2 їеrли1ме. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. [Три1жды.] И# покл0ны три2.

Тропари2, глaсъ }:

БеззакHніz мо‰ прeзри гDи, t дв7ы рождeйсz, и3 сeрдце моE њчи1сти, хрaмъ то2 творS пречcтому твоемY тёлу и3 кр0ви: нижE tри1ни менE t твоегw2 лицA, без8 числA и3мёzй вeлію млcть. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Во причaстіе с™hнь твои1хъ кaкw дерзнY недост0йный; Ѓще бо дерзнY къ тебЁ приступи1ти съ дост0йными, хітHнъ мS њбличaетъ, ћкw нёсть вечeрній, и3 њсуждeніе и3сходaтайствую многогрёшнэй души2 моeй. Њчи1сти гDи сквeрну души2 моеS, и3 сп7си2 мS, ћкw чlвэколю1бецъ. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. МнHгаz мн0жєства мои1хъ, бцdе, прегрэшeній, къ тебЁ прибэг0хъ чcтаz, сп7сeніz трeбуz: посэти2 немощствyющую мою2 дyшу, и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего дaти ми2 њставлeніе, ±же содёzхъ лю1тыхъ, є3ди1на бlгословeннаz.

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

КанHнъ, глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz. Припёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Хлёбъ животA вёчнующагw да бyдетъ ми2 тёло твоE с™0е, бlгоутр0бне гDи, и3 чcтнaz кр0вь, и3 нед{гъ многоwбрaзныхъ и3сцэлeніе. Припёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Њсквернeнъ дёлы безмёстными nкаsнный, твоегw2 пречcтагw тёла и3 бжcтвенныz кр0ве недост0инъ є4смь, хrтE, причащeніz: є3гHже мS спод0би. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. ЗемлE бlгaz, бlгословeннаz бGоневёсто, клaсъ прозsбшаz неwрaнный и3 сп7си1тельный мjру, спод0би мS сeй kдyща сп7сти1сz.

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰. Возвесели1 бо сz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть с™ъ ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ пaче тебє2, гDи. Припёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Слє1зныz ми2 подaждь хrтE к†пли, сквeрну сeрдца моегw2 њчищaющыz: ћкw да бlг0ю с0вэстію њчищeнъ, вёрою прихождY и3 стрaхомъ вLко, ко причащeнію бжcтвенныхъ дарHвъ твои1хъ. Припёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Во њставлeніе да бyдетъ ми2 прегрэшeній пречcтое тёло твоE и3 бжcтвеннаz кр0вь, д¦а же с™aгw nбщeніе, и3 въ жи1знь вёчную, чlвэколю1бче, и3 страстeй и3 скорбeй tчуждeніе. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Хлёба жив0тнагw трапeза прес™az, свhше млcти рaди сшeдшагw, и3 мjрови н0вый жив0тъ даю1щагw, и3 менE нhнэ спод0би недост0йнаго, со стрaхомъ вкуси1ти сегw2, и3 жи1ву бhти.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй гDи. Припёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Восхотёлъ є3си2 нaсъ рaди вопл0щьсz многомлcтиве, заклaнъ бhти ћкw nвчA, грBхъ рaди человёческихъ: тёмже молю1 тz, и3 мо‰ њчи1сти согрэшє1ніz. Припёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. И#сцэли2 души2 моеS ћзвы гDи, и3 всего2 њс™и2: и3 спод0би вLко, ћкw да причащyсz тaйныz твоеS бжcтвенныz вeчери nкаsнный. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Ўми1лостиви и3 мнЁ сyщаго t ўтр0бы твоеS вLчце, и3 соблюди1 мz несквeрна рабA твоего2 и3 непор0чна, ћкw да пріeмъ ќмнаго би1сера, њсщ7yсz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ тв0рче гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2 и3н0гw бGа не знaемъ. Припёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Ћкоже предрeклъ є3си2 хrтE, да бyдетъ ќбw худ0му рабY твоемY, и3 во мнЁ пребyди, ћкоже њбэщaлсz є3си2: сe бо тёло твоE ћмъ бжcтвенное, и3 пію2 кр0вь твою2. Припёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Сл0ве б9ій и3 б9е, ќгль тёла твоегw2 да бyдетъ мнЁ помрачeнному въ просвэщeніе, и3 њчищeніе њсквернeнной души2 моeй кр0вь твоS. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. МRjе м™и б9іz, бlгоухaніz чcтн0е селeніе, твои1ми мlтвами сосyдъ мS и3збрaнный содёлай, ћкw да њсщ7eній причащyсz сн7а твоегw2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную млcрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2 б9е мS возведи2. Припёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Ќмъ, дyшу и3 сeрдце њс™и2 сп7се, и3 тёло моE, и3 спод0би неwсуждeннw вLко къ стр†шнымъ тaйнамъ приступи1ти. Припёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Да бhхъ ўстрани1лсz t страстeй, и3 твоеS бlгодaти и3мёлъ бы приложeніе, животa же ўтвержeніе, причащeніемъ с™hхъ хrтE т†инъ твои1хъ. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Б9іе б9е сл0во с™0е, всег0 мz њс™и2, нhнэ приходsщаго къ бжcтвєннымъ твои6мъ тaйнамъ, с™hz м™ре твоеS мольбaми.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Хлёбъ хrтE взsти не прeзри мS, тёло твоE, и3 бжcтвенную твою2 нhнэ кр0вь, пречcтыхъ вLко, и3 стрaшныхъ твои1хъ т†инъ причасти1тисz nкаsннаго: да не бyдетъ ми2 въ сyдъ, да бyдетъ же ми2 въ жив0тъ вёчный и3 безсмeртный.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Тeлу злат0му прем{дрыz дёти не послужи1ша, и3 въ плaмень сaми поид0ша, и3 б0ги и4хъ њбругaша, среди2 плaмене возопи1ша, и3 њроси2 | ѓгGлъ: ўслhшасz ўжE ќстъ вaшихъ мlтва. Припёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. И#ст0чникъ бlги1хъ, причащeніе, хrтE, безсмeртныхъ твои1хъ нhнэ тaинствъ, да бyдетъ ми2 свётъ, и3 жив0тъ, и3 безстрaстіе, и3 къ преспёzнію же и3 ўмножeнію добродётели бжcтвеннэйшіz ходaтайственно, є3ди1не бlже, ћкw да слaвлю тS. Припёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Да и3збaвлюсz t страстeй, и3 врагHвъ, и3 нyжды, и3 всsкіz ск0рби, трeпетомъ и3 люб0вію, со бlгоговёніемъ, чlвэколю1бче, приступazй нhнэ къ твои6мъ безсмє1ртнымъ и3 бжcтвєннымъ тaйнамъ, и3 пёти тебЁ спод0би: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Сп7са хrтA р0ждшаz пaче ўмA, бGобlгодaтнаz, молю1 тz нhнэ рaбъ тв0й, чcтую нечи1стый: хотsщаго мS нhнэ къ пречcтымъ тaйнамъ приступи1ти, њчи1сти всего2 t сквeрны пл0ти и3 дyха.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки. Припёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Нбcныхъ и3 стрaшныхъ и3 с™hхъ твои1хъ, хrтE, нhнэ т†инъ, и3 бжcтвенныz твоеS и3 тaйныz вeчери, џбщника бhти и3 менE спод0би tчazннаго, б9е сп7се м0й. Припёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Под8 твоE прибёгъ бlгоутр0біе бlже, со стрaхомъ зовy ти: во мнЁ пребyди сп7се, и3 ѓзъ, ћкоже рeклъ є3си2, въ тебЁ: сe бо дерзaz на млcть твою2, ћмъ тёло твоE, и3 пію2 кр0вь твою2. Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ. Трепeщу пріeмлz џгнь, да не њпалю1сz ћкw в0скъ и3 ћкw травA. qле стрaшнагw тaинства! qле бlгоутр0біz б9іz! кaкw бжcтвеннагw тёла и3 кр0ве брeніе причащaюсz, и3 нетлёненъ сотворsюсz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щьсz t дв7ы нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: тёмъ всепётую бцdу величaемъ. Припёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Хrт0съ є4сть, вкуси1те и3 ви1дите: гDь нaсъ рaди, по нaмъ бо дрeвле бhвый, є3ди1ною себE принeсъ, ћкw приношeніе nц7Y своемY, при1снw закалaетсz, њсщ7azй причащaющыzсz. Припёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Душeю и3 тёломъ да њсщ7yсz вLко, да просвэщyсz, да сп7сyсz, да бyду д0мъ тв0й, причащeніемъ сщ7eнныхъ т†инъ, живyщаго тS и3мёz въ себЁ со nц7eмъ и3 д¦омъ, бlгодётелю многомлcтиве. Припёвъ: Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. Ћкоже џгнь да бyдетъ ми2, и3 ћкw свётъ тёло твоE, и3 кр0вь сп7се м0й пречcтнaz: њпалsz грэх0вное вещество2, сжигaz же страстeй тeрніе, и3 всег0 мz просвэщaz, покланsтисz бжcтвY твоемY. Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. БGъ воплоти1сz t чcтыхъ кровeй твои1хъ, тёмже всsкій р0дъ поeтъ тS вLчце, ќмнаz же мн0жєства слaвzтъ, ћкw тоб0ю ћвэ ўзрёша всёми вLчествующаго, њсуществовaвшагосz чlвёчествомъ.

И# ѓбіе:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропaрь прaздника. Ѓще недёлz, тропaрь воскrнъ глaса.

Ѓще же ни2, тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ: не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе: надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw. ГDи, поми1луй. [м7.] И# покл0ны, є3ли1кw х0щеши.

И# ѓбіе настоsщыz стіхи2:

ХотS ћсти, человёче, тёло вLчне, Стрaхомъ приступи2, да не њпали1шисz: џгнь бо є4сть. Бжcтвенную же піS кр0вь ко nбщeнію, Пeрвэе примири1сz тS њпечaлившымъ. Тaже дерзaz тaинственное брaшно ћждь.

И#ны6z стіхи2:

Прeжде причaстіz стрaшныz жeртвы, Животворsщагw тёла вLчнz, Си1мъ помоли1сz w4бразомъ со трeпетомъ.

