Молитвосло~въ.

Мlтвы ќтрєн­ніz.

Помsн­никъ.

Мlтвы на с0нъ грzдyщымъ.

Три2 канHна.

Послё­до­ваніе ко с™0му причащeнію.

Бlгодaр­ствєн­ныz мlтвы по с™ёмъ причащeніи.

Прaвило t њсквернeніz.

Часы2 с™hz пaсхи.

Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ, ѓще нёсть сщ7eнника.

Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ, ѓще нёсть сщ7eнника, до tдaніz прaзд­ника пaсхи.

Чи1нъ дванa­десzти pалмHвъ.


Мlтвы ќтрєнніz.

Вос­прzнyвъ без8 лёно­сти, и3 и3стрезви1всz, востaвъ t снA, рцы2 сіE:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

Посeмъ пост0й мaлw молчA, д0ндеже ўти­шaтсz вс‰ ч{вствіz, и3 тогдA сотвори2 три2 покл0ны, глаг0лz:

Мlтва мытарS:

Б9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшному.

Тaже начни2 си1це.

Мlтва предначинaтельнаz:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Мlтва с™0му д¦у:

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­телю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

Трис™0е:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ко прес™ёй трbцэ:

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва гDнz:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2 трbчны:

Востaвше t снA, при­пa­да­емъ ти2, бlже, и3 ѓгGль­скую пёснь вопіeмъ ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

Слaва: T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, во є4же пёти тS с™az трbце: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Внезaпу судіS пріи1детъ, и3 кое­гHждо дэ‰ніz њбна­жaтсz, но стрa­хомъ зовeмъ въ полy­нощи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

И# мlтву сію2 ко прес™ёй трbцэ:

T снA востaвъ, бlгодарю1 тz с™az трbце, ћкw мн0гіz рaди твоеS бlго­сти и3 дол­го­тер­пё­ніz, не про­гнё­валсz є3си2 на мS лэни1ваго и3 грёш­наго, нижE погуби1лъ мS є3си2 со беззак0ньми мои1ми, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежa­щаго воздви1глъ мS є3си2, во є4же ќтре­не­вати, и3 славосл0вити дер­жaву твою2. И# нhнэ просвэти2 мои2 џчи мhслєн­ныz, tвeрзи мо‰ ўстA, поучaтисz словесє1мъ твои6мъ, и3 разу­мёти зaпw­вэди тво‰, и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пёти тS во и3сповёданіи сер­дeч­нэмъ, и3 вос­пэ­вaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи­пaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэ­сёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрa­ду­ютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. НаучY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрa­ду­етсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeр­зеши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокру­шeнъ: сeрдце сокру­шeнно и3 сми­рeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlго­волeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: тогдA воз­ло­жaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Сmмв0лъ правослaвныz вёры:

[№] Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. [в7] И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­наго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. [G] Нaсъ рaди чело­вBкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeд­шаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочlвёч­шасz. [д7] Рас­пs­таго же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaвша, и3 погребeна. [є7] И# вос­кr­шаго въ трeтій дeнь, по писaніємъ. [ѕ7] И# воз­шeд­шаго на нб7сA, и3 сэдsща њдес­нyю nц7A. [з7] И# пaки грzдy­щаго со слa­вою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. [}] И# въ д¦а с™aго, гDа живо­творs­щаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. [f7] Во є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcль­скую цRковь. [‹] И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њстав­лeніе грэхHвъ. [№i] Чaю вос­кrніz мeрт­выхъ: [в7i] И# жи1зни бyду­щагw вёка. Ґми1нь.

Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw:

Б9е, њчи1сти мS грёш­наго, ћкw николи1же сотвори1хъ бlг0е пред8 тоб0ю, но и3збaви мS t лукa­вагw, и3 да бyдетъ во мнЁ в0лz твоS: да неw­суж­дeннw tвeрзу ўстA мо‰ недо­стHй­наz, и3 восхвалю2 и4мz твоE с™0е, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7, тогHжде с™aгw:

T снA востaвъ, полy­нощ­ную пёснь при­ношy ти сп7се, и3 при­пa­даz вопію1 ти: не дaждь ми2 ўснyти во грэх0внэй смeрти, но ўщeдри мS, рас­пнhйсz в0лею, и3 лежa­щаго мS въ лёно­сти ўскори1въ воз­стaви, и3 сп7си1 мz въ пред­стоsніи и3 мlтвэ, и3 по снЁ нощ­нёмъ воз­сіsй ми2 дeнь без­грё­шенъ хrтE б9е, и3 сп7си1 мz.

Мlтва G, тогHжде с™aгw:

Къ тебЁ вLко чlвэколю1бче, t снA востaвъ при­бэ­гaю, и3 на дэлA тво‰ под­визa­юсz млcр­діемъ твои1мъ, и3 молю1сz тебЁ: помози2 мнЁ на всsкое врeмz, во всsкой вeщи, и3 и3збaви мS t всsкіz мір­скjz ѕлhz вeщи, и3 діaволь­скагw поспэ­шeніz, и3 сп7си1 мz, и3 введи2 въ цrтво твоE вёч­ное. Тh бо є3си2 м0й сотвори1тель, и3 всsкому бlгу про­мhс­лен­никъ и3 подa­тель: њ тебё же всE ўпо­вaніе моE, и3 тебЁ слaву воз­сы­лaю, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7, тогHжде с™aгw:

ГDи, и4же мн0гою твоeю бlго­стію и3 вели1кими щедр0тами твои1ми дaлъ є3си2 мнЁ рабY тво­емY мимо­шeд­шее врeмz н0щи сеS без8 напa­сти прейти2 t всsкагw ѕлA проти1вна: ты2 сaмъ вLко, всs­че­скихъ тв0рче, спод0би мS и4стиннымъ твои1мъ свё­томъ, и3 про­свэ­щeн­нымъ сeрд­цемъ, твори1ти в0лю твою2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва є7, с™aгw васjліа вели1кагw:

ГDи вседержи1телю, б9е си1лъ и3 всsкіz пл0ти, въ вhш­нихъ живhй, и3 на смирє1нныz при­зи­рazй, сердцa же и3 ўтрHбы и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz чело­вёкwвъ ћвэ пред­вё­дый, без­на­чaль­ный и3 прис­носyщ­ный свёте, ў негHже нёсть прем­энeніz, и3ли2 пре­ло­жeніz њсэнeніе: сaмъ без­смeрт­ный цRю2, пріими2 молє1ніz н†ша, ±же въ настоs­щее врeмz, на мн0жество твои1хъ щедр0тъ дерзa­юще, t сквeр­ныхъ къ тебЁ ўстeнъ твори1мъ: и3 њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, ±же дёломъ, и3 сл0вомъ, и3 мhслію, вёд­эніемъ и3ли2 невёд­эніемъ согрэшє1ннаz нaми, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха. И# дaруй нaмъ б0дреннымъ сeрд­цемъ и3 трeз­вен­ною мhслію всю2 настоs­щагw житіS н0щь прейти2, њжидa­ю­щымъ при­шeствіz свёт­лагw и3 kвлeн­нагw днE є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, в0ньже со слa­вою судіS всёхъ пріи1детъ, комyждо tдaти по дэлHмъ є3гw2: да не пaдше и3 њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3 воздви1жени въ дёланіе, њбрs­щемсz гот0ви, въ рaдость и3 бжcтвен­ный черт0гъ слaвы є3гw2 совни1демъ, и3дёже прaзд­ну­ю­щихъ глaсъ непре­стaн­ный, и3 неиз­речeн­наz слa­дость зрs­щихъ твоегw2 лицA добр0ту неиз­речeн­ную. Тh бо є3си2 и4стинный свётъ, про­свэ­щazй и3 њсщ7azй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ѕ7, тогHжде с™aгw:

ТS бlгослови1мъ, вhш­ній б9е и3 гDи млcти, творs­щаго при1снw съ нaми вели6каz же и3 неиз­слёдw­ван­наz, сл†внаz же и3 ўж†снаz, и4хже нёсть числA, подaв­шаго нaмъ с0нъ во ўпо­коeніе нeмощи нaшеz, и3 њслаб­лeніе трудHвъ мно­го­трyд­ныz пл0ти. Бlгодари1мъ тS, ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со беззак0ньми нaшими, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежa­щыz ны2 воздви1глъ є3си2, во є4же славосл0вити дер­жaву твою2. Тёмже м0лимъ без­мёр­ную твою2 бlгость: просвэти2 нaшz мы6сли, nчесA, и3 ќмъ нaшъ t тsж­кагw снA лёно­сти воз­стaви: tвeрзи н†ша ўстA, и3 и3сп0лни | твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ непо­колeб­лемw пёти же и3 и3сповёдатисz тебЁ, во всёхъ и3 t всёхъ слaви­мому бGу, без­на­чaль­ному nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 живо­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва з7.
Пёснь полyнощнаz, ко прес™ёй бцdэ:

Воспэ­вaю бlгодaть твою2 вLчце, молю1 тz, ќмъ м0й њбlгодати2. Сту­пaти прaвw мS настaви, путю2 хrт0выхъ зaпо­вэ­дей. Бдёти къ пёсни ўкрэпи2, ўнhніz с0нъ tгонs­ющи. Свs­зана плени1цами грэ­хо­па­дeній, моль­бaми твои1ми разрэши2, бGо­не­вё­сто. Въ нощи2 мS и3 во дни2 сохранsй, борю1щихъ вр†гъ и3збавлsющи мS. Жиз­нодa­телz бGа р0ждшаz, ўмерщ­влeна мS страстьми2 њживи2. Ћже свётъ невечeр­ній р0ждшаz, дyшу мою2 њслёп­шую просвэти2. q ди1внаz вLчнz палaто, д0мъ д¦а б9eственна менE сотвори2. ВрачA р0ждшаz, ўвра­чyй души2 моеS мно­голBт­ныz стр†сти. Вол­нy­ю­щасz житeй­скою бyрею, ко стези1 мz покаsніz напрaви. И#збaви мS nгнS вёч­ну­ю­щагw, и3 чeрвіz же ѕлaгw, и3 тaр­тара: да мS не kви1ши бэс­Hмъ рaдо­ваніе, и4же мнH­гимъ грэхHмъ пови1нника. Н0ва сотвори1 мz, њбет­шaв­шаго нечyв­ствен­ными, пренепор0чнаz, согрэшє1ніи. Стрaнна мyки всsкіz покажи1 мz, и3 всёхъ вLку ўмоли2. Нбc­наz ми2 ўлучи1ти весє1ліz со всёми с™hми спод0би. Прес™az дв7о, ўслhши глaсъ непо­трeб­нагw рабA твоегw2. Струю2 давaй мнЁ слезaмъ пречcтаz, души2 моеS сквeрну њчи­щa­ющи. Стен†ніz t сeрдца при­ношy ти непре­стaннw, ўсeрд­ствуй вLчце. Молeб­ную слyжбу мою2 пріими2, и3 бGу бlгоутр0бному принеси2. Превh­ш­шаz ѓгGлъ, мір­скaгw мS превh­шша сли1тіz сотвори2. Свэтон0снаz сёне нбc­наz, д¦0вную бlгодaть во мнЁ напрaви. Рyцэ воз­дёю и3 ўстнЁ къ похвалeнію, њсквер­нeны сквeр­ною, всенепор0чнаz. Душет­лён­ныхъ мS пaко­стей и3збaви, хrтA при­лёжнw ўмолs­ющи: є3мyже чeсть и3 поклонeніе подобaетъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва }, ко гDу нaшему ї}су хrтY:

Многом­лcтиве и3 все­м­лcтиве б9е м0й, гDи ї}се хrтE, мн0гіz рaди любвE сшeлъ и3 воплоти1лсz є3си2, ћкw да сп7сeши всёхъ. И# пaки, сп7се, сп7си1 мz по бlгодaти, молю1 тz: ѓще бо t дёлъ сп7сeши мS, нёсть сE бlгодaть и3 дaръ, но д0лгъ пaче. Е$й, мн0гій въ щедр0тахъ, и3 неиз­речeн­ный въ млcти! Вёруzй бо въ мS, рeклъ є3си2, q хrтE м0й, жи1въ бyдетъ, и3 не ќзритъ смeрти во вёки. Ѓще ќбw вёра, ћже въ тS, сп7сaетъ tч†zнныz, сE вёрую: сп7си1 мz, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2 и3 создa­тель. Вёра же вмё­стw дёлъ да вмэни1тсz мнЁ, б9е м0й, не њбрs­щеши бо дёлъ tню1дъ њправ­дa­ю­щихъ мS. Но тA вёра моS да довлёетъ вмё­стw всёхъ, тA да tвэ­щaетъ, тA да њправди1тъ мS, тA да покa­жетъ мS при­чaст­ника слaвы твоеS вёч­ныz. Да не ќбw похи1титъ мS сатанA, и3 похвa­литсz, сл0ве, є4же tт0ргнути мS t твоеS руки2 и3 њгрaды. Но и3ли2 хощY, сп7си1 мz, и3ли2 не хощY, хrтE сп7се м0й, предвари2 ск0рw, ск0рw, погиб0хъ: тh бо є3си2 бGъ м0й t чрeва мaтере моеS. Спод0би мS гDи, нhнэ возлюби1ти тS, ћкоже возлюби1хъ и3ногдA т0й сaмый грёхъ, и3 пaки пораб0тати тебЁ без8 лёно­сти т0щнw, ћкоже пораб0тахъ прeжде сатанЁ льсти1вому. Наи­пaче же пораб0таю тебЁ гDу и3 бGу моемY ї}су хrтY, во вс‰ дни6 животA моегw2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва f7,
ко храни1телю человёческіz жи1зни ѓгGлу:

С™hй ѓгGле, пред­стоsй nкаsн­нэй моeй души2 и3 стрaст­нэй моeй жи1зни, не њстaви менє2 грёш­нагw, нижE tступи2 t менє2 за невоз­дер­жaніе моE: не дaждь мёста лукaвому дeмону њбла­дaти мн0ю, наси1льствомъ смeрт­нагw сегw2 тэлесE: ўкрэпи2 бёд­ству­ю­щую и3 худyю мою2 рyку, и3 настaви мS на пyть сп7сeніz. Е$й, с™hй ѓгGле б9ій, храни1телю и3 покрови1телю nкаsн­ныz моеS души2 и3 тёла, вс‰ мнЁ прости2, є3ли1кими тS њскорби1хъ во вс‰ дни6 животA моегw2: и3 ѓще что2 согрэши1хъ въ пре­шeд­шую н0щь сію2, покрhй мS въ настоs­щій дeнь, и3 сохрани1 мz t всsкагw и3скушeніz проти1внагw, да ни въ к0емъ грэсЁ про­гнё­ваю бGа: и3 моли1сz за мS ко гDу, да ўтверди1тъ мS въ стрaсэ своeмъ, и3 дост0йна покa­жетъ мS рабA своеS бlго­сти. Ґми1нь.

Мlтва ‹, ќтреннzz конeчнаz,
ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце моS бцdе, с™hми твои1ми и3 всеси1льными моль­бaми tжени2 t менє2 сми­рeн­нагw и3 nкаsн­нагw рабA твоегw2, ўнhніе, забвeніе, неразy­міе, нера­дёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3 х{льнаz помышлє1ніz, t nкаsн­нагw моегw2 сeрдца, и3 t помра­чeн­нагw ўмA моегw2. И# погаси2 плa­мень страстeй мои1хъ, ћкw ни1щъ є4смь и3 nкаs­ненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ вос­по­минaній, и3 пред­пріsтій, и3 t всёхъ дёй­ствъ ѕлhхъ свободи1 мz. Ћкw бlго­сло­вeна є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвитсz пречcтн0е и4мz твоE во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтвенное призывaніе с™aгw,
є3гHже и4мz н0сиши:

Моли2 бGа њ мнЁ, с™hй ўг0дниче б9ій [и4м>къ], ћкw ѓзъ ўсeрднw къ тебЁ при­бэ­гaю, ск0рому пом0щнику и3 мlтвен­нику њ души2 моeй.

Пёснь прес™ёй бцdэ, глaсъ д7:

Бцdе дв7о рaдуйсz, бlгодaт­наz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlго­сло­вeна ты2 въ женaхъ, и3 бlго­сло­вeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.

Тропaрь кrтY, глaсъ №, мlтва за nтeчество:

Сп7си2, гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды правосл†внымъ хrтіaнwмъ на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Мlтва њ живhхъ:

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nтцA моего2 дух0внаго [и4м>къ], роди1телей мои1хъ [и4м>къ], ср0дникwвъ [и4м>къ], начaль­ни­кwвъ, настaв­ни­кwвъ, бlго­дё­те­лей [и4м>къ], и3 всёхъ пра­во­слaв­ныхъ хrтіaнъ.

Мlтва њ ўс0пшихъ:

Ўпок0й, гDи, дyшы ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ: [роди1телей мои1хъ], ср0дникwвъ [и4м>къ], бlго­дё­те­лей [и4м>къ], и3 всёхъ пра­во­слaв­ныхъ хrтіaнъ, и3 прости2 и5мъ вс‰ согрэшє1ніz вHль­наz и3 невHль­наz, и3 дaруй и5мъ цrтвіе нбcное.

Ѓще м0жеши, чти2 помsн­никъ вмё­стw си1хъ крaт­кихъ мlтвъ њ живhхъ и3 ўс0пшихъ.

Њкончаніе мlтвъ:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, прис­нобl­жeн­ную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Tпyстъ:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


Помsнникъ.

Е#г0же д0лжно є4сть монaху и3ли2 мірzни1ну на всsкъ дeнь по скон­чaніи келeй­нагw прaвила, со всsкимъ ўми­лeніемъ чести2.

Њ живhхъ:

Помzни2, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, млcти и3 щед­рHты тво‰ t вёка сyщыz, и4хже рaди и3 вочlвё­чилсz є3си2, и3 рас­пsтіе и3 смeрть, сп7сeніz рaди прaвw въ тS вёру­ю­щихъ, пре­тер­пёти и3зв0лилъ є3си2: и3 вос­кRсъ и3з8 мeрт­выхъ, воз­нeслсz є3си2 на нб7сA, и3 сэди1ши њдес­нyю бGа nц7A, и3 при­зи­рaеши на смирє1нныz мольбы6 всёмъ сeрд­цемъ при­зы­вa­ю­щихъ тS: приклони2 ќхо твоE, и3 ўслhши сми­рeн­ное молeніе менє2 непо­трeб­нагw рабA твоегw2, въ воню2 бlго­ухaніz д¦0внагw тебЁ за вс‰ лю1ди тво‰ при­но­сs­щагw. И# въ пeр­выхъ помzни2 цRковь твою2 с™yю, соб0рную и3 ґпcль­скую, ю4же снаб­дёлъ є3си2 чcтн0ю твоeю кр0вію, и3 ўтверди2, и3 ўкрэпи2, и3 разшири2, ўмн0жи, ўмири2, и3 непреwбори1му ѓдо­выми враты2 во вёки сохрани2: раздир†ніz цRквeй ўтиши2, шат†ніz kзhчєскаz ўгаси2, и3 є3ресeй вост†ніz ск0рw разори2 и3 и3скорени2, и3 въ ничт0же си1лою с™aгw твоегw2 д¦а њбрати2. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй бGохрани1мую странY нaшу, вл†сти и3 в0инство є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего с™ёйшаго патріaрха [и4м>къ], преwсщ7є1нныz мит­ро­полjты, ґрхіе­пcкпы и3 є3пcкпы правосл†вныz, їерє1и же и3 діaконы, и3 вeсь при1четъ цRк0вный, ±же постaвилъ є3си2 пасти2 сло­вeс­ное твоE стaдо: и3 мlтвами и4хъ поми1луй, и3 сп7си1 мz грёш­наго. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nтцA моего2 дух0внаго [и4м>къ], и3 с™hми є3гw2 мlтвами прости2 мо‰ согрэшє1ніz. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй роди1тели мо‰ [и4м>къ], брaтію и3 сестры6, и3 ср0дники мо‰ по пл0ти, и3 вс‰ бли6жніz р0да моегw2, и3 дрyги, и3 дaруй и5мъ м‡рнаz тво‰ и3 прем‡рнаz бlг†z. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй стaрцы и3 ю5ныz, ни1щыz и3 сироты6 и3 вдови6цы, и3 сyщыz въ болёзни и3 въ печaл­эхъ, бэдaхъ же и3 ск0рбехъ, њбстоsніихъ и3 плэнeніихъ, темни1цахъ же и3 заточeніихъ, и3зрsднэе же въ гонeніихъ тебє2 рaди и3 вёры пра­во­слaв­ныz t kзы6къ безб0жныхъ, t tст{пникъ и3 t є3ретікHвъ, сyщыz рабы6 тво‰: и3 помzни2 |, посэти2, ўкрэпи2, ўтёши, и3 вск0рэ си1лою твоeю њслaбу, своб0ду и3 и3збaву и5мъ подaждь. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй пHслан­ныz въ слyжбу, путе­шeству­ю­щыz, nтцы2 и3 брaтію нaшу, и3 сестры6, и3 вс‰ правосл†вныz хrтіaны. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй и5хже ѓзъ безy­міемъ мои1мъ соблазни1хъ, и3 t пути2 сп7си1тельнагw tврати1хъ, къ дэлHмъ ѕлы6мъ и3 неподHб­нымъ привед0хъ: бжcтвен­нымъ твои1мъ пр0мысломъ къ пути сп7сeніz пaки возврати2. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй ненави1дzщыz и3 њби1дzщыz мS, и3 творs­щыz ми2 пaкw­сти, и3 не њстaви и5хъ поги1бнути менє2 рaди грёш­нагw. [Покл0нъ.]

Tступи1вшыz t пра­во­слaв­ныz вёры, и3 поги1бельными є3ресьми2 њслэплє1нныz, свё­томъ твоегw2 познaніz просвэти2, и3 с™ёй твоeй ґпcль­стэй соб0рнэй цRкви причти2. [Покл0нъ.]

Њ ўс0пшихъ:

Помzни2, гDи, t житіS сегw2 tшeд­шыz с™ёйшыz патріaрхи, преwсщ7є1нныz мит­ро­полjты, ґрхіе­пcкпы и3 є3пcкпы правосл†вныz, во їерeй­ст­эмъ же и3 при1чтэ цRк0внэмъ и3 и4ночестэмъ чи1нэ тебЁ послужи1вшыz, и3 въ вёч­ныхъ твои1хъ селeніихъ со с™hми ўпок0й. [Покл0нъ.]

Помzни2, гDи, дyшы ўс0пшихъ рабHвъ твои1хъ, [роди1телей мои1хъ] [и4м>къ], и3 всёхъ ср0дникwвъ по пл0ти: и3 прости2 и4хъ вс‰ согрэшє1ніz вHль­наz и3 невHль­наz, дaруz и5мъ цrтвіе и3 при­чaстіе вёч­ныхъ твои1хъ бlги1хъ, и3 твоеS без­ко­нeч­ныz и3 бlжeн­ныz жи1зни насла­ждeніе. [Покл0нъ.]

Помzни2, гDи, и3 вс‰ въ надeжди вос­кrніz и3 жи1зни вёч­ныz ўс0пшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, и3 сестры6, и3 здЁ лежa­щыz, и3 повсю1ду, правосл†вныz хrтіaны, и3 со с™hми твои1ми, и3дёже при­сэ­щaетъ свётъ лицA твоегw2, всели2, и3 нaсъ поми1луй, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. Ґми1нь. [Покл0нъ.]

СіE глаг0ли три1жды:

Подaждь, гDи, њстав­лeніе грэхHвъ всBмъ прeжде tшeд­шымъ въ вёрэ и3 надeжди вос­кrніz nтцє1мъ, брaтіzмъ и3 сест­рaмъ нaшымъ, и3 сотвори2 и5мъ вёч­ную пaмzть.


Мlтвы на с0нъ грzдyщымъ.