Мlтва №, с™aгw васjліа вели1кагw:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, и3ст0чниче жи1зни и3 безсмeртіz, всеS твaри ви1димыz и3 неви1димыz содётелю, безначaльнагw nц7A соприсносyщный сн7е и3 собезначaльный, премн0гіz рaди бlгости въ послBдніz дни6 въ пл0ть њболкjйсz, и3 распнhйсz, и3 погребhйсz за ны2 неблагод†рныz и3 ѕлонр†вныz, и3 твоeю кр0вію њбнови1вый растлёвшее грэх0мъ є3стество2 нaше: сaмъ, безсмeртный цRю2, пріими2 и3 моE грёшнагw покаsніе, и3 приклони2 ќхо твоE мнЁ, и3 ўслhши глаг0лы мо‰: согрэши1хъ бо, гDи, согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю, и3 нёсмь дост0инъ воззрёти на высотY слaвы твоеS: прогнёвахъ бо твою2 бlгость, тво‰ зaпwвэди преступи1въ, и3 не послyшавъ твои1хъ повелёній. Но ты2 гDи, неѕл0бивъ сhй, долготерпэли1въ же и3 многомлcтивъ, не прeдалъ є3си2 мS поги1бнути со беззак0ньми мои1ми, моегw2 всsчески њжидaz њбращeніz. Тh бо рeклъ є3си2, чlвэколю1бче, прbр0комъ твои1мъ: ћкw хотёніемъ не хощY смeрти грёшника, но є4же њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY . Не х0щеши бо вLко, создaніz твоє1ю рукY погуби1ти, нижE бlговоли1ши њ поги1бели человёчестэй, но х0щеши всBмъ сп7сти1сz, и3 въ рaзумъ и4стины пріити2. Тёмже и3 ѓзъ, ѓще и3 недост0инъ є4смь нб7сE и3 земли2, и3 сеS приврeменныz жи1зни, всего2 себE повинyвъ грэхY, и3 сластeмъ пораб0тивъ, и3 тв0й њскверни1въ w4бразъ: но творeніе и3 создaніе твоE бhвъ, не tчаzвaю своегw2 сп7сeніz nкаsнный, на твоe же безмёрное бlгоутр0біе дерзaz прихождY. Пріими2 u5бо и3 менE, чlвэколю1бче гDи, ћкоже блудни1цу, ћкw разб0йника, ћкw мытарS, и3 ћкw блyднаго, и3 возми2 моE тsжкое брeмz грэхHвъ, грёхъ взeмлzй мjра, и3 нeмwщи человёчєскіz и3сцэлszй, труждaющыzсz и3 њбременє1нныz къ себЁ призывazй и3 ўпокоевazй, не пришeдый призвaти првdныz, но грBшныz на покаsніе: и3 њчи1сти мS t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 научи1 мz совершaти с™hню во стрaсэ твоeмъ: ћкw да чи1стымъ свёдэніемъ с0вэсти моеS, с™hнь твои1хъ чaсть пріeмлz, соединю1сz с™0му тёлу твоемY и3 кр0ви, и3 и3мёю тебE во мнЁ живyща и3 пребывaюща, со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ д¦омъ. Е$й, гDи ї}се хrтE б9е м0й, и3 да не въ сyдъ ми2 бyдетъ причaстіе пречcтыхъ и3 животворsщихъ т†инъ твои1хъ, нижE да нeмощенъ бyду душeю же и3 тёломъ, t є4же недост0йнэ тBмъ причащaтисz: но дaждь ми2 дaже до конeчнагw моегw2 и3здыхaніz, неwсуждeннw воспріимaти чaсть с™hнь твои1хъ, въ д¦а с™aгw nбщeніе, въ напyтіе животA вёчнагw, и3 во бlгопріsтенъ tвётъ на стрaшнэмъ суди1щи твоeмъ: ћкw да и3 ѓзъ со всёми и3збрaнными твои1ми џбщникъ бyду нетлённыхъ твои1хъ бlгъ, ±же ўгот0валъ є3си2 лю1бzщымъ тS гDи: въ ни1хже препрослaвленъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва в7, с™aгw їwaнна златоyстагw:

ГDи б9е м0й, вёмъ, ћкw нёсмь дост0инъ, нижE дов0ленъ, да под8 кр0въ вни1деши хрaма души2 моеS, занeже вeсь пyстъ и3 пaлсz є4сть, и3 не и4маши во мнЁ мёста дост0йна, є4же главY подклони1ти: но ћкоже съ высоты2 нaсъ рaди смири1лъ є3си2 себE, смири1сz и3 нhнэ смирeнію моемY. и3 ћкоже воспріsлъ є3си2 въ вертeпэ и3 въ ћслехъ безсловeсныхъ возлещи2: си1це воспріими2 и3 въ ћслехъ безсловeсныz моеS души2, и3 во њсквернeнное моE тёло вни1ти. и3 ћкоже не неудост0илъ є3си2 вни1ти, и3 свечерsти со грёшники въ домY сjмwна прокажeннагw: тaкw и3зв0ли вни1ти и3 въ д0мъ смирeнныz моеS души2, прокажeнныz и3 грёшныz. и3 ћкоже не tри1нулъ є3си2 под0бную мнЁ блудни1цу и3 грёшную, пришeдшую и3 прикоснyвшуюсz тебЁ: си1це ўмлcрдисz и3 њ мнЁ грёшнэмъ, приходsщемъ и3 прикасaющемъ ти сz. и3 ћкоже не возгнушaлсz є3си2 сквeрныхъ є3S ќстъ и3 нечи1стыхъ, цэлyющихъ тS: нижE мои1хъ возгнушaйсz сквeрншихъ џныz ќстъ и3 нечи1стшихъ, нижE мeрзкихъ мои1хъ и3 нечи1стыхъ ўстeнъ, и3 сквeрнагw и3 нечи1стэйшагw моегw2 љзhка. но да бyдетъ ми2 ќгль прес™aгw твоегw2 тёла, и3 чcтнhz твоеS кр0ве, во њсщ7eніе, и3 просвэщeніе, и3 здрaвіе смирeннэй моeй души2 и3 тёлу, во њблегчeніе тsжестей мн0гихъ мои1хъ согрэшeній, въ соблюдeніе t всsкагw діaвольскагw дёйства, во tгнaніе и3 возбранeніе ѕлaгw моегw2 и3 лукaвагw nбhчаz, во ўмерщвлeніе страстeй, въ снабдёніе зaповэдей твои1хъ, въ приложeніе бжcтвенныz твоеS бlгодaти, и3 твоегw2 цrтвіz присвоeніе. не бо2 ћкw презирazй прихождY къ тебЁ хrтE б9е, но ћкw дерзaz на неизречeнную твою2 бlгость: и3 да не на мн0зэ ўдалszйсz nбщeніz твоегw2, t мhсленнагw в0лка ѕвэроуловлeнъ бyду. Тёмже молю1сz тебЁ: ћкw є3ди1нъ сhй с™ъ вLко, њс™и2 мою2 дyшу и3 тёло, ќмъ и3 сeрдце, чревесA и3 ўтрHбы, и3 всег0 мz њбнови2, и3 вкорени2 стрaхъ тв0й во ўдесёхъ мои1хъ, и3 њсщ7eніе твоE неteмлемо t менє2 сотвори2: и3 бyди ми2 пом0щникъ и3 застyпникъ, њкормлsz въ ми1рэ жив0тъ м0й, сподоблsz мS и3 њдеснyю тебє2 предстоsніz, со с™hми твои1ми: мlтвами и3 молeньми пречcтыz твоеS м™ре, невещeственныхъ твои1хъ служи1телей и3 пречcтыхъ си1лъ, и3 всёхъ с™hхъ, t вёка тебE бlгоугоди1вшихъ. Ґми1нь.

Мlтва G, с™aгw сmмеHна метафрaста:

Е#ди1не чcтый и3 нетлённый гDи, за неизречeнную млcть чlвэколю1біz, нaше всE воспріeмый смэшeніе t чcтыхъ и3 двcтвенныхъ кровeй, пaче є3стествA р0ждшіz тS, д¦а бжcтвеннагw нашeствіемъ, и3 бlговолeніемъ nц7A присносyщнагw, хrтE ї}се, премdросте б9іz, и3 ми1ре, и3 си1ло: твои1мъ воспріsтіемъ животвор‰щаz и3 сп7си1тєльнаz страд†ніz воспріeмый, кrтъ, гвHздіz, копіE, смeрть, ўмертви2 мо‰ душетлBнныz стр†сти тэлє1сныz. Погребeніемъ твои1мъ ѓдwва плэни1вый ц†рствіz, погреби2 мо‰ бlги1ми п0мыслы лук†ваz совётwваніz, и3 лукaвствіz дyхи разори2. Триднeвнымъ твои1мъ и3 живон0снымъ воскrніемъ пaдшаго прaoтца возстaвивый, возстaви мS грэх0мъ поп0лзшагосz, w4бразы мнЁ покаsніz предлагaz. Преслaвнымъ твои1мъ вознесeніемъ, плотск0е њбожи1вый воспріsтіе, и3 сіE деснhмъ nц7A сэдёніемъ почтhй, спод0би мS причaстіемъ с™hхъ твои1хъ т†инъ деснyю чaсть сп7сaемыхъ получи1ти. Сни1тіемъ ўтёшителz твоегw2 д¦а, сосyды чeстны сщ7є1нныz тво‰ ў§нки2 содёлавый, пріsтелище и3 менE покажи2 тогw2 пришeствіz. Хотsй пaки пріити2 суди1ти вселeннэй прaвдою, бlговоли2 и3 мнЁ ўсрёсти тS на џблацэхъ, судію2 и3 создaтелz моего2, со всёми с™hми твои1ми: да безконeчнw славосл0влю и3 воспэвaю тS, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7, с™aгw їwaнна дамаски1на:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, є3ди1не и3мёzй влaсть человёкwмъ њставлsти грэхи2: ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ, прeзри мо‰ вс‰ въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи прегрэшє1ніz: и3 спод0би мS неwсуждeннw причасти1тисz бжcтвенныхъ, и3 преслaвныхъ, и3 пречcтыхъ, и3 животворsщихъ твои1хъ т†инъ: не въ тsжесть, ни въ мyку, ни въ приложeніе грэхHвъ, но во њчищeніе, и3 њсщ7eніе, и3 њбручeніе бyдущагw животA и3 цrтвіz: въ стёну и3 п0мощь, и3 въ возражeніе сопроти1вныхъ, во и3стреблeніе мн0гихъ мои1хъ согрэшeній. Тh бо є3си2 бGъ млcти, и3 щедр0тъ, и3 чlвэколю1біz: и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва є7, с™aгw васjліа вели1кагw:

Вёмъ гDи, ћкw недост0йнэ причащaюсz пречcтагw твоегw2 тёла и3 чcтнhz твоеS кр0ве: и3 пови1ненъ є4смь, и3 сyдъ себЁ ћмъ и3 пію2, не разсуждaz тёла и3 кр0ве тебє2 хrтA и3 бGа моегw2: но на щедрHты тво‰ дерзaz, прихождY къ тебЁ рeкшему: kдhй мою2 пл0ть, и3 піsй мою2 кр0вь, во мнЁ пребывaетъ, и3 ѓзъ въ нeмъ. Ўмлcрдисz u5бо гDи, и3 не њбличи1 мz грёшнаго, но сотвори2 со мн0ю по млcти твоeй: и3 да бyдутъ ми2 с™†z сі‰ во и3сцэлeніе, и3 њчищeніе, и3 просвэщeніе, и3 сохранeніе, и3 сп7сeніе, и3 во њсщ7eніе души2 и3 тёла: во tгнaніе всsкагw мечтaніz, и3 лукaвагw дэsніz, и3 дёйства діaвольскагw, мhсленнэ во ўдесёхъ мои1хъ дёйствуемагw: въ дерзновeніе и3 люб0вь, ћже къ тебЁ, во и3справлeніе житіS и3 ўтверждeніе, въ возращeніе добродётели и3 совершeнства: во и3сполнeніе зaповэдей, въ д¦а с™aгw nбщeніе, въ напyтіе животA вёчнагw, во tвётъ бlгопріsтенъ на стрaшнэмъ суди1щи твоeмъ: не въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе.