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­телю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недо­умё­юще, сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёш­ніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўпо­вa­хомъ: не про­гнё­вайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Млcр­діz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlго­сло­вeн­наz бцdе: надё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw,
къ бGу nц7Y:

Б9е вёч­ный и3 цRю2 всsкагw создaніz, спод0бивый мS дaже въ чaсъ сeй доспёти, прости1 ми грэхи2, ±же сотвори1хъ въ сeй дeнь, дёломъ, сл0вомъ и3 помыш­лeніемъ: и3 њчи1сти, гDи, сми­рeн­ную мою2 дyшу t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 дaждь ми2, гDи, въ нощи2 сeй с0нъ прейти2 въ ми1рэ: да востaвъ t сми­рeн­нагw ми2 л0жа, бlго­уго­ждY прес™0му и4мени тво­емY во вс‰ дни6 животA моегw2, и3 поперY борю1щыz мS враги2, плотск‡z и3 без­плHт­ныz: и3 и3збaви мS, гDи, t помыш­лeній сyет­ныхъ, њсквер­нs­ю­щихъ мS, и3 п0хотей лукa­выхъ. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7, с™aгw ґнті0ха,
ко гDу нaшему ї}су хrтY:

Вседержи1телю, сл0во џ§ее, сaмъ совер­шeнъ сhй, ї}се хrтE, мн0гагw рaди млcр­діz твоегw2 нико­гдaже tлучaйсz менє2 рабA твоегw2, но все­гдA во мнЁ почивaй. Ї}се, д0брый пaстырю твои1хъ nвeцъ, не предaждь менє2 кра­молЁ ѕміи1нэ, и3 желaнію сата­нинY не њстaви менє2, ћкw сёмz тли2 во мнЁ є4сть. Ты2 ќбw гDи б9е покланsе­мый, цRю2 с™hй ї}се хrтE, спsща мS сохрани2 немер­цa­ю­щимъ свё­томъ, д¦омъ твои1мъ с™hмъ, и4мже њс™и1лъ є3си2 тво‰ ў§нки2. Дaждь гDи и3 мнЁ, недост0йному рабY тво­емY, сп7сeніе твоE на л0жи моeмъ: просвэти2 ќмъ м0й свё­томъ рaзума с™aгw є3ђліа твоегw2, дyшу люб0вію кrтA твоегw2, сeрдце чcтот0ю сло­весE твоегw2, тёло моE твоeю стrтію без­стрaст­ною: мhсль мою2 твои1мъ сми­рeніемъ сохрани2, и3 воздви1гни мS во врeмz под0бно на твоE славосл0віе. Ћкw пре­п­ро­слaв­ленъ є3си2 со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ д¦омъ, во вёки. Ґми1нь.

Мlтва G, ко прес™0му д¦у:

ГDи, цRю2 нбc­ный, ўтё­ши­телю, дш7е и4стины, ўмлcр­дисz, и3 поми1луй мS грёш­наго рабA твоего2, и3 tпусти1 ми недост0йному, и3 прости2 вс‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ днeсь ћкw чело­вёкъ, пaче же и3 не ћкw чело­вёкъ, но и3 горёе скотA: вHль­ныz мо‰ грэхи2 и3 невHль­ныz, вёдw­мыz и3 невёдw­мыz, ±же t ю4ности, и3 t наyки ѕлы2, и3 ±же сyть t нaгль­ства и3 ўнhніz. Ѓще и4менемъ твои1мъ клsхсz, и3ли2 похy­лихъ є5 въ помыш­лeніи моeмъ: и3ли2 кого2 ўкори1хъ, и3ли2 њкле­ветaхъ кого2 гнё­вомъ мои1мъ, и3ли2 њпе­чa­лихъ: и3ли2 њ чeмъ про­гнё­вахсz, и3ли2 солгaхъ, и3ли2 безг0днw спaхъ: и3ли2 ни1щъ пріи1де ко мнЁ, и3 пре­зрёхъ є3го2: и3ли2 брaта моего2 њпе­чa­лихъ, и3ли2 свa­дихъ, и3ли2 кого2 њсуди1хъ: и3ли2 раз­ве­ли­чaхсz, и3ли2 раз­гор­дёхсz, и3ли2 раз­гнё­вахсz: и3ли2 стоsщу ми2 на мlтвэ, ќмъ м0й њ лукaв­ствіи мjра сегw2 подви1жесz: и3ли2 раз­вра­щeніе помhс­лихъ, и3ли2 њб8zд0хсz, и3ли2 њпи1хсz, и3ли2 без8 ўмA смэsхсz: и3ли2 лукaвое помhс­лихъ, и3ли2 добр0ту чуж­дyю ви1дэвъ, и3 т0ю ўsзв­ленъ бhхъ сeрд­цемъ: и3ли2 неподHб­наz глаг0лахъ, и3ли2 грэхY брaта моегw2 посм­эsхсz, мо‰ же сyть безчи1слєннаz согрэшє1ніz: и3ли2 њ мlтвэ неради1хъ, и3ли2 и4но что2 содёzхъ лукaвое, не п0мню: т† бо вс‰ и3 бHльша си1хъ содёzхъ. Поми1луй мS тв0рче м0й вLко, ўнhлаго и3 недост0йнаго рабA твоего2: и3 њстaви ми2, и3 tпусти2, и3 прости1 мz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: да съ ми1ромъ лsгу, ўснY и3 почjю, блyд­ный, грёш­ный и3 nкаsн­ный ѓзъ: и3 поклоню1сz, и3 воспою2, и3 про­слaвлю пречcтн0е и4мz твоE, со nц7eмъ, и3 є3динор0днымъ є3гw2 сн7омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва д7, с™aгw макaріа вели1кагw:

Чт0 ти при­несY, и3ли2 чт0 ти воздaмъ, великодарови1тый без­смeрт­ный цRю2, щeдре и3 чlвэколю1бче гDи; ћкw лэнs­щасz менE на твоE ўго­ждeніе, и3 ничт0же бlго сотв0рша, при­вeлъ є3си2 на конeцъ мимо­шeд­шагw днE сегw2, њбра­щeніе и3 сп7сeніе души2 моeй стр0z. Млcтивъ ми2 бyди грёш­ному, и3 њбна­жeн­ному всsкагw дёла бlга: воз­стaви пaд­шую мою2 дyшу, њскверни1вшуюсz въ без­мёр­ныхъ согр­э­шeніихъ, и3 tими2 t менє2 вeсь п0мыслъ лукa­вый ви1димагw сегw2 житіS. Прости2 мо‰ согрэшє1ніz, є3ди1не без­грёшне, є4же ти2 согрэши1хъ въ сeй дeнь, вёд­эніемъ и3 невёд­эніемъ, сл0вомъ, и3 дёломъ, и3 помыш­лeніемъ, и3 всёми мои1ми чyв­ствы. Ты2 сaмъ покры­вaz сохрани1 мz t всsкагw сопроти1внагw њбстоsніz, бжcтвен­ною твоeю влaстію, и3 неиз­речeн­нымъ чlвэколю1біемъ, и3 си1лою. Њчи1сти б9е, њчи1сти мн0жество грэхHвъ мои1хъ. Бlговоли2 гDи и3збaвити мS t сёти лукa­вагw, и3 сп7си2 стрaст­ную мою2 дyшу, и3 њсэни1 мz свё­томъ лицA твоегw2, є3гдA пріи1деши во слaвэ: и3 неw­суж­дeнна нhнэ сн0мъ ўснyти сотвори2, и3 без8 меч­тaніz: и3 несму­щeнъ п0мыслъ рабA твоегw2 соблюди2, и3 всю2 сата­нинY дётель tжени2 t менє2: и3 просвэти1 ми раз{мныz џчи сердє1чныz, да не ўснY въ смeрть. И# посли1 ми ѓгGла ми1рна, храни1телz и3 настaв­ника души2 и3 тёлу моемY, да и3збaвитъ мS t вр†гъ мои1хъ: да востaвъ со nдрA моегw2, при­несy ти бlгодaр­ствєн­ныz мольбы6. Е$й гDи, ўслhши мS грёш­наго и3 ўб0гаго рабA твоего2, и3зволeніемъ и3 с0вэстію: дaруй ми2 востaвшу словесє1мъ твои6мъ поучи1тисz, и3 ўнhніе бэс0вское далeче t менє2 tгнaно бhти сотвори2 твои1ми ѓгGлы: да бlгословлю2 и4мz твоE с™0е, и3 про­слaвлю, и3 слaвлю пречcтую бцdу мRjю, ю4же дaлъ є3си2 нaмъ грBш­нымъ заступлeніе, и3 пріими2 сію2 молs­щу­юсz за ны2: вёмъ бо, ћкw под­ра­жaетъ твоE чlвэколю1біе, и3 молs­щисz не пре­стаeтъ. ТоS заступлeніемъ, и3 чcт­нaгw кrтA знa­меніемъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ рaди, ўб0гую дyшу мою2 соблюди2 ї}се хrтE б9е нaшъ: ћкw с™ъ є3си2, и3 пре­п­ро­слaв­ленъ во вёки. Ґми1нь.

Мlтва є7:

ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во дни2 сeмъ сл0вомъ, дёломъ и3 помыш­лeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ прости1 ми. Ми1ренъ с0нъ и3 без­мzтe­женъ дaруй ми2, ѓгGла твоего2 храни1телz посли2, покры­вa­юща и3 соблюдa­юща мS t всsкагw ѕлA: ћкw ты2 є3си2 храни1тель душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ, и3 тебЁ слaву воз­сы­лaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ѕ7:

ГDи б9е нaшъ, въ нег0же вёро­ва­х­омъ, и3 є3гHже и4мz пaче всsкагw и4мене при­зы­вaемъ: дaждь нaмъ, ко снY tходs­щымъ, њслaбу души2 и3 тёлу, и3 соблюди2 нaсъ t всsкагw меч­тaніz, и3 тeм­ныz слa­сти кромЁ: ўстaви стрем­лeніе страстeй, ўгаси2 разжжє1ніz востaніz тэлeс­нагw. Дaждь нaмъ цэло­мyд­реннэ пожи1ти дёлы и3 словесы2: да доб­ро­дё­тель­ное жи1тельство вос­пріeм­люще, њбэто­вaн­ныхъ не tпа­дeмъ бlги1хъ твои1хъ, ћкw бlго­сло­вeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва з7, с™aгw їwaнна златоyстагw:
мlтвы молє1бныz,
числ0мъ двaдесzтимъ четhремъ часHмъ,
дневны6мъ и3 нощны6мъ.

[№] ГDи, не лиши2 менє2 нбc­ныхъ твои1хъ бл†гъ. [в7] ГDи, и3збaви мS вёч­ныхъ мyкъ. [G] ГDи, ўм0мъ ли и3ли2 помыш­лeніемъ, сл0вомъ и3ли2 дёломъ согрэши1хъ, прости1 мz. [д7] ГDи, и3збaви мS всsкагw невёд­эніz, и3 забвeніz, и3 малодy­шіz, и3 њка­менeн­нагw нечyв­ствіz. [є7] ГDи, и3збaви мS t всsкагw и3скушeніz. [ѕ7] ГDи, просвэти2 моE сeрдце, є4же помрачи2 лукaвое похо­тёніе. [з7] ГDи, ѓзъ ћкw чело­вёкъ согрэши1хъ, тh же ћкw бGъ щeдръ, поми1луй мS, ви1дz нeмощь души2 моеS. [}] ГDи, посли2 бlгодaть твою2 въ п0мощь мнЁ, да про­слaвлю и4мz твоE с™0е. [f7] ГDи ї}се хrтE, напиши1 мz рабA твоего2 въ кни1зэ жив0тнэй, и3 дaруй ми2 конeцъ бlгjй. [‹] ГDи б9е м0й, ѓще и3 ничт0же бlго сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но дaждь ми2 по бlгодaти твоeй, положи1ти начaло бlг0е. [№i] ГDи, њкропи2 въ сeрдцэ моeмъ р0су бlгодaти твоеS. [в7i] ГDи нб7сE и3 земли2, помzни1 мz грёш­наго рабA твоего2, стyд­наго и3 нечи1стаго, во цrтвіи твоeмъ. Ґми1нь.

[№] ГDи, въ покаsніи пріими1 мz. [в7] ГDи, не њстaви менє2. [G] ГDи, не введи2 менє2 въ напaсть. [д7] ГDи, дaждь ми2 мhсль бlгу. [є7] ГDи, дaждь ми2 слeзы, и3 пaмzть смeрт­ную, и3 ўми­лeніе. [ѕ7] ГDи, дaждь ми2 п0мыслъ и3сповёданіz грэхHвъ мои1хъ. [з7] ГDи, дaждь ми2 сми­рeніе, цэло­мyдріе и3 послу­шaніе. [}] ГDи, дaждь ми2 тер­пё­ніе, вели­кодy­шіе и3 кр0тость. [f7] ГDи, всели2 въ мS к0рень бlги1хъ, стрaхъ тв0й въ сeрдце моE. [‹] ГDи, спод0би мS люби1ти тS t всеS души2 моеS и3 помыш­лeніz, и3 твори1ти во всeмъ в0лю твою2. [№i] ГDи, покрhй мS t чело­вBкъ нёко­то­рыхъ, и3 бэс­Hвъ, и3 страстeй, и3 t всsкіz и3нhz непод0бныz вeщи. [в7i] ГDи, вёси, ћкw твори1ши, ћкоже ты2 в0лиши, да бyдетъ в0лz твоS и3 во мнЁ грёш­нэмъ: ћкw бlго­сло­вeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва }, ко гDу нaшему ї}су хrтY:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, рaди чcт­нёй­шіz м™ре твоеS, и3 безпл0тныхъ твои1хъ ѓгGлъ, прbр0ка же и3 п®тeчи и3 кrти1телz твоегw2, бGоглаг0ливыхъ же ґпcлъ, свёт­лыхъ и3 доб­ро­по­бёд­ныхъ м§нкъ, прпdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ, и3 всёхъ с™hхъ мlтвами, и3збaви мS настоs­щагw њбстоsніz бэс0вскагw. Е$й, гDи м0й и3 тв0рче, не хотsй смeрти грёш­нагw, но ћкоже њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY, дaждь и3 мнЁ њбра­щeніе nкаsн­ному и3 недост0йному: и3зми1 мz t ќстъ пaгуб­нагw ѕмjz, зіs­ю­щагw пожрeти мS, и3 свести2 во ѓдъ жи1ва. Е$й, гDи м0й, ўтэ­шeніе моE, и4же менє2 рaди nкаsн­нагw въ тлён­ную пл0ть њбол­кjйсz, и3ст0ргни мS t nкаsн­ства, и3 ўтэ­шeніе подaждь души2 моeй nкаsн­нэй. Всади2 въ сeрдце моE твори1ти тво‰ повелBніz, и3 њстaвити лук†ваz дэ‰ніz, и3 получи1ти бlжє1нства тво‰: на тs бо гDи ўпо­вaхъ, сп7си1 мz.

Мlтва f7, ко прес™ёй бцdэ,
с™aгw петрA студjйскагw:

Къ тебЁ пре­чтcэй б9іей м™ри ѓзъ nкаsн­ный при­пa­даz молю1сz: вёси, цRи1це, ћкw без­пре­стaни согр­э­шaю и3 про­гнэ­в­лsю сн7а твоего2 и3 бGа моего2, и3 мн0гажды ѓще кaюсz, л0жъ пред8 бGомъ њбр­этa­юсz, и3 кaюсz тре­пeщz: не ўжeли гDь порази1тъ мS, и3 по часЁ пaки т†zжде творю2. Вёдущи сі‰, вLчце моS гпcжE бцdе, молю2, да поми1луеши, да ўкрэпи1ши, и3 бlг†z твори1ти да подaси ми2. Вёси бо, вLчце моS бцdе, ћкw tню1дъ и4мамъ въ нeна­ви­сти ѕл†z мо‰ дэлA, и3 всeю мhслію люблю2 зак0нъ бGа моегw2: но не вёмъ, гпcжE пре­чтcаz, tкyду ±же ненави1жду, т† и3 люблю2, ґ бlг†z пре­сту­пaю. Не попу­щaй, пре­чтcаz, в0ли моeй совер­шaтисz, не ўг0дна бо є4сть: но да бyдетъ в0лz сн7а твоегw2 и3 бGа моегw2: да мS сп7сeтъ, и3 вразуми1тъ, и3 подaстъ бlгодaть с™aгw д¦а, да бhхъ ѓзъ tсeлэ пре­стaлъ сквер­но­дёй­ства, и3 пр0чее пожи1лъ бhхъ въ пове­лёніи сн7а твоегw2, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 дер­жaва, со без­на­чaль­нымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 живо­творs­щимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ‹, ко прес™ёй бцdэ:

Бlгaгw цRS бlгaz м™и, пречcтаz и3 бlго­сло­вeн­наz бцdе мRjе, млcть сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw и3злeй на стрaст­ную мою2 дyшу, и3 твои1ми мlтвами настaви мS на дэ‰ніz бlг†z: да пр0чее врeмz животA моегw2 без8 пор0ка прейдY, и3 тоб0ю рaй да њбрsщу, бцdе дв7о, є3ди1на чcтаz и3 бlгословeннаz.

Мlтва №i, ко с™0му ѓгGлу храни1телю:

ЃгGле хrт0въ, храни1телю м0й с™hй, и3 покрови1телю души2 и3 тёла моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ во днeш­ній дeнь, и3 t всsкагw лукaв­ствіz проти1внагw ми2 врагA и3збaви мS, да ни въ к0емже грэсЁ про­гнё­ваю бGа моего2: но моли2 за мS грёш­наго и3 недост0йнаго рабA, ћкw да дост0йна мS покa­жеши бlго­сти и3 млcти всес™hz трbцы, и3 м™ре гDа моегw2 ї}са хrтA, и3 всёхъ с™hхъ. Ґми1нь.

Кондaкъ бцdэ, глaсъ }:

Взбрaн­ной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaр­ствєн­наz вос­писyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw и3мyщаz дер­жaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, невё­сто неневёстнаz.

Преслaв­наz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нaшу мlтву сн7у тво­емY и3 бGу нaшему, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz.

ВсE ўпо­вaніе моE на тS воз­ла­гaю, м™и б9іz, сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ.

Бцdе дв7о, не прeзри менє2 грёш­нагw, трe­бу­юща твоеS п0мощи и3 твоегw2 заступлeніz: на тs бо ўповA душA моS, и3 поми1луй мS.

Мlтва с™aгw їwаннjкіа:

Ўповaніе моE nц7ъ, при­бё­жище моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ с™hй: трbце с™az, слaва тебЁ.

Њкончаніе мlтвъ:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, прис­нобl­жeн­ную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Тaже, вмёстw прощeніz:

Њслaби, њстaви, прости2 б9е прегрэшє1ніz н†ша, вHль­наz и3 невHль­наz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ вёд­эніи и3 не въ вёд­эніи, ±же во дни2 и3 въ нощи2, ±же во ўмЁ и3 въ помыш­лeніи: вс‰ нaмъ прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Мlтва:

Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2, гDи чlвэколю1бче. Бlго­творs­щымъ бlгосотвори2. Брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нaшымъ дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. Въ нeмо­щехъ сyщыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. Я%же въ м0ри ўпрaви. Путе­шeству­ю­щымъ спу­те­шeствуй. Хrтіaнwмъ споб0рствуй. Слу­жa­щымъ и3 ми1лующымъ нaсъ грэхHвъ њстав­лeніе дaруй. Запо­вё­дав­шихъ нaмъ недо­стHй­нымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй по вели1цэй твоeй млcти. Помzни2 гDи, прeжде ўс0пшихъ nтє1цъ и3 брaтій нaшихъ, и3 ўпок0й и5хъ, и3дёже при­сэ­щaетъ свётъ лицA твоегw2. Помzни2 гDи, брaтій нaшихъ плэнeн­ныхъ, и3 и3збaви | t всsкагw њбстоsніz. Помzни2 гDи, пло­до­носs­щихъ и3 доб­ро­дё­ла­ю­щихъ во с™hхъ твои1хъ цRк­вахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёч­ную. Помzни2 гDи и3 нaсъ, сми­рeн­ныхъ, и3 грёш­ныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, и3 просвэти2 нaшъ ќмъ свё­томъ рaзума твоегw2, и3 настaви нaсъ на стезю2 зaпо­вэ­дей твои1хъ: мlтвами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ћкw бlго­сло­вeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

И#сповёданіе грэхHвъ повседнeвное:

И#спо­вё­даю тебЁ гDу бGу моемY и3 творцY, во с™ёй трbцэ є3ди1ному, слaви­мому и3 покланsе­мому, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, вс‰ мо‰ грэхи2, ±же содёzхъ во вс‰ дни6 животA моегw2, и3 на всsкій чaсъ, и3 въ настоs­щее врeмz, и3 въ пре­шeд­шыz дни6 и3 нHщи: дёломъ, сл0вомъ, помыш­лeніемъ, њб8zдeніемъ, піsн­ствомъ, тай­но­zдeніемъ, праздносл0віемъ, ўнhніемъ, лёно­стію, прекосл0віемъ, непо­слу­шaніемъ, њкле­ветaніемъ, њсуж­дeніемъ, небре­жeніемъ, самолю1біемъ, мно­го­стz­жaніемъ, хищeніемъ, неправдоглаг0ланіемъ, сквер­но­при­бhт­че­ствомъ, мшелои1мствомъ, рев­но­вaніемъ, зaви­стію, гнё­вомъ, памzтоѕл0біемъ, нeна­ви­стію, лихои1мствомъ, и3 всёми мои1ми чyв­ствы: зрёніемъ, слy­хомъ, њбонsніемъ, вкy­сомъ, њсzзaніемъ, и3 пр0чими мои1ми грэхи6, душeв­ными вкyпэ и3 тэлeс­ными, и4миже тебE бGа моего2 и3 творцA про­гнё­вахъ, и3 бли1жнzго моего2 њне­прaв­до­вахъ. Њ си1хъ жалёz, ви1нна себE тебЁ, бGу моемY, пред­став­лsю, и3 и3мёю в0лю кazтисz: т0чію, гDи б9е м0й, помози1 ми, со слезaми сми­рeннw молю1 тz: прешє1дшаz же согрэшє1ніz мо‰ млcр­діемъ твои1мъ прости1 ми, и3 разрэши2 t всёхъ си1хъ, ±же и3зглаг0лахъ пред8 тоб0ю, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Мlтва с™aгw їwaнна дамаски1на,
ю4же ўказyz на џдръ тв0й, глаг0ли:

ВLко чlвэколю1бче, не ўжeли мнЁ џдръ сeй гр0бъ бyдетъ; и3ли2 є3щE nкаsн­ную мою2 дyшу просвэти1ши днeмъ; Сe ми гр0бъ предлежи1тъ, сe ми смeрть предстои1тъ. СудA твоегw2 гDи бою1сz, и3 мyки без­ко­нeч­ныz, ѕл0е же творS не престаю2: тебE гDа бGа моего2 все­гдA про­гнэ­в­лsю, и3 пречcтую твою2 м™рь, и3 вс‰ нбc­ныz си6лы, и3 с™aго ѓгGла храни1телz моего2. Вёмъ u5бо гDи, ћкw недост0инъ є4смь чlвэколю1біz твоегw2, но дост0инъ є4смь всsкагw њсуж­дeніz и3 мyки. Но гDи, и3ли2 хощY, и3ли2 не хощY, сп7си1 мz. Ѓще бо прaвед­ника сп7сeши, ничт0же вeліе, и3 ѓще чи1стаго поми1луеши, ничт0же ди1вно: дост0йни бо сyть млcти твоеS. Но на мнЁ грёш­нэмъ ўдиви2 млcть твою2: њ сeмъ kви2 чlвэколю1біе твоE, да не њдо­лёетъ моS ѕл0ба твоeй неизглаг0ланнэй бlго­сти и3 млcр­дію: и3 ћкоже х0щеши, ўстр0й њ мнЁ вeщь.

И# тaкw хотsй возлещи2 на постeлю,
глаг0ли тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е: да не когдA ўснY въ смeрть, да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Застyп­никъ души2 моеS бyди б9е, ћкw посредЁ хождY сэтeй мн0гихъ: и3збaви мS t ни1хъ, и3 сп7си1 мz бlже, ћкw чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Преслaв­ную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёйшую, нем0лчнw воспои1мъ сeрд­цемъ и3 ўсты2, бцdу сію2 и3сповёдающе, ћкw вои1стинну р0ждшую нaмъ бGа вопло­щeнна, и3 молs­щу­юсz непре­стaннw њ душaхъ нaшихъ.