Мlтва ѕ7, с™aгw сmмеHна н0вагw бGосл0ва:

T сквeрныхъ ўстeнъ, t мeрзкаго сeрдца, t нечи1стагw љзhка, t души2 њсквернeны, пріими2 молeніе хrтE м0й, и3 не прeзри мои1хъ ни словeсъ, нижE њбразHвъ, нижE безстyдіz. Дaждь ми2 дерзновeннw глаг0лати, ±же хощY, хrтE м0й. Пaче же и3 научи1 мz, чт0 ми подобaетъ твори1ти и3 глаг0лати. Согрэши1хъ пaче блудни1цы, ћже ўвёдэ, гдЁ њбитaеши, мЂро купи1вши, пріи1де дeрзостнэ помaзати твои2 н0зэ, бGа моегw2, вLки и3 хrтA моегw2. Ћкоже џну не tри1нулъ є3си2 пришeдшую t сeрдца, нижE менє2 возгнушaйсz, сл0ве: твои1 же ми2 подaждь н0зэ, и3 держaти, и3 цэловaти, и3 струsми слeзными, ћкw многоцённымъ мЂромъ, сі‰ дeрзостнw помaзати. Њмhй мS слезaми мои1ми, њчи1сти мS и4ми, сл0ве: њстaви и3 прегрэшє1ніz мо‰, и3 прощeніе ми2 подaждь. Вёси ѕHлъ мн0жество, вёси и3 стрyпы мо‰, и3 ћзвы зри1ши мо‰: но и3 вёру вёси, и3 произволeніе зри1ши, и3 воздыхaніе слhшиши. Не таи1тсz тебє2, б9е м0й, тв0рче м0й, и3збaвителю м0й, нижE кaплz слeзнаz, нижE кaпли чaсть нёкаz. Несодёланное моE ви1дэстэ џчи твои2: въ кни1зэ же твоeй и3 є3щE несодBzннаz напи6сана тебЁ сyть. Ви1ждь смирeніе моE, ви1ждь трyдъ м0й є3ли1къ, и3 грэхи2 вс‰ њстaви ми2, б9е всsческихъ: да чи1стымъ сeрдцемъ, притрeпетною мhслію, и3 душeю сокрушeнною, несквeрныхъ твои1хъ причащyсz и3 прес™hхъ т†инъ, и4миже њживлsетсz и3 њбожaетсz всsкъ kдhй же и3 піsй чи1стымъ сeрдцемъ. Тh бо рeклъ є3си2, вLко м0й: всsкъ kдhй мою2 пл0ть, и3 піsй мою2 кр0вь, во мнЁ ќбw сeй пребывaетъ, въ нeмже и3 ѓзъ є4смь. И$стинно сл0во всsко вLки и3 бGа моегw2: бжcтвенныхъ бо причащazйсz и3 бGотворsщихъ бlгодaтей, не ќбw є4смь є3ди1нъ, но съ тоб0ю хrтE м0й, свётомъ трис0лнечнымъ, просвэщaющимъ мjръ. Да ќбw не є3ди1нъ пребyду кромЁ тебє2 живодaвца, дыхaніz моегw2, животA моегw2, рaдованіz моегw2, сп7сeніz мjру. Сегw2 рaди къ тебЁ приступи1хъ, ћкоже зри1ши, со слезaми, и3 душeю сокрушeнною, и3збавлeніе мои1хъ прегрэшeній прошY пріsти ми2, и3 твои1хъ живодaтельныхъ и3 непор0чныхъ тaинствъ причасти1тисz неwсуждeннw. Да пребyдеши, ћкоже рeклъ є3си2, со мн0ю треoкаsннымъ: да не кромЁ њбрётъ мS твоеS бlгодaти, прелeстникъ восхи1титъ мS льсти1внэ, и3 прельсти1въ tведeтъ бGотворsщихъ твои1хъ словeсъ. Сегw2 рaди къ тебЁ припaдаю, и3 тeплэ вопію1 ти: ћкоже блyднаго пріsлъ є3си2, и3 блудни1цу пришeдшую, тaкw пріими1 мz блyднаго и3 сквeрнаго, щeдре. Душeю сокрушeнною, нhнэ бо къ тебЁ приходS, вёмъ сп7се, ћкw и3нhй, ћкоже ѓзъ, не прегрэши2 тебЁ, нижE содёz дэ‰ніz, ±же ѓзъ содёzхъ. Но сіE пaки вёмъ, ћкw ни вели1чество прегрэшeній, ни грэхHвъ мн0жество превосх0дитъ бGа моегw2 мн0гое долготерпёніе и3 чlвэколю1біе крaйнее: но млcтію сострaстіz тeплэ кaющыzсz, и3 чи1стиши, и3 свётлиши, и3 свёта твори1ши причaстники, џбщники бжcтвA твоегw2 содёловаzй незави1стнw: и3 стрaнное и3 ѓгGлwмъ, и3 человёчєскимъ мhслемъ, бесёдуеши и5мъ мн0гажды, ћкоже другHмъ твои6мъ и4стиннымъ. Сі‰ дeрзостна творsтъ мS, сі‰ вперsютъ мS, хrтE м0й. И# дерзaz твои6мъ бог†тымъ къ нaмъ бlгодэsніємъ, рaдуzсz вкyпэ и3 трепeщz, nгнeви причащaюсz, травA сhй, и3 стрaнно чyдо, њрошaемь неwпaльнw, ћкоже ќбw купинA дрeвле неwпaльнэ горsщи. Нhнэ бlгодaрною мhслію, бlгодaрнымъ же сeрдцемъ, бlгодaрными ўдесы2 мои1ми, души2 и3 тёла моегw2, покланsюсz, и3 величaю, и3 славосл0влю тS б9е м0й, ћкw бlгословeна сyща, нhнэ же и3 во вёки.

Мlтва з7, с™aгw їwaнна златоyстагw:

Б9е, њслaби, њстaви, прости1 ми согрэшє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ, ѓще сл0вомъ, ѓще дёломъ, ѓще помышлeніемъ, в0лею и3ли2 нев0лею, рaзумомъ и3ли2 неразyміемъ, вс‰ ми2 прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: и3 мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, ќмныхъ твои1хъ служи1телей и3 с™hхъ си1лъ, и3 всёхъ с™hхъ t вёка тебЁ бlгоугоди1вшихъ, неwсуждeннw бlговоли2 пріsти ми2 с™0е и3 пречcтое твоE тёло, и3 чcтнyю кр0вь, во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла, и3 во њчищeніе лукaвыхъ мои1хъ помышлeній. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва }, тогHжде с™aгw:

Нёсмь дов0ленъ, вLко гDи, да вни1деши под8 кр0въ души2 моеS: но понeже х0щеши ты2 ћкw чlвэколю1бецъ жи1ти во мнЁ, дерзaz приступaю: повелэвaеши, да tвeрзу двє1ри, ±же ты2 є3ди1нъ создaлъ є3си2, и3 вни1деши со чlвэколю1біемъ ћкоже є3си2: вни1деши и3 просвэщaеши помрачeнный м0й п0мыслъ. Вёрую, ћкw сіE сотвори1ши: не бо2 блудни1цу со слезaми пришeдшую къ тебЁ tгнaлъ є3си2, нижE мытарS tвeрглъ є3си2 покazвшасz, нижE разб0йника познaвша цrтво твоE tгнaлъ є3си2, нижE гони1телz покazвшасz њстaвилъ є3си2 є4же бЁ: но t покаsніz тебЁ пришeдшыz, вс‰ въ ли1цэ твои1хъ другHвъ вчини1лъ є3си2, є3ди1нъ сhй бlгословeнный всегдA, нhнэ и3 въ безконє1чныz вёки. Ґми1нь.

Мlтва f7, тогHжде с™aгw:

ГDи ї}се хrтE б9е м0й, њслaби, њстaви, њчи1сти и3 прости1 ми грёшному, и3 непотрeбному, и3 недост0йному рабY твоемY прегрэшє1ніz, и3 согрэшє1ніz, и3 грэхопадє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 t ю4ности моеS дaже до настоsщагw днE и3 часA согрэши1хъ, ѓще въ рaзумэ и3 въ неразyміи, ѓще въ словесёхъ и3ли2 дёлэхъ, и3ли2 помышлeніихъ и3 мhслехъ и3 начинaніихъ, и3 всёхъ мои1хъ чyвствахъ. И# мlтвами безсёменнw р0ждшіz тS, пречcтыz и3 приснодв7ы мRjи м™ре твоеS, є3ди1ныz непостhдныz надeжды и3 предстaтельства и3 сп7сeніz моегw2, спод0би мS неwсуждeннw причасти1тисz пречcтыхъ, безсмeртныхъ, животворsщихъ, и3 стрaшныхъ твои1хъ тaинствъ, во њставлeніе грэхHвъ и3 въ жи1знь вёчную: во њсщ7eніе, и3 просвэщeніе, крёпость, и3сцэлeніе, и3 здрaвіе души1 же и3 тёла, и3 въ потреблeніе и3 всесовершeнное погублeніе лукaвыхъ мои1хъ помыслHвъ, и3 помышлeній, и3 предпріsтій, и3 нощнhхъ мечтaній, тeмныхъ и3 лукaвыхъ духHвъ: ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, и3 чeсть, и3 поклонeніе, со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ‹, с™aгw їwaнна дамаски1на:

Пред8 двeрьми хрaма твоегw2 предстою2, и3 лю1тыхъ помышлeній не tступaю: но ты2 хrтE б9е, мытарS њправди1вый, и3 хананeю поми1ловавый, и3 разб0йнику раS двє1ри tвeрзый, tвeрзи ми2 ўтрHбы чlвэколю1біz твоегw2, и3 пріими1 мz приходsща и3 прикасaющасz тебЁ, ћкw блудни1цу, и3 кровоточи1вую: џва ќбw крaz ри1зы твоеS коснyвшисz, ўд0бь и3сцэлeніе пріsтъ: џва же пречcтэи твои2 н0зэ ўдержaвши, разрэшeніе грэхHвъ понесE. Ѓзъ же nкаsнный всE твоE тёло дерзaz воспріsти, да не њпалeнъ бyду: но пріими1 мz ћкоже џныz, и3 просвэти2 мо‰ душє1внаz ч{вства, попалsz мо‰ грэхHвныz вины6, мlтвами безсёменнw р0ждшіz тS, и3 нбcныхъ си1лъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва №i, с™aгw їwaнна златоyстагw:

Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую, ћкw ты2 є3си2 вои1стинну хrт0съ сн7ъ бGа живaгw, пришeдый въ мjръ грBшныz сп7сти2, t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ. Е#щE вёрую, ћкw сіE є4сть сaмое пречcтое тёло твоE, и3 сіS є4сть сaмаz чcтнaz кр0вь твоS. Молю1сz u5бо тебЁ: поми1луй мS, и3 прости1 ми прегрэшє1ніz мо‰, вHльнаz и3 невHльнаz, ±же сл0вомъ, ±же дёломъ, ±же вёдэніемъ и3 невёдэніемъ, и3 спод0би мS неwсуждeннw причасти1тисz пречcтыхъ твои1хъ тaинствъ, во њставлeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь вёчную. Ґми1нь.

Приходsй же причасти1тисz, глаг0ли въ себЁ настоsщыz стіхи2 метафрaста:

СE приступaю къ бжcтвенному причащeнію. Содётелю, да не њпали1ши мS пріwбщeніемъ: Џгнь бо є3си2 недостHйныz попалszй. Но ќбw њчи1сти мS t всsкіz сквeрны.

Тaже глаг0ли:

Вeчери твоеS тaйныz днeсь, сн7е б9ій, причaстника мS пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобзaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Пaки стіхи2 сі‰:

БGотворsщую кр0вь ўжасни1сz, человёче, зрS: Џгнь бо є4сть недостHйныz попалszй. Бжcтвенное тёло и3 њбожaетъ мS, и3 питaетъ: Њбожaетъ дyхъ, ќмъ же питaетъ стрaннw.