Тaже цэлyй кrтъ тв0й, и3 прекрести2 кrт0мъ мёсто твоE t главы2 и3 до н0гъ, тaкожде и3 t всёхъ стрaнъ, глаг0лz:

Мlтва чcтн0му кrтY:

Да вос­кr­нетъ бGъ, и3 рас­точaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ бёси t лицA лю1бzщихъ бGа, и3 знa­ме­ну­ю­щихсz кrт­нымъ знa­меніемъ, и3 въ весeліи глаг0лющихъ: рaдуйсz, пречcт­нhй и3 живо­творs­щій кrте гDень, про­гонszй бёсы си1лою на тебЁ про­пs­тагw гDа нaшегw ї}са хrтA, во ѓдъ сшeд­шагw, и3 попрaв­шагw си1лу діaволю, и3 даро­вaв­шагw нaмъ тебE, кrтъ св0й чcт­нhй, на про­гнaніе всsкагw супо­стaта. Q пречcт­нhй и3 живо­творs­щій кrте гDень! помо­гaй ми2 со с™0ю гпc­жeю дв7ою бцdею, и3 со всёми с™hми во вёки. Ґми1нь.

И#ли крaткw:

Њгради1 мz гDи си1лою чcт­нaгw и3 живо­творs­щагw твоегw2 кrтA, и3 сохрани1 мz t всsкагw ѕлA.

Е#гдA tх0диши ко снY, глаг0ли:

Въ рyцэ твои2, гDи ї}се хrтE б9е м0й, предаю2 дyхъ м0й: тh же мS бlгослови2, ты2 мS поми1луй, и3 жив0тъ вёч­ный дaруй ми2. Ґми1нь.


Три2 канHна:
Покаsнный ко гDу нaшему ї}су хrтY,
молeбный ко прес™ёй бцdэ,
и3 ѓгGлу храни1телю.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­телю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды и3 покл0ны три2.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeм­ныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёл­эхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. воз­дёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низ­ходs­щымъ въ р0въ. слh­шану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўпо­вaхъ. скажи2 мнЁ гDи пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. и4мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мS, прaв­дою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ сту­жa­ю­щыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Ґлли­лyіа, ґлли­лyіа, ґлли­лyіа, слaва тебЁ б9е. [Три1жды и3 покл0ны три2.]

Тaже БGъ гDь во глaсъ }:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ в7: Њбы­шeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ про­тив­лsхсz и5мъ.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ G: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Стjхъ д7: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nче­сёхъ нaшихъ.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго­сло­вeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Посeмъ тропaрь
всеми1лостивагw сп7са, глaсъ }:

Съ вhш­нихъ при­зи­рaz, ўбH­гіz пріeмлz, посэти2 нaсъ њѕл0блєнныz грэхи6, вLко всеми1лостиве, моли1твами бцdы, дaруй душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Тропaрь бцdэ, глaсъ д7:

Къ бцdэ при­лёжнw нhнэ при­те­цeмъ грёш­ніи и3 сми­рeн­ніи, и3 при­па­дeмъ въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце, помози2, на ны2 милосeр­до­вавши, потщи1сz, поги­бaемъ t мн0жества пре­гр­э­шeній, не tврати2 тво‰ рабы6 тщы2, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

И# тропaрь ѓгGлу храни1телю, глaсъ ѕ7:

ЃгGле б9ій, храни1телю м0й с™hй, жив0тъ м0й соблюди2 во стрaсэ хrтA бGа, ќмъ м0й ўтверди2 во и4стиннэмъ пути2, и3 къ любви2 г0рнэй ўzзви2 дyшу мою2, да тоб0ю направ­лsемь, получY t хrтA бGа вeлію млcть.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Не ўмолчи1мъ нико­гдA бцdе, си6лы тво‰ глаг0лати недост0йніи: ѓще бо ты2 не бы2 пред­стоsла молsщи, кто2 бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; кт0 же бы сохрани1лъ до нhнэ своб0дны; не tстy­пимъ вLчце, t тебE, тво‰ бо рабы6 сп7сaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ.

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наи­пaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэ­сёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти твоеS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрa­ду­ютсz кHсти смирє1нныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. научY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. и3збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрa­ду­етсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои2 tвeр­зеши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. жeртва бGу дyхъ сокру­шeнъ: сeрдце сокру­шeнно и3 сми­рeнно бGъ не ўничижи1тъ. ўбlжи2 гDи, бlго­волeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: тогдA воз­ло­жaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

КанHнъ покаsнный, глaсъ ѕ7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэше­шeство­вавъ ї}ль, / по бeзднэ сто­пaми, / гони1телz фараHна / ви1дz пото­плsема, / бGу побёд­ную пёснь пои1мъ, вопіsше.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Нhнэ приступи1хъ ѓзъ грёш­ный и3 њбре­менeн­ный къ тебЁ вLцэ и3 бGу моемY: не смёю же взи­рaти на нб7о, т0кмw молю1сz, глаг0лz: дaждь ми2 гDи ќмъ, да плa­чусz дёлъ мои1хъ г0рькw.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Q г0ре мнЁ грёш­ному! пaче всёхъ чело­вBкъ nкаs­ненъ є4смь: покаsніz нёсть во мнЁ: дaждь ми2 гDи слeзы, да плa­чусz дёлъ мои1хъ г0рькw.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Безyмне nкаsнне чело­вёче, въ лёно­сти врeмz губи1ши: помhсли житіE твоE, и3 њбрати1сz ко гDу бGу, и3 плa­чисz њ дёл­эхъ твои1хъ г0рькw.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

М™и б9іz пречcтаz, воззри2 на мS грёш­наго, и3 t сёти діaволи и3збaви мS, и3 на пyть покаsніz настaви мS, да плa­чусz дёлъ мои1хъ г0рькw.

И$нъ канHнъ ко прест7ёй бцdэ,
творeніе fеостирjкта монaха. Глaсъ }.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ тебЁ при­бэ­гaю сп7сeніz и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о, t тsж­кихъ и3 лю1тыхъ мS сп7си2.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Страс­тeй мS сму­щa­ютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити мою2 дyшу: ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2, всенепор0чнаz.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2 дв7о, и3збaвитисz ми2 лю1тыхъ: къ тебё бо нhнэ при­бэ­гaz, про­сти­рaю и3 дyшу и3 помышлeніе.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Недy­гу­юща тёломъ и3 душeю, посэ­щeніz бжcтвен­нагw и3 про­мыш­лeніz t тебє2 спод0би, є3ди1на бGом™и, ћкw бlгaz, бlгaгw же роди1тельница.

И$нъ канHнъ ѓгGлу храни1телю, глaсъ }.

При­пёвъ ї}су: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.

Пёснь вос­пёти и3 восхвали1ти, сп7се, твоего2 рабA дост0йнw спод0би, безпл0тному ѓгGлу, настaв­нику и3 храни1телю моемY.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Е#ди1нъ ѓзъ въ неразy­міи и3 въ лёно­сти нhнэ лежY, настaв­ниче м0й и3 храни1телю, не њстaви менє2 погибaюща.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ќмъ м0й твоeю мlт­вою напрaви, твори1ти ми2 б9іz повелBніz, да получY t бGа tдaніе грэхHвъ, и3 ненави1дэти ми2 ѕлhхъ настaви мS, молю1сz ти2.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Моли1сz дв7и1це њ мнЁ рабЁ твоeмъ ко бlгодa­телю, со храни1телемъ мои1мъ ѓгG­ломъ, и3 настaви мS твори1ти зaпw­вэди сн7а твоегw2, и3 творцA моегw2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ / ћкоже ты2 гDи б9е м0й, / воз­несhй р0гъ вёр­ныхъ твои1хъ бlже, / и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени / и3сповёданіz твоегw2.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

ВнегдA постaв­лени бyдутъ прест0ли на суди1щи стрaш­нэмъ, тогдA всёхъ чело­вBкъ дэлA њбли­чaтсz: г0ре тaмw бyдетъ грBш­нымъ, въ мyку tсы­лaє­мымъ: и3 то2 вёдущи, душE моS, покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Првd­ницы возрa­ду­ютсz, ґ грёш­ніи вос­плa­чутсz: тогдA никт0же возм0жетъ помощи2 нaмъ, но дэлA н†ша њсyдzтъ нaсъ. Тёмже прeжде концA покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Ўвы2 мнЁ вели­ко­грёш­ному! и4же дёлы и3 мhсльми њскверни1всz, ни кaпли слeзъ и3мёю t жестосeр­діz: нhнэ возни1кни t земли2, душE моS, и3 покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

СE взы­вaетъ, гпcжE, сн7ъ тв0й, и3 поучaетъ нaсъ на д0брое, ѓзъ же грёш­ный добрA все­гдA бёгаю: но ты2, млcти­ваz, поми1луй мS, да покa­юсz t ѕлhхъ мои1хъ дёлъ.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Пред­стa­тель­ство и3 покр0въ жи1зни моеS пола­гaю тS, бGороди1тельнице дв7о: тh мz њкорми2 ко при­стa­нищу тво­емY, бlги1хъ вин0вна, вёр­ныхъ ўтвер­ждeніе, є3ди1на всепётаz.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Молю2 дв7о, душeв­ное сму­щeніе и3 печaли моеS бyрю разори1ти: тh бо бGо­не­вёст­наz, начaль­ника тишины2 хrтA родилA є3си2, є3ди1на пречcтаz.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Бlго­дё­телz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бlгод­эsніz богaт­ство всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ крё­по­сти хrтA р0ждши, бGобlжeннаz.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Лю1тыми недyги, и3 болёз­нен­ными страстьми2 и3стzзaему, дв7о, тh ми помози2: и3сцэлeній бо неwскyд­ное тS знaю сокр0вище, пренепор0чнаz, неиждивaемое.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

ВсE помыш­лeніе моE и3 дyшу мою2 къ тебЁ возложи1хъ, храни1телю м0й, ты2 t всsкіz мS напa­сти врa­жіz и3збaви.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Врaгъ попи­рaетъ мS и3 њѕлоб­лsетъ, и3 поучaетъ все­гдA твори1ти сво‰ хотBніz: но ты2, настaв­ниче м0й, не њстaви менє2 погибaюща.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Пёти пёснь со бlго­дарeніемъ и3 ўсeр­діемъ творцY и3 бGу дaждь ми2, и3 тебЁ бlг0му ѓгGлу храни1телю моемY: и3збaвителю м0й, и3зми1 мz t вр†гъ њѕлоб­лs­ю­щихъ мS.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

И#сцэли2 пречcтаz, мо‰ многонед{жныz стрyпы, ±же въ души2, прожени2 враги2, и5же при1снw б0рютсz со мн0ю.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Кондaкъ прест7ёй бцdэ, глaсъ ѕ7:

Пред­стa­тель­ство хrтіaнъ непо­стhд­ное, ходaтай­ство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёш­ныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовy­щихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, пред­стa­тель­ству­ющи при1снw бцdе, чтy­щихъ тS.

Јкосъ: Простри2 дл†ни тво‰, и4миже всёхъ вLку ћкw мLнца пріsла є3си2, за мн0жество блa­го­сти: не њстaви нaсъ все­гдA надё­ю­щихсz на тS, б0дренною твоeю моли1твою, и3 неисчeст­ною про­стh­нею ўщeдри нaсъ, и3 подaждь душaмъ нaшымъ милосeр­діе твоE, во вёки и3сточaющи: тебe бо и4мамы грёш­ніи застyп­ницу t находs­щихъ на ны2 бёдъ и3 ѕHлъ. но, ћкw и3мyщи милосeр­діz щед­рHты, ўскори2 на моли1тву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, пред­стa­тель­ству­ющи при1снw, бцdе, чтy­щихъ тS.

Кондaкъ ѓгGлу храни1телю, глaсъ д7:

Kви1сz мнЁ млcрдъ, с™hй ѓгGле гDень, храни1телю м0й, и3 не tлучaйсz t менє2 сквeр­нагw, но просвэти1 мz свё­томъ непри­кос­но­вeн­нымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбcнагw.

Јкосъ: Ўни­чи­жeн­ную дyшу мою2 мн0гими соб­лaзны, ты2 с™hй пред­стa­телю, неиз­речeн­ныz слaвы нбc­ныz спод0би, и3 пэвє1цъ съ ли1ки безпл0тныхъ си1лъ б9іихъ, поми1луй мS и3 сохрани2, и3 п0мыслы д0брыми дyшу мою2 просвэти2, да твоeю слa­вою ѓгGле м0й њбо­га­щyсz, и3 низложи2 ѕло­мhслz­щыz мнЁ враги2, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбcнагw.

Сэдaленъ ї}су хrтY, глaсъ ѕ7:

Помыш­лsю дeнь стрaш­ный, и3 плa­чусz дэsній мои1хъ лукa­выхъ: кaкw tвэ­щaю без­смeрт­ному цRю2; и3ли2 к0имъ дерз­но­вeніемъ воззрю2 на судію2, блyд­ный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е є3динор0дный, и3 дш7е с™hй, поми1луй мS.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Сэдaленъ ѓгGлу храни1телю, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

T любвE душeв­ныz вопію1 ти, храни1телю моеS души2, всес™hй м0й ѓгGле: покрhй мS и3 соблюди2 t лукa­вагw лов­лeніz все­гдA, и3 къ жи1зни настaви нбcнэй, вра­зум­лsz, и3 про­свэ­щaz, и3 ўкр­эплsz мS.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ: Молeніе тeп­лое, и3 стэнA неwбори1маz, млcти и3ст0чниче, мjрови при­бё­жище, при­лёжнw вопіeмъ ти2: бцdе вLчце, предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, / бGъ и3 гDь, / чест­нaz цRковь / бGо­лёпнw поeтъ взы­вa­ющи, / t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Шир0къ пyть здЁ и3 ўг0дный сл†сти твори1ти, но г0рькw бyдетъ въ послёд­ній дeнь, є3гдA душA t тёла раз­лучaтисz бyдетъ: блюди1сz t си1хъ, чело­вёче, цrтвіz рaди б9іz.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Почто2 ўб0гаго њби1диши; мздY наeм­ничу ўдeр­жу­еши; брaта твоего2 не лю1биши; блyдъ и3 г0рдость г0ниши; њстaви ќбw сі‰, душE моS, и3 покaйсz цrтвіz рaди б9іz.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Q безyм­ный чело­вёче, док0лэ ўгл­эбaеши ћкw пчелA, соби­рa­ющи богaт­ство твоE; вск0рэ бо поги1бнетъ ћкw прaхъ и3 пeпелъ: но б0лэе взыщи2 цrтвіz б9іz.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

ГпcжE бцdе, поми1луй мS грёш­наго, и3 въ доб­ро­дё­тели ўкрэпи2, и3 соблюди1 мz, да нaглаz смeрть не похи1титъ мS негот0ваго, и3 доведи1 мz, дв7о, цrтвіz б9іz.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Страс­тeй мои1хъ сму­щeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2 мои1хъ пре­гр­э­шeній, бGоневёстнаz.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Млcр­діz твоегw2 бeздну при­зы­вa­ющу подaждь ми2, ћже бlгосeр­даго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Насла­ждa­ю­щесz пречcтаz, твои1хъ даро­вaній, бlгодaр­ствен­ное вос­пэ­вaемъ пёніе, вёдуще тS бGом™рь.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

На nдрЁ болёзни моеS и3 нeмощи низ­ле­жaщу ми2, ћкw бlголюби1ва, помози2 бцdе, є3ди1на приснодв7о.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Надeжду и3 ўтвер­ждeніе, и3 сп7сeніz стёну недви1жиму, и3мyще тS все­пё­таz, неуд0бства всsкагw и3збавлsемсz.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Моли2 чlвэколю1бца бGа ты2, храни1телю м0й, и3 не њстaви менє2: но при1снw въ ми1рэ житіE моE соблюди2, и3 подaждь ми2 сп7сeніе неwбори1мое.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Ћкw застyп­ника и3 храни1телz животY моемY пріeмъ тS t бGа ѓгGле, молю1 тz, с™hй: t всsкихъ мS бёдъ свободи2.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Мою2 сквeр­ность твоeю с™hнею њчи1сти, храни1телю м0й, и3 t чaсти шyіz да tлучeнъ бyду мlтвами твои1ми, и3 при­чaст­никъ слaвы kвлю1сz.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Недо­умёніе предлежи1тъ ми2 t њбы­шeд­шихъ мS ѕHлъ, пречcтаz: но и3збaви мS t ни1хъ ск0рw, къ тебё бо є3ди1нэй прибэг0хъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ / свё­томъ твои1мъ бlже, / ќтре­ню­ю­щихъ ти2 дyшы / люб0вію њзари2, молю1сz, / тS вёд­эти сл0ве б9ій, / и4стиннаго бGа, / t мрaка грэх0внагw взывaюща.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Воспомzни2, nкаsн­ный чело­вёче, кaкw лжaмъ, кле­ветaмъ, разб0ю, нeмо­щемъ, лю6тымъ ѕвэрє1мъ, грэхHвъ рaди пора­бо­щeнъ є3си2; душE моS грёш­наz, тогH ли вос­хо­тёла є3си2;

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Трепe­щутъ ми2 ќди, всёми бо сотвори1хъ винY: nчи1ма взи­рazй, ўши1ма слh­шай, љзhкомъ ѕл†z глаг0лzй, всего2 себE геeннэ пре­даsй: душE моS грёш­наz, сегH ли вос­хо­тёла є3си2;

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Блуд­никA и3 разб0йника кaю­щасz пріsлъ є3си2, сп7се: ѓзъ же є3ди1нъ лёно­стію грэх0вною њтzгчи1хсz, и3 ѕлы6мъ дэлHмъ пораб0тихсz: душE моS грёш­наz, сегH ли вос­хо­тёла є3си2;

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ди1внаz и3 ск0раz пом0щнице всBмъ чело­вёкwмъ, м™и б9іz, помози2 мнЁ недост0йному, душa бо моS грёш­наz тогw2 восхотЁ.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

И#сп0лни чcтаz, весeліz сeрдце моE, твою2 нетлён­ную даю1щи рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz, вёч­ное р0ждши и3збавлeніе, и3 ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Разрэши2 мглY пре­гр­э­шeній мои1хъ, бGо­не­вё­сто, про­свэ­щeніемъ твоеS свёт­ло­сти, свётъ р0ждшаz бжcтвен­ный и3 превёчный.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

И#сцэли2 чcтаz, души2 моеS немо­жeніе, посэ­щeніz твоегw2 спод0бльшаz, и3 здрaвіе мlтвами твои1ми подaждь ми2.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Ћкw и3мёz дерз­но­вeніе къ бGу, храни1телю м0й с™hй, сего2 ўмоли2 t њскорб­лs­ю­щихъ мS ѕHлъ и3збaвити.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Свёте свёт­лый, свётлw просвэти2 дyшу мою2, настaв­ниче м0й и3 храни1телю, t бGа дaн­ный ми2 ѓгGле.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Спsща мS ѕлЁ тzгот0ю грэх0вною ћкw бдsща сохрани2, ѓгGле б9ій, и3 воз­стaви мS на славосл0віе молeніемъ твои1мъ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

МRjе, гпcжE бцdе без­не­вёст­наz, надeждо вёр­ныхъ, вр†жіz возношє1ніz низложи2, пою1щыz же тS возвесели2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeй­ское м0ре / воздвизaе­мое зрS напa­стей бyрею, / къ ти1хому при­стa­нищу тво­емY при­тeкъ вопію1 ти: / возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, / многомлcтиве.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

ЖитіE на земли2 блyднw пожи1хъ, и3 дyшу во тьмY предaхъ: нhнэ ќбw молю1 тz, млcти­вый вLко: свободи1 мz t раб0ты сеS врa­жіz, и3 дaждь ми2 рaзумъ твори1ти в0лю твою2.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Кто2 твори1тъ такwвaz, ћкоже ѓзъ; ћкоже бо свиніS лежи1тъ въ калY, тaкw и3 ѓзъ грэхY служY: но ты2 гDи, и3ст0ргни мS t гнyса сегw2, и3 дaждь ми2 сeрдце твори1ти зaпw­вэди тво‰.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Воспрzни2, nкаsн­ный чело­вёче, къ бGу, вос­по­мzнyвъ сво‰ согрэшє1ніz, при­пa­даz ко творцY, слезS и3 стенS, т0йже ћкw млcрдъ, дaстъ ти2 ќмъ знaти в0лю свою2.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Бцdе дв7о, t ви1димагw и3 неви1димагw ѕлA сохрани1 мz, пре­чтcаz, и3 пріими2 мlтвы мо‰, и3 донеси2 | сн7у тво­емY, да дaстъ ми2 ќмъ твори1ти в0лю свою2.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Смeрти и3 тли2 ћкw сп7слъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ смeрти, тлёніемъ и3 смeр­тію моE є3стество2 ћто бhв­шее, дв7о, моли2 гDа и3 сн7а твоего2, вра­гHвъ ѕло­дёй­ствіz мS и3збaвити.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Пред­стa­тель­ницу тS животA вёмъ, и3 храни1тельницу твeрду дв7о, и3 напa­стей рэшaщу молвы6, и3 нал0ги бэс­Hвъ tгонs­ющу, и3 молю1сz все­гдA, t тли2 страстeй мои1хъ и3збaвити мS.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ћкw стёну при­бё­жища стz­жa­хомъ, и3 дyшъ все­со­вер­шeн­ное сп7сeніе, и3 про­стрaн­ство въ ск0рбехъ, nтрокови1це, и3 про­свэ­щeніемъ твои1мъ при1снw рaду­емсz: q вLчце, и3 нhнэ нaсъ t страстeй и3 бёдъ сп7си2.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

На nдрЁ нhнэ немо­щствyzй лежY, и3 нёсть и3сцэлeніz пл0ти моeй: но бGа и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недy­гwвъ р0ждшаz, тебЁ молю1сz бlг0й: t тли2 нед{гъ воз­стaви мS.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Всsкихъ мS напa­стей свободи2, и3 t печaлей сп7си2, молю1сz ти2 с™hй ѓгGле, дaн­ный ми2 t бGа, храни1телю м0й д0брый.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Њсвэти2 ќмъ м0й, бlже, и3 просвэти1 мz, молю1сz ти2 с™hй ѓгGле, и3 мhс­лити ми2 полє1знаz все­гдA настaви мS.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ўстaви сeрдце моE t настоs­щагw мzтeжа, и3 бдёти ўкрэпи1 мz во бlги1хъ, храни1телю м0й, и3 настaви мS чyднw къ тишинЁ жив0тнэй.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Сл0во б9іе въ тS всели1сz бцdе, и3 чело­вёкwмъ тS показA нбc­ную лёствицу: тоб0ю бо къ нaмъ вhш­ній сошeлъ є4сть.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Кондaкъ ї}су хrтY, глaсъ ѕ7:

ДушE моS, почто2 грэхaми бога­тёеши; почто2 в0лю діaволю твори1ши; въ чес0мъ надeжду пола­гaеши; пре­стaни t си1хъ, и3 њбрати1сz къ бGу съ плa­чемъ, зовyщи: млcрде гDи, поми1луй мS грёшнаго.

Јкосъ: Помhсли, душE моS, г0рькій чaсъ смeрти, и3 стрaш­ный сyдъ творцA твоегw2 и3 бGа: ѓгGли бо гр0зніи п0ймутъ тS, душE, и3 въ вёч­ный џгнь введyтъ: u5бо прeжде смeрти покaйсz, вопію1щи: гDи, поми1луй мS грёшнаго.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росо­дa­тельну ќбw пeщь / содёла ѓгGлъ / прпdб­нымъ nтро­кHмъ, / хал­дeи же њпалs­ю­щее / велёніе б9іе / мучи1телz ўвэщA вопи1ти: / бlго­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Не надёйсz, душE моS, на тлён­ное богaт­ство, и3 на непрaвед­ное собрaніе, вс‰ бо сі‰ не вёси комY њстaвиши, но возо­пjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Не ўпо­вaй, душE моS, на тэлeс­ное здрaвіе, и3 на ско­ро­ми­мо­ходs­щую кра­сотY: ви1диши бо, ћкw си1льніи и3 мла­дjи ўми­рa­ютъ, но возо­пjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Воспомzни2, душE моS, вёч­ное житіE, цrтво нбc­ное, ўгот0ванное с™ы6мъ, и3 тьмY кро­мёш­нюю, и3 гнёвъ б9ій ѕлы6мъ, и3 возо­пjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Припади2, душE моS, къ б9іей м™ри, и3 помоли1сz т0й, є4сть бо ск0раz пом0щница кaю­щымсz, ўм0литъ сн7а хrтA бGа, и3 поми1луетъ мS недост0йнаго.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Нaше сп7сeніе ћкоже вос­хо­тёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру пред­стa­тель­ницу показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlго­сло­вeнъ є3си2.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Воли1телz млcти, є3г0же родилA є3си2 м™и чcтаz, ўмоли2 и3збaвитисz t пре­гр­э­шeній и3 душeв­ныхъ сквeрнъ вёрою зовy­щымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlго­сло­вeнъ є3си2.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тS р0ждшую, и3 ст0лпъ ўтвер­ждeніz, и3 двeрь покаsніz, зовy­щымъ показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlго­сло­вeнъ є3си2.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Тэлє1сныz слaбw­сти и3 душє1вныz недyги, бGороди1тельнице, люб0вію при­сту­пa­ю­щихъ къ кр0ву тво­емY, дв7о, и3сцэли1ти спод0би, сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Млcтивъ бyди ми2 и3 ўмоли2 бGа, гDень ѓгGле: и3мёю бо тS застyп­ника во всeмъ животЁ моeмъ, настaв­ника же и3 храни1телz, t бGа даро­вaн­наго ми2 во вёки.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Не њстaви въ пyть шeству­ю­щіz души2 моеS nкаsн­ныz ўби1ти разб0йникwмъ, с™hй ѓгGле, ћже ти2 t бGа пре­данA бhсть непор0чнэ: но настaви ю5 на пyть покаsніz.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Всю2 посрaм­лену дyшу мою2 при­вождY t лукa­выхъ ми2 пHмыслъ и3 дёлъ: но предвари2 настaв­ниче м0й, и3 и3сцэлeніе ми2 подaждь бlги1ми п0мыслы, ўклонsти ми сz все­гдA на пр†выz стєзи2.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Премyд­ро­сти и3сп0лни всёхъ, и3 крё­по­сти бжcтвен­ныz, v3постaснаz пре­мdро­сте вhш­нzгw, бцdы рaди, вёрою вопію1щихъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlго­сло­вeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#з8 плa­мене пре­подHб­нымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, / и3 прaвед­нагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: / вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же хотёти, / тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Кaкw не и4мамъ плa­ка­тисz, є3гдA помыш­лsю смeрть; ви1дэхъ бо во гр0бэ лежaща брaта моего2, без­слaвна и3 безwбрaзна: что2 ќбw чaю; и3 на что2 надё­юсz; т0кмw дaждь ми2 гDи прeжде концA покаsніе.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Кaкw не и4мамъ плa­ка­тисz, є3гдA помыш­лsю смeрть; ви1дэхъ бо во гр0бэ лежaща брaта моего2, без­слaвна и3 безwбрaзна: что2 ќбw чaю; и3 на что2 надё­юсz; т0кмw дaждь ми2 гDи прeжде концA покаsніе.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Вёрую, ћкw пріи1деши суди1ти живhхъ и3 мeрт­выхъ, и3 вси2 во своeмъ чи1ну стa­нутъ, стaріи и3 мла­дjи, влады6ки и3 кнsзи, дBвы и3 сщ7eнницы: гдЁ њбрs­щусz ѓзъ; сегw2 рaди вопію2: дaждь ми2 гDи прeжде концA покаsніе.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Пречcтаz бцdе, пріими2 недост0йную мlтву мою2, и3 сохрани1 мz t нaг­лыz смeрти, и3 дaруй ми2 прeжде концA покаsніе.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

П0мощи ћже t тебє2 трe­бу­ю­щыz не прeзри, дв7о, пою1щыz и3 пре­воз­носs­щыz тS во вёки.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Немо­жeніе души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлє1сныz болBзни, дв7о: да тS про­слaвлю, чcтаz, во вёки.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

И#сцэлeній богaт­ство и3зливaеши вёрнw пою1щымъ тS, дв7о, и3 пре­воз­носs­щымъ неиз­речeн­ное твоE ржcтво2.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Напa­стей ты2 прил0ги tгонsеши, и3 страстeй нах0ды, дв7о: тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

T бGа п0сланный, ўтверди2 жив0тъ м0й, рабA твоегw2, пребl­гjй ѓгGле, и3 не њстaви менє2 во вёки.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

ЃгGла тS сyща бlга, души2 моеS настaв­ника и3 храни1телz, пребl­жeнне, вос­пэ­вaю во вёки.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Бyди ми2 покр0въ и3 забрaло въ дeнь и3спытaніz всёхъ чело­вBкъ, в0ньже nгнeмъ и3скушaютсz дэлA бlг†z же и3 ѕл†z.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Бyди ми2 пом0щница и3 тишинA, бцdе приснодв7о, рабY тво­емY, и3 не њстaви менє2 лишeна бhти твоегw2 владhчества.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа / чело­вёкwмъ невозм0жно ви1дэти / на нег0же не смё­ютъ чи1ни ѓгGль­стіи взи­рaти: / тоб0ю же все­чcтаz, kви1сz чело­вёкwмъ / сл0во вопло­щeнно: / є3г0же вели­чa­юще, / съ нбc­ными вHи / тS ўбlжaемъ.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Нhнэ къ вaмъ при­бэ­гaю, ѓгGли, ґрхa­гGли, и3 вс‰ нбc­ныz си6лы, ў пrт0ла б9іz стоs­щіи, моли1тесz ко творцY сво­емY, да и3збaвитъ дyшу мою2 t мyки вёчныz.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Нhнэ плa­чусz къ вaмъ, с™jи патріaрси, цaріе и3 прbр0цы, ґпcли и3 с™и1тели, и3 вси2 и3збрaнніи хrтHвы: помози1те ми2 на судЁ, да сп7сeтъ дyшу мою2 t си1лы врaжіz.

При­пёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Нhнэ къ вaмъ возд­эжY рyцэ, с™jи м§нцы, пусты6нницы, дёв­ствєн­ницы, првd­ницы, и3 вси2 с™jи, молs­щіисz ко гDу за вeсь мjръ, да поми1луетъ мS въ чaсъ смeрти моеS.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

М™и б9іz, помози1 ми, на тS си1льнэ надё­ю­ще­мусz, ўмоли2 сн7а своего2, да постaвитъ мS недост0йнаго њдес­нyю себє2, є3гдA сsдетъ судsй живhхъ и3 мeрт­выхъ. Ґми1нь.

И$нъ, ко прест7ёй бцdэ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку слeзу teм­шаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Рaдо­сти моE сeрдце и3сп0лни, дв7о, ћже рaдо­сти пріeм­шаz и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Пристa­нище и3 пред­стa­тель­ство тебЁ при­бэ­гa­ю­щихъ бyди, дв7о, и3 стэнA неруши1маz, при­бё­жище же и3 покр0въ и3 весeліе.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Свёта твоегw2 зарsми просвэти2, дв7о, мрaкъ невёд­эніz tгонs­ющи, бlго­вёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

На мёстэ њѕлоб­лeніz нeмощи, смири1вшагосz дв7о, и3сцэли2, и3з8 незд­рaвіz во здрaвіе претворsющи.

И$нъ, ѓгGлу храни1телю.

При­пёвъ: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.

Поми1луй мS, є3ди1не сп7се м0й, ћкw млcтивъ є3си2 и3 млcрдъ, и3 првd­ныхъ ликHвъ сотвори1 мz причaстника.

При­пёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Мhслити ми2 при1снw и3 твори1ти, гDень ѓгGле, бlг†z и3 полє1знаz дaруй, ћкw си1льна kви2 въ нeмощи и3 непор0чна.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Ћкw и3мёz дерз­но­вeніе къ цRю2 нбc­ному, того2 моли2, съ пр0чими безпл0тными, поми1ловати мS nкаsннаго.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мн0го дерз­но­вeніе и3мyщи дв7о, къ вопл0щшемусz и3з8 тебє2, преложи1 мz t ќзъ, и3 раз­р­э­шeніе ми2 подaждь и3 сп7сeніе, мlтвами твои1ми.

По скончaніи же канHна глаг0лемъ:

Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, / бlжи1ти тS бцdу, / прис­нобl­жeн­ную и3 пренепор0чную, / и3 м™рь бGа нaшегw. / чcт­нёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Трис™0е:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды и3 покл0ны три2.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ко прес™ёй трbцэ:

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва гDнz:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

И# тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недо­умё­юще, сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёш­ніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўпо­вa­хомъ: не про­гнё­вайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Млcр­діz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlго­сло­вeн­наz бцdе: надё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи, поми1луй. [м7.]

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS.

Мlтва ко гDу нaшему ї}су хrтY:

ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1ми стр†сти мо‰ и3сцэли1вый, и3 ћзвами твои1ми ћзвы мо‰ ўвра­чевa­вый, дaруй мнЁ, мн0гw тебЁ прегрэши1вшему, слeзы ўми­лeніz, сраствори2 моемY тёлу t њбонsніz живо­творs­щагw тёла твоегw2, и3 наслади2 дyшу мою2 твоeю чcтн0ю кр0вію, t г0рести, є4юже мS сопроти1вникъ напои2: возвhси м0й ќмъ къ тебЁ, д0лу пони1кшій, и3 возведи2 t пр0пасти поги1бели, ћкw не и4мамъ покаsніz, не и4мамъ ўми­лeніz, не и4мамъ слезы2 ўтё­ши­тель­ныz, воз­водs­щіz ч†да ко сво­емY наслёдію. њмрачи1хсz ўм0мъ въ житeй­скихъ страстeхъ, не могY воз­зрёти къ тебЁ въ болёзни, не могY согрё­тисz слезaми ±же къ тебЁ любвE. но вLко гDи ї}се хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй мнЁ покаsніе все­цё­лое, и3 сeрдце любо­трyд­ное во взыс­кaніе твоE: дaруй мнЁ бlгодaть твою2, и3 њбнови2 во мнЁ зрaки твоегw2 w4браза. њстaвихъ тS, не њстaви менє2: и3зhди на взыс­кaніе моE: возведи2 къ пaжити твоeй, и3 сопричти1 мz nвцaмъ и3збрaннагw твоегw2 стaда: вос­пи­тaй мS съ ни1ми t ѕлaка бжcтвен­ныхъ твои1хъ тaин­ствъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ. aми1нь.

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Мlтва ко прес™ёй бцdэ:

Пріими2, всебlгом0щнаz, пре­чтcаz гпcжE, вLчце бGороди1тельнице, сі‰ честны6z дaры, тебЁ є3ди1нэй прикл†дныz, t нaсъ недост0йныхъ рабHвъ твои1хъ, t всёхъ родHвъ и3збрaннаz, всёхъ твaрей нбc­ныхъ и3 зем­нhхъ вhш­шаz ћвль­шаzсz. Понeже бо тебє2 рaди бhсть гDи си1лъ съ нaми, и3 тоб0ю сн7а б9іz познa­хомъ, и3 спод0бихомсz с™aгw тёла є3гw2 и3 пре­чтcыz кр0ве є3гw2. Тёмже бlжeнна є3си2 въ р0дэхъ родHвъ, бGобl­жeн­наz, херувj­мwвъ свэт­лёйши и3 сера­фj­мwвъ чтc­нёйши сyщаz. И# нhнэ, все­пё­таz прес™az бцdе, не пре­стaй молs­щисz њ нaсъ недост0йныхъ рабёхъ твои1хъ, є4же и3збaвитисz нaмъ t всsкагw совёта лукa­вагw и3 t всsкагw њбстоsніz, и3 сохрани1тисz нaмъ невреждє1нымъ t всsкагw kдови1тагw прил0га діaволь­скагw. Но дaже до концA мlтвами твои1ми неw­суж­дeн­ныхъ нaсъ соблюди2: ћкw да твои1мъ заступлeніемъ и3 п0мощію сп7сaеми, слaву, хвалY, бlго­дарeніе и3 поклонeніе за вс‰ въ трbцэ є3ди1ному бGу и3 всёхъ создa­телю воз­сы­лaемъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Мlтва ко ѓгGлу храни1телю:

ЃгGле хrт0въ с™hй, къ тебЁ при­пa­даz молю1сz, храни1телю м0й с™hй, при­дaн­ный мнЁ на соблюдeніе души2 и3 тёлу моемY грёш­ному t с™aгw кRщeніz. ѓзъ же своeю лёно­стію и3 свои1мъ ѕлhмъ nбh­ча­емъ про­гнё­вахъ твою2 пречcтую свёт­лость, и3 tгнaхъ тS t себє2 всёми стyд­ными дёлы: лжaми, кле­ветaми, зaви­стію, њсуж­дeніемъ, през0рствомъ, непок0рствомъ, бра­то­не­на­ви­дёніемъ и3 ѕло­пом­нёніемъ, сребролю1біемъ, пре­лю­бод­эsніемъ, ћро­стію, скy­по­стію, њб8zдeніемъ без8 сhто­сти и3 њпи1вствомъ, многоглаг0ланіемъ, ѕлhми п0мыслы и3 лукa­выми, г0рдымъ nбh­ча­емъ и3 блyд­нымъ воз­бэ­шeніемъ, и3мhй само­хо­тёніе на всsкое плотск0е вожде­лёніе. q ѕл0е моE про­из­волeніе, є3гHже и3 ск0ти без­с­ло­вeс­ніи не творsтъ! да кaкw возм0жеши воз­зрёти на мS, и3ли2 приступи1ти ко мнЁ ѓки псY смер­дs­щему; кот0рыма nчи1ма, ѓгGле хrт0въ, воззри1ши на мS, њплeт­шасz ѕлЁ во гнyс­ныхъ дёл­эхъ; да кaкw ўжE воз­могY tпу­щeніz проси1ти гHрь­кимъ и3 ѕлы6мъ мои6мъ и3 лук†вымъ дэsніємъ, въ нsже впa­даю по вс‰ дни6 и3 нHщи, и3 на всsкъ чaсъ; но молю1сz ти2 при­пa­даz, храни1телю м0й с™hй, ўмлcр­дисz на мS грёш­наго и3 недост0йнаго рабA твоего2 [и4м>къ], бyди ми2 пом0щникъ и3 застyп­никъ на ѕлaго моего2 сопроти1вника, с™hми твои1ми мlтвами, и3 цrтвіz б9іz при­чaст­ника мS сотвори2, со всёми с™hми, все­гдA, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. aми1нь.

Њкончaніе:

ГDи, поми1луй. [в7i.]

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


Послёдованіе ко с™0му причащeнію.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­телю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ к7в.

ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ. На мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz, на водЁ пок0йнэ вос­питa мz. Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS на стєзи2 прaвды, и4мене рaди своегw2. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёни смeрт­ныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т† мS ўтё­ши­ста. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю тра­пeзу, сопроти1въ сту­жa­ю­щымъ мнЁ: ўмa­стилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чaша твоS ўпоzвa­ющи мS, ћкw дер­жaвна. И# млcть твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2: и3 є4же всели1ти ми сz въ д0мъ гDень въ дол­готY днjй.

Pал0мъ к7г.

ГDнz землS, и3 и3сполнeніе є3S, все­лeн­наz, и3 вси2 живy­щіи на нeй. Т0й на морsхъ њсно­вaлъ ю5 є4сть, и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть. Кто2 взh­детъ на г0ру гDню; и3ли2 кто2 стa­нетъ на мёстэ с™ёмъ є3гw2; Непови1ненъ рукaма и3 чи1стъ сeрд­цемъ, и4же не пріsтъ всyе дyшу свою2, и3 не клsтсz лeстію и4скреннему сво­емY. Сeй пріи1метъ бlго­сло­вeніе t гDа, и3 млcтыню t бGа сп7са своегw2. Сeй р0дъ и4щущихъ гDа, и4щущихъ лицE бGа їaкwвлz. Возми1те вратA кнsзи вaшz, и3 возми1тесz вратA вBч­наz: и3 вни1детъ цRь слaвы. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь крё­покъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брaни. Возми1те вратA кнsзи вaшz, и3 возми1тесz вратA вBч­наz: и3 вни1детъ цRь слaвы. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы.

Pал0мъ рє7i.

Вёро­вахъ, тёмже возглаг0лахъ: ѓзъ же смири1хсz ѕэлw2. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ: всsкъ чело­вёкъ л0жъ. Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воз­дадE ми2; Чaшу сп7сeніz пріимY, и3 и4мz гDне при­зовY: мlтвы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2. ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdб­ныхъ є3гw2. q гDи, ѓзъ рaбъ тв0й, ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS: рас­терзaлъ є3си2 ќзы мо‰. ТебЁ пожрY жeртву хвалы2, и3 во и4мz гDне при­зовY: мlтвы мо‰ гDеви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw, во дв0рэхъ д0му гDнz, посредЁ тебє2 їеrли1ме.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Ґлли­лyіа, ґлли­лyіа, ґлли­лyіа, слaва тебЁ б9е. [Три1жды.] И# покл0ны три2.

Тропари2, глaсъ }:

Безза­кHніz мо‰ прeзри гDи, t дв7ы рож­дeйсz, и3 сeрдце моE њчи1сти, хрaмъ то2 творS пречcтому тво­емY тёлу и3 кр0ви: нижE tри1ни менE t твоегw2 лицA, без8 числA и3мёzй вeлію млcть.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Во при­чaстіе с™hнь твои1хъ кaкw дерзнY недост0йный; Ѓще бо дерзнY къ тебЁ приступи1ти съ дост0йными, хітHнъ мS њбли­чaетъ, ћкw нёсть вечeр­ній, и3 њсуж­дeніе и3сходaтайствую мно­го­грёш­нэй души2 моeй. Њчи1сти гDи сквeрну души2 моеS, и3 сп7си2 мS, ћкw чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

МнHгаz мн0жєства мои1хъ, бцdе, пре­гр­э­шeній, къ тебЁ прибэг0хъ чcтаz, сп7сeніz трe­буz: посэти2 немо­щствy­ю­щую мою2 дyшу, и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего дaти ми2 њстав­лeніе, ±же содёzхъ лю1тыхъ, є3ди1на бlгословeннаz.

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи­пaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэ­сёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрa­ду­ютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. НаучY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрa­ду­етсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeр­зеши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокру­шeнъ: сeрдце сокру­шeнно и3 сми­рeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlго­волeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: тогдA воз­ло­жaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

КанHнъ, глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раз­дёль­шему м0ре, и3 настaв­ль­шему лю1ди, ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Хлёбъ животA вёч­ну­ю­щагw да бyдетъ ми2 тёло твоE с™0е, бlгоутр0бне гDи, и3 чcт­нaz кр0вь, и3 нед{гъ мно­гоwбрaз­ныхъ и3сцэлeніе.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Њсквер­нeнъ дёлы без­мёст­ными nкаsн­ный, твоегw2 пречc­тагw тёла и3 бжcтвен­ныz кр0ве недост0инъ є4смь, хrтE, при­ча­щeніz: є3гHже мS спод0би.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

ЗемлE бlгaz, бlго­сло­вeн­наz бGо­не­вё­сто, клaсъ про­зsб­шаz неwрaн­ный и3 сп7си1тельный мjру, спод0би мS сeй kдyща сп7сти1сz.

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰. Возвесели1 бо сz дyхъ м0й, вне­гдA пёти: нёсть с™ъ ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaве­денъ пaче тебє2, гDи.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Слє1зныz ми2 подaждь хrтE к†пли, сквeрну сeрдца моегw2 њчи­щa­ю­щыz: ћкw да бlг0ю с0вэстію њчи­щeнъ, вёрою при­хождY и3 стрa­хомъ вLко, ко при­ча­щeнію бжcтвен­ныхъ дарHвъ твои1хъ.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Во њстав­лeніе да бyдетъ ми2 пре­гр­э­шeній пречcтое тёло твоE и3 бжcтвен­наz кр0вь, д¦а же с™aгw nбщeніе, и3 въ жи1знь вёч­ную, чlвэколю1бче, и3 страстeй и3 скор­бeй tчуждeніе.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Хлёба жив0тнагw тра­пeза прес™az, свhше млcти рaди сшeд­шагw, и3 мjрови н0вый жив0тъ даю1щагw, и3 менE нhнэ спод0би недост0йнаго, со стрa­хомъ вкуси1ти сегw2, и3 жи1ву бhти.

Пёснь д7.

Їрм0съ: При­шeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz чело­вёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй гDи.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Восхо­тёлъ є3си2 нaсъ рaди вопл0щьсz мно­гом­лcтиве, заклaнъ бhти ћкw nвчA, грBхъ рaди чело­вё­че­скихъ: тёмже молю1 тz, и3 мо‰ њчи1сти согрэшє1ніz.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

И#сцэли2 души2 моеS ћзвы гDи, и3 всего2 њс™и2: и3 спод0би вLко, ћкw да при­ча­щyсz тaй­ныz твоеS бжcтвен­ныz вeчери nкаsнный.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ўми1лостиви и3 мнЁ сyщаго t ўтр0бы твоеS вLчце, и3 соблюди1 мz несквeрна рабA твоего2 и3 непор0чна, ћкw да пріeмъ ќмнаго би1сера, њсщ7yсz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Свёта подa­телю и3 вэкHвъ тв0рче гDи, во свётэ твои1хъ пове­лёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2 и3н0гw бGа не знaемъ.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Ћкоже предрeклъ є3си2 хrтE, да бyдетъ ќбw худ0му рабY тво­емY, и3 во мнЁ пребyди, ћкоже њбэ­щaлсz є3си2: сe бо тёло твоE ћмъ бжcтвен­ное, и3 пію2 кр0вь твою2.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Сл0ве б9ій и3 б9е, ќгль тёла твоегw2 да бyдетъ мнЁ помра­чeн­ному въ про­свэ­щeніе, и3 њчи­щeніе њсквер­нeн­ной души2 моeй кр0вь твоS.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

МRjе м™и б9іz, бlго­ухaніz чcтн0е селeніе, твои1ми мlтвами сосyдъ мS и3збрaнный содё­лай, ћкw да њсщ7eній при­ча­щyсz сн7а твоегw2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неиз­слёд­ную млcр­діz твоегw2 при­зы­вaю бeздну: t тли2 б9е мS возведи2.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Ќмъ, дyшу и3 сeрдце њс™и2 сп7се, и3 тёло моE, и3 спод0би неw­суж­дeннw вLко къ стр†шнымъ тaй­намъ приступи1ти.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Да бhхъ ўстрани1лсz t страстeй, и3 твоеS бlгодaти и3мёлъ бы при­ло­жeніе, животa же ўтвер­жeніе, при­ча­щeніемъ с™hхъ хrтE т†инъ твои1хъ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Б9іе б9е сл0во с™0е, всег0 мz њс™и2, нhнэ при­ходs­щаго къ бжcтвєн­нымъ твои6мъ тaй­намъ, с™hz м™ре твоеS мольбaми.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Хлёбъ хrтE взsти не прeзри мS, тёло твоE, и3 бжcтвен­ную твою2 нhнэ кр0вь, пречcтыхъ вLко, и3 стрaш­ныхъ твои1хъ т†инъ причасти1тисz nкаsн­наго: да не бyдетъ ми2 въ сyдъ, да бyдетъ же ми2 въ жив0тъ вёч­ный и3 безсмeртный.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Тeлу злат0му прем{дрыz дёти не послужи1ша, и3 въ плa­мень сaми поид0ша, и3 б0ги и4хъ њбру­гaша, среди2 плa­мене возопи1ша, и3 њроси2 | ѓгGлъ: ўслh­шасz ўжE ќстъ вaшихъ мlтва.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

И#ст0чникъ бlги1хъ, при­ча­щeніе, хrтE, без­смeрт­ныхъ твои1хъ нhнэ тaин­ствъ, да бyдетъ ми2 свётъ, и3 жив0тъ, и3 без­стрaстіе, и3 къ пре­спё­zнію же и3 ўмно­жeнію доб­ро­дё­тели бжcтвен­нэй­шіz ходaтай­ственно, є3ди1не бlже, ћкw да слaвлю тS.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Да и3збaвлюсz t страстeй, и3 вра­гHвъ, и3 нyжды, и3 всsкіz ск0рби, трe­пе­томъ и3 люб0вію, со бlго­го­вёніемъ, чlвэколю1бче, при­сту­пazй нhнэ къ твои6мъ безсмє1ртнымъ и3 бжcтвєн­нымъ тaй­намъ, и3 пёти тебЁ спод0би: бlго­сло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Сп7са хrтA р0ждшаz пaче ўмA, бGобl­годaт­наz, молю1 тz нhнэ рaбъ тв0й, чcтую нечи1стый: хотs­щаго мS нhнэ къ пречcтымъ тaй­намъ приступи1ти, њчи1сти всего2 t сквeрны пл0ти и3 дyха.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгнен­ную ко nтро­кHмъ є3врє1йскимъ сниз­шeд­шаго, и3 плa­мень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Нбcныхъ и3 стрaш­ныхъ и3 с™hхъ твои1хъ, хrтE, нhнэ т†инъ, и3 бжcтвен­ныz твоеS и3 тaй­ныz вeчери, џбщ­ника бhти и3 менE спод0би tчazн­наго, б9е сп7се м0й.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Под8 твоE при­бёгъ бlгоутр0біе бlже, со стрa­хомъ зовy ти: во мнЁ пребyди сп7се, и3 ѓзъ, ћкоже рeклъ є3си2, въ тебЁ: сe бо дерзaz на млcть твою2, ћмъ тёло твоE, и3 пію2 кр0вь твою2.