Тaже тропари2:

Ўслади1лъ мS є3си2 люб0вію хrтE, и3 и3змэни1лъ мS є3си2 бжcтвеннымъ твои1мъ рачeніемъ: но попали2 nгнeмъ невещeственнымъ грэхи2 мо‰, и3 насhтитисz є4же въ тебЁ наслаждeніz спод0би, да ликyz возвеличaю бlже, двA пришє1ствіz тво‰. Во свётлостехъ с™hхъ твои1хъ кaкw вни1ду недост0йный; ѓще бо дерзнY совни1ти въ черт0гъ, nдeжда мS њбличaетъ, ћкw нёсть брaчна, и3 свsзанъ и3звeрженъ бyду t ѓгGлwвъ: њчи1сти гDи, сквeрну души2 моеS, и3 сп7си1 мz, ћкw чlвэколю1бецъ.

Тaже мlтву:

ВLко чlвэколю1бче, гDи ї}се хrтE б9е м0й, да не въ сyдъ ми2 бyдутъ с™†z сі‰, за є4же недост0йну ми2 бhти: но во њчищeніе и3 њсщ7eніе души1 же и3 тёла, и3 во њбручeніе бyдущіz жи1зни и3 цrтвіz. Мнё же є4же прилэплsтисz бGу бlго є4сть, полагaти во гDэ ўповaніе сп7сeніz моегw2. И# пaки: Вeчери твоеS тaйныz днeсь, сн7е б9ій, причaстника мS пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобзaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.


Бlгодaрствєнныz мlтвы по с™ёмъ причащeніи.

Е#гдA полyчиши д0брагw причащeніz животворsщихъ тaинственныхъ даровaній, восп0й ѓбіе, бlгодари2 вельми2, и3 сі‰ тeплэ t души2 бGу глаг0ли:

Слaва тебЁ, б9е. Слaва тебЁ, б9е. Слaва тебЁ, б9е.

Бlгодaрственнаz мlтва, №:

Бlгодарю1 тz гDи б9е м0й, ћкw не tри1нулъ мS є3си2 грёшнагw, но џбщника мS бhти с™hнь твои1хъ спод0билъ є3си2. Бlгодарю1 тz, ћкw менE недост0йнаго причасти1тисz пречcтыхъ твои1хъ и3 нбcныхъ дарHвъ спод0билъ є3си2. Но вLко чlвэколю1бче, нaсъ рaди ўмeрый же и3 воскRсhй, и3 даровaвый нaмъ стр†шнаz сі‰ и3 животвор‰щаz т†инства, во благодэsніе и3 њсщ7eніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, дaждь бhти си6мъ и3 мнЁ во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла, во tгнaніе всsкагw сопроти1внагw, въ просвэщeніе џчію сeрдца моегw2, въ ми1ръ душeвныхъ мои1хъ си1лъ, въ вёру непостhдну, въ люб0вь нелицемёрну, во и3сполнeніе премyдрости, въ соблюдeніе зaповэдей твои1хъ, въ приложeніе бжcтвенныz твоеS бlгодaти, и3 твоегw2 цrтвіz присвоeніе: да во с™hни твоeй тёми сохранsемь, твою2 бlгодaть поминaю всегдA, и3 не ктомY себЁ живY, но тебЁ нaшему вLцэ и3 бlгодётелю. И# тaкw сегw2 житіS и3зшeдъ њ надeжди животA вёчнагw, въ присносyщный дости1гну пок0й, и3дёже прaзднующихъ глaсъ непрестaнный, и3 безконeчнаz слaдость зрsщихъ твоегw2 лицA добр0ту неизречeнную. Тh бо є3си2 и4стинное желaніе, и3 неизречeнное весeліе лю1бzщихъ тS, хrтE б9е нaшъ, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки. Ґми1нь.

Мlтва с™aгw васjліа вели1кагw, в7:

ВLко хrтE б9е, цRю2 вэкHвъ, и3 содётелю всёхъ, благодарю1 тz њ всёхъ, ±же ми2 є3си2 п0далъ бlги1хъ, и3 њ причащeніи пречcтыхъ и3 животворsщихъ твои1хъ тaинствъ. Молю2 u5бо тS, бlже и3 чlвэколю1бче, сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ, и3 въ сёни крил{ твоє1ю: и3 дaруй ми2 чи1стою с0вэстію дaже до послёднzгw моегw2 и3здыхaніz, дост0йнw причащaтисz с™hнь твои1хъ, во њставлeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь вёчную. Тh бо є3си2 хлёбъ жив0тный, и3ст0чникъ с™hни, подaтель бlги1хъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со nц7eмъ, и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва с™aгw сmмеHна метафрaста, G:

Дaвый пи1щу мнЁ пл0ть твою2 в0лею, џгнь сhй и3 њпалszй недостHйныz, да не њпали1ши менє2, содётелю м0й: пaче же пройди2 во ќды мо‰, во вс‰ состaвы, во ўтр0бу, въ сeрдце. Попали2 тeрніе всёхъ мои1хъ прегрэшeній. Дyшу њчи1сти, њс™и2 помышлє1ніz. Состaвы ўтверди2 съ костьми2 вкyпэ. Чyвствъ просвэти2 простyю пzтери1цу. Всего2 мS спригвозди2 стрaху твоемY. При1снw покрhй, соблюди1 же, и3 сохрани1 мz t всsкагw дёла и3 сл0ва душетлённагw. Њчи1сти, и3 њмhй, и3 ўкраси1 мz: ўдобри2, вразуми2, и3 просвэти1 мz. Покажи1 мz твоE селeніе є3ди1нагw д¦а, и3 не ктомY селeніе грэхA. Да ћкw твоегw2 д0му вх0домъ причащeніz, ћкw nгнS менє2 бэжи1тъ всsкъ ѕлодёй, всsка стрaсть. Мlтвенники тебЁ приношY вс‰ с™ы6z, чинонач†ліz же безпл0тныхъ, п®тeчу твоего2, прем{дрыz ґпcлы, къ си6мъ же твою2 несквeрную чcтую м™рь: и4хже мольбы6, бlгоутр0бне, пріими2 хrтE м0й, и3 сhномъ свёта содёлай твоего2 служи1телz. Тh бо є3си2 њсщ7eніе, и3 є3ди1ный нaшихъ бlже дyшъ и3 свётлость: и3 тебЁ лэпопод0бнw ћкw бGу и3 вLцэ слaву вси2 возсылaемъ на всsкъ дeнь.

Мlтва д7:

Тёло твоE с™0е, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, да бyдетъ ми2 въ жив0тъ вёчный, и3 кр0вь твоS чcтнaz во њставлeніе грэхHвъ: бyди же ми2 бlгодарeніе сіE въ рaдость, здрaвіе и3 весeліе: въ стрaшное же и3 втор0е пришeствіе твоE спод0би мS грёшнаго стaти њдеснyю слaвы твоеS, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ.

Мlтва є7, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце бцdе, свёте помрачeнныz моеS души2, надeждо, покр0ве, прибёжище, ўтэшeніе, рaдованіе моE, бlгодарю1 тz, ћкw спод0била мS є3си2 недост0йнаго, причaстника бhти пречcтагw тёла, и3 чcтнhz кр0ве сн7а твоегw2. Но р0ждшаz и4стинный свётъ, просвэти2 мо‰ ќмныz џчи сeрдца: ћже и3ст0чникъ безсмeртіz р0ждшаz, њживотвори1 мz ўмерщвлeннаго грэх0мъ: ћже млcтивагw бGа любобlгоутр0бнаz м™и, поми1луй мS, и3 дaждь ми2 ўмилeніе, и3 сокрушeніе въ сeрдцэ моeмъ, и3 смирeніе въ мhслехъ мои1хъ, и3 воззвaніе въ плэнeніихъ помышлeній мои1хъ: и3 спод0би мS до послёднzгw и3здыхaніz неwсуждeннw пріимaти пречcтыхъ т†инъ њсщ7eніе, во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла: и3 подaждь ми2 слeзы покаsніz и3 и3сповёданіz, во є4же пёти и3 слaвити тS во вс‰ дни6 животA моегw2, ћкw бlгословeна и3 препрослaвлена є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Тaже:

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2 вLко, по глаг0лу твоемY съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ:

Ѓще с™aгw їwaнна златоyстагw літургjа, чти2 с™0му їwaнну: Тропaрь, глaсъ }:

Ќстъ твои1хъ ћкоже свётлость nгнS возсіsвши бlгодaть, вселeнную просвэти2: не сребролю1біz мjрови сокрHвища снискA, высотY нaмъ смиреномyдріz показA. Но твои1ми словесы2 наказyz, џтче їwaнне златоyсте, моли2 сл0ва хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

T нб7съ пріsлъ є3си2 бжcтвенную бlгодaть, и3 твои1ма ўстнaма вс‰ ўчи1ши покланsтисz въ трbцэ є3ди1ному бGу, їwaнне златоyсте всебlжeнне, прпdбне, дост0йнw хвaлимъ тS: є3си1 бо настaвникъ, ћкw бжcтвєннаz kвлsz. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

Тaже:

ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Ѓще же с™aгw васjліа вели1кагw літургjа, чти2 с™0му васjлію: Тропaрь, глaсъ №:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE, ћкw пріeмшую сл0во твоE, и4мже бGолёпнw научи1лъ є3си2, є3стество2 сyщихъ ўzсни1лъ є3си2, человёчєскіz nбhчаи ўкраси1лъ є3си2. ЦRское сщ7eніе, џтче прпdбне, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 њсновaніе непоколеби1мое цRкве, подаS всёмъ некрaдомое гDство человёкwмъ, запечатлёz твои1ми велёньми, нб7оzвлeнне васjліе прпdбне. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. БGор0диченъ: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное:

Ѓще же літургjа преждеwсщ7eнныхъ, чти2 с™0му григ0рію: Тропaрь, глaсъ д7:

И$же t бGа свhше бжcтвенную бlгодaть воспріeмъ, слaвне григ0ріе, и3 тогw2 си1лою ўкрэплsемь, є3ђльски шeствовати и3зв0лилъ є3си2. toнyдуже ў хrтA возмeздіе трудHвъ пріsлъ є3си2, всебlжeнне: є3г0же моли2, да сп7сeтъ дyшы нaшz. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ G:

Подобоначaльникъ показaлсz є3си2 начaльника пaстырємъ хrтA, и4нокwвъ чреды6, џтче григ0ріе, ко њгрaдэ нбcнэй наставлsz, и3 tтyду научи1лъ є3си2 стaдо хrт0во зaповэдемъ є3гw2: нhнэ же съ ни1ми рaдуешисz, и3 ликyеши въ нбcныхъ кр0вэхъ. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. БGор0диченъ: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное:


Прaвило t њсквернeніz.

ВнегдA случи1тсz комY и3скуси1тисz во снЁ по дёйству діaволю, востaвъ t л0жа твори1тъ покл0ны, глаг0лz:

Б9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшному.

Глаг0летъ же мlтву сію2 со ўмилeніемъ, и3 сокрушeннымъ сeрдцемъ, ћкw њсyжденникъ: потрeба же тогдA и3 слезaмъ бhти.

Тaже глаг0летъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz. С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

И# тропари2 сі‰, глaсъ з7:

Пaстырю д0брый, дyшу твою2 положи1вый њ нaсъ, свёдый сокровє1нннаz, содBzннаz мн0ю, є3ди1не бlже, ўпаси1 мz рaзумомъ заблyждшаго, и3 и3схити1 мz t в0лка, ѓгнче б9ій, и3 поми1луй мS. Њтzгчeнъ сн0мъ ўнhніz, помрачaюсz прeлестію грэх0вною: но дaруй ми2 ќтро покаsніz, просвэщaz џчи мhслєнныz, хrтE б9е, просвэщeніе души2 моеS, и3 сп7си1 мz. Мгл0ю грэх0вною и3 сластьми2 житeйскими сплетaемь ќмъ nкаsнныz души2 моеS, стр†сти разли6чныz раждaетъ, и3 въ п0мыслъ ўмилeніz не прих0дитъ. Но ўщeдри, сп7се, смирeніе моE, и3 дaждь ми2 п0мыслъ ўмилeніz, да и3 ѓзъ спасaемь прeжде концA воззовY бlгоутр0бію твоемY: гDи хrтE сп7се м0й, tчazннаго спаси1 мz и3 недост0йнаго. Ћкw впадhй въ разб0йники, и3 ўsзвенъ, тaкw и3 ѓзъ впад0хъ во мнHгіz грэхи2, и3 ўsзвена ми2 є4сть душA. Къ комY прибёгну пови1нный ѓзъ; т0кмw къ тебЁ млcрдому дyшъ врачY: и3злeй на мS б9е, вели1кую твою2 млcть. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Ћкw блyдный сhнъ, пріид0хъ и3 ѓзъ щeдре: пріими1 мz, џ§е, возвращaющасz, ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ б9е, и3 поми1луй мS. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. И#збaви, бцdе, t њбдержaщихъ нaсъ грэхHвъ: ћкw и3н0гw ўповaніz вёрніи не и4мамы, рaзвэ тебє2, и3 t тебє2 р0ждшагосz гDа. ГDи, поми1луй. [м7.] И# покл0новъ }, съ мlтвою:
Б9е, млcтивъ ми2 бyди, и3 прости1 мz блyднаго за и4мz твоE с™0е.

Мlтва с™aгw васjліа вели1кагw:

Пaки запsтъ бhхъ nкаsнный ўм0мъ и3 лукaвымъ nбhчаемъ, раб0таz грэхY. Пaки кнsзь тьмы2 и3 стрaстныхъ слaдостей роди1тель, плэнeна мS сотвори2, и3 ћкоже рабA смирeннаго, тогw2 хотёніємъ, и3 желaніємъ плотски6мъ раб0тати принуждaетъ мS. И# что2 сотворю2, гDи м0й, и3 и3збaвителю, и3 застyпниче ўповaющымъ на тS, ѓще не къ тебЁ пaки возвращyсz и3 постеню2, и3 млcти и3спрошY њ содёzнныхъ мн0ю; Но бою1сz и3 трепeщу, да не кaкw всегдA и3сповёдаzсz, и3 tступи1ти ѕлhхъ њбэщавazсz, и3 на кjйждо чaсъ согрэшaz: и3 не воздaвъ мlтвы моеS тебЁ бGу моемY, долготерпёніе твоE воздви1гну къ негодовaнію. И# кто2 стерпи1тъ гнёва твоегw2, гDи; Вёдый ќбw мн0жество щедр0тъ твои1хъ, и3 пучи1ну чlвэколю1біz твоегw2, пaки возверзaю себE на млcть твою2, и3 взывaю ти2: є4же согрэши1хъ, прости2. Поми1луй мS пaдшаго, дaждь ми2 рyку п0мощи, въ ти1нэ сластeй погружeнному. Не њстaви, гDи, создaніе твоE растли1тисz беззак0ньми мои1ми и3 грэхи2 мои1ми: но nбhчнымъ твои1мъ млcрдіемъ и3 бlгостію принуждaемь, и3збaви t кaла и3 сквeрны тэлeсныz и3 стрaстныхъ помышлeній, њсквернsющихъ всегдA дyшу мою2 nкаsнную: сe бо, гDи, ћкоже зри1ши, нёсть въ нeй мёста чи1ста, но всS прокази1сz, и3 всE тёло њб8sтъ я4зва. Сaмъ ќбw, чlвэколю1бче, врачY дyшъ и3 тэлeсъ и3 млcти и3ст0чниче, њчи1сти тY слeзъ мои1хъ течeніемъ, си1хъ и3зливaz на мS nби1льнw: и3злeй на мS чlвэколю1біе твоE, и3 дaждь ми2 и3сцэлeніе и3 њчищeніе, и3 и3сцэли2 сокрушeніе моE, и3 не tврати2 лицA твоегw2 t менє2, да не ћкоже вeщь, поsстъ мS tчazніz џгнь: но ћкоже рeклъ є3си2, нел0жный б9е, ћкw вeліz рaдость бывaетъ на нб7си2 њ є3ди1номъ грёшницэ кaющемсz, сіE сотвори2 и3 на мнЁ грёшнэмъ, и3 не затвори2 ќшію бlгоутр0біz твоегw2, въ мlтвэ покаsніz моегw2, но tвeрзи и5хъ, и3 ћкw кади1ло и3спрaви тY пред8 тоб0ю: вёси бо нeмощь є3стествA создaтелю, и3 ўд0бь поползновeніе ю4ности, и3 тsжесть тёла, и3 презирaеши грэхи2, и3 покаsніе пріeмлеши призывaющихъ тS и4стиною. Ћкw бlгослови1сz и3 прослaвисz пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва тогHжде с™aгw васjліа:

Многомлcтиве, нетлённе, несквeрне, безгрёшне гDи, њчи1сти мS непотрeбнаго рабA твоего2 t всsкіz сквeрны плотскjz и3 душeвныz, и3 t невнимaніz и3 ўнhніz моегw2 прибhвшую ми2 нечистотY, со и3нёми всёми беззакHніи мои1ми, и3 kви1 мz несквeрна вLко, за бlгость хrтA твоегw2, и3 њс™и1 мz нашeствіемъ прес™aгw твоегw2 д¦а: ћкw да возбнyвъ t мглы2 нечи1стыхъ привидёній діaвольскихъ, и3 всsкіz сквeрны, спод0блюсz чи1стою с0вэстію tвeрсти сквє1рнаz мо‰ и3 нечи6стаz ўстA, и3 воспэвaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва G:

ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во дни2 сeмъ сл0вомъ, дёломъ и3 помышлeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ прости1 ми. Ми1ренъ с0нъ и3 безмzтeженъ дaруй ми2, ѓгGла твоего2 храни1телz посли2, покрывaюща и3 соблюдaюща мS t всsкагw ѕлA: ћкw ты2 є3си2 храни1тель душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7, с™aгw їwaнна златоyстагw:

ГDи, не лиши2 менє2 нбcныхъ твои1хъ бл†гъ. ГDи, и3збaви мS вёчныхъ мyкъ. ГDи, ўм0мъ ли и3ли2 помышлeніемъ, сл0вомъ и3ли2 дёломъ согрэши1хъ, прости1 мz. ГDи, и3збaви мS всsкагw невёдэніz, и3 забвeніz, и3 малодyшіz, и3 њкаменeннагw нечyвствіz. ГDи, и3збaви мS t всsкагw и3скушeніz. ГDи, просвэти2 моE сeрдце, є4же помрачи2 лукaвое похотёніе. ГDи, ѓзъ ћкw человёкъ согрэши1хъ, тh же ћкw бGъ, щeдръ поми1луй мS, ви1дz нeмощь души2 моеS. ГDи, посли2 бlгодaть твою2 въ п0мощь мнЁ, да прослaвлю и4мz твоE с™0е. ГDи ї}се хrтE, напиши1 мz рабA твоего2 въ кни1зэ жив0тнэй, и3 дaруй ми2 конeцъ бlгjй. ГDи б9е м0й, ѓще и3 ничт0же бlго сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но дaждь ми2 по бlгодaти твоeй, положи1ти начaло бlг0е. ГDи, њкропи2 въ сeрдцэ моeмъ р0су бlгодaти твоеS. ГDи нб7сE и3 земли2, помzни1 мz грёшнаго рабA твоего2, стyднаго и3 нечи1стаго, во цrтвіи твоeмъ. Ґми1нь. ГDи, въ покаsніи пріими1 мz. ГDи, не њстaви менє2. ГDи, не введи2 менє2 въ напaсть. ГDи, дaждь ми2 мhсль бlгу. ГDи, дaждь ми2 слeзы, и3 пaмzть смeртную, и3 ўмилeніе. ГDи, дaждь ми2 п0мыслъ и3сповёданіz грэхHвъ мои1хъ. ГDи, дaждь ми2 смирeніе, цэломyдріе и3 послушaніе. ГDи, дaждь ми2 терпёніе, великодyшіе и3 кр0тость. ГDи, всели2 въ мS к0рень бlги1хъ, стрaхъ тв0й въ сeрдце моE. ГDи, спод0би мS люби1ти тS t всеS души2 моеS и3 помышлeніz, и3 твори1ти во всeмъ в0лю твою2. ГDи, покрhй мS t человBкъ нёкоторыхъ, и3 бэсHвъ, и3 страстeй, и3 t всsкіz и3нhz непод0бныz вeщи. ГDи, вёси, ћкw твори1ши, ћкоже ты2 в0лиши, да бyдетъ в0лz твоS и3 во мнЁ грёшнэмъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва є7, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце моS бцdе, с™hми твои1ми и3 всеси1льными мольбaми tжени2 t менє2 смирeннагw и3 nкаsннагw рабA твоегw2, ўнhніе, забвeніе, неразyміе, нерадёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3 х{льнаz помышлє1ніz, t nкаsннагw моегw2 сeрдца, и3 t помрачeннагw ўмA моегw2. И# погаси2 плaмень страстeй мои1хъ, ћкw ни1щъ є4смь и3 nкаsненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ воспоминaній, и3 предпріsтій, и3 t всёхъ дёйствъ ѕлhхъ свободи1 мz. Ћкw бlгословeна є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвитсz пречcтн0е и4мz твоE во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи, бlгослови2.

И# tпyстъ:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, спаси1 мz грёшнаго.

Моли1тва t њсквернeніz:

ГDи б9е нaшъ, є3ди1не бlгjй и3 чlвэколю1бче, є3ди1не с™hй и3 на с™hхъ почивazй, и4же верх0вному твоемY ґпcлу петрY kви1вый видёніемъ, ничт0же сквeрно и3ли2 нечи1сто мнёти, t тебє2 сотворeнныхъ на пи1щу и3 въ наслаждeніе человёкwмъ, и3 сосyдомъ твои1мъ и3збрaннымъ, ґпcломъ пavломъ, вс‰ чи6ста чи6стымъ заповёдавый: ты2 сaмъ вLко прес™hй, призывaніемъ стрaшнагw и3 пречcтагw твоегw2 и4мене, и3 знaменіемъ чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA, бlгослови2 и3 њчи1сти мS рабA твоего2 [и4м>къ] њсквeрншагосz t всsкагw непріsзненнагw дyха, t всsкагw мечтaніz и3 гaда kдови1тагw, t всsкагw беззак0ніz и3 всsкіz лeсти, t всsкагw потв0ра и3 t всsкіz суеты2, и3 t всsкагw недyга, и3 всsкіz ћзи, и3 t всsкагw проти1внагw ѕлодёйства діaволz. И# нhнэ недост0йнаго менE рабA твоего2 [и4м>къ], спод0би по твоемY млcрдію служи1ти пречcтымъ твои6мъ тaйнамъ. И# прeжде w3чи1сти ми2 дyшу и3 тёло t всsкіz сквeрны, и3 њстaви всsкое прегрэшeніе, в0льное и3 нев0льное, є4же согрэши1хъ во вс‰ дни6 животA моегw2, дёломъ, сл0вомъ и3 помышлeніемъ, во дни2 и3 въ нощи2, и3 до нhнэшнzгw часA. И# дaждь ми2 гDи, служeніе сіE стрaшное нбcныхъ чинHвъ, и3 причaстіе пречcтыхъ твои1хъ т†инъ, не въ сyдъ, ни во њсуждeніе, но въ прощeніе грэхHвъ, и3 въ д¦а с™aгw пришeствіе, и3 жив0тъ присносyщныz рaдости, є3г0же ўгот0валъ є3си2 и4стиннымъ твои6мъ служeбникwмъ. Сохрани1 мz, вLко всеси1льне, t всsкагw грэхA и3 ѕл0бы, соблюди2 несквeрна и3 непор0чна t всsкіz прокaзы проти1внагw діaвола: и3 дaждь ми2 гDи, служи1ти тебЁ въ препод0біи и3 прaвдэ до послёднzгw днE и3 часA и3 скончaніz моегw2: тh бо є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Вины6, и5хже рaди приключaетсz во снЁ соблажнeніе:

Њ є4же суди1ти и4скреннzго, си1речь брaта своего2, є4же є4сть грэшно2 вельми2: t высокоyміz и3 г0рдости, и3 то2 тaкожде грэшно2. t многоzдeніz и3 питіS, томyже прили1чно: t є3стествA без8 двизaніz и3 без8 мечтaніz и3зливaетсz, ћкоже и3 и4на и3зли6шіz: t слaбости тэлeсныz, и3 болёзни нёкіz: t зaвисти бэс0вскіz: ±же сyть безгрBшна u5бо, но nбaче сквє1рна и3менyютсz.