При­пёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Трепeщу пріeмлz џгнь, да не њпалю1сz ћкw в0скъ и3 ћкw травA. qле стрaш­нагw тaин­ства! qле бlгоутр0біz б9іz! кaкw бжcтвен­нагw тёла и3 кр0ве брeніе при­ча­щa­юсz, и3 нетлё­ненъ сотворsюсz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Без­на­чaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щьсz t дв7ы нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: тёмъ все­пё­тую бцdу величaемъ.

При­пёвъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Хrт0съ є4сть, вкуси1те и3 ви1дите: гDь нaсъ рaди, по нaмъ бо дрeвле бhвый, є3ди1ною себE при­нeсъ, ћкw при­но­шeніе nц7Y сво­емY, при1снw закалaетсz, њсщ7azй причащaющыzсz.

При­пёвъ: Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Душeю и3 тёломъ да њсщ7yсz вLко, да про­свэ­щyсz, да сп7сyсz, да бyду д0мъ тв0й, при­ча­щeніемъ сщ7eнныхъ т†инъ, живy­щаго тS и3мёz въ себЁ со nц7eмъ и3 д¦омъ, бlго­дё­телю многомлcтиве.

При­пёвъ: Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz.

Ћкоже џгнь да бyдетъ ми2, и3 ћкw свётъ тёло твоE, и3 кр0вь сп7се м0й пречcт­нaz: њпалsz грэх0вное вещество2, сжи­гaz же страстeй тeр­ніе, и3 всег0 мz про­свэ­щaz, покланsтисz бжcтвY твоемY.

При­пёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

БGъ воплоти1сz t чcтыхъ кро­вeй твои1хъ, тёмже всsкій р0дъ поeтъ тS вLчце, ќмнаz же мн0жєства слaвzтъ, ћкw тоб0ю ћвэ ўзрёша всёми вLче­ству­ю­щаго, њсу­ще­ство­вaв­ша­госz чlвёчествомъ.

И# ѓбіе:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, прис­нобl­жeн­ную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тро­пaрь прaзд­ника. Ѓще недёлz, тро­пaрь вос­кrнъ глaса.

Ѓще же ни2, тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недо­умё­юще, сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёш­ніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўпо­вa­хомъ: не про­гнё­вайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Млcр­діz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlго­сло­вeн­наz бцdе: надё­ю­щіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

ГDи, поми1луй. [м7.] И# покл0ны, є3ли1кw х0щеши.

И# ѓбіе настоsщыz стіхи2:

ХотS ћсти, чело­вёче, тёло вLчне,

Стрa­хомъ приступи2, да не њпали1шисz: џгнь бо є4сть.

Бжcтвен­ную же піS кр0вь ко nбщeнію,

Пeрвэе примири1сz тS њпечaлившымъ.

Тaже дерзaz тaин­ствен­ное брaшно ћждь.

И#ны6z стіхи2:

Прeжде при­чaстіz стрaш­ныz жeртвы,

Живо­творs­щагw тёла вLчнz,

Си1мъ помоли1сz w4бразомъ со трeпетомъ.

Мlтва №, с™aгw васjліа вели1кагw:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, и3ст0чниче жи1зни и3 без­смeр­тіz, всеS твaри ви1димыz и3 неви1димыz содё­телю, без­на­чaль­нагw nц7A соприс­носyщ­ный сн7е и3 собез­на­чaль­ный, премн0гіz рaди бlго­сти въ послBд­ніz дни6 въ пл0ть њбол­кjйсz, и3 рас­пнhйсz, и3 погребhйсz за ны2 неблагод†рныz и3 ѕлонр†вныz, и3 твоeю кр0вію њбнови1вый рас­тлёв­шее грэх0мъ є3стество2 нaше: сaмъ, без­смeрт­ный цRю2, пріими2 и3 моE грёш­нагw покаsніе, и3 приклони2 ќхо твоE мнЁ, и3 ўслhши глаг0лы мо‰: согрэши1хъ бо, гDи, согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю, и3 нёсмь дост0инъ воз­зрёти на высотY слaвы твоеS: про­гнё­вахъ бо твою2 бlгость, тво‰ зaпw­вэди преступи1въ, и3 не послy­шавъ твои1хъ пове­лёній. Но ты2 гDи, неѕл0бивъ сhй, долготерпэли1въ же и3 мно­гом­лcтивъ, не прe­далъ є3си2 мS поги1бнути со беззак0ньми мои1ми, моегw2 всs­че­ски њжидaz њбра­щeніz. Тh бо рeклъ є3си2, чlвэколю1бче, прbр0комъ твои1мъ: ћкw хотёніемъ не хощY смeрти грёш­ника, но є4же њбрати1тисz и3 жи1ву бhти є3мY . Не х0щеши бо вLко, создaніz твоє1ю рукY погуби1ти, нижE бlговоли1ши њ поги1бели чело­вё­че­стэй, но х0щеши всBмъ сп7сти1сz, и3 въ рaзумъ и4стины пріити2. Тёмже и3 ѓзъ, ѓще и3 недост0инъ є4смь нб7сE и3 земли2, и3 сеS при­врe­мен­ныz жи1зни, всего2 себE повинyвъ грэхY, и3 сластeмъ пораб0тивъ, и3 тв0й њскверни1въ w4бразъ: но творeніе и3 создaніе твоE бhвъ, не tчаzвaю своегw2 сп7сeніz nкаsн­ный, на твоe же без­мёр­ное бlгоутр0біе дерзaz при­хождY. Пріими2 u5бо и3 менE, чlвэколю1бче гDи, ћкоже блудни1цу, ћкw разб0йника, ћкw мытарS, и3 ћкw блyд­наго, и3 возми2 моE тsж­кое брeмz грэхHвъ, грёхъ взeм­лzй мjра, и3 нeмwщи чело­вёчєскіz и3сцэлszй, труж­дa­ю­щы­zсz и3 њбременє1нныz къ себЁ при­зы­вazй и3 ўпо­ко­евazй, не при­шe­дый при­звaти првd­ныz, но грBш­ныz на покаsніе: и3 њчи1сти мS t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 научи1 мz совер­шaти с™hню во стрaсэ твоeмъ: ћкw да чи1стымъ свёд­эніемъ с0вэсти моеS, с™hнь твои1хъ чaсть пріeмлz, соединю1сz с™0му тёлу тво­емY и3 кр0ви, и3 и3мёю тебE во мнЁ живyща и3 пре­бы­вa­юща, со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ д¦омъ. Е$й, гDи ї}се хrтE б9е м0й, и3 да не въ сyдъ ми2 бyдетъ при­чaстіе пречcтыхъ и3 живо­творs­щихъ т†инъ твои1хъ, нижE да нeмо­щенъ бyду душeю же и3 тёломъ, t є4же недост0йнэ тBмъ при­ча­щaтисz: но дaждь ми2 дaже до конeч­нагw моегw2 и3здыхaніz, неw­суж­дeннw вос­пріи­мaти чaсть с™hнь твои1хъ, въ д¦а с™aгw nбщeніе, въ напyтіе животA вёч­нагw, и3 во бlго­пріs­тенъ tвётъ на стрaш­нэмъ суди1щи твоeмъ: ћкw да и3 ѓзъ со всёми и3збрaнными твои1ми џбщ­никъ бyду нетлён­ныхъ твои1хъ бlгъ, ±же ўгот0валъ є3си2 лю1бzщымъ тS гDи: въ ни1хже пре­п­ро­слaв­ленъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва в7, с™aгw їwaнна златоyстагw:

ГDи б9е м0й, вёмъ, ћкw нёсмь дост0инъ, нижE дов0ленъ, да под8 кр0въ вни1деши хрaма души2 моеS, занeже вeсь пyстъ и3 пaлсz є4сть, и3 не и4маши во мнЁ мёста дост0йна, є4же главY подклони1ти: но ћкоже съ высоты2 нaсъ рaди смири1лъ є3си2 себE, смири1сz и3 нhнэ сми­рeнію моемY. и3 ћкоже вос­пріsлъ є3си2 въ вер­тeпэ и3 въ ћслехъ без­с­ло­вeс­ныхъ возлещи2: си1це воспріими2 и3 въ ћслехъ без­с­ло­вeс­ныz моеS души2, и3 во њсквер­нeн­ное моE тёло вни1ти. и3 ћкоже не неудост0илъ є3си2 вни1ти, и3 све­черsти со грёш­ники въ домY сjмwна про­ка­жeн­нагw: тaкw и3зв0ли вни1ти и3 въ д0мъ сми­рeн­ныz моеS души2, про­ка­жeн­ныz и3 грёш­ныz. и3 ћкоже не tри1нулъ є3си2 под0бную мнЁ блудни1цу и3 грёш­ную, при­шeд­шую и3 при­кос­нyв­шу­юсz тебЁ: си1це ўмлcр­дисz и3 њ мнЁ грёш­нэмъ, при­ходs­щемъ и3 при­ка­сa­ю­щемъ ти сz. и3 ћкоже не возг­ну­шaлсz є3си2 сквeр­ныхъ є3S ќстъ и3 нечи1стыхъ, цэлy­ю­щихъ тS: нижE мои1хъ возг­ну­шaйсz сквeрн­шихъ џныz ќстъ и3 нечи1стшихъ, нижE мeрз­кихъ мои1хъ и3 нечи1стыхъ ўстeнъ, и3 сквeр­нагw и3 нечи1стэйшагw моегw2 љзhка. но да бyдетъ ми2 ќгль прес™aгw твоегw2 тёла, и3 чcт­нhz твоеS кр0ве, во њсщ7eніе, и3 про­свэ­щeніе, и3 здрaвіе сми­рeн­нэй моeй души2 и3 тёлу, во њблег­чeніе тsже­стей мн0гихъ мои1хъ согр­э­шeній, въ соблюдeніе t всsкагw діaволь­скагw дёй­ства, во tгнaніе и3 воз­бранeніе ѕлaгw моегw2 и3 лукa­вагw nбh­чаz, во ўмерщ­влeніе страстeй, въ снаб­дёніе зaпо­вэ­дей твои1хъ, въ при­ло­жeніе бжcтвен­ныz твоеS бlгодaти, и3 твоегw2 цrтвіz при­своeніе. не бо2 ћкw пре­зи­рazй при­хождY къ тебЁ хrтE б9е, но ћкw дерзaz на неиз­речeн­ную твою2 бlгость: и3 да не на мн0зэ ўдалszйсz nбщeніz твоегw2, t мhс­лен­нагw в0лка ѕвэ­ро­улов­лeнъ бyду. Тёмже молю1сz тебЁ: ћкw є3ди1нъ сhй с™ъ вLко, њс™и2 мою2 дyшу и3 тёло, ќмъ и3 сeрдце, чре­весA и3 ўтрHбы, и3 всег0 мz њбнови2, и3 вкорени2 стрaхъ тв0й во ўде­сёхъ мои1хъ, и3 њсщ7eніе твоE неteм­лемо t менє2 сотвори2: и3 бyди ми2 пом0щникъ и3 застyп­никъ, њкорм­лsz въ ми1рэ жив0тъ м0й, спо­доб­лsz мS и3 њдес­нyю тебє2 пред­стоsніz, со с™hми твои1ми: мlтвами и3 молeньми пречcтыz твоеS м™ре, неве­щeствен­ныхъ твои1хъ служи1телей и3 пречcтыхъ си1лъ, и3 всёхъ с™hхъ, t вёка тебE бlгоугоди1вшихъ. Ґми1нь.

Мlтва G, с™aгw сmмеHна метафрaста:

Е#ди1не чcтый и3 нетлён­ный гDи, за неиз­речeн­ную млcть чlвэколю1біz, нaше всE вос­пріe­мый смэ­шeніе t чcтыхъ и3 двcтвен­ныхъ кро­вeй, пaче є3стествA р0ждшіz тS, д¦а бжcтвен­нагw нашeствіемъ, и3 бlго­волeніемъ nц7A прис­носyщ­нагw, хrтE ї}се, пре­мdро­сте б9іz, и3 ми1ре, и3 си1ло: твои1мъ вос­пріsтіемъ животвор‰щаz и3 сп7си1тєльнаz страд†ніz вос­пріe­мый, кrтъ, гвHздіz, копіE, смeрть, ўмертви2 мо‰ душет­лBн­ныz стр†сти тэлє1сныz. Погребeніемъ твои1мъ ѓдwва плэни1вый ц†рствіz, погреби2 мо‰ бlги1ми п0мыслы лук†ваz совётw­ваніz, и3 лукaв­ствіz дyхи разори2. Трид­нeв­нымъ твои1мъ и3 живон0снымъ вос­кrніемъ пaд­шаго прaoтца воз­стaви­вый, воз­стaви мS грэх0мъ поп0лзшагосz, w4бразы мнЁ покаsніz пред­ла­гaz. Пре­слaв­нымъ твои1мъ воз­несeніемъ, плотск0е њбожи1вый вос­пріsтіе, и3 сіE дес­нhмъ nц7A сэдёніемъ почтhй, спод0би мS при­чaстіемъ с™hхъ твои1хъ т†инъ дес­нyю чaсть сп7сaемыхъ получи1ти. Сни1тіемъ ўтё­ши­телz твоегw2 д¦а, сосyды чeстны сщ7є1нныz тво‰ ў§нки2 содё­ла­вый, пріs­те­лище и3 менE покажи2 тогw2 при­шeствіz. Хотsй пaки пріити2 суди1ти все­лeн­нэй прaв­дою, бlговоли2 и3 мнЁ ўсрё­сти тS на џбла­ц­эхъ, судію2 и3 создa­телz моего2, со всёми с™hми твои1ми: да без­ко­нeчнw славосл0влю и3 вос­пэ­вaю тS, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 живо­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7, с™aгw їwaнна дамаски1на:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, є3ди1не и3мёzй влaсть чело­вёкwмъ њстав­лsти грэхи2: ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ, прeзри мо‰ вс‰ въ вёд­эніи и3 не въ вёд­эніи прегрэшє1ніz: и3 спод0би мS неw­суж­дeннw причасти1тисz бжcтвен­ныхъ, и3 пре­слaв­ныхъ, и3 пречcтыхъ, и3 живо­творs­щихъ твои1хъ т†инъ: не въ тsжесть, ни въ мyку, ни въ при­ло­жeніе грэхHвъ, но во њчи­щeніе, и3 њсщ7eніе, и3 њбручeніе бyду­щагw животA и3 цrтвіz: въ стёну и3 п0мощь, и3 въ воз­ра­жeніе сопроти1вныхъ, во и3стреблeніе мн0гихъ мои1хъ согр­э­шeній. Тh бо є3си2 бGъ млcти, и3 щедр0тъ, и3 чlвэколю1біz: и3 тебЁ слaву воз­сы­лaемъ, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва є7, с™aгw васjліа вели1кагw:

Вёмъ гDи, ћкw недост0йнэ при­ча­щa­юсz пречc­тагw твоегw2 тёла и3 чcт­нhz твоеS кр0ве: и3 пови1ненъ є4смь, и3 сyдъ себЁ ћмъ и3 пію2, не раз­суж­дaz тёла и3 кр0ве тебє2 хrтA и3 бGа моегw2: но на щед­рHты тво‰ дерзaz, при­хождY къ тебЁ рeк­шему: kдhй мою2 пл0ть, и3 піsй мою2 кр0вь, во мнЁ пре­бы­вaетъ, и3 ѓзъ въ нeмъ. Ўмлcр­дисz u5бо гDи, и3 не њбличи1 мz грёш­наго, но сотвори2 со мн0ю по млcти твоeй: и3 да бyдутъ ми2 с™†z сі‰ во и3сцэлeніе, и3 њчи­щeніе, и3 про­свэ­щeніе, и3 сохранeніе, и3 сп7сeніе, и3 во њсщ7eніе души2 и3 тёла: во tгнaніе всsкагw меч­тaніz, и3 лукa­вагw дэsніz, и3 дёй­ства діaволь­скагw, мhс­леннэ во ўде­сёхъ мои1хъ дёй­ству­е­магw: въ дерз­но­вeніе и3 люб0вь, ћже къ тебЁ, во и3справлeніе житіS и3 ўтвер­ждeніе, въ воз­ра­щeніе доб­ро­дё­тели и3 совер­шeн­ства: во и3сполнeніе зaпо­вэ­дей, въ д¦а с™aгw nбщeніе, въ напyтіе животA вёч­нагw, во tвётъ бlго­пріs­тенъ на стрaш­нэмъ суди1щи твоeмъ: не въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе.

Мlтва ѕ7,
с™aгw сmмеHна н0вагw бGосл0ва:

T сквeр­ныхъ ўстeнъ, t мeрз­каго сeрдца, t нечи1стагw љзhка, t души2 њсквер­нeны, пріими2 молeніе хrтE м0й, и3 не прeзри мои1хъ ни сло­вeсъ, нижE њбразHвъ, нижE без­стyдіz. Дaждь ми2 дерз­но­вeннw глаг0лати, ±же хощY, хrтE м0й. Пaче же и3 научи1 мz, чт0 ми подобaетъ твори1ти и3 глаг0лати. Согрэши1хъ пaче блудни1цы, ћже ўвёдэ, гдЁ њби­тaеши, мЂро купи1вши, пріи1де дeр­зостнэ помa­зати твои2 н0зэ, бGа моегw2, вLки и3 хrтA моегw2. Ћкоже џну не tри1нулъ є3си2 при­шeд­шую t сeрдца, нижE менє2 возг­ну­шaйсz, сл0ве: твои1 же ми2 подaждь н0зэ, и3 дер­жaти, и3 цэло­вaти, и3 струsми слeз­ными, ћкw мно­го­цён­нымъ мЂромъ, сі‰ дeр­зостнw помa­зати. Њмhй мS слезaми мои1ми, њчи1сти мS и4ми, сл0ве: њстaви и3 прегрэшє1ніz мо‰, и3 про­щeніе ми2 подaждь. Вёси ѕHлъ мн0жество, вёси и3 стрyпы мо‰, и3 ћзвы зри1ши мо‰: но и3 вёру вёси, и3 про­из­волeніе зри1ши, и3 воз­ды­хaніе слh­шиши. Не таи1тсz тебє2, б9е м0й, тв0рче м0й, и3збaвителю м0й, нижE кaплz слeз­наz, нижE кaпли чaсть нёкаz. Несо­дё­лан­ное моE ви1дэстэ џчи твои2: въ кни1зэ же твоeй и3 є3щE несо­дBzн­наz напи6сана тебЁ сyть. Ви1ждь сми­рeніе моE, ви1ждь трyдъ м0й є3ли1къ, и3 грэхи2 вс‰ њстaви ми2, б9е всs­че­скихъ: да чи1стымъ сeрд­цемъ, при­трe­пет­ною мhслію, и3 душeю сокру­шeн­ною, несквeр­ныхъ твои1хъ при­ча­щyсz и3 прес™hхъ т†инъ, и4миже њжив­лsетсz и3 њбо­жaетсz всsкъ kдhй же и3 піsй чи1стымъ сeрд­цемъ. Тh бо рeклъ є3си2, вLко м0й: всsкъ kдhй мою2 пл0ть, и3 піsй мою2 кр0вь, во мнЁ ќбw сeй пре­бы­вaетъ, въ нeмже и3 ѓзъ є4смь. И$стинно сл0во всsко вLки и3 бGа моегw2: бжcтвен­ныхъ бо при­ча­щazйсz и3 бGо­творs­щихъ бlгодa­тей, не ќбw є4смь є3ди1нъ, но съ тоб0ю хrтE м0й, свё­томъ трис0лнечнымъ, про­свэ­щa­ю­щимъ мjръ. Да ќбw не є3ди1нъ пребyду кромЁ тебє2 живодaвца, дыхaніz моегw2, животA моегw2, рaдо­ваніz моегw2, сп7сeніz мjру. Сегw2 рaди къ тебЁ приступи1хъ, ћкоже зри1ши, со слезaми, и3 душeю сокру­шeн­ною, и3збавлeніе мои1хъ пре­гр­э­шeній прошY пріsти ми2, и3 твои1хъ живодa­тель­ныхъ и3 непор0чныхъ тaин­ствъ причасти1тисz неw­суж­дeннw. Да пребy­деши, ћкоже рeклъ є3си2, со мн0ю треoкаsн­нымъ: да не кромЁ њбрётъ мS твоеS бlгодaти, пре­лeст­никъ восхи1титъ мS льсти1внэ, и3 прельсти1въ tведeтъ бGо­творs­щихъ твои1хъ сло­вeсъ. Сегw2 рaди къ тебЁ при­пa­даю, и3 тeплэ вопію1 ти: ћкоже блyд­наго пріsлъ є3си2, и3 блудни1цу при­шeд­шую, тaкw пріими1 мz блyд­наго и3 сквeр­наго, щeдре. Душeю сокру­шeн­ною, нhнэ бо къ тебЁ при­ходS, вёмъ сп7се, ћкw и3нhй, ћкоже ѓзъ, не прегрэши2 тебЁ, нижE содёz дэ‰ніz, ±же ѓзъ содёzхъ. Но сіE пaки вёмъ, ћкw ни вели1чество пре­гр­э­шeній, ни грэхHвъ мн0жество превосх0дитъ бGа моегw2 мн0гое дол­го­тер­пё­ніе и3 чlвэколю1біе крaй­нее: но млcтію сострaстіz тeплэ кaю­щы­zсz, и3 чи1стиши, и3 свёт­лиши, и3 свёта твори1ши при­чaст­ники, џбщ­ники бжcтвA твоегw2 содё­ло­ваzй незави1стнw: и3 стрaн­ное и3 ѓгGлwмъ, и3 чело­вёчєскимъ мhслемъ, бесё­ду­еши и5мъ мн0гажды, ћкоже дру­гHмъ твои6мъ и4стиннымъ. Сі‰ дeр­зостна творsтъ мS, сі‰ впе­рs­ютъ мS, хrтE м0й. И# дерзaz твои6мъ бог†тымъ къ нaмъ бlгод­эsніємъ, рaдуzсz вкyпэ и3 тре­пeщz, nгнeви при­ча­щa­юсz, травA сhй, и3 стрaнно чyдо, њро­шaемь неw­пaльнw, ћкоже ќбw купинA дрeвле неw­пaльнэ горsщи. Нhнэ бlгодaр­ною мhслію, бlгодaр­нымъ же сeрд­цемъ, бlгодaр­ными ўдесы2 мои1ми, души2 и3 тёла моегw2, покланs­юсz, и3 вели­чaю, и3 славосл0влю тS б9е м0й, ћкw бlго­сло­вeна сyща, нhнэ же и3 во вёки.

Мlтва з7, с™aгw їwaнна златоyстагw:

Б9е, њслaби, њстaви, прости1 ми согрэшє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ, ѓще сл0вомъ, ѓще дёломъ, ѓще помыш­лeніемъ, в0лею и3ли2 нев0лею, рaз­умомъ и3ли2 неразy­міемъ, вс‰ ми2 прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: и3 мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, ќмныхъ твои1хъ служи1телей и3 с™hхъ си1лъ, и3 всёхъ с™hхъ t вёка тебЁ бlгоугоди1вшихъ, неw­суж­дeннw бlговоли2 пріsти ми2 с™0е и3 пречcтое твоE тёло, и3 чcт­нyю кр0вь, во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла, и3 во њчи­щeніе лукa­выхъ мои1хъ помыш­лeній. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва }, тогHжде с™aгw:

Нёсмь дов0ленъ, вLко гDи, да вни1деши под8 кр0въ души2 моеS: но понeже х0щеши ты2 ћкw чlвэколю1бецъ жи1ти во мнЁ, дерзaz при­сту­пaю: повел­э­вaеши, да tвeрзу двє1ри, ±же ты2 є3ди1нъ создaлъ є3си2, и3 вни1деши со чlвэколю1біемъ ћкоже є3си2: вни1деши и3 про­свэ­щaеши помра­чeн­ный м0й п0мыслъ. Вёрую, ћкw сіE сотвори1ши: не бо2 блудни1цу со слезaми при­шeд­шую къ тебЁ tгнaлъ є3си2, нижE мытарS tвeрглъ є3си2 покazв­шасz, нижE разб0йника познaвша цrтво твоE tгнaлъ є3си2, нижE гони1телz покazв­шасz њстaвилъ є3си2 є4же бЁ: но t покаsніz тебЁ при­шeд­шыz, вс‰ въ ли1цэ твои1хъ дру­гHвъ вчини1лъ є3си2, є3ди1нъ сhй бlго­сло­вeн­ный все­гдA, нhнэ и3 въ безконє1чныz вёки. Ґми1нь.

Мlтва f7, тогHжде с™aгw:

ГDи ї}се хrтE б9е м0й, њслaби, њстaви, њчи1сти и3 прости1 ми грёш­ному, и3 непо­трeб­ному, и3 недост0йному рабY тво­емY прегрэшє1ніz, и3 согрэшє1ніz, и3 грэхопадє1ніz мо‰, є3ли6ка ти2 t ю4ности моеS дaже до настоs­щагw днE и3 часA согрэши1хъ, ѓще въ рaзумэ и3 въ неразy­міи, ѓще въ сло­ве­сёхъ и3ли2 дёл­эхъ, и3ли2 помыш­лeніихъ и3 мhс­лехъ и3 начинaніихъ, и3 всёхъ мои1хъ чyв­ствахъ. И# мlтвами без­сё­меннw р0ждшіz тS, пречcтыz и3 приснодв7ы мRjи м™ре твоеS, є3ди1ныz непо­стhд­ныz надeжды и3 пред­стa­тель­ства и3 сп7сeніz моегw2, спод0би мS неw­суж­дeннw причасти1тисz пречcтыхъ, без­смeрт­ныхъ, живо­творs­щихъ, и3 стрaш­ныхъ твои1хъ тaин­ствъ, во њстав­лeніе грэхHвъ и3 въ жи1знь вёч­ную: во њсщ7eніе, и3 про­свэ­щeніе, крё­пость, и3сцэлeніе, и3 здрaвіе души1 же и3 тёла, и3 въ потреб­лeніе и3 все­со­вер­шeн­ное погуб­лeніе лукa­выхъ мои1хъ помыслHвъ, и3 помыш­лeній, и3 пред­пріsтій, и3 нощ­нhхъ меч­тaній, тeм­ныхъ и3 лукa­выхъ духHвъ: ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, и3 чeсть, и3 поклонeніе, со nц7eмъ и3 с™hмъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ‹, с™aгw їwaнна дамаски1на:

Пред8 двeрьми хрaма твоегw2 предстою2, и3 лю1тыхъ помыш­лeній не tсту­пaю: но ты2 хrтE б9е, мытарS њправди1вый, и3 хананeю поми1ловавый, и3 разб0йнику раS двє1ри tвeр­зый, tвeрзи ми2 ўтрHбы чlвэколю1біz твоегw2, и3 пріими1 мz при­ходsща и3 при­ка­сa­ю­щасz тебЁ, ћкw блудни1цу, и3 кровоточи1вую: џва ќбw крaz ри1зы твоеS кос­нyв­шисz, ўд0бь и3сцэлeніе пріsтъ: џва же пречcтэи твои2 н0зэ ўдер­жaвши, раз­р­э­шeніе грэхHвъ понесE. Ѓзъ же nкаsн­ный всE твоE тёло дерзaz вос­пріsти, да не њпалeнъ бyду: но пріими1 мz ћкоже џныz, и3 просвэти2 мо‰ душє1внаz ч{вства, попалsz мо‰ грэхHв­ныz вины6, мlтвами без­сё­меннw р0ждшіz тS, и3 нбc­ныхъ си1лъ: ћкw бlго­сло­вeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва №i, с™aгw їwaнна златоyстагw:

Вёрую, гDи, и3 и3сповёдую, ћкw ты2 є3си2 вои1стинну хrт0съ сн7ъ бGа живaгw, при­шe­дый въ мjръ грBш­ныz сп7сти2, t ни1хже пeр­вый є4смь ѓзъ. Е#щE вёрую, ћкw сіE є4сть сaмое пречcтое тёло твоE, и3 сіS є4сть сaмаz чcт­нaz кр0вь твоS. Молю1сz u5бо тебЁ: поми1луй мS, и3 прости1 ми прегрэшє1ніz мо‰, вHль­наz и3 невHль­наz, ±же сл0вомъ, ±же дёломъ, ±же вёд­эніемъ и3 невёд­эніемъ, и3 спод0би мS неw­суж­дeннw причасти1тисz пречcтыхъ твои1хъ тaин­ствъ, во њстав­лeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь вёч­ную. Ґми1нь.

Приходsй же причасти1тисz,
глаг0ли въ себЁ
настоsщыz стіхи2 метафрaста:

СE при­сту­пaю къ бжcтвен­ному причащeнію.

Содё­телю, да не њпали1ши мS пріwбщeніемъ:

Џгнь бо є3си2 недо­стHй­ныz попалszй.

Но ќбw њчи1сти мS t всsкіz сквeрны.

Тaже глаг0ли:

Вeчери твоеS тaй­ныz днeсь, сн7е б9ій, при­чaст­ника мS пріими2: не бо2 вра­гHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лоб­зaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.

Пaки стіхи2 сі‰:

БGотворs­щую кр0вь ўжасни1сz, чело­вёче, зрS:

Џгнь бо є4сть недо­стHй­ныz попалszй.

Бжcтвен­ное тёло и3 њбо­жaетъ мS, и3 питaетъ:

Њбожaетъ дyхъ, ќмъ же питaетъ стрaннw.

Тaже тропари2:

Ўслади1лъ мS є3си2 люб0вію хrтE, и3 и3змэни1лъ мS є3си2 бжcтвен­нымъ твои1мъ рачeніемъ: но попали2 nгнeмъ неве­щeствен­нымъ грэхи2 мо‰, и3 насhти­тисz є4же въ тебЁ насла­ждeніz спод0би, да ликyz воз­ве­ли­чaю бlже, двA пришє1ствіz тво‰.

Во свёт­ло­стехъ с™hхъ твои1хъ кaкw вни1ду недост0йный; ѓще бо дерзнY совни1ти въ черт0гъ, nдeжда мS њбли­чaетъ, ћкw нёсть брaчна, и3 свs­занъ и3звeрженъ бyду t ѓгGлwвъ: њчи1сти гDи, сквeрну души2 моеS, и3 сп7си1 мz, ћкw чlвэколю1бецъ.

Тaже мlтву:

ВLко чlвэколю1бче, гDи ї}се хrтE б9е м0й, да не въ сyдъ ми2 бyдутъ с™†z сі‰, за є4же недост0йну ми2 бhти: но во њчи­щeніе и3 њсщ7eніе души1 же и3 тёла, и3 во њбручeніе бyду­щіz жи1зни и3 цrтвіz. Мнё же є4же при­л­эплsтисz бGу бlго є4сть, пола­гaти во гDэ ўпо­вaніе сп7сeніz моегw2.

И# пaки: Вeчери твоеS тaй­ныz днeсь, сн7е б9ій, при­чaст­ника мS пріими2: не бо2 вра­гHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лоб­зaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.


Бlгодaрствєнныz мlтвы по с™ёмъ причащeніи.

Е#гдA полy­чиши д0брагw при­ча­щeніz живо­творs­щихъ тaин­ствен­ныхъ даро­вaній, восп0й ѓбіе, бlгодари2 вельми2, и3 сі‰ тeплэ t души2 бGу глаг0ли:

Слaва тебЁ, б9е. Слaва тебЁ, б9е. Слaва тебЁ, б9е.

Бlгодaрственнаz мlтва, №:

Бlгодарю1 тz гDи б9е м0й, ћкw не tри1нулъ мS є3си2 грёш­нагw, но џбщ­ника мS бhти с™hнь твои1хъ спод0билъ є3си2. Бlгодарю1 тz, ћкw менE недост0йнаго причасти1тисz пречcтыхъ твои1хъ и3 нбc­ныхъ дарHвъ спод0билъ є3си2. Но вLко чlвэколю1бче, нaсъ рaди ўмeрый же и3 вос­кRсhй, и3 даро­вa­вый нaмъ стр†шнаz сі‰ и3 животвор‰щаz т†инства, во бла­год­эsніе и3 њсщ7eніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, дaждь бhти си6мъ и3 мнЁ во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла, во tгнaніе всsкагw сопроти1внагw, въ про­свэ­щeніе џчію сeрдца моегw2, въ ми1ръ душeв­ныхъ мои1хъ си1лъ, въ вёру непо­стhдну, въ люб0вь нели­це­мёрну, во и3сполнeніе пре­мyд­ро­сти, въ соблюдeніе зaпо­вэ­дей твои1хъ, въ при­ло­жeніе бжcтвен­ныz твоеS бlгодaти, и3 твоегw2 цrтвіz при­своeніе: да во с™hни твоeй тёми сохранsемь, твою2 бlгодaть поминaю все­гдA, и3 не ктомY себЁ живY, но тебЁ нaшему вLцэ и3 бlго­дё­телю. И# тaкw сегw2 житіS и3зшeдъ њ надeжди животA вёч­нагw, въ прис­носyщ­ный дости1гну пок0й, и3дёже прaзд­ну­ю­щихъ глaсъ непре­стaн­ный, и3 без­ко­нeч­наz слa­дость зрs­щихъ твоегw2 лицA добр0ту неиз­речeн­ную. Тh бо є3си2 и4стинное желaніе, и3 неиз­речeн­ное весeліе лю1бzщихъ тS, хrтE б9е нaшъ, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки. Ґми1нь.

Мlтва с™aгw васjліа вели1кагw, в7:

ВLко хrтE б9е, цRю2 вэкHвъ, и3 содё­телю всёхъ, благодарю1 тz њ всёхъ, ±же ми2 є3си2 п0далъ бlги1хъ, и3 њ при­ча­щeніи пречcтыхъ и3 живо­творs­щихъ твои1хъ тaин­ствъ. Молю2 u5бо тS, бlже и3 чlвэколю1бче, сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ, и3 въ сёни крил{ твоє1ю: и3 дaруй ми2 чи1стою с0вэстію дaже до послёд­нzгw моегw2 и3здыхaніz, дост0йнw при­ча­щaтисz с™hнь твои1хъ, во њстав­лeніе грэхHвъ, и3 въ жи1знь вёч­ную. Тh бо є3си2 хлёбъ жив0тный, и3ст0чникъ с™hни, подa­тель бlги1хъ, и3 тебЁ слaву воз­сы­лaемъ, со nц7eмъ, и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва с™aгw сmмеHна метафрaста, G:

Дaвый пи1щу мнЁ пл0ть твою2 в0лею, џгнь сhй и3 њпалszй недо­стHй­ныz, да не њпали1ши менє2, содё­телю м0й: пaче же пройди2 во ќды мо‰, во вс‰ состaвы, во ўтр0бу, въ сeрдце. Попали2 тeр­ніе всёхъ мои1хъ пре­гр­э­шeній. Дyшу њчи1сти, њс™и2 помышлє1ніz. Состaвы ўтверди2 съ костьми2 вкyпэ. Чyв­ствъ просвэти2 про­стyю пzтери1цу. Всего2 мS спригвозди2 стрaху тво­емY. При1снw покрhй, соблюди1 же, и3 сохрани1 мz t всsкагw дёла и3 сл0ва душет­лён­нагw. Њчи1сти, и3 њмhй, и3 ўкраси1 мz: ўдобри2, вразуми2, и3 просвэти1 мz. Покажи1 мz твоE селeніе є3ди1нагw д¦а, и3 не ктомY селeніе грэхA. Да ћкw твоегw2 д0му вх0домъ при­ча­щeніz, ћкw nгнS менє2 бэжи1тъ всsкъ ѕло­дёй, всsка стрaсть. Мlтвен­ники тебЁ при­ношY вс‰ с™ы6z, чинонач†ліz же безпл0тныхъ, п®тeчу твоего2, прем{дрыz ґпcлы, къ си6мъ же твою2 несквeр­ную чcтую м™рь: и4хже мольбы6, бlгоутр0бне, пріими2 хrтE м0й, и3 сhномъ свёта содё­лай твоего2 служи1телz. Тh бо є3си2 њсщ7eніе, и3 є3ди1ный нaшихъ бlже дyшъ и3 свёт­лость: и3 тебЁ лэпопод0бнw ћкw бGу и3 вLцэ слaву вси2 воз­сы­лaемъ на всsкъ дeнь.

Мlтва д7:

Тёло твоE с™0е, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, да бyдетъ ми2 въ жив0тъ вёч­ный, и3 кр0вь твоS чcт­нaz во њстав­лeніе грэхHвъ: бyди же ми2 бlго­дарeніе сіE въ рaдость, здрaвіе и3 весeліе: въ стрaш­ное же и3 втор0е при­шeствіе твоE спод0би мS грёш­наго стaти њдес­нyю слaвы твоеS, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ.

Мlтва є7, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце бцdе, свёте помра­чeн­ныz моеS души2, надeждо, покр0ве, при­бё­жище, ўтэ­шeніе, рaдо­ваніе моE, бlгодарю1 тz, ћкw спод0била мS є3си2 недост0йнаго, при­чaст­ника бhти пречc­тагw тёла, и3 чcт­нhz кр0ве сн7а твоегw2. Но р0ждшаz и4стинный свётъ, просвэти2 мо‰ ќмныz џчи сeрдца: ћже и3ст0чникъ без­смeр­тіz р0ждшаz, њживотвори1 мz ўмерщ­влeн­наго грэх0мъ: ћже млcти­вагw бGа любобlгоутр0бнаz м™и, поми1луй мS, и3 дaждь ми2 ўми­лeніе, и3 сокру­шeніе въ сeрдцэ моeмъ, и3 сми­рeніе въ мhс­лехъ мои1хъ, и3 воз­звaніе въ плэнeніихъ помыш­лeній мои1хъ: и3 спод0би мS до послёд­нzгw и3здыхaніz неw­суж­дeннw пріи­мaти пречcтыхъ т†инъ њсщ7eніе, во и3сцэлeніе души1 же и3 тёла: и3 подaждь ми2 слeзы покаsніz и3 и3сповёданіz, во є4же пёти и3 слaвити тS во вс‰ дни6 животA моегw2, ћкw бlго­сло­вeна и3 пре­п­ро­слaв­лена є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Тaже:

Нhнэ tпу­щaеши рабA твоего2 вLко, по глаг0лу тво­емY съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкро­вeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ:

Ѓще с™aгw їwaнна златоyстагw літургjа,
чти2 с™0му їwaнну:
Тропaрь, глaсъ }:

Ќстъ твои1хъ ћкоже свёт­лость nгнS воз­сіsвши бlгодaть, все­лeн­ную просвэти2: не сребролю1біz мjрови сокрHвища снискA, высотY нaмъ сми­ре­но­мyдріz показA. Но твои1ми словесы2 наказyz, џтче їwaнне зла­тоy­сте, моли2 сл0ва хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

T нб7съ пріsлъ є3си2 бжcтвен­ную бlгодaть, и3 твои1ма ўст­нaма вс‰ ўчи1ши покланsтисz въ трbцэ є3ди1ному бGу, їwaнне зла­тоy­сте все­бl­жeнне, прпdбне, дост0йнw хвa­лимъ тS: є3си1 бо настaв­никъ, ћкw бжcтвєн­наz kвлsz.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ:

Пред­стa­тель­ство хrтіaнъ непо­стhд­ное, ходaтай­ство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёш­ныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовy­щихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, пред­стa­тель­ству­ющи при1снw бцdе, чтy­щихъ тS.

Тaже:

ГDи, поми1луй. [в7i.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Ѓще же с™aгw васjліа вели1кагw літургjа,
чти2 с™0му васjлію:
Тропaрь, глaсъ №:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE, ћкw пріeм­шую сл0во твоE, и4мже бGо­лёпнw научи1лъ є3си2, є3стество2 сyщихъ ўzсни1лъ є3си2, чело­вёчєскіz nбh­чаи ўкраси1лъ є3си2. ЦRское сщ7eніе, џтче прпdбне, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 њсно­вaніе непоколеби1мое цRкве, подаS всёмъ некрa­до­мое гDство чело­вёкwмъ, запе­чат­лёz твои1ми велёньми, нб7оzвлeнне васjліе прпdбне.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ: Пред­стa­тель­ство хrтіaнъ непостhдное:

Ѓще же літургjа преждеwсщ7eнныхъ,
чти2 с™0му григ0рію:
Тропaрь, глaсъ д7:

И$же t бGа свhше бжcтвен­ную бlгодaть вос­пріeмъ, слaвне григ0ріе, и3 тогw2 си1лою ўкр­эплsемь, є3ђльски шeство­вати и3зв0лилъ є3си2. toнy­дуже ў хrтA воз­мeздіе трудHвъ пріsлъ є3си2, все­бl­жeнне: є3г0же моли2, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Кондaкъ, глaсъ G:

Подо­бо­на­чaль­никъ показaлсz є3си2 начaль­ника пaсты­рємъ хrтA, и4нокwвъ чреды6, џтче григ0ріе, ко њгрaдэ нбcнэй настав­лsz, и3 tтyду научи1лъ є3си2 стaдо хrт0во зaпо­вэ­демъ є3гw2: нhнэ же съ ни1ми рaду­е­шисz, и3 ликyеши въ нбc­ныхъ кр0вэхъ.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

БGор0диченъ: Пред­стa­тель­ство хrтіaнъ непостhдное:


Прaвило t њсквернeніz.

Вне­гдA случи1тсz комY и3скуси1тисz во снЁ по дёй­ству діaволю, востaвъ t л0жа твори1тъ покл0ны, глаг0лz:

Б9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшному.

Глаг0летъ же мlтву сію2 со ўми­лeніемъ, и3 сокру­шeн­нымъ сeрд­цемъ, ћкw њсyж­ден­никъ: потрeба же тогдA и3 слезaмъ бhти.

Тaже глаг0летъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­телю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи­пaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэ­сёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрa­ду­ютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. НаучY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрa­ду­етсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeр­зеши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокру­шeнъ: сeрдце сокру­шeнно и3 сми­рeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlго­волeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: тогдA воз­ло­жaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

И# тропари2 сі‰, глaсъ з7:

Пaстырю д0брый, дyшу твою2 положи1вый њ нaсъ, свё­дый сокровє1нннаz, содBzн­наz мн0ю, є3ди1не бlже, ўпаси1 мz рaз­умомъ заблyжд­шаго, и3 и3схити1 мz t в0лка, ѓгнче б9ій, и3 поми1луй мS.

Њтzг­чeнъ сн0мъ ўнhніz, помра­чa­юсz прeле­стію грэх0вною: но дaруй ми2 ќтро покаsніz, про­свэ­щaz џчи мhслєн­ныz, хrтE б9е, про­свэ­щeніе души2 моеS, и3 сп7си1 мz.

Мгл0ю грэх0вною и3 сластьми2 житeй­скими сплетaемь ќмъ nкаsн­ныz души2 моеS, стр†сти разли6чныz раж­дaетъ, и3 въ п0мыслъ ўми­лeніz не прих0дитъ. Но ўщeдри, сп7се, сми­рeніе моE, и3 дaждь ми2 п0мыслъ ўми­лeніz, да и3 ѓзъ спасaемь прeжде концA воз­зовY бlгоутр0бію тво­емY: гDи хrтE сп7се м0й, tчazн­наго спаси1 мz и3 недост0йнаго.

Ћкw впа­дhй въ разб0йники, и3 ўsз­венъ, тaкw и3 ѓзъ впад0хъ во мнH­гіz грэхи2, и3 ўsз­вена ми2 є4сть душA. Къ комY при­бё­гну пови1нный ѓзъ; т0кмw къ тебЁ млcр­дому дyшъ врачY: и3злeй на мS б9е, вели1кую твою2 млcть.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Ћкw блyд­ный сhнъ, пріид0хъ и3 ѓзъ щeдре: пріими1 мz, џ§е, воз­вра­щa­ю­щасz, ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ б9е, и3 поми1луй мS.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

И#збaви, бцdе, t њбдер­жa­щихъ нaсъ грэхHвъ: ћкw и3н0гw ўпо­вaніz вёр­ніи не и4мамы, рaзвэ тебє2, и3 t тебє2 р0ждшагосz гDа.

ГDи, поми1луй. [м7.] И# покл0новъ }, съ мlтвою:

Б9е, млcтивъ ми2 бyди, и3 прости1 мz блyд­наго за и4мz твоE с™0е.