Часы2 с™hz пaсхи.

Подобaетъ вёдати, ћкw t сегw2 днE с™hz и3 вели1кіz недёли пaсхи, дaже до суббHты, часы2 и3 повечeріе си1це пою1тсz.

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь. ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]

Глaсъ ѕ7:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу ї}су, є3ди1ному безгрёшному. КrтY твоемY покланsемсz хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ. Пріиди1те вси2 вёрніи, поклони1мсz с™0му хrт0ву воскrнію: сe бо пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. ВсегдA бlгословsще гDа, поeмъ воскrніе є3гw2: распsтіе бо претерпёвъ, смeртію смeрть разруши2. [Три1жды.]

V#пакои2, глaсъ д7:

Предвари1вшыz ќтро ±же њ марjи, и3 њбрётшыz кaмень tвалeнъ t гр0ба, слhшаху t ѓгGла: во свётэ присносyщнэмъ сyщаго, съ мeртвыми что2 и4щете ћкw человёка; ви1дите грHбныz пелєны2, тецhте, и3 мjру проповёдите, ћкw востA гDь, ўмертви1вый смeрть, ћкw є4сть сн7ъ бGа, сп7сaющагw р0дъ человёческій. [Е#ди1нощи.]

Кондaкъ, глaсъ }:

Ѓще и3 во гр0бъ снизшeлъ є3си2, безсмeртне, но ѓдову разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 воскrлъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ вэщaвый: рaдуйтесz! и3 твои6мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, пaдшымъ подаsй воскrніе. [Е#ди1нощи.]

И# тропари2:

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ, въ раи1 же съ разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Ћкw живон0сецъ, ћкw раS краснёйшій, вои1стинну и3 черт0га всsкагw цaрскагw показaсz свэтлёйшій, хrтE, гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нaшегw воскrніz. И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Вhшнzгw њсщ7eнное бжcтвенное селeніе, рaдуйсz. Тоб0ю бо дадeсz рaдость, бцdе, зовyщымъ: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz вLчце. Тaже, ГDи, поми1луй. [м7.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. И# пaки глаг0лемъ под0бнэ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ, ѓще нёсть сщ7eнника.

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz. С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ §:

Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz, речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи и3 t словесE мzтeжна: плещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz: nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2. Не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2, t вeщи во тьмЁ преходsщіz, t срsща и3 бёса полyденнагw. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тьмA њдеснyю тебє2, къ тебё же не прибли1житсz: nбaче nчи1ма твои1ма см0триши и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши. Ћкw ты2, гDи, ўповaніе моE: вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY: ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2: на ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE. Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2 и3 прослaвлю є3го2: долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY спcніе моE. Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебE б9е, три1жды.

И# тропари2 сі‰, глaсъ д7:

Со дyхи првdныхъ скончaвшихсz, дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS] сп7се ўпок0й, сохранsz ю5 во бlжeнной жи1зни, ћже ў тебE чlвэколю1бче. Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпокоевaютсz, ўпок0й и3 дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS], ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ. Слaва: Ты2 є3си2 бGъ сошeдый во ѓдъ, и3 ќзы њковaнныхъ разрэши1вый, сaмъ и3 дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS] ўпок0й. И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сёмене р0ждшаz, моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2 [и3ли2: єS].

Кондaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й хrтE дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS], и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь безконeчнаz. Јкосъ: Сaмъ є3ди1нъ є3си2 безсмeртный, сотвори1вый и3 создaвый человёка, земнjи ќбw t земли2 создaхомсz, и3 въ зeмлю тyюжде п0йдемъ, ћкоже повелёлъ є3си2 создaвый мS и3 рекjй ми2: ћкw землS є3си2 и3 въ зeмлю tи1деши, ѓможе вси2 человёцы п0йдемъ, надгр0бное рыдaніе творsще пёснь: ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа. ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. Тaже: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь. Вёчнаz вaшz пaмzть, достобlжeнніи nтцы2 и3 брaтіz нaшz, приснопоминaеміи. Три1жды.
ДушA є3гw2 [и3ли2: єS] во бlги1хъ водвори1тсz, и3 пaмzть є3гw2 [и3ли2: єS] въ р0дъ и3 р0дъ. С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]


Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ, ѓще нёсть сщ7eнника t недёли н0выz и3 до tдaніz прaздника пaсхи.

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]

И# тропари2 сі‰, глaсъ д7:

Со дyхи првdныхъ скончaвшихсz, дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS] сп7се ўпок0й, сохранsz ю5 во бlжeнной жи1зни, ћже ў тебE чlвэколю1бче. Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпокоевaютсz, ўпок0й и3 дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS], ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ. Слaва: Ты2 є3си2 бGъ сошeдый во ѓдъ, и3 ќзы њковaнныхъ разрэши1вый, сaмъ и3 дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS] ўпок0й. И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сёмене р0ждшаz, моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2 [и3ли2: єS].

Кондaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й хrтE дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS], и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь безконeчнаz.

Тaже кондaкъ, глaсъ т0йже:

Ѓще и3 во гр0бъ снизшeлъ є3си2 безсмeртне, но ѓдову разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 воскрeслъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ вэщaвый: рaдуйтесz, и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, пaдшымъ подаsй воскресeніе.

Мlтва њ ўс0пшихъ:

Ўпок0й гDи, дyшу рабA твоегw2 [и3ли2 рабы2 твоеz2] и4м>къ и3 прости2 є3мY [и3ли2 є4й] всS согрэшє1ніz вHльнаz и3 невHльнаz, и3 дaруй є3мY [и3ли2 є4й] цrтвіе нбcное.

И# їрм0съ, глaсъ №:

Свэти1сz, свэти1сz н0вый їерусали1ме: слaва бо гDнz на тебЁ возсіS. ликyй нhнэ, и3 весели1сz сіHне. тh же чи1стаz красyйсz бцdе, њ востaніи рождествA твоегw2. Тaже: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2. Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь. Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]
И# нaмъ даровA жив0тъ вёчный, покланsемсz є3гw2 триднeвному воскrнію. И# глаг0лемъ ко ўс0пшему: Хrт0съ воскрeсе.


ЧИ~НЪ, кaкw подобaетъ пёти дванaдесzть pалмHвъ nс0бь, и4хже поsху препод0бніи nтцы2 пустhнніи во дни2, и3 въ нощи2: њ ни1хже воспоминaетсz въ кни1гахъ nтeческихъ, и3 въ житіsхъ и3 мучeніzхъ свzтhхъ мн0гихъ.

Сeй же чи1нъ принесE t свzтhz горы2 прпdбный досіfeй, ґрхімандрjтъ печeрскій. Е#гHже начaло:

Ѓще їерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. И# ўчинeнный чтeцъ глаг0летъ: Ґми1нь.

Ѓще несщ7eнный:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz. С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды и3 покл0ны три2.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Тaже pал0мъ к7ѕ.

ГDь просвэщeніе моE и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz; гDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz; внегдA приближaтисz на мS ѕл0бующымъ, є4же снёсти плHти мо‰, њскорблsющіи мS и3 врази2 мои2, тjи и3знемог0ша и3 пад0ша. ѓще њполчи1тсz на мS п0лкъ, не ўбои1тсz сeрдце моE: ѓще востaнетъ на мS брaнь, на него2 ѓзъ ўповaю. є3ди1но проси1хъ t гDа, то2 взыщY: є4же жи1ти ми2 въ домY гDни вс‰ дни6 животA моегw2, зрёти ми2 красотY гDню и3 посэщaти хрaмъ с™hй є3гw2. ћкw скрh мz въ селeніи своeмъ въ дeнь ѕHлъ мои1хъ, покрh мz въ тaйнэ селeніz своегw2, на кaмень вознесe мz. и3 нhнэ сE, вознесE главY мою2 на враги2 мо‰: њбыд0хъ и3 пожр0хъ въ селeніи є3гw2 жeртву хвалeніz и3 воскликновeніz: пою2 и3 воспою2 гDеви. ўслhши, гDи, глaсъ м0й, и4мже воззвaхъ, поми1луй мS и3 ўслhши мS. тебЁ речE сeрдце моE: гDа взыщY, взыскA тебE лицE моE, лицA твоегw2, гDи, взыщY. не tврати2 лицA твоегw2 t менE и3 не ўклони1сz гнёвомъ t рабA твоегw2: пом0щникъ м0й бyди, не tри1ни менE и3 не њстaви менE, б9е, сп7си1телю м0й. ћкw nтeцъ м0й и3 мaти моS њстaвиста мS, гDь же воспріsтъ мS. законоположи1 ми, гDи, въ пути2 твоeмъ, и3 настaви мS на стезю2 прaвую вр†гъ мои1хъ рaди. не предaждь менE въ дyшы стужaющихъ ми2: ћкw востaша на мS свидётелє непрaведніи, и3 солгA непрaвда себЁ. вёрую ви1дэти бlг†z гDнz на земли2 живhхъ. потерпи2 гDа, мужaйсz, и3 да крэпи1тсz сeрдце твоE, и3 потерпи2 гDа.

Pал0мъ lа.

Бlжeни, и4хже њстaвишасz беззакHніz, и3 и4хже прикрhшасz грэси2. бlжeнъ мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь грэхA, нижE є4сть во ўстёхъ є3гw2 лeсть. ћкw ўмолчaхъ, њбетшaша кHсти мо‰, t є4же звaти ми2 вeсь дeнь, ћкw дeнь и3 н0щь њтzготЁ на мнЁ рукA твоS: возврати1хсz на стрaсть, є3гдA ўнзe ми тeрнъ. беззак0ніе моE познaхъ и3 грэхA моегw2 не покрhхъ, рёхъ: и3сповёмъ на мS беззак0ніе моE гDеви: и3 ты2 њстaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца моегw2. за то2 пом0литсz къ тебЁ всsкъ прпdбный во врeмz бlгопотрeбно: nбaче въ пот0пэ в0дъ мн0гихъ къ немY не прибли1жатсz. ты2 є3си2 прибёжище моE t ск0рби њбдержaщіz мS: рaдосте моS, и3збaви мS t њбышeдшихъ мS. вразумлю1 тz, и3 настaвлю тS на пyть сeй, в0ньже п0йдеши: ўтвержY на тS џчи мои2. не бyдите ћкw к0нь и3 мeскъ, и4мже нёсть рaзума: броздaми и3 ўзд0ю чє1люсти и4хъ востsгнеши, не приближaющихсz къ тебЁ. мнHги р†ны грёшному: ўповaющаго же на гDа млcть њбhдетъ. весели1тесz њ гDэ и3 рaдуйтесz првdніи, и3 хвали1тесz, вси2 прaвіи с®цемъ.

Pал0мъ н7ѕ.

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS: ћкw на тS ўповA душA моS, и3 на сёнь крил{ твоє1ю надёюсz, д0ндеже прeйдетъ беззак0ніе. воззовY къ бGу вhшнему, бGу бlгодёzвшему мнЁ. послA съ нб7сE и3 сп7сe мz, дадE въ поношeніе попирaющыz мS: послA бGъ млcть свою2 и3 и4стину свою2, и3 и3збaви дyшу мою2 t среды2 скЂмнwвъ. поспaхъ смущeнъ: сhнове человёчестіи, зyбы и4хъ nр{жіz и3 стрёлы, и3 љзhкъ и4хъ мeчь џстръ. вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS. сёть ўгот0ваша ногaмъ мои6мъ, и3 слzк0ша дyшу мою2: и3скопaша пред8 лицeмъ мои1мъ ћму, и3 впад0ша въ ню2. гот0во сeрдце моE, б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй. востaни, слaва моS, востaни, pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw. и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, воспою2 тебЁ во kзhцэхъ: ћкw возвели1чисz до нб7съ млcть твоS и3 дaже до џблакъ и4стина твоS. вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.

Тaже, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ №:

Њб8‰тіz џ§а tвeрсти ми2 потощи1сz, блyдно моE и3жди1хъ житіE, на богaтство неиждивaемое взирazй щедр0тъ твои1хъ, сп7се: нhнэ њбнищaвшее моE да не прeзриши сeрдце. тебЁ бо, гDи, ўмилeніемъ зовY: согрэши1хъ на нeбо и3 пред8 тоб0ю.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Е#гдA пріи1деши б9е, на зeмлю со слaваю, и3 трепeщутъ всsчєскаz, рэкa же џгненнаz пред8 суди1щемъ влечeтъ, кни6ги разгибaютсz, и3 т†йнаz kвлsютсz: тогдA и3збaви мS t nгнS неугаси1магw, и3 спод0би мS њдеснyю тебE стaти, судіE прaведнейшій.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Мaтерь тS б9ію вёмы вси2 дёву вои1стинну и3 по рождествЁ ћвльшуюсz, люб0вію прибэгaющіи къ твоeй бlгости: тебE бо и4мамы грёшніи предстaтельство, тебE стzжaхомъ въ напaстехъ сп7сeніе, є3ди1ну всенепор0чную. Посeмъ, ГDи поми1луй, l.
Тaже, Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ lг.

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. њ гDэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3 возвеселsтсz. возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боsщихсz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ. вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. б0йтесz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw блaга. пріиди1те, ч†да, послyшайте менE, стрaху гDню научY вaсъ. кт0 є3сть человёкъ хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти блaги; ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA и3 ўстнЁ твои2, є4же не глаг0лати льсти2. ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 блaго: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. џчи гDни на првdныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ. лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ. бли1з8 гDь сокрушeнныхъ сeрдцемъ, и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. мнHги скHрби првdнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи првdнаго прегрэшaтъ. и3збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2.

Pал0мъ lи.

Рёхъ: сохраню2 пути6 мо‰, є4же не согрэшaти ми2 љзhкомъ мои1мъ: положи1хъ ўстHмъ мои6мъ храни1ло, внегдA востaти грёшному предо мн0ю. њнэмёхъ и3 смири1хсz, и3 ўмолчaхъ t бл†гъ, и3 болёзнь моS њбнови1сz. согрёzсz сeрдце моE во мнЁ, и3 въ поучeніи моeмъ разгори1тсz џгнь: глаг0лахъ љзhкомъ мои1мъ: скажи1 ми, гDи, кончи1ну мою2 и3 число2 днjй мои1хъ, к0е є4сть, да разумёю, что2 лишaюсz ѓзъ. сE, п‰ди положи1лъ є3си2 дни6 мо‰, и3 состaвъ м0й ћкw ничт0же пред8 тоб0ю: nбaче всsчєскаz суетA всsкъ человёкъ живhй. u5бо w4бразомъ х0дитъ человёкъ, nбaче всyе мzтeтсz: сокр0вищствуетъ, и3 не вёсть, комY соберeтъ |. и3 нhнэ кто2 терпёніе моE; не гDь ли; и3 состaвъ м0й t тебє2 є4сть. t всёхъ беззак0ній мои1хъ и3збaви мS: поношeніе безyмному дaлъ мS є3си2. њнэмёхъ и3 не tверз0хъ ќстъ мои1хъ, ћкw ты2 сотвори1лъ є3си2. tстaви t менE р†ны тво‰: t крёпости бо руки2 твоеS ѓзъ и3счез0хъ. во њбличeніихъ њ беззак0ніи наказaлъ є3си2 человёка, и3 и3стazлъ є3си2 ћкw паучи1ну дyшу є3гw2: nбaче всyе всsкъ человёкъ. ўслhши моли1тву мою2, гDи, и3 молeніе моE внуши2, слeзъ мои1хъ не премолчи2: ћкw пресeльникъ ѓзъ є4смь ў тебє2 и3 пришлeцъ, ћкоже вси2 nтцы2 мои2. њслaби ми2, да почjю, прeжде дaже не tидY, и3 ктомY не бyду.

Pал0мъ м7.

Бlжeнъ разумэвazй на ни1ща и3 ўб0га, въ дeнь лю1тъ и3збaвитъ є3го2 гDь. гDь да сохрани1тъ є3го2 и3 живи1тъ є3го2, и3 да ўбlжи1тъ є3го2 на земли2 и3 да не предaстъ є3гw2 въ рyки врагHвъ є3гw2. гDь да пом0жетъ є3мY на nдрЁ болёзни є3гw2: всE л0же є3гw2 њбрати1лъ є3си2 въ болBзни є3гw2. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ ти2. врази2 мои2 рёша мнЁ ѕл†z: когдA ќмретъ, и3 поги1бнетъ и4мz є3гw2; и3 вхождaше ви1дэти, всyе глаг0лаше сeрдце є3гw2: собрA беззак0ніе себЁ, и3схождaше в0нъ и3 глаг0лаше вкyпэ. на мS шептaху вси2 врази2 мои2, на мS помышлsху ѕл†z мнЁ. сл0во законопрестyпное возложи1ша на мS: є3дA спsй не приложи1тъ воскреснyти; и4бо человёкъ ми1ра моегw2, на нег0же ўповaхъ, kдhй хлёбы мо‰, возвели1чи на мS запинaніе. тh же, гDи, поми1луй мS и3 возстaви мS, и3 воздaмъ и5мъ. въ сeмъ познaхъ, ћкw восхотёлъ мS є3си2, ћкw не возрaдуетсz врaгъ м0й њ мнЁ. менe же за неѕл0біе пріsлъ, и3 ўтверди1лъ мS є3си2 пред8 тоб0ю въ вёкъ. бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка, бyди, бyди.

Тaже, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ д7:

Смирeнную мою2 дyшу посэти2 гDи, во грэсёхъ всE житіE и3ждившую: и4мже w4бразомъ блудни1цу, пріими2 и3 менE, и3 сп7си1 мz.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

ВсE житіE моE срaмнw и3жди1хъ, гDи, со блудни1цами nкаsнный, ћкоже блyдный ўмилeніемъ зовY: џ§е небeсный, согрэши1хъ, њчи1сти и3 сп7си1 мz, и3 не tри1ни менE, самaго себE t тебE ўдали1вшаго, и3 безпл0дныхъ рaди дёлъ нhнэ њбнищaвшаго.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Къ бцdе прилёжно нhнэ притецeмъ, грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце, помози2, на ны2 милосeрдовавши, потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній, не tврати2 твоS рабы6 тщы2, тS бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы. Посeмъ, ГDи поми1луй, l.
Тaже, Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: гDи, помощи1 ми потщи1сz. да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2, да возвратsтсz вспsть и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z: да возратsтсz ѓбіе стыдsщесz глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже. да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE, б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е, помози1 ми: пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи, не закосни2.

Pал0мъ o7.

На тS гDи, ўповaхъ, да не постыжyсz въ вёкъ. прaвдою твоeю и3збaви мS и3 и3зми1 мz: приклони2 ко мнЁ ќхо твоE и3 сп7си1 мz. бyди ми2 въ бGа защи1тителz и3 въ мёсто крёпко сп7сти1 мz: ћкw ўтверждeніе моE и3 прибёжище моE є3си2 ты2. б9е м0й, и3збaви мS и3з8 руки2 грёшнагw, и3з8 руки2 законопрестyпнагw и3 њби1дzщагw: ћкw ты2 є3си2 терпёніе моE, гDи, гDи, ўповaніе моE t ю4ности моеS. въ тебЁ ўтверди1хсz t ўтр0бы, t чрeва мaтере моеS ты2 є3си2 м0й покрови1тель: њ тебЁ пёніе моE вhну. ћкw чyдо бhхъ мнHгимъ: и3 ты2 пом0щникъ м0й крёпокъ. да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь великолёпіе твоE. не tвeржи менE во врeмz стaрости: внегдA њскудэвaти крёпости моeй, не њстaви менE. ћкw рёша врази2 мои2 мнЁ, и3 стрегyщіи дyшу мою2 совэщaша вкyпэ, глаг0люще: бGъ њстaвилъ є4сть є3го2, пожени1те и3 и3ми1те є3го2, ћкw нёсть и3збавлszй. б9е м0й, не ўдали1сz t менE: б9е м0й, въ п0мощь мою2 вонми2. да постыдsтсz и3 и3счeзнутъ њклеветaющіи дyшу мою2, да њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ и4щущіи ѕл†z мнЁ. ѓзъ же всегдA воз8уповaю на тS, и3 приложY на всsку похвалY твою2. ўстA мо‰ возвэстsтъ прaвду твою2, вeсь дeнь сп7сeніе твоE, ћкw не познaхъ кни6жнаz. вни1ду въ си1лэ гDни: гDи, помzнY прaвду тебє2 є3ди1нагw. б9е м0й, и5мже научи1лъ мS є3си2 t ю4ности моеS, и3 до нhнэ возвэщY чудесA тво‰. и3 дaже до стaрости и3 престарёніz, б9е м0й, не њстaви менE, д0ндеже возвэщY мhшцу твою2 р0ду всемY грzдyщему, си1лу твою2 и3 прaвду твою2, б9е, дaже до вhшнихъ, ±же сотвори1лъ ми2 є3си2 вели6чіz: б9е, кто2 под0бенъ тебЁ; є3ли6ки kви1лъ ми2 є3си2 скHрби мнHги и3 ѕлы2; и3 њбрaщьсz њживотвори1лъ мS є3си2 и3 t бeзднъ земли2 возвeлъ мS є3си2. ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1чествіе твоE, и3 њбрaщьсz ўтёшилъ мS є3си2, и3 t бeзднъ земли2 пaки возвeлъ мS є3си2. и4бо ѓзъ и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, въ сосyдэхъ pал0мскихъ и4стину твою2, б9е: воспою2 тебЁ въ гyслехъ, с™hй ї}левъ. возрaдуетэсz ўстнЁ мои2, є3гдA воспою2 тебЁ, и3 душA моS, ю4же є3си2 и3збaвилъ: є3щe же и3 љзhкъ м0й вeсь дeнь поучи1тсz прaвдэ твоeй, є3гдA постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущій ѕл†z мнЁ.

Pал0мъ o7ѕ.

Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ къ бGу, и3 внsтъ ми2. въ дeнь ск0рби моеS бGа взыскaхъ рукaма мои1ма, н0щію пред8 ни1мъ, и3 не прельщeнъ бhхъ: tвeржесz ўтёшитисz душA моS. помzнyхъ бGа и3 возвесели1хсz, поглумлsхсz, и3 малодyшствоваше дyхъ м0й. предвари1стэ стражбы6 џчи мои2: смzт0хсz и3 не глаг0лахъ. помhслихъ дни6 пє1рвыz, и3 лBта вBчнаz помzнyхъ, и3 поучaхсz: н0щію сeрдцемъ мои1мъ глумлsхсz, и3 тужaше дyхъ м0й: є3дA во вёки tри1нетъ гDь и3 не приложи1тъ бlговоли1ти пaки; и3ли2 до концA млcть свою2 tсэчeтъ, скончA глаг0лъ t р0да въ р0дъ; є3дA забyдетъ ўщeдрити бGъ; и3ли2 ўдержи1тъ во гнёвэ своeмъ щедрHты сво‰; и3 рёхъ: нhнэ начaхъ, сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw. помzнyхъ дэлA гDнz: ћкw помzнY t начaла чудесA тво‰, и3 поучyсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, и3 въ начинaніихъ твои1хъ поглумлю1сz. б9е, во с™ёмъ пyть тв0й: кто2 бGъ вeлій, ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA: сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2, и3збaвилъ є3си2 мhшцею твоeю лю1ди тво‰, сhны ї†кwвли и3 їHсифwвы. ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды и3 ўбоsшасz: смzт0шасz бє1здны. мн0жество шyма в0дъ: глaсъ дaша џблацы, и4бо стрёлы тво‰ прех0дzтъ. глaсъ гр0ма твоегw2 въ колеси2, њсвэти1ша мHлніz тво‰ вселeнную: подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS. въ м0ри путіE твои2, и3 стєзи2 тво‰ въ водaхъ мн0гихъ, и3 слэды2 твои2 не познaютсz. настaвилъ є3си2 ћкw џвцы лю1ди тво‰ рук0ю мwmсeовою и3 ґарHнею.

Тaже, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ ѕ7:

Помышлsю дeнь стрaшный, и3 плaчу дэsній мои1хъ лукaвыхъ: кaкw tвэщaю безсмeртному цRю2: и3ли2 к0имъ дерзновeніемъ воззрю2 на судію2 блyдный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е є3динор0дный, дш7е с™hй, поми1луй мS.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Во ю3д0ли плачeвнэ, на мёстэ, є4же завэщaлъ є3си2, є3гдA сsдеши, ми1лостиве, сотвори1ти прaведный сyдъ, не њбличи2 моS сокровє1ннаz, нижE посрами2 менE прeдъ ѓгGлы, но пощади1 мz, б9е, и3 поми1луй мS.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Милосeрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцcе, надёющіесz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: ты2 бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіанскагw. ГDи поми1луй, l.
Тaже, Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Посeмъ: моли1тва ни1щагw, є3гдA ўнhетъ и3 пред8 гDемъ проліeтъ молeніе своE, Rа.

ГDи, ўслhши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ тебЁ да пріи1детъ. не tврати2 лицA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь призовy тz, ск0рw ўслhши мS. ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кHсти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz. ўsзвленъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрдце моE, ћкw забhхъ снёсти хлёбъ м0й. t глaса воздыхaніz моегw2 прильпE к0сть моS пл0ти моeй. ўпод0бихсz неsсыти пустhннэй, бhхъ ћкw нощнhй врaнъ на нhрищи. бдёхъ и3 бhхъ ћкw пти1ца њс0бzщаzсz на здЁ. вeсь дeнь поношaху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлzщіи мS мн0ю кленsхусz. занE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ и3 питіE моE съ плaчемъ растворsхъ, t лицA гнёва твоегw2 и3 ћрости твоеS: ћкw вознeсъ низвeрглъ мS є3си2. днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сёно и3зсх0хъ. тh же, гDи, во вёкъ пребывaеши, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. ты2 воскRсъ ўщeдриши сіHна: ћкw врeмz ўщeдрити є3го2, ћкw пріи1де врeмz. ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 кaменіе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. и3 ўбоsтсz kзhцы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeмстіи слaвы твоеS: ћкw сози1ждетъ гDь сіHна и3 kви1тсz во слaвэ своeй. призрЁ на моли1тву смирeнныхъ и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи восхвaлzтъ гDа: ћкw прини1че съ высоты2 с™hz своеS, гDь съ нб7сE на зeмлю призрЁ, ўслhшати воздыхaніе њковaнныхъ, разрэши1ти сhны ўмерщвлeнныхъ: возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне и3 хвалY є3гw2 во їеrли1мэ, внегдA собрaтисz лю1демъ вкyпэ и3 царє1мъ, є4же раб0тати гDеви. tвэщA є3мY на пути2 крёпости є3гw2: ўмалeніе днjй мои1хъ возвэсти1 ми: не возведи2 менE во преполовeніе днjй мои1хъ: въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. въ начaлэхъ ты2, гDи, зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть небесA. т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбетшaютъ, и3 ћкw nдeжду свіeши |, и3 и3змэнsтсz. тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њскудёютъ. сhнове р†бъ твои1хъ вселsтсz, и3 сёмz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz.

Мlтва манассjи, царS їудeйска.

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нaшихъ, ґвраaмовъ, и3 їсаaковъ, и3 їaкwвль, и3 сёмене и4хъ прaведнагw: сотвори1вый нб7о и3 зeмлю со всeю лёпотою и4хъ, свzзaвый м0ре сл0вомъ повелёніz твоегw2, заключи1вый бeздну, и3 запечaтствовавый ю5 стрaшнымъ и3 слaвнымъ и4менемъ твои1мъ, є3г0же вс‰ боsтсz, и3 трепeщутъ t лицA си1лы твоеS ћкw непостоsнно великолёпіе слaвы твоеS , и3 не стерпи1мь гнёвъ, є4же на грёшники прещeніz твоегw2. безмёрна же и3 неизслёдованна ми1лость њбэщaніz твоегw2: тh бо є3си2 гDь вhшній, бlгоутр0бенъ. долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ, и3 кazйсz њ ѕл0бахъ человёческихъ. ты2 гDи, по мн0жеству бlгости твоеS, њбэщaлъ є3си2 покаsніе и3 њставлeніе согрэши1вшымъ тебЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ, њпредэли1лъ є3си2 покаsніе грёшникwмъ во сп7сeніе. ты2 ќбw гDи б9е си1лъ, не положи1лъ є3си2 покаsніе прaвєднымъ, ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву, не согрэши1вшымъ тебЁ. но положи1лъ є3си2 покаsніе на мнЁ грёшнэмъ: занE согрэши1хъ пaче числA пескA морскaгw. ўмн0жишасz беззакHніz мо‰, гDи, ўмн0жишасz беззакHніz мо‰: и3 нёсмь дост0инъ воззрёти, и3 ви1дэти высотY нбcную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. слsченъ є4смь мн0гими ќзами желёзными, во є4же не возвести2 главы2 моеS, и3 нёсть ми2 њслаблeніz: занE прогнёвахъ ћрость твою2, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, не сотвори1вый в0ли твоеS, и3 не сохрани1вый повелёній твои1хъ. и3 нhнэ приклонsю колBна сeрдца, трeбуz t тебE блaгости: согрэши1хъ гDи, согрэши1хъ, и3 беззакHніz мо‰ ѓзъ вёмъ: но прошY молsсz, њслaби ми2 гDи, њслaби ми2, и3 не погуби2 менE со беззак0ньми мои1ми. нижE въ вёкъ враждовaвъ соблюдeши ѕHлъ мои1хъ, нижE њсyдиши мS въ преисп0днихъ земли2. занE ты2 є3си2 б9е, бGъ кaющихсz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бlгость твою2, ћкw недост0йна сyща сп7сeши мS, по мн0зэй ми1лости твоeй, и3 восхвалю1 тz вhну во днeхъ животA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла нбcнаz, и3 твоS є4сть слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже, славосл0віе вседнeвное.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рaди слaвы твоеS. гDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный, ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. гDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь. На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка. ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS. Тaже: Спод0би гDи, въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь. Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми. ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# настоsщаz мlтва с™aгw є3vстрaтіа:

Величaz величaю тS гDи, ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе моE, и3 нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ: но спaслъ є3си2 t нyждъ дyшу мою2. и3 нhнэ вLко, да покрhетъ мS рукA твоS, и3 да пріи1детъ на мS ми1лость твоS, ћкw смzтeсz душA моS, и3 болёзненна є4сть во и3схождeніи своeмъ, t nкаsннагw моегw2 и3 сквeрнагw тэлесE сегw2: да не когдA лукaвый сопостaта совётъ срsщетъ и3 препнeтъ ю5 во тьмЁ, за невёдwмыz и3 вёдwмыz въ житіи2 сeмъ бhвшыz ми2 грэхи2, млcтивъ бyди ми2 вLко, и3 да не ќзритъ душA моS мрaчнагw вз0ра лукaвыхъ дeмонwвъ: но да пріи1мутъ ю5 ѓгGли твои2 свётліи и3 пресвётліи. дaждь слaву и4мени твоемY с™0му, и3 твоeю си1лою возведи1 мz на б9eственное твоE суди1ще. внегдA суди1тисz ми2, да не пріи1метъ мS рукA кнsзz мjра сегw2, є4же и3ст0ргнути мS грёшника во глубинY ѓдову, но предстaни ми2, и3 бyди ми2 сп7съ и3 застyпникъ: тэлє1снаz бо и3 сі‰ мучє1ніz весeліz сyть рабHмъ твои6мъ. поми1луй гDи, њскверни1вшуюсz страстьми2 житіS сегw2, дyшу мою2, и3 чи1сту ю5 покаsніемъ и3 и3сповёданіемъ пріими2, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. ГDи поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь. Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ }:

Џкомъ бlгоутр0бнымъ, гDи, ви1ждь моE смирeніе: ћкw по мaлэ жи1знь моS и3ждивaетсz, и3 t дёлъ нёсть мнЁ сп7сeніz. сегw2 рaди молю1сz: џкомъ бlгоутр0бнымъ, гDи, ви1ждь моE смирeніе, и3 сп7си1 мz.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Вёкъ м0й скончавaетсz, и3 стрaшный тв0й прест0лъ гот0витсz, житіE моE мимох0дитъ, сyдъ менE ждeтъ, претS мнЁ џгненную мyкою, и3 плaменемъ негаси1мымъ: слeзъ тyчу подaждь ми2, и3 ўгаси2 є3гw2 си1лу, хотsй сп7сти1сz всёмъ человёкwмъ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы, и3 распsтіе претерпёвъ, бlгjй, и3спровeргій смeртію смeрть, и3 воскресeніе kвлeй ћкw бGъ, не прeзри ћже создaлъ є3си2 рук0ю твоeю, kви2 человэколю1біе твоE, многомлcтиве, пріими2 р0ждшую тS бцdу молsщуюсz за ны2, и3 спаси2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz. Таже, ГDи поми1луй, l.

И# tпyстъ.

Ѓще їерeй: Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ. И# мы2: Ґми1нь. Ѓще несщ7eнный: ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, спаси2 нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ. ґми1нь.