Мlтва с™aгw васjліа вели1кагw:

Пaки запsтъ бhхъ nкаsн­ный ўм0мъ и3 лукa­вымъ nбh­ча­емъ, раб0таz грэхY. Пaки кнsзь тьмы2 и3 стрaст­ныхъ слa­до­стей роди1тель, плэнeна мS сотвори2, и3 ћкоже рабA сми­рeн­наго, тогw2 хотёніємъ, и3 желaніємъ плотски6мъ раб0тати при­нуж­дaетъ мS. И# что2 сотворю2, гDи м0й, и3 и3збaвителю, и3 застyп­ниче ўпо­вa­ю­щымъ на тS, ѓще не къ тебЁ пaки воз­вра­щyсz и3 постеню2, и3 млcти и3спрошY њ содёzн­ныхъ мн0ю; Но бою1сz и3 тре­пeщу, да не кaкw все­гдA и3сповёдаzсz, и3 tступи1ти ѕлhхъ њбэ­щавazсz, и3 на кjйждо чaсъ согр­э­шaz: и3 не воздaвъ мlтвы моеS тебЁ бGу моемY, дол­го­тер­пё­ніе твоE воздви1гну къ него­до­вaнію. И# кто2 стерпи1тъ гнёва твоегw2, гDи; Вёдый ќбw мн0жество щедр0тъ твои1хъ, и3 пучи1ну чlвэколю1біz твоегw2, пaки воз­верзaю себE на млcть твою2, и3 взы­вaю ти2: є4же согрэши1хъ, прости2. Поми1луй мS пaд­шаго, дaждь ми2 рyку п0мощи, въ ти1нэ сластeй погру­жeн­ному. Не њстaви, гDи, создaніе твоE растли1тисz беззак0ньми мои1ми и3 грэхи2 мои1ми: но nбhч­нымъ твои1мъ млcр­діемъ и3 бlго­стію при­нуж­дaемь, и3збaви t кaла и3 сквeрны тэлeс­ныz и3 стрaст­ныхъ помыш­лeній, њсквер­нs­ю­щихъ все­гдA дyшу мою2 nкаsн­ную: сe бо, гDи, ћкоже зри1ши, нёсть въ нeй мёста чи1ста, но всS прокази1сz, и3 всE тёло њб8sтъ я4зва. Сaмъ ќбw, чlвэколю1бче, врачY дyшъ и3 тэлeсъ и3 млcти и3ст0чниче, њчи1сти тY слeзъ мои1хъ течeніемъ, си1хъ и3зливaz на мS nби1льнw: и3злeй на мS чlвэколю1біе твоE, и3 дaждь ми2 и3сцэлeніе и3 њчи­щeніе, и3 и3сцэли2 сокру­шeніе моE, и3 не tврати2 лицA твоегw2 t менє2, да не ћкоже вeщь, поsстъ мS tчazніz џгнь: но ћкоже рeклъ є3си2, нел0жный б9е, ћкw вeліz рaдость бывaетъ на нб7си2 њ є3ди1номъ грёш­ницэ кaю­щемсz, сіE сотвори2 и3 на мнЁ грёш­нэмъ, и3 не затвори2 ќшію бlгоутр0біz твоегw2, въ мlтвэ покаsніz моегw2, но tвeрзи и5хъ, и3 ћкw кади1ло и3спрaви тY пред8 тоб0ю: вёси бо нeмощь є3стествA создa­телю, и3 ўд0бь пополз­но­вeніе ю4ности, и3 тsжесть тёла, и3 пре­зи­рaеши грэхи2, и3 покаsніе пріeм­леши при­зы­вa­ю­щихъ тS и4стиною. Ћкw бlгослови1сz и3 про­слaвисz пречcтн0е и3 вели­ко­лё­пое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва тогHжде с™aгw васjліа:

Многом­лcтиве, нетлённе, несквeрне, без­грёшне гDи, њчи1сти мS непо­трeб­наго рабA твоего2 t всsкіz сквeрны плот­скjz и3 душeв­ныz, и3 t невни­мaніz и3 ўнhніz моегw2 при­бhв­шую ми2 нечи­стотY, со и3нёми всёми без­за­кHніи мои1ми, и3 kви1 мz несквeрна вLко, за бlгость хrтA твоегw2, и3 њс™и1 мz нашeствіемъ прес™aгw твоегw2 д¦а: ћкw да возб­нyвъ t мглы2 нечи1стыхъ при­ви­дёній діaволь­скихъ, и3 всsкіz сквeрны, спод0блюсz чи1стою с0вэстію tвeр­сти сквє1рнаz мо‰ и3 нечи6стаz ўстA, и3 вос­пэ­вaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва G:

ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во дни2 сeмъ сл0вомъ, дёломъ и3 помыш­лeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ прости1 ми. Ми1ренъ с0нъ и3 без­мzтe­женъ дaруй ми2, ѓгGла твоего2 храни1телz посли2, покры­вa­юща и3 соблюдa­юща мS t всsкагw ѕлA: ћкw ты2 є3си2 храни1тель душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ, и3 тебЁ слaву воз­сы­лaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7, с™aгw їwaнна златоyстагw:

ГDи, не лиши2 менє2 нбc­ныхъ твои1хъ бл†гъ. ГDи, и3збaви мS вёч­ныхъ мyкъ. ГDи, ўм0мъ ли и3ли2 помыш­лeніемъ, сл0вомъ и3ли2 дёломъ согрэши1хъ, прости1 мz. ГDи, и3збaви мS всsкагw невёд­эніz, и3 забвeніz, и3 малодy­шіz, и3 њка­менeн­нагw нечyв­ствіz. ГDи, и3збaви мS t всsкагw и3скушeніz. ГDи, просвэти2 моE сeрдце, є4же помрачи2 лукaвое похо­тёніе. ГDи, ѓзъ ћкw чело­вёкъ согрэши1хъ, тh же ћкw бGъ, щeдръ поми1луй мS, ви1дz нeмощь души2 моеS. ГDи, посли2 бlгодaть твою2 въ п0мощь мнЁ, да про­слaвлю и4мz твоE с™0е. ГDи ї}се хrтE, напиши1 мz рабA твоего2 въ кни1зэ жив0тнэй, и3 дaруй ми2 конeцъ бlгjй. ГDи б9е м0й, ѓще и3 ничт0же бlго сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но дaждь ми2 по бlгодaти твоeй, положи1ти начaло бlг0е. ГDи, њкропи2 въ сeрдцэ моeмъ р0су бlгодaти твоеS. ГDи нб7сE и3 земли2, помzни1 мz грёш­наго рабA твоего2, стyд­наго и3 нечи1стаго, во цrтвіи твоeмъ. Ґми1нь.

ГDи, въ покаsніи пріими1 мz. ГDи, не њстaви менє2. ГDи, не введи2 менє2 въ напaсть. ГDи, дaждь ми2 мhсль бlгу. ГDи, дaждь ми2 слeзы, и3 пaмzть смeрт­ную, и3 ўми­лeніе. ГDи, дaждь ми2 п0мыслъ и3сповёданіz грэхHвъ мои1хъ. ГDи, дaждь ми2 сми­рeніе, цэло­мyдріе и3 послу­шaніе. ГDи, дaждь ми2 тер­пё­ніе, вели­кодy­шіе и3 кр0тость. ГDи, всели2 въ мS к0рень бlги1хъ, стрaхъ тв0й въ сeрдце моE. ГDи, спод0би мS люби1ти тS t всеS души2 моеS и3 помыш­лeніz, и3 твори1ти во всeмъ в0лю твою2. ГDи, покрhй мS t чело­вBкъ нёко­то­рыхъ, и3 бэс­Hвъ, и3 страстeй, и3 t всsкіz и3нhz непод0бныz вeщи. ГDи, вёси, ћкw твори1ши, ћкоже ты2 в0лиши, да бyдетъ в0лz твоS и3 во мнЁ грёш­нэмъ: ћкw бlго­сло­вeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

Мlтва є7, ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце моS бцdе, с™hми твои1ми и3 всеси1льными моль­бaми tжени2 t менє2 сми­рeн­нагw и3 nкаsн­нагw рабA твоегw2, ўнhніе, забвeніе, неразy­міе, нера­дёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3 х{льнаz помышлє1ніz, t nкаsн­нагw моегw2 сeрдца, и3 t помра­чeн­нагw ўмA моегw2. И# погаси2 плa­мень страстeй мои1хъ, ћкw ни1щъ є4смь и3 nкаs­ненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ вос­по­минaній, и3 пред­пріsтій, и3 t всёхъ дёй­ствъ ѕлhхъ свободи1 мz. Ћкw бlго­сло­вeна є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвитсz пречcтн0е и4мz твоE во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

ГDи, бlгослови2.

И# tпyстъ:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, спаси1 мz грёшнаго.

Моли1тва t њсквернeніz:

ГDи б9е нaшъ, є3ди1не бlгjй и3 чlвэколю1бче, є3ди1не с™hй и3 на с™hхъ почивazй, и4же верх0вному тво­емY ґпcлу петрY kви1вый видёніемъ, ничт0же сквeрно и3ли2 нечи1сто мнёти, t тебє2 сотворeн­ныхъ на пи1щу и3 въ насла­ждeніе чело­вёкwмъ, и3 сосy­домъ твои1мъ и3збрaннымъ, ґпc­ломъ пav­ломъ, вс‰ чи6ста чи6стымъ запо­вё­да­вый: ты2 сaмъ вLко прес™hй, при­зы­вaніемъ стрaш­нагw и3 пречc­тагw твоегw2 и4мене, и3 знa­меніемъ чcт­нaгw и3 живо­творs­щагw кrтA, бlгослови2 и3 њчи1сти мS рабA твоего2 [и4м>къ] њсквeрн­ша­госz t всsкагw непріsз­нен­нагw дyха, t всsкагw меч­тaніz и3 гaда kдови1тагw, t всsкагw беззак0ніz и3 всsкіz лeсти, t всsкагw потв0ра и3 t всsкіz суеты2, и3 t всsкагw недyга, и3 всsкіz ћзи, и3 t всsкагw проти1внагw ѕло­дёй­ства діaволz. И# нhнэ недост0йнаго менE рабA твоего2 [и4м>къ], спод0би по тво­емY млcр­дію служи1ти пречcтымъ твои6мъ тaй­намъ. И# прeжде w3чи1сти ми2 дyшу и3 тёло t всsкіz сквeрны, и3 њстaви всsкое пре­гр­э­шeніе, в0льное и3 нев0льное, є4же согрэши1хъ во вс‰ дни6 животA моегw2, дёломъ, сл0вомъ и3 помыш­лeніемъ, во дни2 и3 въ нощи2, и3 до нhнэш­нzгw часA. И# дaждь ми2 гDи, слу­жeніе сіE стрaш­ное нбc­ныхъ чинHвъ, и3 при­чaстіе пречcтыхъ твои1хъ т†инъ, не въ сyдъ, ни во њсуж­дeніе, но въ про­щeніе грэхHвъ, и3 въ д¦а с™aгw при­шeствіе, и3 жив0тъ прис­носyщ­ныz рaдо­сти, є3г0же ўгот0валъ є3си2 и4стиннымъ твои6мъ слу­жeб­ни­кwмъ. Сохрани1 мz, вLко всеси1льне, t всsкагw грэхA и3 ѕл0бы, соблюди2 несквeрна и3 непор0чна t всsкіz про­кaзы проти1внагw діaвола: и3 дaждь ми2 гDи, служи1ти тебЁ въ препод0біи и3 прaвдэ до послёд­нzгw днE и3 часA и3 скон­чaніz моегw2: тh бо є3си2 бlго­слов­лszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 живо­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Вины6, и5хже рaди приключaетсz во снЁ соблажнeніе:

Њ є4же суди1ти и4скреннzго, си1речь брaта своего2, є4же є4сть грэшно2 вельми2: t высо­коy­міz и3 г0рдости, и3 то2 тaкожде грэшно2. t мно­гоzдeніz и3 питіS, томyже прили1чно: t є3стествA без8 двизaніz и3 без8 меч­тaніz и3зливaетсz, ћкоже и3 и4на и3зли6шіz: t слa­бо­сти тэлeс­ныz, и3 болёзни нёкіz: t зaви­сти бэс0вскіz: ±же сyть без­грBшна u5бо, но nбaче сквє1рна и3менyютсz.


Часы2 с™hz пaсхи.

Подобaетъ вёдати, ћкw t сегw2 днE с™hz и3 вели1кіz недёли пaсхи, дaже до суб­бHты, часы2 и3 повечeріе си1це пою1тсz.

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Хrт0съ вос­кRсе и3з8 мeрт­выхъ, смeр­тію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гро­бёхъ жив0тъ даро­вaвъ. [Три1жды.]

Глaсъ ѕ7:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу ї}су, є3ди1ному без­грёш­ному. КrтY тво­емY покланsемсz хrтE, и3 с™0е вос­кrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ. Пріиди1те вси2 вёр­ніи, поклони1мсz с™0му хrт0ву вос­кrнію: сe бо пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. Все­гдA бlго­сло­вsще гDа, поeмъ вос­кrніе є3гw2: рас­пsтіе бо пре­тер­пёвъ, смeр­тію смeрть разруши2. [Три1жды.]

V#пакои2, глaсъ д7:

Предвари1вшыz ќтро ±же њ марjи, и3 њбрёт­шыz кaмень tвалeнъ t гр0ба, слh­шаху t ѓгGла: во свётэ прис­носyщ­нэмъ сyщаго, съ мeрт­выми что2 и4щете ћкw чело­вёка; ви1дите грHб­ныz пелєны2, тецhте, и3 мjру про­по­вё­дите, ћкw востA гDь, ўмертви1вый смeрть, ћкw є4сть сн7ъ бGа, сп7сaющагw р0дъ чело­вё­че­скій. [Е#ди1нощи.]

Кондaкъ, глaсъ }:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2, без­смeртне, но ѓдову разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 вос­кrлъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ вэщa­вый: рaдуй­тесz! и3 твои6мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, пaд­шымъ подаsй вос­кrніе. [Е#ди1нощи.]

И# тропари2:

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ, въ раи1 же съ разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Ћкw живон0сецъ, ћкw раS крас­нёй­шій, вои1стинну и3 черт0га всsкагw цaр­скагw показaсz свэт­лёй­шій, хrтE, гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нaшегw воскrніz.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Вhшнzгw њсщ7eнное бжcтвен­ное селeніе, рaдуйсz. Тоб0ю бо дадeсz рaдость, бцdе, зовy­щымъ: бlго­сло­вeна ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz вLчце.

Тaже, ГDи, поми1луй. [м7.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

И# пaки глаг0лемъ под0бнэ: Хrт0съ вос­кRсе и3з8 мeрт­выхъ, смeр­тію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гро­бёхъ жив0тъ даро­вaвъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ,
ѓще нёсть сщ7eнника.

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­телю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ §:

Живhй въ п0мощи вhш­нzгw, въ кр0вэ бGа нбc­нагw водвори1тсz, речeтъ гDеви: застyп­никъ м0й є3си2 и3 при­бё­жище моE, бGъ м0й, и3 ўпо­вaю на него2. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи и3 t сло­весE мzтeжна: плещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёе­шисz: nрy­жіемъ њбh­детъ тS и4стина є3гw2. Не ўбои1шисz t стрaха нощ­нaгw, t стрэлы2 летs­щіz во дни2, t вeщи во тьмЁ пре­ходs­щіz, t срsща и3 бёса полy­ден­нагw. Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тьмA њдес­нyю тебє2, къ тебё же не прибли1житсz: nбaче nчи1ма твои1ма см0триши и3 воз­даsніе грёш­ни­кwвъ ќзриши. Ћкw ты2, гDи, ўпо­вaніе моE: вhш­нzго положи1лъ є3си2 при­бё­жище твоE. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 тво­емY: ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ запо­вёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA пре­ткнeши њ кaмень н0гу твою2: на ѓспіда и3 васілjска настy­пиши, и3 попе­рeши львA и3 ѕмjz. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE. Воз­зо­вeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2 и3 про­слaвлю є3го2: долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY спcніе моE.

Слaва, и3 нhнэ: Ґлли­лyіа, ґлли­лyіа, ґлли­лyіа, слaва тебE б9е, три1жды.

И# тропари2 сі‰, глaсъ д7:

Со дyхи првd­ныхъ скон­чaв­шихсz, дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS] сп7се ўпок0й, сохранsz ю5 во бlжeн­ной жи1зни, ћже ў тебE чlвэколю1бче.

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпо­ко­евa­ютсz, ўпок0й и3 дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS], ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ.

Слaва: Ты2 є3си2 бGъ сошe­дый во ѓдъ, и3 ќзы њко­вaн­ныхъ разрэши1вый, сaмъ и3 дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS] ўпок0й.

И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сёмене р0ждшаz, моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2 [и3ли2: єS].

Кондaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й хrтE дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS], и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, ни воз­ды­хaніе, но жи1знь безконeчнаz.

Јкосъ: Сaмъ є3ди1нъ є3си2 без­смeрт­ный, сотвори1вый и3 создa­вый чело­вёка, зем­нjи ќбw t земли2 создa­хомсz, и3 въ зeмлю тyюжде п0йдемъ, ћкоже пове­лёлъ є3си2 создa­вый мS и3 рекjй ми2: ћкw землS є3си2 и3 въ зeмлю tи1деши, ѓможе вси2 чело­вёцы п0йдемъ, надгр0бное рыдaніе творsще пёснь: ґлли­лyіа, ґлли­лyіа, ґллилyіа.

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Тaже: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

Вёчнаz вaшz пaмzть, досто­бl­жeн­ніи nтцы2 и3 брaтіz нaшz, прис­но­по­минaе­міи. Три1жды.

ДушA є3гw2 [и3ли2: єS] во бlги1хъ водвори1тсz, и3 пaмzть є3гw2 [и3ли2: єS] въ р0дъ и3 р0дъ.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]


Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ,
ѓще нёсть сщ7eнника
t недёли н0выz и3 до tдaніz прaздника пaсхи.

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Хrт0съ вос­кRсе и3з8 мeрт­выхъ, смeр­тію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гро­бёхъ жив0тъ даро­вaвъ. [Три1жды.]

И# тропари2 сі‰, глaсъ д7:

Со дyхи првd­ныхъ скон­чaв­шихсz, дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS] сп7се ўпок0й, сохранsz ю5 во бlжeн­ной жи1зни, ћже ў тебE чlвэколю1бче.

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпо­ко­евa­ютсz, ўпок0й и3 дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS], ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ.

Слaва: Ты2 є3си2 бGъ сошe­дый во ѓдъ, и3 ќзы њко­вaн­ныхъ разрэши1вый, сaмъ и3 дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS] ўпок0й.

И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сёмене р0ждшаz, моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2 [и3ли2: єS].

Кондaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й хrтE дyшу рабA твоегw2 [и3ли2: рабы2 твоеS], и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, ни воз­ды­хaніе, но жи1знь безконeчнаz.

Тaже кондaкъ, глaсъ т0йже:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2 без­смeртне, но ѓдову разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 вос­крeслъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ вэщa­вый: рaдуй­тесz, и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, пaд­шымъ подаsй воскресeніе.

Мlтва њ ўс0пшихъ:

Ўпок0й гDи, дyшу рабA твоегw2 [и3ли2 рабы2 твоеz2] и4м>къ и3 прости2 є3мY [и3ли2 є4й] всS согрэшє1ніz вHль­наz и3 невHль­наz, и3 дaруй є3мY [и3ли2 є4й] цrтвіе нбcное.

И# їрм0съ, глaсъ №:

Свэти1сz, свэти1сz н0вый їерусали1ме: слaва бо гDнz на тебЁ воз­сіS. ликyй нhнэ, и3 весели1сz сіHне. тh же чи1стаz красyйсz бцdе, њ востaніи рож­де­ствA твоегw2.

Тaже: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Моли1твами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

Хrт0съ вос­кRсе и3з8 мeрт­выхъ, смeр­тію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гро­бёхъ жив0тъ даро­вaвъ. [Три1жды.]

И# нaмъ даровA жив0тъ вёч­ный, покланsемсz є3гw2 трид­нeв­ному воскrнію.

И# глаг0лемъ ко ўс0пшему: Хrт0съ воскрeсе.


ЧИ~НЪ,
кaкw подобaетъ пёти
дванaдесzть pалмHвъ nс0бь,
и4хже поsху препод0бніи nтцы2 пустhнніи
во дни2, и3 въ нощи2: њ ни1хже воспоминaетсz
въ кни1гахъ nтeческихъ,
и3 въ житіsхъ и3 мучeніzхъ
свzтhхъ мн0гихъ.

Сeй же чи1нъ при­несE t свzтhz горы2 прпdб­ный досіfeй, ґрхі­манд­рjтъ печeр­скій. Е#гHже начaло:

Ѓще їерeй: Бlго­сло­вeнъ бGъ нaшъ, все­гдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

И# ўчинeн­ный чтeцъ глаг0летъ: Ґми1нь.

Ѓще несщ7eнный:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­телю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды и3 покл0ны три2.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Тaже pал0мъ к7ѕ.

ГDь про­свэ­щeніе моE и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz; гDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстра­шyсz; вне­гдA при­бли­жaтисz на мS ѕл0бующымъ, є4же снё­сти плHти мо‰, њскорб­лs­ю­щіи мS и3 врази2 мои2, тjи и3знемог0ша и3 пад0ша. ѓще њполчи1тсz на мS п0лкъ, не ўбои1тсz сeрдце моE: ѓще востa­нетъ на мS брaнь, на него2 ѓзъ ўпо­вaю. є3ди1но проси1хъ t гDа, то2 взыщY: є4же жи1ти ми2 въ домY гDни вс‰ дни6 животA моегw2, зрёти ми2 кра­сотY гDню и3 посэ­щaти хрaмъ с™hй є3гw2. ћкw скрh мz въ селeніи своeмъ въ дeнь ѕHлъ мои1хъ, покрh мz въ тaйнэ селeніz своегw2, на кaмень воз­несe мz. и3 нhнэ сE, воз­несE главY мою2 на враги2 мо‰: њбыд0хъ и3 пожр0хъ въ селeніи є3гw2 жeртву хвалeніz и3 вос­клик­но­вeніz: пою2 и3 воспою2 гDеви. ўслhши, гDи, глaсъ м0й, и4мже воз­звaхъ, поми1луй мS и3 ўслhши мS. тебЁ речE сeрдце моE: гDа взыщY, взыскA тебE лицE моE, лицA твоегw2, гDи, взыщY. не tврати2 лицA твоегw2 t менE и3 не ўклони1сz гнё­вомъ t рабA твоегw2: пом0щникъ м0й бyди, не tри1ни менE и3 не њстaви менE, б9е, сп7си1телю м0й. ћкw nтeцъ м0й и3 мaти моS њстaви­ста мS, гDь же вос­пріsтъ мS. законоположи1 ми, гDи, въ пути2 твоeмъ, и3 настaви мS на стезю2 прaвую вр†гъ мои1хъ рaди. не предaждь менE въ дyшы сту­жa­ю­щихъ ми2: ћкw востaша на мS сви­дё­телє непрaвед­ніи, и3 солгA непрaвда себЁ. вёрую ви1дэти бlг†z гDнz на земли2 живhхъ. потерпи2 гDа, мужaйсz, и3 да крэпи1тсz сeрдце твоE, и3 потерпи2 гDа.

Pал0мъ lа.

Бlжeни, и4хже њстaви­шасz без­за­кHніz, и3 и4хже при­крh­шасz грэси2. бlжeнъ мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь грэхA, нижE є4сть во ўстёхъ є3гw2 лeсть. ћкw ўмол­чaхъ, њбет­шaша кHсти мо‰, t є4же звaти ми2 вeсь дeнь, ћкw дeнь и3 н0щь њтz­готЁ на мнЁ рукA твоS: возврати1хсz на стрaсть, є3гдA ўнзe ми тeрнъ. беззак0ніе моE познaхъ и3 грэхA моегw2 не покрhхъ, рёхъ: и3сповёмъ на мS беззак0ніе моE гDеви: и3 ты2 њстaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца моегw2. за то2 пом0литсz къ тебЁ всsкъ прпdб­ный во врeмz бlго­по­трeбно: nбaче въ пот0пэ в0дъ мн0гихъ къ немY не прибли1жатсz. ты2 є3си2 при­бё­жище моE t ск0рби њбдер­жa­щіz мS: рaдо­сте моS, и3збaви мS t њбы­шeд­шихъ мS. вразумлю1 тz, и3 настaвлю тS на пyть сeй, в0ньже п0йдеши: ўтвержY на тS џчи мои2. не бyдите ћкw к0нь и3 мeскъ, и4мже нёсть рaзума: броздaми и3 ўзд0ю чє1люсти и4хъ востs­г­неши, не при­бли­жa­ю­щихсz къ тебЁ. мнHги р†ны грёш­ному: ўпо­вa­ю­щаго же на гDа млcть њбh­детъ. весели1тесz њ гDэ и3 рaдуй­тесz првdніи, и3 хвали1тесz, вси2 прaвіи с®цемъ.

Pал0мъ н7ѕ.

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS: ћкw на тS ўповA душA моS, и3 на сёнь крил{ твоє1ю надё­юсz, д0ндеже прeй­детъ беззак0ніе. воз­зовY къ бGу вhш­нему, бGу бlго­дёzв­шему мнЁ. послA съ нб7сE и3 сп7сe мz, дадE въ поно­шeніе попи­рa­ю­щыz мS: послA бGъ млcть свою2 и3 и4стину свою2, и3 и3збaви дyшу мою2 t среды2 скЂм­нwвъ. поспaхъ сму­щeнъ: сhнове чело­вё­че­стіи, зyбы и4хъ nр{жіz и3 стрёлы, и3 љзhкъ и4хъ мeчь џстръ. вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS. сёть ўгот0ваша ногaмъ мои6мъ, и3 слzк0ша дyшу мою2: и3скопaша пред8 лицeмъ мои1мъ ћму, и3 впад0ша въ ню2. гот0во сeрдце моE, б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй. востaни, слaва моS, востaни, pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw. и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, воспою2 тебЁ во kзh­ц­эхъ: ћкw возвели1чисz до нб7съ млcть твоS и3 дaже до џблакъ и4стина твоS. вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.

Тaже, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ №:

Њб8‰тіz џ§а tвeр­сти ми2 потощи1сz, блyдно моE и3жди1хъ житіE, на богaт­ство неи­ждивaе­мое взи­рazй щедр0тъ твои1хъ, сп7се: нhнэ њбни­щaв­шее моE да не прeзриши сeрдце. тебЁ бо, гDи, ўми­лeніемъ зовY: согрэши1хъ на нeбо и3 пред8 тоб0ю.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Е#гдA пріи1деши б9е, на зeмлю со слa­ваю, и3 тре­пe­щутъ всsчєскаz, рэкa же џгнен­наz пред8 суди1щемъ влечeтъ, кни6ги раз­ги­бa­ютсz, и3 т†йнаz kвлs­ютсz: тогдA и3збaви мS t nгнS неугаси1магw, и3 спод0би мS њдес­нyю тебE стaти, судіE прaведнейшій.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Мaтерь тS б9ію вёмы вси2 дёву вои1стинну и3 по рож­де­ствЁ ћвль­шу­юсz, люб0вію при­бэ­гa­ю­щіи къ твоeй бlго­сти: тебE бо и4мамы грёш­ніи пред­стa­тель­ство, тебE стz­жa­хомъ въ напaстехъ сп7сeніе, є3ди1ну всенепор0чную.

Посeмъ, ГDи поми1луй, l.

Тaже, Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ lг.

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. њ гDэ похвa­литсz душA моS: да ўслh­шатъ кр0тцыи и3 воз­ве­селsтсz. возвели1чите гDа со мн0ю, и3 воз­несeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. взыс­кaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t всёхъ скор­бeй мои1хъ и3збaви мS. приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не посты­дsтсz. сeй ни1щій воз­звA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скор­бeй є3гw2 сп7сE и5. њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боs­щихсz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ. вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўпо­вaетъ нaнь. б0йтесz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боs­щымсz є3гw2. богaтіи њбни­щaша и3 взал­кaша: взыс­кa­ю­щіи же гDа не лишaтсz всsкагw блaга. пріиди1те, ч†да, послy­шайте менE, стрaху гDню научY вaсъ. кт0 є3сть чело­вёкъ хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти блaги; ўдержи2 љзhкъ тв0й t ѕлA и3 ўстнЁ твои2, є4же не глаг0лати льсти2. ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 блaго: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. џчи гDни на првd­ныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ. лицe же гDне на творs­щыz ѕл†z, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. воз­звaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ и3 t всёхъ скор­бeй и4хъ и3збaви и5хъ. бли1з8 гDь сокру­шeн­ныхъ сeрд­цемъ, и3 смирє1нныz дyхомъ сп7сeтъ. мнHги скHрби првd­нымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. смeрть грёш­ни­кwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи првd­наго пре­гр­э­шaтъ. и3збaвитъ гDь дyшы р†бъ свои1хъ, и3 не пре­гр­э­шaтъ вси2 ўпо­вa­ю­щіи на него2.

Pал0мъ lи.

Рёхъ: сохраню2 пути6 мо‰, є4же не согр­э­шaти ми2 љзhкомъ мои1мъ: положи1хъ ўстHмъ мои6мъ храни1ло, вне­гдA востaти грёш­ному предо мн0ю. њнэмёхъ и3 смири1хсz, и3 ўмол­чaхъ t бл†гъ, и3 болёзнь моS њбнови1сz. согрёzсz сeрдце моE во мнЁ, и3 въ поучeніи моeмъ разгори1тсz џгнь: глаг0лахъ љзhкомъ мои1мъ: скажи1 ми, гDи, кончи1ну мою2 и3 число2 днjй мои1хъ, к0е є4сть, да разу­мёю, что2 лишa­юсz ѓзъ. сE, п‰ди положи1лъ є3си2 дни6 мо‰, и3 состaвъ м0й ћкw ничт0же пред8 тоб0ю: nбaче всsчєскаz суетA всsкъ чело­вёкъ живhй. u5бо w4бразомъ х0дитъ чело­вёкъ, nбaче всyе мzтeтсz: сокр0вищствуетъ, и3 не вёсть, комY соберeтъ |. и3 нhнэ кто2 тер­пё­ніе моE; не гDь ли; и3 состaвъ м0й t тебє2 є4сть. t всёхъ беззак0ній мои1хъ и3збaви мS: поно­шeніе безyм­ному дaлъ мS є3си2. њнэмёхъ и3 не tверз0хъ ќстъ мои1хъ, ћкw ты2 сотвори1лъ є3си2. tстaви t менE р†ны тво‰: t крё­по­сти бо руки2 твоеS ѓзъ и3счез0хъ. во њбли­чeніихъ њ беззак0ніи наказaлъ є3си2 чело­вёка, и3 и3стazлъ є3си2 ћкw паучи1ну дyшу є3гw2: nбaче всyе всsкъ чело­вёкъ. ўслhши моли1тву мою2, гDи, и3 молeніе моE внуши2, слeзъ мои1хъ не премолчи2: ћкw пресeль­никъ ѓзъ є4смь ў тебє2 и3 при­шлeцъ, ћкоже вси2 nтцы2 мои2. њслaби ми2, да почjю, прeжде дaже не tидY, и3 ктомY не бyду.

Pал0мъ м7.

Бlжeнъ разум­э­вazй на ни1ща и3 ўб0га, въ дeнь лю1тъ и3збaвитъ є3го2 гDь. гDь да сохрани1тъ є3го2 и3 живи1тъ є3го2, и3 да ўбlжи1тъ є3го2 на земли2 и3 да не предaстъ є3гw2 въ рyки вра­гHвъ є3гw2. гDь да пом0жетъ є3мY на nдрЁ болёзни є3гw2: всE л0же є3гw2 њбрати1лъ є3си2 въ болBзни є3гw2. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ ти2. врази2 мои2 рёша мнЁ ѕл†z: когдA ќмретъ, и3 поги1бнетъ и4мz є3гw2; и3 вхож­дaше ви1дэти, всyе глаг0лаше сeрдце є3гw2: собрA беззак0ніе себЁ, и3схождaше в0нъ и3 глаг0лаше вкyпэ. на мS шеп­тaху вси2 врази2 мои2, на мS помыш­лsху ѕл†z мнЁ. сл0во зако­но­пре­стyп­ное возложи1ша на мS: є3дA спsй не приложи1тъ вос­крес­нyти; и4бо чело­вёкъ ми1ра моегw2, на нег0же ўпо­вaхъ, kдhй хлёбы мо‰, возвели1чи на мS запинaніе. тh же, гDи, поми1луй мS и3 воз­стaви мS, и3 воздaмъ и5мъ. въ сeмъ познaхъ, ћкw вос­хо­тёлъ мS є3си2, ћкw не возрa­ду­етсz врaгъ м0й њ мнЁ. менe же за неѕл0біе пріsлъ, и3 ўтверди1лъ мS є3си2 пред8 тоб0ю въ вёкъ. бlго­сло­вeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка, бyди, бyди.

Тaже, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ д7:

Смирeн­ную мою2 дyшу посэти2 гDи, во грэ­сёхъ всE житіE и3ждившую: и4мже w4бразомъ блудни1цу, пріими2 и3 менE, и3 сп7си1 мz.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

ВсE житіE моE срaмнw и3жди1хъ, гDи, со блудни1цами nкаsн­ный, ћкоже блyд­ный ўми­лeніемъ зовY: џ§е небeс­ный, согрэши1хъ, њчи1сти и3 сп7си1 мz, и3 не tри1ни менE, самaго себE t тебE ўдали1вшаго, и3 безпл0дныхъ рaди дёлъ нhнэ њбнищaвшаго.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Къ бцdе при­лёжно нhнэ при­те­цeмъ, грёш­ніи и3 сми­рeн­ніи, и3 при­па­дeмъ въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце, помози2, на ны2 милосeр­до­вавши, потщи1сz, поги­бaемъ t мн0жества пре­гр­э­шeній, не tврати2 твоS рабы6 тщы2, тS бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы.

Посeмъ, ГDи поми1луй, l.

Тaже, Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ …f.

Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: гDи, помощи1 ми потщи1сz. да посты­дsтсz и3 посрa­мzтсz и4щущіи дyшу мою2, да воз­вратsтсz вспsть и3 посты­дsтсz хотs­щіи ми2 ѕл†z: да воз­ратsтсz ѓбіе сты­дs­щесz глаг0лющіи ми2: блa­гоже, блa­гоже. да возрa­ду­ютсz и3 воз­ве­селsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE, б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE. ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е, помози1 ми: пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи, не закосни2.

Pал0мъ o7.

На тS гDи, ўпо­вaхъ, да не посты­жyсz въ вёкъ. прaв­дою твоeю и3збaви мS и3 и3зми1 мz: приклони2 ко мнЁ ќхо твоE и3 сп7си1 мz. бyди ми2 въ бGа защи1тителz и3 въ мёсто крёпко сп7сти1 мz: ћкw ўтвер­ждeніе моE и3 при­бё­жище моE є3си2 ты2. б9е м0й, и3збaви мS и3з8 руки2 грёш­нагw, и3з8 руки2 зако­но­пре­стyп­нагw и3 њби1дzщагw: ћкw ты2 є3си2 тер­пё­ніе моE, гDи, гDи, ўпо­вaніе моE t ю4ности моеS. въ тебЁ ўтверди1хсz t ўтр0бы, t чрeва мaтере моеS ты2 є3си2 м0й покрови1тель: њ тебЁ пёніе моE вhну. ћкw чyдо бhхъ мнH­гимъ: и3 ты2 пом0щникъ м0й крё­покъ. да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь вели­ко­лё­піе твоE. не tвeржи менE во врeмz стaро­сти: вне­гдA њскуд­э­вaти крё­по­сти моeй, не њстaви менE. ћкw рёша врази2 мои2 мнЁ, и3 стре­гy­щіи дyшу мою2 совэ­щaша вкyпэ, глаг0люще: бGъ њстaвилъ є4сть є3го2, пожени1те и3 и3ми1те є3го2, ћкw нёсть и3збавлszй. б9е м0й, не ўдали1сz t менE: б9е м0й, въ п0мощь мою2 вонми2. да посты­дsтсz и3 и3счeзнутъ њкле­ветa­ю­щіи дyшу мою2, да њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ и4щущіи ѕл†z мнЁ. ѓзъ же все­гдA воз8уповaю на тS, и3 при­ложY на всsку похвалY твою2. ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ прaвду твою2, вeсь дeнь сп7сeніе твоE, ћкw не познaхъ кни6жнаz. вни1ду въ си1лэ гDни: гDи, помzнY прaвду тебє2 є3ди1нагw. б9е м0й, и5мже научи1лъ мS є3си2 t ю4ности моеS, и3 до нhнэ воз­вэщY чудесA тво‰. и3 дaже до стaро­сти и3 пре­ста­рёніz, б9е м0й, не њстaви менE, д0ндеже воз­вэщY мhшцу твою2 р0ду всемY грzдy­щему, си1лу твою2 и3 прaвду твою2, б9е, дaже до вhш­нихъ, ±же сотвори1лъ ми2 є3си2 вели6чіz: б9е, кто2 под0бенъ тебЁ; є3ли6ки kви1лъ ми2 є3си2 скHрби мнHги и3 ѕлы2; и3 њбрa­щьсz њживотвори1лъ мS є3си2 и3 t бeзднъ земли2 возвeлъ мS є3си2. ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1чествіе твоE, и3 њбрa­щьсz ўтё­шилъ мS є3си2, и3 t бeзднъ земли2 пaки возвeлъ мS є3си2. и4бо ѓзъ и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, въ сосyд­эхъ pал0мскихъ и4стину твою2, б9е: воспою2 тебЁ въ гyс­лехъ, с™hй ї}левъ. возрa­ду­ет­эсz ўстнЁ мои2, є3гдA воспою2 тебЁ, и3 душA моS, ю4же є3си2 и3збaвилъ: є3щe же и3 љзhкъ м0й вeсь дeнь поучи1тсz прaвдэ твоeй, є3гдA посты­дsтсz и3 посрa­мzтсz и4щущій ѕл†z мнЁ.

Pал0мъ o7ѕ.

Глaсомъ мои1мъ ко гDу воз­звaхъ, глa­сомъ мои1мъ къ бGу, и3 внsтъ ми2. въ дeнь ск0рби моеS бGа взыс­кaхъ рукaма мои1ма, н0щію пред8 ни1мъ, и3 не пре­ль­щeнъ бhхъ: tвeр­жесz ўтё­ши­тисz душA моS. помzнyхъ бGа и3 возвесели1хсz, поглум­лsхсz, и3 малодyш­ство­ваше дyхъ м0й. предвари1стэ стражбы6 џчи мои2: смzт0хсz и3 не глаг0лахъ. помhс­лихъ дни6 пє1рвыz, и3 лBта вBч­наz помzнyхъ, и3 поучaхсz: н0щію сeрд­цемъ мои1мъ глум­лsхсz, и3 тужaше дyхъ м0й: є3дA во вёки tри1нетъ гDь и3 не приложи1тъ бlговоли1ти пaки; и3ли2 до концA млcть свою2 tсэчeтъ, скончA глаг0лъ t р0да въ р0дъ; є3дA забy­детъ ўщeд­рити бGъ; и3ли2 ўдержи1тъ во гнёвэ своeмъ щед­рHты сво‰; и3 рёхъ: нhнэ начaхъ, сіS и3змёна десни1цы вhш­нzгw. помzнyхъ дэлA гDнz: ћкw помzнY t начaла чудесA тво‰, и3 поучyсz во всёхъ дёл­эхъ твои1хъ, и3 въ начинaніихъ твои1хъ поглумлю1сz. б9е, во с™ёмъ пyть тв0й: кто2 бGъ вeлій, ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA: сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2, и3збaвилъ є3си2 мhш­цею твоeю лю1ди тво‰, сhны ї†кwвли и3 їHси­фwвы. ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды и3 ўбоs­шасz: смzт0шасz бє1здны. мн0жество шyма в0дъ: глaсъ дaша џблацы, и4бо стрёлы тво‰ прех0дzтъ. глaсъ гр0ма твоегw2 въ колеси2, њсвэти1ша мHл­ніz тво‰ все­лeн­ную: подви1жесz и3 трe­петна бhсть землS. въ м0ри путіE твои2, и3 стєзи2 тво‰ въ водaхъ мн0гихъ, и3 слэды2 твои2 не познa­ютсz. настaвилъ є3си2 ћкw џвцы лю1ди тво‰ рук0ю мwmсeо­вою и3 ґарHнею.

Тaже, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ ѕ7:

Помыш­лsю дeнь стрaш­ный, и3 плaчу дэsній мои1хъ лукa­выхъ: кaкw tвэ­щaю без­смeрт­ному цRю2: и3ли2 к0имъ дерз­но­вeніемъ воззрю2 на судію2 блyд­ный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е є3динор0дный, дш7е с™hй, поми1луй мS.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Во ю3д0ли пла­чeвнэ, на мёстэ, є4же завэ­щaлъ є3си2, є3гдA сsдеши, ми1лостиве, сотвори1ти прaвед­ный сyдъ, не њбличи2 моS сокровє1ннаz, нижE посрами2 менE прeдъ ѓгGлы, но пощади1 мz, б9е, и3 поми1луй мS.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Милосeр­діz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlго­сло­вeн­наz бцcе, надё­ю­щіесz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: ты2 бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіанскагw.

ГDи поми1луй, l.

Тaже, Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Посeмъ: моли1тва ни1щагw,
є3гдA ўнhетъ и3 пред8 гDемъ
проліeтъ молeніе своE, Rа.

ГDи, ўслhши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ тебЁ да пріи1детъ. не tврати2 лицA твоегw2 t менE: в0ньже ѓще дeнь скорблю2, приклони2 ко мнЁ ќхо твоE: в0ньже ѓще дeнь при­зовy тz, ск0рw ўслhши мS. ћкw и3счез0ша ћкw дhмъ днjе мои2, и3 кHсти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz. ўsзв­ленъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрдце моE, ћкw забhхъ снё­сти хлёбъ м0й. t глaса воз­ды­хaніz моегw2 при­льпE к0сть моS пл0ти моeй. ўпод0бихсz неs­сыти пустhн­нэй, бhхъ ћкw нощ­нhй врaнъ на нhрищи. бдёхъ и3 бhхъ ћкw пти1ца њс0бzщаzсz на здЁ. вeсь дeнь поно­шaху ми2 врази2 мои2, и3 хвaлz­щіи мS мн0ю кленs­хусz. занE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ и3 питіE моE съ плa­чемъ рас­творsхъ, t лицA гнёва твоегw2 и3 ћро­сти твоеS: ћкw воз­нeсъ низ­вeрглъ мS є3си2. днjе мои2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћкw сёно и3зсх0хъ. тh же, гDи, во вёкъ пре­бы­вaеши, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. ты2 вос­кRсъ ўщeд­риши сіHна: ћкw врeмz ўщeд­рити є3го2, ћкw пріи1де врeмz. ћкw бlговоли1ша раби2 твои2 кaменіе є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ. и3 ўбоsтсz kзhцы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeм­стіи слaвы твоеS: ћкw сози1ждетъ гDь сіHна и3 kви1тсz во слaвэ своeй. при­зрЁ на моли1тву сми­рeн­ныхъ и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. да напи1шетсz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи вос­хвaлzтъ гDа: ћкw прини1че съ высоты2 с™hz своеS, гDь съ нб7сE на зeмлю при­зрЁ, ўслh­шати воз­ды­хaніе њко­вaн­ныхъ, разрэши1ти сhны ўмерщ­влeн­ныхъ: возвэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне и3 хвалY є3гw2 во їеrли1мэ, вне­гдA собрaтисz лю1демъ вкyпэ и3 царє1мъ, є4же раб0тати гDеви. tвэщA є3мY на пути2 крё­по­сти є3гw2: ўмалeніе днjй мои1хъ возвэсти1 ми: не возведи2 менE во пре­по­ло­вeніе днjй мои1хъ: въ р0дэ родHвъ лBта тво‰. въ начaл­эхъ ты2, гDи, зeмлю њсно­вaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть небесA. т† поги1бнутъ, тh же пре­бы­вaеши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбет­шa­ютъ, и3 ћкw nдeжду свіeши |, и3 и3змэнsтсz. тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њску­дё­ютъ. сhнове р†бъ твои1хъ все­лsтсz, и3 сёмz и4хъ во вёкъ и3спрaвитсz.

Мlтва манассjи, царS їудeйска.

ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нaшихъ, ґвраa­мовъ, и3 їсаa­ковъ, и3 їaкwвль, и3 сёмене и4хъ прaвед­нагw: сотвори1вый нб7о и3 зeмлю со всeю лёпо­тою и4хъ, свzзa­вый м0ре сл0вомъ пове­лёніz твоегw2, заключи1вый бeздну, и3 запе­чaт­ство­ва­вый ю5 стрaш­нымъ и3 слaв­нымъ и4менемъ твои1мъ, є3г0же вс‰ боsтсz, и3 тре­пe­щутъ t лицA си1лы твоеS ћкw непо­стоsнно вели­ко­лё­піе слaвы твоеS , и3 не стерпи1мь гнёвъ, є4же на грёш­ники пре­щeніz твоегw2. без­мёрна же и3 неиз­слё­до­ванна ми1лость њбэ­щaніz твоегw2: тh бо є3си2 гDь вhш­ній, бlгоутр0бенъ. долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ, и3 кazйсz њ ѕл0бахъ чело­вё­че­скихъ. ты2 гDи, по мн0жеству бlго­сти твоеS, њбэ­щaлъ є3си2 покаsніе и3 њстав­лeніе согрэши1вшымъ тебЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ, њпредэли1лъ є3си2 покаsніе грёш­ни­кwмъ во сп7сeніе. ты2 ќбw гDи б9е си1лъ, не положи1лъ є3си2 покаsніе прaвєд­нымъ, ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву, не согрэши1вшымъ тебЁ. но положи1лъ є3си2 покаsніе на мнЁ грёш­нэмъ: занE согрэши1хъ пaче числA пескA мор­скaгw. ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰, гDи, ўмн0жишасz без­за­кHніz мо‰: и3 нёсмь дост0инъ воз­зрёти, и3 ви1дэти высотY нбc­ную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. слs­ченъ є4смь мн0гими ќзами желёз­ными, во є4же не возвести2 главы2 моеS, и3 нёсть ми2 њслаб­лeніz: занE про­гнё­вахъ ћрость твою2, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, не сотвори1вый в0ли твоеS, и3 не сохрани1вый пове­лёній твои1хъ. и3 нhнэ при­к­лонsю колBна сeрдца, трe­буz t тебE блa­го­сти: согрэши1хъ гDи, согрэши1хъ, и3 без­за­кHніz мо‰ ѓзъ вёмъ: но прошY молsсz, њслaби ми2 гDи, њслaби ми2, и3 не погуби2 менE со беззак0ньми мои1ми. нижE въ вёкъ враж­до­вaвъ соблюдeши ѕHлъ мои1хъ, нижE њсy­диши мS въ преисп0днихъ земли2. занE ты2 є3си2 б9е, бGъ кaю­щихсz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бlгость твою2, ћкw недост0йна сyща сп7сeши мS, по мн0зэй ми1лости твоeй, и3 восхвалю1 тz вhну во днeхъ животA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла нбc­наz, и3 твоS є4сть слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже, славосл0віе вседнeвное.

Слaва въ вhш­нихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ чело­вё­ц­эхъ бlго­волeніе. хвa­лимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рaди слaвы твоеS. гDи цRю2 нбc­ный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный, ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. гDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeм­лzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeм­лzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдес­нyю nц7A, поми1луй нaсъ. ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

ГDи, при­бё­жище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёду­щымъ тS.

Тaже: Спод0би гDи, въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlго­сло­вeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 про­слaв­лено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўпо­вa­хомъ на тS. бlго­сло­вeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бlго­сло­вeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. бlго­сло­вeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправ­дaніи твои1ми.

ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# настоsщаz мlтва с™aгw є3vстрaтіа:

Вели­чaz вели­чaю тS гDи, ћкw при­з­рёлъ є3си2 на сми­рeніе моE, и3 нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врa­жіихъ: но спaслъ є3си2 t нyждъ дyшу мою2. и3 нhнэ вLко, да покрhетъ мS рукA твоS, и3 да пріи1детъ на мS ми1лость твоS, ћкw смzтeсz душA моS, и3 болёз­ненна є4сть во и3схождeніи своeмъ, t nкаsн­нагw моегw2 и3 сквeр­нагw тэлесE сегw2: да не когдA лукa­вый сопо­стaта совётъ срs­щетъ и3 преп­нeтъ ю5 во тьмЁ, за невёдw­мыz и3 вёдw­мыz въ житіи2 сeмъ бhв­шыz ми2 грэхи2, млcтивъ бyди ми2 вLко, и3 да не ќзритъ душA моS мрaч­нагw вз0ра лукa­выхъ дeмонwвъ: но да пріи1мутъ ю5 ѓгGли твои2 свёт­ліи и3 пре­свёт­ліи. дaждь слaву и4мени тво­емY с™0му, и3 твоeю си1лою возведи1 мz на б9eственное твоE суди1ще. вне­гдA суди1тисz ми2, да не пріи1метъ мS рукA кнsзz мjра сегw2, є4же и3ст0ргнути мS грёш­ника во глу­бинY ѓдову, но пред­стaни ми2, и3 бyди ми2 сп7съ и3 застyп­никъ: тэлє1снаz бо и3 сі‰ мучє1ніz весeліz сyть рабHмъ твои6мъ. поми1луй гDи, њскверни1вшуюсz страстьми2 житіS сегw2, дyшу мою2, и3 чи1сту ю5 покаsніемъ и3 и3сповёданіемъ пріими2, ћкw бlго­сло­вeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже, Трис™0е и3 по Џ§е нaшъ:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2, глaсъ }:

Џкомъ бlгоутр0бнымъ, гDи, ви1ждь моE сми­рeніе: ћкw по мaлэ жи1знь моS и3ждивaетсz, и3 t дёлъ нёсть мнЁ сп7сeніz. сегw2 рaди молю1сz: џкомъ бlгоутр0бнымъ, гDи, ви1ждь моE сми­рeніе, и3 сп7си1 мz.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Вёкъ м0й скон­чавaетсz, и3 стрaш­ный тв0й прест0лъ гот0витсz, житіE моE мимох0дитъ, сyдъ менE ждeтъ, претS мнЁ џгнен­ную мyкою, и3 плa­ме­немъ негаси1мымъ: слeзъ тyчу подaждь ми2, и3 ўгаси2 є3гw2 си1лу, хотsй сп7сти1сz всёмъ человёкwмъ.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

И$же нaсъ рaди рож­дeйсz t дв7ы, и3 рас­пsтіе пре­тер­пёвъ, бlгjй, и3спровeргій смeр­тію смeрть, и3 вос­кресeніе kвлeй ћкw бGъ, не прeзри ћже создaлъ є3си2 рук0ю твоeю, kви2 человэколю1біе твоE, мно­гом­лcтиве, пріими2 р0ждшую тS бцdу молs­щу­юсz за ны2, и3 спаси2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz.

Таже, ГDи поми1луй, l.

И# tпyстъ.

Ѓще їерeй: Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ, прпdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И# мы2: Ґми1нь.

Ѓще несщ7eнный: ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ, прпdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, спаси2 нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ. ґми1нь.

Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки